Program studiów dla kierunku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów dla kierunku"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym od roku akademickiego 2014 / 2015 Gorzów Wielkopolski 2014 r. 2

2

3 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Nazwa kierunku prowadzonych studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Język, w jakim prowadzone są zajęcia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Możliwość zatrudnienia absolwentów i dalszego kształcenia Ogólne cele kształcenia Wskazanie związku programu kształcenia z misją Uczelni i jej strategią rozwoju Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Zasady rekrutacji Przyporządkowanie kierunku studiów Informatyka do obszarów kształcenia Wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Efekty kształcenia Ogólne efekty kształcenia. Profil praktyczny Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela pokrycia obszarowych EK przez kierunkowe EK Matryca efektów kształcenia Plan studiów na kierunku Informatyka Struktura planów wraz z liczbą punktów ECTS Opis sposobu sprawdzenia EK (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta.. 21 Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Informatyka dołączone...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4. Karty przedmiotów Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymogi związane z ukończeniem studiów Wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych

4 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Charakterystyka studiów, dla których utworzony jest program kształcenia, obejmuje kilka podstawowych komponentów, które wynikają wprost z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia określającego m.in. ogólne warunki, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, warunki, jakie musi spełniać program kształcenia, tzn. opis efektów kształcenia i opis procesu kształcenia - program studiów. Prowadzenie kierunku studiów wymaga opracowania programu kształcenia dla tego kierunku i poziomu kształcenia oraz określonego profilu kształcenia zgodnie z podejściem tworzenia i realizowania programów kształcenia, bazującym na wykorzystywaniu efektów kształcenia. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Informatyka w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, określone zastały dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, i zostały przyjęte mocą Uchwały Senatu PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim nr 27/000/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku, jako efekty kształcenia dla programu kształcenia kierunku studiów Nazwa kierunku prowadzonych studiów Decyzja o nazwie kierunku powinna być adekwatna do zawartości programu kształcenia, zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia, a program studiów umożliwiał studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS, zgodnie z 5 ust 2 Rozporządzenia w sprawie warunków, co byłoby trudne w przypadku wąskiego kierunku i zatem sztywnym planem studiów, nie pozwalającym na szeroki wybór przedmiotu/zestawu przedmiotów, Uczelnia przyjęła szeroki zakres tematyczny studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, które przygotują do bardziej specjalistycznych studiów drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka prowadzone są w Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Poziom kształcenia Kierunek Informatyka w PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odpowiada poziomowi uzyskiwanych kwalifikacji pierwszego stopnia oraz studiom prowadzącym do uzyskania tych kwalifikacji. Ukończenie studiów na pierwszym stopniu kształcenia umożliwia kontynuację studiów drugiego stopnia w uczelniach prowadzących studia na drugim stopniu kształcenia na Informatyka lub pokrewnym kierunku Profil kształcenia Na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka realizowany będzie profil praktyczny. Profil studiów jest odrębną ścieżką studiowania, który prowadzi do uzyskania w większym zakresie szczególnych kompetencji. Studia o profilu praktycznym mają na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do 3

5 wykonywania pracy zawodowej. Kształcenie o profilu praktycznym na poziomie studiów pierwszego stopnia jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które zamierzają podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu tych studiów, nie przekreślając możliwości dalszego kształcenia w przyszłości, także o profilu ogólnoakademickim, a w szczególności charakteryzują się: 1. znacznym komponentem zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, 2. przewagą efektów kształcenia odnoszących się do wiedzy i umiejętności wspomagających działalność praktyczną, większą w porównaniu z profilem ogólnoakademickim, 3. przewagą aktywizujących metod kształcenia, metod programowych oraz metod praktycznych nad metodami podającymi i eksponującymi, 4. częściowym nabywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 5. częściową walidacją efektów kształcenia w środowisku potencjalnego miejsca pracy (praktyki, staże, wolontariat), które jest typowe dla absolwenta uzyskującego tytuł zawodowy inżyniera oraz ścisłymi więzami ze środowiskiem potencjalnych pracodawców, 6. prace dyplomowe stanowią projekty, których tematyka jest związana z problemami występującymi w środowisku pracy typowym dla absolwenta informatyki, realizowane zwykle w tym środowisku Forma studiów Program studiów na kierunku Informatyka realizowany jest w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zajęcia w formie studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia w formie studiów niestacjonarnych odbywają w piątek, sobotę i niedzielę, w wyznaczonych terminach zjazdów. Sesje egzaminacyjne dla studentów tej formy organizacyjnej planowane są w piątek, sobotę i w niedzielę. Organizacja roku akademickiego wprowadzana jest zarządzeniem Rektora PWSZ im. Jakuba z Paradyża w terminie pół roku przed rozpoczęciem roku akademickiego, i zawiera m.in. terminy zjazdów oraz sesji egzaminacyjnych, sesji zaliczeń i egzaminów poprawkowych Język, w jakim prowadzone są zajęcia Studia na kierunku Informatyka realizowane są w całości w języku polskim. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wybranych zajęć w języku angielskim i/lub niemieckim, w przypadku realizacji programu studiów studentów uczestniczących w wymianie międzyuczelnianej.

6 1.6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Studia na kierunku Informatyka kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy inżyniera. Egzamin dyplomowy odbywają się przed komisją egzaminacyjną. Szczegółową procedurę dyplomowania zawiera Regulamin Studiów Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Studia na kierunku Informatyka obejmują okres 3,5 roku i podzielone zostały na siedem semestrów nauki, w trakcie których student musi uzyskać 210 punktów ECTS Możliwość zatrudnienia absolwentów i dalszego kształcenia Studia na kierunku Informatyka stwarzają możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej. W procesie edukacyjnym kształtowana jest osobowość zawodowa, którą przedstawia sylwetka absolwenta danej specjalności. Absolwenci kierunku studiów Informatyka są przygotowani do twórczej pracy zawodowej, a ponadto osoby kończące studia magisterskie są przygotowane również pod kątem pracy naukowo-badawczej w Wydziałach i szkołach wyższych. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć również pracę w szkołach średnich, po przejściu dodatkowego szkolenia pedagogicznego, zaproponowanego także przez macierzystą uczelnię. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadać będą podstawową wiedzę w obszarze podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Dodatkowo Absolwent powinien zostać wyposażony w wiedzę z zakresu procesów planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulcji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku. Absolwenci posiadać będą umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i jej zastosowań, wykorzystywania najnowszych technologii oraz realizacji zadań w zespołach międzynarodowych. Program kształcenia umożliwiać będzie uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. W programie studiów, założono wybór jednej z pośród trzech specjalności: technologie multimedialne, mikroprocesorowe systemy sterowania i technologie internetowe. Specjalność: technologie multimedialne Po ukończeniu specjalności technologie multimedialne będziesz specjalistą zajmującym się: przetwarzaniem obrazu i dźwięku, tak w warunkach studyjnych jak i w środowisku Matlab pozwalającym przetwarzać obraz i dźwięk,

7 nagrywaniem obrazu i dźwięku tak w studio nagrań jak i z poza studiem, by po nagraniu zrealizować montaż w profesjonalnej reżyserce, programowaniem i tworzeniem aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania, animacją i wizualizacją 3D, na potrzeby komputerowej wizualizacji, animacji i gier, wykorzystaniem poznanych technologii multimedialnych do tworzenia gier komputerowych. Predyspozycje psychologiczne: dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność logicznego rozumowania i koncentracji, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy w zespole, wyobraźnia i myślenie twórcze. Specjalność: mikroprocesorowe systemy sterowania Ukończenie specjalności mikroprocesorowe systemy sterowania pozwoli Ci na wykonywanie zadań w przyszłym zawodzie, takich jak: zastosowania układów programowalnych do celów sterowania, automatyki i przetwarzania sygnałów w sprzęcie powszechnego użytku oraz aparaturze przemysłowej, projektowania systemów sterowania i automatycznej regulacji z wykorzystaniem sterowników PLC, programowania sterowników w oparciu o schematy drabinkowe i język IL, przetwarzania sygnałów w oparciu o numeryczne algorytmy implementowane w systemach mikroprocesorowych, wykorzystania komputerów PC do celów automatyki, sterowania i pomiarów, wykorzystania interfejsów cyfrowych stosowanych w nowoczesnych urządzeniach przemysłowych i aparaturze powszechnego użytku, programowania systemów mikroprocesorowych w assemblerze oraz językach wysokiego poziomu, takich jak Bascom i C, posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych do przetwarzania sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych (np. pomiary temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.), wykorzystywanych w urządzeniach codziennego użytku. Predyspozycje psychologiczne: uzdolnienia techniczne, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, wyobraźnia techniczna, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy w zespole. Specjalność: technologie internetowe Po ukończeniu specjalności technologie internetowe będziesz specjalistą zajmującym się: programowaniem aplikacji internetowych i portali internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem oraz realizacji szerokiej gamy usług, programowaniem urządzeń przenośnych np. w środowisku Windows, projektowaniem i wdrażaniem sieci typu WAN, uwzględniając elementy bezpieczeństwa w sieci, konfiguracją i obsługą urządzeń mobilnych (np. PDAMioP550),instalacją konfiguracją i obsługą urządzeń mobilnych (PDA Mio P550 ), instalacją i konfiguracja modułów GPS,

8 profesjonalnym korzystaniem z bogatego zasobu narządzi i technologii Google np. Google, Google maps, Google API, oprogramowaniem i wdrażaniem systemów typu CMS, podstawami projektowania rozproszonych i obiektowych baz danych. Predyspozycje psychologiczne: dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność logicznego rozumowania i koncentracji, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy w zespole, wyobraźnia i myślenie twórcze. W programie studiów przewidziano także moduły przedmiotów do wyboru, wzbogacające zdobytą wiedzę i umiejętności absolwenta, i wprowadzone z myślą o indywidualnych zainteresowaniach studenta jak i potrzebach rynku pracy. Propozycje tematów modułów będą dostosowywane do zmieniających się potrzeb studentów i otoczenia gospodarczego. Program studiów przewiduje możliwość wyboru modułu przedmiotów o tematyce: technologie komunikacji, zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach, zaawansowane programowanie gier komputerowych, E administracja. W toku 7 semestrów studiów inżynierskich studenci odbędą 8 tygodni praktyk zawodowych, 4 tygodnie na II roku studiów i 4 tygodnie na III. Studenci zweryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzą i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, a także zapoznają się z perspektywami na rynku pracy. Przewidujemy również realizację praktyk zagranicznych poprzez korzystanie z programu Leonardo da Vinci wspierającego staże i praktyki w firmach zagranicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, z możliwością ubiegania się następnie o przyjęcie na studia stopnia trzeciego Ogólne cele kształcenia Celem studiów na kierunku Informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny jest: C_W1 przekazanie wiedzy w zakresie wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, zasady, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą informatyką, procesami planowania i realizacji systemów informatycznych, eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku. C_W2 przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień odnoszących się do informatyki. C_W3 przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego niezbędnej dla rozumienia i tworzenia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. C_U1 wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych. C_U2 wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowania systemów, sieci i aplikacji, programowania aplikacji, modelowania systemów,

9 posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych. C_U3 wyrobienie umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania urządzeń komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych, oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich. C_K1 przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. C_K2 uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, współdziałanie w grupie i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne realizacje, kreatywność i przedsiębiorczość oraz potrzebę przekazywania informacji odnośnie osiągnięć technicznych i działania inżyniera Wskazanie związku programu kształcenia z misją Uczelni i jej strategią rozwoju Uchwalą Senatu nr 15/000/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku określona została misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, jako uczelni wypełniającej zadania edukacyjne, społeczne i kulturotwórcze, zgodne z zapisanymi wartościami i celami. W 2 Uchwały wskazano misję nadrzędną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przekształcenia jej w uczelnię akademicką, a jednym z działań w tym kierunku jest poszerzenie i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy. Inne wskazane działania, to stworzenie odpowiednich warunków dla podejmowania starań o uzyskiwanie na poszczególnych kierunkach uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Misja PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim realizowana jest za pomocą celów, które określone zostały w dokumencie Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na lata , przyjętym uchwałą Senatu w dniu 25 stycznia Celem nadrzędnym rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest po osiągnięciu wymaganego prawem poziomu nauki i edukacji uzyskanie statusu uczelni akademickiej. W założeniu ma to być Akademia Gorzowska. Realizacji celu nadrzędnego służą cele strategiczne spójne z celem 2. oraz związanych z nim 3. i 4. - wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz wynikające z nich cele operacyjne. Realizacja strategii rozwoju PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, daje podstawy do osiągnięcia przez Uczelnię i jej pracowników założonych celów praktyczno-wdrożeniowych. W ramach podmiotowych relacji zachodzących w Uczelni, kadra pedagogiczna kształtuje nawyki i nastawienia studentów, wpływa na poziom zaspokojenia ich potrzeb intelektualnokulturalnych. Plan życia studentów w dynamicznej rzeczywistości wymaga weryfikacji wartości, odpowiedzialności w dokonywanych wyborach, staje się głównym motywem skłaniającym ich do pracy nad sobą. Studenci coraz częściej w sposób naturalny odczuwają

10 potrzebę przyspieszenia własnego rozwoju. Zaspokojenie potrzeby indywidualnego rozwoju ujawnia się u nich poprzez ich aktywność, która charakteryzuje się dobrowolnością zgodną z kierunkiem obranych przez siebie dążeń i założonymi planami, realizowanymi także poprzez dalsze kształcenie Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni W Wydziale Technicznym PWSZ prowadzone jest także kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn, a od października 2013 prowadzone będzie kształcenie na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa. w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kierunek Informatyka został wyodrębniony w ramach obszaru kształcenia nauk technicznych, podobnie jak kierunek Mechanika i budowa maszyn i Inżynieria bezpieczeństwa także dla profilu praktycznego. Kierunki kształcenia są powiązane są z dyscyplinami naukowymi należącymi do dziedziny nauk technicznych obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Różnice w programach: kształcenia i studiów, dotyczą treści programowych, modułów i przedmiotów kształcenia specyficznych dla danego kierunku studiów. Kierunki studiów kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, będącego efektem realizacji takich samych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich Zasady rekrutacji Wymagania wstępne stawiane kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia I stopnia są mniej skomplikowane niż wymagania stawiane na poziomie drugim gdyż wynikają z zasad rekrutacji. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na innym kierunku w tej lub innej uczelni. Określenie wymagań poprzez podanie listy kierunków pierwszego i drugiego stopnia jest niemożliwe tym bardziej, że Uczelnie mogą wprowadzać nowe nazwy kierunków. Zgodnie z Uchwałą Senatu PWSZ nr 48/000/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014, na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164 poz. 1365, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzić będzie rekrutację na rok akademicki 2013/2014 w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia dopuszcza się wyłącznie osobę posiadającą świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie, w tym świadectwo uzyskane za granicą, o ile spełnia ono kryteria. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, na poszczególne kierunki i specjalności następuje na podstawie kryteriów ustalonych odrębnie dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową, oraz dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i przyjmują kandydatów w ramach wielkości przyjęć ustalonych przez Senat. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza listę przyjętych na studia i umieszcza na stronie internetowej uczelni. Ponadto kandydat niezwłocznie powiadamiany jest pisemnie o wyniku

11 rekrutacji. Wynik postępowania kandydat może również sprawdzić po zalogowaniu się na swoim koncie. Kandydat na studia zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną oraz złożyć wymagane dokumenty w ustalonym terminie i miejscu. Osoba przyjęta na studia zobowiązana jest w ciągu 7 dni od daty listu z informacją o przyjęciu na studia, dostarczyć do Biura Spraw Studenckich: a) oryginał świadectwa dojrzałości, b) oświadczenie o podjęciu studiów, c) dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks. Niedopełnienie ww. warunku spowoduje skreślenie osoby z listy zakwalifikowanych na studia. Osoby niezakwalifikowane na studia z powodu braku miejsc zostają wpisane na listę rezerwową. Osobom niezakwalifikowanym na studia, a wpisanym na listę rezerwową, Komisja może zaproponować w miarę posiadanych wolnych miejsc przyjęcie na inny kierunek, na który obowiązują takie same warunki kwalifikacji. Kandydaci z listy rezerwowej są przyjmowani w miejsce osób zakwalifikowanych na studia w sytuacji, gdy te nie podejmą studiów lub złożą rezygnację ze studiów, nie później jednak niż do 31 października 2013 r. Szczegółowy opis zasad rekrutacji dla kandydatów na kierunek Informatyka znajduje się na stronie internetowej Uczelni: Przyporządkowanie kierunku studiów Informatyka do obszarów kształcenia Kierunek studiów Informatyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych. Przedmiot badań Informatyka jest obszarem praktyk technicznych. Informatyka to nauka związana z przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Informatyka zajmuje się projektowaniem systemów i sieci, projektowaniem i programowaniem aplikacji, jak również modelowaniem systemów. Informatyka ukierunkowania jest również na posługiwanie się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi oraz stosowanie nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych. Informatyka stwarza możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej i specjalistycznej w zakresie znajomości podstawowych metod, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z nauką jaką jest Informatyka. Szansa nabycia umiejętności wiąże się z procesami planowania i realizacji eksperymentów w procesie przygotowania, tak z udziałem metod stymulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku a także oceny przydatności stosowanych metod i narzędzi oraz kształtowania osobowości zawodowej, świadomej ważności społecznych skutków działalności inżynierskiej Wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Na podstawie nowego podziału obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin, o którym szerzej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku, w sprawie obszarów wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowej

12 i artystycznej, zapisano wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Do wyróżnionych ośmiu obszarów wiedzy należy: obszar nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, medycznych i obszar sztuki. Informatykę zaliczono do obszaru wiedzy nauk technicznych W ramach każdego obszaru wyróżnione zostały dziedziny nauki/dziedziny sztuki. W obszarze nauk technicznych wyróżniono dziedzinę nauk technicznych. Informatykę zaliczono do dziedziny nauk technicznych Do dziedziny nauk technicznych przynależy 22 dyscypliny naukowe, w którym występuje informatyka, która należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązana z takimi dyscyplinami naukowymi jak mechanika, telekomunikacja, automatyka i robotyka oraz budowa i eksploatacja maszyn.

13 2. Efekty kształcenia Kierunku studiów Informatyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych. Wybranie efektów kształcenia z obszaru nauk technicznych w ramach praktycznego profilu kształcenia w przypadku studiów inżynierskich daje możliwość pokrycia kompetencji inżynierskich przez kierunkowe efekty kształcenia wybrane z obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, gdyż obejmują one wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich Ogólne efekty kształcenia. Profil praktyczny W wyniku kształcenia na kierunku Informatyka, absolwent powinien posiąść ogólną wiedzę i umiejętności praktyczne w następujących obszarach wiedzy: podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich, procesy planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych jak i w rzeczywistym środowisku. W procesie edukacyjnym kształtowana będzie osobowość zawodowa, świadoma ważności i zrozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Absolwent powinien zostać wyposażony w nowoczesną wiedzę i umiejętności praktycznego jej stosowania umożliwiające mu w przyszłości uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Dodatkowo Absolwent powinien: 1) posługiwać się specjalistycznych oprogramowaniem do cyfrowego przetwarzania sygnałów, w tym przetwarzania obrazu, dźwięku i mowy, korzystać z bogatego zasobu narządzi i technologii internetowych, 2) projektować i programować aplikacje internetowe i portale internetowe, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem oraz realizacji szerokiej gamy usług, projektować rozproszone i obiektowe bazy danych, 3) modelować systemy komputerowe z wykorzystaniem narzędzi i technologii informatycznych, 4) projektować sieci typu LAN i WAN, zarządzać sieciami komputerowymi, 5) stosować układy programowalne do celów sterowania, automatyki i przetwarzania sygnałów w sprzęcie powszechnego użytku oraz aparaturze przemysłowej, 6) projektować systemy sterowania, przetwarzać sygnały w oparciu o numeryczne algorytmy implementowane w systemach mikroprocesorowych, 7) wykorzystania komputerów PC do celów automatyki, sterowania i pomiarów, 8) wykorzystywać interfejsy cyfrowe stosowane w nowoczesnych urządzeniach przemysłowych i aparaturze powszechnego użytku, 9) posługiwać się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi; 10) stosować nowoczesne urządzenia i podzespoły peryferyjnych do przetwarzania sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych (np. pomiary temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.). 12

14 2.2. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Relacje między przyjętymi efektami kierunkowymi dla kierunku Informatyka a efektami obszarowymi nauk technicznych przyporządkowanych temu kierunkowi, zostały zaprezentowane w Tabeli 1. Zdefiniowane kierunkowe efekty kształcenia (EK) i ich relacje z efektami obszarowymi określone zostały jako odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszarów nauk technicznych. Objaśnienia oznaczeń w symbolach efektów kształcenia: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia P profil praktyczny W (po podkreślniku) kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Tabela 1. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszaru nauk technicznych. Oznaczenie efektu kształcenia określonego dla programu kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 Opis efektów kształcenia dla kierunku studiów informatyka Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów informatyka absolwent: W I E D Z A ma wiedzę z zakresu matematyki obejmującą analizę matematyczną, algebrę liniową z geometrią analityczną, matematykę dyskretną oraz metody probabilistyczne i statystykę, niezbędne do: 1) formułowania i rozwiązywania problemów w języku analizy matematycznej, algebry liniowej, 2) weryfikacji hipotez w badaniach inżynierskich, 3) wnioskowania i projektowania probabilistycznego ma wiedzę z zakresu fizyki obejmującą m. in. mechanikę, termodynamikę, zagadnienia elektromagnetyzmu, fizyki ośrodków skondensowanych, nanotechnologii, podstaw nowoczesnych technologii i urządzeń, także komputerów ma wiedzę z zakresu opisywania problemów wyrażonych w języku naturalnym ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą przetwarzanie informacji, architekturę i organizację systemów komputerowych, bezpieczeństwo systemów komputerowych, budowę sieci i aplikacji sieciowych ma wiedzę szczegółową obejmującą podstawy elektroniki i miernictwa, zasady budowy układów elektrycznych i elektronicznych Oznaczenie efektu kształcenia określonego dla obszaru kształcenia, do którego odnosi się efekt kierunkowy T1P_W01 T1P_W02 T1P_W04 T1P_W09 T1P_W01 T1P_W04 T1P_W05 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W03 T1P _W04 T1P_W02 T1P_W04 T1P_W07 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W08

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo