Wprowadzenie Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę... str. 3. Rozdział pierwszy Witamy w Realnej i Wirtualnej Przestrzeni.. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę... str. 3. Rozdział pierwszy Witamy w Realnej i Wirtualnej Przestrzeni.. str."

Transkrypt

1

2 1

3 INDEKS Wprowadzenie Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę... str. 3 Rozdział pierwszy Witamy w Realnej i Wirtualnej Przestrzeni.. str. 4 Rozdział drugi Telepraca i niepełnosprawność... str. 14 Rozdział trzeci ICT i niepełnosprawność... str. 8 Rozdział czwarty Studium przypadku uczestnika.... str. 36 Rozdział piąty Nauka online Moodle jako narzędzie elearningu i sieci społecznej..... str. 39 2

4 WPROWADZENIE Kiedy szkolenie przekształca się w dobrą praktykę Vito La Fata RAVT (realna i wirtualna przestrzeń) jest projektem, który był realizowany w latach 2005 i 2007 w czterech krajach europejskich. Projekt ukierunkowany był na nauczycieli, pracowników i kierowników organizacji z tych czterech, różniących się pod względem geograficznym, ekonomicznym i kulturowym, krajów: Włoch, Łotwy, Polski i Wielkiej Brytanii. Przewidzianym celem było stworzenie modelu szkolenia, który można zastosować w każdym europejskim kraju. RAVT powstał w wyniku rosnącej świadomości o istnieniu luki pomiędzy potrzebą efektywnego zastosowania reguł integracji, aktywnego społeczeństwa i solidarności zaadoptowanych przez Unię Europejską i różnymi podejściami do niepełnosprawności, a szczególnie dorosłych niepełnosprawnych. Publikacja ta jest wypadkową wielu podejść stworzonych podczas międzynarodowych spotkań projektowych w Palermo (Włochy), Rzeszów (Polska), Manchester (Wielka Brytania), Tukums (Łotwa); jej zamiarem jest umożliwienie dalszego rozwoju pełnego wyzwań i kompleksowego, ale realnego i osiągalnego zadania: upowszechnienia przetestowanego modelu dydaktycznego, który może być rozwiązaniem w sytuacjach odnoszących się do nazwy podzieleni cyfrowo. Model adoptuje nowe możliwości dostępne dla 3

5 osób niepełnosprawnych pracujących na zasadzie telepracy. Możliwości te pochodzą z pozytywnych relacji istniejących pomiędzy technologiami informacyjnymi nowej generacji i metod przesyłania danych, dających rezultaty w postaci nowych modeli komunikacji synchronicznej i asynchronicznej, które są konieczne do pracy na odległość dla osób niepełnosprawnych i równocześnie pomocne w ich integracji. Prace Marii Antonietty Sansalone (dydaktycznego koordynatora projektu), Małgorzaty Mikłosz (trenera i kierownika projektu w instytucji polskiego partnera), Helen Fairweather (trenera w instytucji angielskiego partnera) i Adama Hill a (koordynatora ICT) zostały zebrane w tej publikacji. Każda część pracy ma na celu osiągnięcie jednego z założeń projektu: rozwój osobistej i zawodowej świadomości pracowników, trenerów i kierowników, którzy pracują w dziedzinie telepracy, niepełnosprawności i ICT, a którzy mogą wdrożyć interaktywne i integrujące modele szkoleniowe. Realizacja projektu była możliwa dzięki ekonomicznemu wsparciu Komisji Europejskiej z pewną dozą satysfakcji oferujemy tę publikację, która zbiera niektóre ważne chwile naszych doświadczeń. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom prywatnym i publicznym, które brały udział w realizacji tego projektu. ROZDZIAŁ PIERWSZY 4

6 Witamy w Realnych i Wirtualnych Teksturach RAVT skierowany jest do wychowawców, pracowników i managerów stowarzyszeń w czterech, różnych geograficznie, kulturowo i społecznie, kontekstach: Włochy, Łotwa, Polska i Wielka Brytania. Opracowujemy model szkoleniowy, który będzie uniwersalny dla wszystkich krajów UE. RAVT czerpie inspiracje z faktu istnienia przeciwstawnych punktów widzenia pomiędzy potrzebami realnej implementacji zasad UE (aktywna postawa obywatelska, integracja i subsydiarność) a odmiennym podejściem do niepełnosprawności a w szczególności niepełnosprawności osób dorosłych. W rzeczywistości polityczno- prawne, społeczne i szkoleniowe podejście Krajów Członkowskich jest dalekie od zintegrowanego modelu i istnieje szeroko rozpowszechniona trudność sprostania potrzebom dorosłych osób niepełnosprawnych w obecnym Społeczeństwie Europejskim- zmierzającym przecież do bardziej poznawczej i technologicznie rozwiniętej gospodarki. System szkolenia RAVT wykorzystuje złożone techniki e- learningu, ICT (Information Communication Technologies) oraz multimedia jako narzędzia umożliwiające przezwyciężenie społecznej izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych, otwierając przed nimi możliwość poprawy warunków życia. Celem tego projektu jest promocja otwartego pedagogicznego dialogu, trwałego odwoływania się do zdobywania społecznej, pedagogicznej i etycznej wiedzy o niepełnosprawności dorosłych oraz ICT w kontekście europejskim. RAVT jest przeznaczony dla profesjonalnej kadry szkolącej (menagerowie stowarzyszeń i instytucji, szkoleniowców i kadry wychowawczej, z czterech krajów partnerskich, które pracują z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi). Dla tych profesji, wymagane jest nie tylko wspieranie implementacji praw w odniesieniu do równości szans, ale, co 5

7 ważniejsze, podejmowaniu akcji wspierających integrację osób niepełnosprawnych w ramach społecznego, produktywnego systemu. Cele i Zadania CELE: Zaktywizowanie profesjonalnej innowacyjności wspierającej społeczną integracje, aktywną postawę obywatelską oraz uczestniczenie osób niepełnosprawnych w procesach demokracji. Promowanie współpracy pomiędzy różnorodnymi profesjami wspieranymi przez system komputerowy. Wspieranie metodologicznych i strukturalnych innowacji w dziedzinie edukacji i szkoleń prowadzonych osobiście jak i na odległość. Zapewnienie osobie uczącej się możliwości uczestniczenia w procesie szkoleniowym opartym na tworzeniu narzędzi, modeli oraz inicjatyw wspieranych przez ICT, a także umożliwiających promocję osób niepełnosprawnych. Połączenie indywidualnej i profesjonalnej świadomości ukierunkowanej na zmianę zachowań i postaw oraz przedsięwzięcie opracowania interaktywnych modeli edukacyjno-szkoleniowych. ZADANIA: Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z ICT (Information Communication Technologies/ Technologie informacyjne i komunikacyjne) Poszerzanie świadomości dotyczącej podstawowych składowych w relacji pomiędzy uczeniem się a nauczaniem osobiście jak i na odległość. 6

8 Rozwój opracowanych instrumentów w nawiązaniu do wagi treści oraz poznawczego charakteru przedmiotu. Rozwój umiejętności podejmowania decyzji i planowania, rozpowszechnianie, porównywanie i zarządzanie akcjami edukacyjnymi wspieranymi przez infrastrukturę telekomunikacyjną i technologiczną. Rozwój umiejętności samokształcenia przy użyciu Internetu oraz przy wsparciu trenera. Zdobywanie kompetencji niezbędnych do wspierania i monitorowania procesu nauczania w wirtualnej klasie, na forum i innych formach komunikacji/nauki, przy wsparciu infrastruktury telekomunikacyjnej. Partnerzy Projekt RAVT powstaje w oparciu o współpracę szeregu partnerów posiadających różnorodne umiejętności i zasoby. Aby dowiedzieć się więcej o partnerach, kliknij na ich nazwę poniżej lub w menu po lewej stronie. CE. S.I.E. CE. S.I.E. jest organizacją non-profit, posiadającą wysokie doświadczenie w projektach międzynarodowych, często jako organizacja zarządzająca. Związana jest z programami: Młodzież (akcja 1, 2 i 5), EuroMed, Leonardo da Vinci oraz programem Sokrates. Głównym polem działania jest: zwalczanie rasizmu (etnicznego, religijnego, seksualnego, fizycznego itp.), wspieranie aktywnej postawy obywatelskiej i demokracji, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy, integracja osób niepełnosprawnych, profesjonalne szkolenia itd. CE. S.I.E. posiada wysokie kompetencje w zakresie metodologii interkulturalnej, ICT, rozwiązywaniu konfliktów, szkoleniu i integrowaniu osób niepełnosprawnych. CE. S.I.E. jest ponadto stowarzyszeniem uniwersyteckim uznawanym przez Uniwersytet w Palermo. CE. S.I.E. zatrudnia 8 pracowników oraz współpracuje ze 120 wolontariuszami. Od kilku lat organizacja ta pracuje z osobami niepełnosprawnymi głównie koncentrując się na integracji i 7

9 angażowaniu młodzieży niepełnosprawnej w projekty lokalne i międzynarodowe (wymiany młodzieżowe, szkolenia). Wykraczając poza doświadczenie organizacji jako całości, jej niektórzy członkowie posiadają szczególne kompetencje związane z pracą z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, nabyte podczas pracy w instytucjach publicznych (np. Uniwersytet w Palermo). Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Jest organizacją non-profit, istniejącą od 10 lat, założoną przez młodzież i dorosłych ludzi, pracujących przede wszystkim na polu kilku poziomów edukacji. Stowarzyszenie powstało dzięki doświadczeniom płynącym z pracy społecznej i edukacyjnej Danilo Dolci i jego współpracowników, zapoczątkowanej w zachodniej Sycylii w latach 50 tych. Dzięki wystąpieniom i demonstracjom, zorganizowanym bez użycia przemocy, angażującym tysiące ludzi, możliwe było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju regionalnego z uwzględnieniem lokalnej kultury. Konkretne rezultaty tych wystąpień są wciąż widoczne w praktycznych przedsięwzięciach (budowa tamy na rzece Jato, Eksperymentalne Centrum Edukacyjne w Mirto, współpracujące społeczności lokalne, Międzynarodowe Centrum Edukacji w Trappeto) i wciąż tkwią w pamięci ludności zaangażowanej w tamte wydarzenia. Organizacja posiada również departament młodzieży, zrzeszający około 50 osób zaangażowanych w jej działalność i podejmowanie decyzji. Działalność organizacji obejmuje: pracę w grupach ukierunkowanych na kulturową i społeczną promocję; edukacje dla pokoju, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie mafii bez użycia przemocy, udzielanie informacji na potrzeby lokalnej społeczności odnośnie rozwoju terytorialnego z uwzględnieniem człowieka, zastosowanie struktury mutual maieutic wśród młodzieży, młodzieży i dorosłych, pomiędzy szkołami a terenami, na których 8

10 się znajdują, aby ułatwić ich wzajemne relacje; promocja innowacyjnych procesów wśród społeczności i szkół publicznych poprzez warsztaty i seminaria, mająca jako punkt odniesienia doświadczenia Danilo Dolci, dorobek Centrum Badań i Innowacji, a przede wszystkim działalność Centrum Edukacyjnego w Mirto; rozwój kursów na temat maieutic structure, pomoc w integrowaniu osób niepełnosprawnych. Danmar Computers Danmar Computers to firma szkoleniowo-konsultingowa z siedzibą w Rzeszowie, w Polsce. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ICT (Technologie informacyjne i komunikacyjne) na rzecz sektora prywatnego, instytucji samorządowych i pozarządowych, uniwersytetów i szkól. Wszystkie projekty konstruowane są tak, aby spełniały podstawowy cel, którym jest rozwój i umacnianie społeczeństwa informacyjnego. Aby osiągnąć powyższy cel firma Danmar Computers prowadzi edukacyjne badania sondażowe i konsultacje; wspiera rozwój programów naukowych i wydawanie materiałów szkoleniowych; zaangażowana jest we wdrażanie systemem ICT; zajmuje się rozwojem e-rozwiązań (e-learning, e- business, e-commerce); określa standardy z zakresu ICT. Działalność Danmar Computers opiera się na dobrze zorganizowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO s), instytucjami szkoleniowymi, samorządami lokalnymi, uniwersytetami i szkołami. e2000 International e2000 International jest organizacją o charakterze społecznym z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pracuje ona na poziomie międzynarodowym a jej celem jest wspieranie i rozwój procesów demokracji oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Od października 1999 roku kiedy to e2000 rozpoczęła swoją działalność, zapoczątkowała powstanie licznych projektów angażujących młodzież w więcej niż 32 krajach Europy, Ameryki 9

11 Łacińskiej, Azji oraz Afryki. Współpraca objęła również osoby niepełnosprawne. e2000 zatrudnia 3 pełnoetatowych animatorów młodzieży (youth workers) oraz 1 pracownika na pół etatu. Organizacja wspierana jest przez sieć 30 wolontariuszy, którzy pracują oraz uczą się poprzez styczność z organizacją oraz uczestniczenie w jej projektach. W tym projekcie rola e2000 polega na rozwoju nowych narzędzi komunikacyjnych takich jak radio i Internet oraz opracowywaniu odpowiedniego oprogramowania wspomagającego prowadzenie podobnych projektów na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Na poziomie lokalnym w północno-wschodniej Anglii organizacja stworzyła i rozwinęła interaktywny portal dla młodzieży. Celem tego portalu jest zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczności lokalnych. Zaletą tego portalu jest wykorzystanie radia internetowego oraz kamer, dzięki którym możliwe było zaangażowanie młodzieży niepełnosprawnej z ponad 20 krajów. W jednym z ostatnich międzynarodowych projektów system internetowy umożliwił udział w sieci 7 międzynarodowych organizacji pozarządowych, uczestniczących w planowaniu, realizacji i ewaluacji Europejskich Projektów Młodzieżowych. Ponadto umożliwił wymianę informacji, dobrych praktyk oraz powstanie nowych idei. W projektach tych organizacja e2000 pełniła role managera oraz zapewniała doradztwo w zakresie oprogramowania. Toucan Europe Toucan Europe to organizacja non-profit działająca na polu badawczym i rozwojowym, zapewniająca wsparcie techniczne, zarządzanie, szkolenie i rozwój dla organizacji z UE oraz krajów rozwijających się. Organizacja skupia się głównie na pracy z osobami doświadczającymi społecznej alienacji. Zapewnia innowacyjne rozwiązania, które oferują szanse na trwałą ekonomiczną i społeczną integracje. Toucan został założony w Manchester, w 1994 roku. Organizacja została zarejestrowana jako inicjatywa non-profit, której celem jest 10

12 działalność edukacyjna wspierająca lokalną społeczność. Główna siedziba organizacji mieści się w Manchester, w Anglii. Organizacja świadczy usługi również w Walii (z siedzibą w Swansea) przy wsparciu europejskiego rozwoju z siedzibą w Brukseli. Działalność: Toucan wspiera krajowe i międzynarodowe projekty z uwzględnieniem wszystkich aspektów z zakresu edukacji, badań i rozwoju technologicznego oraz szkolenia w sektorze organizacji pozarządowych. Szkolenia: Toucan prowadzi szkolenia personelu obsługującego krajowe i międzynarodowe projekty. Warsztaty oferowane w tym zakresie są zaprojektowane tak, aby informowały uczestników o potrzebach i wymaganiach dotyczących rozwoju i zarządzania projektami. Mogą być ponadto dopasowane do indywidualnych wymagań organizacji. Toucan dysponuje znaczącym doświadczeniem w zakresie dostępu i wymagań dotyczących społecznej edukacji młodzieży, szkoleń zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi ścisłą współprace z sektorem usług edukacyjnych oraz pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej, z organizacjami wolontaryjnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Public Agency of Tukums Region Social Assistence Coordination Centre Działalność organizacji skupia się na: pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, usług z zakresu rehabilitacji w tym rehabilitacji osób chorych na cukrzycę, doradztwie psychologicznym dla dzieci i dorosłych będących ofiarami przemocy, pomocy socjalnej dla niewidomych i niesłyszących, tworzeniem grup wsparcia dla rodzin adopcyjnych i kobiet niepełnosprawnych, zarządzanie przychodem działu pomocy socjalnej, koordynowaniu działań obszaru Tukums (systemu opieki socjalnej, organizacji i rozwoju systemu pomocy społecznej, współpracy z NGO, organizacji kursów szkoleniowych dla pracowników społecznych i NGO, pracy wolontariuszy, projektów 11

13 europejskich, informowaniu opinii publicznej o usługach socjalnych, informowaniu młodzieży o możliwościach rozwoju). Personel składa się z 13 pracowników pełnoetatowych i 1 zatrudnionej na pół etatu oraz ponad 100 wolontariuszy. Stowarzyszenie organizuje różnorodne działania w zakresie bieżącego projektu: organizacja programu Computer Open Mind wspieranego przez Fundację Soros (1999). Głównym celem była edukacja osób niepełnosprawnych (posiadających ograniczone możliwości przemieszczania się) z zakresu obsługi komputera. Organizacja działań z zakresu międzynarodowego wolontariatu dla osób niepełnosprawnych. Celem tego projektu jest zaangażowanie niepełnosprawnej młodzieży z Europy w liczne projekty. Dla osób niepełnosprawnych i chorych na cukrzyce organizowane są obozy letnie oraz szkolenia połączone z rekreacją (przy współpracy z miastem Tukums, Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków i Klubem Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Tukums). Kursy szkoleniowe: Celem jest oferowanie trenerom i managerom szansy nabywania kompetencji z zakresu ICT i kreowania możliwości tele-workingu. Uczestnicy będą następnie szkolić osoby niepełnosprawne jak, wykorzystując nowoczesne technologie, kreować nowe miejsca pracy dla siebie. Główną zaletą tego kursu szkoleniowego jest to iż składa się on z trzech modułów niezwykle istotnych dla osób niepełnosprawnych, które mają posługiwać się technikami ICT w przyszłej pracy. Kurs jest przeznaczony dla trenerów pracujących z grupą docelową, a nie bezpośrednio na rzecz tej grupy. Jest on również skierowany do osób, posiadających podstawową wiedzę z zakresu ICT ( , Word itp.). Trzy moduły kursu obejmują: 1. Multimedia w sieci 2. Hardware i software przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 12

14 3. Kooperatywne uczenie się Jak uczyć się wspólnie mimo dzielącej nas odległości Struktura Projektu Każda organizacja zaangażowana w ten projekt, realizuje go w oparciu o wspólne ramy programowe: Moduł 1 Dostępność i multimedia w sieci 1.1 Analiza struktur i języków w sieci (symbolicznej, graficznej, dźwiękowej, muzycznej) 1.2 Środki i metody użytkowe; szczegółowa analiza lingwistycznych struktur sieci 1.3 Prezentacja i zastosowanie platformy e-learningu 1.4 Korzystanie z platformy e-learningu Moduł 2 Hardware i software dla osób niepełnosprawnych 2.1 Związek pomiędzy ICT a niepełnosprawnością 2.2 Analiza studiów przypadku 2.3 Jak wykorzystać platformę e-learningu 2.4 Zarządzanie platformą e-learningu Moduł 3 Kooperatywne uczenie się oraz Teleworking 3.1 Teleworking poprzez kooperatywną i wspólną pracę 3.2 Praktyczne zastosowanie Teleworkingu ROZDZIAŁ DRUGI Telepraca i Niepełnosprawność 13

15 Maria Antonietta Sansalone W złożonym post-modernistycznym świecie, w którym żyjemy, rozwój technologii informacyjnych i przekazu danych, wraz z ewolucją społeczną i ekonomiczną, globalizacją rynku, nastąpiły poważne zmiany w sposobie życia, naszych wzajemnych relacjach, oraz przede wszystkim w tym, jaką pracę wykonujemy, oraz kiedy i w jaki sposób to robimy. Wszystko to umożliwia nową formę elastycznego zarządzania organizacją w zakresie produkcji. Zasoby ludzkie są zarządzane na różne sposoby w celu odpowiedzenia na potrzeby zarówno pracownika, jak i pracodawcy mając na uwadze zasadę skuteczności systemów produkcyjnych oraz waloryzacji zasobów ludzkich. Z tego punktu widzenia, praca elastyczna oznacza adaptowanie i dostosowanie się w celu odpowiedzenia na transformacje gospodarcze i wymagania rynku pracy. Wszystko polega na nieprzewidywalności tych samych rynków, potrzebie nowych produkcji niskim kosztem, co jest połączone z dobrym stanem pracownika. Należy też wziąć pod uwagę czynniki społeczne i kulturowe, aspekty organizacyjne związane z przedsiębiorczością, szanse oferowane przez telepracę, oraz europejskie wskaźniki w zakresie elastycznej pracy. Telepraca to jedna z wielu form pracy elastycznej. Z punktu widzenia koncepcji, telepraca nie może być utożsamiana z tradycyjną pracą w domu, ze względu na to, iż angażuje technologię informacyjną i przepływ danych w celu przezwyciężenia niecodziennego umiejscowienia pracownika (biuro jest tradycyjnie pojmowano jako miejsce pracy) oraz geografii (jest możliwe, aby pracownik używał technologii informacyjnych i transmitował dane w celu pracy z dala od danego miejsca, jeśli te środki są dostępne dla niego). W roku 1973 amerykański naukowiec Jack Nilles, dyrektor badań interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Południowej Kalifornii 14

16 znany w Stanach Zjednoczonych, jako "ojciec telepracy", zdefiniował różne formy pracy na dystans jako: - Telecommuting: model, w którym praca zmienia się w relacji do obszaru geograficznego w którym praca jest podejmowana, jednak metody pracy pozostają takie same. - Telepraca: model, w którym obszar pracy ma miejsce poza biurem, a metody pracy takie jak komunikacja, relacje pomiędzy zasobami, funkcje i kompetencje. Używa nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w celu zaadaptowani sytuacji i struktury pracowniczej. Definicja telepracy jest trudna ze względu na wielość form, jakie może obejmować, oraz różne typy pracy i metod organizacyjnych, które mogą być używane. Aby wyjaśnić termin, możemy użyć definicji opracowanej przez Europejską Fundację w Dublinie, w której telepraca opisana jest jako "każda forma pracy podejmowanej przez pracownika, lub klienta poprzez zależną, autonomiczną pracę w domu, która jest regularnie podejmowana, obejmuje określony czas, w jednej lub większej ilości lokacji innych niż tradycyjne miejsce pracy, z użyciem technologii informacyjnych i/lub transmisji danych 1. Telepraca, w tej definicji umożliwia tworzenie i opracowywanie danych, informacji itd. poprzez użycie ICT. Poprzez telepracę można wyznaczyć cele do realizacji, zorganizować dystrybucję pracy w siebie, koordynować na odległość, kontrolować i ewaluować rezultaty działań i procedury zastosowane w metodach pracy. Czynniki włączone w zróżnicowanie telepracy mogą być technologiczne, organizacyjne lub społeczno-kulturalne. 1 Blainpain, R., The Legal and Contractual Situation of Teleworkers in the Member States of the European Union, Dublin, European Fondation, 1995, p

17 Pracownicze modele telepracy, uwarunkowane czynnikami technologicznymi, są następujące: - Telepraca off line: opracowywanie danych bez scentralizowanych połączeń i przy użyciu tradycyjnych środków: wysyłanie materiałów w formie papierowej i/lub wersji cyfrowej (dyskietka, CD-ROM, DVD itd.) odbierane przez pocztę. - Telepraca one way: połączenie przez terminale wideo i opracowywanie danych poprzez używanie specyficznego software'u, zdefiniowanego przez pracownika - Telepraca on line: połączenie poprzez Internet lub intranet, które umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym pomiędzy pracownikiem i pracodawcą i promuje lepszą integrację pracy samej w sobie. Pracownicze modele telepracy, uwarunkowane przez czynniki organizacyjne, są następujące: - Telepraca w domu (regulowana przez d.p.r. 8 Marca 1999, n. 70), którą charakteryzuje wysoki poziom autonomii i konieczność efektywnej komunikacji reprezentantów zatrudniającej firmy lub klientów, konieczność kontaktu i zdefiniowania zawartości, czasu i metod pracy. Ta forma pracy jest przeważnie używana przez osoby autonomiczne, lub wolnych zawodowców (np. dziennikarze, konsultanci, analitycy systemowi itd.) i przez pracowników zależnych, którzy posiadają kwalifikacje na różnych poziomach. Możliwe rozwiązania służą zapewnieniu, że działanie jest zorientowane na oczekiwane rezultaty i wysoką skuteczność komunikacji; - Telepraca w biurach satelickich - odległych geograficznie od biura centralnego, kiedy koszty są mniejsze. Ma to na celu zwiększenie obszaru działania firmy w związku ze wzrostem rynkowym. Unika się też konieczności codziennego dojazdu pracowników do centralnego biura; 16

18 - Telepraca w telecentrum, ta forma pracy na odległość oznacza ciągłą i/lub tymczasowe użycie centrów pracy przez pracowników, którzy czasowo lub na co dzień używają technologii dostępnych w powyższych centrach, osoby te to przeważnie pracownicy firm, osoby wykonujące wolny zawód itd. Pracownik, zamiast korzystać z przestrzeni firmy, pracuje w centrum zaadaptowanym do telepracy blisko swojego domu lub blisko miejsca, do którego firma została czasowo przeniesiona. Telecentrum może być firmą lub konsorcjum złożonym z firm, i może wynajmować miejsca dla indywidualnych pracowników lub administracji publicznej. Alternatywnie, miejsce to może być używane przez osoby indywidualne wywodzące się z różnych realiów lub firm, którzy mają potrzebę pracować w strukturze zaadaptowanej do pracy na odległość. W dodatku telecentrum może oferować różne rodzaje usług związane z potrzebami firm takie jak spotkania w salach konferencyjnych, dostęp do systemów wideo-komunikacyjnych, wyspecjalizowana biblioteka, centrum informacyjne, pokój socjalny itd. - Telefirma, lub firma na dystans lub firma, która dostarcza usługi na dystans, zatrudniająca zasoby ludzkie, które działają w danym obszarze i wykorzystują konieczne technologie w celu zapewnienia połączenia pomiędzy różnymi stacjami pracowniczymi. Społeczno-kulturowe czynniki związane z telepracą mogą być zdefiniowane jako: pozytywne efekty w systemie społecznym oraz kolektywnym społeczeństwie, mniej przeciążenia w ruchu ulicznym, mniej inwestycji w strukturę i infrastrukturę transportu publicznego, większa waloryzacja terytorialna np. wiejskich lub zacofanych obszarów. W zakresie telepracy, telepracownik operuje w systemie technologicznym, w ramach którego przezwyciężane są ograniczenia czasowe i przestrzenne, umożliwia mu/jej pracować poprzez użycie różnych instrumentów: - Software dla informacji i opracowywania danych; 17

19 - Zastosowania archiwizacji: dysk twardy, dysk CD, pamięci optyczne, itd.; - Zastosowania komunikacji w celu transmisji danych; - Wsparcie interakcji: platformy służące synchronicznej i asynchronicznej komunikacji; Wymienione wsparcie technologiczne i komunikacyjne umożliwia połączenia pomiędzy różnymi stacjami pracy, oraz tymi stacjami i biurem centralnym. W dodatku mobilna telepraca i praca w domu zbierają informacje i materiały. W tabelce poniżej (1A) 2, możemy zauważyć, jak telepraca może oferować rozmaite nietypowe szanse, przy jednoczesnym zachowaniu produktywności, wydajności, organizacji i elastyczności pracy: więcej wolności w pracy, tryb pracy dostosowany do poszczególnych potrzeb pracownika, zwiększenie czasu wolnego, eliminacja lub redukcja czasu na dojazd do pracy, zwiększony udział pracownika w życiu rodzinnym. W dodatku, ma miejsce redukcja kosztów w związku z delokalizacją i inwestowaniem w systemy informatyczne, telekomunikację i trening. Oprócz zalet, występują też czynniki negatywne, na przykład izolacja telepracownika w związku z przebywaniem z daleka od centralnego biura i innych pracowników, metody pracownicze, które jeśli nie w pełni rekompensują wspomniane aspekty społeczne, mogą spowodować poczucie wyobcowania, utratę możliwości wymiany doświadczenia i działań w środowisku pracowniczym, poprzez relacje zawodowe i towarzyskie. Poziom rozwoju telepracy w zakresie jej upowszechniania nadal nie odpowiada oczekiwaniom, zarówno europejskim i międzynarodowym. Do czynników ograniczających zalicza się trudność w używaniu telepracy dla pewnych produktów, oraz to iż nadal powszechne są tradycyjne metody organizacji pracy. Tab. A Korzyści i zagrożenia w związku z telepracą Korzyści Zagrożenia 2 18

20 Organizacje Oszczędność zarządzanie, struktury, wyposażenie itd.; Indiwidualni Wzrost zdolności produkcyjnej; Użycie różnych form pracy. Redukcja kosztów mobilności; Redukcja stresu związanego z dojazdem do pracy; Samodzielna regulacja działań pracowniczych poprzez lepsze zarządzanie czasem w ciągu dnia; Szansa zatrudnienia dla osób, mających trudności w związku z przemieszczaniem się do pracy; Możliwość Strach przed utratą bezpośredniej kontroli; Problemy w relacjach organizacji i pracowników; Utrata poczucia przynależności do firmy oraz spadek motywacji i produktywności pracowników; Dodatkowe koszty reorganizacji; Trening w celu przekwalifikowania pracowników; Mniejsza ochrona prywatności. Wzrost niepewnej i niekontrolowanej pracy; Utrata zarządzania i planowania; Wzrost zmęczenia i stresu; Zagrożenia zdrowotne pracowników; Redukcja widzialności strategii firmy, znaczenia umów, oraz możliwości rozwoju kariery pracownika; Utrata możliwości 19

21 zapewnienia miejsca formom kooperacji pracowniczej; Umocnienie relacji ze społecznością, w której dana osoba żyje. Kolektywy Redukcja mobilności powodowanej dojazdem do pracy, poprzez to zmniejszenie ruchu ulicznego i miejskiego zanieczyszczenia; Rozwój w obszarach ekonomicznie zacofanych; Szanse zatrudnienia dla grup dyskryminowanych w społeczeństwie; Tworzenie nowych usług i wzrost jakości; Redukcja różnicy dzielącej bogatsze i biedniejsze regiony; Nowe szanse w harmonii z turystyką i rolnictwem. Źródło: Oteri, Sbordone, 1996 "uczenia się na pracy" oraz profesjonalnego treningu w firmie; Kryzys w równowadze życia rodzinnego (w przypadku telepracy w domu) Wzrost niepewnych miejsc pracy i czarnego rynku; Rozproszenie siły roboczej; Redukcja aktywnego udziału w związku; Wykluczenie pewnych pracowników z dialogu społecznego; Transfer słabo wykwalifikowanych pracowników do peryferyjnych regionów świata rynku pracy. Telepraca i niepełnosprawność: szanse i perspektywy 20

22 Telepraca była z sukcesem przetestowana przez firmy i państwo włoskie, podjęto też różne inicjatywy w celu jej wypromowania, różne drogi jakimi może być wdrażana, jej zasady, możliwości jakie daje pracownikowi, użycie usług, w szczególności świat niepełnosprawnego pracownika, który jest nadal nieznany. Jest to jednakże niezaprzeczalną prawdą, że są istotne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę - różne formy niepełnosprawności i telepracy. Telepraca może oferować nowe szanse dla osób niepełnosprawnych w świecie pracy poprzez eliminację strukturalnych i mentalnych barier, zmęczenia i problemów z dojazdem do pracy, elastyczność przestrzenną i czasową i adaptację do indywidualnych potrzeb. Zapewnia to niepełnosprawnemu pracownikowi szansę do zademonstrowania i użycia jego/jej potencjału i zawodowych kompetencji, czyniąc je aktywnymi i dostępnymi zasobami dla społeczeństwa. Potencjał telepracy w odniesieniu do wprowadzania i integracji osób z fizycznymi, lub umysłowymi upośledzeniami w świat pracy, z respektowaniem tradycyjnych metod pracy oznacza, że obszar ten jest w zakresie zainteresowania znaczącego odsetka populacji. Jeden na dziesięciu obywateli europejskich jest niepełnosprawny: około 12% europejskiej populacji cierpi na jakąś formę niepełnosprawności, a od 6 do 8% osób cierpiących na niepełnosprawność ma mniej niż 60 lat. Znacząca część tej grupy znajduje się w wieku produkcyjnym, a wskaźnik ich zatrudnienia jest dużo niższy w porównaniu do reszty populacji. Jeżeli chcemy znaleźć przyczyny tego zjawiska, występują liczne bariery które utrudniają wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, bariery te mogą prowadzić także do wykluczenia na poziomie społecznym. Niektóre z nich związane są z przeszkodami fizycznymi, w związku z rodzajem niepełnosprawności, lub z ogólnymi tendencjami, które oznaczają, że ich potrzeby są postrzegane drugoplanowo, a problemy rozwiązywane dzięki wsparciu, a nie adaptacji. Środowiska pracownicze są notorycznie nieprzystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych: biura o zbyt małej powierzchni 21

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia. Wolontariat Europejski Erasmus+

Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia. Wolontariat Europejski Erasmus+ Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia Wolontariat Europejski Erasmus+ Erasmus+ Program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu Comenius Erasmus+ Edukacja szkolna Leonardo da

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Spełnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Spełnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wymagania dotyczące: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Gdańsk, 19.10.2015 Spełnienie zasady równości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014 Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Witamy! Projekt MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) rozwija się z sukcesem.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 2: Pomoce wzmacniające komunikację

Jednostka dydaktyczna 2: Pomoce wzmacniające komunikację Jednostka dydaktyczna 2: Pomoce wzmacniające komunikację Rada ogólna W ramach mniej lub bardziej złożonych strategii komunikacji, możesz skorzystać ze specyficznych pomocy, które ułatwiają tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie:

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie: TELEPRACA Opracowała Katarzyna Rocka Na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. Warszawa październik 2007

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie specjalistyczne

Oprogramowanie specjalistyczne Oprogramowanie specjalistyczne Syntezatory mowy 1. Loquendo programowy syntezator mowy. interfejs komunikacyjny SAPI 5. system operacyjny MS Windows XP, Windows Vista i Windows 7. obsługuje 32- i 64-bitowe

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Informacje ogólne Zadaniem analityka systemów komputerowych jest przeprowadzenie analizy systemów komputerowych oraz sprzętu komputerowego potrzebnego do konkretnych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA. Paulina Łajdanowicz

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA. Paulina Łajdanowicz NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Paulina Łajdanowicz DEFINICJA Długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski LEPSZA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA Szczęśliwsi pracodawcy! Szczęśliwsi pracownicy! Szczęśliwsi klienci! NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010 www.ele-55plus.eu Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Co? Międzynarodowe praktyki i staże są powszechnie znane oraz odgrywają coraz

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Maria Król POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Bardziej szczegółowo

Platforma komunikacji z Interesariuszami branży turystycznej. Usprawnienie komunikacji

Platforma komunikacji z Interesariuszami branży turystycznej. Usprawnienie komunikacji Platforma komunikacji z Interesariuszami branży turystycznej Usprawnienie komunikacji Jakie sągłówne bariery w rozwoju turystyki w Regionie? Wyniki dyskusji sprzed roku Nierozwinięta oferta turystyczna

Bardziej szczegółowo

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość 13. Jarosław Lipszyc współpraca: Katarzyna Sawko Projekt Cyfrowa przyszłość jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska od października 2011. Jednym z celów projektu, zrealizowanym w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów.

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów. Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie ok. 10 milionów. Początki telepracy sięgają lat 70. XIX w. Jednak prawdziwy rozwój tej formy zatrudnienia miał miejsce pod koniec XX w.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych Biuro: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 16/7 Tel. 22 468 87 73, www.stowarzyszeniestop.pl biuro@stowarzyszeniestop.pl SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

społeczno-zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami. Od niemal czterech lat

społeczno-zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami. Od niemal czterech lat Stowarzyszenie Twoje nowe możliwości od 2008 roku zajmuje się wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnościami w zdobywaniu wykształcenia. Pomysłodawcami byli Krzysztof Peda i Ariel Fecyk, którzy obecnie

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan umowa nr UDA-POKL /10 konkurs: POKL/2.4/2010/I

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan umowa nr UDA-POKL /10 konkurs: POKL/2.4/2010/I Diversity Index Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan umowa nr UDA-POKL.02.01.02-00-036/10 konkurs: POKL/2.4/2010/I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo