Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku"

Transkrypt

1

2 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS jako EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała drogą przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną spółki EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny pod numerem Repertorium A 2511/2007) z dnia roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwalą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 8 czerwca 2009 roku Informacje na temat akcji znajdujących się w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Tabela 1. Ilość akcji w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych. Imię i nazwisko Stanowisko Liczna akcji Udział w kapitale zakładowym Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu ,60% Przemysław Fuks Wiceprezes Zarządu ,14% Maria Deskur Przewodnicząca Rady Nadzorczej ,14% 1.3. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki, którzy na dzień 13 lutego 2013 roku posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Tabela 2. Akcjonariusze, którzy na dzień 13 lutego 2013 roku posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w głosach na walnym zgromadzeniu 2

3 Anna Katarzyna Nietyksza ,62% Krzysztof Kaczorowski ,25% pozostali akcjonariusze ,14% RAZEM % 1.4. Skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej w I kwartale 2013 roku nie uległ zmianie. W skład Rady Nadzorczej EFICOM S.A. wchodzili: Maria Deskur Przewodnicząca, Magdalena Bielawska, Zbigniew Jasiński, Jacek Wojciechowicz, Juliusz Kłosowski Sposób reprezentacji Spółki. Upoważnienie do reprezentacji EFICOM S.A. ma Zarząd Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do reprezentowania Spółki w sądzie i poza nim. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, a do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uprawiony jest do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań. W I kwartale 2013 roku skład Zarządu EFICOM S.A. nie uległ zmianie. 2. Struktura Grupy Kapitałowej EFICOM 3

4 EFICOM S.A. jest spółką doradczo inwestycyjną pozyskującą fundusze unijne, oferującą finansowanie na rozwój oraz świadczącą usługi optymalizacji kosztów przy pomocy chmury obliczeniowej. Doradzamy w zakresie rozliczania kontraktów UE i dotacji KE, specjalizujemy się w regulacjach unijnych, interpretacji prawa europejskiego, opracowujemy odwołania do Komisji Europejskiej. Specjalizujemy się w kontraktach IT i energetyce. Od 2010 roku jako Autoryzowany i Certyfikowany Doradca rynku NewConnect GPW wprowadziliśmy 7 spółek na rynek NewConnect. Wśród naszych klientów przeważają spółki telekomunikacyjne, energetyczne, IT. Zarządzaliśmy i realizowaliśmy również kontrakty dla Komisji Europejskiej, MSWiA, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Cyfryzacji. Na rynku od 1999 roku. Obsługujemy największe międzynarodowe korporacje w Polsce i polskie firmy poszukujące rodzimego jak i unijnego kapitału na rozwój.. MicroBioLab Sp. z o.o. fundusz zalążkowy wdrażający nowe technologie z zakresu biotechnologii i technologii IT/ICT. MicroBioLab to platforma pośrednicząca w aplikacji metod biologii molekularnej w przemyśle, wykorzystująca potencjał naukowy i technologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spółka podpisała umowę na stworzenie funduszu zalążkowego i otrzymała dotację o wartości 8,3 mln zł., przeznaczoną na analizę projektów i dofinansowanie sześciu innowacyjnych przedsięwzięć. Pierwszym zadaniem funduszu jest wybór projektów z branży biotechnologii, informatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych, a następnie zainwestowanie wspólnie z EFICOM S.A. i inwestorami środków z funduszu zalążkowego na ich dalszy rozwój i docelowo, wprowadzenie ich na rynek NewConnect. New Power Forum Sp. z o.o. spółka Public Relations, komunikacji kryzysowej i Media Relations. Oferuje doradztwo w dziedzinie komunikacji dla klientów. Organizuje konferencje, seminaria i szkolenia. Działa dla klientów Grupy Kapitałowej EFICOM. Green Assets Inwestycje S.A. spółka inwestująca w odnawialne źródła energii wskazane w strategii Europa 2020, ale również w zakresie IT. Kapitał inwestycyjny adresowany jest do przedsiębiorstw działających w sektorze energii odnawialnej oraz do przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne technologie w zakresie energetyki i IT. 3. Skonsolidowany raport kwartalny 3.1. Wybrane dane finansowe Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz w euro) podsumowujące sytuację finansową i skonsolidowane wyniki Grupy EFICOM w pierwszym kwartale 2013 r. Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą przeliczenia, wskazaną poniżej: bilans według kursu obowiązującego na pierwszy dzień odpowiedniego okresu; rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. 4

5 Średnie kursy wymiany EUR/PLN W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: Tabela 3. Średnie kursy wymiany EUR/PLN Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w pierwszym dniu okresu ,1556 4, ,2298 4,1616 1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy EFICOM Kategoria 1Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne. W pierwszym kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody Grupy EFICOM wyniosły 952 tys. PLN i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego aż o ok. 78%. Dla porównania przychody w analogicznym okresie 2012 roku wyniosły jedynie 535 tys. PLN. Na przychody Grupy EFICOM w 2013 roku w głównej mierze składały się 430 tys. PLN (co odpowiada ok. 45% obrotów całej Grupy) wygenerowane przez MicroBioLab Sp. z o.o. (dalej: MBL ) oraz EFICOM S.A. ok. 42% (397 tys. PLN). Pozostałe przychody pochodzą z New Power Forum Sp. z o.o. (dalej: NPF ), natomiast Green Assets Inwestycje S.A. (dalej: GAI ) nie wygenerował przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie. 5

6 Wykres 5. Struktura przychodów Grupy EFICOM w 1Q 2013 roku MBL 45% EFICOM 42% NPF 13% Źródło: opracowanie własne. Koszty działalności operacyjnej Grupy EFICOM w omawianym kwartale wyniosły ok. 906 tys. PLN, dla porównania w poprzednim roku wyniosły one ponad tys. PLN, co oznacza ograniczenie kosztów operacyjnych o blisko 14% w porównaniu do ubiegłego roku. Struktura kosztów wyglądała następująco, największy udział miał EFICOM S.A. (588 tys. PLN, co odpowiada ok. 64%) oraz MicroBioLab Sp. z o.o. ok. 28%. Pozostałe koszty rozkładają się pomiędzy New Power Forum Sp. z o.o. (7%) oraz Green Assets Inwestycje S.A. (1%). Strata netto Grupy EFICOM w I kwartale 2013 roku wyniosła niecałe 114 tys. PLN. Jest to znacznie lepszy wynik w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, kiedy poniosła stratę w wysokości ok tys. PLN. Wykres 6. Porównanie wyników netto poszczególnych Spółek z Grupy EFICOM w 1Q 2013 roku Źródło: opracowanie własne. EFICOM NPF GAI MBL GRUPA EFICOM 6

7 3.2. Sytuacja majątkowa Tabela 7. Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Grupy EFICOM na koniec I kwartału 2013 roku Kategoria Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Aktywa razem % Należności długoterminowe % Należności krótkoterminowe % Inwestycje długoterminowe % Inwestycje krótkoterminowe % Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach obcych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne % % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Źródło: opracowanie własne. Wartość skonsolidowanych aktywów Grupy EFICOM zmieniła się o 6% i wynosiła tys. PLN na koniec marca 2013 roku. W wartości tej największy udział, bo ok. 63% miał majątek EFICOM S.A., MicroBioLab Sp. z o.o. ok. 10%, New Power Forum Sp. z o.o. (24%) oraz Green Assets Inwestycje S.A. (3%). Wartości pozycji skonsolidowanych Należności długoterminowe Grupy EFICOM nie zmieniły się w stosunku do 2012 roku i wynosiły ok. 96 tys. PLN. Wartości skonsolidowanych Należności krótkoterminowych Grupy EFICOM wyniosły tys. PLN, co oznacza, że wartości praktycznie nie zmieniły się wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. Około 45% tej wartości stanowią należności EFICOM S.A. Istotną pozycję w majątku Grupy EFICOM stanowią inwestycje. Wartości pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad 103 tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec marca 2013 roku miały wartość ok tys. PLN. W tym tys. PLN wartość środków pieniężnych, na które w dużej mierze składa się zaliczka MicroBioLab Sp. z o.o. (866 tys. PLN) pobrana z Instytucji Pośredniczącej w części, a która została rozliczona po dniu bilansowym. Pozostała to kwota inwestycji Grupy EFICOM w jednostki obce. 7

8 Wartość Kapitałów własnych Grupy EFICOM zmniejszyła się o ok. 5% z tys. PLN na koniec marca 2012 roku do tys. PLN na koniec I kwartału 2013 roku. Zmiana ta wynikała głównie z osiągniętych i skumulowanych wyników netto poszczególnych spółek w 2013 roku. Wartości skonsolidowanych Zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy EFICOM na koniec marca 2013 roku miały wartość tys. PLN. W powyższej kwocie istotną rolę odgrywają rozliczenia własnych projektów realizowanych przez EFICOM, tj. Kapitał dla MŚP i e-samodzielni (projekt faktycznie zakończył się jeszcze w IV kwartale 2012 roku, jednak do tej pory nie został rozliczony przez Jednostkę Finansująca) oraz cały projekt MicroBioLab, które są prowadzone w ramach uzyskanej dotacji UE. Wartości na pozycji wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji Pośredniczących na poczet przyszłych wydatków i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po roku Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W pierwszym kwartale 2013 roku w ramach GK Eficom udało się zrealizować projekty, które były wcześniej przekładane przez Klientów w roku Dzięki temu udało się zrealizować w ramach Spółki New Power Forum Sp. z o.o. dwa projekty, które miały pozytywny wpływ na wynik Spółki w I kwartale br. Również w Microbiolab zostały zintensyfikowane prace związane z selekcją projektów już do podpisania umów inwestycyjnych, jeden z projektów został już zaakceptowany i złożony do Instytucji Pośredniczącej, natomiast kolejne 2 są już również pozytywnie ocenione merytorycznie i na koniec kwartału były na etapie finalnych prac związanych z ustaleniem zasad inwestycji funduszu. Obecnie w ramach GK Eficom nadal dużą wagę przywiązuje się do działalności funduszu zalążkowego MicroBioLab i odpowiedniej selekcji projektów, które będą sfinansowane w ramach funduszu, a które jednocześnie będą mogły też wypracować efekt synergii z Grupą i uzupełniają ofertę EFICOM S.A. W szczególności zainteresowanie Zarządu Microbiolab jest skoncentrowane na projektach z dziedzin sieci neuronowych, biotechnologii i zielonych technologii, wraz z uzupełnieniem ich o projekty związane z nowym profilem Eficom, czyli doradztwie związanym z chmura obliczeniową. Planowane inwestycje realizowane w ramach funduszu, będą też silnie wspierane przez zespół Eficom w celu rozwoju innowacyjnych projektów, zarówno przy wykorzystaniu ostatnich funduszy UE z okresu programowego , jak i doradztwa strategicznego konsultantów Eficom z dziedzin finansów, gdzie wspólna praca zespołów ma pomóc w szybkim rozwoju nowo-powstałych Spółek i tym samym przyczynieniu się do szybkiego wzrostu ich wartości Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności Celem Grupy Kapitałowej EFICOM jest inwestowanie, doradztwo i zwiększenie wartości innowacyjnych i szybko rozwijających się firm w sektorze IT i energetyki, a szczególnie: technologii mobilnych, cloud computing, sieci szerokopasmowych, telewizji internetowej, e-marketingu, technologii energii odnawialnej i technologii dla energetyki, biotechnologii, efektywności energetycznej. Spółki grupy kapitałowej działają w ścisłej synergii i uzupełniają swoje usługi. 8

9 Działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. MicroBioLab Sp. z o.o. W I kwartale 2013 roku zespół projektowy MicroBioLab kontynuował prace nad pozyskiwaniem nowych pomysłów przeznaczonych do inwestycji oraz przygotowywał kolejne analizy dla zgłoszonych już pomysłów. Efektem tych prac jest wzrost liczy posiadanych pomysłów do 90, wśród których wyselekcjonowano w ramach I kwartału 2013 roku kolejne 16 pomysłów, dla których zostały przygotowane wstępne oceny finansowe oraz audyty technologiczne. Na podstawie przygotowanych ekspertyz oraz analiz, został wyselekcjonowany jeden pomysł, który został zgłoszony do PARP z wnioskiem o akceptacją na dokonanie inwestycji. Zgłoszony pomysł pochodzi z dziedziny IT/ICT. Pomysłodawca przedstawił projekt zakładający stworzenie narzędzia pt. Album malarstwa w 3D, polegający na ożywieniu wybranych obrazów światowego malarstwa przy użyciu najnowocześniejszych technik komputerowych. Multimedialny produkt przeznaczonym będzie do celów komercyjnych m.in. w postaci aplikacji, wygaszaczy, widgetów dedykowanych dla tabletów, smart fonów i urządzeń przenośnych, jako multimedialne wydawnictwo (e-wkładki, CD/DVD/BlueRay) oraz artykuły dekoracyjne (ramki, obrazy elektroniczne). Ponadto, Zarząd MBL planuje w II kwartale 2013 roku, zgłosić do PARP kolejne 2 wnioski o akceptację na dokonanie inwestycji. Green Assets Inwestycje S.A. Pod koniec I kwartału 2013 roku, Zarząd GAI zdecydował o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wniosku w ramach działania 8.1 POIG. Inwestycja będzie polegała na stworzeniu platformy skupiającej dostawców rozwiązań funkcjonujących w cloud, którzy za jej pośrednictwem będą mogli sprzedawać swoje usługi i rozwiązania, szczególnie na poziomie SaaS (software as a service). W związku z utrzymującą się dekoniunkturą na rynku NewConnect, została podjęta decyzja o wstrzymaniu sprzedaży akcji Esperotia Energy Investments S.A. (EEI S.A.), która wchodzi w skład portfela inwestycyjnego GAI S.A. W ramach I kwartału 2013 roku, były również kontynuowane rozmowy z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania w zakresie produkcji urządzeń do monitoringu wykorzystania energii elektrycznej. Jednak ze względu na zbyt dużą kapitałochłonność przedsięwzięcia, nie została podjęta decyzja o dokonaniu inwestycji. New Power Forum Sp. z o.o. W I kwartale 2013 r. spółka rozpoczęła współpracę ze spółką z branży ochrony środowiska w zakresie świadczenia usług Public Relations. Usługi obejmowały w szczególności analizę otoczenia i postrzegania klienta przez media, opracowanie strategii działań i pozycjonowania w mediach, opracowanie listy mediów, monitoring mediów, nawiązanie kontaktów z dziennikarzami z wybranych mediów, inicjowanie artykułów prasowych, opracowanie i rozsyłanie komunikatów prasowych. Ponadto, w ramach współpracy zrealizowane zostało szkolenie medialne dla przedstawicieli spółki. Do końca I kwartału 2013 roku Spółka kontynuowała realizację coachingu rozwojowego na potrzeby projektu: Program rozwoju kadr Dom Kredytowy NOTUS S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji umowy przeprowadzonych zostało 140 sesje doradztwa indywidualnego. 9

10 4. Jednostkowy raport kwartalny 4.1. Wybrane dane finansowe Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz w euro) podsumowujące sytuację finansową EFICOM S.A. w pierwszym kwartale 2013 roku. Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą przeliczenia, wskazaną poniżej: bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu; rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. Średnie kursy wymiany EUR/PLN W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: Tabela 8. Średnie kursy wymiany EUR/PLN Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w ostatnim dniu okresu ,1556 4, ,2298 4,1616 1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. Tabela 9. Wybrane dane finansowe Spółki Kategoria 1Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % 10

11 Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne. W pierwszym kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży EFICOM S.A. osiągnęły 397 tys. PLN i były niższe o 25% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2012 roku. Dla porównania przychody w analogicznym okresie 2012 roku wyniosły 531 tys. PLN. Spółka, podobnie jak w poprzednich okresach, generowała przychody z kilku niezależnych źródeł. W I kwartale 2013 r. była to głównie realizacja kontraktów doradczych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umów zawartych z klientami z sektora publicznego, przede wszystkim w zakresie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu długoterminowych umów z zakresu rozliczania i zarządzania projektami Klientów finansowanymi ze środków UE. EFICOM otrzymywał także wynagrodzenie z tytułu sporządzania wycen i biznesplanów różnych podmiotów oraz doradztwa strategicznego dla Klientów, którzy poszukują finansowania zewnętrznego dla swoich projektów. Koszty działalności operacyjnej w omawianym kwartale wyniosły ok. 588 tys. PLN, dla porównania w poprzednim roku wyniosły one ponad 859 tys. PLN, co oznacza ograniczenie kosztów operacyjnych Spółki o ok. 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku. Ze względu na charakter działalności Spółki opartej w dużej mierze na świadczeniu usług doradczych, znaczącą pozycją były koszty podwykonawców usług, co ma odzwierciedlenie w pozycji Usługi obce. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku udział poszczególnych kosztów uległ niewielkim wahaniom. Spółka kontynuowała realizację własnych projektów, tj. Kapitał dla MŚP oraz e-samodzielni (ten projekt formalnie został zakończony w IV kwartale 2012 roku, ale do tej pory nie został rozliczony z jednostką finansująca), które de facto nie generują przychodów dla Spółki, a dzięki refinansowaniu ze środków UE, możliwa jest refundacja części kosztów projektu, tym samym nie stanowią one dodatkowego obciążenia dla Spółki. Projekty te mają zatem neutralny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Wynik netto Spółki wyniósł ok tys. PLN w analogicznym okresie 2012 roku, strata była w wysokości ok. 340 tys. PLN Sytuacja majątkowa Tabela 10. Wybrane dane bilansowe Spółki na koniec I kwartału 2013 roku Kategoria Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Aktywa razem % Należności długoterminowe % Należności krótkoterminowe % Inwestycje długoterminowe % Inwestycje krótkoterminowe % 11

12 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach obcych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne % % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe % Źródło: opracowanie własne. Wartość aktywów Spółki zmieniła się o ok. 33% i wynosiła tys. PLN na koniec marca 2013 roku. Wartości pozycji Należności krótkoterminowych spadła o ponad połowę (dokładnie 53%) wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym, wartościowo oznacza to spadek z tys. PLN do ok tys. PLN. Co warto podkreślić wartość należności długoterminowe także spadły o ok. 33% z 145 tys. PLN w I kwartale 2012 roku do 96 tys. PLN w bieżącym okresie. Nastąpiło to głównie w skutek usprawnienia procesu ściągalności wierzytelności Spółki. Jest to wynikiem kontynuacji aktywności Zarządu zmierzających do zwiększenia procentu ściągalności zaległych, nie rzadko przeterminowanych należności. Poprawa skuteczności w tym zakresie była także wynikiem podpisania jeszcze w trzecim kwartale 2012 roku umowa z Krajowym Rejestrem Długów oraz równolegle prowadzenie intensywnych działań windykacyjnych wraz z jednym z partnerów współpracujących w tym zakresie z Eficom, poprzez bezpośredni kontakt z wierzycielami i ponowną korespondencję w celu uzyskania zaległych płatności. Istotną pozycję w majątku Spółki stanowią inwestycje. Wartości pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec marca 2013 roku miały wartość ok tys. PLN. W tym tys. PLN to wartość poczynionych przez EFICOM inwestycji w podmioty zależne, które są wynikiem realizacji strategii Zarządu Spółki budowy silnej Grupy Kapitałowej. Łącznie Spółka posiada aktywa finansowe długo- i krótkoterminowe w postaci udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych i podmiotach obcych, które na koniec I kwartału 2013 roku miały wartość ponad tys. PLN. Wartość kapitałów własnych zmniejszyła się o ok. 13% z tys. PLN na koniec marca 2012 roku do tys. PLN na koniec I kwartału 2013 roku. Zmiana ta wynikała głównie z osiągniętego wyniku netto w 2012 roku oraz skumulowanych z lat poprzednich, które obniżają wartość kapitałów własnych w bieżącym okresie. Wartości Zobowiązań długoterminowych na koniec marca 2013 roku miały wartość 3 tys. PLN, z tytułu zakupu udziałów w podmiotach zewnętrznych, które nie zostały jeszcze opłacone. Dla porównania w 2012 roku pozycja miała wartość zerową. Wartości Zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o ok. 79% z tys. PLN do kwoty 509 tys. PLN. W powyższej kwocie istotną rolę odgrywają rozliczenia wewnątrz własnych projektów e-samodzielni oraz Kapitał dla 12

13 MŚP (niemające wpływu na wyniki Spółki), które wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji Pośredniczących na poczet przyszłych wydatków i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po roku Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Pierwszy kwartał 2013 roku był okresem, w którym dało się dostrzec utrzymujące się spowolnienie gospodarcze, co powodowało natomiast wstrzymanie wielu projektów inwestycyjnych Klientów Eficom. Zarówno wśród projektów planowanych w pewnej części do dofinansowania ze środków UE, jak i projektów inwestycyjnych na rynkach kapitałowych, dało się odczuć ostrożność Klientów i tym samym brak skłonności do inwestycji. W związku z tym część projektów została przełożona przez Klientów Eficom na okres II i III kwartału bieżącego roku. Podobna sytuacja miała miejsce w projektach już prowadzonych przez Emitenta, gdzie Klienci z uwagi na ostrożność instytucji finansujących mieli problem z uzyskaniem wkładu własnego do pozyskanych dla nich przez Eficom projektów finansowanych ze środków UE, tym samym przekładając start ich realizacji na II kwartał br., co jednocześnie spowodowało opóźnienie i przesunięcie wypłacenia success fee dla Spółki. Jednocześnie z uwagi na kończące się programy finansowania w perspektywie ze środków UE projektów Klientów, Zarząd skoncentrował wysiłki Spółki na przygotowaniu do wykorzystania ostatnich środków dla klientów spółki. Dzięki temu udało się złożyć ponad 10 projektów Klientów, dla których przyszłe wynagrodzenia z tytułu success fee spodziewane są na IV kwartał bieżącego roku. Podobnie jak w poprzednim okresie z uwagi na trudną sytuację na rynkach finansowych EFICOM S.A. nie zrealizował wszystkich rozpoczętych projektów w ramach działalności Autoryzowanego Doradcy i wprowadzania spółek na rynek NewConnect. Równolegle aby wykorzystać posiadane zasoby personalne oraz w celu generowania dodatkowych przychodów, prowadzone było doradztwo finansowo inwestycyjne dla Klientów poza rynkiem publicznym, tutaj należy m.in. podkreślić rozpoczętą w I kwartale roku współpracę z czołową instytucją finansową w Polsce, dla której Eficom świadczył usługi w zakresie przeprowadzania wycen podmiotów, analiz biznesowych i inwestycyjnych Klienta, gdzie współpraca będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Kontynuując działalność związaną z doradztwem w IT/ICT, Zarząd realizując długoterminową strategię rozwoju nowych usług, zintensyfikował prace w obszarze usług związanych z doradztwem i wdrożeniami rozwiązań w zakresie chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Eficom w okresie pierwszego kwartału br. podpisał umowy o współpracy i tym samym pozyskał nowych partnerów wśród dostawców rozwiązań Cloud Computing na rynku polskim i europejskim. Równolegle prowadzone też są już zaawansowane rozmowy z kilkoma Klientami, którzy są zainteresowani przeniesieniem w modelu ewolucyjnym swoich zasobów IT na rozwiązania świadczone w chmurze obliczeniowej, gdzie rolą Eficom będzie prowadzenie bieżącego doradztwa w całym procesie, ustaleniu harmonogramu, doborze usług i produktów dla Klienta Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności I kwartał 2013 roku to kontynuacja działań zmierzających do wykorzystania ostatnich środków unijnych dostępnych do końca 13

14 2013 roku (44 mld PLN) oraz przygotowania spółki do wykorzystania i pozyskania dla Klientów środków z nowej perspektywy finansowej (planowane 400 mld PLN). EFICOM S.A. zgromadził w swoim portfelu kilkanaście kolejnych spółek zainteresowanych pozyskaniem finansowania na projekty szkoleniowe, z którymi umowy zostały podpisane w I kwartale 2013 roku. Wszystkie wnioski złożone zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na łączną kwotę ok. 12 mln PLN. Wyniki konkursu oraz wartość przyznanego dofinansowania dla klientów EFICOM S.A. będą znane w IV kwartale 2013 roku. Przychody EFICOM S.A. z tytułu success fee spodziewane są w I kwartale 2014 roku. Ponadto, podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach unijnego programu finansowego wsparcia przemysłu audiowizualnego MEDIA. Zakres usług EFICOM S.A. obejmuje przygotowanie wniosku na dofinansowanie developmentu projektów filmowych. W omawianym okresie Emitent podpisał również umowę na rozliczanie projektu z podziałania POKL z jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Okres realizacji umowy przewidziany jest do końca II kwartału 2014 roku i obejmuje stałe usługi miesięczne związane z rozliczeniem realizacji kolejnych etapów projektu. Ponadto, EFICOM S.A. świadczył usługi doradcze dla operatora pociągów regionalnych. Usługa doradcza polegała na analizie aktów prawnych (polskich i zagranicznych) w zakresie dokonywania procedur przetargowych i była związana z korektą na liście projektów indywidualnych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Efektem tych prac było skierowanie pisma w imieniu klienta do jednej z Dyrekcji Komisji Europejskiej w celu wyjaśnienia wątpliwości przeprowadzonych procedur przetargowych. I kwartał 2013 roku to również działalność EFICOM S.A. w zakresie realizacji dedykowanych i specjalistycznych usług szkoleniowych z dziedziny zaawansowanych narzędzi IT dla kluczowego w Europie dostawcy technologii obsługi elektronicznych płatności, w zakresie programowania aplikacji WEBsphere MQ z użyciem JMS, Tuning SQL w bazie danych Oracle, Hibernate JB 297 oraz team building. Kontynuując działalność związaną z doradztwem w sektorze IT/ICT spółka rozwijała działalność doradczą i brokerską w zakresie Cloud Computing i audytu bezpieczeństwa IT. W I kwartale 2013 roku podpisanych zostało kilka stałych umów o współpracy z partnerami technologicznymi dostarczającymi rozwiązania i usługi w zakresie Cloud Computing. Zarząd EFICOM S.A. wspierał również działania zmierzające do rejestracji Stowarzyszenia EuroCloud Polska oraz pozyskiwania nowych członków do Stowarzyszenia. W omawianym okresie EFICOM S.A. kontynuował współpracę ze spółką z branży usług IT/ICT w zakresie doradztwa strategicznego. W I kwartale 2013 roku na podstawie usług świadczonych przez EFICOM S.A. podjęte zostały rozmowy w zakresie dalszej realizacji strategii rozwoju spółki, których kontynuacja i finalizacja przewidziana jest na II kwartał 2013 roku. Rozpoczęto również rozmowy z dostawcą szerokopasmowego Internetu satelitarnego w zakresie wprowadzenia spółki na rynek NewConnect. 14

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN 40-007 KATOWICE UL. UNIWERSYTECKA 13 Skonsolidowany raport roczny za okres OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA ROK 2013 ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (CSS S.A.) W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII J, PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII K SKIEROWANĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo