Program studiów dla kierunku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów dla kierunku"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym od roku akademickiego 2014 / 2015 Gorzów Wielkopolski 2014 r. 2

2

3 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Nazwa kierunku prowadzonych studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Język, w jakim prowadzone są zajęcia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Możliwość zatrudnienia absolwentów i dalszego kształcenia Ogólne cele kształcenia Wskazanie związku programu kształcenia z misją Uczelni i jej strategią rozwoju Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Zasady rekrutacji Przyporządkowanie kierunku studiów Informatyka do obszarów kształcenia Wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Efekty kształcenia Ogólne efekty kształcenia. Profil praktyczny Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela pokrycia obszarowych EK przez kierunkowe EK Matryca efektów kształcenia Plan studiów na kierunku Informatyka Struktura planów wraz z liczbą punktów ECTS Opis sposobu sprawdzenia EK (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta.. 21 Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Informatyka dołączone...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4. Karty przedmiotów Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymogi związane z ukończeniem studiów Wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych

4 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Charakterystyka studiów, dla których utworzony jest program kształcenia, obejmuje kilka podstawowych komponentów, które wynikają wprost z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia określającego m.in. ogólne warunki, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, warunki, jakie musi spełniać program kształcenia, tzn. opis efektów kształcenia i opis procesu kształcenia - program studiów. Prowadzenie kierunku studiów wymaga opracowania programu kształcenia dla tego kierunku i poziomu kształcenia oraz określonego profilu kształcenia zgodnie z podejściem tworzenia i realizowania programów kształcenia, bazującym na wykorzystywaniu efektów kształcenia. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Informatyka w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, określone zastały dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, i zostały przyjęte mocą Uchwały Senatu PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim nr 27/000/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku, jako efekty kształcenia dla programu kształcenia kierunku studiów Nazwa kierunku prowadzonych studiów Decyzja o nazwie kierunku powinna być adekwatna do zawartości programu kształcenia, zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia, a program studiów umożliwiał studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS, zgodnie z 5 ust 2 Rozporządzenia w sprawie warunków, co byłoby trudne w przypadku wąskiego kierunku i zatem sztywnym planem studiów, nie pozwalającym na szeroki wybór przedmiotu/zestawu przedmiotów, Uczelnia przyjęła szeroki zakres tematyczny studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, które przygotują do bardziej specjalistycznych studiów drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka prowadzone są w Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Poziom kształcenia Kierunek Informatyka w PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odpowiada poziomowi uzyskiwanych kwalifikacji pierwszego stopnia oraz studiom prowadzącym do uzyskania tych kwalifikacji. Ukończenie studiów na pierwszym stopniu kształcenia umożliwia kontynuację studiów drugiego stopnia w uczelniach prowadzących studia na drugim stopniu kształcenia na Informatyka lub pokrewnym kierunku Profil kształcenia Na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka realizowany będzie profil praktyczny. Profil studiów jest odrębną ścieżką studiowania, który prowadzi do uzyskania w większym zakresie szczególnych kompetencji. Studia o profilu praktycznym mają na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do 3

5 wykonywania pracy zawodowej. Kształcenie o profilu praktycznym na poziomie studiów pierwszego stopnia jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które zamierzają podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu tych studiów, nie przekreślając możliwości dalszego kształcenia w przyszłości, także o profilu ogólnoakademickim, a w szczególności charakteryzują się: 1. znacznym komponentem zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, 2. przewagą efektów kształcenia odnoszących się do wiedzy i umiejętności wspomagających działalność praktyczną, większą w porównaniu z profilem ogólnoakademickim, 3. przewagą aktywizujących metod kształcenia, metod programowych oraz metod praktycznych nad metodami podającymi i eksponującymi, 4. częściowym nabywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 5. częściową walidacją efektów kształcenia w środowisku potencjalnego miejsca pracy (praktyki, staże, wolontariat), które jest typowe dla absolwenta uzyskującego tytuł zawodowy inżyniera oraz ścisłymi więzami ze środowiskiem potencjalnych pracodawców, 6. prace dyplomowe stanowią projekty, których tematyka jest związana z problemami występującymi w środowisku pracy typowym dla absolwenta informatyki, realizowane zwykle w tym środowisku Forma studiów Program studiów na kierunku Informatyka realizowany jest w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zajęcia w formie studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia w formie studiów niestacjonarnych odbywają w piątek, sobotę i niedzielę, w wyznaczonych terminach zjazdów. Sesje egzaminacyjne dla studentów tej formy organizacyjnej planowane są w piątek, sobotę i w niedzielę. Organizacja roku akademickiego wprowadzana jest zarządzeniem Rektora PWSZ im. Jakuba z Paradyża w terminie pół roku przed rozpoczęciem roku akademickiego, i zawiera m.in. terminy zjazdów oraz sesji egzaminacyjnych, sesji zaliczeń i egzaminów poprawkowych Język, w jakim prowadzone są zajęcia Studia na kierunku Informatyka realizowane są w całości w języku polskim. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wybranych zajęć w języku angielskim i/lub niemieckim, w przypadku realizacji programu studiów studentów uczestniczących w wymianie międzyuczelnianej.

6 1.6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Studia na kierunku Informatyka kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy inżyniera. Egzamin dyplomowy odbywają się przed komisją egzaminacyjną. Szczegółową procedurę dyplomowania zawiera Regulamin Studiów Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Studia na kierunku Informatyka obejmują okres 3,5 roku i podzielone zostały na siedem semestrów nauki, w trakcie których student musi uzyskać 210 punktów ECTS Możliwość zatrudnienia absolwentów i dalszego kształcenia Studia na kierunku Informatyka stwarzają możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej. W procesie edukacyjnym kształtowana jest osobowość zawodowa, którą przedstawia sylwetka absolwenta danej specjalności. Absolwenci kierunku studiów Informatyka są przygotowani do twórczej pracy zawodowej, a ponadto osoby kończące studia magisterskie są przygotowane również pod kątem pracy naukowo-badawczej w Wydziałach i szkołach wyższych. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć również pracę w szkołach średnich, po przejściu dodatkowego szkolenia pedagogicznego, zaproponowanego także przez macierzystą uczelnię. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadać będą podstawową wiedzę w obszarze podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Dodatkowo Absolwent powinien zostać wyposażony w wiedzę z zakresu procesów planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulcji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku. Absolwenci posiadać będą umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i jej zastosowań, wykorzystywania najnowszych technologii oraz realizacji zadań w zespołach międzynarodowych. Program kształcenia umożliwiać będzie uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. W programie studiów, założono wybór jednej z pośród trzech specjalności: technologie multimedialne, mikroprocesorowe systemy sterowania i technologie internetowe. Specjalność: technologie multimedialne Po ukończeniu specjalności technologie multimedialne będziesz specjalistą zajmującym się: przetwarzaniem obrazu i dźwięku, tak w warunkach studyjnych jak i w środowisku Matlab pozwalającym przetwarzać obraz i dźwięk,

7 nagrywaniem obrazu i dźwięku tak w studio nagrań jak i z poza studiem, by po nagraniu zrealizować montaż w profesjonalnej reżyserce, programowaniem i tworzeniem aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania, animacją i wizualizacją 3D, na potrzeby komputerowej wizualizacji, animacji i gier, wykorzystaniem poznanych technologii multimedialnych do tworzenia gier komputerowych. Predyspozycje psychologiczne: dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność logicznego rozumowania i koncentracji, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy w zespole, wyobraźnia i myślenie twórcze. Specjalność: mikroprocesorowe systemy sterowania Ukończenie specjalności mikroprocesorowe systemy sterowania pozwoli Ci na wykonywanie zadań w przyszłym zawodzie, takich jak: zastosowania układów programowalnych do celów sterowania, automatyki i przetwarzania sygnałów w sprzęcie powszechnego użytku oraz aparaturze przemysłowej, projektowania systemów sterowania i automatycznej regulacji z wykorzystaniem sterowników PLC, programowania sterowników w oparciu o schematy drabinkowe i język IL, przetwarzania sygnałów w oparciu o numeryczne algorytmy implementowane w systemach mikroprocesorowych, wykorzystania komputerów PC do celów automatyki, sterowania i pomiarów, wykorzystania interfejsów cyfrowych stosowanych w nowoczesnych urządzeniach przemysłowych i aparaturze powszechnego użytku, programowania systemów mikroprocesorowych w assemblerze oraz językach wysokiego poziomu, takich jak Bascom i C, posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych do przetwarzania sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych (np. pomiary temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.), wykorzystywanych w urządzeniach codziennego użytku. Predyspozycje psychologiczne: uzdolnienia techniczne, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, wyobraźnia techniczna, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy w zespole. Specjalność: technologie internetowe Po ukończeniu specjalności technologie internetowe będziesz specjalistą zajmującym się: programowaniem aplikacji internetowych i portali internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem oraz realizacji szerokiej gamy usług, programowaniem urządzeń przenośnych np. w środowisku Windows, projektowaniem i wdrażaniem sieci typu WAN, uwzględniając elementy bezpieczeństwa w sieci, konfiguracją i obsługą urządzeń mobilnych (np. PDAMioP550),instalacją konfiguracją i obsługą urządzeń mobilnych (PDA Mio P550 ), instalacją i konfiguracja modułów GPS,

8 profesjonalnym korzystaniem z bogatego zasobu narządzi i technologii Google np. Google, Google maps, Google API, oprogramowaniem i wdrażaniem systemów typu CMS, podstawami projektowania rozproszonych i obiektowych baz danych. Predyspozycje psychologiczne: dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność logicznego rozumowania i koncentracji, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy w zespole, wyobraźnia i myślenie twórcze. W programie studiów przewidziano także moduły przedmiotów do wyboru, wzbogacające zdobytą wiedzę i umiejętności absolwenta, i wprowadzone z myślą o indywidualnych zainteresowaniach studenta jak i potrzebach rynku pracy. Propozycje tematów modułów będą dostosowywane do zmieniających się potrzeb studentów i otoczenia gospodarczego. Program studiów przewiduje możliwość wyboru modułu przedmiotów o tematyce: technologie komunikacji, zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach, zaawansowane programowanie gier komputerowych, E administracja. W toku 7 semestrów studiów inżynierskich studenci odbędą 8 tygodni praktyk zawodowych, 4 tygodnie na II roku studiów i 4 tygodnie na III. Studenci zweryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzą i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, a także zapoznają się z perspektywami na rynku pracy. Przewidujemy również realizację praktyk zagranicznych poprzez korzystanie z programu Leonardo da Vinci wspierającego staże i praktyki w firmach zagranicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, z możliwością ubiegania się następnie o przyjęcie na studia stopnia trzeciego Ogólne cele kształcenia Celem studiów na kierunku Informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny jest: C_W1 przekazanie wiedzy w zakresie wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, zasady, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą informatyką, procesami planowania i realizacji systemów informatycznych, eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku. C_W2 przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień odnoszących się do informatyki. C_W3 przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego niezbędnej dla rozumienia i tworzenia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. C_U1 wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych. C_U2 wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowania systemów, sieci i aplikacji, programowania aplikacji, modelowania systemów,

9 posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych. C_U3 wyrobienie umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania urządzeń komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych, oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich. C_K1 przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. C_K2 uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, współdziałanie w grupie i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne realizacje, kreatywność i przedsiębiorczość oraz potrzebę przekazywania informacji odnośnie osiągnięć technicznych i działania inżyniera Wskazanie związku programu kształcenia z misją Uczelni i jej strategią rozwoju Uchwalą Senatu nr 15/000/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku określona została misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, jako uczelni wypełniającej zadania edukacyjne, społeczne i kulturotwórcze, zgodne z zapisanymi wartościami i celami. W 2 Uchwały wskazano misję nadrzędną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przekształcenia jej w uczelnię akademicką, a jednym z działań w tym kierunku jest poszerzenie i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy. Inne wskazane działania, to stworzenie odpowiednich warunków dla podejmowania starań o uzyskiwanie na poszczególnych kierunkach uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Misja PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim realizowana jest za pomocą celów, które określone zostały w dokumencie Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na lata , przyjętym uchwałą Senatu w dniu 25 stycznia Celem nadrzędnym rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest po osiągnięciu wymaganego prawem poziomu nauki i edukacji uzyskanie statusu uczelni akademickiej. W założeniu ma to być Akademia Gorzowska. Realizacji celu nadrzędnego służą cele strategiczne spójne z celem 2. oraz związanych z nim 3. i 4. - wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz wynikające z nich cele operacyjne. Realizacja strategii rozwoju PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, daje podstawy do osiągnięcia przez Uczelnię i jej pracowników założonych celów praktyczno-wdrożeniowych. W ramach podmiotowych relacji zachodzących w Uczelni, kadra pedagogiczna kształtuje nawyki i nastawienia studentów, wpływa na poziom zaspokojenia ich potrzeb intelektualnokulturalnych. Plan życia studentów w dynamicznej rzeczywistości wymaga weryfikacji wartości, odpowiedzialności w dokonywanych wyborach, staje się głównym motywem skłaniającym ich do pracy nad sobą. Studenci coraz częściej w sposób naturalny odczuwają

10 potrzebę przyspieszenia własnego rozwoju. Zaspokojenie potrzeby indywidualnego rozwoju ujawnia się u nich poprzez ich aktywność, która charakteryzuje się dobrowolnością zgodną z kierunkiem obranych przez siebie dążeń i założonymi planami, realizowanymi także poprzez dalsze kształcenie Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni W Wydziale Technicznym PWSZ prowadzone jest także kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn, a od października 2013 prowadzone będzie kształcenie na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa. w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kierunek Informatyka został wyodrębniony w ramach obszaru kształcenia nauk technicznych, podobnie jak kierunek Mechanika i budowa maszyn i Inżynieria bezpieczeństwa także dla profilu praktycznego. Kierunki kształcenia są powiązane są z dyscyplinami naukowymi należącymi do dziedziny nauk technicznych obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Różnice w programach: kształcenia i studiów, dotyczą treści programowych, modułów i przedmiotów kształcenia specyficznych dla danego kierunku studiów. Kierunki studiów kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, będącego efektem realizacji takich samych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich Zasady rekrutacji Wymagania wstępne stawiane kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia I stopnia są mniej skomplikowane niż wymagania stawiane na poziomie drugim gdyż wynikają z zasad rekrutacji. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na innym kierunku w tej lub innej uczelni. Określenie wymagań poprzez podanie listy kierunków pierwszego i drugiego stopnia jest niemożliwe tym bardziej, że Uczelnie mogą wprowadzać nowe nazwy kierunków. Zgodnie z Uchwałą Senatu PWSZ nr 48/000/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014, na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164 poz. 1365, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzić będzie rekrutację na rok akademicki 2013/2014 w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia dopuszcza się wyłącznie osobę posiadającą świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie, w tym świadectwo uzyskane za granicą, o ile spełnia ono kryteria. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, na poszczególne kierunki i specjalności następuje na podstawie kryteriów ustalonych odrębnie dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową, oraz dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i przyjmują kandydatów w ramach wielkości przyjęć ustalonych przez Senat. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza listę przyjętych na studia i umieszcza na stronie internetowej uczelni. Ponadto kandydat niezwłocznie powiadamiany jest pisemnie o wyniku

11 rekrutacji. Wynik postępowania kandydat może również sprawdzić po zalogowaniu się na swoim koncie. Kandydat na studia zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną oraz złożyć wymagane dokumenty w ustalonym terminie i miejscu. Osoba przyjęta na studia zobowiązana jest w ciągu 7 dni od daty listu z informacją o przyjęciu na studia, dostarczyć do Biura Spraw Studenckich: a) oryginał świadectwa dojrzałości, b) oświadczenie o podjęciu studiów, c) dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks. Niedopełnienie ww. warunku spowoduje skreślenie osoby z listy zakwalifikowanych na studia. Osoby niezakwalifikowane na studia z powodu braku miejsc zostają wpisane na listę rezerwową. Osobom niezakwalifikowanym na studia, a wpisanym na listę rezerwową, Komisja może zaproponować w miarę posiadanych wolnych miejsc przyjęcie na inny kierunek, na który obowiązują takie same warunki kwalifikacji. Kandydaci z listy rezerwowej są przyjmowani w miejsce osób zakwalifikowanych na studia w sytuacji, gdy te nie podejmą studiów lub złożą rezygnację ze studiów, nie później jednak niż do 31 października 2013 r. Szczegółowy opis zasad rekrutacji dla kandydatów na kierunek Informatyka znajduje się na stronie internetowej Uczelni: Przyporządkowanie kierunku studiów Informatyka do obszarów kształcenia Kierunek studiów Informatyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych. Przedmiot badań Informatyka jest obszarem praktyk technicznych. Informatyka to nauka związana z przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Informatyka zajmuje się projektowaniem systemów i sieci, projektowaniem i programowaniem aplikacji, jak również modelowaniem systemów. Informatyka ukierunkowania jest również na posługiwanie się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi oraz stosowanie nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych. Informatyka stwarza możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej i specjalistycznej w zakresie znajomości podstawowych metod, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z nauką jaką jest Informatyka. Szansa nabycia umiejętności wiąże się z procesami planowania i realizacji eksperymentów w procesie przygotowania, tak z udziałem metod stymulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku a także oceny przydatności stosowanych metod i narzędzi oraz kształtowania osobowości zawodowej, świadomej ważności społecznych skutków działalności inżynierskiej Wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Na podstawie nowego podziału obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin, o którym szerzej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku, w sprawie obszarów wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowej

12 i artystycznej, zapisano wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Do wyróżnionych ośmiu obszarów wiedzy należy: obszar nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, medycznych i obszar sztuki. Informatykę zaliczono do obszaru wiedzy nauk technicznych W ramach każdego obszaru wyróżnione zostały dziedziny nauki/dziedziny sztuki. W obszarze nauk technicznych wyróżniono dziedzinę nauk technicznych. Informatykę zaliczono do dziedziny nauk technicznych Do dziedziny nauk technicznych przynależy 22 dyscypliny naukowe, w którym występuje informatyka, która należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązana z takimi dyscyplinami naukowymi jak mechanika, telekomunikacja, automatyka i robotyka oraz budowa i eksploatacja maszyn.

13 2. Efekty kształcenia Kierunku studiów Informatyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych. Wybranie efektów kształcenia z obszaru nauk technicznych w ramach praktycznego profilu kształcenia w przypadku studiów inżynierskich daje możliwość pokrycia kompetencji inżynierskich przez kierunkowe efekty kształcenia wybrane z obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, gdyż obejmują one wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich Ogólne efekty kształcenia. Profil praktyczny W wyniku kształcenia na kierunku Informatyka, absolwent powinien posiąść ogólną wiedzę i umiejętności praktyczne w następujących obszarach wiedzy: podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich, procesy planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych jak i w rzeczywistym środowisku. W procesie edukacyjnym kształtowana będzie osobowość zawodowa, świadoma ważności i zrozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Absolwent powinien zostać wyposażony w nowoczesną wiedzę i umiejętności praktycznego jej stosowania umożliwiające mu w przyszłości uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Dodatkowo Absolwent powinien: 1) posługiwać się specjalistycznych oprogramowaniem do cyfrowego przetwarzania sygnałów, w tym przetwarzania obrazu, dźwięku i mowy, korzystać z bogatego zasobu narządzi i technologii internetowych, 2) projektować i programować aplikacje internetowe i portale internetowe, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem oraz realizacji szerokiej gamy usług, projektować rozproszone i obiektowe bazy danych, 3) modelować systemy komputerowe z wykorzystaniem narzędzi i technologii informatycznych, 4) projektować sieci typu LAN i WAN, zarządzać sieciami komputerowymi, 5) stosować układy programowalne do celów sterowania, automatyki i przetwarzania sygnałów w sprzęcie powszechnego użytku oraz aparaturze przemysłowej, 6) projektować systemy sterowania, przetwarzać sygnały w oparciu o numeryczne algorytmy implementowane w systemach mikroprocesorowych, 7) wykorzystania komputerów PC do celów automatyki, sterowania i pomiarów, 8) wykorzystywać interfejsy cyfrowe stosowane w nowoczesnych urządzeniach przemysłowych i aparaturze powszechnego użytku, 9) posługiwać się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi; 10) stosować nowoczesne urządzenia i podzespoły peryferyjnych do przetwarzania sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych (np. pomiary temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.). 12

14 2.2. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Relacje między przyjętymi efektami kierunkowymi dla kierunku Informatyka a efektami obszarowymi nauk technicznych przyporządkowanych temu kierunkowi, zostały zaprezentowane w Tabeli 1. Zdefiniowane kierunkowe efekty kształcenia (EK) i ich relacje z efektami obszarowymi określone zostały jako odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszarów nauk technicznych. Objaśnienia oznaczeń w symbolach efektów kształcenia: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia P profil praktyczny W (po podkreślniku) kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Tabela 1. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszaru nauk technicznych. Oznaczenie efektu kształcenia określonego dla programu kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 Opis efektów kształcenia dla kierunku studiów informatyka Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów informatyka absolwent: W I E D Z A ma wiedzę z zakresu matematyki obejmującą analizę matematyczną, algebrę liniową z geometrią analityczną, matematykę dyskretną oraz metody probabilistyczne i statystykę, niezbędne do: 1) formułowania i rozwiązywania problemów w języku analizy matematycznej, algebry liniowej, 2) weryfikacji hipotez w badaniach inżynierskich, 3) wnioskowania i projektowania probabilistycznego ma wiedzę z zakresu fizyki obejmującą m. in. mechanikę, termodynamikę, zagadnienia elektromagnetyzmu, fizyki ośrodków skondensowanych, nanotechnologii, podstaw nowoczesnych technologii i urządzeń, także komputerów ma wiedzę z zakresu opisywania problemów wyrażonych w języku naturalnym ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą przetwarzanie informacji, architekturę i organizację systemów komputerowych, bezpieczeństwo systemów komputerowych, budowę sieci i aplikacji sieciowych ma wiedzę szczegółową obejmującą podstawy elektroniki i miernictwa, zasady budowy układów elektrycznych i elektronicznych Oznaczenie efektu kształcenia określonego dla obszaru kształcenia, do którego odnosi się efekt kierunkowy T1P_W01 T1P_W02 T1P_W04 T1P_W09 T1P_W01 T1P_W04 T1P_W05 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W03 T1P _W04 T1P_W02 T1P_W04 T1P_W07 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W08

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

II. Opis zakładanych efektów kształcenia

II. Opis zakładanych efektów kształcenia II. Opis zakładanych efektów kształcenia 2.1. Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów Informatyka o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Gdynia, maj 2012 r. SPIS TRESCI Strona I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ROFIL PRAKTYCZNY.. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2012 r. 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów... 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Załącznik do uchwały Nr /2016 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Techniczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 660 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów należy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 12 do uchwały nr 437/ 06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Inżynieria bezpieczeństwa poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Opis zdefiniowanych przez Zakład Informatyki efektów kształcenia przedstawia poniższa tabela. Tabela - Efekty kształcenia zdefiniowane dla kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

AUTOMATYKA i ROBOTYKA AUTOMATYKA i ROBOTYKA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia Automatyka i Robotyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Ropa Naftowa i Produkty

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Architektura krajobrazu Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Informatyzacja Technologii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów. Elektronika i Telekomunikacja. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym. Akademii Morskiej w Gdyni

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów. Elektronika i Telekomunikacja. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym. Akademii Morskiej w Gdyni Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2012 r. 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Kod efektu kierunkowego K1I_W01 K1I_W02 K1I_W03 K1I_W04 K1I_W05 K1I_W06 K1I_W07 K1I_W08 K1I_W09 K1I_W10 Kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Nazwa kierunku: BIOINFORMATYKA 2. OBSZARY KSZTAŁCENIA: P nauki przyrodnicze; X nauki ścisłe; T nauki techniczne; Inż. efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich UMIEJSCOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Dyplomowanie i praktyka

Dyplomowanie i praktyka Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia niestacjonarne Praktyczny A - Informacje ogólne P R

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Zakładane efekty dla kierunku WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ELEKTRONIKA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 8 do uchwały Senatu WAT nr 212/III/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka E. Dyplomowanie i praktyka E.1 Seminarium dyplomowe E.2 Praca dyplomowa E.3 Egzamin dyplomowy E.4 Praktyka

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik 6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo