Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT"

Transkrypt

1 Monika Woźniak * Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT Wstęp Zwiększające się wymagania i oczekiwania wobec IT w zestawieniu z aktualnymi wynikami raportów dotyczącymi stopnia powodzenia realizowanych projektów IT [m. in. The Standish Group Raport 2011, Gartner Raport 2011, Harvey Nash Raport 2011], wymuszają konieczność większego zgłębienia złożoności problematyki w tym zakresie. Liczebność i popularność sprawdzonych metodyk zarządzania projektami IT [Project Management Institute, 2006], [Grupa PM, 2012], oraz ciągłe udoskonalanie ich mechanizmów i technologii [Hoque, Bruckner, 2011], nie przyniosły bowiem oczekiwanych rezultatów. Autorka w swych pracach badawczych zwraca uwagę na rolę i miejsce klienta w projektach IT, jako krytycznego czynnika sukcesu. Wskazuje na potrzebę diagnozy klienta, wprowadzając jednocześnie pojęcie dojrzałości klienta. Niemniej jednak, mimo całej istotności i złożoności aspektów klienta, należy zauważyć, jako równie ważną dla problematyki badanej dziedziny przedmiotowej, konieczność analizy roli i właściwości lidera IT. Lidera IT rozumianego jako ogniwo będące łącznikiem między klientem a firmą/zespołem IT. Podejmując badania nad modelem lidera IT odpowiadającym współczesnym wyzwaniom, można oczekiwać, że wpłyną one w istotny sposób na czynnik klienta, wymieniany do tej pory na pierwszym miejscu w powodzeniu projektów IT. Zasadność oczekiwania takiego wpływu wynika ze schematu kontaktów na linii klient firma/zespół IT, odbywających się poprzez ścisłą interakcję klient lider IT [II Konferencja Computerworld i CIO, 2010]. Celem artykułu jest zatem ustalenie jakie elementy powinny leżeć u podstaw lidera IT, aby mógł on spełnić warunek konieczny do bycia współczesnym liderem zespołu IT. Następnie zaproponowanie nowatorskiego podejścia do kluczowych, dla powodzenia przedsięwzięć IT, * Dr, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne UG, ul. Piaskowa 9, Sopot

2 122 Monika Woźniak decyzji wyboru odpowiedniej metodyki projektu IT przez lidera IT. Autorka uczyniła to poprzez badania polegające na eksploracji i analizie bieżących informacji w literaturze przedmiotu, wyników aktualnych raportów badawczych oraz wniosków uzyskanych z wywiadów. 1. Piramida skutecznego liderowania W wielowymiarową rolę lidera IT wpisuje się definicja przywództwa. Lider IT jest bowiem przywódcą dla podlegającego mu zespołu IT. W literaturze przedmiotu występują liczne definicje przywództwa, które kształtowały się na przestrzeni lat i różnych form zarządzania [Robbins, DeCenzo, 2010]. Przeważnie jest to ogólny wykaz niezbędnych cech jakimi powinien charakteryzować się kandydat na przywódcę. Jednak problematyka związana z przywództwem jest znacznie bardziej złożona niż zbiór cech. Posiadanie pożądanego dla przywódcy zestawu cech nie wystarczy, żeby być skutecznym liderem [Mrówka, 2011]. Przywództwo jest bowiem procesem polegającym na umiejętności wyboru których cech użyć, jaki model przywództwa zastosować do danej sytuacji 1, w jakiej firma się znajduje. Procesowi temu powinna nieodłącznie towarzyszyć rzetelna wiedza i pełna świadomość wszystkich możliwości oraz znajomość zasobów ludzkich, którym ma się przewodzić. Celem tego procesu jest maksymalizacja skuteczności podjętych działań poprzez efektywną koordynację wszystkich wymienionych aspektów. Można zbudować swego rodzaju piramidę wymogów dla skutecznego liderowania (rysunek 1). U podstaw piramidy leży zbiór cech osobowościowych, bez których nie można być dobrym liderem. Cechy te są licznie wymieniane w literaturze przedmiotu. Do podstawowych należy zaliczyć te, które zostały szczególnie wyróżnione i uznane za niezbędne w wyniku badania liderów w ramach programu Talent Club 2 : umiejętność zarządzania ludźmi (87,1%), cechy interpersonalne (76,6), kreatywność (69,4%), elastyczność w podejściu do problemu (66,4%), 1 Pojęcie sytuacji należy tutaj postrzegać wielowymiarowo. Symbolizuje ono bowiem nie tylko umiejscowienie firmy w otoczeniu, w określonych warunkach rynkowych, ale również zadania i wyzwania przed jakimi firma stoi. 2 Całość badań na

3 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 123 Rysunek 1. Piramida skutecznego liderowania Źródło: Opracowanie własne. obiektywizm (55,7%), podejmowanie ryzyka (54,7%), doświadczenie (54,3%), talent (46,6%), wykształcenie (45,1%), specjalizacja w swojej dziedzinie (37,8%), bezwzględność w dążeniu do celu (30,0%), autorytarne rozwiązywanie problemów (27,6%), umiejętność pozytywnego manipulowania (24,5%). Znajomość modeli przywództwa i mechanizmów zarządzania oraz specyfiki firmy to niezbędne merytoryczne podstawy do podejmowania trafnych decyzji kierowniczych. Na nich oraz na dobrej znajomości swoich podwładnych opiera się kolejny szczebel piramidy, jakim jest umiejętność doboru odpowiedniej kombinacji cech i modelu przywództwa do danej sytuacji i pracowników. Kolejny etap zdolność wyczuwania specyfiki sytuacji i aktualnego nastawienia pracowników jest kwintesencją doświadczenia zdobywane-

4 124 Monika Woźniak go przez lata pracy oraz poziomu inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych. Piramida jest zwieńczona skutecznym reagowaniem i działaniem, które będzie opierać się zarówno na wiedzy i znajomości zagadnień wymienionych w niższych szczeblach piramidy, jak i posiadanych kompetencjach i doświadczeniach. Ważnym jest aby lider był świadomy zarówno posiadanych cech, umiejętności, wiedzy i doświadczeń, wspierających jego przywódczość, jak i swoich braków w poszczególnych aspektach piramidy w danym momencie. Oczywiście na każdym etapie tej piramidy obowiązuje lidera aktualna wiedza w niezbędnym zakresie dla jego obszaru działania oraz jak największa świadomość osadzenia w otaczającym go świecie (warunki rynkowe, bliższe i dalsze otoczenie). Niezwykle istotna jest też znajomość w poszczególnych przypadkach sytuacyjnych stopnia uzależnienia zarówno od zewnętrznych, jak i wewnętrznych warunków oraz możliwości w zakresie obszaru i różnorodności opcji wyboru. Ze względu na złożoność roli i funkcji lidera IT, aspekty związane z podstawami przywództwa zostały w niniejszym opracowaniu zebrane i przedstawione w skondensowanej postaci w formie piramidy. Niemniej jednak, piramida ta jest efektem eksploracji zarówno klasycznej literatury, jak i najnowszych badań z obszaru zarówno psychologii, jak i zarządzania w zakresie zagadnień dotyczących liderowania 3. Powinna stanowić zatem dobrą podstawę dla wyboru i rozwoju współczesnego lidera IT, tzw. warunek konieczny, by można było mówić o szansie bycia dobrym liderem IT. 2. Problem badawczy i metodologia badań Jak wynika z raportów w ostatnim dziesięcioleciu dokonała się istotna zmiana w strukturze i hierarchii czynników, które w decydującym stopniu wpływają na powodzenie przedsięwzięć IT. Aktualnie na pierwszy plan wysunęła się świadomość roli klienta w projektach IT. Zjawisko to może stanowić obecnie istotny obszar dla badań naukowych, gdyż mimo całej gamy dopracowanych metodyk projektów IT, dbaniu o standardy, wciąż zbyt mały odsetek przedsięwzięć IT kończy się sukcesem. 3 Zob. m. in. [Chełmiński i inni, 2011], [Crisp, 2009], [Forrester Research, 2012], [Fundacja IT Leader Club Polska, 2011],[Garai, 2009], [Hereć-Olejnik, 2006], [Perlman, 2007], [Zaleśkiewicz, 2011].

5 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 125 Z uwagi na fakt iż ogniwem łączącym zespół IT z klientem w przedsięwzięciach IT jest lider IT, należy uznać za istotną, dla problematyki badanej dziedziny przedmiotowej, weryfikację jego roli, funkcji i właściwości w świetle wspomnianych wyników raportów i aktualnej potrzeby zmian. Podjęte prace badawcze przebiegały trzema ścieżkami (rysunek 2), które dobrano zgodnie z zasadą maksymalizacji jakości i ilości pozyskanych informacji, niezbędnych do uzyskania pełnego obrazu badanego zjawiska [Gauch, 2002]. Rysunek 2. Ścieżki prac badawczych Źródło: Opracowanie własne. Badaniem empirycznym objęto polskie firmy z branży IT, świadczące usługi oprogramowania na zamówienie, w których w pierwszej połowie 2012 roku zainicjowano więcej niż 2 projekty IT. Istotnym było otrzymanie informacji o charakterze jakościowym, dających wyczerpujące odpowiedzi na pytania typu Dlaczego? [Silverman, 2006]. Jako metodę zastosowano więc wywiad zogniskowany. Dla uzyskania efektu szerszej perspektywy [Kruger, Casey, 2000] uczestnikami wywiadów w każdej jednostce badania byli zarówno kierownicy różnych szczebli, jak i szeregowi pracownicy działu IT. Stworzyło to możliwość konfrontacji w zakresie postawionych problemów badawczych i uzyskanie pełnego obrazu [Hennink i inni, 2010]. 3. Specyfika współczesnych przedsięwzięć IT a lider IT Specyfika współczesnych przedsięwzięć IT powinna implikować zakres wymagań i oczekiwań względem lidera IT. Wiedza i zdolności lidera IT są weryfikowane przez znacznie większy obszar niż zwykłego lidera [Woźniak, 2012]. Wystarczy spojrzeć na najważniejsze aspekty aktualnie realizowanych projektów IT [Phillips, 2011]:

6 126 Monika Woźniak duży zakres, nietypowość i niepowtarzalność, wysoki stopień trudności, duży stopień ryzyka, wpisanie w dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe i otoczenia, przekładające się na potrzebę elastyczności w realizacji projektów IT. Dlatego też przy kreowaniu odpowiedniej osoby na to stanowisko powinno się brać pod uwagę znacznie większy zakres cech i umiejętności, niż te standardowo wymieniane przez literaturę przedmiotu na temat liderowania Lider IT na styku firma-klient W kontaktach na linii firma klient to właśnie lider IT jest kluczowym elementem. Rola i funkcje lidera IT są neuralgicznym punktem przedsięwzięć IT. Wskazują na to wcześniej wspomniane przesłanki wyniki badań i raportów ukazujące brak świadomości roli klienta jako krytyczny czynnik niepowodzenia projektów IT. Patrząc na podjęty problem badawczy od strony firmy należy stwierdzić, że lider IT jako najbliższy klientowi element firmy w przedsięwzięciach IT, pretenduje do bycia w centrum uwagi badań nad zwiększeniem skuteczności realizowanych projektów w tej branży. Szczególnej uwadze powinna podlegać jego interakcja z klientem Efektywny lider IT Mając na uwadze efektywność relacji z klientem lider IT powinien odznaczać się w pierwszym rządzie zdolnościami interpersonalnymi i umiejętnościami komunikacyjnymi. Jest to podstawa bez której pozostałe niezbędne elementy nie będą mogły się ujawnić i być skutecznie użyte [Baney, 2009]. Kolejne istotne dla podjętej problematyki aspekty, jakimi powinien odznaczać się lider IT, to [Harvey Nash, 2011]: niezbędny zakres wiedzy z obszaru, w którym jest osadzony projekt IT, znajomość i umiejętność stosowania metod angażujących klienta, świadomość ryzyka i zagrożeń związanych z projektem, świadomość implikacji między rodzajem klienta a stosowaną metodyką projektu IT. Posiadana wiedza, kompetencje i doświadczenie pomogą w wyborze odpowiedniej metodyki projektu IT. Na wybór ten powinny składać się: specyfika realizowanego przedsięwzięcia,

7 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 127 zespół realizujący przedsięwzięcie, rodzaj klienta. Najczęściej jednak wybór metodyki jest zdeterminowany przez zespół realizujący przedsięwzięcie. Oznacza to, że projekt IT realizowany jest przy pomocy takiej grupy metodyk, jakich dany zespół używa, w jakich czuje się najlepiej i ma największe doświadczenie [Heagney, 2011]. Jeżeli tak dobrana metodyka pochodzi z grupy metodyk pasujących do danego rodzaju klienta, to uzyskuje się w efekcie stan zbliżony do najbardziej pożądanego. W przypadku często występującej jednak rozbieżności w tym zakresie podjęte projekty kończą się zamknięciem lub niepełną realizacją. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę zaproponowania nowego podejścia do tak kluczowych, dla powodzenia przedsięwzięć IT, decyzji wyboru odpowiedniej metodyki projektu IT. Powinno być ono oparte na analizie ukierunkowania poszczególnych wyżej wymienionych elementów na typ metodyki oraz ocenie siły tego ukierunkowania. Parametry te można zapisywać w postaci macierzy krosowych, które po nałożeniu mogą wskazać na najodpowiedniejszą metodykę dla danego projektu IT. Takie podejście wymagać będzie od lidera IT dodatkowo ogromnego doświadczenia i wyczucia w analizie i ocenie wskazanych parametrów oraz podejmowaniu tego typu decyzji. W rzeczywistości bowiem rzadko występują przypadki, w których osiąga się jednoznaczne wskazanie jaka metodyka będzie najbardziej efektywna dla danego projektu IT. Z reguły będzie to wybór oparty na kompromisach. To od lidera IT zależeć będzie któremu z elementów ostatecznie podporządkuje wybór metodyki projektu IT, w sytuacji skrajnych rozbieżności. Wówczas to największym atutem lidera IT obok zdolności przywódczych, znajomości obszaru dziedzinowego realizowanego projektu będą kompetencje miękkie, dzięki którym zminimalizuje ryzyko pomyłki. Możliwe kombinacje interakcji elementów wyboru i metodyki projektu IT zostały przedstawione na rysunkach 3 i 4. Poszczególne elementy wyboru zostały oznaczone na czarno lub szaro. Czarny oznacza, że najodpowiedniejsze dla danego elementu są metodyki z grupy klasycznych, a szary z grupy lekkich.

8 128 Monika Woźniak Rysunek 3. Interakcja pomiędzy kombinacją elementów wyboru a klasycznymi metodykami projektu IT Źródło: Opracowanie własne. Rysunek 4. Interakcja pomiędzy kombinacją elementów wyboru a lekkimi metodykami projektu IT Źródło: Opracowanie własne.

9 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 129 Najbardziej pożądany stan to taki, w którym wszystkim trzem kluczowym elementom wyboru odpowiada ta sama grupa metodyk. Niestety taka sytuacja w praktyce należy do rzadkości. Dlatego też tym bardziej kluczową dla powodzenia przedsięwzięcia IT staje się rola lidera IT, jako głównego decydenta donośnie metodyki projektu IT Podsumowanie Lider IT posiadając informacje na temat specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, znający swój zespół projektowy oraz aktualny stan dojrzałości klienta, będzie musiał w wyważony sposób podjąć trafną decyzję o wyborze metodyki dla realizowanego projektu IT. Decyzja ta powinna charakteryzować się optymalnością w stosunku do wyżej wymienionych elementów wyboru (specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, zespołu projektowego, rodzaju klienta). Potrzeba optymalności wynika z faktu, iż w praktyce rzadko ma się do czynienia ze stanem idealnym, gdy wszystkim elementom wyboru odpowiada ta sama metodyka (rysunki 3 i 4). Wówczas lider IT musi rozważyć, który z wymienionych elementów ma największą siłę w danym przedsięwzięciu IT i jemu podporządkować wybór metodyki projektu IT. W stosunku do pozostałych elementów wyboru natomiast, powinien ustalić stopień i rodzaj ich odchyleń od preferencji właściwych dla ustalonej metodyki. Następnym krokiem powinno być podjęcie niezbędnych działań zmierzających do jak największej niwelacji różnic pomiędzy ich aktualnym stanem, a tym pożądanym dla zastosowanej metodyki projektu IT. Tylko w taki sposób lider IT będzie mógł uzyskać największą efektywność w warunkach stanu nieidealnego. Wymagać to będzie od lidera IT oprócz niezbędnej wiedzy i kompetencji, dużej dozy wyczucia nabywanego w trakcie doświadczeń uzyskiwanych poprzez podejmowanie wyzwań współczesnego IT. Zakończenie W obliczu faktu istnienia licznych i bardzo dobrze dopracowanych metodyk projektów IT oraz braku zadowalającego wskaźnika przedsięwzięć IT zakończonych sukcesami autorka w swych pracach badawczych ukierunkowała się na klienta IT i lidera IT (jako przedstawiciela zespołu IT). Obszary te bowiem w trakcie gwałtownego rozwoju metod i technik związanych ze wspomaganiem projektów IT zostały zaniedbane, szczególnie w rozumieniu podejścia do czynnika ludzkiego. Wypełnienie tej luki umożliwi zwiększenie odsetka projektów zakończonych pełnym sukcesem.

10 130 Monika Woźniak W opracowaniu wskazano na potrzebę wielopłaszczyznowości i elastyczności w sprawowaniu funkcji współczesnego lidera IT. Efektywność lidera IT została powiązana ze świadomością roli klienta w projektach IT, jako krytycznego czynnika sukcesu współczesnych przedsięwzięć IT. Uczyniono to poprzez wskazanie na konieczność trafności oceny rodzaju klienta i jego dopasowania do metodyki projektu IT, której powinien dokonać lider IT. Następnie istotnym będzie zarządzanie realizacją przedsięwzięcia IT, na tyle umiejętne, aby rolę klienta wpisać w wykonywany projekt w sposób adekwatny do jego ustalonych właściwości. Do tego dochodzi posiadanie i stosowanie cech i zdolności odpowiadających specyfice współczesnych przedsięwzięć IT. Wyzwania jakie stawiają przed liderem IT aktualne wymagania i oczekiwania wobec branży IT, każą ewoluować tej roli w kierunku profesjonalisty o hybrydowych właściwościach, pozwalających na łączenie wiedzy i umiejętności technicznych z miękkimi technikami zarządzania. Świadomość dynamiki procesów rynkowych, zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych możliwości firmy, czy zespołu oraz rangi tych innowacyjnych procesów [Sadkowska, Chmielewski, 2007], wymagać będzie ciągłego weryfikowania i doskonalenia roli lidera IT i jego sposobów pracy. Monitorowanie wyżej wymienionych obszarów poprzez badania pozwalające na bieżące wytyczanie kierunków zmian, stanowi zatem jedyną drogę mogącą prowadzić do poprawy skuteczności realizacji przedsięwzięć IT w organizacjach gospodarczych. Literatura 1. Baney J. (2009), Guide to Interpersonal Communication (Guide to Business Communication Series), Prentice Hall. 2. Chełmiński D., Drzewiecki A., Kubica E. (2011), Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu, Wolters Kluwer Polska. 3. Crisp R. J., Turner R. N. (2009), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa. 4. Forrester Research webinarium, styczeń Fundacja IT Leader Club Polska, Garai L. (2009), Identity Economics - An Alternative Economic Psychology, 7. Gartner, Raport 2011.

11 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT Gauch H. (2002), Scientific Method in Practice, Cambridge University Press. 9. Grupa PM (2012), Metodyki Zarządzania Projektami, 10. Harvey Nash, IT Leadership Report Heagney J. (2011), Fundamentals of Project Management, AMACOM. 12. Hereć-Olejnik E. (2006), Przywództwo lepszą stroną zarządzania, 13. Hoque F., Bruckner J. (2011), The Power of Convergence: Linking Business Strategies and Technology Decisions to Create Sustainable Success, AMACOM Krueger R., Casey M. (2000), Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, Sage Publications. 16. Mrówka R. (2011), Przywództwo w organizacjach, Wolters Kluwer Polska. 17. Perlman M. (2007), History of Economic Analysis, Oxford University Press, USA. 18. Phillips J. (2011), IT Project Management. On Track from Start to Finish, The McGraw-Hill Companies. 19. Project Management Institute (2006), PMBOK Guide Third Edition Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC. 20. Robbins S., DeCenzo D. (2010), Fundamentals of Management, Prentice Hall. 21. Sadkoska J., Chmielewski M. (2007), The role of process innovation and technological change in gaining competitive advantage, w: Selected aspects the competitiveness of economies and enterprises, Publishing House Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin. 22. Silverman D. (2006), Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction, Sage Publications Ltd. 23. The Standish Group, Raport Woźniak M. (2012), The Innovative Potential and Problems of the Modern IT Projects, New Generation Enterprise and Business Innovation Systems, CAiSE, Springer. 25. Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa. 26. Zarządzanie Projektami IT, II Konferencja Computerworld i CIO, marzec 2010.

12 132 Monika Woźniak Streszczenie Współcześnie zmiany i rozwój w biznesie nie jest możliwy bez przemian w sektorze IT. Wyniki aktualnych raportów badawczych wskazują jednak, że dotychczasowa ścieżka dynamicznych zmian technologicznych w IT nie jest już wystarczającą. Mimo dopracowanych narzędzi informatycznych, różnorodności sprawdzonych metodyk zarządzania projektami IT, występuje zbyt duży odsetek niezadowolonych klientów (firm) i przedsięwzięć zakończonych niepowodzeniem. Zaobserwowane zjawiska skłoniły autorkę do podjęcia badań nad ich przyczynami. Kluczowym elementem dla przedsięwzięć IT okazał się klient jego miejsce i rola w projektach IT. Konieczność uwzględnienia tego elementu w nowy sposób wiąże się z postawieniem na zasoby ludzkie i zmiany mentalne w funkcjonowaniu działów IT. Warunkiem tych niezbędnych przemian jest odniesienie się do roli lidera IT. Stworzenie funkcji efektywnego lidera IT musi nastąpić w powiązaniu ze świadomością roli klienta w projektach IT. Dział IT uzyska wówczas większą otwartość i przepustowość. Zwiększenie elastyczności sektora IT względem biznesu wpłynie na wzrost stopnia powodzenia przedsięwzięć IT. Organizacje natomiast będą lepiej radzić sobie z rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami otoczenia oraz dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Słowa kluczowe efektywne zarządzanie projektami IT, przywództwo, ewolucja ról w IT, profil lidera IT IT Leader of the dilemmas and challenges of the modern IT projects (Summary) Currently IT has become an integral part of the structure and functioning of business organizations. We cannot talk about the changes and development in business without a change in the IT sector. Results of the recent research reports indicate that, the dynamic path of technological change in IT is no longer sufficient. Despite the elaborated tools, variety of proven IT project management methodologies, still there is too large percentage of dissatisfied customers (companies) and unsuccessful ventures. The observed phenomena have led the author to undertake research into their causes. A key element for IT projects is a customer - its place and role in IT projects. Need to include this item in a new way involves placing human resources and mental changes in the functioning of IT departments. The reference to the role of IT leadership is the condition of these necessary changes. Creating a function of an effective IT leader should be made in conjunction with the awareness of the client's role in IT projects. Then, the IT department will receive the greater openness and throughput. Increasing the flexibility of the IT sector, the business will increase the degree of success in IT projects. As a result organ-

13 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 133 izations will better cope with the growing demands and expectations of the environment and rapidly changing market conditions. Keywords effective management of IT projects, leadership, evolution of roles in IT, IT leader profile

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu O czym będziemy mówić? Zarządzanie ryzykiem Co to jest ryzyko Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja czynników

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH. o COBIT 5

ISTOTNYCH. o COBIT 5 ISTOTNYCH 5FAKTÓW o COBIT 5 Informacja jest kluczowym zasobem wszystkich organizacji. Od momentu powstania informacji do jej zniszczenia, technologie informatyczne odgrywają znaczącą rolę w jej przetwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budowanie projektowego tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kreatywność w zarządzaniu projektami

Kreatywność w zarządzaniu projektami Anna Nowakowska Kreatywność w zarządzaniu projektami Dane adresowe Symetria Agencja e-biznes i dom mediowy ul. Wyspiańskiego 10/4 60-749 Poznań Kontakt tel.: 061 864 36 55 faks: 061 864 36 55 e-mail: symetria@symetria.pl

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów:

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami

Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami Mariusz Augustyniak Project Manager & Coach Coaching w Zarządzaniu Projektami Zamiast wstępu Aspiracje i doświadczenie Co wiemy o? Coaching

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI PODSUMOWANIE WYNIKÓW MAŁGORZATA KUSYK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI - agenda AGENDA 1. Cel badania 2. Metoda 3. Wyniki 4. Wnioski - cel Celem badania było:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną... żeby móc korygować swoje błędy zanim popełnimy je w rzeczywistym świecie i narazimy firmę na straty Potrzeba biznesowa (Gdzie są wyzwania?) Według

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10.

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10. Bez celu ani rusz Karolina Zmitrowicz Niepowodzenia projektów informatycznych to nieustannie wdzięczny temat pojawia się na konferencjach, szkoleniach, w prasie i innych publikacjach. Badaniem przyczyn

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencyjny - założenia

Projekt Kompetencyjny - założenia Projekt Kompetencyjny - założenia sem. V 2013 kgrudzi.kis.p.lodz.pl projekt kompetencyjny 1 System informatyczny zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 4 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy zajmować? Powtórzenie kluczowych zagadnień Prosty test

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł em w Project Management Opis O powodzeniu w realizacji danego projektu decyduj ą jego uczestnicy, a kluczow ą rol ę peł ni tu kierownik projektu. To on jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0 jest wyjątkową platformą edukacyjną koncentrującą się na rozwoju kompetencji przywódczych. Jej niewątpliwym atutem, stanowiącym o jej unikatowości, jest dostępność różnorodnych w swojej formie materiałów

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Cena: 980 zł netto (1 osoba / 2 dni

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Co potrzeba aby założyć start up sukcesem. Tadeusz Uhl Akademia Górniczo Hutnicza EC Grupa sp. z o.o

Co potrzeba aby założyć start up sukcesem. Tadeusz Uhl Akademia Górniczo Hutnicza EC Grupa sp. z o.o Co potrzeba aby założyć start up sukcesem Tadeusz Uhl Akademia Górniczo Hutnicza EC Grupa sp. z o.o Definicja firmy start up Start up to przedsięwzięcie biznesowe, które w swoim modelu ma innowacje, czyli

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej FREE ARTICLE Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej Luty 2009 Podobnie jak kultury społeczne świata różnią się od siebie, tak też jest w przypadku kultury biznesowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Project Management at schools. Nauczanie zorientowane na projekty w szkołach ponadpodstawowych

Project Management at schools. Nauczanie zorientowane na projekty w szkołach ponadpodstawowych Project Management at schools Nauczanie zorientowane na projekty w szkołach ponadpodstawowych Jak rozumiemy słowo projekt? Słowo projekt posiada wiele znaczeń w j.polskim. Na potrzeby tej prezentacji,

Bardziej szczegółowo

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Krajowy Koordynator Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Małgorzata Dońska-Olszko www.european-agency.org Opracowano

Bardziej szczegółowo

Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku

Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku UCHWAŁA NR 35/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej

W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej Krzysztof Michał Nowak By odpowiedzieć na pytanie w jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej, warto przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW Dlaczego proste rzeczy są takie trudne i rzadko udaje się je w pełni zrealizować 1 Plan wystąpienia Powody,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU Dr Jerzy Choroszczak Kontrola w zarządzaniu projektami Kontrola terminów przygotowania i wykonawstwa projektu Kontrola zużycia zasobów Kontrola kosztów przygotowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki 3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT ORGANIZACYJNY Każda firma jest inna. Każdy zespół handlowy jest inny. Problemy w sprzedaży bardzo

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 Podejście projektowe w biznesie: Czym jest projekt i jakie są jego cechy? Czym jest podejście projektowe? Jakie działania biznesowe wspiera podejście

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Projekt badawczy XI 2010 VI 2011 Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji seniorów Partnerzy: Fundacja Aktywny Senior Kto? Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo