projekt UMOWA Nr PCFE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt UMOWA Nr PCFE.273.24.2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do specyfikacji projekt UMOWA Nr PCFE zawarta w dniu 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (PCFE ) na organizację i przeprowadzenie kursu Mechanik pojazdów samochodowych I i II stopnia w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, Nowy Sącz NIP: , REGON: , reprezentowanym przez:. zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą:... NIP:, REGON:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. Strony zawarły umowę następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie, polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursu Mechanik pojazdów samochodowych I i II stopnia zakończonego egzaminem dla osób dorosłych (zwanego w dalszej części umowy Kursem ). 2. Kurs, którego przeprowadzenie jest przedmiotem niniejszej umowy jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanego przez Szwajcarię z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/06. 2 Podstawowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy 1. Zajęcia (w tym egzamin) odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r. z zastrzeżeniem ust. 3.

2 2. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 18 osób. Zamawiający utworzy trzy 6-osobowe grupy. Przewiduje się możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 4 osób w grupie. 3. Rekrutacja uczestników kursu będzie prowadzona przez Zamawiającego na bieżąco. Przewiduje się możliwość ograniczenia liczby tworzonych grup w razie nie zebrania wymaganej liczby uczestników (minimum 4 osoby na grupę). W takiej sytuacji zakres umowy ulega odpowiedniemu ograniczeniu, a termin realizacji umowy upływa z dniem realizacji umowy dla ostatniej utworzonej grupy. 4. Kurs obejmuje 200 godzin zajęć dla jednej grupy, w tym: a) 80 godzin zajęć teoretycznych, b) 120 godzin zajęć praktycznych, przy czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut. Maksymalna przewidywana liczba godzin kursu przy założeniu, że utworzone zostaną trzy grupy wynosi Kurs obejmuje zajęcia co najmniej z zakresu: a) Podstaw mechaniki samochodowej, b) Konstrukcji, montażu i demontażu układów pojazdów samochodowych, c) Obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, d) Diagnostyki samochodu na poziomie podstawowym, e) Podstawowych zasad BHP. 6. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e: a) kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, b) przygotowanie pedagogiczne. 7. Miejsce przeprowadzenia kursu zajęć teoretycznych i praktycznych: Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie ul. Armii Krajowej Grybów 8. Zamawiający udostępnia bezpłatnie na potrzeby kursu sale szkoleniowe w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, w tym w szczególności pracownię diagnostyki samochodowej wraz z wyposażeniem oraz dwie sale dydaktyczne. Wykaz udostępnionego wyposażenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 9. Wykonawca zapewnia dysponowanie osobą przeszkoloną w zakresie obsługi urządzenia transportu bliskiego (dźwignik pojazdów Efficar STD-8240TX-W). 10. W przypadku, gdy ilość lub rodzaj wskazanego w w/w Załączniku nr 4 wyposażenia nie będzie wystarczająca dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia brakującego wyposażenia, w szczególności Wykonawca zapewnia pojazdy samochodowe niezbędne do przeprowadzenia kursu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyposażenie zapewnione przez Wykonawcę. 11. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty zużycia mediów (prąd, gaz, ścieki, woda) podczas prowadzenia kursu w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Stawka ryczałtowa obejmująca koszt zużycia mediów wynosi: a) 16,00 zł + VAT za jedną godzinę zegarową zajęć przeprowadzonych w pracowni diagnostyki samochodowej, oraz b) 21,00 zł + VAT za jedną godzinę zegarową zajęć przeprowadzonych w sali dydaktycznej. 12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie badań lekarskich uczestników kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca ponosi koszty uzyskania niezbędnych zaświadczeń lekarskich przez uczestników. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały zaświadczeń lekarskich najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych dla danej grupy. 13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt materiały zużywalne (paliwo, płyn odrdzewiacz - penetrator, smar smarno - penetrujący, wazelinę techniczną WT 35, smar grafitowy, odrdzewiacz, penetrator, odtłuszczacz do hamulców i sprzęgieł, rozcieńczalnik nitro

3 i zwykły, papier ścierny, benzynę ekstrakcyjną, itp.) niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w taki sposób, aby uzyskać pożądany efekt kształcenia. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi kursu ubezpieczenie NNW na kwotę minimum ,00 zł. 15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odzież ochronną dla uczestników kursu. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki czystości potrzebne w trakcie realizacji zajęć praktycznych (m. in. ręczniki papierowe, pastę BHP do rąk, worki na śmieci). 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Zamawiający udostępnia Założenia Programowe, które stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować i przeprowadzić kurs będący przedmiotem zamówienia w oparciu o założenia zawarte w w/w dokumencie. Wykonawca może rozszerzyć udostępnione przez Zamawiającego Założenia Programowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że dokument musi obejmować minimum te założenia, które zostały zawarte w Załączniku nr 7 do umowy. Dokument ma zawierać w szczególności cel kursu, jego przebieg, opis materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu, metody prowadzenia zajęć oraz wykaz literatury. Wykonawca podczas opracowywania dokumentu może korzystać z Repozytorium Modułowych Programów Nauczania i pakietów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczonych na stronie internetowej 2. W przypadku rozszerzenia przez Wykonawcę Założeń Programowych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający udostępnia Szczegółowy Program Nauczania opracowany z podziałem na liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przypisanych do poszczególnych zagadnień wskazanych w 2 ust. 5 umowy. Szczegółowy Program Nauczania stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować i przeprowadzić kurs będący przedmiotem zamówienia w oparciu o program zawarty w w/w dokumencie. Wykonawca może rozszerzyć udostępniony przez Zamawiającego Szczegółowy Program Nauczania, z tym jednak zastrzeżeniem, że dokument musi obejmować minimum te zagadnienia, które zostały zawarte w Załączniku nr 8 do umowy. 4. W przypadku rozszerzenia przez Wykonawcę Szczegółowego Programu Nauczania, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy go Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne i praktyczne (skrypt, prezentacje) i przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Materiały szkoleniowe należy przygotować w formie kolorowego wydruku. 6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe, o których mowa w ust. 5 - po 1 egzemplarzu dla każdego uczestnika kursu oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 7. Wszystkie dokumenty i materiały opracowane przez Wykonawcę (wskazane w ust. 1, 3 oraz 5) winny zostać przekazane w formie papierowej i w formie elektronicznej na płycie CD oraz oznakowane logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz winny zawierać informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię. 8. Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie ze sporządzonym harmonogramem (data i godzina). Harmonogram obejmujący pierwszy miesiąc zajęć dla danej grupy zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym i uczestnikami kursu na spotkaniu organizacyjnym i zostanie przekazany w formie papierowej Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od terminu spotkania organizacyjnego. Kolejne harmonogramy zajęć dla danej grupy będą sporządzane w układzie comiesięcznym. Harmonogramy na kolejne miesiące zajęć dla danej grupy zostaną opracowane przez Wykonawcę w porozumieniu z uczestnikami kursu

4 i dostarczone Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem pierwszych zajęć wynikającym z danego harmonogramu. Każdy harmonogram będzie oznakowany logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz będzie zawierać informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię. Wzór harmonogramu stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Przy ustalaniu każdego harmonogramu w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę preferencje uczestników kursu. Zajęcia praktyczne nie mogą odbywać się w tym samym czasie dla więcej niż 1 grupy z uwagi na dysponowanie jedną pracownią diagnostyki samochodowej. Z uwagi na dysponowanie dwiema salami dydaktycznymi zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w tym samym czasie dla maksymalnie 2 grup, przy czym jeden instruktor nie może prowadzić zajęć jednocześnie dla więcej niż jednej grupy. 9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zależnych od uczestników kursu), Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu, w którym miały odbyć się odwołane zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest, w najkrótszym możliwym terminie, przedstawić uzgodniony z uczestnikami skorygowany harmonogram kursu uwzględniający zajęcia, które się nie odbyły. 10. Kurs ma zakończyć się egzaminem. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w co najmniej 75% zajęć. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego. 11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolonym uczestnikom kursu certyfikat oznakowany logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz zawierający informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię. Wymagane logotypy zostaną przesłane przez Zamawiającego. Wzór certyfikatu Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej celem akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom, które zdały egzamin uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do w/w rozporządzenia 12. Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny, tak aby jak największa liczba uczestników zdała egzamin z pozytywnym rezultatem. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 14. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, w skład której wchodzą co najmniej: a) program nauczania, b) listy obecności wzór listy obecności wraz z wymaganymi logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz informacją, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 6 do umowy, c) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: listę uczestników, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych. 15. Wykonawca zobowiązuje się udzielać z własnej inicjatywy i/lub na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w kursie frekwencji na zajęciach, przypadkach powtarzających się nieobecności). 16. Po zakończeniu kursu dla danej grupy Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oryginał,

5 d) potwierdzenie odbioru zaświadczeń oryginał, e) potwierdzenie odbioru certyfikatów oryginał, f) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem, g) kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem, h) protokół z przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego oryginał, i) dokumentacja fotograficzna z zajęć praktycznych (min. 10 zdjęć na grupę) w formie elektronicznej (na płycie CD), j) potwierdzenie poniesienia wydatku z tytułu zużycia mediów dokonanego na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie zgodnie z 2 ust. 11. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 17. Zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy materiały nie mogą zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu. 18. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji szkolenia, w tym dokumentów finansowych, do dnia 31 października 2025 r. w sposób zapewniający dostępność i poufność. 19. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu oraz postanowień niniejszej umowy: a) w przypadku kontroli KIK, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Płatniczej, stronie szwajcarskiej lub jednostce upoważnionej do działania w jej imieniu, b) w przypadku audytu przez Instytucję Audytu, której funkcję pełni Minister Finansów lub innej upoważnionej instytucji krajowej, stronę szwajcarską oraz jednostkę upoważnioną do działania w jej imieniu. 4 Prawa i obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zorganizuje spotkanie/a organizacyjne z uczestnikami kursu każdorazowo po zebraniu danej grupy. W spotkaniu/ach organizacyjnym/ych bierze udział Wykonawca, który o terminie spotkania zostanie poinformowany przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania. Listę uczestników kursu Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie. 2. Zamawiający dostarczy uczestnikom teczkę, blok oraz długopis. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wśród uczestników ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć oceniającej prowadzącego oraz organizację kursu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez członków zespołu projektowego Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 5 Termin realizacji 1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia r. z zastrzeżeniem 2 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) skrócenia terminu realizacji umowy w warunkach 2 ust. 3; b) wydłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn losowych, zależnych od uczestników kursu lub Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, w wyniku których niemożliwe będzie przeprowadzenie kursu w terminie do dnia r. W takim przypadku maksymalny termin realizacji zamówienia upłynie r.

6 6 Wynagrodzenie za przedmiot umowy Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 1. Z tytułu prawidłowego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie nie większej niż. zł brutto (słownie złotych:. 00 / 100 ). 2. Maksymalna liczba uczestników: 18 osób. 3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, wynagrodzenie za przeszkolenie jednego uczestnika wynosi.. zł brutto. 4. Wykonawcy po zrealizowaniu zajęć (w tym egzaminu) dla danej grupy przysługuje z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w wysokości iloczynu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i liczby uczestników przeszkolonych w ramach danej grupy. 5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników. 6. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, który wziął udział w co najmniej 75% zajęć. 7. Wynagrodzenie określone w ust. 3 jest wynagrodzeniem niezmiennym i niepodlegającym aktualizacji. 8. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Oznacza to, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym również ewentualne koszty związane z potrąceniem należnych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. 9. Po zakończeniu kursu dla danej grupy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 3 ust. 16, stanowiących podstawę sporządzenia protokołu odbioru. Protokół zostanie sporządzony po dokonanej niezwłocznie przez Zamawiającego weryfikacji przedłożonych dokumentów. 10. Podstawą wystawienia rachunku/faktury VAT będzie potwierdzenie wykonania umowy przez Wykonawcę (protokół odbioru). 11. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto bankowe w terminie do 30 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury VAT. 12. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 14. Wykonawca za wykonanie usługi wystawi rachunek/fakturę VAT, której płatnikiem będzie Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Barbackiego 89, Nowy Sącz, NIP: , REGON: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy. 7 Ochrona danych osobowych 1. Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zmianami) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w Załączniku nr 9 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał tych danych do innego celu niż określony w ust Przy wykonywaniu niniejszej umowy i przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w: niniejszej umowie, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

7 urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz z późn. zmianami). 8 Prawa autorskie 1. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza że: a) przysługują mu majątkowe prawa do opracowanych przez niego materiałów określonych w 3 ust. 1, 3 oraz 5 umowy; b) posiada nieograniczone autorskie prawa majątkowe do materiałów, o których mowa w ust. 1 lit. a), oraz nie zaciągnął do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały jego prawo do przeniesienia przysługujących mu praw na Zamawiającego; c) materiały, o których mowa w ust. 1 lit. a) stanowią w całości produkt oryginalny, nienaruszający praw autorskich osób trzecich, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania tych materiałów; d) według najlepszej wiedzy Wykonawcy, materiały, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub ich część nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko ich wydania bez zgody Zamawiającego; e) zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania materiałami, o których mowa w ust. 1 lit. a), na określonych polach eksploatacji oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych; f) przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do: wprowadzania do pamięci komputera, przechowywania, wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, zwielokrotniania (w całości lub w części) wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi przetwarzania oraz wykorzystywania materiałów w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji, nadania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, rozpowszechniania przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, zamieszczania na platformie e-learning oraz rozpowszechniania przy pomocy platformy e-learning, użyczania dla celów związanych z charakterem działania Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych i projektowych, wykorzystania w celach promocji i informacji we wszelkiego rodzaju mediach, wykorzystania na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru materiałów; g) w momencie podpisania niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich do materiałów, o których mowa w ust. 1 lit. a). 9 Odpowiedzialność 1. W czasie realizacji kursu prowadzonego zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w 3 ust. 8 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione mu sale dydaktyczne oraz

8 pracownię diagnostyki samochodowej wraz z wyposażeniem wykazanym w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 2. W dniu rozpoczęcia zajęć sale dydaktyczne oraz pracownia diagnostyki samochodowej wraz z wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1 zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron niniejszej umowy. Zamawiający zaleca, aby przed rozpoczęciem każdych zajęć Wykonawca dokonywał sprawdzenia stanu sal oraz kompletności wyposażenia. 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizowanych zajęć udostępnionego Wykonawcy mienia, w tym wyposażenia wykazanego w Załączniku nr 4, Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub odkupić na własny koszt uszkodzone lub zniszczone mienie. 10 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wskazanej w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy; b) za niezachowanie terminów, o których mowa w 3 ust. 2, 4, 5, 8 oraz 9 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; c) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; d) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania niniejszej umowy (w szczególności realizację zajęć niezgodnie z harmonogramem) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania usługi, w tym przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zaniedbań w sposobie wykonania usługi. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. 6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 11 Wspólne wykonanie umowy 1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 2. Wykonawcy na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych. 4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich czynności, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń lub umowy. 5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 2 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie Zamawiającego.

9 6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia podlega włączeniu do niniejszej umowy jako jej integralna część w charakterze Załącznika nr 3 do niniejszej umowy. 12 Pozostałe postanowienia 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w części. 2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, jeśli nie poinformował Zamawiającego w swojej ofercie przetargowej, że część zamówienia powierzy do realizacji podwykonawcom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy. 4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 15 Strony ustalają, że spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 16 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy wyznacza: Katarzynę Wójtowicz, tel. (18) Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych:. 3. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku polskim. 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 6. Wykaz załączników do umowy: Załącznik nr 1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Załącznik nr 2 oferta Wykonawcy, Załącznik nr 3 umowa o wspólne wykonanie zamówienia /jeżeli dotyczy/ Załącznik nr 4 wykaz wyposażenia

10 Załącznik nr 5 wzór harmonogramu Załącznik nr 6 wzór listy obecności Załącznik nr 7 Założenia Programowe Załącznik nr 8 Szczegółowy Program Nauczenia Załącznik nr 9 zakres przetwarzania danych osobowych Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Zamawiający Wykonawca

11 Załącznik nr 4 do umowy Wyposażenie ogólnodydaktyczne, które Zamawiający udostępni Wykonawcy do przeprowadzenia kursu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I i II STOPNIA: I. Dwie sale dydaktyczne II. Pracownia diagnostyki samochodowej wyposażona w: 1) Podnośnik nożycowy do geometrii z szarpakiem Efficar STD-8240TX-W Zgodnie z Protokołem poprzedzającym wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego (dźwignik pojazdów Efficar STD-8240TX-W) przez Urząd Dozoru Technicznego, obsługę urządzenia można powierzyć przeszkolonym osobom. Wykonawca zapewni dysponowanie osobą przeszkoloną w zakresie obsługi tego urządzenia. 2) Analizator spalin CAPELEC CAP ) Przyrząd do kontroli i ustawień świateł Tecnolux & Tecnoil 2400/D/PL/G/S 4) Pojedynczy wyciąg spalin Nederman NED 1.1 5) Urządzenie do regulacji geometrii Autoboss Efficar A-860

12 Załącznik nr 5 do umowy Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Nazwa kursu: Miejsce kursu:. LP. DATA GODZINY (OD-DO) LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO data i podpis osoby sporządzającej

13 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6 do umowy Lista obecności uczestników kursu realizowanego w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Nazwa kursu:. Miejsce kursu:... LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA DATA DATA DATA podpis osoby prowadzącej

14 Załącznik nr 7 do umowy ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE (odrębny plik)

15 Załącznik nr 8 do umowy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KURSU PN. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I i II STOPNIA 1. BHP podczas wykonywania prac na stanowisku pracy 2. Obsługa okresowa silnika 3. Demontaż i montaż silnika 4. Naprawa kadłuba i głowicy 5. Naprawa układu korbowo-tłokowego 6. Naprawa układu smarowania i chłodzenia 7. Naprawa układu zasilania ZI i ZS 8. Kontrola układu jezdnego i zawieszenia 9. Kontrola i regulacja geometrii kół na stanowisku diagnostycznym 10. Weryfikacja i naprawa elementów układu zawieszenia Nr Treść jednostki lekcyjnej lekcji 1. - szkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy - zachowanie się w określonych sytuacjach i zagrożeniach - demontaż i montaż silnika 2. - obsługa okresowa silnika - regulacja luzów zaworowych - wymontowanie(zamontowanie) silnika z i do samochodu - demontaż silnika 3. - naprawa kadłuba silnika i głowicy - demontaż głowicy silnika - naprawa głowicy silnika 4. - naprawa elementów układu korbowotłokowego - naprawa kadłuba silnika 5. - naprawa układu smarowania i chłodzenia - naprawa elementów układu smarowania silnika - naprawa elementów chłodzenia silnika - wymiana chłodnicy - wymiana pompy cieczy chłodzącej i termostatu 6. - naprawa układów zasilania ZS i ZI - wymiana pasków napędu osprzętu silnika - wymiana pierścieni tłokowych - wymiana pompy paliwowej - wymiana wtrysków paliwa 7. - kontrola układu jezdnego i zawieszenia Liczba Środki dydaktyczne godzin 6 - podręczniki, plansze 8 - model silnika 7 - silnik samochodowy - pojazd/y samochodowy/e 8 - silnik samochodowy 8 - pojazd/y samochodowy/e 8 - pojazd/y samochodowy/e 8 - pojazd/y samochodowy/e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp WZÓR UMOWA nr /2014 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo