S OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ. Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ. Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski"

Transkrypt

1 S OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

2 A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI AAC a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie ¹co A Ampere - Amper, jednostka natê- enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym AAP Auxiliary Acceleration Pump - dodatkowa pompa przyspieszenia AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza otoczenia AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego) AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia) abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu) ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ABCM Antilock Brake Control Module - modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró nicowego ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System - absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza AC AC coupling - sprzê enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci A/C Air Conditioning - klimatyzacja A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji ACC Acceleration signal - sygna³ przyspieszania (z czujnika po³o enia przepustnicy) ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru) ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy accelerator - przyspieszacz accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd accessories - przybory wyposa enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch - prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji A/C DV Air Cleaner Duct and Valve - zawór i kana³ filtra powietrza acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np. w odniesieniu do akumulatora samochodowego) ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej (rezonansowej) uk³adu dolotowego ACK Acknowledge Character - znak potwierdzenia ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie ACL Air Cleaner - filtr powietrza ACL Automatic Chassis Lubrication - automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji 4 Poradnik SERWISOWY

3 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy klimatyzacji ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy acquisition - zbieranie, gromadzenie danych, np. w oscyloskopie cyfrowym ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany (automatyczny) czytnik kodów - przyrz¹d diagnostyczny umo liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie ¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji ACT Air Charge Temperature sensor - czujnik temperatury powietrza dolotowego action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ, mechanizm activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy) actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie ¹co actuator - element wykonawczy, urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy actuators - tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego umo liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu) ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê arki acw anti-clokwise - kierunek obrotu przeciwny do ruchu wskazówek zegara A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci (system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy) ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego adapter - element poœrednicz¹cy, przetwornik, ³¹cznik adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake - system automatycznego, ró nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci ACIS ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control - automatyczna kontrola t³umienia add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu) advanced - wyprzedzony (zap³on); zaawansowany, ulepszony, nowoczesny AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce AEI Advanced Electronic Ignition - zaawansowany elektroniczny uk³ad zap³onowy A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa AFC Air Flow Controlled fuel injection - wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza AFI Air supported Fuel Injection - wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz ko- Poradnik SERWISOWY 5

4 A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale nie od prêdkoœci pojazdu AFS Adaptive Frontlighting System - adaptacyjny system przednich œwiate³ AFS Air Flow Sensor - czujnik przep³ywu powietrza; element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after - po, potem, póÿniej AFV Alternative Fuel Vehicles - pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent - œrodek, czynnik, np. czynnik ch³odz¹cy AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch - prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania AHL Automatic Headlamp Levelling - automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint - aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy AHS Auxillary Heater System - system dodatkowego podgrzewania AHS-C Advanced Highway System- Control - udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AHS-I Advanced Highway System-Information - udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AI Air Injection reactor system - system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania; wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve - zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego AICC Autonomous Intelligent Cruise Control - autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AIL Active Interlock - aktywne ryglowanie air - powietrze, np. powietrze dolotowe, powietrze dodatkowe, powietrze wtórne airbag - poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji airbag satelit - boczna poduszka powietrzna air gap - szczelina powietrzna, np. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne air injection - wtrysk, dot³aczanie dodatkowego powietrza AIS Automatic Idle Speed control - automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AIS Air Induction System - system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania; powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia AISS Active Intervention Safety System - aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AITS I, II Advanced Inflatable Tubular Structure - zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AIV Air Induction (Injection) Valve - zawór zasysania (wtrysku, wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALC Adaptive Light Control - adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control - automatyczna regulacja poziomu ALDL ALDL Assembly Line Diagnostic Link - z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów, innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wywo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika Check Engine ; skrót u ywany w pojazdach GM aliasing - b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego, polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli szych sobie punktów przebiegu alignment - wyrównywanie, osiowanie, ustawianie alive - utrzymywaæ, podtrzymywaæ, np. pamiêæ elektroniczn¹ ALL Automatic Load Leveling - automatyczne poziomowanie przy zmianie obci¹ enia all - wszystkie, ca³y allow - pozwalaæ, uznawaæ allowable - dozwolony, uznany, np. allowable range - dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor - automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT - Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) ALU Arithmetic and Logic Unit - jednostka arytmetyczno-logiczna - czêœæ uk³adu elektronicznego, w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AM Air Management - zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient - otoczenie, otaczaj¹cy; ambient temperature - temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY

5 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter - amperomierz, przyrz¹d do pomiaru natê enia pr¹du Amp Ampere - Amper - jednostka natê enia pr¹du elektrycznego amp amplifier - wzmacniacz, cz³on wzmacniaj¹cy amplitude - amplituda, wysokoœæ sygna³u AMR Acceptable Malfunction Rate - wadliwoœæ dopuszczalna w dzia- ³aniu AMR Automatic Message Routing - program automatycznego podawania komunikatów analysis - analiza; diagnoza analog - analogowy (w odró nieniu od cyfrowego), np. analog multimeter - przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym ANC Active Noise Control - aktywna kontrola ha³asu, system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dÿwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and - i; element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu angle - k¹t (np. k¹t uchylenia przepustnicy, k¹t wyprzedzenia zap³onu) answer - odpowiedÿ anti-knock rating - wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes - hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) anti-theft - przeciww³amaniowy, antykradzie owy any mode - tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing - uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników, np. ultradÿwiêkowych lub podczerwieni, do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeÿdzie (np. w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) AP Atmospheric Pressure - ciœnienie atmosferyczne AP Air Pump - pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym APC Automatic Performance Control - automatyczna kontrola osi¹gów API American Petroleum-Institute - Amerykañski Instytut Nafty APP Accelerator Pedal Position - po- ³o enie peda³u przyspieszenia apprenticeship - praktyka, nauka w rzemioœle approximately - w przybli eniu APS Absolute Pressure Sensor - czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor - czujnik po³o enia przyspieszacza APS Auto Pilot System - samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) APS Acoustic Parking System - akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit - zespó³ pneumatyczny APU Auxiliary Power Unit - dodatkowy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width - czas wtrysku asynchronicznego ARC Automatic Ride Control - automatyczna kontrola jazdy - system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing - wy³adowanie ³ukowe (niepo- ¹dane) w obwodzie elektrycznym ARQ Automatic Request for Repeats - cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ARS Advanced Restraints System - zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa erów pojazdu w czasie kolizji, ró nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu, takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne, zale - nie od warunków kolizji AS ARS Anti Roll Stabilisation - system stabilizacji przechy³ów pojazdu ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) - adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji, wykorzystuj¹ca czujniki ultradÿwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction - zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) ASA American Standards of Automobil - amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów ASB Active Sensor Bearing - ³o ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej, stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control - sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym ASC Active (Automatic) Stability Control - aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy ASCD Automatic Speed Control Device - uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange - standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji - kod komputerowy, format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7

6 A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down - uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaÿnika pompy paliwa ASDM Airbag System Diagnostic Module - modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych), w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej ASF Aluminium Space Frame - technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ASG Automatic Stop and Go - system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC s American Society Industry Car s - Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ASK Audio System Controller- sterownik systemu audio (BMW) ASM Auto Shift Manual - automatyczny uk³ad umo liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module - modu³ syreny alarmowej (Opel) ASR Automatic Stability Regulation - uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System - aktywny system serwisowy ASSYST Active Service System - aktywny system serwisowy ASV Air Suction (Switching) Valve - zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous - asynchroniczny, np. wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika AT Automatic Transmission - automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator - element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów ATC Automatic Temperature Control - automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control - adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control - sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) ATC After Top dead Centre - po zwrocie odkorbowym ATCS Active Torque Control System - system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATDC After Top Dead Centre - po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ATE Automatic Testing Equipment - automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid - p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling - rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza at least - przynajmniej, co najmniej ATM Actuator Test Mode - test elementów wykonawczych; tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy- ³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych, takich jak: silnik krokowy, wtryskiwacze, zawory, przekaÿniki itp. ATR Automatic Transmission Relay - przekaÿnik automatycznej skrzyni biegów ATS Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza ATS Automatic Test System - system automatycznego testowania attention - uwaga, ostrze enie ATWS Anti Theft Warning System - system ostrzegania (ochrony) przed kradzie ¹ (Opel) audit - kontrolowaæ, sprawdzaæ auto self-excitation - samowzbudzenie bezpoœrednie, np. pr¹dnicy auto-shutdown - automatyczne wy³¹czenie autoadjusting brake - hamulec samonastawny automatic ignition governor - automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu autosetting - samonastawny auxiliary - dodatkowy auxiliary gauge - wskaÿnik pomocniczy AVAC Advanced Vehicle Analis Computer - zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available - dostêpny, mo liwy do u ycia, np. mo liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage - maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) AVG, AVE, Average - wartoœæ œrednia, przeciêtna AVOM Analog Volt/Ohm Meter - analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension - adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train - aktywne sterowanie zaworami AWD All Wheel Drive - napêd na wszystkie ko³a AWG American Wire Gauge - amerykañski znormalizowany szereg œrednic ( y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat - fotel zabezpieczaj¹cy przed obra eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia axle - pó³oœ, oœ AYC Active Yaw Control - aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY

7 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B BA Brake Assist - wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank - bank; blok; zespó³; grupa cylindrów beam - promieñ, wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej B BAC Bypass Air Control system - system sterowania obejœciem powietrza B Back - wsteczny, tylny, zaporowy B Body - nadwozie, kad³ub, korpus back - cofaæ siê, wstecz, ty³, oparcie fotela, plecy backfire - wsteczny zap³on - zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym banked injection - wtrysk grupowy - wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar - jednostka ciœnienia; 1 bar = 105 Pa bar code - kod kreskowy bare conductor - nie izolowany przewód BARO Barometric - barometryczny, atmosferyczny, ciœnieniowy bearing - ³o ysko begin - rozpoczynaæ, zaczynaæ before - przed (np. przed zwrotem t³oka) below - poni ej (np. poni ej wartoœci dopuszczalnej) belt - pasek, pas (np. pas bezpieczeñstwa) bemf back electromotive force - si³a przeciwelektromotoryczna background - t³o (ekranu) backlight - podœwietlanie t³a, np. w wyœwietlaczach LCD back pressure - ciœnienie wsteczne - dodatkowe niepo ¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du ymi oporami przy przep³ywie spalin back-up - rezerwa, kopia, program zapasowy back-up loop - zapasowy obwód elektryczny back-up light - œwiat³a cofania bad - z³y, niedobry, niew³aœciwy balance - wywa enie, kompensacja balancing - wywa anie (np. ko³a pojazdu), zrównowa enie balancing machine - wywa arka balancing slug - ciê arek wywa aj¹cy balanced gear - mechanizm ró nicowy, dyferencja³ ballast resistor - rezystor regulacyjny obci¹ enia - element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du, np. w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej, w uzwojeniu wtryskiwacza itp. bandwidth - pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BAS Brake Assist - elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) BATT, +B Battery - akumulator, bateria base - podstawa, pod³o e, baza baseload - obci¹ enie podstawowe (np. pr¹dnicy) basic - podstawowy, bazowy baud - jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre - przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) BBW Brake By Wire - hamulec ze sterowaniem elektrycznym BC Board Computer - komputer pok³adowy BCBB Boost Control Deceleration Device - urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module - modu³ kontroli nadwozia BDC Bottom Dead Centre - dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BDV Breakdown Voltage - napiêcie przebicia bench - ³awa, stó³ warsztatowy, ³awa pomiarowa (np. tor pomiarowy do analizatora spalin) between - miêdzy, pomiêdzy BFD Brake Force Display - wyœwietlacz, wskaÿnik si³y hamowania BHP Brake Horse Power - moc u yteczna, moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias - napiêcie wstêpne, polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system - bezstykowy uk³ad zap³onowy bidirectional - dwukierunkowy BILEV Bi-level - na dwóch poziomach, BILEV distributor - rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji bi-metalic - bimetaliczny - element wykorzystuj¹cy ró n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali, stosowany, np. w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów bit Binary digit - jednostka informacji, znak dwójkowy 1 lub 0 BKS Brake State - stan hamulca black - czarny blade - ³opatka, np. wentylatora Poradnik SERWISOWY 9

8 B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI Break-out box blank - pusty, odstêp BLC Block Learn Coefficient - wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego bleeder - upust, zawór upustowy blind - przys³ona, roleta, np. ch³odnicy blink - mrugaæ, migaæ blinking code - kod b³yskowy - kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED, lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BLK Block - blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory - pamiêæ bloku ucz¹cego - umo liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró nic w charakterystykach silnika blow-by - przedmuch gazów (z komory sprê ania do komory korbowej) blower - dmuchawa blue - niebieski BM Board Monitor - monitor pok³adowy BMEP Brake Mean Effective Pressure - œrednie ciœnienie u yteczne body - korpus, nadwozie body panel - element poszycia nadwozia body set - zestaw czêœci nadwozia body shell - kad³ub, pokrycie nadwozia BOB Break-out Box - skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi, która po w³¹czeniu w obwód umo liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo- ³ów elektrycznych pojazdu bobweights - ciê arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu body - nadwozie pojazdu bolt - œruba, sworzeñ bond - z³¹cze, ³¹czyæ przewody; spoiwo, po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch - czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark - zak³adka, w czytniku kodów mo e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST - do³adowanie, ciœnienie do³adowania; zwiêkszaæ, wzmagaæ both - oba, obie bottom - dno, spód, dolny bounce - odskoczyæ, odbiæ siê bound - granica, ograniczenie BPA Bypass Air solenoid - elektrozawór obejœciowy powietrza; u ywany do kontroli biegu ja³owego, np. w silnikach EFI, SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid - elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania BPCSV Bypass Control Solenoid Valve - cewka elektrozaworu sterowania obejœcia BPS Barometric Pressure Sensor - czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve - zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve - zawór sterowany ciœnieniem wstecznym BPW Base Pulse Width - bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket - wspornik, klamra brake - hamulec; brake disc - tarcza hamulcowa; parking brake - hamulec postojowy; brake pad - ok³adzina hamulcowa break - przerwa, np. w po³¹czeniu elektrycznym; z³amanie breaker points - styki przerywacza break-out box - skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi, która po w³¹czeniu w obwód, umo liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo- ³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box, check box) breather - odpowietrznik (np. zbiornika) breed - generacja bridge - mostek, mostek pomiarowy, np. rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright - jasnoœæ, regulacja jasnoœci BRK Brake - hamulec brown - br¹zowy browse - przegl¹daæ brush - szczotka, contact, generator brush - szczotka urz¹dzenia elektrycznego, np. pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide - wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion - wspó³czynnik jednostkowego zu- ycia paliwa 10 Poradnik SERWISOWY

9 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B C BSHC Brake Specific Hydro-Carbons - wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides - wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx BSW Brake Switch - prze³¹cznik hamulca bumper - zderzak burn - paliæ, spalaæ; palenie siê iskry burn time - czas trwania (palenia) iskry burn voltage - napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve - bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia BVT Back-Pressure Variable Transducer - przetwornik zmian ciœnienia wstecznego by - przez; poprzez BTDC Before Top Dead Centre - przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) BUDC Before Upper Dead Centre - przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bulb - arówka, bañka bulkhead - przegroda (np. komory silnika) C Chassis - podwozie, p³yta monta- owa, obudowa CA Cabrio - kabriolet CA Cranking Amps - pr¹d rozruchowy CA Crankshaft Angle - k¹t wa³u korbowego bus - autobus; magistrala; szyna zbiorcza bus idle - magistrala nie obci¹ ona - wolna (CAN) butterfly valve - przepustnica powietrza button - przycisk, klawisz, guzik buzzer - brzêczyk; sygnalizator akustyczny calculate - przeliczaæ calibrate - kalibrowaæ, regulowaæ przyrz¹d pomiarowy CALIF - California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) call - wywo³ywaæ by-pass - obejœcie, bocznik byte - bajt, blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów, pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 - blok 1, sonda 1 - oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda), pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem); S2 oznacza czujnik za katalizatorem capacitor - kondensator, element pojemnoœciowy CARB California Air Resources Board - Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza - organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii, wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin C CAA Clean Air Act - norma czystoœci powietrza CAM camshaft - wa³ krzywkowy, wa³ rozrz¹du CARB Carburetter - gaÿnik CAB Controller Anti-lock Brake - sterownik systemu ABS (Chrysler) CAC Charge Air Cooler - ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAD Computer Aided Design - komputerowe wspomaganie projektowania CAG Computer Aided Gear Shift - komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów CAL Computer Aided Lighting - komputerowe wspomaganie oœwietlenia CALC Calculator - kalkulator, np. wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego CAN Control Area Network - sieæ steruj¹ca, umo liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró nymi uk³adami w pojeÿdzie CAN Canister - kanister; poch³aniacz; zbiornik z wêglem aktywnym CAN di CAN Diagnostic Interface - interfejs diagnostyczny cancel - anulowaæ, znosiæ, skreœlaæ; komenda kasowania; klawisz kasowania CANP. Canister Purge Solenoid - elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów cap - kopu³ka, np. distributor cap - kopu³ka rozdzielacza carbon - wêgiel, wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card - karta, np. zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment - koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CARIN Car Information and Navigation System - samochodowy system informacyjno-nawigacyjny carpet - dywanik cartridge - zasobnik mog¹cy zawieraæ, np. dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY 11

10 C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI CB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CARIN Car Information and Navigation System (BMW) - samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAS Crank Angle Sensor - czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CAS Collision Avoidance System - system unikania kolizji (Opel) CAT Catalyst - katalizator CATS Computer Active Technology Suspension - komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CB Contact Breaker - styki przerywacza CB Choke Breaker - automatyczny wy³¹cznik ssania CBC Central Body Controler - g³ówny sterownik podwozia CBC Cornering Brake Control - sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CBS Control Brake System - system kontroli hamulców CBT Computer Based Training - komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CC Catalytic Converter - konwerter katalityczny, katalizator CC Check Control - kontrola sterowania CC Cruise Control - kontrola prêdkoœci pojazdu, z mo liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci cc Cubic Centimetre - centymetr szeœcienny CCA Cold Cranking Amps - pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control - komputerowy system sterowania CCC Converter Clutch Control solenoid - elektrozawór sterowania sprzêg³a przetwornika CCCC Computer Controlled Catalytic Converter - konwerter katalityczny sterowany komputerowo CCCC Continuously Controlled Chassis Concept - koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CCD Chrysler Collision Detection System - system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler; jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CCD Computer Controlled Dwell - komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) - wyœwietlacz fluorescencyjny z zimn¹ katod¹ CCM Check Control Modul - modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output - wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CCP Charcoal Canister Purge - uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CCS Cruise Control System - uk³ad kontroli prêdkoœci CCS Computer Command System - komputerowy system sterowania CCT Circuit - obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation - odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CDC CD Changer - urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CDC Continuos Damping Control - ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve - zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CDGPS Carrier Differential GPS - ró - nicowy system GPS CDI Capacitor Discharge Ignition - elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection - system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CDL Central Door Locking - centralne blokowanie drzwi (Opel) CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory - p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CDR Crankcase Depression Regulator - regulator obni aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CDS Computer Diagnostic System - komputerowy system diagnostyczny; rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne, a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor - czujnik opóÿnienia wa³u korbowego CEC Computerised Emission Control - komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission - Kalifornijska Komisja ds. Energii CEL Check Engine Light - lampka kontrolna silnika CELL - komórka bloku ucz¹cego; pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY

11 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade - stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza centrifugal advance - wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod - ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku ceramic block - ceramiczny korpus izolacyjny u ywany w niektórych typach rezystorów obci¹ enia CES Clutch Engage Switch - prze- ³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve - elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym; zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu CFCP California Fuel Cell Partnership - program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia CFI Central Fuel Injection - centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CFI Cylinder Fuel Injection - indywidualny wtrysk paliwa do ka dego cylindra CFIS Continuous Fuel Injection System - system ci¹g³ego wtrysku paliwa, np. k-jetronic CFPP Cold Filter Plugging Point - punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CFSV Carbon Filter Solenoid Valve - elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym chamber - komora change - zmiana, np. wartoœci sygna³u z czujnika chassis - podwozie pojazdu; podstawa monta owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal - wêgiel drzewny, wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów charge - ³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne, np. ³adowanie akumulatora, jak i fizyczne) checking - kontrola, sprawdzanie chip - okruch, od³amek, elektroniczna struktura pó³przewodnikowa, potoczne okreœlenie uk³adu scalonego CHM Cold Mixture Heater - podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku choke - gardziel, przewê enie, przes³ona rozruchowa gaÿnika Ch/T Charge Time - czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition - zap³on wysokoprê ny CID Calibration Identification - identyfikacja kalibracji CID Camshaft Identification Sensor - czujnik po³o enia wa³ka rozrz¹du CID Cylinder Identification Sensor - czujnik identyfikacji cylindra CID Colour Info Display - wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head - wa³ek rozrz¹du w g³owicy CIM Column Integration Module - zintegrowany modu³ kolumny CIS Continuous Injection System - system ci¹g³ego wtrysku paliwa CIT Control Ignition Timing - sterowanie zap³onem CKP Crankshaft Position Sensor - czujnik po³o enia wa³u korbowego CL Closed Loop - zamkniêta pêtla, np. sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser - analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji, do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation - adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) clamp - kleszcze, zacisk, cêgi, sonda cêgowa, np. do pomiaru natê enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ CLD Chemiluminescence Detector - detektor chemoluminescencyjny - blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear - czyœciæ; kasowaæ, np. kasowaæ pamiêæ usterek sterownika clearance - przeœwit, luz, odstêp clear flood - czyszczenie zalewania - funkcja systemu wtryskowego, umo liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop - zamkniêta pêtla, np. sterowania z sond¹ lambda cleaner - oczyszczalnik, filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation - adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo, zale nie od czasu bazowego) CLO Closed Loop Operation - dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock - zegar, czujnik zegarowy, licznik clock spring - sprê yna zegarowa, taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag Clamp (sonda cêgowa) Poradnik SERWISOWY 13

12 C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI Connector (styk po³¹czeniowy) close - zamykaæ; znaczenie zarówno mechaniczne, jak i elektryczne, np. zamkniêty obwód elektryczny, zamkniêta pêtla sterowania close to - przy, blisko CLT Cylinder Leakage Tester - tester szczelnoœci cylindrów clutch - sprzêg³o, np. sprzêg³o przeniesienia napêdu, sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value - przeliczona wartoœæ obci¹ enia CMC Ceramic Matrix Compisite - kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater - podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor - technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej), charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia CMP Camshaft Position Sensor - czujnik po³o enia wa³u rozrz¹du CNG Compressed Natural Gas - sprê- ony gaz ziemny wysokometanowy CO Carbon Monoxide - tlenek wêgla - szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast - jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist - konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy code - kod (kod usterki, kod b³êdu, kod sterownika, kod immobilizera); kodowaæ coded - zakodowany, kodowany coefficient - wspó³czynnik cohere - przylegaæ, przywieraæ coherent - spójny, zgodny (np. sygna³) coil - cewka, ignition coil - cewka zap³onowa coke - koks, nalot wêglowy cold - ch³odny, zimny, np. cold start - rozruch zimnego silnika collar - ko³nierz, pierœcieñ cooler - element ch³odz¹cy, ch³odnica cooling - ch³odzenie, studzenie; cooling agent - czynnik ch³odz¹cy combustion - spalanie combustion air factor - wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu command - komenda; polecenie common rail - wspólna szyna - wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê nych COMMS Communication - komunikacja; po³¹czenie; ³¹cznoœæ compare - porównywaæ; comparator - element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne compartment - przedzia³, komora, pojemnik components - podzespo³y, elementy; termin ten mo e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego, polegaj¹cy na odczytywaniu bie ¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition - mieszanka; zestaw; sk³ad compression - kompresja, sprê anie compressor - sprê arka, np. uk³adu klimatyzacji condenser - skraplacz (klimatyzacji) conditions - warunki conditioner - urz¹dzenie klimatyzacyjne conducting direction - kierunek przewodzenia connection - po³¹czenie connector - styk po³¹czeniowy, ³¹cznik, ³¹czówka constant energy - sta³a energia - zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym, polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora consumption - zu ycie (paliwa) contact - styk, kontakt CONTIN Continuous - ci¹g³y, np. usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue - kontynuuj continuity - ci¹g³oœæ, ci¹g³oœæ obwodu contrast - kontrast, regulacja kontrastu, np. w ekranach LCD control - kontrola, sterowanie, regulacja control bus - szyna steruj¹ca controller - urz¹dzenie steruj¹ce, sterownik control total - suma kontrolna conventional ignition system - konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible - sk³adany, wymienny, np. dach w samochodzie coolant - ch³odziwo, czynnik ch³odz¹cy cooler - element ch³odz¹cy, ch³odnica COP Coil On Plug - cewka zap³onowa jednobiegunowa core - rdzeñ, rdzeñ magnetyczny, magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY

13 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) - mieszanka poprawna, mieszanka stechiometryczna corrected CO - skorygowana wartoœæ mierzonego stê enia CO (tlenku wêgla), uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction - korekcja, poprawa corrupted - uszkodzony counter licznik coupling - sprzê enie, po³¹czenie obwodów, np. w oscyloskopie rodzaj sprzê enia obwodu wejœciowego AC, DC; sprzê enie mechaniczne, przegub cover - os³ona, pokrywa CO2 Carbon Dioxide - dwutlenek wêgla - sk³adnik spalin samochodowych CPN Central Partner Network - centralna sieæ partnerska CPOD Childseat Presence Orientation Detection - system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CPS Crankshaft Position Sensor - czujnik po³o enia wa³u korbowego CPU Central Processing Unit - centralna jednostka przetwarzania, procesor, element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy CR Crankshaft - wa³ korbowy CR Compression Ratio - stopieñ sprê ania, stopieñ kompresji CR Common Rail - wspólna szyna, wspólny, wysokociœnieniowy kolektor paliwowy cranking - rozruch (silnika); krêcenie korb¹ CRC Cruise Control - kontrola jazdy (Opel) cross sectional area - pole przekroju poprzecznego, np. przewodu elektrycznego CRP Car Phone - telefon samochodowy CRS Common Rail System - wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania CRT Cathode Ray Tube - lampa elektronopromieniowa, monitor ekranowy, lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap - katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta- ³ych z systemem regeneracyjnym CS Crankshaft - wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control - regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku CSG Crankshaft Starter Generator - rozrusznik pe³ni¹cy tak e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector - wtryskiwacz zimnego startu, wtryskiwacz rozruchowy CSP Cold Start Performance - parametry zimnego startu (rozruchowe) u ywane przy ocenie akumulatora CSPS Crank Speed and Position Sensor - czujnik prêdkoœci i po³o enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring - konstrukcja opony umo liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CSSA Cold Start Spark Advance - regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve - zawór zimnego startu, wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit - obwód CTP Closed Throttle Position - pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik, styk) CTRL Control - kontrola, sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor - czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission - przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym, zmiennym prze³o eniu) ci in Cubic Inch - cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle - bieg ja³owy current - bie ¹cy; ci¹g³y; pr¹d elektryczny CUSTOM - na yczenie, na zamówienie, np. zakres pomiarowy okreœlany przez u ytkownika cut - odcinaæ, np. dop³yw paliwa; usuwaæ; rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator - regulator sterowany podciœnieniem CV Constant Velocity - sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number - numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature - temperatura katalizatora CVT Continuously Variable Transmission - przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym, zmiennym prze³o eniu) CVS Constant Volume Sampling - próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) cw clockwise - ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CWS Conti Wheel System - system opon umo liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle - cykl, np. cykl sterowania elementów wykonawczych CYL - cylinder CYL BALANCE - balans cylindrów - test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cylinder contribution - wk³ad danego cylindra w pracê silnika - test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15

14 D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel - silnik o zap³onie samoczynnym D Drive - jazda - pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów D Digital - diagonalny D/A Digital to Analog converter - przetwornik cyfrowo-analogowy - uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DAB Digital Audio Broadcast - nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag - poduszka powietrzna kierowcy damage - uszkodzenie, szkoda, awaria damper - t³umik drgañ, amortyzator; nawil acz danger - niebezpieczeñstwo, zagro- enie data - dane, np. dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base - baza danych dark - ciemny, pogrubiony dashboard - tablica rozdzielcza dashpo - t³umik t³okowy - element s³u ¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy; zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream - strumieñ danych, ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie ¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych miczny uk³ad kontroli hamowania DC Direct Coupling - sprzê enie bezpoœrednie, sprzê enie sta³opr¹dowe - rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego, w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy, jak i zmiennopr¹dowy DC Direct Current - pr¹d sta³y DC Duty Cycle - wspó³czynnik wype³nienia impulsu, wspó³czynnik za³¹czenia DCC Dual Catalytic Converter - konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control - bezpoœrednia kontrola cylindra DC-ISC Direct Current Idle Speed Control - silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DCL Data Communications Link - ³¹cze transmisji danych, np. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów DCM Direct Current Motor - silnik pr¹du sta³ego DCV Dosing Control Unit - modu³ sterowania dawk¹ dead - martwy, np. dead centre - martwy punkt (zwrotny punkt) deceleration - opóÿnienie, przyspieszenie ujemne, redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego decimal - dziesiêtny decoke - decarbonisation - usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów DDM Driver Door Module - modu³ drzwi kierowcy (Opel) DDS Deflation Detection System - system wykrywania odchylenia deep - g³êboki defect - wada, uszkodzenie, defekt deflection - odchylenie, ugiêcie, np. odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost - odmra anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree - stopieñ, np. stopieñ Celsjusza, stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu DEI DE-Ice switch - w³¹cznik odmra ania delay - opóÿnienie, zw³oka, opóÿniaæ delay line - linia opóÿniaj¹ca, wykorzystywana, np. w oscyloskopie; umo liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu delete - skasowaæ, usun¹æ, wymazaæ DEL Delivery - dostarczanie, dostawa, zasilanie, dawka; t³oczenie (w silniku Diesla) demand - ¹danie, ¹daæ, wymagaæ DeNOx - katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim depress - wciskaæ, np. depress button - wciskaæ klawisz depth - g³êbokoœæ, g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired - po ¹dany, zadany, np. desired idle - po ¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego day - dzieñ db - jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej; jednostka natê enia dÿwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control - dyna- decrease - zmniejszaæ siê, obni aæ siê, spadaæ, spadek DDC Direct Digital Control - bezpoœrednie sterowanie cyfrowe DDE Digitale Diesel Elektronic - sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) detail - szczegó³, detal, wyszczególniaæ detection - wykrywanie, odszukanie, dostrze enie, detekcja development - rozwój, rozwiniêcie device - przyrz¹d, urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY

15 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS - ró nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire - zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DFC Deceleration Fuel Control - odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) DFCO Deceleration Fuel Cutoff - odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device - urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) DFI Digital Fuel Injection - sterowany cyfrowo wtrysk paliwa DFI Direct Fuel Injection - bezpoœredni wtrysk paliwa - system wtrysku benzyny pod du ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra DFR Dynamic Flow Range - dynamiczny zakres przep³ywu (np. paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off - bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection - sterowany cyfrowo wtrysk gazu DI Direct Ignition - zap³on bezpoœredni - bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka dej œwiecy DI Direct Injection - wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DIAG Diagnostic Tester - tester diagnostyczny (Opel) diameter - œrednica diaphragm - przepona - cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIC Digital Integrated Circuit - cyfrowy uk³ad scalony DICS Dual Intake Control Solenoid - elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel - silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim dieseling - samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci, np. rozgrzanego nagaru differential - ró nicowy, np. differential pessure - ciœnienie ró nicowe; mechanizm ró nicowy digit - cyfra, np. 2 digit code - 2-cyfrowy kod digital - cyfrowy, np. sygna³ sk³adaj¹cy siê z ci¹gu zer i jedynek, mo e byæ szeregowy - biegn¹cy w parze przewodów, lub równoleg³y - do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DIM Dimension - wymiar DIN - norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode - dioda - element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku direct - bezpoœredni, sta³y; skierowaæ direction indicator - kierunkowskaz dirt - brud, zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System - bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami - jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System - system zap³onu bezpoœredniego DIS Digital Idling Stabiliser - cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display - wyœwietlacz disable - wy³¹czyæ, unieruchomiæ discharge - roz³adowanie, wy³adowanie, roz³adowaæ, np. akumulator disconnect - roz³¹czyæ, od³¹czyæ, wy³¹czyæ discrete - dyskretny, nieci¹g³y, ziarnisty discriminate - rozró niaæ, wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition - bezpoœredni wtrysk, zap³on iskrowy (Ford GDI) disc - kr¹ ek, tarcza, dysk; brake disc - tarcza hamulcowa disk - kr¹ ek, dysk, np. dysk pamiêci w komputerze diskette - dyskietka, dysk elastyczny display - wyœwietlacz, monitor obrazowy, ekran do wyœwietlania informacji disregard - nie zwa aæ, lekcewa- yæ, pomijaæ distance - odleg³oœæ, odstêp distributor - rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel - turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division, div - dzia³ka skali oscyloskopu DLC Data Link Connector - z³¹cze transmisyjne, np. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector - z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLI Distributorless Ignition - zap³on bezrozdzielaczowy DMD Digital Micromirror Device - urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics - elektroniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17

16 D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DP (t³umik t³okowy) DMFC Direct Methanol Fuel Cell - ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection - bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter - multimetr cyfrowy - wielofunkcyjny, cyfrowy przyrz¹d pomiarowy DNP.S Diesel NOx Particulate Reduction - katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DOHC Double Overhead Camshaft - podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DOL Data Output Link - ³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door - drzwi door module - modu³ steruj¹cy elektronicznym wyposa eniem drzwi DOS Disk Operating System - dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) dot - kropka, punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport - Departament Transportu (USA) double - podwójny down - niesprawny, w stanie awarii; w dó³ download - przesy³aæ, przes³aæ (dane do komputera), np. dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego downstream O2 - druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot - t³umik t³okowy, amortyzator t³okowy DP Dash Pot - amortyzator zespo³u dÿwigni DP Distributor Pump - rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla DPA Distributor Pump size A - rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê nych, wielkoœci A DPC Distributor Pump size C - rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê nych, wielkoœci C DPC-N Distributor Pump size C-Numeric - rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê nych, wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System - bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust - uk³ad regulacji ciœnienia ró nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DPH Dual Plug Head - g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch - punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System - dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction - system redukcji cz¹stek sta- ³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S - rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê nych, wielkoœci S DPS Dual Pump System (Honda) - system z podwójn¹ pomp¹ drain plug - kurek spustowy, np. p³ynu ch³odz¹cego draft - brudnopis dokumentu draw - wykres, przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester - tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DRC Dynamic Ride Control - dynamiczna kontrola jazdy DRIV Driver - kierowca, strona kierowcy drive - napêd, napêdzaæ, prowadziæ pojazd drive-by-wire - sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych, np. elektroniczny peda³ gazu driver - element steruj¹cy, cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving - napêdzanie, sterowanie - w znaczeniu elektrycznym, wysterowanie elementu wykonawczego, np. tranzystora Driving Cycle - cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów, pocz¹wszy od rozruchu, poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD DRL Daytime Running Light - œwiat³a do jazdy dziennej 18 Poradnik SERWISOWY

17 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D E drop - kropla; spadek, zmniejszanie siê dropout - zwolnienie przekaÿnika DRP Direct Repair Programmes - programy bezpoœrednich napraw pojazdów drum - bêben, brake drum - bêben hamulcowy dry - suchy, suszyæ DS Data Set - zbiór danych; urz¹dzenie do transmisji danych DSA Dynamic Stability Assistance - dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DSA Dynamic Safety Action - dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) DSC Dynamic Stability Control - dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy DSI Distributor Semiconductor Ignition - zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem DSM Driver Seat Module - modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ DSP Dynamic Stability Program - program dynamicznej stabilizacji jazdy DSTC Dynamic Stability and Traction Control - dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu DSV Deceleration Solenoid Valve - elektrozawór zwalniania prêdkoœci DTC Diagnostic Trouble Code - diagnostyczne kody usterek DTR Distributor - rozdzielacz DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch - termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia dual trace scope - oscyloskop dwukana³owy during - podczas, w czasie, np. during test - podczas testu dust - kurz, py³ duty - obci¹ enie, przebieg pracy, warunki pracy duty cycle - cykl pracy; wspó³czynnik wype³nienia, wspó³czynnik okresu, w którym element jest za³¹czony lub uruchomiony DV Delay Valve - zawór opóÿnienia DVD Digital Versatile Disc - uniwersalna p³yta cyfrowa, np. z zapisem audio-video DVM Digital Volt Meter - woltomierz cyfrowy DVOM Digital Volt/Ohm Meter - woltomierz/omomierz cyfrowy DV TW Delay Valve, Two Way - dwudro ny zawór opóÿnienia DWELL - k¹t zwarcia styków przerywacza, okres za³¹czenia elementu wyra ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u dynamic - dynamiczny dynamic volt drop - dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus - magistrala transmisji danych cyfrowych E E Earth - ziemia, uziemienie, masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve - elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition - elektroniczne wyprzedzenie zap³onu, elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EBD Electronic Brake (power) Distributor - uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EBL Electronic Brake Limiter - ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê arowych EBS Electronic Breaking System - elektroniczny system hamulcowy EC Extended Control mode - rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated - silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie ECA Electronic Control Assembly - elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EAP Electronic Accelerator Pedal - elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering - elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBV - elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóÿnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EBCV Electric Bleed Control Valve - elektryczny steruj¹cy zawór upustowy - steruje on dostarczaniem do gaÿnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC Engine Cooling system - uk³ad ch³odzenia silnika EC European Countries - kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19

18 E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management - sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System - elektroniczny system kontroli ostatecznej EDCS Electronic Diesel Control System - elektroniczny system sterowania silnika Diesla EDIS ECAS Electronic Control Air Suspension - elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECC Electronic Climate Control - elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECCS Electronic Concentrated Control System - zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy ECF Electric Cooling Fan - elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection - sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECI Energy Controlled Ignition - zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECIT Electronic Control Ignition Timing - elektroniczne sterowanie zap³onem ECM Electronic Control Module - elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Engine Control Module - modu³ steruj¹cy silnikiem ECO Ecotronic - nazwa w³asna (Opel) ECO Economy - ekonomia, zu ycie paliwa ECON Economy Signal - sygna³ zu- ycia paliwa econometer - miernik zu ycia paliwa ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology - technologia optymalizuj¹ca zu ycie paliwa i emisjê spalin ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve - cykl pracy - zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów ECS Emission Control System - system kontroli emisji spalin ECS Electronically Controlled Suspension - elektronicznie sterowane zawieszenie ECT Engine Coolant Temperature sensor - czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika ECT Electronic Control Transmission - elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit - elektroniczny modu³ steruj¹cy ECU Engine Control Unit - modu³ steruj¹cy silnika ECVT Electronic Continuous Variable Transmission - sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o enia EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive - elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering - elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EDC Electronic Damping Control - elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDF Electro Drive Fan - wentylator elektryczny (przekaÿnik wentylatora) EDIS Electronic Distributorless Ignition System - elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy edit - redagowaæ, modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking - elektroniczne blokowanie mechanizmu ró nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal - sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS EDS Electronic Differential System - elektroniczny system ró nicowy, elektroniczna blokada mechanizmu ró nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle - pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska EEC Electronic Emission Control - elektroniczna kontrola emisji spalin EEC Electronic Engine Control - elektroniczne sterowanie silnikiem EEC Evaporative Emission Control - kontrola emisji oparów paliwa - g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve - sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory - pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Diesel Control - elektroniczne sterowanie silnika Diesla, pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer - elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EDC Engine Drag Control - kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika - uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u ywaniu sprzêg³a EFC Electronic Feedback Carburetter - sterowany elektronicznie gaÿnik (sterowany w pêtli sprzê enia zwrotnego, np. z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY

19 S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control - elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EFE Early Fuel Evaporation - wczesne odparowanie paliwa - system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa efficiency - sprawnoœæ, wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection - elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter - udoskonalony adapter graficzny, komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection - elektroniczny wtrysk benzyny EGO, EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor - czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground - masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation - recyrkulacja gazów spalinowych - stosowana w celu obni enia zawartoœci NOx w spalinach EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve - elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin EGS Electronic Gear Selector - sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator - elektrohydrauliczny element wykonawczy EHB Electro-Hydraulic Brake - hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control - kontrola nagrzewania spalin EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator - elektrohydrauliczny regulator ciœnienia EHPS Electro-Hydraulic Power Steering - elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EICV Electronic Idle Control Valve - sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego EIS Electronic Ignition System - elektroniczny system zap³onowy eject - wyrzucaæ, wypychaæ, wysuwaæ, np. wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse - mijaæ, up³ywaæ, np. o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control - elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale nie od obci¹ enia pojazdu ELCD Evaporative Loss Control Device - urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów ELCODE Electronic Code System - system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector - elektroniczny detektor obci¹ enia ELR Emergency Locking Retractor - blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro enia ELR European Load Response test - europejski test obci¹ enia ELS Electrical Load Signal - sygna³ elektryczny obci¹ enia embedded - wbudowany, w³o ony EMC Electromagnetic Compatibility - kompatybilnoœæ elektromagnetyczna, wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency - stan zagro enia, nag³a potrzeba; awaryjny, np. emergency brake - hamulec awaryjny EMI Electro Magnetic Interference - zak³ócenia elektromagnetyczne E-Modul - zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy empty - pusty, opró niaæ EMR Electronic Module Retard - elektroniczny modu³ zwalniania EGR EMR Emissions Maintenance Reminder - przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EMR Engine Management Relay - przekaÿnik uk³adu sterowania silnikiem EMS Energy Management System - system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EMS Engine Management System - system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning - ostrze enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EN European Norm - norma europejska enable - umo liwiaæ, uaktywniaæ, zezwoliæ enabled - za³¹czony, uaktywniony, odbezpieczony encryption - szyfrowanie, kodowanie, utajnianie end - koniec, koñcówka Poradnik SERWISOWY 21

20 E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage - zaanga owaæ, zaj¹æ, np. miejsce w fotelu pasa era (sygna³ dla systemu airbag) engine - silnik, maszyna engine capacity - pojemnoœæ skokowa silnika engine management - zarz¹dzanie prac¹ silnika enhanced - ulepszony, udoskonalony ENR Engine Run Relay - przekaÿnik pracy silnika enrich - wzbogacaæ, wzbogacanie mieszanki ensure - zapewniæ, upewniæ enter - wchodziæ; podawaæ; wprowadzaæ dane; klawisz wprowadzania; klawisz startu EOBD European On Board Diagnosis - europejski system diagnostyki pok³adowej EOS Exhaust Oxygen Sensor - czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency - Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake - elektryczne sterowanie hamulcem postojowym EPC Electronic Parts Catalogue - katalog czêœci elektronicznych (Opel) EPAS Electronic Power Assisted Steering - elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy EPC Electronic Pressure Control - elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass - ulepszone, bezpieczne szk³o EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering - elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control - elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ EPIS Electronically Programmed Injection System - elektroniczny, programowany system wtryskowy EPR Exhaust Pressure Regulator - regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory - pamiêæ elektroniczna s³u ¹ca do odczytu, z mo - liwoœci¹ kasowania (np. za pomoc¹ promieni ultrafioletowych); element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku EPS Electric Power Steering - elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EPT Electronic Pressure Transducer - elektroniczny przetwornik ciœnienia EPT Exhaust Pressure Transducer - przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym - wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR equal - równy, jednakowy equipment - sprzêt, wyposa enie equipped - wyposa ony, zaopatrzony ER Energy Recycling - powtórne wykorzystanie energii (np. ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) ER Engine Running - pracuj¹cy silnik - jeden z trybów testu dla samochodów Ford erase - wymazywaæ, kasowaæ, wycieraæ ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter - sterowany elektronicznie zap³on i gaÿnik ERR Error - b³¹d, przek³amanie, kod b³êdu, kod usterki ERS Engine RPM Sensor - czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof - elektrycznie otwierany dach ESA Electronic Spark Advance - elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu ESAC Electronic Shock Absorber Control - elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów ESC Electronic Spark Control - elektroniczna kontrola zap³onu ESC Escape - wyjœcie (z bie ¹cego trybu pracy), ucieczka, przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle - europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych ESD Electrostatic Discharge - wy³adowanie elektrostatyczne ESI Electronic Ignition System - elektroniczny system zap³onowy ESI Electronic Service Information - elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program - elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy; w odró nieniu od uk³adów ABS i ASR, system ma za zadanie zapobiegaæ tak e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu ESR Electronic Spill Rotary - pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof - elektryczny dach otwierany ESS Engine Speed Sensor - czujnik prêdkoœci silnika ESS Electronic Suspension Systems - elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing - elektroniczna regulacja zap³onu establish - ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System - elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy ETC Electronic Throttle Control - elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control - elektroniczna kontrola jazdy (pod- 22 Poradnik SERWISOWY

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Układ automatycznego sprzęgła AKS

Układ automatycznego sprzęgła AKS Układ automatycznego sprzęgła AKS 6 Centralny zespół sterujący 6a Siłownik 6b Ślimak napędzający 6c Koło ślimakowe 6d Wał koła ślimakowego 6e Sworzeń 6f Tłoczysko 6h Sprężyna kompensacyjna 6i Czujnik drogi

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 16K4 1,6 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 18K4 - VVC

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

Część 1 Dostawa stanowisk i zestawów panelowych do pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych

Część 1 Dostawa stanowisk i zestawów panelowych do pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych Część Dostawa stanowisk i zestawów panelowych do pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Proponowany asortyment: nazwa produktu, producent,

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213 Opis æwiczeñ Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 23 POZNAÑ 2003 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il.

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Układ BOSCH Mono-Motronic

Układ BOSCH Mono-Motronic Układ BOSCH Mono-Motronic Układ Bosch Mono-Motronic i Magnetti-Marelli 1 Jest to jednopunktowy układ wtrysku paliwa. Steruje on wytwarzaniem mieszanki paliwowo powietrznej oraz kątem wyprzedzenia zapłonu.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Czytnik kodów błędów VAUXHALL /OPEL 68083 INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

dodatki do oleju napędowego

dodatki do oleju napędowego Diesel Treatment Dodatek czyszczący do silników Diesel'a - Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach Diesel a, również turbodoładowanych. - Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy.

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

13.10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

13.10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 13.10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 13.10.1. Charakterystyka techniczna 13. Akumulator 14. Cewka zapłonowa 15. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 16. Czujnik poziomu cieczy chłodzącej 17. Złącze przewodów

Bardziej szczegółowo

Mototester BOSCH MOT 151

Mototester BOSCH MOT 151 MIODUSZEWSKI SPRZEDA - SERWIS Urz¹dzeñ Diagnostycznych 75-727 Koszalin ul.orla 4A Tel. (094) 341 14 54, Fax (094) 340 35 94 OFERTA SPECJALNA Mototester BOSCH MOT 151 Mototester s³u y do kontroli silników

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia odbywają się na warsztacie. Szkolenia podzielone jest na dwie części teoretyczną i praktyczną na warsztacie. Pierwszą częścią jest wykład teoretyczny trwający ok.

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne PRÓBNIK CIŚNIENIA WTRYSKU HS-A0020 TU-114 Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe Ciśnienie max. 10bar Przeznaczenie serwis motoryzacyjny, badanie ciśnienia wtrysku

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Przełącznik pochylenia oparcia

Przełącznik pochylenia oparcia SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI GOLFA A Akumulator B Rozrusznik C Alternator D Włącznik zapłonu D2 Cewka odbiorczo - nadawcza immobilizera E1 Włącznik świateł E102 Regulator zasięgu reflektorów E107 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474 Opis æwiczeñ Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 7 POZNAÑ 200 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Spis treści I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1. Organizacja pracy i zasady bhp 12 1.1. Organizowanie stanowiska pracy 13 1.1.1. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowe WSOP

Centrum Szkoleniowe WSOP Oferta szkoleń dla mechaników i elektroników samochodowych Temat kursu Czas (dni/godzin) Układy hamulcowe Układy wtryskowe silników z ZI Układy wtryskowe silników z ZS Automatyczne skrzynie biegów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 7 1. Wiadomości podstawowe z elektrotechniki i elektroniki

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie)

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) 1 Skrzynka bezpieczników A (bezpieczniki SA) o Lokalizacja str. 3 o Rozmieszczenie bezpieczników

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

.............................................................................. 3 F 2001 / F 2001 E STANDARD maksymalna 2500 W 1~ znamionowa 2200 W 1~ 230 V 50 Hz Pr¹d znamionowy 10,8 A 1~ 93 db(a) 65 db(a)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

HAMULCOWY. Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY z regulacj¹ osi przedniej bez regulacji osi przedniej

HAMULCOWY. Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY z regulacj¹ osi przedniej bez regulacji osi przedniej Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ G ÓWNY ZAWÓR HAMULCOWY 320 052... z regulacj¹ osi przedniej 320 053... bez regulacji osi przedniej 320 058... z regulacj¹ osi przedniej 320 059... bez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy

Budowa i działanie pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: NAPĘDY PŁYNOWE Ćwiczenie nr: P-5 Budowa i działanie pneumatycznego

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Dacia' Dokker' Moduł kontroli Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli nadwozia' "Jednostka połączeniowa UCH' "' "Adaptacje' "1'

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Transoptory Opracowali: Ryszard Korbutowicz, Janusz Szydłowski I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania * wpływ światła na konduktywność

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo