Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych"

Transkrypt

1 Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych Projekt realizowany pod nadzorem OÊrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, działajàcym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci Projekt jest współfinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie jest społecznozawodowà organizacjà samorzàdu gospodarczego rzemiosła i przedsi biorczoêci. Została powołana 29 paêdziernika 1929 roku w obecnoêci Prezydenta m.st. Warszawy in. Zygmunta Słomiƒskiego. W swoich strukturach zrzesza cechy, spółdzielnie rzemieêlnicze oraz inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Izba pełni rol przedstawiciela rzemiosła Warszawy i Mazowsza wobec organów władzy paƒstwowej i terytorialnej. Podejmuje od lat działania zmierzajàce do akcentowania roli małych i Êrednich przedsi biorstw w yciu gospodarczym naszego kraju, a w tym w rozwijaniu wolnego rynku. Izba jest dobrowolnym członkiem Zwiàzku Rzemiosła Polskiego. Izba działa na rzecz rozwoju przedsi biorczoêci i kształtuje postawy przedsi biorcze wêród społeczeƒstwa m. in. wêród młodzie y. Prowadzi doradztwo podatkowe, prawne oraz marketingowe dla przedsi biorców. Ch tnym pragnàcym pogł biaç swojà wiedz proponuje bogatà ofert szkoleƒ podatkowych (w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, amortyzacji Êrodków trwałych, reformy ubezpieczeƒ społecznych, zasad prowadzenia ksi gi przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego), zawodowych (kursy teoretyczne dla kandydatów na czeladników, w których uczestniczà uczniowie zdobywajàcy kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym), komputerowych (oferta skierowana jest zarówno do przedsi biorców, pracowników firm, jak i do młodzie y i osób bezrobotnych). Organizuje kursy dla pracodawców i egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Projekt Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych, realizowany z OÊrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, działajàcym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, skierowany jest do nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, którzy kształcà w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy. Projekt stanowi odpowiedê na problem niedostosowania zawodowego nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu do wymogów kształcenia uczniów zgodnie z wymogami rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz aktualizacja wiedzy 255 nauczycieli/ek oraz instruktorów/ek prak- 1

4 tycznej nauki zawodu (21 m czyzn i 37 kobiet) poprzez realizacj programów doskonalenia zawodowego w innowacyjnych przedsi biorstwach podczas praktyk. Dzi ki projektowi nauczyciele/ki oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu b dà mogli zdobyç dodatkowe cenne doêwiadczenie i wiedz w bran y, w której prowadzà zaj cia. Poprzez udział w projekcie b dà mogli nie tylko podwy szyç swoje kwalifikacje zawodowe, zwi kszajàc konkurencyjnoêç na rynku pracy, ale równie stanà si współtwórcami programu doskonalenia zawodowego i wzmocnià presti zawodu nauczyciela. Projekt umo liwia wymian doêwiadczeƒ zawodowych z najlepszymi w bran y motoryzacyjnej oraz wyjêcie naprzeciw oczekiwaniom ucznia co sprawi, e zaj cia wzbudzà wi ksze zainteresowanie i nauczà twórczego myêlenia. Praktyki odbywajà si w innowacyjnych przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej na terenie całego kraju. W ramach projektu dla uczestników zapewniamy: bezpłatne praktyki w przedsi biorstwie motoryzacyjnym, dostosowany program doskonalenia zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do wymogów kształcenia uczniów zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, wy ywienie w trakcie praktyk, zakwaterowanie dla uczestników odbywajàcych praktyki poza miejscem odbywania praktyk, ubrania ochronne, zeszyt praktyk; zwrot kosztów za dojazd i powrót w czasie trwania praktyk; badania zdrowotne i ubezpieczenie NNW. Przedstawione Paƒstwu programy praktyk zostały opracowane przez ekspertów i skonsultowane z przedstawicielami pracodawców. Składajà si one z czterech zakresów tematycznych: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy. 2

5 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnej kształcàcych w zawodzie BLACHARZ SAMOCHODOWY [721306] Wersja I Autor: Marcin Ł czycki Warszawa, czerwiec

6 I. WPROWADZENIE Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcàcych w zawodzie: blacharz samochodowy, został opracowany na potrzeby projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych. Projekt jest realizowany przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakoêç systemu oêwiaty, Działanie 3.4., Poddziałanie ). Absolwent szkoły kształcàcej w zawodzie blacharz samochodowy powinien byç przygotowany do wykonywania nast pujàcych zadaƒ zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych; 2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych; 3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych. 1 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu powstał w celu aktualizacji wiedzy nauczycieli i doskonalenia umiej tnoêci ich zawodowych, zaistniałych przez dynamiczny rozwój bran y motoryzacyjnej oraz w celu wypełnienia luk w zakresie kompetencji zawodowych. Ciàgłe wprowadzanie nowych technologii w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych stwarza koniecznoêç stałego uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie i wynikajàce z niej cele kształcenia, niewystarczajàca baza szkół, stanowiły przesłank do opracowania uzupełniajàcego programu doskonalenia nauczycieli przeznaczonego do realizacji w przedsi biorstwach oraz wykorzystujàcego najnowsze sposoby diagnozowania, napraw i i eksploatacji pojazdów samochodowych, w tym zabezpieczenia antykorozyjnego. Program został opracowany we współpracy z przedstawicielami bran y motoryzacyjnej w odniesieniu do potrzeb pracodawców i wymagaƒ stawianych pracownikom. Jest on odpowiedzià na potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakim powinni sprostaç uczniowie a tym bardziej nauczyciele. 1) blacharz samochodowy podstawa programowa kształcenia w zawodzie - 4

7 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawà opracowania programu sà: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. nr 0; poz. 14), Przykładowy program nauczania dla zawodu blacharz samochodowy Uczestnikami praktyk sà nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu. 3. Podstawà przyj cia zgłoszenia nauczyciela/ki lub instruktora/ki praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie jest przekazanie Realizatorowi projektu wypełnionego i poêwiadczonego własnor cznym podpisem formularza zgłoszeniowego. Z chwilà podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie nauczyciel/ka lub instruktor/ka praktycznej nauki zawodu staje si uczestnikiem projektu. 4. Praktyki odbywajà si w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej o wysokim potencjale technologicznym i organizacyjnym. III. CELE PROGRAMU Celem realizacji programu jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, zapoznanie si z nowoczesnym sprz tem, urzàdzeniami i maszynami stosowanymi w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej, poznanie nowoczesnych technologii napraw pojazdów samochodowych, poznanie specyfiki pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy w zakładach napraw pojazdów samochodowych, zdobycie nowych oraz wymiana doêwiadczeƒ zawodowych, poznanie potrzeb kadrowych przedsi biorstw z bran y motoryzacyjnej, 2) 5

8 umo liwienie nauczycielom/kom i instruktorom/kom praktycznej nauki zawodu nabycia doêwiadczeƒ w działaniu przedsi biorstw bran y motoryzacyjnej, nawiàzanie kontaktów zawodowych umo liwiajàcych ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego w celu podniesienia jego jakoêci. IV. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI Działania Nawiàzanie kontaktu z opiekunem praktyk, przedstawicielem kierownictwa przedsi biorstwa, ustalenie harmonogramu praktyki. Zapoznanie si z organizacjà pracy w przedsi biorstwie (struktura organizacyjna, stanowiska pracy i zakresy obowiàzków pracowników, dokumentacja funkcjonujàca w przedsi biorstwie; organizacja pracy zakładu). Zapoznanie si z przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony Êrodowiska. Zaplanowanie i wykonanie wybranych zadaƒ zawodowych. Liczba godzin przewidziana na realizacj Uwagi Propozycje zadaƒ zawodowych uj te zostały w uszczegółowionym programie dla zawodu. Łàcznie 0 6

9 1. Uszczegółowiony program praktyk Lp Zadanie do wykonania Efekty realizacji zadania 1 Naprawa elementów nadwozi pojazdów samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Dokonuje oszacowania szkód i wyboru metody naprawy majàcej na celu doprowadzenie danego elementu do stanu z przed powstania szkody. Poznaje i rozró nia podstawowe rodzaje materiałów zastosowanych w tych elementach. Liczba godzin Wymienia uszkodzony element na nowy, w pełni znormalizowany, odpowiadajàcy uszkodzonemu lub naprawia z zastosowaniem technologii napraw. Stosuje ró ne sposoby naprawy ze wzgl du na zastosowane urzàdzenia: a) naprawia i plastyczne nadaje po àdany kształt za pomocà strumienia rozgrzanego powietrza z lub bez dodatku spoiwa, b) naprawia za pomocà palniczków płomieniowych z lub bez dodatku spoiwa, c) naprawia za pomocà zestawów klejów wieloskładnikowych. W procesie naprawczym: przygotowuje stanowisko i przedmiot z zastosowaniem przepisów BHP, zabezpiecza przed powi kszaniem uszkodzenia, wypełnia, frezuje spoiny, klei, spawa, obrabia i przygotowuje element do dalszych czynnoêci naprawczych (lakierowanie). 7

10 2 Naprawy blacharskie bez lakierowania. 3 Naprawy blacharskie z wykorzystaniem punktów bazowych. OkreÊla, kwalifikuje i dobiera sposób naprawy blacharskiej bez lakierowania naprawianego elementu w przypadku elementów bez uszkodzonej powłoki lakierniczej. Uzasadnia ekonomiczne taki sposób naprawy. Potrafi: a) dokonywaç masowania blachy za pomocà narz dzi specjalnie do tego celu wykonanych z odpowiednich gatunków stali w celu przywrócenia poprzedniego kształtu, b) stosowaç metod naprawy tak zwanà na klej. W obu przypadkach stosuje lampy o specyficznych właêciwoêciach Êwietlnych. Stosuje przepisy BHP. OkreÊla zakres czynnoêci obsługowych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami stosowanymi podczas diagnostyki i naprawy. Diagnozuje stan pojazdu interpretujàc wyniki pomiarów. Stosuje systemy mechaniczne, laserowe i ultradêwi kowe. Odczytuje i stosuje informacje uzyskane z pomiarów punktów bazowych do dokonania napraw blacharskich. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa okreêlonych przez producenta.

11 4 Kosztorysowanie nowoczesnà metodà kosztorysowania AUDATEX, EUROTAX, i innymi. OkreÊla zakres czynnoêci obsługowych. Posługuje si system kosztorysowania Audatex. 5 Naprawy blacharskie nadwozi pojazdów samochodowych wykonanych ze stopów lekkich. Dokonuje kalkulacji za pomocà programu komputerowego; posługuje si formularzem typu pojazdu. Potrafi zakwalifikowaç dane elementy za pomocà kodów obsługowych do poszczególnych rodzajów procesów technologi-cznych. Rozró nia poszczególne typy pojazdów ich wersje wyposa enia. Ocenia stan nadwozia i weryfikuje zakres uszkodzeƒ. Dobiera sposób diagnostyki nadwozia do mo liwoêci firmy naprawczej. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami przeznaczonymi do napraw nadwozi wykonanych ze stopów lekkich. Potrafi dobraç odpowiednie metody naprawy. Zna cechy fizyczne i chemiczne materiałów konstrukcyjnych nadwozi lekkich. Potrafi dokonaç połàczeƒ elementów wykonanych ze stopów lekkich. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa. Ocenia jakoêç wykonanej naprawy. Weryfikuje parametry punktów bazowych nadwozia. 9

12 6 Naprawy blacharskie z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Potrafi weryfikowaç i dobieraç nowoczesne technologie napraw blacharskich z zastosowaniem przepisów BHP. Posługuje si plazmà w naprawach karoserii samochodowych. Zna i stosuje zgrzewarki blacharskie. Potrafi posługiwaç si spawarkami typu MAG, oraz palnikami acetylenowo-tlenowymi. Stosuje spawanie aluminium metodà TIG. 7 Klejenie w motoryzacji Rozró nia i wie jak stosowaç technologi klejenia w motoryzacji. Zachowuje zasady BHP. Potrafi wykonywaç połàczenia klejone oraz modyfikacje połàczeƒ zgrzewano klejonych. Wykonuje wycinanie i wklejanie szyb samochodowych, zna technologi wymiany szyb. Komunikacja współpraca z firmami ubezpieczeniowymi Potrafi usuwaç, przygotowywaç i przyklejaç listwy ozdobne w pojazdach samochodowych. Zna zagadnienia ekonomiczne na rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Potrafi komunikowaç si z towarzystwami ubezpieczeniowymi, zna problematyk rozliczeƒ bezgotówkowych, szkody całkowitej, amortyzacji cz Êci zamiennych, stosowania zamienników cz Êci oryginalnych. Przygotowuje upowa nienia dla klienta do rozliczeƒ bezgotówkowych, oraz dokumen- 10

13 tacj i cesje wierzytelnoêci do sàdu. 9 Rekonstrukcje pojazdów zabytkowych Negocjuje najkorzystniejsze warunki wypłaty sumy ubezpieczenia. Zna budow pojazdów zabytkowych, rozró nia typy nadwozi i zastosowanà technologi produkcji. Naprawia z zastosowaniem technologii i materiałoznawstwa adekwatnych do danego pojazdu. Potrafi dokonywaç połàczeƒ lutowaniem twardym,mi kkim oraz wykonywaç cynowanie wyrównawcze. Łàcznie liczba godzin: Warunki i organizacja praktyki Praktyka b dzie organizowana w czasie dni roboczych w terminach ustalonych na drodze porozumienia mi dzy pracodawcà, a uczestnikami projektu. Czas trwania praktyki: 10 dni roboczych po godzin dziennie, w tym na poznanie zakładu/przedsi biorstwa i obowiàzujàcych w nim przepisów, dokumentów i regulaminów godz. Proponowany przebieg i rozkład zadaƒ do wykonania przedstawionych w uszczegółowionym programie praktyki stanowi przykład tematycznie dobranych zagadnieƒ, które mogà byç stosowane w dowolnej kolejnoêci w zale noêci od bie àcych mo liwoêci przedsi biorstwa prowadzàcego działalnoêç usługowà oraz wynikajàcej z aktualnych zleceƒ. Bie àcy nadzór nad przebiegiem i organizacjà praktyki sprawujà Opiekunowie z przedsi biorstwa przeprowadzajàcego praktyki. Informacja o zadaniach wykonywanych w danym dniu, zostanie odnotowana w Dzienniku Praktyki prowadzonym przez ka dego uczestnika we współpracy z Opiekunem praktyk. 11

14 3. Zaliczenie praktyki Warunkiem zaliczenia praktyki i uzyskania zaêwiadczenia o ukoƒczeniu doskonalenia zawodowego jest udokumentowanie w Dzienniku Praktyki, e zostały wykonane wszystkie zadania obj te programem. Wypełniony przez uczestnika/czk Dziennik Praktyki podpisuje tak e Opiekun praktyk. Szczegóły reguluje umowa pomi dzy Realizatorem projektu. Ostateczne potwierdzenie zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Projektu oraz Koordynator Merytoryczny na podstawie dostarczonego uzupełnionego Dziennika Praktyk. V. DOKUMENTACJA PROGRAMU Dokumentacje programu stanowià: 1. Dzienniki praktyk. 2. Opinie rzeczoznawców. 3. Dokumentacja projektowa przedło ona uczestnikowi projektu do wypełnienia przez realizatora projektu, w tym: ankiety oceny, ankiety ewaluacyjne, listy obecnoêci, dokumenty poêwiadczajàce otrzymanie usług, Êwiadczeƒ i innych (np. wy ywienie, noclegi, zwrot kosztów dojazdu), które reguluje Regulamin projektu. 4. Rekomendacje do modyfikacji programu. VI. SŁOWNIK WA NIEJSZYCH TERMINÓW Wiedza zasób połàczonych ze sobà faktów, zasad, teorii i praktyk, zwiàzanych z dziedzinà pracy lub nauki i przyswojonych przez osob uczàcà si. WiadomoÊci zasób informacji niezb dnych do ukształtowania (nabycia) okreêlonych umiej tnoêci. 3 3) 12

15 Umiej tnoêci zdolnoêç wykorzystania wiedzy i nabytych sprawnoêci do wykonywania zadaƒ zawodowych oraz rozwiàzywania problemów. Zadanie zawodowe zespół czynnoêci zawodowych prowadzàcych do jego wykonania 4. Kwalifikacje stwierdzony i zaêwiadczony (certyfikatem) przez kompetentny podmiot efekt uczenia si odpowiadajàcy spodziewanym oczekiwaniom. Kwalifikacje podlegajà formalnej ocenie i stanowià stwierdzenie efektywnego uczenia si. Kompetencje umiej tnoêci, wiedza i motywacja, które zaistniejà razem i doprowadzà do pojawienia si okreêlonego zachowania 5. 4) Jeruszka U. (red) (2000) EfektywnoÊç kształcenia zawodowego. Kształcenia zawodowe a rynek pracy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 5) M. Kubat; 13

16 14

17 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnej kształcàcych w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [741202] Wersja I Autor: mgr in. Krzysztof Witowski Warszawa, czerwiec

18 I. WPROWADZENIE Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcàcych w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, został opracowany na potrzeby projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych. Projekt jest realizowany przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakoêç systemu oêwiaty, Działanie 3.4., Poddziałanie ). Absolwent szkoły kształcàcej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien byç przygotowany do wykonywania nast pujàcych zadaƒ zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. 6 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu powstał w celu aktualizacji wiedzy nauczycieli i doskonalenia umiej tnoêci ich zawodowych, zaistniałych przez dynamiczny rozwój bran y motoryzacyjnej oraz w celu wypełnienia luk w zakresie kompetencji zawodowych. Ciàgłe wprowadzanie nowych technologii w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych stwarza koniecznoêç stałego uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie i wynikajàce z niej cele kształcenia, niewystarczajàca baza szkół, stanowiły przesłank do opracowania uzupełniajàcego programu doskonalenia nauczycieli przeznaczonego do realizacji w przedsi biorstwach oraz wykorzystujàcego najnowsze sposoby diagnozowania, napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych. 6) Elektromechanik pojazdów samochodowych Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

19 Program został opracowany we współpracy z przedstawicielami bran y motoryzacyjnej w odniesieniu do potrzeb pracodawców i wymagaƒ stawianych pracownikom. Jest on odpowiedzià na potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakim powinni sprostaç uczniowie a tym bardziej nauczyciele. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawà opracowania programu sà: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. nr 0; poz. 14), Przykładowy program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych Uczestnikami praktyk sà nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu. 3. Podstawà przyj cia zgłoszenia nauczyciela/ki lub instruktora/ki praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie jest przekazanie Realizatorowi projektu wypełnionego i poêwiadczonego własnor cznym podpisem formularza zgłoszeniowego. Z chwilà podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie nauczyciel/ka lub instruktor/ka praktycznej nauki zawodu staje si uczestnikiem projektu. 4. Praktyki odbywajà si w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej o wysokim potencjale technologicznym i organizacyjnym. III. CELE PROGRAMU Celem realizacji programu jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, zapoznanie si z nowoczesnym sprz tem, urzàdzeniami i maszynami stosowa- 6) 17

20 nymi w przedsi biorstwach bran y motoryzacyjnej, poznanie nowoczesnych technologii napraw pojazdów samochodowych, poznanie specyfiki pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy w zakładach napraw pojazdów samochodowych, zdobycie nowych oraz wymiana doêwiadczeƒ zawodowych, poznanie potrzeb kadrowych przedsi biorstw z bran y motoryzacyjnej, umo liwienie nauczycielom/kom i instruktorom/kom nabycia doêwiadczeƒ w działaniu przedsi biorstw bran y motoryzacyjnej, nawiàzanie kontaktów zawodowych umo liwiajàcych ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego w celu podniesienia jego jakoêci. IV. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI Działania Nawiàzanie kontaktu z opiekunem praktyk, przedstawicielem kierownictwa przedsi biorstwa, ustalenie harmonogramu praktyki. Zapoznanie si z organizacjà pracy w przedsi biorstwie (struktura organizacyjna, stanowiska pracy i zakresy obowiàzków pracowników, dokumentacja funkcjonujàca w przedsi biorstwie; organizacja pracy zakładu). Zapoznanie si z przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony Êrodowiska. Zaplanowanie i wykonanie wybranych zadaƒ zawodowych. Liczba godzin przewidziana na realizacj Uwagi Propozycje zadaƒ zawodowych uj te zostały w uszczegółowionym programie dla zawodu. Łàcznie 0 1

21 1. Uszczegółowiony program praktyk Lp Zadanie do wykonania Efekty realizacji zadania 1 Pomiary wielkoêci elektrycznych Analizuje i interpretuje procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadajàce im sygnały elektryczne w obwodach, układach, urzàdzeniach i elementach elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Liczba godzin 2 Pomiary stosowane w diagnostyce wyposa- enia elektrycznego Poznaje metody, przyrzàdy pomiarowe oraz urzàdzenia i systemy diagnostyczne do pomiaru wielkoêci elektrycznych w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych. Dobiera urzàdzenia pomiarowe oraz elementy wyposa enia elektrycznego i elektronicznego przeznaczone dla okreêlonego modelu pojazdu w oparciu o instrukcje i katalogi. 3 Obsługa nap du hybrydowego pojazdów samochodowych Interpretuje wyniki pomiarów, uzyskanych w postaci wartoêci liczbowych wielkoêci elektrycznych, z wydruku lub oscylogramu, dotyczàce diagnozowanych elementów, urzàdzeƒ, układów i obwodów. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa okreêlonych przez producenta. OkreÊla zakres czynnoêci obsługowych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami stosowanymi podczas obsługi i diagnostyki zespołu. Diagnozuje stan zespołu interpretujàc wyniki pomiarów. 19

22 4 Diagnoza systemów sterowania silników z zapłonem iskrowym 5 Diagnoza systemów sterowania silników z zapłonem samoczynnym 6 Diagnoza sieci wymiany danych współczesnych pojazdów samochodowych OkreÊla zakres czynnoêci diagnostycznych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami pomiarowymi i urzàdzeniami przeznaczonymi do obsługi wybranego systemu sterowania. Diagnozuje układ sterowania, dokonuje niezb dnych pomiarów i okreêla stan instalacji. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa szczególnie uwzgl dniajàc właêciwoêci paliw. OkreÊla zakres czynnoêci diagnostycznych. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami pomiarowymi i urzàdzeniami przeznaczonymi do obsługi wybranego systemu sterowania. Diagnozuje układ sterowania, dokonuje niezb dnych pomiarów i okreêla stan instalacji. Przestrzega zasad bezpieczeƒstwa szczególnie uwzgl dniajàc właêciwoêci paliw. Diagnozuje stan sieci wymiany danych. Dokonuje pomiarów elektrycznych. Interpretuje wyniki pomiarów, analizuje je i okreêla ewentualne konflikty. OkreÊla przyczyny niesprawnoêci. U ywa urzàdzeƒ do testowania i symulacji usterek sieci wymiany danych

23 7 Diagnoza systemów sterowania układów bezpieczeƒstwa czynnego i biernego Obsługa systemów diagnostycznych pojazdów samochodowych Dobiera metody diagnozowania i przyrzàdy kontrolno-pomiarowe właêciwe dla badanego systemu bezpieczeƒstwa. Posługuje si narz dziami, przyrzàdami i urzàdzeniami przeznaczonymi do diagnostyki i obsługi danego systemu bezpieczeƒstwa. Interpretuje wyniki pomiarów, analizuje i okreêla ewentualne niesprawnoêci. OkreÊla przyczyny potencjalnych usterek. Dobiera system diagnostyczny w zale noêci od producenta pojazdu. Dokonuje odczytu kodów bł du i parametrów rzeczywistych wybranych systemów sterowania. Interpretuje wyniki pomiarów. Wskazuje konieczne do wykonania działania naprawcze. Łàcznie liczba godzin: Warunki i organizacja praktyki Praktyka b dzie organizowana w czasie dni roboczych w terminach ustalonych na drodze porozumienia mi dzy pracodawcà, a uczestnikami projektu. Czas trwania praktyki: 10 dni roboczych po godzin dziennie, w tym na poznanie zakładu/przedsi biorstwa i obowiàzujàcych w nim przepisów, dokumentów i regulaminów godz. Proponowany przebieg i rozkład zadaƒ do wykonania przedstawionych w uszczegółowionym programie praktyki stanowi przykład tematycznie dobranych zagad- 21

24 nieƒ, które mogà byç stosowane w dowolnej kolejnoêci w zale noêci od bie àcych mo liwoêci przedsi biorstwa prowadzàcego działalnoêç usługowà oraz wynikajàcej z aktualnych zleceƒ. Bie àcy nadzór nad przebiegiem i organizacjà praktyki sprawujà Opiekunowie z przedsi biorstwa przeprowadzajàcego praktyki. Informacja o zadaniach wykonywanych w danym dniu, zostanie odnotowana w Dzienniku Praktyki prowadzonym przez ka dego uczestnika we współpracy z Opiekunem praktyk. 3. Zaliczenie praktyki Warunkiem zaliczenia praktyki i uzyskania zaêwiadczenia o ukoƒczeniu doskonalenia zawodowego jest udokumentowanie w Dzienniku Praktyki, e zostały wykonane wybrane zadania obj te programem na łàcznà liczb 0 godz. Wypełniony przez uczestnika/czk Dziennik Praktyki podpisuje tak e Opiekun praktyk. Szczegóły reguluje umowa pomi dzy Realizatorem projektu. Ostateczne potwierdzenie zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Projektu oraz Koordynator Merytoryczny na podstawie dostarczonego uzupełnionego Dziennika Praktyk. V. DOKUMENTACJA PROGRAMU Dokumentacje programu stanowià: 1. Dzienniki praktyk. 2. Opinie rzeczoznawców. 3. Dokumentacja projektowa przedło ona uczestnikowi projektu do wypełnienia przez realizatora projektu, w tym: ankiety oceny, ankiety ewaluacyjne, listy obecnoêci, dokumenty poêwiadczajàce otrzymanie usług, Êwiadczeƒ i innych (np. wy ywienie, noclegi, zwrot kosztów dojazdu), które reguluje Regulamin projektu. 4. Rekomendacje do modyfikacji programu. 22

25 VI. SŁOWNIK WA NIEJSZYCH TERMINÓW Wiedza zasób połàczonych ze sobà faktów, zasad, teorii i praktyk, zwiàzanych z dziedzinà pracy lub nauki i przyswojonych przez osob uczàcà si. WiadomoÊci zasób informacji niezb dnych do ukształtowania (nabycia) okre- Êlonych umiej tnoêci. 7 Umiej tnoêci zdolnoêç wykorzystania wiedzy i nabytych sprawnoêci do wykonywania zadaƒ zawodowych oraz rozwiàzywania problemów. Zadanie zawodowe zespół czynnoêci zawodowych prowadzàcych do jego wykonania. Kwalifikacje stwierdzony i zaêwiadczony (certyfikatem) przez kompetentny podmiot efekt uczenia si odpowiadajàcy spodziewanym oczekiwaniom. Kwalifikacje podlegajà formalnej ocenie i stanowià stwierdzenie efektywnego uczenia si. Kompetencje umiej tnoêci, wiedza i motywacja, które zaistniejà razem i doprowadzà do pojawienia si okreêlonego zachowania 9. 7) ) Jeruszka U. (red) (2000) EfektywnoÊç kształcenia zawodowego. Kształcenia zawodowe a rynek pracy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 9) M. Kubat; 23

26 24

27 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnej kształcàcych w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [723103] Wersja I Autor: mgr in. Marek Maƒka Warszawa, czerwiec

28 I. WPROWADZENIE Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcàcych w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, został opracowany na potrzeby projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów bran y motoryzacyjnych. Projekt jest realizowany przez Mazowieckà Izb Rzemiosła i Przedsi biorczoêci w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakoêç systemu oêwiaty, Działanie 3.4., Poddziałanie ). Absolwent szkoły kształcàcej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien byç przygotowany do wykonywania nast pujàcych zadaƒ zawodowych: 1) u ytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. 10 Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu powstał w celu aktualizacji wiedzy nauczycieli i doskonalenia umiej tnoêci ich zawodowych, zaistniałych przez dynamiczny rozwój bran y motoryzacyjnej oraz w celu wypełnienia luk w zakresie kompetencji zawodowych. Ciàgłe wprowadzanie nowych technologii w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych stwarza koniecznoêç stałego uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie i wynikajàce z niej cele kształcenia, niewystarczajàca baza szkół, stanowiły przesłank do opracowania uzupełniajàcego programu doskonalenia nauczycieli przeznaczonego do realizacji w przedsi biorstwach oraz wykorzystujàcego najnowsze sposoby diagnozowania, napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych. Program został opracowany we współpracy z przedstawicielami bran y motoryzacyjnej w odniesieniu do potrzeb pracodawców i wymagaƒ stawianych pracownikom. Jest on odpowiedzià na potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakim powinni sprostaç uczniowie a tym bardziej nauczyciele. 10) Mechanik pojazdów samochodowych podstawa programowa kształcenia w zawodzie 26

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli. i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli. i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod zawodu: 311 [52] Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Autor: Marek Zalewski WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWY Kod zawodu: 741 [03] Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawą opracowania programu są: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnej kształcących w zawodzie

Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnej kształcących w zawodzie Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnej kształcących w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [311513] Wersja II Autor: mgr inż. Marek Rechnio Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZAWÓD: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 32[07] Poniższe opracowanie dotyczy programu praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w ramach projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA 311[04] Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52]

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] Burzyński Marek Jabczyński Janusz Fronckiewicz Bolesław 1 Spis treści I. Ogólny opis zawodu w zakresie praktyki zawodowej....

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego. podstawa programowa kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy;

Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego. podstawa programowa kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy; Zawód : BLACHARZ SAMOCHODOWY Kod Zawodu : 721 [03] Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa

Bardziej szczegółowo

713[02] I Postanowienia ogólne ZAWÓD: MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

713[02] I Postanowienia ogólne ZAWÓD: MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAWÓD: MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 73[02] Poniższe opracowanie dotyczy programu praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w ramach projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy

Bardziej szczegółowo

programy nauczania w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

programy nauczania w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ZAWÓD: TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 73[06] Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w ramach projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZAWÓD: POSADZKARZ 73[05] Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w ramach projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZAWÓD: MONTER INSTALACJI BUDOWLANYCH 713[06] Autor : Krzysztof Wiśniewski Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w ramach projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod Zawodu: 311 [52] Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MECHANIK SAMOCHODOWY

MECHANIK SAMOCHODOWY Projekt: Nowoczesny przemysł nowoczesny nauczyciel jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.4.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód : MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod Zawodu : 723 [04] Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są:

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Politechnika Krakowska Kierunek: Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych TRANSPORT Specjalność ść: EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kierownik Specjalności ci Dr hab. inŝ. Edward Kołodziej,

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 62 POZ. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarzplecionkarz,

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (WZÓR) ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Imię i nazwisko ucznia. Klasa. Str. 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (WZÓR) ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Imię i nazwisko ucznia. Klasa. Str. 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 Str. 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 TECHNIKUM nr 6 (ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 4) ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 10 (WZÓR) ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ZAWÓD: MIEJSCE REALIZACJI: nazwa, adres i

Bardziej szczegółowo

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Pojazdów Samochodowych Technik Pojazdów Samochodowych Technik Pojazdów Samochodowych Zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, technologii i organizacji pracy, Zna budowę pojazdów, Potrafi dokonać diagnostyki pojazdu, Naprawia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: eksploatacja pojazdów Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im. gen. J. ustronia w Lubaczowie/ mechanik pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego 1 Definicje: Ilekroć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Słownik pojęć

Rozdział 1 Słownik pojęć . REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAM ZAWÓD, MAM PRACĘ Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie Mam zawód, mam pracę współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowe WSOP

Centrum Szkoleniowe WSOP Oferta szkoleń dla mechaników i elektroników samochodowych Temat kursu Czas (dni/godzin) Układy hamulcowe Układy wtryskowe silników z ZI Układy wtryskowe silników z ZS Automatyczne skrzynie biegów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce 1. ZASADY OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu Od studenta do eksperta

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 15 ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU SPIS TREŚCI: ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 CELE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 155 11972 Poz. 1232 Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lipca 2006 r. 978 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie post powania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do s u by w S u bie Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Moja wiedza mój sukces zawodowy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Moja wiedza mój sukces zawodowy . REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja wiedza mój sukces zawodowy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie Moja wiedza mój sukces zawodowy współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Załącznik nr 1. (pieczątka szkoły) Ramowy Program praktyki w projekcie,,modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: BLACHARZ SAMOCHODOWY Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia. Diagnostyka zespołów pojazdów

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia. Diagnostyka zespołów pojazdów Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Diagnostyka zespołów pojazdów Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Kod przedmiotu: TR S 1 19-0_1 Rok: I Semestr: Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (ZSP ) zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (ZSP ) zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 (ZSP-63-2012) zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych Lp. Obowiązkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[52]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 43/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 43/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo Samochodów i Ciągników, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim.

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim. REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim. I. Informacje ogólne Regulamin rekrutacji dotyczy projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia

Bardziej szczegółowo