SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Rynek Kleparski 4/ Kraków Tel. (012) Fax. (012) godziny urzędowania: w dni robocze od 8.00 do Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KIK/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej u.p.z.p. Opracowanie turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Wartość zamówienia nie przekracza EURO Specyfikacja niniejsza zawiera 43 strony Zatwierdzam dnia : r.

2 Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu 1. Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3 NAZWA ZAMÓWIENIA: Opracowanie turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KIK/ TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 3

4 Spis treści: 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Oznaczenie Wykonawcy Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wymagania dotyczące wadium Wysokość wadium Forma wadium Miejsce i sposób wniesienia wadium Termin wniesienia wadium Zwrot wadium Utrata wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowania Oferty Wymagania podstawowe Forma Oferty Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ Zebranie Wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty Zmiana złożonej Oferty Miejsce i termin otwarcia Ofert Tryb otwarcia Ofert Zwrot Oferty Termin związania Ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert Oferta z rażąco niską ceną Uzupełnienie Oferty Tryb oceny Ofert Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek Wykluczenie Wykonawcy Odrzucenie Oferty Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Informacje o umowie w sprawie zamówienia publicznego Unieważnienie postępowania Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów Podwykonawstwo

5 39. Wykaz załączników do niniejszej IDW Nazwa i adres Zamawiającego: Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Rynek Kleparski 4/ Kraków POLSKA NIP: Regon: tel.: +48 (012) fax.:+48 (012) Oznaczenie Wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielania zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p., o wartości szacunkowej poniżej euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 1735). 4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną na system Android oraz ios dla subregionu gorlickosadeckiego w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Projekt jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Krakowie, w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Powiatem Nowosądeckim oraz Małopolską Organizacją Turystyczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Cel opracowania portalu i aplikacji mobilnej Turystyczny portal internetowy oraz aplikacja mobilna dla subregionu ma pełnić rolę merytoryczną (baza wiedzy) oraz angażującą społeczność skupioną wokół aktywności oraz atrakcji oferowanych przez subregion. Funkcje społecznościowe obejmują wtyczki 5

6 społecznościowe: Facebook (like-box, share-box), Twitter, Pinterest, wyślij mailem. Dzięki temu dedykowany portal i aplikacja będzie nie tylko encyklopedią, zbiorem opisów oraz zdjęć, ale przede wszystkim będzie angażował swoich użytkowników. Ważnym elementem portalu i aplikacji będzie interaktywna mapa subregionu z zaznaczonymi atrakcjami podzielonymi na kategorie. Po kliknięciu w daną lokalizację uzyska się więcej informacji na temat miejsca opis, historia, ciekawostki, ceny, multimedia (np. filmy promocyjne). Rozwiązanie to umożliwi turyście zaplanowanie trasy zwiedzania, na podstawie udostępnionych informacji będzie on także mógł zaznaczyć miejsca, które chce odwiedzić. Z kolei wybierając którąś z tras, będzie mógł wydrukować gotowy miniprzewodnik lub dzięki aplikacji skorzystać z niej w trybie offline lub online na swoim smartfonie i rozpocząć aktywność turystyczną według własnych preferencji. Serwis musi być dostępny w dwóch wersjach, zwykłej i mobilnej, zawierających tę samą treść lub wykonanie go jako responsywnej strony, tzn. takiej, która sama dostosowuje się do wielkości ekranu, niezależnie od tego, czy jest to ekran komputera, tabletu bądź smartfona. Serwis musi także być dostępny w dwóch wersjach językowych, polskiej oraz angielskiej. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: I. Bazy danych 1. Funkcjonalności: a) internetowa baza danych oparta na MySQL zawierająca możliwość kategoryzowania danych, tworzenia i filtrowania po parametrach (od strony interfejsu), łączenia obiektów w agregaty. Parametry przypisane do danego agregatu mogą być globalne (dla wszystkich agregatów) oraz charakterystyczne (tylko dla danego agregatu), b) możliwość tworzenia relacji między obiektami a trasami oraz obiektami a wydarzeniami, c) możliwość poszerzania o kolejne wpisy dodawane przez użytkowników, pod warunkiem autoryzacji wpisu przez administratora, d) prezentacja szlaków tematycznych (ok. 150 punktów POI) opracowanych merytorycznie przez Wykonawcę po obszarze gorlicko-sądeckim (przykładowe tematy: szlak architektury drewnianej, SPA i uzdrowiska). Każdy szlak będzie składał się z nazwy, p i wycieczki), będzie składać się z: nazwy, parametrów opisujących (rodzaj, długość, trudność, czas etc.) zdjęć, opisu oraz pliku GPX z śladem (nagranym w terenie) wraz z zaznaczonymi waypointami, ich opisami i zdjęciami. Plik GPX naniesiony zostanie na mapę. Szlaki mają być prezentacją wycieczki-gotowego pomysłu na spędzenie dnia-dwóch dni na terenie subregionu gorlicko-sądeckiego. Mogą to być zaplanowane co do czasu pomysły na zwiedzanie (przykład: przyjazd o godz. 9 do miejsca X, śniadanie/poranna kawa (moduł w aplikacji wyświetlający najbliższe kawiarnie), następnie trasa tematyczna (moduł zobacz jeszcze w okolicy), zakończenie trasy w punkcie Y (moduł gdzie zjeść, moduł inne atrakcje: np. na popołudnie: np. miejsca piknikowe dla dzieci, atrakcje na wieczór: np. basen, kino etc.), 6

7 e) prezentacja opracowanych merytoryczne przez Wykonawcę 5-10 questów terenowych po subregionie gorlicko-sądeckim, f) prezentacja wszystkich treści będzie dwujęzyczna: polska i angielska. Wykonawca zapewni profesjonalne tłumaczenie wykonane przez dyplomowanych tłumaczy języka angielskiego mających doświadczenie w tłumaczeniu tekstów o tematyce turystycznej oraz korektę native speakera (osoby dla której język angielski jest językiem ojczystym). 2. Zarządzenie treścią: a) baza danych będzie wspólną dla wszystkich komponentów systemu. Wszystkie rekordy będą pojawiać się z jednego centrum, a ich aktualizacja będzie się odbywać z poziomu jednego, wspólnego CMS, b) system zarządzania treścią będzie wspólny dla bazy danych portalu i aplikacji. System ma umożliwiać administrowanie treścią przez kilku użytkowników, c) baza danych będzie kompatybilna z pozostałymi elementami sytemu czyli portalem i aplikacją mobilną. 3. Dane do bazy: a) Wykonawca wprowadzi do bazy co najmniej 400 obiektów (rekordów POI) dotyczących obiektów (przyrodniczych, historycznych, kulturalnych, noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych) znajdujących na obszarze powiatu gorlickosądeckiego, b) każdy z rekordów ma zawierać takie informacje jak: nazwa, współrzędne GPS wraz zaznaczoną pozycją na mapie, dane teleadresowe (adres, adres , strona WWW, nr telefonu), godziny otwarcia, zdjęcia (1-4 na obiekt), opis oraz parametry opisowe do bazy, c) baza danych zostanie opracowana na podstawie wytycznych i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, d) Zamawiający zleca Wykonawcy pozyskanie informacji (opisy, zdjęcia, lokalizacja GPS, tłumaczenia) w ilości: teksty do portalu i aplikacji - ok. 90 stron A4 (1800 znaków na stronie) opis ok szlaków turystycznych/propozycji wycieczek + opis ok. 250 POI + ok. 25 stron A4 dla 10 questów gier terenowych opracowanych merytorycznie w formie wierszowanej, zgodnej z ideą questingu. Wykonawca odbędzie min 2 całodzienne spotkania warsztatowe na terenie subregionu gorlickosądeckiego obejmujące warsztaty i szkolenie społeczności lokalnej w obsłudze i funkcjonowaniu questów, zdjęcia ok. 100 fotografii wykonanych na opisywanych szlakach w bardzo dobrych warunkach pogodowych traki gpx zapis ok km tras opisywanych szlaków (ok km na szlak) oraz ok. 200 POI, a także 10 questów. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się przetestować questy w terenie po ich wykonaniu, tłumaczenia tekstów i wszystkich informacji zawartych na portalu i w aplikacjach na język angielski - wymagane profesjonalne tłumaczenie wykonane przez dyplomowanych tłumaczy języka angielskiego mających doświadczenie w tłumaczeniu tekstów o tematyce turystycznej wraz z korektą native speakera. Wykonawca powinien założyć ok., 120 stron A4 (1800 znaków) do tłumaczenia na język angielski, mapa obszaru powiatu gorlicko-sądeckiego zostanie ona wykonana przez Wykonawcę w 3-ch zoomach. Przykładowa mapa rysunkowa stanowiąca 7

8 wzór wykonania dla Wykonawcy dostępna jest pod linkiem: (http://www.powiat.nowy-sacz.pl/edc_media/med_tiny_mce_uploads/files/ mapka_atrakcji_na_www.png). Wykonawca wykona również obiekty rysunkowe na mapę w ilości ok. 50 szt. Przykład rysunków pod w/w linkiem do mapy. e) Wykonawca wygeneruje Zamawiającemu ok. 80 QR kodów kierujących do wskazanych przez Zamawiającego stron w aplikacji i/lub WWW. II. Portalu internetowego 1. Funkcjonalności: a) możliwość atrakcyjnego zaprezentowania walorów (przyrodniczych, historycznych, kulturowych, gastronomicznych, noclegowych, rozrywkowych) obszaru powiatu gorlicko-sądeckiego, b) propozycje spędzenia wolnego czasu na terenie powiatu gorlicko-sądeckiego przez możliwość wykorzystania szlaków tematycznych, c) Informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych, d) planner filtrujący z bazy danych informacje służące zaplanowaniu wycieczki po obszarze gorlicko-sądeckim, za jego pomocą użytkownik będzie mógł ustalić swoje preferencje dotyczące miejsc które chce odwiedzić, rodzaju aktywności, odległości, czasu trwania etc. Możliwość pobrania w formie śladu GPS skonfigurowanej trasy wycieczki. Przykładowe filtry: Miejscowość (miejscowość oraz obszar znajdujący się w promieniu 50km), Ilość dni (suwak: od 1 godziny do 1 tygodnia), Transport: o samochód, o rower, o pieszo, Atrakcje, Itp. e) rysunkowa mapa obszaru powiatu gorlicko-sądeckiego zostanie wykonana przez Wykonawcę w 3-ch zoomach oraz zostanie skalibrowana z mapami z ogólnie dostępnych systemów (np. Google Maps lub Open Street Maps) tak aby umożliwić płynne przejście z mapy rysunkowej na mapę ogólnie dostępną, f) możliwość pobrania aplikacji mobilnej w postaci odnośników do sklepów: Google Play i App Store, g) możliwość wstawiania przez administratora i moderatora filmów z serwisu youtube, h) Social Media: - - możliwość przekierowania do oficjalnych profili subregionu prowadzonych na najpopularniejszych serwisach (np. Facebook, Twitter, Pinterest, Google +), - Facebook Like Box okno zawierające wpisy dotyczące subregionu na Facebooku, i) Newsletter: - możliwość zapisu na newsletter, - możliwość wysyłki aktualnych ofert, promocji, aktualności i zapowiedzi ważnych wydarzeń, - informacja o dostępności kodów QR przy atrakcjach subregionu. - prognoza pogody w subregionie. 8

9 j) podpięcie strony: w obecnym kształcie, jako podstronę i umieszczenie na portalu internetowym banera, który będzie do tej strony przekierowywał, k) możliwość dostosowania lay out portalu internetowego do potrzeb osób niedowidzących: - zdefiniowanie kontrastowych styli tła i czcionek oraz stworzenie menu umożliwiających ich zmianę, - nie blokowanie możliwości powiększania czcionek w przeglądarce. 2. CMS - system zarządzania treścią: a) dostępny z poziomu przeglądarki, b) różne poziomy dostępu (super administrator, administrator, moderator, end-user), zarządzanie uprawnieniami, c) tworzenie, usuwanie, edytowanie treści: miejsca, obiekty, artykuły, galerie (zdjęciowe oraz filmowe), wydarzenia, d) umożliwienie importowania danych ze wskazanych miejsc, które należą lub są powiązane z zamawiającym, e) maksymalna możliwa dowolność zarządzania kategoriami, grupowaniem obiektów, tworzeniem parametrów opisowych (charakterystycznych dla danych typów obiektu), f) eksport treści do wszystkich komponentów systemu, g) możliwa podmiana pewnych określonych elementów graficznych, h) zarządzanie multimediami, i) obsługa dwóch wersji językowych, j) edytor tekstu wraz z obsługą html w standardzie WYSIWYG, k) możliwość utworzenia iframe/ wlepki portalu na innych stronach (fragment kodu html wstawiony do kodu innej strony), l) zarządzanie wszystkimi komponentami systemu (baza danych, portal, aplikacja mobilna). III. Aplikacji na systemy ios oraz Android 1. Zawartość merytoryczna aplikacji: a) informacje o atrakcjach obszaru gorlicko-sądeckiego, b) ekran główny strona główna podzielona na kategorie główne: np. miejsca (obiekty), trasy, artykuły/informacje/aktualności, czytników kodów QR, gry terenowe -questy, c) szlaki tematyczne po obszarze gorlicko-sądeckim prezentujące: opis, zdjęcia, profil wysokościowy trasy połączony z geolokalizacją GPS, d) wykorzystanie GPS, e) działanie w trybie online i offline f) mapa z zaznaczonymi wszystkimi obiektami oraz pozycją użytkownika. Podkład mapowy: Open Street Maps, Google Maps lub natywny dla danego systemu, g) wizytówki obiektów wpisanych do bazy, h) czytnik kodów QR, za pomocą którego, po zeskanowaniu kodu, użytkownik będzie mógł otworzyć dowolną stronę internetową lub stronę w aplikacji, 2. Funkcjonalność: a) planer możliwość stworzenia swojego własnego planu zwiedzania dodawanie obiektów do planera oraz wyświetlanie ich na mapie. 9

10 b) moduł questowy gier terenowych. Sposób działania questów w aplikacji mobilnej: z ekranu głównego użytkownik wybiera quest, na ekranie wstępnym pojawiają się podstawowe informacje dotyczące questu wraz z mapą dojazdową do punktu startowego, po zapoznaniu się z informacjami podstawowymi i dotarciu do punktu startowego użytkownik rozpoczyna quest. Quest jest podzielony na etapy - zagadki. Każda zagadka składa się z: części dotyczącej lokalizacji zagadki - wskazuje miejsce zagadki miejsce to wyświetla się na mapie. Dzięki zastosowaniu GPS użytkownik widzi odległość swojej pozycji od punktu zagadki. Gdy użytkownik znajdzie się w promieniu 25 metrów tego miejsca otrzymuje powiadomienie dźwiękowe o tym fakcie oraz dostaje dostęp do zagadki, zagadki właściwej - zagadkę rozwiązuje wpisując hasło, które należy odgadnąć będąc w miejscu zadania. Po rozwiązaniu zagadki aktywuje się przycisk następna i pojawia się na mapie przejście do następnego miejsca zadania. W przypadku, gdy użytkownik nie może sobie poradzić z danym zadaniem może je rozwiązać automatycznie klikając w ikonę podpowiedzi ( pomoc ). Quest kończy się wpisaniem kodu, który jest dostępny w miejscu ostatniej zagadki questu. Miejsca zagadek mogą być ilustrowane zdjęciami. Dodatkowo aplikację trzeba wzbogacić modułem ciekawe miejsca - przewodnikiem po atrakcjach turystycznych okolic questu. 3. Szczegółowe parametry: a) aplikacje natywna, b) wersje systemów: ios 6, Android 2.3 i wyższe, c) szata graficzna dostosowana do wytycznych Zamawiającego, d) aplikacja korzysta z ogólnie dostępnych podkładów mapowych, e) obiekty podzielone na kategorie, f) możliwości sortowania danych, g) wizytówka obiektu oprócz elementów opisanych przy bazie danych posiada funkcjonalności dzielenia się w serwisach społecz h) możliwość wyboru numeru telefonu powoduje połączenie telefoniczne z poziomu aplikacji, i) możliwość przejścia między wizytówkami (tzw. wiązanie obiektów) w relacji trasa - obiekty oraz wydarzenie obiekt, j) obsługa galerii z multitouch oraz zdjęć panoramicznych, k) wykorzystanie GPS, l) obsługa filmów z serwisów zewnętrznych przede wszystkim youtube, m) czytnik kodów QR, n) obsługa powiadomień push, o) wspólny system zarządzania treścią dla aplikacji, portalu i bazy danych. Dokładny sposób działania poszczególnych funkcjonalności oraz konkretne rozwiązania ich realizacji zostaną doprecyzowane na etapie projektu funkcjonalnego. Wybrane docelowo rozwiązania mogą różnić się sposobem działania od opisanych w niniejszym dokumencie z zastrzeżeniem, że nie mogą wpływać na koszt realizacji zamówienia i ostateczną wartość oferty Wykonawcy. 10

11 W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub nazw własnych dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Warunki dodatkowe: 1) Portal jest elementem realizacji Strategii Promocji Turystycznej Subregionu Nowosądecko-Gorlickiego, toteż jego struktura powinna odpowiadać założeniom określonym w strategii. 2) Wykonawca odpowiada za organizację konsultacji merytorycznych w terenie. Podstawy opracowania portalu: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały stanowiące badawczoanalityczną podstawę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia: a) dokument Strategii Promocji Turystycznej Subregionu Nowosądecko-Gorlickiego, b) dostęp do serwera i domeny www, na których ma zostać uruchomiony portal. Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą: 1) Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji, konsultacji lub wskazywania w przedstawianych materiałach obszarów wymagających uzupełnienia lub zmian na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu materiałów przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wprowadzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wykonawca może odmówić wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego uzupełnień lub zmian, w tym przypadku zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownego uzasadnienia. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego przedstawionego przez Wykonawcę uzasadnienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia ww. uzupełnień i zmian. 3) W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminów, o których mowa w pkt. 2) lub zgłaszania przez Zamawiającego dodatkowych uwag, poza trybem opisanym w pkt. 2), Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian, przy czym termin wprowadzania dodatkowych zmian zgłoszonych przez Zamawiającego nie będzie wliczany do czasu wykonania umowy, od którego liczne są kary umowne za nieterminową realizację umowy. 4) Przewiduje się min. 4 sesje strategiczne z Zamawiającym: a) sesja pierwsza w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy: zaprezentowanie przez Wykonawcę metodyki pracy, ustalenie harmonogramu realizacji zamówienia, b) sesja druga w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy: prezentacja wstępnych propozycji, linii graficznej portalu internetowego i aplikacji, c) sesja trzecia w terminie do 80 dni roboczych od podpisania umowy: prezentacja postępu prac nad portalem i aplikacją, wytyczne do wersji ostatecznej, d) sesja czwarta w terminie na min. 30 dni przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy, prezentacja portalu i aplikacji w wersji ostatecznej, akceptacja przedmiotu zamówienia. 11

12 Forma przygotowania i dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu: a) wdrożenie portalu na serwerze Zamawiającego pod przekazanym przez Zamawiającego adresem www domeny. b) wdrożenie aplikacji do sklepów Google Play i App Store i utrzymanie na koncie Wykonawcy. c) zapewnienie serwisu technicznego portalu, bazy danych i aplikacji, przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy. d) przekazanie praw autorskich do materiałów graficznych i tekstowych wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zlecenia oraz udzielenie licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na Oprogramowanie i CMS dla portalu i aplikacji. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie projektowania stron WWW Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego 5. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 7.Informacja o ofercie wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Termin wykonania zamówienia. 1. Niniejsze zamówienie powinno zostać wykonane najpóźniej w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi niezwłocznie od daty jej zawarcia. 3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odbiorze całości przedmiotu umowy do momentu ostatecznego rozliczenia umowy). 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 12

13 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi lub usług polegających na wykonaniu: - minimum jednego portalu internetowego z trasami turystycznymi i interaktywną mapą zrealizowanych wraz z aplikacją natywną na urządzenia mobilne i opartych na 1 CMS (system do zarządzania treścią), - minimum 2 aplikacji natywnych na urządzenia mobilne o podobnym przedmiocie zamówienia do przedmiotu niniejszego postępowania czyli turystycznej aplikacji mobilnej obsługującej pobieranie mapy do trybu offline i posiadającej funkcjonalności obsługi bazy danych miejsc, wydarzeń i tras gdzie każda z tych aplikacji jest wykonanych na 2 systemy Android i ios, oraz przynajmniej 1 aplikację posiadającą funkcję obsługującą gry terenowe, dla systemów Android i ios, o wartości usługi co najmniej ,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych* usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - dowodów**, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy), * Wykonawca samodzielnie ustala, które usługi uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie usług oraz tylko dla tych przedstawia dowody. ** Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wczesnej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w miejsce poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w 1 ust. 1 pkt 3 poprzednio 13

14 obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć: - oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do IDW, o braku podstaw do wykluczenia oraz stosowne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt IDW. - oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do IDW, o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o ile dotyczy). 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do IDW. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 14

15 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, prócz dokumentów wymienionych poniżej, Zamawiający żąda złożenia podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenia złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich uczestników ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia). 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.1.2) IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych we wskazanym okresie głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2) oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.2) polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p, 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być przedmiotowe oświadczenia złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 punkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 punkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 15

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow. Kraków: Opracowanie turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe w obszarze narzędzi programistycznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe w obszarze narzędzi programistycznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe w obszarze narzędzi programistycznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo