Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych"

Transkrypt

1 Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych Projekt realizowany pod nadzorem OÊrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, działajàcym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci Projekt jest współfinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie jest społecznozawodowà organizacjà samorzàdu gospodarczego rzemiosła i przedsi biorczoêci. Została powołana 29 paêdziernika 1929 roku w obecnoêci Prezydenta m.st. Warszawy in. Zygmunta Słomiƒskiego. W swoich strukturach zrzesza cechy, spółdzielnie rzemieêlnicze oraz inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Izba pełni rol przedstawiciela rzemiosła Warszawy i Mazowsza wobec organów władzy paƒstwowej i terytorialnej. Podejmuje od lat działania zmierzajàce do akcentowania roli małych i Êrednich przedsi biorstw w yciu gospodarczym naszego kraju, a w tym w rozwijaniu wolnego rynku. Izba jest dobrowolnym członkiem Zwiàzku Rzemiosła Polskiego. Izba działa na rzecz rozwoju przedsi biorczoêci i kształtuje postawy przedsi biorcze wêród społeczeƒstwa m. in. wêród młodzie y. Prowadzi doradztwo podatkowe, prawne oraz marketingowe dla przedsi biorców. Ch tnym pragnàcym pogł biaç swojà wiedz proponuje bogatà ofert szkoleƒ podatkowych (w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, amortyzacji Êrodków trwałych, reformy ubezpieczeƒ społecznych, zasad prowadzenia ksi gi przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego), zawodowych (kursy teoretyczne dla kandydatów na czeladników, w których uczestniczà uczniowie zdobywajàcy kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym), komputerowych (oferta skierowana jest zarówno do przedsi biorców, pracowników firm, jak i do młodzie y i osób bezrobotnych). Organizuje kursy dla pracodawców i egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Projekt Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych, realizowany z OÊrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, działajàcym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, skierowany jest do nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, którzy kształcà w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy. Projekt stanowi odpowiedê na problem niedostosowania zawodowego nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu do wymogów kształcenia uczniów zgodnie z wymogami rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz aktualizacja wiedzy 255 nauczycieli/ek oraz instruktorów/ek prak- 1

4 tycznej nauki zawodu (21 m czyzn i 37 kobiet) poprzez realizacj programów doskonalenia zawodowego w innowacyjnych przedsi biorstwach podczas praktyk. Dzi ki projektowi nauczyciele/ki oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu b dà mogli zdobyç dodatkowe cenne doêwiadczenie i wiedz w bran y, w której prowadzà zaj cia. Poprzez udział w projekcie b dà mogli nie tylko podwy szyç swoje kwalifikacje zawodowe, zwi kszajàc konkurencyjnoêç na rynku pracy, ale równie stanà si współtwórcami programu doskonalenia zawodowego i wzmocnià presti zawodu nauczyciela. Projekt umo liwia wymian doêwiadczeƒ zawodowych z najlepszymi w bran y motoryzacyjnej oraz wyjêcie naprzeciw oczekiwaniom ucznia co sprawi, e zaj cia wzbudzà wi ksze zainteresowanie i nauczà twórczego myêlenia. Praktyki odbywajà si w innowacyjnych przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej na terenie całego kraju. W ramach projektu dla uczestników zapewniamy: bezpłatne praktyki w przedsi biorstwie motoryzacyjnym, dostosowany program doskonalenia zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do wymogów kształcenia uczniów zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, wy ywienie w trakcie praktyk, zakwaterowanie dla uczestników odbywajàcych praktyki poza miejscem odbywania praktyk, ubrania ochronne, zeszyt praktyk; zwrot kosztów za dojazd i powrót w czasie trwania praktyk; badania zdrowotne i ubezpieczenie NNW. Przedstawione Paƒstwu programy praktyk zostały opracowane przez ekspertów i skonsultowane z przedstawicielami pracodawców. Składajà si one z czterech zakresów tematycznych: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy. 2

5 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnej kształcàcych w zawodzie BLACHARZ SAMOCHODOWY [721306] Wersja I Autor: Marcin Ł czycki Warszawa, czerwiec

6 I. WPROWADZENIE Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcàcych w zawodzie: blacharz samochodowy, został opracowany na potrzeby projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych. Projekt jest realizowany przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakoêç systemu oêwiaty, Działanie 3.4., Poddziałanie ). Absolwent szkoły kształcàcej w zawodzie blacharz samochodowy powinien byç przygotowany do wykonywania nast pujàcych zadaƒ zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych; 2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych; 3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych. 1 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu powstał w celu aktualizacji wiedzy nauczycieli i doskonalenia umiej tnoêci ich zawodowych, zaistniałych przez dynamiczny rozwój bran y motoryzacyjnej oraz w celu wypełnienia luk w zakresie kompetencji zawodowych. Ciàgłe wprowadzanie nowych technologii w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych stwarza koniecznoêç stałego uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie i wynikajàce z niej cele kształcenia, niewystarczajàca baza szkół, stanowiły przesłank do opracowania uzupełniajàcego programu doskonalenia nauczycieli przeznaczonego do realizacji w przedsi biorstwach oraz wykorzystujàcego najnowsze sposoby diagnozowania, napraw i i eksploatacji pojazdów samochodowych, w tym zabezpieczenia antykorozyjnego. Program został opracowany we współpracy z przedstawicielami bran y motoryzacyjnej w odniesieniu do potrzeb pracodawców i wymagaƒ stawianych pracownikom. Jest on odpowiedzià na potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakim powinni sprostaç uczniowie a tym bardziej nauczyciele. 1) blacharz samochodowy podstawa programowa kształcenia w zawodzie - 4

7 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawà opracowania programu sà: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. nr 0; poz. 14), Przykładowy program nauczania dla zawodu blacharz samochodowy Uczestnikami praktyk sà nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu. 3. Podstawà przyj cia zgłoszenia nauczyciela/ki lub instruktora/ki praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie jest przekazanie Realizatorowi projektu wypełnionego i poêwiadczonego własnor cznym podpisem formularza zgłoszeniowego. Z chwilà podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie nauczyciel/ka lub instruktor/ka praktycznej nauki zawodu staje si uczestnikiem projektu. 4. Praktyki odbywajà si w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej o wysokim potencjale technologicznym i organizacyjnym. III. CELE PROGRAMU Celem realizacji programu jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, zapoznanie si z nowoczesnym sprz tem, urzàdzeniami i maszynami stosowanymi w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej, poznanie nowoczesnych technologii napraw pojazdów samochodowych, poznanie specyfiki pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy w zakładach napraw pojazdów samochodowych, zdobycie nowych oraz wymiana doêwiadczeƒ zawodowych, poznanie potrzeb kadrowych przedsi biorstw z bran y motoryzacyjnej, 2) 5

8 umo liwienie nauczycielom/kom i instruktorom/kom praktycznej nauki zawodu nabycia doêwiadczeƒ w działaniu przedsi biorstw bran y motoryzacyjnej, nawiàzanie kontaktów zawodowych umo liwiajàcych ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego w celu podniesienia jego jakoêci. IV. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI Działania Nawiàzanie kontaktu z opiekunem praktyk, przedstawicielem kierownictwa przedsi biorstwa, ustalenie harmonogramu praktyki. Zapoznanie si z organizacjà pracy w przedsi biorstwie (struktura organizacyjna, stanowiska pracy i zakresy obowiàzków pracowników, dokumentacja funkcjonujàca w przedsi biorstwie; organizacja pracy zakładu). Zapoznanie si z przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony Êrodowiska. Zaplanowanie i wykonanie wybranych zadaƒ zawodowych. Liczba godzin przewidziana na realizacj Uwagi Propozycje zadaƒ zawodowych uj te zostały w uszczegółowionym programie dla zawodu. Łàcznie 0 6

9 1. Uszczegółowiony program praktyk Lp Zadanie do wykonania Efekty realizacji zadania 1 Naprawa elementów nadwozi pojazdów samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Dokonuje oszacowania szkód i wyboru metody naprawy majàcej na celu doprowadzenie danego elementu do stanu z przed powstania szkody. Poznaje i rozró nia podstawowe rodzaje materiałów zastosowanych w tych elementach. Liczba godzin Wymienia uszkodzony element na nowy, w pełni znormalizowany, odpowiadajàcy uszkodzonemu lub naprawia z zastosowaniem technologii napraw. Stosuje ró ne sposoby naprawy ze wzgl du na zastosowane urzàdzenia: a) naprawia i plastyczne nadaje po àdany kształt za pomocà strumienia rozgrzanego powietrza z lub bez dodatku spoiwa, b) naprawia za pomocà palniczków płomieniowych z lub bez dodatku spoiwa, c) naprawia za pomocà zestawów klejów wieloskładnikowych. W procesie naprawczym: przygotowuje stanowisko i przedmiot z zastosowaniem przepisów BHP, zabezpiecza przed powi kszaniem uszkodzenia, wypełnia, frezuje spoiny, klei, spawa, obrabia i przygotowuje element do dalszych czynnoêci naprawczych (lakierowanie). 7

10 2 Naprawy blacharskie bez lakierowania. 3 Naprawy blacharskie z wykorzystaniem punktów bazowych. OkreÊla, kwalifikuje i dobiera sposób naprawy blacharskiej bez lakierowania naprawianego elementu w przypadku elementów bez uszkodzonej powłoki lakierniczej. Uzasadnia ekonomiczne taki sposób naprawy. Potrafi: a) dokonywaç masowania blachy za pomocà narz dzi specjalnie do tego celu wykonanych z odpowiednich gatunków stali w celu przywrócenia poprzedniego kształtu, b) stosowaç metod naprawy tak zwanà na klej. W obu przypadkach stosuje lampy o specyficznych właêciwoêciach Êwietlnych. Stosuje przepisy BHP. OkreÊla zakres czynnoêci obsługowych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami stosowanymi podczas diagnostyki i naprawy. Diagnozuje stan pojazdu interpretujàc wyniki pomiarów. Stosuje systemy mechaniczne, laserowe i ultradêwi kowe. Odczytuje i stosuje informacje uzyskane z pomiarów punktów bazowych do dokonania napraw blacharskich. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa okreêlonych przez producenta.

11 4 Kosztorysowanie nowoczesnà metodà kosztorysowania AUDATEX, EUROTAX, i innymi. OkreÊla zakres czynnoêci obsługowych. Posługuje si system kosztorysowania Audatex. 5 Naprawy blacharskie nadwozi pojazdów samochodowych wykonanych ze stopów lekkich. Dokonuje kalkulacji za pomocà programu komputerowego; posługuje si formularzem typu pojazdu. Potrafi zakwalifikowaç dane elementy za pomocà kodów obsługowych do poszczególnych rodzajów procesów technologi-cznych. Rozró nia poszczególne typy pojazdów ich wersje wyposa enia. Ocenia stan nadwozia i weryfikuje zakres uszkodzeƒ. Dobiera sposób diagnostyki nadwozia do mo liwoêci firmy naprawczej. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami przeznaczonymi do napraw nadwozi wykonanych ze stopów lekkich. Potrafi dobraç odpowiednie metody naprawy. Zna cechy fizyczne i chemiczne materiałów konstrukcyjnych nadwozi lekkich. Potrafi dokonaç połàczeƒ elementów wykonanych ze stopów lekkich. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa. Ocenia jakoêç wykonanej naprawy. Weryfikuje parametry punktów bazowych nadwozia. 9

12 6 Naprawy blacharskie z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Potrafi weryfikowaç i dobieraç nowoczesne technologie napraw blacharskich z zastosowaniem przepisów BHP. Posługuje si plazmà w naprawach karoserii samochodowych. Zna i stosuje zgrzewarki blacharskie. Potrafi posługiwaç si spawarkami typu MAG, oraz palnikami acetylenowo-tlenowymi. Stosuje spawanie aluminium metodà TIG. 7 Klejenie w motoryzacji Rozró nia i wie jak stosowaç technologi klejenia w motoryzacji. Zachowuje zasady BHP. Potrafi wykonywaç połàczenia klejone oraz modyfikacje połàczeƒ zgrzewano klejonych. Wykonuje wycinanie i wklejanie szyb samochodowych, zna technologi wymiany szyb. Komunikacja współpraca z firmami ubezpieczeniowymi Potrafi usuwaç, przygotowywaç i przyklejaç listwy ozdobne w pojazdach samochodowych. Zna zagadnienia ekonomiczne na rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Potrafi komunikowaç si z towarzystwami ubezpieczeniowymi, zna problematyk rozliczeƒ bezgotówkowych, szkody całkowitej, amortyzacji cz Êci zamiennych, stosowania zamienników cz Êci oryginalnych. Przygotowuje upowa nienia dla klienta do rozliczeƒ bezgotówkowych, oraz dokumen- 10

13 tacj i cesje wierzytelnoêci do sàdu. 9 Rekonstrukcje pojazdów zabytkowych Negocjuje najkorzystniejsze warunki wypłaty sumy ubezpieczenia. Zna budow pojazdów zabytkowych, rozró nia typy nadwozi i zastosowanà technologi produkcji. Naprawia z zastosowaniem technologii i materiałoznawstwa adekwatnych do danego pojazdu. Potrafi dokonywaç połàczeƒ lutowaniem twardym,mi kkim oraz wykonywaç cynowanie wyrównawcze. Łàcznie liczba godzin: Warunki i organizacja praktyki Praktyka b dzie organizowana w czasie dni roboczych w terminach ustalonych na drodze porozumienia mi dzy pracodawcà, a uczestnikami projektu. Czas trwania praktyki: 10 dni roboczych po godzin dziennie, w tym na poznanie zakładu/przedsi biorstwa i obowiàzujàcych w nim przepisów, dokumentów i regulaminów godz. Proponowany przebieg i rozkład zadaƒ do wykonania przedstawionych w uszczegółowionym programie praktyki stanowi przykład tematycznie dobranych zagadnieƒ, które mogà byç stosowane w dowolnej kolejnoêci w zale noêci od bie àcych mo liwoêci przedsi biorstwa prowadzàcego działalnoêç usługowà oraz wynikajàcej z aktualnych zleceƒ. Bie àcy nadzór nad przebiegiem i organizacjà praktyki sprawujà Opiekunowie z przedsi biorstwa przeprowadzajàcego praktyki. Informacja o zadaniach wykonywanych w danym dniu, zostanie odnotowana w Dzienniku Praktyki prowadzonym przez ka dego uczestnika we współpracy z Opiekunem praktyk. 11

14 3. Zaliczenie praktyki Warunkiem zaliczenia praktyki i uzyskania zaêwiadczenia o ukoƒczeniu doskonalenia zawodowego jest udokumentowanie w Dzienniku Praktyki, e zostały wykonane wszystkie zadania obj te programem. Wypełniony przez uczestnika/czk Dziennik Praktyki podpisuje tak e Opiekun praktyk. Szczegóły reguluje umowa pomi dzy Realizatorem projektu. Ostateczne potwierdzenie zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Projektu oraz Koordynator Merytoryczny na podstawie dostarczonego uzupełnionego Dziennika Praktyk. V. DOKUMENTACJA PROGRAMU Dokumentacje programu stanowià: 1. Dzienniki praktyk. 2. Opinie rzeczoznawców. 3. Dokumentacja projektowa przedło ona uczestnikowi projektu do wypełnienia przez realizatora projektu, w tym: ankiety oceny, ankiety ewaluacyjne, listy obecnoêci, dokumenty poêwiadczajàce otrzymanie usług, Êwiadczeƒ i innych (np. wy ywienie, noclegi, zwrot kosztów dojazdu), które reguluje Regulamin projektu. 4. Rekomendacje do modyfikacji programu. VI. SŁOWNIK WA NIEJSZYCH TERMINÓW Wiedza zasób połàczonych ze sobà faktów, zasad, teorii i praktyk, zwiàzanych z dziedzinà pracy lub nauki i przyswojonych przez osob uczàcà si. WiadomoÊci zasób informacji niezb dnych do ukształtowania (nabycia) okreêlonych umiej tnoêci. 3 3) 12

15 Umiej tnoêci zdolnoêç wykorzystania wiedzy i nabytych sprawnoêci do wykonywania zadaƒ zawodowych oraz rozwiàzywania problemów. Zadanie zawodowe zespół czynnoêci zawodowych prowadzàcych do jego wykonania 4. Kwalifikacje stwierdzony i zaêwiadczony (certyfikatem) przez kompetentny podmiot efekt uczenia si odpowiadajàcy spodziewanym oczekiwaniom. Kwalifikacje podlegajà formalnej ocenie i stanowià stwierdzenie efektywnego uczenia si. Kompetencje umiej tnoêci, wiedza i motywacja, które zaistniejà razem i doprowadzà do pojawienia si okreêlonego zachowania 5. 4) Jeruszka U. (red) (2000) EfektywnoÊç kształcenia zawodowego. Kształcenia zawodowe a rynek pracy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 5) M. Kubat; 13

16 14

17 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnej kształcàcych w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [741202] Wersja I Autor: mgr in. Krzysztof Witowski Warszawa, czerwiec

18 I. WPROWADZENIE Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcàcych w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, został opracowany na potrzeby projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych. Projekt jest realizowany przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakoêç systemu oêwiaty, Działanie 3.4., Poddziałanie ). Absolwent szkoły kształcàcej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien byç przygotowany do wykonywania nast pujàcych zadaƒ zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. 6 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu powstał w celu aktualizacji wiedzy nauczycieli i doskonalenia umiej tnoêci ich zawodowych, zaistniałych przez dynamiczny rozwój bran y motoryzacyjnej oraz w celu wypełnienia luk w zakresie kompetencji zawodowych. Ciàgłe wprowadzanie nowych technologii w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych stwarza koniecznoêç stałego uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie i wynikajàce z niej cele kształcenia, niewystarczajàca baza szkół, stanowiły przesłank do opracowania uzupełniajàcego programu doskonalenia nauczycieli przeznaczonego do realizacji w przedsi biorstwach oraz wykorzystujàcego najnowsze sposoby diagnozowania, napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych. 6) Elektromechanik pojazdów samochodowych Podstawa programowa kształcenia w zawodzie - 16

19 Program został opracowany we współpracy z przedstawicielami bran y motoryzacyjnej w odniesieniu do potrzeb pracodawców i wymagaƒ stawianych pracownikom. Jest on odpowiedzià na potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakim powinni sprostaç uczniowie a tym bardziej nauczyciele. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawà opracowania programu sà: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. nr 0; poz. 14), Przykładowy program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych Uczestnikami praktyk sà nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu. 3. Podstawà przyj cia zgłoszenia nauczyciela/ki lub instruktora/ki praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie jest przekazanie Realizatorowi projektu wypełnionego i poêwiadczonego własnor cznym podpisem formularza zgłoszeniowego. Z chwilà podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie nauczyciel/ka lub instruktor/ka praktycznej nauki zawodu staje si uczestnikiem projektu. 4. Praktyki odbywajà si w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej o wysokim potencjale technologicznym i organizacyjnym. III. CELE PROGRAMU Celem realizacji programu jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, zapoznanie si z nowoczesnym sprz tem, urzàdzeniami i maszynami stosowa- 6) 17

20 nymi w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej, poznanie nowoczesnych technologii napraw pojazdów samochodowych, poznanie specyfiki pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy w zakładach napraw pojazdów samochodowych, zdobycie nowych oraz wymiana doêwiadczeƒ zawodowych, poznanie potrzeb kadrowych przedsi biorstw z bran y motoryzacyjnej, umo liwienie nauczycielom/kom i instruktorom/kom nabycia doêwiadczeƒ w działaniu przedsi biorstw bran y motoryzacyjnej, nawiàzanie kontaktów zawodowych umo liwiajàcych ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego w celu podniesienia jego jakoêci. IV. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI Działania Nawiàzanie kontaktu z opiekunem praktyk, przedstawicielem kierownictwa przedsi biorstwa, ustalenie harmonogramu praktyki. Zapoznanie si z organizacjà pracy w przedsi biorstwie (struktura organizacyjna, stanowiska pracy i zakresy obowiàzków pracowników, dokumentacja funkcjonujàca w przedsi biorstwie; organizacja pracy zakładu). Zapoznanie si z przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony Êrodowiska. Zaplanowanie i wykonanie wybranych zadaƒ zawodowych. Liczba godzin przewidziana na realizacj Uwagi Propozycje zadaƒ zawodowych uj te zostały w uszczegółowionym programie dla zawodu. Łàcznie 0 1

21 1. Uszczegółowiony program praktyk Lp Zadanie do wykonania Efekty realizacji zadania 1 Pomiary wielkoêci elektrycznych Analizuje i interpretuje procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadajàce im sygnały elektryczne w obwodach, układach, urzàdzeniach i elementach elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Liczba godzin 2 Pomiary stosowane w diagnostyce wyposa- enia elektrycznego Poznaje metody, przyrzàdy pomiarowe oraz urzàdzenia i systemy diagnostyczne do pomiaru wielkoêci elektrycznych w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych. Dobiera urzàdzenia pomiarowe oraz elementy wyposa enia elektrycznego i elektronicznego przeznaczone dla okreêlonego modelu pojazdu w oparciu o instrukcje i katalogi. 3 Obsługa nap du hybrydowego pojazdów samochodowych Interpretuje wyniki pomiarów, uzyskanych w postaci wartoêci liczbowych wielkoêci elektrycznych, z wydruku lub oscylogramu, dotyczàce diagnozowanych elementów, urzàdzeƒ, układów i obwodów. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa okreêlonych przez producenta. OkreÊla zakres czynnoêci obsługowych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami stosowanymi podczas obsługi i diagnostyki zespołu. Diagnozuje stan zespołu interpretujàc wyniki pomiarów. 19

22 4 Diagnoza systemów sterowania silników z zapłonem iskrowym 5 Diagnoza systemów sterowania silników z zapłonem samoczynnym 6 Diagnoza sieci wymiany danych współczesnych pojazdów samochodowych OkreÊla zakres czynnoêci diagnostycznych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami pomiarowymi i urzàdzeniami przeznaczonymi do obsługi wybranego systemu sterowania. Diagnozuje układ sterowania, dokonuje niezb dnych pomiarów i okreêla stan instalacji. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa szczególnie uwzgl dniajàc właêciwoêci paliw. OkreÊla zakres czynnoêci diagnostycznych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami pomiarowymi i urzàdzeniami przeznaczonymi do obsługi wybranego systemu sterowania. Diagnozuje układ sterowania, dokonuje niezb dnych pomiarów i okreêla stan instalacji. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa szczególnie uwzgl dniajàc właêciwoêci paliw. Diagnozuje stan sieci wymiany danych. Dokonuje pomiarów elektrycznych. Interpretuje wyniki pomiarów, analizuje je i okreêla ewentualne konflikty. OkreÊla przyczyny niesprawnoêci. U ywa urzàdzeƒ do testowania i symulacji usterek sieci wymiany danych

23 7 Diagnoza systemów sterowania układów bezpieczeƒstwa czynnego i biernego Obsługa systemów diagnostycznych pojazdów samochodowych Dobiera metody diagnozowania i przyrzàdy kontrolno-pomiarowe właêciwe dla badanego systemu bezpieczeƒstwa. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami przeznaczonymi do diagnostyki i obsługi danego systemu bezpieczeƒstwa. Interpretuje wyniki pomiarów, analizuje i okreêla ewentualne niesprawnoêci. OkreÊla przyczyny potencjalnych usterek. Dobiera system diagnostyczny w zale noêci od producenta pojazdu. Dokonuje odczytu kodów bł du i parametrów rzeczywistych wybranych systemów sterowania. Interpretuje wyniki pomiarów. Wskazuje konieczne do wykonania działania naprawcze. Łàcznie liczba godzin: Warunki i organizacja praktyki Praktyka b dzie organizowana w czasie dni roboczych w terminach ustalonych na drodze porozumienia mi dzy pracodawcà, a uczestnikami projektu. Czas trwania praktyki: 10 dni roboczych po godzin dziennie, w tym na poznanie zakładu/przedsi biorstwa i obowiàzujàcych w nim przepisów, dokumentów i regulaminów godz. Proponowany przebieg i rozkład zadaƒ do wykonania przedstawionych w uszczegółowionym programie praktyki stanowi przykład tematycznie dobranych zagad- 21

24 nieƒ, które mogà byç stosowane w dowolnej kolejnoêci w zale noêci od bie àcych mo liwoêci przedsi biorstwa prowadzàcego działalnoêç usługowà oraz wynikajàcej z aktualnych zleceƒ. Bie àcy nadzór nad przebiegiem i organizacjà praktyki sprawujà Opiekunowie z przedsi biorstwa przeprowadzajàcego praktyki. Informacja o zadaniach wykonywanych w danym dniu, zostanie odnotowana w Dzienniku Praktyki prowadzonym przez ka dego uczestnika we współpracy z Opiekunem praktyk. 3. Zaliczenie praktyki Warunkiem zaliczenia praktyki i uzyskania zaêwiadczenia o ukoƒczeniu doskonalenia zawodowego jest udokumentowanie w Dzienniku Praktyki, e zostały wykonane wybrane zadania obj te programem na łàcznà liczb 0 godz. Wypełniony przez uczestnika/czk Dziennik Praktyki podpisuje tak e Opiekun praktyk. Szczegóły reguluje umowa pomi dzy Realizatorem projektu. Ostateczne potwierdzenie zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Projektu oraz Koordynator Merytoryczny na podstawie dostarczonego uzupełnionego Dziennika Praktyk. V. DOKUMENTACJA PROGRAMU Dokumentacje programu stanowià: 1. Dzienniki praktyk. 2. Opinie rzeczoznawców. 3. Dokumentacja projektowa przedło ona uczestnikowi projektu do wypełnienia przez realizatora projektu, w tym: ankiety oceny, ankiety ewaluacyjne, listy obecnoêci, dokumenty poêwiadczajàce otrzymanie usług, Êwiadczeƒ i innych (np. wy ywienie, noclegi, zwrot kosztów dojazdu), które reguluje Regulamin projektu. 4. Rekomendacje do modyfikacji programu. 22

25 VI. SŁOWNIK WA NIEJSZYCH TERMINÓW Wiedza zasób połàczonych ze sobà faktów, zasad, teorii i praktyk, zwiàzanych z dziedzinà pracy lub nauki i przyswojonych przez osob uczàcà si. WiadomoÊci zasób informacji niezb dnych do ukształtowania (nabycia) okre- Êlonych umiej tnoêci. 7 Umiej tnoêci zdolnoêç wykorzystania wiedzy i nabytych sprawnoêci do wykonywania zadaƒ zawodowych oraz rozwiàzywania problemów. Zadanie zawodowe zespół czynnoêci zawodowych prowadzàcych do jego wykonania. Kwalifikacje stwierdzony i zaêwiadczony (certyfikatem) przez kompetentny podmiot efekt uczenia si odpowiadajàcy spodziewanym oczekiwaniom. Kwalifikacje podlegajà formalnej ocenie i stanowià stwierdzenie efektywnego uczenia si. Kompetencje umiej tnoêci, wiedza i motywacja, które zaistniejà razem i doprowadzà do pojawienia si okreêlonego zachowania 9. 7) ) Jeruszka U. (red) (2000) EfektywnoÊç kształcenia zawodowego. Kształcenia zawodowe a rynek pracy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 9) M. Kubat; 23

26 24

27 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnej kształcàcych w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [723103] Wersja I Autor: mgr in. Marek Maƒka Warszawa, czerwiec

28 I. WPROWADZENIE Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcàcych w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, został opracowany na potrzeby projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych. Projekt jest realizowany przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakoêç systemu oêwiaty, Działanie 3.4., Poddziałanie ). Absolwent szkoły kształcàcej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien byç przygotowany do wykonywania nast pujàcych zadaƒ zawodowych: 1) u ytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. 10 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu powstał w celu aktualizacji wiedzy nauczycieli i doskonalenia umiej tnoêci ich zawodowych, zaistniałych przez dynamiczny rozwój bran y motoryzacyjnej oraz w celu wypełnienia luk w zakresie kompetencji zawodowych. Ciàgłe wprowadzanie nowych technologii w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych stwarza koniecznoêç stałego uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie i wynikajàce z niej cele kształcenia, niewystarczajàca baza szkół, stanowiły przesłank do opracowania uzupełniajàcego programu doskonalenia nauczycieli przeznaczonego do realizacji w przedsi biorstwach oraz wykorzystujàcego najnowsze sposoby diagnozowania, napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych. Program został opracowany we współpracy z przedstawicielami bran y motoryzacyjnej w odniesieniu do potrzeb pracodawców i wymagaƒ stawianych pracownikom. Jest on odpowiedzià na potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakim powinni sprostaç uczniowie a tym bardziej nauczyciele. 10) Mechanik pojazdów samochodowych podstawa programowa kształcenia w zawodzie 26

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych szczegóły oferty 25 grudnia 2014 spis treêci rozdział numer co znajdziesz w rozdziale strony I. Postanowienia wst pne i definicje

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Gracjan WI NIEWSKI **),

Gracjan WI NIEWSKI **), SYSTEMY ZARZ DZANIA JAKO CI W PROCE- SACH SPAWANIA. KWALIFIKOWANIE PERSONELU WYKONUJ CEGO I NADZORU ZGODNIE Z EN 14730-2. HARMONIZACJA KWALIFIKOWANIA SPAWACZY ZŁ CZY TERMITOWYCH SZYN *) Gracjan WI NIEWSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo