2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel ; tel./fax Informator szkolny na rok 2015/

2 Drodzy Uczniowie, kończycie kolejny etap edukacji i stoicie przed decyzją wyboru dalszego kształcenia. O ważności tej decyzji nie trzeba nikogo przekonywać. Zanim dokonacie wyboru wymarzonej szkoły, zastanówcie się, która z nich odpowiada Waszym oczekiwaniom, która da Wam najlepsze szanse rozwoju i otworzy drogę do przyszłej kariery zawodowej. Chcemy Wam pomóc w podjęciu trudnej decyzji, zgodnej z Waszymi predyspozycjami i oczekiwaniami. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszymi propozycjami, znajdziecie coś dla siebie i od września staniecie się uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. To dobra szkoła, szkoła z tradycjami! Można tu zdobywać gruntowną wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Dla niemal każdego znajdzie się coś interesującego: kandydaci do V LO wybierać mogą wśród pięciu ścieżek rozwoju; Technikum nr 3, oprócz sztandarowego, prowadzanego już od przeszło półwiecza kierunku: technik pojazdów samochodowych, kształci również miłośników mechanizacji w zawodzie technik mechanik (ze specjalizacją spawalnictwo) i w zawodzie fototechnik, dającym duże spectrum możliwości wyboru charakteru dalszego kształcenia i zatrudnienia. Oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 skierowana jest głównie do zainteresowanych branżą samochodową. Proponujemy kształcenie w trzech zawodach: mechanika pojazdów samochodowych, blacharza samochodowego oraz elektromechanika pojazdów samochodowych. Potwierdzeniem zdobytej w naszej szkole wiedzy i umiejętności są sukcesy uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach i konkursach, a także dotychczasowe wyniki z matury. Średnia zdawalność w liceum i technikum Samochodówki wyniosła w przeciągu ostatnich lat 96%, co znacznie przewyższa średnią powiatu wejherowskiego, województwa pomorskiego i kraju. Również zdawalność na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas technikalnych jest średnio na poziomie 90% co również przewyższa średnią powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera włącza się w życie kulturalne środowiska lokalnego. Szkoła poszczycić się może współpracą z wieloma instytucjami samorządowymi, placówkami oświaty i ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz Instytutem Goethego i English Unlimited, z którymi związani jesteśmy umowami patronackimi. Na stałe współpracujemy z Europa Haus-Land Brandenburg w podberlińskim Kolbergu, lecz nasze kontakty międzynarodowe rozciągają się na całą Unię Europejską, a nawet poza nią dzięki realizacji licznych projektów w ramach programu Erasmus. Wierzymy, że nasza oferta edukacyjna otworzy przed Wami szerokie możliwości kształcenia. Drodzy Rodzice, powierzając nam dalszą edukację Waszych dzieci, możecie być Państwo pewni, że dokonaliście właściwego wyboru. Ze swej strony postaramy się jak najlepiej zadbać o wykształcenie i wychowanie Waszych pociech. CZTERNAŚCIE powodów, dla których powinieneś wybrać szkołę Wejhera 1. Wysoka jakość kształcenia - 96% uczniów zdaje maturę, 90% uczniów dostaje się na studia dzienne 2. Szkoła językowa - każdy uczeń wychodzi z bardzo dobrą znajomością dwóch języków obcych, Angielski i niemiecki po 9 godzin w tygodniu; certyfikaty: ZD, Goethe-Certifikat C1, PET, FCE, CAE 3. ATRAKCYJNE KIERUNKI - szeroki wybór języków obcych, w tym język rosyjski i język hiszpański, bardzo liczne kontakty zagraniczne, 4. Interaktywne i audiowizualne sale lekcyjne, pracownie SAMOCHODOWE, MECHANICZNE, fotograficzne, dwie nowoczesne pracownie komputerowe i cyfrowej obróbki zdjęć - szkoła nowoczesna na miarę XXI wieku. Świetnie wyposażone pracownie, 5. Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych - dużo by wymieniać, 6. Kompleks oświetlonych boisk sportowych - boisko do piłki ręcznej, koszykówki i do tenisa 7. Klasa sportowa - 10 godzin zajęć sportowych, 8. Obozy językowe w kraju i zagranicą - coroczne wyjazdy do Niemiec i Anglii, 9. MOżliwość zdobycia uprawnień spawalniczych - szkolimy w metodach 135, 136, 141, na podstawie i na 1 poziomie, 10. Możliwość odbycia kursu nauki jazdy - wszystkie kategorie; dla naszych uczniów zniżki od 10-15% 11. Możliwość zdobycia certyfikatów komputerowych ECDL i ECDL-CAD - zajęcia bez dodatkowych opłat 12. Najlepsi uczniowie SĄ nagradzani - nagrody w różnej formie, 13. Kawiarenka - dla każdego coś dobrego, 14. Dogodne położenie - 8 minut od stacji SKM i dworca PKS. Szkoła, w której nie jest nudno, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie

3 TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Składanie dokumentów do wybranych szkół: od 14 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły. do 25 czerwca 2015 r. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 2 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 2 lipca 2015 r. od godz. 12:00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 7 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 7 lipca 2015 r. od godz.12:00 do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 15:00 Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. 10 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki. UWAGA: Dokumentacja osób, które nie dostały się do naszej szkoły i nie odebrały dokumentów - po 1 września 2015 r. - zostanie komisyjnie zniszczona. podanie i kwestionariusz osobowy wg ustalonego przez szkołę wzoru (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły), 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane przez kandydata, poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY WYMAGANE DOKUMENTY zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, dyplomy, wolontariacie itp., zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do technikum) karta informacyjna z gimnazjum, O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: A) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. B) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący - 17 punktów bardzo dobry - 14 punktów dobry - 12 punktów dostateczny - 8 punktów Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, b) za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: o finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, o finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne: o I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów o I - III miejsce w województwie - 5 punkty o I - III miejsce w powiecie - 4 punkty d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów, e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty, Uwaga: Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie np.: 1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), 2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów. ZAPRASZAMY DO NAS - 3 -

4 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nauka w liceum odbywa się tak, że w pierwszej klasie realizowane są prawie wszystkie przedmioty w zakresie podstawowym. Wyjątkiem są języki, matematyka i wychowanie fizyczne. Począwszy od drugiej klasy uczniowie będą realizowali przedmioty,które wybrali jako rozszerzone w poszczególnych profilach i klasach. Uczniowie z klas: ligwistycznej, politologicznej oraz EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ pod koniec pierwszej klasy będą mogli wybrać trzeci przedmiot rozszerzony - patrz informacje o klasach WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE PATRZ NASTĘPNE STRONY Uwaga kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego SZKOLNA BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ w klasach: biologiczno-sportowej, ekonomiczno-informatycznej oraz politologicznej oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły deklarują wybór drugiego języka pomiędzy kontynuacją języka niemieckiego i językiem rosyjskim dla początkujących. w klasie humanistycznej oprócz wiodącego języka angielskiego, drugim językiem jest język hiszpański. w klasie lingwistycznej wiodącymi językami są: język angielski i język niemiecki. w oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia z prowadzonym w naszej szkole intensywnym systemem nauczania języka niemieckiego w Euroklasach PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i szkoła języków obcych The New School of English Program przewiduje 9 godzin języka angielskiego w tygodniu, w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem. Realizując nasz program możesz zdobyć: - w drugiej klasie (marzec) First Certificate In English (FCE) lub PET - w trzeciej klasie (marzec) Certificate In Advanced English (CAE) lub FCE. Szkoła zapewnia 5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO ) w ramach realizacji programu rozszerzonego. Opłata za kolejne 4 godziny j.angielskiego w tygodniu wynosi 95 zł miesięcznie. W cenę wliczone są podręczniki oraz dodatkowe materiały do nauki języka Oferujemy stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów zdolnych (średnia powyżej 4,3), lecz nieposiadających środków finansowych na opłatę zajęć (informacja w sekretariacie). Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup zaawansowania językowego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu planowanego w dniu 7 lipca 2015 r.o godz Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzywydziałowych w zależności od zaawansowania językowego - 4 -

5 Jeśli: Lubisz czytać, prowadzić dyskusje, szukasz odpowiedzi na egzystencjalne pytania, A może chętnie chodzisz do kina, teatru, na wystawy lub koncerty, Czujesz, że jesteś artystyczną duszą, Czasem piszesz pamiętniki, felietony, wiersze, Interesujesz się językami obcymi lub klasycznymi... HUMANISTYCZNĄ Zajęcia w ramach programu autorskiego Sztuka pisania realizowanego jako przedmiot uzupełniający w tej klasie, mają pomóc rozwijać szczególne zdolności uczniów klas humanistycznych, zapoznać ich z różnymi formami pisarskimi, takimi jak: rozprawka, felieton, reportaż, artykuł, rozprawa, mowa, esej itp. Wśród tematów zajęć znajdzie się m.in. prezentacja poszczególnych gatunków oraz poznanie twórczości mistrzów pióra. WYBIERZ klasę... Na profilu humanistycznym spotkasz pasjonatów kultury, sztuki, literatury, filozofii i języka. Tu znajdziesz bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. Nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wyciągać własne wnioski. Zdobędziesz narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Rozwiniesz także umiejętność pisania tekstów w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych. Jeśli marzysz o polonistyce/filozofii/socjologii/kulturoznawstwie/krytyku literacki i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i historią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl.a Łączna liczba godzin 1. Język angielski Język polski Historia PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 4. Sztuka pisania Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy historia matematyka Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: filologii polskiej, filo logii obcej, lingwistyki stosowanej, kolegiów języków obcych, teologii, prawniczych, socjologicznych, psychologicznych, bibliotekarskich, dziennikarskich, ar tystycznych, pedagogicznych, menadżerskich i innych. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

6 Jeśli chcesz: wkuć najważniejsze daty, a najlepiej wszystkie, opanować na pamięć definicje z podręcznika, a najlepiej cały podręcznik? TO ZREZYGNUJ Z TEJ KLASY Jeśli natomiast chcesz: zrozumieć współczesność, poznając przeszłość, pogłębić swoją wiedzę, by nie dać sobą manipulować, ugruntować swoją postawę Polaka i świadomego obywatela Rzeczypospolitej, poszerzyć wiedzę o świecie współczesnym... WYBIERZ klasę... POLITOLOGICZNĄ Jeśli marzysz o politologii/dziennikarstwie/geologii/geografii/turystyce/ekologii/ ekonomii i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Na profilu politologicznym będziesz mógł korzystać z nowoczesnych technik multimedialnych. Tu możesz zadawać trudne pytania, redagować gazetkę szkolną. Możesz być aktorem i reżyserem w teatrze szkolnym. Poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. Będziesz mógł brać udział w debatach historycznych i politycznych. Chodzić do kina, na wystawy lub koncerty, oglądać filmy, przedstawienia teatralne. z rozszerzonym językiem angielskim, wos-em, historią lub geografią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl.a Łączna liczba godzin 1. Język angielski WOS Historia lub geografia 2(1) (10) PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 4. Ekonomia w praktyce 2 2 Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają trzeci przedmiot rozszerzony: historię lub geografię Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka geografia Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie Przedmiot Ekonomia w praktyce umożliwia nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych w praktycznym działaniu poprzez np. prowadzenie firm uczniowskich, udział w grach symulacyjnych, przeprowadzanie analizy rynku, realizację projektów ekonomicznych - słowem służy kształceniu postaw i zachowań przedsiębiorczych. Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: prawo, administracja, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, na uki polityczne, socjologia, historia, geografia, dzien nikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, psychologia, filozofia, prawo kanoniczne, pedagogika, archeologia, zarządzanie i marketing, informacje nau kowe i bibliotekoznawstwo. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

7 Jeśli: Wierzysz, że każdy problem ma swoje rozwiązanie, Interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, Zdajesz sobie sprawę, że komputer to coś więcej niż tylko narzędzie do gier i przeglądarka internetowa, Szukasz różnych sposobów analizowania, przetwarzania i prezentowania informacji... WYBIERZ klasę... INFORMATYCZNĄ Jeśli marzysz o tytule inżyniera/architekturze/informatyce/ekonomii i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Odkryjesz tu wiele nowych zastosowań komputera, nauczysz się podstaw programowania, tworzenia stron internetowych i wielu innych umiejętności, które dadzą Ci szansę kreowania, a nie tylko biernego odbioru wirtualnej rzeczywistości. Zyskasz niezbędne podstawy teoretyczne z matematyki, informatyki lub geografii, a przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć. z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką, informatyką lub geografią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl. Łączna liczba godzin 1. Język angielski Matematyka Informatyka lub geografia Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają trzeci przedmiot rozszerzony: informatykę lub geografię Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka informatyka Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie ECDL jest to skrót od angielskiej nazwy European Computer Driving Licence, oznaczającej pierwotnie Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, a obecnie nazwa została trochę zmodyfikowana i brzmi Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Osoba, która zdobędzie taki właśnie certyfikat może się pochwalić tym, że pozytywnie zdała test teoretyczny, który sprawdza wiedzę dotyczącą wszelkich pojęć technologii informatycznej oraz zaliczyła sześć różnych egzaminów, które sprawdziły poziom umiejętności w zakresie obsługi komputera. ECDL jest ważny i ceniony nie tylko we własnym kraju, ale także w całej Europie. Przeznaczony jest on głównie dla osób, których praca wymaga znajomości profesjonalnego posługiwania się komputerem lub dla tych, którzy sami, dla własnej satysfakcji oraz podniesienia swoich umiejętności chcą nauczyć się korzystania z tak wspaniałego urządzenia, jakim jest komputer. Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, informatycznych, zarządzanie i marketing, informacje naukowe, programowanie, poligrafia, grafika kompu terowa. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

8 Jeśli: Chcesz być poliglotą w przyszłej Europie, Chcesz zrozumieć co to jest tolerancja, otwartość i komunikatywność, Chcesz otworzyć sobie drogę na świat, Logika jest Twoją dobrą stroną, Interesujesz się językami obcymi... WYBIERZ klasę... LINGWISTYCZNĄ Jeśli marzysz o studiach prawniczych/filologii/socjologii/chcesz być poliglotą/europarlamentarzystą/ i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Poczujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ będziesz potrafił się porozumieć. Pomoże ci to nawiązywać ciekawe znajomości. Będziesz mógł oglądać międzynarodowe stacje telewizyjne i będziesz na bieżąco z wiadomościami oraz nowinkami technologicznymi. Poznasz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej zrozumiesz jego mieszkańców oraz sam język. Będziesz mógł pracować za granicą lub w firmie zagranicznej mającej przedstawicielstwo w Polsce. z rozszerzonym językiem niemieckim, językiem angielskim, historią lub geografią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl.a Łączna liczba godzin 1. Język niemiecki Język angielski Historia lub geografia 2(1) (10) Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają trzeci przedmiot rozszerzony: historię lub geografię Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy I język obcy II matematyka Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i Centrum Egzaminacyjne Goethe In stytut Interverbum, które dostarczają programy, materiały, podręczniki oraz kon trolują poziom nauczania i osiągnięcia ucz-niów poprzez hospitacje zajęć i testy zewnętrzne. Dzięki współpracy z Europa Haus Land Brandenburg przynajmniej raz w roku organizowana jest wymiana młodzieży z zaprzyjaźnioną podberlińską szkołą. Opłata za usługi świadczone przez Goethe Institut i dodatkowe zajęcia języka niemieckiego wynosi 95 zł miesięcznie. Stosowne umowy pomiędzy rodzicami każdego ucznia a Instytutem zostaną podpisane na pierwszym zebraniu organizacyjnym. W klasie II uczniowie w 7-8 osobowych grupach realizują dodatkową godzinę konwersatorium (ćwiczenia w mówieniu). W klasie II (luty) uczniowie przystępują na terenie naszej szkoły do egzaminu l stopnia (Zertifikat Deutsch), zaś w klasie III (kwiecień) do egzaminu certyfikatowego II stopnia (Geothe_Zertifikat C1), który jest uznawanym na całym świecie świadectwem opanowania języka w stopniu średniozaawansowanym. Orientacyjny próg punktowy do tej klasy wynosi 130 pkt. Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość uzyskania stypendium pokrywającego koszt nauki języka niemieckiego, jeżeli w pierw szym i kolejnych semestrach uzyskują średnią ocen minimum 4,3. Po przyjęciu do klasy pierwszej uczniowie wyjeżdżają na obóz integracyjny do Niemiec. WYCIECZKI DO NIEMIEC Co dalej po tej klasie: Po ukończeniu tej klasy i zdaniu matury można podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: filologicznym (np. germanistyka, anglistyka, skandynawistyka), wydziałach nauk społeczno-prawnych (np. prawo, administracja, socjologia, stosunki między narodowe), i humanistycznych (np. historia, kulturoznawstwo, pedagogika) nie tylko na terenie Polski, ale i w krajach niemiec kojęzycznych, których uczelnie i instytucje w większości honorują certyfikaty Goethe Institut. Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

9 Jeśli: Fascynujesz się życiem w różnych jego aspektach, Lubisz poznawać i odkrywać makro- i mikroświat, A może Twoim żywiołem jest świat reakcji chemicznych, Z zainteresowaniem patrzysz w gwiazdy, Interesujesz się sportem, Chcesz się sprawdzić w szkole przetrwania... Współpracujemy z klubami sportowymi: - TYTANI WEJHEROWO - piłka ręczna - GRYF WEJHEROWO - piłka nożna WYBIERZ klasę... BIOLOGICZNO-SPORTOWĄ Jeśli marzysz o studiach lekarskich/biologii/biotechnologii/psychologii/chemii/trenerce, farmaceutyce i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Tutaj poszerzysz swoją wiedzę o człowieku i świecie. Zrozumiesz, jak atomy łączą się w związki i do czego to może doprowadzić. Dowiesz się, jakie zależności zachodzą w przyrodzie. Nauczysz się biologii w typowo akademickim stylu, przygotujesz się do wielu atrakcyjnych i pożądanych w XXI wieku kierunków studiów przyrodniczych i medycznych. z rozszerzoną biologią, chemią i wychowaniem fizycznym Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl. Łączna liczba godzin 1. Biologia Chemia Wychowanie fizyczne Kluczowe dyscypliny sportowe doskonalone w szkole to: piłka ręczna, lekkoatletyka, biegi na orientację, piłka nożna Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka biologia Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie III MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE W PIŁKĘ RĘCZNĄ Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy umożliwia po zdaniu egzaminu maturalnego podjęcie studiów medycznych (wydział lekarski, stomatologiczny, farmacja, położnictwo, pie lęgniarstwo), a także na kierunkach uniwersyteckich: psychologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, ar chitektura krajobrazu, biotechnologia, rolnictwo, zoo technika, weterynaria, leśnictwo, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, na AWF oraz uczelniach kształcących służby mundurowe. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

10 TECHNIKUM nr 3 Program nauczania w pierwszym roku technikum będzie identyczny jak podstawowe wymagania w liceach. Uczniowie z technikum poznają więc te same działy matematyki, przeczytają te same lektury. Przedmioty ogólnokształcące będą się kończyły w pierwszej klasie (oprócz języków, matematyki, wychowania fizycznego i przedmiotów rozszerzonych). Przedmioty zawodowe zostają wprowadzone w większym zakresie od drugiej klasy. Młodzież będzie też uczyć się aktywności na rynku pracy poprzez praktyki zawodowe. Absolwenci technikum mogą zdawać maturę, niezależnie od tego, czy zdobędą kwalifikacje zawodowe. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. Uczeń klasy technikum, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe (dyplom) musi (w zależności od zawodu) zdać dwie lub trzy kwalifikacje podczas całego etapu uczenia się. Uczniowie Technikum na zajęciach mogą nauczyć się obsługi programu AUTOCAD - jednego z najlepszych narzędzi 2D i 3D na świecie do komputerowego wspomagania projektowania, którego znajomość jest ceniona przez pracodawców NAUKA JAZDY W technikum uczymy przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami samochodowymi. Szkoła stwarza warunki do odbycia kursu prawa jazdy kategorii B po preferencyjnych cenach (dla wszystkich uczniów szkoły). Uczniom wyróżniającym się w nauce będą udzielane znaczące zniżki, a najlepszy uczeń w roku szkolnym w klasach technikalnych i szkole zawodowej odbywa kurs za darmo. O szkołach zawodowych czytaj na

11 Chcesz: naprawiać i oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych, zajmować się sprzedażą samochodów oraz artykułów motoryzacyjnych, zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, prowadzić postępowania związane z ubezpieczeniami oraz obrotem pojazdami samochodowymi, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, WYBIERZ Jeśli wyróżniają cię: zainteresowania techniczne i motoryzacyjne umiejętności majsterkowania i naprawy wyobraźnia przestrzenna dokładność zawód... SAMOCHODOWYCH Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka fizyka Przedmiot rozszerzony Przedmioty rozszerzone Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna liczba godz. I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. Matematyka Fizyka PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Przedmioty ogólnozawodowe 400 Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje trzy kwalifikacje: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (III klasa), Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych (IV klasa) oraz Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych i dawnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. W toku 4-letniej nauki uczeń zdobywa wykształcenie przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzanym przez OKE i dyplomem technika pojazdów samochodowych. Co dalej po tej klasie: Uczniowie naszej szkoły mogą odbywać kursy nauki jazdy na wszystkie kategorie po zniżkowych cenach Dla zapewnienia najwyższej jakości warunków kształcenia budowana jest wielostanowiskowa pracownia samochodowa wyposażona zgodnie ze standardami XXI wieku. Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów; stacjach kontroli pojazdów; salonach sprzedaży samochodów; instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów; prowadzić działalność gospodarczą, a po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach technicznych oraz uczelniach kształcących służby mundurowe. Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca r. 11 -o godzinie 10.00

12 Chcesz: majsterkować i naprawiać proste urządzenia mechaniczne, zajmować się produkcją urządzeń technicznych, zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, chcesz nauczyć się projektowania AUTOCAD, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, zastosować teorię w praktyce, zdobyć uprawnienia spawalnicze, Jeśli wyróżniają cię: zainteresowanie nowinkami technicznymi, zainteresowanie fizyką, wyobraźnia przestrzenna cierpliwość i wytrwałość WYBIERZ zawód... SPAWALNICTWO Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka fizyka Przedmioty rozszerzone Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna rozszerzony I klasa II klasa III klasa IV klasa liczba godz. 1. Matematyka Fizyka PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Organizacja i nadzór procesów produkcji Przedmioty ogólnozawodowe 430 Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze zawód technika mechanika zdaje dwie kwalifikacje: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (III klasa) oraz Organizacja i nadzór procesów produkcji, (IV klasa) po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. TECHNIK MECHANIK - jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Technik mechanik (specjalność spawalnictwo) to zawód z przeszłością i przyszłością. Dla wszystkich, którzy interesują się techniką to celny strzał. Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych oraz certyfikatów ECDL-AUTOCAD Co dalej po tej klasie: Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych, a także po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach na kierunkach technicznych, ekonomicznych, uczel niach kształcących służby mundurowe. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma szyny i urządzenia techniczne. Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca r. 12 o - godzinie 10.00

13 Chcesz: wywoływać i obrabiać wykonywane przez siebie fotografie, tworzyć strony internetowe, tworzyć prezentacje multimedialne, dobrze poznać programy do obróbki zdjęć, filmów, itp., zapoznać się produktami firmy ADOBE, zastosować teorię w praktyce, brać udział w wystawach, biennalach itp.,... Jeśli wyróżniają cię: zmysł artystyczny, zainteresowania fotografią, wyobraźnia przestrzenna cierpliwość i wytrwałość WYBIERZ zawód... FOTOTECHNIK Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka chemia Przedmiot rozszerzony Przedmioty rozszerzone Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna liczba godz. I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. Języka angielski Chemia PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Rejestracja i obróbka obrazu Wykonywanie projektów multimedialnych Przedmioty ogólnozawodowe 330 Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje dwie kwalifikacje: Rejestracja i obróbka obrazu (III klasa) oraz Wykonywanie projektów multimedialnych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie Fototechnik - to kierunek związany z tworzeniem multimediów; grafika rastrowa, obróbka fotografii, technologie internetowe i multimedialne prezentacje cyfrowe. Informatyzacja obejmuje dzisiaj coraz szersze aspekty naszego życia. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy zajmujący się nowoczesnymi formami przekazu informacji. Głównymi narzędziami pracy stają się dzisiaj komputery, skanery, drukarki a dodatkowym atutem jest profesjonalne wykonywanie fotografii cyfrowych i analogowych. Dla uczniów ze zmysłem artystycznym zaplanowaliśmy zajęcia z zakresu sztuki fotograficznej, rysunku, czy kompozycji obrazu. A dla miłośników fotografii setki godzin zdjęć plenerowych w ramach nauki szkolnej. W trakcie zajęć praktycznych odbywających się w naszej szkole uczniowie będą mogli zaznajomić się ze sprzętem służącym do tworzenia fotografii i nauczyć się profesjonalnego posługiwania aparatem fotograficznym. Szkolne pracownie pozwolą na wykonanie odbitek metodami tradycyjnymi. Dla zapewnienia najwyższej jakości warunków kształcenia w nowo budowanej kondygnacji szkoły powstaną dwie nowocześnie wyposażone pracownie: studio fotograficzne i ciemnia. Chcesz się nauczyć w sposób nowoczesny zatrzymywać czas to dobrze wybrałeś zawód Co dalej po tej klasie: Możesz rozpocząć pracę w studiach fotograficznych i reklamowych, wytwórniach filmowych i telewizyjnych, samodzielnie przygotowywać dokumentacje fotograficzne, pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, medycznych, kryminalistycznych, czy archeologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach, w wydawnictwach i drukarniach, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym. Możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wybrać się na studia artystyczne. Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca r. 13 -o godzinie 10.00

14 KURS SPAWANIA Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy umożliwiamy naszym uczniom odbycie kursów spawalniczych, które pozwolą uzyskać uprawnienia spawacza. Najlepszy uczeń w technikum i szkole zawodowej ma szansę zrobienia takiego kursu za darmo. NOWOCZESNA SPAWALNIA UCZESTNICY KOLEJNEGO KURSU Atest ważny do dnia r. Nasza szkoła prowadzi szkolenia w następujących metodach spawania: spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG) spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (FCAW) spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG Kursy z powyższych metod prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: - kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych (P/T FW) - blacha i rura - kurs ponadpodstawowy (1 poziom) - spawanie spoin czołowych blach (P BW) Już prawie 300 uczniów naszej szkoły zdobyło uprawnienia spawalnicze ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2 Program nauczania w pierwszym roku szkoły zawodowej będzie identyczny jak podstawowe wymagania w liceach czy technikach. Uczniowie szkół zawodowych poznają więc te same działy matematyki, przeczytają te same lektury. Przedmioty ogólnokształcące, z wyjątkiem języków, matematyki i wychowania fizycznego będą się kończyły w pierwszej klasie. Specjalizacja zawodowa została wprowadzona w większym zakresie dopiero w drugiej klasie, wtedy dominować już będą przedmioty zawodowe. Młodzież będzie też się uczyć aktywności na rynku pracy absolwent zawodówki będzie przygotowany do udziału w szkoleniach i na tyle elastyczny, by bez trudu zmieniać kwalifikacje, nadążać za nowinkami technologicznymi. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach dla dorosłych od II klasy tego liceum. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń szkoły zawodowej musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE PATRZ NASTĘPNE STRONY O szkołach zawodowych czytaj na

15 Chcesz: naprawiać pojazdy samochodowe, prowadzić własny warsztat samochodowy, chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, uzyskać prawo jazdy, Jeśli wyróżniają cię: zainteresowania motoryzacyjne koordynacja zmysłowo-ruchowa koncentracja uwagi WYBIERZ zawód... SAMOCHODOWYCH Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka fizyka Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochdoowych Razem liczba godzin Przedmioty zawodowe w II I III klasie tygodniowo 1. Silniki pojazdów samochodowych 2,5 2. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 2 3. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 1 4. Diagnostyka pojazdów samochodowych 2 5. Przedmioty ogólnozawodowe 12,5 Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Absolwent tego kierunku ma także możliwość, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, uzyskać również zawód elektromechanik pojazdów samochodowych, a także kształcić się dalej w Licem dla Dorosłych i zdać maturę, a na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika pojazdów samochodowych. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Co dalej po tej klasie: Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika

16 WYBIERZ zawód... SAMOCHODOWYCH Elektromechanik pojazdów samochodowych to Twój Punktowane przez szkołę najlepszy wybór jeśli: zajęcia edukacyjne: interesujesz się motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń elektromechanicznych, język język matematyka fizyka chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, polski obcy zapach spalin, szum pracujących silników i stukot narzędzi, ma dla Ciebie nieodparty urok. chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, lubisz prowadzić i naprawiać samochody, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych 5,5 2. Diagnostyka pojazdów samochodowych 2 3. Przedmioty ogólnozawodowe 12,5 W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Absolwent tego kierunku ma także możliwość, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, uzyskać również zawód mechanik pojazdów samochodowych, a także kształcić się dalej w Licem dla Dorosłych i zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika pojazdów samochodowych. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Co dalej po tej klasie: Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Coraz większa elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo poszukiwani na rynku pracy oraz coraz lepiej opłacani. Na uzyskanie kwalifikacji zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych składa się z jednej strony umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, z drugiej strony zaś - znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów. Absolwent w zawodzie elektromechanik może podjąć pracę w: przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, zakładach naprawy pojazdów samochodowych; stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcji samochodów i części zamiennych; placówkach handlowych; prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika

17 WYBIERZ zawód... SAMOCHODOWY Blacharz samochodowy to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się motoryzacją, lubisz malować, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, masz dobry stan zdrowia, nie wpływa na ciebie zapach rozpuszczalników i farb, chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, lubisz prowadzić i naprawiać samochody, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Blacharz samochodowy jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 9 2. Przedmioty ogólnozawodowe 11 język polski Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka fizyka Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie blacharz samochodowy jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowanych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych. Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Co dalej po tej klasie: Absolwent w tym zawodzie wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej. Wykonuje on swoją pracę najczęściej pod kierownictwem brygadzisty lub kierownika działu, może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika

18 Nie tylko nauką uczeń żyje... TU NAM SIĘ PODOBA... WIDAĆ NAS NA KAŻDYM KROKU... PROMUJEMY MIASTO... A MIASTO PROMUJE NAS... BUDUJEMY TAKIE CACKA... KIBICUJEMY ZAWSZE TEJ SAMEJ DRUŻYNIE DO SZKOŁY PRZYCHODZIMY W... MUNDURKACH

19 NAUCZYCIELE ZROBIĄ WSZYSTKO DLA SWOJEJ KLASY......PRZY CZYM CZASAMI LEPIEJ NIE WIDZIEĆ CO... LUBIMY ŻYĆ KOLOROWO NIE INTERESUJĄ NAS DOBRA DOCZESNE CZASAMI PO- ŚWIĘCAMY SIĘ DLA SZKOŁY CZASAMI SIĘ ZAPOMINAMY......NIE STRASZNE NAM WARUNKI ATMOSFERYCZNE... MAMY GDZIE MILE SPĘDZIĆ PRZERWY I NIE TYLKO PRZERWY

20 UWAGA PRZYSZLI UCZNIOWIE!!! Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie dla najlepszych uczniów w każdym typie szkół funduje: - kurs jazdy kategorii B - kurs spawania - dopłatę do nauki w eurogrupie - opłatę egzaminacyjną ECDL - i wiele innych cennych nagród Copyright: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Wejhera My już wybraliśmy - a TY! DOŁĄCZ DO NAS Dobra szkoła = Dobry wybór = Dobra przyszłość

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo