Wprowadzenie Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę... str. 3. Rozdział pierwszy Witamy w Realnej i Wirtualnej Przestrzeni.. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę... str. 3. Rozdział pierwszy Witamy w Realnej i Wirtualnej Przestrzeni.. str."

Transkrypt

1

2 1

3 INDEKS Wprowadzenie Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę... str. 3 Rozdział pierwszy Witamy w Realnej i Wirtualnej Przestrzeni.. str. 4 Rozdział drugi Telepraca i niepełnosprawność... str. 14 Rozdział trzeci ICT i niepełnosprawność... str. 8 Rozdział czwarty Studium przypadku uczestnika.... str. 36 Rozdział piąty Nauka online Moodle jako narzędzie elearningu i sieci społecznej..... str. 39 2

4 WPROWADZENIE Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę Vito La Fata RAVT (realna i wirtualna przestrzeń) jest projektem, który był realizowany w latach 2005 i 2007 w czterech krajach europejskich. Projekt ukierunkowany był na nauczycieli, pracowników i kierowników organizacji z tych czterech, różniących się pod względem geograficznym, ekonomicznym i kulturowym, krajów: Włoch, Łotwy, Polski i Wielkiej Brytanii. Przewidzianym celem było stworzenie modelu szkolenia, który można zastosować w każdym europejskim kraju. RAVT powstał w wyniku rosnącej świadomości o istnieniu luki pomiędzy potrzebą efektywnego zastosowania reguł integracji, aktywnego społeczeństwa i solidarności zaadoptowanych przez Unię Europejską i różnymi podejściami do niepełnosprawności, a szczególnie dorosłych niepełnosprawnych. Publikacja ta jest wypadkową wielu podejść stworzonych podczas międzynarodowych spotkań projektowych w Palermo (Włochy), Rzeszów (Polska), Manchester (Wielka Brytania), Tukums (Łotwa); jej zamiarem jest umożliwienie dalszego rozwoju pełnego wyzwań i kompleksowego, ale realnego i osiągalnego zadania: upowszechnienia przetestowanego modelu dydaktycznego, który może być rozwiązaniem w sytuacjach odnoszących się do nazwy podzieleni cyfrowo. Model adoptuje nowe możliwości dostępne dla 3

5 osób niepełnosprawnych pracujących na zasadzie telepracy. Możliwości te pochodzą z pozytywnych relacji istniejących pomiędzy technologiami informacyjnymi nowej generacji i metod przesyłania danych, dających rezultaty w postaci nowych modeli komunikacji synchronicznej i asynchronicznej, które są konieczne do pracy na odległość dla osób niepełnosprawnych i równocześnie pomocne w ich integracji. Prace Marii Antonietty Sansalone (dydaktycznego koordynatora projektu), Małgorzaty Mikłosz (trenera i kierownika projektu w instytucji polskiego partnera), Helen Fairweather (trenera w instytucji angielskiego partnera) i Adama Hill a (koordynatora ICT) zostały zebrane w tej publikacji. Każda część pracy ma na celu osiągnięcie jednego z założeń projektu: rozwój osobistej i zawodowej świadomości pracowników, trenerów i kierowników, którzy pracują w dziedzinie telepracy, niepełnosprawności i ICT, a którzy mogą wdrożyć interaktywne i integrujące modele szkoleniowe. Realizacja projektu była możliwa dzięki ekonomicznemu wsparciu Komisji Europejskiej z pewną dozą satysfakcji oferujemy tę publikację, która zbiera niektóre ważne chwile naszych doświadczeń. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom prywatnym i publicznym, które brały udział w realizacji tego projektu. ROZDZIAŁ PIERWSZY 4

6 Witamy w Realnych i Wirtualnych Teksturach RAVT skierowany jest do wychowawców, pracowników i managerów stowarzyszeń w czterech, różnych geograficznie, kulturowo i społecznie, kontekstach: Włochy, Łotwa, Polska i Wielka Brytania. Opracowujemy model szkoleniowy, który będzie uniwersalny dla wszystkich krajów UE. RAVT czerpie inspiracje z faktu istnienia przeciwstawnych punktów widzenia pomiędzy potrzebami realnej implementacji zasad UE (aktywna postawa obywatelska, integracja i subsydiarność) a odmiennym podejściem do niepełnosprawności a w szczególności niepełnosprawności osób dorosłych. W rzeczywistości polityczno- prawne, społeczne i szkoleniowe podejście Krajów Członkowskich jest dalekie od zintegrowanego modelu i istnieje szeroko rozpowszechniona trudność sprostania potrzebom dorosłych osób niepełnosprawnych w obecnym Społeczeństwie Europejskim- zmierzającym przecież do bardziej poznawczej i technologicznie rozwiniętej gospodarki. System szkolenia RAVT wykorzystuje złożone techniki e- learningu, ICT (Information Communication Technologies) oraz multimedia jako narzędzia umożliwiające przezwyciężenie społecznej izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych, otwierając przed nimi możliwość poprawy warunków życia. Celem tego projektu jest promocja otwartego pedagogicznego dialogu, trwałego odwoływania się do zdobywania społecznej, pedagogicznej i etycznej wiedzy o niepełnosprawności dorosłych oraz ICT w kontekście europejskim. RAVT jest przeznaczony dla profesjonalnej kadry szkolącej (menagerowie stowarzyszeń i instytucji, szkoleniowców i kadry wychowawczej, z czterech krajów partnerskich, które pracują z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi). Dla tych profesji, wymagane jest nie tylko wspieranie implementacji praw w odniesieniu do równości szans, ale, co 5

7 ważniejsze, podejmowaniu akcji wspierających integrację osób niepełnosprawnych w ramach społecznego, produktywnego systemu. Cele i Zadania CELE: Zaktywizowanie profesjonalnej innowacyjności wspierającej społeczną integracje, aktywną postawę obywatelską oraz uczestniczenie osób niepełnosprawnych w procesach demokracji. Promowanie współpracy pomiędzy różnorodnymi profesjami wspieranymi przez system komputerowy. Wspieranie metodologicznych i strukturalnych innowacji w dziedzinie edukacji i szkoleń prowadzonych osobiście jak i na odległość. Zapewnienie osobie uczącej się możliwości uczestniczenia w procesie szkoleniowym opartym na tworzeniu narzędzi, modeli oraz inicjatyw wspieranych przez ICT, a także umożliwiających promocję osób niepełnosprawnych. Połączenie indywidualnej i profesjonalnej świadomości ukierunkowanej na zmianę zachowań i postaw oraz przedsięwzięcie opracowania interaktywnych modeli edukacyjno-szkoleniowych. ZADANIA: Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z ICT (Information Communication Technologies/ Technologie informacyjne i komunikacyjne) Poszerzanie świadomości dotyczącej podstawowych składowych w relacji pomiędzy uczeniem się a nauczaniem osobiście jak i na odległość. 6

8 Rozwój opracowanych instrumentów w nawiązaniu do wagi treści oraz poznawczego charakteru przedmiotu. Rozwój umiejętności podejmowania decyzji i planowania, rozpowszechnianie, porównywanie i zarządzanie akcjami edukacyjnymi wspieranymi przez infrastrukturę telekomunikacyjną i technologiczną. Rozwój umiejętności samokształcenia przy użyciu Internetu oraz przy wsparciu trenera. Zdobywanie kompetencji niezbędnych do wspierania i monitorowania procesu nauczania w wirtualnej klasie, na forum i innych formach komunikacji/nauki, przy wsparciu infrastruktury telekomunikacyjnej. Partnerzy Projekt RAVT powstaje w oparciu o współpracę szeregu partnerów posiadających różnorodne umiejętności i zasoby. Aby dowiedzieć się więcej o partnerach, kliknij na ich nazwę poniżej lub w menu po lewej stronie. CE. S.I.E. CE. S.I.E. jest organizacją non-profit, posiadającą wysokie doświadczenie w projektach międzynarodowych, często jako organizacja zarządzająca. Związana jest z programami: Młodzież (akcja 1, 2 i 5), EuroMed, Leonardo da Vinci oraz programem Sokrates. Głównym polem działania jest: zwalczanie rasizmu (etnicznego, religijnego, seksualnego, fizycznego itp.), wspieranie aktywnej postawy obywatelskiej i demokracji, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy, integracja osób niepełnosprawnych, profesjonalne szkolenia itd. CE. S.I.E. posiada wysokie kompetencje w zakresie metodologii interkulturalnej, ICT, rozwiązywaniu konfliktów, szkoleniu i integrowaniu osób niepełnosprawnych. CE. S.I.E. jest ponadto stowarzyszeniem uniwersyteckim uznawanym przez Uniwersytet w Palermo. CE. S.I.E. zatrudnia 8 pracowników oraz współpracuje ze 120 wolontariuszami. Od kilku lat organizacja ta pracuje z osobami niepełnosprawnymi głównie koncentrując się na integracji i 7

9 angażowaniu młodzieży niepełnosprawnej w projekty lokalne i międzynarodowe (wymiany młodzieżowe, szkolenia). Wykraczając poza doświadczenie organizacji jako całości, jej niektórzy członkowie posiadają szczególne kompetencje związane z pracą z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, nabyte podczas pracy w instytucjach publicznych (np. Uniwersytet w Palermo). Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Jest organizacją non-profit, istniejącą od 10 lat, założoną przez młodzież i dorosłych ludzi, pracujących przede wszystkim na polu kilku poziomów edukacji. Stowarzyszenie powstało dzięki doświadczeniom płynącym z pracy społecznej i edukacyjnej Danilo Dolci i jego współpracowników, zapoczątkowanej w zachodniej Sycylii w latach 50 tych. Dzięki wystąpieniom i demonstracjom, zorganizowanym bez użycia przemocy, angażującym tysiące ludzi, możliwe było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju regionalnego z uwzględnieniem lokalnej kultury. Konkretne rezultaty tych wystąpień są wciąż widoczne w praktycznych przedsięwzięciach (budowa tamy na rzece Jato, Eksperymentalne Centrum Edukacyjne w Mirto, współpracujące społeczności lokalne, Międzynarodowe Centrum Edukacji w Trappeto) i wciąż tkwią w pamięci ludności zaangażowanej w tamte wydarzenia. Organizacja posiada również departament młodzieży, zrzeszający około 50 osób zaangażowanych w jej działalność i podejmowanie decyzji. Działalność organizacji obejmuje: pracę w grupach ukierunkowanych na kulturową i społeczną promocję; edukacje dla pokoju, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie mafii bez użycia przemocy, udzielanie informacji na potrzeby lokalnej społeczności odnośnie rozwoju terytorialnego z uwzględnieniem człowieka, zastosowanie struktury mutual maieutic wśród młodzieży, młodzieży i dorosłych, pomiędzy szkołami a terenami, na których 8

10 się znajdują, aby ułatwić ich wzajemne relacje; promocja innowacyjnych procesów wśród społeczności i szkół publicznych poprzez warsztaty i seminaria, mająca jako punkt odniesienia doświadczenia Danilo Dolci, dorobek Centrum Badań i Innowacji, a przede wszystkim działalność Centrum Edukacyjnego w Mirto; rozwój kursów na temat maieutic structure, pomoc w integrowaniu osób niepełnosprawnych. Danmar Computers Danmar Computers to firma szkoleniowo-konsultingowa z siedzibą w Rzeszowie, w Polsce. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ICT (Technologie informacyjne i komunikacyjne) na rzecz sektora prywatnego, instytucji samorządowych i pozarządowych, uniwersytetów i szkól. Wszystkie projekty konstruowane są tak, aby spełniały podstawowy cel, którym jest rozwój i umacnianie społeczeństwa informacyjnego. Aby osiągnąć powyższy cel firma Danmar Computers prowadzi edukacyjne badania sondażowe i konsultacje; wspiera rozwój programów naukowych i wydawanie materiałów szkoleniowych; zaangażowana jest we wdrażanie systemem ICT; zajmuje się rozwojem e-rozwiązań (e-learning, e- business, e-commerce); określa standardy z zakresu ICT. Działalność Danmar Computers opiera się na dobrze zorganizowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO s), instytucjami szkoleniowymi, samorządami lokalnymi, uniwersytetami i szkołami. e2000 International e2000 International jest organizacją o charakterze społecznym z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pracuje ona na poziomie międzynarodowym a jej celem jest wspieranie i rozwój procesów demokracji oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Od października 1999 roku kiedy to e2000 rozpoczęła swoją działalność, zapoczątkowała powstanie licznych projektów angażujących młodzież w więcej niż 32 krajach Europy, Ameryki 9

11 Łacińskiej, Azji oraz Afryki. Współpraca objęła również osoby niepełnosprawne. e2000 zatrudnia 3 pełnoetatowych animatorów młodzieży (youth workers) oraz 1 pracownika na pół etatu. Organizacja wspierana jest przez sieć 30 wolontariuszy, którzy pracują oraz uczą się poprzez styczność z organizacją oraz uczestniczenie w jej projektach. W tym projekcie rola e2000 polega na rozwoju nowych narzędzi komunikacyjnych takich jak radio i Internet oraz opracowywaniu odpowiedniego oprogramowania wspomagającego prowadzenie podobnych projektów na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Na poziomie lokalnym w północno-wschodniej Anglii organizacja stworzyła i rozwinęła interaktywny portal dla młodzieży. Celem tego portalu jest zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczności lokalnych. Zaletą tego portalu jest wykorzystanie radia internetowego oraz kamer, dzięki którym możliwe było zaangażowanie młodzieży niepełnosprawnej z ponad 20 krajów. W jednym z ostatnich międzynarodowych projektów system internetowy umożliwił udział w sieci 7 międzynarodowych organizacji pozarządowych, uczestniczących w planowaniu, realizacji i ewaluacji Europejskich Projektów Młodzieżowych. Ponadto umożliwił wymianę informacji, dobrych praktyk oraz powstanie nowych idei. W projektach tych organizacja e2000 pełniła role managera oraz zapewniała doradztwo w zakresie oprogramowania. Toucan Europe Toucan Europe to organizacja non-profit działająca na polu badawczym i rozwojowym, zapewniająca wsparcie techniczne, zarządzanie, szkolenie i rozwój dla organizacji z UE oraz krajów rozwijających się. Organizacja skupia się głównie na pracy z osobami doświadczającymi społecznej alienacji. Zapewnia innowacyjne rozwiązania, które oferują szanse na trwałą ekonomiczną i społeczną integracje. Toucan został założony w Manchester, w 1994 roku. Organizacja została zarejestrowana jako inicjatywa non-profit, której celem jest 10

12 działalność edukacyjna wspierająca lokalną społeczność. Główna siedziba organizacji mieści się w Manchester, w Anglii. Organizacja świadczy usługi również w Walii (z siedzibą w Swansea) przy wsparciu europejskiego rozwoju z siedzibą w Brukseli. Działalność: Toucan wspiera krajowe i międzynarodowe projekty z uwzględnieniem wszystkich aspektów z zakresu edukacji, badań i rozwoju technologicznego oraz szkolenia w sektorze organizacji pozarządowych. Szkolenia: Toucan prowadzi szkolenia personelu obsługującego krajowe i międzynarodowe projekty. Warsztaty oferowane w tym zakresie są zaprojektowane tak, aby informowały uczestników o potrzebach i wymaganiach dotyczących rozwoju i zarządzania projektami. Mogą być ponadto dopasowane do indywidualnych wymagań organizacji. Toucan dysponuje znaczącym doświadczeniem w zakresie dostępu i wymagań dotyczących społecznej edukacji młodzieży, szkoleń zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi ścisłą współprace z sektorem usług edukacyjnych oraz pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej, z organizacjami wolontaryjnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Public Agency of Tukums Region Social Assistence Coordination Centre Działalność organizacji skupia się na: pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, usług z zakresu rehabilitacji w tym rehabilitacji osób chorych na cukrzycę, doradztwie psychologicznym dla dzieci i dorosłych będących ofiarami przemocy, pomocy socjalnej dla niewidomych i niesłyszących, tworzeniem grup wsparcia dla rodzin adopcyjnych i kobiet niepełnosprawnych, zarządzanie przychodem działu pomocy socjalnej, koordynowaniu działań obszaru Tukums (systemu opieki socjalnej, organizacji i rozwoju systemu pomocy społecznej, współpracy z NGO, organizacji kursów szkoleniowych dla pracowników społecznych i NGO, pracy wolontariuszy, projektów 11

13 europejskich, informowaniu opinii publicznej o usługach socjalnych, informowaniu młodzieży o możliwościach rozwoju). Personel składa się z 13 pracowników pełnoetatowych i 1 zatrudnionej na pół etatu oraz ponad 100 wolontariuszy. Stowarzyszenie organizuje różnorodne działania w zakresie bieżącego projektu: organizacja programu Computer Open Mind wspieranego przez Fundację Soros (1999). Głównym celem była edukacja osób niepełnosprawnych (posiadających ograniczone możliwości przemieszczania się) z zakresu obsługi komputera. Organizacja działań z zakresu międzynarodowego wolontariatu dla osób niepełnosprawnych. Celem tego projektu jest zaangażowanie niepełnosprawnej młodzieży z Europy w liczne projekty. Dla osób niepełnosprawnych i chorych na cukrzyce organizowane są obozy letnie oraz szkolenia połączone z rekreacją (przy współpracy z miastem Tukums, Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków i Klubem Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Tukums). Kursy szkoleniowe: Celem jest oferowanie trenerom i managerom szansy nabywania kompetencji z zakresu ICT i kreowania możliwości tele-workingu. Uczestnicy będą następnie szkolić osoby niepełnosprawne jak, wykorzystując nowoczesne technologie, kreować nowe miejsca pracy dla siebie. Główną zaletą tego kursu szkoleniowego jest to iż składa się on z trzech modułów niezwykle istotnych dla osób niepełnosprawnych, które mają posługiwać się technikami ICT w przyszłej pracy. Kurs jest przeznaczony dla trenerów pracujących z grupą docelową, a nie bezpośrednio na rzecz tej grupy. Jest on również skierowany do osób, posiadających podstawową wiedzę z zakresu ICT ( , Word itp.). Trzy moduły kursu obejmują: 1. Multimedia w sieci 2. Hardware i software przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 12

14 3. Kooperatywne uczenie się Jak uczyć się wspólnie mimo dzielącej nas odległości Struktura Projektu Każda organizacja zaangażowana w ten projekt, realizuje go w oparciu o wspólne ramy programowe: Moduł 1 Dostępność i multimedia w sieci 1.1 Analiza struktur i języków w sieci (symbolicznej, graficznej, dźwiękowej, muzycznej) 1.2 Środki i metody użytkowe; szczegółowa analiza lingwistycznych struktur sieci 1.3 Prezentacja i zastosowanie platformy e-learningu 1.4 Korzystanie z platformy e-learningu Moduł 2 Hardware i software dla osób niepełnosprawnych 2.1 Związek pomiędzy ICT a niepełnosprawnością 2.2 Analiza studiów przypadku 2.3 Jak wykorzystać platformę e-learningu 2.4 Zarządzanie platformą e-learningu Moduł 3 Kooperatywne uczenie się oraz Teleworking 3.1 Teleworking poprzez kooperatywną i wspólną pracę 3.2 Praktyczne zastosowanie Teleworkingu ROZDZIAŁ DRUGI Telepraca i Niepełnosprawność 13

15 Maria Antonietta Sansalone W złożonym post-modernistycznym świecie, w którym żyjemy, rozwój technologii informacyjnych i przekazu danych, wraz z ewolucją społeczną i ekonomiczną, globalizacją rynku, nastąpiły poważne zmiany w sposobie życia, naszych wzajemnych relacjach, oraz przede wszystkim w tym, jaką pracę wykonujemy, oraz kiedy i w jaki sposób to robimy. Wszystko to umożliwia nową formę elastycznego zarządzania organizacją w zakresie produkcji. Zasoby ludzkie są zarządzane na różne sposoby w celu odpowiedzenia na potrzeby zarówno pracownika, jak i pracodawcy mając na uwadze zasadę skuteczności systemów produkcyjnych oraz waloryzacji zasobów ludzkich. Z tego punktu widzenia, praca elastyczna oznacza adaptowanie i dostosowanie się w celu odpowiedzenia na transformacje gospodarcze i wymagania rynku pracy. Wszystko polega na nieprzewidywalności tych samych rynków, potrzebie nowych produkcji niskim kosztem, co jest połączone z dobrym stanem pracownika. Należy też wziąć pod uwagę czynniki społeczne i kulturowe, aspekty organizacyjne związane z przedsiębiorczością, szanse oferowane przez telepracę, oraz europejskie wskaźniki w zakresie elastycznej pracy. Telepraca to jedna z wielu form pracy elastycznej. Z punktu widzenia koncepcji, telepraca nie może być utożsamiana z tradycyjną pracą w domu, ze względu na to, iż angażuje technologię informacyjną i przepływ danych w celu przezwyciężenia niecodziennego umiejscowienia pracownika (biuro jest tradycyjnie pojmowano jako miejsce pracy) oraz geografii (jest możliwe, aby pracownik używał technologii informacyjnych i transmitował dane w celu pracy z dala od danego miejsca, jeśli te środki są dostępne dla niego). W roku 1973 amerykański naukowiec Jack Nilles, dyrektor badań interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Południowej Kalifornii 14

16 znany w Stanach Zjednoczonych, jako "ojciec telepracy", zdefiniował różne formy pracy na dystans jako: - Telecommuting: model, w którym praca zmienia się w relacji do obszaru geograficznego w którym praca jest podejmowana, jednak metody pracy pozostają takie same. - Telepraca: model, w którym obszar pracy ma miejsce poza biurem, a metody pracy takie jak komunikacja, relacje pomiędzy zasobami, funkcje i kompetencje. Używa nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w celu zaadaptowani sytuacji i struktury pracowniczej. Definicja telepracy jest trudna ze względu na wielość form, jakie może obejmować, oraz różne typy pracy i metod organizacyjnych, które mogą być używane. Aby wyjaśnić termin, możemy użyć definicji opracowanej przez Europejską Fundację w Dublinie, w której telepraca opisana jest jako "każda forma pracy podejmowanej przez pracownika, lub klienta poprzez zależną, autonomiczną pracę w domu, która jest regularnie podejmowana, obejmuje określony czas, w jednej lub większej ilości lokacji innych niż tradycyjne miejsce pracy, z użyciem technologii informacyjnych i/lub transmisji danych 1. Telepraca, w tej definicji umożliwia tworzenie i opracowywanie danych, informacji itd. poprzez użycie ICT. Poprzez telepracę można wyznaczyć cele do realizacji, zorganizować dystrybucję pracy w siebie, koordynować na odległość, kontrolować i ewaluować rezultaty działań i procedury zastosowane w metodach pracy. Czynniki włączone w zróżnicowanie telepracy mogą być technologiczne, organizacyjne lub społeczno-kulturalne. 1 Blainpain, R., The Legal and Contractual Situation of Teleworkers in the Member States of the European Union, Dublin, European Fondation, 1995, p

17 Pracownicze modele telepracy, uwarunkowane czynnikami technologicznymi, są następujące: - Telepraca off line: opracowywanie danych bez scentralizowanych połączeń i przy użyciu tradycyjnych środków: wysyłanie materiałów w formie papierowej i/lub wersji cyfrowej (dyskietka, CD-ROM, DVD itd.) odbierane przez pocztę. - Telepraca one way: połączenie przez terminale wideo i opracowywanie danych poprzez używanie specyficznego software'u, zdefiniowanego przez pracownika - Telepraca on line: połączenie poprzez Internet lub intranet, które umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym pomiędzy pracownikiem i pracodawcą i promuje lepszą integrację pracy samej w sobie. Pracownicze modele telepracy, uwarunkowane przez czynniki organizacyjne, są następujące: - Telepraca w domu (regulowana przez d.p.r. 8 Marca 1999, n. 70), którą charakteryzuje wysoki poziom autonomii i konieczność efektywnej komunikacji reprezentantów zatrudniającej firmy lub klientów, konieczność kontaktu i zdefiniowania zawartości, czasu i metod pracy. Ta forma pracy jest przeważnie używana przez osoby autonomiczne, lub wolnych zawodowców (np. dziennikarze, konsultanci, analitycy systemowi itd.) i przez pracowników zależnych, którzy posiadają kwalifikacje na różnych poziomach. Możliwe rozwiązania służą zapewnieniu, że działanie jest zorientowane na oczekiwane rezultaty i wysoką skuteczność komunikacji; - Telepraca w biurach satelickich - odległych geograficznie od biura centralnego, kiedy koszty są mniejsze. Ma to na celu zwiększenie obszaru działania firmy w związku ze wzrostem rynkowym. Unika się też konieczności codziennego dojazdu pracowników do centralnego biura; 16

18 - Telepraca w telecentrum, ta forma pracy na odległość oznacza ciągłą i/lub tymczasowe użycie centrów pracy przez pracowników, którzy czasowo lub na co dzień używają technologii dostępnych w powyższych centrach, osoby te to przeważnie pracownicy firm, osoby wykonujące wolny zawód itd. Pracownik, zamiast korzystać z przestrzeni firmy, pracuje w centrum zaadaptowanym do telepracy blisko swojego domu lub blisko miejsca, do którego firma została czasowo przeniesiona. Telecentrum może być firmą lub konsorcjum złożonym z firm, i może wynajmować miejsca dla indywidualnych pracowników lub administracji publicznej. Alternatywnie, miejsce to może być używane przez osoby indywidualne wywodzące się z różnych realiów lub firm, którzy mają potrzebę pracować w strukturze zaadaptowanej do pracy na odległość. W dodatku telecentrum może oferować różne rodzaje usług związane z potrzebami firm takie jak spotkania w salach konferencyjnych, dostęp do systemów wideo-komunikacyjnych, wyspecjalizowana biblioteka, centrum informacyjne, pokój socjalny itd. - Telefirma, lub firma na dystans lub firma, która dostarcza usługi na dystans, zatrudniająca zasoby ludzkie, które działają w danym obszarze i wykorzystują konieczne technologie w celu zapewnienia połączenia pomiędzy różnymi stacjami pracowniczymi. Społeczno-kulturowe czynniki związane z telepracą mogą być zdefiniowane jako: pozytywne efekty w systemie społecznym oraz kolektywnym społeczeństwie, mniej przeciążenia w ruchu ulicznym, mniej inwestycji w strukturę i infrastrukturę transportu publicznego, większa waloryzacja terytorialna np. wiejskich lub zacofanych obszarów. W zakresie telepracy, telepracownik operuje w systemie technologicznym, w ramach którego przezwyciężane są ograniczenia czasowe i przestrzenne, umożliwia mu/jej pracować poprzez użycie różnych instrumentów: - Software dla informacji i opracowywania danych; 17

19 - Zastosowania archiwizacji: dysk twardy, dysk CD, pamięci optyczne, itd.; - Zastosowania komunikacji w celu transmisji danych; - Wsparcie interakcji: platformy służące synchronicznej i asynchronicznej komunikacji; Wymienione wsparcie technologiczne i komunikacyjne umożliwia połączenia pomiędzy różnymi stacjami pracy, oraz tymi stacjami i biurem centralnym. W dodatku mobilna telepraca i praca w domu zbierają informacje i materiały. W tabelce poniżej (1A) 2, możemy zauważyć, jak telepraca może oferować rozmaite nietypowe szanse, przy jednoczesnym zachowaniu produktywności, wydajności, organizacji i elastyczności pracy: więcej wolności w pracy, tryb pracy dostosowany do poszczególnych potrzeb pracownika, zwiększenie czasu wolnego, eliminacja lub redukcja czasu na dojazd do pracy, zwiększony udział pracownika w życiu rodzinnym. W dodatku, ma miejsce redukcja kosztów w związku z delokalizacją i inwestowaniem w systemy informatyczne, telekomunikację i trening. Oprócz zalet, występują też czynniki negatywne, na przykład izolacja telepracownika w związku z przebywaniem z daleka od centralnego biura i innych pracowników, metody pracownicze, które jeśli nie w pełni rekompensują wspomniane aspekty społeczne, mogą spowodować poczucie wyobcowania, utratę możliwości wymiany doświadczenia i działań w środowisku pracowniczym, poprzez relacje zawodowe i towarzyskie. Poziom rozwoju telepracy w zakresie jej upowszechniania nadal nie odpowiada oczekiwaniom, zarówno europejskim i międzynarodowym. Do czynników ograniczających zalicza się trudność w używaniu telepracy dla pewnych produktów, oraz to iż nadal powszechne są tradycyjne metody organizacji pracy. Tab. A Korzyści i zagrożenia w związku z telepracą Korzyści Zagrożenia 2 18

20 Organizacje Oszczędność zarządzanie, struktury, wyposażenie itd.; Indiwidualni Wzrost zdolności produkcyjnej; Użycie różnych form pracy. Redukcja kosztów mobilności; Redukcja stresu związanego z dojazdem do pracy; Samodzielna regulacja działań pracowniczych poprzez lepsze zarządzanie czasem w ciągu dnia; Szansa zatrudnienia dla osób, mających trudności w związku z przemieszczaniem się do pracy; Możliwość Strach przed utratą bezpośredniej kontroli; Problemy w relacjach organizacji i pracowników; Utrata poczucia przynależności do firmy oraz spadek motywacji i produktywności pracowników; Dodatkowe koszty reorganizacji; Trening w celu przekwalifikowania pracowników; Mniejsza ochrona prywatności. Wzrost niepewnej i niekontrolowanej pracy; Utrata zarządzania i planowania; Wzrost zmęczenia i stresu; Zagrożenia zdrowotne pracowników; Redukcja widzialności strategii firmy, znaczenia umów, oraz możliwości rozwoju kariery pracownika; Utrata możliwości 19

21 zapewnienia miejsca formom kooperacji pracowniczej; Umocnienie relacji ze społecznością, w której dana osoba żyje. Kolektywy Redukcja mobilności powodowanej dojazdem do pracy, poprzez to zmniejszenie ruchu ulicznego i miejskiego zanieczyszczenia; Rozwój w obszarach ekonomicznie zacofanych; Szanse zatrudnienia dla grup dyskryminowanych w społeczeństwie; Tworzenie nowych usług i wzrost jakości; Redukcja różnicy dzielącej bogatsze i biedniejsze regiony; Nowe szanse w harmonii z turystyką i rolnictwem. Źródło: Oteri, Sbordone, 1996 "uczenia się na pracy" oraz profesjonalnego treningu w firmie; Kryzys w równowadze życia rodzinnego (w przypadku telepracy w domu) Wzrost niepewnych miejsc pracy i czarnego rynku; Rozproszenie siły roboczej; Redukcja aktywnego udziału w związku; Wykluczenie pewnych pracowników z dialogu społecznego; Transfer słabo wykwalifikowanych pracowników do peryferyjnych regionów świata rynku pracy. Telepraca i niepełnosprawność: szanse i perspektywy 20

22 Telepraca była z sukcesem przetestowana przez firmy i państwo włoskie, podjęto też różne inicjatywy w celu jej wypromowania, różne drogi jakimi może być wdrażana, jej zasady, możliwości jakie daje pracownikowi, użycie usług, w szczególności świat niepełnosprawnego pracownika, który jest nadal nieznany. Jest to jednakże niezaprzeczalną prawdą, że są istotne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę - różne formy niepełnosprawności i telepracy. Telepraca może oferować nowe szanse dla osób niepełnosprawnych w świecie pracy poprzez eliminację strukturalnych i mentalnych barier, zmęczenia i problemów z dojazdem do pracy, elastyczność przestrzenną i czasową i adaptację do indywidualnych potrzeb. Zapewnia to niepełnosprawnemu pracownikowi szansę do zademonstrowania i użycia jego/jej potencjału i zawodowych kompetencji, czyniąc je aktywnymi i dostępnymi zasobami dla społeczeństwa. Potencjał telepracy w odniesieniu do wprowadzania i integracji osób z fizycznymi, lub umysłowymi upośledzeniami w świat pracy, z respektowaniem tradycyjnych metod pracy oznacza, że obszar ten jest w zakresie zainteresowania znaczącego odsetka populacji. Jeden na dziesięciu obywateli europejskich jest niepełnosprawny: około 12% europejskiej populacji cierpi na jakąś formę niepełnosprawności, a od 6 do 8% osób cierpiących na niepełnosprawność ma mniej niż 60 lat. Znacząca część tej grupy znajduje się w wieku produkcyjnym, a wskaźnik ich zatrudnienia jest dużo niższy w porównaniu do reszty populacji. Jeżeli chcemy znaleźć przyczyny tego zjawiska, występują liczne bariery które utrudniają wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, bariery te mogą prowadzić także do wykluczenia na poziomie społecznym. Niektóre z nich związane są z przeszkodami fizycznymi, w związku z rodzajem niepełnosprawności, lub z ogólnymi tendencjami, które oznaczają, że ich potrzeby są postrzegane drugoplanowo, a problemy rozwiązywane dzięki wsparciu, a nie adaptacji. Środowiska pracownicze są notorycznie nieprzystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych: biura o zbyt małej powierzchni 21

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

w społeczeństwie informacyjnym

w społeczeństwie informacyjnym Marek Piasecki Rozwój społeczeństwa informacyjnego stwarza osobom niepełnosprawnym szansę podjęcia pracy zdalnej, czyli telepracy. Znosi ona ograniczenia związane z czasem i miejscem pracy, co ma ogromne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek Konsultacja dr Jacek P. Męcina TELEPRACA. OGÓLNOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo