SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 195 tys. EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 195 tys. EURO"

Transkrypt

1 ... ZATWIERDZAM ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Obrońców Westerplatte Rzeszów, ul. Warszawska 26a, NIP , REGON Tel. (017) , fax. (017) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 195 tys. EURO Dotyczy zamówienia na: Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie uczących się na kierunkach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie w ramach konkursu 19/POKL/9.2/2010, Nr WND-POKL /10 w terminie Kod (CPV) , , /11

2 Projekt w ramach konkursu 19/POKL/9.2/2010 Nr WND-POKL /10 w terminie współfinansowany przez POKL obejmuje przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 uczących się na kierunkach technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych. Rozdział 1 Przedmiot zamówienia 1. Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte, Rzeszów, ul. Warszawska 26a na podstawie art. 10 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą P.z.p., ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie uczących się na kierunkach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie w ramach konkursu 19/POKL/9.2/2010, Nr WND- POKL /10 w terminie Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z matematyki oraz zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe trwających od września 2012r. do czerwca 2013r. (rok szkolny 2012/2013). Łącznie jest to 350 godzin zajęć dla uczniów technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie uczących się na kierunkach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie. Każda grupa liczy około 14 uczniów. Uczniowie zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji przeprowadzonej w szkole zgodnie z założeniami projektu. Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 godzinę lekcyjną (tj. 45 minut). 3. Proponowany dzienny rozkład zajęć to 7 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Pomiędzy każdą godziną lekcyjną należy uwzględnić przerwę trwającą ok min. Czas przerwy nie jest wliczany do czasu zajęć. 4. Zajęcia odbywać się będą w soboty i dni wolne od zajęć lekcyjnych w salach Zespołu Szkół Samochodowych. Jeśli zaistnieje konieczność przeprowadzenia zajęć w innych terminach, ten fakt zostanie zgłoszony Wykonawcy z 7 dniowym wyprzedzeniem przez dyrekcję szkoły. 5. Zlecający zastrzega sobie prawo do hospitacji i oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. Hospitacji będzie dokonywała osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i wyznaczona przez przedstawiciela szkoły. 6. Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2012/2013 od do r. łącznie 350 godzin dla klas IV 7. Zamówienie obejmuje część : 1. Zajęcia teoretyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego prowadzone z uczniami kierunku technik mechatronik 4 grupy ( 28godz./1grupę) a. Podstawy mechatroniki (14 godz./ 1 grupę) łącznie 56 godzin 2/11

3 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 3. Udział w programie ma zapewnić podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych uczniów technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie co spowoduje podniesie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W szczególności oczekuje się: - zmniejszenia braków edukacyjnych uczniów z przedmiotów zawodowych (podniesienie poziomu wiedzy uczniów co najmniej o 25%), - rozwijanie umiejętności technicznych uczniów, - rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w przedmiotach zawodowych realizowanych w danym kierunku nauczania, - rozbudzanie zainteresowań poznawczych, - wyrabianie motywacji do nauki i samokształcenia, - wyrabianie poczucia własnej wartości, - motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce. 8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się; a) przygotować i przeprowadzić test diagnozujący wiedzę uczniów na pierwszych zajęciach, b) przygotować program nauczania dostosowany do potrzeb oraz poziomu wiedzy i umiejętności uczniów c) przygotować własne materiały szkoleniowe w tym prezentacje multimedialne, d) dostarczać przygotowywane przez siebie materiały wykorzystywane na zajęciach (program nauczania, testy diagnostyczne, ćwiczenia, prezentacje itp.) w formie papierowej (na odpowiednio oznaczonym papierze) i elektronicznej, e) przygotować wykaz podręczników potrzebnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, f) przeprowadzać systematyczną ocenę i analizę postępów w nauce uczestników zajęć wyrównawczych i w oparciu o nie w miarę potrzeby dostosowywać przygotowany program wprowadzając niezbędne zmiany, g) zorganizować i przeprowadzić testy diagnozujące na zakończenie poszczególnych etapów szkolenia oraz testu końcowego na zakończenie zajęć, h) sprawdzać listę obecności na każdych zajęciach i potwierdzić udział poszczególnych uczestników w zajęciach. Listę uczestników dostarcza Zamawiający, i) wypełniać na bieżąco dzienniki zajęć oraz wykonywać niezbędne obliczenia i zestawienia w dziennikach, j) dołożyć wszelkich starań aby jakość zajęć i nauczania była na jak najwyższym poziomie, dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów, k) dostosować się do godzin prowadzenia zajęć ustalonych przez Zamawiającego (uzależnionych od podziału godzin uczniów biorących udział w projekcie), l) wziąć odpowiedzialność materialną za wyposażenie, sprzęt i stan pracowni oraz mienie powierzone. Kod CPV ) , , /11

4 Rozdział 2 Termin wykonania zamówienia 8. Termin wykonania zamówienia : od września 2012 do czerwca 2013, Rozdział 3 Warunki przystąpienia do przetargu i kryteria 9. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Warunki ogólne: a) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.; b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. c) spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2) Warunki szczegółowe: Osoby przeprowadzające zajęcia muszą posiadać doświadczenie na stanowisku nauczyciela min. 2 lata w szkole zawodowej Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Rozdział 4 Wymagane dokumenty 10. W celu potwierdzenia ważności oferty i spełniania wymaganych warunków, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz oferty z podaniem ceny uwzględniającej podatek od towarów i usług VAT za cały przedmiot zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2) Upoważnienie do podpisania oferty o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty ( zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego). 3) Pełnomocnictwo przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 15. Celem potwierdzenia spełniania warunków ogólnych muszą zostać dołączone następujące dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (wg Załącznika Nr 2); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4/11

5 16. Celem potwierdzenia warunków szczegółowych do oferty muszą zostać dołączone następujące dokumenty: Oświadczenie potwierdzające minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów na prowadzenie których składa ofertę. Rozdział 5 Cena 17. Cenę należy ustalić na podstawie informacji zawartych w SIWZ. Cena oferty to cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. W cenie oferty należy uwzględnić koszt opracowania materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 18. Cena musi zawierać wszystkie koszty i podatki niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia i wynikających z umowy, której wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ. 19. Cena podana w ofercie jest ceną stałą (ryczałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega jakimkolwiek zamianom. 20. Cena oferty może być tylko jedna. 21. Cena podana w ofercie ma uwzględniać stawkę godzinową oraz kwotę łączną. 22. W cenie należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poźn.zm.). Rozdział 6 Wymagania formalno prawne dotyczące oferty 23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wspólnych. 26. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom. 27. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych. 28. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 29. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 30. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 31. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - Załącznik Nr Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z przesłankami art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 (Dział II Rozdział 3 Odział 5 - ustawy Prawo zamówień publicznych). 33. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 34. Zamawiający może zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz 26 ust. 3 ustawy P.z.p. żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 35. Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik toczącego się 5/11

6 postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 36. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Dzień upływu terminu składania ofert rozpoczyna bieg terminu związania ofertą. 37. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności (zgodnie z Dział I Rozdział 2 art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 38. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 39. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 40. Oferta i inne wymagane dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy. Upoważnienie innych osób do dokonania tej czynności musi mieć formę pisemną i być dołączone do oferty. 41. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty powinny być razem spięte lub zszyte. 42. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 43. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 44. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Dział I Rozdz. 2 z ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane i powinny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować: Zespół Szkół Samochodowych im Obrońców Westerplatte w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a Przetarg w trybie: Przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie uczących się na kierunkach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie w ramach konkursu 19/POKL/9.2/2010, Nr WND-POKL /10 nie otwierać przed dniem r. do godz Ilość stron... (określić, ile stron znajduje się w kopercie) Koperta powinna zawierać poza oznaczeniami powyżej nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się możliwość odcisku pieczęci). Rozdział 7 Składanie ofert 46. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3 (sekretariat) do dnia r. do godz /11

7 47. Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do Zamawiającego tj. do r. do godz Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odesłane bez otwierania. UWAGA! 48. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Rozdział 8 Otwarcie ofert 49. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz Miejsce otwarcia ofert siedziba Zamawiającego pokój nr Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający po otwarciu ofert odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę oferty i inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p. 52. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, jeżeli wystąpi jakakolwiek okoliczność wyszczególniona w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1-4 ustawy P.z.p. 53. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 54. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jakakolwiek okoliczność określona w art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. Rozdział 9 Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 55. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach zostają wyznaczeni: Ewa Filip 56. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego wniosek wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca 4 dnia od momentu ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków z prośbą o wyjaśnienia SIWZ pocztą elektroniczną na adres Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je na własnej stronie internetowej. 57. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przesłane wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążące. O każdej zmianie Zamawiający umieści informacje na stronie internetowej. Rozdział 10 Wycofanie oferty 58. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 7/11

8 59. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Rozdział 11 Kryteria oceny ofert 60. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty 100% Każda część oceniana będzie oddzielnie 61. Zamawiający dokona oceny wg następującego sposobu; 1) cena 100% C naj P c = x 100 pkt C bad P c liczba punktów w zakresie ceny C naj najniższa cena spośród złożonych ofert C bad cena badanej oferty 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą ilość punktów za daną część postępowania Rozdział 12 Korekty oczywistych pomyłek 62. Zamawiający ma prawo do poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w tekście oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych zmian. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie o tym powiadomiony pisemnie. Rozdział 13 Wynik przetargu i warunki zawarcia umowy 63. Zamawiający umieści informację o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na własnej stronie internetowej oraz prześle powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 64. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy (wzór zał. nr 4) nie wcześniej niż po upływie terminu na wnoszenie środków odwoławczych i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 65. Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8/11

9 Rozdział 14 Protest, odwołanie, skarga 66. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą Wykonawcy środki odwoławcze przewidziane w art ustawy P.z.p. Załączniki: Nr 1 - wzór formularza oferty, Nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr 3 oświadczenie dokumentujące doświadczenie Nr 4 wzór umowy. 9/11

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr OR II. 271.12.2012.ŁB Załącznik do Zarządzenia Nr../2012 Burmistrza Korfantowa z dnia 17 października 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo