ZAMAWIAJĄCY: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Pl. Batorego 4, Szczecin NIP : REGON :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Pl. Batorego 4, 70 207 Szczecin NIP : 852-244-47-11 REGON : 007017021"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Pl. Batorego 4, Szczecin NIP : REGON : ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 OZNACZONEGO KODEM CPV: NA USŁUGĘ PN: Usługa Budowy Polskiej Bazy Danych Statków Śródlądowych. Symbol / Numer sprawy: Sz /2014 Przygotował: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Pl. Batorego 4, Szczecin Zatwierdził: Dyrektor Krzysztof Woś Podstawa prawna: Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą. 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Forma oferty; Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; Oferty wspólne; Jawność postępowania; Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; Wykonawcy zagraniczni; Termin wykonania zamówienia; Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym; Sposób obliczenia ceny oferty; Składanie i otwarcie ofert; Wybór oferty najkorzystniejszej; Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy; Pouczenie o środkach ochrony prawnej; Opis przedmiotu zamówienia; Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Oferta cenowa; Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy Pzp); Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy Pzp); Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług; Załącznik nr 6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia Załącznik nr 8 Projekt umowy; ROZDZIAŁ I Forma oferty 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ), z zastrzeżeniem pkt 5 oraz Rozdział III pkt 1 SIWZ. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 2

3 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 14. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: UŻŚ Szczecin, Pl. Batorego 4, Szczecin, pok. nr 29, przetarg nieograniczony, "BAZA" oraz nie otwierać przed r., godz bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem wycofanie. 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. Składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą 3

4 być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 4 niniejszego rozdziału. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz ze zmianami). 5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie 01. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną 3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące: 4

5 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej 2 (dwie) usługi podobne których wartość była nie niższa niż zł każda, polegające łącznie na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu (instalacja i konfiguracja) systemu bazodanowego wspierającego następującą realizację procesów biznesowych: repozytorium EMC, elektroniczny obieg dokumentów, wersjonowanie plików, archiwizację dokumentów, zarządzanie Workflow, przeprowadzeniu integracji z innymi systemami bazodanowymi, wdrożeniu funkcjonalności podpisu elektronicznego, wdrożeniu funkcji raportowania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie "spełnia/nie spełnia" na podstawie potwierdzających go dokumentów. 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności minimum: a. jedną osobą na stanowisku Kierownika projektu spełniającą łącznie poniższe wymagania minimalne w zakresie zarządzania projektami, zarządzania usługami, zarządzania sprzętem, zarządzania oprogramowaniem, który pełnił funkcję Kierownika Projektu lub jego zastępcy w co najmniej jednym zakończonym projekcie (odebranym przez podmiot zlecający) polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego; b. jedną osobą na stanowisku Analityka ds. bezpieczeństwa spełniającą poniższe wymagania minimalne w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI. c. jedną osobą na stanowisku Eksperta ds. baz danych spełniającą poniższe wymagania minimalne: uczestniczył w co najmniej 1 zakończonym (odebranym przez podmiot zlecający) projekcie obejmującym swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w których był odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT; uczestniczył w co najmniej 1 zakończonym (odebranym przez podmiot zlecający) projekcie, w którym wykonał projekt operacyjnej bazy danych oraz przeprowadził optymalizację bazy danych pod kątem wydajności; d. jednym programistą, posiadającym minimum 2-letnie doświadczenie w programowaniu do budowy oprogramowania dedykowanego posiadającym znajomość technologii programistycznej: 1) JAVA 2) Modelowanie rozwiązań informatycznych 3) Inżynier infrastruktury Klucza Publicznego Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie potwierdzających dokumentów lub na podstawie oświadczenia o prawdziwości przedstawionego wykazu osób składających się na doświadczenie zawodowe, oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień, wykształcenia i wymaganego doświadczenia we wskazanym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku. 3. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ: W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 5

6 2) Wykaz wykonanych usług. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu wykonanych usług, wraz z podaniem tytułu i przedmiotu, wartości, daty wykonania oraz odbiorcy pracy lub w przypadku wykonania więcej niż jednej pracy, wykazu prac. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami, o których mowa wyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne oświadczenie 4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda, zaświadczenia o posiadaniu ważnego certyfikatu ISO 27001:2005 w zakresie projektowania, wytwarzania, testów oraz sprzedaży oprogramowania. Analizy projektowania, wdrażania i integracji systemów informatycznych 5. Ponadto wykonawcy złożą następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową zgodnie z rozdziałem I pkt 3 Załącznik nr 1 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 6 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ); 5. Zgodnie z art. 26 ust 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6

7 7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, o których mowa w SIWZ, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia do r.,od dnia podpisania umowy. 2. Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać termin realizacji określony datą. ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym 1. Zamawiający obsługuje interesantów w następujących dniach (pracujących) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 13: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu ( ) i drogą elektroniczną przy przekazywaniu następujących dokumentów: 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 2) modyfikacje treści SIWZ, 3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, 7

8 7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych, 8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Jacek Jarosz, od pon. do pt., w godz , tel , 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.10. ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 1. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę cenową, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ. 2. Cena wpisana do formularza oferty jest podstawą do porównania ofert. Porównaniu podlegają ceny brutto. Cena zamieszczona w formularzu oferty jest ceną ostateczną, co oznacza, że w ofercie muszą być ujęte wszelkie ewentualne zniżki i upusty które zamierza zastosować wykonawca. 3. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 8

9 ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, pok. nr Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 3. Termin składania ofert: 1) Oferty należy składać do dnia r., do godz. 09:00 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 3) Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, pok. nr 29 A. 4. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i terminów zawartych w ofercie. 6. Informacje, o których mowa w pkt 5 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Decyzją Dyrektora UŻŚ nr 02/2014 z dnia r. ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według jednego kryterium oceny ofert: cena 100 %. Sposób przyznania punktów w kryterium cena : cena najniższa brutto C = x 100 pkt x 100 % cena oferty ocenianej brutto 2. Największy iloczyn punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą, spośród ofert nie odrzuconych. 3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 9

10 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. 11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie. 14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy i Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zawarcie umowy. 1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy), 2. Termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta oraz w przypadku gdy nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 10

11 7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, b) termin obowiązywania gwarancji, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości. 9) Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30% wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na zaprojektowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu aplikacji bazodanowej umożliwiającej ewidencję i kontrolę jednostek pływających żeglugi śródlądowej oraz szlaków żeglownych wraz z dostawą sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania bazy. Aplikacja musi być zainstalowana na serwerach w siedzibie klienta z założeniem wysokiej dostępności, realizowanej poprzez stworzenie instalacji charakteryzującej się: 1. Zastosowaniem kołowej replikacji baz danych, która pozwala na powielanie informacji pomiędzy odpowiednio połączonymi i skonfigurowanymi silnikami. Replikacja musi być ciągła, inicjowana przez dowolny serwer w układzie. Celem tego rozwiązania będzie otrzymanie określonych efektów w obrębie replikujących się baz: 1) uzyskanie znamion skalowalności 2) rozproszenie ruchu przy odczycie/zapisie danych 3) uzyskanie zwiększonej dostępności do danych 4) zwiększenie bezpieczeństwa danych 5) możliwość wyłączenia jednego silnika bazy danych w celu przeprowadzania analiz i tworzenia kopii bezpieczeństwa bez przerw do dostępie do danych 6) umożliwienie, w razie potrzeby dystrybucji danych na duże odległości 7) nieprzerwana praca systemu w przypadku awarii jednego z silnika bazy danych 2. Równoważenie obciążenia Zakłada się zwiększenie dostępności, bezawaryjności i optymalną pracę na aplikacji poprzez równoważenie obciążenia (ang. load balancing). Będzie ono oparte na adresacji IP, bliźniaczych, 11

12 wirtualnych maszyn pracujących w obrębie jednego serwera. Zapewnia to także przekierowanie całego ruchu na pozostałe maszyny w przypadku awarii jednego z nich 3. Decydowanie z poziomu aplikacji o połączeniu do najbliższej dostępnej bazy danych. 4. Zakłada się wersjonowanie plików źródłowych aplikacji z użyciem systemu kontroli wersji Subversion na poszczególnych instancjach wirtualnych maszyn. II. Aplikacja ma się charakteryzować wysokim poziomem zabezpieczeń, w tym: 1. Dostęp do aplikacji na potrzeby inspektorów zabezpieczony poprzez certyfikat SSL 2. Dostęp do aplikacji na potrzeby komisji terytorialnych zabezpieczony poprzez połączenie VPN oraz certyfikat SSL 3. Zapis do bazy realizowany za pośrednictwem podpisu cyfrowego 4. Co najmniej raz dziennie codziennie musi być realizowana kopia bezpieczeństwa systemu III. Na potrzeby pracy inspektorów należy przygotować aplikacje mobilną działającą na tabletach z systemem Windows 8.1. Silnik do uruchomienia wymaga: 1. serwer www 2. interpretator języka PHP 3. baza danych MySQL IV. Specyfikacja funkcjonalna 1. Uprawnienia Aplikacja musi posiadać możliwość przypisywania różnorodnych uprawnień dla użytkowników. W tym do: 1) Polskiej Bazy Danych Statków 2) Europejskiej Bazy Danych Statków Użytkownikami zarządza osoba posiadająca dostęp do danych gromadzonych w systemie (administrator systemu). Aplikacja musi umożliwić przypisywanie użytkowników jak i środków transportu wodnego śródlądowego w systemie do jednostek organizacyjnych (terytorialnych). Nadawane uprawnienia muszą być kojarzone z odpowiednią jednostką organizacyjną. Domyślnie użytkownik może mieć dostęp tylko do dane związane z jego jednostką organizacyjną, ponadto należy dodać możliwość nadania uprawnień zwiększających ten zakres. Dostęp dla danego użytkownika musi posiadać ograniczenie czasowe, które zmieniać może tylko administrator systemu. 2. Rejestracja i ewidencja jednostek pływających. Aplikacja powinna umożliwić rejestrację jednostek pływających. Jednostka pływająca opisana będzie poprzez szereg cech oraz wymiarów skategoryzowanych w grupy według wymagań zamawiającego. Aplikacja powinna umożliwiać dodawanie nowych cech. Jednostka pływająca będzie przypisana do jednostki organizacyjnej (terytorialnej). Ponadto w systemie powinny być zapisywane dokumenty skojarzone z danymi jednostkami w postaci plików pdf oraz zdjęć (prezentowanych przez system w formie miniatur). Ewidencja i kontrola jednostek pływających powinna odbywać się poprzez wysyłanie formularza ze strony www lub aplikacji mobilnej poprzez inspektorów, a następnie poprzez akceptację za pomocą podpisu elektronicznego przez dyrektora właściwego urzędu. Ponadto w systemie musi istnieć możliwość rejestrowania armatorów i przypisywania ich do jednostek pływających. Aplikacja musi umożliwić wyszukiwanie i sortowanie po dowolnie wybranych cechach, np. wymiarach obiektów, dowiązaniach oraz armatorach. Przy uruchomieniu aplikacji wykonawca musi dokonać wstępnego importu jednostek pływających oraz torów wodnych z dostarczonego przez zamawiającego pliku csv lub xls. Dwa razy dziennie z systemu musi być realizowany eksport do pliku csv danych jednostek pływających do Europejskiego systemu ewidencji jednostek żeglugi śródlądowej. (European Hull Database). 3. Raporty 1) Aplikacja musi umożliwić tworzenie okresowych raportów ze zgromadzonych danych. 2) Raporty tworzone są na żądanie przez użytkownika systemu lub automatycznie co wskazany okres czasu (wg. wytycznych i specyfikacji zamawiającego). 4. Wydruki zgodne z formularzami dostarczonymi przez zamawiającego. 5. Kopie bezpieczeństwa 12

13 1) Kopie bezpieczeństwa powinny być tworzone na nośnikach taśmowych przechowywanych w miejscu wskazanym przez zamawiającego 2) Wykonawca musi zapewnić oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa. 6. Serwis gwarancyjny Wykonawca musi zapewnić 36 miesięczny serwis gwarancyjny obejmujący system i poszczególne elementy składowe oraz bezpłatną modyfikację i poprawki po wdrożeniu bazy w wymiarze do 30 godzin roboczych w okresie: przez pierwsze 6 miesięcy oraz 20 godzin przez kolejne 6 miesięcy. 7. Wdrożenie systemu i szkolenia Wykonawca musi zapewnić wdrożenie systemu (instalacja i konfiguracja) na komputerach wskazanych przez Zamawiającego oraz szkolenia z obsługi systemu bazodanowego i podpisu elektronicznego w Szczecinie dla min. 32 osób w terminie uzgodnionym z zamawiającym z dwytygodniowym wyprzedzeniem. Dostęp do bazy danych muszą zapewniać skonfigurowane przez wykonawcę urządzenia wskazane przez zamawiającego, w tym komputery przenośne w liczbie 9 sztuk i tablety w liczbie 16 sztuk będące częścią niniejszego zamówienia Wymagania techniczne Bazy Danych I. Wymagania techniczne 1. System bazodanowy oparty na relacyjnej bazie danych 2. System bazodanowy niezależny od wersji i systemu operacyjnego 3. Struktura systemu w relacji klient serwer i jednostanowiskowa 4. Możliwość pracy zdalnej i lokalnej 5. System wewnętrznych kont z uprawnieniami dostępu na różnym poziomie dostępu 6. Ochrona systemu przed nieautoryzowanym dostępem 7. Baza utworzona w języku programowania obiektowego JAVA lub PHP 8. Wielokryterialne wyszukiwanie, filtrowanie i zaawansowane zapytania (zgodnie ze specyfikacją) 9. Raportowanie i wydruki (zgodnie ze specyfikacją) 10. Eksport i import danych tekstowych oraz plików graficznych 11. Czytelny i intuicyjny interfejs 12. Tworzenie kopii zapasowych danych 13. Dla poprawnego funkcjonowania systemu i zminimalizowania ilości błędów wymaga się od bazy następujących cech: 1) Spójność danych, definiowana jako wierne odzwierciedlenie danych rzeczywistych, spełniając jednocześnie ograniczenia nakładane przez osoby zbierające dane. Jednoczesny dostęp do danych dla wielu użytkowników powinien być bezwzględnie zapewniony. Baza danych powinna być również odporna na błędy manualne użytkownika, np. przypadkowe usunięcie danych bez uprzedniego potwierdzenia. System powinien mieć możliwość przywracania danych do określonego momentu pracy z bazą np. powrót do określonego stanu z dnia. W przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania w bazie danych nie mogą powstać dane niepoprawne, ani też dane poprawne nie mogą zostać utracone. Program powinien być wyposażony w możliwość archiwizacji danych z częstotliwością zadaną przez użytkownika na prawach administratora. 2) Efektywne przetwarzanie danych, definiowane jako poprawne odzwierciedlanie zależności występujących w ewidencjonowanych jednostkach. Wstawianie, przetwarzanie i modyfikowanie nowych danych powinno być zrealizowane na czytelnych formularzach, umożliwiających intuicyjną obsługę przeciętnemu użytkownikowi (bez znajomości struktury wewnętrznej bazy i relacji pomiędzy poszczególnymi tabelami). 3) Poprawne odwzorowanie parametrów ewidencjonowanych środków transportu wodnego śródlądowego, definiowane jako możliwość pełnej konfiguracji danej jednostki bez stosowania uproszczeń, z zachowaniem relacji pomiędzy wprowadzanymi danymi, z możliwością uzupełniania o ewentualne dane szacunkowe. 4) Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem, definiowana jako zabezpieczenie dostępu do bazy za pomocą certyfikatu SSL, połączenia VPN, podpisu cyfrowego oraz haseł zakładanych przez administratora bazy, przy czym konta powinny być tworzone na 13

14 różnych poziomach dostępu. Oznacza to, że dostęp do bazy danych mają tylko jej użytkownicy identyfikowani m.in. unikalną nazwą i hasłem. Ponadto, każdy użytkownik posiada określone uprawnienia w bazie danych. II. Interfejs Interfejs programu musi być czytelny i intuicyjny oraz nie odbiegać od innych aplikacji obiektowych. Proponowany układ okna programu to: okno główne, menu główne (rozwijalne - tekstowe), menu oparte na ikonach, linia statusowa, menu podręczne (wykorzystanie prawego klawisza myszy). Struktura interfejsu powinna zawierać: 1. Menu: nowy, zapisz, zapisz jako, drukuj, utwórz kwerendę, szukaj, sortuj, zakończ, itp. 2. Linia statusowa: powinny być wyświetlane podstawowe informacje o bazie, użytkownikach i ich aktywności, oraz statusie wykonywanych czynności np. trwa tworzenie kwerendy, trwa sortowanie, trwa wprowadzanie danych, ilość aktualnie wprowadzonych jednostek itp. 3. Pasek ikon: podstawowe funkcje, analogiczne do menu głównego. 4. Menu podręczne: analogicznie jak w aplikacjach obiektowych. III. Wprowadzanie danych 1. Wprowadzanie, edytowanie i modyfikacja danych, musi być realizowana jedynie przez użytkownika o odpowiednim poziomie dostępu. Wprowadzanie danych do bazy powinno być realizowane poprzez formularze reprezentujące odpowiednie rekordy, zapewniające użytkownikowi czytelność i prostotę obsługi programu. 2. Na formularzu reprezentującym daną jednostkę powinna być określona liczba zakładek reprezentujących grupy parametrów przygotowanych zgodnie z kartami ewidencyjnymi. IV. Bezpieczeństwo przesyłania informacji Centrum Certyfikacji podpisu elektronicznego powinno posiadać certyfikaty ISO: Dostarczenie kart inteligentnych wraz z personalizacją graficzną 16 szt. 2. Aplikacja (Middleware) dla kart inteligentnych 16 szt. 3. Czytnik kart inteligentnych 16 szt. 4. Certyfikat kwalifikowany zgodny z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) wraz z weryfikacją tożsamości oraz znacznikami czasu. V. Wprowadzanie zdjęć i multimediów 1. Zdjęcia powinny być każdorazowo wprowadzane w liczbie, rozmiarze i formacie JPG, BMP, PDF określonej przez administratora systemu w zależności od potrzeb. 2. Użytkownik może umieszczać pliki multimedialne w formatach wymienionych powyżej i dodatkowo AVI, WMV H.264 (materiał powinien być każdorazowo przekodowany przez wewnętrzny mechanizm portalu do standardu portalu). VI. Przeglądanie, wyszukiwanie danych, raporty i wydruki 1. Baza danych musi być wyposażona w kilka typowych kwerend pozwalających na: A. wyszukiwanie jednostek wg zadanej specyfikacji, B. sortowanie po wybranych polach, z ograniczeniem ilości wyświetlanych rekordów. 2. Baza danych powinna mieć możliwość tworzenia własnych kwerend wybierających i warunkowych, według specyfikacji użytkownika oraz funkcję pozwalająca na ich zapisywanie, a także tworzenie na tej podstawie raportów i wydruków. 3. Wydruki dokumentów muszą być zgodne z załączonymi wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego. Na żądanie użytkownika na wydrukach oprócz wybranych danych, powinny znaleźć się również elementy, które ułatwią archiwizację tych dokumentów oraz zwiększą ich czytelność: A. Nagłówek podstawowe informacje o systemie, rodzaj informacji wybranych do wydruku, itp. B. Stopka czas systemowy wykonania wydruku, ilość stron, podsumowanie. VII. Praca lokalna 1. System powinien mieć możliwość pracy na pojedynczym komputerze, na którym baza rezyduje. Przenoszenie całej bazy danych na inny dowolny terminal musi odbywać się bez potrzeby instalacji całej bazy. 14

15 2. Przenoszenie całej bazy danych powinno odbywać się tylko na poziomie dostępu Administrator. 3. Wszystkie zatwierdzenia dokumentów powinny być opatrzone podpisem elektronicznym. VIII. Praca klient serwer 1. System powinien zapewniać równoczesny dostęp dla wielu użytkowników oraz możliwość równoczesnej pracy wielu użytkowników w tej samej bazie danych. 2. Użytkownicy mogą jednocześnie pracować z tym samym zbiorem danych, w związku z tym muszą istnieć zabezpieczenia, które nie pozwolą w takim przypadku na utratę spójności danych. Nie powinna mieć miejsca sytuacja konfliktowa w jednoczesnym dostępie do danych, (przypadek - jeden użytkownik modyfikuje zbiór danych, a inny próbuje ten sam zbiór odczytać lub zmodyfikować). IX. Praca zdalna System powinien umożliwiać zdalną pracę na danych dla wszystkich użytkowników w zależności od utworzonych wcześniej kont i posiadanych uprawnień. Pracę zdalną należy rozumieć jako dostęp do bazy danych, obróbkę, wprowadzanie danych, itp. X. Język System powinien być stworzony w obiektowym języku programowania JAVA lub PHP. XI. Export Import danych 1. System musi umożliwiać eksport i import danych tekstowych w formatach: txt, xls, csv oraz plików graficznych w formacie: JPG, BMP, PDF. 2. System bazy powinien być sprzężony z Europejską Bazą Danych Statków, co umożliwi przesyłanie plików z danymi po uprzedniej akceptacji przez dyrektora właściwego urzędu. XII. Ochrona danych i tworzenie kopii zapasowych System baz powinien zapewniać ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem. Wielopoziomowy system dostępu, w przypadku każdego użytkownika z dowolnymi uprawnieniami powinien być realizowany poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Program powinien mieć możliwość archiwizacji danych z częstotliwością zadaną przez użytkownika o prawach administratora (np. raz dziennie) XIII. Powiadomienia System bazodanowy powinien posiadać funkcję przypominania i powiadamianie wskazanych użytkowników (z żądanym wyprzedzeniem) o wygaśnięciu dokumentów. XIV. Zakładki rejestru stałego Baza danych powinna uwzględniać Rejestr statków oddzielny dla jednostek 1. o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości większym niż 20m2, 2. o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m2, 3. bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20m2, 4. bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m2. A. Pod baza danych dla ad. 1,2 powinna uwzględniać: a) numer ENI (Europejski numer identyfikacyjny statku) b) numer rejestracyjny statku, c) nazwa statku lub inny znak rozpoznawczy, d) port macierzysty statku, e) rodzaj i przeznaczenie statku, f) rok i miejsce budowy statku (nazwa stoczni, nr budowy), g) materiał główny, z którego wykonany jest statek (kadłub, pokład), h) napęd (liczba głównych mechanicznych urządzeń napędowych, łączna moc w kw, marka, typ, nr fabryczny silnika (ów), i) pędniki (rodzaj, ilość), j) długość całkowita (m), szerokość całkowita (m), wysokość do najwyższej nierozbieralnej części (m), zanurzenie bez ładunku (m), największe dopuszczalne zanurzenie (m), k) nośność lub wyporność (ton lub m3), dopuszczalna ilość pasażerów (osób), l) poprzedni rejestr, data wykreślenia, 15

16 m) oznaczenie i adres armatora, n) podstawa nabycia własności (współwłasności) statku, o) zastaw, p) data wpisu do rejestru, q) podstawa i data wykreślenia z rejestru, r) zmiany B. Pod baza danych dla ad. 3, 4 powinna uwzględniać: a) numer ENI (Europejski numer identyfikacyjny statku) b) numer rejestracyjny statku, c) nazwa statku lub inny znak rozpoznawczy, d) port macierzysty statku, e) rodzaj i przeznaczenie statku, f) rok i miejsce budowy statku (nazwa stoczni, nr budowy), g) materiał główny (a) kadłub, b) pokład), h) wymiary statku (a) długość całkowita, b) szerokość całkowita, c) wysokość do najwyższej nierozbieralnej części, d) największe dopuszczalne zanurzenie) i) nośność lub wyporność (ton lub m3) lub dopuszczalna ilość osób, j) poprzedni rejestr, data wykreślenia, k) oznaczenie i adres armatora, l) podstawa nabycia własności (współwłasności) statku, m) zastaw, n) data wpisu statku do rejestru, o) podstawa i data wykreślenia statku z rejestru, p) zmiany C. Zakładki rejestru czasowego a) numer ENI ( Europejski numer identyfikacyjny statku) b) numer rejestracyjny statku, c) nazwa statku lub inny znak rozpoznawczy, d) port macierzysty statku, e) rodzaj i przeznaczenie statku, f) rok i miejsce budowy statku (nazwa stoczni, nr budowy), g) materiał główny, z którego wykonany jest statek (kadłub, pokład), h) napęd (liczba głównych mechanicznych urządzeń napędowych, łączna moc w kw, marka, typ, nr fabryczny silnika (ów), i) pędniki (rodzaj, ilość), j) długość całkowita (m), szerokość całkowita m], wysokość do najwyższej nierozbieralnej części (m), zanurzenie bez ładunku (m), największe dopuszczalne zanurzenie (m), k) nośność lub wyporność (ton lub m3), dopuszczalna ilość pasażerów (osób), l) nazwa rejestru stałego, państwo rejestru stałego, nazwa i siedziba organu prowadzącego rejestr stały, m) oznaczenie decyzji właściwych władz państwa rejestru stałego, zezwalający na czasowy wpis statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (na okres od dnia. do dnia.) n) oznaczenie i adres armatora, o) oznaczenie dokumentu stwierdzającego prawo armatora do dysponowania statkiem, p) data wpisu do rejestru, q) podstawa i data wykreślenia z rejestru. D. Zakładki informacje dla Technicznej Komisji Inspekcyjnej (TKI) a) data rozpoczęcia inspekcji technicznej, b) data zakończenia inspekcji technicznej c) podmiot dokonujący inspekcji technicznej (np. TKI Techniczna Komisja Inspekcyjna, PRS Polski Rejestr Statków, inny) d) uwagi z inspekcji technicznej, 16

17 e) termin graniczny wykonania uwag, f) potwierdzenie wykonania uwag g) dodawanie kopii dokumentów bezpieczeństwa i świadectw pomiarowych h) konieczność zapisu wszelkich zmian dodawanych do dokumentów bezpieczeństwa (historia wpisów), i) rejon pływania, j) nr świadectwa zdolności żeglugowej, data wydania i data ważności k) nr wspólnotowego świadectwa, data wydania, data ważności l) konieczność rozgraniczenia jaki dokument bezpieczeństwa ma statek (wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej (wspólnotowe, tymczasowe czy uzupełniające); krajowe świadectwo zdolności żeglugowej; uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej); 1) oznaczenie czy statek jest wyrejestrowany; 2) inne. E. Zakładki informacyjne dla inspektorów Pola które powinny się znaleźć w bazie danych w części dotyczącej inspekcji przeprowadzanej przez inspektorów nadzoru nad żeglugą śródlądową E1 Inspekcja statku Informacje dotyczące statku, dnia i miejsca przeprowadzonej inspekcji: a) Placówka Urzędu Żeglugi Śródlądowej b) Nazwisko i imię inspektora nadzoru nad żeglugą śródlądową c) Data inspekcji d) Droga wodna e) Miejsce (km drogi wodnej) f) Nazwa statku g) Rodzaj statku h) W obecności kierownika statku lub przedstawiciela armatora i) Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku j) Numer rejestracyjny k) Numer dokumentu bezpieczeństwa, data wydania i termin ważności l) Rejon żeglugi m)port macierzysty n) Nośność o) Wyporność p) Długość statku q) Szerokość statku r) Zanurzenie maksymalne statku s) Zanurzenie aktualne statku E2. Dokumenty statku a) Dokument rejestracyjny statku b) Dokument bezpieczeństwa żeglugi c) Dokumenty na podstawie których, został wydany dokument bezpieczeństwa statku d) Świadectwo pomiarowe e) Dziennik pokładowy f) Książka kontrolna oleju g) Dokumenty przewozowe i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami h) Zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej i) Dowód opłacenia składki na fundusz żeglugi śródlądowej j) Przepisy żeglugowe i prawa miejscowego k) Kierownik statku i jego kwalifikacje l) Załoga statku i jej kwalifikacje 1) Żeglarskie książeczki pracy 2) Świadectwo zdrowia 17

18 E3. Wyposażenie oraz certyfikaty, atesty i przeglądy urządzeń i wyposażenia a) Urządzenia i środki ratunkowe b) Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy (Protokół z kontroli gaśnic przenośnych, Protokół z przeglądu stałej instalacji gaśniczej) c) Urządzenia kotwiczne d) Urządzenia cumownicze, holownicze i sczepiające e) Urządzenia maszynowe f) Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska i emisji hałasu g) Urządzenia radiotelefoniczne h) Wyposażenie nawigacyjne i) Wyposażenie pokładowe j) Środki sygnalizacji wzrokowej i dźwiękowej k) Protokół odbiorczy instalacji gazu płynnego l) Świadectwo przeprowadzenia kontroli dźwigu m)protokół z przeglądu hydraulicznego systemu napędowego maszyny sterowej n) Protokół z przeglądu urządzeń sterowych o napędzie mechanicznym o) Pozwolenie radiowe p) Homologacja radaru i wskaźnika prędkości q) Instrukcja bezpieczeństwa statku r) Protokół z przeglądu zbiorników ciśnieniowych E4. Wynik kontroli i wnioski a) Uchybienia stwierdzono b) Uchybień nie stwierdzono c) Udzielono upomnienia i nakazano usunąć nieprawidłowości do dnia d) Nałożono mandat karny za (podać podstawę prawną) e) Wnioskuje się o zatrzymanie dokumentu kwalifikacyjnego kierownika statku f) Wnioskuje się o cofnięcie dokumentu bezpieczeństwa g) Uwagi inspektora E5. Wynik inspekcji a) Uchybień nie stwierdzono b) Uchybienia stwierdzono i nakazano ich usunięcie do dnia. E6. Inspekcja akwenów żeglugowych i ich infrastruktury a) Placówka Urzędu Żeglugi Śródlądowej b) Nazwisko i imię inspektora nadzoru nad żeglugą śródlądową c) Data inspekcji d) Droga wodna e) Miejsce (km drogi wodnej) E7. Kontrola szlaków żeglownych a) Kontrola i ewentualna weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym b) Kontrola oznakowania miejsc postoju c) Kontrola oznakowania miejsc niebezpiecznych na lewej i prawej stronie szlaku żeglownego d) Kontrola pozostałego oznakowania brzegowego i pływającego szlaku żeglownego e) Kontrola czytelności zastosowanego oznakowania (zarośla, stan znaków) f) Kontrola zakazu zanieczyszczania akwenów przedmiotami lub substancjami (lokalizacja źródeł zanieczyszczenia) E8. Kontrola śluz a) Kontrola oznakowania śluzy czynnej b) Kontrola oznakowania śluzy nieczynnej c) Kontrola oznakowania znakami nawigacyjnymi awanportów śluzowych d) Kontrola działania semaforów śluzy e) Kontrola stanu oznakowania kładek i mostów nad śluzami f) Kontrola stanu technicznego urządzeń cumowniczych 18

19 g) Kontrola ogólnego stanu technicznego śluzy h) Kontrola środków ratunkowych i atestów E9. Kontrola innych elementów infrastruktury a) Kontrola stanu oznakowania mostów b) Kontrola stanu oznakowania urządzeń nad wodami c) Kontrola portów, przystani w tym turystycznych oraz stanu oznakowania wejść do portów d) Kontrola stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących żegludze E10. Wynik inspekcji a) Uchybień nie stwierdzono b) Uchybienia stwierdzono i nakazano ich usunięcie do dnia. E11. Uwagi inspektora E12. Wypadki żeglugowe E13. Przewóz ładunków niebezpiecznych 1.3 Wyposażenie operatorskie PBDS W ramach projektu należy dostarczyć skonfigurowany sprzęt spełniający poniższe wymagania: Komputer przenośny typu I - 2 zestawy ( dwie sztuki): Zamówienie obejmuje dostawę 2 przenośnych komputerów typu I zgodny: 1. Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 17,3 cala o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 pikseli na 1080 pikseli 2. Procesor osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 7400 punktów - wynik dostępny na stronie: 3. Minimalna ilość zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM 16GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 24GB. 4. Dwa dyski twarde SATA II o pojemności nie mniejszej niż 640GB każdy, podłączone do wewnętrznego kontrolera umożliwiającego pracę w trybie RAID0 lub RAID1. 5. Karta graficzna osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wyniki 1200 punktów w G3D Rating -wynik dostępny: 6. Grafika powinna sprzętowo wspierać DirectX 11 i Open GL Audio Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo. 8. Klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną. 9. Touchpad. 10. Złącze typu Kensington Lock. 11. Wireless LAN b/g/n. 12. Bluetooth 3.0 HS. 13. Port sieci LAN 10/100/1000 RJ DVD-RW wewnętrzny z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania. 15. Minimalna ilość wbudowanych portów do obsługi urządzeń zewnętrznych: 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0, 1 x złącze słuchawek, 1 x złącze mikrofonu, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x czytnik kart pamięci z obsługą co najmniej kart typu: SD, MMC. 16. Wbudowana kamera HD 720p. 17. Torba 18. Bezprzewodowa mysz laserowa z mikro przekaźnikiem USB. 19. Zestaw słuchawkowy ze zintegrowanym mikrofonem. 20. Oprogramowanie: Microsoft Windows 8 Pro PL (lub równoważne),microsoft Office Professional Plus 2010 PL (lub równoważne), Pakiet oprogramowania antywirusowego i kompleksowego zabezpieczenia komputera typu Internet Security wraz z 3-letnim abonamentem na aktualizację sygnatur bezpieczeństwa (lub równoważne) Komputer przenośny typu II notebook 7 zestawów mobilnych : Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 komputerów o następujących parametrach: 1. Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 17,3 cala o rozdzielczości nie mniejszej niż 1600 pikseli na 900 pikseli 19

20 2. Procesor osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3000 punktów - wynik dostępny na stronie: 3. Minimalna ilość zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM 8GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 16GB. 4. Dysk twardy SATA II o pojemności nie mniejszej niż 1TB 5. Audio Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo. 6. Klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną. 7. Touchpad. 8. Złącze typu Kensington Lock. 9. Wireless LAN b/g/n. 10. Bluetooth 3.0 HS. 11. Port sieci LAN 10/100/1000 RJ DVD-RW wewnętrzny z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania. 13. Minimalna ilość wbudowanych portów do obsługi urządzeń zewnętrznych: 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0, 1 x złącze słuchawek, 1 x złącze mikrofonu, 1 x HDMI, 1 x czytnik kart pamięci z obsługą co najmniej kart typu: SD, MMC. 14. Torba 15. Bezprzewodowa mysz laserowa z mikro przekaźnikiem USB. 16. Oprogramowanie: Microsoft Windows 8.1 PL (lub równoważne), Pakiet oprogramowania Kaspersky Internet Security lub równoważny wraz z 3-letnim abonamentem na aktualizację sygnatur bezpieczeństwa Tablet - 16 sztuk: 1. Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 10,1 cala o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 pikseli na 1200 pikseli. 2. Procesor osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 1900 punktów - wynik dostępny na stronie: 3. Minimalna ilość zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM 2GB 4. Wbudowana pamięć minimum 64GB 5. Dołączana klawiatura Bluetooth 6. Komunikacja: Wireless LAN b/g/n., Bluetooth 4.0,Wbudowany modem 3G/4G 7. Minimalna ilość wbudowanych portów do obsługi urządzeń zewnętrznych: 1 x USB 2.0; 1 x złącze słuchawek, 1 x micro-hdmi, 1 x czytnik kart pamięci z obsługą co najmniej kart typu: mini SD 8. Wbudowana aparat cyfrowy o min. rozdzielczości 2 mln pikseli 9. Wbudowany odbiornik GPS 10. Moduł zabezpieczeń typu TPM 11. Etui 12. zasilacz sieciowy 13. System operacyjny typu Windows 8.1 PL (lub równoważne), Microsoft Office 2013 PL lub równoważny, Pakiet oprogramowania antywirusowego i kompleksowego zabezpieczenia komputera typu Internet Security wraz z 3-letnim abonamentem na aktualizację sygnatur bezpieczeństwa (lub równoważne) Dyski wymienne typu LTO Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego zewnętrznego napędu LTO-5 Ultimum lub LTO-6 dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu będącego elementem systemu backupu i archiwizacji. 1. Wykorzystana Technologia - co najmniej LTO-5 Ultimum. 2. Nośniki danych - zestaw co najmniej 2 nośników LTO-5 Ultimum wraz z nośnikiem czyszczącym, wraz z niezbędnymi elementami do podłączenia urządzeń do serwera. 3. Napęd - napęd LTO-5 Ultimum zewnętrzny wyposażony w złącze FiberChannel. 4. Pojemność - dla LTO-5 Ultimum 1.5/3.0 TB (natywna z kompresją). 5. Czas pracy - minimum MTBF godzin. 6. Prędkość - dla LTO-5 Ultimum 1TB/h (z kompresją). 7. Urządzenie musi być wyposażone w następujące funkcje: 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków

Specyfikacja Istotnych Warunków Specyfikacja Istotnych Warunków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie ul. Czesława 9 71 504 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków

Specyfikacja Istotnych Warunków Specyfikacja Istotnych Warunków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie ul. Czesława 9 71 504 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę zestawów meblowych dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę zestawów meblowych dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Ul. Gen. Sikorskiego 3 70-323 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza Ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Kod CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego WÓJT GMINY DOBRA ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra tel. (91) 422-39-22, fax (91) 422-39-20 e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl www.bip.dobraszczecinska.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 02-07-2015 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Wykonanie projektu modernizacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny Agawa ul. Śliska 5 72 230 Mrzeżyno ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.html Elbląg: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej

Bardziej szczegółowo