PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ"

Transkrypt

1 PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów oraz zasad współczesnego rynku. Dobr praktyk jest stosowanie wypracowanych rozwi za oraz zalece jakie wykorzystywane s ju od dawna w firmach informatycznych, b d cych potencjalnymi dostawcami rozwi za. Praca b dzie koncentrowała si na wykorzystaniu zało e popularnej biblioteki IL. Uwzgl dnienie tych podej wpłynie na przejrzysto celów strategii zwi kszaj c efektywno jej wdro enia. Słowa kluczowe: Strategia informatyzacji, Usługa informatyczna, Usługa, IL, ISO/IEC Wprowadzenie Strategia informatyzacji tworzona jest dla przedsi biorstw, które chc poprawi efektywno kluczowych procesów biznesowych 1 wykorzystuj c technologi informatyczn nazywan tak e technologi (ang. Information Technology ). Panuj bł dne pogl dy, i kreowanie takiej strategii słu y wył cznie wprowadzeniu informatyki do przedsi biorstwa. Faktyczn istot takiego działania jest skupienie si na kluczowych procesach przedsi biorstwa i zwi kszanie ich skuteczno ci 2 przy zachowaniu lub zmniejszaniu nakładów zwi zanych z ich realizacj. Obecnie narz dzia informatyczne stanowi zasób, którego wła ciwe u ycie przekłada si na popraw działania poszczególnych procesów przedsi biorstwa, czego dalszym efektem jest lepsza kondycja firmy. Do niedawna skuteczne zarz dzanie informatyk w przedsi biorstwie stanowiło du e wyzwanie głównie z powodu ograniczonej palety metod oceny. Kierownictwo organizacji dysponowało ograniczonymi narz dziami wspomagaj cymi definiowanie celów i oczekiwa wobec informatyki, które by w jednoznaczny sposób tłumaczyły sposób przydzielania oraz wykorzystywania zasobów. W tej chwili na rynku dost pnych jest ju wiele metod 3 i standardów 4 wspomagaj cych zarz dzaniem i wykorzystywaniem w działalno ci firmy technologii informatycznych, do których mo na zaliczy : Modele dojrzało ci procesów: Gartner Process Maturity Model, 1 Relacja pomi dzy osi ganymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami, pkt normy ISO 9000:2005, [QUAL05]. 2 Stopie w jakim planowane działania s zrealizowane i planowane wyniki osi gni te, pkt normy ISO 9000:2005, [QUAL05]. 3 Przegl d metod oceny ekonomicznej przedsi wzi informatycznych w pracy: [MAST09, s ]. 4 Przegl d standardów wykorzystywanych do zarz dzania informatyk w: [CENT10].

2 116 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Capability Maturity Model Integration (CMMI ), Service Capability Maturity Model (F. Niessink and H. van Vliet 1999), Enhanced Telecom Operations Map (etom ). Metody wspomagaj ce zarz dzanie projektami : Projects In a Controlled Environment (PRINCE2 ), Project Management Body of Knowledge (PMBOK ), Management of Risk (M_o_R ). Praktyki : Information Technology Infrastructure Library (IL ), Control Objectives for Information and related Technology (COB ), SixSigmaTM, Sun Microsystem s Operations Management Capabilities Model (OMCM), esourcing Capability Model for Service Providers (escm-sptm). Normy : ISO/IEC 20000, ISO/IEC Jak wynika z bada przeprowadzonych przez Portal Life.pl dotycz cych wykorzystywania najlepszych praktyk zarz dzania w 2005 roku biblioteka IL stanowiła koncepcj rozwa an przez 42% organizacji. W roku % organizacji uczestnicz cych w badaniu ma za sob wi c decyzj o jej wykorzystywaniu (38% stosuje IL od dłu szego czasu). Biblioteka IL uzyskała zaufanie polskiego rynku i kadry zarz dzaj cej, i stała si popularnie stosowanym zestawem dobrych praktyk 5. Dlatego w pracy zwraca si uwag na istotno zało e tej biblioteki oraz powi zanej z ni normy ISO/IEC Szczególna uwaga po wi cona została koncepcji informatycznej ( ) jako skutecznego podej cia do zarz dzania technologi informatyczn w firmie oraz ró nej perspektywie tych usług dla dostawcy i odbiorcy w zale no ci od rodzaju przedsi biorstwa. Praca rekomenduje wykorzystanie niektórych elementów biblioteki w procesie budowy strategii informatyzacji przedsi biorstwa. 2. Biblioteka IL i standard ISO/IEC IL (ang. Information Technology Infrastructure Library) to najpowszechniej akceptowane w Polsce oraz na wiecie podej cie do zarz dzania usługami informatycznymi (ang. Service Management), które w ostatnich kilkunastu latach stało si wiatowym standardem w tej dziedzinie 6. Biblioteka wspomaga porz dkowanie organizacji pod wzgl dem utrzymania i eksploatacji technologii informatycznych. Zdefiniowała i usystematyzowała spójn map procesów, relacji, ról, kluczowych poj oraz mierników, które zostały powszechnie przyj ta przez bran informatyczn. Wprowadziła tak e kultur usługow w organizacjach informatycznych. W oparciu o bibliotek IL została zbudowana norma ISO 20000, a tak e jej poprzednik brytyjski standard BS 15000, która jest zbiorem dokumentów prezentuj cych wytyczne dotycz ce zarz dzania usługami. Podstawowy zakres procesów zdefiniowanych w IL oraz ISO jest ten sam ale najwa niej- 5 [WYKO10]. 6 [FLOR10].

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, sza ró nica pomi dzy dokumentami dotyczy ich szczegółowo ci oraz przeznaczania 7. IL powstał jako zbiór najlepszych praktyk, w którym ka dy z głównych procesów opisany jest w oddzielnej publikacji wraz z obszernymi wskazówkami dotycz cymi jego interpretacji oraz implementacji. Natomiast ISO/IEC ma na celu standaryzacj obszaru a wi c definiuje jasne i czytelne wymagania, b d ce podzbiorem wytycznych IL. Cykl ycia jest tworzony przez pi faz, z których ka da zawiera wymienione poni ej procesy: Strategia usług: o Zarz dzanie portfelem usług, o Zarz dzanie finansami, o Zarz dzanie popytem. Projektowanie usług: o Zarz dzanie poziomem usług, o Zarz dzanie katalogiem usług, o Proces Zarz dzania dost pno ci, o Zarz dzanie bezpiecze stwem informacji, o Zarz dzanie pojemno ci, o Zarz dzanie dostawcami, o Zarz dzanie ci gło ci usług. Przekazanie usług: o Planowanie i wsparcie przekazania, o Zarz dzanie zmianami, o Zarz dzanie komponentami usług i konfiguracj, o Zarz dzenie wersjami i wdro eniami, o Weryfikacja i testowanie usług, o Ocena, o Zarz dzanie wiedz. Eksploatacja usług: o Zarz dzanie incydentami, o Realizacja wniosków, o Zarz dzanie uprawnieniami dost pu, o Zarz dzanie zdarzeniami, o Zarz dzanie problemami, o Funkcja Service Desk, o Funkcja Zarz dzania Technicznego, o Funkcja Zarz dzania Aplikacjami, o Funkcja Zarz dzania Eksploatacj. Ustawiczne doskonalenie usług: o Mierzenie usług, o Service Reporting, o 7-stopniowy proces doskonalenia 8. 7 [HUBE10]. 8 [FLOR10].

4 118 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Norma ISO/IEC wydana w 2005 roku definiuje wytyczne i wymagania do budowy systemów zarz dzania usługami. Podobnie jak w przypadku innych systemów zarz dzania takich jak ISO 9001 czy ISO standard okre la procesy, których zdefiniowanie i wdro enie w organizacji pozwala na kompleksowe uregulowanie obszaru pocz wszy od zarz dzania usługami, poprzez zarz dzanie infrastruktur, konfiguracj, wydajno ci, na kwestiach rozlicze finansowych sko czywszy. Norma definiuje zbiór najwa niejszych procesów, zwi zanych z: zarz dzaniem i raportowaniem poziomu usług, zarz dzaniem dost pno ci, pojemno ci oraz ci gło ci działania, zarz dzaniem bezpiecze stwem informacji, bud etowaniem i rozliczaniem kosztów, zarz dzaniem konfiguracj i zmian, zarz dzaniem relacjami z otoczeniem (klienci / dostawcy) 9. Biblioteka IL oraz standard ISO/IEC koncentruj si na wspieraniu usług, które staj si ł cznikiem pomi dzy odbiorc i dostawc tej e. To podej cie wydaje si kluczowe i zostanie dokładniej przeanalizowane w dalszej cz ci pracy. 3. Usługa informatyczna jako powi zania zasobów oraz procesów biznesowych Definicja informatycznej ( ) u ywana w bibliotece IL mówi, e to sposób dostarczania warto ci klientowi (odbiorcy ) poprzez umo liwienie mu uzyskania rezultatów, których oczekuje bez brania na siebie kosztów i ryzyk powi zanych z jej dostarczeniem 10. Aby to dokładniej wyja ni nale y wiedzie, e usług informatyczn mo emy rozwa a zarówno ze strony dostawcy jaki i odbiorcy oraz to, e kryj si pod ni zasoby informatyczne oraz procesy biznesowe, które wpływaj na jej realizacj. Z perspektywy dostawcy usługa informatyczna to zbiór powi zanych z ni zasobów (infrastruktury sprz towej, oprogramowania podstawowego, oprogramowania aplikacyjnego 11 ) umo liwiaj cych jej poprawn realizacje, który mo emy opisa map usługa zasób (Rysunek 1). Według praktyk IL relacje te nazywane s modelem konfiguracji, który niesie ze sob istotne informacje na temat zarz dzanych zasobów informatycznych 12. Relacje oraz obiekty konfiguracji mog by bardzo rozbudowane i bardziej zaawansowane od wcze niej wspomnianej mapy. Wprowadzenie modelu konfiguracji jaki i mapy usługa zasób umo liwia m.in. rzeteln wycen kosztów poszczególnych usług lub szybkie dostosowanie jej parametrów do potrzeb odbiorcy. Dzi ki dokładnemu modelowi konfiguracji dostawca mo e: oceni wpływ na siebie poszczególnych elementów w danej konfiguracji, oceni wpływy zmian na poszczególne elementy w danej konfiguracji, planowa nowe w oparciu o istniej ce elementy w konfiguracj, optymalizowa wykorzystanie zasobów. Stosowanie map usługa zasób umo liwia przejrzyste zarz dzanie kosztami i mo e wpłyn na ich optymalizacj. 9 [PBSG10]. 10 [IL09, s. 10]. 11 Warstwy infrastruktury informatycznej omówiono dokładniej w: [FLAS06, s. 15]. 12 [FLOR10, s 136].

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Usługa 1 Usługa 2 Usługa 3 Usługa N Oprogramowanie aplikacyjne Oprogramowanie podstawowe Infrastruktura sprz towa Rysunek 1. Przykładowa mapa usługa zasoby Inaczej b dzie traktowana usługa informatyczna z perspektywy odbiorcy. Zdefiniujemy j jako sposób poprawy efektywno ci procesów biznesowych 13 przedsi biorstwa poprzez zastosowanie zasobów informatycznych. Procesy biznesowe to te procesy, które s istotne z punktu realizacji celu działalno ci przedsi biorstwa i przynosz dla niego wymierne korzy ci. W takim przypadku istotne dla skutecznego zarz dzania jest stworzenie przedstawionej na Rysunku 2 mapy proces biznesowy-usługa, co zapewni obraz zapotrzebowania procesów na konkretne informatyczne oraz ułatwi pomiar ich efektywno ci. Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces N potrzeby wymagania Usługa 1 Usługa 2 Usługa 3 Usługa N Rysunek 2 Przykładowa mapa proces usługa. 13 Według normy ISO 9000:2000 proces to ka de działanie, które przekształca wej cie (dane wej ciowe) na wyj cie (dane wyj ciowe). Proces mo e w swoim "wn trzu" zawiera zbiór ró nych operacji (działa ) wzajemnie ze sob powi zanych i na siebie oddziałuj cych. Wi cej w normie ISO 9000:2000 pkt , [QUAL05].

6 120 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Konkluduj c usługa informatyczna stanowi b dzie zasób, który niesie warto dla biznesu wprost proporcjonaln do zwi kszonych efektów wspieranego procesu biznesowego lub do zmniejszonych nakładów zwi zanych z realizacj procesu. Ka de przedsi biorstwo chc c zwi kszy efektywno swojej działalno ci gospodarczej powinno w pierwszej kolejno ci rozwa y przebudow procesów biznesowych 14, w nast pnym kroku poprawi efektywno procesów za pomoc wprowadzenia dodatkowych zasobów w rozwa anym przypadku wprowadzeniem nowych usług informatycznych lub zoptymalizowanie obecnie wykorzystywanych. 4. Perspektywy usług informatycznych Według biblioteki IL dostawc i odbiorc usług informatycznych powinni my traktowa jako dwie niezale ne jednostki o ró ni cych si interesach cz sto mog to by oddzielne przedsi biorstwa. Wyró ni mo na kilka odmiennych modeli wiadczenia usług. Zale one od profilu działalno ci, dojrzało ci i przyj tego modelu zarz dzania firm. Modele podzieli mo na na te, w których usługa faktycznie wiadczona jest przez zewn trzn firm oraz na te, gdzie usługodawca nale y do struktur przedsi biorstwa. Dla zobrazowania problemu wykorzystane zostanie modelowe przedsi biorstwo, które składa si z kilku jednostek biznesowych działów zajmuj cych si wydzielonym zakresem działalno ci. Mog to by działy: zamówie, produkcji, sprzeda- y, kadr i płac, finansowy itp. Dział 2 Dział 1 Dział 3 Przedsi biorstwo Dział N Rysunek 3 Model dostarczania usług Typ I Cz sto małe firmy nie maj wydzielonych działów, w takim przypadku, dla zrozumienia modeli, nale y traktowa je jako firmy z jednym działem. Usług dostarcza specjalnie wydzielona komórka nazywana komórk, biurem lub działem, co zale y od przyj tej struktury zarz dzania. Rysunek 3 przedstawia pierwszy model, w którym ka dy dział ma w swoich strukturach komórk. Ona wiadczy informatyczne wył cznie dla tego działu i podlega kierownikowi działu. 14 Wi cej na temat przebudowy procesów biznesowych w: [PA K01, s ].

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Przedsi biorstwo Dział 2 Dział 3 Dział 1 Dział N Dział Rysunek 4. Model dostarczania usług Typ II. W takim przypadku dostawców musi by tyle samo ile w przedsi biorstwie znajduje si jednostek biznesowych działów. Takie podej cie ma swoje zalety ale tak e i wady. Do głównych zalet mo na zaliczy : ułatwion komunikacj, szybszy czas reakcji na problemy, wi kszy wpływ kierownika działu na pracowników. Przedsi biorstwo Dział 2 Dział 3 Dział 1 Dział N Firma Rysunek 5. Model dostarczania usług Typ III.

8 122 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL Do głównych wad nale : brak koordynacji działa pomi dzy komórkami ró nych działów, zwi kszone koszty działania wynikaj ce z dublowania zasobów, trudno w opracowaniu wspólnej strategii rozwoju. Drugim typem modelu dostarczania usług jest podej cie, w którym wydzielony zostaje osobny dział (Rysunek 4). Obsługuje on równocze nie wszystkie działy przedsi biorstwa. Główne zalety takiego rozwi zania to: jednolita polityka rozwoju działu, zmniejszone koszty działania wynikaj ce ze współdzielenia zasobów, wi kszy potencjał zasobów. Do głównych wad mo na zaliczy : czasami dłu szy czas reakcji na problemy, utrudniona komunikacja. Dział 2 Przedsi biorstwo Dział 1 Dział N Dział 3 Dział Firma Rysunek 6. Model dostarczania usług Typ IV podej cie hybrydowe

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Modelem typu III to wiadczenie usług przez zewn trzn firm informatyczna, tak zwany outsourcing (patrz Rysunek 5) 15. Najwa niejszymi powodami stosowania takiego podej cia jest mo liwo : redukcji kosztów i ryzyka zwi zanych z usługami, wi ksza kontrola kosztów zwi zanych z usługami, uzyskania dost pu do rozwi za informatycznych najlepszej jako ci, zwolnienia własnych zasobów do innych celów, uzyskania zasobów, którymi przedsi biorstwo nie dysponuje, przyspieszenia pojawienia si korzy ci wynikaj cych z restrukturyzacji, uporania si z usługami trudnymi do wykonywania lub niemo liwymi do kontrolowania, podziału lub przeniesienie ryzyka zwi zanego z infrastruktur 16. Ostatnim modelem jest podej cie hybrydowe, które zakłada nieobligatoryjne wyst powanie ka dego z dostawców (Rysunek 6). Mog w nim wyst powa komórki i działy ale tak e firmy zewn trzne. Takie podej cie wyst puje w mocno rozwini tych organizacjach. Cz sto wprowadza trudno ci w oszacowaniu rzeczywistych kosztów i korzy ci utrzymywania informatyki, ale mo e by spowodowane zapotrzebowaniem na, których nie mo e dostarczy jeden dostawca. Taki model zapewnia wi ksz elastyczno oraz swobod w korzystaniu z ró nego typu dostawców. 5. Usługa informatyczna w kreowaniu strategii informatyzacji przedsi biorstwa Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa mo e opiera si na wybranych praktykach biblioteki IL. Szczególnie cenna wydaje si adaptacja wypracowanego podej cia do zasobów informatycznych traktuj cego je jako usług informatyczn daj ca dwupłaszczyznowe mo liwo ci. Przede wszystkim oparcie strategii informatyzacji na modelu proces biznesowy usługa informatyczna pomaga w u wiadomieniu zarz dzaj cym (dysponentom finansów) zapotrzebowania procesów biznesowych na nowe zasoby w postaci informatyki. Obiekt informatycznej ukrywa zb dne dla decydenta informacje techniczne ( rodki informatyczne konieczne do jej realizacji), za to niesie potrzebne informacje o tym, które procesy biznesowe zaspokoi oraz w jakim stopniu zmniejszy zwi zane z nimi nakłady (zastosowanie wyceny ABC ang. Activity-Based Costing) 17, a tak e jakie s koszty utrzymania informatycznej. Pozwala to na okre lenie zapotrzebowania na zasoby informatyczne i w prosty sposób tłumaczy zasadno poniesionych nakładów. Nakłady te mog zosta oszacowane za pomoc opracowanej mapy usługa -zasób lub dokładniejszego modelu konfiguracji usług. Taki model wraz z przyło onymi metodami 15 Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczaj cym korzystanie z zasobów zewn trznych, [WIKI10]. 16 Opracowano na podstawie: [CHAR02]. 17 Activity-Based Costing (ABC) jest metod pomiaru i analizy kosztów po rednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalaj c na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji, polegaj c na powi zaniu zu ycia zasobów z działaniami oraz działa z obiektami kosztowymi na podstawie stopnia ich wykorzystania.

10 124 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL pomiaru np. TCO (ang. Total Cost of Ownership) 18, umo liwia okre lenie szacunkowych kosztów ka dej informatycznej. Zdarza si, e przedsi biorstwo nie musi szacowa kosztów systemu usług informatycznych zrobi to firma zewn trza, która b dzie chciała takie wiadczy. Przedsi biorstwo znaj c potencjalne zapotrzebowanie na informatyczne mo e okre li ich parametry CFS KPI i wysła zapytanie ofertowe na rynek (Rysunek 7). W odpowiedzi firmy powinny zgłosi swoje oferty (zapewniaj ce wła ciwy poziom usług) przedstawiaj ce warunki kosztowe. W przypadku rozwa ania dostawcy porównanie kosztów alternatywy pozwoli na wybór najta szej. Przedsi biorstwo Dział 2 Dział N Dział 1 Dział 3 Potrzeba usług zapytanie ofertowe Rynek Firma Firma Oferty Firma Rysunek 7. Usługi na rynku Druga płaszczyzna mo liwo ci wynikaj cych z wprowadzenia usług jest skierowana do komórek lub działów. Jednostki te s zazwyczaj traktowane w przedsi biorstwie jako centra kosztów. Zajmuj si one bowiem głownie utrzymaniem informatyki, dlatego w oczach kierownictwa stanowi koszt dla przedsi biorstwa nie generuj c przychodów. Bardzo ci ko jest wskaza mierzalne korzy ci wynikaj ce z informatyki. Wprowadzenie modelu proces-usługa oraz usługazasób, ewentualnie modelu konfiguracji zapewni przejrzysto i mo liwo oszacowania pracy działu. Jednoznacznie okre li to wła cicieli procesów, dla których wystawiane s przerzucaj c na nich koszty. Dodatkowo znaj c powi zanie zasobów z usługami wiadomym b dzie, co generuje ten koszt. Działy przypisuj c okre lony koszt do wła cicieli procesów przerzuci na 18 Total Cost of Ownership (TCO) zgodnie z Gartner Group, jest to całkowity koszt pozyskania, instalowania, u ytkowania, utrzymywania i w ko cu pozbycia si aktywów w firmie na przestrzeni okre lonego czasu. Wi cej: [TCO10].

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, nich odpowiedzialno. wiadczenie usług oraz ich wycena powoduje, e komórka staje si centrami zysków. 6. Podsumowanie Wykorzystywanie istniej cych standardów oraz zasad współczesnego rynku w procesie tworzenia strategii informatyzacji przedsi biorstwa mo e okaza si dobr praktyk. Obecnie na rynku, nie tylko informatycznym, bardzo popularna jest biblioteka IL oraz standard ISO/IEC 20000, które to wykorzystuj koncepcj informatycznej jako skutecznego podej cia do zarz dzania technologi informatyczn w firmie. Adaptacja tego rozwi zania wymaga zrozumienia wielorakiego podej cia do informatycznej zale nego od rodzaju i dojrzało ci przedsi biorstwa. Opracowanie modeli dostarczania informatycznych u wiadamia jak ró n rol mog mie odbiorcy i dostawcy informatycznej oraz ich zakres obowi zków przy kształtowaniu strategii firmy. Budowanie map usługa technologia oraz map procesy biznesowe usługa, nast pnie przyło enie odpowiednich metod pomiarowych mo e przyczyni si do zwi kszenia efektywno ci przedsi biorstwa poprzez lepsze wykorzystanie zasobów lub podniesienia skuteczno ci procesów biznesowych. Dodatkowo mo e to wpłyn na zwi kszenie czytelno i mierzalno informatyki w projektowaniu i realizacji strategii informatyzacji. Bibliografia [1] Blikle A. J.: Doktryna jako ci. Wydanie elektroniczne. Warszawa, 4 maja [2] Centrum bezpiecze stwa: ( ). [3] Charles L. Gay: Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdra anie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków [4] Flasi ski M.: Zarz dzanie projektami informatycznymi. PWN, Warszawa [5] Florys M.: Akredytowane szkolenie IL V3 Foundation. CTPartners S.A. Warszawa [6] Huber Z.: ( ). [7] Itlife: ( ). [8] Itil: ( ). [9] IL V3 Foundation Handbook. TSO, London [10] Mastalerz M. W.: Ekonomiczne aspekty wyboru systemu e-learningu w szkole wy szej. Rozprawa doktorska. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin [11] Pa kowska M.: Zarz dzanie zasobami informatycznymi. Difin, Warszawa [12] Pbsg: ( ). [13] Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005), European Committee for Standardization, Brussels September [14] TCO: ( ). [15] Wikipedia: ( ). [15] Wykorzystywanie najlepszych praktyk zarz dzania. Raport z badania w Polsce w roku ( ).

12 126 Perspektywa usług informatycznych na tle zalece biblioteki IL SERVICE PERSPECTIVE ON THE BACKGROUND OF IL RECOMMENDATIONS Summary Creating an strategy needs to adapt its content to the existing standards and the principles of the contemporary market. A good practice is the use of developed solutions and recommendations that are used for a long time in companies that are potential suppliers of solutions. Work will focus on the use of the popular assumptions of IL. Inclusion of these approaches will affect the transparency of the objectives of the strategy by increasing the efficiency of its implementation. Keywords: strategy, service, IL, ISO/IEC Instytut Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 OPIS POSTĘPOWANIA CEL: Celem niniejszej instrukcji jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZJ w sposób zapewniający pełną analizę badanego procesu i powiązań tego procesu z innymi występującymi

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI P A W E Ł W A L C Z A K, M I C R O S O F T ZNACZENIE ROZPORZĄDZENIA Projekt Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ANALIZY BIZNESOWEJ DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU

DOKUMENT ANALIZY BIZNESOWEJ DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU Niniejszy dokument Analizy Biznesowej jest podstawowym narzędziem pracy Analityka Biznesowego a jednocześnie najważniejszym produktem fazy analizy biznesowej. Powstaje on w

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo