ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ankieta BEZPIECZNY SZPITAL"

Transkrypt

1 ankieta BEZPIECZNY SZPITAL 2008

2 instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniŝszych uwag: 1. Odpowiadając na pytania naleŝy mieć na uwadze dane dotyczące jednostki podstawowej wraz z podległymi jej komórkami organizacyjnymi (np. filie, kliniki, oddziały zamiejscowe). 2. NaleŜy udzielać odpowiedzi na podstawie dokumentów szpitalnych lub innych moŝliwych do sprawdzenia. Organizator projektu zapewnia sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. Prosimy więc o wskazanie osoby do ewentualnego wyjaśnienia potencjalnych niejasności w udzielonych odpowiedziach. 3. Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety prosimy o zapoznanie się z załączonym słowniczkiem. 4. Właściwą odpowiedź prosimy zakreślić krzyŝykiem lub wpisać w wyznaczone miejsca. 5. Wypełniona ankieta powinna być podpisana przez Dyrektora lub upowaŝnioną osobę. 6. W razie wątpliwości, pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie odpowiedzą na Państwa pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (0 12) lub pocztą elektroniczną na adres 7. Wypełnioną ankietę prosimy odesłać do 31 sierpnia 2008 do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Równocześnie z wysłaniem wypełnionej ankiety w wersji papierowej, prosimy o potwierdzenie tego faktu pocztą elektroniczną na adres podając nazwę szpitala i datę wysłania. 8. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi na pytania ankiety. Rezygnacja z udziału w badaniu pozbawia Państwa szansy znalezienia się na liście bezpiecznych szpitali w Polsce. 9. Zapewniamy poufność przesłanych informacji. Osoby trzecie nie będą miały wglądu w wypełnione ankiety. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ul. Syrokomli 10, Kraków, tel. (0-12) ,

3 podstawowe informacje o szpitalu 1. Pełna nazwa szpitala: Adres: Kod: Miasto: Województwo: Strona internetowa: Numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: 2. Rodzaj szpitala: 2a. 1 kliniczny 2 wojewódzki 3 powiatowy 4 inny (proszę wpisać, jaki?) 2d. Organ będący właścicielem szpitala: 2b. 1 monospecjalistyczny 2 wielospecjalistyczny 2c. 1 publiczny 2 niepubliczny / prywatny 2e. Podaj procentowe udziały właścicieli szpitala: 2e1: Udziały samorządów: % 2e2: Udziały podmiotów prywatnych: % 2e3: Udziały fundacji: % 2e4: Udziały stowarzyszeń: % 2e5: Udziały innych: % 3. Czy szpital posiada oddziały zamiejscowe?, jeśli, proszę podać ich nazwę i lokalizację: 4. Czy szpital jest częścią organizacyjną innej jednostki?, jeśli, proszę podać jej nazwę i lokalizację: Liczba stacjonarnych oddziałów szpitalnych (ze stacją dializ) 6. Liczba hospitalizacji ogółem 6a. W tym liczba hospitalizacji - noworodki 6b. W tym liczba hospitalizacji związanych z dializą 7. Liczba osób zatrudnionych ogółem 8. Liczba lekarzy zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 9. Liczba pielęgniarek i połoŝnych zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 10. Liczba łóŝek w szpitalu etatów etatów etatów osób osób osób 11. Czy w szpitalu przeprowadzane są zabiegi operacyjne?, jeśli, to: Liczba zabiegów operacyjnych w 2007 r. Operacje w trybie jednego dnia stanowią szacunkowo (± 5%) % ogólnej liczby zabiegów 3

4 obszar A budynki, bezpieczeństwo eksploatacji budynków A01 Czy wszystkie, wskazane w Rozporządzeniu MZ, pomieszczenia szpitala wyposaŝone są w wentylację/klimatyzację ( 48 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? A01 A02 Czy we wszystkich budynkach szpitala przeznaczonych dla pacjentów i posiadających więcej niŝ 1 kondygnację, znajdują się co najmniej 2 dźwigi (w kaŝdym z tych budynków)? A02 A03 Czy szerokość drzwi przez które moŝe odbywać się ruch pacjentów na łóŝkach spełnia warunki ( 41 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? A03 A04 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację sygnalizacji poŝaru? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 6, 24 pkt 1. podpunkt 6 oraz 26 Dz.U nr 80, poz. 563) A04 A05 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację i urządzenia do awaryjnego usuwania dymów i gazów poŝarowych? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 4, 11 pkt 1. podpunkt 4. Dz.U nr 80, poz. 563, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, Dział VI, rozdział 4, 245) A05 A06 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 6, 25 pkt 1. podpunkt 4 oraz 25 pkt 2 Dz.U nr 80, poz. 563) A06 A07 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację oświetlenia ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 4, 11 pkt 1. podpunkt 5. Dz.U nr 80, poz. 563, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, rozdział 8, 181, pkt. 3. podpunkt 2 litera c, ) A07 A08 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola StraŜy PoŜarnej? A08 A09 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez StraŜ PoŜarną? A09 A10 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez StraŜ PoŜarną? A10 A11 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej? A11 A12 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? A12 A13 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną? A13 A14 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy? A14 A15 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A15 A16 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A16 4

5 obszar B zarządzanie majątkiem Jaka była łączna wartość budynków, lokali i obiektów inŝynierii lądowej i wodnej? B01 Wartość brutto na dzień zł B01 B02 Wartość netto na dzień zł B02 Jaka była łączna wartość urządzeń medycznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B03 Wartość brutto na dzień zł B03 B04 Wartość netto na dzień zł B04 Jaka była łączna wartość urządzeń technicznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B05 Wartość brutto na dzień zł B05 B06 Wartość netto na dzień zł B06 Jaka kwota została przeznaczona na naprawy, konserwacje, umowy serwisowe (łącznie) urządzeń medycznych? B07 Kwota w roku 2006 zł B07 B08 Kwota w roku 2007 zł B08 B09 Jaki procent urządzeń medycznych ma paszport techniczny prowadzony na bieŝąco? % B09 B10 Wartość amortyzacji 2007 według rachunku zysków i strat: zł B10 obszar C zasilanie w media i instalacje C01 C02 Czy szpital dysponuje podstawowym i rezerwowym źródłem zasilania w wodę? ( 51 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) Czy szpital dysponuje centralną instalacją tlenu medycznego? (Przyjmuje się, Ŝe centralna instalacja tlenu doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych kaŝdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C01 C02 C03 Czy szpital dysponuje centralną instalacją spręŝonego powietrza? (Przyjmuje się, Ŝe centralna instalacja spręŝonego powietrza doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych kaŝdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C03 C04 C05 C06 Czy szpital dysponuje centralną instalacją podciśnienia? (Przyjmuje się, Ŝe centralna instalacja podciśnienia doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych kaŝdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). Czy szpital dysponuje agregatem (-ami) prądotwórczym(i) pokrywającym(mi) co najmniej 30% mocy szczytowej? ( 52 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) Czy wszystkie agregaty jakimi dysponuje szpital załączane są automatycznie? ( 52 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) C04 C05 C06 5

6 obszar D sale operacyjne i blok operacyjny D01 Czy w szpitalu funkcjonuje jeden blok operacyjny? D01 D02 Czy w obrębie kaŝdego zespołu operacyjnego (bloku operacyjnego) zachowany jest rozdział ruchu czystego i brudnego pacjentów, personelu i materiału? (Załącznik 1, cz. XI pkt 4,5,6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz D02 D03 Proszę podać liczbę wszystkich sal operacyjnych D03 D04 Czy kaŝda sala operacyjna ma minimum 35 m 2? (Załącznik 1, cz. XI pkt 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568). D04 D05 Czy kaŝda sala operacyjna posiada system zasilania awaryjnego w energię elektryczną? D05 D06 a) zasilacz bezprzerwowy (UPS) D06 D07 b) akumulatory do zasilenia lampy operacyjnej D07 D08 Czy w obrębie kaŝdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza dla pacjentów? (Załącznik 1, cz. XI pkt 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D08 D09 Czy w obrębie kaŝdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza szatniowa dla personelu? (Załącznik 1, cz. XI pkt 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D09 D10 Czy w obrębie kaŝdego bloku działa sala pooperacyjna? (patrz Załącznik 1, cz. III pkt 10,11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D10 D11 Proszę podać łączną liczbę łóŝek na salach pooperacyjnych: D11 D12 Czy kaŝdy blok operacyjny wyposaŝony jest w klimatyzację? D12 D13 Czy kaŝdy blok operacyjny wyposaŝony jest w wentylację mechaniczną? ( 48 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D13 D14 Czy kaŝda wentylacja mechaniczna bloku operacyjnego jest wyposaŝona w filtry? D14 D15 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji na bloku/blokach operacyjnych: (podaj rok-miesiąc-dzień) D15 D16 Czy w obrębie kaŝdej sali operacyjnej funkcjonuje czynny odciąg gazów medycznych? ( 49 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D16 D17 Liczba zabiegów operacyjnych przeprowadzonych na bloku operacyjnym w 2007 r. D17 6

7 E01 obszar E system sterylizacji Czy w szpitalu znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji w szczególności środków przeznaczonych do transportu? ( 35 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) E01 E02 Czy transport narzędzi odbywa się systemem kontenerowym? E02 E03 E04 E05 E06 Czy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisana jest informacja o numerach pakietów uŝytych do zabiegów i ich skutecznej sterylizacji? Czy szpital zleca usługi sterylizacyjne firmie zewnętrznej (outsourcing) posiadającej system zarządzania jakością ISO lub GMP? ( 36 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568), [JeŜeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy szpital dysponuje centralną sterylizatornią? [JeŜeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy w centralnej sterylizatorni w szpitalu wyodrębnione są wszystkie poniŝsze strefy: brudna, czysta i sterylna? (Załącznik 1, cz. XII pkt 7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) E06 E05 E04 E03 E07 Czy centralna sterylizatornia wyposaŝona jest w urządzenia do mycia narzędzi chirurgicznych (myjnie - dezynfektory)? E07 E08 Czy w obrębie centralnej sterylizatorni wykonywana jest sterylizacja niskotemperaturowa? E08 E09 Czy sterylizacja niskotemperaturowa odbywa się w osobnym, przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu? E09 E10 Czy centralna sterylizatornia wyposaŝona jest w wentylację mechaniczną? (Uwaga: przez wentylację mechaniczną rozumie się system wentylacji, a nie pojedynczy wentylator) E10 E11 Czy powietrze nawiewane do centralnej sterylizatorni jest filtrowane? E11 E12 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji w systemie wentylacji centralnej sterylizatorni: (podaj rok-miesiąc-dzień) E12 7

8 obszar F moŝliwość leczenia pacjenta w stanie nagłym, dostęp do diagnostyki F00 Podaj liczbę sprawnych defibrylatorów funkcjonujących w szpitalu F01 Czy szpital dysponuje oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii? (zgodnie z pkt 1-4, Załącznik 1, cz. III Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568). F01 F02 Proszę podać liczbę łóŝek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii: F02 F03 Czy oddział anestezjologii i intensywnej terapii jest w pełni wyposaŝony w aparaturę i sprzęt medyczny (zgodnie z pkt 6, Załącznik 1, cz. III Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? F03 F04 F05 Czy wszystkie stanowiska intensywnej terapii są w pełni wyposaŝone (pkt 7, Załącznik 1, cz. III Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? Czy oddział intensywnej terapii jest zasilany awaryjnie w energię elektryczną z zasilacza bezprzerwowego UPS? F04 F05 Czy w szpitalu istnieje moŝliwość wykonywania na miejscu następujących badań 24 godziny na dobę: F06 USG 24 godziny na dobę? F06 F07 Endoskopii przewodu pokarmowego 24 godziny na dobę? F07 F08 RTG 24 godziny na dobę? F08 F09 Tomografii komputerowej (TK) 24 godziny na dobę? F09 F10 Badań laboratoryjnych 24 godziny na dobę? F10 F11 Rezonansu magnetycznego (NMR) 24 godziny na dobę? F11 F12 Czy w szpitalu istnieje pracownia mikrobiologiczna? F12 F13 Dla działających w szpitalu aparatów typu RTG, TK i NMR proszę wypełnić dane szczegółowe: L.p. Typ aparatu (RTG, TK i NMR) Producent Rok produkcji Czy aparat posiada aktualny test akceptacyjny? (dotyczy RTG i TK) F

9 obszar G systemy informatyczne G01 Czy szpital dysponuje siecią informatyczną? G01 G02 Czy w szpitalu funkcjonuje oprogramowanie typu Oddział? (oprogramowanie dokumentacji medycznej) G02 G03 JeŜeli szpital ma oprogramowanie typu Oddział, to proszę podać, w ilu oddziałach szpitalnych jest on wdroŝony (bez Izby Przyjęć) G03 G04 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Kosztowy? i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G04 G09 G08 G07 G06 G05 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł RTG? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Laboratorium? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Apteka? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Przyjęciowowypisowy? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Blok operacyjny? i jest on zintegrowany z modułem Oddział i archiwizuje zdjęcia w postaci cyfrowej (PACS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział (RIS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do analizatorów laboratoryjnych i jest on zintegrowany z modułem Oddział,ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do systemu UNIT DOSE i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i wykorzystuje kody paskowe do identyfikacji pacjentów i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest podłączony bezpośrednio do aparatury pomiarowej i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G05 G06 G07 G08 G09 JeŜeli funkcjonujące programy komputerowe tworzą zintegrowany system komputerowy, to czy jest on w stanie wyliczyć: (zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 1998 r. nr 164, poz ) G10 Indywidualny koszt leczenia kaŝdego hospitalizowanego? G10 G11 Indywidualny koszt leczenia pacjenta leczonego ambulatoryjnie? G11 G12 Koszt leczenia jednostek chorobowych? G12 9

10 G13 Koszt procedury medycznej? G13 G14 Liczba stanowisk i terminali komputerowych w szpitalu G14 G15 Czy szpital wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny do autoryzacji dokumentacji medycznej? G15 G16 Czy szpital wykorzystuje połączenie przez sieć rozległą (Internet) do wymiany danych medycznych z innymi placówkami? G16 obszar H zarządzanie H01 Czy szpital ma plan strategiczny? H01 H02 Kiedy został opracowany/uaktualniony ostatni plan strategiczny? (podaj rok-miesiąc-dzień) H02 H03 Czy szpital przygotowuje plany przepływów pienięŝnych? H03 H04 Czy szpital przygotowuje plany budŝetów oddziałów? H04 H05 Czy szpital przygotowuje plany budŝetów inwestycyjnych? H05 H06 Czy jest prowadzona ewidencja wyników finansowych uzyskiwanych przez poszczególne komórki organizacyjne? H06 H07 Czy wynagrodzenia (wszystkich) pracowników jednostek organizacyjnych zaleŝą od wyników finansowych uzyskiwanych przez jednostki, w których pracują? H07 H08 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja terapeutyczna/lekowa? H08 H09 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. zakaŝeń szpitalnych? H09 H10 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. jakości? H10 H11 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja analizująca skuteczność leczenia? H11 H12 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy przyczyn zgonów? H12 H13 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja transfuzjologiczna lub czy w jednostce zatrudniony jest lekarz transfuzjolog? H13 H14 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy jakości dokumentacji medycznej? H14 10

11 H15 Czy szpital zleca na zewnątrz (outsourcing) usługi związane z zapewnieniem czystości i higieny? H15 H16 Od ilu lat obecny Dyrektor Naczelny kieruje tą jednostką? H16 H17 Ile osób (Dyrektor Naczelny) prowadziło jednostkę w ciągu ostatnich 5 lat? H17 H18 Dyrektor Naczelny posiada wykształcenie (uwzględnić jedynie studia wyŝsze i podyplomowe) H18 H18a. H18b. H18c. H18d. medyczne ekonomiczno zarządcze prawnicze inne obszar I polityka lekowa I01 Czy w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny? I01 I02 JeŜeli w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny, to kiedy był ostatnio aktualizowany? (proszę rok-miesiąc-dzień) I02 I03 Czy w obowiązującym receptariuszu szpitalnym wprowadzono podział leków, przepisanie których zaleŝy od stanowiska osoby ordynującej lek (np. lekarza, ordynatora, dyrektora ds. lecznictwa i in.)? I03 I04 Czy istnieje procedura zamawiania leków spoza receptariusza? I04 I05 Czy w szpitalu prowadzony jest rejestr niepoŝądanego działania leków? I05 I06 Czy szpital ustalił listę antybiotyków zarezerwowanych dla profilaktyki okołooperacyjnej? I06 I07 Czy apteka szpitalna dystrybuuje leki dla indywidualnego pacjenta (tzw. unit-dose), tzn. czy dystrybucja leków dla kaŝdego pacjenta odbywa się w aptece z pominięciem rozdziału leków na oddziale? I07 I08 Koszty leków ogółem w 2007 roku: zł I08 I09 W tym koszty antybiotyków ogółem w 2007 roku: zł I09 I10 Koszty środków czystości ogółem w 2007 roku: zł I10 obszar J jakość usług J01 Czy w szpitalu prowadzono regularnie (przynajmniej raz do roku) badania satysfakcji pacjentów w ostatnich trzech latach? J01 J02 Czy w szpitalu prowadzony jest program rejestracji zakaŝeń metodą czynną? J02 11

12 J03 Czy w ostatnich 3 latach zasądzono dla pacjentów odszkodowania? J03 J04 Jaka była liczba zasądzonych odszkodowań dla pacjentów w ostatnich 3 zamkniętych latach kalendarzowych? J04 J05 J06 Czy w szpitalu została wdroŝona procedura ustalania listy / kolejek pacjentów oczekujących na przyjęcie? Czy w szpitalu wypracowano, opisano i wdroŝono algorytmy / standardy/ wytyczne postępowania klinicznego? J05 J06 J07 Liczba pacjentów przyjętych w roku 2007 po oczekiwaniu trwającym 3 miesiące i dłuŝej: osób J07 J08 Liczba posiewów z materiałów pobranych od pacjentów w 2007 roku: J08 J09 Liczba posiewów dodatnich z materiałów pobranych od pacjentów w 2007 roku: J09 J10 Liczba zgonów w 2007 roku: J10 J11 Liczba autopsji przeprowadzonych w 2007 roku: J11 obszar K certyfikaty jakości K01 Czy szpital posiada aktualną akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia? K01 K02 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 9001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K02 K03 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 14001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K03 K04 Czy szpital posiada aktualny certyfikat PN-N 18001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K04 K05 Czy pracownia diagnostyki laboratoryjnej posiada certyfikaty jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych? K05 K06 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO (zarządzanie bezpieczeństwem informacji)? K06 obszar L komfort pobytu pacjenta L01 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do usług fryzjerskich? L01 L02 Czy szpital dysponuje bezpłatnym parkingiem dla pacjentów i odwiedzających? L02 L03 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do baru lub kawiarni? L03 12

13 L04 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do Internetu? L04 L05 Czy pacjenci mają w szpitalu moŝliwość wyboru dań w diecie szpitalnej (nie dotyczy bufetu)? L05 L06 Czy pacjenci mają w szpitalu moŝliwość zakupu dodatkowych posiłków? L06 L07 Czy pacjenci mają bezpłatny dostęp do telewizorów w oddziałach szpitalnych? L07 L08 Proszę podać liczbę wszystkich sal chorych: L08 L09 Proszę podać liczbę sal chorych z wydzielonym węzłem sanitarnym (sala z łazienką i WC) : L09 obszar M skargi i zdarzenia niepoŝądane M01 Czy w szpitalu została opracowana procedura rozpatrywania skarg? M01 M02 Czy w ciągu ostatnich trzech zamkniętych lat kalendarzowych złoŝone zostały skargi pacjentów, które uznano za zasadne? M02 M03 Proszę podać liczbę zasadnych skarg pacjentów w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych M03 M04 Czy w szpitalu działa rzecznik praw pacjenta? M04 M05 Czy w szpitalu prowadzi się monitorowanie zdarzeń niepoŝądanych? M05 M06 Czy w szpitalu prowadzi się analizę przyczynowo-skutkową zdarzeń niepoŝądanych? M06 Proszę wymienić liczbę zdarzeń niepoŝądanych, które wystąpiły w 2007 roku, w przypadku braku proszę wpisać 0 : Liczba a) Zdarzenia niepoŝądane związane z podaniem leku a b) Zdarzenia niepoŝądane związane z anestezją/znieczuleniem b c) Zdarzenia niepoŝądane związane z transfuzją c d) Zdarzenia niepoŝądane związane ze sprzętem medycznym d M07 e) Operacja niewłaściwej strony f) Upadki pacjentów e f M07 g) Samobójstwa g h) ZakaŜenia MRSA h i) Zgon matki/połoŝnicy i j) Pozostawienie ciała obcego j k) Poparzenie pacjenta na sali operacyjnej k 13

14 obszar N personel i jego kwalifikacje N01 Czy szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych? N01 N02 JeŜeli szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych, to proszę podać ilu oddziałów to dotyczy? N02 N03 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają drugi stopień specjalizacji (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): osób N03 N04 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają co najmniej tytuł doktora nauk medycznych (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): osób N04 N05 Proszę podać liczbę pielęgniarek i połoŝnych, które mają specjalizację (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): osób N05 N06 Czy szpital w kaŝdym z ostatnich trzech latach kalendarzowych preliminował w swoim budŝecie wydatki na szkolenia? N06 N07 Proszę podać jaka kwota została wydana przez szpital na szkolenia w 2007r.: zł N07 N08 Liczba osób przeszkolonych w 2007 roku: N08 N09 Proszę podać absencję krótkoterminową pielęgniarek i połoŝnych w roku 2007: (liczba dni nieobecności do 7 dni) dni N09 N10 Proszę podać absencję długoterminową pielęgniarek i połoŝnych w roku 2007: (liczba dni nieobecności powyŝej 30 dni) dni N10 N11 Czy w szpitalu prowadzi się wartościowanie stanowisk pracy w stosunku do: N11 a) lekarzy b) inny wyŝszy personel medyczny c) pielęgniarek d) inny średni personel medyczny e) pracownicy administracji f) pozostali pracownicy 14

15 obszar O Finanse Uwaga! Wskaźniki naleŝy podawać w liczbach (nie wyraŝać w procentach) 2007 O01 Zyskowność netto (wynik netto / przychody ogółem) O01 O02 Wskaźnik płynności bieŝącej (Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe) O02 O03 Wskaźnik zadłuŝenia ogółem (Zobowiązania Ogółem / Pasywa ogółem) O03 O04 Zyskowność aktywów(wynik finansowy netto / Aktywa) O04 O05 O06 Zyskowność kapitałów własnych (Wynik finansowy netto / Kapitał własny) Wskaźnik płynności szybki ( [NaleŜności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe] / zobowiązania krótkoterminowe) O05 O06 O07 Wynik finansowy netto zł O07 Załączniki Do ankiety załączono kopie: Z01 certyfikatów (wymagalne) Z01 Z02 bilansu Z02 Z03 rachunku zysków i strat Z03 Dane osoby do kontaktu z GP przy Centrum Monitorowania Jakości W przypadku planowanego urlopu, prosimy o podanie danych dodatkowej osoby do kontaktu. imię i nazwisko: numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: Dane osoby odpowiedzialnej za podane informacje imię i nazwisko: stanowisko: data wypełnienia ankiety:.. podpis osoby odpowiedzialnej za podane informacje: Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 15

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

. reprezentowanym przez:

. reprezentowanym przez: Projekt UMOWA na wykonywanie usług zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej zawarta w dniu.. w Łańcucie pomiędzy Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo