PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ"

Transkrypt

1 PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów oraz zasad współczesnego rynku. Dobr praktyk jest stosowanie wypracowanych rozwi za oraz zalece jakie wykorzystywane s ju od dawna w firmach informatycznych, b d cych potencjalnymi dostawcami rozwi za. Praca b dzie koncentrowała si na wykorzystaniu zało e popularnej biblioteki IL. Uwzgl dnienie tych podej wpłynie na przejrzysto celów strategii zwi kszaj c efektywno jej wdro enia. Słowa kluczowe: Strategia informatyzacji, Usługa informatyczna, Usługa, IL, ISO/IEC Wprowadzenie Strategia informatyzacji tworzona jest dla przedsi biorstw, które chc poprawi efektywno kluczowych procesów biznesowych 1 wykorzystuj c technologi informatyczn nazywan tak e technologi (ang. Information Technology ). Panuj bł dne pogl dy, i kreowanie takiej strategii słu y wył cznie wprowadzeniu informatyki do przedsi biorstwa. Faktyczn istot takiego działania jest skupienie si na kluczowych procesach przedsi biorstwa i zwi kszanie ich skuteczno ci 2 przy zachowaniu lub zmniejszaniu nakładów zwi zanych z ich realizacj. Obecnie narz dzia informatyczne stanowi zasób, którego wła ciwe u ycie przekłada si na popraw działania poszczególnych procesów przedsi biorstwa, czego dalszym efektem jest lepsza kondycja firmy. Do niedawna skuteczne zarz dzanie informatyk w przedsi biorstwie stanowiło du e wyzwanie głównie z powodu ograniczonej palety metod oceny. Kierownictwo organizacji dysponowało ograniczonymi narz dziami wspomagaj cymi definiowanie celów i oczekiwa wobec informatyki, które by w jednoznaczny sposób tłumaczyły sposób przydzielania oraz wykorzystywania zasobów. W tej chwili na rynku dost pnych jest ju wiele metod 3 i standardów 4 wspomagaj cych zarz dzaniem i wykorzystywaniem w działalno ci firmy technologii informatycznych, do których mo na zaliczy : Modele dojrzało ci procesów: Gartner Process Maturity Model, 1 Relacja pomi dzy osi ganymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami, pkt normy ISO 9000:2005, [QUAL05]. 2 Stopie w jakim planowane działania s zrealizowane i planowane wyniki osi gni te, pkt normy ISO 9000:2005, [QUAL05]. 3 Przegl d metod oceny ekonomicznej przedsi wzi informatycznych w pracy: [MAST09, s ]. 4 Przegl d standardów wykorzystywanych do zarz dzania informatyk w: [CENT10].

2 116 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Capability Maturity Model Integration (CMMI ), Service Capability Maturity Model (F. Niessink and H. van Vliet 1999), Enhanced Telecom Operations Map (etom ). Metody wspomagaj ce zarz dzanie projektami : Projects In a Controlled Environment (PRINCE2 ), Project Management Body of Knowledge (PMBOK ), Management of Risk (M_o_R ). Praktyki : Information Technology Infrastructure Library (IL ), Control Objectives for Information and related Technology (COB ), SixSigmaTM, Sun Microsystem s Operations Management Capabilities Model (OMCM), esourcing Capability Model for Service Providers (escm-sptm). Normy : ISO/IEC 20000, ISO/IEC Jak wynika z bada przeprowadzonych przez Portal Life.pl dotycz cych wykorzystywania najlepszych praktyk zarz dzania w 2005 roku biblioteka IL stanowiła koncepcj rozwa an przez 42% organizacji. W roku % organizacji uczestnicz cych w badaniu ma za sob wi c decyzj o jej wykorzystywaniu (38% stosuje IL od dłu szego czasu). Biblioteka IL uzyskała zaufanie polskiego rynku i kadry zarz dzaj cej, i stała si popularnie stosowanym zestawem dobrych praktyk 5. Dlatego w pracy zwraca si uwag na istotno zało e tej biblioteki oraz powi zanej z ni normy ISO/IEC Szczególna uwaga po wi cona została koncepcji informatycznej ( ) jako skutecznego podej cia do zarz dzania technologi informatyczn w firmie oraz ró nej perspektywie tych usług dla dostawcy i odbiorcy w zale no ci od rodzaju przedsi biorstwa. Praca rekomenduje wykorzystanie niektórych elementów biblioteki w procesie budowy strategii informatyzacji przedsi biorstwa. 2. Biblioteka IL i standard ISO/IEC IL (ang. Information Technology Infrastructure Library) to najpowszechniej akceptowane w Polsce oraz na wiecie podej cie do zarz dzania usługami informatycznymi (ang. Service Management), które w ostatnich kilkunastu latach stało si wiatowym standardem w tej dziedzinie 6. Biblioteka wspomaga porz dkowanie organizacji pod wzgl dem utrzymania i eksploatacji technologii informatycznych. Zdefiniowała i usystematyzowała spójn map procesów, relacji, ról, kluczowych poj oraz mierników, które zostały powszechnie przyj ta przez bran informatyczn. Wprowadziła tak e kultur usługow w organizacjach informatycznych. W oparciu o bibliotek IL została zbudowana norma ISO 20000, a tak e jej poprzednik brytyjski standard BS 15000, która jest zbiorem dokumentów prezentuj cych wytyczne dotycz ce zarz dzania usługami. Podstawowy zakres procesów zdefiniowanych w IL oraz ISO jest ten sam ale najwa niej- 5 [WYKO10]. 6 [FLOR10].

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, sza ró nica pomi dzy dokumentami dotyczy ich szczegółowo ci oraz przeznaczania 7. IL powstał jako zbiór najlepszych praktyk, w którym ka dy z głównych procesów opisany jest w oddzielnej publikacji wraz z obszernymi wskazówkami dotycz cymi jego interpretacji oraz implementacji. Natomiast ISO/IEC ma na celu standaryzacj obszaru a wi c definiuje jasne i czytelne wymagania, b d ce podzbiorem wytycznych IL. Cykl ycia jest tworzony przez pi faz, z których ka da zawiera wymienione poni ej procesy: Strategia usług: o Zarz dzanie portfelem usług, o Zarz dzanie finansami, o Zarz dzanie popytem. Projektowanie usług: o Zarz dzanie poziomem usług, o Zarz dzanie katalogiem usług, o Proces Zarz dzania dost pno ci, o Zarz dzanie bezpiecze stwem informacji, o Zarz dzanie pojemno ci, o Zarz dzanie dostawcami, o Zarz dzanie ci gło ci usług. Przekazanie usług: o Planowanie i wsparcie przekazania, o Zarz dzanie zmianami, o Zarz dzanie komponentami usług i konfiguracj, o Zarz dzenie wersjami i wdro eniami, o Weryfikacja i testowanie usług, o Ocena, o Zarz dzanie wiedz. Eksploatacja usług: o Zarz dzanie incydentami, o Realizacja wniosków, o Zarz dzanie uprawnieniami dost pu, o Zarz dzanie zdarzeniami, o Zarz dzanie problemami, o Funkcja Service Desk, o Funkcja Zarz dzania Technicznego, o Funkcja Zarz dzania Aplikacjami, o Funkcja Zarz dzania Eksploatacj. Ustawiczne doskonalenie usług: o Mierzenie usług, o Service Reporting, o 7-stopniowy proces doskonalenia 8. 7 [HUBE10]. 8 [FLOR10].

4 118 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Norma ISO/IEC wydana w 2005 roku definiuje wytyczne i wymagania do budowy systemów zarz dzania usługami. Podobnie jak w przypadku innych systemów zarz dzania takich jak ISO 9001 czy ISO standard okre la procesy, których zdefiniowanie i wdro enie w organizacji pozwala na kompleksowe uregulowanie obszaru pocz wszy od zarz dzania usługami, poprzez zarz dzanie infrastruktur, konfiguracj, wydajno ci, na kwestiach rozlicze finansowych sko czywszy. Norma definiuje zbiór najwa niejszych procesów, zwi zanych z: zarz dzaniem i raportowaniem poziomu usług, zarz dzaniem dost pno ci, pojemno ci oraz ci gło ci działania, zarz dzaniem bezpiecze stwem informacji, bud etowaniem i rozliczaniem kosztów, zarz dzaniem konfiguracj i zmian, zarz dzaniem relacjami z otoczeniem (klienci / dostawcy) 9. Biblioteka IL oraz standard ISO/IEC koncentruj si na wspieraniu usług, które staj si ł cznikiem pomi dzy odbiorc i dostawc tej e. To podej cie wydaje si kluczowe i zostanie dokładniej przeanalizowane w dalszej cz ci pracy. 3. Usługa informatyczna jako powi zania zasobów oraz procesów biznesowych Definicja informatycznej ( ) u ywana w bibliotece IL mówi, e to sposób dostarczania warto ci klientowi (odbiorcy ) poprzez umo liwienie mu uzyskania rezultatów, których oczekuje bez brania na siebie kosztów i ryzyk powi zanych z jej dostarczeniem 10. Aby to dokładniej wyja ni nale y wiedzie, e usług informatyczn mo emy rozwa a zarówno ze strony dostawcy jaki i odbiorcy oraz to, e kryj si pod ni zasoby informatyczne oraz procesy biznesowe, które wpływaj na jej realizacj. Z perspektywy dostawcy usługa informatyczna to zbiór powi zanych z ni zasobów (infrastruktury sprz towej, oprogramowania podstawowego, oprogramowania aplikacyjnego 11 ) umo liwiaj cych jej poprawn realizacje, który mo emy opisa map usługa zasób (Rysunek 1). Według praktyk IL relacje te nazywane s modelem konfiguracji, który niesie ze sob istotne informacje na temat zarz dzanych zasobów informatycznych 12. Relacje oraz obiekty konfiguracji mog by bardzo rozbudowane i bardziej zaawansowane od wcze niej wspomnianej mapy. Wprowadzenie modelu konfiguracji jaki i mapy usługa zasób umo liwia m.in. rzeteln wycen kosztów poszczególnych usług lub szybkie dostosowanie jej parametrów do potrzeb odbiorcy. Dzi ki dokładnemu modelowi konfiguracji dostawca mo e: oceni wpływ na siebie poszczególnych elementów w danej konfiguracji, oceni wpływy zmian na poszczególne elementy w danej konfiguracji, planowa nowe w oparciu o istniej ce elementy w konfiguracj, optymalizowa wykorzystanie zasobów. Stosowanie map usługa zasób umo liwia przejrzyste zarz dzanie kosztami i mo e wpłyn na ich optymalizacj. 9 [PBSG10]. 10 [IL09, s. 10]. 11 Warstwy infrastruktury informatycznej omówiono dokładniej w: [FLAS06, s. 15]. 12 [FLOR10, s 136].

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Usługa 1 Usługa 2 Usługa 3 Usługa N Oprogramowanie aplikacyjne Oprogramowanie podstawowe Infrastruktura sprz towa Rysunek 1. Przykładowa mapa usługa zasoby Inaczej b dzie traktowana usługa informatyczna z perspektywy odbiorcy. Zdefiniujemy j jako sposób poprawy efektywno ci procesów biznesowych 13 przedsi biorstwa poprzez zastosowanie zasobów informatycznych. Procesy biznesowe to te procesy, które s istotne z punktu realizacji celu działalno ci przedsi biorstwa i przynosz dla niego wymierne korzy ci. W takim przypadku istotne dla skutecznego zarz dzania jest stworzenie przedstawionej na Rysunku 2 mapy proces biznesowy-usługa, co zapewni obraz zapotrzebowania procesów na konkretne informatyczne oraz ułatwi pomiar ich efektywno ci. Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces N potrzeby wymagania Usługa 1 Usługa 2 Usługa 3 Usługa N Rysunek 2 Przykładowa mapa proces usługa. 13 Według normy ISO 9000:2000 proces to ka de działanie, które przekształca wej cie (dane wej ciowe) na wyj cie (dane wyj ciowe). Proces mo e w swoim "wn trzu" zawiera zbiór ró nych operacji (działa ) wzajemnie ze sob powi zanych i na siebie oddziałuj cych. Wi cej w normie ISO 9000:2000 pkt , [QUAL05].

6 120 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Konkluduj c usługa informatyczna stanowi b dzie zasób, który niesie warto dla biznesu wprost proporcjonaln do zwi kszonych efektów wspieranego procesu biznesowego lub do zmniejszonych nakładów zwi zanych z realizacj procesu. Ka de przedsi biorstwo chc c zwi kszy efektywno swojej działalno ci gospodarczej powinno w pierwszej kolejno ci rozwa y przebudow procesów biznesowych 14, w nast pnym kroku poprawi efektywno procesów za pomoc wprowadzenia dodatkowych zasobów w rozwa anym przypadku wprowadzeniem nowych usług informatycznych lub zoptymalizowanie obecnie wykorzystywanych. 4. Perspektywy usług informatycznych Według biblioteki IL dostawc i odbiorc usług informatycznych powinni my traktowa jako dwie niezale ne jednostki o ró ni cych si interesach cz sto mog to by oddzielne przedsi biorstwa. Wyró ni mo na kilka odmiennych modeli wiadczenia usług. Zale one od profilu działalno ci, dojrzało ci i przyj tego modelu zarz dzania firm. Modele podzieli mo na na te, w których usługa faktycznie wiadczona jest przez zewn trzn firm oraz na te, gdzie usługodawca nale y do struktur przedsi biorstwa. Dla zobrazowania problemu wykorzystane zostanie modelowe przedsi biorstwo, które składa si z kilku jednostek biznesowych działów zajmuj cych si wydzielonym zakresem działalno ci. Mog to by działy: zamówie, produkcji, sprzeda- y, kadr i płac, finansowy itp. Dział 2 Dział 1 Dział 3 Przedsi biorstwo Dział N Rysunek 3 Model dostarczania usług Typ I Cz sto małe firmy nie maj wydzielonych działów, w takim przypadku, dla zrozumienia modeli, nale y traktowa je jako firmy z jednym działem. Usług dostarcza specjalnie wydzielona komórka nazywana komórk, biurem lub działem, co zale y od przyj tej struktury zarz dzania. Rysunek 3 przedstawia pierwszy model, w którym ka dy dział ma w swoich strukturach komórk. Ona wiadczy informatyczne wył cznie dla tego działu i podlega kierownikowi działu. 14 Wi cej na temat przebudowy procesów biznesowych w: [PA K01, s ].

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Przedsi biorstwo Dział 2 Dział 3 Dział 1 Dział N Dział Rysunek 4. Model dostarczania usług Typ II. W takim przypadku dostawców musi by tyle samo ile w przedsi biorstwie znajduje si jednostek biznesowych działów. Takie podej cie ma swoje zalety ale tak e i wady. Do głównych zalet mo na zaliczy : ułatwion komunikacj, szybszy czas reakcji na problemy, wi kszy wpływ kierownika działu na pracowników. Przedsi biorstwo Dział 2 Dział 3 Dział 1 Dział N Firma Rysunek 5. Model dostarczania usług Typ III.

8 122 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Do głównych wad nale : brak koordynacji działa pomi dzy komórkami ró nych działów, zwi kszone koszty działania wynikaj ce z dublowania zasobów, trudno w opracowaniu wspólnej strategii rozwoju. Drugim typem modelu dostarczania usług jest podej cie, w którym wydzielony zostaje osobny dział (Rysunek 4). Obsługuje on równocze nie wszystkie działy przedsi biorstwa. Główne zalety takiego rozwi zania to: jednolita polityka rozwoju działu, zmniejszone koszty działania wynikaj ce ze współdzielenia zasobów, wi kszy potencjał zasobów. Do głównych wad mo na zaliczy : czasami dłu szy czas reakcji na problemy, utrudniona komunikacja. Dział 2 Przedsi biorstwo Dział 1 Dział N Dział 3 Dział Firma Rysunek 6. Model dostarczania usług Typ IV podej cie hybrydowe

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Modelem typu III to wiadczenie usług przez zewn trzn firm informatyczna, tak zwany outsourcing (patrz Rysunek 5) 15. Najwa niejszymi powodami stosowania takiego podej cia jest mo liwo : redukcji kosztów i ryzyka zwi zanych z usługami, wi ksza kontrola kosztów zwi zanych z usługami, uzyskania dost pu do rozwi za informatycznych najlepszej jako ci, zwolnienia własnych zasobów do innych celów, uzyskania zasobów, którymi przedsi biorstwo nie dysponuje, przyspieszenia pojawienia si korzy ci wynikaj cych z restrukturyzacji, uporania si z usługami trudnymi do wykonywania lub niemo liwymi do kontrolowania, podziału lub przeniesienie ryzyka zwi zanego z infrastruktur 16. Ostatnim modelem jest podej cie hybrydowe, które zakłada nieobligatoryjne wyst powanie ka dego z dostawców (Rysunek 6). Mog w nim wyst powa komórki i działy ale tak e firmy zewn trzne. Takie podej cie wyst puje w mocno rozwini tych organizacjach. Cz sto wprowadza trudno ci w oszacowaniu rzeczywistych kosztów i korzy ci utrzymywania informatyki, ale mo e by spowodowane zapotrzebowaniem na, których nie mo e dostarczy jeden dostawca. Taki model zapewnia wi ksz elastyczno oraz swobod w korzystaniu z ró nego typu dostawców. 5. Usługa informatyczna w kreowaniu strategii informatyzacji przedsi biorstwa Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa mo e opiera si na wybranych praktykach biblioteki IL. Szczególnie cenna wydaje si adaptacja wypracowanego podej cia do zasobów informatycznych traktuj cego je jako usług informatyczn daj ca dwupłaszczyznowe mo liwo ci. Przede wszystkim oparcie strategii informatyzacji na modelu proces biznesowy usługa informatyczna pomaga w u wiadomieniu zarz dzaj cym (dysponentom finansów) zapotrzebowania procesów biznesowych na nowe zasoby w postaci informatyki. Obiekt informatycznej ukrywa zb dne dla decydenta informacje techniczne ( rodki informatyczne konieczne do jej realizacji), za to niesie potrzebne informacje o tym, które procesy biznesowe zaspokoi oraz w jakim stopniu zmniejszy zwi zane z nimi nakłady (zastosowanie wyceny ABC ang. Activity-Based Costing) 17, a tak e jakie s koszty utrzymania informatycznej. Pozwala to na okre lenie zapotrzebowania na zasoby informatyczne i w prosty sposób tłumaczy zasadno poniesionych nakładów. Nakłady te mog zosta oszacowane za pomoc opracowanej mapy usługa -zasób lub dokładniejszego modelu konfiguracji usług. Taki model wraz z przyło onymi metodami 15 Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczaj cym korzystanie z zasobów zewn trznych, [WIKI10]. 16 Opracowano na podstawie: [CHAR02]. 17 Activity-Based Costing (ABC) jest metod pomiaru i analizy kosztów po rednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalaj c na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji, polegaj c na powi zaniu zu ycia zasobów z działaniami oraz działa z obiektami kosztowymi na podstawie stopnia ich wykorzystania.

10 124 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL pomiaru np. TCO (ang. Total Cost of Ownership) 18, umo liwia okre lenie szacunkowych kosztów ka dej informatycznej. Zdarza si, e przedsi biorstwo nie musi szacowa kosztów systemu usług informatycznych zrobi to firma zewn trza, która b dzie chciała takie wiadczy. Przedsi biorstwo znaj c potencjalne zapotrzebowanie na informatyczne mo e okre li ich parametry CFS KPI i wysła zapytanie ofertowe na rynek (Rysunek 7). W odpowiedzi firmy powinny zgłosi swoje oferty (zapewniaj ce wła ciwy poziom usług) przedstawiaj ce warunki kosztowe. W przypadku rozwa ania dostawcy porównanie kosztów alternatywy pozwoli na wybór najta szej. Przedsi biorstwo Dział 2 Dział N Dział 1 Dział 3 Potrzeba usług zapytanie ofertowe Rynek Firma Firma Oferty Firma Rysunek 7. Usługi na rynku Druga płaszczyzna mo liwo ci wynikaj cych z wprowadzenia usług jest skierowana do komórek lub działów. Jednostki te s zazwyczaj traktowane w przedsi biorstwie jako centra kosztów. Zajmuj si one bowiem głownie utrzymaniem informatyki, dlatego w oczach kierownictwa stanowi koszt dla przedsi biorstwa nie generuj c przychodów. Bardzo ci ko jest wskaza mierzalne korzy ci wynikaj ce z informatyki. Wprowadzenie modelu proces-usługa oraz usługazasób, ewentualnie modelu konfiguracji zapewni przejrzysto i mo liwo oszacowania pracy działu. Jednoznacznie okre li to wła cicieli procesów, dla których wystawiane s przerzucaj c na nich koszty. Dodatkowo znaj c powi zanie zasobów z usługami wiadomym b dzie, co generuje ten koszt. Działy przypisuj c okre lony koszt do wła cicieli procesów przerzuci na 18 Total Cost of Ownership (TCO) zgodnie z Gartner Group, jest to całkowity koszt pozyskania, instalowania, u ytkowania, utrzymywania i w ko cu pozbycia si aktywów w firmie na przestrzeni okre lonego czasu. Wi cej: [TCO10].

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, nich odpowiedzialno. wiadczenie usług oraz ich wycena powoduje, e komórka staje si centrami zysków. 6. Podsumowanie Wykorzystywanie istniej cych standardów oraz zasad współczesnego rynku w procesie tworzenia strategii informatyzacji przedsi biorstwa mo e okaza si dobr praktyk. Obecnie na rynku, nie tylko informatycznym, bardzo popularna jest biblioteka IL oraz standard ISO/IEC 20000, które to wykorzystuj koncepcj informatycznej jako skutecznego podej cia do zarz dzania technologi informatyczn w firmie. Adaptacja tego rozwi zania wymaga zrozumienia wielorakiego podej cia do informatycznej zale nego od rodzaju i dojrzało ci przedsi biorstwa. Opracowanie modeli dostarczania informatycznych u wiadamia jak ró n rol mog mie odbiorcy i dostawcy informatycznej oraz ich zakres obowi zków przy kształtowaniu strategii firmy. Budowanie map usługa technologia oraz map procesy biznesowe usługa, nast pnie przyło enie odpowiednich metod pomiarowych mo e przyczyni si do zwi kszenia efektywno ci przedsi biorstwa poprzez lepsze wykorzystanie zasobów lub podniesienia skuteczno ci procesów biznesowych. Dodatkowo mo e to wpłyn na zwi kszenie czytelno i mierzalno informatyki w projektowaniu i realizacji strategii informatyzacji. Bibliografia [1] Blikle A. J.: Doktryna jako ci. Wydanie elektroniczne. Warszawa, 4 maja [2] Centrum bezpiecze stwa: ( ). [3] Charles L. Gay: Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdra anie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków [4] Flasi ski M.: Zarz dzanie projektami informatycznymi. PWN, Warszawa [5] Florys M.: Akredytowane szkolenie IL V3 Foundation. CTPartners S.A. Warszawa [6] Huber Z.: ( ). [7] Itlife: ( ). [8] Itil: ( ). [9] IL V3 Foundation Handbook. TSO, London [10] Mastalerz M. W.: Ekonomiczne aspekty wyboru systemu e-learningu w szkole wy szej. Rozprawa doktorska. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin [11] Pa kowska M.: Zarz dzanie zasobami informatycznymi. Difin, Warszawa [12] Pbsg: ( ). [13] Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005), European Committee for Standardization, Brussels September [14] TCO: ( ). [15] Wikipedia: ( ). [15] Wykorzystywanie najlepszych praktyk zarz dzania. Raport z badania w Polsce w roku ( ).

12 126 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL SERVICE PERSPECTIVE ON THE BACKGROUND OF IL RECOMMENDATIONS Summary Creating an strategy needs to adapt its content to the existing standards and the principles of the contemporary market. A good practice is the use of developed solutions and recommendations that are used for a long time in companies that are potential suppliers of solutions. Work will focus on the use of the popular assumptions of IL. Inclusion of these approaches will affect the transparency of the objectives of the strategy by increasing the efficiency of its implementation. Keywords: strategy, service, IL, ISO/IEC Instytut Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo