KONTECH Konsultacje Technologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTECH Konsultacje Technologiczne"

Transkrypt

1

2

3 jjest profesjjonallnym dostawcą usłług dlla przemysłłu ellektroniicznego specjjalliizujjącego siię w montażu sprzętu ellektroniicznego ii ellektrycznego KONTECH iis a Glloball Resource Proviidiing Technollogy Serviices to the Ellectroniics Industry wiith Expertiise iin Ellectroniics Packagiing and Surface Mount Technollogy (SMT)

4 Konsultacje Technologiczne Firma KONTECH jest profesjonalnym dostawcą usług dla firm specjalizujących się w montażu aparatury oraz produkcji urządzeń elektronicznych. KONTECH powstał w odpowiedzi na potrzeby stale powiększającego się w Polsce przemysłu nowoczesnych technologii, branży elektronicznej, a także stale rosnącej liczby przedsiębiorstw produkcyjnych i montażowych urządzeń elektronicznych. Ideą działalności firmy jest wspomaganie krajowego i europejskiego przemysłu branży elektronicznej, podnoszenie jakości oraz niezawodności produkcji z równoczesnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz ochrony środowiska (green electronics). Swoje usługi oferujemy branżowym producentom urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pośrednikom handlowym, dostawcom maszyn, części i materiałów produkcyjnych oraz konsumentom. Eksperci Firmy są również doświadczonymi rzeczoznawcami sądowymi w zakresie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, toteż nasze ekspertyzy skutecznie wspomagają procesy sądowe. Zadowolenie naszych klientów oraz wysoka ocena wykonywanych ekspertyz wynika nie tylko z trafnych identyfikacji i rzetelnego opisu powierzonego nam do rozwiązania problemu, ale również z głębokiej analizy możliwości i sposobów jego rozwiązania. Motywacją działalności Firmy jest wykorzystanie potencjału naukowego i inżynieryjnego zespołu badawczego, którego założycielem i liderem jest profesor dr hab. inż. Kazimierz Friedel. Strona 3 z 19 http:

5 KONTECH is a Global Resource Providing Technology Services to the Electronics Industry with Expertise in Electronics Packaging and Surface Mount Technology (SMT). KONTECH was established on demand of rapidly expanded domestic market of IT technologies, electronics industry as well as continuously expanded growing number of Companies dealing with producers processes of electronic devices and in particular with assembly of electronics. KONTECH goal is to support electronics industry in enhancement of reliability and production yield through economic analysis, technology optimization as well as implementation of new materials and technology, securing nowadays polices of environmental protection (green electronic) etc. KONTECH s service is targeted to the broad range of electronics producers, sells managements, providers of production equipment, tools and materials, as well as electronics customers. Moreover, our professionals are experienced judicial experts in the field of electric and electronic devises and equipment, so the KONTECH s forensic investigations often support the judicial suits. The satisfaction of our consumers and high opinion of our expertises results not only from precise identifications and reliable description of problems entrusted us to solving, but also from deep analysis of possibilities and methods of problems solving. The KONTECH motivation to this business venture is the use of intellectual and scientific potential of the research group established and headed by Professor Kazimierz Friedel, the world recognised expert in packaging technologies and process manufacturing. http: Page 4 of 19

6 Konsultacje Technologiczne Zakres dziiałłallnościi Fiirmy Przedmiotem działalności Firmy KONTECH jest: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, badania i analizy techniczne, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania jakością, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, szkolenia i inne formy edukacji, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, agencyjna sprzedaż maszyn, urządzeń przemysłowych i innych, agencyjna działalność handlowa towarów różnego rodzaju, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów segregowanych, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. Strona 5 z 19 http:

7 The Fiiellds of KONTECH actiiviity KONTECH activities cover the following main fields: The field of engineering and related technical consulting, Investigation and technical analyses, Management consulting, Quality management (QM), Professional activity in area of engineering and science, Transfer of knowledge - trainings and education courses, Installation of industry machineries, devices and equipments. Agential trading of industry machineries, devices and equipments, Agential trading of any other goods, Wholesale of electronics telecommunication devices and its equipments, Processing and utilization of wastes and non-hazardous materials, Recycling, Reclamation and other related service. http: Page 6 of 19

8 Konsultacje Technologiczne Dziiałłallność specjjalliistyczna z zakresu iinżyniieriiii urządzeń ellektrycznych ii ellektroniicznych Badania materiałów specjalistycznych stosowanych w produkcji sprzętu elektronicznego, w tym materiałów podłożowych, stopów lutowniczych, topników, materiałów do hermetyzacji, farb przeciwlutowych, wypełniaczy, klejów, itp. Ocena montażowych procesów technologicznych takich jak przygotowanie podłoży do montażu, obsadzanie płytek obwodów drukowanych (POD), klejenie, lutowanie, zgrzewanie, mycie, testowanie, hermetyzowanie, itp. Ocena stopnia zanieczyszczenia i lutowności pól lutowniczych POD. Ocena jakości obudów oraz lutowności wyprowadzeń elementów elektronicznych i elektro-mechanicznych w produkcji urządzeń elektronicznych. Projektowanie procesu produkcyjnego i jego optymalizacja Badania wytrzymałościowe. Badania niezawodności. Ocena narażeń mechanicznych i termicznych w urządzeniach elektronicznych optymalizacja konstrukcji. Modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych (MES). Planowanie doświadczeń. Statystyczne sterowanie procesami. Strona 7 z 19 http:

9 Areas of KONTECH Techniicall Expertiise:: Advanced electronic packaging materials characterisation including laminates, ceramics (alumina, aluminium nitride, HTCC, LTCC), solder alloys, fluxes, encapsulants, solder masks, underfilling materials, adhesives, etc. Evaluation of packaging processes including pre-treatment of PCBs, population of PCBs, adhesive bonding, soldering, wire bonding, flip-chip bonding, cleaning, testing, encapsulation, underfilling, etc. Assessment of contamination degree and solderability of PCB solder pads. Assessment of component susceptibility on pop corning and component leads solderability. Process flow design and optimization. Mechanical strength measurements. Reliability analysis, Customized Reliability Testing. Characterization of thermal and mechanical endangering of assemblies design improvements. FEM - Finite Element Method modelling. DoE Design of Experiments. SPC Statistical Process Control. http: Page 8 of 19

10 Konsultacje Technologiczne Dziiałłallność edukacyjjna ii szkolleniiowa Działalność edukacyjna KONTECH obejmuje prowadzenie wykładów, seminariów, kursów i szkoleń w zakresie specjalizacji ekspertów Firmy. Działalność ta skierowana jest do szerokiego kręgu pracowników i specjalistów branży elektronicznej w tym techników i operatorów, kadry zarządzającej i kontrolującej proces produkcyjny, a także do zespołów badawczo rozwojowych firm. Przykładowe tematy kursów zestawiono w poniższej tabeli. L..p.. Nazwa/ttematt kurrsu 1 Podstawy statystycznego sterowania procesami (SSP) 2 Planowanie doświadczeń (DOE) 3 Analiza przyczyn i skutków wad (FEMA) 4 Planowanie doświadczeń w inżynierii jakości 5 Wdrażanie systemu statystycznego sterowania procesem (SSP) 6 Karty kontrolne w systemie SSP (szkolenie operatorów) 7 Luty i lutowanie czyste technologie 8 Lutowanie bezołowiowe w elektronice 9 Technologia montażu powierzchniowego (wybrane zagadnienia) 10 Zaawansowane technologie w montażu aparatury elektronicznej 11 Montaż powierzchniowy płytek obwodów drukowanych (POD) 12 Recykling sprzętu elektronicznego 13 Recykling sprzętu elektronicznego wykonanego w technologii bezołowiowej Strona 9 z 19 http:

11 KONTECH Advanced Traiiniing Courses The education activity of KONTECH covers lectures, seminars, courses and trainings in the field of Company expertise. It is addressed to a wide range of electronics field community such as technician and ground floor process operators, production management staff, quality process control and research and development specialist and others. The selected transfer-of-knowledge topics are listed in the following table. No.. Courrse Topiic 1 Fundamentals of Statistical Process Control (SPC) 2 Design of Experiments (DOE) 3 The Basics of FMEA - Failure Mod and Effect Analysis 4 Design of Experiments in Engineering of Quality 5 Statistical Process Control (SPC) the System Implementation 6 Control Charts: Tools for Process Control (SPC) 7 Solders and Soldering the clean processes 8 Lead-Free Soldering in Electronics 9 Selected Aspects of Surface Mount Technologies (SMT) 10 Advanced Technologies in Electronics Packaging 11 Surface Mount Technologies of Printed Circuit Boards (PCB) 12 Recycling in Electronics 13 Recycling of Electronic Equipment Manufactured in Lead-Free Technology http: Page 10 of 19

12 Konsultacje Technologiczne Dziiałłallność z zakresu technollogiiii produkcjjii W zakresie technologii produkcji urządzeń elektronicznych Firma KONTECH oferuje kompleksowe usługi na wykonywanie badań zmierzających do zdefiniowania i rozwiązania powierzonego problemu. Wyniki przekazywane są zleceniodawcy w formie raportu/ekspertyzy zawierającej min. propozycje modyfikacji lub zmian w procesie technologicznym. Oferowane badania zestawiono w poniższej tabeli. L..p.. Badaniia 1 Rezystancja powierzchniowa 2 Rezystancja skrośna 3 Przenikalność dielektryczna (1MHz) 4 Współczynnik strat dielektrycznych (1MHz) 5 Wytrzymałość folii miedzianej na odrywanie 6 Wytrzymałość na odrywanie pola lutowniczego (otwór niemetalizowany 7 Wytrzymałość na odrywanie pola lutowniczego w montażu powierzchniowym 8 Stabilność wymiarów płytki obwodów drukowanych 9 Wygięcie i zwichrowanie płytki ( bow & twist ) 10 Odporność na lutowie maski lutowniczej 11 Adhezja maski lutowniczej 12 Twardość maski lutowniczej 13 Odporność maski lutowniczej na rozpuszczalniki i substancje używane w montażu 14 Odporność na wilgoć i rezystancja izolacji (klasa 1 i 2) 15 Odporność na wilgoć i rezystancja izolacji (klasa 3) 16 Zanieczyszczenia jonowe płytek obwodów drukowanych 17 Nieniszczący pomiar grubości powłoki Ni/Au lub Sn63Pb37 18 Zgład metalograficzny 19 Lutowność (meniskograf) 20 Ocena lutowności metodą pływającej próbki 21 Test lustra miedzianego 22 Jakościowy test na zawartość halogenków 23 Ilościowy test na zawartość halogenków 24 Ocena pozostałości stałych topników 25 Ocena korozyjności 26 Pomiar liczby kwasowej 27 Ocena lutowności wyprowadzeń elementów elektronicznych 28 Pomiar koalescencji past lutowniczych 29 Test rozpływności pasty lutowniczej 30 Test kleistości pasty lutowniczej 31 Ocena lutowności past lutowniczych 32 Rezystywność i TWR klejów przewodzących elektrycznie 33 Wytrzymałość na odrywanie połączeń klejonych 34 Wytrzymałość na odrywanie i/lub ścinanie połączeń lutowanych 35 Grubość maski lutowniczej (zgład metalograficzny) 36 Podatność na tworzenie się kulek lutu ( solder balls ) 37 Kompatybilność maski lutowniczej i topnika 38 Zdjęcia mikroskopowe powierzchni i przełomów (mikroskop optyczny) 39 Zdjęcia mikroskopowe (mikroskop skaningowy) 40 Cykl cieplny o dowolnym profilu temperaturowym 41 Inspekcja wzrokowa Strona 11 z 19 http:

13 KONTECH Technollogy Serviices KONTECH offers comprehensive service in the area of production technology. The systematic search for the source of a problem is finalized by technical report or expertise, where the problem definition and proposed solution are included. The outsourced problem can then be solved, and the product or process can be made operational again. The following tables collects the tests being offered. No.. Tesstt 1 Surface insulation resistance 2 Volume resistivity 3 Dielectric constant (1MHz) 4 Dissipation factor (1MHz) 5 Peel strength of Cu foil: as received, after thermal stress 6 Land bond strength, unsupported component holes 7 Bond strength (surface mount lands) 8 Dimensional stability of PCBs 9 Bow and twist 10 Resistance to soldering of solder mask 11 Adhesion of solder mask 12 Hardness of solder mask 13 Resistance of solder mask to chemicals 14 Moisture and insulation resistance (class 1 i 2) 15 Moisture and insulation resistance (class 3) 16 PCB s ionic contamination test 17 Non-destructive thickness measurements of Au/Ni and SnPb 18 Cross-sections of plated holes and others 19 Solderability (wetting balance) 20 Solder float test 21 Copper mirror test 22 Qualitative halide test 23 Quantitative halide content test 24 Flux solids (non-volatile) determination 25 Corrosion test 26 Acid value determination 27 Assessment of component leads solderability 28 Coalescence of solder paste 29 Slump test (solder paste) 30 Tack test (solder paste) 31 Wetting test (solder paste) 32 Resistivity and CTR of conductive adhesives 33 Flexural strength of adhesive joints 34 Flexural or shear strength of solder joints 35 Thickness of solder mask (cross-section) 36 Solder ball intensity test 37 Flux and solder mask compatibility 38 Microscopic pictures of microstructure (optical microscopy) 39 Microscopic pictures of microstructure (scanning electron microscopy) 40 Thermal cycle of given temperature profile 41 Visual inspection http: Page 12 of 19

14 Zespółł Ekspertów Fiirmy:: The Company Expert Team:: Dr iinż.. Krzysztof Małłeckii włłaściiciiell Fiirmy,, menadżer produktu the Company Owner,, Product Manager PhD in a field of Technical Science, Discipline of Electronics. A title of dissertation: The integrated microdosing system for silicon capillary systems MSc in Electronics Devices. Master Thesis entitled: "Silicon Liquid Micropump for Gas Chromatograph" (awarded July 8, 1997) BS in Electronics Devices. Bachelor Thesis entitled: "Silicon Liquid Micropump" (awarded July 4, 1996). Experience: From Laboratory for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, Wroclaw University of Technology; Poland. Position: Professor Assistant, Project Leader, Experienced Researcher Institute of Sensor and Actuator Systems Vienna University of Technology; Austria. Position: Project Assistant, Experienced Researcher, Marie Curie Association Fellow Italian National Council of Research, Institute for Microelectronics and Microsystems, Naples. Position: Marie Curie Association Fellow, Researcher, Project Executor Silicon Micromechanics Group at Wroclaw University of Technology Microsystem Electronics and Photonics, Poland. Several and independently made works in firld of electron technology and MEMS. Memberships: PTTS Member of the Polish Society of Sensor Technology MCFA Member of the Marie Curie Fellowship Association IMPAS-US Member of International Microelectronics And Packaging Society Reference & Recommendation: Prof. Francesco G. Della Corte, IMM CNR Naples, Prof. Kazimierz P. Friedel, Wroclaw University of Technology, e-mial: Prof. Zbigniew Brzózka, Warsaw University of Technology, Prof. Werner Brenner, Vienna Univ. of Technology. Page 13 of 19 http:

15 Prof.. dr hab.. iinż.. Kaziimiierz Friiedell głłówny konsulltant seniior speciialliist Kazimierz P. Friedel received his M.Sc. degree in Electrical Engineering in 1962, PhD degree in 1974 and Dr.Sc. degree in 1984 from the Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland. The Professor title he obtained in In 1961 he joined Industrial Institute of Electronics in Wroclaw and in 1963 he was employed at Wroclaw University of Technology. In he was a fellow of Japan Society for the Promotion of Science Fellowship at Welding Research Institute of Osaka University, Japan. In he was elected Vice- Director of the Institute of Electronic Technology (presently Faculty of Microsystem Electronics and Photonics). In he was a Head of the Laboratory of Interconnecting and Packaging Electronic Circuits - LIPEC (formerly the Laboratory of Electron Beam Thermal Processes). Currently, after his retirement he is a honour member of LIPEC. He still cooperate with LIPEC as a senior specialist. His research interest is in modelling of electronic component and microsystem packages, design methods for optimization of technological processes, flip-chip dice attachment methods, quality of multi-layer printed circuits boards, leadfree solders, electrically conductive adhesives and electron beam - material interaction. Professor Kazimierz Friedel is the member of Polish Society of Electrical Engineers, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, Polish Vacuum Society, Wroclaw Scientific Society and International Microelectronics and Packaging Society IMAPS Poland Chapter. http: Page 14 of 19

16 Wybrane projjekty fiinansowane przez Uniię Europejjską realliizowane niiezalleżniie przez ekspertów Fiirmy The Sellected EC Grants Realliized Independentlly by KONTECH Experts DAVID -- Downssccalled Assssemblly off Verrttiiccalllly IIntterrcconnecctted Deviiccess Project instrument: Specific Targeted Research Project (STREP) Involved: Kazimierz Friedel (Member of Management Committee), Krzysztof Małecki (Local Project Coordinator) Abstract: The DAVID project targets to provide an extremely high packaging density for hybrid integration of MEMS with ASICs. A significant reduction of assembly and packaging costs, specifically for consumer applications, shall be reached by the integration approach itself, but also by a lithographic size reduction of micromachined structures. The benefit becomes most visible when several sensors are clustered in a single, hermetic encapsulation on wafer level. The project consortium forms a representative industrial environment: STMicroelectronics as a large semiconductor manufacturer acts close to highvolume market requirements. Datacon Technology and FICO Molding Systems provide industrial equipment for assembly and packaging. SAES Getters is a renowned service provider in vacuum technology. Research and design support is given by Fraunhofer ISIT and Wroclaw University of Technology. Contribution to the Project: Concepts and Specification of the Device, Report on modelling and simulation of waferlevel packaging, Report on C2W packaging constraints related to thermal stress, Report on C2W package stress and optimization potential, Material samples of low-cte compound, Low-CTE compound material development. Reference & Recommendation: Pedro Pires Microsystems European Commission; Andrew Richardson - Lancaster University; Stefan Bengtsson - Chalmers Univ. of Technology; Page 15 of 19 http:

17 Technollogiies ffor Miicro--Optto--Ellecttro--Mechaniicall Systtems Project instrument: Marie Curie Development Host Fellowships Improving Human Research Potential and the Socio-economic Knowledge Base Involved: Krzysztof Małecki The project of Marie Curie Fellowships Association, priority: "Improving Human Research Potential and the Socio-economic Knowledge Base" was undertaken at the Italian National Council of Research, Institute for Microelectronics and Microsystems Unit of Naples. The main responsibilities: design and fabrication of innovative Micro-Opto-Electro-Mechanical-Systems (MOEMS), and implementation of MEMS technologies in IMM-Naples. Reference & Recommendation: Prof. Francesco G. Della Corte, IMM CNR Naples, Prof. Kazimierz P. Friedel, Wroclaw University of Technology, e-mial: ASSEMIC -- Advancced Metthodss and Toollss fforr Handlliing and Assssemblly iin Miiccrrottecchnollogy Involved: Krzysztof Małecki The project of Marie Curie Fellowships Association, priority: Marie Curie Research Training Network was realized at the Institute of Sensor and Actuator Systems Vienna University of Technology, Austria. The main tasks, responsibilities and contributions: Design and fabrication of innovative lab-on-chips for microhandling and micromanipulation in biological and medical applications results and experiments on microhandling and micromanipulation for biological and medical applications, Handling and manipulation of a single live cell results and experiments on drug screening microtechnology, and technology development. Reference & Recommendation: Prof. Kazimierz P. Friedel, Wroclaw University of Technology, e-mial: Prof. Zbigniew Brzózka, Warsaw University of Technology, Prof. Werner Brenner, Vienna Univ. of Technology. http: Page 16 of 19

18 Ostatniio realliizowane projjekty:: Recent KONTECH Projjects:: The Assessment of Land Bond Strength of Unsupported Component Holes Solderability Assessment in PCB Solder Pads Solderability Assessment in PCB Plated Through-holes Investigation of Solder Joints Quality Investigation of Solderability in Solder Joints Solderability of PCB Solder Pads With OSP Finish Quality Assessment of Solder Joints Ionic Contamination of PCBs SMT Production Line Design, Rebuild, Recommendations The Nature of Surface Contamination on Printed Circuit Assemblies SIR - Surface Insulation Resistance Test of PCBs Non-destructive X-Ray Diagnostics of BGA Solder Joints Evaluation of F10Sn62-90M3 No-Clean Solder Paste Evaluation of Alpha OM-520 Lead-free Solder Paste Assessment of Conformal Coating on Printed Wiring Boards (PWA) Black Pad Defects on ENIG Surface Finishes (BLNi) Page 17 of 19 http:

19 Dotychczasowii klliiencii:: KONTECH Customers:: LANEX S.A. POLAND Ul. Ceramiczna Lublin Jabil Circuit Poland Sp z o.o. Ul. Lotnicza Kwidzyn LACROIX ELECTRONICS; Ul. Lotnicza 2, Kwidzyn, Microdis Electronics Suchy Dwór Wrocław Philips Lighting Poland S.A. Ul. Kossaka 150 PL Piła Elhurt Sp. z o.o. Ul. Galaktyczna 35 A Gdańsk Fideltronik Imel Sp. z o.o. ul. Beniowskiego 1, Sucha Beskidzka KOMPANIA ELEKTRONICZNA sp. z o.o Ul. Żwirowa PUCHAŁY Municipal Court of Wrocław City Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Ul. Powstańców Śląskich Wrocław 15 PartnerTech Sieradz Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego Sieradz Wabco Sp. z o. o. Ul. Ostrowskiego 34 PL Wrocław http: Page 18 of 19

20 Dane telleadresowe:: Contact Informatiion:: Nazwa i siedziba Firmy: KONTECH Małecki Krzysztof ul. Strachocińska 88A/ Wrocław TEL. / / HTTP BRE BANK S.A. Konto PLN NIP: REGON: Name and Address: KONTECH Malecki Krzysztof 88A/4 Strachocinska Street PL Wroclaw Poland TEL. / / HTTP BRE BANK S.A. Bank Account for PLN currency: Fiscal Code: PL REGON No.: Page 19 of 19 http:

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS 1998 2 Edited by Zbigniew Jaworski Institute Offices: Research Affairs ul. Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, Poland phone/fax (48) (22)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2011 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering GR room 239 ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Self-healing materials as biomimetic smart structures

Self-healing materials as biomimetic smart structures Self-healing materials as biomimetic smart structures Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Foundry Research Institute Krakow 2014 Published under the aegis of the World Foundry Organization, Commission 8.1

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2006 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo