Uwagi Komisji Stomatologicznej NRL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi Komisji Stomatologicznej NRL"

Transkrypt

1 Naczelna Rada Lekarska Komisja Stomatologiczna Warszawa Uwagi Komisji Stomatologicznej NRL związane z zagadnieniami omawianymi podczas spotkania w Centrali NFZ w dniu 27 listopada 2013 r. Poniższe pismo stanowi jednocześnie spis uwag Naczelnej Rady Lekarskiej do przedłożonego do konsultacji projektu Zarządzenia Prezesa NFZ ws leczenia stomatologicznego. Poniższe uwagi nie obejmują tych omawianych zagadnień, co do których przedstawiciele KSNRL zgodzili się ze stanowiskiem NFZ, iż nie zostaną uregulowane w zarządzeniach Prezesa NFZ, a wyjaśnione zostaną w trybie dwustronnych uzgodnień. Omawiane były zagadnienia związane z dwoma zarządzeniami: - ws leczenia stomatologicznego (projekt jest w fazie konsultacji ) - ws kryteriów oceny ofert ( projekt oficjalnie nie został jeszcze zaprezentowany) A. Uwagi do treści projektu Zarządzenia ws leczenia stomatologicznego: Dyskusja sprowadza się do zapisu par.15 zakazującego łączenia procedury badania lekarskiego kontrolnego z jakąkolwiek inną procedurą z katalogu świadczeń. Pojawiła się trudność związana z interpretacją tego świadczenia. Przedstawiciele NFZ sugerują, że pozycja ta może oznaczać nie okresowe badanie kontrolne jamy ustnej, a badanie kontrolne efektów uprzednio wykonanych świadczeń. Pomimo, że zgodzono się iż warto w tej sprawie zasięgnąć wykładni Ministra Zdrowia, to zdaniem KSNRL niezależnie od tego jak ostatecznie zdefiniowana zostanie ta procedura, jej wykonanie będzie polegało na badaniu wewnątrzustnym, w trakcie którego może dojść do wykrycia albo ubytku próchnicowego, złogów nazębnych, zęba do dewitalizacji lub do usunięcia.. Jedynym logicznym wyjściem (jeśli lekarz będzie dysponował odpowiednią ilością wolnego czasu) jest udzielenie odpowiedniego świadczenia od razu. Przemawiają za tym względy ekonomiki leczenia (do czego obligują lekarzy Ogólne Warunki Umów ) oraz poszanowanie czasu pacjenta. Poza tym z uwagi na to, że przepisy obligują do wykonania niektórych 1

2 świadczeń w dniu zgłoszenia jakiekolwiek ograniczenia do zastosowania procedur wydają się stać w sprzeczności z przepisami rozporządzenia koszykowego. Niezależnie więc od dokładnej definicji tego świadczenia KSNRL wnosi o usunięcie tego ograniczenia i skreślenie paragrafu 15 projektu. Uwagi do załączników : Załącznik nr 3 do projektu zarządzenia ws leczenia stomatologicznego: Katalog specjalizacji podlegających ocenie dodatkowej zaprezentowany w projekcie różni się od propozycji złożonej w piśmie NRL z 18 października br. A.1. Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się katalogowi specjalizacji wymienionych w wierszu 1.3. załącznika 3a. Wymienia on specjalizacje stomatologiczne, które będą punktowane najwyższą liczbą punktów jednostkowych w zarządzeniu ws kryteriów oceny ofert. Komisja Stomatologiczna NRL wnosiła aby byli to wszyscy specjaliści z tym, że specjaliści ze stomatologii zachowawczej i pedodoncji mieli mieć punktację o jeszcze 1 punkt jednostkowy wyższą. Fundusz "uhonorował" jedynie specjalistów chirurgów dołączając ich do tego katalogu. Ponieważ z wielu względów takie wyróżnienie nie znajduje uzasadnienia, KSNRL czuje się w obowiązku przedstawić 2 warianty: -Wariant I : powrót do propozycji KSNRL z (czyli "duża pula punktów za każdą specjalizację pełną a dla 2 specjalizacji o jeden punkt wyższa), -Wariant II: pozostawienie w wierszu 1.3 wyłącznie specjalistów ze stomatologii zachowawczej i dziecięcej. A.2. Katalog kwalifikacji rankingowanych powinien być co najmniej uzupełniony o lekarzy specjalistów niewymienionych w zał. 3a w wierszu 1.3 a nieposiadających I stopnia specjalizacji (gdyż pełną specjalizację nabyli w postępowaniu jednostopniowym). Dotyczy to specjalistów z: periodontologii, protetyki, ortodoncji i (jeśli będzie przyjęty wariant II opisany w pkt A.1) - również chirurgii stomatologicznej. Zgłaszana w trakcie spotkania przez Fundusz obawa, że odciągnie to specjalistów od kontraktów specjalistycznych jest nieuzasadniona. Specjalista mający do wyboru kontrakt specjalistyczny a ogólny z pewnością wybierze ten pierwszy. Należy jednak przewidzieć sytuację kiedy lekarz specjalista nie ma możliwości starania się o kontrakt specjalistyczny- wówczas starając się o kontrakt ogólny powinien mieć zaliczone punkty choćby jak specjaliści 1 stopnia. A.3. Po szczegółowych konsultacjach KSNRL czuje się w obowiązku również podtrzymać propozycję rankingowania: A) lekarzy z 1 stopniem specjalizacji w kontraktach na leczenie dzieci i młodzieży (choćby po to, aby nie zachęcać wyżej kwalifikowanych lekarzy do odejścia od kontraktów dziecięcych), B) lekarzy w trakcie specjalizacji ze stomatologii dziecięcej w kontraktach na leczenie dzieci i młodzieży. Jest to podyktowane wyraźnym interesem publicznym stworzenia choćby minimalnej zachęty do podejmowania specjalizacji tak potrzebnej w aspekcie oczekiwań społecznych rozwiązania problemów opieki stomatologicznej nad dziećmi. Kontrakt o którym mowa nie jest kontraktem 2

3 specjalistycznym i lekarz w trakcie specjalizacji z pedodoncji również będzie wyróżniał się kompetencjami rosnącymi zresztą wraz z upływem czasu specjalizacji. A.4. Wiersz 1.4 w załącznikach :3a, 3b,3e,3f,3g,3h,3j winien otrzymać brzmienie "personel pomocniczymin.50% czasu pracy poradni". Ponieważ nie jest to element wymogu podstawowego nie ma potrzeby nakładania obowiązku posiadania przez personel pomagający lekarzowi w pracy np średniego wykształcenia. Wymogi dla tego personelu NFZ może określić samodzielnie. Z punktu widzenia prawidłowości udzielania świadczeń cenna jest pomoc nawet niewykwalifikowana. Wykonywanie kontraktu składa się z wielu czynności pozaklinicznych. Sam fakt np prowadzenia rejestracji, sprzątania poradni wpływa na płynność pracy poradni. Jednocześnie przedstawiciele KSNRL wnieśli w ramach omawiania punktacji ofert o obniżenie punktacji za posiadanie personelu pomocniczego, gdyż obecna punktacja sytuuje rangę personelu pomocniczego niemal na równi ze specjalizacją II stopnia. B. Kryteria oceny ofert B.1.Kryterium jakości -personel: Podczas spotkania przedstawiciele NFZ zaproponowali utworzenie jednego przedziału punktowego dla lekarzy z 1st.specjalizacji 75%czasu pracy wszystkich lekarzy ocenianego na poziomie czasu pracy lekarzy specjalistów=50% czasu pracy wszystkich lekarzy, lub ewentualnie o 1 punkt jednostkowy wyżej. Miało to być odzwierciedleniem punktacji zaproponowanej w AOS. Przedstawiciele KSNRL nie byli do tego przekonani i po dodatkowej dogłębnej analizie KSNRL podtrzymuje swą wcześniejszą propozycję (z 18.10) modyfikując ją w ten sposób, że dla lekarzy z 1 stopniem specjalizacji powinny być stworzone przynajmniej dwa przedziały punktowe: - czas pracy lekarzy dentystów specjalistów I stopnia co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, - czas pracy lekarzy dentystów specjalistów I stopnia równy 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. Tabela w kryterium jakości (personel) wyglądać zdaniem KSNRL powinna zatem tak: Uwaga: wiersze 4 i 5 w kontrakcie ogólnym dotyczą również innych pełnych specjalistów z : periodontologii, protetyki,ortodoncji i (jeśli zostanie przyjęty wariant II z pkt A.1) chirurgii stom. warunki dodatkowo oceniane typ odpowiedzi l.p. treść l.pnkt jedn. 3

4 czas pracy lekarzy dentystów specjalistów co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 5 jedna odpowiedź do wyboru czas pracy lekarzy dentystów specjalistów co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 7 czas pracy lekarzy dentystów specjalistów równy 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 11 czas pracy lekarzy dentystów specjalistów I stopnia co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 3,5 czas pracy lekarzy dentystów specjalistów 1 stopnia równy 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 7 jedna odpowiedź do wyboru 6 personel pomocniczy- co najmniej 50% czasu poradni 3 Uzasadnienie: Przede wszystkim należy zdaniem Komisji- wystrzegać się pełnej analogii do AOS. Specjalizacja 1 stopnia pełni nieco inną rolę w AOS a inną w stomatologii ogólnej. W AOS jedynka jest tą niższą zupełnie minimalną kwalifikacją do udzielania świadczeń. W kontraktach ogólno stomatologicznych specjalizacja 1 stopnia jest kryterium wyróżniającym danych lekarzy z grona wszystkich lekarzy dentystów. Ponadto w strukturze świadczeniodawców dominują (w odróżnieniu do AOS) małe podmioty, dla których kryterium czas pracy jedynkowiczów=75% czasu pracy wszystkich lekarzy jest równoznaczny z przydzieleniem tych punktów wyłącznie jedynkowiczom działającym w formie indywidualnych praktyk, co nie byłoby ani sprawiedliwe ani racjonalne. W zaproponowanej powyższą tabelą punktacji utrzymana jest przy tym idea, że punktacja jednego przedziału dla lekarzy 1st. specjalizacji jest równa niższemu przedziałowi specjalistów (poz.5=poz1), co wskazywali jako pożądane przedstawiciele Funduszu. B.2. Kryterium jakości- zewnętrzna ocena jakości: KSNRL nie podziela zdania NFZ o celowości rozbudowania katalogu certyfikatów podlegających ocenie rankingowej. O ile certyfikat ISO 9001 i ISO 27001(zarządzanie bezpieczeństwem informacji) można uznać za związane z jakością udzielania świadczeń, o tyle certyfikaty :systemu zarządzania środowiskowego i 4

5 systemu zarządzania BHP w świetle dość poważnie rozbudowanych i restrykcyjnie kontrolowanych polityk profilaktyki zakażeń i profilaktyki zranień nie mają wpływu na jakość udzielanych świadczeń i rankingowanie ich jest niecelowe. B.3. Kryterium dostępności- organizacja udzielania świadczeń: Zaprezentowany projekt kryteriów oceny ofert w części związanej z harmonogramem zapewne zostanie w treści dostosowany do kryteriów przewidzianych do rankingowania przez zarządzenie ws leczenia stomatologicznego (zał 4). Uwagi końcowe: Sytuację komplikuje fakt, że równocześnie niejako prowadzone są rozmowy odnośnie dwu zarządzeń, z których zarządzenie ws. kryteriów oceny ofert jest w dużej części wtórne do zarządzenia ws. leczenia stomatologicznego (definicje z załączników 3a-3j muszą mieć odzwierciedlenie w tabelach z punktacją). Naczelna Rada Lekarska zdaje sobie sprawę, iż jest to zapewne efektem późnego wydania rozporządzenia MZ ws. wykazu świadczeń gwarantowanych. Niemniej jest to trudność narzucająca konieczność wprowadzenia do niniejszego dokumentu wariantów. Pragniemy położyć szczególny nacisk na ponowne spotkanie i doprecyzowanie liczby przedziałów punktowych opisanych w pkt.b.1. w zależności od przyjętego wariantu spośród proponowanych przez nas w pkt A.1. Z upoważnienia Komisji Przewodniczący Grupy Roboczej KS NRL dr.n.med. Andrzej Baszkowski /-/ lek.dent.andrzej Cisło Członek NRL 5

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Pytanie do sformułowania na piśmie czego możemy się spodziewać, w jakim momencie jeśli chodzi o wizyty pierwszorazowe.

Pytanie do sformułowania na piśmie czego możemy się spodziewać, w jakim momencie jeśli chodzi o wizyty pierwszorazowe. W dniu 22.01.2015 z inicjatywy ZPOZDŚ odbyło się spotkanie w siedzibie DIL św-ów AOS z przedstawicielami NFZ. Poprzedzone było licznymi pytaniami nurtującymi lekarzy wysłanymi za pośrednictwem Związku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat.

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat. Pytania odpowiedzi: 1. Definicja pacjent pierwszorazowy - to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy czy we wszystkich poradniach w danym zakresie np. dermatologicznych w kraju?

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2653/11 WYROK z dnia 22 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo