Załącznik nr 5c do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5c do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie 1

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Źródła informacji Zastosowane skróty i pojęcia Opis Projektu i jego otoczenia Aktualny stan infrastruktury informatycznej Zamawiającego Przedmiot zamówienia Organizacja dostaw i usług Założenia podstawowe Harmonogram wdrożenia Podstawowe etapy realizacji prac Odbiory Akceptacja Sprzętu, wyposażenia Serwerowni Akceptacja Oprogramowania standardowego Akceptacja Dokumentacji (Produkty dokumentacyjne) Testy odbiorcze Akceptacja prac budowlanych Odbiory etapów Dokumentacja Pozostałe zobowiązania Wykonawcy Zobowiązania Zamawiającego Szczegółowe specyfikacje Wymagania podstawowe Zaprojektowanie i rozbudowa okablowania strukturalnego Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych oraz UTM Zaprojektowanie i budowa sieci łączności bezprzewodowej Modernizacja Serwerowni Spis tabel Spis rysunków

3 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje przedmiot zamówienia dostarczanego przez Wykonawcę w ramach Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie w zakresie Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku. Integralną częścią dokumentu jest załącznik w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 1.1 Źródła informacji Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące źródła informacji: 1) Studium wykonalności Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 2) Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu z dnia ) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym. 4) Opracowania własne. 1.2 Zastosowane skróty i pojęcia Nazwa CSIOZ Inżynier Kontraktu (IK) IZ RPOWP LAN MSWB Oprogramowanie standardowe (COTS Commercial of the Shelf) PACS PSI e-z Objaśnienie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/18, Wrocław podmiot działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wsparcia zarządzania Projektem Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (ang. Local Area Network) Sieć komputerowa, której zasięg obejmuje budynek lub kilka budynków Kod Projektu Programy komputerowe (a także nośniki, dokumentację i aktualizację takich programów komputerowych), stanowiące gotowe Produkty programistyczne w postaci kodu wynikowego, standardowo oferowane na rynku w sposób ciągły, w ramach umów licencji niewyłącznej, na podstawie ofert kierowanych do adresatów nieoznaczonych lub adresatów rodzaju, do którego zalicza się Zamawiający (np. służba zdrowia) - do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim i dla których Wykonawca w ramach zamówienia dokonuje dostawy licencji niewyłącznej na rzecz Zamawiającego. (ang. Picture Archiving and Communication System) System do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji obrazów (cyfrowych zdjęć medycznych) Podlaski System Informacyjny e-zdrowie projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. 3

4 Nazwa Projekt (MSWB) Projekt P1 Projekt P2 RIS Serwerownia Serwerownia RTG System System RIS/PACS Umowa o dofinansowanie Umowa Wykonawca Wykonawca Systemu Zamawiający (SMSWB) Objaśnienie Przedsięwzięcie MSWB polegające na Rozbudowie (budowie) i wdrożeniu systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. (ang. Radiology Information System) radiologiczny system informatyczny do wspomagania obsługi obrazowej diagnostyki radiologicznej Pomieszczenie w budynku Zamawiającego z serwerami systemu medycznego, przełącznikiem szkieletowym sieci LAN i pozostałym osprzętem Pomieszczenie w budynku Zamawiającego z serwerami Systemu RIS/PACS i pozostałym osprzętem System informatyczny w skład, którego wchodzą dostawy, usługi i roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (System RTG) Systemy RIS i PACS posiadane i użytkowane przez Zamawiającego, zlokalizowane w Serwerowni RTG Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Wykonawca Systemu Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na budowę i wdrożenie Systemu oraz dostosowanie infrastruktury technicznej na potrzeby tego Systemu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku (SMSWB), ul. Fabryczna 27, Białystok 4

5 2 Opis Projektu i jego otoczenia Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego systemu medycznego w SP ZOZ MSW w Białymstoku wraz z integracją z regionalną platformą e-usług medycznych i narzędziami analitycznymi na poziomie regionalnym wdrożonymi w ramach projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie". Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje następujące kategorie wydatków: zakup Sprzętu komputerowego, budowa kompleksowego Systemu medycznego i Systemu analitycznego, rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni, wdrożenie e-usług. W wyniku realizacji inwestycji powstanie możliwość komunikacji między innymi na płaszczyznach: pacjent podmiot leczniczy, podmiot leczniczy podmiot leczniczy. Zakłada się implementację następujących systemów: systemu elektronicznego obiegu dokumentów w skład którego wejdzie System medyczny oraz Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, systemu analityczny wraz z integracją z regionalną platformą analityczną (Centrum Analiz Ekonomicznych), usług elektronicznych wraz z integracją z Regionalną Platformą e-usług Medycznych (Portalu e-usługi Medyczne). Projekt jest komplementarny w zakresie merytorycznym z projektami realizowanymi na szczeblu rządowym, w szczególności z projektem pn: Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" (P1), realizowanym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji. Głównym celem tego projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Celami szczegółowymi budowy platformy są m.in.: planowanie opieki zdrowotnej, elektroniczne rozliczenia, zarządzanie kryzysowe, usługi on-line (e-usługi), jednolite standardy, infrastruktura teleinformatyczna, interoperacyjność w kontekście integracji europejskiej, autoryzacja świadczeń zdrowotnych. Dzięki wdrożeniu infrastruktury elektronicznej dokumentacji medycznej dane gromadzone w postaci cyfrowej będą mogły być analizowane i udostępniane w ramach ogólnokrajowych platform. Wpięcie Szpitala do systemu będzie wymagało wyłącznie integracji. Komplementarność obu projektów przejawia się w tożsamych celach, które zostaną osiągnięte w różnej skali - lokalnej i ogólnopolskiej. 5

6 Komplementarność z projektem P1 ma charakter przedmiotowy (dotyczy wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi, a zatem w ramach jednej branży), geograficzny (projekt P1 będzie integrował regionalne platformy wymiany danych i umożliwiał przekazywanie informacji poza dany region, a więc obejmie podmioty lecznicze z całego kraju, w tym Wnioskodawcę), funkcjonalny (projekty wzajemnie dopełniają się; projekt P1 nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji przedmiotowego projektu, a więc bez stworzenia w podmiocie leczniczym elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz międzyfunduszowy (projekt P1 finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna na Gospodarka). Przedmiotowy projekt jest komplementarny z projektem Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" (PSI e-z) realizowanym w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. Projekt zakłada integrację z komponentami informatycznymi powstałymi w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie". PSI e-z jest trakcie budowy. Wszelkie dokumenty związane z postępowaniami przetargowymi wyłonienia wykonawców znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego http: Projekt MSWB będzie realizowany do grudnia 2014r. Jego produktami będą 3 usługi on-line na poziomie 1, 2 i 3 oraz 3 wdrożone aplikacje. W rezultacie ok pacjentów ZOZ MSW rocznie będzie korzystało z usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Portalu e-usługi Medyczne, natomiast Zamawiający uzyska możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, narzędzia analityczne zarządcze, elektroniczny obieg dokumentów. Produkty i rezultaty Projektu w rozumieniu wniosku o dofinansowanie przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Produkty i rezultaty Projektu NAZWA PRODUKT JEDNOSTKA MIARY WARTOŚĆ ROK OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWEJ Usługa on-line na poziomie 1 - Informacja szt Usługa on-line na poziomie 2 - Interakcja szt Usługa on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja szt Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych REZULTAT szt Liczba pacjentów korzystających z usług elektronicznych w ramach zmodernizowanego systemu informatycznego Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych osoby szt

7 3 Aktualny stan infrastruktury informatycznej Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku znajduje się w zwartym kompleksie budynków przylegających bezpośrednio do siebie. W szpitalu funkcjonuje Serwerownia usytuowana w piwnicy budynku D w pomieszczeniu o powierzchni ok. 18 m2. W Serwerowni znajduje się większość wyposażenia serwerowego oraz główny węzeł sieci teleinformatycznej (2 serwery, biblioteka taśmowa, macierz dyskowa klasy SOHO, przełącznik modułowy oraz urządzenie UTM). Pomieszczenie nie zostało wyposażone w standardowe elementy infrastruktury z wyłączeniem klimatyzacji oraz systemu zasilania rezerwowego. Dodatkowo w zakładzie diagnostyki obrazowej jedno z pomieszczeń przeznaczono na lokalizację zaplecza serwerowego i węzła sieciowego dla obsługi Systemu RTG (Serwerownia RTG). W pomieszczeniu znajdują się 2 serwery systemu RIS/PACS, macierz dyskowa, biblioteka taśmowa oraz elementy aktywne sieci. W pomieszczeniu zainstalowano 1 klimatyzator oraz podstawowy system zasilania rezerwowego UPS o mocy 1000VA. Infrastruktura sieciowa LAN szpitala oparta jest o szkielet światłowodowy o przepustowości 1Gb/s (światłowody wielomodowe 62,5 µm x 125 µm) oraz okablowanie skrętkowe poziome miedziane o przepustowości 100Mb/s. Sieć strukturalna obejmuje dedykowaną sieć elektryczną z centralnym systemem zasilania rezerwowego oraz okablowanie telefoniczne. W sieci LAN funkcjonuje 14 węzłów, część z nich posiada dodatkowe systemy zasilania rezerwowego. Rysunek 1 Poglądowy schemat aktualnej sieci LAN Zamawiającego 7

8 Centralny węzeł sieci zbudowany został w oparciu o przełącznik Blade Allied Telesyn 4000: 16 portów 1000BASE-SX/SC światłowodowe, 8 portów 1000BASE-TX, 48 portów 100BASE-TX, sloty wolne na rozbudowę o dodatkowe interfejsy. Dodatkowo w węzłach sieci funkcjonują następujące urządzenia aktywne: Edimax 16 portów 1 szt., Edimax 24 porty 1 szt., Allied Telesyn 12 portów 9 szt., Allied Telesyn 24 porty 9 szt., Allied Telesyn 48 portów 2 szt., 3Com 24 porty 2 szt. Okablowanie sieciowe nie zostało objęte gwarancją producenta i nie jest certyfikowane. Zaplecze serwerowe obejmuje następujące urządzenia: serwer FUJITSU RX300S6 obsługuje system Solmed, serwer FUJITSU RX300S6 obsługuje system Simple ERP, serwer FUJITSU RX200S6 obsługuje system PACS, serwer FUJITSU RX100S6 obsługuje system RIS, macierz dyskowa FUJITSU HD obsługuje system PACS i RIS, biblioteka taśmowa FUJITSU ETERNUS LT20 S2 backup systemu medycznego oraz administracyjnego, biblioteka taśmowa FUJITSU ETERNUS LT20 S2 backup systemu PACS i RIS. Wszystkie urządzenia serwerowe zostały zakupione i zainstalowane w 2011 r. Cały szpital objęty jest systemem centralnego zasilania rezerwowego składającego się z UPS oraz agregatu prądotwórczego. Wyposażenie w stacje robocze obejmuje 160 komputerów z czego 150 stanowi własność SP ZOZ MSW. W szczególności są to : 8 szt. laptopów (wszystkie z systemem MS Windows XP lub nowszym), 66 szt. komputerów to modele z roku 2011/2012 z systemem MS Windows XP (Fujitsu P szt., Acer Veriton M2610G 6 szt.), pozostałe (84 szt.) to modele z lat 2003/2004 z systemem MS Windows 2000 SP4 (większość to tzw. składaki ). Wyposażenie w urządzenia drukujące: ok. 60 drukarek laserowych A4 (HP Laser Jet 1020, HP Laser Jet P1005/P1006, Kyocera Mita FS 1010, Epson ML szt, HP LaserJet P szt., Urządzenia wielofunkcyjne Xerox 3 szt.), 2 szt. formatu A3, 7 drukarek igłowych, 11 drukarek kodów kreskowych. Szpital dysponuje jednym łączem dostępowym do Internetu zakończonym w Serwerowni, dostarczonym przez firmę Internetia. Łącze zapewnia transfery na maksymalnym poziomie 8 Mb/s w obie strony i obecnie wykorzystane jest w ok. 70%. Na styku z siecią zewnętrzną znajduje się urządzenie 3Com 3CR16 pełniące rolę serwera DHCP oraz filtrujące ruch przychodzący i wychodzący. 8

9 W szpitalu użytkowany jest system medyczny Solmed firmy Asseco wspomagający pracę w części medycznej oraz system SIMPLE.ERP firmy Simple wspomagający pracę w części administracyjnej. Dodatkowo wdrożono system PACS i RIS obsługujące zakład diagnostyki obrazowej. Medyczny system informatyczny SOLMED obejmuje moduły: ruch chorych ( Oddziały + Poradnie), Laboratorium, Jednostki Usługowe ( RTG, Endoskopia, Patomorfologia, Blok operacyjny), Apteka ( Magazyn Centralny + apteczki oddziałowe), kolejki oczekujących. System administracyjny SIMPLE.ERP obejmuje następujące obszary: Finanse i Księgowość (9 użytkowników w tym 2 osoby w płacach), Personel 6 osób, Majątek Trwały 1 osoba, Obrót towarowy - 6 osób. Dodatkowo ze względów na konieczność dostępu do danych archiwalnych utrzymywany jest system SOLMED w części administracyjnej. Pomiędzy systemami medycznym i administracyjnym nie została wykonana integracja. Niezbędne dane analityczne przenoszone są w postaci plików z systemu Solmed do systemu Simple. Personel informatyczny liczy 2 osoby. Łącznie w szpitalu z sieci LAN oraz systemów dziedzinowych korzysta ok. 340 osób. W szpitalu wdrożono politykę bezpieczeństwa informacji zgodną z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W szpitalu nie został wdrożony system bezpieczeństwa informacji zgodny z normą PN-EN ISO

10 4 Przedmiot zamówienia LAN.1 Wykonawca zrealizuje poniższe zadania dla których szczegółowe wymagania opisano w rozdziale 7: 1.1 Zaprojektowanie i rozbudowa okablowania strukturalnego Zamawiającego o 20 nowych Punktów Elektryczno-Logicznych 1 szt. 1.2 Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych 10 szt. oraz Urządzenia UTM 1 szt. 1.3 Zaprojektowanie i budowa sieci łączności bezprzewodowej 1 szt. 1.4 Modernizacja Serwerowni LAN.2 Sprzęt i Oprogramowanie zamawiane w niniejszym zamówieniu musi być dostarczane w całości do siedziby Zamawiającego. LAN.3 Wszystkie dostarczane elementy podlegają usłudze projektowania, instalacji i konfiguracji w zakresie dostarczanych Urządzeń i pozostałego wyposażenia LAN.4 Usługi projektowania, instalacji i konfiguracji Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznikiem w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony do realizacji celów Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. LAN.5 Wszystkie nazwy własne Oprogramowania i Sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. LAN.6 Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. LAN.7 Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. LAN.8 Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 10

11 5 Organizacja dostaw i usług 5.1 Założenia podstawowe LAN.9 Organizacja projektu opiera się o powszechnie stosowane standardy. W szczególności organizacja Projektu zakłada: 1.1 Realizację projektu w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym Harmonogram wdrożenia, który powinny być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji prac. 1.2 Umożliwienie Zamawiającemu udziału we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie projektowania, instalacji, konfiguracji i wdrożenia). 1.3 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.4 Wszystkie oferowane Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. 1.5 Nośniki Oprogramowania wraz z licencjami, Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno Produktu jak i producenta. 1.6 Nośniki Oprogramowania i Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 1.7 Oferowane Oprogramowanie i Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta. 5.2 Harmonogram wdrożenia LAN.10 Zadania będą realizowane na podstawie Harmonogramu wdrożenia. LAN.11 Harmonogram wdrożenia zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od podpisania umowy. LAN.12 Wykonawca w szczególności w Harmonogramie wdrożenia musi uwzględnić podział na zadania takie jak projektowanie, dostawa i usługi instalacji/konfiguracji. LAN.13 Realizacja wszystkich zadań dla całości dostarczanego Sprzętu, materiałów i Oprogramowania muszą zostać przeprowadzone najpóźniej 100 dni od daty podpisania umowy. 5.3 Podstawowe etapy realizacji prac LAN.14 Prace w projekcie podzielone są na trzy etapy zarządcze ze wskazaniem głównych prac do wykonania wg Tabela 2. LAN.15 Tabela 2 jest podstawą do opracowania przez Wykonawcę Harmonogramu wdrożenia. Tabela 2 Podstawowe etapy realizacji prac Etap Opis Opracowanie Dokumentacji Projektowej I Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Analizy wymagań, przygotowania Harmonogramu wdrożenia oraz przygotowania odpowiedniej Dokumentacji Projektowej. Produktem końcowym tego etapu jest kompletna i odebrana przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa, umożliwiająca rozpoczęcie i realizację prac Wykonawcy w celu realizacji wymagań 11

12 Etap niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Opis II III Realizacja W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych, dostaw Sprzętu, jego instalacji, konfiguracji i wdrożenia. Produktem tego etapu są kompletnie wykonane wszystkie dostawy i niezbędne usługi instalacyjnowykonawcze z wdrożeniem będące przedmiotem zamówienia oraz Dokumentacja. Odbiory Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poszczególnych składników przedmiotu zamówienia do odbioru: Sprzęt, roboty budowlane, prace instalacyjno-wdrożeniowe, Dokumentacja etc. Całość przedmiotu zamówienia podlega odbiorowi końcowemu. 12

13 6 Odbiory LAN.16 Odbiorom podlegają wszelkie Produkty (Dokumentacja, dostawy, usługi instalacyjne, konfiguracja, prace budowlane, wdrożenie) dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich formy oraz postaci. LAN.17 Poniższe procedury odbioru Produktów zostaną uszczegółowione przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. LAN.18 Zamawiający może delegować do pełnienia poszczególnych ról swoich pracowników lub przedstawicieli. LAN.19 Kierownik Projektu powoływany jest przez Zamawiającego. Kierownik Projektu odpowiada za swoje działania bezpośrednio przed Zamawiającym, a także przedstawia raporty dotyczące stanu prac nad projektem oraz rekomendacje odnośnie kluczowych decyzji dla projektu. Kierownik Projektu nadzoruje działania Przedstawiciela Wykonawcy. Kierownik Projektu odpowiada za planowanie i zarządzanie dostarczaniem Produktów Projektu na uzgodnionych poziomach jakości w ramach harmonogramu. Kierownik Projektu koordynuję prace zespołu po stronie Zamawiającego. LAN.20 Wykonawca w przeciągu 3 dni od czasu podpisania umowy powoła Przedstawiciela Wykonawcy i poinformuje o tym Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy odpowiada za realizację prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacją po stronie Wykonawcy. Przedstawiciel realizuje swoje zadania pod nadzorem Kierownika Projektu oraz Komitetu Sterującego. Przedstawiciel Wykonawcy odpowiada za kierowanie, koordynację i wykonanie wszystkich prac zespołu Wykonawcy. 6.1 Akceptacja Sprzętu, wyposażenia Serwerowni. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę i przekazany do odbioru będzie poddawany weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą: LAN.21 Wykonawca przygotuje dostarczony Sprzęt w sposób umożliwiający jego weryfikację. Przygotowany Sprzęt nie może ulec zmianie do momentu przeprowadzenia weryfikacji. LAN.22 Przekazywanie Sprzętu odbywa się poprzez dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby: 1.8 Zamawianych Urządzeń spełniających stawiane w niniejszym dokumencie wymagania, 1.9 Dokumentacji z mapowaniem wymagań potwierdzającej spełnienie stawianych w niniejszym dokumencie wymagań. LAN.23 Zamawiający ma prawo do przeglądu przygotowanego do weryfikacji Sprzętu. LAN.24 Dostarczony Sprzęt podlega odbiorowi ilościowemu oraz jakościowemu. LAN.25 Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby Sprzętu danej klasy z liczbą Sprzętu danej klasy wymaganą w dokumentacji przetargowej. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. LAN.26 Odbiór jakościowy Sprzętu polega na wizualnym zweryfikowaniu jakości Sprzętu pod kątem uszkodzeń mechanicznych, poprawności działania Sprzętu oraz weryfikacji zgodności: 1.10 Odbiór jakościowy jest uzależniony od testów Sprzętu razem z dostarczanym Oprogramowaniem standardowym. Odbiór jakościowy jest dokumentowany w postaci Raportu z testów Sprzętu. Wzór i treść Raportu z testów zostanie zaproponowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego Weryfikacja zgodności odbywa się na podstawie dostarczonej Deklaracji Zgodności Sprzętu ze stawianymi wymaganiami. Wykonawca przekaże dodatkową Dokumentację potwierdzającą zgodność ze stawianymi wymaganiami (takimi jak wymagania funkcjonalne, certyfikaty bezpieczeństwa itp.). LAN.27 Wykonawca w obecności Zamawiającego w uzgodnionym terminie i w formie uzgodnionej z Zamawiającym przeprowadzi pełne testy Sprzętu. 13

14 LAN.28 W przypadku zakończenia testów z wynikiem pozytywnym następuje przejście do punktu następnego niniejszej procedury. W przypadku zakończenia testów z wynikiem negatywnym Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Sprzętu zgodnego z wymaganiami i instalacji wraz z konfiguracją oraz ponownego przekazania go do odbioru w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia testów lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. LAN.29 Weryfikacja zostaje zakończona i następuje ostateczny odbiór Sprzętu podpisanie Protokołu Odbioru Sprzętu przez uprawnionych przedstawicieli Stron. 6.2 Akceptacja Oprogramowania standardowego Odbiór Oprogramowania Standardowego dostarczonego przez Wykonawcę będzie odbywał się zgodnie z poniższymi krokami: LAN.30 Przekazywanie Oprogramowania Standardowego odbywa się poprzez dostarczenie do Zamawiającego: 1.12 wersji instalacyjnej Oprogramowania na nośniku (CD/DVD/BD), 1.13 Dokumentacji użytkowej Oprogramowania Standardowego, 1.14 odpowiednich licencji na Oprogramowanie Standardowe. LAN.31 Dostarczone Oprogramowanie Standardowe podlega odbiorowi ilościowemu. LAN.32 Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby dostarczonych licencji na Oprogramowanie standardowe z liczbą licencji zadeklarowaną przez Wykonawcę. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. 6.3 Akceptacja Dokumentacji (Produkty dokumentacyjne) Odbiory Dokumentacji wytworzonych i/lub dostarczonej przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia będą odbywały się zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą. LAN.33 Gotowe Dokumentacje przekazywane są Zamawiającemu w postaci elektronicznej, w uzgodnionym między stronami formacie. LAN.34 Przekazana Dokumentacja poddawana jest kontroli formalnej poprawności oraz kontroli spójności z wymaganiami Zamawiającego. LAN.35 Jednocześnie Dokumentacja jest weryfikowana pod kątem poprawności merytorycznej. LAN.36 Zamawiający do 10 dni roboczych począwszy od dnia następnego po dniu otrzymania Produktu od Wykonawcy, przedstawia decyzję o odbiorze Produktu. Możliwe są następujące decyzje: akceptacja cały Dokument zostaje uznany za odebrany; akceptacja warunkowa Dokument zostaje uznany za odebrany po wprowadzeniu przez Wykonawcę poprawek wskazanych przez Zamawiającego. Po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje ponownej weryfikacji. Dokumentacja nie jest ponownie poddawany procedurze pełnego odbioru Produktu; odrzucenie Dokumentacja podlega ponownie procedurze odbioru po wprowadzeniu wskazanych poprawek. LAN.37 W przypadku akceptacji warunkowej lub odrzucenia razem z decyzją Zamawiającego przedstawiana jest lista elementów Dokumentacji, które muszą zostać skorygowane. LAN.38 W przypadku akceptacji warunkowej lub odrzucenia Wykonawca dokonuje odpowiednich zmian w Dokumentacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych, po czym przedstawia Zamawiającemu do odbioru nową wersję Dokumentacji. Kolejne wersje muszą być przedstawiane w sposób pozwalający na łatwe określenie miejsc, w których wykonane zostały zmiany. LAN.39 W przypadku kolejnych wersji Dokumentacji uwagi Zamawiającego odnoszą się jedynie do tych elementów, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniej wersji. Jeśli usunięcie błędów miało wpływ na inne elementy Dokumentacji, konieczne jest przeprowadzenie ponownego pełnego odbioru całej Dokumentacji. 14

15 LAN.40 Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Dokumentacji w wersji elektronicznej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaakceptowaną wersję Dokumentacji w postaci wydrukowanego Dokumentu (2 szt.) oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (2 szt.). LAN.41 Odbiór Dokumentacji odbywa się na podstawie protokołu odbioru. 6.4 Testy odbiorcze LAN.42 Testy odbiorcze obejmują testy funkcjonalne, wydajnościowe, bezpieczeństwa i inne testy uzgodnione z Zamawiającym. Celem testów odbiorczych jest potwierdzenie, iż dostarczony Sprzęt, Oprogramowanie i wykonane usługi spełniają wymagania funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i jest warunkiem koniecznym do odbioru. Testy odbiorcze są prowadzone pod wykonaniu usług i dostaw w środowisku produkcyjnym przed oddaniem do użytkowania. LAN.43 Zakres testów odbiorczych musi pokrywać funkcjonalność Sprzętu i Oprogramowania (obejmować uzgodnione wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia). LAN.44 Warunkiem rozpoczęcia testów odbiorczych jest przekazanie przez Wykonawcę wszelkiej Dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia testów, w tym projektów technicznych, zakresu i procedur wykonania testów, itp. Pełna Dokumentacja w tym zakresie powinna być przekazana przed terminem (uzgodnionym z Zamawiającym) rozpoczęcia testów. LAN.45 Wykonawca przeprowadzi testy we własnym zakresie przed przystąpieniem do testów odbiorczych i przedstawi Zamawiającemu raport z tych testów. Warunkiem rozpoczęcia testów odbiorczych przez Zamawiającego jest brak błędów w testach przeprowadzonych przez Wykonawcę. LAN.46 Wynikiem testów odbiorczych może być: akceptacja w przypadku, gdy nie wykryto błędów; akceptacja warunkowa dopuszczalne wówczas, jeśli w testach wykryto nieistotne błędy funkcjonalne i konfiguracyjne; odrzucenie w pozostałych niż wyżej opisane przypadkach. LAN.47 W przypadku akceptacji warunkowej strony określają termin usunięcia błędów wykrytych w czasie testów. Po usunięciu błędów, testami objęte są jedynie elementy funkcjonalności, które uległy modyfikacji. Jeśli usunięcie błędów spowodowało modyfikację elementów przedmiotu zamówienia wykorzystywanych przez wiele wspólnych elementów funkcjonalności, konieczne jest przeprowadzenie ponownego pełnego odbioru. LAN.48 Po przeprowadzeniu testów odbiorczych sporządzany jest protokół z przeprowadzonych testów. Protokół zawiera w szczególności wyniki testów oraz inne istotne ustalenia pomiędzy stronami dotyczące przeprowadzonych testów odbiorczych. 6.5 Akceptacja prac budowlanych LAN.49 Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy, w której dokonuje się opisu prac budowlanych. Dziennik będzie aktualizowany na każdym etapie prac, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Dziennik będzie zawierał informację co najmniej o obiekcie, zakresie realizowanych prac, statusie prac oraz informacji na jakim etapie odbioru znajduje się dane zadanie. Dziennik będzie przekazywany do Zamawiającego po każdej jego aktualizacji. Definiuje się następujące rodzaje odbiorów prac budowlanych: 1.15 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 1.16 odbiór częściowy, 1.17 odbiór ostateczny ( końcowy), 1.18 odbiór pogwarancyjny. LAN.50 Procedura odbioru prac budowlanych będzie realizowana oddzielnie dla każdego zadania realizowanego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem pozycji w dokumencie, gdzie zapisano inaczej). 15

16 Odbiór robót zanikających: LAN.51 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robot oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór częściowy: LAN.52 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót w zakresie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Odbiór ostateczny: LAN.53 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie zgodnym z Harmonogramem wdrożenia oraz ustalonym z Zamawiającym, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia Dokumentów. LAN.54 Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową i Dokumentacją projektową. LAN.55 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań określonych w warunkach wykonania i odbioru robót i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. LAN.56 Podstawowym Dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego z Zamawiającym. LAN.57 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące Dokumenty: 1.19 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, wbudowaniu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, otoczenia oraz wyniki badań i sprawdzeń, 1.20 wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. LAN.58 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Odbiór pogwarancyjny LAN.59 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ewentualnie ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 6.6 Odbiory etapów Odbiór etapu będzie odbywał się zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą: LAN.60 Odbiorowi podlegają poszczególne etapy realizacji prac. Odbiór etapu jest dokonywany na podstawie Raportu z wykonania Etapu (Raport). Odbiór etapu zostanie dokonany przez Zamawiającego poprzez akceptację Raportu. LAN.61 Raport uwzględnia wszystkie Produkty jakie powinny zostać wykonane przez Wykonawcę w danym etapie. Załącznikami do Raportu są protokoły odbioru poszczególnych Produktów wykonanych lub dostarczonych przez Wykonawcę w ramach danego Etapu. 16

17 LAN.62 Na zakończenie etapu Wykonawca sporządza Raport i dostarcza go do Zamawiającego. LAN.63 Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po dniu otrzymania Raportu od Wykonawcy, przedstawia decyzję o akceptacji Raportu. Możliwe są następujące decyzje Zamawiającego: akceptacja cały Raport zostaje uznany za odebrany; akceptacja warunkowa - Raport zostaje uznany za odebrany po wprowadzeniu przez Wykonawcę wskazanych poprawek w Raporcie lub Produktach, do których się odnosi. Po wprowadzeniu poprawek nie jest już przeprowadzany ponowny odbiór Produktów. Ponownemu odbiorowi podlega jedynie Raport; odrzucenie Raport podlega ponownie procedurze odbioru po wprowadzeniu wskazanych poprawek w Raporcie lub Produktach, do których się odnosi i przeprowadzeniu ponownego odbioru tych Produktów. LAN.64 W przypadku akceptacji warunkowej lub odrzucenia razem z decyzją Zamawiającego przedstawiana jest lista elementów Raportu lub Produktów, które muszą zostać skorygowane. LAN.65 Wykonawca dokonuje odpowiednich zmian w Raporcie lub Produktach zgodnych z uwagami Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 10 dni roboczych, oraz - w razie potrzeby - ich odbiorów, po czym przedstawia ponownie Raport do odbioru. LAN.66 W przypadku kolejnych wersji Raportu uwagi Zamawiającego do odnoszą się jedynie do elementów Raportu, które uległy zmianie od poprzedniej wersji. LAN.67 Akceptacja Raportu przez Zamawiającego jest równoznaczna z odbiorem Etapu prac. 6.7 Dokumentacja W ramach poniższego rozdziału przedstawiono opis Dokumentacji, która powinna zostać przekazana przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. LAN.68 Dokumentacja projektowa (w tym projekty wykonawcze) wraz z późniejszymi zmianami, obejmuje projekty na podstawie których będzie budowany System, w szczególności w zakresie Oprogramowania aplikacyjnego i która będzie podlegała akceptacji Zamawiającego. LAN.69 Dokumentacja użytkowa zawiera dokumenty będące instrukcjami obsługi, które w przystępny sposób pokazują jak samodzielne korzystać z dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania. LAN.70 Dokumentacja powykonawcza zawiera dokumenty opisujące dostarczane i zainstalowane Sprzęt oraz Oprogramowanie po zakończeniu prac instalacyjnych i wdrożeniowych. LAN.71 Dokumentacja będzie dostarczona w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD umożliwiająca powielanie oraz w formie papierowej - w przynajmniej 4 egzemplarzach w języku polskim. 6.8 Pozostałe zobowiązania Wykonawcy Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy: LAN.72 Wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. LAN.73 Wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym dokumencie. LAN.74 Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji oraz ciągła współpraca z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia. LAN.75 Stosowanie się do wytycznych wdrożonej u Zamawiającego polityki bezpieczeństwa informacji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 17

18 organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. LAN.76 Udzielanie Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia. LAN.77 Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. LAN.78 Przeprowadzenie w trakcie wdrożenia instruktaży stanowiskowych dla przynajmniej dwóch administratorów technicznych - wyznaczonych spośród pracowników Zamawiającego obejmujących zakres obsługi. konfiguracji i użytkowania Sprzętu i Oprogramowania: P rzełączników sieciowych U TM S ieci łączności bezprzewodowej K limatyzatorów LAN W ykonawca uzgodni z Zamawiającym plan instruktaży stanowiskowych a etapie Opracowania Dokumentacji Projektowej. LAN A dministratorzy techniczni po zakończeniu instruktaży muszą w szczególności umieć wykonywać czynności administracji i instalacji Sprzętu oraz Oprogramowania, znać i umieć realizować procedury backupu, znać wytyczne w zakresie polityki bezpieczeństwa i umieć je stosować. Ponadto powinni znać typowe zagrożenia i problemy związane z funkcjonowaniem, a także sposoby ich wykrywania oraz przeciwdziałania. Powinni umieć instalować, konfigurować, rekonfigurować, monitorować i prawidłowo eksploatować dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie, jak również znać jego wdrożoną konfigurację. LAN W przypadku potrzeby Zamawiający zapewnia we własnym zakresie odpowiednio wyposażoną salę dla instruktażu w budynku szpitala, w szczególności wyposażoną w komputery podłączone do sieci. Wykonawca może prowadzić instruktaże stanowiskowe również na stanowiskach pracy pracowników Zamawiającego. LAN.82 Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia dostarczanych Produktów logo unijnym i innymi znakami zgodnie z wytycznymi związanymi z finansowaniem projektu. Dla Sprzętu oraz nośników Oprogramowania oznacza to naklejenie odpowiednich nalepek na obudowę. 6.9 Zobowiązania Zamawiającego Do zobowiązań Zamawiającego należą: 1) Udzielanie Wykonawcy na bieżąco niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyjaśnień oraz przekazywania niezbędnych informacji i/lub dokumentacji. 2) Informowanie Wykonawcy o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z realizacją projektu, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 3) Udostępnienie dokumentów, materiałów, danych, dokumentacji i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Umożliwienie Wykonawcy dostępu do posiadanych przez Zamawiającego obiektów, sprzętu, sieci internetowej, gniazd zasilających do urządzeń 230V AC, oprogramowania oraz dokumentacji, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa. 18

19 7 Szczegółowe specyfikacje 7.1 Wymagania podstawowe LAN.83 Dostarczany i instalowany osprzęt, materiały instalacyjne, Urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane po r. LAN.84 Osprzęt, materiały instalacyjne, Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno Produktu jak i producenta. LAN.85 Wszystkie Urządzenia muszą posiadać Certyfikat B (dla obudowy) lub oznakowanie CE Produktu albo spełniać normy równoważne. LAN.86 Zamawiający określa, że najdogodniejszymi terminami wykonywania przebudowy newralgicznych elementów LAN (przełączniki sieciowe, szczególnie przełącznik szkieletowy, UTM, modernizacja Serwerowni) powodujących niedostępność sieciowych systemów informatycznych na terenie szpitala z punktu widzenia ciągłości realizacji zadań szpitala są dni wolne od pracy, w szczególności soboty lub niedziele po godzinie 10 (w te dni personel szpitala nie korzysta z serwera oprogramowania administracyjnego, a ewentualna korzystanie z systemu medycznego może być wstrzymane na kilka godzin). Jednak ze względu na konieczność sprawdzania pacjentów w systemie e-wuś (konieczna codzienna weryfikacja w tym systemie) prace mogą być prowadzone od soboty od godz. 10 do niedzieli do godz. 7, lub od niedzieli od godz. 10 do poniedziałku do godz. 7). Nie ma możliwości wyłączenia z pracy serwera systemu medycznego (odłączenia do sieci LAN) na czas 24 godzin w danym dniu, ze względu na konieczność weryfikacji pacjentów z systemie e-wuś. Dopuszczalna jest możliwość przerwy w pracy serwera systemu medycznego w dni powszednie, ale w ściśle określonych godzinach i po uprzedniej zgodzie Zamawiającego Zalecenia wykonawcze LAN.87 Prace instalacyjne należy zorganizować tak, aby Zamawiający w godzinach pracy nie był pozbawiony usług sieciowych. LAN.88 Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są czynne całodobowo przez cały okres wykonywania robót budowlanych, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów na czas trwania wykonywania przedmiotu zamówienia. Poszczególne pomieszczenia będą przekazywane etapami, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych. Wykonawca musi korzystać z osłon oraz ograniczać emitowany hałas. LAN.89 Wykonawca musi przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanym obiekcie przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac budowlanych powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziale pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 6:00. Uchybienia w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy. LAN.90 Wykonawca może naruszyć elewacje i ściany budynków, ale po zakończeniu prac montażowych elewację oraz ściany należy doprowadzić do stanu pierwotnego. LAN.91 Kable mogą przechodzić przez stropy i ściany tylko poprzez przepusty wykonane z rurek winidurowych lub koryt PCV. LAN.92 Należy zachować drożność kabla w duktach: kanały instalacyjne odpowiednio większej średnicy, kanały prowadzone możliwie prostymi odcinkami. LAN.93 Kabel między gniazdem, a panelem krosowniczym musi być wykonany z jednego odcinka, niedopuszczalne jest łączenie kabla np. w puszkach rozgałęźnych. 19

20 LAN.94 Do każdego przyłącza logicznego (wkładu RJ45) biegnie jeden kabel logiczny, niedopuszczalne jest instalowanie kilku wkładów RJ45 na jednym kablu. LAN.95 Należy oznaczać kable po obu końcach, tak aby można było łatwo je zidentyfikować. Oznaczenie musi być trwałe i jednoznaczne. LAN.96 Przy instalacjach z użyciem światłowodu należy przewidzieć zapas kabla na zarobienie złącz (ok. 3mb z każdej strony kabla, nadmiar włókien zwinąć w panelach światłowodowych z promieniem nie mniejszym niż 38 mm.) oraz zapas technologiczny (5mb po obu stronach zwinięty w szafie). 7.2 Zaprojektowanie i rozbudowa okablowania strukturalnego Zakres zadania LAN.97 Zaprojektowanie i wykonanie poziomego okablowania strukturalnego w postaci wieloparowej skrętki miedzianej kat. 6 wraz z dedykowaną siecią elektryczną w miejscach wskazanych przez Zamawiającego łącznie w ilości 20 PEL (Punkty Elektryczno-Logiczne): Zakład Rehabilitacji 4 sztuki (Gabinet Masażu 1, Gabinet Masażu 2, dwa pomieszczenia Pracowni Fizykoterapii,) budynek diagnostyczny, kondygnacja 2, przełącznik Rehabilitacja, patch-panel ma wolne pola; Geriatria 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek Geriatrii, kondygnacja 0, przełącznik Geriatria; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Chirurgia Ogólna z Pododdziałem Urologii (Chirurgia I) - 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek szpitalny, kondygnacja 3, przełącznik Chirurgia Ogólna z Pododdziałem Urologii (Chirurgia I); patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Chirurgia Onkologiczna z Pododdziałem Urazowo Ortopedycznym (Chirurgia II) - 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek szpitalny, kondygnacja 4, switch Chirurgia Onkologiczna z Pododdziałem Urazowo Ortopedycznym (Chirurgia II), patch-panel nie ma wolnych pól, istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Blok Operacyjny - 2 sztuki (pokój opisowy, pomieszczenie 3/42) budynek diagnostyczny, kondygnacja 4, przełącznik Blok Operacyjny; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Budynek Poradni, przełącznik Poradnia; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Sala konferencyjna 2 sztuki (po jednym na filarkach) kondygnacja -1 Pokój Dyrektora 3 sztuki - kondygnacja 2 Rejestracja POZ 1 sztuka - kondygnacja 0 Rejestracja Poradni 1 sztuka - kondygnacja 0 Poradnia Reumatologiczna 1 sztuka - kondygnacja 2 LAN.98 Rozbudowę węzłów sieci okablowania strukturalnego (IDF, węzły dystrybucyjne) wraz z wyposażeniem pasywnym i aktywnym umożliwiającym w szczególności poprawną instalację 20 PEL. LAN.99 Zaprojektowanie i wykonanie szkieletowego okablowania światłowodowego w oparciu o światłowody wielomodowe klasy OM3 pomiędzy Serwerownią, a Serwerownią RTG wraz z dostawą patchordów optycznych o długości maks. 5m umożliwiających podłączenie i konfigurację urządzeń aktywnych. LAN.100 Zaprojektowanie i wykonanie nowego pośredniego punktu dystrybucyjnego (jak dla sieci LAN) w Serwerowni RTG wyposażonego w szafę 19, zasilacz, panel krosowniczy dla modułów światłowodowych i miedzianych oraz przełącznik sieciowy. Nowy pośredni punkt dystrybucyjny należy połączyć za pomocą okablowania światłowodowego z centralnym punktem dystrybucyjnych sieci LAN zlokalizowanym w Serwerowni. LAN.101 Przeniesienie, montaż i wdrożenie przełącznika sieciowego (ES-5160G+, wersja 12 port + 4 COMBO) doposażonego uprzednio przez Wykonawcę we wkładki optyczne 1Gb/s z Oddziału Rehabilitacji do 20

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. WS=NS/9.1.2/POKL-10/14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274406-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP)

Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP) Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP) Kielce 15-04-2011 Agenda 1. Omówienie wymagań dla pomieszczeń serwerowni 2. Przedstawienie zakresu prac możliwych do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kraków, 18 listopada 2015r. Realizacja Ramy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU I. Opracowanie dotyczy wykonania sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca.

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca. Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Załącznik nr 1.1 do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę i uruchomienie sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczaną

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania 2. Specyfikacje techniczne 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 4. Warunki prowadzenia prac

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo