MODELOWANIE W FORMALIZMIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH DO WSPOMAGANIA NIETYPOWYCH PRAC DIAGNOSTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE W FORMALIZMIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH DO WSPOMAGANIA NIETYPOWYCH PRAC DIAGNOSTYCZNYCH"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN X 40, s , Gliwice 2010 MODELOWANIE W FORMALIZMIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH DO WSPOMAGANIA NIETYPOWYCH PRAC DIAGNOSTYCZNYCH JERZY WRÓBEL, PAWEŁ JARCZEWSKI Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska Przemysłowy Instytut Motoryzacji Streszczenie. W pracy podkreślono znaczenie modelowania w formalizmie relacyjnych baz danych do wspomagania nietypowych prac diagnostycznych. Za nietypowe prace diagnostyczne uważa się takie prace, dla których nie ma na rynku dostępnych narzędzi programistycznych. Dobrym przykładem takich prac jest proces legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych, stosowanych w diagnostyce silników spalinowych. W pracy opisano procedurę legalizacji ponownej takich analizatorów spalin samochodowych. Zaproponowano strukturę logiczną bazy danych oraz interface użytkownika. Do budowy aplikacji komputerowej zastosowano serwer WWW Apache i serwer MySQL. Baza danych została zastosowana w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie. 1. WSTĘP Techniki komputerowe w coraz szerszym zakresie wspomagają prace inżynierskie, a systemy CAD/CAM/CAE są powszechnie stosowane w procesie projektowania i w procesach produkcji oraz w eksploatacji różnych maszyn i urządzeń. Istotne znaczenie we wspomaganiu prac inżynierskich ma odpowiednio dobrany model. Problematyce modelowania w pracach inżynierskich poświęconych jest wiele prac (np.: [2, 3]). Ponieważ coraz szersze zastosowanie w pracach inżynierskich znajdują systemy bazodanowe, to modelowanie w formalizmie baz danych nabiera również dużego znaczenia [1, 3, 5]. Komputerowa baza danych to zbiór danych (komunikatów) o obiektach lub procesach zapisanych w pamięci zewnętrznej komputera w postaci plików (jako tzw. fizyczna baza danych), zamodelowanych i wzajemnie powiązanych (zgodnie ze strukturą logiczną jaką jest logiczna baza danych), przygotowanych do wielu różnych zastosowań związanych z przetwarzaniem zawartej w niej informacji (np.: modyfikacje, zapytania), udostępnianych różnym użytkownikom o różnych uprawnieniach, a także odpowiednio zabezpieczonych (zarówno na etapie przechowywania jak i przetwarzania informacji). Najczęściej stosowanym modelem przy tworzeniu baz danych jest model relacyjny [1, 3, 5]. Na rynku programów komputerowych klasy CAD/CAM/CAE wspomagających różne prace inżynierskie dostępnych jest wiele aplikacji bazodanowych. Przykładem mogą być programy z bazami materiałów konstrukcyjnych, programy wspomagające zarządzanie procesem projektowania czy też procesem wytwarzania. Dla wielu prac inżynierskich nie ma

2 258 J. WRÓBEL, P. JARCZEWSKI jednak dostępnych na rynku komputerowym narzędzi. Dotyczy to głównie prac nietypowych, z dużym udziałem know-how firmy. W takich sytuacjach należy samodzielnie lub we współpracy ze specjalistycznymi firmami komputerowymi opracować odpowiednią aplikację. Przykładem takiej nietypowej pracy jest proces legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych, które są stosowane głównie w diagnostyce silników spalinowych. Celem pracy jest propozycja wykorzystania technologii relacyjnych baz danych do wspomagania procesu legalizacji ponownej takich analizatorów spalin. 2. PONOWNA LEGALIZACJA ANALIZATORÓW SPALIN Analizatory spalin są przyrządami pomiarowymi, które stanowią obowiązkowe wyposażenie wszystkich urzędowych stacji kontroli pojazdów, a także są użytkowane przez większość warsztatów naprawczych. Utrzymanie prawidłowości wskazań tych urządzeń uwarunkowane jest przestrzeganiem zasad obsługi z uwzględnieniem koniecznej konserwacji, czyszczenia lub wymiany niektórych elementów oraz sprawdzaniem zgodności wskazań w porównaniu ze wzorcami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, analizatory spalin samochodowych należą do grupy przyrządów pomiarowych podlegających urzędowo procesowi legalizacji. Sprawdzanie stanu tych analizatorów dla otrzymania świadectwa legalizacji jest czynnością okresową i wielokrotnie powtarzalną. Najczęściej odbywa się to co pół roku. Dodatkowo obecne przepisy obowiązujące w Polsce powodują, że dużo korzystniej jest wykonać legalizację ponowną w pierwszych dniach miesiąca. Z tego względu jednostki upoważnione do wykonywania ponownej legalizacji są intensywnie obciążone w tym czasie. Jedną z kilkunastu w Polsce jednostek upoważnionych do wykonywania legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych jest, zgodnie z upoważnieniem nr UU 2/2005 wydanym w dniu 1 lipca 2005r przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Oznacza to, że jednostka ta spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005r w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej. Legalizacja ponowna analizatorów spalin odbywa się w Pracowni Pomiarowej Analizatorów Spalin Samochodowych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, według procedury badawczej nr P-BLW/S/01 [4]. Pracownia posiada akredytację nr AP 025 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Zgodnie z procedurą badawczą [4] proces legalizacji ponownej składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest przyjęcie analizatora spalin do legalizacji. Dokumentem rejestrującym ten fakt jest Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej analizatora spalin samochodowych. Przyjęcie jest odnotowane w w/w wniosku oraz ewidencjonowane w rejestrze wniosków. Kolejnym etapem jest sprawdzenie analizatora. Czynność ta wykonywana jest na specjalnym stanowisku pomiarowym (schemat ideowy przedstawiono na rys. 1, a na rys. 2 jest przedstawione zdjęcie stanowiska). Wszystkie wyniki pomiarów i sprawdzeń wskazań analizatora zapisywane są w protokole sprawdzenia analizatora spalin samochodowych. Czynności sprawdzające obejmują sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wyposażenia analizatora, sprawdzenie oznakowania przyrządu, sprawdzenie szczelności toru pomiarowego analizatora, sprawdzenie działania układu do badania szczątkowej zawartości węglowodorów (HC), sprawdzenie wskazań i określenie błędów pomiarów tlenku węgla, dwutlenku węgla i węglowodorów przy użyciu dwóch wzorcowych mieszanin gazowych, sprawdzenie działania układu sygnalizacji spadku strumienia objętości mierzonego gazu. Na podstawie przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym sprawdzeń analizatora, wydaje się Świadectwo legalizacji ponownej analizatora spalin samochodowych. Wraz

3 MODELOWANIE W FORMALIZMIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH DO WSPOMAGANIA 259 z wydaniem świadectwa legalizacji ponownej wystawiana jest faktura za wykonaną usługę, co jednocześnie kończy cały proces legalizacji ponownej analizatora. Rys. 1. Schemat ideowy stanowiska do sprawdzania analizatorów Rys. 2. Zdjęcie stanowiska do sprawdzania analizatorów

4 260 J. WRÓBEL, P. JARCZEWSKI 3. RELACYJNA BAZA DANYCH DO PONOWNEJ LEGALIZACJI ANALIZATORÓW Do usprawnienia procesu legalizacji ponownej analizatorów zaproponowano wykorzystanie relacyjnej bazy danych. Założono, że sama baza danych będzie zainstalowana na lokalnym serwerze, do którego dostęp ma administrator. Pozostali użytkownicy mają dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Schemat systemu przedstawiono na rys. 3. przeglądarka internetowa dokumenty (wnioski, raporty, świadectwa, faktury) BD użytkownik 1 użytkownik 2 analizatory, kontrahenci.. administrator. Rys. 3. Schemat systemu bazodanowego do ponownej legalizacji analizatorów Na rys. 4 przedstawiono strukturę logiczną bazy danych. Rys. 4. Struktura logicznej bazy danych Podstawowe założenia przyjęte przy budowie systemu to: możliwość wspomagania całego procesu legalizacji ponownej analizatorów, dostosowanie systemu do warunków pracy w pracowni pomiarowej, możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na niezależnych stanowiskach komputerowych, prosta i przejrzysta obsługa aplikacji, szybkość i niezawodność działania, zapewnienie dostępu do danych tylko upoważnionym osobom, możliwość dostępu do historii legalizowanych analizatorów, niski koszt zastosowanych

5 MODELOWANIE W FORMALIZMIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH DO WSPOMAGANIA 261 narzędzi programistycznych, łatwa możliwość dalszej rozbudowy i aktualizacji, dostęp do bazy z poziomu przeglądarki internetowej (możliwość pracy zdalnej). Do budowy bazy danych zaproponowano skorzystanie z serwera WWW Apache oraz serwera baz danych MySQL [1, 5]. Aplikacja działa na podstawie skryptowego języka programowania PHP. Użytkownikami aplikacji, a poprzez to samej bazy danych, są pracownicy Pracowni Pomiarowej Analizatorów Spalin Samochodowych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Dostęp do bazy jest zabezpieczony hasłem, zaszyfrowanym 128-bitowym kluczem wygenerowanym za pomocą algorytmu MD5. Na kolejnych rysunkach przedstawiono kopie ekranu ilustrujące wybrane możliwości zbudowanej aplikacji. Rys. 5. Okno ze stroną główną Rys. 6. Okno związane ze sprawdzeniem pierwszego punktu zakresu pomiarowego Na rys. 5 przedstawiono okno ze stroną główna aplikacji, a na rys. 6 okno związane ze sprawdzeniem pierwszego punktu zakresu pomiarowego analizatora.

6 262 J. WRÓBEL, P. JARCZEWSKI Rys. 7. Okno pokazujące wynik sprawdzeniem analizatora Rys. 8. Okno pokazujące historię sprawdzeń analizatora

7 MODELOWANIE W FORMALIZMIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH DO WSPOMAGANIA 263 Na rys. 7 przedstawiono okno z wynikami sprawdzenia analizatora. W tym miejscu aplikacja przedstawia w sposób kompleksowy wyniki wszystkich sprawdzeń, informując kolorem zielonym o prawidłowości wskazania lub kolorem czerwonym o wskazaniu przekraczającym dopuszczalną wartość. Na rys. 8 przedstawiono okno z historią sprawdzeń konkretnego analizatora. Należy podkreślić, że aplikacja umożliwia wydrukowanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z procesem ponownej legalizacji. 4. ZAKOŃCZENIE Zbudowana w pracy aplikacja bazodanowa wspomagająca dokumentowanie procesu legalizacji analizatorów spalin samochodowych usprawnia przeprowadzenie całego procesu legalizacji, począwszy od przyjęcia obiektu do badań poprzez wykonanie sprawdzenia i skończywszy na dokumentowaniu. Powstałe oprogramowanie pozwala również na wyeliminowanie błędu ludzkiego przy wprowadzaniu danych, wykonywaniu obliczeń oraz skraca czas obsługi pojedynczego zleceniodawcy. Aplikacja ta przyczynia się do zwiększenia wydajności Pracowni Pomiarowej Analizatorów Spalin Samochodowych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań, norm oraz procedur obowiązujących obecnie w tym Instytucie. Budowa aplikacji wymagała starannej analizy wszystkich procesów zachodzących podczas ponownej legalizacji analizatorów, następnie budowy modeli zgodnych z formalizmem relacyjnych baz danych a w szczególności wymagała określenia logicznej bazy danych i zaprojektowania interfejsu użytkownika. Opisane w pracy postępowanie może być także przydatne przy budowie relacyjnych baz danych do wspomagania innych nietypowych prac inżynierskich. LITERATURA 1. Davis M., Phillips J.: PHP i MySQL. Wprowadzenie. Warszawa: Wyd. Helion, Dietrych J.: System i konstrukcja. Warszawa : WNT, Osiński Z., Wróbel J.: Teoria konstrukcji. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, Procedura nr P-BLW/S/01 PIMOT. Warszawa, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. 5. Williams H. E., Lane D.: PHP i MySQL. Warszawa: Wyd. Helion, MODELING IN THE FORMALISM OF RELATIONAL DATA BASES IN THE SUPPORT OF THE UNUSUAL DIAGNOSTIC WORKS Summary. The main position of modeling in the formalism of relational data bases technology in the support of the unusual diagnostic works is underlined in the paper. The unusual diagnostic work it is an atypical work without tools available on the market with computer software tools. A good example of such a work is a process of renewed legalization of the vehicle combustion gases analyzes, applied in the diagnostic of combustion engines. The procedure of renewed legalization of this vehicle combustion gases analyzes is described and computer data base is proposed in this paper. The logical data base and the user interface is described. The WWW Apache sever and MySQL server is applied in this computer application. Data bases is applied in Automotive Industry Institute in Warsaw.

8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. (Dz. U. 212 z 08-12-01

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania danymi stacji elektroenergetycznej

System zarządzania danymi stacji elektroenergetycznej mgr inż. LESZEK MAKOWSKI PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska System zarządzania danymi stacji elektroenergetycznej W artykule

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Zbigniew Prętczyński Michał Materny Zbigniew Kotulski Rozwój przedsiębiorczości w Polsce i idący za tym rozwój samych przedsiębiorstw wymusił

Bardziej szczegółowo

Aplikacja lokalna CRM billboardowej firmy reklamowej

Aplikacja lokalna CRM billboardowej firmy reklamowej 1. Wstęp Radosław URBAŃSKI Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E mail: kontakt@radoslaw-urbanski.pl Aplikacja lokalna CRM billboardowej firmy reklamowej Postęp technologiczny wymusza

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY SYSTEM DECYZYJNY DO WSPOMAGANIA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH I DYSTRYBUCJI PIAN POLIURETANOWYCH. Zbigniew Buchalski

INTELIGENTNY SYSTEM DECYZYJNY DO WSPOMAGANIA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH I DYSTRYBUCJI PIAN POLIURETANOWYCH. Zbigniew Buchalski INTELIGENTNY SYSTEM DECYZYJNY DO WSPOMAGANIA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH I DYSTRYBUCJI PIAN POLIURETANOWYCH Zbigniew Buchalski Wprowadzenie Proces podejmowania decyzji jest zorganizowanym, realizowanym na zasadzie

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. W związku z realizacją Projektu "Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. W związku z realizacją Projektu Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań INNOWACYJNA ~r.o()owa STRATEGIASI'ÓJNOScI UNIA EUROPEJSKA EUIlOPEJS!I.'1FUNOUSZ WlWOJU REGIO NEGO Brainlab Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Noakowsldego 16/39, ~ Warszawa NIP: 951 235-65-32, REGON: 146143522 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

BAZODANOWY SYSTEM INFORMATYCZNY DO EFEKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MAGAZYNOWYCH DUŻEJ FIRMY HANDLOWEJ

BAZODANOWY SYSTEM INFORMATYCZNY DO EFEKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MAGAZYNOWYCH DUŻEJ FIRMY HANDLOWEJ STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2B (106) Zbigniew BUCHALSKI Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki BAZODANOWY SYSTEM INFORMATYCZNY DO EFEKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo