Ogłoszenie o zamówieniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamówieniu"

Transkrypt

1 1/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) i formularze on-line: Ogłosze o zamówieniu Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontowe Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Wojewoda Podlaski Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 3 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: Państwo: PL Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Paula Sawoń Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składa ofert i wniosków o dopuszcze do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny:proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny:proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inny: (proszę określić) I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: (jeżeli, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)

3 3/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą wraz z dostawą i instalacją sprzętu na potrzeby Projektu Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa (CU2). II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) (a) Roboty budowlane (b) Dostawy (c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą/podmiot zamawiający Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr 7 (Zob. kategorie usług w załączniku C1) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Województwo Podlaskie Kod NUTS PL34 II.1.3) Umowy ramowe Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: albo w miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącz dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: albo Zakres: między i Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znany) :

4 4/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest wykona, dostawa i wdroże systemów z obszaru e-administracja oraz e- Bezpieczeństwo - zgod z opracowaną Architekturą systemów wraz z dostawą i instalacją sprzętu na potrzeby Projektu Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa. Przedmiotowy Projekt jest kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne. Beneficjentem projektu jest Wojewoda Podlaski, natomiast Partnerami 19 jednostek administracji rządowej (JAR) z województwa podlaskiego (zespolonej i zespolonej). Koszt opisywanego postępowania sfinansowany zosta przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Ogólne informacje nt. projektu Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa znajdują się na stro: Projekt realizuje główny cel jakim jest rozwój i zwiększe dostępności usług informacyjnych i elektronicznych administracji rządowej dla ludności województwa podlaskiego poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Udostęp usług elektronicznych administracji publicznej dla ludności. Integracja Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej (CU AR) z systemami ogólnopolskimi i regionalnymi, w szczególności z Cyfrowym Urzędem Wrót Podlasia oraz platformą epuap Zapew elektronicznej komunikacji pomiędzy jednostkami administracji rządowej województwa podlaskiego (JAR). Zapew zgodności z przepisami prawa. Zapew zintegrowanego zarządzania JAR. Wprowadze możliwości elektronicznej realizacji procesów urzędowych. Udostęp usług związanych z bezpieczeństwem na poziomie województwa podlaskiego. Cele szczegółowe projektu realizowane są przez wykona Platformy CU AR oraz wdroże w JAR systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). Wszystkie elementy i produkty Projektu (w tym sprzęt i aplikacje) tworzą całościowe rozwiąza jakim jest System CU2, który umożliwi realizację ww. założeń. Podzbiorami Systemu CU2 są opisane poniżej Systemy e- Administracja oraz e-bezpieczeństwo. System e-administracja zrealizowany będzie poprzez wykona platformy sprzętowo-programowej obsługującej jednostki administracji rządowej województwa podlaskiego (20 partnerów Projektu). Głównym elementem systemu e-administracja będzie Platforma CU AR składająca się z części umożliwiającej komunikację pomiędzy JAR i części umożliwiającej świadcze usług dla klientów oraz zintegrowane z CU AR podsystemy elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD). Dodatkowo w ramach systemu e-administracja powsta system ERP oraz system zarządzania wydrukami, mające usprawnić zarządza w JAR biorących udział w Projekcie. System EZD dla JAR zosta wdrożony samodziel przez Zamawiającego i będzie oparty o system aktual funkcjonujący w PUW, dostosowany do potrzeb JAR. Zadam Wykonawcy będzie wdroże, zarówno pilotażowe jak docelowe elementów platformy oraz przygotowa jej do pełnej integracji z systemem EZD dostarczonym przez PUW. Zadam Wykonawcy będzie też odpowied przygotowa platform sprzętowo-programowych w JAR do instalacji i wdrożenia EZD samodziel przez Zamawiającego. CU AR musi być wybudowany w synergii z innymi systemami administracji publicznej z zachowam zasad interoperacyjności poprzez stosowa standardowych interfejsów, protokołów komunikacyjnych, standardów dokumentów elektronicznych oraz produktów udostępnianych przez systemy administracji publicznej. Wykonawca zgod z architekturą poza interoperacyjnością musi uwzględnić szybkość działania projektowanego rozwiązania, rówż w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi produktami i modułami systemu e- Administacja. Platforma musi być zintegrowana z innymi systemami administracji publicznej, w szczególności z platformą Wrota Podlasia oraz epuap na wszystkich opisanych w architekturze i uzgodnionych z Zamawiającym obszarach integracji, biorąc pod uwagę zmieniające się w trakcie realizacji Projektu otocze legislacyjne i projektowe System e-bezpieczeństwo ma wspierać zadania w zakresie zarządzania kryzysowego województwa podlaskiego na poziomie wojewódzkim. System zosta zrealizowany przez utworze wspólnego, kompleksowego systemu integrującego, standaryzującego i porządkującego zasoby informacyjne organów i służb województwa podlaskiego odpowiadających za bezpieczeństwo, funkcjonujących w ramach Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego. Podstawowym celem tworzonego systemu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w województwie. System w swoich założeniach będzie integrować się z realizowanymi przez MSWiA projektami, zwłaszcza z Systemem Informatycznym Powiadamiania Ratunkowego. System e-bezpieczeństwo będzie obsługiwany przez końcowych użytkowników na stacjach roboczych dostarczonych w ramach systemu e- Administracja zgodnych z załączoną do nijszego postępowania specyfikacją. Warstwę sprzętową CUAR i e-bezpieczeństwa będzie stanowiło Wojewódzkie Centrum Przetwarzania Administracji Rządowej, zbudowane w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5 5/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Realizacja Projektu podzielona będzie na następujące etapy: prototyp, pilotaż systemu, wdroże docelowe systemu, przejęcie systemu (stabilizacja i wdroże do eksploatacji). Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, wdroże oraz utrzyma systemu e-administracja w trakcie realizacji zamówienia zgod z istjącą Architekturą, stanowiącą element OPZ; 2. Dostawa, wdroże oraz utrzyma systemu e-bezpieczeństwo w trakcie realizacji zamówienia zgod z istjącą Architekturą stanowiącą element OPZ 3. Dostawa i instalacja sprzętu stanowiskowego zgod z istjącą Architekturą Technologiczną stanowiącą element OPZ (w tym m.in.: stacje robocze, skanery, drukarki, czytniki kodów kreskowych) na potrzeby etapu pilotażu; 4. Wykona adaptacji serwerowni WCPAR w PUW; 5. Dostawa i instalacja sprzętu do WCPAR (w tym m.in.: dostawa serwerów i urządzeń sieciowych) 6. Wykona adaptacji serwerowni JAR; 7. Dostawa i instalacja sprzętu do serwerowni JAR (w tym m.in.: dostawa serwerów i urządzeń sieciowych) 8. Budowa bądź rozbudowa sieci komputerowych w JAR i PUW wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 9. Przeprowadze szkoleń, instruktarzy oraz warsztatów (tematyka zosta dookreślona w Opisie Przedmiotu Zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) stanowiących zbędny element projektu; 10. Koordynacja dostaw realizowanych w ramach zamówienia, aby zarówno pilotaż, jak i wdroże docelowe przebiegały we właściwych terminach, w tym sprawdze gotowości poszczególnych JAR do testowania i wdrażania dostarczanych elementów Systemu.

6 6/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) To zamówie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) jeżeli, Oferty można składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole) tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable) jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: albo Zakres: między i Waluta: PLN II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy) jeżeli, Proszę podać opis ich opcji: (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

7 7/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy) Jest to zamówie podlegające wznowieniu: Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znany) albo Zakres: między i (jeżeli jest znany) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie 02/01/2012 (dd/mm/rrrr) Zakończe 30/11/2014 (dd/mm/rrrr)

8 8/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawca zobowiązany jest do wsienia wadium. 2. Kwota wadium: ,00 PLN (słow: pięćset tysięcy złotych). 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wsione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wykonawca przed podpisam umowy jest zobowiązany do wsienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze i/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Wynagrodze Wykonawcy będzie wypłacane w częściach za wykona poszczególnych Etapów wykonania umowy. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT w termi 30 dni od daty otrzymania faktury. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia zosta wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli dotyczy) jeżeli, Opis szczególnych warunków III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda a wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu następujące dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1) oświadcze o braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3) aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, 4) aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia,

9 9/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III.2.1) ust. 1: 1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie. 2) pkt 5 - składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oprócz oświadczenia o spełniu warunków w postępowaniu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda a wykonawca jest zobowiązany złożyć (z zastrzeżem postanowień art. 26 ust. 2c ustawy) wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu następujące dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Wykonawca musi wykazać: a) posiada środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości mjszej niż ,00 PLN. b) posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość mjszą niż ,00 PLN.

10 10/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczącej tych podmiotów. 3. W przypadku gdy, którykolwiek z dokumentów, określonych powyżej zosta przedstawiony z podam kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca win przeliczyć te kwoty na złote (PLN) według kursu średgo NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku kursu średgo NBP waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy przyjąć kurs średni NBP w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca dokona wymaganej czynności, Zamawiający dokona stosownego przeliczenia według zasad określonych powyżej. 4. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziel zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) warunki udziału określone powyżej Wykonawcy winni spełniać łącz. 5. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oprócz oświadczenia o spełniu warunków w postępowaniu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda a wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu następujące dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych usług lub dostaw (w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) wykonali co najmj dwa zamówienia o wartości mjszej niż ,00 PLN brutto (słow: dziesięć milionów złotych) każde z nich, polegające na wdrożeniu, rozbudowie bądź modernizacji Systemu Teleinformatycznego (System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarza, przechowywa i udostępnia danych elektronicznych, a że ich wysyła i odbiera przez sieci telekomunikacyjne

11 11/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL tym okresie, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych dla wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) oświadcze, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku gdy, którykolwiek z dokumentów, określonych powyżej zosta przedstawiony z podam wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca win przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średgo kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku kursu średgo NBP waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy przyjąć kurs średni NBP w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca dokona wymaganej czynności Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, wg zasad określonych powyżej. 4. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziel zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) warunki udziału określone powyżej Wykonawcy winni spełniać łącz. 5. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.), w których zakres wchodziła dostawa sprzętu oraz oprogramowania, spełniające dodatkowo poniższe wymagania: wykonane zamówie dotyczy systemu wdrażanego w organizacji posiadającej min. 10 lokalizacji geograficznych (tj. lokalizacje o różnych adresach), wykonane zamówie dotyczyło systemu, w którym liczba użytkowników końcowych obsługiwanych przez system (uwzględniając zarówno użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych systemu) przekraczała , b) Wykonali co najmj jedno zamówie o wartości mjszej niż ,00 PLN brutto (słow dwa miliony złotych), polegające na wykonaniu Systemu Teleinformatycznego (platformy usług elektronicznych) i zaimplementowaniu w nim co najmj 5 usług transakcyjnych, tj. ich których realizacja umożliwia zalogowa, podpisa i wysła dokumentu elektronicznego, a następ otrzyma elektronicznej odpowiedzi. c) wykonali co najmj jedno zamówie o wartości mjszej niż PLN brutto polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiającego wykonywa w nim czynności związanych z pracą z dokumentami elektronicznymi, dokumentowa przebiegu procesów zarządzania dokumentami, oraz gromadze i tworze dokumentów elektronicznych, w szczególności przetwarza dokumentów papierowych na postać elektroniczną. d) wykonali co najmj dwa zamówienia dotyczące realizacji infrastruktury centrów przetwarzania danych, w tym co najmj jedno zamówie o wartości mjszej niż PLN brutto, obejmujące dostawę i instalację klimatyzacji precyzyjnej, systemu zasilania awaryjnego UPS, systemu gaszenia gazem, systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu, wczesnego wykrywania dymu, systemu monitoringu parametrów klimatycznych serwerowni. e) Wykonali co najmj 1 zamówie o wartości mjszej niż ,00 PLN brutto (słow trzy miliony złotych), polegające na wykonaniu i wdrożeniu Systemu Teleinformatycznego który obejmował: gromadze danych w centralnej bazie danych, wymianę danych z mj niż 5 różnymi systemami źródłowymi za pomocą więcej niż 1 typu interfejsu wymiany danych (np. przeglądarka, konfigurowany panel, etc), dostawę ujednoliconych narzędzi do zarządzania jakością centralnej bazy danych (w tym co najmj ujednolica pojęciowe, zarządza klasyfikacjami, mechanizm wykrywania i analizowania błędów, mechanizm zwrotny do dostawców danych), wizualizację danych przestrzennych, tj. przedstawie lokalizacji przestrzennej obiektów

12 12/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL na podkładach stanowiących warstwy danych przestrzennych (np. ortofotomapy, ewidencja gruntów i budynków lub dane topograficzne). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Wykonawcy, powinni wykazać, iż do dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, w ramach realizowanych umów wykonali należycie dostawy lub usługi na wartości mjsze niż wymienione w lit. a- e. 2. dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i spełniającymi niżej wymienione warunki: 1) Kierownik projektu - osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada wiedzę i doświadcze w zakresie stosowania metodyki Prince2 w zarządzaniu projektami, c) posiada minimum 2-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych (Projekt Teleinformatyczny - zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowa, rozbudowa lub unowocześ Systemu Teleinformatycznego używanego do świadczenia usług drogą elektroniczną) w roli kierownika projektu, d) pełniła rolę kierownika projektu w minimum trzech Projektach Teleinformatycznych, z których: - co najmj jeden był o wartości minimum PLN brutto, 2) Analityk biznesowy osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum 3-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych w roli analityka, c) pełniła rolę analityka w minimum trzech Projektach Teleinformatycznych, z których: - co najmj jeden był o wartości minimum PLN brutto d) pełnił rolę analityka w projekcie, podczas którego został zaprojektowany oraz wdrożony System Teleinformatyczny działający w środowisku rozproszonym, 3) Analitycy co najmj dwie osoby, które: a) posiadają wykształce wyższe, b) uczestniczyły w co najmj jednym Projekcie Teleinformatycznym w roli analityka. 4) Architekt funkcjonalny osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum 3-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych w roli architekta systemu, c) posiada doświadcze w zakresie projektowania (tworzenia) architektury Systemów Teleinformatycznych, d) pełniła rolę architekta systemu w minimum trzech Projektach Teleinformatycznych, z których: jeden był o wartości minimum PLN brutto, e) pełniła rolę architekta systemu w co najmj jednym projekcie, którego przedmiotem było zaprojektowa oraz wdroże Systemu Teleinformatycznego działającego w środowisku rozproszonym.

13 13/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 5) Architekci danych co najmj dwie osoby, z których każda: a) posiada wykształce wyższe, b) w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadała za zaprojektowa bazy danych w projekcie o wartości co najmj PLN brutto, c) posiada umiejętność i minimum 3 let doświadcze w projektowaniu struktury danych dla Systemów Teleinformatycznych, d) posiada umiejętność projektowania systemów bazodanowych. 6) Architekt rozwiązań sieciowych osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum 2-let doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych w zakresie rozwiązań sieciowych systemów transmisji danych elektronicznych, c) posiada znajomość sieciowych protokołów komunikacyjnych, d) posiada umiejętność projektowania systemów zarządzania i administrowania sieciami LAN i WAN, e) posiada umiejętność projektowania rozwiązań sieciowych LAN i WAN dla Systemów Teleinformatycznych. 7) Specjalista w zakresie bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych osoba, która posiada: a) wykształce wyższe, b) posiada doświadcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI (zabezpiecza transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnia i autoryzacja użytkowników), c) w ciągu ostatnich 3 lat pełniła funkcje osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmj 2 Projektach Teleinformatycznych, d) posiada certyfikat audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO lub CISA ( Certified Information Systems Auditor ) lub równoważny. 8) Specjalista ds. testów osoba, która a) posiada wykształce wyższe, b) posiada co najmj 3 let doświadcze w testowaniu aplikacji, c) posiada znajomość procedur, metod, technik i narzędzi testowych, d) w ciągu ostatnich 3 lat brał udział w minimum jednym Projekcie Teleinformatycznym, w którym odpowiadał za prowadze i prowadził testy Systemu Teleinformatycznego, 9) Architekt systemów informacji przestrzennej osoba, która: a) posiada wykształce wyższe, b) posiada minimum roczne doświadcze rozumiane jako udział w realizacji Projektów Teleinformatycznych obejmujących wdroże systemów informacji przestrzennej, c) posiada doświadcze w zakresie projektowania (tworzenia) architektury Systemów Teleinformatycznych wykorzystujących dane geoprzestrzenne,

14 14/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL d) posiada doświadcze w projektowaniu (tworzeniu) systemów, których elementem składowym jest serwer danych przestrzennych. 10) Projektant osoba, która: a) posiada uprawnia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnia, które zostały wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów prawa polskiego lub odpowied uprawnia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego- w szczególności kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane lub prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżyrów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) b) posiada minimum 2-let doświadcze rozumiane jako sporządza projektów architektonicznobudowlanych 11) Kierownik robót osoba, która: a) posiada uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnia, które zostały wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów prawa polskiego lub odpowied uprawnia przysługujące podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego- w szczególności kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane lub prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżyrów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) b) posiada uprawnia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach ruchomych, tj. spełnia wymagania określone w lit. a oraz odbyła co najmj 2- letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

15 15/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi

16 16/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach których rodzajów procedur negocjacyjnych) jeżeli, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 albo Przewidywana minimalna liczba i, jeżeli dotyczy, liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mjsza bądź równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolność ekonomicznej i doświadczenia zawodowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów: Kryterium 1- Środki finansowe lub zdolność kredytowa. Zgod z pkt III.2.2 Ogłoszenia wykonawca musi wykazać posiada środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości mjszej niż ,00 PLN. Jeżeli Wykonawca wykaże posiada środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w zakresie: a) powyżej ,00 do ,00 PLN otrzyma 10 pkt, b) powyżej ,00 do ,00 PLN otrzyma 20 pkt, c) powyżej ,00 PLN otrzyma 30 pkt Kryterium 2 liczba zamówień zgodnych z wymaganiami opisanymi w sekcji III.2.3 pkt 1 lit. a). Za każde kolejne zamówie (powyżej minimalnych 2 zamówień) zgodne z wymaganiami opisanymi w sekcji III.2.3 pkt 1 lit a) Wykonawca otrzyma 10 pkt, więcej jednak niż 70 pkt. W przypadku, gdy po zastosowaniu wyżej wymienionych ocen w zakresie zdolności ekonomicznej i doświadczenia zawodowego będzie można dokonać zakwalifikowania 5 Wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub więcej Wykonawców uzyska ą samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze tych Wykonawców, u których wartość wykazanych dwóch pierwszych zamówień, o których mowa w sekcji III.2.3 pkt 1) lit. a) jest większa. IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

17 17/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna (jeżeli, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) OK-III IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne jeżeli, Podać cenę (proszę podać wyłącz dane Waluta: liczbowe): Warunki i sposób płatności:

18 18/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 21/11/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: : (dd/mm/rrrr) albo Okres w miesiącach: albo w dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rrrr) Miejscowość (jeżeli dotyczy): Godzina: Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

19 19/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy) jeżeli, Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Zamówie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej jeżeli, Podać odsie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt: Wdraża elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy) Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadcze o spełniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu powin być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgod z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowa (pełnomocnictwo) musi być złożone wraz z wnioskiem. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarial. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2) ogłoszenia mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadcze za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca powin dołączyć do wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu pełnomocnictwo upoważniające do jego złożenia, o ile prawo to wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem. Informacja o złożeniu wniosku może być przekazana telefonicz na numer telefonu przed upływem terminu składania wniosków. Wniosek uważa się za złożony w termi, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go późj niż w termi 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W nijszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisem, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżem wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu i oferty, które powinny być złożone w formie pisemnej. W przypadku porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający wymaga zwłocznego potwierdzenia (faksem lub em) faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia lub informacji. We wszelkiej korespondencji dotyczącej nijszego postępowania należy powoływać się na numer sprawy określony w punkcie IV.3.1) ogłoszenia. Zamawiający ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu uczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), jeżeli Wykonawca, późj niż w termi składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że mogą one być udostępnione. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca prag utajnić, powinny być załączone we wniosku w osobnej kopercie i opatrzone napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, z zachowam kolejności numerowania stron wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca musi posiadać Certyfikat ISO 9001 lub równoważny w zakresie projektowania, wdrażania i serwisowania systemów informatycznych, a że Certyfikat ISO lub równoważny w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, których złożenia zamawiający będzie wymagał przy podpisywaniu umowy z wybranym wykonawcą.

20 20/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Zamawiający zastrzega sobie możliwość uważnia postępowania o udzielenia zamówienia, w przypadku zaistnia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowa zamówienia, zostaną mu przyznane. Data rozpoczęcia zamówienia określona w Sekcji II.3 jest datą przybliżoną i wiążącą. Wiążąca jest data zakończenia realizacji zamówienia. Zamawiający zamieścił na stro internetowej wzór wniosku wraz z wzorami oświadczeń i wykazów do ewentualnego wykorzystania. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych Miejscowość: ul. Postępu 17a Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Państwo: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_UMKM 09/11/2011- ID:2011-155574 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_MSWIA 23/11/2011- ID:2011-162644 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_pkm_jaw 17/10/2011- ID:2011-143868 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_MPiPS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ldmowski 03/08/2011- ID:2011-109042 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Z-P 23/09/2010- ID:2010-125842 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_gminarewal 19/07/2010- ID:2010-093465 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_sbg_kielce 28/09/2010- ID:2010-127983 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_12wogtor 29/07/2011- ID:2011-106394 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 Business Objects wraz UNIA z EUROPEJSKA roczną usługą utrzymania i pomocy technicznej Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_Fundusz1 16/03/2010- ID:2010-033930 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_MinZdrow 12/07/2011- ID:2011-096894 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015 Dostawa jednego fabrycz nowego samochodu z drabiną automatyczną o wysokości UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_dw - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_zozolawa 21/09/2010- ID:2010-124938 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Wyszkow 17/12/2010- ID:2010-168737 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 25 ENOTICES_LeszekFilipiak 22/07/2010- ID:2010-095782 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_szpitalzg 21/06/2011- ID:2011-086109 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego.

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego. 1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks:

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405 potrzeb obiektów MOPS UNIA EUROPEJSKA we Wrocławiu Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_X42 12/02/2010- ID:2010-019167 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_FCD5 25/01/2011- ID:2011-011609 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387407-2014:text:pl:html Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_szpita3l 03/06/2011- ID:2011-077679 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187903-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 107-187903 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Wykona usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych w UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_akademiadl 12/02/2010- ID:2010-019446 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo