Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL /13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator Podmiot realizujący Projekt Lider: Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., Partner: Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Biuro Projektu siedziba Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., ul Królowej Marysieńki 90, Warszawa Uczestnik osoba uczestnicząca w szkoleniu prowadzonym w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorstwo podmiot, który otrzymał pomoc publiczną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Informacje o Projekcie 1. Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nr UDA-POKL /13, podpisanej dnia r. 2. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., ul Królowej Marysieńki 90, Warszawa. 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę.

2 3 Cele i przebieg Projektu 1. Celem Projektu jest przygotowanie 150 przedsiębiorstw MMP (120 mikro i 30 małych) z branży motoryzacyjnej z terenu PL i ich 180 pracowników i przedstawicieli kadry zarządzającej (4kobiety i 176 mężczyzn) do zmiany technologii świadczenia usług na technologie przyjazną środowisku w okresie r. do r. 2. Cel zostanie osiągnięty poprzez: a) Wsparcie doradcze (średnio 3 godziny) w trakcie Analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych zakończone przygotowaniem dla każdej firmy Planem Wsparcia. b) Organizację 28 dniowych Studiów Podyplomowych (224 godziny lekcyjne) dla 180 uczestników ze 150 przedsiębiorstw w obszarach: 1. Ekologiczne rozwiązania diagnostyczne dla samochodowych - platformy informacyjne 2. Elektronika silników spalinowych 3. Diagnostyka systemów poduszek gazowych w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku 4. Diagnostyka silników o zapłonie samoczynnym sterowanych elektronicznie z układem wtryskowym w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku 5. Diagnostyka systemu Common Rail w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku 6. Mechatronika układu ABS w praktyce - aspekty ekologiczne 7. Mechatronika ESP i ABR w praktyce - aspekty ekologiczne 8. Budowa i diagnostyka samochodowych szyn transmisji danych CAN i LIN rozwiązania ekologiczne 9. Mechanika i elektronika w układach klimatyzacji samochodowych - rozwiązania ekologiczne 10. Układy wtrysku benzyny i ich serwisowanie w sposób przyjazny środowisku 11. Otoczenie usługi serwisowej, a aspekty ekologiczne 12. Naprawy po kolizyjne z uwzględnieniem części zamiennych - oryginalnych i alternatywnych w wymiarze rozwiązań ekologicznych i recyclingu 13. Silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a aspekty ekologiczne 14. Budowa i diagnostyka silników wysokoprężnych z pompowtryskiwaczami, a aspekty ekologiczne 15. Nowe technologie w stosowaniu specjalistycznej chemii serwisowej i ich wpływ na środowisko (użytkowanie, przechowywanie i utylizacja c) Indywidualne wsparcie doradcze po zakończeniu studiów (średnio 2 godziny) z zakresu pomocy i kierowania rozwojem umiejętności, kompetencji osoby w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności powiązane z zakresem tematycznym szkoleń realizowanych w Projekcie. Wsparcie doradcze po zakończeniu studiów

3 zakończone będzie przygotowaniem dla każdej firmy Planu Wdrożenia konkretnych działań proekologicznych. 3. Doradztwo w ramach Analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych (średnio 3 godziny) oraz Indywidualne wsparcie doradcze (średnio 2 godziny), będzie się odbywać w siedzibie przedsiębiorstwa zgłoszonego do projektu, w lokalizacji wskazanej przez Przedsiębiorcę. 4. Studia Podyplomowe będą się odbywać na terenie województwa mazowieckiego, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora tj. na Uniwersytecie Technologiczno Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 5. Z minimum 20% Uczestników zostaną przeprowadzone wywiady, które będą odbywać się po zakończeniu wsparcia. 6. Z chwilą podpisania Umowy Przedsiębiorcy zostaje udzielone wsparcie na całą ścieżkę związaną z realizacją Projektu tj. szczegółowa analiza przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych, studia podyplomowe oraz indywidualne wsparcie doradcze po zakończeniu studiów. 7. W przypadku gdy po pierwszym etapie działań związanych z Projektem tj. szczegółowej analizie przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych doradca uzna, że przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do dalszych działań związanych z Projektem, Przedsiębiorca przestaje być uczestnikiem Projektu, a pomoc de minimis udzielona mu na cały cykl działań związany z Projektem ulega odpowiedniej korekcie. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w ust. 2 odpowiedni dokument zostanie sporządzony przez doradcę oraz dołączony do niniejszej Umowy. 4 Warunki uczestnictwa 1. Do Projektu mogą przystąpić przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich pracownicy i przedstawiciele kadry zarządzającej wykonujący pracę (na rzecz mikro, małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w branży motoryzacyjnej) na podstawie: - umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; - umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarto z pracodawcą, w którym pracownicy pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Za pracowników uważa się także właścicieli pełniący funkcje kierownicze oraz wspólników w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

4 2. Uczestnikami projektu Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym mogą być przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące działalność w następującym zakresie: a) diagnostyki b) mechaniki c) mechatroniki d) elektroniki 3. Uczestnikami projektu Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym mogą być przedsiębiorstwa będące: a) mikroprzedsiębiorstwem - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; b) małym przedsiębiorstwem - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 4. Wielkość przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona w rozumieniu zapisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Kwalifikator MŚP zgodny z wytycznymi powyższego Rozporządzenia znajduje się na stronie: 5. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział 120 mikroprzedsiębiorstw i 30 małych przedsiębiorstw. 6. Przedsiębiorstwa, które zostaną zakwalifikowane do Projektu muszą prowadzić działalność w branży motoryzacyjnej i charakteryzować się określonym PKD. Lista wybranych PKD 2007 została zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu Udziału w Projekcie. 7. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział maksimum 150 osób wykonujących pracę na rzecz mikro przedsiębiorstw i 30 osób na rzecz małych przedsiębiorstw. 8. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział minimum 36 osób w wieku Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział 176 mężczyzn i 4 kobiety. 10. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem. 11. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: a. Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa, zaakceptowanie jego treści i przestrzeganie jego postanowień. b. Dostarczenie (pocztą, kurierem, osobiście) na adres biura Projektu następujących oryginałów 1 dokumentów: 1 Oryginały dokumentów rekrutacyjnych m.in. formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do Umowy udziału w projekcie oraz załączników do Umowy

5 Wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami 2 ; Podpisanej Umowy udziału w Projekcie wraz z załącznikami; Podpisanej deklaracji uczestnictwa w Projekcie; Podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Podpisanego zaświadczenia o zatrudnieniu i wielkości przedsiębiorstwa; Podpisanego regulaminu udziału w Projekcie. 5 Wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 1. Pomoc udzielana na doradztwo w ramach projektu ma charakter pomocy de minimis, która nie może być udzielana: a) przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, b) podmiotem niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1, c) podmiotem, który 3 : posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP lub został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. oraz d) przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli: wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub 2 Oświadczenie Informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP 3 Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z art. 6b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

6 przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, e) podmiotem na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, f) mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, lub g) przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2) 4 h) podmiotom, które otrzymały pomoc de minimis w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych z różnych źródeł i różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega, przekracza równowartość kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego euro. i) podmiotom pozostającym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 2. Pomoc udzielana w ramach projektu nie może być udzielona na działalność: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; b) związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z , str. 37); c) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: 4 Zgodnie z par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 111, poz. 710 z późn. zm.)

7 wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; d) związaną z wywozem do państw członkowskich UE lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym wsparcie obejmujące pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem; e) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE) (Dz. Urz. UE L 336 z , str. 24). 6 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od r. do r. w sposób ciągły. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu rekrutacji w przypadku wyczerpania miejsc na szkolenia lub wydłużenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 2. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. Przesłanie formularza zgłoszeniowego z załącznikami dostępnego na stronie Projektu: (należy wypełnić formularz papierowy, wydrukować go, podpisać i przesłać do Biura Projektu skan, mailem lub faksem) b. Sporządzenie listy zgłoszonych przedsiębiorstw i ich kwalifikacja z uwzględnieniem: kryteriów kwalifikowalności do Projektu określonych w 4; kolejności zgłoszenia. c. Stworzenie listy zakwalifikowanych przedsiębiorstw oraz listy właścicieli/kadry zarządczej/pracowników oddelegowanych do projektu na bazie przeprowadzanej przez Organizatora analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych. d. Przesłanie do zakwalifikowanych firm wzorów dokumentów określonych w 4 pkt 11. e. Podpisanie umów udziału w projekcie z przedsiębiorstwami oraz deklaracji uczestnictwa z oddelegowanymi właścicielami/kadrą zarządczą/pracownikami f. Sporządzenie listy rezerwowej przedsiębiorstw.

8 g. Przesłanie przez Uczestnika do biura Projektu oryginałów dokumentów określonymi w 4 pkt 11 (pocztą, kurierem lub osobiście). h. Weryfikacja wypełnionych przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych określonych w 4 pkt 11. i. Podpisanie i odesłanie umów udziału przez Organizatora. j. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach negatywnej decyzji. 3. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne dyskwalifikują przedsiębiorstwo i jego pracowników z udziału w Projekcie. Organizator dopuszcza jednak możliwość uzupełnienia lub korekty przesłanych dokumentów z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo i jego pracownicy spełniają kryteria kwalifikowalności określone w 4. 7 Koszt udziału w Projekcie 1. W ramach Projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc de minimis na doradztwo i pomoc publiczną na szkolenia. Wartość udzielonej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa wynosi średnio 1700,00 zł oraz pomocy publicznej 3854,43 zł na każdego pracownika biorącego udział w Projekcie. 2. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U Nr 123 poz z póz. zm.) Organizator informuje o braku obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej o otrzymanej pomocy. 3. Każdemu z Przedsiębiorstw, które weźmie udział w Projekcie zostanie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 stycznia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174). 8 Obowiązki Organizatora Projektu Do obowiązków Organizatora należy: 1. Przeprowadzenie doradztwa; 2. Zapewnienie wykwalifikowanych doradców do przeprowadzenia doradztwa; 3. Przeprowadzenie studiów podyplomowych; 4. Zapewnienie wykwalifikowanych wykładowców do przeprowadzenia zajęć na studiach podyplomowych; 5. Zapewnienie materiałów na studia podyplomowe; 6. Zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia studiów podyplomowych; 7. Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom (2 przerwy kawowe i obiad);

9 8. Zapewnienie materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia studiów podyplomowych; 9. Wydanie Uczestnikom, którzy obronili swoja pracę podyplomową, dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, pod warunkiem udziału Uczestnika w 80% czasu wykładów na studiach podyplomowych. 9 Obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w doradztwie w ramach: Analizy przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych (średnio 3h) oraz Indywidualnego wsparcia doradczego po zakończeniu studiów (średnio 2h), punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny. 2. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w 28 dniach studiów podyplomowych, punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny. 3. Wymagana jest 80% obecność. 4. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy szkoleń podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji, Uczestnik jest zobowiązany do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu), m.in. poprzez wypełnianie testów i ankiet oceniających wiedzę Uczestnika oraz zajęcia, w których bierze udział. 5. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu prywatnego w gotówce w wysokości 963,62 zł za każdego Uczestnika studiów podyplomowych. Wpłaty wkłady własnego należy dokonać na konto: Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 90, Warszawa, Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce nr W przypadku opuszczenia przez Uczestnika zajęć podczas studiów podyplomowych bez względu na przyczynę ( szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika, kataklizmy) Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zwrócić Organizatorowi całkowity koszt udziału w Projekcie, tj ,30 PLN (słownie: osiem tysięcy sto piętnaście złotych i 30/100). 7. Zwrot, o którym mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Przedsiębiorstwo pisemnego wezwania Organizatora. Zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w wezwaniu do zapłaty.

10 8. Przedsiębiorstwo oraz Uczestnik w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Organizatora o zmianie danych, podanych w dokumentach określonych w 4 pkt Zmiana terminów szkolenia 1. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu doradztwa, zajęć w ramach zjazdów studiów podyplomowych nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej, czy organizacyjnej, a także zdarzeń losowych. 2. Informacja o odwołaniu zajęć na studiach podyplomowych wymaga formy elektronicznej i będzie skierowana do Uczestnika. 3. W przypadku odwołania zajęć na studiach podyplomowych Organizator zaproponuje jego nowy termin, który Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować. 11 Materiały szkoleniowe i prawa autorskie 1. Wszystkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, własności intelektualnej. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek: a. Modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów otrzymanych na studiach podyplomowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie; b. Wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów otrzymanych na studiach podyplomowych stronie trzeciej; c. Kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów otrzymanych na studiach podyplomowych; d. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania otrzymanych na studiach podyplomowych materiałów wyłącznie do celów związanych z realizacją Projektu. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia r. i wchodzi w życie w dniu jego podpisania. 2. W przypadku powstania sporu w związku z regulaminem, Strony będą dążyły do porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, spory związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zmiany, aktualny regulamin podany zostanie do wiadomości na stronie internetowej Projektu:

11 Załącznik nr 1 Lista PKD 2007, którymi powinny charakteryzować się firmy kwalifikujące się do udziału w Projekcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489). grupa/ klasa/ Nazwa grupowania podklasa i detaliczna 45.1 i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek i detaliczna Z samochodów osobowych i furgonetek Opis dodatkowy Podklasa ta obejmuje: sprzedaż hurtową i detaliczną

12 nowych i używanych: samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody takie jak: ambulanse i mikrobusy itp. (<= 3,5 t.), sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (<= 3,5 t) i detaliczna pozostałych Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy Podklasa ta obejmuje: Z i detaliczna pozostałych sprzedaż hurtową i detaliczną nowych i używanych: samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i pozostałych turystycznych, sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (> 3,5 t) Konserwacja i naprawa Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.

13 Z Konserwacja i naprawa Konserwacja i naprawa Podklasa ta obejmuje: naprawy, konserwację i przebudowę samochodowych ( ), takie jak: naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części, mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana, wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach, instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji),. Podklasa ta nie obejmuje: bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w Z, konserwacji i naprawy, sklasyfikowanych w Z, wykonywania badań silników, samochodowych itp.,

14 Z Z i detaliczna części i akcesoriów do części i akcesoriów do części i akcesoriów do Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do i detaliczna, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich i detaliczna, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich sklasyfikowanego w B. Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży detalicznej paliw do silnikowych na stacjach paliw, sklasyfikowanej w Z.

15 Podklasa ta obejmuje: Z i detaliczna, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich sprzedaż hurtową i detaliczną, włączając motorowery, sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do, włączając sprzedaż komisową i wysyłkową, naprawę i konserwację. Podklasa ta nie obejmuje: Z Wynajem i dzierżawa z wyłączeniem Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek wynajmu, sklasyfikowanego w Z. Podklasa ta obejmuje: - wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy. Podklasa ta nie obejmuje: - wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 4932Z.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw 1 ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR..

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. w ramach Projektu Zielony wyróżnia! - Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP, zwanego dalej Projektem, zawarta

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZYSTY BIZNES ROZWÓJ MMŚP DZIĘKI WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH Regulamin projektu wersja 1 z dnia 01 lutego 2014 r. str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 3 3. Czasowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA w ramach projektu Czas na EKOprzedsiębiorstwo! zawarta w dniu roku pomiędzy: Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Zawarta dnia /2014 r. w.. FORMULARZ 7 pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. Eko - aktywni,

Bardziej szczegółowo

www.poliglotus.com.pl

www.poliglotus.com.pl UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:... roku w.. pomiędzy Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nr 27338 o nazwie Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, z siedzibą w 45-066 Opole,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji, przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EkoProgres realizowanym w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Zawarta w dniu. w Lublinie. pomiędzy: Lechaa Consulting Sp. z o.o.

UMOWA SZKOLENIOWA. Zawarta w dniu. w Lublinie. pomiędzy: Lechaa Consulting Sp. z o.o. Załącznik nr 13 UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w dniu. w Lublinie pomiędzy: z siedzibą w Lublinie 20-834 ul. Fiołkowa 7, REGON 004182334, NIP 712-278-35-96, Reprezentowaną przez., zwaną dalej ORGANIZATOREM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Informacja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej

Załącznik nr 8 Informacja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej Załącznik nr 8 Informacja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej zamieszkały/a legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez informuję, że: INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. a z siedzibą... (adres)

UMOWA SZKOLENIOWA. a z siedzibą... (adres) UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8; 15-441 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWA NR....... zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Studium Menedżerskie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Regulamin Konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach Programu Polskiej Agencji Kosmicznej Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego 1 Cel Konkursu i postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Angielski jest prosty

Angielski jest prosty REGULAMIN PROJEKTU Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

~BFKK. zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

~BFKK. zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy: .~ UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8; 15-441 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA NR zawarta w dniu w.. pomiędzy: Partnerstwem: 1.Liderem projektu: Learn Power Group Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16/2, 45-087 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia Umowa szkoleniowa nr /8.1.1/POKL/TDRWZ/2012 związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia zawarta w dniu 2012 roku w Szczecinie pomiędzy: Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Stawiam na różnorodność!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Stawiam na różnorodność! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Stawiam na różnorodność! Nr projektu: POKL.08.01.01-16-046/12 Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r.

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 20 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2013 na przeprowadzenie doradztwa dla MMŚ w projekcie Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta dnia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie "OZE - Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy" WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w, w dniu r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik 3 do umowy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zielona firma - szkolenia i doradztwo z zakresu rozwiązań proekologicznych 1 DEFINICJE 1. Projekt Projekt Zielona firma - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/..

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. Zawarta w Rzeszowie, w dniu. pomiędzy: INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5542132232, REGON:

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR....... zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Załącznik nr 8 do Umowy stażowej nr UDA-POKL.08.02.01-12-024/14-00 projektu pt. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz ich pracowników w ramach Projektu: Małopolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr. dla projektu Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia kadra zarządzająca zwana daje Umową

UMOWA SZKOLENIOWA nr. dla projektu Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia kadra zarządzająca zwana daje Umową UMOWA SZKOLENIOWA nr dla projektu Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia kadra zarządzająca zwana daje Umową zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Europejskim

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA EKOENERGETYKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA EKOENERGETYKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA EKOENERGETYKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zielone pojęcie - studia podyplomowe wspierające efektywność ekologiczną przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zielone pojęcie - studia podyplomowe wspierające efektywność ekologiczną przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 DEFINICJE 1) Projekt - Projekt. 2) Organizator Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk. 3) Beneficjent Pomocy mikro, małe, średnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POCIĄG DO WIEDZY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POCIĄG DO WIEDZY PODSTAWOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POCIĄG DO WIEDZY FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami siłą kadr Mazowsza REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Akty prawne

Zarządzanie projektami siłą kadr Mazowsza REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Akty prawne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zarządzanie projektami siłą kadr Mazowsza 1 Akty prawne PoniŜszy regulamin stanowi uszczegółowienie zasad uczestnictwa w projekcie opracowanych na podstawie poniŝszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy Zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy Stronami: Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PEWNA SWOICH MOŻLIWOŚCI WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I AWANSU ZAWODOWEGO KOBIET 1. DANE PODSTAWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr.../8.1.1/pokl/2013

UMOWA SZKOLENIOWA nr.../8.1.1/pokl/2013 UMOWA SZKOLENIOWA nr.../8.1.1/pokl/2013 zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu... w ramach realizacji projektu pn.: Wyższe kwalifikacje - nowe możliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

z PROJEKTOWANIA STRON WWW.

z PROJEKTOWANIA STRON WWW. Poznań, dnia 2 września 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu pt. Profesjonalne kadry ICT wielkopolskich MSP dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo