Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku"

Transkrypt

1

2 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS jako EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała drogą przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną spółki EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny pod numerem Repertorium A 2511/2007) z dnia roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwalą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 8 czerwca 2009 roku Informacje na temat akcji znajdujących się w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Tabela 1. Ilość akcji w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych. Imię i nazwisko Stanowisko Liczna akcji Udział w kapitale zakładowym Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu ,60% Przemysław Fuks Wiceprezes Zarządu ,14% Maria Deskur Przewodnicząca Rady Nadzorczej ,14% 1.3. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki, którzy na dzień 13 lutego 2013 roku posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Tabela 2. Akcjonariusze, którzy na dzień 13 lutego 2013 roku posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w głosach na walnym zgromadzeniu 2

3 Anna Katarzyna Nietyksza ,62% Krzysztof Kaczorowski ,25% pozostali akcjonariusze ,14% RAZEM % 1.4. Skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej w I kwartale 2013 roku nie uległ zmianie. W skład Rady Nadzorczej EFICOM S.A. wchodzili: Maria Deskur Przewodnicząca, Magdalena Bielawska, Zbigniew Jasiński, Jacek Wojciechowicz, Juliusz Kłosowski Sposób reprezentacji Spółki. Upoważnienie do reprezentacji EFICOM S.A. ma Zarząd Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do reprezentowania Spółki w sądzie i poza nim. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, a do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uprawiony jest do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań. W I kwartale 2013 roku skład Zarządu EFICOM S.A. nie uległ zmianie. 2. Struktura Grupy Kapitałowej EFICOM 3

4 EFICOM S.A. jest spółką doradczo inwestycyjną pozyskującą fundusze unijne, oferującą finansowanie na rozwój oraz świadczącą usługi optymalizacji kosztów przy pomocy chmury obliczeniowej. Doradzamy w zakresie rozliczania kontraktów UE i dotacji KE, specjalizujemy się w regulacjach unijnych, interpretacji prawa europejskiego, opracowujemy odwołania do Komisji Europejskiej. Specjalizujemy się w kontraktach IT i energetyce. Od 2010 roku jako Autoryzowany i Certyfikowany Doradca rynku NewConnect GPW wprowadziliśmy 7 spółek na rynek NewConnect. Wśród naszych klientów przeważają spółki telekomunikacyjne, energetyczne, IT. Zarządzaliśmy i realizowaliśmy również kontrakty dla Komisji Europejskiej, MSWiA, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Cyfryzacji. Na rynku od 1999 roku. Obsługujemy największe międzynarodowe korporacje w Polsce i polskie firmy poszukujące rodzimego jak i unijnego kapitału na rozwój.. MicroBioLab Sp. z o.o. fundusz zalążkowy wdrażający nowe technologie z zakresu biotechnologii i technologii IT/ICT. MicroBioLab to platforma pośrednicząca w aplikacji metod biologii molekularnej w przemyśle, wykorzystująca potencjał naukowy i technologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spółka podpisała umowę na stworzenie funduszu zalążkowego i otrzymała dotację o wartości 8,3 mln zł., przeznaczoną na analizę projektów i dofinansowanie sześciu innowacyjnych przedsięwzięć. Pierwszym zadaniem funduszu jest wybór projektów z branży biotechnologii, informatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych, a następnie zainwestowanie wspólnie z EFICOM S.A. i inwestorami środków z funduszu zalążkowego na ich dalszy rozwój i docelowo, wprowadzenie ich na rynek NewConnect. New Power Forum Sp. z o.o. spółka Public Relations, komunikacji kryzysowej i Media Relations. Oferuje doradztwo w dziedzinie komunikacji dla klientów. Organizuje konferencje, seminaria i szkolenia. Działa dla klientów Grupy Kapitałowej EFICOM. Green Assets Inwestycje S.A. spółka inwestująca w odnawialne źródła energii wskazane w strategii Europa 2020, ale również w zakresie IT. Kapitał inwestycyjny adresowany jest do przedsiębiorstw działających w sektorze energii odnawialnej oraz do przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne technologie w zakresie energetyki i IT. 3. Skonsolidowany raport kwartalny 3.1. Wybrane dane finansowe Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz w euro) podsumowujące sytuację finansową i skonsolidowane wyniki Grupy EFICOM w pierwszym kwartale 2013 r. Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą przeliczenia, wskazaną poniżej: bilans według kursu obowiązującego na pierwszy dzień odpowiedniego okresu; rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. 4

5 Średnie kursy wymiany EUR/PLN W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: Tabela 3. Średnie kursy wymiany EUR/PLN Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w pierwszym dniu okresu ,1556 4, ,2298 4,1616 1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy EFICOM Kategoria 1Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne. W pierwszym kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody Grupy EFICOM wyniosły 952 tys. PLN i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego aż o ok. 78%. Dla porównania przychody w analogicznym okresie 2012 roku wyniosły jedynie 535 tys. PLN. Na przychody Grupy EFICOM w 2013 roku w głównej mierze składały się 430 tys. PLN (co odpowiada ok. 45% obrotów całej Grupy) wygenerowane przez MicroBioLab Sp. z o.o. (dalej: MBL ) oraz EFICOM S.A. ok. 42% (397 tys. PLN). Pozostałe przychody pochodzą z New Power Forum Sp. z o.o. (dalej: NPF ), natomiast Green Assets Inwestycje S.A. (dalej: GAI ) nie wygenerował przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie. 5

6 Wykres 5. Struktura przychodów Grupy EFICOM w 1Q 2013 roku MBL 45% EFICOM 42% NPF 13% Źródło: opracowanie własne. Koszty działalności operacyjnej Grupy EFICOM w omawianym kwartale wyniosły ok. 906 tys. PLN, dla porównania w poprzednim roku wyniosły one ponad tys. PLN, co oznacza ograniczenie kosztów operacyjnych o blisko 14% w porównaniu do ubiegłego roku. Struktura kosztów wyglądała następująco, największy udział miał EFICOM S.A. (588 tys. PLN, co odpowiada ok. 64%) oraz MicroBioLab Sp. z o.o. ok. 28%. Pozostałe koszty rozkładają się pomiędzy New Power Forum Sp. z o.o. (7%) oraz Green Assets Inwestycje S.A. (1%). Strata netto Grupy EFICOM w I kwartale 2013 roku wyniosła niecałe 114 tys. PLN. Jest to znacznie lepszy wynik w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, kiedy poniosła stratę w wysokości ok tys. PLN. Wykres 6. Porównanie wyników netto poszczególnych Spółek z Grupy EFICOM w 1Q 2013 roku Źródło: opracowanie własne. EFICOM NPF GAI MBL GRUPA EFICOM 6

7 3.2. Sytuacja majątkowa Tabela 7. Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Grupy EFICOM na koniec I kwartału 2013 roku Kategoria Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Aktywa razem % Należności długoterminowe % Należności krótkoterminowe % Inwestycje długoterminowe % Inwestycje krótkoterminowe % Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach obcych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne % % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Źródło: opracowanie własne. Wartość skonsolidowanych aktywów Grupy EFICOM zmieniła się o 6% i wynosiła tys. PLN na koniec marca 2013 roku. W wartości tej największy udział, bo ok. 63% miał majątek EFICOM S.A., MicroBioLab Sp. z o.o. ok. 10%, New Power Forum Sp. z o.o. (24%) oraz Green Assets Inwestycje S.A. (3%). Wartości pozycji skonsolidowanych Należności długoterminowe Grupy EFICOM nie zmieniły się w stosunku do 2012 roku i wynosiły ok. 96 tys. PLN. Wartości skonsolidowanych Należności krótkoterminowych Grupy EFICOM wyniosły tys. PLN, co oznacza, że wartości praktycznie nie zmieniły się wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. Około 45% tej wartości stanowią należności EFICOM S.A. Istotną pozycję w majątku Grupy EFICOM stanowią inwestycje. Wartości pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad 103 tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec marca 2013 roku miały wartość ok tys. PLN. W tym tys. PLN wartość środków pieniężnych, na które w dużej mierze składa się zaliczka MicroBioLab Sp. z o.o. (866 tys. PLN) pobrana z Instytucji Pośredniczącej w części, a która została rozliczona po dniu bilansowym. Pozostała to kwota inwestycji Grupy EFICOM w jednostki obce. 7

8 Wartość Kapitałów własnych Grupy EFICOM zmniejszyła się o ok. 5% z tys. PLN na koniec marca 2012 roku do tys. PLN na koniec I kwartału 2013 roku. Zmiana ta wynikała głównie z osiągniętych i skumulowanych wyników netto poszczególnych spółek w 2013 roku. Wartości skonsolidowanych Zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy EFICOM na koniec marca 2013 roku miały wartość tys. PLN. W powyższej kwocie istotną rolę odgrywają rozliczenia własnych projektów realizowanych przez EFICOM, tj. Kapitał dla MŚP i e-samodzielni (projekt faktycznie zakończył się jeszcze w IV kwartale 2012 roku, jednak do tej pory nie został rozliczony przez Jednostkę Finansująca) oraz cały projekt MicroBioLab, które są prowadzone w ramach uzyskanej dotacji UE. Wartości na pozycji wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji Pośredniczących na poczet przyszłych wydatków i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po roku Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W pierwszym kwartale 2013 roku w ramach GK Eficom udało się zrealizować projekty, które były wcześniej przekładane przez Klientów w roku Dzięki temu udało się zrealizować w ramach Spółki New Power Forum Sp. z o.o. dwa projekty, które miały pozytywny wpływ na wynik Spółki w I kwartale br. Również w Microbiolab zostały zintensyfikowane prace związane z selekcją projektów już do podpisania umów inwestycyjnych, jeden z projektów został już zaakceptowany i złożony do Instytucji Pośredniczącej, natomiast kolejne 2 są już również pozytywnie ocenione merytorycznie i na koniec kwartału były na etapie finalnych prac związanych z ustaleniem zasad inwestycji funduszu. Obecnie w ramach GK Eficom nadal dużą wagę przywiązuje się do działalności funduszu zalążkowego MicroBioLab i odpowiedniej selekcji projektów, które będą sfinansowane w ramach funduszu, a które jednocześnie będą mogły też wypracować efekt synergii z Grupą i uzupełniają ofertę EFICOM S.A. W szczególności zainteresowanie Zarządu Microbiolab jest skoncentrowane na projektach z dziedzin sieci neuronowych, biotechnologii i zielonych technologii, wraz z uzupełnieniem ich o projekty związane z nowym profilem Eficom, czyli doradztwie związanym z chmura obliczeniową. Planowane inwestycje realizowane w ramach funduszu, będą też silnie wspierane przez zespół Eficom w celu rozwoju innowacyjnych projektów, zarówno przy wykorzystaniu ostatnich funduszy UE z okresu programowego , jak i doradztwa strategicznego konsultantów Eficom z dziedzin finansów, gdzie wspólna praca zespołów ma pomóc w szybkim rozwoju nowo-powstałych Spółek i tym samym przyczynieniu się do szybkiego wzrostu ich wartości Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności Celem Grupy Kapitałowej EFICOM jest inwestowanie, doradztwo i zwiększenie wartości innowacyjnych i szybko rozwijających się firm w sektorze IT i energetyki, a szczególnie: technologii mobilnych, cloud computing, sieci szerokopasmowych, telewizji internetowej, e-marketingu, technologii energii odnawialnej i technologii dla energetyki, biotechnologii, efektywności energetycznej. Spółki grupy kapitałowej działają w ścisłej synergii i uzupełniają swoje usługi. 8

9 Działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. MicroBioLab Sp. z o.o. W I kwartale 2013 roku zespół projektowy MicroBioLab kontynuował prace nad pozyskiwaniem nowych pomysłów przeznaczonych do inwestycji oraz przygotowywał kolejne analizy dla zgłoszonych już pomysłów. Efektem tych prac jest wzrost liczy posiadanych pomysłów do 90, wśród których wyselekcjonowano w ramach I kwartału 2013 roku kolejne 16 pomysłów, dla których zostały przygotowane wstępne oceny finansowe oraz audyty technologiczne. Na podstawie przygotowanych ekspertyz oraz analiz, został wyselekcjonowany jeden pomysł, który został zgłoszony do PARP z wnioskiem o akceptacją na dokonanie inwestycji. Zgłoszony pomysł pochodzi z dziedziny IT/ICT. Pomysłodawca przedstawił projekt zakładający stworzenie narzędzia pt. Album malarstwa w 3D, polegający na ożywieniu wybranych obrazów światowego malarstwa przy użyciu najnowocześniejszych technik komputerowych. Multimedialny produkt przeznaczonym będzie do celów komercyjnych m.in. w postaci aplikacji, wygaszaczy, widgetów dedykowanych dla tabletów, smart fonów i urządzeń przenośnych, jako multimedialne wydawnictwo (e-wkładki, CD/DVD/BlueRay) oraz artykuły dekoracyjne (ramki, obrazy elektroniczne). Ponadto, Zarząd MBL planuje w II kwartale 2013 roku, zgłosić do PARP kolejne 2 wnioski o akceptację na dokonanie inwestycji. Green Assets Inwestycje S.A. Pod koniec I kwartału 2013 roku, Zarząd GAI zdecydował o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wniosku w ramach działania 8.1 POIG. Inwestycja będzie polegała na stworzeniu platformy skupiającej dostawców rozwiązań funkcjonujących w cloud, którzy za jej pośrednictwem będą mogli sprzedawać swoje usługi i rozwiązania, szczególnie na poziomie SaaS (software as a service). W związku z utrzymującą się dekoniunkturą na rynku NewConnect, została podjęta decyzja o wstrzymaniu sprzedaży akcji Esperotia Energy Investments S.A. (EEI S.A.), która wchodzi w skład portfela inwestycyjnego GAI S.A. W ramach I kwartału 2013 roku, były również kontynuowane rozmowy z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania w zakresie produkcji urządzeń do monitoringu wykorzystania energii elektrycznej. Jednak ze względu na zbyt dużą kapitałochłonność przedsięwzięcia, nie została podjęta decyzja o dokonaniu inwestycji. New Power Forum Sp. z o.o. W I kwartale 2013 r. spółka rozpoczęła współpracę ze spółką z branży ochrony środowiska w zakresie świadczenia usług Public Relations. Usługi obejmowały w szczególności analizę otoczenia i postrzegania klienta przez media, opracowanie strategii działań i pozycjonowania w mediach, opracowanie listy mediów, monitoring mediów, nawiązanie kontaktów z dziennikarzami z wybranych mediów, inicjowanie artykułów prasowych, opracowanie i rozsyłanie komunikatów prasowych. Ponadto, w ramach współpracy zrealizowane zostało szkolenie medialne dla przedstawicieli spółki. Do końca I kwartału 2013 roku Spółka kontynuowała realizację coachingu rozwojowego na potrzeby projektu: Program rozwoju kadr Dom Kredytowy NOTUS S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji umowy przeprowadzonych zostało 140 sesje doradztwa indywidualnego. 9

10 4. Jednostkowy raport kwartalny 4.1. Wybrane dane finansowe Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz w euro) podsumowujące sytuację finansową EFICOM S.A. w pierwszym kwartale 2013 roku. Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą przeliczenia, wskazaną poniżej: bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu; rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. Średnie kursy wymiany EUR/PLN W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: Tabela 8. Średnie kursy wymiany EUR/PLN Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w ostatnim dniu okresu ,1556 4, ,2298 4,1616 1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. Tabela 9. Wybrane dane finansowe Spółki Kategoria 1Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % 10

11 Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne. W pierwszym kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży EFICOM S.A. osiągnęły 397 tys. PLN i były niższe o 25% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2012 roku. Dla porównania przychody w analogicznym okresie 2012 roku wyniosły 531 tys. PLN. Spółka, podobnie jak w poprzednich okresach, generowała przychody z kilku niezależnych źródeł. W I kwartale 2013 r. była to głównie realizacja kontraktów doradczych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umów zawartych z klientami z sektora publicznego, przede wszystkim w zakresie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu długoterminowych umów z zakresu rozliczania i zarządzania projektami Klientów finansowanymi ze środków UE. EFICOM otrzymywał także wynagrodzenie z tytułu sporządzania wycen i biznesplanów różnych podmiotów oraz doradztwa strategicznego dla Klientów, którzy poszukują finansowania zewnętrznego dla swoich projektów. Koszty działalności operacyjnej w omawianym kwartale wyniosły ok. 588 tys. PLN, dla porównania w poprzednim roku wyniosły one ponad 859 tys. PLN, co oznacza ograniczenie kosztów operacyjnych Spółki o ok. 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku. Ze względu na charakter działalności Spółki opartej w dużej mierze na świadczeniu usług doradczych, znaczącą pozycją były koszty podwykonawców usług, co ma odzwierciedlenie w pozycji Usługi obce. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku udział poszczególnych kosztów uległ niewielkim wahaniom. Spółka kontynuowała realizację własnych projektów, tj. Kapitał dla MŚP oraz e-samodzielni (ten projekt formalnie został zakończony w IV kwartale 2012 roku, ale do tej pory nie został rozliczony z jednostką finansująca), które de facto nie generują przychodów dla Spółki, a dzięki refinansowaniu ze środków UE, możliwa jest refundacja części kosztów projektu, tym samym nie stanowią one dodatkowego obciążenia dla Spółki. Projekty te mają zatem neutralny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Wynik netto Spółki wyniósł ok tys. PLN w analogicznym okresie 2012 roku, strata była w wysokości ok. 340 tys. PLN Sytuacja majątkowa Tabela 10. Wybrane dane bilansowe Spółki na koniec I kwartału 2013 roku Kategoria Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Aktywa razem % Należności długoterminowe % Należności krótkoterminowe % Inwestycje długoterminowe % Inwestycje krótkoterminowe % 11

12 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach obcych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne % % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe % Źródło: opracowanie własne. Wartość aktywów Spółki zmieniła się o ok. 33% i wynosiła tys. PLN na koniec marca 2013 roku. Wartości pozycji Należności krótkoterminowych spadła o ponad połowę (dokładnie 53%) wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym, wartościowo oznacza to spadek z tys. PLN do ok tys. PLN. Co warto podkreślić wartość należności długoterminowe także spadły o ok. 33% z 145 tys. PLN w I kwartale 2012 roku do 96 tys. PLN w bieżącym okresie. Nastąpiło to głównie w skutek usprawnienia procesu ściągalności wierzytelności Spółki. Jest to wynikiem kontynuacji aktywności Zarządu zmierzających do zwiększenia procentu ściągalności zaległych, nie rzadko przeterminowanych należności. Poprawa skuteczności w tym zakresie była także wynikiem podpisania jeszcze w trzecim kwartale 2012 roku umowa z Krajowym Rejestrem Długów oraz równolegle prowadzenie intensywnych działań windykacyjnych wraz z jednym z partnerów współpracujących w tym zakresie z Eficom, poprzez bezpośredni kontakt z wierzycielami i ponowną korespondencję w celu uzyskania zaległych płatności. Istotną pozycję w majątku Spółki stanowią inwestycje. Wartości pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec marca 2013 roku miały wartość ok tys. PLN. W tym tys. PLN to wartość poczynionych przez EFICOM inwestycji w podmioty zależne, które są wynikiem realizacji strategii Zarządu Spółki budowy silnej Grupy Kapitałowej. Łącznie Spółka posiada aktywa finansowe długo- i krótkoterminowe w postaci udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych i podmiotach obcych, które na koniec I kwartału 2013 roku miały wartość ponad tys. PLN. Wartość kapitałów własnych zmniejszyła się o ok. 13% z tys. PLN na koniec marca 2012 roku do tys. PLN na koniec I kwartału 2013 roku. Zmiana ta wynikała głównie z osiągniętego wyniku netto w 2012 roku oraz skumulowanych z lat poprzednich, które obniżają wartość kapitałów własnych w bieżącym okresie. Wartości Zobowiązań długoterminowych na koniec marca 2013 roku miały wartość 3 tys. PLN, z tytułu zakupu udziałów w podmiotach zewnętrznych, które nie zostały jeszcze opłacone. Dla porównania w 2012 roku pozycja miała wartość zerową. Wartości Zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o ok. 79% z tys. PLN do kwoty 509 tys. PLN. W powyższej kwocie istotną rolę odgrywają rozliczenia wewnątrz własnych projektów e-samodzielni oraz Kapitał dla 12

13 MŚP (niemające wpływu na wyniki Spółki), które wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji Pośredniczących na poczet przyszłych wydatków i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po roku Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Pierwszy kwartał 2013 roku był okresem, w którym dało się dostrzec utrzymujące się spowolnienie gospodarcze, co powodowało natomiast wstrzymanie wielu projektów inwestycyjnych Klientów Eficom. Zarówno wśród projektów planowanych w pewnej części do dofinansowania ze środków UE, jak i projektów inwestycyjnych na rynkach kapitałowych, dało się odczuć ostrożność Klientów i tym samym brak skłonności do inwestycji. W związku z tym część projektów została przełożona przez Klientów Eficom na okres II i III kwartału bieżącego roku. Podobna sytuacja miała miejsce w projektach już prowadzonych przez Emitenta, gdzie Klienci z uwagi na ostrożność instytucji finansujących mieli problem z uzyskaniem wkładu własnego do pozyskanych dla nich przez Eficom projektów finansowanych ze środków UE, tym samym przekładając start ich realizacji na II kwartał br., co jednocześnie spowodowało opóźnienie i przesunięcie wypłacenia success fee dla Spółki. Jednocześnie z uwagi na kończące się programy finansowania w perspektywie ze środków UE projektów Klientów, Zarząd skoncentrował wysiłki Spółki na przygotowaniu do wykorzystania ostatnich środków dla klientów spółki. Dzięki temu udało się złożyć ponad 10 projektów Klientów, dla których przyszłe wynagrodzenia z tytułu success fee spodziewane są na IV kwartał bieżącego roku. Podobnie jak w poprzednim okresie z uwagi na trudną sytuację na rynkach finansowych EFICOM S.A. nie zrealizował wszystkich rozpoczętych projektów w ramach działalności Autoryzowanego Doradcy i wprowadzania spółek na rynek NewConnect. Równolegle aby wykorzystać posiadane zasoby personalne oraz w celu generowania dodatkowych przychodów, prowadzone było doradztwo finansowo inwestycyjne dla Klientów poza rynkiem publicznym, tutaj należy m.in. podkreślić rozpoczętą w I kwartale roku współpracę z czołową instytucją finansową w Polsce, dla której Eficom świadczył usługi w zakresie przeprowadzania wycen podmiotów, analiz biznesowych i inwestycyjnych Klienta, gdzie współpraca będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Kontynuując działalność związaną z doradztwem w IT/ICT, Zarząd realizując długoterminową strategię rozwoju nowych usług, zintensyfikował prace w obszarze usług związanych z doradztwem i wdrożeniami rozwiązań w zakresie chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Eficom w okresie pierwszego kwartału br. podpisał umowy o współpracy i tym samym pozyskał nowych partnerów wśród dostawców rozwiązań Cloud Computing na rynku polskim i europejskim. Równolegle prowadzone też są już zaawansowane rozmowy z kilkoma Klientami, którzy są zainteresowani przeniesieniem w modelu ewolucyjnym swoich zasobów IT na rozwiązania świadczone w chmurze obliczeniowej, gdzie rolą Eficom będzie prowadzenie bieżącego doradztwa w całym procesie, ustaleniu harmonogramu, doborze usług i produktów dla Klienta Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności I kwartał 2013 roku to kontynuacja działań zmierzających do wykorzystania ostatnich środków unijnych dostępnych do końca 13

14 2013 roku (44 mld PLN) oraz przygotowania spółki do wykorzystania i pozyskania dla Klientów środków z nowej perspektywy finansowej (planowane 400 mld PLN). EFICOM S.A. zgromadził w swoim portfelu kilkanaście kolejnych spółek zainteresowanych pozyskaniem finansowania na projekty szkoleniowe, z którymi umowy zostały podpisane w I kwartale 2013 roku. Wszystkie wnioski złożone zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na łączną kwotę ok. 12 mln PLN. Wyniki konkursu oraz wartość przyznanego dofinansowania dla klientów EFICOM S.A. będą znane w IV kwartale 2013 roku. Przychody EFICOM S.A. z tytułu success fee spodziewane są w I kwartale 2014 roku. Ponadto, podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach unijnego programu finansowego wsparcia przemysłu audiowizualnego MEDIA. Zakres usług EFICOM S.A. obejmuje przygotowanie wniosku na dofinansowanie developmentu projektów filmowych. W omawianym okresie Emitent podpisał również umowę na rozliczanie projektu z podziałania POKL z jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Okres realizacji umowy przewidziany jest do końca II kwartału 2014 roku i obejmuje stałe usługi miesięczne związane z rozliczeniem realizacji kolejnych etapów projektu. Ponadto, EFICOM S.A. świadczył usługi doradcze dla operatora pociągów regionalnych. Usługa doradcza polegała na analizie aktów prawnych (polskich i zagranicznych) w zakresie dokonywania procedur przetargowych i była związana z korektą na liście projektów indywidualnych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Efektem tych prac było skierowanie pisma w imieniu klienta do jednej z Dyrekcji Komisji Europejskiej w celu wyjaśnienia wątpliwości przeprowadzonych procedur przetargowych. I kwartał 2013 roku to również działalność EFICOM S.A. w zakresie realizacji dedykowanych i specjalistycznych usług szkoleniowych z dziedziny zaawansowanych narzędzi IT dla kluczowego w Europie dostawcy technologii obsługi elektronicznych płatności, w zakresie programowania aplikacji WEBsphere MQ z użyciem JMS, Tuning SQL w bazie danych Oracle, Hibernate JB 297 oraz team building. Kontynuując działalność związaną z doradztwem w sektorze IT/ICT spółka rozwijała działalność doradczą i brokerską w zakresie Cloud Computing i audytu bezpieczeństwa IT. W I kwartale 2013 roku podpisanych zostało kilka stałych umów o współpracy z partnerami technologicznymi dostarczającymi rozwiązania i usługi w zakresie Cloud Computing. Zarząd EFICOM S.A. wspierał również działania zmierzające do rejestracji Stowarzyszenia EuroCloud Polska oraz pozyskiwania nowych członków do Stowarzyszenia. W omawianym okresie EFICOM S.A. kontynuował współpracę ze spółką z branży usług IT/ICT w zakresie doradztwa strategicznego. W I kwartale 2013 roku na podstawie usług świadczonych przez EFICOM S.A. podjęte zostały rozmowy w zakresie dalszej realizacji strategii rozwoju spółki, których kontynuacja i finalizacja przewidziana jest na II kwartał 2013 roku. Rozpoczęto również rozmowy z dostawcą szerokopasmowego Internetu satelitarnego w zakresie wprowadzenia spółki na rynek NewConnect. 14

15 W I kwartale 2013 roku EFICOM S.A. kontynuował realizację podpisanych umów, tj.: Projekt Kapitał dla MŚP EFICOM S.A. realizuje cykl szkoleń o tematyce związanej ze skutecznym pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie w województwie mazowieckim. Projekt Kapitał dla MŚP" powstał z myślą o kadrze zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, o przedsiębiorcach, którzy chcą dowiedzieć się więcej o możliwościach pozyskiwania kapitału ze źródeł zewnętrznych. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi ,00 zł. W I kwartale 2013 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 31 maja 2013 roku. EFICOM S.A. świadczy usługi doradcze na rzecz klienta z branży nanotechnologii w zakresie prawidłowej realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany będzie do grudnia 2013 roku. Zgodnie z obowiązującą obie strony umowy EFICOM S.A. będzie również koordynował współpracę z klientem w zakresie rozliczania projektu. CEMEX Polska Sp. z o.o. eksperci EFICOM S.A. odpowiedzialni są za rozliczanie dwóch projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko : Budowa silosów klinkieru w celu realizacji programu dostosowawczego Pozwolenia Zintegrowanego Cementowni Chełm o wartości projektu ,60 zł oraz Budowa silosu klinkieru zgodnie z programem dostosowawczym Pozwolenie Zintegrowane w Cementowni Rudniki o wartości projektu: ,85 zł. Jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce usługi doradcze w zakresie identyfikacji źródeł finansowania z funduszy UE oraz rozwoju możliwości biznesowych z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na regionalne sieci szerokopasmowe. Umowa obejmuje identyfikację odpowiednich źródeł finansowania (fundusze strukturalne, programy i inicjatywy UE, programy rządowe, narodowe i międzynarodowe specjalne programy grantowe, oferty przetargowe i inne) na projekty w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W I kwartale 2013 roku na podstawie usług świadczonych przez EFICOM S.A. podjęte zostały rozmowy w zakresie rozszerzenia dalszej realizacji prowadzonych działań doradczych, których kontynuacja i finalizacja przewidziana jest na II kwartał 2013 roku i będzie dodatkowo obejmowała rozszerzony zakres prac m.in. o stałe doradztwo związane w wykorzystaniem środków UE w nowej perspektywie na rozwój infrastruktury telekomunikacyjno-informatycznej oraz usługi i rozwiązania Cloud Computing zgodnie z przyjętą przez Komisję UE Strategią Cloud. Inni klienci: Stałe doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania na projekty realizowane przez spółki, zarządzanie oraz rozliczanie projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych zarówno w zakresie projektów szkoleniowych jak i inwestycyjnych. EFICOM S.A. świadczy usługi dla międzynarodowych korporacji i polskich spółek z branży informatyki, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego oraz energii odnawialnej i sektora bankowego. W omawianym okresie EFICOM S.A. rozpoczął współpracę ze spółką z branży usług finansowych w zakresie specjalistycznego doradztwa. Doradztwo obejmowało przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia oraz 15

16 rozpoczęcie przygotowania wycen dwóch podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. W II kwartale 2013 roku będą kontynuowane usługi świadczone przez EFICOM S.A. we wskazanym zakresie. Ponadto, EFICOM S.A. rozpoczął współpracę ze spółką specjalizującą się w doradztwie zarządczym dla największych polskich przedsiębiorstw. Ekspert EFICOM S.A. współuczestniczył w przygotowywaniu dokumentów strategicznych dla wiodącej spółki z branży przemysłu wydobywczego. Prace będą kontynuowane także w II kwartale 2013 roku. W kolejnych kwartałach współpraca EFICOM S.A. z firmą doradczą będzie kontynuowana, a jej zakres będzie ulegał rozszerzeniu, m.in. o usługi związane z pozyskiwaniem środków unijnych na realizację wybranych projektów strategicznych Klientów w/w Partnera. 16

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za IV kwartał 2012 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za IV kwartał 2012 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. EFICOM S.A. w III kwartale 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. EFICOM S.A. w III kwartale 2009 r. Strona 1 z 10 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. w III kwartale 2009 r. 1. Charakterystyka spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, drugi kwartał 2013 roku potwierdził

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 31 marca 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Zawierający: Wybrane dane finansowe Emitenta Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Rachunek Zysków i Strat Bilans KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R.

RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R. jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 maja 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. Wrocław, sierpień 2010 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WSTĘP... 3 4. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2015

raport kwartalny III kwartał 2015 raport kwartalny III kwartał 2015 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Warszawa, 14.05.2013 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EFICOM w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EFICOM w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM w okresie 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Spis treści 1. Struktura Grupy Kapitałowej EFICOM...3 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku EO NETWORKS S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku 15 maja 2012 roku 1. Informacje ogólne : Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL-40 004 Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Katowice, 14 lutego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r.

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. Płock, listopad 2012 FON Ecology S.A. S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ FON ECOLOGY S.A 3 1.1 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 30.06.2013 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU SIERPIEO 2013 1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 12 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do roku Wałbrzych, 12 czerwca 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 3 2. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo