Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG /08. Dane kontaktowe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:"

Transkrypt

1

2

3 1

4 Produkty końcowe projektu POIG /08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz) Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego w zakresie 80 MHz - 3 GHz Przetwornik natężenia stałego i wolnozmiennego pola elektrycznego FM Wibracyjny przetwornik natężenia stałego i wolnozmiennego pola elektrycznego Sensor do pomiaru stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń 14 III. Czujniki akustyczne 6. Zestaw matryc mikrofonowych do monitorowania hałasu środowiskowego Program do symulacji matryc mikrofonowych Przetwornik magnetoelektryczny z elektromagnesem Przetwornik piezoelektryczny z elementem giętnym Ultradźwiękowy miernik grubości warstwy śniegu lub lodu na płaskich dachach (pomiar od strony powietrza) IV. Czujniki gazów 11. Stanowisko pomiarowe do analizy próbek gazowych Stanowisko do generacji gazowych mieszanin kalibracyjnych Potencjometryczny sensor chloru Rezystancyjny sensor amoniaku na bazie BiFeO Metodologia pomiarów oraz technologia kryształów fotonicznych pełniących rolę elementów aktywnych spektroskopowego czujnika gazu Rezystancyjny sensor amoniaku na bazie SnO2 + Au Rezystancyjny sensor siarkowodoru Rezystancyjny sensor lotnych związków organicznych (LZO) z filtrem sepio litowym Dzianina o właściwościach antybakteryjnych Nanocząstki tlenku cynku Tkanina poliamidowa o właściwościach antybakteryjnych Tkanina poliestrowa o właściwościach antybakteryjnych Tkanina polipropylenowa o właściwościach antybakteryjnych Koncepcja czujnikowego systemu do pomiaru lotnych związków organicznych...52 V. Czujniki odpadów przemysłowych i biologiczne 25. Koncepcja linii technologicznej stabilizacji/zestalania odpadów wraz z koncepcją wyposażenia jej w czujnikowy system pomiarowy Model mikroreaktora ceramicznego PCR Opracowanie układu detekcji optycznej dla mikroreaktora Demonstrator mikroreaktora PCR wraz z układem termicznym System ekspercki do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym Demonstrator LOC Zintegrowany demonstrator układu optycznej detekcji z biochipem LOC II Rozwiązanie technologiczne do czujnika biologicznego DNA E.coli opartego na bioreaktorze PCR w technologii LTCC Sposób monitorowania oddziaływań cząsteczek biologicznych za pomocą spektroskopii impedancyjnej Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko lipopolisacharydom bakterii Gram-ujemnych Metoda detekcji endotoksyn i komórek bakterii Gram-ujemnych poprzez pomiar lepkości roztwor Metoda detekcji endotoksyn i bakterii Gram-ujemnych za pomocą rezonansowych czujników masowych kanałowa głowica pomiarowa do badań biofilmów czujnikami impedancyjnymi CiS-QCM 4-kanałowy system pomiarowy do badania wzrostu biofilmów bakteryjnych za pomocą mikrowag kwarcowych Miernik drgań pojedynczego czujnika QTF CIS-SMA 8-kanałowy system do pomiarów masy matrycą 8 czujników QTF Sonda do monitoringu rozwoju biofilmu w sieci dystrybucji wody Sonda do monitoringu rozwoju biofilmu w sieci dystrybucji - w miejscach stagnacji wody Test diagnostyczny do detekcji bakterii z gatunku Escherichia coli w próbkach wodnych Czujnik optyczny zmian anizotropii fluorescencji barwników organicznych dla detekcji bakterii H. alvei w środowisku wodnym Luminescencyjny czujnik bakterii H. alvei w środowisku wodnym...94 VI. Teletransmisja, interfejsy, sieć i protokoły 46. Mikroprocesorowy system pomiarowy dla systemów czujnikowych Dokumentacja metodyki projektowania sieci telesensorycznej do przesyłu danych z rozproszonych czujników rozmaitego typu Usługa budowy sieci telesensorycznej na bazie opracowanej dokumentacji Platforma demonstracyjna systemu monitorowania zagrożeń w środowisku VII. Metody akwizycji i przechowywania danych pomiarowych i analiza on-line 50. Zliczanie bazujące na systemach RFID Zliczanie bazujące na sieciach komórkowych Protokół RBO Broadcast Scheduling Odporne techniki agregacji danych oparte o filtry Blooma Protokoły odporne na celowe zakłócenia Metoda wykrywania zdarzeń w sieci sensorów Efektywna propagacja wartości ekstremalnych w sieciach sensorów tworzących sieć radiową typu ad hoc Optymalne strategie routingu dla jednowymiarowych sieci sensorów Techniki kryptograficzne dla słabych urządzeń Projekt bazy danych do analizy anomalii Modalny analizator anomalii Techniki reprezentacji i analizy pola wektorowego Efektywne techniki triangulacji Zestaw technik do wizualizacji pól sensorowych Techniki filtrowania danych Zestaw technik do analizy anomalii Dwufazowy algorytm aproksymacji rozmiaru bezprzewodowej sieci sensorowej 136 VIII. Statystyka i prognozy 67. Identification, validation and prediction of fractional dynamical systems Narzędzia informatyczne do analiz, symulacji i prognoz..140 IX. Lista patentów, zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych 142 Dane kontaktowe: Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska Adres: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, 2 Telefon: Strona www :

5 The final products of the project POIG /08 Table of Contents I. Description of the Project...5 II. Electromagnetic field sensors 1. Magnetic field detector (50 Hz) Broadband isotropic electromagnetic field detector at 80 MHz - 3 GHz band DC and LF electric field transducer FM Electrostatic and low-frequency electric field strength tuning fork transducer Sensor for measurement concentration of indoor radon.15 III. Acoustic sensors 6. Set of microphone matrices to monitor environmental noise Programme for simulating microphone matrices Horn dynamic transducer with electromagnet Piezoelectric transducer with bimorph Ultrasonic snow-ice layer thickness meter for flat roofs (measurement in the air).25 IV. Gas sensors 11. Measurement system for analysis of gas samples System for generation of calibration gas mixtures Potentiometric chlorine sensor Resistive ammonia gas sensor based on BiFeO Measurement methodology and technology of photonic crystals acting as the active elements of spectroscopic gas sensors Resistive ammonia gas sensor based on SnO 2 + Au Resistive hydrogen sulfide gas sensor Resistive volatile organic compound (VOC) gas sensor with a sepiolite filter Fabric with antibacterial properties Zinc oxide nanoparticles Polyamide fabric with antibacterial properties Polyester fabric with antibacterial properties Polypropylene fabric with antibacterial properties The concept of a sensor system for the measurement of volatile organic compounds 53 V. Industrial waste and biological sensors 25. Concept of a technological line for stabilization/solidification of waste together with a conception of its fitting with a sensor measurement system Ceramic microreactor PCR model Development of an optical detection system for the ceramic microreactor Demonstrator PCR microreactor with thermal system Expert system to carry out real-time PCR Demonstrator LOC Integrated demonstrator of the optical detection system with biochip LOC II Technological solution to E.coli DNA biosensor based on PCR bioreactor in LTCC technology Method of monitoring interactions of biological molecules with impedance spectroscopy Monoclonal antibodies directed against lipopolysaccharides from Gram-negative bacteria Method of detecting endotoxins and Gramnegative bacteria by measuring the viscosity of the solution Method of endotoxin and Gram-negative bacteria detection using resonance mass sensors channel measurement fixture for biofilm evaluation using impedance sensors CiS-QCM 4-channel measurement system for bacterial biofilm growth formation monitoring by quartz crystal microbalance QTF ringdown oscillation meter CIS-SMA 8-channel system for mass measurement by means of matrix 8 QTF sensors Sensor for monitoring of biofilm development in water supply network Sensor for monitoring of biofilm development in water supply network in water stagnation spots Diagnostic test for detection of Escherichia coli in water samples Optical sensor of fluorescence anisotropy of organic dye for H. alvei detection in water Luminescence biosensor of H. alvei bacteria in water VI. Teletransmission, interfaces, network and protocols 46. Microprocessor measuring system for sensor systems Methodology documentation of telesensor network design for transmitting data from scattered sensors of various types Service of constructing a telesensor network based on documentation created Demonstration platform of environment hazard monitoring system VII. Methods of acquiring and storing the measurement data and analysis on-line 50. Counting based on RFID systems Counting based on cellular networks RBO Broadcast Scheduling Protocol Robust techniques of data aggregation based on Bloom filters Protocols resistant to internal adversary Method of event detection in sensor networks Effective protocol for the propagation of extreme values in ad hoc radio networks Structure of optimal one-dimension routing strategies in sensor networks Cryptographic techniques for constrained devices Database project for anomaly detection Modal analyzer of anomalies Techniques of representation and analysis of the vector field Efficient triangulation techniques Data visualization techniques for sensor fields Techniques for filtering of data Techniques for anomaly detection Two phase size estimation protocol for wireless sensor networks VIII. Statistics and forecasts 67. Identification, validation and prediction of fractional dynamical systems Computer tools for analyses, simulations and predictions.141 IX. List of patents, patent applications, utility models Contact Details: Name of Institution: Wroclaw University of Technology Address: Wybrzeze Wyspianskiego 27, Wroclaw Phone: Website: 3

6 Produkty końcowe projektu POIG /08 Opis projektu Projekt realizowany był w latach przez Politechnikę Wrocławską jako beneficjenta oraz cztery jednostki naukowo-badawcze: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu jako partnerów konsorcjum. Celem ogólnym projektu było zwiększenie roli nauki w gospodarce poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych w obszarach priorytetowych dla rozwoju społecznogospodarczego Polski. Projekt, realizowany przez multidyscyplinarny zespół naukowo-badawczy, służył zwiększeniu skali wykorzystania nowych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W sensie naukowo-technicznym celem bezpośrednim projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i implementacyjnych w dziedzinie systemów pomiarów i kontroli czynników stanowiących zagrożenia środowiska. Projekt miał charakter multidyscyplinarny. Polegał na opracowaniu i wykonaniu prototypów nowych czujników i sensorów, opracowaniu metod pomiarowych oraz przykładowej platformy demonstracyjnej systemu monitoringu zagrożeń na dowolnie wybranym obszarze przy wykorzystaniu opracowanych w projekcie czujników a także czujników dostępnych komercyjnie lub adaptowanych. Zespoły badawcze działające w ramach projektu były podzielone na dwie grupy tematyczne: Czujniki i sensory oraz Teleinformatyka. Pierwszy z zespołów realizował zadania badawcze w pięciu grupach tematycznych: czujniki pól elektromagnetycznych, czujniki akustyczne, czujniki gazów, czujniki odpadów przemysłowych, czujniki biologiczne. Drugi z zespołów zajmował się zagadnieniami z dziedziny teleinformatyki również w pięciu grupach tematycznych: interfejsy, teletransmisja, sieć i protokoły, bazy danych, statystyka i prognozy, analiza on-lin. Projekt miał charakter aplikacyjny, ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce. W wyniku jego realizacji powstały rozwiązania, które mogą mieć praktyczne zastosowanie w gospodarce. W projekcie wykonano 31 zadań badawczych. W realizację Projektu zaangażowanych było 272 osoby, w tym 18 profesorów, 23 doktorów habilitowanych, 82 doktorów i 149 osób bez tytułu naukowego. Spośród nich 152 osoby to personel naukowo-badawczy, 42 doktoranci, 58 studenci i 20 personel administracyjny. Opracowano 68 produktów oraz zgłoszono 14 patentów. Prawie każdy z opracowanych w projekcie produktów będzie wymagał prowadzenia dodatkowych prac rozwojowych lub wdrożeniowych. Wykonane w projekcie badania nad prototypami czujników i technologiami związanymi z monitorowaniem stanu środowiska elektromagnetycznego, powietrza wody i gleby oraz systemami zbierania i przetwarzania danych pomiarowych pokazały, że istnieje konieczność kontynuacji dotychczasowych badań przy współpracy z odbiorcami produktów końcowych projektu. Szczegółowe dane o projekcie można znaleźć na stronie internetowej senory.pwr.wroc.pl Rada Naukowa Projektu Biuro Obsługi Projektu Interfejsy (6) Teletransmisja, sieć, protokoły (7) Bazy danych (8) Statystyka i prognozy (10) Analiza on-line (9) I Zespół projektowy -Teleinformatyka Czujniki pól elektromagnetycznych (1`) Czujniki akustyczne (2) Czujniki gazów (3,3a) Czujniki odpadów przemysłowych (4) Czujniki biologiczne (5) II Zespół projektowy Czujniki i sensory Schemat organizacyjny projektu 4 Dane kontaktowe: Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska Adres: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, bud. C-5, pok. 908 Osoba kontaktowa : dr inż. Waldemar Grzebyk Koordynator projektu Telefon: Faks:

7 The final products of the project POIG /08 Description of the project The project was carried out from by Wrocław University of Technology (Politechnika Wrocławska) as the main beneficiary, along with four other science and research institutions as consortium members: Krakow AGH University of Science and Technology (Akademia Górniczo-Hutniczą), Wroclaw Medical University (Akademia Medyczna), Polish Academy of Sciences in Wroclaw, the Institute of Immunology and Experimental Therapy (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN) and the Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences in Wroclaw (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN). The overall objective of the project was to increase the role of science in the economy in general, through research and development activities performed in priority areas for the social and economic development of Poland. The project, which was carried out by a multidisciplinary scientific research team, allows for improved application of modern solutions for a balanced development of the knowledge-based economy. In the scientific and technical sense, the direct objective of the project was to develop innovative technical and implementation solutions for environmental hazard measurement and control systems. This was a multidisciplinary project which consisted of: design and development of prototype detectors and sensors, the development of measurement methods and construction of a demonstration platform of an environment hazard monitoring system for a selected area, using detectors and sensors developed under this project, as well as other commercially available or adapted solutions. The research teams under this project were divided into two thematic groups: Detectors and sensors and ICT. The first team conducted out research tasks relevant to the following five themes: electromagnetic field sensors, acoustic sensors, gas sensors, industrial waste sensors, biological sensors. The second team conducted research tasks relevant to the following five ICT-related themes: interfaces, data transmission, networks and protocols, databases, statistics and forecasts, on-line analysis. This was an applied project, having real-life practical application. The results of the project are products which may be of practical use in the economy. The project carried out 31 research tasks. The implementation of the Project involved 272 people including 18 professors, 23 associate professors, 82 doctors and 149 people without academic title. Among them, 152 researchers, 42 PhD students, 58 students and 20 administrative staff. 68 products were developed and 14 patents were applied for. Almost all of the products developed under the project will require additional development or implementation works to be conducted. Completed research of prototypes of sensors and technologies in the project related to the monitoring of the electromagnetic environment, air, water and soil, and systems for collecting and processing the measurement data, have shown that there is a need to continue existing research in collaboration with recipients of the final products. Detailed information about the project can be found on the website senory.pwr.wroc.pl Project Scientific Council Project Management Office Interfaces (6) Data transmission, network, protocols (7) Databases (8) Statistics & forecasts (10) On-line analysis (9) I Project team - Teleinformatics Electromagnetic field sensors (1`) Acoustic sensors (2) Gas sensors (3,3a) Industrial waste sensors (4) Biological sensors (5) II Project team Detectors and sensors The project organizational diagram. Contact Details: Institute of Telecommunication Teleinformatics and Acoustics Name of Institution: Wroclaw University of Technology Address: Wybrzeze Wyspianskiego 27, building C-5, room Wroclaw, Poland Contact person: Waldemar Grzebyk, PhD - Project Coordinator Phone: Fax:

8 Produkty końcowe projektu POIG /08 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz) 6 Opis: Najczęściej spotykanymi źródłami pola magnetycznego (PM) w środowisku są źródła o częstotliwości 50 Hz. Cała infrastruktura energetyczna bazuje na przesyłaniu energii prądem o takiej częstotliwości, zatem wszystkie linie przesyłowe, stacje transformatorowe, etc. stanowią potencjalne źródła pola magnetycznego w otoczeniu człowieka. Detektor stanowi gotowe rozwiązanie do wszechkierunkowego pomiaru natężenia pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz. Składa się z trzech czujników w położeniu ortogonalnym, co zapewnia pełną izotropowość detektora (niezależność pomiaru od kierunku PM). Urządzenie przeznaczone jest do celów monitoringu, lecz może być wykorzystywane także do pomiaru pola magnetycznego. Pasmo pracy detektora dobrano tak, by odcinać wpływ pól o wyższych częstotliwościach, z jednoczesnym uwzględnieniem najbliższych częstotliwości harmonicznych, stąd pasmo pracy detektora wynosi Hz. Kolejny ważny parametr, to pełna dynamika na pojedynczym zakresie pomiarowym uzyskana poprzez zastosowanie układu detekcyjnego z wzmacniaczem logarytmicznym. Detektor zaprojektowano tak, by sumowanie natężeń pól od poszczególnych źródeł odbywało się automatycznie w poszczególnych czujnikach i aby w wyniku otrzymać wypadkową wartość skuteczną natężenia pola (RMS). Detektor wyposażony jest w trzy interfejsy analogowe, na których wyjściu uzyskuje się napięcie proporcjonalne do mierzonego pola magnetycznego. By uzyskać wypadkowe natężenia pola magnetycznego, należy odpowiednio przetworzyć wartości napięć z poszczególnych detektorów stosując funkcje przejścia dostarczone do charakterystyk metrologicznych detektora. Ostateczny wynik będzie pierwiastkiem z sumy kwadratów uzyskanych w ten sposób wartości. Możliwość dostępu do napięć każdego detektora oraz zewnętrzne przetwarzanie czyni produkt bardziej uniwersalnym poszerzając możliwości jego zastosowania. Produkt ostateczny składa się z zestawu trzech odpowiednio dobranych i rozmieszczonych względem siebie czujników pola magnetycznego, które zapewniają pełną izotropowość. Wraz z nim dostarczone są charakterystyki metrologiczne: amplitudowa (napięcie wyjściowe każdego detektora w funkcji natężenia PM) i częstotliwościowa (zmiana napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości pola wzorcowego o stałym natężeniu). Parametry techniczne: Parametry detektora dobrano z myślą o zastosowaniu głównie do celów monitoringu z uwzględnieniem norm ochronnych obowiązujących w Polsce, stąd bardzo duża dynamika i niski próg detekcji. Zakres temperatur pracy i niski pobór mocy to parametry, które zapewniają pracę w zróżnicowanych warunkach pogodowych przy maksymalnym czasie pracy urządzenia. Istotnym parametrem jest bardzo szybki czas odpowiedzi, który pozwala na rejestrację krótkotrwałych pól magnetycznych. Zasilanie oraz interfejsy spełniają standardy spotykane w systemach mikroprocesorowych zapewniając prostą implementację w rozbudowane układy pomiarowe. Dane kontaktowe: Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska Adres: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, bud. C-5, pok. 801 Osoba kontaktowa : dr hab. Inż. Paweł Bieńkowski Szczegółowy wykaz parametrów detektora: dynamika: 0, A/m; pasmo: Hz; zakres temperatur: C; zasilanie: 2,7 5,5 V; interfejs: wyjście analogowe - 0,3 2,5 V; odchylenie od płaskiej charakterystyki częstotliwościowej: ± 10%; izotropowość: < 5%; pobór prądu: 7,5 ma; czas odpowiedzi: 500 ns. Aspekty innowacyjne i główne zalety: Doskonała optymalizacja poszczególnych elementów detektora pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów metrologicznych osiągnięta na skutek kompleksowych badań i testów. Wyjątkowo duża dynamika w ramach jednego ciągłego zakresu pomiarowego Obszary zastosowań: Monitoring pola magnetycznego 50 Hz. Pomiary pola magnetycznego 50 Hz. Stan rozwoju: Prototyp urządzenia gotowego do produkcji. Detektor pola magnetycznego 50 Hz - prototyp umieszczony na płytce rozszerzeń interfejsu pomiarowego opracowanego w ramach projektu POIG /08. Telefon: Faks:

9 The final products of the project POIG /08 1. Magnetic field detector (50 Hz) Description: The most common sources of the magnetic field (MF) in the environment is the 50 Hz source. The entire energy transfer infrastructure is based on the transmission of the power supply frequency, so that all transmission lines, transformer stations, etc. are potential sources of a magnetic field in the human surrounding. The detector is a ready-made solution to omnidirectional measurement of the intensity of the magnetic field with a frequency of 50 Hz. It consists of three orthogonal sensors which provide a complete isotropy detector (independent of the direction from which MF is radiating). The device is designed for monitoring purposes, but can also be used to measure magnetic fields. The bandwidth of the detector was chosen to minimize the influence of highfrequency field taking into account the nearest harmonic frequencies, thus the detector range is Hz. Another important parameter is the full dynamics of a single measurement range achieved by using the logarithmic amplifier in detection system. The detector is designed so that the summation of the field strengths from various sources take place directly in the individual sensors indicating RMS field strength value (RMS - Root Mean Square). The detector is equipped with three analogue interfaces with output voltage proportional to the measured EMF intensity. In order to obtain the resultant field strength, the voltage values of the detectors need to be converted using transfer functions provided with the metrological characteristics of the detector. The final measurement result will be an element of the sum of squares obtained in this way value. The ability to access each detector voltage and an external processing makes the product more versatile and flexible expansion possibilities for its application field. The final product contains a set of three carefully selected and arranged MF sensors which provide full isotropy. The metrological characteristics of each sensors also include: amplitude (voltage output as a function of field strength) and frequency (change of the output voltage as a function of frequency reference field of constant intensity). Technical parameters: The parameters of the detector were chosen mainly for monitoring purposes, including safety standards in force in Poland, hence the very high dynamics and low detection threshold. Also, the operating temperature range and low power consumption are significant features of the device designed for working in a variety of weather conditions at the maximum operation time. An important parameter is the very fast response time, which allows the recording of shortduration magnetic fields. Power supply and interfaces meet the standards found nowadays in microprocessor systems providing simple implementation in complex measurement devices. Detailed list of the technical parameters: dynamics range: 0, A/m; frequency range : Hz; operating temperature range : C; power supply: 2,7 5,5 V; output interface: analog from 0,3 V to 2,5 V; frequency response: ± 10 %; isotropy: < 5%; operating current: 7,5 ma; response time: 500 ns. Innovative Aspects and Main Advantages: Excellent optimization of individual detector elements for obtaining the relevant metrological parameters achieved through comprehensive research and testing. Very large dynamics using single measurement ranges. Areas of Applications: Hz magnetic field monitoring Hz magnetic field measurements. Stage of Development: Prototype of a finished product ready for commercial development. 50 Hz magnetic field detector - prototype placed on the extension that PCB developed in the POiG project /08 Contact Details: Institute of Telecommunication Teleinformatics and Acoustics Name of Institution: Wroclaw University of Technology Address: Wybrzeze Wyspianskiego 27, building C-5, room 801, Wroclaw, Poland Contact person: Pawel Bienkowski, PhD, DSc Phone: Fax:

10 Produkty końcowe projektu POIG /08 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego w zakresie 80 MHz - 3 GHz Opis: Gwałtowny rozwój sektora telekomunikacji i wzrost znaczenia transmisji radiowych w ostatnich latach spowodował, że pojawiła się potrzeba badania i monitorowania zmian pola elektromagnetycznego (PEM) w środowisku. Opracowany detektor wychodzi na przeciw tym potrzebom, stanowiąc gotowe rozwiązanie służące do szerokopasmowego monitoringu pola elektromagnetycznego lub szerokopasmowych pomiarów PEM. Zastosowanie trzech czujników w położeniu ortogonalnym zapewnia pełną izotropowość detektora (niezależność pomiaru od kierunku, z którego pada mierzone PEM). Pasmo częstotliwości od 80 MHz do 3 GHz pokrywa praktycznie w zupełności pasma usług najczęściej spotykanych w radiokomunikacji, począwszy od pasma FM (od 88 MHz), przez telewizję rozsiewczą, telefonię komórkową (GSM 900, GSM 1800 i UMTS) aż po bezprzewodowe sieci komputerowe Wi-Fi (2,4 GHz). Zaprojektowano go tak, by sumowanie natężeń pól od poszczególnych źródeł odbywało się automatycznie w poszczególnych czujnikach, by w wyniku otrzymać wypadkową wartość skuteczną natężenia pola (RMS). Detektor wyposażony jest w trzy interfejsy analogowe, na których wyjściu uzyskuje się napięcie proporcjonalne do mierzonego PEM. W celu uzyskania wypadkowego natężenia pola elektromagnetycznego, należy odpowiednio przetworzyć wartości napięć z poszczególnych detektorów stosując funkcje przejścia dostarczone do charakterystyk metrologicznych detektora. Ostateczny wynik będzie pierwiastkiem z sumy kwadratów uzyskanych w ten sposób wartości. Możliwość dostępu do napięć każdego detektora oraz zewnętrzne przetwarzanie czyni produkt bardziej uniwersalnym poszerzając możliwości jego zastosowania. Produkt ostateczny składa się z zestawu trzech odpowiednio dobranych i rozmieszczonych względem siebie czujników PEM, które zapewniają pełną izotropowość. Wraz z nim dostarczone są charakterystyki metrologiczne: amplitudowa (napięcie wyjściowe każdego detektora w funkcji natężenia pola) i częstotliwościowa (zmiana napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości pola wzorcowego o stałym natężeniu). Parametry techniczne: Parametry detektora dobrano z myślą o zastosowaniu głównie do celów monitoringu, stąd stosunkowo niewielka dynamika, którą kompensuje niski próg detekcji. Także zakres temperatur pracy i niski pobór mocy to parametry, które zapewniają pracę w zróżnicowanych warunkach pogodowych przy maksymalnym czasie pracy urządzenia (np. przy zasilaniu bateryjnym). Szczegółowy wykaz parametrów detektora: dynamika: 0,5 40 V/m; pasmo częstotliwościowe :0,08 3 GHz; zakres temperatur pracy : C; zasilanie: 2,7 5,5 V; interfejs: wyjście analogowe (3 kanały) 0,05 1,00 V; odchylenie od płaskiej charakterystyki częstotliwościowej: ± 3 db; izotropowość: ± 1 db; próg detekcji: 0,5 V/m; dopuszczalne maksymalne natężenie PEM: 150 V/m; pobór mocy: 12 mw (przy zasilaniu 2,7V); zdolność pomiaru PEM impulsowych. Aspekty innowacyjne i główne zalety: Obecnie rynek urządzeń pomiarowych PEM wykazuje wyraźnie zapotrzebowanie na urządzenia służące do monitoringu PEM z możliwością tworzenia sieci pomiarowomonitoringowych. Opracowany detektor wpisuje się w listę tego typu urządzeń i przeznaczony jest z założenia do długoterminowych badań trendów zmian PEM w środowisku w sieci monitoringowej. Jego największa zaleta to doskonała optymalizacja poszczególnych elementów detektora pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów metrologicznych osiągnięta na skutek kompleksowych badań i testów. Obszary zastosowań: Monitoring szerokopasmowy pola elektromagnetycznego. Pomiary szerokopasmowe pola elektromagnetycznego. Stan rozwoju: Detektor powstał w postaci prototypu i przeszedł testy terenowe. Obecny stan rozwoju pozwala zarówno na wdrożenie do produkcji jak i dalszy rozwój produktu. Detektor złożony z 3 czujników PEM Prototyp godowy do pracy, odporny na warunki atmosferyczne 8 Dane kontaktowe: Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska Adres: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, bud. C-5, pok. 801 Osoba kontaktowa : dr hab. inż. Paweł Bieńkowski Telefon: Faks:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRZYCZYNY POWSTAWANIA HAŁASU W AGREGATACH HYDRAULICZNYCH

1. WSTĘP 2. PRZYCZYNY POWSTAWANIA HAŁASU W AGREGATACH HYDRAULICZNYCH Inżynieria Maszyn, R. 19, z. 2, 2014 lokalizacja źródeł hałasu, hydraulika, kamera akustyczna, sonda natężeniowa Wiesław FIEBIG 1 * Jakub WRÓBEL 1 IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU NA PRZYKŁADZIE AGREGATU HYDRAULICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek tel. +48 12 617 29 83 e-mail: worek@agh.edu.pl http://www.wsn.agh.edu.pl/ Pawilon C2, pokój 08 (niski parter) Konsultacje środa 10.00-11.00 Informacje

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time)

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code EiT_S_I_PT Module name Podstawy telekomunikacji Module name in English The Fundamentals of Telecommunications Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe

Komputerowe systemy pomiarowe Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny laboratorium Wykład V Karty pomiarowe, rejestratory cyfrowe, oscyloskopy cyfrowe. Oprogramowanie LabView integrujące elementy

Bardziej szczegółowo

Mikrofon elektretowy ECM-100. Mikrofon elektretowy ECM-150. Mikrofony Elektretowe

Mikrofon elektretowy ECM-100. Mikrofon elektretowy ECM-150. Mikrofony Elektretowe Mikrofony Elektretowe Mikrofon elektretowy ECM-100 Mikrofon jednokierunkowy, do wysokiego poziomu ciśnienia dźwięku ( SPL). Dzięki solidnej budowie odpowiedni szczególnie na estradzie, w orkiestrze itd.,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA MASZYN POMIARY

DIAGNOSTYKA MASZYN POMIARY DIAGNOSTYKA MASZYN POMIARY dr inż. Robert Barański D1, pok. 207 robertb@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~robertb/ Diagnostyka techniczna Zajmuje się oceną stanu technicznego maszyny lub urządzenia technicznego

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ul. Mjr M.Slabego 2, 80-298 Gdańsk, Poland tel/fax. +48 58 349 66 77 e-mail: sollich@atlas-sollich.pl www.atlas-sollich.pl CHARGER DISCHARGER

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6 Table of Contents Table of Contents Elektryczna technika instalacyjna Technika systemowa budynków EIT 9 Domofon wideo EIT 9.1 Komunikacja audio w budynkach 1 2 2 4 5 Lucas Nülle GmbH 1/6 www.lucas-nuelle.pl

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active 2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof PODLEJSKI* czujniki temperatury, LabVIEW BADANIA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof P. DYRCZ* diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 9 9 Piotr NIKLAS* pomiar częstotliwości, składowe harmoniczne, automatyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING PIOTR HABEL, JACEK SNAMINA * REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING Streszczenie Abstract Artykuł dotyczy zastosowania regulatora prądu do sterowania siłą sprężyny magnetycznej.

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości

Bardziej szczegółowo