Ogłoszenie o zamówieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamówieniu"

Transkrypt

1 1/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) i formularze on-line: Ogłosze o zamówieniu Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontowe Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Wojewoda Podlaski Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 3 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: Państwo: PL Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Paula Sawoń Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składa ofert i wniosków o dopuszcze do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny:proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny:proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inny: (proszę określić) I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: (jeżeli, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)

3 3/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą wraz z dostawą i instalacją sprzętu na potrzeby Projektu Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa (CU2). II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) (a) Roboty budowlane (b) Dostawy (c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą/podmiot zamawiający Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr 7 (Zob. kategorie usług w załączniku C1) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Województwo Podlaskie Kod NUTS PL34 II.1.3) Umowy ramowe Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: albo w miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącz dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: albo Zakres: między i Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znany) :

4 4/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest wykona, dostawa i wdroże systemów z obszaru e-administracja oraz e- Bezpieczeństwo - zgod z opracowaną Architekturą systemów wraz z dostawą i instalacją sprzętu na potrzeby Projektu Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa. Przedmiotowy Projekt jest kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne. Beneficjentem projektu jest Wojewoda Podlaski, natomiast Partnerami 19 jednostek administracji rządowej (JAR) z województwa podlaskiego (zespolonej i zespolonej). Koszt opisywanego postępowania sfinansowany zosta przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Ogólne informacje nt. projektu Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa znajdują się na stro: Projekt realizuje główny cel jakim jest rozwój i zwiększe dostępności usług informacyjnych i elektronicznych administracji rządowej dla ludności województwa podlaskiego poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Udostęp usług elektronicznych administracji publicznej dla ludności. Integracja Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej (CU AR) z systemami ogólnopolskimi i regionalnymi, w szczególności z Cyfrowym Urzędem Wrót Podlasia oraz platformą epuap Zapew elektronicznej komunikacji pomiędzy jednostkami administracji rządowej województwa podlaskiego (JAR). Zapew zgodności z przepisami prawa. Zapew zintegrowanego zarządzania JAR. Wprowadze możliwości elektronicznej realizacji procesów urzędowych. Udostęp usług związanych z bezpieczeństwem na poziomie województwa podlaskiego. Cele szczegółowe projektu realizowane są przez wykona Platformy CU AR oraz wdroże w JAR systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). Wszystkie elementy i produkty Projektu (w tym sprzęt i aplikacje) tworzą całościowe rozwiąza jakim jest System CU2, który umożliwi realizację ww. założeń. Podzbiorami Systemu CU2 są opisane poniżej Systemy e- Administracja oraz e-bezpieczeństwo. System e-administracja zrealizowany będzie poprzez wykona platformy sprzętowo-programowej obsługującej jednostki administracji rządowej województwa podlaskiego (20 partnerów Projektu). Głównym elementem systemu e-administracja będzie Platforma CU AR składająca się z części umożliwiającej komunikację pomiędzy JAR i części umożliwiającej świadcze usług dla klientów oraz zintegrowane z CU AR podsystemy elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD). Dodatkowo w ramach systemu e-administracja powsta system ERP oraz system zarządzania wydrukami, mające usprawnić zarządza w JAR biorących udział w Projekcie. System EZD dla JAR zosta wdrożony samodziel przez Zamawiającego i będzie oparty o system aktual funkcjonujący w PUW, dostosowany do potrzeb JAR. Zadam Wykonawcy będzie wdroże, zarówno pilotażowe jak docelowe elementów platformy oraz przygotowa jej do pełnej integracji z systemem EZD dostarczonym przez PUW. Zadam Wykonawcy będzie też odpowied przygotowa platform sprzętowo-programowych w JAR do instalacji i wdrożenia EZD samodziel przez Zamawiającego. CU AR musi być wybudowany w synergii z innymi systemami administracji publicznej z zachowam zasad interoperacyjności poprzez stosowa standardowych interfejsów, protokołów komunikacyjnych, standardów dokumentów elektronicznych oraz produktów udostępnianych przez systemy administracji publicznej. Wykonawca zgod z architekturą poza interoperacyjnością musi uwzględnić szybkość działania projektowanego rozwiązania, rówż w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi produktami i modułami systemu e- Administacja. Platforma musi być zintegrowana z innymi systemami administracji publicznej, w szczególności z platformą Wrota Podlasia oraz epuap na wszystkich opisanych w architekturze i uzgodnionych z Zamawiającym obszarach integracji, biorąc pod uwagę zmieniające się w trakcie realizacji Projektu otocze legislacyjne i projektowe System e-bezpieczeństwo ma wspierać zadania w zakresie zarządzania kryzysowego województwa podlaskiego na poziomie wojewódzkim. System zosta zrealizowany przez utworze wspólnego, kompleksowego systemu integrującego, standaryzującego i porządkującego zasoby informacyjne organów i służb województwa podlaskiego odpowiadających za bezpieczeństwo, funkcjonujących w ramach Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego. Podstawowym celem tworzonego systemu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w województwie. System w swoich założeniach będzie integrować się z realizowanymi przez MSWiA projektami, zwłaszcza z Systemem Informatycznym Powiadamiania Ratunkowego. System e-bezpieczeństwo będzie obsługiwany przez końcowych użytkowników na stacjach roboczych dostarczonych w ramach systemu e- Administracja zgodnych z załączoną do nijszego postępowania specyfikacją. Warstwę sprzętową CUAR i e-bezpieczeństwa będzie stanowiło Wojewódzkie Centrum Przetwarzania Administracji Rządowej, zbudowane w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5 5/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Realizacja Projektu podzielona będzie na następujące etapy: prototyp, pilotaż systemu, wdroże docelowe systemu, przejęcie systemu (stabilizacja i wdroże do eksploatacji). Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, wdroże oraz utrzyma systemu e-administracja w trakcie realizacji zamówienia zgod z istjącą Architekturą, stanowiącą element OPZ; 2. Dostawa, wdroże oraz utrzyma systemu e-bezpieczeństwo w trakcie realizacji zamówienia zgod z istjącą Architekturą stanowiącą element OPZ 3. Dostawa i instalacja sprzętu stanowiskowego zgod z istjącą Architekturą Technologiczną stanowiącą element OPZ (w tym m.in.: stacje robocze, skanery, drukarki, czytniki kodów kreskowych) na potrzeby etapu pilotażu; 4. Wykona adaptacji serwerowni WCPAR w PUW; 5. Dostawa i instalacja sprzętu do WCPAR (w tym m.in.: dostawa serwerów i urządzeń sieciowych) 6. Wykona adaptacji serwerowni JAR; 7. Dostawa i instalacja sprzętu do serwerowni JAR (w tym m.in.: dostawa serwerów i urządzeń sieciowych) 8. Budowa bądź rozbudowa sieci komputerowych w JAR i PUW wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 9. Przeprowadze szkoleń, instruktarzy oraz warsztatów (tematyka zosta dookreślona w Opisie Przedmiotu Zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) stanowiących zbędny element projektu; 10. Koordynacja dostaw realizowanych w ramach zamówienia, aby zarówno pilotaż, jak i wdroże docelowe przebiegały we właściwych terminach, w tym sprawdze gotowości poszczególnych JAR do testowania i wdrażania dostarczanych elementów Systemu.

6 6/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) To zamówie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) jeżeli, Oferty można składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole) tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable) jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: albo Zakres: między i Waluta: PLN II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy) jeżeli, Proszę podać opis ich opcji: (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

7 7/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy) Jest to zamówie podlegające wznowieniu: Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znany) albo Zakres: między i (jeżeli jest znany) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie 02/01/2012 (dd/mm/rrrr) Zakończe 30/11/2014 (dd/mm/rrrr)

8 8/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawca zobowiązany jest do wsienia wadium. 2. Kwota wadium: ,00 PLN (słow: pięćset tysięcy złotych). 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wsione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wykonawca przed podpisam umowy jest zobowiązany do wsienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze i/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Wynagrodze Wykonawcy będzie wypłacane w częściach za wykona poszczególnych Etapów wykonania umowy. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT w termi 30 dni od daty otrzymania faktury. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia zosta wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli dotyczy) jeżeli, Opis szczególnych warunków III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda a wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu następujące dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1) oświadcze o braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3) aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, 4) aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia,

9 9/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III.2.1) ust. 1: 1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie. 2) pkt 5 - składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oprócz oświadczenia o spełniu warunków w postępowaniu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda a wykonawca jest zobowiązany złożyć (z zastrzeżem postanowień art. 26 ust. 2c ustawy) wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu następujące dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Wykonawca musi wykazać: a) posiada środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości mjszej niż ,00 PLN. b) posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość mjszą niż ,00 PLN.

10 10/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczącej tych podmiotów. 3. W przypadku gdy, którykolwiek z dokumentów, określonych powyżej zosta przedstawiony z podam kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca win przeliczyć te kwoty na złote (PLN) według kursu średgo NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku kursu średgo NBP waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy przyjąć kurs średni NBP w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca dokona wymaganej czynności, Zamawiający dokona stosownego przeliczenia według zasad określonych powyżej. 4. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziel zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) warunki udziału określone powyżej Wykonawcy winni spełniać łącz. 5. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oprócz oświadczenia o spełniu warunków w postępowaniu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda a wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu następujące dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych usług lub dostaw (w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) wykonali co najmj dwa zamówienia o wartości mjszej niż ,00 PLN brutto (słow: dziesięć milionów złotych) każde z nich, polegające na wdrożeniu, rozbudowie bądź modernizacji Systemu Teleinformatycznego (System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarza, przechowywa i udostępnia danych elektronicznych, a że ich wysyła i odbiera przez sieci telekomunikacyjne

11 11/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL tym okresie, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych dla wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) oświadcze, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku gdy, którykolwiek z dokumentów, określonych powyżej zosta przedstawiony z podam wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca win przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średgo kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku kursu średgo NBP waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy przyjąć kurs średni NBP w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca dokona wymaganej czynności Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, wg zasad określonych powyżej. 4. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziel zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) warunki udziału określone powyżej Wykonawcy winni spełniać łącz. 5. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.), w których zakres wchodziła dostawa sprzętu oraz oprogramowania, spełniające dodatkowo poniższe wymagania: wykonane zamówie dotyczy systemu wdrażanego w organizacji posiadającej min. 10 lokalizacji geograficznych (tj. lokalizacje o różnych adresach), wykonane zamówie dotyczyło systemu, w którym liczba użytkowników końcowych obsługiwanych przez system (uwzględniając zarówno użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych systemu) przekraczała , b) Wykonali co najmj jedno zamówie o wartości mjszej niż ,00 PLN brutto (słow dwa miliony złotych), polegające na wykonaniu Systemu Teleinformatycznego (platformy usług elektronicznych) i zaimplementowaniu w nim co najmj 5 usług transakcyjnych, tj. ich których realizacja umożliwia zalogowa, podpisa i wysła dokumentu elektronicznego, a następ otrzyma elektronicznej odpowiedzi. c) wykonali co najmj jedno zamówie o wartości mjszej niż PLN brutto polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiającego wykonywa w nim czynności związanych z pracą z dokumentami elektronicznymi, dokumentowa przebiegu procesów zarządzania dokumentami, oraz gromadze i tworze dokumentów elektronicznych, w szczególności przetwarza dokumentów papierowych na postać elektroniczną. d) wykonali co najmj dwa zamówienia dotyczące realizacji infrastruktury centrów przetwarzania danych, w tym co najmj jedno zamówie o wartości mjszej niż PLN brutto, obejmujące dostawę i instalację klimatyzacji precyzyjnej, systemu zasilania awaryjnego UPS, systemu gaszenia gazem, systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu, wczesnego wykrywania dymu, systemu monitoringu parametrów klimatycznych serwerowni. e) Wykonali co najmj 1 zamówie o wartości mjszej niż ,00 PLN brutto (słow trzy miliony złotych), polegające na wykonaniu i wdrożeniu Systemu Teleinformatycznego który obejmował: gromadze danych w centralnej bazie danych, wymianę danych z mj niż 5 różnymi systemami źródłowymi za pomocą więcej niż 1 typu interfejsu wymiany danych (np. przeglądarka, konfigurowany panel, etc), dostawę ujednoliconych narzędzi do zarządzania jakością centralnej bazy danych (w tym co najmj ujednolica pojęciowe, zarządza klasyfikacjami, mechanizm wykrywania i analizowania błędów, mechanizm zwrotny do dostawców danych), wizualizację danych przestrzennych, tj. przedstawie lokalizacji przestrzennej obiektów

12 12/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL na podkładach stanowiących warstwy danych przestrzennych (np. ortofotomapy, ewidencja gruntów i budynków lub dane topograficzne). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Wykonawcy, powinni wykazać, iż do dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, w ramach realizowanych umów wykonali należycie dostawy lub usługi na wartości mjsze niż wymienione w lit. a- e. 2. dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i spełniającymi niżej wymienione warunki: 1) Kierownik projektu - osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada wiedzę i doświadcze w zakresie stosowania metodyki Prince2 w zarządzaniu projektami, c) posiada minimum 2-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych (Projekt Teleinformatyczny - zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowa, rozbudowa lub unowocześ Systemu Teleinformatycznego używanego do świadczenia usług drogą elektroniczną) w roli kierownika projektu, d) pełniła rolę kierownika projektu w minimum trzech Projektach Teleinformatycznych, z których: - co najmj jeden był o wartości minimum PLN brutto, 2) Analityk biznesowy osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum 3-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych w roli analityka, c) pełniła rolę analityka w minimum trzech Projektach Teleinformatycznych, z których: - co najmj jeden był o wartości minimum PLN brutto d) pełnił rolę analityka w projekcie, podczas którego został zaprojektowany oraz wdrożony System Teleinformatyczny działający w środowisku rozproszonym, 3) Analitycy co najmj dwie osoby, które: a) posiadają wykształce wyższe, b) uczestniczyły w co najmj jednym Projekcie Teleinformatycznym w roli analityka. 4) Architekt funkcjonalny osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum 3-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych w roli architekta systemu, c) posiada doświadcze w zakresie projektowania (tworzenia) architektury Systemów Teleinformatycznych, d) pełniła rolę architekta systemu w minimum trzech Projektach Teleinformatycznych, z których: jeden był o wartości minimum PLN brutto, e) pełniła rolę architekta systemu w co najmj jednym projekcie, którego przedmiotem było zaprojektowa oraz wdroże Systemu Teleinformatycznego działającego w środowisku rozproszonym.

13 13/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 5) Architekci danych co najmj dwie osoby, z których każda: a) posiada wykształce wyższe, b) w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadała za zaprojektowa bazy danych w projekcie o wartości co najmj PLN brutto, c) posiada umiejętność i minimum 3 let doświadcze w projektowaniu struktury danych dla Systemów Teleinformatycznych, d) posiada umiejętność projektowania systemów bazodanowych. 6) Architekt rozwiązań sieciowych osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum 2-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych w zakresie rozwiązań sieciowych systemów transmisji danych elektronicznych, c) posiada znajomość sieciowych protokołów komunikacyjnych, d) posiada umiejętność projektowania systemów zarządzania i administrowania sieciami LAN i WAN, e) posiada umiejętność projektowania rozwiązań sieciowych LAN i WAN dla Systemów Teleinformatycznych. 7) Specjalista w zakresie bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych osoba, która posiada: a) wykształce wyższe, b) posiada doświadcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI (zabezpiecza transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnia i autoryzacja użytkowników), c) w ciągu ostatnich 3 lat pełniła funkcje osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmj 2 Projektach Teleinformatycznych, d) posiada certyfikat audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO lub CISA ( Certified Information Systems Auditor ) lub równoważny. 8) Specjalista ds. testów osoba, która a) posiada wykształce wyższe, b) posiada co najmj 3 let doświadcze w testowaniu aplikacji, c) posiada znajomość procedur, metod, technik i narzędzi testowych, d) w ciągu ostatnich 3 lat brał udział w minimum jednym Projekcie Teleinformatycznym, w którym odpowiadał za prowadze i prowadził testy Systemu Teleinformatycznego, 9) Architekt systemów informacji przestrzennej osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum roczne doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych obejmujących wdroże systemów informacji przestrzennej, c) posiada doświadcze w zakresie projektowania (tworzenia) architektury Systemów Teleinformatycznych wykorzystujących dane geoprzestrzenne,

14 14/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL d) posiada doświadcze w projektowaniu (tworzeniu) systemów, których elementem składowym jest serwer danych przestrzennych. 10) Projektant osoba, która: a) posiada uprawnia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnia, które zostały wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów prawa polskiego lub odpowied uprawnia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego- w szczególności kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane lub prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżyrów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) b) posiada minimum 2-let doświadcze rozumiane jako sporządza projektów architektonicznobudowlanych 11) Kierownik robót osoba, która: a) posiada uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnia, które zostały wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów prawa polskiego lub odpowied uprawnia przysługujące podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego- w szczególności kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane lub prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżyrów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) b) posiada uprawnia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach ruchomych, tj. spełnia wymagania określone w lit. a oraz odbyła co najmj 2- letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

15 15/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi

16 16/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach których rodzajów procedur negocjacyjnych) jeżeli, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 albo Przewidywana minimalna liczba i, jeżeli dotyczy, liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mjsza bądź równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolność ekonomicznej i doświadczenia zawodowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów: Kryterium 1- Środki finansowe lub zdolność kredytowa. Zgod z pkt III.2.2 Ogłoszenia wykonawca musi wykazać posiada środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości mjszej niż ,00 PLN. Jeżeli Wykonawca wykaże posiada środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w zakresie: a) powyżej ,00 do ,00 PLN otrzyma 10 pkt, b) powyżej ,00 do ,00 PLN otrzyma 20 pkt, c) powyżej ,00 PLN otrzyma 30 pkt Kryterium 2 liczba zamówień zgodnych z wymaganiami opisanymi w sekcji III.2.3 pkt 1 lit. a). Za każde kolejne zamówie (powyżej minimalnych 2 zamówień) zgodne z wymaganiami opisanymi w sekcji III.2.3 pkt 1 lit a) Wykonawca otrzyma 10 pkt, więcej jednak niż 70 pkt. W przypadku, gdy po zastosowaniu wyżej wymienionych ocen w zakresie zdolności ekonomicznej i doświadczenia zawodowego będzie można dokonać zakwalifikowania 5 Wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub więcej Wykonawców uzyska ą samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze tych Wykonawców, u których wartość wykazanych dwóch pierwszych zamówień, o których mowa w sekcji III.2.3 pkt 1) lit. a) jest większa. IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

17 17/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna (jeżeli, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) OK-III IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne jeżeli, Podać cenę (proszę podać wyłącz dane Waluta: liczbowe): Warunki i sposób płatności:

18 18/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 21/11/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: : (dd/mm/rrrr) albo Okres w miesiącach: albo w dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rrrr) Miejscowość (jeżeli dotyczy): Godzina: Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

19 19/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy) jeżeli, Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Zamówie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej jeżeli, Podać odsie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt: Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy) Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadcze o spełniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu powin być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgod z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowa (pełnomocnictwo) musi być złożone wraz z wnioskiem. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarial. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2) ogłoszenia mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadcze za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca powin dołączyć do wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu pełnomocnictwo upoważniające do jego złożenia, o ile prawo to wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem. Informacja o złożeniu wniosku może być przekazana telefonicz na numer telefonu przed upływem terminu składania wniosków. Wniosek uważa się za złożony w termi, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go późj niż w termi 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W nijszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisem, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżem wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu i oferty, które powinny być złożone w formie pisemnej. W przypadku porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający wymaga zwłocznego potwierdzenia (faksem lub em) faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia lub informacji. We wszelkiej korespondencji dotyczącej nijszego postępowania należy powoływać się na numer sprawy określony w punkcie IV.3.1) ogłoszenia. Zamawiający ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu uczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), jeżeli Wykonawca, późj niż w termi składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że mogą one być udostępnione. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca prag utajnić, powinny być załączone we wniosku w osobnej kopercie i opatrzone napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, z zachowam kolejności numerowania stron wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca musi posiadać Certyfikat ISO 9001 lub równoważny w zakresie projektowania, wdrażania i serwisowania systemów informatycznych, a że Certyfikat ISO lub równoważny w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, których złożenia zamawiający będzie wymagał przy podpisywaniu umowy z wybranym wykonawcą.

20 20/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Zamawiający zastrzega sobie możliwość uważnia postępowania o udzielenia zamówienia, w przypadku zaistnia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowa zamówienia, zostaną mu przyznane. Data rozpoczęcia zamówienia określona w Sekcji II.3 jest datą przybliżoną i wiążącą. Wiążąca jest data zakończenia realizacji zamówienia. Zamawiający zamieścił na stro internetowej wzór wniosku wraz z wzorami oświadczeń i wykazów do ewentualnego wykorzystania. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych Miejscowość: ul. Postępu 17a Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Państwo: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 17 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 18 ENOTICES_SDMOlesnica 28/09/2011- ID:2011-134698 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 20 ENOTICES_mariuszp - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo