Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usług bankowości telefonicznej i internetowej na rzecz Klientów. 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 3. Każdy Klient przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy, jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług bankowości telefonicznej i internetowej. 5. Bank udostępnia w sposób wskazany w ust. 2 powyżej wzór Umowy oraz Umów produktowych. 6. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: 1) Autoryzacja zatwierdzenie złożonej dyspozycji kodem autoryzacji; 2) Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości), zwana dalej Bankiem; 3) Bankowość internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość elektroniczną i niniejszego Regulaminu usługa dostępu do Rachunków, świadczona przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Klienta. W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji Bankowość internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Klienta zbiór procedur wykorzystywanych przez Klienta do składania Zleceń płatniczych; 4) Bankowość mobilna forma korzystania z Bankowości internetowej udostępniana przez Bank na rzecz Klienta przy wykorzystaniu aplikacji bankowości mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu mobilnym; 5) Bankowość telefoniczna wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość elektroniczną i niniejszego Regulaminu usługa dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, realizacji dyspozycji złożonych przez Klienta oraz dostępie do informacji o Rachunkach, świadczona przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem telefonu z wybieraniem tonowym; 6) Bankowość elektroniczna Bankowość internetowa i Bankowość telefoniczna; 7) Contact Center jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ). Contact Center służy do udzielania informacji Klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank oraz świadczy usługi związane z prowadzeniem i obsługą produktów oferowanych przez Bank; 8) Dostawca Zleceniodawcy Bank; 9) Dokument tożsamości ważny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu; 10) Dyspozycja lub Operacja Zlecenie Płatnicze, oświadczenie woli Klienta Bankowości elektronicznej (zlecenie) złożone za pośrednictwem systemu Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej w zakresie udostępnionych funkcjonalności tej bankowości i autoryzowane w sposób właściwy dla danego systemu określony w niniejszym Regulaminie lub Umowie; 11) Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 12) Fotopłatność polecenie przelewu złożone przez Klienta za pomocą Urządzenia mobilnego z aktywną Bankowością mobilną, gdzie dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o skan kodu QR (Quick Response) wykonany przy pomocy Urządzenia mobilnego; 13) Hasło internetowe unikalny ciąg znaków służący do dodatkowej weryfikacji Klienta przez Bank w Bankowości Internetowej; 14) Hasło mobilne unikalny ciąg znaków służący do weryfikacji tożsamości Klienta przez Bank w ramach Bankowości mobilnej; 15) Hasło jednorazowe kod SMS stanowiący unikalny ciąg cyfr lub liter przesyłany przez Bank Klientowi celem potwierdzenia operacji realizowanej poprzez System transakcyjny; 16) Hasło telefoniczne unikalny ciąg cyfr służący do dodatkowej weryfikacji Klienta przez Bank w Bankowości telefonicznej; 17) ikasa aplikacja płatności mobilnych (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność), umożliwiająca Klientowi dokonanie Płatności ikasa przy użyciu Nośnika Płatności Mobilnych powiązanego z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w złotych, który został udostępniony w Bankowości internetowej. 18) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowę z Bankiem jako konsument; 19) Kod Autoryzacji żądana przez System transakcyjny kombinacja numerów przekazanych w wiadomości SMS, określana jako kod SMS, konieczna do autoryzacji dyspozycji składanych przez Klienta w bankowości internetowej;

2 20) Kod PIN żądana przez Bankowość mobilną kombinacja znaków konieczna do Autoryzacji Dyspozycji, ustalana przez Klienta za pośrednictwem Bankowości internetowej; 21) Kod ipin 4-cyfrowa kombinacja znaków służąca do uzyskania dostępu do aplikacji ikasa. Klient może nadać kod ipin wyłącznie z poziomu Bankowości internetowej, natomiast zmiany kodu ipin może dokonać z poziomu Bankowości internetowej oraz w aplikacji ikasa. 22) Kod uwierzytelniający jednorazowy sześciocyfrowy kod wraz z kodem kreskowym generowany przez aplikację ikasa na żądanie Klienta, służący do inicjowania Płatności ikasa: 23) Komunikat Komunikat dla Klientów zawierający informacje dotyczące świadczenia przez Bank usług za pośrednictwem Systemu bankowości telefonicznej i internetowej. Komunikat jest udostępniany na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku oraz w witrynie internetowej; 24) Konsultant Contact Center pracownik Contact Center, obsługujący aktualnych i potencjalnych Klientów. 25) Login ustalony ciąg znaków identyfikujący Klienta w bankowości internetowej oraz w Bankowości mobilnej 26) Moment otrzymania Dyspozycji moment, w którym Dyspozycja przekazana bezpośrednio przez Klienta lub pośrednio przez Odbiorcę, albo za jego pośrednictwem została otrzymana przez Bank; 27) Nośnik Płatności Mobilnych - urządzenie telekomunikacyjne (telefon komórkowy lub tablet) z dostępem do Internetu, obsługujące język programowania Java, wyposażone w system operacyjny Android (od wersji 2.2 wzwyż), ios (od wersji 5.0 wzwyż), Windows Phone (w wersji 8.0 wzwyż). 28) Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Zlecenia Płatniczego; 29) Operacja Dyspozycja wykonania Transakcji Płatniczej za pomocą polecenia przelewu, w tym stałych zleceń lub przy użyciu instrumentu płatniczego; 30) Paragony usługa przeznaczona dla Posiadaczy Bankowości Internetowej, dostępna w Bankowości Mobilnej Getin Banku umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Internetowej przypisanie zdjęcia paragonu do wybranej Transakcji Płatniczej za pośrednictwem Bankowości Mobilnej. Usługa zostanie udostępniona od momentu przekazania przez Bank komunikatu umieszczonego w Witrynie Internetowej. 31) Płatność ikasa Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu aplikacji ikasa zainstalowanej na Nośniku Płatności Mobilnych, polegająca na transferze środków do Odbiorcy w ciężar rachunku powiązanego z tym Nośnikiem Płatności Mobilnych. 32) Polecenie przelewu Zlecenie Płatnicze polegające na obciążeniu Rachunku Klienta określoną kwotą oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy; 33) Polecenie Zapłaty Zlecenie Płatnicze realizowane wyłącznie w złotych polskich inicjowane przez Odbiorcę, polegające na obciążeniu określoną kwotą Rachunku i uznaniu ta kwotą Rachunku Odbiorcy, na podstawie udzielonej przez Klienta zgody na obciążenie Rachunku; 34) Przelew Alternatywny polecenie przelewu (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) złożone przez Klienta w oparciu o aplikację informatyczną, udostępnianą w ramach Bankowości Internetowej, umożliwiającą uzupełnienie numeru rachunku Odbiorcy samodzielnie przez Odbiorcę przy wykorzystaniu wiadomości SMS lub . Wiadomość SMS lub przesyłana jest przez Klienta odpowiednio na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej Odbiorcy i zawiera link do aplikacji informatycznej, umożliwiającej Odbiorcy uzupełnienie numeru rachunku niezbędnego do prawidłowego wykonania polecenia przelewu: 35) Przelew Społecznościowy polecenie przelewu (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) złożone przez Klienta w oparciu o aplikację informatyczną, umożliwiającą uzupełnienie numer rachunku Odbiorcy samodzielnie przez Odbiorcę przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook. Przelewy Społecznościowe wykonywane są w ramach następujących limitów kwotowych: jednorazowy do 50 zł, dzienny do 200 zł; 36) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwierany i prowadzony dla Klientów Banku na podstawie Umowy jako Rachunek indywidualny (dla jednego Posiadacza); 37) Regulamin Regulamin korzystania z bankowości telefonicznej i internetowej witryna Getinonline. 38) Regulaminy produktów Regulaminy dotyczące Umów produktowych; 39) SMS Info płatna usługa świadczona przez Bank, polegająca na przekazywaniu Klientowi wiadomości SMS lub zawierających informacje o Operacjach wykonanych przez Klienta w ramach produktów Banku; 40) Symbol unikalny wzór ruchu palca na ekranie Urządzenia mobilnego służący do weryfikacji tożsamości Klienta przez Bank w ramach Bankowości mobilnej; 41) Strony Klient i Bank; 42) System transakcyjny aplikacja dostępna poprzez logowanie w ramach witryny internetowej umożliwiająca korzystanie z bankowości internetowej; 43) Tabela/Tabele opłat i prowizji Tabele opłat i prowizji dla poszczególnych czynności bankowych objętych Umowami produktowymi Getin Noble Bank SA; 44) Tabela/Tabele oprocentowania Tabele oprocentowania dla poszczególnych czynności bankowych objętych Umowami produktowymi Getin Noble Bank SA; 45) Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 46) Umowa Umowa o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej witryna Getinonline i wykonywanie czynności bankowych; 47) Umowa Ramowa umową ramową w rozumieniu przepisów UUP jest umowa, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin; 48) Umowy produktowe Umowy o wykonywanie czynności bankowych, stanowiące część Umowy ramowej

3 49) Unikatowy identyfikator to odpowiednio: a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych; 50) Urządzenie mobilne urządzenie telekomunikacyjne wyposażone w system operacyjny Android (od wersji 2.2 wzwyż) lub ios (od wersji 5.0 wzwyż o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) i dostęp do Internetu (telefon komórkowy, smartphone); 51) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.); 52) Witryna internetowa strona internetowa 53) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Zleceniodawcy lub Odbiorcy skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej w rozumieniu przepisów UUP; 54) Zleceniodawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu. Zasady udostępniania Bankowości internetowej i telefonicznej 2 1. Bankowość telefoniczna i internetowa udostępniana jest na podstawie Umowy. 2. Klient składa wniosek o zawarcie Umowy: a) przez Internet na stronie wypełniając wniosek formularz Umowy lub b) przez telefon w trakcie rozmowy z konsultantem Contact Center uzgadniając istotne warunki Umowy. 3. Po złożeniu wniosku Klient otrzymuje od Banku na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem złożenia wniosku i loginem. Jednocześnie Klient na wskazany we wniosku nr telefonu komórkowego otrzymuje wiadomość SMS zawierającą Hasło internetowe oraz Hasło telefoniczne. 4. Klient akceptuje treść Umowy w Internecie za pomocą Loginu i Hasła internetowego lub potwierdza konsultantowi Contact Center fakt zapoznania się z istotnymi warunkami Umowy. W przypadku składania wniosku przez telefon treść Umowy dostępna będzie dla Klienta w Systemie transakcyjnym najpóźniej następnego Dnia roboczego. 5. Po akceptacji treści Umowy przez Klienta w Serwisie transakcyjnym lub po potwierdzeniu przez Klienta istotnych warunków Umowy przez telefon Bank sporządza i podpisuje Umowę w formie pisemnej i dostarcza ją Klientowi pocztą kurierską na adres wskazany przez Klienta. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dokumentem tożsamości, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta pod Umową. 6. Identyfikacja i weryfikacja Klienta przeprowadzana jest zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.) (dalej: Ustawa o przeciwdziałaniu). Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości: 1) w przypadku obywatela polskiego (Rezydenta) na podstawie dowodu osobistego; w przypadku okazania paszportu Klient obowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania, 2) w przypadku obywatela obcych państw (Rezydenta) na podstawie karty pobytu, w przypadku okazania dokumentu, który nie zawiera numeru PESEL, Klient obowiązany jest okazać inny dokument zawierający numer PESEL, 3) w przypadku obywatela obcych państw (Nierezydenta) na podstawie paszportu wydanego w kraju pochodzenia; w przypadku okazania dokumentu, który nie zawiera adresu, Klient obowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania; w przypadku gdy Klient jest mieszkańcem Unii Europejskiej może okazać dowód osobisty wydany w kraju pochodzenia. 7. Zgodnie z treścią ustawy o której mowa w ust. 6 powyżej Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 8. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, rozwiązania umowy, nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 9. Klient zobowiązany jest podać adres do korespondencji, na który Bank będzie przesyłał wyciągi, informacje o zmianie Regulaminu, umów oraz Tabeli opłat i prowizji oraz wszelką korespondencję przesyłaną w związku z zawartymi z Bankiem umowami. 10. Po zwrocie podpisanego egzemplarza Umowy za pośrednictwem kuriera do Banku Klient otrzymuje pełny dostęp do Bankowości internetowej i telefonicznej. O udostępnieniu systemów Bank informuje Klienta w wiadomości Umowę uważa się za zawartą z chwilą złożenia przez Klienta podpisu pod jej treścią podpisaną uprzednio przez Bank, z tym że wykonywanie usług objętych Umową rozpoczyna się po zwrocie podpisanego egzemplarza Umowy do Banku, o ile Strony nie postanowią inaczej. W przypadku otwarcia na rzecz Klienta rachunków bankowych przed zakończeniem weryfikacji Klienta w trybie ust. 6 negatywna weryfikacja bądź brak możliwości weryfikacji w terminie 30 dni skutkować będą zwrotem środków na rachunki źródłowe jako błędnie przelanych. 12. O ile Bank wprowadzi taką funkcjonalność podpisanie Umowy jest możliwe także w placówce Banku. 13. W okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy oraz Regulaminu w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Klienta informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną.

4 3 1. Składanie Dyspozycji w Systemie transakcyjnym lub przez telefon jest możliwe po: a) podpisaniu Umowy i udostępnieniu usługi, b) otrzymaniu przez Klienta: loginu, hasła internetowego i hasła telefonicznego, c) zarejestrowania przez Bank numeru telefonu komórkowego Klienta, na który Bank będzie wysyłał kody SMS i adresu poczty elektronicznej Klienta, na który Bank będzie wysyłał wiadomości , d) podaniu przez Klienta nazwiska rodowego matki oraz numeru PESEL. 2. Dla każdego Klienta Bank wydaje jeden Login, jedno Hasło telefoniczne i jedno Hasło internetowe, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość produktów objętych usługą. Identyfikacja Klienta. Składanie i autoryzacja dyspozycji. Dokonywanie zastrzeżeń 4 1. Login dla Klienta wysyłany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku w wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta podany we wniosku. 2. Hasła telefoniczne i internetowe wysyłane są niezwłocznie po złożeniu wniosku w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Klienta podany we wniosku Login i hasła mogą być używane jedynie przez Klienta. Nie może On udostępniać ich osobom trzecim. 2. Jeżeli umowa dopuszcza taką opcję Klient może wskazać inną osobę fizyczną jako Współuprawnioną lub ustanowić Pełnomocnika. Każda z tych osób otrzymuje swój własny login i hasła Identyfikacja Klienta w Bankowości internetowej dokonywana jest na podstawie Loginu i Hasła internetowego które Klient wpisuje aby zalogować się do Systemu transakcyjnego. 2. Autoryzacja Dyspozycji Klienta w Bankowości internetowej polega na poprawnym podaniu Kodu autoryzacji i zatwierdzeniu operacji. Dla Dyspozycji realizowanych w ramach Rachunków Klienta Kod autoryzacji nie jest wymagany. O ile Bank udostępnia taką opcję Klient może autoryzować wybrane kategorie Dyspozycji w ten sposób że nie będą wymagały kolejnych autoryzacji. 3. Bank dostarcza Kody autoryzacji Klientowi w formie wiadomości SMS. Kod autoryzacji jest ważny przez 10 minut od momentu złożenia Dyspozycji. Kod autoryzacji jest generowany do złożonej Dyspozycji i może posłużyć do autoryzacji wyłącznie tej Dyspozycji. Wraz z Kodem autoryzacji Klient otrzymuje informacje o szczegółach Dyspozycji. 4. Identyfikacja Klienta w Bankowości telefonicznej dokonywana jest na podstawie numeru PESEL Klienta, losowo wybranych znaków z Hasła telefonicznego oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta. 5. Złożenie Dyspozycji telefonicznej w trakcie rozmowy telefonicznej, może nastąpić po poprawnej identyfikacji Klienta i nie wymaga autoryzacji. Konsultant Contact Center odczytuje treść Dyspozycji złożonej przez Klienta oraz datę i dokładną godzinę złożenia Dyspozycji, a Klient potwierdza prawidłowość złożonej Dyspozycji Przy pierwszym logowaniu do Systemu transakcyjnego system wymusza zmianę Hasła internetowego. Hasło musi zawierać od 10 do 20 dowolnych znaków dostępnych w standardowej klawiaturze polskiej, z wyjątkiem polskich znaków dialektycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). 2. Klient może samodzielnie zmieniać Hasło internetowe w dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości internetowej Błędna identyfikacja Klienta poprzez trzykrotne wprowadzenie błędnego Hasła internetowego podczas logowania, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do Systemu transakcyjnego. Licznik prób błędnego podania Hasła internetowego jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 2. W przypadku błędnej identyfikacja Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej Konsultant Contact Center informuje Klienta o konieczności oddzwonienia w terminie późniejszym, gdy będzie miał dostęp do Hasła telefonicznego i do swojego dokumentu tożsamości. 3. W przypadku utraty Loginu lub utraty bądź zablokowania Hasła internetowego, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 6 ust. 4. W przypadku pozytywnej identyfikacji nowy Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Umowie, a nowe Hasło internetowe zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w Umowie. 4. W przypadku utraty lub zablokowania Hasła telefonicznego Klient powinien się skontaktować z Contact Center z numeru telefonu komórkowego wpisanego w Umowie. Konsultant przeprowadzi szczegółową identyfikację Klienta. W przypadku pozytywnej identyfikacji Konsultant nada lub odblokuje Hasło telefoniczne. Hasło telefoniczne zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego podany w Umowie. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z numeru telefonu komórkowego podanego w Umowie, Klient powinien udać się do placówki Banku. 5. W przypadku zmiany lub utraty adresu poczty elektronicznej podanego w Umowie, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 6 ust. 4. W przypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany adresu poczty elektronicznej w Umowie

5 6. W przypadku przewidywanej zmiany numeru telefonu komórkowego podanego w Umowie, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 6 ust. 4. W przypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany numeru telefonu komórkowego w Umowie Zastrzeżenie lub utrata numeru telefonu komórkowego uniemożliwia dokonywanie autoryzacji Dyspozycji internetowych. W celu dalszego korzystania z Bankowości internetowej Klient powinien skontaktować się z Contact Center Klient może w dowolnym momencie dokonać zastrzeżenia dostępu do Bankowości internetowej lub telefonicznej w Contact Center lub placówce Banku. 2. Bank może zastrzec dostęp Klienta do Bankowości internetowej lub telefonicznej bez odrębnej Dyspozycji Klienta w razie podejrzenia, że z Hasła internetowego, Hasła telefonicznego, Loginu, telefonu bądź adresu poczty elektronicznej Klienta może korzystać osoba nieuprawniona, Zmiana zasad autoryzacji wymaga zmiany Umowy. 10 Zakres usług bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej Klient i Bank za pomocą Systemów Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej mogą składać oświadczenia woli w formie elektronicznej związane z wykonywaniem czynności bankowych, w tym zawieraniem i zmianą umów o czynności bankowe, wypowiedzeniem lub odstąpieniem od nich; o ile Bank dopuszcza taką funkcjonalność dla danej czynności. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej spełnia wymagania formy pisemnej, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (równoważna forma pisemna). 2. Realizacja Dyspozycji składanych w Systemach Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej odbywa się w formie elektronicznej, przy czym Klient zobowiązuje się do stosowania zasad identyfikacji i autoryzacji obowiązujących w tych systemach. 3. Wszystkie Dyspozycje w Bankowości telefonicznej i internetowej są nagrywane i utrwalane i stanowią dowód w przypadku sporu dotyczącego faktu złożenia Dyspozycji i jej treści Bankowość telefoniczna i internetowa służy do składania przez Klientów Dyspozycji związanych z wykonywaniem czynności bankowych, w tym Zleceń Płatniczych oraz Dyspozycji zmian Umowy i Umów Produktowych, a także do uzyskiwania informacji o usługach bankowych świadczonych lub oferowanych przez Bank na rzecz Klienta. Szczegółowy zakres informacji, lista dyspozycji składanych w bankowości internetowej lub telefonicznej oraz tryb ich realizacji publikowane są w Komunikacie oraz są dostępne u konsultantów Contact Center. 2. W Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Klient uzyskuje dostęp do Rachunków i innych produktów objętych Umową. W przypadku korzystania przez Klienta z innych usług Banku na podstawie odrębnych umów, nie będą one dostępne w systemie Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, chyba że Bank zaoferuje taką funkcjonalność Systemów. 3. Klient w ramach usługi Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej może uzyskiwać informacje o Rachunku w zakresie: aktualnego salda i obrotów, historii Rachunku za wybrany okres, z możliwością wydruku, założonych oszczędnościowych lokat terminowych, ustanowionych zleceń stałych i przelewów odroczonych (przelewów z odroczonym terminem realizacji)_, przelewów i odbiorców zdefiniowanych 4. Klient w ramach usługi Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, pod warunkiem, że zawarł odpowiednie Umowy Produktowe, w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu kredytowego i z zastrzeżeniem określonych w odpowiednich Umowach Produktowych i Umowie limitów Operacji, składać w złotych polskich następujące Operacje: a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia lub likwidacji oszczędnościowej lokaty terminowej w Banku przez Klienta Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej, przelewu Alternatywnego (tylko w ramach Bankowości internetowej), zlecenia stałe oraz przelewy odroczone, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, w tym rachunki płatnicze ZUS i US, doładowanie telefonu komórkowego, b) polecenia Przelewu Społecznościowego (tylko w ramach Bankowości internetowej; Autoryzacja wymagana jest jedynie przy uruchomieniu tej funkcjonalności), c) transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu karty kredytowej, w tym transfer środków pieniężnych z rachunku karty kredytowej. Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia płatniczego w postaci Przelewu Alternatywnego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Alternatywnego, w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku oraz ich zatwierdzenie przez Odbiorcę hasłem wygenerowanym przez Bankowość internetową a otrzymanym przez Odbiorcę za pośrednictwem odrębnej wiadomości SMS lub . Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia płatniczego w postaci Przelewu

6 Społecznościowego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Społecznościowego, w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku. 5. Klient, korzystający z Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej w ramach ich funkcjonalności tych Systemów może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami: a) dokonywać zmiany haseł, b) aktywować, zastrzec lub zablokować kartę kredytową oraz kartę debetową wydaną Klientowi (jeśli zostały wydana), c) nadać lub zmienić kod PIN do karty płatniczej (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej) d) aktywować, konfigurować i dezaktywować powiadomienia udostępnione przez Bank w ramach usługi SMS Info, e) aktywować i dezaktywować możliwość wykonywania Przelewów Społecznościowych (tylko w ramach Bankowości internetowej), f) dokonywać zmiany limitów na karcie kredytowej oraz karcie debetowej wydanej Klientowi przez Bank, g) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu karty płatniczej, h) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach karty płatniczej za pomocą kanałów takich jak Internet, bankomat, i) dokonywać otwarcia lub likwidacji oszczędnościowej lokaty terminowej w Banku (w przypadku lokat nie obowiązują limity Operacji), j) definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i pojedyncze) Operacji dostępnych przy użyciu Bankowości mobilnej, k) aktywować i dezaktywować Urządzenia mobilne służące do korzystania z Bankowości mobilnej, l) odblokować dostęp do Bankowości mobilnej użytkowanej przy wykorzystaniu danego Urządzenia mobilnego, m) nadać i zmienić Kod PIN, n) generować kod aktywacyjny wymagany przy instalacji lub aktywacji Urządzenia mobilnego, o) składać wnioski o podwyższenie/obniżenie kwoty przyznanego Limitu kredytowego, p) aktywować aplikację ikasa (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej), q) nadać i edytować kod ipin (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej r) definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i miesięczne) dla każdego Nośnika Płatności Mobilnych (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej), s) zmienić rachunek powiązany z Nośnikiem Płatności Mobilnych (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej), t) powiązać nowy Nośnik Płatności Mobilnych z rachunkiem (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej), u) odblokować aplikację ikasa (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej) v) dezaktywować Nośnik Płatności Mobilnych (tylko za pośrednictwem Bankowości internetowej). W ramach usług Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej Klient nie może wykonywać Operacji w obrocie dewizowym oraz przelewów europejskich. 6. Dyspozycje internetowe mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże realizowane są tylko w Dni robocze. Dyspozycje telefoniczne składane za pośrednictwem Contact Center przyjmowane są w dni i w godzinach pracy Contact Center. Aktualne godziny pracy Contact Center podawane są w Komunikacie. 7. Czasem właściwym dla realizacji Zleceń płatniczych i innych Dyspozycji składanych poprzez Internet jest czas środkowoeuropejski (CET) albo czas letni środkowoeuropejski w okresie jego wprowadzenia do odwołania. 8. W przypadku gdy Regulamin stanowi o możliwości udostępnienia przez Bank danej funkcjonalności, Bank poinformuje o jej udostępnieniu w komunikacie umieszczonym w Witrynie internetowej Operacje oraz Dyspozycje niebędące Operacjami, o których mowa w 12 ust. 4 oraz 19 ust. 6 Regulaminu, zlecone za pośrednictwem usługi Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej są przekazywane do realizacji niezwłocznie, a ich realizacja następuje w terminach określonych Umowami Produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Klienta. Pozostałe Dyspozycje, składane za pośrednictwem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej są przekazywane do realizacji nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po złożeniu Dyspozycji. 2. Realizacja i rozliczenie przez Bank Operacji oraz Dyspozycji niebędących Operacjami, o których, mowa w 12 ust. 4 oraz 19 ust. 6 Regulaminu, następuje na zasadach określonych Umowami Produktowymi, oraz regulaminami Rachunków i usług bankowych właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Klienta. Umowy Produktowe, oraz regulaminy Rachunków i usług bankowych właściwych ze względu na treść Operacji zleconej przez Klienta w szczególności określają najważniejsze cechy świadczonej usługi płatniczej, zawierają wyszczególnienie informacji, które muszą być dostarczone przez Klienta, aby Zlecenie Płatnicze mogło być prawidłowo wykonane albo informację, że wystarczające jest podanie Unikatowego identyfikatora, określają sposób i procedurę udzielania zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a także odwołania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację na temat momentu, który uznaje się za moment otrzymania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację o maksymalnym czasie wykonywania świadczonej usługi płatniczej, wskazują limit wydatków dla Transakcji Płatniczych wykonywanych za pomocą instrumentu płatniczego, zawierają informacje o stopach procentowych, jeżeli mają zastosowanie, lub o kursach walutowych, jeżeli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, w tym o bazowych stopach procentowych i referencyjnych kursach walutowych, oraz o sposobie obliczania faktycznej wysokości odsetek i kursu walutowego oraz

7 zawierają o ile zostało to uzgodnione informację o stosowaniu bez uprzedzenia zmienionych wysokości bazowej stopy procentowej lub referencyjnej kursu walutowego i sposobie informowania o tej zmianie. 3. Bank, po dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji przekazuje Klientowi informację, w formie komunikatu wyświetlonego w Witrynie internetowej, o dacie realizacji Dyspozycji Jeśli wymagają tego względy techniczne/konserwacyjne Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości internetowej lub/i Bankowości telefonicznej, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenia. O przewidywanym terminie i czasie zawieszenia możliwości korzystania z Bankowości internetowej Bank uprzedzi (poprzez komunikat w Witrynie internetowej) na co najmniej 5 dni przed planowanym zawieszeniem. 2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości internetowej lub/i Bankowości telefonicznej, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenie. 3. Jeżeli w wyniku braku dostępu do Bankowości elektronicznej (do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości elektronicznej z powodów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 Klient poniesie szkodę ma on możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanej Dyspozycji złożonej przez Klienta z chwilą jej otrzymania (dalej: Moment otrzymania Dyspozycji ), z zastrzeżeniem, że: a) Bank i Klient mogą uzgodnić, iż wykonanie Dyspozycji rozpoczyna się: określonego dnia, pod koniec wskazanego okresu, w dniu, w którym Klient zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Dyspozycji ; b) w przypadku, gdy Dyspozycja została otrzymana przez Bank w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się, iż Dyspozycja złożona przez Klienta została otrzymana przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu.. 2. Dyspozycja, której wykonanie Bank rozpoczął jest nieodwołalna. Odwołanie przez Klienta niezrealizowanej Dyspozycji w postaci Polecenia zapłaty oraz Zlecenia stałego może nastąpić nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku. W przypadku Dyspozycji w postaci Polecenia przelewu, Klient może odwołać Dyspozycję, gdy proces jej realizacji nie został jeszcze rozpoczęty. Odwołanie Dyspozycji może nastąpić w takich formach w jakich jest dopuszczalne jej założenie. 3. Bank nie realizuje Dyspozycji w przypadku: a) braku uprawnień Zleceniodawcy do dysponowania Rachunkiem albo środkami na Rachunku, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku, c) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN), d) braku podania danych niezbędnych do realizacji Dyspozycji, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji, e) niezgodności kwoty Zlecenia Płatniczego wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, f) niezgodności podpisu na Dyspozycji złożonym w postaci papierowej z wzorem tego podpisu i pieczęci posiadanymi przez Bank, g) Dyspozycji nieautoryzowanych, h) gdy na Rachunku nie ma środków wystarczających na pokrycie kwoty złożonej Dyspozycji kwoty prowizji lub opłat, należnych Bankowi za wykonanie tej Dyspozycji, i) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, j) dla Dyspozycji będących poleceniami zapłaty dodatkowo: gdy prowadzony przez Bank Rachunek osoby ustanawiającej polecenie zapłaty został zamknięty, gdy osoba ustanawiająca polecenie zapłaty odwołała zgodę na obciążenie Rachunku przed wpływem Dyspozycji zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem. 4. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 3, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Dyspozycji, Bank niezwłocznie powiadamia Zleceniodawcę o odmowie wykonania Dyspozycji, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę w sposób wskazany w ust. 5, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 5. Zleceniodawca, będący Klientem, może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Dyspozycji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów umieszczanych w Bankowości elektronicznej lub w inny sposób, o ile zostanie on uzgodniony z Bankiem w treści Umowy. 6. Jeżeli odmowa realizacji Dyspozycji jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji.

8 16 1. Klient jest uprawniony do zasilania Rachunku przelewami z banków krajowych i zagranicznych w walucie innej niż waluta w jakiej prowadzony jest Rachunek. W takim przypadku Klient upoważnia Bank do skupu walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami ( Regulamin realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich ). Bank dokona skupu waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku S.A. obowiązującej w dniu realizacji Transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem sytuacji gdy kurs został ustalony w drodze negocjacji z Bankiem 2. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji Dyspozycji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA. 3. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 4. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 5. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 6. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA i stosuje każdorazowo przy realizacji Dyspozycji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA. 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank SA jest każdorazowo publikowana na stronach internetowych Banku pod adresami i 8. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. 9. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Dyspozycji, jest zamieszczona w opisie Dyspozycji podanym na wyciągu z Rachunku Każde Zlecenie Płatnicze złożone przez Klienta za pośrednictwem Bankowości internetowej lub telefonicznej jest równoznaczne z Dyspozycją pisemną Klienta. 2. W przypadku rozwiązania Umowy, złożone wcześniej Dyspozycje z odroczoną datą płatności, których termin płatności przypada po rozwiązaniu tej Umowy, nie zostanie zrealizowane. Postanowienia powyższe mają zastosowanie do zleceń czynności bankowych w przypadku wypowiedzenia Umowy produktowej, na podstawie której zlecenie miałoby zostać zrealizowane. 3. Przyjęcie Dyspozycji złożonej poprzez System bankowości internetowej, Bank potwierdza w formie informacji dostarczonej poprzez System transakcyjny. Przyjęcie dyspozycji złożonej telefonicznie potwierdza Konsultant Contact Center w trakcie rozmowy. 4. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas nieokreślony może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron. 5. Klient może w każdym momencie trwania Umowy złożyć oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia Umowy przez Klienta wynosi 1 miesiąc. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 6. Bank może rozwiązać Umowę za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się sytuację, gdy: a) wprowadzenie Banku w błąd przez Klienta przy zawarciu Umowy poprzez podanie niewłaściwych danych identyfikujących Klienta, b) całkowite (tj. w odniesieniu do wszystkich Klientów) zaprzestanie przez Bank świadczenia usług w ramach Bankowości internetowej i telefonicznej, przy czym w tym przypadku Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, c) wejście w życie przepisów prawnych uniemożliwiających dalsze udostępnianie Klientom Bakowości internetowej i telefonicznej, d) ujawnienie z winy Klienta którejkolwiek z poufnych informacji dotyczących bezpieczeństwa Systemów Bankowości internetowej i telefonicznej osobom nieuprawnionym, e) wykorzystanie przez Klienta Systemu Bankowości internetowej i telefonicznej do celów sprzecznych z prawem albo Umową, f) próby wprowadzenia albo wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do Systemów Banku z wykorzystaniem urządzeń Klienta albo przez Klienta., 7. Klient korzystający z wyciągów dostępnych w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich archiwizowania w sposób umożliwiający odtworzenie W ramach Umowy Bank oferuje wykonywanie na rzecz Klienta następujących czynności bankowych: a) Prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), b) Wydawanie kart debetowych do rachunku ROR,

9 c) Prowadzenie rachunków lokat terminowych złotowych, d) Prowadzenie rachunków oszczędnościowych, e) Wydawanie kart kredytowych, f) Udzielanie Limitu kredytowego w Rachunku, g) Pośrednictwo w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w Otwartych Funduszach Inwestycyjnych, h) Prowadzenie innych rachunków bankowych, niż wymienione w pkt a. 2. Wprowadzenie produktów bankowych, o których mowa w ust. 1 lit. g powyżej, na zasadach określonych w Umowie będzie możliwe, o ile Bank udostępni Klientowi taką funkcjonalność. Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość skorzystania z nowych produktów bankowych nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy. 19 Bankowość mobilna 1. Dostęp do aplikacji Bankowości mobilnej możliwy jest po zainstalowaniu jej na Urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego (Appstore,GooglePlay lub Windows Store). 2. Jedno Urządzenie mobilne umożliwia obsługę dostępu Bankowości mobilnej tylko dla jednego Klienta. 3. Identyfikacja Klienta w ramach Bankowości mobilnej dokonywana jest na podstawie Hasła mobilnego lub Symbolu (ustalanych przez Klienta za pomocą Urządzenia mobilnego podczas aktywacji Bankowości mobilnej). Hasło mobilne powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło mobilne musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. Klient może za pomocą Bankowości mobilnej w dowolnym momencie udostępniania tej funkcjonalności przez Bank samodzielnie zmienić Hasło mobilne lub Symbol lub wybrać, którym z identyfikatorów chce się posługiwać (Hasłem mobilnym czy Symbolem). 4. Bank może udostępnić poprzez Bankowość mobilną Getin Banku usługę Fotopłatności. Usługa ta dostępna jest dla Klienta posiadającego aktywną Bankowość mobilną dla danego Urządzenia mobilnego z wbudowanym aparatem fotograficznym. Usługa polega na wykonaniu Transakcji Płatniczej gdzie dane niezbędne do wykonania transakcji pozyskiwane są w oparciu o skan kodu QR wykonany przy pomocy Urządzenia mobilnego. 5. Bank udostępnia poprzez Bankowość Mobilną Getin Banku funkcje Paragony. Usługa ta jest dostępna dla Posiadacza Bankowości Internetowej posiadającego aktywną Bankowość Mobilną dla danego Urządzenia Mobilnego z wbudowanym aparatem fotograficznym. Usługa polega na możliwości wykonania zdjęcia paragonu, powiązania go z wybraną Transakcją Płatniczą oraz zapisania go w ramach aplikacji Bankowości Mobilnej. Posiadacz Bankowości Internetowej może poprzez Bankowość Mobilną przypisać wybrane zdjęcie do wybranej Operacji obciążenia dostępnej w historii rachunku. 6. Klient może w zakresie środków znajdujących się na Rachunkach i do wysokości sald Rachunków, z uwzględnieniem przyznanego limitu kredytowego i z zastrzeżeniem określonych w Umowach Produktowych limitów Operacji, za pośrednictwem Bankowości mobilnej składać w złotych polskich następujące Operacje, których Autoryzacja odbywa się za pomocą Kodu PIN: a) złożyć polecenie przelewu z Rachunku, dostępnych w Bankowości internetowej do wysokości limitu określonego przez Klienta za pośrednictwem Bankowości internetowej, b) dokonać ponowienia wcześniej dokonanej Operacji (dotyczy wyłącznie obciążenia), c) założyć Lokatę, d) dokonać przelewu z karty kredytowej, e) dokonać spłaty karty kredytowej (kwotą minimalną, w całości, wybraną inną kwotą), f) dokonać doładowania telefonu komórkowego (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) 7. Klient w ramach funkcjonalności Bankowości internetowej może ponadto za pośrednictwem Bankowości mobilnej składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) konfigurować wygląd główny Bankowości mobilnej, b) zlokalizować bankomat z bezpłatną wypłatą oraz oddział Banku w wybranej okolicy, c) przeglądać wiadomości otrzymane od Banku, d) sprawdzać historię/szczegóły dotyczące Rachunków dostępnych w Bankowości internetowej oraz rachunku Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), rachunku Specjalnego do obsługi IKE, karty płatniczej,, e) sprawdzać szczegóły dotyczące założonej oszczędnościowej Lokaty, f) zablokować kartę kredytową, g) sprawdzić zaplanowane Operacje. 20 Usługa SMS Info 1. Usługa dotyczy Operacji i Dyspozycji wykonanych przez Klienta w ramach produktów udostępnianych przez Bank za pomocą Bankowości internetowej. 2. Numer telefonu komórkowego/adres poczty elektronicznej dla usługi SMS Info musi być tożsamy z numerem telefonu komórkowego/adres poczty elektronicznej wykorzystywanym przy obsłudze Bankowości internetowej. 3. Klient może otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem: - krótkich wiadomości tekstowych SMS, - poczty elektronicznej Klient ma możliwość określenia rodzaju otrzymywanych powiadomień SMS lub spośród następującego zakresu: powiadomienia systemowe, powiadomienia o Operacjach dokonywanych w ramach Rachunku oraz powiadomienia

10 związane z Kartą Płatniczą. Klient ma również możliwość ustawienia godziny lub częstotliwości wysyłanych powiadomień. 5. Usługa SMS Info może być aktywowana/dezaktywowana lub konfigurowana za pośrednictwem Bankowości internetowej oraz Bankowości telefonicznej. 6. W trakcie trwania usługi SMS Info Klient ma możliwość zmiany wybranego wcześniej pakietu na inny. Dokonana zmiana obowiązywać będzie od pierwszego dnia kalendarzowego następnego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy). 7. W danym okresie rozliczeniowym możliwe jest aktywowanie jednego pakietu SMS Info. W przypadku aktywacji a następnie dezaktywacji oraz ponownej aktywacji w danym okresie rozliczeniowym nie następuje zwiększenie ilości wiadomości SMS przypadających na dany okres rozliczeniowy. Ilość wiadomości SMS dostępnych w ramach pakietu zostaje pomniejszona o ilość wykorzystanych SMS w trakcie korzystania z aktywnej usługi SMS Info. 8. Wiadomości SMS/ wysyłane są przez Bank zgodnie z parametrami określonymi przez Klienta: - podczas aktywacji Usługi SMS Info, - podczas modyfikacji ustawień Usługi SMS Info. 9. Klient może w każdym czasie dezaktywować usługę SMS Info. 10. Usługa SMS Info jest usługą płatną i opcjonalną. Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji bez odrębnej dyspozycji poprzez obciążenie rachunku wskazanego przez Klienta. 21 Płatność ikasa 1. Bank udostępnia Klientowi możliwość Płatności ikasa w wybranych punktach handlowych. Po zalogowaniu się do aplikacji ikasa za pomocą Kodu ipin oraz przy użyciu Kodu uwierzytelniającego i do wysokości limitów kwotowych (dziennych i miesięcznych) zdefiniowanych przez Klienta dla danego Nośnika Płatności Mobilnych oraz do wysokości salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Autoryzacja Płatności ikasa jest dokonywana poprzez potwierdzenie przez Klienta w aplikacji ikasa kwoty transakcji. 2. Z jednym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym Klient może powiązać więcej niż jeden Nośnik Płatności Mobilnych, natomiast jeden Nośnik Płatności Mobilnych może być powiązany tylko z jednym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym udostępnionym w Bankowości internetowej. W sytuacji powiązania Nośnika Płatności Mobilnych z innym rachunkiem, powiązanie z dotychczasowym rachunkiem zostaje anulowane. 3. Klient w ramach aplikacji ikasa może ponadto dokonywać następujących czynności niebędących Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) sprawdzać historię i szczegóły dotyczące wykonanych Płatności ikasa, b) edytować kod ipin. 4. Aplikację ikasa można pobrać ze sklepu internetowego (App Store lub Google Play). Zasady odpowiedzialności Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz hasła i nie udostępniać ich osobom trzecim. 2. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącym do logowania do usługi bankowości elektronicznej (Login/hasło) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Klient jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Konsultantem Contact Center telefonicznie poprzez Contact Center w celu zablokowania dostępu do usługi bankowości elektronicznej lub anulowania danych do logowania. 3. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez Konsultanta Contact Center tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa bankowości elektronicznej, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 4. Klienta obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił informacje, o których mowa w ust Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Klienta dyspozycji zastrzeżenia dostępu do Systemu Bankowości internetowej lub telefonicznej począwszy od chwili złożenia i zatwierdzenia takiej dyspozycji. a) wpłynięcia dyspozycji do Banku w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono za pośrednictwem Systemu bankowości internetowej od chwili zatwierdzenia dyspozycji b) pisemnego potwierdzenia w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono w placówce Banku, c) potwierdzenia przez Konsultanta Contact Center przyjęcia telefonicznej dyspozycji zastrzeżeni. 6. Klient odpowiada za transakcje wykonane na podstawie dyspozycji osób trzecich do czasu zgłoszenia Bankowi dyspozycji zastrzeżenia dostępu do Systemu bankowości telefonicznej lub internetowej, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy Klienta. 7. Klienta nie obciążają operacje dokonane z wykorzystaniem Bankowości internetowej lub telefonicznej, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Bank. 8. Klienta obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli doszło do nich z jego winy umyślnej.

11 9. Wszelkie czynności wykonywane przez Klienta w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania dostępu do Systemu bądź przerwania procesu akceptacji, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności. Reklamacje Reklamacje mogą być zgłaszane: a) telefonicznie, poprzez kontakt z Contact Center pod numerami oraz , b) elektroniczną, poprzez wysłanie na adres c) w formie pisemnej, poprzez wysłanie na adres korespondencyjny Banku: Getin Noble Bank SA UP Warszawa 113 Przegródka pocztowa Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby ją zgłaszającej, datę złożenia reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności, kopie ewentualnych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie wobec Banku. W przypadku reklamacji pisemnej, powinna być ona opatrzona podpisem osoby ją zgłaszającej. 3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia 4. Bank informuje o możliwości zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta bądź skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 5. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień 2. Bank poinformuje Klienta o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Klientowi tę datę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Klient nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę. 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Klient zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza rachunku. 5. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, o której mowa w ustępach poprzedzających, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu Bezpieczeństwo korzystania z bankowości internetowej zapewnia sesja szyfrowana 128-bitowym protokołem szyfrującym. 2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną, to jest z Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej, konieczne jest dysponowanie urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja min. 9.0 lub Mozilla FireFox wersja min lub Google Chrome wersja min lub Safari wersja min. 5.0 lub Opera wersja min dla usługi Bankowości internetowej oraz telefonem komórkowym umożliwiającym otrzymywanie i odczytywanie wiadomości tekstowych SMS dla Bankowości telefonicznej.

12 26 Regulamin oraz techniczne zasady korzystania z bankowości telefonicznej i internetowej są udostępnione w formie elektronicznej w Witrynie internetowej Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1 ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 3. Klient zobowiązany jest podać adres do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej, na który Bank będzie przesyłał wyciągi, informacje o zmianie Regulaminu oraz Tabeli opłat i prowizji oraz wszelką korespondencję przesyłaną w związku z zawartą z Bankiem Umową. 4. Wszelka korespondencja kierowana do Klienta jest wysyłana przez Bank poprzez System transakcyjny lub na ostatni adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany przez Klienta o ile Umowa bądź Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa nie określają wymogu pisemnej formy oświadczenia woli. W takim wypadku Bank doręcza korespondencję na adres zamieszkania Klienta (lub adres do korespondencji) wskazany przez Klienta w Umowie. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą pocztową powinna być wysyłana na adres Getin Noble Bank SA, UP Warszawa 113, Przegródka pocztowa 162. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą elektroniczną powinna być wysyłana na następujący adres poczty elektronicznej 5. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Klientem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio za pośrednictwem usługi Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem usługi Bankowości telefonicznej przy skorzystaniu z Contact Center, poczty elektronicznej lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informacje lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Klienta czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 6. Warunkiem skierowania do Banku korespondencji pocztą elektroniczną jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, a drogą telefoniczną dysponowanie przez Klienta urządzeniem telekomunikacyjnym pozwalającym na wykonywanie połączeń telefonicznych. Wymogi techniczne po stronie Klienta, których spełnienie jest wymogiem kierowania do Banku korespondencji za pośrednictwem Bankowości elektronicznej określa Umowa zawierana przez Bank z Klientem oraz niniejszy Regulamin. 7. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 8. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 9. Wszelka działalność na rzecz Klienta prowadzona jest przez Bank za pośrednictwem Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem Bankowości telefonicznej poprzez kontakt z Contact Center, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Wszelka informacja na temat powyższej działalności dostępna jest w Witrynie internetowej. 10. Klient w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia Mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Klienta informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazywanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczenia tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 3. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie

13 29 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie umowy i regulaminy, w szczególności regulaminy produktów obowiązujące w Getin Noble Bank SA.

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo