KONTECH Konsultacje Technologiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTECH Konsultacje Technologiczne"

Transkrypt

1

2

3 jjest profesjjonallnym dostawcą usłług dlla przemysłłu ellektroniicznego specjjalliizujjącego siię w montażu sprzętu ellektroniicznego ii ellektrycznego KONTECH iis a Glloball Resource Proviidiing Technollogy Serviices to the Ellectroniics Industry wiith Expertiise iin Ellectroniics Packagiing and Surface Mount Technollogy (SMT)

4 Konsultacje Technologiczne Firma KONTECH jest profesjonalnym dostawcą usług dla firm specjalizujących się w montażu aparatury oraz produkcji urządzeń elektronicznych. KONTECH powstał w odpowiedzi na potrzeby stale powiększającego się w Polsce przemysłu nowoczesnych technologii, branży elektronicznej, a także stale rosnącej liczby przedsiębiorstw produkcyjnych i montażowych urządzeń elektronicznych. Ideą działalności firmy jest wspomaganie krajowego i europejskiego przemysłu branży elektronicznej, podnoszenie jakości oraz niezawodności produkcji z równoczesnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz ochrony środowiska (green electronics). Swoje usługi oferujemy branżowym producentom urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pośrednikom handlowym, dostawcom maszyn, części i materiałów produkcyjnych oraz konsumentom. Eksperci Firmy są również doświadczonymi rzeczoznawcami sądowymi w zakresie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, toteż nasze ekspertyzy skutecznie wspomagają procesy sądowe. Zadowolenie naszych klientów oraz wysoka ocena wykonywanych ekspertyz wynika nie tylko z trafnych identyfikacji i rzetelnego opisu powierzonego nam do rozwiązania problemu, ale również z głębokiej analizy możliwości i sposobów jego rozwiązania. Motywacją działalności Firmy jest wykorzystanie potencjału naukowego i inżynieryjnego zespołu badawczego, którego założycielem i liderem jest profesor dr hab. inż. Kazimierz Friedel. Strona 3 z 19 http:

5 KONTECH is a Global Resource Providing Technology Services to the Electronics Industry with Expertise in Electronics Packaging and Surface Mount Technology (SMT). KONTECH was established on demand of rapidly expanded domestic market of IT technologies, electronics industry as well as continuously expanded growing number of Companies dealing with producers processes of electronic devices and in particular with assembly of electronics. KONTECH goal is to support electronics industry in enhancement of reliability and production yield through economic analysis, technology optimization as well as implementation of new materials and technology, securing nowadays polices of environmental protection (green electronic) etc. KONTECH s service is targeted to the broad range of electronics producers, sells managements, providers of production equipment, tools and materials, as well as electronics customers. Moreover, our professionals are experienced judicial experts in the field of electric and electronic devises and equipment, so the KONTECH s forensic investigations often support the judicial suits. The satisfaction of our consumers and high opinion of our expertises results not only from precise identifications and reliable description of problems entrusted us to solving, but also from deep analysis of possibilities and methods of problems solving. The KONTECH motivation to this business venture is the use of intellectual and scientific potential of the research group established and headed by Professor Kazimierz Friedel, the world recognised expert in packaging technologies and process manufacturing. http: Page 4 of 19

6 Konsultacje Technologiczne Zakres dziiałłallnościi Fiirmy Przedmiotem działalności Firmy KONTECH jest: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, badania i analizy techniczne, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania jakością, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, szkolenia i inne formy edukacji, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, agencyjna sprzedaż maszyn, urządzeń przemysłowych i innych, agencyjna działalność handlowa towarów różnego rodzaju, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów segregowanych, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. Strona 5 z 19 http:

7 The Fiiellds of KONTECH actiiviity KONTECH activities cover the following main fields: The field of engineering and related technical consulting, Investigation and technical analyses, Management consulting, Quality management (QM), Professional activity in area of engineering and science, Transfer of knowledge - trainings and education courses, Installation of industry machineries, devices and equipments. Agential trading of industry machineries, devices and equipments, Agential trading of any other goods, Wholesale of electronics telecommunication devices and its equipments, Processing and utilization of wastes and non-hazardous materials, Recycling, Reclamation and other related service. http: Page 6 of 19

8 Konsultacje Technologiczne Dziiałłallność specjjalliistyczna z zakresu iinżyniieriiii urządzeń ellektrycznych ii ellektroniicznych Badania materiałów specjalistycznych stosowanych w produkcji sprzętu elektronicznego, w tym materiałów podłożowych, stopów lutowniczych, topników, materiałów do hermetyzacji, farb przeciwlutowych, wypełniaczy, klejów, itp. Ocena montażowych procesów technologicznych takich jak przygotowanie podłoży do montażu, obsadzanie płytek obwodów drukowanych (POD), klejenie, lutowanie, zgrzewanie, mycie, testowanie, hermetyzowanie, itp. Ocena stopnia zanieczyszczenia i lutowności pól lutowniczych POD. Ocena jakości obudów oraz lutowności wyprowadzeń elementów elektronicznych i elektro-mechanicznych w produkcji urządzeń elektronicznych. Projektowanie procesu produkcyjnego i jego optymalizacja Badania wytrzymałościowe. Badania niezawodności. Ocena narażeń mechanicznych i termicznych w urządzeniach elektronicznych optymalizacja konstrukcji. Modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych (MES). Planowanie doświadczeń. Statystyczne sterowanie procesami. Strona 7 z 19 http:

9 Areas of KONTECH Techniicall Expertiise:: Advanced electronic packaging materials characterisation including laminates, ceramics (alumina, aluminium nitride, HTCC, LTCC), solder alloys, fluxes, encapsulants, solder masks, underfilling materials, adhesives, etc. Evaluation of packaging processes including pre-treatment of PCBs, population of PCBs, adhesive bonding, soldering, wire bonding, flip-chip bonding, cleaning, testing, encapsulation, underfilling, etc. Assessment of contamination degree and solderability of PCB solder pads. Assessment of component susceptibility on pop corning and component leads solderability. Process flow design and optimization. Mechanical strength measurements. Reliability analysis, Customized Reliability Testing. Characterization of thermal and mechanical endangering of assemblies design improvements. FEM - Finite Element Method modelling. DoE Design of Experiments. SPC Statistical Process Control. http: Page 8 of 19

10 Konsultacje Technologiczne Dziiałłallność edukacyjjna ii szkolleniiowa Działalność edukacyjna KONTECH obejmuje prowadzenie wykładów, seminariów, kursów i szkoleń w zakresie specjalizacji ekspertów Firmy. Działalność ta skierowana jest do szerokiego kręgu pracowników i specjalistów branży elektronicznej w tym techników i operatorów, kadry zarządzającej i kontrolującej proces produkcyjny, a także do zespołów badawczo rozwojowych firm. Przykładowe tematy kursów zestawiono w poniższej tabeli. L..p.. Nazwa/ttematt kurrsu 1 Podstawy statystycznego sterowania procesami (SSP) 2 Planowanie doświadczeń (DOE) 3 Analiza przyczyn i skutków wad (FEMA) 4 Planowanie doświadczeń w inżynierii jakości 5 Wdrażanie systemu statystycznego sterowania procesem (SSP) 6 Karty kontrolne w systemie SSP (szkolenie operatorów) 7 Luty i lutowanie czyste technologie 8 Lutowanie bezołowiowe w elektronice 9 Technologia montażu powierzchniowego (wybrane zagadnienia) 10 Zaawansowane technologie w montażu aparatury elektronicznej 11 Montaż powierzchniowy płytek obwodów drukowanych (POD) 12 Recykling sprzętu elektronicznego 13 Recykling sprzętu elektronicznego wykonanego w technologii bezołowiowej Strona 9 z 19 http:

11 KONTECH Advanced Traiiniing Courses The education activity of KONTECH covers lectures, seminars, courses and trainings in the field of Company expertise. It is addressed to a wide range of electronics field community such as technician and ground floor process operators, production management staff, quality process control and research and development specialist and others. The selected transfer-of-knowledge topics are listed in the following table. No.. Courrse Topiic 1 Fundamentals of Statistical Process Control (SPC) 2 Design of Experiments (DOE) 3 The Basics of FMEA - Failure Mod and Effect Analysis 4 Design of Experiments in Engineering of Quality 5 Statistical Process Control (SPC) the System Implementation 6 Control Charts: Tools for Process Control (SPC) 7 Solders and Soldering the clean processes 8 Lead-Free Soldering in Electronics 9 Selected Aspects of Surface Mount Technologies (SMT) 10 Advanced Technologies in Electronics Packaging 11 Surface Mount Technologies of Printed Circuit Boards (PCB) 12 Recycling in Electronics 13 Recycling of Electronic Equipment Manufactured in Lead-Free Technology http: Page 10 of 19

12 Konsultacje Technologiczne Dziiałłallność z zakresu technollogiiii produkcjjii W zakresie technologii produkcji urządzeń elektronicznych Firma KONTECH oferuje kompleksowe usługi na wykonywanie badań zmierzających do zdefiniowania i rozwiązania powierzonego problemu. Wyniki przekazywane są zleceniodawcy w formie raportu/ekspertyzy zawierającej min. propozycje modyfikacji lub zmian w procesie technologicznym. Oferowane badania zestawiono w poniższej tabeli. L..p.. Badaniia 1 Rezystancja powierzchniowa 2 Rezystancja skrośna 3 Przenikalność dielektryczna (1MHz) 4 Współczynnik strat dielektrycznych (1MHz) 5 Wytrzymałość folii miedzianej na odrywanie 6 Wytrzymałość na odrywanie pola lutowniczego (otwór niemetalizowany 7 Wytrzymałość na odrywanie pola lutowniczego w montażu powierzchniowym 8 Stabilność wymiarów płytki obwodów drukowanych 9 Wygięcie i zwichrowanie płytki ( bow & twist ) 10 Odporność na lutowie maski lutowniczej 11 Adhezja maski lutowniczej 12 Twardość maski lutowniczej 13 Odporność maski lutowniczej na rozpuszczalniki i substancje używane w montażu 14 Odporność na wilgoć i rezystancja izolacji (klasa 1 i 2) 15 Odporność na wilgoć i rezystancja izolacji (klasa 3) 16 Zanieczyszczenia jonowe płytek obwodów drukowanych 17 Nieniszczący pomiar grubości powłoki Ni/Au lub Sn63Pb37 18 Zgład metalograficzny 19 Lutowność (meniskograf) 20 Ocena lutowności metodą pływającej próbki 21 Test lustra miedzianego 22 Jakościowy test na zawartość halogenków 23 Ilościowy test na zawartość halogenków 24 Ocena pozostałości stałych topników 25 Ocena korozyjności 26 Pomiar liczby kwasowej 27 Ocena lutowności wyprowadzeń elementów elektronicznych 28 Pomiar koalescencji past lutowniczych 29 Test rozpływności pasty lutowniczej 30 Test kleistości pasty lutowniczej 31 Ocena lutowności past lutowniczych 32 Rezystywność i TWR klejów przewodzących elektrycznie 33 Wytrzymałość na odrywanie połączeń klejonych 34 Wytrzymałość na odrywanie i/lub ścinanie połączeń lutowanych 35 Grubość maski lutowniczej (zgład metalograficzny) 36 Podatność na tworzenie się kulek lutu ( solder balls ) 37 Kompatybilność maski lutowniczej i topnika 38 Zdjęcia mikroskopowe powierzchni i przełomów (mikroskop optyczny) 39 Zdjęcia mikroskopowe (mikroskop skaningowy) 40 Cykl cieplny o dowolnym profilu temperaturowym 41 Inspekcja wzrokowa Strona 11 z 19 http:

13 KONTECH Technollogy Serviices KONTECH offers comprehensive service in the area of production technology. The systematic search for the source of a problem is finalized by technical report or expertise, where the problem definition and proposed solution are included. The outsourced problem can then be solved, and the product or process can be made operational again. The following tables collects the tests being offered. No.. Tesstt 1 Surface insulation resistance 2 Volume resistivity 3 Dielectric constant (1MHz) 4 Dissipation factor (1MHz) 5 Peel strength of Cu foil: as received, after thermal stress 6 Land bond strength, unsupported component holes 7 Bond strength (surface mount lands) 8 Dimensional stability of PCBs 9 Bow and twist 10 Resistance to soldering of solder mask 11 Adhesion of solder mask 12 Hardness of solder mask 13 Resistance of solder mask to chemicals 14 Moisture and insulation resistance (class 1 i 2) 15 Moisture and insulation resistance (class 3) 16 PCB s ionic contamination test 17 Non-destructive thickness measurements of Au/Ni and SnPb 18 Cross-sections of plated holes and others 19 Solderability (wetting balance) 20 Solder float test 21 Copper mirror test 22 Qualitative halide test 23 Quantitative halide content test 24 Flux solids (non-volatile) determination 25 Corrosion test 26 Acid value determination 27 Assessment of component leads solderability 28 Coalescence of solder paste 29 Slump test (solder paste) 30 Tack test (solder paste) 31 Wetting test (solder paste) 32 Resistivity and CTR of conductive adhesives 33 Flexural strength of adhesive joints 34 Flexural or shear strength of solder joints 35 Thickness of solder mask (cross-section) 36 Solder ball intensity test 37 Flux and solder mask compatibility 38 Microscopic pictures of microstructure (optical microscopy) 39 Microscopic pictures of microstructure (scanning electron microscopy) 40 Thermal cycle of given temperature profile 41 Visual inspection http: Page 12 of 19

14 Zespółł Ekspertów Fiirmy:: The Company Expert Team:: Dr iinż.. Krzysztof Małłeckii włłaściiciiell Fiirmy,, menadżer produktu the Company Owner,, Product Manager PhD in a field of Technical Science, Discipline of Electronics. A title of dissertation: The integrated microdosing system for silicon capillary systems MSc in Electronics Devices. Master Thesis entitled: "Silicon Liquid Micropump for Gas Chromatograph" (awarded July 8, 1997) BS in Electronics Devices. Bachelor Thesis entitled: "Silicon Liquid Micropump" (awarded July 4, 1996). Experience: From Laboratory for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, Wroclaw University of Technology; Poland. Position: Professor Assistant, Project Leader, Experienced Researcher Institute of Sensor and Actuator Systems Vienna University of Technology; Austria. Position: Project Assistant, Experienced Researcher, Marie Curie Association Fellow Italian National Council of Research, Institute for Microelectronics and Microsystems, Naples. Position: Marie Curie Association Fellow, Researcher, Project Executor Silicon Micromechanics Group at Wroclaw University of Technology Microsystem Electronics and Photonics, Poland. Several and independently made works in firld of electron technology and MEMS. Memberships: PTTS Member of the Polish Society of Sensor Technology MCFA Member of the Marie Curie Fellowship Association IMPAS-US Member of International Microelectronics And Packaging Society Reference & Recommendation: Prof. Francesco G. Della Corte, IMM CNR Naples, Prof. Kazimierz P. Friedel, Wroclaw University of Technology, e-mial: Prof. Zbigniew Brzózka, Warsaw University of Technology, Prof. Werner Brenner, Vienna Univ. of Technology. Page 13 of 19 http:

15 Prof.. dr hab.. iinż.. Kaziimiierz Friiedell głłówny konsulltant seniior speciialliist Kazimierz P. Friedel received his M.Sc. degree in Electrical Engineering in 1962, PhD degree in 1974 and Dr.Sc. degree in 1984 from the Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland. The Professor title he obtained in In 1961 he joined Industrial Institute of Electronics in Wroclaw and in 1963 he was employed at Wroclaw University of Technology. In he was a fellow of Japan Society for the Promotion of Science Fellowship at Welding Research Institute of Osaka University, Japan. In he was elected Vice- Director of the Institute of Electronic Technology (presently Faculty of Microsystem Electronics and Photonics). In he was a Head of the Laboratory of Interconnecting and Packaging Electronic Circuits - LIPEC (formerly the Laboratory of Electron Beam Thermal Processes). Currently, after his retirement he is a honour member of LIPEC. He still cooperate with LIPEC as a senior specialist. His research interest is in modelling of electronic component and microsystem packages, design methods for optimization of technological processes, flip-chip dice attachment methods, quality of multi-layer printed circuits boards, leadfree solders, electrically conductive adhesives and electron beam - material interaction. Professor Kazimierz Friedel is the member of Polish Society of Electrical Engineers, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, Polish Vacuum Society, Wroclaw Scientific Society and International Microelectronics and Packaging Society IMAPS Poland Chapter. http: Page 14 of 19

16 Wybrane projjekty fiinansowane przez Uniię Europejjską realliizowane niiezalleżniie przez ekspertów Fiirmy The Sellected EC Grants Realliized Independentlly by KONTECH Experts DAVID -- Downssccalled Assssemblly off Verrttiiccalllly IIntterrcconnecctted Deviiccess Project instrument: Specific Targeted Research Project (STREP) Involved: Kazimierz Friedel (Member of Management Committee), Krzysztof Małecki (Local Project Coordinator) Abstract: The DAVID project targets to provide an extremely high packaging density for hybrid integration of MEMS with ASICs. A significant reduction of assembly and packaging costs, specifically for consumer applications, shall be reached by the integration approach itself, but also by a lithographic size reduction of micromachined structures. The benefit becomes most visible when several sensors are clustered in a single, hermetic encapsulation on wafer level. The project consortium forms a representative industrial environment: STMicroelectronics as a large semiconductor manufacturer acts close to highvolume market requirements. Datacon Technology and FICO Molding Systems provide industrial equipment for assembly and packaging. SAES Getters is a renowned service provider in vacuum technology. Research and design support is given by Fraunhofer ISIT and Wroclaw University of Technology. Contribution to the Project: Concepts and Specification of the Device, Report on modelling and simulation of waferlevel packaging, Report on C2W packaging constraints related to thermal stress, Report on C2W package stress and optimization potential, Material samples of low-cte compound, Low-CTE compound material development. Reference & Recommendation: Pedro Pires Microsystems European Commission; Andrew Richardson - Lancaster University; Stefan Bengtsson - Chalmers Univ. of Technology; Page 15 of 19 http:

17 Technollogiies ffor Miicro--Optto--Ellecttro--Mechaniicall Systtems Project instrument: Marie Curie Development Host Fellowships Improving Human Research Potential and the Socio-economic Knowledge Base Involved: Krzysztof Małecki The project of Marie Curie Fellowships Association, priority: "Improving Human Research Potential and the Socio-economic Knowledge Base" was undertaken at the Italian National Council of Research, Institute for Microelectronics and Microsystems Unit of Naples. The main responsibilities: design and fabrication of innovative Micro-Opto-Electro-Mechanical-Systems (MOEMS), and implementation of MEMS technologies in IMM-Naples. Reference & Recommendation: Prof. Francesco G. Della Corte, IMM CNR Naples, Prof. Kazimierz P. Friedel, Wroclaw University of Technology, e-mial: ASSEMIC -- Advancced Metthodss and Toollss fforr Handlliing and Assssemblly iin Miiccrrottecchnollogy Involved: Krzysztof Małecki The project of Marie Curie Fellowships Association, priority: Marie Curie Research Training Network was realized at the Institute of Sensor and Actuator Systems Vienna University of Technology, Austria. The main tasks, responsibilities and contributions: Design and fabrication of innovative lab-on-chips for microhandling and micromanipulation in biological and medical applications results and experiments on microhandling and micromanipulation for biological and medical applications, Handling and manipulation of a single live cell results and experiments on drug screening microtechnology, and technology development. Reference & Recommendation: Prof. Kazimierz P. Friedel, Wroclaw University of Technology, e-mial: Prof. Zbigniew Brzózka, Warsaw University of Technology, Prof. Werner Brenner, Vienna Univ. of Technology. http: Page 16 of 19

18 Ostatniio realliizowane projjekty:: Recent KONTECH Projjects:: The Assessment of Land Bond Strength of Unsupported Component Holes Solderability Assessment in PCB Solder Pads Solderability Assessment in PCB Plated Through-holes Investigation of Solder Joints Quality Investigation of Solderability in Solder Joints Solderability of PCB Solder Pads With OSP Finish Quality Assessment of Solder Joints Ionic Contamination of PCBs SMT Production Line Design, Rebuild, Recommendations The Nature of Surface Contamination on Printed Circuit Assemblies SIR - Surface Insulation Resistance Test of PCBs Non-destructive X-Ray Diagnostics of BGA Solder Joints Evaluation of F10Sn62-90M3 No-Clean Solder Paste Evaluation of Alpha OM-520 Lead-free Solder Paste Assessment of Conformal Coating on Printed Wiring Boards (PWA) Black Pad Defects on ENIG Surface Finishes (BLNi) Page 17 of 19 http:

19 Dotychczasowii klliiencii:: KONTECH Customers:: LANEX S.A. POLAND Ul. Ceramiczna Lublin Jabil Circuit Poland Sp z o.o. Ul. Lotnicza Kwidzyn LACROIX ELECTRONICS; Ul. Lotnicza 2, Kwidzyn, Microdis Electronics Suchy Dwór Wrocław Philips Lighting Poland S.A. Ul. Kossaka 150 PL Piła Elhurt Sp. z o.o. Ul. Galaktyczna 35 A Gdańsk Fideltronik Imel Sp. z o.o. ul. Beniowskiego 1, Sucha Beskidzka KOMPANIA ELEKTRONICZNA sp. z o.o Ul. Żwirowa PUCHAŁY Municipal Court of Wrocław City Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Ul. Powstańców Śląskich Wrocław 15 PartnerTech Sieradz Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego Sieradz Wabco Sp. z o. o. Ul. Ostrowskiego 34 PL Wrocław http: Page 18 of 19

20 Dane telleadresowe:: Contact Informatiion:: Nazwa i siedziba Firmy: KONTECH Małecki Krzysztof ul. Strachocińska 88A/ Wrocław TEL. / / HTTP BRE BANK S.A. Konto PLN NIP: REGON: Name and Address: KONTECH Malecki Krzysztof 88A/4 Strachocinska Street PL Wroclaw Poland TEL. / / HTTP BRE BANK S.A. Bank Account for PLN currency: Fiscal Code: PL REGON No.: Page 19 of 19 http:

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials

School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials The UK s University for Business Dr. Jeff Rao MSc courses in MMD Advanced Materials Aerospace Materials 8 modules + group & individual project To develop

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych. Anna Girulska. Poznań, czerwiec 2005

Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych. Anna Girulska. Poznań, czerwiec 2005 Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych Anna Girulska Poznań, czerwiec 2005 1 Eldos - krótka historia Certyfikaty Produkty Wkład w EKOPROJEKTOWANIE 2 Sp.z o.o. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

MontaŜ w elektronice Zagadnienia

MontaŜ w elektronice Zagadnienia MontaŜ w elektronice Zagadnienia 1. POZIOMY I TECHNOLOGIE MONTAśU; Jaki jest cel montaŝu elektronicznego 2. POZIOMY I TECHNOLOGIE MONTAśU; Jakie zadani musi spełniać montaŝ elektroniczny 3. POZIOMY I TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii montażu powierzchniowego oraz nowoczesnych systemów inspekcji optycznej w przemyśle elektronicznym.

Zastosowanie technologii montażu powierzchniowego oraz nowoczesnych systemów inspekcji optycznej w przemyśle elektronicznym. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Zastosowanie technologii montażu powierzchniowego oraz nowoczesnych systemów inspekcji optycznej w przemyśle elektronicznym. RYS HISTORICZNY ROZWOJU ELEKTRONIKI Elektronika

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 013/014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2012 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering GR room 239 ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta

Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta Wojciech Stęplewski, ITR Anna Girulska, Eldos Sp. z o.o. 8 października 2013 Badania zostały przeprowadzone dzięki ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Montaż w elektronice_cz.03_elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP.ppt. Plan wykładu

Montaż w elektronice_cz.03_elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP.ppt. Plan wykładu Plan wykładu Wprowadzenie Elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP Elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP Montaż drutowy i flip-chip struktur nie obudowanych Tworzywa sztuczne i lepkospręż

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych PREZENTACJA FIRMY Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych ZASOBY: - Zakład produkcyjny w Suchej

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne produkty Innowacyjne technologie

Innowacyjne produkty Innowacyjne technologie Innowacyjne produkty Innowacyjne technologie Paweł Puchalski e-mail: ppuchalski@semicon.com.pl SEMICON Sp. z o.o. Historia: 1987 założenie firmy SEMICON Sp. z o.o. 1993 pierwsza umowa dystrybucyjna z firmą:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie technologii bezołowiowego lutowania rozpływowego jakość połączeń lutowanych

Wdrażanie technologii bezołowiowego lutowania rozpływowego jakość połączeń lutowanych Wdrażanie technologii bezołowiowego lutowania rozpływowego jakość połączeń lutowanych dr inż. GRAŻYNA KOZIOŁ, dr inż. JÓZEF GROMEK, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa Upowszechnienie montażu powierzchniowego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LII Rok 2012 Zeszyt 3 DOI: 10.7356/iod.2012.13 WPŁYW RODZAJU POKRYCIA ORAZ STOSOWANEGO TOPNIKA NA LUTOWNOŚĆ PŁYTEK PCB STOPEM SAC305 EFFECT OF SURFACE COATING AND FLUX TYPE

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców I Międzynarodowa Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources Zasoby Surowcowe Energia Środowisko Nowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, Firma MAXBET jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości pasowych kół zębatych. Oferujemy koła pod pasy klinowe, wielorowkowe i płaskie,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2007 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering GR room 239 ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo