Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg interfejsem pmiędzy systemem ZSRK, partym na prgramwaniu firmy SAP AG, a systemem BGK24BIZNES raz usług serwisu dla teg interfejsu. Numer głszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Bank Gspdarstwa Krajweg, Al. Jerzlimskie 7, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Pdmit prawa publiczneg. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg interfejsem pmiędzy systemem ZSRK, partym na prgramwaniu firmy SAP AG, a systemem BGK24BIZNES raz usług serwisu dla teg interfejsu. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: A. Przedmitem zamówienia jest świadczenie niżej wskazanych usług: 1) usługi wsparcia dla użytkwników interfejsu ZSD3 (administratrów, knsultantów wewnętrznych raz użytkwników systemu), będąceg interfejsem pmiędzy Zintegrwanym Systemem Rachunkwści i Kadr (dalej: system ZSRK), partym na prgramwaniu firmy SAP AG, a systemem BGK24BIZNES Zamawiająceg; usługi będą świadczne przez 12 miesięcy d wejścia w życie umwy, na zasadach szczegółw kreślnych w Opisie Przedmitu Zamówienia (OPZ);

2 2) usługi serwisu dla prgramwania interfejsu ZSD3, które będą świadczne przez 12 miesięcy d wejścia w życie umwy, na zasadach szczegółw kreślnych w OPZ; B. Pnadt zamówienie bejmuje następujące usługi bjęte prawem pcji: 1) usługi serwisu dla prgramwania interfejsu ZSD3, które mgą być zlecne przez Zamawiająceg na kres nie dłuższy niż 24 miesiące, liczny d dnia następneg p zakńczeniu serwisu, którym mwa w pkt A.2), na zasadach szczegółw kreślnych w OPZ raz IPU (Isttnych pstanwieniach umwy); 2) usługi prgramistyczne dtyczące mdyfikacji interfejsu ZSD3 (prace w technlgii ABAP), w wymiarze nieprzekraczającym 1200 rbczgdzin w kresie bwiązywania umwy. Praw pcji jest prawem Zamawiająceg, z któreg mże, ale nie musi skrzystać. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: Na etapie składania fert Zamawiający będzie wymagał, aby ferta była zabezpieczna wadium w wyskści ,00 zł (słwnie: piętnaście tysięcy złtych) III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie stawia szczegółwych wymagań w zakresie spełniania teg warunku III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku

3 Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże, iż w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wyknał należycie: c najmniej jedn (1) zamówienie plegające na: a) integracji z wykrzystaniem szyny ESB: SAP - PI systemu SAP z innym systemem raz b) wdrżeniu systemu bsługująceg depzyty sądwe w c najmniej jednej apelacji (apelacja - struktura rganizacyjna w sądwnictwie, w rzumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Praw ustrju sądów pwszechnych, Dz. U. z 2001 r., nr 98, pz. 1070, ze zm.), lub wdrżeniu c najmniej jedneg z wymieninych mdułów systemu SAP: FI lub SAP FI CA lub SAP PSCD, w c najmniej jednej apelacji, raz c) świadczeniu usług wsparcia w wymiarze c najmniej 150 (st pięćdziesiąt) rbczdni pdczas eksplatacji systemu SAP ERP dla klienta strukturze rzprsznej bejmującej c najmniej 20 jednstek raz rzwiązywaniu prblemów i incydentów w bszarach FI, FM, PSCD łącznie, wartści zamówienia nie mniejszej niż ,00 zł brutt (trzysta tysięcy złtych). W przypadku świadczeń kreswych i ciągłych (w niniejszym zamówieniu taki charakter mają usługi pisane w lit. c), tj. usługi wsparcia i rzwiązywania prblemów), Zamawiający dpuszcza nie tylk usługi wyknane (zakńczne), ale również wyknywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by wymiar usług wyknanych w c najmniej 20 jednstkach klienta d terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu był nie mniejszy niż 150 rbczdni (st pięćdziesiąt). Jeżeli rzliczenie następwał w walucie innej niż PLN, Wyknawca zbwiązany jest dknać przeliczenia tej kwty na PLN, przyjmując jak pdstawę średni kurs danej waluty publikwany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut bcych) w dniu zamieszczenia głszenia niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający dpuszcza wykazanie, zamiast jedneg zamówienia spełniająceg jedncześnie wymagania kreślne w lit. a), b) i c), dwóch (2) lub trzech (3) zamówień spełniających łącznie wszystkie pwyżej kreślne wymagania. W takim przypadku wartść każdeg zamówienia, spełniająceg wymagania kreślne w lit. a), lit. b) lub lit. c) pwinna być nie mniejsza niż ,00 złtych brutt (st tysięcy złtych), a wartść zamówienia spełniająceg łącznie wymagania z lit. a) + b), a) + c) lub b) + c) - nie mniejsza niż ,00 zł brutt (dwieście tysięcy złtych). III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże psiadanie zespłu HelpDesk wraz z narzędziami umżliwiającymi przyjmwanie zgłszeń dtyczących utrzymania aplikacji w gdzinach 7:00-18:00 w dni rbcze, dla klienta działająceg w strukturze ddziałwej składającej się z minimum 20 jednstek/ddziałów.

4 III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże, że dyspnuje następującymi sbami, które będą sbiście uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, legitymującymi się dpwiednimi kwalifikacjami zawdwymi, wykształceniem i dświadczeniem niezbędnymi d wyknania zamówienia: A. c najmniej jedną (1) sbą, wskazaną d rli Kierwnika Prjektu, psiadającą następujące kwalifikacje/dświadczenie: a. ważny certyfikat wydany przez uprawniny pdmit niezależny d Wyknawcy, ptwierdzający psiadanie wiedzy i umiejętnści w zakresie stswania pwszechnie uznanych metdyk prwadzenia prjektów, np. PRINCE2 Practitiner lub inny, ptwierdzający znajmść sprawdznej i uznanej metdyki zarządzania prjektami, udzielnej przez firmę edukacyjną uprawniną przez instytucję certyfikującą, b. dświadczenie plegające na udziale w rli kierwnika prjektu w minimum 5 prjektach infrmatycznych, c. płynną znajmść języka plskieg. B. c najmniej jedną (1) sbą, wskazaną d rli Główneg Architekta, psiadającą następujące kwalifikacje/dświadczenie: a. ważny certyfikat SAP Assciate Enterprise Architect lub ARIS FOR SAP, b. ważny certyfikat ITIL Fundatin w wersji 3, c. dświadczenie plegające na pełnieniu rli główneg architekta w minimum 4 prjektach, plegających na integracji systemu SAP ERP z innym systemem, d. płynną znajmść języka plskieg. Pwyższe rle nazwane, tj.: Kierwnik Prjektu, Główny Architekt, muszą być pełnine przez różne sby i nie mgą być łączne z rlami kreślnymi pniżej (rlami Specjalistów). C. c najmniej pięcima (5) sbami, wskazanymi d rli Specjalisty z bszaru depzytów sądwych, psiadającymi następujące kwalifikacje/dświadczenie: a. minimum pięciletnie (5) dświadczenie w bszarze depzytów sądwych lub systemów infrmatycznych bsługujących depzyty sądwe, b. płynną znajmść języka plskieg. D. c najmniej jedną (1) sbą, wskazaną d rli Specjalisty w zakresie analizy wymagań, psiadającą następujące kwalifikacje/dświadczenie: a. udział w rli analityka w minimum 2 prjektach infrmatycznych, b. płynną znajmść języka plskieg. E. c najmniej jedną (1) sbą, wskazaną d rli Specjalisty w zakresie technlgii warstwy aplikacji i prezentacji SAP, psiadającą następujące kwalifikacje/dświadczenie: a. udział w rli knsultanta lub prgramisty technlgii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w c najmniej 1 prjekcie w zakresie mdułu SAP PSCD lub SAP CA, b. płynną znajmść języka plskieg; F. c najmniej jedną (1) sbą, wskazaną d rli Specjalisty w zakresie technlgii warstwy aplikacji i prezentacji SAP, psiadającą następujące kwalifikacje/dświadczenie: a. udział w rli knsultanta technlgii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w c najmniej 2 prjektach w zakresie szyny ESB: SAP - PI systemu SAP, b. udział w rli prgramisty technlgii warstwy

5 aplikacji i prezentacji SAP w c najmniej 4 prjektach w zakresie szyny ESB: SAP - PI systemu SAP, c. płynną znajmść języka plskieg. Rle wymienine w lit. d C d F mgą być łączne ze sbą, tzn., że jedna sba mże pełnić więcej niż jedną rlę. Minimalna wielkść zespłu, którym musi dyspnwać Wyknawca, t 7 sób (Kierwnik Prjektu, Główny Architekt i pięciu (5) Specjalistów). III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie stawia szczegółwych wymagań w zakresie spełniania teg warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, głównych dstaw lub usług, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wraz z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i pdmitów, na rzecz których dstawy lub usługi zstały wyknane, raz załączeniem dwdów, czy zstały wyknane lub są wyknywane należycie; pis urządzeń technicznych raz śrdków rganizacyjn-technicznych zastswanych przez wyknawcę dstaw lub usług w celu zapewnienia jakści raz pisu zaplecza naukw-badawczeg psiadaneg przez wyknawcę lub które będzie pzstawał w dyspzycji wyknawcy; wykaz sób, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, w szczególnści dpwiedzialnych za świadczenie usług, kntrlę jakści lub kierwanie rbtami budwlanymi, wraz z infrmacjami na temat ich kwalifikacji zawdwych, dświadczenia i wykształcenia niezbędnych d wyknania zamówienia, a także zakresu wyknywanych przez nie czynnści, raz infrmacją pdstawie d dyspnwania tymi sbami; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub

6 ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie ptwierdzenia, że ferwane rbty budwlane, dstawy lub usługi dpwiadają kreślnym wymaganim należy przedłżyć: inne dkumenty Na etapie składania fert Zamawiający będzie wymagał złżenia świadczenia, że Wyknawca psiada ważny na dzień składania fert certyfikat ISO/IEC w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrmacji lub równważny III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) 1) Zgdnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wyknawca mże plegać na wiedzy i dświadczeniu, ptencjale technicznym, sbach zdlnych d wyknania zamówienia lub zdlnściach finanswych innych pdmitów niezależnie d charakteru prawneg łączących g z nimi stsunków. Wyknawca w takiej sytuacji zbwiązany jest udwdnić Zamawiającemu, iż będzie dyspnwał zasbami niezbędnymi d realizacji zamówienia, w szczególnści przedstawiając w tym celu pisemne zbwiązanie tych pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na kres krzystania z nich przy wyknywaniu zamówienia. 2) W przypadku, gdy Wyknawcę reprezentuje pełnmcnik, d wnisku należy dłączyć

7 pełnmcnictw, z któreg wynika zakres umcwania, pdpisane przez sby uprawnine d reprezentwania Wyknawcy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg graniczny. IV.1.2) Przewidywana liczba wyknawców, którzy zstaną zaprszeni d udziału w pstępwaniu: 5. Opis spsbu dknywania wybru wyknawców, którzy zstaną zaprszeni d składania fert, gdy liczba wyknawców spełniających warunki udziału w pstępwaniu będzie większa niż kreślna w głszeniu zamówieniu. Jeżeli liczba Wyknawców, którzy spełniają warunki udziału w pstępwaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprsi d składania fert wszystkich Wyknawców. Jeżeli liczba Wyknawców, którzy spełnią warunki udziału w pstępwaniu, będzie większa niż 5 (pięć), Zamawiający zaprsi d składania fert 5 (pięciu) Wyknawców, którzy trzymają najwyższą liczbę punktów przyznanych zgdnie z prcedurą kreślną pniżej. Kwalifikacja na listę Wyknawców zaprsznych d składania fert w drugim etapie przetargu graniczneg nastąpi na pdstawie ceny punktwej wykazu wyknanych zamówień, który Wyknawca przedłży wraz z wniskiem dpuszczenie d udziału w pstępwaniu. Wykaz składany w celu dknania ceny punktwej (>wykaz nr 2<) jest niezależny d wykazu wyknanych zamówień, składaneg na ptwierdzenie spełnienia warunku udziału w pstępwaniu (>wykaz nr 1<). Zamawiający dpuszcza psłużenie się w wykazie nr 2 tymi samymi usługami, które zstały wskazane w wykazie składanym na ptwierdzenie spełniania warunków udziału w pstępwaniu, jednakże pd warunkiem, że są t zamówienia wyknane przez Wyknawcę składająceg wnisek, a nie ptencjał inneg pdmitu, którym Wyknawca psługuje się na mcy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Każde zamówienie w wykazie nr 2, dpwiadające warunkm pisanym w cz. III.3.2) lit. a), b) lub c) niniejszeg głszenia, mże być wymienine tylk jeden raz. - Za każde zamówienie z wykazu nr 2, spełniające warunki pisane w cz. III.3.2) dpwiedni w lit. a), b) lub c) głszenia, Zamawiający przyzna Wyknawcy 1 punkt. - Za każde zamówienie z wykazu nr 2, spełniające łącznie warunki pisane w cz. III.3.2) lit. a) i b) lub a) i c) lub b) i c) głszenia, Zamawiający przyzna Wyknawcy 2 punkty. - Za każde zamówienie z wykazu nr 2, spełniające łącznie warunki pisane w cz. III.3.2) lit. a), b) i c) głszenia, Zamawiający przyzna Wyknawcy 3 punkty. Łącznie za zamówienia z wykazu nr 2 każdy Wyknawca mże trzymać nie więcej niż 5 punktów. W przypadku, gdy p dknaniu ceny w spsób kreślny pwyżej, na statnim miejscu kwalifikującym Wyknawcę d dalszeg udziału w pstępwaniu znajdzie się więcej niż 1 Wyknawca, d składania fert zstaną zaprszeni wszyscy Wyknawcy, którzy znajdą się na tym miejscu. Zamawiający infrmuje, iż dyspzycja art. 26 ust. 3 Pzp nie ma zastswania d żadneg z elementów wykazu nr 2.

8 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz warunki tych zmian zstały pisane w isttnych pstanwieniach umwy (IPU), które zstaną przekazane wyknawcm, zaprsznym d składania fert. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Specyfikacja isttnych warunków zamówienia zstanie przekazana wyknawcm zaprsznym d składania fert. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 15:00, miejsce: Bank Gspdarstwa Krajweg, Kancelaria Ogólna, Aleje Jerzlimskie 7, Warszawa. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.16) Infrmacje ddatkwe, w tym dtyczące finanswania prjektu/prgramu ze śrdków Unii Eurpejskiej: Zamówienie nie jest finanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej. 1. Niniejsze pstępwanie uregulwane jest przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., pz. 907, z późn. zm.). 2. Pstępwanie udzielenie zamówienia prwadzi się w języku plskim. Dkumenty, świadczenia raz pełnmcnictwa sprządzne w języku bcym są składane wraz z tłumaczeniem na język plski. 3. Każdy Wyknawca mże złżyć w niniejszym pstępwaniu tylk jeden wnisek dpuszczenie d udziału w pstępwaniu (dalej zwany >Wniskiem<). Za równznaczne ze złżeniem więcej niż jedneg Wnisku przez teg sameg Wyknawcę zstanie uznana sytuacja, w której ten sam pdmit występuje w dwóch lub więcej Wniskach składanych wspólnie lub jest samdzielnym Wyknawcą, a jedncześnie jest uczestnikiem wspólneg Wnisku.

9 4. Wnisek pwinien być napisany w spsób czytelny. Wszystkie kartki Wnisku muszą być spięte w spsób uniemżliwiający dekmpletację Wnisku, pnumerwane klejnymi numerami. 5. Wnisek stanwi wypełniny frmularz >Wnisek dpuszczenie d udziału w pstępwaniu<, z załącznymi wymaganymi dkumentami i świadczeniami, kreślnymi w sekcji III.4). Zaleca się wykrzystanie wzrów frmularzy, które Wyknawcy mgą pbrać ze strny internetwej Zamawiająceg: (w frmacie pdf), lub trzymać w wersji edytwalnej na wskazany adres , w dpwiedzi na wnisek przesłany d Zamawiająceg pcztą elektrniczną lub faksem. 6. Wszystkie zapisane strny Wnisku, za wyjątkiem ryginału dkumentu, który nie jest wystawiny przez Wyknawcę, a stanwi część składwą Wnisku, pwinny być patrzne pdpisem wraz z pieczątką sby lub sób uprawninych d występwania w brcie prawnym w imieniu Wyknawcy, bądź przez upważnineg przedstawiciela (w przypadku braku pieczątki sby pdpis pwinien zstać złżny w taki spsób, aby umżliwiał jej identyfikację). 7. Wszelkie pprawki lub zmiany w tekście Wnisku pwinny być naniesine czytelnie raz patrzne pdpisem wraz z pieczątką sby uprawninej i ddatkw patrzne datą dknania pprawki. 8. D Wnisku należy załączyć dkument/-y kreślające zasady reprezentacji raz sby uprawnine d reprezentacji Wyknawcy. 9. W przypadku, gdy Wyknawcę reprezentuje pełnmcnik, d wnisku należy dłączyć pełnmcnictw, z któreg wynika zakres umcwania, pdpisane przez sby uprawnine d reprezentwania Wyknawcy. 10. Pełnmcnictw pwinn być złżne w ryginale alb w kpii pświadcznej ntarialnie. 11. Wymagania dtyczące dkumentów składanych przez Wyknawców reguluje, m.in. Rzprządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luteg 2013 r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakich mże żądać Zamawiający d wyknawcy raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane (Dz. U. z 2013 r., pz. 231). 12. Zgdnie z 7 ust. 2 Rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luteg 2013 r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakich mże żądać Zamawiający d Wyknawcy raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane (Dz. U. z 2013 r., pz. 231), w przypadku Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia raz w przypadku innych pdmitów, na zasbach których wyknawca plega na zasadach kreślnych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., kpie dkumentów dtyczących dpwiedni Wyknawcy lub tych pdmitów są pświadczane za zgdnść z ryginałem dpwiedni przez Wyknawcę lub te pdmity. 13. Oświadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu, zgdne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp raz świadczenie udstępnieniu zasbów przez inny pdmit należy przedstawić w ryginale, natmiast pzstałe dkumenty, których mwa w Sekcji III.4) mgą być przedstawine w frmie ryginału lub kpii pświadcznej i patrznej klauzulą >za zgdnść z ryginałem< przez Wyknawcę (tj. sby wymienine w rejestrze lub zaświadczeniu wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej, psiadające umcwania prawne d reprezentwania firmy lub umcwaneg pełnmcnika).

10 14. Dkument wielstrnicwy, przedłżny w frmie kpii winien być pświadczny i patrzny klauzulą >za zgdnść z ryginałem< na każdej zapisanej (pnumerwanej) strnie. 15. Złżenie dkumentu w niewłaściwej frmie (np. niepświadczne przez Wyknawcę za zgdnść z ryginałem dpisy lub kpie) traktwane będzie jak jeg brak. 16. Wyknawcy twrzący knsrcjum tj. Wyknawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnmcnika d reprezentwania w pstępwaniu, alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg. Pełnmcnictw należy dłączyć d wnisku. 17. W przypadku wybru przez Zamawiająceg ferty złżnej przez knsrcjum, Wyknawcy twrzący knsrcjum mgą zstać zbwiązani, najpóźniej przed pdpisaniem umwy na wyknanie zamówienia, d przedłżenia umwy knsrcjum. 18. Wszyscy człnkwie knsrcjum pnszą slidarnie dpwiedzialnść prawną za realizację zamówienia. Prblematykę zbwiązań slidarnych regulują przepisy kdeksu cywilneg. 19. Wnisek składany przez knsrcjum musi zstać utwrzny z dkumentów wymieninych w Sekcji III.4) raz IV.4.16) pkt 16, stswnie d treści głszenia. 20. Ocena spełnienia przez knsrcjum warunków i wymgów kreślnych w głszeniu będzie plegała na łącznej cenie złżnych dkumentów. 21. Wnisek knsrcjum musi być pdpisany i znaczny w taki spsób, by prawnie zbwiązywał wszystkie pdmity wchdzące w skład knsrcjum. 22. Oświadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje Zamawiający i Wyknawcy przekazują pisemnie, faksem lub drgą elektrniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wyknawca przekazują dkumenty lub infrmacje faksem lub em, każda ze strn na żądanie drugiej niezwłcznie ptwierdza fakt ich trzymania. 23. Wnisek pwinien być złżny w frmie pisemnej w 1 ryginale, w nieprzejrzystej i zamkniętej kpercie lub pakwaniu. Kperta pwinna być zaadreswana na: Bank Gspdarstwa Krajweg, Biur Zamówień Publicznych, Aleje Jerzlimskie 7, Warszawa raz pwinna być pisana następując: Wnisek dpuszczenie d udziału w pstępwaniu pn. >Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg interfejsem pmiędzy Zintegrwanym Systemem Rachunkwści i Kadr (system ZSRK), partym na prgramwaniu firmy SAP AG, a systemem BGK24Biznes raz usług serwisu dla teg interfejsu>. Nie twierać przed gdziną 15:00 w dniu 31 października 2014 r. Knsekwencje złżenia Wnisku niezgdneg z w/w pisem pnsi Wyknawca. 24. Wniski należy składać w Kancelarii Ogólnej Banku Gspdarstwa Krajweg w Warszawie, Aleje Jerzlimskie 7, na parterze. 25. Infrmacje zawarte we Wnisku, stanwiące tajemnicę przedsiębirstwa Wyknawcy w rzumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej knkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, pz. 1503, z późn. zm.), c d których Wyknawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania Wnisków, że nie mgą być udstępnine, muszą być znaczne klauzulą: >NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI< i pwinny być drębną częścią nie złączną z Wniskiem w spsób trwały.

11 26. W przypadku załączenia d Wnisku innych materiałów niż wymagane przez Zamawiająceg (np. materiałów reklamwych, infrmacyjnych) pżądane jest, aby stanwiły ne drębną część nie złączną z Wniskiem w spsób trwały. Materiały takie nie będą pdlegały cenie przez Zamawiająceg. 27. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY: A. W przypadku, gdy d realizacji zamówienia zstanie wybrana ferta złżna przez wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sbie praw d żądania d Wyknawców działających wspólnie, najpóźniej przed pdpisaniem umwy na wyknanie zamówienia, przedłżenia umwy regulującej ich współpracę. B. Zamawiający pinfrmuje Wyknawcę, któreg ferta zstanie wybrana jak najkrzystniejsza, miejscu i terminie zawarcia umwy. C. Wyknawca, któreg ferta zstanie wybrana jak najkrzystniejsza, zbwiązany jest d dstarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu pdpisania umwy wyknanie zamówienia, niżej wymieninych dkumentów: a) certyfikatów, ptwierdzających kwalifikacje sób, których mwa w cz. III.3.4) lit. A i B; b) certyfikatu ISO/IEC w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrmacji lub równważny (zgdnie z świadczeniem złżnym wraz z fertą). D. Dkumenty, których mwa w lit. C, mgą być przedstawine w frmie ryginału lub kpii pświadcznej i patrznej klauzulą >za zgdnść z ryginałem<, przez Wyknawcę (tj. sby wymienine w rejestrze lub zaświadczeniu wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej, psiadające umcwania prawne d reprezentwania firmy lub przez umcwaneg pełnmcnika). Dkument wielstrnicwy przedłżny w frmie kpii winien być ptwierdzny za zgdnść z ryginałem na każdej zapisanej (pnumerwanej) strnie. E. Gdyby Wyknawca nie dstarczył dkumentów, których mwa w lit. D, Zamawiający uzna, że Wyknawca dmówił pdpisania umwy w sprawie zamówienia publiczneg na warunkach kreślnych w fercie lub zawarcie umwy stał się niemżliwe z przyczyn leżących p strnie Wyknawcy - art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo