Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT"

Transkrypt

1 Monika Woźniak * Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT Wstęp Zwiększające się wymagania i oczekiwania wobec IT w zestawieniu z aktualnymi wynikami raportów dotyczącymi stopnia powodzenia realizowanych projektów IT [m. in. The Standish Group Raport 2011, Gartner Raport 2011, Harvey Nash Raport 2011], wymuszają konieczność większego zgłębienia złożoności problematyki w tym zakresie. Liczebność i popularność sprawdzonych metodyk zarządzania projektami IT [Project Management Institute, 2006], [Grupa PM, 2012], oraz ciągłe udoskonalanie ich mechanizmów i technologii [Hoque, Bruckner, 2011], nie przyniosły bowiem oczekiwanych rezultatów. Autorka w swych pracach badawczych zwraca uwagę na rolę i miejsce klienta w projektach IT, jako krytycznego czynnika sukcesu. Wskazuje na potrzebę diagnozy klienta, wprowadzając jednocześnie pojęcie dojrzałości klienta. Niemniej jednak, mimo całej istotności i złożoności aspektów klienta, należy zauważyć, jako równie ważną dla problematyki badanej dziedziny przedmiotowej, konieczność analizy roli i właściwości lidera IT. Lidera IT rozumianego jako ogniwo będące łącznikiem między klientem a firmą/zespołem IT. Podejmując badania nad modelem lidera IT odpowiadającym współczesnym wyzwaniom, można oczekiwać, że wpłyną one w istotny sposób na czynnik klienta, wymieniany do tej pory na pierwszym miejscu w powodzeniu projektów IT. Zasadność oczekiwania takiego wpływu wynika ze schematu kontaktów na linii klient firma/zespół IT, odbywających się poprzez ścisłą interakcję klient lider IT [II Konferencja Computerworld i CIO, 2010]. Celem artykułu jest zatem ustalenie jakie elementy powinny leżeć u podstaw lidera IT, aby mógł on spełnić warunek konieczny do bycia współczesnym liderem zespołu IT. Następnie zaproponowanie nowatorskiego podejścia do kluczowych, dla powodzenia przedsięwzięć IT, * Dr, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne UG, ul. Piaskowa 9, Sopot

2 122 Monika Woźniak decyzji wyboru odpowiedniej metodyki projektu IT przez lidera IT. Autorka uczyniła to poprzez badania polegające na eksploracji i analizie bieżących informacji w literaturze przedmiotu, wyników aktualnych raportów badawczych oraz wniosków uzyskanych z wywiadów. 1. Piramida skutecznego liderowania W wielowymiarową rolę lidera IT wpisuje się definicja przywództwa. Lider IT jest bowiem przywódcą dla podlegającego mu zespołu IT. W literaturze przedmiotu występują liczne definicje przywództwa, które kształtowały się na przestrzeni lat i różnych form zarządzania [Robbins, DeCenzo, 2010]. Przeważnie jest to ogólny wykaz niezbędnych cech jakimi powinien charakteryzować się kandydat na przywódcę. Jednak problematyka związana z przywództwem jest znacznie bardziej złożona niż zbiór cech. Posiadanie pożądanego dla przywódcy zestawu cech nie wystarczy, żeby być skutecznym liderem [Mrówka, 2011]. Przywództwo jest bowiem procesem polegającym na umiejętności wyboru których cech użyć, jaki model przywództwa zastosować do danej sytuacji 1, w jakiej firma się znajduje. Procesowi temu powinna nieodłącznie towarzyszyć rzetelna wiedza i pełna świadomość wszystkich możliwości oraz znajomość zasobów ludzkich, którym ma się przewodzić. Celem tego procesu jest maksymalizacja skuteczności podjętych działań poprzez efektywną koordynację wszystkich wymienionych aspektów. Można zbudować swego rodzaju piramidę wymogów dla skutecznego liderowania (rysunek 1). U podstaw piramidy leży zbiór cech osobowościowych, bez których nie można być dobrym liderem. Cechy te są licznie wymieniane w literaturze przedmiotu. Do podstawowych należy zaliczyć te, które zostały szczególnie wyróżnione i uznane za niezbędne w wyniku badania liderów w ramach programu Talent Club 2 : umiejętność zarządzania ludźmi (87,1%), cechy interpersonalne (76,6), kreatywność (69,4%), elastyczność w podejściu do problemu (66,4%), 1 Pojęcie sytuacji należy tutaj postrzegać wielowymiarowo. Symbolizuje ono bowiem nie tylko umiejscowienie firmy w otoczeniu, w określonych warunkach rynkowych, ale również zadania i wyzwania przed jakimi firma stoi. 2 Całość badań na

3 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 123 Rysunek 1. Piramida skutecznego liderowania Źródło: Opracowanie własne. obiektywizm (55,7%), podejmowanie ryzyka (54,7%), doświadczenie (54,3%), talent (46,6%), wykształcenie (45,1%), specjalizacja w swojej dziedzinie (37,8%), bezwzględność w dążeniu do celu (30,0%), autorytarne rozwiązywanie problemów (27,6%), umiejętność pozytywnego manipulowania (24,5%). Znajomość modeli przywództwa i mechanizmów zarządzania oraz specyfiki firmy to niezbędne merytoryczne podstawy do podejmowania trafnych decyzji kierowniczych. Na nich oraz na dobrej znajomości swoich podwładnych opiera się kolejny szczebel piramidy, jakim jest umiejętność doboru odpowiedniej kombinacji cech i modelu przywództwa do danej sytuacji i pracowników. Kolejny etap zdolność wyczuwania specyfiki sytuacji i aktualnego nastawienia pracowników jest kwintesencją doświadczenia zdobywane-

4 124 Monika Woźniak go przez lata pracy oraz poziomu inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych. Piramida jest zwieńczona skutecznym reagowaniem i działaniem, które będzie opierać się zarówno na wiedzy i znajomości zagadnień wymienionych w niższych szczeblach piramidy, jak i posiadanych kompetencjach i doświadczeniach. Ważnym jest aby lider był świadomy zarówno posiadanych cech, umiejętności, wiedzy i doświadczeń, wspierających jego przywódczość, jak i swoich braków w poszczególnych aspektach piramidy w danym momencie. Oczywiście na każdym etapie tej piramidy obowiązuje lidera aktualna wiedza w niezbędnym zakresie dla jego obszaru działania oraz jak największa świadomość osadzenia w otaczającym go świecie (warunki rynkowe, bliższe i dalsze otoczenie). Niezwykle istotna jest też znajomość w poszczególnych przypadkach sytuacyjnych stopnia uzależnienia zarówno od zewnętrznych, jak i wewnętrznych warunków oraz możliwości w zakresie obszaru i różnorodności opcji wyboru. Ze względu na złożoność roli i funkcji lidera IT, aspekty związane z podstawami przywództwa zostały w niniejszym opracowaniu zebrane i przedstawione w skondensowanej postaci w formie piramidy. Niemniej jednak, piramida ta jest efektem eksploracji zarówno klasycznej literatury, jak i najnowszych badań z obszaru zarówno psychologii, jak i zarządzania w zakresie zagadnień dotyczących liderowania 3. Powinna stanowić zatem dobrą podstawę dla wyboru i rozwoju współczesnego lidera IT, tzw. warunek konieczny, by można było mówić o szansie bycia dobrym liderem IT. 2. Problem badawczy i metodologia badań Jak wynika z raportów w ostatnim dziesięcioleciu dokonała się istotna zmiana w strukturze i hierarchii czynników, które w decydującym stopniu wpływają na powodzenie przedsięwzięć IT. Aktualnie na pierwszy plan wysunęła się świadomość roli klienta w projektach IT. Zjawisko to może stanowić obecnie istotny obszar dla badań naukowych, gdyż mimo całej gamy dopracowanych metodyk projektów IT, dbaniu o standardy, wciąż zbyt mały odsetek przedsięwzięć IT kończy się sukcesem. 3 Zob. m. in. [Chełmiński i inni, 2011], [Crisp, 2009], [Forrester Research, 2012], [Fundacja IT Leader Club Polska, 2011],[Garai, 2009], [Hereć-Olejnik, 2006], [Perlman, 2007], [Zaleśkiewicz, 2011].

5 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 125 Z uwagi na fakt iż ogniwem łączącym zespół IT z klientem w przedsięwzięciach IT jest lider IT, należy uznać za istotną, dla problematyki badanej dziedziny przedmiotowej, weryfikację jego roli, funkcji i właściwości w świetle wspomnianych wyników raportów i aktualnej potrzeby zmian. Podjęte prace badawcze przebiegały trzema ścieżkami (rysunek 2), które dobrano zgodnie z zasadą maksymalizacji jakości i ilości pozyskanych informacji, niezbędnych do uzyskania pełnego obrazu badanego zjawiska [Gauch, 2002]. Rysunek 2. Ścieżki prac badawczych Źródło: Opracowanie własne. Badaniem empirycznym objęto polskie firmy z branży IT, świadczące usługi oprogramowania na zamówienie, w których w pierwszej połowie 2012 roku zainicjowano więcej niż 2 projekty IT. Istotnym było otrzymanie informacji o charakterze jakościowym, dających wyczerpujące odpowiedzi na pytania typu Dlaczego? [Silverman, 2006]. Jako metodę zastosowano więc wywiad zogniskowany. Dla uzyskania efektu szerszej perspektywy [Kruger, Casey, 2000] uczestnikami wywiadów w każdej jednostce badania byli zarówno kierownicy różnych szczebli, jak i szeregowi pracownicy działu IT. Stworzyło to możliwość konfrontacji w zakresie postawionych problemów badawczych i uzyskanie pełnego obrazu [Hennink i inni, 2010]. 3. Specyfika współczesnych przedsięwzięć IT a lider IT Specyfika współczesnych przedsięwzięć IT powinna implikować zakres wymagań i oczekiwań względem lidera IT. Wiedza i zdolności lidera IT są weryfikowane przez znacznie większy obszar niż zwykłego lidera [Woźniak, 2012]. Wystarczy spojrzeć na najważniejsze aspekty aktualnie realizowanych projektów IT [Phillips, 2011]:

6 126 Monika Woźniak duży zakres, nietypowość i niepowtarzalność, wysoki stopień trudności, duży stopień ryzyka, wpisanie w dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe i otoczenia, przekładające się na potrzebę elastyczności w realizacji projektów IT. Dlatego też przy kreowaniu odpowiedniej osoby na to stanowisko powinno się brać pod uwagę znacznie większy zakres cech i umiejętności, niż te standardowo wymieniane przez literaturę przedmiotu na temat liderowania Lider IT na styku firma-klient W kontaktach na linii firma klient to właśnie lider IT jest kluczowym elementem. Rola i funkcje lidera IT są neuralgicznym punktem przedsięwzięć IT. Wskazują na to wcześniej wspomniane przesłanki wyniki badań i raportów ukazujące brak świadomości roli klienta jako krytyczny czynnik niepowodzenia projektów IT. Patrząc na podjęty problem badawczy od strony firmy należy stwierdzić, że lider IT jako najbliższy klientowi element firmy w przedsięwzięciach IT, pretenduje do bycia w centrum uwagi badań nad zwiększeniem skuteczności realizowanych projektów w tej branży. Szczególnej uwadze powinna podlegać jego interakcja z klientem Efektywny lider IT Mając na uwadze efektywność relacji z klientem lider IT powinien odznaczać się w pierwszym rządzie zdolnościami interpersonalnymi i umiejętnościami komunikacyjnymi. Jest to podstawa bez której pozostałe niezbędne elementy nie będą mogły się ujawnić i być skutecznie użyte [Baney, 2009]. Kolejne istotne dla podjętej problematyki aspekty, jakimi powinien odznaczać się lider IT, to [Harvey Nash, 2011]: niezbędny zakres wiedzy z obszaru, w którym jest osadzony projekt IT, znajomość i umiejętność stosowania metod angażujących klienta, świadomość ryzyka i zagrożeń związanych z projektem, świadomość implikacji między rodzajem klienta a stosowaną metodyką projektu IT. Posiadana wiedza, kompetencje i doświadczenie pomogą w wyborze odpowiedniej metodyki projektu IT. Na wybór ten powinny składać się: specyfika realizowanego przedsięwzięcia,

7 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 127 zespół realizujący przedsięwzięcie, rodzaj klienta. Najczęściej jednak wybór metodyki jest zdeterminowany przez zespół realizujący przedsięwzięcie. Oznacza to, że projekt IT realizowany jest przy pomocy takiej grupy metodyk, jakich dany zespół używa, w jakich czuje się najlepiej i ma największe doświadczenie [Heagney, 2011]. Jeżeli tak dobrana metodyka pochodzi z grupy metodyk pasujących do danego rodzaju klienta, to uzyskuje się w efekcie stan zbliżony do najbardziej pożądanego. W przypadku często występującej jednak rozbieżności w tym zakresie podjęte projekty kończą się zamknięciem lub niepełną realizacją. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę zaproponowania nowego podejścia do tak kluczowych, dla powodzenia przedsięwzięć IT, decyzji wyboru odpowiedniej metodyki projektu IT. Powinno być ono oparte na analizie ukierunkowania poszczególnych wyżej wymienionych elementów na typ metodyki oraz ocenie siły tego ukierunkowania. Parametry te można zapisywać w postaci macierzy krosowych, które po nałożeniu mogą wskazać na najodpowiedniejszą metodykę dla danego projektu IT. Takie podejście wymagać będzie od lidera IT dodatkowo ogromnego doświadczenia i wyczucia w analizie i ocenie wskazanych parametrów oraz podejmowaniu tego typu decyzji. W rzeczywistości bowiem rzadko występują przypadki, w których osiąga się jednoznaczne wskazanie jaka metodyka będzie najbardziej efektywna dla danego projektu IT. Z reguły będzie to wybór oparty na kompromisach. To od lidera IT zależeć będzie któremu z elementów ostatecznie podporządkuje wybór metodyki projektu IT, w sytuacji skrajnych rozbieżności. Wówczas to największym atutem lidera IT obok zdolności przywódczych, znajomości obszaru dziedzinowego realizowanego projektu będą kompetencje miękkie, dzięki którym zminimalizuje ryzyko pomyłki. Możliwe kombinacje interakcji elementów wyboru i metodyki projektu IT zostały przedstawione na rysunkach 3 i 4. Poszczególne elementy wyboru zostały oznaczone na czarno lub szaro. Czarny oznacza, że najodpowiedniejsze dla danego elementu są metodyki z grupy klasycznych, a szary z grupy lekkich.

8 128 Monika Woźniak Rysunek 3. Interakcja pomiędzy kombinacją elementów wyboru a klasycznymi metodykami projektu IT Źródło: Opracowanie własne. Rysunek 4. Interakcja pomiędzy kombinacją elementów wyboru a lekkimi metodykami projektu IT Źródło: Opracowanie własne.

9 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 129 Najbardziej pożądany stan to taki, w którym wszystkim trzem kluczowym elementom wyboru odpowiada ta sama grupa metodyk. Niestety taka sytuacja w praktyce należy do rzadkości. Dlatego też tym bardziej kluczową dla powodzenia przedsięwzięcia IT staje się rola lidera IT, jako głównego decydenta donośnie metodyki projektu IT Podsumowanie Lider IT posiadając informacje na temat specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, znający swój zespół projektowy oraz aktualny stan dojrzałości klienta, będzie musiał w wyważony sposób podjąć trafną decyzję o wyborze metodyki dla realizowanego projektu IT. Decyzja ta powinna charakteryzować się optymalnością w stosunku do wyżej wymienionych elementów wyboru (specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, zespołu projektowego, rodzaju klienta). Potrzeba optymalności wynika z faktu, iż w praktyce rzadko ma się do czynienia ze stanem idealnym, gdy wszystkim elementom wyboru odpowiada ta sama metodyka (rysunki 3 i 4). Wówczas lider IT musi rozważyć, który z wymienionych elementów ma największą siłę w danym przedsięwzięciu IT i jemu podporządkować wybór metodyki projektu IT. W stosunku do pozostałych elementów wyboru natomiast, powinien ustalić stopień i rodzaj ich odchyleń od preferencji właściwych dla ustalonej metodyki. Następnym krokiem powinno być podjęcie niezbędnych działań zmierzających do jak największej niwelacji różnic pomiędzy ich aktualnym stanem, a tym pożądanym dla zastosowanej metodyki projektu IT. Tylko w taki sposób lider IT będzie mógł uzyskać największą efektywność w warunkach stanu nieidealnego. Wymagać to będzie od lidera IT oprócz niezbędnej wiedzy i kompetencji, dużej dozy wyczucia nabywanego w trakcie doświadczeń uzyskiwanych poprzez podejmowanie wyzwań współczesnego IT. Zakończenie W obliczu faktu istnienia licznych i bardzo dobrze dopracowanych metodyk projektów IT oraz braku zadowalającego wskaźnika przedsięwzięć IT zakończonych sukcesami autorka w swych pracach badawczych ukierunkowała się na klienta IT i lidera IT (jako przedstawiciela zespołu IT). Obszary te bowiem w trakcie gwałtownego rozwoju metod i technik związanych ze wspomaganiem projektów IT zostały zaniedbane, szczególnie w rozumieniu podejścia do czynnika ludzkiego. Wypełnienie tej luki umożliwi zwiększenie odsetka projektów zakończonych pełnym sukcesem.

10 130 Monika Woźniak W opracowaniu wskazano na potrzebę wielopłaszczyznowości i elastyczności w sprawowaniu funkcji współczesnego lidera IT. Efektywność lidera IT została powiązana ze świadomością roli klienta w projektach IT, jako krytycznego czynnika sukcesu współczesnych przedsięwzięć IT. Uczyniono to poprzez wskazanie na konieczność trafności oceny rodzaju klienta i jego dopasowania do metodyki projektu IT, której powinien dokonać lider IT. Następnie istotnym będzie zarządzanie realizacją przedsięwzięcia IT, na tyle umiejętne, aby rolę klienta wpisać w wykonywany projekt w sposób adekwatny do jego ustalonych właściwości. Do tego dochodzi posiadanie i stosowanie cech i zdolności odpowiadających specyfice współczesnych przedsięwzięć IT. Wyzwania jakie stawiają przed liderem IT aktualne wymagania i oczekiwania wobec branży IT, każą ewoluować tej roli w kierunku profesjonalisty o hybrydowych właściwościach, pozwalających na łączenie wiedzy i umiejętności technicznych z miękkimi technikami zarządzania. Świadomość dynamiki procesów rynkowych, zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych możliwości firmy, czy zespołu oraz rangi tych innowacyjnych procesów [Sadkowska, Chmielewski, 2007], wymagać będzie ciągłego weryfikowania i doskonalenia roli lidera IT i jego sposobów pracy. Monitorowanie wyżej wymienionych obszarów poprzez badania pozwalające na bieżące wytyczanie kierunków zmian, stanowi zatem jedyną drogę mogącą prowadzić do poprawy skuteczności realizacji przedsięwzięć IT w organizacjach gospodarczych. Literatura 1. Baney J. (2009), Guide to Interpersonal Communication (Guide to Business Communication Series), Prentice Hall. 2. Chełmiński D., Drzewiecki A., Kubica E. (2011), Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu, Wolters Kluwer Polska. 3. Crisp R. J., Turner R. N. (2009), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa. 4. Forrester Research webinarium, styczeń Fundacja IT Leader Club Polska, Garai L. (2009), Identity Economics - An Alternative Economic Psychology, 7. Gartner, Raport 2011.

11 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT Gauch H. (2002), Scientific Method in Practice, Cambridge University Press. 9. Grupa PM (2012), Metodyki Zarządzania Projektami, 10. Harvey Nash, IT Leadership Report Heagney J. (2011), Fundamentals of Project Management, AMACOM. 12. Hereć-Olejnik E. (2006), Przywództwo lepszą stroną zarządzania, 13. Hoque F., Bruckner J. (2011), The Power of Convergence: Linking Business Strategies and Technology Decisions to Create Sustainable Success, AMACOM Krueger R., Casey M. (2000), Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, Sage Publications. 16. Mrówka R. (2011), Przywództwo w organizacjach, Wolters Kluwer Polska. 17. Perlman M. (2007), History of Economic Analysis, Oxford University Press, USA. 18. Phillips J. (2011), IT Project Management. On Track from Start to Finish, The McGraw-Hill Companies. 19. Project Management Institute (2006), PMBOK Guide Third Edition Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC. 20. Robbins S., DeCenzo D. (2010), Fundamentals of Management, Prentice Hall. 21. Sadkoska J., Chmielewski M. (2007), The role of process innovation and technological change in gaining competitive advantage, w: Selected aspects the competitiveness of economies and enterprises, Publishing House Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin. 22. Silverman D. (2006), Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction, Sage Publications Ltd. 23. The Standish Group, Raport Woźniak M. (2012), The Innovative Potential and Problems of the Modern IT Projects, New Generation Enterprise and Business Innovation Systems, CAiSE, Springer. 25. Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa. 26. Zarządzanie Projektami IT, II Konferencja Computerworld i CIO, marzec 2010.

12 132 Monika Woźniak Streszczenie Współcześnie zmiany i rozwój w biznesie nie jest możliwy bez przemian w sektorze IT. Wyniki aktualnych raportów badawczych wskazują jednak, że dotychczasowa ścieżka dynamicznych zmian technologicznych w IT nie jest już wystarczającą. Mimo dopracowanych narzędzi informatycznych, różnorodności sprawdzonych metodyk zarządzania projektami IT, występuje zbyt duży odsetek niezadowolonych klientów (firm) i przedsięwzięć zakończonych niepowodzeniem. Zaobserwowane zjawiska skłoniły autorkę do podjęcia badań nad ich przyczynami. Kluczowym elementem dla przedsięwzięć IT okazał się klient jego miejsce i rola w projektach IT. Konieczność uwzględnienia tego elementu w nowy sposób wiąże się z postawieniem na zasoby ludzkie i zmiany mentalne w funkcjonowaniu działów IT. Warunkiem tych niezbędnych przemian jest odniesienie się do roli lidera IT. Stworzenie funkcji efektywnego lidera IT musi nastąpić w powiązaniu ze świadomością roli klienta w projektach IT. Dział IT uzyska wówczas większą otwartość i przepustowość. Zwiększenie elastyczności sektora IT względem biznesu wpłynie na wzrost stopnia powodzenia przedsięwzięć IT. Organizacje natomiast będą lepiej radzić sobie z rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami otoczenia oraz dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Słowa kluczowe efektywne zarządzanie projektami IT, przywództwo, ewolucja ról w IT, profil lidera IT IT Leader of the dilemmas and challenges of the modern IT projects (Summary) Currently IT has become an integral part of the structure and functioning of business organizations. We cannot talk about the changes and development in business without a change in the IT sector. Results of the recent research reports indicate that, the dynamic path of technological change in IT is no longer sufficient. Despite the elaborated tools, variety of proven IT project management methodologies, still there is too large percentage of dissatisfied customers (companies) and unsuccessful ventures. The observed phenomena have led the author to undertake research into their causes. A key element for IT projects is a customer - its place and role in IT projects. Need to include this item in a new way involves placing human resources and mental changes in the functioning of IT departments. The reference to the role of IT leadership is the condition of these necessary changes. Creating a function of an effective IT leader should be made in conjunction with the awareness of the client's role in IT projects. Then, the IT department will receive the greater openness and throughput. Increasing the flexibility of the IT sector, the business will increase the degree of success in IT projects. As a result organ-

13 Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT 133 izations will better cope with the growing demands and expectations of the environment and rapidly changing market conditions. Keywords effective management of IT projects, leadership, evolution of roles in IT, IT leader profile

Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych

Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych Liliana Mierzwińska * Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych Wstęp Funkcjonowanie zespołów projektowych stanowi dominującą formę organizacji

Bardziej szczegółowo

ROLA I KOMPETENCJE KIEROWNIKA PROJEKTU W ZWINNYM ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI NA TLE TRADYCYJNEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

ROLA I KOMPETENCJE KIEROWNIKA PROJEKTU W ZWINNYM ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI NA TLE TRADYCYJNEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 9 (270) Tomasz Kopczyński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego t.kopczynski@ue.poznan.pl ROLA I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Michał Bukowski Opiekun naukowy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski Warszawa, czerwiec 2008-1 z 47 - Spis treści Wstęp wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING WIEDZY AKCELERATOREM ZMIAN W KIERUNKU ODNOWY PRZEDSIĘBIORSTW

OUTSOURCING WIEDZY AKCELERATOREM ZMIAN W KIERUNKU ODNOWY PRZEDSIĘBIORSTW INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 ISSN 1507-3858 Małgorzata Sobińska, Jakub Mierzyński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu e-mail: malgorzata.sobinska@ue.wroc.pl, mierzynski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 386 Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem Redaktorzy naukowi Tadeusz Dudycz Grażyna Osbert-Pociecha

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 4(17) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 4(17) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 4(17) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny i korektor: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM METODĄ BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM METODĄ BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA mgr Julia Nowicka-Mieszała doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Ekonomii, Katedry Zarządzania Organizacjami, członek Koła Naukowego HR-owców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 11 (272) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego t.kopczynski@ue.poznan.pl ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach Spis treści Przedmowa 9 Część I Nowe spojrzenie Rozdział 1. Dlaczego nie wystarczy skoncentrować się na stanowisku 17 Rozdział 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach przegląd praktyk

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo