i n s t r u k c j a o b s ł u g i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i n s t r u k c j a o b s ł u g i"

Transkrypt

1 i n s t r u k c j a o b s ł u g i Sirocco - instrukcja obsługi

2 Sekwencyjny System Wtrysku Sirocco przeznaczony jest do samochodów z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem benzyny wyposaonych w katalizator i sond lambda oraz system diagnostyki pokładowej OBD. Naley do najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów wykorzystujcych do okrelenia dawki gazu czas otwarcia wtryskiwaczy benzynowych. To na jego podstawie jednostka sterujca oblicza w czasie rzeczywistym czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych (oddzielnie dla kadego cylindra) uwzgldniajc dodatkowo właciwoci paliwa gazowego oraz jego aktualne parametry (temperatur i cinienie ). Sterownik samoczynnie przełcza auto na zasilanie gazowe po osigniciu przez silnik odpowiedniej temperatury. Zapewnia równie automatyczny powrót na zasilanie benzyn w przypadku wyczerpania si gazu w butli (sygnalizowany dwikowo). Moe współpracowa z omioma sekcjami wtryskiwaczy benzynowych. Pracuje take prawidłowo w samochodach z rozwizaniami porednimi (półsekwencja ) poniewa kady kanał pracuje niezalenie. Uwagi montaowe Przed przystpieniem do montau systemu naley odłczy ujemny zacisk akumulatora. W przypadku nie odłczonego akumulatora monta wizki musi bezwzgldnie odbywa przy odłczonym sterowniku i wyjtych bezpiecznikach. Sterownik SIROCCO naley zamontowa w komorze silnika samochodu. Powinien by on przymocowany za pomoc ruby. Miejsce instalacji nie moe naraa sterownika na bezporednie działanie wysokich temperatur, lub te wody, benzyny, smarów i innych substancji chemicznych. Wszystkie punkty połcze musz by wykonane starannie (lutowanie) i dokładnie zaizolowane. Przewody zabezpieczy przed moliwoci przetarcia (elementy ruchome). Sterownik SIROCCO jest zaprogramowany wstpnie i musi by dostosowany do konkretnego samochodu przy pomocy programu diagnostycznego. Króce doprowadzajce gaz naley montowa bezporednio w kolektorze sscym, szczególne ostronie powstrzymujc wszelkie wióry powstałe podczas wiercenia, tak aby nie dostały si do wntrza kolektora. Wiele modeli samochodów bdzie wymaga demontau korektora przed jego wierceniem. Po montau bezwzgldnie sprawdzi szczelnoci wszystkich połcze gazowych. Naley przypomnie, e instalacja systemu wtrysku gazu musi by wykonana przez wykwalifikowany personel, przestrzegajcy przepisów dotyczcych montau instalacji gazowej w samochodzie. Sirocco - instrukcja obsługi

3 Opis i monta podzespołów Sterownik Zadaniem sterownika jest zbieranie informacji, ich przetwarzanie i sterowanie na ich podstawie wtryskiwaczami gazowymi. Centrala na podstawie zebranych sygnałów tj. czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych, temperatur silnika i gazu, cinienia gazu i podcinienia w kolektorze sscym, oblicza czas wtrysku gazu. Dawka gazu obliczana jest oddzielnie dla kadego cylindra w czasie rzeczywistym. W sterowniku znajduj si równie emulatory wtryskiwaczy benzynowych (emulacja rezystancyjna 180R). Obudowa aluminiowa oraz uyte elementy elektroniczne pracujce w szerokich zakresach temperatur zapewniaj prawidłow prac sterownika i du odporno na zakłócenia. Odpowiednie ukształtowanie złczy uniemoliwia ich zamian czy błdne połczenie. Sterownik wystpuje w trzech odmianach rónicych si iloci obsługiwanych cylindrów / kanałów: - wersja 4 przeznaczona do sterowania silników 3, 4 cylindrowych - wersja 6 przeznaczona do sterowania silników 3, 4, 5, 6 cylindrowych - wersja 8 przeznaczona do sterowania silników 3, 4, 5, 6, 8 cylindrowych Odpowiednie oznaczenie wersji jest wydrukowane na złczach sterownika Monta sterownika przeprowadza si w komorze silnika samochodu wizk przewodów skierowan w dół w miejscu nie naraonym bezporednio na działanie wysokich temperatur oraz na bezporednie działanie wody, smarów, olejów, itp. Opis oznacze sterownika. Kady sterownik posiada nadrukowan na złczach seri oznacze jednoznacznie identyfikujcych sterownik: Złcze szare: E8 67R Numer homologacji sterownika dopuszczajcy urzdzenie do montowania w samochodowych instalacjach zasilania gazem. Złcze czarne: 4 Oznaczenie maksymalnej iloci obsługiwanych cylindrów (8. 6, 4) C0017 Oznaczenie serii sterownika (A, B, C, D...) 05/2004 Miesic i rok produkcji 1.3a Wersja urzdzenia i oprogramowania (1.2, 1.3, 1.3a) UWAGA: Urzdzenia o rónych oznaczeniach głównych wersji tj. 1.2 i 1.3 mog wymaga odpowiednich wersji oprogramowania. Aktualne wersje oprogramowania dostpne s na stronie Sirocco - instrukcja obsługi

4 Panel sterowania Panel sterujcy pozwala na przełczanie zasilania samochodu z benzynowego na gazowe. Przycinicia przycisku sygnalizowane s dwikowo przy pomocy buzzera. Diody na panelu informuj o typie paliwa zasilajcego i poziomie gazu w zbiorniku. W czasie jazdy na benzynie na panelu sterujcym nie wieci si adna dioda sygnalizujca. Zawory gazowe s zamknite i wtryskiwacze gazowe nie pracuj. W tym czasie sterownik wtrysku gazu jest w stanie czuwania i nie ingeruje w oryginalny układ zasilania samochodu benzyn. Po naciniciu przycisku na panelu sterujcym pulsuje czerwona dioda sygnalizacyjna, informujca, e układ jest w fazie automatycznego przełczenia na zasilanie gazowe i czeka na spełnienie wymaganych warunków pracy silnika (temperatura silnika, obroty). Po osigniciu wymaganych parametrów nastpuje przełczenie na zasilanie gazowe. Dioda sygnalizacyjna LED na panelu sterowania zapala si na stałe. Jednoczenie zapalaj si diody sygnalizujce aktualny poziom gazu w zbiorniku. Pełne wskazanie poziomu gazu jest moliwe przy zastosowaniu czujnika pełnego wskazania poziomu paliwa zamontowanego na wielozaworze. Sterownik obsługuje nastpujce rodzaje czujników: - 9-progowe (PW1-KME, PW2-KME, AEB1050, EMER1D) (AEB820, BRC) - progowe (kontaktronowe) W przypadku czujników pełnego wskazania wiecenie si 4 zielonych diod oznacza pełny zbiornik gazu (80% pojemnoci wodnej zbiornika), 2 zielone diody 1/2 zbiornika. Cigłe wiecenie si diody czerwonej sygnalizuje stan rezerwy (tj. poniej 20% gazu). Wskazania te naley traktowa jako orientacyjne. Panel sterowania naley zamontowa w kabinie kierowcy w miejscu umoliwiajcym łatw i wygodn jego obsług. Otwór pod przełcznik powinien mie wymiar Ø8mm. Wykona połczenia lutowane łczc wyprowadzenia panelu sterowania z wizk kabli, stosujc zasad łczenia przewodów "kolor do koloru". Do niebieskiego przewodu wychodzcego z panelu sterowania naley dolutowa "+" buzzera a jego drug kocówk - do przewodu czarnego. Po zakoczeniu montau, wklei panel do deski rozdzielczej przy pomocy kleju. Reduktor W zalenoci od wymaganej wydajnoci systemu stosowane s dwa rodzaje reduktorów. Obie konstrukcje to jednostopniowe reduktory zapewniajce odparowanie gazu z postaci ciekłej do gazowej przy wykorzystaniu ciepła z układu chłodzenia samochodu. Posiadaj kompensacj podcinienia dziki czemu utrzymuj stał warto cinienia gazu na wyjciu bez wzgldu na obcienie samochodu. Umieszczony w korpusie czujnik temperatury współpracujcy z sterownikiem nie dopuszcza do pracy jeeli temperatura reduktora jest zbyt niska. Poniej temperatury minimalnej gaz nie jest w stanie całkowicie przej w stan gazowy i reduktor nie moe zapewni wymaganej wydajnoci Reduktor mona zamontowa równolegle lub prostopadle do kierunku jazdy. Ze wzgldu na dua mas reduktora naley go solidnie zamocowa do nadwozia w taki sposób, eby nie dopuci do jego uderze o inne elementy samochodu. Sirocco - instrukcja obsługi

5 AUTO-GAZ CENTRUM reduktor jednostopniowy zintegrowany z filtrem - reduktor jednostopniowy fazy ciekłej - regulowane ci nienie w zakresie 0,6..1,4 bar ( ruba regulacyjna na klucz imbusowy) zalecane 1 bar regulowane ci nienie w zakresie 1..1,5 bar ( ruba regulacyjna na klucz imbusowy) zalecane 1 bar - zastosowanie w samochodach o mocy do 200 kw (270 KM) zastosowanie w samochodach o mocy do 85 kw (115 KM) Wymagane rednice w y: - wlot i wylot wody do układu chłodzenia silnika - 17 mm - wlot gazu z fazie ciekłej - 6 mm - wylot gazu z fazie lotnej - 12 mm - wlot podci nienia z kolektora ss cego - 5 mm Zalecane jest równoległe podł czanie reduktora do układu chłodzenia silnika. Ten sposób podł czenia eliminuje mo liwo dławienia przepływu cieczy chłodz cej przez małe przekroje poprzeczne reduktora. Wtryskiwacze gazowe MATRIX Sekwencyjny System Wtrysku SIROCCO jest oferowany z wtryskiwaczami typu MATRIX. Wtryskiwacze oferowane w listwach po 4 szt. Dwie cewki na ka dy wtryskiwacz zapewniaj du szybko działania a tym samym bardzo precyzyjne sterowanie ilo ci gazu podawanego do silnika. Blokowa budowa wtryskiwacza pozwala utrzyma stałe ci nienie na ka dym wtryskiwaczy oraz minimalizuje ilo poł cze gazowych. Gwintowane otwory M5 pozwalaj na proste zamontowanie listwy w komorze silnika. Wtryskiwacze maj wymienne dysze pozwalaj ce w łatwy sposób na dopasowanie rednicy dyszy do mocy silnika. Dost pnych jest 5 rozmiarów dysz, dla ró nych mocy silnika. Dobór dysz zestawiono w tabeli: rednica dyszy 1,8 mm 2,1 mm 2,4 mm 2,7 mm 3,0 mm Moc na 1 cyl KM KM KM KM KM Moc na 4 cyl KM KM KM KM KM Moc na 6 cyl KM KM KM KM KM Dane te nale y traktowa szacunkowo. Rzeczywiste wymagane okre lone w procesie autokalibracji (warto parametru MULT) Sirocco - instrukcja obsługi 2004 Moc na 8 cyl KM KM KM KM KM rednice dysz zostan 5

6 Kolejno podłczenia cewek wtryskiwaczy: Nr pinu we wtyczce Kolor przewodu w listwie Matrix Dysza Cylinder 1 ółty A 1 cylinder 2 Pomaraczowy B 2 cylinder 3 Czarny +12V 4 Czarny +12V 5 Czerwony C 3 cylinder 6 Brzowy D 4 cylinder Filtr fazy lotnej i ciekłej gazu. W celu zapewnienia długotrwałej bezawaryjnej pracy wtryskiwaczy naley bezwzgldnie stosowa filtr fazy lotnej gazu. Do wtryskiwaczy typu MATRIX dodawane s specjalne, dedykowane filtry. Do innych wtryskiwaczy mog by stosowane inne filtry fazy lotnej gazu na przykład "Certools" W celu zapewnienia właciwej jakoci gazu naley stosowa równie filtr oczyszczajcy gaz w fazie ciekłej. W zestawie dostarczany jest samodzielny filtr bez elektrozaworu. Elektrozawór odcinajcy dopływ gazu jest zintegrowany razem z reduktorem Uwaga: Filtry posiadaj okrelony kierunek przepływu gazu zarówno dla fazy ciekłej jak i gazowej. Króce do kolektora Otwory w kolektorze dolotowym pod króce powinny by wykonane jak najbliej głowicy silnika. Istotne jest zachowanie takich samych odległoci dla kadego cylindra. Otwory musza by nawiercone w taki sposób eby przecinały o przewodu dolotowego kolektora. Wylot króca musi by skierowany w stron silnika. Otwory pod króce naley wykona wiertłem o rednicy 5 mm i przegwintowa na M6. W czasie wiercenia zwraca Sirocco - instrukcja obsługi

7 szczególn uwag, eby opiłki nie dostały si do rodka kolektora. Niektóre samochody bd wymagały zdemontowania kolektora przed wykonaniem otworów. Króce naley zabezpieczy przed wykrceniem przy pomocy rodków zabezpieczajcych. Czujnik cinienia gazu. Rónicowy czujnik cinienia mierzy rónic cinie pomidzy cinieniem gazu w listwie wtryskiwaczy a cinieniem wewntrz kolektora dolotowego. Czujnik posiada złcze elektryczne ułatwiajce monta i wykluczajce moliwo pomyłki. W czasie montau przewodów gumowych naley pamita o zastosowaniu opasek. Czujniki temperatury. Do prawidłowej pracy układu wymagane jest stosowanie czujników temperatury reduktora i gazu. Zastosowany rezystancyjny czujnik NTC pozwala na precyzyjny pomiar temperatury. W układzie stosowany jest jeden typ czujnika (ten sam typ zamontowany jest w krócu na listwie i na reduktorze). W zalenoci od zamocowania moe mie róne kocówki pomiarowe. Sirocco - instrukcja obsługi

8 Wizki kabli połczeniowych. Sterownik moe obsługiwa samochody o silnikach do 8 cylindrów. W zestawach dostpne jest 5 głównych typów wizek kabli połczeniowych. W celu uniknicia pomyłek przypisano stałe zestawy kolorów do poszczególnych funkcji: Opis funkcjonalny wizek: Wizka główna (szara) 4,6-cyl Para przewodów - czerwony[a8] czarny[c8] zasilanie systemu dołczane do akumulatora 12V, czerwony przewód do "+" czarny do zacisku "-", na czerwony przewód naley załoy bezpiecznik topikowy o wartoci 10A Para przewodów niebiesko-czarny[c7] niebieski[b8] zasilanie przekaników, zaworów gazowych, +12V "po gazie" - niebieski przewód, niebiesko-czarny przewód masa Przewód róowy [A6] czarny [A1] czujnik temperatury reduktora, róowy sygnał, czarny masa sygnału Przewód róowo-czarny[a5] czarny [A1] czujnika temperatury gazu, róowo-czarny sygnał, czarny masa sygnału Przewód fioletowy [A4] Wejcie sondy Lambda, pozwala na wizualn ocen pracy sondy w czasie jazdy na gazie. Jej podłczenie nie jest wymagane. Przewód biały [A3] Do wskanika poziomu iloci paliwa w zbiorniku. Odpowiedni typ czujnika mona wybra w oprogramowaniu sterownika. W zalenoci od typu czujnika podłczamy: czujnik rezystancyjny, rezerwa - midzy mas a wejcie do sterownika; progowy (trzyprzewodowy) do zasilania +12V i masy oraz do wejcia sterownika. Przewód brzowy [A2] wejcie sygnału obrotów sygnał z minusa cewki zapłonowej lub z czujnika Halla o poziomach napi 0-5 V lub 0-12V. Wizki 4 przewodowe Wizka (1,2m) z wtyczk MOLEX 4 - do czujnika cinienia Czerwony [B1] Czarny [C1] Biały [C2] Brzowy [B2] Wizka (0,3m) z wtyczk MOLEX 8 - do komputera PC Czerwony [B5] Czarny [C5] Biały [C6] Brzowy [B6] Wizka (1,8m) - do panelu sterowania Czerwony [B4] Czarny [C4] Biały [B3] Brzowy [C3j Wizka główna (szara) 8-cyl Para przewodów róowo-czarny[b7] róowy[a7] Emulator wtryskiwaczy benzynowych 8-cylindra. Przewód róowo-czarny do sterownika benzynowego, przewód róowy do wtryskiwacza benzynowego, pozostałe przewody jak w wizce głównej (szara) 4,6-cyl Wizka wtryskiwaczy (czarna) 4-cyl Para przewodów szaro-czarny [C8] szary [C7] Emulator wtryskiwaczy benzynowych 1-cylindra. Przewód szaro-czarny do sterownika benzynowego, przewód szary do wtryskiwacza benzynowego 1 Para przewodów ółto-czarny [C6] ółty [C5] Emulator wtryskiwaczy benzynowych 2-cylindra. Przewód ółto-czarny do sterownika benzynowego, przewód ółty do wtryskiwacza benzynowego Para przewodów fioletowo-czarna [B8] fioletowa [B7] Emulator wtryskiwaczy benzynowych 3-cylindra. Przewód fioletowo-czarny do sterownika benzynowego, przewód fioletowy do wtryskiwacza benzynowego Para przewodów niebiesko-czarny [B6] niebieski [B5] Emulator wtryskiwaczy benzynowych 4-cylindra. Przewód niebiesko-czarny do sterownika benzynowego, przewód niebieski do wtryskiwacza benzynowego Sirocco - instrukcja obsługi

9 Przewód szary [C4] Wtryskiwacz gazowy 1-cylindra Przewód ółty [C3] Wtryskiwacz gazowy 2-cylindra Przewód fioletowy [C2] Wtryskiwacz gazowy 3-cylindra Przewód niebieski [C1] Wtryskiwacz gazowy 4-cylindra Para przewodów czerwono-czarny czerwono-czarny [B1] +12V do wtryskiwaczy gazowych Przewód czerwony [A1] +12V z wtryskiwaczy benzynowych (sprawdzi czy napicie zanika po wyłczeniu zapłonu). W przypadku gdy napicie jest obecne cigle podłczy do +12V po zapłonie "kluczyku". Wizka wtryskiwaczy (czarna) 6-cyl Para przewodów zielono-czarny [A8] zielony [A7] emulator wtryskiwaczy benzynowych 5-cylindra. Przewód zielono-czarny do sterownika benzynowego, przewód zielony do wtryskiwacza benzynowego Para przewodów czerwono-czarny [A6] czerwony [A5] Emulator wtryskiwaczy benzynowych 6-cylindra: Przewód czerwono-czarny do sterownika benzynowego, przewód czerwony do wtryskiwacza benzynowego Przewód zielony [B4] Wtryskiwacz gazowy 5-cylindra Przewód czerwony [B3] Wtryskiwacz gazowy 6-cylindra Pozostałe przewody jak w wizce wtryskiwaczy (czarnej) 4-cyl. Wizka wtryskiwaczy (czarna) 8-cyl Para przewodów brzowo-czarny [A4] brzowy [A3] Emulator wtryskiwaczy benzynowych 7-cylindra. Przewód brzowo-czarny do sterownika benzynowego, przewód brzowy do wtryskiwacza benzynowego Przewód brzowy [B2] Wtryskiwacz gazowy 7-cylindra Przewód róowy [A2] Wtryskiwacz gazowy 8-cylindra Pozostałe przewody jak w wizce wtryskiwaczy (czarnej) 6-cyl. Sirocco - instrukcja obsługi

10 Programowanie sterownika Regulacje sterownika dokonujemy po uruchomieniu i rozgrzaniu silnika na benzynie. Do zaprogramowania sterownika konieczny jest interfejs typu AEB ( stosowany równie w systemach Razmus, Bingo, Bingo-S, Voila +, Leonardo) Krok 1 Po zamontowaniu urzdzenia otwieramy okno Odczyty. Dokonujemy sprawdzenia odczytów parametrów (temperatury reduktora, gazu, cinienie, obroty, czasy wtrysków benzyny). Nastpnie dokonujemy sprawdzenia ewentualnych kodów błdów samodiagnozy. Jeeli w oknie Aktualne kody błdów widnieje jaki zapis błdu naley sprawdzi odpowiedzialny za jego powstanie element. Krok 2 W oknie Konfiguracja naley dopasowa urzdzenie do parametrów samochodu: Podstawowa: - temperatura przełczenia C krok 5 0 C - obroty przełczenia obr/min. krok 200 obr/min. - ilo wtryskiwaczy 3, 4, 5, 6, 8 w zalenoci do wersji sterownika, - ródło impulsów obrotów (1cewka na 1 cyl, DIS - cewka podwójna, obrotomierz), - typ wtryskiwaczy: MATRIX, REG, VALTEK, membranowe, ZAVOLI - typ czujnika rezerwy: Rezerwa, PW KME, AEB1050, 0-90R - sonda lambda: 0..1V; 0..5V prosta; 5..0V odwrotna; 0,8..1.6V. Podłczenie sygnału sondy lambda nie jest wymagane, dziki podłczeniu mamy jedynie moliwo podgldu zmian napicia w oknie Odczyty, nie wpływa to jednak na sterowanie mieszank. Zaawansowana: - warunki przełczenia na benzyn gdy brakuje gazu w zbiorniku (spadek cinienia poniej okrelonej wartoci przez okrelony czas spowoduje przełczenie silnika na zasilanie benzyn) - włczenie/wyłczenie korekty ze wzgldu na niesekwencyjny wtrysk benzyny - włczenie/wyłczenie opcji przetryskiwania przed przejciem na gaz oraz okrelenie poziomu przetryskiwania (przetryskiwanie (dotryskiwanie gazu do benzyny w czasie nagrzewania silnika) ma na celu stopniowe rozgrzanie i rozruch listwy wtryskowej) UWAGA! Kada zmiana w oknie Konfiguracja wymaga wydania polecenia Zapisz ustawienia lub zatwierdzenia klawiszem ENTER. Krok 3 Kalibracja W oknie Kalibracja w zakładce Modelowanie naley wpisa odpowiednie pocztkowe wartoci parametrów Nachylenie i Przesunicie w zalenoci od typu wtryskiwaczy MATRIX REG VALTEK ZAVOLI Nachylenie 0% (1) 0% (1) 0% (1) 0% (1) Przesunicie 1 2,5 2,5 2 Sirocco - instrukcja obsługi

11 Autokalibracja. Po uruchomieniu i rozgrzaniu silnika (min 50 0 C), utrzymujemy stały poziom obrotów /-300 obr/min. (zielone pole wskanika obrotów). Uruchamiamy proces autokalibracji (czas trwania ok. 2 min.). Po zakoczeniu procesu kalibracji sterownik ustala nam parametry Nachylenie i Przesunicie. W przypadku gdy Nachylenie zmieniło si znaczco bdzie to wiadczyło o niewłaciwym doborze dysz: gdy Nachylenie > 25% (1,25) dysze wtryskiwacza za małe gdy Nachylenie < -25% (0,75) dysze wtryskiwacza za due. Modelowanie Podział prostej na dowolne segmenty umoliwia dopasowanie dawki gazu w poszczególnych zakresach obcie Wzbogacenie umoliwia zwikszenie bd zmniejszenie dawki gazu w poszczególnych segmentach Zmiana nachylenia powoduj zmian charakterystyki dawkowania gazu w całym zakresie obcie Parametr ten umoliwia przesunicie równoległe prostej w pionie o zadan warto Mapa W nowych samochodach spełniajcych wymagania norm Euro III i Euro IV po zamontowaniu instalacji w samochodzie naley zamontowa dodatkowy czujnik kalibracyjny. Za jego pomoc moemy zebra charakterystyki pracy silnika na benzynie oraz na zasilaniu gazowym. Zapewnia to prawidłowe dobranie iloci wtryskiwanego gazu w pełnym zakresie obcie silnika. Brak takiej kalibracji moe powodowa pojawianie si błdów pracy silnika (check engine) Schemat podłczenia dodatkowego czujnika Po podłczeniu dodatkowego czujnika centrala Sirocco automatycznie wykrywa jego obecno i rozpoczyna pomiary. Sterownik wykrela charakterystyk czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych w zalenoci od obcienia, przy stałych obrotach (2500 +/-300 obr/min ) przy zasilaniu benzyn a nastpnie przy zasilaniu gazem. Cały proces przebiega automatycznie i moe odbywa si niezauwaenie w czasie normalnej eksploatacji Sirocco - instrukcja obsługi

12 samochodu. Jednak aby szybko i skutecznie zakoczy proces regulacji naley po zakoczeniu Autokalibracji: 1. Przełczy samochód na zasilanie benzynowe. 2. Przejecha odcinek testowy przy rónych obcieniach (przełoeniach) utrzymujc obroty na stałym poziomie (2500 +/-300 obr/min ) 3. Przełczy na zasilanie gazowe i ponownie przejecha odcinek testowy (orientacyjny czas zebrania serii pomiarów to około 20 min, zebrane punkty pracy zostaj zapamitane w sterowniku) 4. Po dołczeniu komputera odczyta zebran map (powinnimy mie przynajmniej klika punktów w kadym zakresie obcie). 5. Po klikniciu przycisku Oblicz nastawy zostaniemy przeniesieni do okna Modelowanie a na wykresie pojawi si punkty wyznaczajce nowe nachylenie prostej. Jeeli punkty nie pokrywaj si, wystpujce rónice korygujemy na zakładce Modelowanie kształtujc charakterystyk, tak, aby uzyska pokrycie si charakterystyk przy pracy na gazie i na benzynie. Po skorygowaniu charakterystyki pracy urzdzenia na podstawie zebranej mapy, naley sprawdzi i ewentualnie skorygowa czasy wtrysku gazu na biegu jałowym przy pomocy parametru Przesunicie. Sirocco - instrukcja obsługi

13 Sirocco - instrukcja obsługi

14 Schemat ideowy Sirocco - instrukcja obsługi

15 Instrukcja dodatkowa dla instalacji 8 cyl. z dwoma reduktorami Uruchomienie systemu w przypadku silników 8-cylindrowych rozpoczynamy od wyrównania cinie na wyjciu reduktorów. W tym celu: 1. Po zamontowaniu instalacji uruchamiamy silnik na benzynie, sprawdzamy poprawno odczytów z wtryskiwaczy benzynowych oraz pozostałych czujników, odczytujemy ewentualne kody samodiagnozy, rozgrzewamy silnik do normalnej temperatury pracy. 2. W zakładce Kalibracja/Modelowanie ustawiamy wstpnie wartoci Nachylenia na 1 i Przesunicia na 1 ms. 3. Odłczamy zasilanie od reduktora nr Przełczamy auto na zasilanie gazowe (system nie jest jeszcze skalibrowany i silnik na tym etapie moe pracowa nierówno) i ustawiamy cinienie na reduktorze nr 2 (zalecane cinienie 0,9-1,2 bar) 5. Podłczamy zasilanie do reduktora nr 1, odłczamy zasilanie od reduktora nr Na reduktorze nr 1 ustawiamy takie samo cinienie jakie ustawilimy na reduktorze nr Podłczamy zasilanie do reduktora nr 2 i przeprowadzamy autokalibracje. Sirocco - instrukcja obsługi

Bingo-M. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511

Bingo-M. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika Bingo-M Programowanie Sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Lipowa 15A Działanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i ustawiania systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG ze sterownikiem Diego G3

Instrukcja montażu i ustawiania systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG ze sterownikiem Diego G3 Instrukcja montażu i ustawiania systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG ze sterownikiem Diego G3 Producent: KME Sp. z o.o. - ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103a, 91-222 Łódź tel. +48 (42) 611 00

Bardziej szczegółowo

Bingo-S. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511

Bingo-S. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika Bingo-S Programowanie Sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Lipowa 15A Działanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

1. Wstępne uwagi montażowe

1. Wstępne uwagi montażowe Instrukcja montażu i ustawiania systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG Akme. Najczęściej spotykane usterki i zalecenia. 1. Wstępne uwagi montażowe Instalacja systemu wtrysku gazu w samochodzie musi

Bardziej szczegółowo

EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE

EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE Emulator czujnika ciśnienia FPE to urządzenie służące do emulacji sygnału czujnika ciśnienia benzyny w samochodach zasilanych paliwami LPG/CNG i braku powrotu benzyny

Bardziej szczegółowo

CZAKRAM. Jacek Okoñski

CZAKRAM. Jacek Okoñski Jacek Okoñski 1.WSTÊP 1.1.OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA Firma M.T.M. BRC mia³a na celu dwa aspekty tworz¹c system Lambda Junior: szybki monta urz¹dzenia oraz ³atwe jego ustawienie. System Just Junior jest systemem

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella

Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella ELPIGAZ Sp. z o.o. ul. Perseusza 9, 80-299 Gdańsk, Poland tel. +48 58 349 49 40, fax +48 58 348 12 11 e-mail: info@elpigaz.com,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY System Autoadaptacji ISA2 idealnie dopasowany sterownik do Twojego auta

INTELIGENTNY System Autoadaptacji ISA2 idealnie dopasowany sterownik do Twojego auta INTELIGENTNY System Autoadaptacji ISA2 idealnie dopasowany sterownik do Twojego auta Inteligentny System Autoadaptacji drugiej generacji. Instalacja nowej generacji Mikroprocesorowy sterownik sekwencyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Homologacja R115 E20 #115 00 00031 Wytwórca pojazdu Skoda Holding a.s. Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Octavia Typ silnika BSE Objętość skokowa 1595 cm 3 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG. Diego G3

Instrukcja montażu systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG. Diego G3 strona - 1 z 24 - Instrukcja montażu systemu sekwencyjnego wtrysku gazu LPG/CNG Diego G3 strona - 2 z 24-1. Uwagi wstępne Przed rozpoczęciem montażu instalacji gazowej w samochodzie należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V typ silnika: 7TKXT0235DB Strona 1 z 16 Wersja 1 MARKA MODEL MAZDA CX7 T DISI NORMA EMISJI SPALIN

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. 4GAS II, HANA 3 2. AC AUTOGAS 10 3. POLMOCON 25 4. STAKO 42 5. GZWM 52 6. TOMASETTO 60 7. REDUKTORY MIESZALNIKOWE 64

SPIS TREŚCI 1. 4GAS II, HANA 3 2. AC AUTOGAS 10 3. POLMOCON 25 4. STAKO 42 5. GZWM 52 6. TOMASETTO 60 7. REDUKTORY MIESZALNIKOWE 64 SPIS TREŚCI 1. 4GAS II, HANA 3 2. AC AUTOGAS 10 3. POLMOCON 25 4. STAKO 42 5. GZWM 52 6. TOMASETTO 60 7. REDUKTORY MIESZALNIKOWE 64 8. REDUKTORY SEKWENCYJNE 65 9. LISTWY WTRYSKOWE 67 10. KME 69 11. PRINS

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne Instalacje Gazowe

Perfekcyjne Instalacje Gazowe Perfekcyjne Instalacje Gazowe www.lpgtech.pl katalog produktów Sterowniki serii TECH - 100 TECH-104, TECH-114 Sterownik wtrysku gazu LPG/CNG klasy TECH Obsługa wtrysku gazu do czterech cylindrów System

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne samochodowe instalacje gazowe

Nowoczesne samochodowe instalacje gazowe Nowoczesne samochodowe instalacje gazowe Autoryzowany Warsztat Montażu Samochodowych Instalacji Gazowych ul.chorzowska 11A 26-600 Radom tel. + 48 48 322 27 20 fax + 48 48 322 27 32 agc@agcentrum.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Opis: Pomyłka może kosztować uszkodzenie modułu sterującego pompą!

Opis: Pomyłka może kosztować uszkodzenie modułu sterującego pompą! Opis: Emulator ciśnienia jest autonomicznym urządzeniem wspierającym pracę instalacji gazowej. Jest niezbędny w samochodach badających ciśnienie listwy paliwowej. Jazda na gazie powoduje brak odbioru benzyny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego układu sterujcego LAMBDA CONTROL SYSTEM AL 700/ AL 720

Instrukcja obsługi programowalnego układu sterujcego LAMBDA CONTROL SYSTEM AL 700/ AL 720 Instrukcja obsługi programowalnego układu sterujcego LAMBDA CONTROL SYSTEM AL 700/ AL 720 Spis treci: 1. Wstp... 2 2. Instalacja i uruchomienie programu A-MON... 3 3. Podstawowe funkcje programu A-MON...

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie

KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie Zminiaturyzowany mikroprocesorowy sterownik sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 Plus. Zminiaturyzowany mikroprocesorowy sterownik Zminiaturyzowany

Bardziej szczegółowo

VERONA/MODENA/VERONA II

VERONA/MODENA/VERONA II TECHNOLOGY GAZ eksport-import Sp. z o.o. 04-470 Warszawa ul. Chełmżyńska tel. 0 504 681 767 0 518 526 429 www.techgas.pl e-mail: export@techgas.pl biuro@techgas.pl Instrukcja montażu Systemy sterowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

ZNAKOMITY Sterownik najnowszej generacji dla ceniących prestiż i niezawodność. Najwyższa światowa jakość lider wśród sterowników autogaz

ZNAKOMITY Sterownik najnowszej generacji dla ceniących prestiż i niezawodność. Najwyższa światowa jakość lider wśród sterowników autogaz ZNAKOMITY Sterownik najnowszej generacji dla ceniących prestiż i niezawodność Najwyższa światowa jakość lider wśród sterowników autogaz Instalacja gazowa zalecana do nowoczesnych samochodów STAG-300 premium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI CAR-GAZ 30.08.2012 SPIS TREŚCI: Str. 1. Wiadomości ogólne 3 2. Zalecenia dotyczące montażu 4 2.1 Schemat podłączenia 5 2.2 Montaż systemu SOLARIS DYNAMIC 6 - odłączenie akumulatora

Bardziej szczegółowo

CZAKRAM. Jacek Okoński. Opis dla instalatorów 1/3 Typy instalacji 2/3 Opis oprogramowania 3/3

CZAKRAM. Jacek Okoński. Opis dla instalatorów 1/3 Typy instalacji 2/3 Opis oprogramowania 3/3 CZAKRAM Jacek Okoński Opis dla instalatorów /3 Typy instalacji /3 Opis oprogramowania 3/3 Sequent 56 z wtryskiwaczami i reduktorem Geniusz 56/Geniusz 56Max INFORMACJE PRZYDATNE Zaleca się zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SEQUENT 24

INSTRUKCJA SEQUENT 24 INSTRUKCJA SEQUENT 24 1 SEQUENT 24 Spis treci Wprowadzenie 01. Wiadomoci ogólne o systemie SEQUENT 24... str. 3 02. Podstawowe rónice pomidzy systemem SEQUENT a wczeniejszymi systemami... str. 3 1. Działanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI).

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI). - 1 - I. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla personelu warsztatowego uprawnionego do obsługi obrotomierza OBD-104. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z obrotomierzem

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau systemu sekwencyjnego wtrysku gazu MISTRAL

Instrukcja montau systemu sekwencyjnego wtrysku gazu MISTRAL Instrukcja montau systemu sekwencyjnego wtrysku gazu MISTRAL Spis treci: 1. Wstp... 2 2. Instalacja podzespoły mechaniczne... 3 2.1. Filtr gazu... 3 2.2. Parownik... 4 2.3. Reduktor... 6 2.4. Wtryskiwacze

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO)

Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO) Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO) Skrócona instrukcja montażu (dla elektryków samochodowych / monterów) Data ostatniej aktualizacji: 205-09- www.reveltronics.com Przed pierwszym montażem

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

LPGTECH Sp. z o.o. ul. Dojnowska 67, 15-557 Białystok tel. +48 85 734 13 26 fax +48 85 743 72 06 biuro@lpgtech.pl www.lpgtech.pl

LPGTECH Sp. z o.o. ul. Dojnowska 67, 15-557 Białystok tel. +48 85 734 13 26 fax +48 85 743 72 06 biuro@lpgtech.pl www.lpgtech.pl INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA STEROWNIKÓW AUTOGAZU TECH-104, TECH-114, TECH-204, TECH-214, TECH-304, TECH-316, TECH-318, TECH-504, TECH-516, TECH-518 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW LPGTECH GAS

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC W układzie wtrysku benzyny Multec paliwo dostarczane jest do silnika przez pojedynczy wtryskiwacz, który jest umieszczony nad zespołem przepustnicy na kolektorze dolotowym.

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

System sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej. Diego. Instrukcja monta u. Programowanie sterownika

System sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej. Diego. Instrukcja monta u. Programowanie sterownika System sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej Diego Instrukcja monta u Schemat po³¹czeñ Programowanie sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013787 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz

Bardziej szczegółowo

kompletne instalacje autogaz

kompletne instalacje autogaz kompletne instalacje autogaz SPIS TREŚCI Schemat samochodowej instalacji gazowej Dobór sterowników Porównanie sterowników Sterownik STAG 400 DPI - do silnika z bezpośrednim wtryskiem Elektronika - Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oprogramowania systemu

Instrukcja oprogramowania systemu Instrukcja oprogramowania systemu Spis treści WSTĘP... 2 PLIK... 5 KONFIGURACJA INSTALACJI... 6 EMULACJA... 15 TEST SYSTEMU... 18 POŁĄCZENIE... 19 PERSONALIZACJA... 19 POMOC... 20 KALIBRACJA... 21 GAZ/BENZYNA...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do montażu STAG Diesel

Wytyczne do montażu STAG Diesel Model pojazdu: Fiat Ducato Rocznik: 2011 Pojemność / Moc: 2999ccm / 116kW Kod silnika: F1CE0481D Typ wtrysku ON: Common Rail 1. Montaż dysz wtryskiwaczy gazowych. Wytyczne do montażu STAG Diesel Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania modułu

Instrukcja podłączenia i programowania modułu Instrukcja podłączenia i programowania modułu STAG TUNING ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Opis działania urządzenia... 2 2. Sposób montażu... 2 3. Opis wyprowadzeń... 3 4. Opis obsługi aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474 Opis æwiczeñ Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 7 POZNAÑ 200 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i strojenia sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego

Instrukcja montażu i strojenia sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego Instrukcja montażu i strojenia sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego wtrysku gazu MINI SEC I. SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU STEROWANIA WTRYSKIEM MINI SEC Odłączenie akumulatora Montaż

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

` Instrukcja montażu i strojenia sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego wtrysku gazu MINI SEC

` Instrukcja montażu i strojenia sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego wtrysku gazu MINI SEC ` Instrukcja montażu i strojenia sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego wtrysku gazu MINI SEC HURTOWNIA SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH www.autogazczech.pl I. SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika 4gas

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika 4gas Instrukcja podłączenia i programowania sterownika 4gas 1. Podłączenie instalacji 1.1. Schemat podłączenia 4gas ( instrukcja dostępna takŝe z menu help programu) Rysunek 1 Schemat podłączenia 4gas do instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis warunków montażu Technologia montażu. Pojazdy samochodowe zasilane benzyną podlegające konwersji na zasilanie gazowe można podzielić na 3 grupy:

Opis warunków montażu Technologia montażu. Pojazdy samochodowe zasilane benzyną podlegające konwersji na zasilanie gazowe można podzielić na 3 grupy: Załącznik nr 7 Opis warunków montażu Technologia montażu. Procedura i technologia montażu w zakładzie autoryzowanym. A. INFORMACJE OGÓLNE Pojazdy samochodowe zasilane benzyną podlegające konwersji na zasilanie

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU. 1.Centrala sterująca

OPIS SYSTEMU. 1.Centrala sterująca OPIS SYSTEMU Pragniemy zaprezentować system sekwencyjnego wtrysku gazu ESGI 2 spełniający bardzo rygorystyczne normy emisji spalin EURO-4 oraz zapewniający pełną współpracę z EOBD. Unikalny algorytm sterowania

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pojazdu

Przygotowanie pojazdu Przygotowanie pojazdu Zdemontowano osłony silnika, osłonę akumulatora Fot. 1 Odłączono klemy od akumulatora Fot. 2 Montaż zbiornika Przed montażem zbiornika wymontowano koło zapasowe wraz z narzędziami.

Bardziej szczegółowo

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b,

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, WERSJA 1999-11-26 NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, Instrukcja obsługi i montau Instalacja Terminal sieciowy NT1+2AB został zaprojektowany do montau

Bardziej szczegółowo

EKO ALMA Sp.J Radwanice (k/wrocławia), ul. Grafitowa 2, str. 1

EKO ALMA Sp.J Radwanice (k/wrocławia), ul. Grafitowa 2, str. 1 str. 1 str. 2 ZESTAW MONTAŻOWY 4-CYL, ESGI 2 BLACK, STEFANELLI N (110 KW), MASTER Zestaw montażowy przeznaczony do montażu w silnikach 4-cylindrowych o mocy maksymalnej do 110 kw. Zestaw zawiera: kit sterujący

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AGIS P12 AGIS P12 SETUP VER. 1.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AGIS P12 AGIS P12 SETUP VER. 1.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AGIS P12 AGIS P12 SETUP VER. 1.01 Spis treści 1. Połączenie sterownika AGIS P12 z PC... 1 2. Opis funkcji programu...... 4 2.1 Panel informacyjny... 4 2.2 Panel ustawień...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika OPTIMA Eco Tec i OPTIMA Pro Tec OBD/CAN

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika OPTIMA Eco Tec i OPTIMA Pro Tec OBD/CAN v1.03 [PL] Instrukcja podłączenia i programowania sterownika OPTIMA Eco Tec i OPTIMA Pro Tec OBD/CAN ALEX ul. Zambrowska 4A, 16-001 Kleosin k. Białegostoku Polska tel./fax: +48 85 664 84 40 www.optimagas.pl

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SGI VERSUS SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SGI VERSUS SPIS TREŚCI: INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SGI VERSUS 10.2012 SPIS TREŚCI: INFORMACJE OGÓLNE... 2 PRZEŁĄCZNIK PALIWA - jego funkcje i obsługa... 3 Tryb AUTO... 4 Tryb BENZYNA... 4 Tryb GAZ... 4 Informacja o ilości gazu w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland. Spis treci 1. Wane informacje... 2 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka przemiennika TV 2. Podłczenia, elementy funkcjonalne... 3 3.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Montażu Instalacji LPG Firmy AC SA

Wytyczne Montażu Instalacji LPG Firmy AC SA Wytyczne Montażu Instalacji LPG Firmy AC SA 1 Warsztaty należące do sieci Autoryzowanych Serwisów STAG są zobowiązane przestrzegać zasad montażu samochodowych instalacji gazowych zawartych w Wytycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ZENIT PRO SETUP 1.46

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ZENIT PRO SETUP 1.46 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ZENIT PRO SETUP 1.46 AUTO-GAZ CENTRUM Samochodowe Systemy LPG i CNG Radom 2012 I. Połączenie centrali Zenit Pro / PRO OBD z komputerem PC i programem diagnostycznym Zenit Pro

Bardziej szczegółowo

Bingo-S. Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511

Bingo-S. Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika Bingo-S Programowanie Sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Lipowa 15A Dzia³anie sterownika

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs

ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs Nowe wtryskiwacze WGS są kolejną generacją naszego produktu. Zmianie uległy zarówno konstrukcja, budowa, jak i kalibracja. Kolejne prace rozwojowe nad produktem doprowadziły

Bardziej szczegółowo

Szybka konfiguracja Diego LS 3.0.6.x 29 stycznia 2011. Opracowanie powsta o celem przedstawienia u ytkownikowi mo liwo ci szybkiej

Szybka konfiguracja Diego LS 3.0.6.x 29 stycznia 2011. Opracowanie powsta o celem przedstawienia u ytkownikowi mo liwo ci szybkiej Wstęp. Opracowanie powsta o celem przedstawienia u ytkownikowi mo liwo ci szybkiej konfiguracji ustawie i kalibracji systemu Diego LS. Informacje szczegó owe odno nie poszczególnych funkcji programu mo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika OSCAR-N OBD CAN

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika OSCAR-N OBD CAN Instrukcja podłączenia i programowania sterownika OSCAR-N OBD CAN Spis treści Rozdział Opis Strona Wstęp 2 1 Podłączenie instalacji 4 1.1 Schemat podłączenia instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu OSCAR-N

Bardziej szczegółowo

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU W porównaniu do benzyny spalanie paliwa gazowego takiego jak LPG i CNG trwa dłużej. Aby spalana mieszanka paliwowo-powietrzna osiągnęła maksymalne ciśnienie w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika

Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika plus Programowanie Sterownika E8 67R - 01 3938 AUTO GAZ CENTRUM Auto-Gaz Centrum, Antoniówka 11, 26-630 Jedlnia Let. Dzia³anie sterownika Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i regulacji sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego wtrysku gazu SEQUEL

Instrukcja montażu i regulacji sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego wtrysku gazu SEQUEL Instrukcja montażu i regulacji sterownika sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego wtrysku gazu SEQUEL WWW.LECHOLPG.PL SPIS TREŚCI: Str. 1. Wiadomości ogólne 3 2. Zalecenia dotyczące montażu 4 2.1 Schemat

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania i programowania układu zasilania gazem LPG ESGI 2

Instrukcja przygotowania i programowania układu zasilania gazem LPG ESGI 2 Instrukcja przygotowania i programowania układu zasilania gazem LPG ESGI 2 Cz. II Instrukcja przygotowania i programowania systemu ESGI www.esgi.it www.esgi.pl www.autogas.pl 1 Dane techniczne centrali

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo