ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ankieta BEZPIECZNY SZPITAL"

Transkrypt

1 ankieta BEZPIECZNY SZPITAL 2008

2 instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniŝszych uwag: 1. Odpowiadając na pytania naleŝy mieć na uwadze dane dotyczące jednostki podstawowej wraz z podległymi jej komórkami organizacyjnymi (np. filie, kliniki, oddziały zamiejscowe). 2. NaleŜy udzielać odpowiedzi na podstawie dokumentów szpitalnych lub innych moŝliwych do sprawdzenia. Organizator projektu zapewnia sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. Prosimy więc o wskazanie osoby do ewentualnego wyjaśnienia potencjalnych niejasności w udzielonych odpowiedziach. 3. Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety prosimy o zapoznanie się z załączonym słowniczkiem. 4. Właściwą odpowiedź prosimy zakreślić krzyŝykiem lub wpisać w wyznaczone miejsca. 5. Wypełniona ankieta powinna być podpisana przez Dyrektora lub upowaŝnioną osobę. 6. W razie wątpliwości, pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie odpowiedzą na Państwa pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (0 12) lub pocztą elektroniczną na adres 7. Wypełnioną ankietę prosimy odesłać do 31 sierpnia 2008 do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Równocześnie z wysłaniem wypełnionej ankiety w wersji papierowej, prosimy o potwierdzenie tego faktu pocztą elektroniczną na adres podając nazwę szpitala i datę wysłania. 8. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi na pytania ankiety. Rezygnacja z udziału w badaniu pozbawia Państwa szansy znalezienia się na liście bezpiecznych szpitali w Polsce. 9. Zapewniamy poufność przesłanych informacji. Osoby trzecie nie będą miały wglądu w wypełnione ankiety. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ul. Syrokomli 10, Kraków, tel. (0-12) ,

3 podstawowe informacje o szpitalu 1. Pełna nazwa szpitala: Adres: Kod: Miasto: Województwo: Strona internetowa: Numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: 2. Rodzaj szpitala: 2a. 1 kliniczny 2 wojewódzki 3 powiatowy 4 inny (proszę wpisać, jaki?) 2d. Organ będący właścicielem szpitala: 2b. 1 monospecjalistyczny 2 wielospecjalistyczny 2c. 1 publiczny 2 niepubliczny / prywatny 2e. Podaj procentowe udziały właścicieli szpitala: 2e1: Udziały samorządów: % 2e2: Udziały podmiotów prywatnych: % 2e3: Udziały fundacji: % 2e4: Udziały stowarzyszeń: % 2e5: Udziały innych: % 3. Czy szpital posiada oddziały zamiejscowe?, jeśli, proszę podać ich nazwę i lokalizację: 4. Czy szpital jest częścią organizacyjną innej jednostki?, jeśli, proszę podać jej nazwę i lokalizację: Liczba stacjonarnych oddziałów szpitalnych (ze stacją dializ) 6. Liczba hospitalizacji ogółem 6a. W tym liczba hospitalizacji - noworodki 6b. W tym liczba hospitalizacji związanych z dializą 7. Liczba osób zatrudnionych ogółem 8. Liczba lekarzy zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 9. Liczba pielęgniarek i połoŝnych zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 10. Liczba łóŝek w szpitalu etatów etatów etatów osób osób osób 11. Czy w szpitalu przeprowadzane są zabiegi operacyjne?, jeśli, to: Liczba zabiegów operacyjnych w 2007 r. Operacje w trybie jednego dnia stanowią szacunkowo (± 5%) % ogólnej liczby zabiegów 3

4 obszar A budynki, bezpieczeństwo eksploatacji budynków A01 Czy wszystkie, wskazane w Rozporządzeniu MZ, pomieszczenia szpitala wyposaŝone są w wentylację/klimatyzację ( 48 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? A01 A02 Czy we wszystkich budynkach szpitala przeznaczonych dla pacjentów i posiadających więcej niŝ 1 kondygnację, znajdują się co najmniej 2 dźwigi (w kaŝdym z tych budynków)? A02 A03 Czy szerokość drzwi przez które moŝe odbywać się ruch pacjentów na łóŝkach spełnia warunki ( 41 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? A03 A04 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację sygnalizacji poŝaru? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 6, 24 pkt 1. podpunkt 6 oraz 26 Dz.U nr 80, poz. 563) A04 A05 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację i urządzenia do awaryjnego usuwania dymów i gazów poŝarowych? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 4, 11 pkt 1. podpunkt 4. Dz.U nr 80, poz. 563, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, Dział VI, rozdział 4, 245) A05 A06 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 6, 25 pkt 1. podpunkt 4 oraz 25 pkt 2 Dz.U nr 80, poz. 563) A06 A07 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposaŝone są w instalację oświetlenia ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., rozdział 4, 11 pkt 1. podpunkt 5. Dz.U nr 80, poz. 563, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, rozdział 8, 181, pkt. 3. podpunkt 2 litera c, ) A07 A08 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola StraŜy PoŜarnej? A08 A09 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez StraŜ PoŜarną? A09 A10 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez StraŜ PoŜarną? A10 A11 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej? A11 A12 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? A12 A13 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną? A13 A14 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy? A14 A15 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A15 A16 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A16 4

5 obszar B zarządzanie majątkiem Jaka była łączna wartość budynków, lokali i obiektów inŝynierii lądowej i wodnej? B01 Wartość brutto na dzień zł B01 B02 Wartość netto na dzień zł B02 Jaka była łączna wartość urządzeń medycznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B03 Wartość brutto na dzień zł B03 B04 Wartość netto na dzień zł B04 Jaka była łączna wartość urządzeń technicznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B05 Wartość brutto na dzień zł B05 B06 Wartość netto na dzień zł B06 Jaka kwota została przeznaczona na naprawy, konserwacje, umowy serwisowe (łącznie) urządzeń medycznych? B07 Kwota w roku 2006 zł B07 B08 Kwota w roku 2007 zł B08 B09 Jaki procent urządzeń medycznych ma paszport techniczny prowadzony na bieŝąco? % B09 B10 Wartość amortyzacji 2007 według rachunku zysków i strat: zł B10 obszar C zasilanie w media i instalacje C01 C02 Czy szpital dysponuje podstawowym i rezerwowym źródłem zasilania w wodę? ( 51 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) Czy szpital dysponuje centralną instalacją tlenu medycznego? (Przyjmuje się, Ŝe centralna instalacja tlenu doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych kaŝdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C01 C02 C03 Czy szpital dysponuje centralną instalacją spręŝonego powietrza? (Przyjmuje się, Ŝe centralna instalacja spręŝonego powietrza doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych kaŝdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C03 C04 C05 C06 Czy szpital dysponuje centralną instalacją podciśnienia? (Przyjmuje się, Ŝe centralna instalacja podciśnienia doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych kaŝdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). Czy szpital dysponuje agregatem (-ami) prądotwórczym(i) pokrywającym(mi) co najmniej 30% mocy szczytowej? ( 52 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) Czy wszystkie agregaty jakimi dysponuje szpital załączane są automatycznie? ( 52 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) C04 C05 C06 5

6 obszar D sale operacyjne i blok operacyjny D01 Czy w szpitalu funkcjonuje jeden blok operacyjny? D01 D02 Czy w obrębie kaŝdego zespołu operacyjnego (bloku operacyjnego) zachowany jest rozdział ruchu czystego i brudnego pacjentów, personelu i materiału? (Załącznik 1, cz. XI pkt 4,5,6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz D02 D03 Proszę podać liczbę wszystkich sal operacyjnych D03 D04 Czy kaŝda sala operacyjna ma minimum 35 m 2? (Załącznik 1, cz. XI pkt 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568). D04 D05 Czy kaŝda sala operacyjna posiada system zasilania awaryjnego w energię elektryczną? D05 D06 a) zasilacz bezprzerwowy (UPS) D06 D07 b) akumulatory do zasilenia lampy operacyjnej D07 D08 Czy w obrębie kaŝdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza dla pacjentów? (Załącznik 1, cz. XI pkt 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D08 D09 Czy w obrębie kaŝdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza szatniowa dla personelu? (Załącznik 1, cz. XI pkt 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D09 D10 Czy w obrębie kaŝdego bloku działa sala pooperacyjna? (patrz Załącznik 1, cz. III pkt 10,11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D10 D11 Proszę podać łączną liczbę łóŝek na salach pooperacyjnych: D11 D12 Czy kaŝdy blok operacyjny wyposaŝony jest w klimatyzację? D12 D13 Czy kaŝdy blok operacyjny wyposaŝony jest w wentylację mechaniczną? ( 48 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D13 D14 Czy kaŝda wentylacja mechaniczna bloku operacyjnego jest wyposaŝona w filtry? D14 D15 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji na bloku/blokach operacyjnych: (podaj rok-miesiąc-dzień) D15 D16 Czy w obrębie kaŝdej sali operacyjnej funkcjonuje czynny odciąg gazów medycznych? ( 49 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) D16 D17 Liczba zabiegów operacyjnych przeprowadzonych na bloku operacyjnym w 2007 r. D17 6

7 E01 obszar E system sterylizacji Czy w szpitalu znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji w szczególności środków przeznaczonych do transportu? ( 35 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) E01 E02 Czy transport narzędzi odbywa się systemem kontenerowym? E02 E03 E04 E05 E06 Czy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisana jest informacja o numerach pakietów uŝytych do zabiegów i ich skutecznej sterylizacji? Czy szpital zleca usługi sterylizacyjne firmie zewnętrznej (outsourcing) posiadającej system zarządzania jakością ISO lub GMP? ( 36 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568), [JeŜeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy szpital dysponuje centralną sterylizatornią? [JeŜeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy w centralnej sterylizatorni w szpitalu wyodrębnione są wszystkie poniŝsze strefy: brudna, czysta i sterylna? (Załącznik 1, cz. XII pkt 7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568) E06 E05 E04 E03 E07 Czy centralna sterylizatornia wyposaŝona jest w urządzenia do mycia narzędzi chirurgicznych (myjnie - dezynfektory)? E07 E08 Czy w obrębie centralnej sterylizatorni wykonywana jest sterylizacja niskotemperaturowa? E08 E09 Czy sterylizacja niskotemperaturowa odbywa się w osobnym, przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu? E09 E10 Czy centralna sterylizatornia wyposaŝona jest w wentylację mechaniczną? (Uwaga: przez wentylację mechaniczną rozumie się system wentylacji, a nie pojedynczy wentylator) E10 E11 Czy powietrze nawiewane do centralnej sterylizatorni jest filtrowane? E11 E12 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji w systemie wentylacji centralnej sterylizatorni: (podaj rok-miesiąc-dzień) E12 7

8 obszar F moŝliwość leczenia pacjenta w stanie nagłym, dostęp do diagnostyki F00 Podaj liczbę sprawnych defibrylatorów funkcjonujących w szpitalu F01 Czy szpital dysponuje oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii? (zgodnie z pkt 1-4, Załącznik 1, cz. III Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568). F01 F02 Proszę podać liczbę łóŝek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii: F02 F03 Czy oddział anestezjologii i intensywnej terapii jest w pełni wyposaŝony w aparaturę i sprzęt medyczny (zgodnie z pkt 6, Załącznik 1, cz. III Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? F03 F04 F05 Czy wszystkie stanowiska intensywnej terapii są w pełni wyposaŝone (pkt 7, Załącznik 1, cz. III Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U nr 213 poz. 1568)? Czy oddział intensywnej terapii jest zasilany awaryjnie w energię elektryczną z zasilacza bezprzerwowego UPS? F04 F05 Czy w szpitalu istnieje moŝliwość wykonywania na miejscu następujących badań 24 godziny na dobę: F06 USG 24 godziny na dobę? F06 F07 Endoskopii przewodu pokarmowego 24 godziny na dobę? F07 F08 RTG 24 godziny na dobę? F08 F09 Tomografii komputerowej (TK) 24 godziny na dobę? F09 F10 Badań laboratoryjnych 24 godziny na dobę? F10 F11 Rezonansu magnetycznego (NMR) 24 godziny na dobę? F11 F12 Czy w szpitalu istnieje pracownia mikrobiologiczna? F12 F13 Dla działających w szpitalu aparatów typu RTG, TK i NMR proszę wypełnić dane szczegółowe: L.p. Typ aparatu (RTG, TK i NMR) Producent Rok produkcji Czy aparat posiada aktualny test akceptacyjny? (dotyczy RTG i TK) F

9 obszar G systemy informatyczne G01 Czy szpital dysponuje siecią informatyczną? G01 G02 Czy w szpitalu funkcjonuje oprogramowanie typu Oddział? (oprogramowanie dokumentacji medycznej) G02 G03 JeŜeli szpital ma oprogramowanie typu Oddział, to proszę podać, w ilu oddziałach szpitalnych jest on wdroŝony (bez Izby Przyjęć) G03 G04 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Kosztowy? i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G04 G09 G08 G07 G06 G05 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł RTG? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Laboratorium? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Apteka? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Przyjęciowowypisowy? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Blok operacyjny? i jest on zintegrowany z modułem Oddział i archiwizuje zdjęcia w postaci cyfrowej (PACS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział (RIS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do analizatorów laboratoryjnych i jest on zintegrowany z modułem Oddział,ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do systemu UNIT DOSE i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i wykorzystuje kody paskowe do identyfikacji pacjentów i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest podłączony bezpośrednio do aparatury pomiarowej i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G05 G06 G07 G08 G09 JeŜeli funkcjonujące programy komputerowe tworzą zintegrowany system komputerowy, to czy jest on w stanie wyliczyć: (zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 1998 r. nr 164, poz ) G10 Indywidualny koszt leczenia kaŝdego hospitalizowanego? G10 G11 Indywidualny koszt leczenia pacjenta leczonego ambulatoryjnie? G11 G12 Koszt leczenia jednostek chorobowych? G12 9

10 G13 Koszt procedury medycznej? G13 G14 Liczba stanowisk i terminali komputerowych w szpitalu G14 G15 Czy szpital wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny do autoryzacji dokumentacji medycznej? G15 G16 Czy szpital wykorzystuje połączenie przez sieć rozległą (Internet) do wymiany danych medycznych z innymi placówkami? G16 obszar H zarządzanie H01 Czy szpital ma plan strategiczny? H01 H02 Kiedy został opracowany/uaktualniony ostatni plan strategiczny? (podaj rok-miesiąc-dzień) H02 H03 Czy szpital przygotowuje plany przepływów pienięŝnych? H03 H04 Czy szpital przygotowuje plany budŝetów oddziałów? H04 H05 Czy szpital przygotowuje plany budŝetów inwestycyjnych? H05 H06 Czy jest prowadzona ewidencja wyników finansowych uzyskiwanych przez poszczególne komórki organizacyjne? H06 H07 Czy wynagrodzenia (wszystkich) pracowników jednostek organizacyjnych zaleŝą od wyników finansowych uzyskiwanych przez jednostki, w których pracują? H07 H08 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja terapeutyczna/lekowa? H08 H09 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. zakaŝeń szpitalnych? H09 H10 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. jakości? H10 H11 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja analizująca skuteczność leczenia? H11 H12 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy przyczyn zgonów? H12 H13 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja transfuzjologiczna lub czy w jednostce zatrudniony jest lekarz transfuzjolog? H13 H14 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy jakości dokumentacji medycznej? H14 10

11 H15 Czy szpital zleca na zewnątrz (outsourcing) usługi związane z zapewnieniem czystości i higieny? H15 H16 Od ilu lat obecny Dyrektor Naczelny kieruje tą jednostką? H16 H17 Ile osób (Dyrektor Naczelny) prowadziło jednostkę w ciągu ostatnich 5 lat? H17 H18 Dyrektor Naczelny posiada wykształcenie (uwzględnić jedynie studia wyŝsze i podyplomowe) H18 H18a. H18b. H18c. H18d. medyczne ekonomiczno zarządcze prawnicze inne obszar I polityka lekowa I01 Czy w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny? I01 I02 JeŜeli w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny, to kiedy był ostatnio aktualizowany? (proszę rok-miesiąc-dzień) I02 I03 Czy w obowiązującym receptariuszu szpitalnym wprowadzono podział leków, przepisanie których zaleŝy od stanowiska osoby ordynującej lek (np. lekarza, ordynatora, dyrektora ds. lecznictwa i in.)? I03 I04 Czy istnieje procedura zamawiania leków spoza receptariusza? I04 I05 Czy w szpitalu prowadzony jest rejestr niepoŝądanego działania leków? I05 I06 Czy szpital ustalił listę antybiotyków zarezerwowanych dla profilaktyki okołooperacyjnej? I06 I07 Czy apteka szpitalna dystrybuuje leki dla indywidualnego pacjenta (tzw. unit-dose), tzn. czy dystrybucja leków dla kaŝdego pacjenta odbywa się w aptece z pominięciem rozdziału leków na oddziale? I07 I08 Koszty leków ogółem w 2007 roku: zł I08 I09 W tym koszty antybiotyków ogółem w 2007 roku: zł I09 I10 Koszty środków czystości ogółem w 2007 roku: zł I10 obszar J jakość usług J01 Czy w szpitalu prowadzono regularnie (przynajmniej raz do roku) badania satysfakcji pacjentów w ostatnich trzech latach? J01 J02 Czy w szpitalu prowadzony jest program rejestracji zakaŝeń metodą czynną? J02 11

12 J03 Czy w ostatnich 3 latach zasądzono dla pacjentów odszkodowania? J03 J04 Jaka była liczba zasądzonych odszkodowań dla pacjentów w ostatnich 3 zamkniętych latach kalendarzowych? J04 J05 J06 Czy w szpitalu została wdroŝona procedura ustalania listy / kolejek pacjentów oczekujących na przyjęcie? Czy w szpitalu wypracowano, opisano i wdroŝono algorytmy / standardy/ wytyczne postępowania klinicznego? J05 J06 J07 Liczba pacjentów przyjętych w roku 2007 po oczekiwaniu trwającym 3 miesiące i dłuŝej: osób J07 J08 Liczba posiewów z materiałów pobranych od pacjentów w 2007 roku: J08 J09 Liczba posiewów dodatnich z materiałów pobranych od pacjentów w 2007 roku: J09 J10 Liczba zgonów w 2007 roku: J10 J11 Liczba autopsji przeprowadzonych w 2007 roku: J11 obszar K certyfikaty jakości K01 Czy szpital posiada aktualną akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia? K01 K02 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 9001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K02 K03 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 14001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K03 K04 Czy szpital posiada aktualny certyfikat PN-N 18001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K04 K05 Czy pracownia diagnostyki laboratoryjnej posiada certyfikaty jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych? K05 K06 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO (zarządzanie bezpieczeństwem informacji)? K06 obszar L komfort pobytu pacjenta L01 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do usług fryzjerskich? L01 L02 Czy szpital dysponuje bezpłatnym parkingiem dla pacjentów i odwiedzających? L02 L03 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do baru lub kawiarni? L03 12

13 L04 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do Internetu? L04 L05 Czy pacjenci mają w szpitalu moŝliwość wyboru dań w diecie szpitalnej (nie dotyczy bufetu)? L05 L06 Czy pacjenci mają w szpitalu moŝliwość zakupu dodatkowych posiłków? L06 L07 Czy pacjenci mają bezpłatny dostęp do telewizorów w oddziałach szpitalnych? L07 L08 Proszę podać liczbę wszystkich sal chorych: L08 L09 Proszę podać liczbę sal chorych z wydzielonym węzłem sanitarnym (sala z łazienką i WC) : L09 obszar M skargi i zdarzenia niepoŝądane M01 Czy w szpitalu została opracowana procedura rozpatrywania skarg? M01 M02 Czy w ciągu ostatnich trzech zamkniętych lat kalendarzowych złoŝone zostały skargi pacjentów, które uznano za zasadne? M02 M03 Proszę podać liczbę zasadnych skarg pacjentów w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych M03 M04 Czy w szpitalu działa rzecznik praw pacjenta? M04 M05 Czy w szpitalu prowadzi się monitorowanie zdarzeń niepoŝądanych? M05 M06 Czy w szpitalu prowadzi się analizę przyczynowo-skutkową zdarzeń niepoŝądanych? M06 Proszę wymienić liczbę zdarzeń niepoŝądanych, które wystąpiły w 2007 roku, w przypadku braku proszę wpisać 0 : Liczba a) Zdarzenia niepoŝądane związane z podaniem leku a b) Zdarzenia niepoŝądane związane z anestezją/znieczuleniem b c) Zdarzenia niepoŝądane związane z transfuzją c d) Zdarzenia niepoŝądane związane ze sprzętem medycznym d M07 e) Operacja niewłaściwej strony f) Upadki pacjentów e f M07 g) Samobójstwa g h) ZakaŜenia MRSA h i) Zgon matki/połoŝnicy i j) Pozostawienie ciała obcego j k) Poparzenie pacjenta na sali operacyjnej k 13

14 obszar N personel i jego kwalifikacje N01 Czy szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych? N01 N02 JeŜeli szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych, to proszę podać ilu oddziałów to dotyczy? N02 N03 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają drugi stopień specjalizacji (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): osób N03 N04 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają co najmniej tytuł doktora nauk medycznych (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): osób N04 N05 Proszę podać liczbę pielęgniarek i połoŝnych, które mają specjalizację (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): osób N05 N06 Czy szpital w kaŝdym z ostatnich trzech latach kalendarzowych preliminował w swoim budŝecie wydatki na szkolenia? N06 N07 Proszę podać jaka kwota została wydana przez szpital na szkolenia w 2007r.: zł N07 N08 Liczba osób przeszkolonych w 2007 roku: N08 N09 Proszę podać absencję krótkoterminową pielęgniarek i połoŝnych w roku 2007: (liczba dni nieobecności do 7 dni) dni N09 N10 Proszę podać absencję długoterminową pielęgniarek i połoŝnych w roku 2007: (liczba dni nieobecności powyŝej 30 dni) dni N10 N11 Czy w szpitalu prowadzi się wartościowanie stanowisk pracy w stosunku do: N11 a) lekarzy b) inny wyŝszy personel medyczny c) pielęgniarek d) inny średni personel medyczny e) pracownicy administracji f) pozostali pracownicy 14

15 obszar O Finanse Uwaga! Wskaźniki naleŝy podawać w liczbach (nie wyraŝać w procentach) 2007 O01 Zyskowność netto (wynik netto / przychody ogółem) O01 O02 Wskaźnik płynności bieŝącej (Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe) O02 O03 Wskaźnik zadłuŝenia ogółem (Zobowiązania Ogółem / Pasywa ogółem) O03 O04 Zyskowność aktywów(wynik finansowy netto / Aktywa) O04 O05 O06 Zyskowność kapitałów własnych (Wynik finansowy netto / Kapitał własny) Wskaźnik płynności szybki ( [NaleŜności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe] / zobowiązania krótkoterminowe) O05 O06 O07 Wynik finansowy netto zł O07 Załączniki Do ankiety załączono kopie: Z01 certyfikatów (wymagalne) Z01 Z02 bilansu Z02 Z03 rachunku zysków i strat Z03 Dane osoby do kontaktu z GP przy Centrum Monitorowania Jakości W przypadku planowanego urlopu, prosimy o podanie danych dodatkowej osoby do kontaktu. imię i nazwisko: numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: Dane osoby odpowiedzialnej za podane informacje imię i nazwisko: stanowisko: data wypełnienia ankiety:.. podpis osoby odpowiedzialnej za podane informacje: Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 15

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL ankieta BEZPIECZNY SZPITAL instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniższych uwag: 1. Odpowiadając na pytania należy mieć na uwadze dane

Bardziej szczegółowo

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL ankieta BEZPIECZNY SZPITAL instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniŝszych uwag: 1. Odpowiadając na pytania naleŝy mieć na uwadze dane

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny ANEKS 7 WZÓR ANKIETY IDENTYFIKATOR NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny szpital specjalistyczny szpital powiatowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Szpital Rydygiera w Krakowie 1993-2010 Jednostka budżetowa (1993 1998) Samodzielny

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK B Anna Gontarek-Janicka 1 KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 REZULTATY I PRODUKTY... 2 ZAWARTOŚĆ KWESTIONARIUSZA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Numer sprawy: ZP/11/2014 Załącznik nr 1A do SIWZ INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam także, że ww. spółka otrzymała moje dane osobowe bezpośrednio ode mnie.

Potwierdzam także, że ww. spółka otrzymała moje dane osobowe bezpośrednio ode mnie. Szanowni Państwo, Firma Quintiles Poland Sp. z o.o., zajmująca się prowadzeniem badań klinicznych, poszukuje obecnie nowych ośrodków chętnych do współpracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej?

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Małgorzata Majer Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Prezes Zarządu Głównego i Oddziału Centralnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ Naszą misją jest spełnianie wymagań naszych Klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości wyrobów. 4 ALVO MEDICAL Projektuje i dostarcza innowacyjne technologie dla bloków operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Restrukturyzacja poprzez zmianę miejsca HISTORIA Lata 1947-1998

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego:

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Higiena Rąk kwestionariusz samooceny Ankieta powinna być realizowana oddzielnie na poszczególnych oddziałach. Personel powinien zostać przeszkolony

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie Załącznik do Uchwały Nr 1459/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Pieczątka nagłówkowa oferenta ZGŁOSZENIE OFERTOWE. Pełna nazwa oferenta. Województwo. Adres. Numery telefonu i faxu (dyrektor)

Załącznik nr Pieczątka nagłówkowa oferenta ZGŁOSZENIE OFERTOWE. Pełna nazwa oferenta. Województwo. Adres. Numery telefonu i faxu (dyrektor) Załącznik nr 1... Pieczątka nagłówkowa oferenta Pełna nazwa oferenta Województwo Adres Numery telefonu i faxu (dyrektor) Adres elektroniczny sekretariatu dyrektora Nazwisko i imię dyrektora ZGŁOSZE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2. 2. Opis przedmiotu zamówienia...2. 3. Warunki formalne przyjęcia oferty...4. 4. Kryteria oceny...4

1. Wstęp...2. 2. Opis przedmiotu zamówienia...2. 3. Warunki formalne przyjęcia oferty...4. 4. Kryteria oceny...4 Wrocław, 17 stycznia 2011 r. Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie realizowane w ramach projektu Kompetencje osób zatrudnionych w pracowniach diagnostycznych i laboratoriach pomiarowych kluczem do poprawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT SP ZOZ w Przeworsku

Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT SP ZOZ w Przeworsku WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT SP ZOZ w Przeworsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zakończył realizację w/w projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czy poprawa infrastruktury ma wpływ na jakość

Czy poprawa infrastruktury ma wpływ na jakość Czy poprawa infrastruktury ma wpływ na jakość opieki medycznej? na przykładzie Oddziału u Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ w Suchej Beskidzkiej J. Jawor, M. Kubasiak, B. Mazur, M.Marek Dyrektor

Bardziej szczegółowo

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. ST. Dubois 5A, 00-184 Warszawa Adresat ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków tel./fax: 12 423 20 88, 12 427 81 70 e-mail: sekretariat@cmj.org.pl KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 R/07/008 LKR-41110-2/07 Kraków, dnia kwietnia 2008 r. Pani Anna

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie. Prezentacja podstawowych danych zarządczo finansowych

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie. Prezentacja podstawowych danych zarządczo finansowych Prezentacja podstawowych danych zarządczo finansowych LORO jedyny pozaakademicki ośrodek zajmującym się leczeniem operacyjnym bocznych skrzywień kręgosłupa szeroki zakres oferowanych usług z zakresu leczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Blok operacyjny Dr n.med. Michał Kamiński Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych

Blok operacyjny Dr n.med. Michał Kamiński Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych Blok operacyjny Dr n.med. Michał Kamiński Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych 1 Blok operacyjny generuje od 6 do 15% technicznych kosztów funkcjonowania szpitala. Ponieważ nie ma unijnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

Program dostosowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. (120 łóŝek)

Program dostosowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. (120 łóŝek) Program dostosowa Szpitala Powiatowego w Wyrzysku (120 ) Załącznik nr 2 Oddział styki cokołów przypodłogowych styków cokołów z 37 ust.3 Wewnętrzny z nie są wykonane uszczelnić grzejniki w części oddziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. w Strzelinie znak sprawy 6/2014/OC_M/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL...

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... KARTA ZGŁOSZENIA... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... Zgłaszam swój udział w kursie doskonalącym Modułowe programy nauczania dla

Bardziej szczegółowo

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, UL. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat Numer identyfikacyjny REGON MZ-30 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA

WARUNKI KONKURSU OFERT NA WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU W OKRESIE 01.03.2007r. DO 31.12.2009r. ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 1. Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku

Uchwała Nr XLIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku -Projekt- Uchwała Nr XLIII/ /2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dotyczącej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI

TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. INFORMACJE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA III. OPIS IV. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE

OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE Dotyczy: Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na:

Wniosek o wydanie zezwolenia na: Wniosek o wydanie zezwolenia na: uruchamianie i stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Wczoraj. Dziś. Jutro SZPITAL DZIECIECY

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Wczoraj. Dziś. Jutro SZPITAL DZIECIECY Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Wczoraj Dziś Jutro Charakterystyka Szpitala 125 łóŝek ostrych oraz 30 łóŝek pobytu dziennego Cztery Oddziały Szpitalne z siedmioma

Bardziej szczegółowo

Dzielnica. I. Dane oferenta:

Dzielnica. I. Dane oferenta: Udzielający zamówienia: Urząd Miasta Krakowa Biuro ds. Ochrony Zdrowia al. Powstania Warszawskiego 10, pokój Nr 411 tel. (12) 616-94-90 fax (12) 616-94-86 Dzielnica Formularz ofertowy Profilaktyka i terapia

Bardziej szczegółowo

Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej?

Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej? Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej? Krzysztof Kłos Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Charakterystyka szpitala - 2005 22 oddziały

Bardziej szczegółowo

P/08/146 LLO /08 Pan Mirosław Leszczyński Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

P/08/146 LLO /08 Pan Mirosław Leszczyński Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Łódź, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210 90-980 Łódź tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/146 LLO-410-11-06/08 Pan Mirosław Leszczyński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo