Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL /13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator Podmiot realizujący Projekt Lider: Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., Partner: Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Biuro Projektu siedziba Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., ul Królowej Marysieńki 90, Warszawa Uczestnik osoba uczestnicząca w szkoleniu prowadzonym w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorstwo podmiot, który otrzymał pomoc publiczną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Informacje o Projekcie 1. Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nr UDA-POKL /13, podpisanej dnia r. 2. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., ul Królowej Marysieńki 90, Warszawa. 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę.

2 3 Cele i przebieg Projektu 1. Celem Projektu jest przygotowanie 150 przedsiębiorstw MMP (120 mikro i 30 małych) z branży motoryzacyjnej z terenu PL i ich 180 pracowników i przedstawicieli kadry zarządzającej (4kobiety i 176 mężczyzn) do zmiany technologii świadczenia usług na technologie przyjazną środowisku w okresie r. do r. 2. Cel zostanie osiągnięty poprzez: a) Wsparcie doradcze (średnio 3 godziny) w trakcie Analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych zakończone przygotowaniem dla każdej firmy Planem Wsparcia. b) Organizację 28 dniowych Studiów Podyplomowych (224 godziny lekcyjne) dla 180 uczestników ze 150 przedsiębiorstw w obszarach: 1. Ekologiczne rozwiązania diagnostyczne dla samochodowych - platformy informacyjne 2. Elektronika silników spalinowych 3. Diagnostyka systemów poduszek gazowych w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku 4. Diagnostyka silników o zapłonie samoczynnym sterowanych elektronicznie z układem wtryskowym w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku 5. Diagnostyka systemu Common Rail w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku 6. Mechatronika układu ABS w praktyce - aspekty ekologiczne 7. Mechatronika ESP i ABR w praktyce - aspekty ekologiczne 8. Budowa i diagnostyka samochodowych szyn transmisji danych CAN i LIN rozwiązania ekologiczne 9. Mechanika i elektronika w układach klimatyzacji samochodowych - rozwiązania ekologiczne 10. Układy wtrysku benzyny i ich serwisowanie w sposób przyjazny środowisku 11. Otoczenie usługi serwisowej, a aspekty ekologiczne 12. Naprawy po kolizyjne z uwzględnieniem części zamiennych - oryginalnych i alternatywnych w wymiarze rozwiązań ekologicznych i recyclingu 13. Silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a aspekty ekologiczne 14. Budowa i diagnostyka silników wysokoprężnych z pompowtryskiwaczami, a aspekty ekologiczne 15. Nowe technologie w stosowaniu specjalistycznej chemii serwisowej i ich wpływ na środowisko (użytkowanie, przechowywanie i utylizacja c) Indywidualne wsparcie doradcze po zakończeniu studiów (średnio 2 godziny) z zakresu pomocy i kierowania rozwojem umiejętności, kompetencji osoby w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności powiązane z zakresem tematycznym szkoleń realizowanych w Projekcie. Wsparcie doradcze po zakończeniu studiów

3 zakończone będzie przygotowaniem dla każdej firmy Planu Wdrożenia konkretnych działań proekologicznych. 3. Doradztwo w ramach Analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych (średnio 3 godziny) oraz Indywidualne wsparcie doradcze (średnio 2 godziny), będzie się odbywać w siedzibie przedsiębiorstwa zgłoszonego do projektu, w lokalizacji wskazanej przez Przedsiębiorcę. 4. Studia Podyplomowe będą się odbywać na terenie województwa mazowieckiego, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora tj. na Uniwersytecie Technologiczno Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 5. Z minimum 20% Uczestników zostaną przeprowadzone wywiady, które będą odbywać się po zakończeniu wsparcia. 6. Z chwilą podpisania Umowy Przedsiębiorcy zostaje udzielone wsparcie na całą ścieżkę związaną z realizacją Projektu tj. szczegółowa analiza przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych, studia podyplomowe oraz indywidualne wsparcie doradcze po zakończeniu studiów. 7. W przypadku gdy po pierwszym etapie działań związanych z Projektem tj. szczegółowej analizie przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych doradca uzna, że przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do dalszych działań związanych z Projektem, Przedsiębiorca przestaje być uczestnikiem Projektu, a pomoc de minimis udzielona mu na cały cykl działań związany z Projektem ulega odpowiedniej korekcie. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w ust. 2 odpowiedni dokument zostanie sporządzony przez doradcę oraz dołączony do niniejszej Umowy. 4 Warunki uczestnictwa 1. Do Projektu mogą przystąpić przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich pracownicy i przedstawiciele kadry zarządzającej wykonujący pracę (na rzecz mikro, małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w branży motoryzacyjnej) na podstawie: - umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; - umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarto z pracodawcą, w którym pracownicy pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Za pracowników uważa się także właścicieli pełniący funkcje kierownicze oraz wspólników w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

4 2. Uczestnikami projektu Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym mogą być przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące działalność w następującym zakresie: a) diagnostyki b) mechaniki c) mechatroniki d) elektroniki 3. Uczestnikami projektu Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym mogą być przedsiębiorstwa będące: a) mikroprzedsiębiorstwem - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; b) małym przedsiębiorstwem - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 4. Wielkość przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona w rozumieniu zapisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Kwalifikator MŚP zgodny z wytycznymi powyższego Rozporządzenia znajduje się na stronie: 5. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział 120 mikroprzedsiębiorstw i 30 małych przedsiębiorstw. 6. Przedsiębiorstwa, które zostaną zakwalifikowane do Projektu muszą prowadzić działalność w branży motoryzacyjnej i charakteryzować się określonym PKD. Lista wybranych PKD 2007 została zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu Udziału w Projekcie. 7. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział maksimum 150 osób wykonujących pracę na rzecz mikro przedsiębiorstw i 30 osób na rzecz małych przedsiębiorstw. 8. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział minimum 36 osób w wieku Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział 176 mężczyzn i 4 kobiety. 10. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem. 11. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: a. Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa, zaakceptowanie jego treści i przestrzeganie jego postanowień. b. Dostarczenie (pocztą, kurierem, osobiście) na adres biura Projektu następujących oryginałów 1 dokumentów: 1 Oryginały dokumentów rekrutacyjnych m.in. formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do Umowy udziału w projekcie oraz załączników do Umowy

5 Wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami 2 ; Podpisanej Umowy udziału w Projekcie wraz z załącznikami; Podpisanej deklaracji uczestnictwa w Projekcie; Podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Podpisanego zaświadczenia o zatrudnieniu i wielkości przedsiębiorstwa; Podpisanego regulaminu udziału w Projekcie. 5 Wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 1. Pomoc udzielana na doradztwo w ramach projektu ma charakter pomocy de minimis, która nie może być udzielana: a) przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, b) podmiotem niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1, c) podmiotem, który 3 : posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP lub został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. oraz d) przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli: wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub 2 Oświadczenie Informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP 3 Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z art. 6b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

6 przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, e) podmiotem na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, f) mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, lub g) przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2) 4 h) podmiotom, które otrzymały pomoc de minimis w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych z różnych źródeł i różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega, przekracza równowartość kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego euro. i) podmiotom pozostającym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 2. Pomoc udzielana w ramach projektu nie może być udzielona na działalność: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; b) związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z , str. 37); c) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: 4 Zgodnie z par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 111, poz. 710 z późn. zm.)

7 wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; d) związaną z wywozem do państw członkowskich UE lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym wsparcie obejmujące pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem; e) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE) (Dz. Urz. UE L 336 z , str. 24). 6 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od r. do r. w sposób ciągły. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu rekrutacji w przypadku wyczerpania miejsc na szkolenia lub wydłużenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 2. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. Przesłanie formularza zgłoszeniowego z załącznikami dostępnego na stronie Projektu: (należy wypełnić formularz papierowy, wydrukować go, podpisać i przesłać do Biura Projektu skan, mailem lub faksem) b. Sporządzenie listy zgłoszonych przedsiębiorstw i ich kwalifikacja z uwzględnieniem: kryteriów kwalifikowalności do Projektu określonych w 4; kolejności zgłoszenia. c. Stworzenie listy zakwalifikowanych przedsiębiorstw oraz listy właścicieli/kadry zarządczej/pracowników oddelegowanych do projektu na bazie przeprowadzanej przez Organizatora analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych. d. Przesłanie do zakwalifikowanych firm wzorów dokumentów określonych w 4 pkt 11. e. Podpisanie umów udziału w projekcie z przedsiębiorstwami oraz deklaracji uczestnictwa z oddelegowanymi właścicielami/kadrą zarządczą/pracownikami f. Sporządzenie listy rezerwowej przedsiębiorstw.

8 g. Przesłanie przez Uczestnika do biura Projektu oryginałów dokumentów określonymi w 4 pkt 11 (pocztą, kurierem lub osobiście). h. Weryfikacja wypełnionych przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych określonych w 4 pkt 11. i. Podpisanie i odesłanie umów udziału przez Organizatora. j. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach negatywnej decyzji. 3. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne dyskwalifikują przedsiębiorstwo i jego pracowników z udziału w Projekcie. Organizator dopuszcza jednak możliwość uzupełnienia lub korekty przesłanych dokumentów z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo i jego pracownicy spełniają kryteria kwalifikowalności określone w 4. 7 Koszt udziału w Projekcie 1. W ramach Projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc de minimis na doradztwo i pomoc publiczną na szkolenia. Wartość udzielonej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa wynosi średnio 1700,00 zł oraz pomocy publicznej 3854,43 zł na każdego pracownika biorącego udział w Projekcie. 2. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U Nr 123 poz z póz. zm.) Organizator informuje o braku obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej o otrzymanej pomocy. 3. Każdemu z Przedsiębiorstw, które weźmie udział w Projekcie zostanie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 stycznia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174). 8 Obowiązki Organizatora Projektu Do obowiązków Organizatora należy: 1. Przeprowadzenie doradztwa; 2. Zapewnienie wykwalifikowanych doradców do przeprowadzenia doradztwa; 3. Przeprowadzenie studiów podyplomowych; 4. Zapewnienie wykwalifikowanych wykładowców do przeprowadzenia zajęć na studiach podyplomowych; 5. Zapewnienie materiałów na studia podyplomowe; 6. Zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia studiów podyplomowych; 7. Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom (2 przerwy kawowe i obiad);

9 8. Zapewnienie materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia studiów podyplomowych; 9. Wydanie Uczestnikom, którzy obronili swoja pracę podyplomową, dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, pod warunkiem udziału Uczestnika w 80% czasu wykładów na studiach podyplomowych. 9 Obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w doradztwie w ramach: Analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych (średnio 3h) oraz Indywidualnego wsparcia doradczego po zakończeniu studiów (średnio 2h), punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny. 2. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w 28 dniach studiów podyplomowych, punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny. 3. Wymagana jest 80% obecność. 4. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy szkoleń podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji, Uczestnik jest zobowiązany do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu), m.in. poprzez wypełnianie testów i ankiet oceniających wiedzę Uczestnika oraz zajęcia, w których bierze udział. 5. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu prywatnego w gotówce w wysokości 963,62 zł za każdego Uczestnika studiów podyplomowych. Wpłaty wkłady własnego należy dokonać na konto: Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 90, Warszawa, Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce nr W przypadku opuszczenia przez Uczestnika zajęć podczas studiów podyplomowych bez względu na przyczynę ( szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika, kataklizmy) Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zwrócić Organizatorowi całkowity koszt udziału w Projekcie, tj ,30 PLN (słownie: osiem tysięcy sto piętnaście złotych i 30/100). 7. Zwrot, o którym mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Przedsiębiorstwo pisemnego wezwania Organizatora. Zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w wezwaniu do zapłaty.

10 8. Przedsiębiorstwo oraz Uczestnik w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Organizatora o zmianie danych, podanych w dokumentach określonych w 4 pkt Zmiana terminów szkolenia 1. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu doradztwa, zajęć w ramach zjazdów studiów podyplomowych nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej, czy organizacyjnej, a także zdarzeń losowych. 2. Informacja o odwołaniu zajęć na studiach podyplomowych wymaga formy elektronicznej i będzie skierowana do Uczestnika. 3. W przypadku odwołania zajęć na studiach podyplomowych Organizator zaproponuje jego nowy termin, który Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować. 11 Materiały szkoleniowe i prawa autorskie 1. Wszystkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, własności intelektualnej. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek: a. Modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów otrzymanych na studiach podyplomowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie; b. Wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów otrzymanych na studiach podyplomowych stronie trzeciej; c. Kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów otrzymanych na studiach podyplomowych; d. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania otrzymanych na studiach podyplomowych materiałów wyłącznie do celów związanych z realizacją Projektu. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia r. i wchodzi w życie w dniu jego podpisania. 2. W przypadku powstania sporu w związku z regulaminem, Strony będą dążyły do porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, spory związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zmiany, aktualny regulamin podany zostanie do wiadomości na stronie internetowej Projektu:

11 Załącznik nr 1 Lista PKD 2007, którymi powinny charakteryzować się firmy kwalifikujące się do udziału w Projekcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489). grupa/ klasa/ Nazwa grupowania podklasa i detaliczna 45.1 i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek i detaliczna Z samochodów osobowych i furgonetek Opis dodatkowy Podklasa ta obejmuje: sprzedaż hurtową i detaliczną

12 nowych i używanych: samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody takie jak: ambulanse i mikrobusy itp. (<= 3,5 t.), sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (<= 3,5 t) i detaliczna pozostałych Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy Podklasa ta obejmuje: Z i detaliczna pozostałych sprzedaż hurtową i detaliczną nowych i używanych: samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i pozostałych turystycznych, sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (> 3,5 t) Konserwacja i naprawa Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.

13 Z Konserwacja i naprawa Konserwacja i naprawa Podklasa ta obejmuje: naprawy, konserwację i przebudowę samochodowych ( ), takie jak: naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części, mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana, wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach, instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji),. Podklasa ta nie obejmuje: bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w Z, konserwacji i naprawy, sklasyfikowanych w Z, wykonywania badań silników, samochodowych itp.,

14 Z Z i detaliczna części i akcesoriów do części i akcesoriów do części i akcesoriów do Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do i detaliczna, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich i detaliczna, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich sklasyfikowanego w B. Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży detalicznej paliw do silnikowych na stacjach paliw, sklasyfikowanej w Z.

15 Podklasa ta obejmuje: Z i detaliczna, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich sprzedaż hurtową i detaliczną, włączając motorowery, sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do, włączając sprzedaż komisową i wysyłkową, naprawę i konserwację. Podklasa ta nie obejmuje: Z Wynajem i dzierżawa z wyłączeniem Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek wynajmu, sklasyfikowanego w Z. Podklasa ta obejmuje: - wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy. Podklasa ta nie obejmuje: - wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 4932Z.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru do udziału w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo