UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE"

Transkrypt

1 Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne

2

3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ANALIZA EKONOMICZNA ECONOMIC ANALYSIS Podstawy metodyczne analizy i oceny przedsiębiorstw. Majątek trwały i zasady racjonalnego gospodarowania nim. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa. Analiza aktywów i pasywów. Ocena kondycji finansowej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. ĆWICZENIA Zastosowanie metod analizy ekonomicznej i finansowej. Analiza aktywów trwałych. Analiza produkcji i sprzedaży. Analiza gospodarki materiałowej i zapasów. Analiza zatrudnienia i kosztów pracy żywej. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą analizy wskaźnikowej. CEL KSZTAŁCENIA Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat metod i technik analizy ekonomicznej oraz wykształcenie umiejętności ich praktycznego zastosowania w analizie i ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W08+++, S1P_U02+, S1P_U03+, S1P_U04+, S1P_U07+, S1P_K01+, S1P_K03+, S1P_K05+, S1P_K06+, R1P_W02+++, R1P_U01+, R1P_K01+, R1P_K04+, R1P_K06+, R1P_K07+, R1P_K08+, InzP_W05+++, InzP_U03+, InzP_U04+, InzP_K01++ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+++, K1_U14+, K1_K01+, K1_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Rozróżnia i opisuje rodzaje analizy ekonomicznej w działalności przedsiębiorstwa oraz metody i techniki jej przeprowadzania (K1_W09) W2 - Objaśnia wpływ dokonywanych operacji gospodarczych oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (K1_W09) W3 - Identyfikuje i objaśnia związki rzeczowe i pieniężne zachodzące pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pienięznych (K1_W09) Umiejętności U1 - Samodzielnie analizuje i interpretuje treści zawarte w sprawozdawczości rzeczowej i finansowej oraz praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę w celu badania efektywności podmiotów gospodarczych (K1_U14) Kompetencje społeczne K1 - Odpowiedzialnie i kompleksowo przygotowuje się do pracy, projektuje i wykonuje powierzone mu zadania (K1_K01) K2 - Rozumie ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Bednarski L., 2007r., "Analiza finansowa w przedsiębiorstwie", wyd. PWE, 2) Jerzemowska M. (red.), 2013r., "Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie", wyd. PWE, 3) Bednarski L., Borowiecki R. i inni, 2007r., "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa", wyd. Wyd. AE im. Oskara Langego. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., 2013r., "Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania", wyd. CeDeWu, 2) Grzenkowicz N., Kowalczyk J., 2007r., "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa", wyd. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW. Przedmiot/moduł: ANALIZA EKONOMICZNA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi (W1, W2, W3, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Analiza wybranych zagadnień z wykorzystaniem zadań oraz studiów przypadku (W1, W2, W3, U1, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 2 - Ćwiczenia - rozwiązanie 5 zadań (min. 60% na zaliczenie); skala ocen od 2 do 5; 35% oceny końcowej. (W1, W2, W3, U1, K1, K2) Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie pisemne (ustrukturyzowane pytania) - 3 pytania otwarte, 1 pytanie o wyjaśnienie wybranych pojęć; 60% pkt. na zaliczenie; skala ocen od 2 do 5; 35% oceny końcowej. (W1, W2, W3, K1, K2) Raport 1 - Student opracowuje raport na temat stanu ekonomiczno-finansowego wybranego przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego; skala ocen od 2 do 5; 30% oceny końcowej z ćwiczeń. (W1, W2, W3, U1, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: podstawy ekonomii, podstawy rachunkowości Wymagania wstępne: znajomość podstawowych kategorii z zakresu mikroekonomii oraz rachunkowości Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Finansów i Bankowości adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 106,, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Konrad Szydłowski Osoby prowadzące przedmiot: dr Konrad Szydłowski

4 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 ANALIZA EKONOMICZNA ECONOMIC ANALYSIS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 5,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 35,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium 1 10,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium 2 10,0 godz. - Przygotowanie raportu 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 65,0 godz. - zajęcia praktyczne 40,0 godz. liczba punktów ECTS = 65,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,60 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,35 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,15 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,60 40,0 godz.

5 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ANALIZA RYNKU MARKET ANALYSIS Rynek, mechanizm rynkowy, równowaga rynkowa. Informacyjne uwarunkowania analizy rynku. Struktury rynku oraz formy i intensywność konkurencji. Prognozowanie zjawisk rynkowych. Analiza szeregów czasowych i sezonowości. Analiza związków przyczynowo- skutkowych. Różnicowanie cen. Podstawy cenowych decyzji menadżerskich. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego firmy, dystrybucji oraz intensywności reklamy. ĆWICZENIA Wprowadzenie do zajęć. Mierzenie elastyczności. Model pajęczyny. Szacowanie wskaźników dynamiki. Szacowanie wielkości rynku, udziałów rynkowych i stopnia koncentracji rynku. Prognozowanie sprzedaży na podstawie szeregów czasowych. Analiza sektorowa. Podejmowanie decyzji rynkowych w warunkach ryzyka i niepewności. Prezentacje zespołowych projektów. Kolokwium. CEL KSZTAŁCENIA Celem realizowanego przedmiotu jest przegląd terminologii związanej z funkcjonowaniem rynku oraz metod i technik jego analizy a w konsekwencji prezentacja wyników wniosków z analizy wybranych rynków produktowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W06+, S1P_W08+, S1P_U03++, S1P_U04++, S1P_U08++, S1P_U09+, S1P_U10+, S1P_K02++, S1P_K03+, S1P_K05+, S1P_K06+, S1P_K07++, R1P_K02+, R1P_K03+ Symbole efektów kierunkowych K1_W10+, K1_W14+, K1_U02+, K1_U16++, K1_K03+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku w ujęciu mikroekonomicznym, struktur rynkowych i form konkurencji oraz ich wpływu na zachowania konkurencyjne firm. (K1_W10) W2 - Posiada wiedzę z zakresu znajomości podstawowych metod, narzędzi i technik pozyskiwania i analizy oraz informacji rynkowych dla potrzeb identyfikacji oraz oceny zjawisk rynkowych (K1_W14) Umiejętności U1 - Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktycznej analizie i ocenie rynku oraz jego atrakcyjności dla firm. Gromadzi danych rynkowe dla potrzeb analizy rynku produktowego. (K1_U16) U2 - Analizuje dane za pomocą prostych metod i wskaźników statystycznych. Konstruuje prognozy podstawowych zjawisk ekonomiczych zachodzacych na rynku z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych oraz modeli przyczynowo-skutkowych. (K1_U16) U3 - Posiada umiejętności koncepcyjne i analityczne. Przygotowuje prace pisemne oraz wystąpienia publiczne, prezentujące osiągnięte rezultaty. (K1_U02) Kompetencje społeczne K1 - Posiada zdolność do indywidualnej i zespołowej odpowiedzialności oraz współpracy w grupie. Dyskutuje, agrumentuje oraz wyraża swoje opinie i przekonania w sposób przemyślany i merytoryczny. Zachowuje otwartość i zrozumienie dla poglądów wrażanych przez innych oraz wyrażan swoje oceny w sposób asertywny. (K1_K04, K1_K05) K2 - Uczestniczy w sposób aktywny i kreatywny w przygotowaniu projektów analitycznych. Przestrzega ustalonego w zespole podziału obowiązków. Kieruje się etycznością, sumiennością, rzetelnością i terminowością realizacji przypisanych zadań. Wykazuje determiancję w osiągnięciu pożądanego efektu końcowego zespołu i zaangażowanie w pracę dla dobra całego zespołu. (K1_K03, K1_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Mruk H., 2003r., "Analiza rynku", wyd. PWE, 2) Wrzosek W., 2002r., "Funkcjonowanie rynku", wyd. PWE, s.rozdziały I-IV, VIII, X. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Rószkiewicz M., 2013r., "Metody ilościowe w badaniach marketingowych", wyd. PWE, 2) Zaliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2013r., "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania", wyd. PWE. Przedmiot/moduł: ANALIZA RYNKU Obszar kształcenia: nauki społeczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacja multimedialną (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Rozwiązywanie zadań, przygotowywanie i prezentacje projektów grupowych (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Rozwiązywanie zadań i pytania testowe (W1, W2, U1, U3) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Przygotowanie w formie drukowanej projektu dotyczącego analizy rynku wybranego produktu oraz jego prezentacja multimedialne (U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy ekonomii. Matematyka ze statystyką Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu teorii funkcjonowania rynków oraz wykorzystania narzędzi statystycznych w biznesie Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Analizy Rynku i Marketingu adres: ul. Romana Prawocheńskiego 19, pok. 100, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Wojciech Sylwester Kozłowski Osoby prowadzące przedmiot: dr Wojciech Sylwester Kozłowski

6 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 ANALIZA RYNKU MARKET ANALYSIS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - konsultacje 5,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 8,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 5,0 godz. - przygotowanie projektu i prezentacji 8,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 26,0 godz. 56,0 godz. - zajęcia praktyczne 28,0 godz. liczba punktów ECTS = 56,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,24 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,07 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,93 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,12 28,0 godz.

7

8 BF ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A BIOPRODUKTY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI BIOPRODUCTS IN FOOD TECHNOLOGY Inżynieria genetyczna w produkcji żywności GMO i GMF. Podstawowe metody i techniki stosowane w inżynierii genetycznej. Zastosowanie technik inżynierii genetycznej do identyfikacji patogenów, GMO i GMF. Mikrobiologiczne źródła barwników w technologii żywności. Nowoczesne metody produkcji kwasów organicznych. Genetyczne i technologiczne podstawy biosyntezy aminokwasów. Techniczne i technologiczne uwarunkowania mikrobiologicznej syntezy białek z uwzględnieniem enzymów. Innowacje w mikrobiologicznej syntezie witamin. Znaczenie inżynierii genetycznej w doskonaleniu biosyntezy polimerów pochodzenia mikrobiologicznego. Biosynteza i związków smakowo-zapachowych. Aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne stosowania metod inżynierii genetycznej. Metagenomika. Bioróżnorodność. ĆWICZENIA Izolacja plazmidowego DNA. Izolacja DNA z próbek żywności. Analiza elektroforetyczna próbek wyizolowanego DNA. Oznaczanie GMO i patogenów w żywności. Otrzymywanie barwników i witamin z materiału pochodzenia mikrobiologicznego - nośniki stałe jako stabilizatory witamin. Charakterystyka wybranych właściwości preparatów enzymów hydrolizujących węglowodany. Otrzymywanie i ocena właściwości biosurfaktantów syntezowanych mikrobiologicznie. Biosynteza, wydzielanie i charakterystyka lipidów pochodzenia mikrobiologicznego. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt.: metagenomiki i bioróżnorodności; metod i technik stosowanych w inżynierii genetycznej, izolacji i identyfikacji mikroorganizmów oraz metod ich modyfikacji i doskonalenia cech biotechnologicznych; zmian metabolizmu i fizjologii mikroorganizmów podczas syntezy związków biologicznie aktywnych; rozwiązań technologicznych, wydzielania i znaczenia wybranych bioproduktów w przemyśle rolno. Nabycie umiejętności obsługi urządzeń do wydzielania i charakterystyki biomolekuł. Rozwijanie umiejętności właściwej interpretacji wyników analiz doświadczalnych. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W01+, R1P_W03+, R1P_W08+, R1P_U01+, R1P_U04+, R1P_U05+, R1P_U11+, R1P_K02+, InzP_W02+++, InzP_U01+++, InzP_U12+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W02+, K1_W06+++, K1_U07++, K1_U09+, K1_U11+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - opisuje metody izolacji i identyfikacji mikroorganizmów (K1_W01) W2 - wskazuje na możliwości doskonalenia cech biotechnologicznych mikroorganizmów z wykorzystaniem narzędzi inżynierii genetycznej (K1_W06) W3 - opisuje zmiany metabolizmu i fizjologii mikroorganizmów w warunkach bioprocesu podczas syntezy wybranych bioproduktów (K1_W06) W4 - charakteryzuje bioproces od strony technologicznej (K1_W06) W5 - opisuje wpływ procesu technologicznego na właściwości bioproduktów (K1_W02) Umiejętności U1 - dobiera metody wydzielania i oczyszczania biomolekuł z uwzględnieniem ich charakterystyki (K1_U09) U2 - ocenia i kontroluje prawidłowość przebiegu procesu syntezy bioproduktu (K1_U11) U3 - opracowuje matematycznie wyniki analiz doświadczalnych (K1_U07) U4 - wyciąga wnioski na podstawie wyników, prezentuje je i dyskutuje z wynikami innych autorów (K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - organizuje podział pracy na stanowisku badawczym współpracując z kolegami przy zaplanowanych doświadczeniach i sporządzaniu sprawozdania (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Ratledge C., Kristiansen B.,, 2011r., "Podstawy biotechnologii", wyd. PWN Warszawa, t.1, s.1-456, 2) Baj J., Markiewicz Z.,, 2006r., "Biologia molekularna bakterii", wyd. PWN Warszawa, t.1, s.1-656, 3) Bednarski W., Fiedurek J.,, 2007r., "Podstawy biotechnologii przemysłowej", wyd. WNT Warszawa, t.1, s.1-528, 4) Moszczycki P., Pyć R.,, 1998r., "Biochemia witamin", wyd. PWN Warszawa, t.1 i 2, s.1-202/1-161, 5) Chmiel A.,, 1991r., "Biotechnologia", wyd. PWN Warszawa, t.1, s.1-346, 6) Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C., 2011r., "Genetyka", wyd. PWN Warszawa, t.1, s.1-444, 7) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H.,, 2013r., "Biologia molekularna", wyd. PWN Warszawa, t.1, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.,, 2008r., "Mikrobiologia techniczna", wyd. PWN Warszawa, t.1 i 2, s.-356/1-532, 2) Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S.,, 2005r., "Enzymatyczna modyfikacja składników żywności", wyd. AR Szczecin, t.1, s.1-579, 3) Fiedurek J.,, 2004r., "Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych", wyd. UMCS Lublin, t.1, s.1-331, 4) Szewczyk K.W.,, 2003r., "Technologia biochemiczna", wyd. OWPW Warszawa, t.1, s.1-291, 5) Leśniak W.,, 2002r., "Biotechnologia żywności, procesy fermentacji i biosyntezy", wyd. AE Wrocław, t.1, s Przedmiot/moduł: BIOPRODUKTY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/9 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, W4, W5) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - doświadczenia realizowane w laboratorium (U1, U2, U3, U4, K1) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) pytań każde za 10pkt; ocena 3,0:50% pkt, 3,5:60%, 4,0:70%, 4,5:80%, 5,0:90%; wykaz zagadnień do wglądu; możliwość 2-krotnej poprawy, ocena stanowi 100% oceny końcowej z egzaminu (W1, W2, W3, W4, W5) Kolokwium pisemne pytań każde za 10pkt; ocena 3,0:50% pkt, 3,5:60%, 4,0:70%, 4,5:80%, 5,0:90%; wykaz zagadnień do wglądu; możliwość 2- krotnej poprawy, oceny stanowią 75% oceny z ćwiczeń (U1, U2) Kolokwium pisemne pytań każde za 10pkt; ocena 3,0:50% pkt, 3,5:60%, 4,0:70%, 4,5:80%, 5,0:90%; wykaz zagadnień do wglądu; możliwość 2- krotnej poprawy, oceny stanowią 75% oceny z ćwiczeń (U1, U2) Kolokwium pisemne pytań każde za 10pkt; ocena 3,0:50% pkt, 3,5:60%, 4,0:70%, 4,5:80%, 5,0:90%; wykaz zagadnień do wglądu; możliwość 2- krotnej poprawy, oceny stanowią 75% oceny z ćwiczeń (U1, U2) Ocena pracy i współpracy w grupie 4 - obserwacja umiejętność zarządzania podgrupą, przydzielania zadań, kontrolowania ich realizacji, wywiązania się z powierzonych zadań; ocena stanowi 5% oceny z ćwiczeń (K1) Ocena pracy i współpracy w grupie 3 - obserwacja umiejętność zarządzania podgrupą, przydzielania zadań, kontrolowania ich realizacji, wywiązania się z powierzonych zadań; ocena stanowi 5% oceny z ćwiczeń (K1) Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - obserwacja umiejętność zarządzania podgrupą, przydzielania zadań, kontrolowania ich realizacji, wywiązania się z powierzonych zadań; ocena stanowi 5% oceny z ćwiczeń (K1) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - obserwacja umiejętność zarządzania podgrupą, przydzielania zadań, kontrolowania ich realizacji, wywiązania się z powierzonych zadań; ocena stanowi 5% oceny z ćwiczeń (K1) Sprawozdanie 4 - przygotowanie wg wytycznych prowadzącego ćw; opis doświadczeń, wyliczenia, opis i przedstawienie graficzne wyników, dyskusja z literaturą i wnioskowanie; ocena stanowi 20% oceny z ćwiczeń (U3, U4)

9 Sprawozdanie 3 - przygotowanie wg wytycznych prowadzącego ćw; opis doświadczeń, wyliczenia, opis i przedstawienie graficzne wyników, dyskusja z literaturą i wnioskowanie; ocena stanowi 20% oceny z ćwiczeń (U3, U4) Sprawozdanie 2 - przygotowanie wg wytycznych prowadzącego ćw; opis doświadczeń, wyliczenia, opis i przedstawienie graficzne wyników, dyskusja z literaturą i wnioskowanie; ocena stanowi 20% oceny z ćwiczeń (U3, U4) Sprawozdanie 1 - przygotowanie wg wytycznych prowadzącego ćw; opis doświadczeń, wyliczenia, opis i przedstawienie graficzne wyników, dyskusja z literaturą i wnioskowanie; ocena stanowi 20% oceny z ćwiczeń (U3, U4) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chemia z elementami biotechnologii żywności, Mikrobiologia żywności i środowiska produkcji, Wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności Wymagania wstępne: umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biotechnologii Żywności adres: ul. Jana Heweliusza 1, pok. 109, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Bartosz Marek Brzozowski Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Marek Andrzej Adamczak, prof. UWM

10 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 BIOPRODUKTY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI BIOPRODUCTS IN FOOD TECHNOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - Przygotowanie się do egzaminu 16,0 godz. - Przygotowanie się do realizacji ćwiczeń praktycznych 10,0 godz. - Przygotowanie się do zaliczenia kolokwiów z ćwiczeń 10,0 godz. - Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 41,0 godz. 116,0 godz. - zajęcia praktyczne 70,0 godz. liczba punktów ECTS = 116,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,64 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,91 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,59 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,80 70,0 godz.

11

12 BF ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A BIOTECHNOLOGIA FERMENTACJI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII FERMENTATION BIOTECHNOLOGY AND RENEWABLE ENERGY SOURCES Podstawy procesów fermentacyjnych; szlaki metaboliczne; Charakterystyka i znaczenie technologiczne głównych i ubocznych produktów fermentacji alkoholowej. Postęp i innowacje w procesach fermentacji alkoholowej przemysłu spożywczego o największej skali: technologia piwowarska, gorzelnictwo Nowoczesne trendy w gorzelnictwie fermentacja surowców niekonwencjonalnych, techniki membranowe. Alkohol etylowy jako biopaliwo, Bioetanol celulozowy-stan zaawansowania nowych technologii. Technologia i postęp technologii w produkcji biodiesla. Nowoczesne rozwiązania w technologiach bezodpadowych z wykorzystaniem procesów fermentacyjnych; fermentacja metanowa. Biowodór jako paliwo przyszłości. ĆWICZENIA Fermentacja alkoholowa w gorzelnictwie sporządzanie i charakterystyka odfermentowanych zacierów zbożowych, melasowych, lignocelulozowych. Kontrola procesu technologicznego fermentacji piwa w skali półtechnicznej. Otrzymywanie i charakterystyka alkoholu surowego (destylacja wielokrotna). Porównanie chemicznej i enzymatycznej syntezy biodiesla. Opracowanie warunków i kontrola procesu fermentacji metanowej CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat technologii wykorzystujących fermentację jako proces prowadzący do pozyskania nowych produktów z uwzględnieniem zależności pomiędzy operacjami przygotowawczymi a prawidłowością jego przebiegu i jakością gotowego produktu. Przekazanie wiedzy z zakresu wielkoskalowych technologii wykorzystujących fermentację alkoholową (piwowarstwo, gorzelnictwo) Zapoznanie z aspektami zależności interdyscyplinarnych produkcji żywności i biotechnologicznego zagospodarowania odpadów oraz technologii odnawialnych źródeł energii (biodiesel, bioetanol, biometan, biowodór). Rozwijanie umiejętności kontroli procesu technologicznego, prognozowania jego prawidłowości i wydajności. Kształtowanie zdolności komunikacyjnych, kreatywności i organizacji pracy w zespole oraz odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04+, S1P_U09+++, S1P_K02++, S1P_K03+, S1P_K06+, R1P_W01+, R1P_W03+++, R1P_W05+, R1P_U01++, R1P_U02++, R1P_U04++, R1P_U05+++, R1P_U06+++, R1P_U08+, R1P_U09++, R1P_U11++, R1P_K02+, R1P_K05+, InzP_W01+, InzP_U01+++, InzP_U02+++, InzP_U05+++, InzP_U12+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W02++, K1_W03+++, K1_W04+, K1_W10+, K1_U04+, K1_U07++, K1_U08++, K1_U09++, K1_U11+, K1_U12+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K11+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Posiada wiedzę o biochemicznych szlakach fermentacyjnych, z uwzględnieniem produktów głównych i ubocznych oraz ich znaczenie w technologii produkcji żywności i biopaliw (K1_W01, K1_W03) W2 - Charakteryzuje wielkoskalowe technologie wykorzystujące fermentację alkoholową (piwowarstwo, gorzelnictwo, winiarstwo) (K1_W02, K1_W03, K1_W04) W3 - Objaśnia zależności interdyscyplinarne produkcji żywności i biotechnologicznego zagospodarowania odpadów oraz technologii odnawialnych źródeł energii (bioetanolu, biodiesla, biometanu, biowodoru) (K1_W02, K1_W03, K1_W10) Umiejętności U1 - Potrafi kontrolować przebieg przemian enzymatycznych w procesie zacierania brzeczki piwnej, sterować parametrami inżynierii środowiska w fermentacji alkoholowej, prognozować wydajność procesów fermentacyjnych. (K1_U08, K1_U09, K1_U11) U2 - Umie wyliczyć i zinterpretować w sprawozdaniu wyróżniki oceny procesu fermentacyjnego oraz ocenić prawidłowości jego przebiegu na podstawie chemicznej charakterystyki produktu końcowego (K1_U07, K1_U08, K1_U09) U3 - Potrafi ocenić i zinterpretować przydatność metod chemicznych i biotechnologicznych do otrzymywania biopaliw (K1_U04, K1_U07, K1_U12) Kompetencje społeczne K1 - Kreatywnie współpracuje z kolegami w podgrupie ćwiczeniowej, świadomie przyjmuje odpowiedzialność za wykonywane analizy, postępuje zgodnie z zasadami BHP (K1_K04, K1_K05) K2 - Rozumie potrzebę wykorzystania zdobytej wiedzy w tworzeniu innowacyjnych rozwiazań interdyscyplinarnych (K1_K11, K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Jarosz J., Jarociński J., 1994r., "Gorzelnictwo i drożdżownictwo", wyd. Wyd. Szkol. i Pedagog. Warszawa, 2) Leśniak W, 2002r., "Biotechnologia Żywności, procesy fermentacji i biosyntezy", wyd. AE Wrocław, 3) Kunze W., 1999r., "Technologia piwa i słodu", wyd. Piwochmiel, Warszawa, 4) Lewandowski W.M., Ryms M., 2013r., "Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii", wyd. WNT, 5) Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T., 2013r., "Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju", wyd. Wyd. Naukowe PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Bednarski, W., Reps, A. ed, 2000r., "Biotechnologia Żywności", wyd. WNT Warszawa, 2) Juliszewski T., Zając T, 2007r., "Biopaliwo rzepakowe", wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 3) Bednarski W., Fiedurek J. ed, 2007r., "Podstawy Biotechnologii Przemysłowej", wyd. WNT Warszawa. Przedmiot/moduł: BIOTECHNOLOGIA FERMENTACJI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/10 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - Ćwiczenia laboratoryjne (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) pytań, każde za 10 pkt. 50% max. ilości pkt. (dost), 60% (dost+), 70% (db), 80% (db+), 90% (bdb). Możliwość 2-krotnego poprawiania egz. Ocena końcowa: 100% oceny z egz. Zagadnienia do wglądu. (W1, W2, W3) Kolokwium pisemne pytań każde za 10 pkt. 50% max. ilości pkt. (dost), 60% (dost+), 70% (db), 80% (db+), 90% (bdb). Możliwość 2-krotnego poprawiania. 60% udziału w ocenie końcowej z ćwiczeń. Zagadnienia do wglądu. (W1, W2, W3) Ocena pracy i współpracy w grupie 3 - Obserwacja studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych: zaangażowanie, odpowiedzialność, współpraca z kolegami, organizacja realizacji zadań w zespole, skłonności przywódcze.10% oceny zaliczenia ćwiczeń. (K1, K2) Sprawozdanie 2 - Pisemne opracowanie wyników zadań wykonywanych na zajęciach laboratoryjnych z obliczeniami i oceną ich prawidłowości, z komentarzem i wnioskami. 30% udziału w ocenie końcowej z ćwiczeń. (U1, U2, U3) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chemia z elementami biochemii żywności, Mikrobiologia żywności i śodowiska produkcji, Wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywnści Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biotechnologii Żywności adres: ul. Jana Heweliusza 1, pok. 109, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Małgorzata Lewandowska Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Marek Andrzej Adamczak, prof. UWM, dr inż. Jan Tomasik

13 Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w grupach osobowych

14 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 BIOTECHNOLOGIA FERMENTACJI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII FERMENTATION BIOTECHNOLOGY AND RENEWABLE ENERGY SOURCES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - Przygotowanie do egzaminu/egzaminu poprawkowego 16,0 godz. - Przygotowanie do kolokwiów z ćwiczeń 10,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 10,0 godz. - przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 41,0 godz. 116,0 godz. - zajęcia praktyczne 70,0 godz. liczba punktów ECTS = 116,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,64 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,91 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,59 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,80 70,0 godz.

15 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI FOOD CHEMISTRY AND ANALYTICS Wprowadzenie zawierające omówienie cech fizycznych oraz podstawowych składników chemicznych żywności i ich przemian zachodzących pod wpływem zabiegów technologicznych. Omówienie aktualnego stanu wiedzy na temat dostępnych rozwiązań analitycznych z zakresu oceny własności mechanicznych surowców i produktów spożywczych. Analiza sensoryczna żywności jako ważny element oceny surowca oraz produktu finalnego. Zastosowanie metod spektroskopowych w nowoczesnych urządzeniach diagnostycznych. Zastosowanie badań immunologicznych i mikrobiologicznych w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności. Nowoczesne i tradycyjne metody rozdziału składników chemicznych. Nowoczesne rozwiązania w analizie składu chemicznego żywności chromatografia, elektroforeza. ĆWICZENIA Analiza własności mechanicznych ciał stałych i płynów o różnej lepkości (instron, lepkościomierz) Analiza sensoryczna żywności a metody instrumentalne (analizator barwy, analizator tekstury, elektroniczny nos) Wykorzystanie analizy wizyjnej oraz instrumentalnych metod pomiaru właściwości spektralnych związków chemicznych w ocenie składu chemicznego żywności (analiza wizyjna, spektrofotometria UV-Vis, spektrofluorymetria) Metody immunologiczne i mikrobiologiczne w ocenie bezpieczeństwa żywności. Wykorzystanie szybkich testów w wykrywaniu alergenów. Nowoczesne metody oceny stanu mikrobiologicznego żywności. Mikrobiologia prognostyczna. Dobór warunków ekstrakcji składników żywności (polarność, ph, temperatura, mikronizacja) Zastosowanie metod chromatograficznych w rozdzielaniu i analizie ilościowej chemicznych składników żywności (HPLC, GC, SFE, elektroforeza). CEL KSZTAŁCENIA Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy nt. możliwości analizy cech fizycznych, chemicznych oraz biologicznych żywności. Szczególny nacisk kładziony jest kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych w konstruowaniu szybkich i obiektywnych metod oceny składników żywności. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K02+++, S1P_K03++, R1P_W03+++, R1P_U01++, R1P_U04++, R1P_U05++, R1P_U06+++, R1P_U08+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K02++, R1P_K03++, InzP_W06+++, InzP_U01++, InzP_U02++, InzP_K01++ Symbole efektów kierunkowych K1_W03+++, K1_U01+, K1_U07+, K1_U11+++, K1_K03++, K1_K04++, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna podstawowe własności składników żywności decydujące o sposobie ich ekstrakcji (K1_W03) W2 - Zna możliwości wykorzystania technik instrumentalnych do analizy chemicznych składników żywności. (K1_W03) W3 - Zna możliwości analizy cech fizycznych żywności. (K1_W03) W4 - Zna możliwości jakie daje wykorzystanie metod biologicznych w analityce żywności. (K1_W03) Umiejętności U1 - Charakteryzuje cechy fizyczne oraz podstawowy skład chemiczny żywności. (K1_U11) U2 - Potrafi zaplanować badania fizycznych i chemicznych wyróżników jakości żywności. (K1_U01, K1_U07, K1_U11) U3 - Potrafi dokonać doboru metod oraz aparatury do przeprowadzenia fizykochemicznych analiz składników żywności. (K1_U11) Kompetencje społeczne K1 - Potrafi współpracować w zespole podczas wykonywania zadań badawczych oraz sporządzania i prezentowania raportów. (K1_K03, K1_K04, K1_K05) K2 - Świadomie ocenia własny udział w realizowanych zadaniach (K1_K03, K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Zygfryd Witkiewicz; Jacek Hetper, 2009r., "Chromatografia gazowa", wyd. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2) Katarzyna Bielicka- Daszkiewicz; Kasylda Milczewska; Adam Voelkel; Katarzyna Adamska, 2010r., "Zastosowanie metod chromatograficznych", wyd. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 3) Bronisław K. Głód; Paweł Piszcz, 2007r., "Wysokosprawna chromatografia cieczowa : podstawy teoretyczne", wyd. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 4) Maria Burbianka; Anna Pliszka; Halina Burzyńska, 1983r., "Mikrobiologia żywności", wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 5) J.H. Dobrzycki; N. Baryłko-Pikielna, 1986r., "Instrumentalne metody pomiaru tekstury żywności", wyd. Wyd. SGGW, 6) Ewa Babicz-Zielińska; Agnieszka Rybowska; Wiesława Obniska, 2009r., "Sensoryczna ocena jakości żywności", wyd. Wydawnictwo Akademii Morskiej. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) M.C. Bourne, 2002r., "Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement", wyd. Academic Press New York. Przedmiot/moduł: CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/3 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny multimedialny (W1, W2, W3, W4) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - Ćwiczenia laboratoryjne (U1, U2, U3, K1, K2) Ćwiczenia terenowe - Wizyta studyjna w laboratorium zewnętrznym (W2, W3, W4, U2) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (test dopasowania odpowiedzi, test wielokrotnego wyboru, test wyboru tak/nie, ustrukturyzowane pytania) - Egzamin sprawdzający znajomość treści wykładowych (W1, W2, W3, W4) Kolokwium pisemne 1 - Prace pisemne z zakresu znajomości składu chemicznego, cech fizycznych i biologicznych składników żywności oraz umiejętności odpowiedniego doboru technik analizy składników żywności (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Obserwacja pracy studentów oraz ich współpracy w realizacji zadań. (K1) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Prezentacja i dyskusja otrzymanych w toku ćwiczeń wyników. (K1, K2) Sprawozdanie 1 - Pisemny raport przedstawiający realizację zadań z oceną wkładu pracy własnej członków zespołu. (U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chemia z elementami biochemii żywności, Fizyka Wymagania wstępne: Znajomość podstaw chemii organicznej, nieorganicznej i fizycznej oraz fizyki Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych adres: pl. Cieszyński 1, pok. 223, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Sylwester Czaplicki Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Sylwester Czaplicki, dr hab. Elżbieta Maria Gujska, prof. UWM, dr hab. inż. Iwona Zofia Konopka, prof. UWM, dr inż. Małgorzata Tańska, dr inż. Anna Zadernowska

16 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI FOOD CHEMISTRY AND ANALYTICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - Przygotowanie do sprawdzianów w formie kolokwium i egzaminu 20,0 godz. - Przygotowanie się do realizacji praktycznej części ćwiczeń 12,0 godz. - Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 38,0 godz. 113,0 godz. - zajęcia praktyczne 75,0 godz. liczba punktów ECTS = 113,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,52 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,99 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,51 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 3,00 75,0 godz.

17 A ECTS: 5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A CHEMIA Z ELEMENTAMI BIOCHEMII ŻYWNOŚCI CHEMISTRY WITH ELEMENTS OF FOOD BIOCHEMISTRY Podstawowe pojęcia chemiczne. Budowa atomu, wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe, izomeria. Klasyfikacja reakcji chemicznych. Dysocjacja elektrolityczna. Teorie kwasowo zasadowe. Iloczyn jonowy wody, ph. Roztwory rodzaje i właściwości. Sposoby wyrażania stężeń roztworów. Mieszaniny buforowe. Budowa cząsteczek i właściwości podstawowych grup związków organicznych. Budowa cząsteczek i właściwości związków organicznych będących głównymi składnikami organizmów żywych i żywności. Enzymy i koenzymy, przemiany wybranych związków organicznych w organizmach żywych. ĆWICZENIA Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu. Analiza miareczkowa. Analiza jakościowa związków organicznych. Informacja chemiczna. Oznaczanie specyficzności działania enzymów, mechanizm i kinetyka działania enzymów CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. budowy materii i rodzajów wiązań chemicznych oraz głównych grup związków organicznych, w tym związków stanowiących główne składniki organizmów żywych i żywności. Zapoznanie z procesami chemicznymi takimi jak: synteza, hydroliza, utlenianie i redukcja, reakcje kwasów i zasad na przykładzie związków nieorganicznych i organicznych. Zapoznanie z podstawowymi przemianami związków w organizmach żywych. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Nabycie umiejętności sporządzania roztworów. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz przeprowadzania eksperymentów z udziałem związków organicznych i enzymów. Nabycie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników i wyciągania wniosków. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W01+, R1P_U01++, R1P_U02++, R1P_K02+, R1P_K07+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_U02+, K1_U07+, K1_K01+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student ma wiedzę z zakresu chemii i biochemii odpowiednią do studiowanego kierunku. (K1_W01) Umiejętności U1 - Student umie wyszukiwać i interpretować informacje dotyczące właściwości chemicznych i biochemicznych związków będących najważniejszymi składnikami żywności. (K1_U02) U2 - Student wykonuje proste eksperymenty i obliczenia z zakresu chemii oraz biochemii, interpretuje ich wyniki, a także opisuje je w sprawozdaniach. (K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - Student ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i samodoskonalenia. (K1_K01) K2 - Student potrafi współdziałać i pracować w zespole. (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Darewicz M., Niklewicz M., 2003r., "Chemia organiczna z biochemią", wyd. Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2) Minkiewicz P., Jaworska H., Iwaniak A., 2003r., "Chemia organiczna - przewodnik do cwiczeń", wyd. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 3) Pauling L., Pauling P., 1997r., "Chemia", wyd. PWN, Warszawa, 4) Stryer L., Berg J. M., Tymoczko J. L., 2009r., "Biochemia", wyd. PWN, Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Hart H., Craine L. E., Hart D. J., Hadad C. M., 2008r., "Chemia organiczna", wyd. PZWL Warszawa, 2) Karczyński F., Borkowski A., 1999r., "Zbiór zadań z chemii nieorganicznej", wyd. Wydawnictwo UWM Olsztyn, 3) Lautenschlager K.-H., Schroter W., Wanninger A.,, 2007r., "Nowoczesne kompendium chemii", wyd. PWN Warszawa, 4) Praca zbiorowa, red. P. Kowalski, 2004r., "Laboratorium chemii organicznej", wyd. WNT Warszawa. Przedmiot/moduł: CHEMIA Z ELEMENTAMI BIOCHEMII ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/4 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - Ćwiczenia laboratoryjne z elementami zajęć audytoryjnych i komputerowych (W1, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - Termin pierwszy i drugi - egzamin pisemny, termin zerowy i trzeci - egzamin ustny. (W1) Kolokwium pisemne 1 - Kolokwia pisemne (W1) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Ocena podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych (K2) Ocena zdolności do samokształcenia 1 - Ocena w trakcie ćwiczeń. Ocena postępów wiedzy i umiejętności w trakcie ćwiczeń (K1) Sprawozdanie 1-5 sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i komputerowych na ocenę. Szczegółowy opis w materiałach do ćwiczeń, regulaminie przedmiotu i harmonogramie ćwiczeń (U1, U2) Liczba punktów ECTS: 5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: nie ma Wymagania wstępne: znajomość chemii na poziomie szkoły średniej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biochemii Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 138, Olsztyn tel , , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Piotr Stefan Minkiewicz Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. Małgorzata Rozalia Darewicz, prof. dr hab. Piotr Stefan Minkiewicz Uwagi dodatkowe: Liczebność grup do 24 osób (na 2 osoby prowadzące)

18 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 5 CHEMIA Z ELEMENTAMI BIOCHEMII ŻYWNOŚCI CHEMISTRY WITH ELEMENTS OF FOOD BIOCHEMISTRY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Egzamin 5,0 godz. - Konsultacje 5,0 godz. - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 70,0 godz. - Przygotowanie do egzaminu 15,0 godz. - Przygotowanie do kolokwiów 15,0 godz. - Przygotowanie do praktycznego wykonania ćwiczeń 10,0 godz. - Przygotowanie sprawozdań 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 55,0 godz. 125,0 godz. - zajęcia praktyczne 45,0 godz. liczba punktów ECTS = 125,00 godz.: 25,00 godz./ects = 5,00 ECTS w zaokrągleniu: 5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,80 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,20 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,80 45,0 godz.

19 B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A DOKUMENTACJA I KORESPONDENCJA BIZNESOWA ORAZ WIZERUNKOWA FIRMY COMPANY DOCUMENTATION, BUSINESS CORRESPONDENCE AND ATTRACTIVE PACKAGING Informacja i komunikacja w firmie. Informacja w procesie decyzyjnym. Opracowanie harmonogramów i planu pracy. Zasady podziału obowiązków. Zebranie jako forma wymiany informacji. Wprowadzenie do dokumentacji i korespondencji biznesowej i wizerunkowej firmy. Organizacja tekstu (zdanie i akapit, wstęp, rozwinięcie, zakończenie), spójność tekstu; segmentacja tekstu: Rodzaje pism i stylów ich sporządzania styl potoczny, artystyczny, naukowy, urzędowo-kancelaryjny, informacyjno-publicystyczny. Planowanie dłuższej wypowiedzi: techniki pracy nad tekstem pisanym, plan wypowiedzi, mapa myślowa. Układ graficzny listów oficjalnych oraz pism urzędowych. Celowe przetwarzanie tekstu: streszczenie (klasyfikacja streszczeń, metody dokonywania streszczeń). Celowe przetwarzanie komunikatu: notatka, konspekt. Znaczenie i zasady korespondencji w kształtowaniu wizerunku firmy: obieg pism, w tym zasady dotyczące nadawania znaków pismom i sprawom; zasady przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego; zasady dotyczące przesyłania korespondencji wynikające z prawa pocztowego, zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne. Zasady korespondencji formalnej oraz urzędowej (rodzaje i wzory). Kreowanie wizerunku firmy elementy wybrane: symbol firmy czyli logo, znak firmowy; kolory firmowe; kolory i typografie dekoracyjne, akcydensy firmowe, czyli wizytówki, papier firmowy, koperty; identyfikacja pracowników (identyfikatory, strój); materiały reklamowe, informacja wizualna (szyldy, tablice informacyjne), flagi; opakowania; stoiska targowe i inne niestandardowe elementy, które mogą pomóc w zapamiętaniu firmy Elementy epr-u oraz korespondencji elektronicznej: serwisy internetowe, firma w katalogach i wyszukiwarkach, korespondencja grupowa i indywidualna w sieci, współpraca z mediami w Internecie, grupy dyskusyjne oraz fora internetowe w procesie epr. ĆWICZENIA Warsztat z zakresu komunikacji w organizacji pracy w firmie (przygotowanie zebrania oraz opracowanie harmonogramu pracy biura firmy) Warsztat tworzenia rutynowej dokumentacji biznesowej firmy ( , notatki, dokumentacja przetargowa, zamówienia, faktury, sprawozdania, raporty, protokoły, reklamacje, skargi) Warsztat kreatywnego konstruowania dokumentacji biznesowej i wizerunkowej firmy (akcydensy firmowe, zaproszenia, oferta i materiały promocyjne firmy, referencje, listy motywacyjne, listy kurtuazyjne, netykieta i korespondencja elektroniczna, prezentacje biznesowe i ich optymalizacja, tworzenie baz danych w środowisku MS Excell) Analiza przypadków (wskazywanie uchybień oraz wzorowych zachowań firm w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa (z wykorzystaniem aplikacji elektronicznych) CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie informacji na temat zasad przepływu informacji w firmie oraz jej roli w procesie decyzyjnym, zasad redagowania dokumentów i korespondencji firmowej. Wskazanie form oraz rodzajów dokumentacji i korespondencji w firmie. Przekazanie informacji nt. kreowania wizerunku firmy, z zastosowaniem grafiki oraz usług informatycznych. Rozwijanie umiejętności tworzenia istotnych elementów dokumentacji i korespondencji biznesowej oraz wizerunkowej firmy. Rozwijanie świadomości potrzeby ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w celu umiejętnego kształtowania wizerunku firmy. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz dyskusji. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04+, S1P_W05+++, S1P_W06+++, S1P_W11+++, S1P_U01+, S1P_U02+++, S1P_U03+, S1P_U06+, S1P_U08+, S1P_K01+, S1P_K02+, S1P_K03+, S1P_K05+, S1P_K06++, S1P_K07+, R1P_W11+++, R1P_U01++, R1P_U02+++, R1P_U07+, R1P_U08++, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K07++, R1P_K08+, InzP_W05+++, InzP_U03+, InzP_U05+, InzP_U09++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W12+++, K1_W14+++, K1_W15+++, K1_U03+, K1_U15+, K1_U16+, K1_U17+, K1_U18++, K1_K01+, K1_K04+, K1_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna zasady przepływu informacji w firmie oraz jej roli w procesie decyzyjnym (K1_W12, K1_W14, K1_W15) W2 - Zna zasady redagowania dokumentów i korespondencji firmowej (K1_W15) W3 - Wskazuje i opisuje formy i rodzaje dokumentacji oraz korespondencji w firmie (K1_W14, K1_W15) W4 - Wymienia i opisuje elementy utożsamiane z kreowaniem wizerunku firmy (K1_W12, K1_W15) W5 - Opisuje rolę epr i innych usług informatycznych w kreowaniu wizerunku firmy (K1_W12, K1_W14) Umiejętności U1 - Opracowuje harmonogram oraz wybrane elementy dokumentacji i korespondencji firmowej (K1_U03, K1_U15) U2 - Konstruuje wybrane elementy dokumentacji wizerunkowej firmy (K1_U17, K1_U18) U3 - Wskazuje i dyskutuje nad uchybieniami i wzorcowymi zachowaniami firm w kształtowaniu wizerunku firmy (K1_U16, K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w celu umiejętnego kształtowania wizerunku firmy (K1_K01, K1_K07) K2 - Współpracuje w zespole oraz bierze udział w dyskusji (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Jarczyński A., 2009r., "Etykieta w biznesie", wyd. Onepress Exclusive, Warszawa, 2) Kaczmarek M., 2010r., "Internet public relations polskie realia działań public relations w sieci", wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin, 3) Ryba J., 2009r., "Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych", wyd. ODDK, Gdańsk, 4) Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., 2006r., "Wzory tekstów użytkowych, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko", wyd. Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: DOKUMENTACJA I KORESPONDENCJA BIZNESOWA ORAZ WIZERUNKOWA FIRMY Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - prezentacje multimedialne (W1, W2, W3, W4, W5, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - opracowywanie dokumentacji i korespondencji biznesowej oraz wizerunkowej firmy (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - opracowanie elementów dokumentacji i korespondencji biurowej firmy - 25% oceny końcowej (U1, K1, K2) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - praca zespołowa, praca połączona z dyskusją przypadków - 10% oceny końcowej (U3, K2) Projekt 1 - konstruowanie elementów grafiki wizerunkowej firmy - 25% oceny końcowej (U2, K1) Test kompetencyjny 1 - test z treści wykładowych zawierający 20 pytań, ocenianych w skali 0-1; 12 pkt. - dst., 16 pkt. - db, 20 pkt. - bdb - 40% oceny końcowej (W1, W2, W3, W4, W5, K1) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Savoir vivre, Analiza rynku Wymagania wstępne: obsługa podstawowych programów użytkowych w pakiecie Office oraz prostych programów graficznych Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Katarzyna Joanna Staniewska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Katarzyna Joanna Staniewska Uwagi dodatkowe: Praca na ćwiczeniach w sali zaopatrzonej w komputery z oprogramowaniem office, z dostępem do internetu oraz ewentualnie z programami służącymi tworzeniu i modyfikacji plików graficznych

20 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 DOKUMENTACJA I KORESPONDENCJA BIZNESOWA ORAZ WIZERUNKOWA FIRMY COMPANY DOCUMENTATION, BUSINESS CORRESPONDENCE AND ATTRACTIVE PACKAGING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do opracowania elementów dokumentacji firmowej 5,0 godz. - przygotowanie do testu kompetecyjnego 5,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej 5,0 godz. - zadanie projektowe 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

21 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD EKONOMIA MENEDŻERSKA MANAGERIAL ECONOMICS Istota i zakres ekonomii menedżerskiej. Analiza popytu i optymalna polityka cenowa. Analiza kosztów i jej wypływ na decyzje w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji menedżerskich w realiach różnych struktur rynkowych. Działalność regulacyjna państwa i działania przedsiębiorstw. ĆWICZENIA Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji gospodarczych. Podejmowanie decyzji menedżerskich na podstawie analizy marginalnej. Elastyczność popytu i optymalna polityka cenowa. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Konkurencja na różnych rynkach. Zawodność rynku i regulacja państwa. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. problematyki podejmowania decyzji menedżerskich,wykorzystywania narzędzi analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych, modeli warunkujących prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw w realiach różnych struktur rynkowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W03+, S1P_U01+, S1P_U03++, S1P_U04+, S1P_U08+, S1P_K01+, S1P_K03+, S1P_K04+, S1P_K05+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W10+, K1_W11+, K1_U13+, K1_U16+, K1_K01+, K1_K06+, K1_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz zna istotę, uwarunkowania i prawa procesu gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa (K1_W09) W2 - Definiuje i opisuje modele struktur rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego (K1_W10) W3 - Ma podstawową wiedzę na temat procesu podejmowania decyzji gospodarczych w przemyśle (K1_W11) Umiejętności U1 - Potrafi prawidłowo scharakteryzować poszczególne etapy podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego (K1_U13) U2 - Analizuje, interpretuje oraz podejmuje decyzje menedżerskie w sektorze prywatnym i publicznym (K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie potrzebę dokształcania, podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju osobistego (K1_K01) K2 - Rozumie istotę i ważność podejmowanych przez siebie decyzji (K1_K06) K3 - Ma świadomość problematyki podejmowania decyzji gospodarczych (K1_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) W. F. Samuelson, S. G. Marks, 2009r., "Ekonomia menedżerska", wyd. PWN, Warszawa, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) A. Balcerzak, E. Rogalska, "Podstawy mikroekonomii menedzerskioej", wyd. Instytut Badań Gospodarczych, Toruń, s.1-383, 2) I. Png, D. Lehman, 2011r., "Ekonomia menedżerska", wyd. a Wolters Kluwer business, s.1-560, Przedmiot/moduł: EKONOMIA MENEDŻERSKA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: zajęcia praktyczne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - prezentacja multimedialna (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2) Ćwiczenia Zajęcia praktyczne - prezentacja multimedialna z dyskusją, praca zespołowa - indywidualna prezentacja wyników (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - test jednokrotnego wyboru (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K3) Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - praca zespołowa - indywidualna prezentacja wyników (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2) Sprawdzian pisemny 3 - pytania i zadania do rozwiązania (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: podstawy ekonomii Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych i mechanizmu rynkowego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mikroekonomii adres: pl. Cieszyński 1, pok. 327, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Agnieszka Ewa Kowalska Osoby prowadzące przedmiot: dr Agnieszka Ewa Kowalska

22 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 EKONOMIA MENEDŻERSKA MANAGERIAL ECONOMICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - Przygotowanie się do prezentacji wyników pracy zespołowej 7,0 godz. - Przygotowanie się do zaliczenia wykładów 8,0 godz. - Przygotowanie się do ćwiczeń i sprawdzianów cząstkowych 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 62,0 godz. - zajęcia praktyczne 37,0 godz. liczba punktów ECTS = 62,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,48 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,29 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,21 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,48 37,0 godz.

23 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW ŻYWNOŚCIOWYCH FOOD ENTERPRISES ECONOMICS Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw żywnościowych. Przedsiębiorstwo i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Majątek trwały przedsiębiorstwa. Majątek obrotowy. Zatrudnienie, płace i wydajność pracy. Optymalizacja procesu produkcyjnego. Koszty w przedsiębiorstwie. Rachunek ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć rozwojowych. ĆWICZENIA Zasady prowadzenia przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Zarządzanie majątkiem obrotowym. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w organizacji. Optymalizowanie procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie. Ocena opłacalności przedsięwzięcia rozwojowego. CEL KSZTAŁCENIA 1.Przekazanie wiedzy nt. zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej organizowania. 2.Przekazanie wiedzy nt. zasobów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa żywnościowego. 3.Nabycie podstawowych umiejętności rozwiązywania zadań charakteryzujących poszczególne aspekty działalności firmy. 4.Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 5.Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K02+, S1P_K07+, R1P_W02+++, R1P_W11+, R1P_U01+, R1P_U05++, R1P_U06++, R1P_U07++, R1P_U08++, R1P_U09++, R1P_K02+, InzP_W05+++, InzP_W06+, InzP_U01++, InzP_U02++, InzP_U03+, InzP_U04+, InzP_U05++, InzP_U07++, InzP_U10++ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W10+, K1_W11+, K1_U08++, K1_U14+, K1_K04+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje podstawowe terminy ekonomiczne, wyjaśnia ich znaczenie oraz ilustruje przykładami. Nazywa oraz wyjaśnia zastosowanie metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu majątkiem trwałym i obrotowym. (K1_W09, K1_W10) W2 - Interpretuje różnice między typami i formami organizacji procesu produkcyjnego oraz systemami wynagradzania pracowników za pracę. Wyjaśnia istotę metod kalkulacji kosztów i oceny opłacalności inwestycji. (K1_W11) Umiejętności U1 - Rozwiązuje zadania związane z gospodarowaniem trwałymi i obrotowymi zasobami przedsiębiorstwa spożywczego. (K1_U08) U2 - Opracowuje plan optymalizacji procesu produkcyjnego dla danego przedsiębiorstwa oraz dostosowuje system płac do typu prowadzonej działalności. (K1_U08) U3 - Analizuje i kalkuluje koszty działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa oraz dokonuje optymalnego wyboru wariantu inwestycji. (K1_U14) Kompetencje społeczne K1 - Organizuje pracę w zespole, przyjmując w nim różne role. (K1_K04) K2 - Bierze udział w dyskusji (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Duraj J., 2000r., "Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw", wyd. PWE, 2) Kucharczyk A, 1999r., "Ekonomika i podstawy zarządzania przedsiębiorstwem", wyd. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Lichtarski J, 2005r., "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie", wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przedmiot/moduł: EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW ŻYWNOŚCIOWYCH Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Prezentacja multimedialna. (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Rozwiązywanie zadań, analiza studiów przypadku, dyskusja. (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Ocena pracy i współpracy w grupie - 10% oceny końcowej. (K1, K2) Kolokwium pisemne 1 - Test wielokrotnego wyboru, ustrukturyzowane pytania - 50% oceny końcowej (W1, W2) Praca kontrolna 1 - Ocena zadań rozwiązywanych przez studentów na ćwiczeniach audytoryjnych - 40% oceny końcowej. (U1, U2, U3) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy ekonomii Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mikroekonomii adres: pl. Cieszyński 1, pok. 327, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Grzegorz Marek Szczubełek Osoby prowadzące przedmiot: dr Grzegorz Marek Szczubełek

24 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW ŻYWNOŚCIOWYCH FOOD ENTERPRISES ECONOMICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 5,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 35,0 godz. - Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 13,0 godz. - Przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń 10,0 godz. - Przygotowanie sprawozdania 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 28,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,39 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,11 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

25 B ECTS: 3,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A EKOTECHNOLOGIE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI ECOTECHNOLOGIES IN FOOD PROCESSING Podstawy ekologii. Regulacje prawne w zakresie produkcji ekologicznej. Aktualny stan przetwórstwa ekologicznego w Polsce i w Europie. Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Europie. Podstawowe pojęcia związane z ekologią produktów i zarządzaniem środowiskowym. Ekologiczne metody produkcji żywności. Zasady przetwórstwa żywności ekologicznej. Produkty ekologiczne zasady znakowania. Wpływ konwencjonalnego i ekologicznego przetwórstwa żywności na środowisko. Odnawialne źródła energii. ĆWICZENIA Cykl życia produktów. Procedury systemu zarządzania środowiskowego. Ekologiczne projektowanie produktów. Znakowanie produktów ekologicznych. Energia odnawialna jej zasoby i produkcja. Ekologiczny cykl życia produktów. Ekologiczne projektowanie wyrobów. Normy prawne dotyczące zarządzania środowiskowego. Rolnictwo ekologiczne. Bilanse ekologiczne. Ekologiczne aspekty jakości. Odpady produkcyjne i poprodukcyjne. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie z ekologicznymi technologiami w produkcji rolniczej i przetwórstwie żywności. Nabycie wiedzy nt: produkt, jego cykl życia w odniesieniu do środowiska; procedur zarządzania środowiskowego, zasad ekologicznego projektowania wyrobów; zasobów i źródeł energii odnawialnych; znaków ekologicznych; źródła i jakości surowca. Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych oraz przedstawienie skutków antropopresji w środowisku. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W06+, S1P_U03+, S1P_U09+, S1P_K01+, S1P_K04+, S1P_K06+, R1P_W03++, R1P_W04+, R1P_W05++, R1P_U04+, R1P_U05+, R1P_K01+, R1P_K05+, R1P_K07+, InzP_W01++, InzP_W03++, InzP_U05+, InzP_U07+, InzP_U08+, InzP_K01++ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W04+, K1_W05+, K1_U04+, K1_U12+, K1_K01+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna surowce przemysłu spozywczego (K1_W02) W2 - Zna podstawowe procesy przemysłu spozywczego (K1_W04) W3 - Zna sposobu pakowania i magazynowania produktów spożywczych. (K1_W05) Umiejętności U1 - Potrafi opracować bilans materiałowy i energetyczny (K1_U04) U2 - Analizuje oddziaływanie procesów technologicznych na środowisko. (K1_U12) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie potrzebę uzupełniania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności (K1_K01) K2 - Ma świadomość wpływu działalności człowieka na środowisko (K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Adamczyk W.,, 2004r., "Ekologia wyrobów", wyd. PWE, 2) Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M.,, 2001r., "Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych", wyd. PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kurczewski P., Lewandowska A.,, 2008r., "Zasady prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych dla potrzeb zarządzania ich cyklem życia", wyd. KMB, 2) Czasopisma naukowe. Autorzy krajowi i zagraniczni - wybór studenta:, "Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Inżynieria rolnicza, Biotechnologia.". Przedmiot/moduł: EKOTECHNOLOGIE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/3 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacjami multimedialnymi (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Prezentacje multimedialne,dyskusje (U1, U2, K1, K2) Ćwiczenia projektowe - Wykonanie pracy w zespole (W1, W2, W3, U1, U2, K2) Ćwiczenia terenowe - Zajęcia terenowe z zakresu gospodarki odpadami (W2, U2, K2) Forma i warunki zaliczenia Praca kontrolna 2 - Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi (Obejmujący materiał z wykładów i ćwiczeń). Od 0 do 2 pkt za każdą odpowiedź, minimum 60%-zaliczenie (W1, W2, W3, U1, K1, K2) Prezentacja 1 (multimedialna) - Ocena prezentacji: Cykl życia produktów, Procedury i prawa zarządzania środowiskowego, Rolnictwo ekologiczne produkcja ekologiczna, Bilans materiałowy i energetyczny. Gospodarka odpadami. (W1, W2, U1, U2, K2) Projekt 4 - zaliczenie projektu zgodnie z wymogami prawnymi oraz technicznymi. (W1, W2, U1, U2, K2) Raport 3 - Student opisuje przebieg zajęć terenowych, proces sortowania, składowania oraz zagospodarowania odpadów. (U2, K2) Liczba punktów ECTS: 3,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Przedmioty kierunkowe Wymagania wstępne: -znajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Janusz Franciszek Pomianowski Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Janusz Franciszek Pomianowski

26 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3,5 EKOTECHNOLOGIE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI ECOTECHNOLOGIES IN FOOD PROCESSING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 60,0 godz. - - Przygotowanie projektów i prezentacji 14,0 godz. - - Przygotowanie się do pisemnych sprawdzianów 8,0 godz. - - Przygotowanie sprawozdań 5,5 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 27,5 godz. 87,5 godz. - zajęcia praktyczne 45,0 godz. liczba punktów ECTS = 87,50 godz.: 25,00 godz./ects = 3,50 ECTS w zaokrągleniu: 3,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,40 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,10 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,80 45,0 godz.

27 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF ECTS: 0,25 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ERGONOMIA ERGONOMICS Ergonomia podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_U02+, S1P_U06+, S1P_K04+, R1P_W11+, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K05+, InzP_W05+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U18+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Znajomość podstawowych pojęć związanych z ergonomią, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii stanowiska pracy. (K1_W15) Umiejętności U1 - Umiejętność oceny (w zakresie podstawowym) warunków w pracy zawodowej oraz podczas aktywności pozazawodowej ze względu na problemy ergonomiczne i zagrożenia z tym związane (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Postawa antropocentryczna w stosunku do warunków pracy i życia codziennego, reagowanie na zagrożenia wynikające z wadliwych rozwiązań i nieprawidłowości w zakresie jakości ergonomicznej; uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych (K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Batogowska A., 1998r., "Podstawy ergonomii", wyd. WSP Olsztyn, 2) Górska E., 2007r., "Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty.", wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 3) Górska E., Tytyk E., 1998r., "Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy", wyd. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 4) Jabłoński J., 2006r., "Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów", wyd. Wyd. Politechniki Poznańskiej. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kowal E., 2002r., "Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii", wyd. PWN, 2) Ujma-Wąsowicz K., 2005r., "Ergonomia w architekturze", wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Przedmiot/moduł: ERGONOMIA Obszar kształcenia: nauki ekonomiczne, nauki społeczne, nauki techniczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 2/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Test kompetencyjny 1 - Test pisemny z wiadomości przekazanych podczas wykładu. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 0,25 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki adres: ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 202, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Joanna Hałacz Osoby prowadzące przedmiot: dr Joanna Hałacz, dr inż. Stefan Maurycy Mańkowski

28 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,25 ERGONOMIA ERGONOMICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 1,5 godz. - udział w wykładach 2,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 3,5 godz. 0,0 godz. 3,5 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 3,50 godz.: 25,00 godz./ects = 0,14 ECTS w zaokrągleniu: 0,25 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,25 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

29 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A O ECTS: 0,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ETYKIETA ETIQUETTE Podstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre u w życiu codziennym (zwroty grzecznościowe, powitania, rozmowa przez telefon, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych). Etykieta uniwersytecka (precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji). Etykieta biznesowa (dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej). CEL KSZTAŁCENIA Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre u. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_U02+, S1P_U06+, S1P_K04+, R1P_W11+, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K05+, InzP_W05+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U18+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zna podstawowe zasady rządzące interpersonalnymi relacjami w życiu prywatnym oraz w relacjach zawodowych (K1_W15) Umiejętności U1 - Potrafi stosować zasady etykiety i kurtuazji w życiu społecznym i zawodowym. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Student jest świadomy znaczenia zasad etykiety w relacjach interpersonalnych. (K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Benoit Ch., 2008r., "Savoir-vivre dla zaawansowanych", wyd. KDC, 2) Bortnowski A. W., 2009r., "Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty", wyd. Adam Marszałek, 3) Kuspys Piotr, 2012r., "Savoir vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu", wyd. Zysk i S-ka, 4) Krajski Stanisław, 2011r., "Savoir vivre. 250 problemów", wyd. SGK Agencja, 5) Morawski Kamil, 2009r., "Savoir Vivre", wyd. Printex, 6) Pachter B., 2008r., "Biznesowy savoir-vivre", wyd. Helion, 7) Rothschild N., 2006r., "Savoir-vivre XXI wieku", wyd. Zysk i S-ka, 8) Sawicka E., 2008r., "Savoir - Vivre. Podręcznik dobrych manier", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Bridges J., 2011r., "Być dżentelmenem. Savoir-vivre nowoczesnego mężczyzny", wyd. PAX Instytut Wydawniczy, 2) [Zbiorowy], 2012r., "Savoir- Vivre. Poradnik dobrego wychowania", wyd. Buchmann Sp. z o.o., 3) Simpson-Giles C., 2011r., "Być damą. Savoir-Vivre nowoczesnej kobiety", wyd. PAX Instytut Wydawniczy. Przedmiot/moduł: ETYKIETA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki humanistyczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 4/4 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Analiza kontrolna 1 - Krótka rozmowa sprawdzająca opanowanie podstawowych zasad z zakresu etykiety. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 0,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 342, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Barbara Krysztopa-Czupryńska Osoby prowadzące przedmiot: dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, dr Anna Kołodziejczyk, dr Barbara Krysztopa-Czupryńska

30 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,5 ETYKIETA ETIQUETTE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 4,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 5,0 godz. - uporządkowanie notatek, powtórzenie wiadomości z wykładu, uzupełnienie wiadomości o treści ze wskazanej literatury 2,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 2,0 godz. 7,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 7,00 godz.: 27,50 godz./ects = 0,25 ECTS w zaokrągleniu: 0,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,36 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,14 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

31 BF ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH THE FINANCING OF INNOVATIVE ENTERPRISES Rodzaje i etapy wprowadzania innowacji, pieniądz i jego wartość, własne źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwach, obce źródła funduszy w finansowania innowacji, szczególne formy finansowania rozwoju przedsiębiorstw, koszt i struktura kapitału, planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć innowacyjnych. ĆWICZENIA Analiza zmian wartości pieniądza, zasady pozyskiwania środków na finansowanie projektów innowacyjnych przedsiębiorstw, analiza kosztu i struktury kapitału przedsiębiorstwa, analiza kapitału obrotowego, ocena opłacalności przedsięwzięć innowacyjnych, analiza ocena kondycji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy dotyczącej możliwości i zasad finansowania rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych oraz wykształcenie umiejętności dokonywania oceny gospodarki finansowej przedsięborstwa. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W08++, S1P_U01+, S1P_U02+, S1P_U03++, S1P_U04++, S1P_U07+, S1P_U08+, S1P_K01+, S1P_K03+, S1P_K04+, R1P_W02+++, R1P_U01++, R1P_K03+, R1P_K04+, R1P_K06++, InzP_W05+++, InzP_W06+, InzP_U03+ +, InzP_U04+, InzP_U05+, InzP_U06+, InzP_K01++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09++, K1_W11+, K1_U14+, K1_U16+, K1_K02+, K1_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz zna cele, funkcje i etapy wprowadzania innowacji do przedsiębiorstw. (K1_W09) W2 - Ma podstawową wiedzę dotyczącą źródeł pochodzenia, zasad pozyskiwania i kształtowania się kosztów kapitału na finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach. (K1_W11) W3 - Zna podstawowe metody i definiuje wskaźniki służące ocenie efektywności inwestycji w innowacje. (K1_W09) Umiejętności U1 - Analizuje, interpretuje i prognozuje skutki decyzji dotyczących wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. (K1_U16) U2 - Posiada umiejętności wykorzystania metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. (K1_U14) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie ekonomiczno-finansowe aspekty innowacji w przedsiębiorstwie. (K1_K02) K2 - Ma świadomość problemów i trudności towarzyszących podejmowaniu decyzji dotyczących działań o charakterze innowacyjnym w przedsiębiorstwach. (K1_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Bolek M., Bolek C., 2014r., "Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie", wyd. Difin, s.480, 2) Świderska J., 2013r., "Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP", wyd. Difin, s.320. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Sierpińska M., Jachna T., 2014r., "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, s.408, 2) Krawczyk M.,, 2012r., "Finansowanie działalności innowacyjnej MSP", wyd. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s.166. Przedmiot/moduł: FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny i problemowy wspomagany prezentacjami multimedialnymi (W1, W2, W3, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Opis, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadku, projekt (W1, W2, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Student otrzymuje 5 zagadnień, jedno dotyczy wyjaśnienia pojęć, drugie dotyczy opisu problemu, natomiast ostatnie polegają na rozwiązaniu zadań. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2) Projekt 1 - Studenci opracowują w grupach wniosek o wsparcie finansowe na wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie. (W2, U1, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Przedsiębiorczość, Eknomia nenedżerska, Podstawy rachunkowości, Rachunek inwestycyjny, Innowacyjność przedsiębiorstw Wymagania wstępne: Znajomość podstaw ekonomii, przedsiębiorczości, prawa finansowego i rachunkowości Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rachunkowości adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 305, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Marek Garbowski Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Marek Garbowski

32 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH THE FINANCING OF INNOVATIVE ENTERPRISES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10,0 godz. - Przygotowanie się ćwiczeń 10,0 godz. - Studiowanie literatury 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 62,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 62,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,48 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,29 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,21 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

33 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A A ECTS: 5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD FIZYKA PHYSICS Fizyka jako narzędzie poznania świata. Mikroświat a makroświat; prawa zachowania w przyrodzie. Ciała stałe. Statyka cieczy i gazów. Ruch drgający i falowy. Ultradźwięki. Przemiany gazu doskonałego. Molekularno - kinetyczna teoria budowy materii. Termodyfuzja;osmoza. Zastosowanie koncepcji z fizyki statystycznej do opisu systemów finansowych. Termodynamika. Przenoszenie ciepła. Przemiany fazowe. Prąd elektryczny. Elektronowe i magnetyczne właściwości materii. Emisja fal elektromagnetycznych. Interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światła; zjawisko fotoelektryczne, dualizm korpuskularno - falowy; elementy fizyki atomu i ciała stałego. Podstawy mikroskopii optycznej i elektronowej.badanie nanostruktur. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.żródła energii i ich wykorzystanie.niekonwencjonalne metody fizyczne utrwalania żywności. Współczesne zastosowania nowych zdobyczy fizyki. ĆWICZENIA W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student wyznacza współczynnik przewodnictwa cieplnego, moduł sztywności, częstotliwość drgań generatora akustycznego, zależność oporu przewodnika i półprzewodnika od temperatury,charakterystyki pracy elementu optoelektronicznego,bada napięcie powierzchniowe i lepkość cieczy,wilgotność powietrza. Wyznacza widma absorpcyjne barwników, steżenie roztworów substancji optycznie czynnej i współczynnik pochłaniania promieniowania gamma. CEL KSZTAŁCENIA Zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych w celu poznania i wyjaśnienia zjawisk oraz procesów zachodzących podczas przechowywania surowców i w przetwórstwie żywności. Znalezienie pomostu między modelami i technikami stosowanymi w dziedzinie fizyki statystycznej a zjawiskami ekonomicznymi rozgrywającymi się w gospodarkach rynkowych. Rozwijanie samokształcenia poprzez aktywne poszukiwanie informacji w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; umiejętność wykonywania pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, opracowania wyników wykonanych pomiarów. Rozwijanie postaw służących do pracy w zespole badawczym. Wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_U02+, S1P_K01+, S1P_K02+, S1P_K03+, S1P_K05+, S1P_K06+, R1P_W01+, R1P_U06+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K07+, InzP_W02+, InzP_U06+, InzP_U08+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_U05+, K1_K01+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki dla zrozumienia zjawisk fizycznych zachodzących podczas przechowywania surowców oraz przetwórstwa żywności. Rozumie zjawiska na których opiera się działanie systemów produkcyjnych. (K1_W01) Umiejętności U1 - Przeprowadza w laboratorium eksperymenty z zastosowaniem odpowiednich metod, wyznacza podstawowe wielkości fizyczne; umie przedstawić wyniki pomiarów w formie werbalnej i graficznej (K1_U05) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K1_K01) K2 - Wykazuje aktywną postawę podczas przeprowadzania eksperymentu; potrafi kierować zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie. (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Massalski J., Massalska M.,, 2006r., "Fizyka dla inżynierów", wyd. WNT, 2) Kąkol Z., 2006r., "Fizyka dla każdego - kurs e-learning", wyd. AGH, 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak J., Wieczorek Z., 2003r., "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki", wyd. UWM. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Hewitt P.G., 2000r., "Fizyka wokół nas", wyd. PWN. Przedmiot/moduł: FIZYKA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/3 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi (W1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - student przeprowadza 8 eksperymentów z podanego harmonogramu i sporządza sprawozdania (W1, U1, K2) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - Egzamin sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie student nabył w czasie realizacji przedmiotu. 25 pytań otwartych (50 punktów)-100%; od 50% ocena pozytywna (W1, K1) Kolokwium pisemne 1-4 pytania otwarte - 6 punktów - od50% ocena pozytywna; sprawdza przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych (W1, K1) Kolokwium ustne 1-4 pytania otwarte,od 50% ocena pozytywna; sprawdza przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych (W1, K1) Sprawozdanie 1 - zaakceptowanie sprawozdania, które zawiera opracowanie wyników wykonanych pomiarów i wnioski. (U1, K2) Liczba punktów ECTS: 5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: matematyka Wymagania wstępne: wiadomości z fizyki - zakres szkoły średniej; umiejętnośc posługiwania się aparatem matematycznym Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Fizyki i Biofizyki adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 107, Olsztyn tel , , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Krystyna Mieloszyk Osoby prowadzące przedmiot: dr Maciej Sebastian Maciejczyk, dr Krystyna Mieloszyk, dr Monika Anna Pietrzak Uwagi dodatkowe: liczebność grup ćwiczeniowych - 16 osób

34 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 5 FIZYKA PHYSICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - egzamin 6,0 godz. - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 67,0 godz. - przygotowanie do egzaminu 20,0 godz. - przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń 25,0 godz. - przygotowanie sprawozdań 16,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 61,0 godz. 128,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 128,00 godz.: 25,00 godz./ects = 5,12 ECTS w zaokrągleniu: 5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,62 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,38 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

35

36 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA GRAFIKA INŻYNIERSKA ENGINEERING GRAPHICS 1-3. Przedstawianie modeli przestrzennych na płaszczyźnie z wykorzystaniem tradycyjnej techniki rysunkowej - rzutowanie prostokątne na dwie i trzy rzutnie Przedstawianie geometrycznych form technicznych w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych Odwzorowywanie wybranych części maszyn (osie, wały, przekładnie) oraz połączeń części maszyn z zachowaniem zasad rysunku technicznego Rysownie schematów wybranych maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych przemysłu spożywczego. 12. Czytanie schematów i odtwarzanie zasady działania urządzeń przemysłu spożywczego.13. Graficzne przedstawianie charakterystyk technicznych wybranych urządzeń przemysłu spożywczego. 14.Prezentacja multimedialna opracowanej dokumentacji techniczno-ruchowej wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle. CEL KSZTAŁCENIA 1. Przekazanie wiedzy dotyczącej celowości, zasad i metod praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich polegających na przedstawianiu modeli przestrzennych na płaszczyźnie i geometrycznych form technicznych zgodnie z zasadami rysunku technicznego. 2. Nabycie umiejętności rysowania oraz czytania charakterystyk technicznych i schematów linii technologicznych na podstawie oznaczeń i symboli. 3. Nabycie umiejętności przygotowania multimedialnej prezentacji dokumentacji techniczno-ruchowej projektu innowacyjnego urządzenia dla przemysłu spożywczego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K02+, R1P_W03+, R1P_W04+, R1P_W05+, R1P_W07+, R1P_U01+++, R1P_U02+++, R1P_U03+, R1P_U11++, R1P_U12++, R1P_K02+, R1P_K08+, InzP_W01+, InzP_W02+, InzP_W03+, InzP_W05+, InzP_U01++, InzP_U02+, InzP_U05+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W04+, K1_W14+, K1_U02+, K1_U03+, K1_U07+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K09+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Charakteryzuje podstawowe urządzenia techniczne i technologiczne w przemyśle (K1_W04) W2 - Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na posługiwanie się systemami informacyjnymi do wdrażania innowacjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w przemyśle. (K1_W14) Umiejętności U1 - Potrafi przetworzyć i zaprezentować informację dotyczącą innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. (K1_U02) U2 - Sprawnie wykorzystuje technologię informacyjną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji zgodnie ze standardami technicznymi. (K1_U03) U3 - Sporządza samodzielnie i w zespole sprawozdania lub inną dokumentację techniczną elementów maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle (K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - Wykazuje zdolność do pracy w zespole, przyjmowania w nim różnych ról, w tym roli kierowniczej (K1_K04) K2 - Posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej. (K1_K05) K3 - Posiada kompetencje do uczestniczenia w tworzeniu innowacyjnych projektów w przemyśle (K1_K09) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Dobrzański T., 2010r., "Rysunek techniczny maszynowy", wyd. WNT, Warszawa, 2) Miąskowski W., Wilanowski - Korsak M., 2005r., "Geometria wykreślna", wyd. UWM, Olsztyn. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Giełdowski L., 1998r., "Przekroje. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami", wyd. WSiP S.A, Warszawa, 2) Giełdowski L., 1999r., "Wymiarowanie. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami", wyd. WSiP S.A, Warszawa.. Przedmiot/moduł: GRAFIKA INŻYNIERSKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - Samodzielna praca studenta - charakterystyki techniczne pracy urządzeń, prezentacja i opis DTR (W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Ćwiczenia praktyczne - Praca indywidualna pod kierunkiem prowądzacego - zadania inżynierskie przy deskach kreślarskich (U1, U3, K2, K3) Ćwiczenia projektowe - Praca indywidualna i zespołowa, sporządzanie schematów linii technologicznych, rysunków technicznych (W1, W2, U1, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 1 (multimedialna) - Zespół studentów, na podstawie opracowanej DT-R innowacyjnego urządzenia, przygotowuje prezentację. Kierownik zespołu prezentuje proponowane rozwiązanie na ćwiczeniach - 15% oceny końcowej z ćwiczeń (W1, W2, U1, K1, K2) Projekt 1 - Student wykonuje projekt (rysunek techniczny) elementu konstrukcyjnego urządzenia i na koniec ćwiczeń oddaje go do oceny prowadzącemu. 60 % oceny końcowej z ćwiczeń. (U2, U3, K2, K3) Sprawdzian pisemny 1 - Student otrzymuje 2 zadania. Aby zaliczyć sprawdzian musi w 60 % wykonać poprawnie rysunki oraz zidentyfikować symbole i oznaczenia urządzeń-maszyn przemysłu spożywczyegi. 15% oceny końcowej z ćwiczeń (W1, W2, U2, U3) Sprawozdanie 1 - Po wykonanym ćwiczeniu student/ ci sporządza/ją indywidualnie lub grupowo sprawozdania, które muszą być wykonane zgodnie z zasadami rysunku technicznego i wzoru. 10% oceny końcowej z ćwiczeń. (U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: matematyka, fizyka, maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z zakresu: geometrii, rysunku technicznego, urządzń przemysłu spożywczego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią adres: pl. Cieszyński 1, pok. 15, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Joanna Katarzyna Banach Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Joanna Katarzyna Banach, prof. dr hab. Ryszard Żywica

37 Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w grupach osobowych

38 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 GRAFIKA INŻYNIERSKA ENGINEERING GRAPHICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - opracowanie dokumentacji DTR i prezentacji multimedialnej 15,0 godz. - opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 15,0 godz. - przygotowanie się do pisemnych sprawdzianów 5,0 godz. - przygotowanie się do praktycznej realizacji ćwiczeń 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 45,0 godz. 75,0 godz. - zajęcia praktyczne 75,0 godz. liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 3,00 75,0 godz.

39 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD INFORMACJA NORMALIZACYJNA STANDARDIZING INFORMATION Systemy normalizacyjne (obowiązkowe i dobrowolne). Normalizacja a przepisy prawne. Krajowy, europejski i międzynarodowy system normalizacyjny. Działalność normalizacyjna (normy międzynarodowe, europejskie, krajowe, zakładowe). Rodzaje dokumentów normalizacyjnych. Procedury opracowywania norm i innych dokumentów. Normalizacja jako narzędzie w transferze innowacyjnych rozwiązań do przemysłu. Normalizacja a społeczeństwo informacyjne. Normalizacja w zarządzaniu. Systemy oceny zgodności. Prawa autorskie do norm. Korzyści z udziału w normalizacji dla przedsiębiorcy. ĆWICZENIA Rola norm w ocenie jakości produktów i usług (praca z dokumentami normalizacyjnymi, dyskusja, studia przypadków, praca w grupach. Opracowywanie normy na zadany temat (zadanie projektowe w grupach). Omawianie kazusów wykorzystania normalizacji w praktyce. Symulacja dotycząca np. opracowywania i wdrażania systemu wg wybranej normy zarządzania, przeprowadzania audytu przygotowującego do uzyskania certyfikatu na zgodność z jedną z norm obligatoryjnych. CEL KSZTAŁCENIA Dostarczenie wiedzy nt. celów, zadań i zasad normalizacji i certyfikacji, funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce, Europie i na świecie, roli komitetów technicznych. Ukazanie relacji między normalizacją a działalnością rozwojową biznesu. Wskazanie na różnice procesu normalizacji dobrowolnej oraz obligatoryjnej. Zaprezentowanie najważniejszych zastosowań normalizacji w praktyce zarządczej, pracowniczej i konsumenckiej. Rozwijanie świadomości znaczenia społecznej i zawodowej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo produktu/usługi. Rozwijanie umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01++, S1P_W02++, S1P_W04++, S1P_W06+, S1P_W07++, S1P_W08+, S1P_W09+, S1P_W10+, S1P_U01+, S1P_U02++, S1P_U05++, S1P_U08+, S1P_U09+, S1P_K01++, S1P_K02++, S1P_K03+++, S1P_K04++, S1P_K05++, S1P_K06+ +, S1P_K07+, R1P_W02+++, R1P_W09+++, R1P_U01+++, R1P_U02+++, R1P_U03+, R1P_U06++, R1P_U08+, R1P_U10++, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K04+, R1P_K05+, R1P_K07+, R1P_K08++, InzP_W02+, InzP_W04++, InzP_W05+++, InzP_W06+, InzP_U01++, InzP_U02+++, InzP_U05++, InzP_U06+, InzP_U08+, InzP_U09+, InzP_U11++, InzP_K01+, InzP_K02+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W06+, K1_W08+, K1_W09++, K1_W13+++, K1_W14+, K1_U01+, K1_U02+++, K1_U03+, K1_U05+, K1_U07++, K1_U17+++, K1_U18+, K1_K01+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K09++, K1_K10+, K1_K11+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Rozpoznaje krajową jednostkę normalizacyjną oraz normalizacyjne organizacje międzynarodowe. (K1_W13, K1_W14) W2 - Dokonuje oceny systemu normalizacji (K1_W13) W3 - Wskazuje i przedstawia podstawowe normy wykorzystywane w praktyce zarządczej i z obszaru gospodarki żywnościowej (K1_W08, K1_W09, K1_W13) W4 - Przedstawia etapy tworzenia normy zakładowej, zasady certyfikacji wyrobów oraz systemów (K1_W06, K1_W09) Umiejętności U1 - Potrafi wyszukać potrzebne normy oraz korzystać z różnych źródeł wiedzy normalizacyjnej (K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U17) U2 - Potrafi analizować i interpretować treści norm (K1_U02, K1_U07, K1_U17) U3 - Projektuje normę zakładową (K1_U05, K1_U07) U4 - Potrafi stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych w brokerstwie innowacji, w oparciu o wiedzę zawartą w normach (K1_U02, K1_U17, K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w celu dostosowywania się do potrzeb rynku pracy (K1_K01, K1_K09, K1_K11) K2 - Potrafi współpracować, konstruktywnie rozwiązywać problemy, przez stosowanie metod negocjacyjnych, pojednawczych, konstruktywnych, zgodnie z zasadą konsensusu, która jest wykorzystywana w ustalaniu treści norm (K1_K04, K1_K05, K1_K10) K3 - Uczy się odpowiedzialności za społeczne skutki wykonywania zawodu brokera innowacji w przemyśle np. poprzez wdrażanie norm zarządzania, podnosząc tym samym poziom jakości usług, wyrobów oraz informacji (K1_K09, K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Schweitzer T. (red), 2013r., "Normalizacja", wyd. PKN Warszawa, 2) Henrykowski W., 2009r., "System oceny zgodności w Unii Europejskiej pięć lat po akcesji. Historia i teraźniejszość.", wyd. PERT Warszawa, 3) Normy PN, PN-EN ISO, "wskazane przez osobę prowadzącą zajęcia". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: INFORMACJA NORMALIZACYJNA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, W4, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - prezentacja multimedialna, omawianie i dyskusja kazusów, praca projektowa, zadanie symulacyjne (U1, U2, U3, U4, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1-5% oceny końcowej (U4, K2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Symulacja dotycząca np. opracowywania i wdrażania systemu wg wybranej normy zarządzania, przeprowadzania audytu - 15 % oceny końcowej (U4) Ocena zdolności do samokształcenia 1 - Omawianie kazusów wykorzystania normalizacji w praktyce - 10% oceny końcowej (U2) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Rola norm w ocenie jakości produktów i usług (praca z dokumentami normalizacyjnymi, praca w grupach)- 15% oceny końcowej (U1, U2, K2) Projekt 1 - Opracowywanie normy na zadany temat (zadanie projektowe w grupach) - 15% oceny końcowej (U3, K2, K3) Test kompetencyjny 1 - Test z treści wykładowych zawierający 20 pytań, ocenianych w skali 0-1 pkt.; 12 pkt. - dost., 16 pkt. - db, 20 pkt. - bdb - 40% oceny końcowej (W1, W2, W3, W4, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Wstęp do prawoznawstwa Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych programem przedmiotu wprowadzającego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Katarzyna Joanna Staniewska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Katarzyna Joanna Staniewska Uwagi dodatkowe: Przewiduje się współudział członka PKN w jednej jednostce wykładowej (2h)

40 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 INFORMACJA NORMALIZACYJNA STANDARDIZING INFORMATION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do dyskusji, omówienia kazusów, symulacji 5,0 godz. - przygotowanie do testu kompetencyjnego 10,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej 5,0 godz. - zadanie projektowe 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 60,0 godz. - zajęcia praktyczne 35,0 godz. liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,40 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,25 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,25 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,40 35,0 godz.

41 BF ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A INNOWACJE W PRODUKCJI MIĘSA KULINARNEGO, PÓŁPRODUKTÓW I DAŃ GOTOWYCH INNOVATION IN THE PRODUCTION OF CULINARY MEAT, SEMI- FINISHED AND READY-MADE MEALS Charakterystyka współczesnego przemysłu mięsnego w Polsce - cechy negatywne i pozytywne. Współczesne trendy w badaniach naukowych w technologii mięsa. Analiza potrzeb gospodarki mięsnej, ocena i selekcja rozwiązań innowacyjnych, efektywność komercjalizacji wyników badań naukowych, możliwości wdrażania innowacji. Innowacyjne systemy postępowania przedubojowego i uboju zwierząt rzeźnych w aspekcie ich dobrostanu, aspektów higienicznych uzyskiwanych w drodze automatyzacji i robotyzacji linii ubojowych. Obiektywizacja systemów klasyfikacji tusz oraz możliwości zastosowania systemów wizyjnych i komputerowej analizy obrazu, pomiaru impedancji, ultrasonografii do ich oceny. Możliwości wdrażania innowacji w systemach rozbioru i wykrawania tusz z uwzględnieniem traceabillity i czynników ryzyka przenoszenia chorób odzwierzęcych. Charakterystyka chemiczna, technologiczna i możliwości zagospodarowania niekonwen cjonalnych surowców mięsnych zwierzęta łowne, króliki, strusie, przepiórki i perliczki. Nowoczesne metody chłodzenia mięsa zapewniające uzyskanie wysokiej jakości surowca. Chłodzenie wielostopniowe, płaszczowe, sekcyjne, natryskowe. Wdrażanie metod techniczno-technologicznych w realizacji dojrzewania i kondycjonowania mięsa kulinarnego. Postęp w produkcji mięsa konfekcjonowanego, półproduktów i dań gotowych z elementami utrwalania, pakowania i przechowalnictwa. ĆWICZENIA Nowoczesne systemy uboju i rozbioru tusz. Wykorzystanie nowoczesnych metod instrumentalnych w ocenie surowca. Porównanie składu i właściwości różnych gatunków mięsa i określenie przydatności technologicznej surowca. Ocena mięsa poddanego dojrzewaniu różnymi metodami. Ocena barwy mięsa kulinarnego i jej trwałości jako ważny wskaźnik jakości konsumenckiej. Innowacyjne rozwiązania w pakowaniu i utrwalaniu mięsa. Projektowanie mięsnych dań gotowych i ich praktyczne przygotowanie. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w przemyśle mięsnym. Rozpoznanie możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych i zapotrzebowania gospodarki mięsnej na innowacyjność. Poznanie nowoczesnych metod oceny mięsa. Zdobycie umiejętności wykorzystania aparatury w ocenie instrumentalnej mięsa oraz analizy i interpretacji wyników. Projektowanie mięsnych dań gotowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W06+, S1P_K01++, S1P_K03+, R1P_W03+++, R1P_W08+, R1P_U06+, R1P_U09+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K07+, InzP_W03+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+++, K1_W04+, K1_W06+, K1_U05+, K1_U09+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Charakteryzuje współczesny przemysł mięsny w Polsce oraz współczesne trendy w badaniach naukowych. Analizuje potrzeby gospodarki mięsnej, ocenia możliwości wdrażania innowacji i komercjalizacji wyników badań. (K1_W02, K1_W06) W2 - Zna innowacyjne systemy uboju zwierząt rzeźnych, klasyfikacji tusz, chłodzenia, rozbioru i wykrawania oraz dojrzewania i konfekcjonowania mięsa kulinarnego z uwzględnieniem automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych. (K1_W02, K1_W04) W3 - Charakteryzuje niekonwencjonalnych surowce mięsne, wskazuje możliwości ich zagospodarowania. (K1_W02) Umiejętności U1 - Wykorzystuje nowoczesne metody instrumentalne w ocenie surowca i określa jego przydatność technologiczną. (K1_U09) U2 - Projektuje i przygotowuje mięsne dania gotowe. (K1_U05) Kompetencje społeczne K1 - Organizuje podział pracy na stanowisku badawczym, współpracuje z kolegami na zajęciach praktycznych oraz przy sporządzaniu sprawozdania. Świadomie ocenia wkład własnej pracy. (K1_K04) K2 - Ma świadomość ciągłego postępu naukowego, technologicznego i technicznego, co wiąże się z koniecznością ciągłego uczenia się i otwartością na zmiany aby sprostać zadaniom brokera innowacji. (K1_K01, K1_K02) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Monografia pod red. S. Tyszkiewicza i H. Witkowskiej, 2011r., "Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce", wyd. ELIPSA. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Autorzy krajowi i zagraniczni, "Czasopismo: Meat Science", wyd. Elsevier, 2) Autorzy krajowi i zagraniczni, "Czasopismo; Gospodarka Mięsna", wyd. SIGMA NOT sp. z o.o., 3) Autorzy krajowi i zagraniczni, "Czasopismo: Przemysł Spożywczy", wyd. SIGMA NOT sp. z o.o.. Przedmiot/moduł: INNOWACJE W PRODUKCJI MIĘSA KULINARNEGO, PÓŁPRODUKTÓW I DAŃ GOTOWYCH Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/9 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Informacyjny z prezentacją multimedialną. (W1, W2, W3, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Ocena właściwości i przydatności technologicznej surowców mięsnych. (U1, U2, K1) Ćwiczenia terenowe - Nowoczesne rozwiązania uboju zwierząt, rozbioru tusz i pakowania mięsa w warunkach przemysłowych. (W2) Forma i warunki zaliczenia Egzamin ustny - Odpowiedź na 3 pytania z zestawu pytań. Skala ocen 2-5 z każdego pytania. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywna ocena z każdego pytania.ocena końcowa-średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. (W1, W2, W3, K2) Kolokwium pisemne 1 - Przeprowadzone po zakończonym cyklu ćwiczeń-60% oceny końcowej. 5 pytań otwartych, łącznie 15pkt.,60%pkt na zaliczenie, skala ocen 2-5. (U1, K2) Kolokwium praktyczne 1 - Ocena samodzielnie zaprojektowanego i wykonanego mięsnego dania gotowego - 30% oceny końcowej. Skala ocen 2-5. (U2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Obserwacja na zajęciach, ocena sprawozdania - 10% oceny końcowej. Skala ocen 2-5. (K1) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, Chemia i analiza żywności, Mikrobiologia żywności i środowiska pracy. Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych procesów w przemyśle. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Technologii i Chemii Mięsa adres: pl. Cieszyński 1, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Marek Grzegorz Cierach, prof.zw. Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż. Marek Grzegorz Cierach, prof.zw., dr inż. Tomasz Żmijewski

42 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 INNOWACJE W PRODUKCJI MIĘSA KULINARNEGO, PÓŁPRODUKTÓW I DAŃ GOTOWYCH INNOVATION IN THE PRODUCTION OF CULINARY MEAT, SEMI- FINISHED AND READY-MADE MEALS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - Opracowanie sprawozdań z zajęć praktycznych 13,0 godz. - Przygotowanie do egzaminu 15,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium 7,0 godz. - Przygotowanie do wykonania ćwiczeń 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 40,0 godz. 115,0 godz. - zajęcia praktyczne 58,0 godz. liczba punktów ECTS = 115,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,60 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,93 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,57 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,32 58,0 godz.

43 BF ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A INNOWACJE W PRODUKCJI PRZETWORÓW MIĘSNYCH O ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ INNOVATION IN THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS WITH ENHANCED NUTRITIONAL VALUE Charakterystyka współczesnego przemysłu mięsnego w Polsce - cechy negatywne i pozytywne. Współczesne trendy w badaniach naukowych w technologii mięsa. Analiza potrzeb gospodarki mięsnej, ocena i selekcja rozwiązań innowacyjnych, efektywność komercjalizacji wyników badań naukowych, możliwości wdrażania innowacji. Innowacyjne systemy postępowania przedubojowego i uboju zwierząt rzeźnych w aspekcie ich dobrostanu, aspektów higienicznych uzyskiwanych w drodze automatyzacji i robotyzacji linii ubojowych. Obiektywizacja systemów klasyfikacji tusz oraz możliwości zastosowania systemów wizyjnych i komputerowej analizy obrazu, pomiaru impedancji, ultrasonografii do ich oceny. Możliwości wdrażania innowacji w systemach rozbioru i wykrawania tusz z uwzględnieniem traceabillity i czynników ryzyka przenoszenia chorób odzwierzęcych. Charakterystyka chemiczna, technologiczna i możliwości zagospodarowania niekonwen cjonalnych surowców mięsnych zwierzęta łowne, króliki, strusie, przepiórki i perliczki. Nowoczesne metody chłodzenia mięsa zapewniające uzyskanie wysokiej jakości surowca. Chłodzenie wielostopniowe, płaszczowe, sekcyjne, natryskowe. Wdrażanie metod techniczno-technologicznych w realizacji dojrzewania i kondycjonowania mięsa kulinarnego. Postęp w produkcji mięsa konfekcjonowanego, półproduktów i dań gotowych z elementami utrwalania, pakowania i przechowalnictwa. ĆWICZENIA Nowoczesne systemy uboju i rozbioru tusz. Wykorzystanie nowoczesnych metod instrumentalnych w ocenie surowca. Porównanie składu i właściwości różnych gatunków mięsa i określenie przydatności technologicznej surowca. Ocena mięsa poddanego dojrzewaniu różnymi metodami. Ocena barwy mięsa kulinarnego i jej trwałości jako ważny wskaźnik jakości konsumenckiej. Innowacyjne rozwiązania w pakowaniu i utrwalaniu mięsa. Projektowanie mięsnych dań gotowych i ich praktyczne przygotowanie. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w przetwórstwie mięsa. Rozpoznanie możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych i zapotrzebowania gospodarki mięsnej na innowacyjność. Poznanie nowoczesnych metod oceny jakości przetworów mięsnych. Zdobycie umiejętności produkcji przetworów mięsnych, wykorzystania urządzeń technologicznych oraz analizy organoleptycznej i instrumentalnej jakości produktów. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W06+, S1P_U07++, S1P_K01++, S1P_K03+, R1P_W03+++, R1P_W05++, R1P_W08+, R1P_U01+, R1P_U05+, R1P_U06+++, R1P_U09+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K07+, InzP_W03+, InzP_W06+, InzP_U11+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+++, K1_W03+, K1_W04++, K1_W06+, K1_W07+, K1_U02+, K1_U05+, K1_U06++, K1_U09+, K1_U11+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Charakteryzuje współczesny przemysł mięsny w Polsce oraz współczesne trendy w badaniach naukowych. Analizuje potrzeby gospodarki mięsnej, ocenia możliwości wdrażania innowacji i komercjalizacji wyników badań. (K1_W02, K1_W06) W2 - Zna nowoczesne technologie w przetwórstwie mięsa. Innowacyjne rozwiązania technologiczne i techniczne w realizacji operacji i procesów jednostkowych. Udoskonalenia linii produkcyjnych w kierunku wzrostu wydajności i poprawy higieny produkcji, linie produkcyjne o pracy ciągłej. Możliwości zastosowania automatyzacji i robotyzacji w produkcji przetworów mięsnych. (K1_W02, K1_W04) W3 - Zna współczesne trendy w stosowaniu dodatków funkcjonalnych prozdrowotnych, pro- i prebiotyków. Charakteryzuje żywność wygodną i funkcjonalną oraz innowacyjne technologie produkcji przetworów mięsnych o ograniczonej zawartości tłuszczu, fosforanów i konserwantów. Wskazuje możliwości poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego przetworów mięsnych. (K1_W02, K1_W04, K1_W07) W4 - Zna nowoczesne metody oceny jakości przetworów mięsnych oraz zasady projektowania i wdrażania nowych wyrobów mięsnych. (K1_W02, K1_W03) Umiejętności U1 - Produkuje i ocenia organoleptycznie i instrumentalnie przetwory mięsne. (K1_U09, K1_U11) U2 - Projektuje i przygotowuje przetwory mięsne o zwiększonej wartości odżywczej. (K1_U05, K1_U06) U3 - Stosuje innowacyjne dodatki w produkcji przetworów mięsnych. (K1_U02, K1_U06) Kompetencje społeczne K1 - Organizuje podział pracy na stanowisku badawczym, współpracuje z kolegami na zajęciach praktycznych oraz przy sporządzaniu sprawozdania. Świadomie ocenia wkład własnej pracy. (K1_K04) K2 - Ma świadomość ciągłego postępu naukowego, technologicznego i technicznego, co wiąże się z koniecznością ciągłego uczenia się i otwartością na zmiany aby sprostać zadaniom brokera innowacji. (K1_K01, K1_K02) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Monografia pod red. S. Tyszkiewicza i H. Witkowskiej, 2011r., "Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce", wyd. ELIPSA. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Autorzy krajowi i zagraniczni, "Czasopismo: Meat Science", wyd. Elsevier, 2) Autorzy krajowi i zagraniczni, "Czasopismo: Przemysł Spożywczy", wyd. SIGMA NOT sp. z o.o., 3) Autorzy krajowi i zagraniczni, "Czasopismo: Gospodarka Mięsna", wyd. SIGMA NOT sp. z o.o.. Przedmiot/moduł: INNOWACJE W PRODUKCJI PRZETWORÓW MIĘSNYCH O ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/9 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Informacyjny z prezentacją multimedialną. (W1, W2, W3, W4, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Produkuje i ocenia przetwory mięsne. Projektuje nowe wyroby o zwiększonej wartości odżywczej. (W4, U1, U2, U3, K1) Ćwiczenia terenowe - Nowoczesne technologie produkcji, konfekcjonowania i pakowania przetworów mięsnych w przemyśle. (W2) Forma i warunki zaliczenia Egzamin ustny - Odpowiedź na 3 pytania z zestawu pytań.skala ocen 2-5 z każdego pytania. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywna ocena z każdego pytania.ocena końcowa-średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. (W1, W2, W3, W4, K2) Kolokwium pisemne 1 - Przeprowadzone po zakończonym cyklu ćwiczeń-60% oceny końcowej. 5 pytań otwartych, łącznie 15pkt.,60%pkt na zaliczenie,skala ocen 2-5. (W3, W4, U1, U3, K2) Kolokwium praktyczne 1 - Ocena samodzielnie zaprojektowanego i wykonanego przetworu mięsnego o zwiększonej wartości odżywczej - 30% oceny końcowej. Skala ocen 2-5. (U2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Obserwacja na zajęciach, ocena sprawozdania - 10% oceny końcowej. Skala ocen 2-5. (K1) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, Chemia i analiza żywności, Mikrobiologia żywności i środowiska pracy. Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych procesów w przemyśle sporzywczym. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Technologii i Chemii Mięsa adres: pl. Cieszyński 1, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Marek Grzegorz Cierach, prof.zw. Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż. Marek Grzegorz Cierach, prof.zw., dr inż. Tomasz Żmijewski

44 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 INNOWACJE W PRODUKCJI PRZETWORÓW MIĘSNYCH O ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ INNOVATION IN THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS WITH ENHANCED NUTRITIONAL VALUE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - Opracowanie sprawozdań z zajęć praktycznych 13,0 godz. - Przygotowanie do egzaminu 15,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium 7,0 godz. - Przygotowanie do wykonania ćwiczeń 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 40,0 godz. 115,0 godz. - zajęcia praktyczne 58,0 godz. liczba punktów ECTS = 115,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,60 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,93 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,57 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,32 58,0 godz.

45 B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A INNOWACYJNE BIOPROCESY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI INNOVATIVE BIOPROCESSES IN FOOD TECHNOLOGY Postęp inżynierii genetycznej. Biotechnologiczna modyfikacja składników żywności: białek, sacharydów i lipidów. Modyfikacja mikroorganizmów na potrzeby produkcji żywności. Biotechnologiczna synteza: antybiotyków, tłuszczów, białek i sacharydów na potrzeby przemysłu spożywczego. Zastosowanie biopolimerów. Biotransformacja i biokonwersja. Strukturyzacja składników żywności. Postęp techniczny w produkcji żywności. Innowacyjne metody produkcji i zastosowania pre- i probiotyków. Synbiotyki. Biotechnologiczne metody zagospodarowania odpadów. Bioremediacja. Waloryzacja produktów ubocznych i odpadów przemysłu spożywczego. Nano(bio)technologia w produkcji żywności. Zastosowanie ukierunkowanej ewolucji molekularnej i inżynierii białka w doskonaleniu enzymów. ĆWICZENIA Zastosowanie techniki wysokich ciśnień w produkcji żywności. Ocena możliwości stosowania techniki homogenizacji wysokociśnieniowej jako metody utrwalania żywności. Zastosowanie immobilizowanych mikroorganizmów i enzymów w produkcji żywności. Enkapsulacja składników żywności. Otrzymywanie liposomów i ich zastosowanie w produkcji żywności. Biosynteza nanocząstek i ich zastosowanie. Biotechnologiczne metody usuwania biofilmu. Biosynteza dienów kwasu linolowego w produktach mleczarskich. Nano(bio)technologia w produkcji żywności. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bioprocesami stosowanymi w technologii żywności ze szczególnym uwzględnieniem możliwości opracowywania i wdrażania bioprocesów innowacyjnych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_W09+++, S1P_U01+, S1P_U08+, S1P_K01++, S1P_K02++, R1P_W03+, R1P_W08+++, R1P_U01+++, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U11+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K03+, R1P_K04+, InzP_W02+++, InzP_U02+, InzP_U06+, InzP_K01+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W06+++, K1_U01+, K1_U02+, K1_U05+, K1_U07+, K1_K01+, K1_K03+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K11+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna nowoczesne trendy i perspektywy biotechnologii w produkcji żywności (K1_W06) W2 - Potrafi scharakteryzować bioprocesy wykorzystywane do produkcji i ulepszania żywności (K1_W02, K1_W06) W3 - Zna sposoby wykorzystania biotechnologii w waloryzacji produktów odpadowych przemysłu spożywczego (K1_W06) W4 - Zna i opisuje innowacyjne metody produkcji i zastosowania bioproduktów w żywności. (K1_W06) Umiejętności U1 - Proponuje i analizuje innowacyjne rozwiązania w pozyskiwaniu bioproduktów (K1_U02, K1_U05) U2 - Analizuje i ocenia możliwości zastosowania innowacyjnych bioproduktów w produkcji żywności (K1_U01) U3 - Potrafi zinterpretować wyniki eksperymentów i na ich podstawie sformułować wnioski (K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - Angażuje się w planowanie pracy w laboratorium i organizację badań (K1_K05, K1_K11) K2 - Pracuje w zespole i wykazuje odpowiedzialność za usyskane przez zespół efekty (K1_K03, K1_K04) K3 - Jest świadomy niezbędności stałego aktualizowania wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji bioproduktów i żywności (K1_K01) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., 2010r., "Ogólna technologia żywności", wyd. WNT Warszawa, 2) Bednarski W., Reps A., 2012r., "Biotechnologia żywności", wyd. WNT Warszawa, 3) Świderski F., 1999r., "Żywność wygodna i funkcjonalna", wyd. WNT Warszawa, 4) Bednarski W., Fiedurek J., 2012r., "Biotechnologia przemysłowa", wyd. WNT Warszawa, 5) Czerniawski B., Michniewicz J., 1998r., "Opakowania żywności", wyd. Agro Food Technology.Sp.z o.o. Czeladż, 6) Dłużewska E., Leszczyński K., 2013r., "Ogólna technologia żywności", wyd. SGGW Warszawa, 7) Hajduk E., 2010r., "Ogólna technologia żywności", wyd. UR Kraków, 8) Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S., 2005r., "Enzymatyczna modyfikacja składników żywności", wyd. AR Szczecin. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Earle M., 2007r., "Opracowanie Produktów Spożywczych. Podejście Marketingowe", wyd. WNT Warszawa, 2) Ziemba Z., 1993r., "Podstawy cieplnego utrwalania żywności", wyd. WNT Warszawa, 3) Gruda Z., Postolski J., 1999r., "Zamrażanie żywności", wyd. WNT Warszawa, 4) Sikorski Z.E., 1994r., "Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności", wyd. WNT Warszawa, 5) Różni autorzy, "Czasopisma polskie i zagraniczne polecane przez prowadzącego przedmiot". Przedmiot/moduł: INNOWACYJNE BIOPROCESY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/5 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersacyjny (W1, W2, W3, W4) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - Wykonanie doświadczeń zbieżnych z tematyką zajęć, sporządzenie sprawozdań z doświadczeń, dyskusja (W2, W4, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Pytania otwarte z zagadnień podanych przez prowadzącego, zbieżne z tematyką zajęć. Skala ocen % oceny końcowej. (W1, W2, W3, W4) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Obserwacja na ćwiczeniach. Skala ocen % oceny końcowej. (K1, K2, K3) Sprawozdanie 1 - Opracowanie wyników doświadczeń wykonywanych na ćwiczeniach wraz z wnioskami. Ocena w skali % oceny końcowej. (U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chemia i analityka żywności, Wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności, Biotechnologia fermentacji i odnawialnych żródeł energii lub Bioprodukty w Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biotechnologii Żywności adres: ul. Jana Heweliusza 1, pok. 109, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Marek Andrzej Adamczak, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Marek Andrzej Adamczak, prof. UWM, dr inż. Bartosz Marek Brzozowski, dr hab. inż. Agnieszka Jankowska, prof. dr hab. inż. Jacek Piotr Leman, dr inż. Małgorzata Lewandowska Uwagi dodatkowe: Grupy ćwiczeniowe osób

46 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 INNOWACYJNE BIOPROCESY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI INNOVATIVE BIOPROCESSES IN FOOD TECHNOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Przygotowanie się do kolokwium 15,0 godz. - Przygotowanie się do realizacji ćwiczeń 5,0 godz. - Przygotowanie sprawozdania 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25,0 godz. 55,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 55,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,20 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,09 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,91 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

47 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES Innowacje pojęcie i znaczenie. Przedsiębiorstwo jako podmiot wdrażający innowacje. Innowacje przedsiębiorstwach. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Bariery innowacyjności. Innowacyjność a rozwój regionalny. Narodowy system innowacji w Polsce (NSI). Innowacyjność polskiej gospodarki ĆWICZENIA Innowacyjność przedsiębiorstw podstawowe pojęcia. Planowanie nowego produktu. Tradycyjne i lateralne podejście do innowacji. Metody oceny nowych produktów. Pomiar innowacyjności w ujęciu mikro- (przedsiębiorstwo), mezo- (region, branża) i makro- (kraj) CEL KSZTAŁCENIA Nabycie przez studentów wiedzy o specyfice procesów innowacyjnych w mikro-, mezo- i makroskali, a także umiejętności teoretycznej i empirycznej analizy przedsięwzięć rozwojowych - ocena ich istotności oraz formułowanie wniosków OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W03+, S1P_W04+, S1P_W05++, S1P_W08++, S1P_W11+, S1P_U02++, S1P_U08+++, S1P_U09+++, S1P_U10+++, S1P_K01++, S1P_K02+, S1P_K03++, S1P_K05+, S1P_K06+, R1P_W02+++, R1P_W11++, R1P_U01+++, R1P_U02+++, R1P_U06++, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K03++, R1P_K06+, R1P_K07+, InzP_W05+++, InzP_W06+, InzP_U02+++, InzP_U05+++, InzP_U06++, InzP_U08++, InzP_K01+++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W10+, K1_W11+, K1_W12+, K1_U01++, K1_U02+++, K1_U05++, K1_K01+, K1_K02+, K1_K03+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zna elementarną terminologię związaną z innowacjami i innowacyjnością; podstawowe metody i wskaźniki stosowane w ocenie innowacyjności przedsiębiorstw (K1A_W03) (K1_W09, K1_W10, K1_W11, K1_W12) Umiejętności U1 - Student analizuje i ocenia innowacyjność przedsiębiorstw z wykorzystaniem podstawowych miar; rozróżnia rodzaje innowacji (wg metodologii Oslo)oraz rozpoznaje stymulatory i bariery innowacyjności przedsiębiorstw. (K1A_U02) (K1_U02, K1_U05) U2 - Student analizuje i porównuje tradycyjne oraz alternatywne sposoby tworzenia nowych produktów (podaje przykłady). (K1A_U03) (K1_U01, K1_U02) U3 - Student na podstawie zdobytej wiedzy potrafi wybrać korzyste propozycje koncepcji nowych produktów (K1A_U08) (K1_U01, K1_U02, K1_U05) Kompetencje społeczne K1 - Student wykazuje kreatywność, jest aktywnym uczestnikiem zespołów zadaniowych; uzupełnia posiadaną wiedzę i w komunikatywny sposób przekazuje ją otoczeniu. (K1A_K03) (K1_K01, K1_K02, K1_K03, K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Białoń L. (red.), 2010r., "Zarządzanie działalnością innowacyjną", wyd. Placet, 2) Wiśniewska J., Janasz K., 2013r., "Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami", wyd. CeDeWu. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Strużycki M. (red.), 2006r., "Innowacyjność w teorii i praktyce", wyd. SGH Warszawa, 2) Drucker P., 1992r., "Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady", wyd. PWE. INE PAN. Przedmiot/moduł: INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny (W1, U1, K1) (W1, U1, U2, U3, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Innowacyjność przedsiębiorstw podstawowe pojęcia. Planowanie nowego produktu. Tradycyjne i lateral (W1, U1, U2, U3, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Pytania sprawdzające posiadaną wiedzę i umiejętności(w1, U1, U2, U3) (W1, U1, U2, U3) Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - Praca w grupach (ćwiczenia) - analiza i wnioski wynikające oceny innowacyjności przedsiębiorstw (przykłady)(k1) (U1, U2, U3, K1) Raport 3 - Przeprowadzenie badania ankietowego w przedsiębiorstwie nt. jego innowacyjności; przeprowadzenie analizy i ocena uzyskanych wyników (praca pisemna)(k1) (W1, U1, U2, U3, K1) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: podstawy organizacji i zarządzania, analiza ekonomiczna, podstawy ekonomii Wymagania wstępne: wiedza: podstawowa wiedza na temat zjawisk gospodarczych, zasad i norm funkcjonowania przedsiębiorstw; umiejętności: posługiwanie się podstawowymi metodami i narzędziami analitycznymi Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Małgorzata Grażyna Juchniewicz, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: mgr Daniel Leonard Ciupiński, Kamil Decyk, dr inż. Barbara Grzybowska

48 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie case study nt. innowacyjności wybranego przedsiębiorstwa 10,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

49 BF ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW INTERNATIONALIZATION OF ENTERPRISES 1. Teoretyczne ujęcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa 2. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw 3. Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw 4. Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstw 5. Korporacje transnarodowe 6. Strategie i struktury przedsiębiorstw międzynarodowych 7. Charakterystyka internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego ĆWICZENIA 1. Rodzaje przedsiębiorstw o charakterze międzynarodowym 2. Mierniki poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw 3. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne 4. Obszary i formy działalności korporacji transnarodowych 5. Ryzyko w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw 6. Charakterystyka internacjonalizacji wybranych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego CEL KSZTAŁCENIA 1. Przekazanie wiedzy z zakresu cech, typologii oraz form działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 2. Wykształcenie umiejętności analizy bieżącej oraz prognozowania przyszłej działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, szczególnie w gospodarce żywnościowej 3. Wykształcenie umiejętności oceny determinant internacjonalizacji przedsiębiorstw, szczególnie z sektora rolno-spożywczego 4. Rozwinięcie kompetencji zespołowego rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W03++, S1P_W04++, S1P_W05+++, S1P_W08+++, S1P_W11+, S1P_U02+, S1P_U03+ +, S1P_U04+, S1P_U07+, S1P_K02+, S1P_K03++, S1P_K04+, S1P_K05++, R1P_W11+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09++, K1_W10++, K1_W11+, K1_W12+, K1_U13+, K1_U14+, K1_K04+, K1_K06+, K1_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Opisuje cechy różnych typów przedsiębiorstw o charakterze międzynarodowym (K1_W09, K1_W10) W2 - Charakteryzuje formy prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych (K1_W10, K1_W12) W3 - Identyfikuje czynniki wpływające na wybór strategii międzynarodowej przedsiębiorstwa (K1_W09, K1_W11) Umiejętności U1 - Analizuje czynniki determinujące decyzje przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (K1_U14) U2 - Ocenia bieżącą oraz formułuje przyszłą strategię wybranych przedsiębiorstw o charakterze międzynarodowym (K1_U13) Kompetencje społeczne K1 - Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role (K1_K04, K1_K08) K2 - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) J. Rymarczyk, 2012r., "Biznes międzynarodowy", wyd. PWE, t.i, s.604, 2) T. Wierzejski, 2010r., "Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce", wyd. PTE, t.i, s.268. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) M. Gorynia, B. Jankowska, 2007r., "Teorie internacjonalizacji", wyd. Gospodarka Narodowa, t.10/2007, s.21-44, 2) R. Oczkowska, 2013r., "Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji", wyd. Difin, t.i, s.323, 3) M. Witek-Hajduk, 2010r., "Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej", wyd. Wyd. SGH, t.i, s.409. Przedmiot/moduł: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Obszar kształcenia: nauki ekonomiczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15 Ćwiczenia: 15 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Ćwiczenia w formie rozwiązywania case studies, dyskusja, prezentacja (U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Kolokwium zaliczeniowe, w skład którego wchodzi część testowa, część opisowa oraz case study (W1, W2, W3, U1, U2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Ocena przygotowywanych na ćwiczeniach rozwiązań case studies (U1, U2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy ekonomii, Podstawy organizacji i zarządzania Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii oraz organizacji i zarządzania Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mikroekonomii adres: pl. Cieszyński 1, pok. 327, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Tomasz Włodzimierz Wierzejski Osoby prowadzące przedmiot: dr Tomasz Włodzimierz Wierzejski

50 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW INTERNATIONALIZATION OF ENTERPRISES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - Przygotowanie do zaliczenia 15,0 godz. - Przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 62,0 godz. - zajęcia praktyczne 45,0 godz. liczba punktów ECTS = 62,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,48 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,29 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,21 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,80 45,0 godz.

51 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD INŻYNIERIA PROCESOWA PROCESS ENGINEERING Przepływ płynów rzeczywistych, opory przepływu,, instalacje do transportu płynów. Mieszadła i mieszanie mechaniczne. Materiały ziarniste, fluidyzacja. Rozdział układów niejednorodnych i mieszanin: opadanie grawitacyjne, wirowanie i filtracja. Nowoczesne techniki rozdziału - procesy membranowe. Podstawy ruchu ciepła: promieniowanie, przewodzenie, wnikanie, przenikanie. Przenikanie ciepła w wymiennikach ciepła, bilans cieplny. Zatężanie roztworów w wyparkach, bilans cieplny, masowy. Elementy suszarnictwa. Suszenie konwekcyjne, bilans cieplny, masowy. Podstawy przenoszenia masy. Ekstrakcja. Destylacja. Rektyfikacja. ĆWICZENIA Badanie współczynnika oporu w prostym odcinku rurociągu. Wyznaczanie współczynnika wnikania w warunkach konwekcji naturalnej i wymuszonej. Praktyczne zapoznanie się z procesem konwekcyjnego suszenia materiałów wilgotnych, wykonanie bilansu cieplnego i masowego procesu suszenia. Badanie procesu wyparnego, sporządzanie bilansów cieplnego i masowego. Przeprowadzenie procesu ekstrakcji w układzie modelowym typu ciało stałe-ciecz, bilans masowy. Filtracja zawiesiny, wyznaczanie stałych równania filtracji. Badanie procesu permeacji. Obliczenia z zakresu wybranych operacji jednostkowych. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu inżynierii procesowej. Opanowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów, wyszukiwania i interpretowania informacji pochodzących z różnych źródeł, przeprowadzenie prostych obliczeń dot. wybranych procesów jednostkowych. Nabycie umiejętności przedstawiania wyników doświadczeń w formie pisemnej i graficznej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W03+, R1P_W04+, R1P_W05+, R1P_U01+, R1P_U02+, R1P_U04+, R1P_U08+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K02+, InzP_W02+, InzP_W03+, InzP_U01+, InzP_U12+ Symbole efektów kierunkowych K1_W04+, K1_U04+, K1_U07+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje operacje jednostkowe w procesach przetwórstwa żywności (K1_W04) Umiejętności U1 - Stosuje wiedzę inżynierską do opracowywania bilansów materiałowych i energetycznych dla aparatów i procesów technologicznych (K1_U04) U2 - Sporządza raporty, sprawozdania z realizacji prostych badań i eksperymentów połączone z interpretacja wyników (K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - Wykazuje zdolność do pracy w zespole, przyjmowania w nim różnych ról (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Lewicki, P., 2006r., "Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego", wyd. WNT - Warszawa, 2) Serwiński, M., 1983r., "Zasady inżynierii chemicznej i procesowej", wyd. WNT - Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Janiszewska, E., Witrowa-Rajchert, 2005r., "Ekstrakcja nadkrytyczna w przemyśle ", wyd. Żywność. Nauka.Technologia. Jakość, t.4 (45):, s.5-16, 2) Rautenbach R., 1996r., "Procesy membranowe", wyd. WN-T Warszawa, s.13-20, Przedmiot/moduł: INŻYNIERIA PROCESOWA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/4 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - informacyjny z prezentacją multimedialną (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - ćwiczenia na stanowiskach pomiarowych (W1, U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 100% oceny końcowej.skala ocen 2-5. (W1) Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie 5 kolokwiów na ocenę pozytywną (80% udział w ocenie z ćwiczeń). Skala ocen 2-5. (W1) Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - Wg zaangażowania w pracę na ćwiczeniach (10% udział w ocenie końcowej z ćwiczeń). Skala ocen 2-5 (K1) Sprawozdanie 3 - Zaliczenie 6 sprawozdań na ocenę (10% udział w ocenie końcowej z ćwiczeń). Skala ocen 2-5. Trzykrotne odrzucenie sprawozdania powoduje konieczność powtarzania ćwiczenia. (U1, U2) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: matematyka, fizyka, chemia Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 18, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Brygida E. Dybowska Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Brygida E. Dybowska Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w grupach osobowych

52 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 INŻYNIERIA PROCESOWA PROCESS ENGINEERING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 60,0 godz. - przygotowanie sprawozdań 12,0 godz. - samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i zaliczeń 40,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 52,0 godz. 112,0 godz. - zajęcia praktyczne 42,0 godz. liczba punktów ECTS = 112,00 godz.: 27,00 godz./ects = 4,15 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,14 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,86 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,56 42,0 godz.

53 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A O ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI B2 SEMESTR I ENGLISH B2 SEMESTER I student poznaje i rozwija słownictwo ogólne oraz związane ze swoim kierunkiem studiów oraz nabywa umiejętności wykorzystania go w praktyce przy tłumaczeniu, słuchaniu, przygotowywaniu wystąpień ustnych oraz wypowiedzi pisemnych; student pracuje samodzielnie, w parach i w grupach CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B2, pozwalających studentom na proste i spójne wyrażania się na znane tematy i prywatne dziedziny zainteresowań, na relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, opisywanie marzeń, nadziei i celów oraz podanie krótkich dowodów i objaśnień, co do planów i poglądów OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K07+, R1P_W11+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_U13+, R1P_K01+, R1P_K07+, InzP_W05+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U19+, K1_K01+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ma podstawową wiedzę pozwalającą na komunikowanie interpersonalne i społeczne oraz zna rodzaje i uwarunkowania więzi organizacyjnych. (K1_W15) Umiejętności U1 - Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (K1_U19) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie brokera innowacji na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz rozwoju osobistego. (K1_K01) K2 - Posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej. (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kerr P., Jones C., 2012r., "Straightforward Upper-Intermediate", wyd. Macmillan. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: JĘZYK ANGIELSKI B2 SEMESTR I Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 60/4 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zajęcia w grupie z lektorem, który nadzoruje, prowadzi i wspiera proces uczenia się (W1, U1, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - student wykonuje zadania pisemne na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności (U1) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - student otrzymuje ocenę na podstawie umiejętności pracy w grupie oraz w parach (W1, U1, K2) Sprawdzian ustny 1 - student otrzymuje ocenę na podstawie wypowiedzi ustnej i umiejętności wykorzystania w niej dotychczas opanowanego słownictwa oraz konstrukcji gramatycznych (W1, U1, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: polski/angielski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: deklarowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Radosław Maciej Mikołajski Osoby prowadzące przedmiot: mgr Radosław Maciej Mikołajski

54 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 JĘZYK ANGIELSKI B2 SEMESTR I ENGLISH B2 SEMESTER I Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 60,0 godz. 61,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do kolokwiów i sprawdzianów 20,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. 35,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 96,0 godz. liczba punktów ECTS = 96,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,84 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,54 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,46 punktów ECTS.

55 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A O ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI B2 SEMESTR II ENGLISH B2 SEMESTER II student poznaje i rozwija słownictwo ogólne oraz związane ze swoim kierunkiem studiów oraz nabywa umiejętności wykorzystania go w praktyce przy tłumaczeniu, słuchaniu, przygotowywaniu wystąpień ustnych oraz wypowiedzi pisemnych; student pracuje samodzielnie, w parach i w grupach CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B2, pozwalających studentom na proste i spójne wyrażania się na znane tematy i prywatne dziedziny zainteresowań, na relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, opisywanie marzeń, nadziei i celów oraz podanie krótkich dowodów i objaśnień, co do planów i poglądów OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K07+, R1P_W11+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_U13+, R1P_K01+, R1P_K07+, InzP_W05+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U19+, K1_K01+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ma podstawową wiedzę pozwalającą na komunikowanie interpersonalne i społeczne oraz zna rodzaje i uwarunkowania więzi organizacyjnych. (K1_W15) Umiejętności U1 - Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (K1_U19) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie brokera innowacji na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz rozwoju osobistego. (K1_K01) K2 - Posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej. (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kerr P., Jones C., 2012r., "Straightforward Upper-Intermediate", wyd. Macmillan. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: JĘZYK ANGIELSKI B2 SEMESTR II Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 60/4 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zajęcia w grupie z lektorem, który nadzoruje, prowadzi i wspiera proces uczenia się (W1, U1, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - student wykonuje zadania pisemne na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności (U1) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - student otrzymuje ocenę na podstawie umiejętności pracy w grupie oraz w parach (W1, U1, K2) Sprawdzian ustny 1 - student otrzymuje ocenę na podstawie wypowiedzi ustnej i umiejętności wykorzystania w niej dotychczas opanowanego słownictwa oraz konstrukcji gramatycznych (W1, U1, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: polski/angielski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: deklarowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Radosław Maciej Mikołajski Osoby prowadzące przedmiot: mgr Radosław Maciej Mikołajski

56 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 JĘZYK ANGIELSKI B2 SEMESTR II ENGLISH B2 SEMESTER II Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 60,0 godz. 61,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do kolokwiów i sprawdzianów 20,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. 35,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 96,0 godz. liczba punktów ECTS = 96,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,84 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,54 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,46 punktów ECTS.

57 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF JĘZYK NIEMIECKI B2/1 ECTS: 4 GERMAN B2/1 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA Wprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku niemieckim w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów niemieckojęzycznych (D-A-CH) w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B1, pozwalających studentom na proste i spójne wyrażanie się na znane tematy i prywatne dziedziny zainteresowań, relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, opisywanie marzeń, nadziei i celów oraz podanie krótkich dowodów, objaśnień, planów i poglądów; wprowadzenie podstawowej terminologii specjalistycznej z wykorzystaniem prostych tekstów w języku niemieckim OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K07+, R1P_W11+, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_U13+++, R1P_K01+, R1P_K07+, InzP_W05+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U19+++, K1_K01+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną, niezbędną do rozumienia i formułowania wypowiedzi w języku niemieckim, zgodnie z tabelą wymagań dla poziomu B1 ESOKJ i proporcjonalnie do przewidzianej liczby godzin kursu (K1_W15) Umiejętności U1 - Student potrafi zrozumieć zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, uczelnia, praca); potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych tekstach, zawierających elementy leksyki specjalistycznej z zakresu kierunku studiów (K1_U19) U2 - Student umie porozumieć się w sytuacjach codziennych, wymagających bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znane temat, opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie, wypowiadać się na tematy związane z kierunkiem studiów, uczestniczyć w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na tematy związane z kierunkiem studiów (K1_U19) U3 - Student posiada umiejętność rozumienia krótkich, prostych listów oficjalnych, potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości oraz umie napisać prosty list oficjalny (np. zaproszenie, podziękowanie, zapytanie) (K1_U19) Kompetencje społeczne K1 - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K1_K01) K2 - Student potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role; pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Funk, Kuhn, Demme, Winzer, 2007r., "studio d B1", wyd. Cornelsen. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Stanisław Bęza, 2002r., "Deutsch deine Chance", wyd. POLTEXT, t.2, 2) red. prof. R. Lipczuk, 2010r., "Słownik szkolny polsko-niemiecki i niemiecko-polski", wyd. Langenscheidt. Przedmiot/moduł: JĘZYK NIEMIECKI B2/1 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 60/4 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zajęcia w grupie prowadzone przez lektora, który nadzoruje, prowadzi i wspiera proces uczenia się (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Student jest oceniany za aktywność, kreatywność i poprawność wykonywania zadań w grupie (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Sprawdzian pisemny 1 - przeprowadzenie co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych polegających na rozwiązaniu przez studenta zadań pisemnych sprawdzających stopień opanowania materiału gramatycznego i leksykalnego (W1, U1, U2, U3, K1) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: niemiecki/polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: deklarowana znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Renata Anna Żebrowska Osoby prowadzące przedmiot: mgr Renata Anna Żebrowska

58 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B JĘZYK NIEMIECKI B2/1 ECTS: 4 GERMAN B2/1 Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 60,0 godz. 61,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do sprawdzianów 15,0 godz. - samodzielna praca studenta 20,0 godz. 35,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 96,0 godz. liczba punktów ECTS = 96,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,84 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,54 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,46 punktów ECTS.

59 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF JĘZYK NIEMIECKI B2/2 ECTS: 4 GERMAN B2/2 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA Wprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku niemieckim w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów niemieckojęzycznych (D-A-CH) w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B2, pozwalających studentom na proste i spójne wyrażanie się na znane tematy i prywatne dziedziny zainteresowań, relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, opisywanie marzeń, nadziei i celów oraz podanie krótkich dowodów, objaśnień, planów i poglądów; wprowadzenie podstawowej terminologii specjalistycznej z wykorzystaniem prostych tekstów w języku niemieckim OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K07+, R1P_W11+, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_U13+++, R1P_K01+, R1P_K07+, InzP_W05+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U19+++, K1_K01+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną, niezbędną do rozumienia i formułowania wypowiedzi w języku niemieckim, zgodnie z tabelą wymagań dla poziomu B2 ESOKJ i proporcjonalnie do przewidzianej liczby godzin kursu (K1_W15) Umiejętności U1 - Student potrafi zrozumieć zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, uczelnia, praca); potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych tekstach, zawierających elementy leksyki specjalistycznej z zakresu kierunku studiów (K1_U19) U2 - Student umie porozumieć się w sytuacjach codziennych, wymagających bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znane temat, opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie, wypowiadać się na tematy związane z kierunkiem studiów, uczestniczyć w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na tematy związane z kierunkiem studiów (K1_U19) U3 - Student posiada umiejętność rozumienia krótkich, prostych listów oficjalnych, potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości oraz umie napisać prosty list oficjalny (np. zaproszenie, podziękowanie, zapytanie) (K1_U19) Kompetencje społeczne K1 - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K1_K01) K2 - Student potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role; pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, 2010r., "studio d B2", wyd. Cornelsen. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Stanisław Bęza, 2002r., "Deutsch deine Chance", wyd. POLTEXT, t.2, 2) red. prof. R. Lipczuk, 2010r., "Słownik szkolny polsko-niemiecki i niemiecko-polski", wyd. Langenscheidt, 3) Sander, Daniels, Koehl-Kuhn, Bauer-Hutz, Mautsch, Tremp Soares,, 2012r., "Mittelpunkt neu B2", wyd. Klett. Przedmiot/moduł: JĘZYK NIEMIECKI B2/2 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 60/4 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zajęcia w grupie prowadzone przez lektora, który nadzoruje, prowadzi i wspiera proces uczenia się (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Student jest oceniany za aktywność, kreatywność i poprawność wykonywania zadań w grupie (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Sprawdzian pisemny 1 - przeprowadzenie co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych polegających na rozwiązaniu przez studenta zadań pisemnych sprawdzających stopień opanowania materiału gramatycznego i leksykalnego (W1, U1, U2, U3, K1) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: niemiecki/polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: deklarowana znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Renata Anna Żebrowska Osoby prowadzące przedmiot: mgr Renata Anna Żebrowska

60 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B JĘZYK NIEMIECKI B2/2 ECTS: 4 GERMAN B2/2 Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 60,0 godz. 61,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do sprawdzianów 15,0 godz. - samodzielna praca studenta 20,0 godz. 35,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 96,0 godz. liczba punktów ECTS = 96,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,84 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,54 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,46 punktów ECTS.

61 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF JĘZYK ROSYJSKI B2/1 ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA RUSSIAN Wprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku rosyjskim w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów rosyjskojęzycznych w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów. CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie ogólnych kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B1/B2, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem rosyjskim w typowych sytuacjach dnia codziennego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K07+, R1P_W11+, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_U13+++, R1P_K01+, R1P_K07+, InzP_W05+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U19+++, K1_K01+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną, niezbędną do rozumienia i formułowania wypowiedzi w języku rosyjskim, zgodnie z tabelą wymagań dla poziomu B1/B2 ESOKJ (K1_W15) Umiejętności U1 - - potrafi zrozumieć zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, uczelnia, praca); - potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych tekstach, zawierających elementy leksyki specjalistycznej z zakresu kierunku studiów. (K1_U19) U2 - Student potrafi: - porozumieć się w sytuacjach codziennych, wymagających bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znane tematy; - opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie, wypowiadać się na tematy związane z kierunkiem studiów; - uczestniczyć w rozmowie, wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na tematy związane z kierunkiem studiów. (K1_U19) U3 - Student posiada umiejętność rozumienia krótkich, prostych listów oficjalnych, potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości oraz umie napisać prosty list oficjalny (np. zaproszenie, podziękowanie, zapytanie). (K1_U19) Kompetencje społeczne K1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K1_K01) K2 - Student - potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role; - pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność; - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; - potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Agnieszka Ślęzak,Olga Tokarczyk, 2012r., "Rosyjski dla średnio zaawansowanych", wyd. Edgard, 2) Małgorzata Wiatr-Kmiecik, Sławomira Wujec, 2008r., "Вот и мы 2", wyd. Wyd. Szkolne PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Anna Ginter, 2011r., "Wzorce wypowiedzi w języku rosyjskim", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2) Dorota Chuchmacz, Helena Ossowska, 2011r., "Вот и грамматика. Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, 3) Dorota Dziewanowska, 2009r., "Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami", wyd. WSiP, 4) M. Olszewska, 2011r., "Testy gramatycznoleksykalne A1/A2", wyd. wyd. EDGARD, 5) A. Buczel, 2009r., "Repetytorium leksykalno-tematyczne. Rosyjski", wyd. wyd. EDGARD, 6) Anna Pado, 2011r., "Start. ru 2", wyd. PWN. Przedmiot/moduł: JĘZYK ROSYJSKI B2/1 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 60/4 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zajęcia w grupie prowadzone przez lektora, który nadzoruje, prowadzi i wspiera proces uczenia się (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Student jest oceniany za aktywność, kreatywność i poprawność wykonywania zadań w grupie (K1, K2) Sprawdzian pisemny 1 - przeprowadzenie co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych polegających na rozwiązaniu przez studenta zadań pisemnych sprawdzających stopień opanowania materiału gramatycznego i leksykalnego. (W1, U1, U2, U3) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: rosyjski/polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: deklarowana znajomość języka na poziomie A2/B1 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Irena Korcz-Bombała Osoby prowadzące przedmiot: dr Robert Bieliński Uwagi dodatkowe: brak

62 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 JĘZYK ROSYJSKI B2/1 RUSSIAN Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 60,0 godz. 61,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. - samodzielna praca studentów - przygotowanie do kolokwiówi sprawdzianów 20,0 godz. 35,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 96,0 godz. liczba punktów ECTS = 96,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,84 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,54 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,46 punktów ECTS.

63 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF JĘZYK ROSYJSKI B2/2 ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA RUSSIAN Wprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku rosyjskim w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów rosyjskojęzycznych w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów. CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie ogólnych kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B1/B2, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem rosyjskim w typowych sytuacjach dnia codziennego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K07+, R1P_W11+, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_U13+++, R1P_K01+, R1P_K07+, InzP_W05+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U19+++, K1_K01+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną, niezbędną do rozumienia i formułowania wypowiedzi w języku rosyjskim, zgodnie z tabelą wymagań dla poziomu B2 ESOKJ (K1_W15) Umiejętności U1 - - potrafi zrozumieć zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, uczelnia, praca); - potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych tekstach, zawierających elementy leksyki specjalistycznej z zakresu kierunku studiów. (K1_U19) U2 - Student potrafi: - porozumieć się w sytuacjach codziennych, wymagających bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znane tematy; - opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie, wypowiadać się na tematy związane z kierunkiem studiów; - uczestniczyć w rozmowie, wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na tematy związane z kierunkiem studiów. (K1_U19) U3 - Student posiada umiejętność rozumienia krótkich, prostych listów oficjalnych, potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości oraz umie napisać prosty list oficjalny (np. zaproszenie, podziękowanie, zapytanie). (K1_U19) Kompetencje społeczne K1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K1_K01) K2 - Student - potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role; - pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność; - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; - potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Agnieszka Ślęzak,Olga Tokarczyk, 2012r., "Rosyjski dla średnio zaawansowanych", wyd. Edgard, 2) Małgorzata Wiatr-Kmiecik, Sławomira Wujec, 2008r., "Вот и мы 2", wyd. Wyd. Szkolne PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Anna Ginter, 2011r., "Wzorce wypowiedzi w języku rosyjskim", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2) Dorota Chuchmacz, Helena Ossowska, 2011r., "Вот и грамматика. Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, 3) Dorota Dziewanowska, 2009r., "Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami", wyd. WSiP, 4) M. Olszewska, 2011r., "Testy gramatycznoleksykalne A1/A2", wyd. wyd. EDGARD, 5) A. Buczel, 2009r., "Repetytorium leksykalno-tematyczne. Rosyjski", wyd. wyd. EDGARD, 6) Anna Pado, 2011r., "Start. ru 2", wyd. PWN. Przedmiot/moduł: JĘZYK ROSYJSKI B2/2 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 60/4 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zajęcia w grupie prowadzone przez lektora, który nadzoruje, prowadzi i wspiera proces uczenia się (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Student jest oceniany za aktywność, kreatywność i poprawność wykonywania zadań w grupie (K1, K2) Sprawdzian pisemny 1 - przeprowadzenie co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych polegających na rozwiązaniu przez studenta zadań pisemnych sprawdzających stopień opanowania materiału gramatycznego i leksykalnego. (W1, U1, U2, U3) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: rosyjski/polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1/B2 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Irena Korcz-Bombała Osoby prowadzące przedmiot: dr Robert Bieliński Uwagi dodatkowe: brak

64 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 JĘZYK ROSYJSKI B2/2 RUSSIAN Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 60,0 godz. 61,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. - samodzielna praca studentów - przygotowanie do kolokwiówi sprawdzianów 20,0 godz. 35,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 96,0 godz. liczba punktów ECTS = 96,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,84 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,54 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,46 punktów ECTS.

65 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD KOMUNIKACJA W BIZNESIE BUSINESS COMMUNICATION Istota i specyfika komunikacji w biznesie. Narzędzia komunikacji marketingowej. Znaczenie komunikacji w procesach podejmowania decyzji. Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. Promocja handlowa i konsumencka. Budowanie wizerunku firmy przez działania public relations. Umiejętność porozumiewania się i bariery porozumiewania się w procesach zarządzania. Sztuka autoprezentacji, prezentacje i wystąpienia publiczne. Negocjacje i techniki manipulacji. Zaliczenie wykładów. ĆWICZENIA Sztuka autoprezentacji. Znaczenie komunikacji w procesach podejmowania decyzji. Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. Promocja oraz budowanie wizerunku firmy przez działania public relations. Umiejętność porozumiewania się oraz bariery komunikacji w procesach zarządzania. Identyfikacja błędów i uchybień, przeciwdziałanie niewłaściwym postępowaniom i wskazywanie metod ich rozwiązania. Prowadzenie rozmów biznesowych z zastosowaniem negocjacji. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat roli komunikacji w biznesie oraz organizacji działań związanych z wdrażaniem strategii komunikacyjnej w przedsiębiorstwie. Zapoznanie z problematyką komunikacji marketingowej, z uwarunkowaniami i narzędziami. Analiza przykładów praktycznych z tego zakresu. Wykształcenie umiejętności dobierania działań komunikacyjnych do specyficznych warunków rynkowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04++, S1P_W05++, S1P_U02+++, S1P_U05+++, S1P_U06+++, S1P_K02+++, S1P_K03++, S1P_K04++, R1P_W11++, R1P_U02+++, R1P_U07+++, R1P_K02++, R1P_K03++, R1P_K04++, InzP_W05++, InzP_K01++ Symbole efektów kierunkowych K1_W15++, K1_U17+++, K1_U18+++, K1_K03++, K1_K04++, K1_K05++, K1_K10++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Przedstawia specyfikę komunikacji w biznesie i skuteczności komunikacji rynkowej. Definiuje bariery porozumiewania się w procesach zarządzania. (K1_W15) W2 - Charakteryzuje zasady negocjacji i public relations. Rozumie znaczenie komunikacji w procesach podejmowania decyzji. (K1_W15) Umiejętności U1 - Proponuje i opracowuje skuteczną reklamę dla określonej firmy. Dopasowuje właściwe kanały promocji. Dobiera działania związane z komunikowaniem się do specyficznych warunków rynkowych. (K1_U17, K1_U18) U2 - Identyfikuje i rozpoznaje bariery porozumiewania się w procesach zarządzania, potrafi umiejętnie im przeciwdziałać oraz wskazuje właściwe rozwiązania. (K1_U17, K1_U18) U3 - Dokonuje autoprezentacji oraz poprawnie zachowuje się podczas wystąpień publicznych. Potrafi przeprowadzić negocjacje handlowe z wykorzystaniem dozwolonych technik manipulacji. (K1_U17, K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Organizuje podział pracy podczas wykonywania prac projektowych, dokonuje podziału zadań, koordynuje je i współpracuje z kolegami z zespołu dzieląc się obowiązkami podczas ich wykonywania (K1_K03, K1_K04, K1_K05, K1_K10) K2 - Potrafi pracować w grupie postępując zgodnie z zasadami komunikacji marketingowej. (K1_K03, K1_K04, K1_K05, K1_K10) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Hamilton Cheryl, 2011r., "Skuteczna komunikacja w biznesie", wyd. PWN, 2) Wiktor Jan, 2005r., "Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem", wyd. PWN, 3) Blythe Jim, 2002r., "Komunikacja marketingowa", wyd. PWE. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Sambor Wojciech, 2009r., "Scenariusze negocjacji biznesowych: trening umiejętności", wyd. Poltext, 2) Rydel Maciej, 2001r., "Komunikacja marketingowa", wyd. ODDK. Przedmiot/moduł: KOMUNIKACJA W BIZNESIE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/3 Ćwiczenia: 15/3 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - prezentacja multimedialna (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - analiza przypadków, dyskusja, metody angażujące do radzenia sobie w niezręcznych sytuacjach (U1, U2, U3, K1, K2) Ćwiczenia projektowe - dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Sztuka autoprezentacji,identyfikacja błędów i uchybień, przeciwdziałanie niewłaściwym postępowaniom i wskazywanie metod ich rozwiązania. Oceny z dyskusji będą stanowić 20% oceny końcowej z przedmiotu. (U1, U2, U3, K2) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Narzędzia wizerunkowe. (W2, U1, U2, U3, K1, K2) Projekt 2 - Negocjacje biznesowe oraz skuteczna komunikacja. (U1, U2, U3, K1, K2) Projekt 1 - Reklama i promocja. Oceny uzyskane z projektów i prezentacji będą stanowiły 40% oceny końcowej. (U1, U2, K1, K2) Test kompetencyjny 1 - Test z treści wykładowych zawierający 20 pytań, ocenianych w skali 0-1 pkt. 12 pkt- ocena dost, 16 pkt.- ocena dobra, 20 pkt.- ocena bardzo dobra. Ocena z testu będzie stanowić 40% oceny końcowej. (W1, W2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: bez przedmiotów Wymagania wstępne: podstawy savoir vivre Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Iwona Michalina Batyk Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Iwona Michalina Batyk

66 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 KOMUNIKACJA W BIZNESIE BUSINESS COMMUNICATION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej 5,0 godz. - przygotowanie projektów 16,0 godz. - przygotowanie się do pisemnego sprawdzianu zaliczającego wiedzę z wykładów 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 31,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 36,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,27 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,23 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,44 36,0 godz.

67 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD LOGISTYKA LOGISTICS Istota i przedmiot logistyki, zadania stawiane logistyce, kategorie logistyki, strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki, logistyka w procesach produkcyjnych, istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji, organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, procedury logistyczne, miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji, zarządzanie procesami logistycznymi. Ewolucja logistyki, funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Elementy logistycznej obsługi klienta, formy, standardy i poziom logistycznej obsługi klienta. Transport w logistyce. Logistyka globalna. ĆWICZENIA Określenie stałej lokalizacji obiektu (zakładu produkcyjnego, składu) z wykorzystaniem techniki sieciowej.planowanie i organizacja transportu. Wybór gałęzi transportu. Tworzenie harmonogramu transportu. Planowanie zasobów dystrybucji - metoda DRP. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy z zakresu działań logistycznych w przedsiębiorstwie. Uświadomienie znaczenia procesów logistycznych w sprawnym funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa i jego procesach produkcyjnych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W02++, R1P_U01+, R1P_U02++, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K04+, R1P_K06+, R1P_K08+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W11+, K1_U07+, K1_U18+, K1_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student rozumie znaczenie procesów logistycznych w sprawnym funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. (K1_W11) W2 - Charakteryzuje cechy łańcuchów dostaw.opisuje istotę i rolę procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji oraz czynników determinujących sprawność procesów logistycznych. (K1_W09) Umiejętności U1 - Student ustala kryteria wyboru dostawców, argumentuje przyznanie wag kryteriom oraz proponuje wybór odpowiedniego dostawcy. (K1_U18) U2 - Porównuje globalne koszty logistyczne w rożnych gałęziach transportu i wybiera najkorzystniejszą. Sporządza harmonogram transportu. (K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - Student ma świadomość znaczenia działań logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ich wpływu na globalne koszty działalności przedsiębiorstwa oraz współpracy podmiotów w tworzeniu wartości dodanej w logistycznych łańcuchach dostaw. (K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) BEIER F. J., RUTKOWSKI K., 2004r., "Logistyka", wyd. SGH. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Ciesielski M., 2011r., "Zarządzanie łańcuchami dostaw", wyd. PWE, 2) Blaik Piotr, 2010r., "Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania", wyd. PWE. Przedmiot/moduł: LOGISTYKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - prezentacja multimedialna (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - analizy przypadków, zadania logistyczne (U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - zaliczenie pisemne, dokonanie wyboru dostawców, sporządzenie harmonogramu transportu (W1, W2, U1, U2, K1) Praca kontrolna 2 - Przygotowanie harmonogramu transportu (W1, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Anna Maria Strychalska-Rudzewicz Osoby prowadzące przedmiot: dr Anna Maria Strychalska-Rudzewicz

68 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 LOGISTYKA LOGISTICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Przygotowanie do projektu 10,0 godz. - Przygotowanie do zaliczenia wykładów 15,0 godz. - Przygotowanie do ćwiczeń 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 35,0 godz. 65,0 godz. - zajęcia praktyczne 35,0 godz. liczba punktów ECTS = 65,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,60 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,15 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,35 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,40 35,0 godz.

69 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A MARKETING I BRANDING PRODUKTU MARKETING AND BRANDING OF THE PRODUCT Istota marketingu. Zachowanie konsumenta na rynku. Analiza rynku przedsiębiorstw i zachowań klientów instytucjonalnych. Formułowanie strategii marketingowej (analiza otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa w oparciu o technikę analizy SWOT i inne narzędzia; identyfikacja celów marketingowych; proces segmentacji rynku; proces pozycjonowania na rynku; uwarunkowania rozwoju marketingu mix; kontrola marketingowa; strategie relacji produkt rynek). Polityka produktu. Polityka cenowa. Polityka dystrybucji. Promocja jako element marketingu. Wizerunek produktu i zasady jego kształtowania ĆWICZENIA Analiza roli marketingu w warunkach nowoczesnej gospodarki rynkowej. Analiza sektora: trendy na rynku produktowym. Środowisko konkurencyjne. Charakterystyka łańcucha marketingowego na przykładach. Otoczenie rynkowe firmy. Analiza konsumenta, segmentacja rynku i wybór rynku docelowego. Atrybuty i korzyści produktowe. Plasowanie produktu. Tworzenie marki i projektowanie opakowania. Analiza czynników kształtujących cenę. Podstawy kształtowania cen. Techniki ustalania ceny. Operowanie ceną. Pozycjonowanie cenowe. Organizacja sieci dystrybucji i określenie zasad współpracy z pośrednikami handlowymi. Tworzenie media planu. Przygotowanie przesłania reklamowego. Projekty wizualno-scenariuszowe reklam. Opracowanie programu promocji sprzedaży. Harmonogram działań marketingowych. Prezentacje zespołowe planu działań marketingowych wprowadzenia nowego produktu na rynek CEL KSZTAŁCENIA Celem realizowanego przedmiotu jest przegląd podstawowej terminologii związanej z marketingiem oraz prezentacja i analiza różnych aspektów strategii firmy obrazującej zarządzanie firmą w praktyce. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z budowaniem świadomości marki czyli strategię marketingową, której celem jest kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku produktu, podkreślanie jego zalet. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01++, S1P_W03+, S1P_W06+, S1P_W08+, S1P_U02++, S1P_U03+, S1P_U06++, S1P_K01+, S1P_K02+, R1P_U02+, R1P_U08+, R1P_K02+, R1P_K03+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W10+, K1_W14+, K1_U10+, K1_U18++, K1_K02+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmu rynkowego, teorii cen oraz konsumenta i jego zachowań rynkowych we współczesnej gospodarce krajowej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego. (K1_W09, K1_W14) W2 - Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zarządzania marketingowego oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu decyzyjnego w przemyśle. (K1_W10) Umiejętności U1 - Krytycznie ocenia innowacyjne kierunki w przetwórstwie żywności (z punktu widzenia organizacyjnego i produktowego) w warunkach gospodarki rynkowej. (K1_U18) U2 - Planuje etapy projektowania i wdrażania nowych produktów na rynku żywności oraz innowacji marketingowych i organizacyjnych. (K1_U10, K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Wykazuje zdolność do pracy w zespole, przyjmowania w nim różnych ról, w tym roli kierowniczej. (K1_K04) K2 - Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie brokera innowacji na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz rozwoju osobistego. (K1_K02) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kotler Ph., 2004r., "Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola", wyd. FELBERG Warszawa, 2) Michalski E., 2004r., "Marketing. Podręcznik akademicki", wyd. PWN Warszawa, 3) Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2001r., "arketing- punkt zwrotny w zarządzaniu firmą", wyd. PWE Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kaczmarek T. T.,, 2001r., "Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym", wyd. ODDK Gdańsk. Przedmiot/moduł: MARKETING I BRANDING PRODUKTU Obszar kształcenia: nauki społeczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie problemów decyzyjnych (U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Ocena wypowiedzi ustnej w kontekście omawianego problemu (U1, K1, K2) Kolokwium pisemne 1 - Porównanie wybranej wersji studenta z teorią (W1, W2, U2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych, Komunikacja w biznesie Wymagania wstępne: znajomość praw rządzących rynkiem Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Analizy Rynku i Marketingu adres: ul. Romana Prawocheńskiego 19, pok. 100, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Jacek Michalak Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Jacek Michalak

70 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 MARKETING I BRANDING PRODUKTU MARKETING AND BRANDING OF THE PRODUCT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 3,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 33,0 godz. - Przgotowanie prezentacji 10,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium 10,0 godz. - Przygotowanie projektu 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 35,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,31 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,19 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,40 35,0 godz.

71

72 B ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO FOOD INDUSTRY MACHINERY AND EQUIPMENT 1. Elementy konstrukcyjne i wielkości charakteryzujące działanie maszyn oraz urządzeń przemysłu spożywczego. 2. Innowacyjne materiały konstrukcyjne i opakowaniowe w przemyśle. 3. Ochrona przed korozją elementów konstrukcyjnych. 4. Innowacyjne źródła energii w przemyśle (niekonwencjonalne i odnawialne, biogaz, ogniwa słoneczne). 5. Najlepsza dostępna technika (BAT) i pozwolenie zintegrowane dla zakładów przemysłu spożywczego. 6. Miernictwo elektryczne. Efekty ekonomiczne i środowiskowe innowacyjnych systemów zasilania energią elektryczną. 7. Miernictwo w technologii i kontroli jakości. Innowacyjne metody pomiaru, rejestracji oraz regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności i ph. 8. Miernictwo w technologii i kontroli jakości. Innowacyjne metody pomiaru, rejestracji oraz regulacji masy, siły, gęstości i strumienia przepływu. 9. Innowacyjne maszyny i urządzenia techniczne (kotły, chłodziarki, pompy, sprężarki, wentylarory, pompy ciepła, klimatyzatory). 10. Innowacyjne maszyny oraz urządzenia technologiczne dla przemysłu mleczarskiego i mięsnego. 11. Innowacyjne maszyny oraz urządzenia technologiczne dla przemysłu fermentacyjnego i przetwórstwa roślinnego. 12. Innowacyjne maszyny oraz pojazdy do transportu surowców i produktów spożywczych. 13. Normalizacja w miernictwie. Organizacja laboratoriów testujących, spójność pomiarowa, akredytacja. 14. Efektywność energetyczna i środowiskowa innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. 15. Zaopatrzenie zakładów przemysłu spożywczego w wodę i oczyszczanie ścieków. ĆWICZENIA 1. Właściwości innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle. 2. Zasady obsługi innowacyjnych urządzeń technicznych i wykonywania pomiarów. 3.Wyznaczanie charakterystyki silnika elektrycznego. 4. Wyznaczanie charakterystyki pompy i wentylatora. Innowacyjne sterowanie pracą pompy za pomocą falownika. 5. Pomiary, rejestracja i kontrola temperatury, ciśnienia oraz wilgotności. 6. Pomiary, rejestracja i kontrola ph, stężenia oraz strumienia przepływu. 7. Pomiary i kontrola właściwości mechanicznych innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych oraz opakowaniowych. 8. Zapewnienie jakości w laboratorium testującym. Dobór wyposażenia i organizacja. 9. Pomiary i kontrola jakości energii elektrycznej. Innowacyjne systemy zasilania energią elektryczną. Kompensacja energii biernej. 10. Badanie innowacyjnego układu cieplno-chłodniczego. 11. Wybór i ocena rozwiązań procesów technologicznych spełniających wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki w przemyśle mleczarskim, mięsnym, fermentacyjnym i przetwórstwa roślinnego. 12. Zastosowanie komputerowego systemu ekspertowego jako innowacyjnego narzędzia do symulacji i oceny procesów technicznych oraz technologicznych w przemyśle. 13. Bilans energetyczny oraz środowiskowy procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja, trigeneracja). Raport oceny efektywności procesu - zajęcia terenowe. 14. Innowacyjne urządzenia do zasilania wodą oraz oczyszczania ścieków. Raport oceny efektywności procesu - zajęcia terenowe. 15. Odrabianie i zaliczanie ćwiczeń CEL KSZTAŁCENIA 1. Przekazanie wiedzy nt. funkcjonowania istniejących i wdrażania nowych urządzeń, procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w sektorze rolno-. 2. Przekazanie zasad nt. budowy, działania i oceny efektywności maszyn oraz urządzeń stosowanych w podstawowych gałęziach przemysłu spożywczego. 3. Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów, wyznaczania charakterystyk urządzeń i oceny ich efektywności energetycznej oraz środowiskowej. 4. Rozwijanie postaw służących samokształceniu i zdolności do pracy w zespole. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_U09++, S1P_U10+, R1P_W01+, R1P_W03+++, R1P_W04+++, R1P_W05+++, R1P_W07+++, R1P_W08+++, R1P_U01+++, R1P_U02+++, R1P_U04+, R1P_U05++, R1P_U08++, R1P_U09+, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_K01++, R1P_K02+, R1P_K03+, R1P_K06+, R1P_K07+++, R1P_K08+, InzP_W01+++, InzP_W02+++, InzP_W03+++, InzP_U01++, InzP_U02+, InzP_U03+, InzP_U05+++, InzP_U06+, InzP_U07+, InzP_U08+, InzP_U12++, InzP_K01+++, InzP_K02+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W02+, K1_W04+++, K1_W06+++, K1_U02+, K1_U04+, K1_U07++, K1_U09+, K1_U10+, K1_U12+, K1_K01++, K1_K02+, K1_K04+, K1_K09+, K1_K12+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Rozwiązuje proste zadania inżynierskie dotyczące wyznaczania charakterystyk technicznych maszyn stosowanych w przemyśle. (K1_W01, K1_W04, K1_W06) W2 - Charakteryzuje warunki wiarygodnego prowadzenia pomiarów. (K1_W04) W3 - Ocenia efektywność energetyczną i środowiskową innowacyjnych urządzeń oraz procesów. (K1_W02, K1_W04, K1_W06) W4 - Charakteryzuje i ocenia przydatność rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych dla przemysłu spożywczego (K1_W04, K1_W06) W5 - Wskazuje kierunki rozwoju technologicznego i technicznego w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego (K1_W06) Umiejętności U1 - Sporządza raporty z pomiarów i analiz pracy maszyn, urządzeń i instalacji. (K1_U07, K1_U12) U2 - Obsługuje maszyny i urządzenia techniczne oraz przyrządy pomiarowe. (K1_U09) U3 - Opracowuje matematycznie wyniki doświadczeń i analiz, formułuje logicznie wnioski i przedstawia je w formie raportu. (K1_U02, K1_U04, K1_U07, K1_U10) Kompetencje społeczne K1 - Organizuje podział pracy na stanowisku badawczym i współpracuje z kolegami przy wykonywaniu badań i sporządzaniu raportu. (K1_K01, K1_K04) K2 - Jest przeświadczony o zasadności współpracy w zespole i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. (K1_K01, K1_K09) K3 - Rozumie potrzebę kontaktów ze środowiskiem praktyków ekspertów, biznesmenów i naukowców z sektora rolno-spożywczego. (K1_K02, K1_K12) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Pod redakcją T.R. Fodemskiego, 2001r., "Pomiary cieplne. Część I. Podstawowe pomiary cieplne", wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2) Pod redakcją T.R. Fodemskiego, 2001r., "Pomiary cieplne. Część II. Badania Cieplne maszyn i urządzeń", wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Wojdalski J., Domagała A., Kaleta A., Janus P., 1998r., "Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-", wyd. Wydawnictwo SGGW, 2) Żywica R., 2012r., "Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa.", wyd. Wydawnictwo UWM, Olsztyn. Przedmiot/moduł: MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Informacyjny z prezentacją multimedialną, wykład problemowy. 1-3 wykłady prowadzone przez praktyka. (W1, W3, W4, W5, K3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Pod kierunkiem prowadzącego wykonuje obliczenia i opisuje maszyny oraz urządzenia przem. spożywczego (W1, W2, W3, U1, U3, K2) Ćwiczenia laboratoryjne - Student ćwiczenie wykonuje przy stanowisku, a wyniki pomiarów i obliczeń zamieszcza w arkuszu pracy (W1, W3, U1, U2, U3, K1, K2) Ćwiczenia terenowe - Wyjazd grupy studentów do zakładów (do 3 ćw.). W raporcie ocenia efektywność procesów i urządzeń (W3, W5, U1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - Studentowi przedstawiono 5 pytań, po 2 pkt każde. Aby zdać egzamin student musi odpowiedzieć prawidłowo na 60% obowiązującego materiału i uzyskać 6 pkt. (W1, W3, W4, W5, K3) Raport 1 - Po ćwiczeniach terenowych student w raporcie samodzielnie opisuje istotne innowacyjne rozwiązania zaobserwowane w odwiedzanym zakładzie przemysłowym - 10 % oceny końcowej. (W3, W4, U1, K2, K3) Sprawdzian pisemny 1 - Po wykonanym ćwiczeniu (na następnych zajęciach) studentowi przedstawiono 2 pytania, po 1pkt każde. Aby zaliczyć musi odpowiedzieć na 60% obowiązującego materiału - 70% oceny końcowej (W1, W2, W3, W4) Sprawozdanie 1 - Podczas ćwiczeń (laboratoryjnych i audytoryjnych) student wpisuje do arkusza pracy wynikami pomiarów, a następnie je opracowuje. Oceniana jest praca i współpraca w grupie - 20% oceny końcowej. (U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Matematyka, fizyka, statystyka Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów wielkości fizycznych Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią adres: pl. Cieszyński 1, pok. 15, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Ryszard Żywica

73 Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Joanna Katarzyna Banach, dr inż. Andrzej Henryk Iwaniak, dr inż. Katarzyna Tkacz, prof. dr hab. Ryszard Żywica Uwagi dodatkowe: Zajęcia realizowane w grupach osobowych

74 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO FOOD INDUSTRY MACHINERY AND EQUIPMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - egzamin/egzamin poprawkowy 5,0 godz. - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 65,0 godz. - przygotowanie się do egzaminu 8,0 godz. - przygotowanie się do pisemnych sprawdzianów 10,0 godz. - przygotowanie się do praktycznej realizacji ćwiczeń 10,0 godz. - uzupełnienie arkusza pracy studenta oraz przygotowanie raportów 7,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 35,0 godz. 100,0 godz. - zajęcia praktyczne 37,0 godz. liczba punktów ECTS = 100,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,00 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,60 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,40 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,48 37,0 godz.

75 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A A ECTS: 5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD MATEMATYKA ZE STATYSTYKĄ MATHEMATICS AND STATISTICS Liczby zespolone. Macierze i wyznaczniki. Układ Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capell'ego. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Elementy analizy funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne). Przegląd podstawowych statystyk z próby. Zmienna losowa i jej własności. Rozkład typu skokowego i ciągłego. Rozkład normalny i jego własności. Podstawowe metody estymacji. Wybrane metody weryfikacji hipotez. ĆWICZENIA Rozwiązywanie zadań związanych z treścią wykładów, krótkie referaty. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie studentów z metodami rozwiązywania układów równań liniowych, metodami analizy funkcji jednej zmiennej w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego, wybranymi zagadnieniami z analizy funkcji wielu zmiennych oraz narzędziami statystyki matematycznej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W01+++, R1P_U01+++, R1P_K01+++, R1P_K07+++, InzP_W02+++, InzP_K01+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+++, K1_U01+++, K1_K01+++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zna metody rozwiązywania układów równań liniowych. (K1_W01) W2 - Student zna metody analizy funkcji jednej zmiennej z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego. (K1_W01) W3 - Student zna metody badania wybranych własności funkcji wielu zmiennych. (K1_W01) W4 - Student zna standardowe metody opisu i analizy statystycznej danych. (K1_W01) Umiejętności U1 - Student potrafi wykonywać działania na liczbach zespolonych,obliczać wyznaczniki dowolnego stopnia, rozwiązywać układy równań liniowych. (K1_U01) U2 - Student potrafi wyznaczać granice funkcji,badać własności funkcji z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi matematycznych i na ich podstawie sporządzać wykresy. (K1_U01) U3 - Student potrafi wyznaczać całki nieoznaczone z wykorzystaniem odpowiednich technik (K1_U01) U4 - Student zna standardowe metody opisu i analizy statystycznej danych. (K1_U01) Kompetencje społeczne K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K1_K01) K2 - Student potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania. (K1_K01) K3 - Student ma świadomość konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego. (K1_K01) K4 - Student potrafi wyszukiwać informacje w literaturze. (K1_K01) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Gewert M., Skoczylas Z., 2000r., "Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania", wyd. GiS, 2) Gewert M., Skoczylas Z., 2000r., "Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania", wyd. GiS, 3) Jóźwiak J., Podgórski J., 2000r., "Statystyka od podstaw", wyd. PWE, 4) Krysicki W., Włodarski L, 1993r., "Analiza matematyczna w zadaniach", wyd. PWN, t.i, II. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Gewert M., Skoczylas Z., 2000r., "Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory", wyd. GiS, 2) Gewert M., Skoczylas Z., 2000r., "Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory", wyd. GiS, 3) Platt Cz., 1978r., "Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej", wyd. PWN. Przedmiot/moduł: MATEMATYKA ZE STATYSTYKĄ Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30 Ćwiczenia: 30 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny. Dyskusja nad przykładami. (W1, W2, W3, W4, K1, K2, K4) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Rozwiązywanie zadań typowych.problemy do samodzielnego rozstrzygnięcia. (U1, U2, U3, U4, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - Zadania i pytania sprawdzające umiejętności oraz poprawność rozumowań. (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K3) Kolokwium pisemne 2 - Zadania sprawdzające umiejętność obliczania całki funkcji jednej zmiennej. Zadania sprawdzające umiejętności analizowania statystycznych danych. (U3, U4, K1, K2, K3, K4) Kolokwium pisemne 1 - Zadania sprawdzające umiejętności rozwiązywania układów równań liniowych oraz badania własności funkcji. (U1, U2, K1, K2, K3, K4) Liczba punktów ECTS: 5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza matematyczna z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Analizy i Równań Różniczkowych adres: ul. Słoneczna 54, Olsztyn tel /fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Agnieszka Dorota Zawadzka Osoby prowadzące przedmiot: dr Agnieszka Dorota Zawadzka

76 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 5 MATEMATYKA ZE STATYSTYKĄ MATHEMATICS AND STATISTICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 5,0 godz. - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 65,0 godz. - Praca własna studenta 30,0 godz. - Przygotowanie do ćwiczeń 30,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 60,0 godz. 125,0 godz. - zajęcia praktyczne 60,0 godz. liczba punktów ECTS = 125,00 godz.: 25,00 godz./ects = 5,00 ECTS w zaokrągleniu: 5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,60 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,40 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,40 60,0 godz.

77 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD MEDIACJE W BIZNESIE MEDIATION IN BUSINESS Pojęcie i istota mediacji. Cele funkcje i zakres zastosowania mediacji. Mediacje a negocjacje. Zabezpieczenie informacyjne. Emocje w negocjacjach. Metody rozwiazywania sporów. Mechanizmy powstawania konfliktu, oraz sposoby reagowania na konflikt. Komunikacja interpersonalna, jako istota działań mediacyjnych. Podstawy konstruktywnego porozumiewania się. Zasady i rodzaje mediacji Etapy mediacji, rola i etyka mediatora. Czynniki warunkujące przebieg procesu mediacji w praktyce gospodarczej. ĆWICZENIA Przygotowanie i planowanie mediacji. Uwarunkowania działań mediacyjnych i negocjacji. Techniki wpływu społecznego w mediacjach i negocjacjach. Style radzenia sobie z konfliktem. Komunikacja werbalna i niewerbalna w prowadzeniu negocjacji i mediacji w biznesie. Trudne sytuacje negocjacyjne i mediacyjne. CEL KSZTAŁCENIA Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej rozumienia istoty mediacji w biznesie. Zapoznanie z podstawowymi sposobami rozwiązywania konfliktów zarówno środowisku pracy jak i relacjach biznesowych. W ramach prowadzonych zajęć student zdobywa wiedzę niezbędną do zrozumienia istoty konfliktu. Poznaje specyfikę mediacji, jej różne rodzaje i zastosowania oraz kształtuje umiejętności ich prowadzenia. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_W08+, S1P_U01+, S1P_U02+, S1P_U03+, S1P_U04+, S1P_U06+, S1P_U08+, S1P_K02++, S1P_K03+, S1P_K04++, S1P_K05+, S1P_K07+, R1P_W02+, R1P_W11+, R1P_U01+, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K02+, R1P_K04+, R1P_K05+, InzP_W05++, InzP_U03+, InzP_U05+, InzP_U06+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W15+, K1_U16+, K1_U18+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K10+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje podstawowe terminy ekonomiczne oraz zna istotę, uwarunkowania i prawa procesu gospodarowania. (K1_W09) W2 - Ma podstawową wiedzę pozwalającą na komunikowanie interpersonalne i społeczne oraz zna rodzaje i uwarunkowania więzi organizacyjnych. (K1_W15) Umiejętności U1 - Analizuje, interpretuje i prognozuje skutki zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie i gospodarce oraz ocenia decyzje konsumentów i podmiotów gospodarczych. (K1_U16) U2 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Wykazuje zdolność do pracy w zespole, przyjmowania w nim różnych ról, w tym roli kierowniczej. (K1_K04) K2 - Posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej. (K1_K05) K3 - Potrafi angażować się w proces mediacji i rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych na poziomie przedsiębiorstwa i organizacji. (K1_K10) K4 - Ma świadomość problemów i trudności towarzyszących działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw. (K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Gmurzyńska E., Moroka R., 2009r., "Mediacje. Teoria i praktyka.", wyd. Oficyna a Wolters Kluwers business, t.1, 2) Bargiel-Matusiewicz Kamilla, 2010r., "Negocjacje i mediacje", wyd. PWE, Warszawa, t.1. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Nordhelle Grethe, 2010r., "Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów.", wyd. FISO - Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzial., t.1, 2) Nęcki Zbigniew, 2005r., "Negocjacje w biznesie", wyd. WPSB, Kraków, t.1. Przedmiot/moduł: MEDIACJE W BIZNESIE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład problemowy z wykorzystaniem zestawu multimedialnego (W1, W2, U1, K2, K3, K4) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Analiza zagadnień przedmiotu z wykorzystaniem ujęć opisowych. Studia przypadków,scenariusze.dyskusja (W1, U1, U2, K1, K2, K3, K4) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1-5 pytań otwartych z wiedzy teoretycznej i praktycznej - łącznie 30 punktów (po ostatnich zajęciach) - 30% oceny końcowej (W1, W2, U1) Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - Ocena systematyczności i zaangażowania w realizację ćwiczeń (na każdych zajęciach) 30 punktów,30% oceny końcowej z ćwiczeń (W2, U1, U2, K1, K2, K3, K4) Projekt 3 - Ocena realizacji zadań projektowych. Samodzielne/grupowe opracowanie, analiza i ocena studium przypadku - 40 punktów (40% oceny końcowej z ćwiczeń). Łącznie 100 punktów, 60% punktów na zaliczenie. (W2, U1, U2, K2, K3, K4) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Komunikacja w biznesie, Savoir vivre Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu podstaw org. i zarzadznia, metod i technik sprawowania władzy organizacyjnej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Organizacji i Zarządzania adres: ul. Romana Prawocheńskiego 3, pok. 104, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Jarosław Mioduszewski Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Jarosław Mioduszewski

78 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 MEDIACJE W BIZNESIE MEDIATION IN BUSINESS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia (kolokwium) 10,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 10,0 godz. - realizacja zadań projektowych (studium przypadku) 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 60,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 30,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 30,0 godz.

79 B ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA PRODUKCJI FOOD AND PRODUCTION ENVIROMENTAL MICROBIOLOGY Charakterystyka drobnoustrojów związanych z żywnością, wpływ czynników fizyko-chemicznych i obróbki technologicznej na jakość produktów. Metabolizm i fizjologia drobnoustrojów. Drobnoustroje i metabolity chorobotwórcze w żywności- wiadomości podstawowe. Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji żywności fermentowanej. Innowacje w produkcji żywności funkcjonalnej. Kryteria oraz metody oceny jakości mikrobiologicznej żywności oraz środowiska produkcyjnego. ĆWICZENIA Metodyka wykonywania preparatów mikroskopowych, obserwacje makro i mikroskopowe drobnoustrojów. Badanie wpływu czynników fizykochemicznych na drobnoustroje. Mikrobiologiczna analiza jakościowa i ilościową żywności. Wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji żywności fermentowanej. Metody badania stanu higieniczno-sanitarnego środowiska produkcyjnego i opakowań, kryteria higieny procesu produkcyjnego żywności. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat morfologii, rozmnażania i metabolizmu drobnoustrojów. Przekazanie wiedzy na temat wykorzystywania oraz negatywnego wpływu drobnoustrojów w produkcji żywności. Nabycie umiejętność wykonywania i obserwacji preparatów mikroskopowych, przeprowadzenia ilościowej i jakościowej analizy mikrobiologicznej żywności. Poznanie metod oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego. Rozwinięcie umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W01++, R1P_W03++, R1P_W06+, R1P_U01+, R1P_U02+, R1P_U04++, R1P_U05++, R1P_U06++, R1P_U08++, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K01++, R1P_K03+, R1P_K04+, R1P_K05++, R1P_K07++, InzP_W02++, InzP_W03+, InzP_U01++, InzP_U02+++, InzP_U05+, InzP_K01+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W01++, K1_W02+, K1_W07+, K1_U02+, K1_U11++, K1_K01++, K1_K03+, K1_K11+, K1_K13++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student charakteryzuje drobnoustroje w zakresie morfologii, rozmnażania, metabolizmu i fizjologii (K1_W01) W2 - Student charakteryzuje znaczenie mikroorganizmów w produkcji żywności, kryteria i metody oceny jakości mikrobiologicznej surowców i produktów żywnościowych oraz stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego (K1_W01, K1_W02, K1_W07) Umiejętności U1 - Student posiada umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia mikrobiologicznej analizy ilościowej i jakościowej żywności oraz środowiska produkcyjnego, potrafi zinterpretować ich wyniki i prawidłowo wyciągać wnioski (K1_U02, K1_U11) U2 - Student opanował podstawowe metody i techniki niezbędne do przeprowadzenia obserwacji mikroskopowych i analizy mikrobiologicznej żywności oraz środowiska produkcji (K1_U11) Kompetencje społeczne K1 - Student ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania się do potrzeb rynku pracy i wprowadzania innowacji (K1_K01, K1_K11) K2 - Student ma świadomość konieczności przestrzegania zasad BHP (K1_K13) K3 - Student dostrzega podstawowe dylematy związane z organizacją, wprowadzaniem innowacji i prowadzeniem produkcji żywności (K1_K01, K1_K03, K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Żakowska Z., Stobińska H. (pod redakcją), 2000r., "Mikrobiologia i higiena w przemyśle ", wyd. Uniwersytet Łódzki, 2) Łaniewska- Trokenheim Ł. (pod redakcją), 2007r., "Mikrobiologia w towaroznawstwie", wyd. UWM. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Różni autorzy - wybór studenta,, "Artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu przedmiotu", 2) Komisja Europejska (WE), "Akty prawne". Przedmiot/moduł: MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA PRODUKCJI Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/3 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacja multimedialną (W1, W2, K1, K2, K3) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - samodzielna praca Studenta lub praca w grupie (U1, U2, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - Egzamin składa się z pięciu pytań (studenci wybierają je z sześciu podanych). Wszystkie pytania są równoważne. Ocena z egzaminu stanowi 100% oceny końcowej (W1, W2) Kolokwium pisemne 3-5 równoważnych pytań (ocena dst za 3 punkty). Kolokwium można poprawiać dwukrotnie (W2) Kolokwium pisemne 2-5 równoważnych pytań (ocena dst za 3 punkty). Kolokwium można poprawiać dwukrotnie (W2) Kolokwium pisemne 1-5 równoważnych pytań (ocena dst za 3 punkty). Kolokwium można poprawiać dwukrotnie (W1) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - obserwacja na ćwiczeniach - ocena zaangażowania i kreatywności Studenta. Ocena punktowa w skali 1-5 na każdym ćwiczeniu Ocena umiejętności stanowi 10%, kompetencji 5% oceny końcowej z ćwiczeń (U1, U2, K1, K2, K3) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: chemia Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 101, Olsztyn Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Anna Zadernowska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Anna Zadernowska Uwagi dodatkowe: preferowane grupy ćwiczeniowe liczące 12 studentów

80 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA PRODUKCJI FOOD AND PRODUCTION ENVIROMENTAL MICROBIOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w egzaminie 1,0 godz. - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 62,0 godz. - przygotowanie do egzaminu 20,0 godz. - przygotowanie do kolokwiów 15,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 40,0 godz. 102,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 102,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,08 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,43 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,57 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

81 O ECTS: 0,25 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD Podstawowe pojęcia i problemy związane z ochroną własności intelektualnej CEL KSZTAŁCENIA Poznanie podstawowych instytucji i środków ochrony własności intelektualnej. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INTELELCUAL PROPERTY PROTECTION OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_U02+, S1P_U06+, R1P_W11+, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K03+, InzP_W05+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U18+, K1_K03+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Poznanie podstaw prawa ochrony własności intektualnej (K1_W15) Umiejętności U1 - Potrafi zastosować wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej we własnej twórczości autorskiej (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Jest świadomy konieczności respektowania prawa własności intelektualnej (K1_K03) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Redaktor Piotr Stec, 2011r., "Ochrona własności intelektualnej", wyd. Branta, 2) Red. J.Sieńczyło-Chlabicz, 2009r., "Prawo własności intelektualnej", wyd. LexisNexis. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Obszar kształcenia: nauki społeczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład konwersatoryjny lub prezentacja multimedialna (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Sprawdzian pisemny 1 - Zaliczenie bez oceny (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 0,25 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Prawa Cywilnego adres: ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 11, Olsztyn tel , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Jan Antoni Piszczek Osoby prowadzące przedmiot: dr Radosław Fordoński, dr Jan Antoni Piszczek Uwagi dodatkowe: Ze względu na to, że gros studentów to nie prawnicy, wyklad zawiera informacje ogólne, wprowadzające.

82 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,25 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INTELELCUAL PROPERTY PROTECTION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 2,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 2,0 godz. - przygotowanie do zajęć 4,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 4,0 godz. 6,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 6,00 godz.: 25,00 godz./ects = 0,24 ECTS w zaokrągleniu: 0,25 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,08 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,17 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

83 B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA W PRAWIE ŻYWNOŚCIOWYM CRIMINAL LIABILITY IN THE FOOD LAW 1. Prawo karne żywnościowe w ustawodawstwie krajowym 2. Prawo karne żywnościowe w prawie unijnym i międzynarodowym 3. Prawo karne żywnościowe w orzecznictwie 4. Relacje prawa karnego i prawa wykroczeń z ustawami z zakresu prawa żywnościowego 5. Przepisy karne w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia 6. Organy ścigania przestępczości na rynku żywności 7. Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu nielegalnego rynku żywności ĆWICZENIA 1.Zagadnienia wprowadzające 2. Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa 3. Zasady odpowiedzialności karnej za wykroczenia 4. Definicja prawa karnego żywnościowego 5. Przestępstwa kodeksowe z zakresu prawa żywnościowego 6. Przestępstwa pozakodeksowe z zakresu prawa żywnościowego 7. Wykroczenia kodeksowe z zakresu prawa żywnościowego 8. Wykroczenia pozakodeksowe z zakresu prawa żywnościowego CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej w prawie żywnościowym. Zapoznanie z przestępstwami i wykroczeniami w obszarze prawa żywnościowego. Scharakteryzowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za wykrywanie nadużyć na rynku żywnościowym. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02+, S1P_W04+, S1P_W07+, S1P_W10+, S1P_U02+, S1P_U05+, R1P_W02+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_W10+, R1P_U10+, R1P_K03+, InzP_W04+, InzP_W05+, InzP_U11+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13+, K1_U17+, K1_K03+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada wiedzę z zakresu przestępstw i wykroczeń występujących w prawie żywnościowym (K1_W13) Umiejętności U1 - Student prawidłowo posługuje się rozwiązaniami prawnymi z zakresu prawa karnego odnoszącymi się do prawa żywnościowego (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - Student ma świadomość znaczenia przepisów karnych w pracy brokera innowacji w sektorze rolno-. (K1_K03) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Małgorzata Korzycka-Iwanow, 2006r., "Studia z prawa żywnościowego", wyd. Liber, 2) Małgorzata Korzycka-Iwanow, 2007r., "Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego", wyd. Lexis-Nexis, 3) Wiesław Pływaczewski, Rafał Płocki (red.), 2013r., "Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania", wyd. WSPol, 4) Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Andrzej Balicki (red.), 2013r., "Bezpieczeństwo żywności i żywienia Komentarz", wyd. Wolters-Kluwer, 5) Paweł Wojciechowski, 2008r., "Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności", wyd. Wolters-Kluwer, 6) Tadeusz Bojarski (red.), 2013r., "Kodeks karny. Komentarz", wyd. Lexis-Nexis, 7) Wiesław Pływaczewski (red.), 2014r., "Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności ", wyd. UWM. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Maria Grochowska, 2007r., "Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia. Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych", wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kad, 2) Marek Bojarski, Wojciech Radecki, 2013r., "Kodeks wykroczeń. Komentarz", wyd. Beck, 3) Maciej Taczanowski, 2009r., "Prawo żywnościowe w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej", wyd. Wolters-Kluwer, 4) Mariola Andrejko (red.), 2012r., "Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności", wyd. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, 5) Dobrosława Szumiło-Kulczycka, 2004r., "Prawo administracyjno karne", wyd. Zakamycze. Przedmiot/moduł: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA W PRAWIE ŻYWNOŚCIOWYM Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład monograficzny dla całego roku (W1, U1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia audytoryjne w grupach osobowych (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Premiowana jest aktywność studentów w dyskusji podczas ćwiczeń (W1, U1, K1) Kolokwium pisemne 1 - Studenci zobowiązani są do zaliczenia pisemnego kolokwium z treści ćwiczeń (W1, U1, K1) Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, ustna) - Studenci przygotowują w grupach prezentacje na zadany temat (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa, prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne Wymagania wstępne: prawo karne Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Prawa Karnego Materialnego adres: ul. Michała Oczapowskiego 12B, pok. 212 i 214, Olsztyn tel , , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Joanna Narodowska Osoby prowadzące przedmiot: mgr Joanna Narodowska

84 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA W PRAWIE ŻYWNOŚCIOWYM CRIMINAL LIABILITY IN THE FOOD LAW Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - konsultacje 5,0 godz. - przygotowanie do wykładów 5,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia końcowego 5,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 20,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,80 20,0 godz.

85 B ECTS: 1,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A ORGANIZACJA PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO WORK ORGANIZATION OF INNOVATIVE COMPANIES Specyfika przedsiębiorstwa innowacyjnego. Przykłady innowacyjnych przedsiębiorstw. Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Konkurencyjność a innowacyjność przedsiębiorstwa. Pojęcie innowacyjności rewolucyjnej i innowacyjnej. Atrybuty przedsiębiorstwa innowacyjnego. Wprowadzanie innowacyjności w przedsiębiorstwie. Produkt i jego atrybuty. Definicja produktu innowacyjnego. Zarządzanie produktem innowacyjnym. Organizacja działu badawczo-rozwojowego. Rodzaje projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie i specyfika ich zarządzania. Badania podstawowe, badania rozwojowe, badania aplikacyjne, badania dotyczące rozwiązywania bieżących problemów produkcyjnych. Rola linii pilotowej w procesie realizacji projektów rozwojowych i aplikacyjnych. Rola marketingu przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami badawczymi. Zarządzanie dużymi projektami badawczymi - organizacja i dobór zespołu. Zarządzanie konfliktem w procesie realizacji projektów badawczych.rola widocznego przywództwa w zarządzaniu projektem. Zasady zachowania poufności i motywacji zespołu. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle innych krajów. Strategie rozwoju firm innowacyjnych. Specyfika zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Rola kadr, zasady poufności, zasady motywacji. Zasady współpracy z Uniwersytetami i jednostkami badawczo-rozwojowymi.ścieżka kariery zawodowej w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Ochrona informacji - szpiegostwo, wywiad. ĆWICZENIA Zarządzanie dużymi projektami badawczymi - organizacja i dobór zespołu - poznanie osobistych preferencji dotyczących stylu komunikowania i funkcji psychologicznych i potencjalnej roli w zespole. Opracowanie produktu innowacyjnego i jego prezentacja. Nieetyczne formy funkcjonowania firm: afery szpiegowskie - prezentacja przykładów Określenie zdolności negocjacyjnych indywidualnych i zespołowych Tworzenie struktur organizacyjnych w zależności od wielkości przdziwzięcia i specyfiki produktu CEL KSZTAŁCENIA Nabywanie wiedzy z zakresu istoty i specyfiki organizacji firm innowacyjnych w sektorze rolno-. Poznanie różnic pomiędzy konkurencyjnym a innowacyjnym przedsiębiorstwem i sposobów wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie. Nabycie wiedzy na temat korzyści i zagrożeń wprowadzania innowacyjności rewolucyjnej na przykładzie konkretnych firm, Przyswojenie specyfiki zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Poznawanie zasad funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych, ich roli w rozwoju przedsiębiorstwa i zasad współpracy z innymi wydziałami firmy jak również zasad współpracy z zewnętrznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Nabycie podstawowych prawideł doboru personelu do pracy w zespole badawczo-rozwojowym i zarządzaniem projektem badawczym z uwypukleniem zarządzania konfliktem i motywacją zespołu. Nabywanie praktycznej wiedzy w zakresie procesu tworzenia innowacyjnych produktów,nakładów poniesionych na ich stworzenie, cyklu ich życia na rynku, atrybutów ich innowacyjności. Zdobywanie wiedzy na temat poufności, ochrony informacji, roli własności intelektualnej, szpiegostwa i wywiadu gospodarczego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_K07+, R1P_W05+, R1P_W06+, R1P_W07+, R1P_W09++, R1P_W11+++, R1P_U01+, R1P_U05++, R1P_U06+, R1P_U10+, R1P_K03+, R1P_K04+, R1P_K05+, InzP_W04+, InzP_W05+, InzP_W06+, InzP_U03+, InzP_U05++, InzP_U06+, InzP_U07+, InzP_U08+, InzP_U09+, InzP_U11+, InzP_K01+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W08+, K1_W10+, K1_W12+, K1_W13+, K1_W15+, K1_U05+, K1_U06+, K1_U10+, K1_U12+, K1_U16+, K1_K03+, K1_K05+, K1_K10+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - rozumie zasady i rolę funkcjonowania systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym innowacyjnych produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu i konsekwencji dla firmy i konsumenta (K1_W08) W2 - rozumie specyfikę procesu tworzenia, walidacji i produkcji wyrobów innowacyjnych (K1_W10, K1_W13) W3 - nabywa wiedzy z zakresu komunikowania w zespole, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, rozwiązywania konfliktów i osiągania celów zespołowych (K1_W15) W4 - zna formy organizacyjno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym indywidualnej działalności gospodarczej (K1_W12) Umiejętności U1 - potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie studiów w przedsiębiorstwie (K1_U10) U2 - potrafi lepiej zrozumieć i wykorzystać możliwości systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego do minimalizacji ryzyka wprowadzanych na rynek innowacyjnych produktów (K1_U06, K1_U12) U3 - Nabywa umiejętności interdyscyplinarnych ułatwiających komunikowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji do projektowania i wdrażania nowych produktów lub technologii (K1_U05, K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - poznaje osobiste preferencje dotyczące stylu komunikowania (K1_K05, K1_K10) K2 - Postępuje zgodnie z zasadami etyki w badaniach i biznesie (K1_K03, K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Strategor, 2001r., "Zarządzanie firmą", wyd. PWE, Warszawa, 2) Kotler P., Kotler M., 2013r., "Przez marketing do wzrostu", wyd. Dom Wydawniczy REBIS, 3) Sosnowska A., 2000r., "Zarządzanie nowym produktem", wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 4) Glinka B., Gudkova S., 2011r., "Przedsiębiorczość", wyd. Wolters Kluwer, 5) Kramer T., 2000r., "Podstawy marketingu", wyd. PWE, 6) Obłój K., 1994r., "Mikroszkółka zarządzania", wyd. PWE, 7) Obłój K., 2000r., "Strategia sukcesu firmy", wyd. PWE, 8) Tracy B., Arden R., 2013r., "Potęga osobistego uroku", wyd. MT Biznes. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Czasopisma specjalistyczne z zakresu organizacji firmy innowacyjnych z sektora rolno-spożywczego, ""Czasopisma specjalistyczne"". Przedmiot/moduł: ORGANIZACJA PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 10/2 Ćwiczenia: 20 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykłady multimedialne (W1, W2, W3, W4) Ćwiczenia Ćwiczenia projektowe - projekt grupy z prezentacją (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Kolokwium w formie rozbudowanego testu (W1, W2, W3, W4) Ocena pracy i współpracy w grupie 3 - MBTI - test (indywidualny)dla każdego studenta, test dotyczący zdolności negocjacyjnych grupy lub pojedynczych osób (U1, U2, U3, K1, K2) Projekt 2-5 minutowe prezentacje przez utworzone zespoły zadaniowe (np. opracowanie i prezentacja produktu innowacyjnego) (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 1,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: znajomość podstawowych procesów w przemyśle rolno- Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Danisco-Biolacta adres:, Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Maria Wachowska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Maria Wachowska

86 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 1,5 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO WORK ORGANIZATION OF INNOVATIVE COMPANIES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 10,0 godz. - udział w ćwiczeniach 20,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - samodzielna praca studenta 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 15,0 godz. 45,0 godz. - zajęcia praktyczne 20,0 godz. liczba punktów ECTS = 45,00 godz.: 30,00 godz./ects = 1,50 ECTS w zaokrągleniu: 1,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,50 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,67 20,0 godz.

87 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A A ECTS: 4 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PODSTAWY EKONOMII FUNDAMENTALS OF ECONOMICS Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. Elastyczność popytu i podaży. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta i optimum konsumenta. Teoria produkcji. Koszty produkcji. Konkurencja doskonała i monopol. Konkurencja monopolistyczna i oligopol. Rynek czynników produkcji.produkt i dochód narodowy, czynniki wzrostu gospodarczego. Pieniądz i polityka monetarna. Budzet państwa i polityka fiskalna. Rynek pracy i bezrobocie. Inflacja. Cykle koniunkturalne i interwencjonizm państwowy. ĆWICZENIA Problem wyboru ekonomicznego, koszt alternatywny, zasady racjonalnego gospodarowania. Analiza mechanizmu rynkowego. Obliczanie cenowej, dochodowej i mieszanej elastyczności popytu i podaży. Konsument i jego wybory-optimum konsumenta. Teoria produkcji-równowaga producenta. Charakterystyka kosztów w krótkim i długim okresie. Optimum ekonomiczne w konkurencji doskonałej i monopolu. Konkurencja monopolistyczna i oligopol. Rynek pracy w konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Metody oblicznia dochodu narodowego-czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Analiza budżetu państwa. charakterystyka rynku pracy i bezrobocia w Polsce. Przyczyny i metody prezciwdziłania inflacji popytowej, kosztowej i struktualnej. Charkterystyka cyklu koniunkturalnego i polityka antycykliczna. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania mechanizmu rynkowego, istoty i funkcjonowania różnych modeli rynku oraz procesów ekonomicznych w makroskali.kształtowanie rozumienia problemu rzadkości, konieczności wyborów, a także efektywnego gospodarowania.rozwijanie umiejetności myślenia ekonomicznego, analizy ekonomicznej oraz właściwej interpretacji procesów i zjawisk gospodarczych w skali mikro i makro.rozwijanie świadomości rozumienia ekonom. uwarunkowań w działalności inżynierskiej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W03+++, S1P_W04+++, S1P_W05+++, S1P_W08+++, S1P_U01++, S1P_U03++, S1P_U04++, S1P_K01+, S1P_K03++, S1P_K05+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+++, K1_W10+++, K1_U16++, K1_K01+, K1_K06++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje podstawowe kategorie mikro i makroekonomiczne (K1_W09, K1_W10) W2 - Objaśnia funkcjonowanie rynku towarowego, pracy i kapitałowego oraz charakteryzuje procesy ekonomiczne w makroskali (K1_W09, K1_W10) W3 - Określa uwarunkowania procesów ekonomicznych w mikro i makroskali (K1_W09, K1_W10) Umiejętności U1 - Przeprowadza obliczenia kalkulacje ekonomiczne i wykorzystuje podstawowa wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych zdarzeń i procesów ekonomicznych (K1_U16) U2 - Analizuje przyczyny i przebieg procesów ekonomicznych w skali mikro i makro (K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - Uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejetności (K1_K01, K1_K06) K2 - Myśli i działa zgodnie z zasadami ekonomii i przedsiębiorczości (K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., 2007r., "Mikroekonomia", wyd. UWM, 2) Smith P., Begg D., 2014r., "Mikroekonomia.", wyd. PWE. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Milewski, Kwiatkowski E., 2010r., "Podstawy ekonomii", wyd. PWN. Przedmiot/moduł: PODSTAWY EKONOMII Obszar kształcenia: nauki społeczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, problemowy (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - analiza zagadnień, przypadków, rozwiązywanie zadań (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - dłuższa wypowiedź pisemna - analiza problemów z wykorzystaniem prezentacji graficznej, rozwiązywanie zadań (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: matematyka Wymagania wstępne: ogólna znajomość problematyki gospodarczej Polski Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mikroekonomii adres: pl. Cieszyński 1, pok. 327, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Władysław Zakrzewski Osoby prowadzące przedmiot: dr Władysław Zakrzewski

88 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4 PODSTAWY EKONOMII FUNDAMENTALS OF ECONOMICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 45,0 godz. - Przygotowanie do egzaminu 35,0 godz. - Przygotowanie studenta do ćwiczeń 20,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 55,0 godz. 100,0 godz. - zajęcia praktyczne 35,0 godz. liczba punktów ECTS = 100,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,00 ECTS w zaokrągleniu: 4 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,80 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,20 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,40 35,0 godz.

89 B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA BASIC OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT Istota i funkcje zarządzania. Zasady planowania i formułowania celów. Organizacja i organizowanie. Role i umiejętności kierownicze. Motywowanie i systemy motywacyjne. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych. Przedsiębiorstwo - struktury organizacyjne, formy prawne. Decyzje kierownicze i racjonalność decyzji. Współczesne uwarunkowania zarządzania. Zarządzanie strategiczne. ĆWICZENIA Funkcja planowania. Analiza struktur organizacyjnych. Podstawy motywowania. Podejmowanie decyzji menedżerskich. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy i ułatwienie zrozumienia istoty zarządzania i pracy kierowniczej oraz tworzenia i funkcjonowania organizacji, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W03+, S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_W08++, S1P_U01+, S1P_U02++, S1P_U03++, S1P_U04++, S1P_U06+, S1P_U07+, S1P_U08+, S1P_K02+, S1P_K03++, S1P_K04+, S1P_K05++, R1P_W02+++, R1P_W11+, R1P_U01++, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K02+, R1P_K04++, R1P_K06++, R1P_K08+, InzP_W05+++, InzP_W06+, InzP_U03++, InzP_U04+, InzP_U05+, InzP_U06+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01++ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W10+, K1_W11+, K1_U14+, K1_U16+, K1_U18+, K1_K04+, K1_K06+, K1_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje podstawowe terminy ekonomiczne oraz zna istotę, uwarunkowania i prawa procesu gospodarowania (K1_W09) W2 - Ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmu rynkowego, teorii cen oraz konsumenta i jego zachowań rynkowych we współczesnej gospodarce krajowej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego (K1_W10) W3 - Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zarządzania oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu decyzyjnego w przemysle (K1_W11) Umiejętności U1 - Posiada umiejętność wykorzystania właściwych metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny działalności przedsiębiorstw sektora rolnospożywczego i wyboru finansowania innowacyjnych przedsięwzięć (K1_U14) U2 - Analizuje, interpretuje i prognozuje skutki zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie i gospodarce oraz ocenia decyzje konsumentów i podmiotów gospodarczych (K1_U16) U3 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Wykazuje zdolność do pracy w zespole, przyjmowania w nim różnych ról, w tym roli kierowniczej (K1_K04) K2 - Rozumie ekonomiczny kontekst podejmowanych i realizowanych przez siebie decyzji (K1_K06) K3 - Ma świadomość problemów i trudności towarzyszących działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw (K1_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Koźmiński A., Piotrowski W., 2006r., "Zarządzanie.Teoria i praktyka.", wyd. Wyd. Naukowe PWN Warszawa, 2) Griffin R. W., 2008r., "Podstawy zarządzania organizacjami.", wyd. Wyd. Naukowe PWN Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Stoner J. A. F., 2001r., "Kierowanie", wyd. PWE Warszawa, 2) Marek S., Białasiewicz M., 2008r., "Podstawy nauki o organizacji", wyd. PWE Warszawa. Przedmiot/moduł: PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Ćwiczenia Ćwiczenia projektowe - analiza przypadków, rozwiązywanie problemów (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1-3 pytania otwarte,60% pkt na zaliczenie, skala ocen 2-5 (po ostatnich ćwiczeniach) (W1, W2, W3, U1, U2, U3) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - ocena systematyczności i zaangażowania w realizacji ćwiczeń (na każdych zajęciach, skala ocen 2-5 (U3, K1, K2, K3) Praca kontrolna 1 - Sprawdzian pisemny po zakończeniu zajęć, 3 pytania otwarte, łącznie 100 pkt, 60% pkt na zaliczenie, skala ocen 2-5 (W1, W2, W3, U1, U2, U3) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy ekonomii i prawa Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z ekonomii i prawa Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Organizacji i Zarządzania adres: ul. Romana Prawocheńskiego 3, pok. 104, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof.zw. Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof.zw.

90 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA BASIC OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 3,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 33,0 godz. - Samodzielna praca studenta 17,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 17,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,32 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,68 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

91 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING Wprowadzenie do rachunkowości. Konto księgowe - budowa, rodzaje i zasady funkcjonowania. Dokumentacja operacji gospodarczych. Koszty i przychody. ĆWICZENIA Typy operacji bilansowych. Księgowanie podstawowych operacji bilansowych i wynikowych przy użyciu konta księgowego. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz budową i zasadami funkcjonowania kont księgowych. Zdobycie przez studentów umiejętności sporządzania i klasyfikacji dokumentów księgowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_W08+, S1P_K03+, S1P_K05+, R1P_W02+, R1P_U02+, R1P_K04+, R1P_K06+, R1P_K08+, InzP_W05+, InzP_U04+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_U15+, K1_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student definiuje i zna istotę podstawowych terminów z zakresu rachunkowości (K1_W09) Umiejętności U1 - Student potrafi stosować podstawowe zasady rachunkowości (K1_U15) Kompetencje społeczne K1 - Student rozumie ekonomiczny kontekst swoich decyzji (K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Pfaff J., Messner Z.., 2011r., "Rachunkowość finansowa", wyd. PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Sojak S., Stankiewicz J. (red), 2008r., "Podstawy rachunkowości", wyd. TNOJK "Dom organizatora". Przedmiot/moduł: PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny (W1, U1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia audytoryjne (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Sprawdzian pisemny. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: - Wymagania wstępne: - Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rachunkowości adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 305, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

92 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Przygotowanie do zaliczenia 15,0 godz. - Samodzielne studiowanie literatury 18,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 33,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 33,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,31 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,32 33,0 godz.

93 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A BF ECTS: 15 TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYKA PRACA INŻYNIERSKA ENGINEERING THESIS Cykliczne spotkania z opiekunem pracy ws. postępów w realizacji pracy dyplomowej CEL KSZTAŁCENIA Zastosowanie i krytyczna analiza specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku. Nabycie umiejętności definiowania problemu badawczego; korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz innych metod i narządzi służących praktycznej realizacji tematu. Doskonalenie umiejętności opracowywania wyników badań/ doświadczeń/przeglądu literatury fachowej. Nabycie świadomości odpowiedzialności za pracę własną, poszanowanie praw innych osób i relacje interpersonalne. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W02+, R1P_W03+, R1P_W08+, R1P_W11+, R1P_U01++, R1P_U02+++, R1P_U03+, R1P_U05++, R1P_U06++, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K01+, R1P_K03++, R1P_K04++, R1P_K05+, R1P_K06++, R1P_K07+, R1P_K08+, InzP_W02+, InzP_W05++, InzP_U01+, InzP_U02+, InzP_U03+, InzP_U05+++, InzP_U06++, InzP_U07+, InzP_U08+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+++, InzP_K02++ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W06+, K1_W09+, K1_W15+, K1_U02+, K1_U03+, K1_U05+, K1_U10+, K1_U12+, K1_U18+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K03+, K1_K08+, K1_K09+, K1_K11+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna trendy rozwoju wybranej branży przemysłu spożywczego (K1_W02, K1_W06) W2 - Zna podstawowe mechanizmy społeczne i ekonomiczne pozwalające na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego lub ich otoczenia. (K1_W09, K1_W15) Umiejętności U1 - Projektuje lub ocenia wybraną innowację produktową, technologiczną lub organizacyjną związaną z przemysłem lub gospodarką zasobami rolno-i (K1_U02, K1_U03, K1_U05, K1_U10) U2 - Analizuje skutki społeczno-gospodarcze wdrażania proponowanej innowacji w przemyśle i jego otoczeniu (K1_U12, K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie dynamikę przemian gospodarczych społecznych i ich wpływ na trendy w przemyśle spożywczych (K1_K01, K1_K09) K2 - Potrafi wielopłaszczyznowo analizować szanse i zagrożenia rozwoju wybranej branży przemysłu spożywczego (K1_K02, K1_K03, K1_K08, K1_K11, K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Różni autorzy, "Czasopisma branżowe", 2) Różni autorzy, "Czasopisma naukowe", 3) Różni autorzy, "Inne rodzaje materiałów związanych z tematyką pracy dyplomowej". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: PRACA INŻYNIERSKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: praktyka Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Praktyka: 120/8 Formy i metody dydaktyczne Praktyka Praktyka - Zajęcia praktyczne prowadzące do zrealizowania zaplanowanej innowacji lub jej oceny brokerskiej (W1, W2, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Praca dyplomowa 1 - Ocena dokonywana przez opiekuna i recenzenta pracy. Samodzielność pracy weryfikowana przez system antyplagiatowy (W1, W2, U1, U2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 15 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wszystkie z programu studiów Wymagania wstępne: -brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych adres: pl. Cieszyński 1, pok. 223, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Iwona Zofia Konopka, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Iwona Zofia Konopka, prof. UWM

94 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 15 PRACA INŻYNIERSKA ENGINEERING THESIS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w praktykach 120,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 120,0 godz. - Opracowanie i dyskusja wyników badań 75,0 godz. - Opracowywanie statystyczne wyników badań 25,0 godz. - Przygotowanie kompletnej pracy dyplomowej 25,0 godz. - Przygotowanie konspektu pracy 20,0 godz. - Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego 75,0 godz. - Zbieranie materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy inżynierskiej 35,0 godz. - udział w praktykach 0,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 255,0 godz. 375,0 godz. - zajęcia praktyczne 375,0 godz. liczba punktów ECTS = 375,00 godz.: 25,00 godz./ects = 15,00 ECTS w zaokrągleniu: 15 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 4,80 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 10,20 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 15,00 375,0 godz.

95 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A P ECTS: 20 TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYKA PRAKTYKA ZAWODOWA PROFESSIONAL TRAINING Charakterystyka surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, odpadów i ich bilanse; zasoby techniczne zakładu (linie produkcyjne, maszyny i urządzenia, wyposażenie); procesy i operacje jednostkowe mające miejsce podczas produkcji żywności; systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładzie, stosowane normy i standardy; uwarunkowania ekonomiczne działalności zakładu przemysłowego (rentowność i obroty branży, koszty działalności, możliwość zwiększenia zysku w zakładzie); społeczne aspekty produkcji w zakładzie przemysłowym (gospodarka odpadami, ściekami, ochrona środowiska). CEL KSZTAŁCENIA Poznanie i krytyczna analiza potencjału innowacyjnego w zakładach produkcyjnych, instytutach badawczych, laboratoriach usługowych, biurach projektowych, itp., związanych z produkcją, obrotem i oceną jakości żywności. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W02+++, R1P_W03++, R1P_W04++, R1P_W05+++, R1P_W06+, R1P_W07++, R1P_W08+, R1P_W09+, R1P_W11+, R1P_U04+, R1P_U05+, R1P_U06+++, R1P_U07+, R1P_U08++, R1P_U09+, R1P_U10+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K03+++, R1P_K04+, R1P_K06++, R1P_K07++, R1P_K08++, InzP_W01++, InzP_W02+++, InzP_W03++, InzP_W04+, InzP_W05+++, InzP_W06++, InzP_U01+, InzP_U02+, InzP_U05+, InzP_U06++, InzP_U07++, InzP_U08++, InzP_U09+, InzP_U10+, InzP_U11+, InzP_U12+, InzP_K01+++, InzP_K02++ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W04+, K1_W05+, K1_W06+, K1_W08+, K1_W09+, K1_W10+, K1_W11+, K1_U04+, K1_U05+, K1_U06+, K1_U08+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K03+, K1_K04+, K1_K06+, K1_K07+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna i opisuje strukturę, zakres działalności i organizację firmy. (K1_W02, K1_W04, K1_W05) W2 - Wyjaśnia i analizuje procesy technologiczne stosowane w zakładzie. (K1_W06, K1_W08) W3 - Posiada podstawową więdzę na temat działania mechanizmu rynkowego, cen oraz zachowań konsumenta na rynku żywności. (K1_W09, K1_W10, K1_W11) Umiejętności U1 - Dokonuje krytycznej analizy stosowanych procesów technologicznych lub metod analitycznych. (K1_U04, K1_U08) U2 - Planuje etapy projektowania i wdrażania nowych produktów/usług na rynku żywności oraz innowacji technologicznych, technicznych, marketingowych i organizacyjnych. (K1_U05) U3 - Potrafi posługiwać się narzędziami wykorzystywanymi w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. (K1_U06) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności swojej pracy (K1_K01, K1_K02, K1_K03, K1_K06, K1_K13) K2 - Organizuje pracę własną, dba o stanowisko pracy i przekazaną dokumentację techniczną/ technologiczną. (K1_K04, K1_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) autorzy krajowi i zagraniczni, "publikacje naukowe - wybór studenta", 2) autorzy krajowi i zagraniczni, "dokumentacja technologiczna". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) autorzy krajowi i zagraniczni, "opracowania technologii". Przedmiot/moduł: PRAKTYKA ZAWODOWA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: P-Praktyka Kod ECTS: P Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: praktyka Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Praktyka: 485/40 Formy i metody dydaktyczne Praktyka Praktyka - Praktyczne zapoznanie się z działalnością firmy oraz jej krytyczna analiza. (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium ustne 1 - Ocena odpowiedzi ustnej 40% oceny końcowej. (W1, W3, U1) Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - Ocena zaangażowania i kreatywności studenta w realizację praktyki (ocena wystawiona przez osobę z zakładu w karcie oceny studenta) 25% oceny końcowej. (U1, U2, U3, K2) Sprawozdanie z praktyki 3 - Ocena sprawozdania 35% oceny końcowej. (W1, W2, U1, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 20 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, Mikrobiologia żywności i środowiska produkcji, Inżynieria procesowa, Przedmioty specjalnościowe Wymagania wstępne: uzyskane zaliczenie z przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Janusz Franciszek Pomianowski Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Janusz Franciszek Pomianowski Uwagi dodatkowe: realizacja praktyki w miesiącach maj-wrzesień

96 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 20 PRAKTYKA ZAWODOWA PROFESSIONAL TRAINING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w praktykach 485,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 485,0 godz. - przgotowanie sie do zaliczenia praktyki 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 15,0 godz. 500,0 godz. - zajęcia praktyczne 500,0 godz. liczba punktów ECTS = 500,00 godz.: 25,00 godz./ects = 20,00 ECTS w zaokrągleniu: 20 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 19,40 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,60 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 20,00 500,0 godz.

97 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ADMINISTRATIVE LAW AND ADMINISTRATIVE PROCEDURE 1. Podstawowe zagadnienia definicyjne administracji publicznej i prawa administracyjnego. 2.Administracyjne prawo ustrojowe. 3. Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych. 4. Kontrola administracji publicznej. 5. Podstawowe zagadnienie definicyjne postepowania administracyjnego. 6. Podmioty i wszczęcie postepowania administracyjnego. 7. Zasady postępowania administracyjnego. 8. Czynności organu prowadzącego postępowanie administracyjne. 9. Decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie. 10. wznowienie postepowania administracyjnego. 11. Stwierdzenie nieważności decyzji. 12. Koszty postepowania administracyjnego. 13. Ustrój sądów administracyjnych, WSA, NSA. 14. Strony postepowania, uczestnicy, zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna. 15. Pisma w postepowaniu sądowoadministracyjnym, ich doręczenie i terminy. ĆWICZENIA 1. Zagadnienia wprowadzające, definicje. 2.Przepisy administracyjne Ustawy z dn. 25 sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 3. System organów kontroli żywności w Polsce. 4. Postępowanie administracyjne przed organami Inspekcji Handlowej. 5. Procedury zakładania działalności gospodarczej (kazusy, tworzenie pism, spełnianie procedur). 6. Przepisy administracyjne Ustawy z dn. 18 października o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. 7. Przepisy administracyjne Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów spożywczych, gastronomicznych. 8. Kazusy - podanie wnoszone drogą elektroniczną, pełnomocnictwo, doręczenia, wszczęcie postępowania, udostepnianie akt, rozprawa administracyjna, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, warunki złożenia wniosku do WSA, przesłanki formalne do powołania sędziego NSA, koszty sadowe. 9. Tworzenie wzorów wniosków i pism procesowych. CEL KSZTAŁCENIA Celem jest przedstawienie i zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi w tym zakresie w oparciu o dorobek doktryny i orzecznictwa sądowego. Wykorzystane są również porównawcze i podstawowe instytucje prawa administracyjnego Unii Europejskiej. Przedmiotem jest także obowiązująca regulacja prawna z zakresu administracyjnego prawa ustrojowego i materialnego, a także ogólne elementy regulacji procesowej.umożliwienie studentom poznania i zrozumienia procedur właściwych działaniu administracji publicznej oraz sądów administracyjnych, a także przekazanie podstaw wiedzy umożliwiającej stosowanie w praktyce przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02+, S1P_W04+, S1P_W07+, S1P_W10+, S1P_U02+, S1P_U05+, S1P_K02+, S1P_K03+, S1P_K05+, R1P_W02+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_W10+, R1P_U10+, R1P_K02+, InzP_W04+, InzP_W05+, InzP_U11+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13+, K1_U17+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - zna akty normatywne z zakresu prawa administracyjnego, zna podstawowe instytucje administracyjne związane z rynkiem rolno - (K1_W13) Umiejętności U1 - posiada umiejętnośćć tworzenia pism procesowych (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - posiada zdolność do pracy w zespole, rozumie potrzebę dokształcania, ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności, posiada łatwość komunikacji interpersonalnej, (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) J. Zimmermann, 2008r., "Prawo administracyjne", wyd. warszawa, 2) J. Boć (red.), 2007r., "Prawo administracyjne", wyd. Wrocław, 3) Kodeks postępowania administracyjnego, "Kodeks postępowania administracyjnego", 4) Adamiak B., Borkowski J., 2009r., "Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne", wyd. Warszawa, 5) Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., "Postępowanie administracyjne ogólne,", 6). Woś, H. Knysiak-Molczyk, A. Krawiec, M. Kamiński, T. Kiełkowski, 2013r., "Postępowanie administracyjne,", wyd. Lexis Nexis. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, "Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze", 2) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, "Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej", 3) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji, "Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji", 4) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, "Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa", 5) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, "Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych", 6) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicznoprywatnym, "Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicznoprywatnym", 7) Ochendowski E.,, 2005r., "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne", wyd. Toruń, 8) M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, 2006r., "Postępowanie sądowo - administracyjne,", wyd. Warszawa, 9) R. Suwaj, 2007r., "Wydawanie decyzji administracyjnych,", wyd. Wrocław, 10) Z. Kmieciak (red.),, 2006r., "Polskie sądownictwo administracyjne", wyd. Warszawa, 11) Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M, 2006r., "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", wyd. Zaamycze, 12) E. Ochendowski,, 2006r., "Prawo administracyjne. Część ogólna,", wyd. Toruń, 13) E. Ura, E. Ura,, 2006r., "Prawo administracyjne", wyd. Warszawa, 14) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym, "Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym". Przedmiot/moduł: PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15 Ćwiczenia: 15 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład merytoryczny (W1, U1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach, praca z tekstami normatywnymi, prezentacje, kazusy (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa, Wymagania wstępne: nie dotyczy Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 315 i 316, Olsztyn tel , , tel./fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Agata Regina Lewkowicz Osoby prowadzące przedmiot: mgr Agata Regina Lewkowicz

98 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ADMINISTRATIVE LAW AND ADMINISTRATIVE PROCEDURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowywanie do kolokwium 15,0 godz. - przygotowywanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 60,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,40 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,25 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,25 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

99 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE CIVIL LAW AND PROCEDURE Treścią wykładów jest przedstawienie zasad prawa i postępowania cywilnego, podstawowych pojęć z tego obszaru prawa ze szczególnym uwzględnieniem instytucji istotnych dla rynku żywności. ĆWICZENIA 1. Pojęcie i źródła prawa i postępowania cywilnego 2. Podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych 3. Czynność prawna. Umowa. Wady oświadczenia woli. Przedstawicielstwo 4. Pojęcie zobowiązania. Przepisy ogólne dotyczące zobowiązań 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza 6. Typy umów nazwanych. Umowy nienazwane 7. Podmioty i przedmiot postępowania cywilnego. Czynności procesowe 8. Postępowanie przed sądem I instancji. Dowody. Orzeczenia 9. Zaskarżanie orzeczeń sądowych Obalanie prawomocnych orzeczeń 10. Postępowania odrębne. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym 11. Postępowanie egzekucyjne 12. Sądownictwo polubowne CEL KSZTAŁCENIA Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi instytucjami prawa i postępowania cywilnego oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich stosowania, w tym konstruowania i oceny umów oraz sporządzania pism procesowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02+, S1P_W04+, S1P_W07+, S1P_W10+, S1P_U02+, S1P_U05+, S1P_K01+, S1P_K06+, R1P_W02+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_W10+, R1P_U10+, R1P_K01+, R1P_K03+, R1P_K07+, InzP_W04+, InzP_W05+, InzP_U11+, InzP_K01++ Symbole efektów kierunkowych K1_W13+, K1_U17+, K1_K01+, K1_K03+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz zna podstawowe instytucje z tego obszaru (K1_W13) (K1_W13) Umiejętności U1 - Posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, rozwiązywania problemów prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność konstruowania pism procesowych (K1_U17) (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - Jest gotów do poszerzania zdobytej wiedzy (K1_K01) (K1_K01) K2 - Kreatywnie poszukuje rozwiązań problemów prawnych (K_K03) (K1_K03) LITERATURA PODSTAWOWA 1) M. Załucki, P. Stec, 2010r., "Prawo cywilne z umowami w administracji", 2) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), 2014r., "Zarys prawa cywilnego", wyd. C.H.Beck, 3) H. Dolecki, 2013r., "Postępowanie cywilne. Zarys wykładu", wyd. LexisNexis. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Z. Szczurek, 2012r., "Prawo cywilne dla studentów administracji", 2) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, 2012r., "Prawo cywilne. Zarys wykładu", wyd. Wolters Kluwer, 3) A. Zieliński, 2012r., "Postępowanie cywilne. Kompendium", wyd. C.H.Beck. Przedmiot/moduł: PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15 Ćwiczenia: 15 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, U1, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - dyskusja, sporządzanie projektów umów i pism procesowych, prezentacje multimedialne (W1, U1, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego (W1, U1, K1, K2) Test kompetencyjny 2 - Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie testu kompetencyjnego jednokrotnego wyboru (W1, U1, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Wstęp do prawoznawstwa Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Prawa Gospodarczego adres: ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 12, Olsztyn tel , fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Sylwia Łazarewicz Osoby prowadzące przedmiot: mgr Sylwia Łazarewicz

100 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE CIVIL LAW AND PROCEDURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia wykładów 18,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 33,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,31 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

101 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE CRIMINAL LAW AND PROCEDURE Treścią wykładów jest przedstawienie zasad odpowiedzialności karnej, obowiązywania ustawy w czasie i w miejscu, nauki o przestępstwie (elementów przestępstwa), form popełnienia przestępstwa, okoliczności wyłączających przestępność czynu, nauki o środkach penalnych, dyrektywach ich wymierzania i środkach probacyjnych. Ponadto omówione zostaną podstawowe zagadnienia procesu karnego. ĆWICZENIA Wybrane kategorie przestępczości. Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępczość przeciwko mieniu. Przestępstwa gospodarcze, w szczególności przestępczość na rynku żywności. CEL KSZTAŁCENIA Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać się kodeksem karnym i pozakodeksowymi ustawami karnymi. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02++, S1P_W04++, S1P_W07++, S1P_W10++, S1P_U02+++, S1P_U05+++, S1P_K01+, S1P_K06+ +, S1P_K07+, R1P_W02++, R1P_W07++, R1P_W09++, R1P_W10++, R1P_U10+++, R1P_K01+, R1P_K03++, R1P_K07++, R1P_K08+, InzP_W04++, InzP_W05++, InzP_U11+++, InzP_K01++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13++, K1_U17+++, K1_K01+, K1_K03+, K1_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. (K1_W13) W2 - Zna podstawowe instytucje prawa karnego materialnego i procesu karnego. (K1_W13) Umiejętności U1 - Posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku. (K1_U17) U2 - Posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny. (K1_U17) U3 - Posiada umiejętność rozwiązywania problemów prawnych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - Kreatywnie poszukuje rozwiązań problemów prawnych. (K1_K03) K2 - Jest gotów do poszerzania zdobytej wiedzy. (K1_K01) K3 - Ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania. (K1_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Andrzej Marek, 2012r., "Prawo karne", wyd. CH Beck, 2) Lech Gardocki, 2011r., "Prawo karne materialne", wyd. CH Beck, 3) Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman, 2010r., "Polskie postępowanie karne", wyd. PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Piotr Chlebowicz (red.), 2011r., "Wybrane zagadnienia z nauk penalnych", wyd. Wydawnictwo UWM, 2) Krzysztof Dyl, Wojciech Górowski, Krystian Kudela, Marek Żurek, 2012r., "Prawo karne. Testy", wyd. Wolters Kluwer Polska. Przedmiot/moduł: PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną W1, W2, U1, K2. (W1, W2, U1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - W1,W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3. (W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium. (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Test kompetencyjny 1 - Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie oceny z testu kompetencyjnego jednokrotnego wyboru. (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zaresu prawoznawstwa. Znajomość organizacji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 315 i 316, Olsztyn tel , , tel./fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Monika Kinga Kotowska Osoby prowadzące przedmiot: dr Monika Kinga Kotowska

102 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE CRIMINAL LAW AND PROCEDURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje z wykładowcą 5,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 35,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do egzaminu 15,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. 30,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 65,0 godz. liczba punktów ECTS = 65,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,60 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,35 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,15 punktów ECTS.

103 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A PRAWO PATENTOWE ORAZ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZNAKÓW TOWAROWYCH PATENT LAW, PROTECTION OF INTELECTUAL PROPERTY AND TRADE MARKS Ochrona patentowa - istota i zakres, prawo do patentu, formy ochrony, polska procedura patentowa, procedury służące uzyskaniu ochrony patentowej za granicą, aspekty prawne zastrzeżeń patentowych, prawna ochrona znaków towarowych, praw autorskich i pokrewnych. ĆWICZENIA Przedmiot, podmiot, treść prawa autorskiego, podmiot prawa autorskiego. Umowy dotyczące praw autorskich.umowy dotyczące patentu. Znaki towarowe. Wzory użytkowe. Prawa dotyczące producenta bazy danych. Wzory przemysłowe i ich ochrona.czyny nieuczciwej konkurencji (wybrane typy).roszczenia z tytułu deliktów nieuczciwej konkurencji - sposób dochodzenia, postacie roszczeń. Karnoprawne środki ochrny praw własności intelektualnej. CEL KSZTAŁCENIA Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie zasad, instytucji i procedur w obszarze prawa patentowego, prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych, wiedzy tradycyjnej,nieuczciwej konkurencji, a w szczególności zasad uzyskiwania ochrony, treści praw i podstawowych założeń obrotu prawnego dobrami własności intelektualnej oraz konsekwencji naruszenia. Celem kształcenia jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02+, S1P_W04+, S1P_W07+, S1P_W10+, S1P_U02+, S1P_U05+, S1P_K03+, S1P_K05+, R1P_W02+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_W10+, R1P_U10+, R1P_K08+, InzP_W04+, InzP_W05+, InzP_U11+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13+, K1_U17+, K1_K09+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Znajomość aktualnych aktów normatywnych, poprawnej interpretacji podstawowych zasad wybranych instytucji z prawa autorskiego, znaków towarowych K1_W13. (K1_W13) Umiejętności U1 - Umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych zasad prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych K1_U17. (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - Kompetencje do uczestnictwa w tworzeniu inowacyjnych projektów K1_K09 (K1_K09) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Michał du Vall, 2008r., "Prawo patentowe", wyd. Wolters Kluwer, 2) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, 2011r., "Prawo własności przemysłowej", 3) A. Adamczak, M. du Vall (red.), 2010r., "Ochrona własności intelektualnej", 4) P. Podrecki, 2010r., "Środki ochrony wlasności intelektualnej". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) M. Trzebiatowski, 2007r., "Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym", 2) A. Tischner, 2008r., "Odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego", 3) M. Załucki, 2009r., "Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne". Przedmiot/moduł: PRAWO PATENTOWE ORAZ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZNAKÓW TOWAROWYCH Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15 Ćwiczenia: 15 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład monograficzny (W1, U1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia pogłębiające i ugruntowujące wiedzę oraz umiejętności praktycze. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Studenci piszą kolokwium pisemne z treści ćwiczeń. (W1, U1, K1) Test kompetencyjny 1 - Studenci piszą test kompetencyjny z treści wykładów. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa. Rozumienie pojęć patentu, własności intelektualnej i znaku towarowego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 315 i 316, Olsztyn tel , , tel./fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Waldemar Zdzisław Jaroch Osoby prowadzące przedmiot: dr Waldemar Zdzisław Jaroch

104 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PRAWO PATENTOWE ORAZ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZNAKÓW TOWAROWYCH PATENT LAW, PROTECTION OF INTELECTUAL PROPERTY AND TRADE MARKS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia wykładów 20,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 35,0 godz. 65,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 65,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,60 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,15 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,35 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

105 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRAWO PRACY LABOUR LAW 1. Pojęcie, zakres i źródła prawa pracy. 2. Podstawowe zasady prawa pracy. 3. Definicja pracownika i pracodawcy. 4. Rodzaje stosunków pracy. 5. Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne. 6. Nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 7. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. ĆWICZENIA 1. Praca młodocianych. 2. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. 3. Czas pracy 4. Urlopy wypoczynkowe. 5. Wykroczenie przeciwko prawom pracownika. 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna. 7. Odpowiedzialność porządkowa. 8 Odpowiedzialność majątkowa. 9. Ubezpieczenia społeczne. 10. Problematyka BHP i wypadki przy pracy. CEL KSZTAŁCENIA Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać się kodeksem pracy oraz aktami podustawowymi z obszaru prawa pracy. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02++, S1P_W04++, S1P_W07++, S1P_W10++, S1P_U02+++, S1P_U05+++, S1P_K01+, S1P_K06+ +, S1P_K07+, R1P_W02++, R1P_W07++, R1P_W09++, R1P_W10++, R1P_U10+++, R1P_K01+, R1P_K03++, R1P_K07++, R1P_K08+, InzP_W04++, InzP_W05++, InzP_U11+++, InzP_K01++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13++, K1_U17+++, K1_K01+, K1_K03+, K1_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu prawa pracy. (K1_W13) W2 - Zna podstawowe instytucje prawa pracy. (K1_W13) Umiejętności U1 - Posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku. (K1_U17) U2 - Posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny. (K1_U17) U3 - Posiada umiejętność rozwiązywania problemów prawnych z zakresu prawa pracy. (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - Kreatywnie poszukuje rozwiązań problemów prawnych. (K1_K03) K2 - Jest gotów do poszerzania zdobytej wiedzy. (K1_K01) K3 - Ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania. (K1_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Ludwik Florek, 2013r., "Prawo pracy", wyd. CH Beck, 2) Krzysztof Baran (red.), 2013r., "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych", wyd. Wolters Kluwer, 3) Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, 2013r., "Prawo pracy", wyd. CH Beck. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Krzysztof Baran (red), 2013r., "Procesowe prawo pracy. Wzory pism procesowych", wyd. Wolters Kluwer Polska, 2) Grażyna Zdziennicka- Kaczocha, 2014r., "Co każdy pracodawca wiedzieć powinien o zasadach BHP w swoim zakładzie pracy", wyd. Sigma. Przedmiot/moduł: PRAWO PRACY Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną W1, W2, U1, K2. (W1, W2, U1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - W1,W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3. (W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium. (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Test kompetencyjny 1 - Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie oceny z testu kompetencyjnego jednokrotnego wyboru. (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa oraz funkcjonowania rynku pracy Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 315 i 316, Olsztyn tel , , tel./fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Monika Kinga Kotowska Osoby prowadzące przedmiot: dr Monika Kinga Kotowska

106 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PRAWO PRACY LABOUR LAW Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje z wykładowcą 5,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 35,0 godz. - przygotowanie do egzaminu 15,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 65,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 65,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,60 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,35 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,15 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

107 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 3,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRAWO ŻYWNOŚCIOWE FOOD LAW 1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Historia polskiego prawa żywnościowego. 3. Definicja i przedmiot prawa żywnościowego. 4. Relację prawa żywnościowego z innymi dziedzinami i gałęziami prawa. 5. Źródła polskiego prawa żywnościowego. 6. Źródła unijnego prawa żywnościowego. 7. Ogólne zasady polskiego prawa żywnościowego. 8. Problematyka bezpieczeństwa i jakości żywności. 9. Odpowiedzialność cywilna za szkody związane z żywnością. 10. Międzynarodowy obrót żywnością. ĆWICZENIA 1. Odpowiedzialność producenta i dystrybutora. 2. Znakowanie żywności. 3. Higiena żywności. 4. Zanieczyszczenia w żywności. 5. Ochrona nazw i znaków wyróżniających produkty żywnościowe. 6. Oświadczenia żywieniowe. 7. Leki i suplementy diety. 8. Produkty niebezpieczne. 9. Reklama produktów spożywczych. 10. Produkty regionalne i ekologiczne. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie i uporządkowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa żywnościowego. Zapoznanie z aktami normatywnymi obowiązującymi w obszarze prawa żywnościowego. Scharakteryzowanie instytucji i służb związanych z rynkiem żywności. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02+, S1P_W04+, S1P_W07+, S1P_W10+, S1P_U02+, S1P_U05+, R1P_W02+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_W10+, R1P_U10+, R1P_K03+, InzP_W04+, InzP_W05+, InzP_U11+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13+, K1_U17+, K1_K03+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student ma wiedzą dotyczącą systemu aktów normatywnych z obszaru prawa żywnościowego. (K1_W13) Umiejętności U1 - Student prawidłowo posługuje się rozwiązaniami normatywnymi z obszaru prawa żywnościowego. (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - Student ma świadomość znaczenia przepisów prawnych w pracy brokera innowacji w sektorze rolno-. (K1_K03) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Wiesław Pływaczewski, Rafał Płocki (red.), 2013r., "Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania", wyd. Wydawnictwo WSPol, 2) Wiesław Pływaczewski (red.), 2014r., "Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności", wyd. Wydawnictwo UWM, 3) Małgorzata Korzycka-Iwanow, 2007r., "Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego", wyd. Lexis Nexis, 4) Maciej Taczanowski, 2009r., "Prawo żywnościowe w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej", wyd. Wolters Kluwer, 5) Aleksander Oleszko, Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko, 2005r., "Prawo żywnościowe. Zbiór przepisów", wyd. Zakamycze, 6) Aleksander Oleszko, Beata Jeżyńska, Piotr Mikołajczyk, 2002r., "Prawo rolne i żywnościowe", wyd. Zakamycze, 7) Polska Federacja Producentów Żywności, 2002r., "Prawo żywnościowe i strategia bezpieczeństwa żywności", wyd. PFPŻ, 8) Elżbieta Nitecka, Mieczysław Obiedziński (red.), 2000r., "Prawo żywnościowe Unii Europejskiej", wyd. FAPA. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Lubimira Wengler i inni, 2013r., "Prawo żywnościowe. Przegląd rozporządzeń Unii Europejskiej", wyd. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2) Uniwersytet Adama Mickiewicza, "Przegląd Prawa Rolnego". Przedmiot/moduł: PRAWO ŻYWNOŚCIOWE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład monograficzny dla całego roku. (W1, U1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia audytoryjne w grupach osobowych. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Premiowana jest aktywność studentów w dyskusji podczas ćwiczeń. (W1, U1, K1) Kolokwium pisemne 1 - Studenci zobowiązani są do zaliczenia pisemnego kolokwium z treści ćwiczeń. (W1, U1, K1) Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, ustna) - Studenci przygotowują w grupach prezentacje na zadany temat. (W1, U1, K1) Test kompetencyjny 1 - Studenci są zobowiązani do zaliczenia testu kompetencyjnego z treści wykładu. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 3,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa, prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne Wymagania wstępne: znajomość podstawowych instytucji i zasad prawa karnego, administracyjnego i cywilnego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 315 i 316, Olsztyn tel , , tel./fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Maciej Duda Osoby prowadzące przedmiot: mgr Maciej Duda

108 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3,5 PRAWO ŻYWNOŚCIOWE FOOD LAW Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 45,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 15,0 godz. - Przygotowanie do udziału w dyskusji 15,0 godz. - Przygotowanie prezentacji multimedialnej na ćwiczenia 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 45,0 godz. 90,0 godz. - zajęcia praktyczne 60,0 godz. liczba punktów ECTS = 90,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,60 ECTS w zaokrągleniu: 3,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,75 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,75 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,40 60,0 godz.

109 B ECTS: 3,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A PRODUKCJA I RYNEK ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ PRODUCTION AND MARKET OF FUNCTIONAL FOOD Żywność funkcjonalna charakterystyka, terminologia i aspekty legislacyjne (Codex Alimentarius, rejestry UE, system deklaracji japońskich, krajowe oświadczenia żywieniowe i zdrowotne). Żywność funkcjonalna i nutraceutyki w zdrowiu i chorobie - kategorie żywności ze względu na działanie prozdrowotne, metody oceny jakości. Charakterystyka substancji bioaktywnych. 2. Biotechnologia pozyskiwania żywności z surowców roślinnych i zwierzęcych. 1. Nowe trendy oraz technologie w produkcji żywności funkcjonalnej. Bioaktywne składniki żywności a procesy technologiczne. Genetycznie modyfikowane mikroorganizmy w produkcji żywności funkcjonalnej. Produkcja oraz znaczenie żywności fermentowanej dla zdrowia konsumenta.scenariusze rozwoju polskiego i światowego sektora rolno-spożywczego w aspekcie produkcji żywności funkcjonalnej badania eksperckie i konsumenckie. Elementy marketingu, promocji, ochrony i edukacji konsumenta żywności funkcjonalnej.znaczenie żywności funkcjonalnej dla konsumenta oraz producenta. ĆWICZENIA Bazy danych związków biologicznie aktywnych; poszukiwanie surowców jako źródeł związków bioaktywnych; oznaczanie wybranych właściwości związków bioaktywnych; żywność wzbogacona w substancje bioaktywne; produkcja żywności projektowanej z wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego; asortyment i jakość produktów mlecznych o zmodyfikowanym składzie surowcowym. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat substancji biologicznie aktywnych w surowcach i produktach funkcjonalnych w żywieniu człowieka; charakterystyki i możliwości wdrażania nowych technologii żywności funkcjonalnej w przetwórstwie rolno-; umiejętności planowania nowych wyrobów funkcjonalnych o ściśle zdefiniowanych funkcjach; elementach marketingu, promocji, ochrony i edukacji konsumenta w aspekcie wyników badań eksperckich i konsumenckich; nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz zastosowania technik laboratoryjnych i narzędzi komputerowych do analizy żywności funkcjonalnej;nabycie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników i wyciągania wniosków; rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_U01+, S1P_U02++, S1P_U09+, S1P_K01+, S1P_K02+, S1P_K03+, S1P_K05+, S1P_K06+, R1P_W03+, R1P_W06+, R1P_U01+, R1P_U02+, R1P_U04+, R1P_U05+, R1P_U06++, R1P_U08+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K07+, InzP_W03+, InzP_U01++, InzP_U02+, InzP_U06+, InzP_U08+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W07+, K1_U05+, K1_U07+, K1_U11+, K1_K01+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna zasady produkcji i znaczenie rynku żywności funkcjonalnej. (K1_W07) Umiejętności U1 - Planuje etapy projektowania i wdrażania produktów funkcjonalnych, opisuje i przedstawia w postaci raportu (K1_U05) U2 - Student wykonuje proste eksperymenty, interpretuje wyniki, opisuje je w sprawozdaniach (K1_U07) U3 - Przeprowadza podstawowe analizy dotyczące różnych aspektów jakości żywności (w tym: mikrobiologicznej, sensorycznej, fizykochemicznej). (K1_U11) Kompetencje społeczne K1 - Student ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i samodoskonalenia (K1_K01) K2 - Student potrafi współdziałać i pracować w zespole (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) red. Świderski F., 2003r., "Żywność wygodna i żywność funkcjonalna", wyd. WNT Warszawa, 2) Kutermankiewicz J., (pod red. A. Brzozowska, K. Gutkowska), 2004r., "Użyteczność sensorycznych badań konsumenckich w procesie projektowania i wprowadzania nowych produktów na rynek [w Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka...", wyd. Wyd. SGGW Warszawa, 3) Jeznach M., 2006r., "Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej.", wyd. Wyd. SGGW Warszawa, 4) Sikorski Z.E., 2007r., "Chemia żywności - odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności", wyd. WNT Warszawa, t.t.3. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Grajeta H., 2004r., "Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia.", wyd. Adv Clin Exp Med,, t.13, s , 2) Darewicz M., Borawska J., Minkiewicz P., Iwaniak A., 2013r., "Peptydy biologicznie aktywne jako składniki żywności funkcjonalnej", wyd. Przemysł Spożywczy, t.11, s.38-41, 3) Application of Biotechnology for Functional Food, "http://www.pewtrusts.org/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/ Reports/Food_and_Biotechnology/PIFB_Functional_Foods.pdf", 4) Autorzy krajowi, "Przemysł Spożywczy, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość - wybór studenta". Przedmiot/moduł: PRODUKCJA I RYNEK ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/4 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z pokazem i objaśnieniem (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - Ćwiczenia laboratoryjne zawierające ułamkowe jednostki ćwiczeń audytoryjnych i komuterowych (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Kolokwium obejmuje 5 pytań ocenianych w skali od 0 do 5 pkt. Ocena bardzo dobra - 5 pkt, ocena niedostateczna - 2 pkt.(70% oceny końcowej) (W1, K1) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Prezentacja wyników opracowanych w grupie 3, 4 osób (5% oceny końcowej). (W1, K2) Projekt 1 - Projekt przedstawiony w postaci pisemnej jako efekt pracy zespołowej (10% oceny końcowej). (U1, K2) Sprawozdanie 1 - Sprawozdania z realizacji praktycznej części ćwiczeń (15% oceny końcowej). (U2, U3, K1) Liczba punktów ECTS: 3,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: chemia z elementami biochemii żywności, chemia i analityka żywności, wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności, trendy i innowacje w przechowalnictwie i opakowalnictwie surowców i żywności Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biochemii Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 138, Olsztyn tel , , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Małgorzata Rozalia Darewicz Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Marta Magdalena Czarnowska, prof. dr hab. Małgorzata Rozalia Darewicz, dr inż. Bożena Sylwia Garbowska, dr hab. inż. Agnieszka Jankowska Uwagi dodatkowe: Liczebność grup do 24 osób (dwie osoby prowadzące ćwiczenia)

110 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3,5 PRODUKCJA I RYNEK ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ PRODUCTION AND MARKET OF FUNCTIONAL FOOD Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 60,0 godz. - konsultacje 2,5 godz. - przygotowanie do kolowiów 10,0 godz. - przygotowanie do praktycznego wykonywania ćwiczeń, przygotowanie projektów 5,0 godz. - przygotowanie sprawozdań 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 27,5 godz. 87,5 godz. - zajęcia praktyczne 45,0 godz. liczba punktów ECTS = 87,50 godz.: 25,00 godz./ects = 3,50 ECTS w zaokrągleniu: 3,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,40 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,10 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,80 45,0 godz.

111 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A PROGRAMY WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII (PROJEKTY KRAJOWE I UNIJNE) SUPPORTING INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER (NATIONAL AND EU PROJECTS) Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw. Systemy wspierania innowacji w Polsce i krajach UE. Strategie innowacji dla MSP. Finansowanie projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach polskich i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Poszukiwanie źródeł finansowania innowacji w kraju i za granicą - wskazówki dla przedsiębiorstw. Wdrażanie innowacji doświadczenia na rynku krajowym i zagranicznym. ĆWICZENIA Analiza etapów przedsięwzięcia komercjalizacyjnego wprowadzenie.sposoby i techniki poznania potrzeb przedsiębiorców, schematy współpracy. Opracowywanie pomysłu przedsięwzięcia komercjalizacyjnego odpowiadającego na potrzeby gospodarki żywnościowej. Prezentacja rezultatów prac badawczych przeznaczonych do komercjalizacji. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw. Przekazanie wiedzy na temat systemów wspierania innowacji w Polsce i krajach UE. Nabycie umiejętności opracowania pomysłu przedsięwzięcia komercjalizacyjnego odpowiadającego na potrzeby gospodarki żywnościowej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W11++, S1P_U02++, S1P_U07+, S1P_U09+, S1P_K02+, S1P_K03++, S1P_K05++, R1P_W11++, R1P_U01++, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K02+, R1P_K08+, InzP_U01+, InzP_U03+, InzP_U04+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W12++, K1_U05+, K1_U07+, K1_U14+, K1_K04+, K1_K09+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna podstawowe zagadnienia z zakresu transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw. (K1_W12) W2 - Posiada wiedzę na temat systemów wspierania innowacji w Polsce i krajach UE. (K1_W12) Umiejętności U1 - Posiada umiejętność opracowania pomysłu przedsięwzięcia komercjalizacyjnego odpowiadającego na potrzeby gospodarki żywnościowej. (K1_U05, K1_U07, K1_U14) Kompetencje społeczne K1 - Potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role. (K1_K04) K2 - Aktywnie uczestniczy w dyskusji podczas tworzenia innowacyjnych projektów (K1_K09) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Filipiak B. Ruszała J.,, 2009r., "Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty", wyd. Difin, Warszawa, 2), "Dokumenty bazowe, publikowane w bazach instytucji wdrażających". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Strona internetowa, "www.parp.gov.pl", 2) Strona internetowa, "www.poig.gov.pl", 3) Strona internetowa, "www.funduszeeuropejskie.gov.pl". Przedmiot/moduł: PROGRAMY WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII (PROJEKTY KRAJOWE I UNIJNE) Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną, Wykład z udziałem zaproszonych praktyków (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia projektowe - metoda projektów, dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków (U1, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów jest częścią składową oceny końcowej - 25% oceny końcowej (W1, W2) Prezentacja 2 (multimedialna) - Ocena z prezentacji przedstawiającej pomysł przedsięwzięcia komercjalizacyjnego odpowiadającego na potrzeby gospodarki żywnościowej- 25% oceny końcowej (U1, K1) Projekt 3 - Ocena z raportu z opracowania pomysłu przedsięwzięcia komercjalizacyjnego odpowiadającego na potrzeby gospodarki żywnościowej- 25% oceny końcowej (U1, K1, K2) Sprawdzian pisemny 4 - Ocena ze znajomości treści prezentowanych na ćwiczeniach- 25% oceny końcowej (W1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Analiza rynku, Zachowania podmiotów na rynku żywności, Innowacyjność przedsiębiorstw Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Dominika Jakubowska Osoby prowadzące przedmiot: dr Dominika Jakubowska

112 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PROGRAMY WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII (PROJEKTY KRAJOWE I UNIJNE) SUPPORTING INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER (NATIONAL AND EU PROJECTS) Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Przygotowanie i realizacja projektu 15,0 godz. - Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 10,0 godz. - Przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego 8,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 33,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,31 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

113 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A PROJEKTOWANIE STRON WWW I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ WEB DESIGNING AND INFORMATION MANAGEMENT Funkcjonowanie sieci internetowej (klasyfikacja i zastosowanie, przeglądarki internetowe, usługi sieciowe: np. poczta, FTP, Usenet).Języki opisu strony WWW, sieciowe standardy grafiki (budowa dokumentu HTML, XHTML, PHP, przygotowanie grafiki do stron WWW).Narzędzia, metody i organizacja zarządzania zasobami informacji (przetwarzanie informacji, zarządzanie informacją i wiedzą o firmie przemysłu spożywczego, zarządzanie informacja osobistą, audyt informacyjny, etapy projektowania i wdrożenia serwisu internetowego, Webwriting, promocja i pozycjonowanie serwisu przemysłu spożywczego, monitoring ruchu i statystyk serwisu. Infobrokering i narzędzia informatyczne. Metody i narzędzia oceny jakości informacji. Nauka i portale internetowe. Elementy wywiadu gospodarczego. Standardy tworzenia stron internetowych i zarządzania (kaskadowe arkusze stylów- CSS3, Standard HTML5.0, system zarządzania treścią CMS) ĆWICZENIA Elementy tworzenia projektu strony, przygotowania grafiki, testowania szablonów oraz możliwości wykorzystania serwera FTPklient.Podstawowe elementy strony internetowej: blokowe i liniowe, obrazy, hiperłącza, tabele. Podstawowe formatowanie wyglądu strony za pomocą plików CSS i HTML. Walidacja dokumentów HTML, PHP i CSS. Tworzenie właściwego kodu strony dla firmy lub produktu przemysłu spożywczego. Przygotowanie plików finalnych z wykorzystaniem wybranych narzędzi. Tworzenie bazy danych. Elementy pozyskiwania rzetelnych i wartościowych informacji z zasobów internetu. Podstawy wykorzystania aparatów wyszukiwawczych w systemach bazdanowych. CEL KSZTAŁCENIA Wiedza na temat tworzenia projektu strony, elementów grafiki, możliwości wykorzystania serwera FTP.zapoznanie się z podstawowymi elementami strony internetowej. Podstawowe formatowanie wyglądu strony za pomocą plików CSS i HTML. Możliwości wykorzystania wybranych narzędzi informatycznych w infobrokeringu. Poznanie możliwości wyszukiwania wartościowej i rzetelnej informacji z zasobów internetu. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_W06++, S1P_U02++, S1P_U08+, S1P_U09+, S1P_U10+, S1P_K01++, S1P_K03++, S1P_K05+, S1P_K06+, R1P_W02+, R1P_W11+, R1P_U01+++, R1P_U02++, R1P_U03+, R1P_U06+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K01+, R1P_K03+, R1P_K04+, R1P_K06++, R1P_K07+, R1P_K08+, InzP_W05+++, InzP_W06+, InzP_U01+, InzP_U02+, InzP_U05+, InzP_U06+, InzP_U08+, InzP_K01+++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W11+, K1_W14++, K1_W15+, K1_U01++, K1_U02+, K1_U03+, K1_U05+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania informacją,projektowania stron internetowych a także o możliwościach ich wykorzystania w przemyśle. (K1_W11, K1_W14) W2 - Posiada wiedzę o metodach, technikach pozyskiwania rzetelnych danych z internetu (K1_W14, K1_W15) Umiejętności U1 - Identyfikuje rzetelne informacje z zasobów internetu, tworzy bazy danych dla potrzeb innowacyjnych rozwiązań w przemyśle (K1_U01) U2 - Potrafi stworzyć i zaprezentować stronę internetową, z wykorzystaniem: grafiki, serwerów FTP/http. (K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U05) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość ważności i znaczenia projektowanych stron internetowych oraz korzystania z zasobów informacji dla potrzeb przemysłu spożywczego. (K1_K01) K2 - Ma świadomość zysków i strat wynikających z posiadania i administrowania własną stroną www. (K1_K02, K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Anonim, "http://www.w3.org/", 2) Anonim, "http://webmaster.helion.pl/index.php", 3) Anonim, "http://www.sql-kursy.pl/", 4) Jennifer Niederst Robbins, 2014r., "Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice", wyd. Helion. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: PROJEKTOWANIE STRON WWW I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Obszar kształcenia: nauki społeczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, multimedialny (W1, W2, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - wykorzystanie dostępnych narzędzi komputerowych, oprogramowania i zasobów internetu (U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Projekt 1 - strona www- portfolio produktu 50%, wykorzystanie internetowych narzędzi do zrealizowania określonego zadania 40%, obserwacja współpracy zespołowej 10% oceny końcowej(zal. 60%)Ocena 2-5. (W2, U1, U2) Test kompetencyjny 1 - Test kompetencyjny z wykładów i ćwiczeń. 10 pytań (2 pkt za prawidłową odpowiedź, zaliczenie powyżej 60%) (W1, W2, U1, U2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Technologia informacyjna, Analiza rynku Wymagania wstępne: brak wymagań Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 82, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Jarosław Grzegorz Kowalik Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Jarosław Grzegorz Kowalik Uwagi dodatkowe: potrzebna sala komputerowa z dostępem wszystkich stanowisk do internetu, zainstalowany program notepad ++ i dowolny program graficzny

114 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PROJEKTOWANIE STRON WWW I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ WEB DESIGNING AND INFORMATION MANAGEMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do prezentacji projektu strony 5,0 godz. - samodzielna praca nad elementami projektu strony 10,0 godz. - samodzielna praca nad pozyskiwaniem przydatnych informacji z zasobów internetu 8,0 godz. - testowanie narzędzi infobrokeringu 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 33,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 40,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,31 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,60 40,0 godz.

115 B ECTS: 3,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM NA RYNKU ŻYWNOŚCI PREVENTION OF PATHOLOGIES IN THE FOOD MARKET 1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Definicja, obszary występowania, skala i dynamika patologii na rynku żywności. 3. Społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rynku żywności. 4. Rola nauk penalnych w przeciwdziałaniu patologiom na rynku żywności. 5. Kryminologiczna problematyka nielegalnego rynku żywności. 6. Rola kryminalistyki w przeciwdziałaniu patologiom na rynku żywności. 7. Rola organów, służb i inspekcji w przeciwdziałaniu patologiom na rynku żywności. ĆWICZENIA 1. Patologie w sektorze mleczarskim. 2. Patologie w sektorze mięsnym. 3. Patologie w produkcji alkoholu. 4. Nielegalny rynek leków i suplementów diety. 5. Przemyt produktów żywnościowych. 6. Patologie w organach, służbach i inspekcjach nadzorujących rynek żywności. 7. Problematyka produktów GMO. CEL KSZTAŁCENIA Przedstawienie etiologii, fenomenologii i profilaktyki nielegalnych i patologicznych zjawisk na rynku żywności. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W02+, S1P_W04+, S1P_W07+, S1P_W10+, S1P_U02+, S1P_U05+, R1P_W02+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_W10+, R1P_U10+, R1P_K03+, InzP_W04+, InzP_W05+, InzP_U11+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13+, K1_U17+, K1_K03+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student ma wiedzę o patologiach występujących na rynku żywności. (K1_W13) Umiejętności U1 - Student rozpoznaje, charakteryzuje i ocenia patologie na rynku. (K1_U17) Kompetencje społeczne K1 - Student ma świadomość zagrożeń występowania patologii na rynku żywności. (K1_K03) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Wiesław Pływaczewski, 2014r., "Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności", wyd. Wydawnictwo UWM, 2) Wiesław Pływaczewski, Rafał Płocki (red.), 2013r., "Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania", wyd. Wydawnictwo WSPol, 3) Rafał Płocki, 2013r., "Prawna i kryminologiczna problematyka bezpieczeństwa żywności, "Przegląd Policyjny" 2012, nr 3", wyd. Wydawnictwo WSPol, 4) Rafał Płocki, 2012r., "Food crime - skala zjawiska, [w:] Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.)", wyd. Wydawnictwo UWM. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Aleksander Oleszko, Beata Jeżyńska, Piotr Mikołajczyk, 2002r., "Prawo rolne i żywnościowe", wyd. Zakamycze, 2) Aleksander Oleszko, Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko, 2005r., "Prawo żywnościowe", wyd. Zakamycze. Przedmiot/moduł: PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM NA RYNKU ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład monograficzny dla całego roku. (W1, U1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia audytoryjne dla grup osobowych. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Znajomość materiału przedstawionego podczas ćwiczeń zweryfikowana zostanie podczas pisemnego kolokwium. (W1, U1, K1) Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, ustna) - Studenci przygotowują w grupach i przedstawiają podczas wykładu prezentację multimedialną na wskazany przez prowadzącego temat. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 3,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa, prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne Wymagania wstępne: znajomość podstawowych instytucji i zasad prawa karnego, administracyjnego i cywilnego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 315 i 316, Olsztyn tel , , tel./fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM

116 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3,5 PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM NA RYNKU ŻYWNOŚCI PREVENTION OF PATHOLOGIES IN THE FOOD MARKET Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 45,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 15,0 godz. - Przygotowanie do udziału w dyskusji 15,0 godz. - Przygotowanie prezentacji multimedialnej 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 45,0 godz. 90,0 godz. - zajęcia praktyczne 60,0 godz. liczba punktów ECTS = 90,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,60 ECTS w zaokrągleniu: 3,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,75 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,75 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,40 60,0 godz.

117 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A F ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRZEDMIOT HUMANIZUJĄCY THE SUBJECT OF HUMANISING Student zdobywa kompetencje z wybranego obszaru nauk humanistycznych: Przedmiot do wyboru z grupy: 1) Człowiek współczesny wobec problemu uzależnień, 2) Etyka, 3) Filozofia, 4) Logika, 5) Nauka o kulturze i języku polskim, 6) Psychologia, 7) Socjologia, 8) Zdrowy styl życia i higiena człowieka CEL KSZTAŁCENIA Przedmiot służy wprowadzeniu w problematykę i specyfikę obszaru nauk humanistycznych; pokazuje najważniejsze problemy i rozstrzygnięcia w tym zakresie; kształtuje wyobrażenie otwartego charakteru pytań i wynikającą z tego wielość stanowisk w obszarze nauk humanistycznych; zaznajamia z podstawową terminologią, przesłankami poglądów, ich podstawowymi założeniami oraz konsekwencjami OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_U02+, S1P_U06+, S1P_K04+, R1P_W11+, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K05+, InzP_W05+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U18+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zdobywa wiedzę niezbędną do studiów uniwersyteckich; zna najważniejsze nurty, szkoły, postacie z obszaru nauk humanistycznych; wskazuje podobieństwa i różnice między nimi; definiuje elementarne pojęcia w zakresie nauk humanistycznych (K1_W15) Umiejętności U1 - Student samodzielnie wyszukuje informacje w źródłach tradycyjnych i elektronicznych; próbuje samodzielnie ocenić ich jakość i przydatność,podejmuje dyskusję na kanwie poznawanych stanowisk filozoficznych i kulturowych - próbuje oceniać słuszność i wartość ich uzasadnienia; samodzielnie przygotowuje krótkie wystąpienia i omawia założenia wybranych poglądów. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Student dostrzega i uznaje pluralizm myślenia; rozwija ciekawość poznawczą, podejmuje krytykę lub lub ewentualnie obronę wybranych poglądów; rozwija postawę dystansu wobec własnych przekonań; uczy się pokory intelektualnej i dostrzega elementarną więź między sferą wartości i sposobem ich uzasadniania, a życiem społecznym i jego problemami. (K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) różni autorzy - w zależności od wyboru, "np. Przewodnik po etyce; Etyka społeczna; Wstęp do socjologii". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: PRZEDMIOT HUMANIZUJĄCY Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: F-przedmiot do wyboru (humanistyczno-ekonomiczno-społeczno-przyrodnicze) Kod ECTS: F Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład problemowy lub konwersatoryjny lub informacyjny; połączony z prezentacją multimedialną (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Sprawdzian pisemny 1 - Zaliczenie końcowe przedmiotu (brana jest pod uwagę również obecność na zajęciach) (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Wydział Nauki o Żywności adres:, Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Iwona Zofia Konopka, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Iwona Zofia Konopka, prof. UWM Uwagi dodatkowe: Wybór 1 przedmiotu spośród 8 zatwierdzonych przez Radę Wydziału Nauki o Żywności

118 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 PRZEDMIOT HUMANIZUJĄCY THE SUBJECT OF HUMANISING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia 10,0 godz. - samodzielna lektura 13,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 23,0 godz. 55,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 55,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,20 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,16 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,84 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

119 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ENTREPRENEURSHIP Wyodrębnianie cech osobowościowych przedsiębiorcy i osoby przedsiębiorczej.identyfikacja własnego pomysłu na działalność gospodarczą.warunki rynkowe prowadzenia biznesu.ustalanie podstawowych danych dotyczących własnego przedsiewzięcia - poziom sprzedaży, koszty funkcjonowania. Dane finansowe - przepływy pieniężne,ustalanie nadwyżki pieniężnej netto. Rejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Formy prowadzenia uproszczonej księgowości. Obowiązki odnośnie ubezpieczeń społecznych. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz zapoznanie studentów z zasadami sporządzania koncepcji biznesowej dla projektowanego przedsiewzięcia OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W11+, InzP_U04+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W12+, K1_U14+, K1_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (K1_W12) Umiejętności U1 - Posiada umiejętność wykorzystania właściwych metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny działalności przedsiębiorstw sektora rolnospożywczego i wyboru finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. (K1_U14) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie ekonomiczny kontekst podejmowanych i realizowanych przez siebie decyzji. (K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Cieślik J., 2006r., "Przedsiębiorczość dla ambitnych", wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s.443, 2) Młodzikowska D., Lundén B., 2011r., "Jednoosobowa firma", wyd. BL Info Polska Sp. z o.o, s.396. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Petti C., 2009r., "Cases in Technological Entrepreneurship. Converting Ideas into Value", wyd. Edward Elgar Publishing Limited, s.177, 2) Wissema, 2009r., "Towards the Third Generation University", wyd. Edward Elgar Publishing Inc., s.271. Przedmiot/moduł: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - sporządzanie koncepcji biznesu planowanego przedsięwzięcia gospodarczego (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Projekt 1 - sporządzenie własnej koncepcji biznesu przy wykorzystaniu programu komputerowego Excel (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy organizacji i zarządzania, Podstawy ekonomii Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość funkcjonowania gospodarki rynkowej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Organizacji i Zarządzania adres: ul. Romana Prawocheńskiego 3, pok. 104, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Marian Oliński Osoby prowadzące przedmiot: dr Marian Oliński

120 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ENTREPRENEURSHIP Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie koncepcji biznesu 32,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 32,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,23 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,27 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

121 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A BF ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRZEMYSŁ MLECZARSKI DAIRY INDUSTRY Ogólna charakterystyka przemysłu mleczarskiego w Polsce i na świecie, (struktura organizacyjna, formy własności, rozmieszczenie terytorialne zakładów przetwórczych), Surowce wykorzystywane w przemyśle mleczarskim (baza, czynniki wpływające na wielkość bazy surowcowej, czynniki wpływające na wydajność produkcji mleka oraz warunkujące jakość surowca), Charakterystyka procesów produkcyjnych podstawowych wyrobów przemysłu mleczarskiego (mleko, napoje niefermentowane, fermentowane, koncentraty mleczne, odżywki dla dzieci, śmietanka, śmietana, masło i miksy, sery twarogowe, sery dojrzewające, koncentraty białkowe), Odziaływanie procesów technologicznych przetwórstwa mleka na środowisko (w tym wskaźniki zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń wody oraz powietrza), Postęp innowacyjny oraz działania proekologiczne w przetwórstwie mleka, (postęp techniczny, postęp technologiczny, optymalizacja gospodarki czynnikami energetycznymi, utylizacja odpadów, Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów mleczarskich (Dobra Praktyka Produkcyjna, HACCP, Analiza Ryzyka),Towaroznawcze aspekty produktów mleczarskich (struktura asortymentowa produkcji, ślad węglowy, znakowanie, magazynowanie, dystrybucja), Wybrane aspekty oceny jakości produktów mleczarskich (cechy fizyko-chemiczne, analiza instrumentalna, analiza sensoryczna). ĆWICZENIA Zajęcia seminaryjne z pracą własną studentów dotyczące struktury organizacyjnej, form własności, bazy surowcowej rozmieszczenia terytorialnego zakładów przetwórczych przemysłu mleczarskiego (zajęcia z przedstawicielem KZSM Zw. Rew. w W-wie, Zapoznanie z procesami produkcyjnymi podstawowych wyrobów przemysłu mleczarskiego oraz systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa (mleko spożywcze, napoje niefermentowane, fermentowane, koncentraty mleczne, odżywki dla dzieci, śmietanka, śmietana, masło i miksy, sery twarogowe, sery dojrzewające, koncentraty białkowe, zapozna) (zajęcia w zakładach przemysłu mleczarskiego, Zapoznanie z gospodarką energią, wodą oraz działaniami ograniczającymi emisję zanieczyszczeń wody oraz powietrza w zakładzie przetwórstwa mleka. (zajęcia w zakładzie mleczarskim, Postęp innowacyjny oraz działania proekologiczne w przetwórstwie mleka (zajęcia w innowacyjnych firmach dostarczających technikę, technologię oraz dodatki do zakładów przemysłu mleczarskiego, wykonanie projektu innowacyjnego produktu), Ocena fizykochemiczna, instrumentalna oraz sensoryczna jakości produktów mleczarskich (ćwiczenia laboratoryjne. CEL KSZTAŁCENIA Pozyskanie wiedzy nt. przemysłu mleczarskiego w Polsce i na świecie, w tym jego roli w szeroko rozumianej gospodarce związanej z przetwórstwem żywności. Zapoznanie z bazą surowcową przemysłu mleczarskiego i czynnikami wpływającymi na jej wielkość, wydajność produkcji mleka oraz jakość surowca. Zapoznanie z procesami technologicznymi podstawowych wyrobów przemysłu mleczarskiego oraz ich wpływem na środowisko. Przybliżenie zagadnień związanych z działaniami innowacyjnymi w przetwórstwie mleka uwzględniającymi działania proekologiczne. Zapoznanie z systemami zapewniającymi jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów mleczarskich. Nabycie wiedzy nt. towaroznawczych aspektów produktów mleczarskich i podstawowych umiejętności w zakresie oceny ich jakości. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_W06+, S1P_W07+, S1P_U01+, S1P_U02+, S1P_U03+, S1P_U09+, S1P_K01++, S1P_K02+ +, S1P_K03++, S1P_K05+, S1P_K06+, S1P_K07+, R1P_W03+, R1P_W04+, R1P_W05++, R1P_W06+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_U01++, R1P_U02+, R1P_U04+, R1P_U05++, R1P_U06++, R1P_U07+, R1P_U08+++, R1P_U09++, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K03+, R1P_K06+, R1P_K07+, InzP_W01+, InzP_W02+, InzP_W03+, InzP_W04+, InzP_W06+, InzP_U01+++, InzP_U02++, InzP_U05+, InzP_U07+, InzP_U10+, InzP_U12+, InzP_K01++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W05+, K1_W08+, K1_U01+, K1_U07+, K1_U08+, K1_U09+, K1_U11+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K04+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Posiada uporządkowaną wiedzę nt. trendów w technologiach pozyskiwania surowca i przetwórstwa mleka. (K1_W02, K1_W03) (K1_W02) W2 - Charakteryzuje nowoczesne techniki pakowania oraz sposoby dystrybucji produktów mleczarskich. (K1_W05) (K1_W05) W3 - Definiuje podstawowe pojęcia związane z systemami zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji mleczarskiej (K1_W08) (K1_W08) Umiejętności U1 - Identyfikuje potrzeby branży mleczarskiej w zakresie innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, technicznych, organizacyjnych, produktowo-usługowych). (K1_U01) (K1_U01) U2 - Wykorzystuje podstawową wiedzę techniczno-technologiczną do opracowywania wyników i sprawozdań oraz poprawnie dobiera parametry w operacjach jednostkowych w przetwórstwie mleka. (K1_U07, K1_U08) (K1_U07, K1_U08) U3 - Obsługuje różne urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie mleka oraz przeprowadza podstawowe analizy laboratoryjne surowca i produktów mleczarskich. (K1_U09, K1_U11) (K1_U09, K1_U11) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie brokera innowacji w aspekcie branży mleczarskiej oraz rozumie znaczenie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. (K1_K01, K1_K02) (K1_K01, K1_K02) K2 - Posiada umiejętność komunikacji interpesonalnej i zdolność do pracy w zespole podczas realizacji procesów technologicznych. (K1_K04, K1_K05) (K1_K04, K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) red. S. Ziajka, 2008r., "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. ART Olsztyn, t.i, 2) red. S. Ziajka, 2008r., "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. ART Olsztyn, t.ii, 3) Wydawnicwo branżowe, "Przemysł Spożywczy", 4) Wydawnictwo branżowe, "Przegląd Mleczarski". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Czasopismo, "Forum Mleczarskie Biznes", 2) Seria wydawnicza, "Wydawnictwa dotyczące technologii wyrobów mleczarskich", wyd. Hoża. Przedmiot/moduł: PRZEMYSŁ MLECZARSKI Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/5 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Produkcja w skali ćwierćtechnicznej. Spotkania z przedstawicielami branży mleczarskiej. (U2, U3, K2) Ćwiczenia terenowe - Ćwiczenia terenowe w zakładach stosujących innowacyjne technologie. (W1, W2, W3, U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1-5 pytań otwartych z wiedzy teoretycznej i praktycznej (z 4 ćwiczeń), łącznie 50 pkt, 60% pkt na zaliczenie, skala ocen 2-5 (po ostatnich zajęciach)- 70% oceny końcowej. (W1, W2, W3, U1, U2) Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - Ocena systematyczności i zaangażowania w realizację ćwiczeń (na każdych zajęciach),skala 2-5,15% oceny końcowej z ćwiczeń. (U2, U3, K1, K2) Sprawozdanie 3 - Ocena sprawozdań z realizacji doświadczeń technologicznych i laboratoryjnych, skala ocen 2-5, 15% oceny końcowej z ćwiczeń. (U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności, podstawy ogólnej technologii żywności, maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty wprowadzające Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 82, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Bogusław Janusz Staniewski Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Maria Jolanta Czerniewicz, dr inż. Jarosław Grzegorz Kowalik, dr inż. Anna Sylwia Tarczyńska, dr inż. Justyna Żulewska

122 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 PRZEMYSŁ MLECZARSKI DAIRY INDUSTRY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - samodzielna praca studenta 37,5 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 37,5 godz. 112,5 godz. - zajęcia praktyczne 62,5 godz. liczba punktów ECTS = 112,50 godz.: 25,00 godz./ects = 4,50 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,50 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,50 62,5 godz.

123 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A BF ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRZETWÓRSTWO MLEKA DAIRY TECHNOLOGY Ogólna charakterystyka przemysłu mleczarskiego w Polsce i na świecie. Poprawa jakości produktów mleczarskich. Inwestowanie w nowoczesne zarządzanie, w tym w systemy informatyczne oraz w innowacyjność produktów. Nowe technologie i techniki w produkcji mleczarskiej. Nowoczesne linie pakujące oraz dystrybucja i proces logistyczny. Charakterystyka surowców i produktów mleczarskich. Kultury starterowe, enzymy koagulujące i inne dodatki. Standaryzacja mleka. Wstępne zabiegi technologiczne. Ogólna charakterystyka serów miękkich, twardych, serów twarogowych, topionych oraz preparatów białkowych. Podstawy technologii produkcji, ocena jakościowa i wady serów. Podstawy produkcji masła i produktów wysokotłuszczowych. Trendy w bezpieczeństwie produkcji i dystrybucji produktów mleczarskich. Ogólna charakterystyka procesów technologicznych podczas produkcji mleka zagęszczonego, koncentratów i proszku mlecznego. Wykorzystanie koncentratów z mleka w przemyśle. Podstawy produkcji deserów mlecznych, napojów fermentowanych i niefermentowanych ( surowce i dodatki charakterystyka). Podział i charakterystyka wybranych deserów chłodzonych i mrożonych oraz napojów fermentowanych i niefermentowanych. Innowacje oraz działania proekologiczne w przetwórstwie mleka (postęp techniczny, postęp technologiczny, optymalizacja gospodarki czynnikami energetycznymi, utylizacja odpadów). ĆWICZENIA Praktyczne zapoznanie studentów z typowymi działami w zakładzie i ich powiązanie z procesami technologicznymi na przykładzie Hali Technologicznej (KMiZJ)i wybranych zakładów mleczarskich. Praktyczne poznanie podstawowych czynności technologicznych w przetwórstwie mleka. Produkcja pilotażowa. Produkcja przez studentów wybranych innowacyjnych produktów mleczarskich. Analiza możliwości transferu innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym. CEL KSZTAŁCENIA Pozyskanie ogólnej wiedzy na temat przemysłu mleczarskiego w Polsce i na świecie. Zapoznanie z tematyką związaną ze składnikami mleka, metodami oceny jakości oraz dodatkami stosowanymi w mleczarstwie. Uzyskanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem produkcji, innowacyjnymi technologiami i technikami w produkcji mleczarskiej oraz działaniami proekologicznymi. Poznanie ogólnych zasad i umiejętności produkcji wybranych produktów mleczarskich. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_W06+, S1P_W07+, S1P_U01+, S1P_U02+, S1P_U03+, S1P_U09+, S1P_K01++, S1P_K02+ +, S1P_K03++, S1P_K05+, S1P_K06+, S1P_K07+, R1P_W03++, R1P_W04+, R1P_W05++, R1P_W06+, R1P_W07+, R1P_W09+, R1P_U01+ +, R1P_U02+, R1P_U04+, R1P_U05++, R1P_U06++, R1P_U07+, R1P_U08+++, R1P_U09++, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K03+, R1P_K06+, R1P_K07+, InzP_W01+, InzP_W02+, InzP_W03+, InzP_W04+, InzP_W06++, InzP_U01+++, InzP_U02++, InzP_U05+, InzP_U07+, InzP_U10+, InzP_U12+, InzP_K01++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W03+, K1_W05+, K1_W08+, K1_U01+, K1_U07+, K1_U08+, K1_U09+, K1_U11+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K04+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Posiada uporządkowaną wiedzę nt. trendów w technologiach pozyskiwania surowca i przetwórstwa mleka. (K1_W02, K1_W03) W2 - Charakteryzuje nowoczesne techniki pakowania oraz sposoby dystrybucji produktów mleczarskich. (K1_W05) W3 - Definiuje podstawowe pojęcia związane z systemami zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji mleczarskiej (K1_W08) Umiejętności U1 - Identyfikuje potrzeby branży mleczarskiej w zakresie innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, technicznych, organizacyjnych, produktowo-usługowych). (K1_U01) U2 - Wykorzystuje podstawową wiedzę techniczno-technologiczną do opracowywania wyników i sprawozdań oraz poprawnie dobiera parametry w operacjach jednostkowych w przetwórstwie mleka. (K1_U07, K1_U08) U3 - Obsługuje różne urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie mleka oraz przeprowadza podstawowe analizy laboratoryjne surowca i produktów mleczarskich. (K1_U09, K1_U11) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie brokera innowacji w aspekcie branży mleczarskiej oraz rozumie znaczenie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. (K1_K01, K1_K02) K2 - Posiada umiejętność komunikacji interpesonalnej i zdolność do pracy w zespole podczas realizacji procesów technologicznych. (K1_K04, K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Ziajka Stefan (pod redakcją), 1997r., "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. UWM, t.1 i 2, 2) Ziajka Stefan (pod redakcją), 2008r., "Mleczarstwo - zaganiednia wybrane", wyd. UWM, t.1, 3) Praca zbiorowa, 2012r., "Mleczarstwo- Technika i technologia", wyd. Tetra Pak sp. z o.o.. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) czasopismo, "Przegląd Mleczarski", wyd. Lacpol Sp. z o.o, t.miesięcznik, 2) czasopismo, "Przemysł Spożywczy", wyd. SIGMA NOT Sp. z o.o., t.miesięcznik, 3) czasopismo, "Forum Mleczarskie Biznes", wyd. Nathusius Investments Sp. z o.o, t.kwartalnik. Przedmiot/moduł: PRZETWÓRSTWO MLEKA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/5 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Produkcja w skali ćwierćtechnicznej.spotkania z przedstawicielami branży mleczarskiej. (U2, U3, K2) Ćwiczenia terenowe - Ćwiczenia terenowe w zakładach produkcyjnych. (W1, W2, W3, U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - Ustrukturyzowane pytania - 10 pytań otwartych, łącznie 100 punktów, 60% punktów na zaliczenie, skala ocen 2-5. (W1, W2, W3, U1, K1, K2) Kolokwium pisemne 1-5 pytań otwartych z wiedzy teoretycznej i praktycznej (z 4 ćwiczeń), łącznie 50 punktów, 60% punktów na zaliczenie, skala ocen 2-5 (po ostatnich zajęciach praktycznych)- 70% oceny końcowej. (W1, W2, W3, U1, U2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Ocena systematyczności i zaangażowania w realizację ćwiczeń (na każdych zajęciach),skala 2-5,15% oceny końcowej z ćwiczeń. (U2, U3, K1, K2) Sprawozdanie 1 - Ocena sprawozdań z realizacji doświadczeń technologicznych i laboratoryjnych, skala ocen 2-5, 15% oceny końcowej z ćwiczeń. (U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Mikrobiologia żywności i środowiska produkcji, Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, Chemia z elementami biochemii żywności, Wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności Wymagania wstępne: podstawy ogólnej technologii żywności Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 82, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Jarosław Grzegorz Kowalik Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Maria Jolanta Czerniewicz, dr inż. Jarosław Grzegorz Kowalik, prof. dr hab. inż. Bogusław Janusz Staniewski, dr inż. Anna Sylwia Tarczyńska, dr inż. Justyna Żulewska

124 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 PRZETWÓRSTWO MLEKA DAIRY TECHNOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - opracowanie sprawozdań z zajęć praktycznych 17,5 godz. - samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i zaliczeń 20,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 37,5 godz. 112,5 godz. - zajęcia praktyczne 62,5 godz. liczba punktów ECTS = 112,50 godz.: 25,00 godz./ects = 4,50 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,50 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,50 62,5 godz.

125 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD RACHUNEK INWESTYCYJNY INVESTMENT ACCOUNT Przekazana zostanie wiedza z zakresu: - istoty inwestycji rzeczowych - rodzajów metod oceny ekonomicznej, - rodzajów metod oceny ryzyka, - istotnych parametrów rachunku inwestycyjnego m.in. kosztu kapitału, zmiany wartości pieniądza w czasie, opcji inwestycyjnych, - strategii inwestycyjnej. ĆWICZENIA Praca zespołowa i indywidualna. Rozwiązywanie zadań. Przygotowanie projektu w zespole. Dyskusja, Prezentacja PPT, praca indywidualna i zespołowa, case study. CEL KSZTAŁCENIA Nabycie przez studentów : - wiedzy z zakresu sporządzania rachunku inwestycyjnego w projektach, - umiejętności doboru metod oceny ekonomicznej, - umiejętności wyceny ryzyka przy projektach inwestycyjnych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01++, S1P_W08+, S1P_U02+++, S1P_U03+, S1P_U04+, S1P_U06+, S1P_U07+, S1P_K01+, S1P_K02++, S1P_K03+, S1P_K05+, S1P_K06++, S1P_K07++, R1P_W02++, R1P_U01+, R1P_U02+, R1P_U06++, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K07++, InzP_W05++, InzP_W06+, InzP_U03+, InzP_U04+, InzP_U06+, InzP_U08+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W11+, K1_U05+, K1_U14+, K1_U18+, K1_K01+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K12+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - K_W01 Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych projektów inwestycyjnych K_W02 Rozumie metody oceny ekonomicznej i potrafi je wykorzystać w rachunku inwestycyjnym K_W03 Posiada wiedzę o metodach oceny ryzyka inwestycyjnego i potrafi je zastosować w rachunku inwestycyjnym (K1_W09, K1_W11) Umiejętności U1 - K_U01 posiada podstawowe umiejętności rozumienia i analizowania procesów inwestycyjnych K_U02 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów inwestycyjnych K_U03 ocenia i porównuje innowacyjność inwestycji K_U04 Potrafi wykorzystywać zagadnienia ekonomiczne do rachunku inwestycyjnego (K1_U05, K1_U14, K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - K_K01 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzebę ciągłego poszukiwania informacji i zdobywania dalszej wiedzy. (K1_K01, K1_K04, K1_K05, K1_K12) LITERATURA PODSTAWOWA 1) W.Kozłowski, 2008r., "Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi", wyd. FRUG, t.1, s.135, 2) K.Marcinek, 2001r., "Ryzyko projektów inwestycyjnych", wyd. AE Katowice, t.1, s.225. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) K.Dziworska, 1993r., "Rachunek ekonomicznej efektywnosći inwestycji moernizacyjnych", wyd. UG Gdańsk, t.1, s.125, 2) A.Michalak, 2013r., "Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce", wyd. PWN, t.1, s.216. Przedmiot/moduł: RACHUNEK INWESTYCYJNY Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Prezentacja PPT dyskusja (W1, U1, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia projektowe - Praca w zespołach Praca indywidualna Przygotowanie zespołowe projektu (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Praca indywidualna 60 minut (W1, U1, K1) Projekt 2 - Praca zespołowa (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: Podstawy ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 317, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Waldemar Kozłowski Osoby prowadzące przedmiot: dr Waldemar Kozłowski

126 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 RACHUNEK INWESTYCYJNY INVESTMENT ACCOUNT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - samodzielna praca studenta 33,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 33,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 20,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,31 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,80 20,0 godz.

127 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD SAVOIRE VIVRE SAVOIR VIVRE Etykieta czyli dobre maniery, rys historyczny, podstawowe zasady, ceremoniał i precedencja. Elegancja ubioru, zaproszenia i wizytówki, dobre obyczaje na co dzień: powitania, kwiaty i upominki. Rozmowy, tytułowanie, korespondencja, netykieta. Savoir vivre przy stole, organizacja spotkań, przyjęć i bankietów. Savoir vivre w innych kulturach. Dobre obyczaje: prezentacje i wystąpienia publiczne. Komunikacja niewerbalna. Zaliczenie wykładów. ĆWICZENIA Etykieta czyli dobre maniery, sztuka autoprezentacji. Projektowanie wizytówek. Sporządzanie zaproszeń na różnego rodzaju okoliczności. Wdrażanie zasad savoir vivre przez umiejętna organizację i obsługę spotkań towarzyskich, biznesowych, okolicznościowych. Doradztwo i dobre obyczaje podczas wystąpień publicznych i rozmów towarzyskich. Identyfikacja błędów i uchybień, przeciwdziałanie niewłaściwym postępowaniom i wskazywanie metod ich rozwiązania. Zaliczenie ćwiczeń. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie zwyczajów i zachowań w życiu zorganizowanym. Poznanie podstawowych zasad savoir vivre: etycznych, wzajemności, uszanowania prywatności, starszeństwa, tolerancji, dyskrecji, punktualności i zdrowego rozsądku. Poznanie zasad dobrych obyczajów w domu i miejscu publicznym: powitań, prezentacji, ubioru i spożywania posiłków oraz zasad: korespondencji, zaproszeń, tworzenia kart wizytowych, organizacji przyjęć okolicznościowych. Identyfikacja niewłaściwych postępowań i poznanie metod przeciwdziałania takim zachowaniom. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04++, S1P_W05++, S1P_U02+++, S1P_U06+++, S1P_K02+++, S1P_K03++, R1P_W11++, R1P_U02+ ++, R1P_U07+++, R1P_K02+, R1P_K03++, InzP_W05++, InzP_K01++ Symbole efektów kierunkowych K1_W15++, K1_U18+++, K1_K03++, K1_K04++, K1_K05++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Przedstawia zasady savoir vivru w rysie historycznym i obecnie. Definiuje zasady dobrych obyczajów w życiu prywatnym i społecznym (K1_W15) W2 - Objaśnia, charakteryzuje i tłumaczy zasady organizacji spotkań w kontaktach międzyludzkich (K1_W15) Umiejętności U1 - Projektuje spotkania i przyjęcia. Jest menadżerem z zakresu doradztwa dobrych obyczajów, etykiety i oprawy różnych spotkań i imprez (K1_U18) U2 - Identyfikuje i rozpoznaje błędy i uchybienia w zachowaniu, potrafi umiejętnie im przeciwdziałać oraz wskazuje właściwe rozwiązania (K1_U18) U3 - Umie zinterpretować niewłaściwe postępowanie, samodzielnie formułuje wnioski i wskazuje na prawidłowe postępowanie. Wdraża zasady savoir vivru przez umiejętną organizację i obsługę spotkań towarzyskich, biznesowych (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Organizuje podział pracy podczas wykonywania prac projektowych, dokonuje podziału zadań, koordynuje je i współpracuje z kolegami z zespołu dzieląc się obowiązkami podczas ich wykonywania (K1_K03, K1_K04, K1_K05) K2 - Potrafi pracować w grupie postępując zgodnie z zasadami etyki i etykiety (K1_K03, K1_K04, K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Orłowski Tomasz, 2010r., "Protokół dyplomatyczny: ceremoniał i etykieta", wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2) Kuspys Piotr, 2012r., "Savoir-vivre: sztuka dyplomacji i dobrego tonu", wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Karsznicki Krzysztof, 2013r., "Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym", wyd. wyd.difin, 2) Ikanowicz Cezary, 2004r., "Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje w biznesie", wyd. Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza. Przedmiot/moduł: SAVOIRE VIVRE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/3 Ćwiczenia: 15/3 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - prezentacja multimedialna (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - analiza przypadków, metody angażujące do radzenia sobie w niezręcznych sytuacjach (U1, U2, U3, K1, K2) Ćwiczenia projektowe - dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Sztuka autoprezentacji,identyfikacja błędów i uchybień, przeciwdziałanie niewłaściwym postępowaniom i wskazywanie metod ich rozwiązania. Oceny z dyskusji będą stanowić 20% oceny końcowej z przedmiotu. (U1, U2, U3, K2) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Doradztwo i dobre obyczaje podczas wystąpień publicznych i rozmów towarzyskich. (W2, U1, U2, U3, K1, K2) Projekt 2 - Projekt dotyczący organizacji spotkań okolicznościowych. (U1, U2, U3, K1, K2) Projekt 1 - Projekty wizytówki i zaproszenia. Oceny uzyskane z projektów i prezentacji będą stanowiły 40% oceny końcowej. (U1, U2, K1, K2) Test kompetencyjny 1 - Test z treści wykładowych zawierający 20 pytań, ocenianych w skali 0-1 pkt. 12 pkt- ocena dost, 16 pkt.- ocena dobra, 20 pkt.- ocena bardzo dobra. Ocena z testu będzie stanowić 40% oceny końcowej. (W1, W2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: bez przedmiotów Wymagania wstępne: bez wymagań Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Iwona Michalina Batyk Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Iwona Michalina Batyk

128 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 SAVOIRE VIVRE SAVOIR VIVRE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej 5,0 godz. - przygotowanie projektów 16,0 godz. - przygotowanie się do pisemnego sprawdzianu zaliczającego wiedzę z wykładów 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 31,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 36,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,27 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,23 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,44 36,0 godz.

129 B ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE SEMINARIUM UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności SEMINARIUM DYPLOMOWE Sylabus przedmiotu/modułu - część A DIPLOMA SEMINAR FOR BECHELOR DEGREE STUDENTS Studenci przygotowują odpowiedzi na znane pytania egzaminu inżynierskiego. Odpowiedzi są udzielane w formie wymaganej na egzaminie, a dalej dyskutowane w pełnym gronie uczestników zajęć. Przedstawianie w formie referatu wspomaganego prezentacja multimedialną wyników badań przygotowywanych do zamieszczenia w pracy inżynierskiej. Dyskusja wystąpień przez innych studentów. CEL KSZTAŁCENIA Poszerzanie wiedzy na temat realizowanego tematu pracy dyplomowej. Rozwijanie umiejętności twórczej analizy wyników badań oraz tworzenia pracy dyplomowej atrakcyjnej merytorycznie i poprawnej formalnie. Poszerzanie umiejętności korzystania z technik komputerowych ułatwiających wykonanie obliczeń matematycznych i statystycznych, edycję tekstu, obróbkę graficzną. Podkreślenie konieczności poszanowania praw autorskich i umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_U01+, S1P_U08+, S1P_U09++, S1P_U10+, S1P_K01+, S1P_K02+, S1P_K03+, S1P_K07+, R1P_W11+, R1P_U01++, R1P_U02++, R1P_U11++, R1P_U12++, R1P_K03+, R1P_K06+, InzP_W05++, InzP_U01+, InzP_U02+, InzP_U05+, InzP_K01+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W14+, K1_W15+, K1_U02+, K1_U07+, K1_K02+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Poszerzenie zakresu wiedzy z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej (K1_W14; K1_W15) (K1_W14, K1_W15) Umiejętności U1 - Umiejętność poszukiwania informacji z zakresu prowadzonych badań w bazach internetowych i bibliotecznych. Umiejętność referowania tematu przed zebranym audytorium oraz przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej (K1_U07; K1_U02) (K1_U02, K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - Postępowanie zgodnie z zasadami etyki w zakresie poszanowania praw autorskich, K2- Aktywne uczestnictwo w dyskusji i ocenie wystąpień innych studentów (K1_K02; K1_K05) (K1_K02, K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA Brak LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: SEMINARIUM DYPLOMOWE Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: seminarium Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Seminarium: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Seminarium Seminarium - Seminarium dotyczące wykonywanej pracy dyplomowej (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Sprawdzenie merytorycznego przygotowania do dyskusji (K1) Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, ustna) - Sprawdzenie wyników wykonanego przeglądu literatury, zawartości merytorycznej i efektu wizualnego przygotowanej prezentacji multimedialnej, przygotowania do dyskusji na prezentowany temat (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: uzyskane zaliczenia z przedmiotów poprzedzających Wymagania wstępne: uzyskane zaliczenia z przedmiotów poprzedzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 18, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Jan Limanowski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. Jan Limanowski, prof. UWM

130 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 SEMINARIUM DYPLOMOWE DIPLOMA SEMINAR FOR BECHELOR DEGREE STUDENTS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w seminariach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Samodzielna praca studenta 45,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 45,0 godz. 75,0 godz. - zajęcia praktyczne 75,0 godz. liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 3,00 75,0 godz.

131 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A STANDARYZACJA SUROWCÓW I PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH STANDARDIZATION OF FOOD PRODUCTS Wymagania prawne w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu żywności powiązanie z ustawodawstwem UE, z uwzględnieniem treści odnoszących się do globalnej koncepcji standaryzacji. Korzyści z wdrażania standardów żywności, podstawowe pojęcia i definicje związane ze standardami żywności. Międzynarodowa koncepcja standardów żywności nieprzetworzonej i przetworzonej założenia Codex Alimentarius. Geneza i pochodzenie standardów, proces certyfikacji IFS, proces certyfikacji BRC. Działalność organizacji normalizacyjnych (Polski Komitet Normalizacyjny, CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU), aspekt formalno prawny, Szczegółowe wymagania związane z procesem standaryzacji oraz normalizacji. Globalna koncepcja oceny zgodności (certyfikacji) obligatoryjnej i dobrowolnej, jednostki certyfikujące, podstawowe pojęcia, proces oraz procedury i dokumentacja związane z oceną zgodności. ĆWICZENIA Standardy i normy w ocenie jakości żywności klasyfikacja, charakterystyka, dokumentacja (praca z dokumentami normalizacyjnymi, dyskusja. Opracowanie przykładowych elementów standardów (studia przypadków praca w grupach). Certyfikacja systemów jakości, wyrobów charakterystyka, dokumentacja oraz opracowanie dokumentacji związanej z certyfikacją wybranych produktów spożywczych różnego pochodzenia). Procedura auditowania w procesie standaryzacji i certyfikacji. Zapisy auditów i przeglądów oraz ich interpretacja (symulacja ról w trakcie auditu). Rola jednostek badawczych w ocenie jakości porduktów żywnościowych: zlecenia na badania, kwalifikacje personelu, warunki lokalowe, metody badań, niepewność pomiaru, nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, materiał pomocniczy, zapewnienie spójności pomiarowej, sterowanie jakością badań sprawozdanie z badań. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. wymagań prawnych w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu żywności z uwzględnieniem treści odnoszących się do globalnej koncepcji oceny zgodności. Wskazanie Korzyści z wdrażania standardów. Przekazanie wiedzy nt. podstawowych pojęć związanych ze standardami żywności, międzynarodowej koncepcji i genezy standardów żywności nieprzetworzonej i przetworzonej. Przekazanie wiedzy nt. szczegółowych wymagań związanych z procesem standaryzacji. Przekazanie wiedzy nt. globalnej koncepcja oceny zgodności i roli procesów normalizacyjnych w tym zakresie. Rozwijanie umiejętności zastosowania standardów i norm w ocenie jakości żywności przetworzonej i nieprzetworzonej. Rozwijanie umiejętności opracowania przykładowych elementów standardów oraz dokumentacji związanej z certyfikacją wybranych produktów spożywczych różnego pochodzenia. Nabycie wiedzy o procedurze auditowania w procesie standaryzacji i certyfikacji. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej w obrębie tematyki przedmiotu. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W06+, S1P_W07+++, S1P_W08++, S1P_U02+++, S1P_U05+, S1P_U06++, S1P_U08+, S1P_U10+, S1P_K01+++, S1P_K02+, S1P_K03++, S1P_K04+, S1P_K05++, S1P_K06+++, S1P_K07+, R1P_W02+++, R1P_W03+++, R1P_W04+, R1P_W05+++, R1P_W06+++, R1P_W09+++, R1P_U01+++, R1P_U02+++, R1P_U05+++, R1P_U06+++, R1P_U07+++, R1P_U08+++, R1P_U10++, R1P_U11++, R1P_U12++, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K03++, R1P_K05+, R1P_K06+, R1P_K07++, R1P_K08+ +, InzP_W01+, InzP_W04+++, InzP_W05+++, InzP_W06+++, InzP_U02++, InzP_U03++, InzP_U04+, InzP_U05+++, InzP_U06++, InzP_U07+, InzP_U09+++, InzP_U11+, InzP_K01++, InzP_K02++ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W03+, K1_W05+, K1_W07+, K1_W08+++, K1_W09++, K1_W11+, K1_U02++, K1_U10+, K1_U11+, K1_U12+, K1_U15+, K1_U16+, K1_U17++, K1_U18+++, K1_K01+, K1_K02+, K1_K03++, K1_K04+, K1_K07+, K1_K09+, K1_K10+, K1_K11+, K1_K12+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna podstawowe pojęcia oraz zasady funkcjonowania systemów standaryzacyjnych i oceny zgodności związanych z przetwórstwem żywności w Polsce i na świecie (K1_W08, K1_W09) W2 - Prezentuje elementarną wiedzę społeczną (gospodarczą i prawną) umożliwiającą zrozumienie zjawisk i procesów społecznych, jakimi są procesy standaryzacji i certyfikacji związane z produkcją żywności (K1_W08, K1_W09, K1_W11) W3 - Charakteryzuje asortyment i podstawowe wyróżniki jakościowe surowców i produktów spożywczych, na potrzeby sporządzania dokumentów służących ich standaryzacji i certyfikacji (K1_W02, K1_W03, K1_W05, K1_W07) W4 - Ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania jakością niezbędną w przeprowadzaniu procesu związanego ze standaryzacją czy certyfikacją wyrobów (K1_W08) Umiejętności U1 - Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji, baz danych w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych tematycznie z realizowanym przedmiotem (K1_U02, K1_U18) U2 - Potrafi zidentyfikować i rozwiązać elementarne problemy projektowe związane z przebiegiem procesu standaryzacji i certyfikacji wyrobów (K1_U17, K1_U18) U3 - Ocenia podstawowe parametry jakości surowców i produktów spożywczych różnego pochodzenia na potrzeby procesów jakimi są standaryzacja czy certyfikacja (K1_U10, K1_U11, K1_U12) U4 - Przygotowuje dokumentację oraz inne prace pisemne dotyczące realizowanego przedmiotu (K1_U15, K1_U17, K1_U18) U5 - Umie zaprezentować opracowane materiały dotyczące realizowanego przedmiotu, z wykorzystaniem różnych form przekazu (K1_U02, K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu dostosowywania się do potrzeb rynku pracy (K1_K01, K1_K02, K1_K07, K1_K11) K2 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K1_K03, K1_K04, K1_K09, K1_K10) K3 - Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności (K1_K03, K1_K12, K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Henrykowski W., 2009r., "System oceny zgodności w Unii Europejskiej pięć lat po akcesji. Historia i teraźniejszość", wyd. PERT Warszawa, 2) Michalski R., Mytych J., 2011r., "Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych wg normy ISO 17025", wyd. ELMED Katowice, 3) PN-EN ISO 17000:2006, "Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Internetowe komercyjne, bezpłatne bazy danych, "Wskazane przez porwadzącego". Przedmiot/moduł: STANDARYZACJA SUROWCÓW I PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład z prezentacją multimedialną, wykład informacyjny (W1, W2, W3, W4, K1, K3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - analiza i dyskusja zagadnień przedmiotowych na podstawie dostępnych źródeł (U1, K2, K3) Ćwiczenia projektowe - opracowanie dokumentacji związanej z tematyką przedmiotu (U2, U3, U4, U5, K1, K3) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1-10% oceny końcowej (U3, U5) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - 20% oceny końcowej (U1, U4, U5, K2) Projekt 1-20% oceny końcowej (U1, U2, U3, U4, U5, K2, K3) Test kompetencyjny 1 - test z treści wykładowych, zawierający 20 pytań, ocenianych w skali 0-1 pkt.; 12 pkt. - dst., 16 pkt. - db, 20 pkt. - bdb - 50% oceny końcowej (W1, W2, W3, W4, K1, K3) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: przedmioty kierunkowe związane z przetwórstwem żywności Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Katarzyna Joanna Staniewska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Katarzyna Joanna Staniewska

132 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 STANDARYZACJA SUROWCÓW I PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH STANDARDIZATION OF FOOD PRODUCTS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do dyskusji, omawiania studiów przypadków 5,0 godz. - przygotowanie do testu kompetencyjnego 10,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej 5,0 godz. - zadanie projektowe 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 60,0 godz. - zajęcia praktyczne 35,0 godz. liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,40 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,25 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,25 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,40 35,0 godz.

133 O ECTS: 0,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SAFETY AND HYGIENE AT WORK Regulacje prawne w zakresie BHP. Obowiązujące ustawy i rozporządzenia. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku i udzielania pierwszej pomocy. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń. Okoliczności i przyczyny wypadków studentów, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_U02+, S1P_U06+, S1P_K04+, R1P_W11+, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U07+, R1P_U08+, R1P_K05+, InzP_W05+, InzP_U09+, InzP_U12+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W15+, K1_U18+, K1_K13+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Posiada wiedzę na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń; okoliczności i przyczyny wypadków studentów, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (K1_W15) Umiejętności U1 - Ma umiejętność postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia; potrafi posługiwać się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi oraz posiada umiejętność udzielania pierwszej pomocy. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Dba o przestrzeganie zasad BHP przez siebie i kolegów, angażuje się w podejmowanie czynności ratunkowych; zachowuje ostrożność w postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim otoczeniu (K1_K13) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007r., "Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach", 2) Praca pod redakcją prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej., 2006r., "Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Obszar kształcenia: nauki społeczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 4/4 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Sprawdzian pisemny 1 - Zaliczenie bez oceny (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 0,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Wydział Nauki o Żywności adres:, Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Iwona Zofia Konopka, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: mgr inż. Danuta Kuryj

134 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,5 SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SAFETY AND HYGIENE AT WORK Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 4,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 6,0 godz. - przygotowanie do zajęć 2,0 godz. - przygotowanie prezentacji 4,5 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 6,5 godz. 12,5 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 12,50 godz.: 25,00 godz./ects = 0,50 ECTS w zaokrągleniu: 0,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,24 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,26 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

135 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A O ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD TECHNOLOGIA INFORMACYJNA INFORMATION TECHNOLOGIES Dziedziny zastosowań informatyki. Przykłady zastosowania informatyki w przemyśle. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem komputerowym. Typowa konfiguracja komputera: CPU, konsola (klawiatura, monitor), pamięć zewnętrzna (magnetyczna, magnetooptyczna, optyczna), urządzenia wejścia-wyjścia (drukarki, urządzenia wskazujące, urządzenia audio i video). Architektura typowego komputera: CPU, ROM, RAM, karty graficzne, karty dźwiękowe, karty sieciowe, procesory, koprocesory. Praca procesora w trybie rzeczywistym i wirtualnym. Mechanizmy wspomagania pracy wielozadaniowej i ochrony zasobów. Stronicowanie. Podstawowe zasady eksploatacji sprzętu komputerowego. Technologie przetwarzania danych informatyka jako dziedzina. Definicje i interpretacje, informatycznie wspierane systemy zarządzania. Informacja, komunikat, dana. Własności informacji. Rodzaje informacji. Funkcje informacji. Zarządzanie informacją - realizacja podstawowych funkcji zarządzania informacją: pozyskiwanie i generowanie informacji, gromadzenie i przechowywanie informacji, przetwarzanie informacji, emisja i dystrybucja informacji. Zarządzanie integracją i spójnością informacji. Analiza potrzeb informacyjnych - luka informacyjna. Technologie sieci komputerowych - cechy sieci komputerowych, charakterystyka połączeń komputerowych w LAN, media transmisji, topologie sieci lokalnych, typy usług sieciowych, sposoby realizacji usług w sieci. Ethernet FastEthernet - GigaEthermet. Internet, intranet, ekstranet. Protokoły sieciowe. Technologie baz danych - projektowanie baz danych, typy danych, rekordy i pola, definiowanie klucza głównego, relacje. Formularze, kwerendy, raporty. Technologie multimedialne - ewolucja informatycznych systemów multimedialnych. Kryteria i procedury wyboru metod multimedialnych. Przykłady tworzenia i możliwości wykorzystania. ĆWICZENIA Zapoznanie z zasadami pracy i regulaminem pracowni komputerowej (zasady BHP). Wprowadzenie do systemu operacyjnego Windows. Logowanie do systemu. Wykorzystanie podstawowych komend Eksploratora Windows. Edytor tekstu - tworzenie prostych dokumentów tekstowych przy zastosowaniu edytora tekstu. Nadawanie plikom nazw i ich zapis w wybranych formatach. Wpisywanie i formatowanie tekstu. Tworzenie nagłówka i stopki. Dostosowanie układu strony. Wstawianie plików graficznych w różnych formatach. Wstawianie znaków specjalnych (tablica znaków, indeksowanie, twarda spacja ). Wprowadzanie i edycja obiektów osadzonych w dokumencie na przykładzie edytora równań i tekstu artystycznego. Formatowanie tabel. Arkusz kalkulacyjny - zapoznanie z wybranymi operacjami koniecznymi do utworzenia arkusza kalkulacyjnego przy wykorzystaniu poleceń programu MS Excel. Wprowadzanie i formatowanie w sposób nieskomplikowany danych, przedstawienie ich w postaci przejrzystych tabel. Adresowanie komórek i import danych do arkusza (połączenia między arkuszami). Obliczenia danych z wykorzystaniem funkcji matematycznych, logicznych i innych. Wstawianie formuł przy zastosowaniu adresów względnych i bezwzględnych w celu wykonania założonych obliczeń. Sporządzanie wykresów i formatowanie poszczególnych elementów wykresu na podstawie opracowanych danych. Zapis utworzonego dokumentu w różnych formatach, eksport danych do innych programów. Grafika menedżerska i prezentacyjna - aplikacje do graficznych profesjonalnych prezentacji przygotowanie profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem obrazów slajdów, układów slajdów, konspektów, notatek, szablonów. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. problematyki związanej z przetwarzaniem informacji jako systemów człowiek-maszyna, praw własności programów komputerowych i ich ochrony, informacji, jej własności, rodzaju, funkcji czy cech, zarządzania i analizy potrzeb informacyjnych. Rozwinięcie umiejętności wykorzystania oprogramowania narzędziowego do prawidłowej pracy systemu komputerowego oraz użytkowego do tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentów, wykonywania obliczeń łącznie z funkcjami matematycznymi czy logicznymi, prezentacji danych OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_W01+, R1P_U01+, R1P_U03+, R1P_K01+, R1P_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_U02+, K1_U03+, K1_K01+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - definiuje podstawowe pojęcia informatyczne. Zna podstawowe zespoły funkcjonalne komputera, potrafi analizować potrzeby informatyczne i zarządzać informacją, zna technologie informatyczne i potrafi je opisać oraz wykorzystać (K1_W01) Umiejętności U1 - obsługuje komputer oraz urządzenia multimedialne służące do prezentacji, potrafi przygotować dokument tekstowy, potrafi wykorzystać edytor równań i grafiki. Potrafi wykorzystywać funkcje logiczne i matematyczne do obliczeń. Potrafi tworzyć prezentacje multimedialne (K1_U02, K1_U03) Kompetencje społeczne K1 - ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie (K1_K01) K2 - wykazuje zdolność do pracy zespołowej (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Stefanowicz B., 1998r., "Wstęp do informatyki", wyd. AOW PLJ, 2) Zieliński G., 1998r., "Elementy wiedzy informatycznej", wyd. Mikom, 3) Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., 2007r., "Technologie informacyjne", wyd. Wyd. SGGW, 4) Sikorski W., 2002r., "Wykłady z podstaw Informatyki", wyd. Mikom, 5) Wojtuszkiewicz K., 2000r., "Urządzenia techniki komputerowej cz. I i II.", wyd. Mikom, 6) Brookshear J.G., 2003r., "Informatyka w ogólnym zarysie", wyd. WNT. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Autorzy krajowi i zagraniczni - czasopisma komputerowe, "wybór studenta", 2) Gołaszewski J., 2002r., "Informatyka w zarysie", wyd. UWM, 3) Żarowska-Mazur A., Węglarz W., 2012r., "Word 2010 Praktyczny kurs", wyd. PWN, 4) Żarowska-Mazur A., Węglarz W., 2012r., "Excel 2010 Praktyczny kurs", wyd. PWN, 5) Żarowska-Mazur A., Węglarz W., 2012r., "PowerPoint 2010 Praktyczny kurs", wyd. PWN, 6) Żarowska-Mazur A., Węglarz W., 2012r., "Access 2010 Praktyczny kurs", wyd. PWN. Przedmiot/moduł: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - informacyjny z prezentacją multimedialną (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - poszerzenie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym (U1, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 1-5% oceny końcowej na podstawie obserwacji (K2) Ocena zdolności do samokształcenia 1-5% oceny końcowej na podstawie obserwacji (K1) Sprawdzian pisemny 2 - z wiedzy wykładowej - 50% oceny (W1) Sprawdzian pisemny 1 - sprawdzian z posiadanej wiedzy i umiejętności, 2 sprawdziany z formatowania dokumentu, podstawowych i złożonych formuł matematycznych - łącznie 40% oceny (U1) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: znajomość MS Office Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 82, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Marian Jerzy Kujawski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: mgr inż. Marek Adam Aljewicz, dr inż. Aneta Zofia Dąbrowska, dr hab. inż. Marian Jerzy Kujawski, prof. UWM Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w laboratiorium komputerowym

136 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA INFORMATION TECHNOLOGIES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie się do sprawdzianu z wiedzy wykładowej 15,0 godz. - przygotowanie się do sprawdzianów 5,0 godz. - przygotowanie się do ćwiczeń 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25,0 godz. 55,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 55,00 godz.: 27,50 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,09 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,91 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,91 25,0 godz.

137 B ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A TRENDY I INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE I PRZECHOWALNICTWIE SUROWCÓW I ŻYWNOŚCI TRENDS AND INNOVATIONS IN PACKAGING AND STORAGE OF FOOD AND RAW MATERIALS AND FOOD Tworzywa opakowaniowe, podstawowe właściwości i formy konstrukcyjne opakowań z tych tworzyw, kierunki zastosowania do pakowania i przechowywania żywności. Postęp techniczno-technologiczny w materiałach opakowaniowych. Nowoczesne techniki i technologie pakowania żywności. Opakowania aktywne i inteligentne. Znakowanie opakowań produktów spożywczych. Postęp w technice i technologii magazynowania surowców i żywności. ĆWICZENIA Ocena wybranych właściwości materiałów i opakowań z różnych tworzyw. Ocena jakości i trwałości żywności pakowanej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Ocena poprawności oznakowania opakowań żywności. Nowoczesne techniki i technologie magazynowania surowców i żywności. CEL KSZTAŁCENIA Pozyskanie wiedzy nt. opakowalnictwa i przechowalnictwa żywności oraz trendów rozwojowych w tym zakresie w Polsce i na świecie, w tym roli tych ważnych etapów procesów technologicznych w szeroko rozumianych dążeniach do zapewnienia najwyższej jakości żywności. Przybliżenie zagadnień związanych z działaniami innowacyjnymi w pakowaniu i przechowalnictwie żywności, uwzględniającymi działania proekologiczne. Zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi pakowania i przechowywania zapewniającymi jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów spożywczych. Nabycie wiedzy nt. towaroznawczych aspektów prawidłowego znakowania produktów spożywczych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_W06+, S1P_W07+, S1P_W09++, S1P_U02+++, S1P_K01++, S1P_K02+, S1P_K03++, S1P_K04+, S1P_K05++, S1P_K06++, S1P_K07+, R1P_W03+, R1P_W04+++, R1P_W05+++, R1P_W06+, R1P_W07+++, R1P_W08++, R1P_W09+, R1P_U04+, R1P_U06+++, R1P_U08++, R1P_K04+++, R1P_K08++, InzP_W01+++, InzP_W02+++, InzP_W03+++, InzP_W04+, InzP_W06+, InzP_U01+, InzP_U02+, InzP_U06+++, InzP_U08+++, InzP_U12+, InzP_K01++, InzP_K02+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W05+++, K1_W06++, K1_W08+, K1_U05+++, K1_U09+, K1_U11+, K1_K05+, K1_K09++, K1_K10+, K1_K11++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje i objaśnia techniki i technologie przechowywania produktów spożywczych (K1_W02, K1_W05) W2 - Definiuje i objaśnia techniki i technologie pakowania produktów spożywczych (K1_W05, K1_W06) W3 - Rozpoznaje i wyjaśnia nowe trendy w pakowaniu, znakowaniu i przechowalnictwie produktów żywnościowych (K1_W05, K1_W06, K1_W08) Umiejętności U1 - Potrafi dobrać opakowanie (rodzaj tworzywa, technikę pakowania, sposób znakowania, sposób zagospodarowania zużytych materiałów opakowaniowych) do surowców oraz wybranych grup asortymentowych produktów spożywczych (K1_U05, K1_U09) U2 - Potrafi określić warunki przechowywania różnych grup surowców oraz produktów żywnościowych (K1_U05, K1_U11) U3 - Obsługuje wybrane urządzania do pakowania surowców i produktów żywnościowych oraz potrafi analizować właściwości opakowań i materiałów (K1_U05) Kompetencje społeczne K1 - Dyskutuje nt. pakowania i przechowywania surowców i produktów żywnościowch (K1_K09, K1_K11) K2 - Ma świadomość nt. skutków niewłaściwego przechowywania surowców i produktów żywnościowych (K1_K09, K1_K11) K3 - Organizuje pracę na stanowiskach doświadczalnych i badawczych, współpracuje z zespołem przy sporządzaniu materiałów dotyczących realizowanych zadań praktycznych i badawczych (K1_K05, K1_K10) LITERATURA PODSTAWOWA 1) H. Panfil-Kuncewicz, A. Kuncewicz, M. Juśkiewicz, 2012r., "Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności", wyd. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2) red. B. Czerniawskiego i J. Michniewicza, 1998r., "Opakowania żywności", wyd. Wydawnictwo Agro Food Technology Czeladź., 3) M. Juśkiewicz, H. Panfil-Kuncewicz, 1999r., "Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle ", wyd. Wydawnictwo ART. Olsztyn, 4) A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, 2001r., "Opakowania w systemach logistycznych", wyd. Wydawnictwo Biblioteka Logistyka Poznań, 5) M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek, 2003r., "Postęp techniczny w opakowalnictwie", wyd. Wydawnictwo AE Kraków, 6) red. M. Lisińskiej-Kuśnierz, 2005r., "Badanie i ocena jakości materiałów opakowań i opakowań jednostkowych", wyd. Wydawnictwo AE Kraków, 7) E. Flaczyk, D. Górecka, J. Korczak, 2005r., "Towaroznawstwo produktów spożywczych", wyd. Wydawnictwo PWN Warszawa, 8) red. M. Zina, 2008r., "Utrwalanie i przechowywanie żywności", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 9) Z. Dudziński, M. Kizyn, 2002r., "Vademecum gospodarki magazynowej", wyd. Wydawnictwo ODDK Gdańsk, 10) Z. Dudziński, M. Kizyn, 2006r., "Poradnik magazyniera", wyd. Wydawnictwo PWE Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) D. Kołżyn-Krajewska, T. Sikora, 2004r., "Towaroznawstwo żywności", wyd. Wydawnictwo WSiP Warszawa, 2) A. Niemczyk, 2008r., "Zapasy i magazynowanie", wyd. Wydawnictwo Biblioteka Logistyka Poznań, t.ii. Przedmiot/moduł: TRENDY I INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE I PRZECHOWALNICTWIE SUROWCÓW I ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 30/4 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, K1) (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - zajęcia praktyczne w laboratoriach i hali technologicznej (U1, U3, K1, K3) Ćwiczenia terenowe - w zakładach stosujących innowacyjne technologie pakowania i przechowywania. (U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - Ocena pracy i współpracy w grupie 2 - Ocena systematyczności i zaangażowania w realizację ćwiczeń (na każdych zajęciach),skala 2-5,15% oceny końcowej z ćwiczeń. Sprawozdanie 3 - Ocena sprawozdań z rea (U3, K3) Sprawdzian pisemny 1 - Kolokwium pisemne 1-5 pytań otwartych z wiedzy teoretycznej i praktycznej (z 4 ćwiczeń), łącznie 50 pkt, 60% pkt na zaliczenie, skala ocen 2-5 (po ostatnich zajęciach)- 70% oceny końcowej. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności, Mikrobiologia żywnosci i środowiska produkcji, maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego Wymagania wstępne: ogólne wiadomości z zakresu technologii żywności Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 82, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Bogusław Janusz Staniewski Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Marek Andrzej Juśkiewicz

138 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 TRENDY I INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE I PRZECHOWALNICTWIE SUROWCÓW I ŻYWNOŚCI TRENDS AND INNOVATIONS IN PACKAGING AND STORAGE OF FOOD AND RAW MATERIALS AND FOOD Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - egzamin/egzamin poprawkowy 5,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 50,0 godz. - przygotowanie do egzaminu 10,0 godz. - przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń 5,0 godz. - przygotowanie do sprawdzianów 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25,0 godz. 75,0 godz. - zajęcia praktyczne 35,0 godz. liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,40 35,0 godz.

139

140 B ECTS: 4,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A TRENDY I INNOWACJE W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH TRENDS AND INNOVATIONS IN PRODUCTION AND PROCESSING OF CEREALS AND OIL SEEDS Znaczenie gospodarcze,aktualny poziom produkcji,kierunki hodowli,użytkowania i przetwórstwa zbóż oraz surowców olejarskich i bioolejarskich (w skali globalnej i krajowej). Współczesne zasady przemiału ziarna zbóż chlebowych - sterowanie procesem i kontrola produkcji. Aktualne kierunki przetwórstwa i wykorzystania ziarna zbóż niechlebowych. Innowacje techniczne i technologiczne. Trendy w produkcji piekarskiej,ciastkarskiej i cukiernictwie. Pieczywo jako żywność funkcjonalna. Rola mikroflory ciasta i procesu fermentacji w kształtowaniu jakości pieczywa. Przemysłowa i rzemieślnicza produkcja makaronu. Technologia wytwarzania preparowanych produktów zbożowych. Innowacje surowcowe,techniczne i technologiczne. Trendy w przetwórstwie surowców olejarskich i bioolejarskich - przygotowanie surowców do produkcji oleju, metody jego wydobywania i oczyszczania. Kierunki wykorzystania olejów roślinnych. Metody analizy jakości olejów - tradycyjne metody fizykochemiczne oraz zastosowanie metod spektrofotometrycznych,chromatograficznych i fluorescencyjnych. ĆWICZENIA Przemiał laboratoryjny ziarna zbóż chlebowych(pszenicy i żyta)oraz otrzymywanie mąki z ziarna zbóż niechlebowych (jęczmienia,owsa,prosa,gryki,amarantusa,ryżu,kukurydzy),ocena jakości uzyskanej mąki. Ocena towaroznawcza wybranych asortymentów makaronów i wyrobów ekstrudowanych, opracowanie receptury i wyrób makaronu. Opracowanie receptur oraz wypieki laboratoryjne z udziałem mąk chlebowych i zastosowaniem różnych metod fermentacji ciasta,ocena jakości pieczywa. Opracowanie receptur oraz wypieki laboratoryjne z udziałem mąk niechlebowych i wybranych dodatków funkcjonalnych, ocena jakości pieczywa. Opracowanie receptur oraz wypieki laboratoryjne ciastek z udziałem surowców zbożowych i wybranych dodatków funkcjonalnych, ocena jakości ciastek. Dobór metody wydobywania,otrzymywanie i ocena jakości olejów roślinnych z wybranych surowców olejarskich i bioolejarskich. Wykorzystanie oleju do otrzymywania czekolady, margaryny i blendów (zaprojektowanie wyrobu, ocena jego jakości). Wyjazd terenowy/wizyta studyjna w wybranym zakładzie przetwórstwa (młyn,piekarnia,ciastkarnia,zakład wyrobów cukierniczych itp.). CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat znaczenia gospodarczego,aktualnego poziomu produkcji,kierunków hodowli,użytkowania i przetwórstwa zbóż oraz surowców olejarskich i bioolejarskich. Zapoznanie z trendami w przetwórswie zbóż i surowców olejarskich,innowacjami surowcowymi,technicznymi i technologicznymi. Zapoznanie z wybranymi procesami przetwórczymi w skali laboratoryjnej i przemysłowej(wizyta studyjna). Nabycie i rozwijanie umiejętności: projektowania i wytwarzania innowacyjnych wyrobów (makarony, pieczywo, ciastka, czekolada, margaryna, blendy),właściwej oceny jakości zbożowych i olejarskich surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,obsługi urządzeń i aparatury na ćwiczeniach,interpretacji uzyskanych wyników,komunikacji i pracy w zespole studenckim. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_U09++, S1P_K02+++, S1P_K03+, R1P_W03+++, R1P_W04+, R1P_W05+, R1P_W08++, R1P_U01++, R1P_U04+, R1P_U05+++, R1P_U06+++, R1P_U07+, R1P_U09++, R1P_U11++, R1P_K02+, InzP_W01+, InzP_W02+, InzP_U01+, InzP_U05+, InzP_U08+ Symbole efektów kierunkowych K1_W02++, K1_W03+, K1_W04+, K1_W06++, K1_U05+, K1_U07++, K1_U08+, K1_U09+, K1_U10+, K1_U11+, K1_K04+, K1_K05++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student charakteryzuje poszczególne gatunki zbóż, surowce olejarskie i bioolejarskie,opisuje ich znaczenie gospodarcze,aktualny poziom produkcji,kierunki hodowli,użytkowania i przetwórstwa w skali globalnej i krajowej. (K1_W02, K1_W06) W2 - Student opisuje i wyjaśnia poszczególne procesy przetwórcze ziarna zbóż, surowców olejarskich i bioolejarskich,zna trendy,innowacje surowcowe,techniczne i technologiczne w produkcji i przetwórstwie zbóż i nasion oleistych,zna aktualne kryteria oceny jakości surowców,półproduktów i wyrobów gotowych. (K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W06) Umiejętności U1 - Student organizuje proces produkcji mąki, pieczywa, makaronu, ciastek, otrzymywania oleju i wykorzystania go do produkcji margaryny, blendów, czekolady, poprawnie analizuje jakość surowców i uzyskanych wyrobów gotowych. (K1_U07, K1_U08, K1_U11) U2 - Student projektuje własne wyroby makaronowe, piekarskie i ciastkarskie, opracowuje receptury do produkcji margaryn, blendów, czekolady. (K1_U05, K1_U07) U3 - Student obsługuje wybrane specjalistyczne urządzenia i aparaturę stosowane w przetwórstwie zbóż i surowców olejarskich w skali laboratoryjnej, potrafi opisać i ocenić działanie wybranych urządzeń z zakładu przetwórstwa wizytowanego podczas zajęć terenowych. (K1_U09, K1_U10) Kompetencje społeczne K1 - Student współpracuje z koleżankami i kolegami z zespołu przy projektowaniu receptur i technologii własnych wyrobów wytwarzanych na ćwiczeniach laboratoryjnych, przy sporządzaniu sprawozdań z ćwiczeń, świadomie ocenia wkład pracy własnej,wykazuje kreatywność i zaangażowanie podczas zajęć. (K1_K04, K1_K05) K2 - Student wyraża opinie i dyskutuje na temat jakości wyrobów zaprojektowanych i wytworzonych podczas ćwiczeń laboratoryjnych przez swój i inne zespoły studenckie. (K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. (red.), 2010r., "Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii", wyd. SGGW, Warszawa, 2) Gąsiorowski H. (red.), 2004r., "Pszenica - chemia i technologia", wyd. PWRiL, Poznań, 3) Gąsiorowski H. (red.), 1994r., "Żyto - chemia i technologia", wyd. PWRiL, Poznań, 4) Gąsiorowski H. (red.), 1997r., "Jęczmień - chemia i technologia", wyd. PWRiL, Poznań, 5) Gąsiorowski H. (red.), 1995r., "Owies - chemia i technologia", wyd. PWRiL, Poznań, 6) Ambroziak Z., 1998r., "Produkcja piekarsko-ciastkarska", wyd. WSiP, Warszawa, t.1, 7) Ambroziak Z., 1999r., "Produkcja piekarsko-ciastkarska", wyd. WSiP, Warszawa, t.2, 8) Obuchowski W., 1997r., "Technologia przemysłowej produkcji makaronu", wyd. AR, Poznań, 9) Mościcki L., Mitrus M., Wójtowicz A., 2007r., "Technika ekstruzji w przemyśle rolno-", wyd. PWRiL, Warszawa, 10) Niewiadomski H., 1993r., "Technologia tłuszczów jadalnych", wyd. WNT, Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Czasopismo branżowe, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy", wyd. SIGMA-NOT, Warszawa, 2) Czasopismo, "Tłuszcze jadalne", wyd. ZPMiT, Warszawa, 3) Czasopismo, "Rośliny Oleiste", wyd. IHAR, Poznań, 4) Czasopismo branżowe, "Przegląd Zbożowo-Młynarski", wyd. SIGMA-NOT, Warszawa, 5) Czasopismo branżowe, "Przemysł Spożywczy", wyd. SIGMA-NOT, Warszawa. Przedmiot/moduł: TRENDY I INNOWACJE W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 45/6 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykłady z prezentacją multimedialną w PowerPoincie (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - ćwiczenia laboratoryjne w 4-6 osobowych podgrupach przy poszczególnych stanowiskach z aparaturą (U1, U2, U3, K1, K2) Ćwiczenia terenowe - zajęcia terenowe/wizyta studyjna w wybranym zakładzie przetwórstwa(młyn, piekarnia,ciastkarnia,itp.) (U3) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 10 pytań - skala ocen za każde pytanie: od 2 do 5 (max 50 pkt); zdanie egzaminu minimum 30 pkt (egzamin poprawkowy ustny). 100% oceny końcowej. (W1, W2) Kolokwium pisemne 4 - Sprawdzian wiedzy z technologii otrzymywania olejów,bioolejów,możliwości ich wykorzystania w produkcji margaryn,blendów,czekolady,znajomości wyróżników ich jakości;6 pytań, skala ocen 2-5, zal. min.3 (W2, U1, U2) Kolokwium pisemne 3 - Sprawdziany wiedzy z technologii produkcji pieczywa i ciastek, znajomości wyróżników ich jakości; 6 pytań, skala ocen 2-5, zal. min.3. (W2, U1, U2) Kolokwium pisemne 2 - Sprawdzian wiedzy ze znajomości oceny towaroznawczej makaronów i ekstrudatów, znajomości wyróżników ich jakości i czynników wpływających na tę jakość; 6 pytań, skala ocen 2-5, zal. min.3. (W2, U1, U2) Kolokwium pisemne 1 - Sprawdzian wiedzy z technologii przemiału ziarna,otrzymywania mąk chlebowych i niechlebowych, znajomości wyróżników ich jakości; 6 pytań, skala ocen 2-5, zal. min.3. (W2, U1, U3) Sprawozdanie 4 - Ocena poprawności 2 pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - otrzymywania olejów i bioolejów, projektowania wyrobów z ich udziałem oraz oceny ich jakości,skala ocen: 2-5,zal.min.3. (U1, U2, U3, K1, K2) Sprawozdanie 3 - Ocena 3 pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - opracowania receptur i wypieku: pieczywa z mąk chlebowych i niechlebowych, ciastek, oceny jakości pieczywa i ciastek,skala ocen: 2-5,zal.min.3. (U1, U2, U3, K1, K2)

141 Sprawozdanie 2 - Ocena poprawności pisemnego sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych - oceny towaroznawczej makaronów, wyrobów ekstrudowanych, opracowania receptury i wyrobu makaronu,skala ocen: 2-5,zal.min.3. (U1, U2, U3, K1, K2) Sprawozdanie 1 - Ocena poprawności pisemnego sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych - przemiału ziarna zbóż chlebowych,otrzymywania mąki z ziarna zbóż niechlebowych,oceny jakości mąki,skala ocen: 2-5,zal.min.3. (U1, U3, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 4,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego,wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności,chemia i analityka żywności, Mikrobiologia żywności i środowiska produkcji Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych adres: pl. Cieszyński 1, pok. 223, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Katarzyna Małgorzata Majewska Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż. Katarzyna Małgorzata Majewska, dr inż. Małgorzata Tańska Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w grupach do 24 osób

142 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 4,5 TRENDY I INNOWACJE W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH TRENDS AND INNOVATIONS IN PRODUCTION AND PROCESSING OF CEREALS AND OIL SEEDS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 75,0 godz. - Przygotowanie się do egzaminu 18,0 godz. - Przygotowanie się do realizacji ćwiczeń praktycznych 4,0 godz. - Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 8,0 godz. - Przygotowanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń 8,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 38,0 godz. 113,0 godz. - zajęcia praktyczne 53,0 godz. liczba punktów ECTS = 113,00 godz.: 25,00 godz./ects = 4,52 ECTS w zaokrągleniu: 4,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,99 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,51 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,12 53,0 godz.

143 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII I BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI INTRODUCTION TO FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Gospodarka żywnościowa w Polsce i na świecie. Podstawowe pojęcia z zakresu biotechnologii żywności. Przykłady biotechnologii w produkcji żywności. Procesy i operacje jednostkowe w produkcji żywności. Podstawy inżynieryjne realizacji procesów i bioprocesów. Enkapsulacja. Nośniki substancji biologicznie aktywnych, liposomy. Emulsje, nanoemulsje. Podstawy technologii fermentacji. Aktywność i rola drobnoustrojów w przetwórstwie żywności. Enzymy i ich rola w surowcach i produktach żywnościowych. Związki biologicznie aktywne w żywności. Modyfikacja enzymatyczna składników żywności. Postęp w technikach i metodach utrwalania żywności: technika wysokich ciśnień, homogenizacja wysokociśnieniowa, enzymy, pulsacyjne pole elektryczne, ultradźwięki, zimna plazma, olejki eteryczne, chitozan, bakteriocyny. Biopreparaty i bioprodukty w produkcji żywności. Żywność genetycznie modyfikowana. Perspektywy rozwoju technologii i biotechnologii żywności. ĆWICZENIA Procesy i operacje jednostkowe technologii wybranych produktów żywnościowych. Aktywność wody i jej wpływ na zmiany w produktach spożywczych. Mikroorganizmy i enzymy w produkcji żywności. Witaminy. Tłuszcz i jego przemiany w żywności. Zmiany sacharydów i białek w żywności. Mikrofale w przetwórstwie. Homogenizacja wysokociśnieniowa. Hydrokoloidy w produkcji żywności. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle, metodami utrwalania i przetwarzania żywności oraz zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji żywności. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W09+, S1P_K02++, S1P_K07+, R1P_W03+++, R1P_W08+++, R1P_U01+, R1P_U02+, R1P_U04+, R1P_U05+++, R1P_U08+++, R1P_U12+, R1P_K02+, R1P_K03+, InzP_W02+++, InzP_U01++, InzP_U02++, InzP_U03+, InzP_U05+, InzP_U10+, InzP_U12+, InzP_K01+ Symbole efektów kierunkowych K1_W02+++, K1_W06+++, K1_U02+, K1_U08+, K1_U09+, K1_U10+, K1_U11+, K1_K03+, K1_K04+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna i opisuje podstawowe procesy i operacje jednostkowe w produkcji żywności (K1_W02, K1_W06) W2 - Student zna i umie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu biotechnologii żywności (K1_W06) W3 - Opisuje postęp w technikach i metodach utrwalania żywności. (K1_W02) W4 - Opisuje perspektywy rozwoju technologii i biotechnologii żywności. (K1_W02, K1_W06) Umiejętności U1 - Wykorzystuje podstawowe techniki analityczne do kontroli procesu technologicznego (K1_U11) U2 - Potrafi wskazać i krytycznie ocenić zastosowania biotechnologii w produkcji żywności (K1_U02, K1_U10) U3 - Analizuje wydajność wybranych procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności (K1_U08, K1_U09) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności bezpiecznej dla konsumentów. (K1_K03) K2 - Potrafi pracować w zespole w trakcie przeprowadzania doświadczeń oraz podczas interpretacji i analizy wyników; ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K1_K04, K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., 2010r., "Ogólna technologia żywności", wyd. WNT Warszawa, 2) Bednarski W., Reps A., 2012r., "Biotechnologia żywności", wyd. WNT Warszawa, 3) Świderski F., 1999r., "Żywność wygodna i funkcjonalna", wyd. WNT Warszawa, 4) Bednarski W., Fiedurek J., 2012r., "Biotechnologia przemysłowa", wyd. WNT Warszawa, 5) Czerniawski B., Michniewicz J.,, 1998r., "Opakowania żywności", wyd. Agro Food Technology.Sp.z o.o. Czeladż, 6) Dłużewska E., Leszczyński K., 2013r., "Ogólna technologia żywności", wyd. SGGW Warszawa, 7) Hajduk E., 2010r., "Ogólna technologia żywności", wyd. UR Kraków, 8) Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S., 2005r., "Enzymatyczna modyfikacja składników żywności", wyd. AR Szczecin. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Earle M., 2007r., "Opracowanie Produktów Spożywczych. Podejście Marketingowe", wyd. WNT Warszawa, 2) Ziemba Z., 1993r., "Podstawy cieplnego utrwalania żywności", wyd. WNT Warszawa, 3) Gruda Z., Postolski J., 1999r., "Zamrażanie żywności", wyd. WNT Warszawa, 4) Sikorski Z.E., 1994r., "Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności", wyd. WNT Warszawa, 5) Różni autorzy, "Czasopisma polskie i zagraniczne polecane przez prowadzącego przedmiot". Przedmiot/moduł: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII I BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/5 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, wykład problemowy (W1, W2, W3, W4) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - Wykonanie doświadczeń zbieżnych z tematyką zajęć, sporządzenie sprawozdań z doświadczeń, dyskusja. (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Pytania otwarte z zagadnień podanych przez prowadzącego, zbieżne z tematyką zajęć. Skala ocen % oceny końcowej. (W1, W2, W3, W4) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Obserwacja na ćwiczeniach. Skala ocen % oceny końcowej. (U2, K1, K2) Sprawozdanie 1 - Opracowanie wyników doświadczeń wykonywanych na ćwiczeniach wraz z wnioskami. 10% oceny końcowej. (U1, U2, U3, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chemia z elementami biochemii, fizyka Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z chemii, fizyki, biochemii Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biotechnologii Żywności adres: ul. Jana Heweliusza 1, pok. 109, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Marek Andrzej Adamczak, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Marek Andrzej Adamczak, prof. UWM, dr inż. Bartosz Marek Brzozowski, dr hab. inż. Agnieszka Jankowska, prof. dr hab. inż. Jacek Piotr Leman, dr inż. Małgorzata Lewandowska Uwagi dodatkowe: Grupy ćwiczeniowe do osób

144 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII I BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI INTRODUCTION TO FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Przygotowanie się do kolokwium 23,0 godz. - Przygotowanie się do realizacji ćwiczeń 5,0 godz. - Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 33,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,31 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

145 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE EU COMMON AGRICULTURE POLICY Celem wykładów jest przekazanie wiedzy z zakresu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz środków dostępnych w ramach różnych instrumentów finansowych tej polityki. Wykłady skoncetrowano na: makroekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju sektora rolnego, a także genezie, ewolucji, celach i zasadach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; instrumentach wspólnej polityki rolnej UE w odniesieniu do podstawowych nurtów tej polityki oraz podstawowych organizacjach rynków rolnych WPR; zasadach finansowania WPR; koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa; uwarunkowaniach i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. ĆWICZENIA Wykorzystanie wiedzy przekazanej podczas wykładów do rozwiązania aktualnych problemów z obszaru polityki rolnej UE. Nabycie umiejetności przygotowania wniosku o wsparcie środkami PROW (II filar WPR) w ramach działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wzmocnienie postawy pracy zespołowej oraz pobudzenie kreatywności studentów. CEL KSZTAŁCENIA Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w taki sposób, by student nabył umiejętność rozumienia istoty i podstawowych celów wspólnej polityki rolnej oraz potrafił wskazać właściwe instrumenty tej polityki w rozwiązywaniu aktualnych jej problemów. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W08+++, S1P_U01++, S1P_U03++, S1P_U08++, S1P_K02+, S1P_K03++, S1P_K04+, S1P_K05+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+++, K1_W10++, K1_U16++, K1_K04+, K1_K06++, K1_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada pogłębioną wiedzę na temat makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju sektora rolnego, a także genezy, ewolucji, celów i zasad wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. (K1_W10) W2 - Student zna koncepcję wielofunkcyjności rolnictwa jako podstawy przewartościowania europejskiej polityki rolnej (K1_W09) W3 - Student ma wiedzę na temat uwarunkowań oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego (K1_W10) W4 - Student zna instrumenty wspólnej polityki rolnej UE w odniesieniu do podstawowych nurtów tej polityki oraz podstawowe organizacje rynków rolnych WPR (K1_W09) W5 - Student zna zasady finansowania wspólnej polityki rolnej UE (K1_W09) Umiejętności U1 - Student potrafi zaproponować zastosowanie właściwego instrumentu wspólnej polityki rolnej UE do rozwiązania określonego problemu tej polityki (K1_U16) U2 - Student potrafi sporządzić wniosek aplikacyjny o środki PROW w ramach działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - Student rozumie uwarunkowania wspólnej polityki rolnej UE i pojawiające się przed nią wyzwania (K1_K06, K1_K08) K2 - Student współdziała i pracuje w grupie przygotowującej projekt (K1_K04) K3 - Student jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy (K1_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2011r., "Polityka rolna w warunkach globalizacji", wyd. PWE, Warszawa, 2) Kowalski A., Wigier M., Bułkowska M., 2013r., "Nowe rozwiązania WPR wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej", wyd. IERiGŻ, Warszawa, 3) Czyżewski B., 2013r., "Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce", wyd. PWE, Warszawa, 4) Kowalski A., Wigier M., Dudek M., 2013r., "Propozycje rozwiązań WPR a konkurencyjność gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich", wyd. IERiGŻ, Warszawa, 5) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2014r., "Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW )". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Czubak W., 2012r., "Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2) Małysz J., 2008r., "Bezpieczeństwo żywnościowe : strategiczną potrzebą ludzkości", wyd. Wyd. AlmaMer. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa. Przedmiot/moduł: WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykłady informacyjno-problemowe wspomagane prezentacjami multimedialnymi, analizy przypadków. (W1, W2, W3, W4, W5, K1) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Rozwiązywanie aktualnych problemów polityki rolnej z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów. (W4, U1, K1) Ćwiczenia projektowe - Przygotowanie wniosku o wsparcie środkami PROW (W3, U2, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Ocena punktowa aktywności studenta w dyskusji problemowej, skala ocen 2-5, 15% oceny końcowej z ćwiczeń (W4, U1, K1) Kolokwium pisemne 1 - Test: pytania zamknięte, półotwarte, otwarte, uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu, pytania problemowe, łącznie 50 punktów, skala ocen 2-5, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów (W1, W2, W3, W4, W5, U1) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Ocena systematyczności i zaangażowania w przygotowanie projektu - punkty cząstkowe sumowane na koniec semestru, skala ocen 2-5, 15% oceny końcowej z ćwiczeń (U2, K2, K3) Projekt 1 - Ocena punktowa poprawności wykonanego zespołowo projektu, skala ocen 2-5, 70% oceny końcowej z ćwiczeń (U2, K3) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy ekonomii, Analiza rynku Wymagania wstępne: Elementarna wiedza na temat Unii Europejskiej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 200, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Renata Urszula Marks-Bielska, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. Renata Urszula Marks-Bielska, prof. UWM

146 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE EU COMMON AGRICULTURE POLICY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje z nauczycielem akademickim 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - Przygotowanie się studenta do wykładów 8,0 godz. - Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 5,0 godz. - Samodzielne przygotowanie się studenta do zaliczenia przedmiotu 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 18,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 20,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,28 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,72 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,80 20,0 godz.

147 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A A ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE Charakterystyka nauk prawnych: podział i charakterystyka. Pojęcie prawa i jego funkcje. Związki prawa z moralnością i etyką. Współczesne kultury prawne. Normy prawne i przepisy. Tworzenie prawa: źródła prawa. Zasady techniki prawodawczej. Budowa tekstu prawnego. Problematyka obowiązywania prawa. Pojęcie i modele wykładni prawa. Elementy teorii argumentacji Stosunek prawny. Państwo prawa CEL KSZTAŁCENIA Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta podstawowej wiedzy w zakresie prawoznawstwa. Obejmuje to przyswojenie wiedzy w obszarze tworzenia, wykładni oraz stosowania prawa. Opanowanie siatki pojęć prawniczych i podstawowych zasad prawa zarówno prawa publicznego jak również prywatnego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W07+, S1P_K04+, R1P_K04+, InzP_U09+, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W13+, K1_U18+, K1_K10+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna i rozumie podstawową siatkę pojęć prawnych i zasad systemu prawnego.zna źródła prawa publicznego i prywatnego (K1_W13) Umiejętności U1 - Potrafi posługiwać się aktami prawnymi. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K1_K10) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Lech Morawski, 2009r., "Wstęp do prawoznawstwa", wyd. TNoIK. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Lech Morawski, 2006r., "Zasady wykładni prawa", wyd. TnOik, 2) Jolanta Jabłońska - Bonca, 2002r., "Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki", wyd. LexisNexis. Przedmiot/moduł: WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Przedmiot wstęp do prawoznawstwa stanowi przedmiot wykładu konwersatoryjnego i problemowego (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Egzamin ustny - Pytania w oparciu o treści przekazane na wykładzie uzupełnione lekturą. Omówienie problemów, które były opracowywane podczas zajęć. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Wstęp do prawoznawstwa stanowi przedmiot wprowadzający do nauk prawnych i politycznych. Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakreu historii oraz wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Wydział Nauki o Żywności adres:, Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Piotr Chlebowicz Osoby prowadzące przedmiot: dr Piotr Chlebowicz

148 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - dodatkowe studia literatury przedmiotu 25,0 godz. - przygotowanie do egzaminu 20,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 45,0 godz. 75,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

149 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA FINANSOWEGO, PRAWA HANDLOWEGO I PRAWA OBROTU GOSPODARCZEGO SELECTED ISSUES OF FINANCIAL LAW, TRADE LAW AND ECONOMIC LAW Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego. Podmioty gospodarcze. Ochrona obrotu gospodarczego. Prawna ochrona przedsiębiorstw. Rodzaje czynności handlowych. Umowy w obrocie gospodarczym. Papiery wartościowe i ich zastosowanie w obrocie gospodarczym.polityka finansowa: istota, pojęcie, cele i środki polityki finansowej. Warunki prawidłowej polityki finansowej. Prawo finansowe: pojęcie i zakres przedmiotowy, źródła i normy prawa finansowego. Postępowanie finansowe. Finanse publiczne: pojęcie i zakres, ogólne zasady finansów publicznych. Dług publiczny i deficyt budżetowy. ĆWICZENIA Zasady działalności gospodarczej, formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej, mechanizm rynkowy, reglamentacja działalności, zakaz konkurencji. Przekształcenia, likwidacja i upadłość przedsiębiorców (procedury, uczestnicy postępowania upadłościowego). Rodzaje papierów wartościowych. Transakcje na rynku regulowanym.formy organizacyjne publicznej gospodarki finansowej.wydatki publiczne:klasyfikacja, formy prawne i zasady dokonywania wydatków budżetowych państwa i budżetów samorządowych. Racjonalizacja wydatków publicznych. CEL KSZTAŁCENIA Zdobycie wiedzy o podstawowych zagadnieniach systemu finansowego państwa, która pozwoli wykształcić umiejętność zrozumienia i orientowania się w problematyce systemu finansów publicznych.przekazywane treści powinny wykształcić motywację i potrzebę przestrzegania dyscypliny prawnej i finansowej. Kształcenie ma charakter praktyczno-teoretyczny w dziedzinie prawa handlowego i obrotu gospodarczego, co pozwoli na poznanie i przyswojenie podstawowych zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych, praw przedmiotowych, stosowanych instrumentów prawnych, obowiązków prawnych i odpowiedzialności. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01++, S1P_W03+, S1P_W04+, S1P_W05+, S1P_W08++, S1P_U01+, S1P_U03++, S1P_U04+, S1P_U08+, S1P_K03+++, S1P_K04++, S1P_K05+++, R1P_W02++, R1P_W11+, R1P_U01+, R1P_U07+, R1P_K04+++, R1P_K06+++, R1P_K08+++, InzP_W05++, InzP_U03++, InzP_U04+, InzP_U05+, InzP_U06+, InzP_K01+++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W10+, K1_U13+, K1_U16+, K1_K06++, K1_K08++, K1_K09+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Znajomość ogólnych zasad i praw procesu gospodarowania praw i mechanizmów ekonomicznych, zasad prawa finansowego K1_W09, K1_W10 (K1_W09, K1_W10) Umiejętności U1 - Potrafi scharakteryzować poszczególne etapy i uwarunkowania związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej K1_U13 (K1_U13) U2 - Umiejętność analizowania i interpretowania oraz prognozowania skutków zjawisk i procesów gospodarczych, a także oceny decyzji konsumenckich i podmiotów gospodarczych K1_U16 (K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - Zrozumienie podejmowanych i realizowanych decyzji gospodarczych, świadomość problemów i trudności, kompetencje do uczestnictwa w tworzeniu innowacyjnych projektów K1_K06, K1_K08, K1_K09 (K1_K06, K1_K08, K1_K09) K2 - K1_W09, K1_W10, K1_W13, K1_U13, K1_U16, K1_K06, K1_K08 (K1_K06, K1_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), 2008r., "Finanse publiczne i prawo finansowe", wyd. Dom Wydawniczy ABC, 2) K. Kruczalak, 2008r., "Prawo handlowe. Zarys wykładu", wyd. LexisNexis, 3) S. Kalus, 2010r., "Ochrona prawna obrotu gospodarczego", wyd. Lexis Nexis. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) K. Kruczalak, 1998r., "Prawo handlowe dla ekonomistów", wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2) J. Okolski, 2008r., "Prawo handlowe", wyd. Wolters Kluwer. Przedmiot/moduł: WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA FINANSOWEGO, PRAWA HANDLOWEGO I PRAWA OBROTU GOSPODARCZEGO Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15 Ćwiczenia: 15 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład monograficzny. (W1, U1, U2, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia pogłębiające i rozwijające wiedzę z zakresu wykładu oraz jej praktyczne zastosowanie. (W1, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Test kompetencyjny 1 - Pisemny test zaliczeniowy. (W1, U1, U2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa, zasad obrotu gospodarczego, funkcjonowania rynku finansowego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 315 i 316, Olsztyn tel , , tel./fax , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Waldemar Zdzisław Jaroch Osoby prowadzące przedmiot: dr Waldemar Zdzisław Jaroch

150 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA FINANSOWEGO, PRAWA HANDLOWEGO I PRAWA OBROTU GOSPODARCZEGO SELECTED ISSUES OF FINANCIAL LAW, TRADE LAW AND ECONOMIC LAW Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 32,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do zaliczenia wykładów 18,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 13,0 godz. 31,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 63,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,27 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,23 punktów ECTS.

151 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF ECTS: 1 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA WYCHOWANIE FIZYCZNE PHISICAL EDUCATION Nauka i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w następujących dyscyplinach sportowych do wyboru: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis stołowy, tenis, unihokej, gimnastyka, różne formy aerobiku i ćwiczeń fizycznych z muzyką oraz ćwiczeń na siłowni. Atletyka terenowa i lekkoatletyka, turystyka rowerowa i kajakowa, łyżwiarstwo, narciarstwo alpejskie, pływanie. Podnoszenie sprawności fizycznej. Przekazywanie wiedzy na temat przepisów w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz korzyści zdrowotnych w wyniku uprawiania kultury fizycznej. Zdobywanie umiejętności organizowania czasu wolnego w aktywny sposób. Zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych na obiektach sportowych UWM oraz obozach. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia, sprawności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej relacji między wiekiem, zdrowiem, aktywnością fizyczną, sprawnością motoryczną kobiet i mężczyzn. Opanowanie umiejętności ruchowych z zakresu poznanych dyscyplin sportowych i wykorzystania ich w organizowaniu czasu wolnego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_K02+, InzP_W02+, InzP_U09+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_U18+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zna pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka oraz sposoby podtrzymania zdrowia i sprawności fizycznej. Wie w jaki sposób zorganizować indywidualne zajęcia o charakterze rekreacyjnym. Zna główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obiektach krytych/hale sportowe, pływalnie/ i odkrytych/boiska, korty i stadiony/ oraz przepisy w wybranej grze sportowej lub rekreacyjnej. (K1_W01) Umiejętności U1 - Opanowanie umiejętności ruchowych przydatnych w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz w rekreacyjnym uprawianiu wybranej dyscypliny. Potrafi bezpiecznie korzystać z obiektów i urządzeń sportowych oraz sędziować rywalizację w rekreacyjnej formie uprawianej dyscypliny. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - W wielu dyscyplinach wymagane jest współdziałanie z innymi uczestnikami zajęć, umiejętność szybkiego komunikowania się oraz odpowiedzialność za wykonywanie wyznaczonych zadań. Liderzy z boiska są z reguły liderami w innych dziedzinach życia społecznego. (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Władysław Stawiarski, 2003r., "Piłka ręczna", wyd. AWF Kraków, t.i i II, 2) Wojciech Nowiński, 2002r., "Piłka ręczna-wyszkolenie indywidualne", wyd. COS Warszawa, 3) Stanisław Paterka, 1997r., "Piłka ręczna", wyd. AWF Poznań, t.i, 4) Seweryn Syulisz, 2000r., "Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym", wyd. WSiP, 5) Janusz Czerwiński, 1990r., "Charakterystyka gry w piłkę ręczną", wyd. AWF Gdańsk, 6) Różni autorzy, "Zalecane książki metodyczne oraz poradniki wybranych dyscyplin sportowych oraz przepisy gier". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Polskie Związki Sportowe, 2014r., "Oficjalne przepisy dyscyplin sportowycj", wyd. Związki sportowe, 2) M.Spieszny,L.Walczak, 2001r., "Piłka ręczna.program szkolenia dzieci i młodzieży", wyd. COS Warszawa. Przedmiot/moduł: WYCHOWANIE FIZYCZNE Obszar kształcenia: nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: zajęcia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Zajęcia praktyczne - Zajęcia praktyczne realizowane w różnych obiektach sportowych UWM. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Ocena zdolności do samokształcenia 1 - Samodzielne przeprowadzenie tesu sprawności fizycznej. (K1) Sprawozdanie 1-1.Samodzielne opracowanie pracy pisemnej na wybrany temat z wychowania fizycznego, wychowania zdrowotnego, sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku. 2.Systematyczny udział i aktywność na wykładach. (W1, U1) Liczba punktów ECTS: 1 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: biologia, anatomia, wychowanie fizyczne Wymagania wstępne: biologia Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu adres: ul. Prawocheńskiego 7, Olsztyn tel. (89) , fax. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Grzegorz Dubielski Osoby prowadzące przedmiot: mgr Grzegorz Dubielski

152 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 1 WYCHOWANIE FIZYCZNE PHISICAL EDUCATION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 0,0 godz. 30,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 30,00 godz.: 30,00 godz./ects = 1,00 ECTS w zaokrągleniu: 1 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 30,0 godz.

153 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF ECTS: 1 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA WYCHOWANIE FIZYCZNE PHISICAL EDUCATION Nauka i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w następujących dyscyplinach sportowych do wyboru: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis stołowy, tenis, unihokej, gimnastyka, różne formy aerobiku i ćwiczeń fizycznych z muzyką oraz ćwiczeń na siłowni. Atletyka terenowa i lekkoatletyka, turystyka rowerowa i kajakowa, łyżwiarstwo, narciarstwo alpejskie, pływanie. Podnoszenie sprawności fizycznej. Przekazywanie wiedzy na temat przepisów w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz korzyści zdrowotnych w wyniku uprawiania kultury fizycznej. Zdobywanie umiejętności organizowania czasu wolnego w aktywny sposób. Zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych na obiektach sportowych UWM oraz obozach. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia, sprawności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej relacji między wiekiem, zdrowiem, aktywnością fizyczną, sprawnością motoryczną kobiet i mężczyzn. Opanowanie umiejętności ruchowych z zakresu poznanych dyscyplin sportowych i wykorzystania ich w organizowaniu czasu wolnego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_K02+, InzP_W02+, InzP_U09+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_U18+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zna pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka oraz sposoby podtrzymania zdrowia i sprawności fizycznej. Wie w jaki sposób zorganizować indywidualne zajęcia o charakterze rekreacyjnym. Zna główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obiektach krytych/hale sportowe, pływalnie/ i odkrytych/boiska, korty i stadiony/ oraz przepisy w wybranej grze sportowej lub rekreacyjnej. (K1_W01) Umiejętności U1 - Opanowanie umiejętności ruchowych przydatnych w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz w rekreacyjnym uprawianiu wybranej dyscypliny. Potrafi bezpiecznie korzystać z obiektów i urządzeń sportowych oraz sędziować rywalizację w rekreacyjnej formie uprawianej dyscypliny. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - W wielu dyscyplinach wymagane jest współdziałanie z innymi uczestnikami zajęć, umiejętność szybkiego komunikowania się oraz odpowiedzialność za wykonywanie wyznaczonych zadań. Liderzy z boiska są z reguły liderami w innych dziedzinach życia społecznego. (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Władysław Stawiarski, 2003r., "Piłka ręczna", wyd. AWF Kraków, t.i i II, 2) Wojciech Nowiński, 2002r., "Piłka ręczna-wyszkolenie indywidualne", wyd. COS Warszawa, 3) Stanisław Paterka, 1997r., "Piłka ręczna", wyd. AWF Poznań, t.i, 4) Seweryn Syulisz, 2000r., "Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym", wyd. WSiP, 5) Janusz Czerwiński, 1990r., "Charakterystyka gry w piłkę ręczną", wyd. AWF Gdańsk, 6) Różni autorzy, "Zalecane książki metodyczne oraz poradniki wybranych dyscyplin sportowych oraz przepisy gier". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Polskie Związki Sportowe, 2014r., "Oficjalne przepisy dyscyplin sportowycj", wyd. Związki sportowe, 2) M.Spieszny,L.Walczak, 2001r., "Piłka ręczna.program szkolenia dzieci i młodzieży", wyd. COS Warszawa. Przedmiot/moduł: WYCHOWANIE FIZYCZNE Obszar kształcenia: nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: zajęcia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Zajęcia praktyczne - Zajęcia praktyczne realizowane w różnych obiektach sportowych UWM. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Ocena zdolności do samokształcenia 1 - Samodzielne przeprowadzenie tesu sprawności fizycznej. (K1) Sprawozdanie 1-1.Samodzielne opracowanie pracy pisemnej na wybrany temat z wychowania fizycznego, wychowania zdrowotnego, sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku. 2.Systematyczny udział i aktywność na wykładach. (W1, U1) Liczba punktów ECTS: 1 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: biologia, anatomia, wychowanie fizyczne Wymagania wstępne: biologia Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu adres: ul. Prawocheńskiego 7, Olsztyn tel. (89) , fax. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Grzegorz Dubielski Osoby prowadzące przedmiot: mgr Grzegorz Dubielski

154 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 1 WYCHOWANIE FIZYCZNE PHISICAL EDUCATION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 0,0 godz. 30,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 30,00 godz.: 30,00 godz./ects = 1,00 ECTS w zaokrągleniu: 1 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 30,0 godz.

155 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF ECTS: 1 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA WYCHOWANIE FIZYCZNE PHISICAL EDUCATION Nauka i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w następujących dyscyplinach sportowych do wyboru: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis stołowy, tenis, unihokej, gimnastyka, różne formy aerobiku i ćwiczeń fizycznych z muzyką oraz ćwiczeń na siłowni. Atletyka terenowa i lekkoatletyka, turystyka rowerowa i kajakowa, łyżwiarstwo, narciarstwo alpejskie, pływanie. Podnoszenie sprawności fizycznej. Przekazywanie wiedzy na temat przepisów w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz korzyści zdrowotnych w wyniku uprawiania kultury fizycznej. Zdobywanie umiejętności organizowania czasu wolnego w aktywny sposób. Zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych na obiektach sportowych UWM oraz obozach. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia, sprawności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej relacji między wiekiem, zdrowiem, aktywnością fizyczną, sprawnością motoryczną kobiet i mężczyzn. Opanowanie umiejętności ruchowych z zakresu poznanych dyscyplin sportowych i wykorzystania ich w organizowaniu czasu wolnego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1P_K02+, InzP_W02+, InzP_U09+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_U18+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zna pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka oraz sposoby podtrzymania zdrowia i sprawności fizycznej. Wie w jaki sposób zorganizować indywidualne zajęcia o charakterze rekreacyjnym. Zna główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obiektach krytych/hale sportowe, pływalnie/ i odkrytych/boiska, korty i stadiony/ oraz przepisy w wybranej grze sportowej lub rekreacyjnej. (K1_W01) Umiejętności U1 - Opanowanie umiejętności ruchowych przydatnych w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz w rekreacyjnym uprawianiu wybranej dyscypliny. Potrafi bezpiecznie korzystać z obiektów i urządzeń sportowych oraz sędziować rywalizację w rekreacyjnej formie uprawianej dyscypliny. (K1_U18) Kompetencje społeczne K1 - W wielu dyscyplinach wymagane jest współdziałanie z innymi uczestnikami zajęć, umiejętność szybkiego komunikowania się oraz odpowiedzialność za wykonywanie wyznaczonych zadań. Liderzy z boiska są z reguły liderami w innych dziedzinach życia społecznego. (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Władysław Stawiarski, 2003r., "Piłka ręczna", wyd. AWF Kraków, t.i i II, 2) Wojciech Nowiński, 2002r., "Piłka ręczna-wyszkolenie indywidualne", wyd. COS Warszawa, 3) Stanisław Paterka, 1997r., "Piłka ręczna", wyd. AWF Poznań, t.i, 4) Seweryn Syulisz, 2000r., "Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym", wyd. WSiP, 5) Janusz Czerwiński, 1990r., "Charakterystyka gry w piłkę ręczną", wyd. AWF Gdańsk, 6) Różni autorzy, "Zalecane książki metodyczne oraz poradniki wybranych dyscyplin sportowych oraz przepisy gier". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Polskie Związki Sportowe, 2014r., "Oficjalne przepisy dyscyplin sportowycj", wyd. Związki sportowe, 2) M.Spieszny,L.Walczak, 2001r., "Piłka ręczna.program szkolenia dzieci i młodzieży", wyd. COS Warszawa. Przedmiot/moduł: WYCHOWANIE FIZYCZNE Obszar kształcenia: nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: zajęcia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Zajęcia praktyczne - Zajęcia praktyczne realizowane w różnych obiektach sportowych UWM. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Ocena zdolności do samokształcenia 1 - Samodzielne przeprowadzenie tesu sprawności fizycznej. (K1) Sprawozdanie 1-1.Samodzielne opracowanie pracy pisemnej na wybrany temat z wychowania fizycznego, wychowania zdrowotnego, sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku. 2.Systematyczny udział i aktywność na wykładach. (W1, U1) Liczba punktów ECTS: 1 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: biologia, anatomia, wychowanie fizyczne Wymagania wstępne: biologia Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu adres: ul. Prawocheńskiego 7, Olsztyn tel. (89) , fax. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Grzegorz Dubielski Osoby prowadzące przedmiot: mgr Grzegorz Dubielski

156 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 1 WYCHOWANIE FIZYCZNE PHISICAL EDUCATION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 0,0 godz. 30,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 30,00 godz.: 30,00 godz./ects = 1,00 ECTS w zaokrągleniu: 1 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 30,0 godz.

157 B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI BEHAVIOURS OF FOOD MARKET PARTICIPANTS Teoria zachowań konsumenta. Potrzeba jako podstawa zachowania konsumenta. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku żywności. Zachowania nabywców instytucjonalnych na rynku żywności. Segmentacja strony popytowej i podażowej rynku. Zachowania posprzedażne jako rodzaj zachowań konsumenta. Aktualne trendy w zachowaniach podmiotów na rynku żywności. ĆWICZENIA Podstawowe typy, techniki i metody badań zachowań podmiotów na rynku żywności. Projektowanie badań. Przeprowadzenie badań pilotażowych. Opracowanie zgromadzonych wyników (raport z badań) - interpretacja i formułowanie wniosków. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat zachowań nabywczych konsumentów indywidualnych i podmiotów instytucjonalnych na rynku żywności. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania badania zachowań podmiotów na rynku żywności, metod gromadzenia informacji, metod analizy wyników badania. Nabycie umiejętności stosowania odpowiednich technik lub metod badawczych do rozwiązania problemów zaczerpniętych z praktyki rynkowej Wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy o zachowaniach uczestników rynku żywności w działaniach podmiotów rynkowych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W03+++, S1P_W05+++, S1P_U01++, S1P_U03+, S1P_U04+, S1P_U08+, S1P_U09+, S1P_K02+, S1P_K03+, S1P_K05+, R1P_W02+++, R1P_U01++, R1P_U02+, R1P_U11+, R1P_U12+, R1P_K02+, InzP_W05+++, InzP_U01+, InzP_U03+, InzP_U05+, InzP_U06+ Symbole efektów kierunkowych K1_W10+++, K1_U07+, K1_U16+, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna podstawowe pojęcia związane z zachowaniami podmiotów rynkowych: potrzeby, decyzje nabywcze, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, proces zakupu, segmentacja i jej kryteria (K1_W10) W2 - Zna podstawowe modele zachowań uczestników rynku żywności (instytucjonalnych i indywidualnych) (K1_W10) W3 - Ma podstawową wiedzę o istocie, obszarach i mechanizmach badań zachowań podmiotów na rynku żywności (K1_W10) Umiejętności U1 - Potrafi zastosować odpowiednią technikę lub metodę badawczą do rozwiązania problemów zaczerpniętych z praktyki rynkowej (K1_U07) U2 - Proponuje typowe rozwiązania w zakresie dostosowania działań marketingowych do trendów w zachowaniach podmiotów na rynku żywności (K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - Potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role (K1_K04) LITERATURA PODSTAWOWA 1) L. Rudnicki, 2012r., "Zachowania konsumentów na rynku", wyd. PWE Warszawa, 2) S. Kaczmarczyk, 2011r., "Badania marketingowe. Metody i techniki", wyd. PWE Warszawa, 3) K. Mazurek-Łopacńska, 2003r., "Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe", wyd. PWE Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) R. East, M. Wright, 2011r., "Zachowania konsumentów", wyd. Warszawa. Przedmiot/moduł: ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia projektowe - metoda projektów, dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków (W3, U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 3 - Ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów jest częścią składową oceny końcowej - 25% oceny końcowej (W1, W2) Ocena zdolności do samokształcenia 4 - Średnia ocen z zadań wykonanych na poszczególnych ćwiczeniach - 25% oceny końcowej (W3, U1, U2) Prezentacja 2 (multimedialna) - Ocena z prezentacji przedstawiającej wyniki przeprowadzonych badań dotyczących aktualnych problemów zaczerpniętych z praktyki rynkowej - 25% oceny końcowej (U1, U2, K1) Projekt 1 - Ocena z raportu z przeprowadzonych badań dotyczących aktualnych problemów zaczerpniętych z praktyki rynkowej - 25% oceny końcowej (U1, U2) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy ekonomii, Podstawy organizacji i zarządzania, Analiza rynku Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, marketingu i statystyki Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Dominika Jakubowska Osoby prowadzące przedmiot: dr Dominika Jakubowska

158 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI BEHAVIOURS OF FOOD MARKET PARTICIPANTS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Przygotowanie i realizacja projektu 10,0 godz. - Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

159 BF ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE FINANCIAL MANAGAMENT OF THE ENTERPRISE Pieniądz i jego wartość, źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, źródła finansowania innowacji, koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałem obrotowym, planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, ocena kondycji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa. ĆWICZENIA Analiza zmian wartości pieniądza, zasady pozyskiwania środków na finansowanie działalności przedsiębiorstw, analiza kosztu i struktury kapitału przedsiębiorstwa, analiza kapitału obrotowego, ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza ocena kondycji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności dokonywania oceny zjawisk finansowych i podejmowania optymalnych decyzji w obszarze gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W08++, S1P_U01+, S1P_U02+, S1P_U03++, S1P_U04++, S1P_U07+, S1P_U08+, S1P_K01+, S1P_K03+, S1P_K04+, R1P_W02+++, R1P_U01++, R1P_K03+, R1P_K04+, R1P_K06++, InzP_W05+++, InzP_W06+, InzP_U03+ +, InzP_U04+, InzP_U05+, InzP_U06+, InzP_K01++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09++, K1_W11+, K1_U14+, K1_U16+, K1_K02+, K1_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz zna cele, funkcje i etapy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. (K1_W09) W2 - Ma podstawową wiedzę dotyczącą źródeł pochodzenia, zasad pozyskiwania i mechanizmu kształtowania się kosztów i struktury kapitału w przedsiębiorstwach. (K1_W11) W3 - Charakteryzuje podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz definiuje wskaźniki służące ocenie ich kondycji ekonomiczno-finansowej. (K1_W09) Umiejętności U1 - Analizuje, interpretuje i prognozuje skutki decyzji dotyczących obszaru gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. (K1_U16) U2 - Posiada umiejętności wykorzystania metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. (K1_U14) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. (K1_K02) K2 - Ma świadomość problemów i trudności towarzyszących podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. (K1_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Dębski W., 2013r., "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, s.436, 2) Blanke-Ławniczak K., Barkiewicz P., Szczepański M.,, 2007r., "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw", wyd. Wyd. Politechniki Poznańskiej, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Sierpińska M., Jachna T., 2014r., "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, s.408, 2) Krawczyk M.,, 2012r., "Finansowanie działalności innowacyjnej MSP", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.166. Przedmiot/moduł: ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny i problemowy wspomagany prezentacjami multimedialnymi (W1, W2, W3, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne - Opis, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadku, projekt (W1, W2, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Student otrzymuje 5 zagadnień, jedno dotyczy wyjaśnienia pojęć, drugie dotyczy opisu problemu, natomiast ostatnie polegają na rozwiązaniu zadań. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2) Projekt 1 - Studenci opracowują w grupach wniosek o wsparcie finansowe na wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie. (W2, U1, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Przedsiębiorczość, Eknomia nenedżerska, Podstawy rachunkowości, Rachunek inwestycyjny, Innowacyjność przedsiębiorstw Wymagania wstępne: Znajomość podstaw ekonomii, przedsiębiorczości, prawa finansowego i rachunkowości Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rachunkowości adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 305, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Marek Garbowski Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Marek Garbowski

160 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE FINANCIAL MANAGAMENT OF THE ENTERPRISE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10,0 godz. - Przygotowanie się ćwiczeń 10,0 godz. - studiowanie literatury 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 62,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 62,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,48 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,29 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,21 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

161 B ECTS: 3,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI FOOD QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT Wprowadzenie do jakości. Klasycy jakości. Terminologia w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Dokumentowanie systemów zarządzania. Wymagania systemu zarządzania jakością. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Pojęcie audytu, rodzaje i rola audytów. Certyfikacja systemu zarządzania. Przebieg audytu. Cechy audytora (PN-EN ISO 19011). Narzędzia audytora. Dokumentowanie audytów. Determinanty doskonalenia systemów zarządzania. Narzędzia doskonalenia systemów zarządzania. ĆWICZENIA Ćwiczenia wprowadzające. Omówienie celów kształcenia, zasad oceniania. Podział na zespoły robocze. Określenie przedsiębiorstwa modelowego i opracowanie wybranych dokumentów systemowych. Badanie predyspozycji audytorskich. Komunikacja podczas audytu. Opracowanie procedury audytów wewnętrznych. Przygotowanie do audytu. Audyt polityki. Audyt dokumentacji. Audyt procesu. Audyt u pełnomocnika. Scenki i przypadki audytowe. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. koncepcji zarządzania jakością i wymagań znormalizowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Nabycie umiejętności interpretacji wymagań poszczególnych standardów, integracji systemów oraz metod ich doskonalenia. Przedstawienie zasad i technik audytowania. Rozwój umiejętności audytorskich, komunikacyjnych i pracy zespołowej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W07+++, S1P_U01+, S1P_U02+, S1P_U05+++, S1P_U07++, S1P_U09+, S1P_K01+, S1P_K02++, S1P_K03+, S1P_K04+, S1P_K06+, S1P_K07+, R1P_W01+, R1P_W02+, R1P_W05+++, R1P_W09+++, R1P_U01+, R1P_U02+, R1P_U06+, R1P_U10++, R1P_U12+, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K04+, R1P_K07+, InzP_W02+, InzP_W05+, InzP_W06+++, InzP_U01+, InzP_U06++, InzP_U07+, InzP_U09+, InzP_U11+++, InzP_K01++, InzP_K02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W08+++, K1_W13+, K1_U01+, K1_U06++, K1_U07+, K1_U17+, K1_K01+, K1_K03+, K1_K04+, K1_K05+, K1_K10+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Charakteryzuje główne koncepcje zarządzania jakością (K1_W08) W2 - Charakteryzuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności (K1_W01) W3 - Charakteryzuje wymagania prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywności (K1_W13) W4 - Charakteryzuje główne obszary wymagań SZJ i SZBŻ (K1_W08) W5 - Opisuje metody i techniki audytowania (K1_W08) W6 - Zna zasady i techniki doskonalenia (K1_W08) Umiejętności U1 - Analizuje i interpretuje wymagania SZJ i SZBŻ, weryfikuje stopień ich spełnienia (K1_U06, K1_U17) U2 - Potrafi zaprojektować system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (K1_U01) U3 - Potrafi przygotować i przeprowadzić audyt SZJ i SZBŻ (K1_U06) U4 - Opracowuje raport z audytu (K1_U07) Kompetencje społeczne K1 - Ma świadomość znaczenia i odpowiedzialności społecznej i karnej za produkcję bezpiecznej żywności (K1_K01, K1_K03) K2 - Wykazuje aktywną postawę i zaangażowanie w przygotowaniu oraz realizacji projektu i audytów (K1_K10) K3 - Postępuje zgodnie z zasadami pracy audytora (K1_K04, K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., 2000r., "Podstawy zarządzania jakością", wyd. PWN, Warszawa, 2) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010r., "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka", wyd. C.H.Beck, Warszawa, 3) Wiśniewska M., Malinowska E., 2011r., "Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty", wyd. Difin, Warszawa, 4) Red. Trziszka T., 2009r., "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności", wyd. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, 5) Red. Sikora T., 2011r., "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością", wyd. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F., 2005r., "Zarządzanie jakością żywności ujęcie technologiczno-menedżerskie", wyd. WNT, Warszawa, 2) Red. Łańcucki J., 2010r., "Znormalizowane systemy zarządzania", wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 3) Problemy Jakości, "wybór studenta", wyd. artykuły, 4) Zarządzanie Jakością, "wybór studenta", wyd. artykuły, 5) Przemysł Spożywczy, "wybór studenta", wyd. artykuły, 6) Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, "wybór studenta", wyd. artykuły. Przedmiot/moduł: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: IV/7 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 30/2 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną. Wykład problemowy (W1, W2, W3, W4, W5, W6, U1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Wykonanie projektu dokumentacji. Gry dydaktyczne, analiza studiów przypadku, inscenizacje. (W2, W4, U2, U3, U4, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru, test wyboru tak/nie, ustrukturyzowane pytania) - Sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności interpretacji wymagań. 60% punktów na zaliczenie, skala ocen 2-5. (W1, W2, W3, W4, W5, W6, U1) Prezentacja 4 (ustna) - Przypadki audytowe (U1, U4, K2) Prezentacja 3 (ustna) - Opracowanie scenariusza i odtworzenie sytuacji audytowej (U3, K2, K3) Prezentacja 2 (multimedialna, ustna) - Zespoły przygotowują i przedstawiają prezentację na temat wskazany przez prowadzącego. (W5, K1, K2) Prezentacja 1 (multimedialna) - Przedstawienie przedsiębiorstwa i wybranych elementów SZJ i SZBŻ (U2, K2) Projekt 1 - hjh (W4, U1, U2, K2) Sprawozdanie 3 - Audyt procesu modelowego przedsiębiorstwa (U1, U3, U4, K2, K3) Sprawozdanie 2 - Audyt dokumentacji modelowego przedsiębiorstwa (U1, U3, U4, K2, K3) Sprawozdanie 1 - Audyt polityki (U1, U3) Liczba punktów ECTS: 3,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: przedmioty kierunkowe dotyczące przetwórstwa surowców rolnych Wymagania wstępne: podstawy chemii i mikrobiologii żywności Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 82, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Anna Sylwia Tarczyńska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Anna Sylwia Tarczyńska

162 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3,5 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI FOOD QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 30,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 60,0 godz. - Opracowanie sprawozdań, raportów, scenariuszy 20,0 godz. - Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 90,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 90,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,60 ECTS w zaokrągleniu: 3,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,33 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,17 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

163 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A BF ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PROJECT MANAGEMENT 1. Charakterystyka projektów 2. Proces planowania i organizowania w projekcie 3. Harmonogramowanie projektów 4. Ryzyko i kontrola w projekcie 5. Metodyki zarządzania projektami ĆWICZENIA 1. Inicjacja projektu 2. Proces harmonogramowania projektów 3. Metody zarządzania ryzykiem w projekcie 4. Formy i obszary kontroli w projektach 5. Wykorzystanie wybranych metod zarządzania projektami CEL KSZTAŁCENIA 1. Przekazanie wiedzy z zakresu istoty projektów w zarządzaniu 2. Przekazanie wiedzy o planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu oraz kontroli w zarządzaniu projektami 3. Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji w kolejnych etapach procesu zarządzania projektami 4. Rozwinięcie kompetencji zespołowego rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania projektami OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+++, S1P_W08+, S1P_U02++, S1P_U03++, S1P_U04+, S1P_U07+, S1P_K02+, S1P_K03+++, S1P_K05+++ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W11++, K1_U05+, K1_U13+, K1_U14+, K1_K04+, K1_K06+, K1_K09+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje cechy projektu w kontekście zarządzania (K1_W09) W2 - Charakteryzuje zasady planowania, organizowania, koordynowania i kontroli w procesie zarządzania projektami (K1_W11) W3 - Identyfikuje wybrane, w tym międzynarodowe, metodyki zarządzania projektami (K1_W11) Umiejętności U1 - Planuje, organizuje i kontoluje działania dla wybranych projektów (K1_U05, K1_U13) U2 - Stosuje wybrane metodyki zarządzania projektami (K1_U14) Kompetencje społeczne K1 - Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role (K1_K04) K2 - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K1_K06, K1_K09) LITERATURA PODSTAWOWA 1) M. Trocki (red.), 2012r., "Nowoczesne zarządzanie projektami", wyd. PWE, t.i, s.468, 2) J. Kisielnicki, 2011r., "Zarządzanie projektami. Ludzie, procedury, wyniki", wyd. Wolters Kluwer, t.i, s.300. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) J. Nicholas, H. Steyn, 2012r., "Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach", wyd. Wolters Kluwer, t.i, s.962, 2) I. Semik-Żbikowska (red.), 2010r., "Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami", wyd. TSO, t.i, s.365. Przedmiot/moduł: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Obszar kształcenia: nauki ekonomiczne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do wyboru Kod ECTS: BF Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15 Ćwiczenia: 15 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia projektowe - Praca w grupach nad przygotowaniem kolejnych elementów projektu, prezentacja (U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie pisemne obejmujące test oraz problemowe pytania otwarte (W1, W2, W3, U1, U2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Ocena pracy w grupie nad wybranymi elementami zarządzania projektami (U1, U2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy organizacji i zarządzania Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość teorii organizacji i zarządzania Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mikroekonomii adres: pl. Cieszyński 1, pok. 327, Olsztyn tel , tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Tomasz Włodzimierz Wierzejski Osoby prowadzące przedmiot: dr Tomasz Włodzimierz Wierzejski

164 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2,5 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PROJECT MANAGEMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 2,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - Przygotowanie do zaliczenia 15,0 godz. - Przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 30,0 godz. 62,0 godz. - zajęcia praktyczne 45,0 godz. liczba punktów ECTS = 62,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,48 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,29 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,21 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,80 45,0 godz.

165 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 2 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Klasyczne i współczesne podejścia do kierowania ludźmi: role i zadania pracowników w różnych modelach zarządzania, podejście klasyczne, behawioralne, zasobowe, potencjałowe. 2. Planowanie zasobów ludzkich. Istota i etapy planowania zatrudnienia. Techniki planowania personelu. Plany kadrowe. 3. Dobór kadr. Istota doboru personelu: rekrutacja, selekcja, adaptacja. Rekrutacja, jej źródła, rodzaje i alternatywy. Selekcja, jej techniki, procedury oraz ocena przydatności. Wprowadzenie do pracy istota. Błędy popełniane w procesie pozyskiwania kadr. 4. System ocen pracowników. Istota, cele i funkcje oceny pracowników. Koncepcje oceny pracowników. Kryteria i techniki oceny pracowników. Procedura oceny. Błędy oceny. 5. Wynagradzanie personelu. Istota, rodzaje, elementy wynagrodzeń. Formy i funkcje wynagradzania pracowników. 6. Rozwój i doskonalenie zasobów ludzkich. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Modele organizacji szkoleń. Badanie efektywności szkoleń. ĆWICZENIA 1. Istota koncepcji ZZL. Różnice między modelami zarządzania personelem i zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Planowanie zatrudnienia. Obliczanie potrzeb kadrowych analiza przypadków. 3. Opis stanowiska pracy. Tworzenie karty opisu stanowiska pracy. 4. Rekrutacja i selekcja pracowników. Wykorzystanie profilu kwalifikacyjnego w procesie doboru kadr. 5. Ocenianie pracowników. Powiązanie wyników oceny z innymi obszarami zadaniowymi funkcji personalnej. 6. Rozwój zasobów ludzkich. Realizacja procesu szkoleniowego. Kompetencje menedżerskie. 7. Motywowanie i wynagradzanie pracowników. Dobór formy wynagrodzeń i narzędzi płacowych analiza przypadków. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy dotyczącej istoty, zasad i uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie (aspekt poznawczy). Kształtowanie umiejętności w zakresie stosowania metod analizy i rozwoju zasobów ludzkich oraz efektywnego wykorzystywania kapitału ludzkiego w organizacji (aspekt praktyczny). OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01++, S1P_W08+, S1P_U01+, S1P_U02+, S1P_U04+, S1P_K01+, S1P_K02+, S1P_K06+ Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W11++, K1_U16++, K1_U18+, K1_K01++, K1_K04+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi (K1_W11) W2 - Potrafi definiować pojęcia oraz klasyfikować i objaśniać przekrojowe zagadnienia w poszczególnych obszarach zadaniowych funkcji personalnej (K1_W09) W3 - Zna wybrane metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie (K1_W11) Umiejętności U1 - Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać typowe problemy dotyczące ZZL (K1_U16) U2 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zarządzania zasobami ludzkimi do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz potrafi formułować własne opinie (K1_U18) U3 - Posiada praktyczną umiejętność: planowania potrzeb kadrowych, sporządzania opisów stanowisk pracy, przeprowadzania selekcji kandydatów do pracy, oceniania pracowników i kształtowania rozwiązań w zakresie rozwoju, motywowania i wynagradzania pracowników (K1_U16) Kompetencje społeczne K1 - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K1_K01) K2 - Współdziała i pracuje w zespole, zachowuje otwartość na opinie innych oraz wykazuje się kreatywnością w wypracowywaniu rozwiązań problemów (K1_K04) K3 - Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu ZZL (K1_K01) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Król H.,Ludwiczyński A., 2008r., "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji"", wyd. PWN, Warszawa, 2) Pocztowski A.,, 2008r., "Zarządzanie zasobami ludzkimi", wyd. PWE Warszawa, 3) Walkowiak R.,Czaplicka-Kozłowska I., Stachowska S., Kozłowski A.,, 2013r., "Zarządzanie potencjałem społecznym", wyd. EXPOL. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Armstrong M.,, 2010r., "Zarządzanie zasobami ludzkimi", wyd. Wplters Kluwer Polska Warszawa, 2) Walkowiak R.,, 2007r., "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność"", wyd. TNOIK, Toruń. Przedmiot/moduł: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny (W1, W2, W3, K1, K2, K3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - ćwiczenia przedmiotowe (indywidualne i grupowe), dyskusja problemowa, analiza przypadków (U1, U2, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Kolokwium pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru i pytań otwartych (W1, W2, W3, K1) Sprawozdanie 1 - Sprawozdania z wybranych ćwiczeń przedmiotowych (indywidualne lub grupowe) (U1, U2, U3, K1, K2, K3) Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: podstawy organizacji i zarządzania Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Wydział Nauk Ekonomicznych adres:, Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Ryszard Kazimierz Walkowiak, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Ryszard Kazimierz Walkowiak, prof. UWM

166 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do pisemnego kolokwium 10,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25,0 godz. 56,0 godz. - zajęcia praktyczne 30,0 godz. liczba punktów ECTS = 56,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,24 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,11 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,89 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20 30,0 godz.

167

168 B ECTS: 2,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA, REGIONALNA I EKOLOGICZNA TRADITIONAL, REGIONAL AND ECOLOGICAL FOOD Charakterystyka,definicje i kryteria klasyfikacji żywności tradycyjnej regionalnej i ekologicznej.uwarunkowania jej produkcji - aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne.znakowanie i certyfikacja na poziomie krajowym i wspólnotowym(ue).kryteria aplikacji na unijną i krajową Listę Produktów Tradycyjnych.Rynek żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce oraz innych krajach UE.Rynek żywności ekologicznej(świat - UE- Polska).Determinanty rozwoju.charakterystyka konsumentów.rola badań/wywiadów ankietowych w analizie rynku tej żywności.metody promocji żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej - na poziomie krajowym i regionalnym.przykłady z innych krajów UE. Krajowa infratruktura instytucjonalna wspierająca promocję.działalność wspierająca lokalnych władz samorządowych.przykłady samoorganizacji grup producenckich.charakterystyka produktów i potraw tradycyjnych z różnych regionów Polski.Wybrane aspekty jakości żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej.bezpieczeństwo zdrowotne, wartość odżywcza, cechy sensoryczne. ĆWICZENIA Zajęcia wprowadzające i organizacyjne.prezentacja europejskich i krajowych produktów tradycyjnych i regionalnych zarejestrowanych we wspólnotowych systemach jakości żywności.przygotowanie wniosku dla produktu aplikującego o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.Projektowanie aplikacji do programu Culinary Heritage (Dziedzictwo Kulinarne).Ocena cech sensorycznych tradycyjnych,regionalnych i ekologicznych produktów pochodzenia roślinnego oraz porównawcza ocena wybranych wyróżników ich jakości w stosunku do produktów wytwarzanych na skalę przemysłową.ocena cech sensorycznych tradycyjnych,regionalnych i ekologicznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz porównawcza ocena wybranych wyróżników ich jakości w stosunku do produktów wytwarzanych na skalę przemysłową.zajęcia terenowe - wizyta studyjna u wybranego producenta żywności tradycyjnej i regionalnej,będącego członkiem Sieci "Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle" CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat szeroko pojmowanych uwarunkowań produkcji i funkcjonowania rynku żywności tradycyjnej,regionalnej i ekologicznej w Polsce,innych krajach UE oraz na świecie.nabycie umiejętności definiowania,rozróżniania i charakterystyki tego rodzaju żywności z uwzględnieniem jej oznaczeń,certyfikacji i promocji na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Nabycie umiejętności sporządzenia przykładowego wniosku o wpis produktu na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Zapoznanie z kryteriami i nabycie umiejętności projektowania aplikacji do programu Culinary Heritage(Dziedzictwo Kulinarne). Zapoznanie z aktualnym stanem badań na temat jakości żywności tradycyjnej,regionalnej i ekologicznej i metodami oceny/ kontroli tej jakości.zapoznanie z działalnością przedsiębiorstwa z regionu Warmii i Mazur, wytwarzającego żywność tradycyjną i będącego członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne(Culinary Heritage). OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1P_W01+, S1P_U01++, S1P_U03+, S1P_U09++, S1P_K01+, S1P_K02++, S1P_K03+, R1P_W03+, R1P_W06++, R1P_U01+++, R1P_U02+++, R1P_U04+, R1P_U11+++, R1P_U12+++, R1P_K01+, R1P_K02+, R1P_K07+, InzP_U01++, InzP_U02+ Symbole efektów kierunkowych K1_W03+, K1_W07++, K1_U07+++, K1_U11+, K1_U13+, K1_K01+, K1_K04+, K1_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student potrafi scharakteryzować, podać definicje i kryteria klasyfikacji żywności tradycyjnej,regionalnej i ekologicznej.zna rodzaje jej oznaczeń i zasady certyfikacji.zna uwarunkowania produkcji tej żywności,w tym aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne.orientuje się w zasadach funkcjonowania rynku żywności tradycyjnej,regionalnej i ekologicznej. Zna metody jej promocji. (K1_W07) W2 - Student charakteryzuje potrawy i produkty tradycyjne z różnych regionów Polski.Zna wybrane aspekty jakości żywności tradycyjnej,regionalnej i ekologicznej,w tym zagadnienia związane z jej bezpieczeństwem zdrowotnym, wartością odżywczą,cechami sensorycznymi.zna badania ankietowe na temat tej żywności i opinie jej konsumentów. (K1_W03, K1_W07) Umiejętności U1 - Student identyfikuje i charakteryzuje produkty tradycyjne,regionalne i ekologiczne,zarejestrowane i ubiegające się o rejestrację w europejskich i krajowych systemach wyróżniania jakości żywności. (K1_U07) U2 - Student opracowuje wniosek o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych oraz prezentuje procedurę aplikacyjną przedsiębiorstwa do Sieci "Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle". (K1_U07) U3 - Student przeprowadza ocenę cech sensorycznych i innych wybranych wyróżników jakości produktów tradycyjnych,regionalnych i ekologicznych w porównaniu z odpowiednikami - wybranymi asortymentami żywności z produkcji przemysłowej oraz sporządza sprawozdania. (K1_U07, K1_U11) U4 - Student potrafi wskazać i scharakteryzować zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości związanej z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej (zajęcia terenowe). (K1_U13) Kompetencje społeczne K1 - Student aktywnie współpracuje z koleżankami i kolegami z podgrupy podczas realizacji ćwiczeń i przygotowywania sprawozdań. Uczestniczy w dyskusjach na wszystkich zajęciach z przedmiotu. (K1_K01, K1_K04, K1_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), 2008r., "Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka", wyd. naukowe PTTŻ, Kraków, 2) Tyburski J., Żakowska-Biemans S. (red.), 2013r., "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji żywności ekologicznej", wyd. "ElSet", UWM, Olsztyn, 3) Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2007r., "Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego", wyd. SGGW, Warszawa, 4) Łuczka-Bakuła W., 2007r., "Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju", wyd. PWE, Warszawa, 5) Szymanderska H., 2010r., "Kuchnia polska. Potrawy regionalne", wyd. Świat Książki, Warszawa, 6) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, "Strona internetowa: wyd. MRiRW, 7) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, "Strona internetowa: wyd. IJHARS. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., 2003r., "Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej", wyd. SGGW, Warszawa, 2) Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", 2007r., "Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle", wyd. Fundacja WiPPWiM, Olsztyn. Przedmiot/moduł: ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA, REGIONALNA I EKOLOGICZNA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/3 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykłady z prezentacją multimedialną (PowerPoint) (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zajęcia z podziałem na 4-6 osobowe podgrupy, prezentacje multimedialne, praca z komputerem (U1, U2, K1) Ćwiczenia laboratoryjne - ćwiczenia laboratoryjne w 4-6 osobowych podgrupach (U3, K1) Ćwiczenia terenowe - zajęcia terenowe - wizyta studyjna u wybranego producenta żywności tradycyjnej i regionalnej (U4, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Sprawdzian wiedzy na temat zagadnień prezentowanych podczas wykładów, składający się z 20 pytań, ocenianych w skali 0-1 pkt za każde pytanie. Zaliczenie: min-max pkt. (W1, W2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Ocena kompetencji społecznych - zaangażowania we współpracę z koleżankami i kolegami; udziału w dyskusji na ćwiczeniach, zajęciach terenowych, uczestnictwa w wykładach.zaliczenie: min-max 6-10 pkt. (U4, K1) Prezentacja 1 (multimedialna) - Ocena prezentacji produktów tradycyjnych,regionalnych i ekologicznych,zarejestrowanych/ubiegających się o rejestrację w systemach wyróżniania jakości żywności.zaliczenie: min-max 6-10 pkt. (U1, K1) Sprawozdanie 4 - Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych - analizy wybranych cech jakości produktów tradycyjnych,regionalnych i ekologicznych pochodzenia zwierzęcego. Zaliczenie: min-max 6-10 pkt. (U3, K1) Sprawozdanie 3 - Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych - analizy wybranych cech jakości produktów tradycyjnych,regionalnych i ekologicznych pochodzenia roślinnego.zaliczenie: min-max 6-10 pkt. (U3, K1) Sprawozdanie 2 - Ocena opracowania przykładowego wniosku/aplikacji przedsiębiorstwa do Sieci "Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle".Zaliczenie: min-max 6-10 pkt. (U2, K1) Sprawozdanie 1 - Ocena poprawności przygotowanego wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.Zaliczenie: min-max pkt. (U2, K1) Liczba punktów ECTS: 2,5 Język wykładowy: polski

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: Załącznik 2 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Chemia lipidów i białek SYLABUS

Chemia lipidów i białek SYLABUS Chemia lipidów i białek nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Innowacyjne rozwiązania w produkcji towarów kosmetycznych i suplementów diety T.D1. Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Economic analysis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Podstawy biotechnologii. SYLABUS A. Informacje ogólne

Podstawy biotechnologii. SYLABUS A. Informacje ogólne Podstawy biotechnologii SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów. Wybrane procesy biochemiczne. Selected biochemical processes

NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów. Wybrane procesy biochemiczne. Selected biochemical processes Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Technologia Wastewater technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.1 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział Przedmiot wybieralny 15... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 15... Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot Opakowalnictwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Mikrobiologia Microbiology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Tomasz Bator Zespół dydaktyczny dr Tomasz Bator dr Magdalena Greczek-Stachura Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII I w języku angielskim RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY I Wersja Wydział Kierunek Wszystkie wydziały

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Drobnoustroje w ochronie środowiska A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo