projekt UMOWA Nr PCFE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt UMOWA Nr PCFE.273.24.2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do specyfikacji projekt UMOWA Nr PCFE zawarta w dniu 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (PCFE ) na organizację i przeprowadzenie kursu Mechanik pojazdów samochodowych I i II stopnia w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, Nowy Sącz NIP: , REGON: , reprezentowanym przez:. zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą:... NIP:, REGON:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. Strony zawarły umowę następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie, polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursu Mechanik pojazdów samochodowych I i II stopnia zakończonego egzaminem dla osób dorosłych (zwanego w dalszej części umowy Kursem ). 2. Kurs, którego przeprowadzenie jest przedmiotem niniejszej umowy jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanego przez Szwajcarię z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/06. 2 Podstawowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy 1. Zajęcia (w tym egzamin) odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r. z zastrzeżeniem ust. 3.

2 2. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 18 osób. Zamawiający utworzy trzy 6-osobowe grupy. Przewiduje się możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 4 osób w grupie. 3. Rekrutacja uczestników kursu będzie prowadzona przez Zamawiającego na bieżąco. Przewiduje się możliwość ograniczenia liczby tworzonych grup w razie nie zebrania wymaganej liczby uczestników (minimum 4 osoby na grupę). W takiej sytuacji zakres umowy ulega odpowiedniemu ograniczeniu, a termin realizacji umowy upływa z dniem realizacji umowy dla ostatniej utworzonej grupy. 4. Kurs obejmuje 200 godzin zajęć dla jednej grupy, w tym: a) 80 godzin zajęć teoretycznych, b) 120 godzin zajęć praktycznych, przy czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut. Maksymalna przewidywana liczba godzin kursu przy założeniu, że utworzone zostaną trzy grupy wynosi Kurs obejmuje zajęcia co najmniej z zakresu: a) Podstaw mechaniki samochodowej, b) Konstrukcji, montażu i demontażu układów pojazdów samochodowych, c) Obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, d) Diagnostyki samochodu na poziomie podstawowym, e) Podstawowych zasad BHP. 6. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e: a) kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, b) przygotowanie pedagogiczne. 7. Miejsce przeprowadzenia kursu zajęć teoretycznych i praktycznych: Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie ul. Armii Krajowej Grybów 8. Zamawiający udostępnia bezpłatnie na potrzeby kursu sale szkoleniowe w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, w tym w szczególności pracownię diagnostyki samochodowej wraz z wyposażeniem oraz dwie sale dydaktyczne. Wykaz udostępnionego wyposażenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 9. Wykonawca zapewnia dysponowanie osobą przeszkoloną w zakresie obsługi urządzenia transportu bliskiego (dźwignik pojazdów Efficar STD-8240TX-W). 10. W przypadku, gdy ilość lub rodzaj wskazanego w w/w Załączniku nr 4 wyposażenia nie będzie wystarczająca dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia brakującego wyposażenia, w szczególności Wykonawca zapewnia pojazdy samochodowe niezbędne do przeprowadzenia kursu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyposażenie zapewnione przez Wykonawcę. 11. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty zużycia mediów (prąd, gaz, ścieki, woda) podczas prowadzenia kursu w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Stawka ryczałtowa obejmująca koszt zużycia mediów wynosi: a) 16,00 zł + VAT za jedną godzinę zegarową zajęć przeprowadzonych w pracowni diagnostyki samochodowej, oraz b) 21,00 zł + VAT za jedną godzinę zegarową zajęć przeprowadzonych w sali dydaktycznej. 12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie badań lekarskich uczestników kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca ponosi koszty uzyskania niezbędnych zaświadczeń lekarskich przez uczestników. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały zaświadczeń lekarskich najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych dla danej grupy. 13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt materiały zużywalne (paliwo, płyn odrdzewiacz - penetrator, smar smarno - penetrujący, wazelinę techniczną WT 35, smar grafitowy, odrdzewiacz, penetrator, odtłuszczacz do hamulców i sprzęgieł, rozcieńczalnik nitro

3 i zwykły, papier ścierny, benzynę ekstrakcyjną, itp.) niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w taki sposób, aby uzyskać pożądany efekt kształcenia. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi kursu ubezpieczenie NNW na kwotę minimum ,00 zł. 15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odzież ochronną dla uczestników kursu. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki czystości potrzebne w trakcie realizacji zajęć praktycznych (m. in. ręczniki papierowe, pastę BHP do rąk, worki na śmieci). 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Zamawiający udostępnia Założenia Programowe, które stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować i przeprowadzić kurs będący przedmiotem zamówienia w oparciu o założenia zawarte w w/w dokumencie. Wykonawca może rozszerzyć udostępnione przez Zamawiającego Założenia Programowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że dokument musi obejmować minimum te założenia, które zostały zawarte w Załączniku nr 7 do umowy. Dokument ma zawierać w szczególności cel kursu, jego przebieg, opis materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu, metody prowadzenia zajęć oraz wykaz literatury. Wykonawca podczas opracowywania dokumentu może korzystać z Repozytorium Modułowych Programów Nauczania i pakietów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczonych na stronie internetowej 2. W przypadku rozszerzenia przez Wykonawcę Założeń Programowych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający udostępnia Szczegółowy Program Nauczania opracowany z podziałem na liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przypisanych do poszczególnych zagadnień wskazanych w 2 ust. 5 umowy. Szczegółowy Program Nauczania stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować i przeprowadzić kurs będący przedmiotem zamówienia w oparciu o program zawarty w w/w dokumencie. Wykonawca może rozszerzyć udostępniony przez Zamawiającego Szczegółowy Program Nauczania, z tym jednak zastrzeżeniem, że dokument musi obejmować minimum te zagadnienia, które zostały zawarte w Załączniku nr 8 do umowy. 4. W przypadku rozszerzenia przez Wykonawcę Szczegółowego Programu Nauczania, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy go Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne i praktyczne (skrypt, prezentacje) i przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Materiały szkoleniowe należy przygotować w formie kolorowego wydruku. 6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe, o których mowa w ust. 5 - po 1 egzemplarzu dla każdego uczestnika kursu oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 7. Wszystkie dokumenty i materiały opracowane przez Wykonawcę (wskazane w ust. 1, 3 oraz 5) winny zostać przekazane w formie papierowej i w formie elektronicznej na płycie CD oraz oznakowane logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz winny zawierać informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię. 8. Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie ze sporządzonym harmonogramem (data i godzina). Harmonogram obejmujący pierwszy miesiąc zajęć dla danej grupy zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym i uczestnikami kursu na spotkaniu organizacyjnym i zostanie przekazany w formie papierowej Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od terminu spotkania organizacyjnego. Kolejne harmonogramy zajęć dla danej grupy będą sporządzane w układzie comiesięcznym. Harmonogramy na kolejne miesiące zajęć dla danej grupy zostaną opracowane przez Wykonawcę w porozumieniu z uczestnikami kursu

4 i dostarczone Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem pierwszych zajęć wynikającym z danego harmonogramu. Każdy harmonogram będzie oznakowany logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz będzie zawierać informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię. Wzór harmonogramu stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Przy ustalaniu każdego harmonogramu w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę preferencje uczestników kursu. Zajęcia praktyczne nie mogą odbywać się w tym samym czasie dla więcej niż 1 grupy z uwagi na dysponowanie jedną pracownią diagnostyki samochodowej. Z uwagi na dysponowanie dwiema salami dydaktycznymi zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w tym samym czasie dla maksymalnie 2 grup, przy czym jeden instruktor nie może prowadzić zajęć jednocześnie dla więcej niż jednej grupy. 9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zależnych od uczestników kursu), Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu, w którym miały odbyć się odwołane zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest, w najkrótszym możliwym terminie, przedstawić uzgodniony z uczestnikami skorygowany harmonogram kursu uwzględniający zajęcia, które się nie odbyły. 10. Kurs ma zakończyć się egzaminem. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w co najmniej 75% zajęć. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego. 11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolonym uczestnikom kursu certyfikat oznakowany logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz zawierający informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię. Wymagane logotypy zostaną przesłane przez Zamawiającego. Wzór certyfikatu Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej celem akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom, które zdały egzamin uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do w/w rozporządzenia 12. Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny, tak aby jak największa liczba uczestników zdała egzamin z pozytywnym rezultatem. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 14. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, w skład której wchodzą co najmniej: a) program nauczania, b) listy obecności wzór listy obecności wraz z wymaganymi logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz informacją, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 6 do umowy, c) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: listę uczestników, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych. 15. Wykonawca zobowiązuje się udzielać z własnej inicjatywy i/lub na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w kursie frekwencji na zajęciach, przypadkach powtarzających się nieobecności). 16. Po zakończeniu kursu dla danej grupy Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oryginał,

5 d) potwierdzenie odbioru zaświadczeń oryginał, e) potwierdzenie odbioru certyfikatów oryginał, f) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem, g) kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem, h) protokół z przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego oryginał, i) dokumentacja fotograficzna z zajęć praktycznych (min. 10 zdjęć na grupę) w formie elektronicznej (na płycie CD), j) potwierdzenie poniesienia wydatku z tytułu zużycia mediów dokonanego na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie zgodnie z 2 ust. 11. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 17. Zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy materiały nie mogą zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu. 18. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji szkolenia, w tym dokumentów finansowych, do dnia 31 października 2025 r. w sposób zapewniający dostępność i poufność. 19. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu oraz postanowień niniejszej umowy: a) w przypadku kontroli KIK, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Płatniczej, stronie szwajcarskiej lub jednostce upoważnionej do działania w jej imieniu, b) w przypadku audytu przez Instytucję Audytu, której funkcję pełni Minister Finansów lub innej upoważnionej instytucji krajowej, stronę szwajcarską oraz jednostkę upoważnioną do działania w jej imieniu. 4 Prawa i obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zorganizuje spotkanie/a organizacyjne z uczestnikami kursu każdorazowo po zebraniu danej grupy. W spotkaniu/ach organizacyjnym/ych bierze udział Wykonawca, który o terminie spotkania zostanie poinformowany przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania. Listę uczestników kursu Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie. 2. Zamawiający dostarczy uczestnikom teczkę, blok oraz długopis. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wśród uczestników ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć oceniającej prowadzącego oraz organizację kursu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez członków zespołu projektowego Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 5 Termin realizacji 1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia r. z zastrzeżeniem 2 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) skrócenia terminu realizacji umowy w warunkach 2 ust. 3; b) wydłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn losowych, zależnych od uczestników kursu lub Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, w wyniku których niemożliwe będzie przeprowadzenie kursu w terminie do dnia r. W takim przypadku maksymalny termin realizacji zamówienia upłynie r.

6 6 Wynagrodzenie za przedmiot umowy Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 1. Z tytułu prawidłowego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie nie większej niż. zł brutto (słownie złotych:. 00 / 100 ). 2. Maksymalna liczba uczestników: 18 osób. 3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, wynagrodzenie za przeszkolenie jednego uczestnika wynosi.. zł brutto. 4. Wykonawcy po zrealizowaniu zajęć (w tym egzaminu) dla danej grupy przysługuje z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w wysokości iloczynu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i liczby uczestników przeszkolonych w ramach danej grupy. 5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników. 6. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, który wziął udział w co najmniej 75% zajęć. 7. Wynagrodzenie określone w ust. 3 jest wynagrodzeniem niezmiennym i niepodlegającym aktualizacji. 8. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Oznacza to, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym również ewentualne koszty związane z potrąceniem należnych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. 9. Po zakończeniu kursu dla danej grupy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 3 ust. 16, stanowiących podstawę sporządzenia protokołu odbioru. Protokół zostanie sporządzony po dokonanej niezwłocznie przez Zamawiającego weryfikacji przedłożonych dokumentów. 10. Podstawą wystawienia rachunku/faktury VAT będzie potwierdzenie wykonania umowy przez Wykonawcę (protokół odbioru). 11. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto bankowe w terminie do 30 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury VAT. 12. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 14. Wykonawca za wykonanie usługi wystawi rachunek/fakturę VAT, której płatnikiem będzie Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Barbackiego 89, Nowy Sącz, NIP: , REGON: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy. 7 Ochrona danych osobowych 1. Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zmianami) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w Załączniku nr 9 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał tych danych do innego celu niż określony w ust Przy wykonywaniu niniejszej umowy i przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w: niniejszej umowie, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

7 urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz z późn. zmianami). 8 Prawa autorskie 1. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza że: a) przysługują mu majątkowe prawa do opracowanych przez niego materiałów określonych w 3 ust. 1, 3 oraz 5 umowy; b) posiada nieograniczone autorskie prawa majątkowe do materiałów, o których mowa w ust. 1 lit. a), oraz nie zaciągnął do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały jego prawo do przeniesienia przysługujących mu praw na Zamawiającego; c) materiały, o których mowa w ust. 1 lit. a) stanowią w całości produkt oryginalny, nienaruszający praw autorskich osób trzecich, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania tych materiałów; d) według najlepszej wiedzy Wykonawcy, materiały, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub ich część nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko ich wydania bez zgody Zamawiającego; e) zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania materiałami, o których mowa w ust. 1 lit. a), na określonych polach eksploatacji oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych; f) przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do: wprowadzania do pamięci komputera, przechowywania, wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, zwielokrotniania (w całości lub w części) wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi przetwarzania oraz wykorzystywania materiałów w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji, nadania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, rozpowszechniania przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, zamieszczania na platformie e-learning oraz rozpowszechniania przy pomocy platformy e-learning, użyczania dla celów związanych z charakterem działania Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych i projektowych, wykorzystania w celach promocji i informacji we wszelkiego rodzaju mediach, wykorzystania na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru materiałów; g) w momencie podpisania niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich do materiałów, o których mowa w ust. 1 lit. a). 9 Odpowiedzialność 1. W czasie realizacji kursu prowadzonego zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w 3 ust. 8 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione mu sale dydaktyczne oraz

8 pracownię diagnostyki samochodowej wraz z wyposażeniem wykazanym w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 2. W dniu rozpoczęcia zajęć sale dydaktyczne oraz pracownia diagnostyki samochodowej wraz z wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1 zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron niniejszej umowy. Zamawiający zaleca, aby przed rozpoczęciem każdych zajęć Wykonawca dokonywał sprawdzenia stanu sal oraz kompletności wyposażenia. 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizowanych zajęć udostępnionego Wykonawcy mienia, w tym wyposażenia wykazanego w Załączniku nr 4, Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub odkupić na własny koszt uszkodzone lub zniszczone mienie. 10 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wskazanej w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy; b) za niezachowanie terminów, o których mowa w 3 ust. 2, 4, 5, 8 oraz 9 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; c) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; d) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania niniejszej umowy (w szczególności realizację zajęć niezgodnie z harmonogramem) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania usługi, w tym przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zaniedbań w sposobie wykonania usługi. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. 6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 11 Wspólne wykonanie umowy 1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 2. Wykonawcy na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych. 4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich czynności, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń lub umowy. 5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 2 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie Zamawiającego.

9 6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia podlega włączeniu do niniejszej umowy jako jej integralna część w charakterze Załącznika nr 3 do niniejszej umowy. 12 Pozostałe postanowienia 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w części. 2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, jeśli nie poinformował Zamawiającego w swojej ofercie przetargowej, że część zamówienia powierzy do realizacji podwykonawcom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy. 4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 15 Strony ustalają, że spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 16 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy wyznacza: Katarzynę Wójtowicz, tel. (18) Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych:. 3. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku polskim. 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 6. Wykaz załączników do umowy: Załącznik nr 1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Załącznik nr 2 oferta Wykonawcy, Załącznik nr 3 umowa o wspólne wykonanie zamówienia /jeżeli dotyczy/ Załącznik nr 4 wykaz wyposażenia

10 Załącznik nr 5 wzór harmonogramu Załącznik nr 6 wzór listy obecności Załącznik nr 7 Założenia Programowe Załącznik nr 8 Szczegółowy Program Nauczenia Załącznik nr 9 zakres przetwarzania danych osobowych Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Zamawiający Wykonawca

11 Załącznik nr 4 do umowy Wyposażenie ogólnodydaktyczne, które Zamawiający udostępni Wykonawcy do przeprowadzenia kursu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I i II STOPNIA: I. Dwie sale dydaktyczne II. Pracownia diagnostyki samochodowej wyposażona w: 1) Podnośnik nożycowy do geometrii z szarpakiem Efficar STD-8240TX-W Zgodnie z Protokołem poprzedzającym wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego (dźwignik pojazdów Efficar STD-8240TX-W) przez Urząd Dozoru Technicznego, obsługę urządzenia można powierzyć przeszkolonym osobom. Wykonawca zapewni dysponowanie osobą przeszkoloną w zakresie obsługi tego urządzenia. 2) Analizator spalin CAPELEC CAP ) Przyrząd do kontroli i ustawień świateł Tecnolux & Tecnoil 2400/D/PL/G/S 4) Pojedynczy wyciąg spalin Nederman NED 1.1 5) Urządzenie do regulacji geometrii Autoboss Efficar A-860

12 Załącznik nr 5 do umowy Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Nazwa kursu: Miejsce kursu:. LP. DATA GODZINY (OD-DO) LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO data i podpis osoby sporządzającej

13 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6 do umowy Lista obecności uczestników kursu realizowanego w ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Nazwa kursu:. Miejsce kursu:... LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA DATA DATA DATA podpis osoby prowadzącej

14 Załącznik nr 7 do umowy ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE (odrębny plik)

15 Załącznik nr 8 do umowy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KURSU PN. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I i II STOPNIA 1. BHP podczas wykonywania prac na stanowisku pracy 2. Obsługa okresowa silnika 3. Demontaż i montaż silnika 4. Naprawa kadłuba i głowicy 5. Naprawa układu korbowo-tłokowego 6. Naprawa układu smarowania i chłodzenia 7. Naprawa układu zasilania ZI i ZS 8. Kontrola układu jezdnego i zawieszenia 9. Kontrola i regulacja geometrii kół na stanowisku diagnostycznym 10. Weryfikacja i naprawa elementów układu zawieszenia Nr Treść jednostki lekcyjnej lekcji 1. - szkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy - zachowanie się w określonych sytuacjach i zagrożeniach - demontaż i montaż silnika 2. - obsługa okresowa silnika - regulacja luzów zaworowych - wymontowanie(zamontowanie) silnika z i do samochodu - demontaż silnika 3. - naprawa kadłuba silnika i głowicy - demontaż głowicy silnika - naprawa głowicy silnika 4. - naprawa elementów układu korbowotłokowego - naprawa kadłuba silnika 5. - naprawa układu smarowania i chłodzenia - naprawa elementów układu smarowania silnika - naprawa elementów chłodzenia silnika - wymiana chłodnicy - wymiana pompy cieczy chłodzącej i termostatu 6. - naprawa układów zasilania ZS i ZI - wymiana pasków napędu osprzętu silnika - wymiana pierścieni tłokowych - wymiana pompy paliwowej - wymiana wtrysków paliwa 7. - kontrola układu jezdnego i zawieszenia Liczba Środki dydaktyczne godzin 6 - podręczniki, plansze 8 - model silnika 7 - silnik samochodowy - pojazd/y samochodowy/e 8 - silnik samochodowy 8 - pojazd/y samochodowy/e 8 - pojazd/y samochodowy/e 8 - pojazd/y samochodowy/e

16 - regulacja luzów łożysk kół - kontrola resorów i wahaczy 8. - kontrola geometrii kół - regulacja łożysk kół - weryfikacja i naprawa elementów układu jezdnego 7 - pojazd/y samochodowy/e 1. Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym 2. Konstrukcja pojazdów samochodowych i podstaw mechaniki samochodowej 3. Obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 4. Diagnostyki samochodu na poziomie podstawowym Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym 8 godzin Nr Liczba Treść jednostki lekcyjnej Środki dydaktyczne lekcji godzin 1, 2, 3 Prawa i obowiązki pracodawcy 2 Przeźrocza, foliogramy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny podręcznik, plansze, rzutnik, pracy laptop Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Nadzór nad warunkami pracy sprawowany przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i Urząd Dozoru Technicznego Społeczny nadzór nad warunkami pracy Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy Ochrona zdrowia pracowników Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Znaki i sygnały bezpieczeństwa 4, 5 Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów Postępowanie w razie pożaru Ochrona przeciwpożarowa Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym Ograniczanie zagrożenia hałasem Metody ograniczania wibracji Przeciwdziałanie zagrożeniu zapyleniem 6, 7, 8 Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz wymaganiami ergonomii Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi 3 Przeźrocza, foliogramy, podręcznik, plansze, rzutnik, laptop 3 Przeźrocza, foliogramy, Podręcznik Plansze rzutnik laptop

17 Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechaniki samochodowej Bezpieczeństwo i higiena pracy w serwisie ogumienia Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi i naprawy klimatyzacji Środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu samochodowego Pierwsza pomoc przed medyczna Konstrukcja pojazdów samochodowych i podstaw mechaniki samochodowej Nr lekcji Treść jednostki lekcyjnej Liczba godzin 48 godzin Środki dydaktyczne 1 Ogólna charakterystyka pojazdów 1 Podręcznik, foliogramy samochodowych 2 Rodzaje pojazdów samochodowych i ich 1 Plansze klasyfikacja 3 Podział samochodów na układy funkcjonalne i 1 Podręcznik zespoły konstrukcyjne 4 Układ konstrukcyjny samochodu 1 Przeźrocza, foliogramy w zależności od rodzaju nadwozia oraz usytuowania silnika i osi napędzanej 5 Podstawowe dane techniczne 1 Foliogramy charakteryzujące pojazd samochodowy 6 Silniki pojazdów samochodowych 1 Plansze 7 Podstawowe wiadomości o spalaniu 1 8 Skład mieszanki palnej i zapłon mieszanki 1 Podręcznik 9 Zadania stawiane silnikowi 1 Podręcznik 10 Zasada budowy silnika 1 Plansze modele 11 Podstawowe zespoły silnika 1 12 Zasadniczy podział silników spalinowych 1 Foldery, foliogramy 13 Silniki czterosuwowe o zapłonie iskrowym 1 Foliogram, model zasada działania 14 Fazy rozrządu 1 Plansza 15 Paliwo i jego przygotowanie 1 Podręcznik 16 Silniki czterosuwowe o zapłonie 1 samoczynnym zasada działania 17 Wtrysk paliwa i spalanie 1 Podręcznik 18 Komory spalania 1 Foliogramy 19 Doładowanie silników 1 Plansze 20 Charakterystyczne wymiary silnika 1 pojemność, prędkość obrotowa, moment i moc 21 Sprawność silnika 1 podręcznik 22 Układy konstrukcyjne silników 1 foliogram 23 Konstrukcja układu korbowego 1 Model 24 Mechanizm rozrządu 1 Plansze 25 Kadłuby i głowice 1 Modele

18 26 Układ olejenia 1 Podręcznik, plansza 27 Układ chłodzenia 1 Plansza 28 Mechanizmy napędowe 1 Podręcznik 29 Zadania i rodzaje sprzęgieł 1 Plansze, modele 30 Budowa i działanie sprzęgła ciernego 1 Plansze, modele 31 Zadania i rodzaje skrzyń biegów 1 Foldery, foliogramy 32 Budowa i działanie skrzyń biegów 1 Foliogram, model 33 Automatyczne skrzynie biegów 1 Plansza 34 Przekładnie planetarne 1 Plansze, modele 35 Wały napędowe i przeguby 1 Podręcznik 36 Zadania i rodzaje mostów napędowych 1 Plansze, modele 37 Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe 1 foliogramy 38 Półosie i piasty kół napędowych 1 Plansze 39 Zblokowane układy napędowe 1 Plansze, modele 40 Zawieszenie - zadania i podział 1 Podręcznik 41 Budowa i rodzaje zawieszeń 1 Plansze, rzutnik, laptop, Foliogramy, film 42 Elementy sprężyste zawieszeń 1 Plansze, rzutnik, laptop, film, Foliogramy 43 Amortyzatory 1 Plansze, rzutnik, laptop 44 Zadania i budowa układu kierowniczego 1 Plansze, rzutnik, laptop 45 Ustawienie kół kierowanych 1 Plansze, rzutnik, laptop, film, Foliogramy 46 Hamulce w poj. w świetle przepisów ruchu Plansze, rzutnik, laptop, film, 1 drogowego - rodzaje Foliogramy 47 Rodzaje układów uruchamiających hamulce 1 Plansze, rzutnik, laptop, film, 48 w kołach Urządzenia pomocnicze układów hamulcowych Diagnostyki samochodu na poziomie podstawowym 8 godzin 1 Foliogramy Plansze, rzutnik, laptop, film, Foliogramy Nr lekcji Treść jednostki lekcyjnej Liczba godzin Środki dydaktyczne 1, 2 Oględziny zewnętrzne 2 Podręcznik, foliogramy 3, 4 Diagnostyka bezprzyrządowa silnika 2 Plansze, rzutnik, laptop spalinowego Diagnostyka części układu korbowego 5 Diagnostyka układu chłodzenia silnika 1 Podręcznik, plansze, rzutnik, laptop 6 Diagnostyka układu smarowania silnika 1 Przeźrocza, foliogramy 7 Diagnostyka przestrzeni roboczej cylindra 1 Foliogramy, plansze, rzutnik, laptop 8 Diagnostyka części układu rozrządu 1 Plansze Obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 16 godzin Nr Liczba Treść jednostki lekcyjnej lekcji godzin Środki dydaktyczne 1 Obsługa i naprawa kadłuba i głowicy 1 Podręcznik, foliogramy 2 Obsługa i naprawa układu korbowego 1 Plansze

19 3 Obsługa i naprawa układu rozrządu 1 Podręcznik 4 Obsługa i naprawa układu chłodzenia 1 Przeźrocza, foliogramy 5 Obsługa i naprawa układu olejenia 1 Foliogramy 6, 7 Obsługa i naprawa układu zasilania ZI 1 Plansze 8, 9 Obsługa i naprawa układu zasilania ZS 1 10 Obsługa i naprawa sprzęgła 1 Podręcznik 11 Obsługa i naprawa wałów i półosi 1 Podręcznik napędowych 12 Obsługa i naprawa mostów napędowych 1 Plansze, modele 13 Obsługa i naprawa zawieszenia 1 14 Obsługa i naprawa układu hamulcowego 1 Foldery, foliogramy 15 Obsługa i naprawa układu kierowniczego 1 Foliogram, model 16 Obsługa i naprawa kół i ogumienia 1 Plansza 1. Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym 2. Weryfikacja, naprawa elementów układu napędowego 3. Naprawa elementów układu jezdnego i kierowniczego 4. Naprawa elementów układu hamulcowego 5. Weryfikacja i naprawa elementów układu zawieszenia Nr. lekcji Treści jednostki lekcyjnej Liczba godzin Środki dydaktyczne Zapoznanie z urządzeniami BHP Wymiana tarczy sprzętu sprzęgła ciernego Wymontowanie skrzyni biegów z samochodu 8 - Podręcznik BHP klucze specjalistyczne, wkrętaki ściągacze, młotek 9-16 Zamontowanie skrzyni biegów do samochodu VW Golf Wymiana przegubów półosi napędowych Wymiana osłon gumowych półosi napędowych 8 klucze specjalistyczne, wkrętaki ściągacze, młotek Wymiana przekładni kierowniczej Wymiana końcówek drążków kierowniczych Wymiana kolumny Mc Phersona Wymiana wahaczy Wymiana amortyzatorów Wymiana sfożni wahaczy Wymiana tarcz hamulcowych Wymiana szczęk hamulcowych Wymiana przewodów hamulcowych ściągacze, klucze, klucze specjalistyczne, prasa hydrauliczna, podnośnik samochodowy ściągacze, klucze, klucze specjalistyczne, prasa hydrauliczna, podnośnik samochodowy ściągacze, klucze, klucze specjalistyczne, prasa hydrauliczna, podnośnik samochodowy płyn hamulcowy, klucze, przyrządy do odpowietrzania,

20 Odpowietrzenie układu hamulcowego Wymiana zacisków hamulcowych Sprawdzenie i naprawa pompy hamulca 8 4 klucze specjalistyczne, klocki, tarcze, zaciski, podnośnik samochodowy płyn hamulcowy, klucze, przyrządy do odpowietrzania, klucze specjalistyczne, klocki, tarcze, zaciski, podnośnik samochodowy płyn hamulcowy, klucze, przyrządy do odpowietrzania, klucze specjalistyczne, klocki, tarcze, zaciski, podnośnik samochodowy

projekt UMOWA nr PCFE.273.8.2.2013

projekt UMOWA nr PCFE.273.8.2.2013 projekt UMOWA nr PCFE.273.8.2.2013 Załącznik nr 5b zawarta w dniu 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.3 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kelner barman, w

Bardziej szczegółowo

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

- projekt - UMOWA NR PCFE.273.27..2014

- projekt - UMOWA NR PCFE.273.27..2014 - projekt - UMOWA NR PCFE.273.27..2014 zawarta w dniu.. 2014 roku w Nowym Sączu pomiędzy: Załącznik nr 7a do specyfikacji Powiatem Nowosądeckim Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, z

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA Nr PCFE.273.59.2013

projekt UMOWA Nr PCFE.273.59.2013 Załącznik nr 6 do specyfikacji projekt UMOWA Nr PCFE.273.59.2013 zawarta w dniu 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 7 Projekt umowy Umowa nr.. zawarta w Ropczycach w dniu... pomiędzy: Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim Zespołem Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze"

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze UMOWA zawarta dnia. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. J. Marka 9, 34 600 Limanowa NIP: 737 17 70 888; REGON: 491943333 reprezentowanym przez Panią Monikę Nawalaniec Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca.

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca. WZÓR UMOWY nr./f/pfdk/2013 dotyczy zapytania ofertowego nr../9.2/2013 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy Załącznik nr 7 Wydminy dnia... Wzór Umowy Zawarta w dniu.....pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Pan Artur Grygiencza Kierownik

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 2/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21 tel. 77 436 23 04; tel./ fax. 77 436 99 88 www.pup-prudnik.pl; e-mail: pup@pup-prudnik.pl PUP.CAZ.PR.4423 2016.AB WZÓR Umowa - zlecenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr.. a) kurs okresowy osób kierujących pracownikami 110 osób; b) kurs okresowy dla pracowników administracyjno-biurowych 180 osób;

WZÓR UMOWY nr.. a) kurs okresowy osób kierujących pracownikami 110 osób; b) kurs okresowy dla pracowników administracyjno-biurowych 180 osób; Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY nr.. W dniu... pomiędzy: 1. Baza Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa 60, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08 którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia.. WZÓR UMOWY UMOWA nr. z dnia.. Załącznik Nr 7 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr... ogłoszonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień pub licznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW Załącznik nr 6.13 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu Metody regeneracji włosów, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu... w.. pomiędzy: Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 658-17-39-105, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA UMOWA nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ nr PS 31.2401/6/2012 projekt umowy zawarta w dniu 2012 r. w Białymstoku, pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA WZÓR. posiadającą nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA ZLECENIA WZÓR. posiadającą nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 3do zapytania ofertowego Nr RI.271.19.2013 UMOWA ZLECENIA WZÓR zawarta w dniu. w Myszkowie, pomiędzy: Powiatem Myszkowskim z siedzibą w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, NIP 577-197-51-85,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE......

UMOWA ZLECENIE...... UMOWA ZLECENIE zawarta w Pozezdrzu w dniu 2014 r. pomiędzy:. zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: a...... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W oparciu

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo