Formy płatne na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy płatne na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Formy płatne na rok szkolny 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WE WSPÓŁPRACY Z SOD W CZĘSTOCHOWIE L.p. Temat Adresat Zakres tematyczny Liczba 1. Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno -kompensacyjna (3 semestry) postępowanie korekcyjno-kompensacyjne w wadach postawy, płaskostopiu i skrzywieniach kręgosłupa; metody zapobiegania powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywania niedoboru ruchu u dzieci i młodzieży odpłatność za semestr/[zł] semestr KURS KWALIFIKACYJNY ORGANIZOWANY PRZEZ ŚLĄSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI WE WSPÓŁPRACY Z SOD W CZĘSTOCHOWIE L.p. Temat Adresat Zakres tematyczny Liczba 1. Kurs kwalifikacyjny sędziego lekkiej atletyki zasady organizacji zawodów lekkoatletycznych oraz przepisy sędziowania biegów, skoków i rzutów odpłatność za kurs/[zł] KURSY KWALIFIKACYJNE ADRESOWANE DO CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI L.p. Temat Adresat Zakres tematyczny Liczba 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki 2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki 3. Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie w oświacie z przygotowaniem pedagogicznym nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi z defektami wzroku z przygotowaniem pedagogicznym nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi z defektami słuchu dyrektorzy, wicedyrektorzy, szkół i placówek oświatowych prawidłowości rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i niedowidzących; metodyka nauczania dzieci niewidomych i niedowidzących; psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci z inwalidztwem wzroku; brajlowskie metody porozumiewania się; warsztaty z komunikacji interpersonalnej przygotowanie nauczycieli do diagnozy, terapii i kształcenia specjalnego, które realizowane jest w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i szkołach dla dzieci głuchych i niedosłyszących, a także w szkołach masowych, w których uczą się dzieci i młodzież z wadą słuchu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych odpłatność za kurs/[zł] Istnieje możliwość płatności w ratach

2 Kursy doskonalące na rok szkolny 2014/2015 L.p. Temat Prowadzący Adresat Data, a, miejsce Pomoc psychologiczno -pedagogiczna - praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania Przyjazna szkoła i klasa - tworzenie środowiska wychowawczego wspierającego rozwój ucznia Umiejętności interpersonalne nauczyciela Zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wybrane metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej Logorytmika. Ćwiczenia muzyczno -ruchowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu i mowy Grzegorz Papalski szkół i gimnazjów szkół, szkół, szkół, szkół szkół przyczyny i przejawy zaburzeń w zachowaniu; udzielanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tworzenie szkolnych norm i klasowych zasad; doskonalenie umiejętności psychospołecznych nauczyciela; rozpoznawanie struktury grupy i charakterystycznych zjawisk grupowych warsztat rozwijający umiejętności interpersonalne: komunikacyjne, interakcyjne i relacyjne wpływające na skuteczną współpracę z uczniem i rodzicem zasady pomocy psychologiczno -pedagogicznej; specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkole ogólnodostępnej; organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej przegląd wybranych metod pracy stosowanych w terapii pedagogicznej usprawniających zaburzone funkcje percepcyjno -motoryczne i społeczno -emocjonalne podstawy rytmiki Dalcroza i Orffa; zapoznanie z instrumentarium; charakterystyka elementów dzieła muzycznego; zakres i zadania logorytmiki; wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka; ćwiczenia logorytmiczne w praktyce; budowanie scenariuszy zajęć logarytmicznych w zależności od potrzeb terapii logopedycznej Liczba odpłatność [zł]

3 Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami procesu porozumiewania się Wspomaganie rozwoju mowy dziecka na zajęciach szkolnych Gry i zabawy badawcze Edukacja regionalna i obywatelska Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w edukacji przedszkolnej Rozwijanie zainteresowań matematycznych w edukacji przedszkolnej Metodyka prowadzenia zajęć w różnych obszarach aktywności dziecka Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia uczniów Iwona Dyja Iwona Kiełczykowska logopedzi przedszkoli, szkół i gimnazjów przedszkoli i szkół edukacji rozwój mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem; charakterystyka trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych; diagnoza logopedyczna oraz programowanie terapii logopedycznej dziecka ze spektrum autyzmu; metody i techniki pracy służące rozwojowi mowy i poprawie zdolności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem wczesne wskaźniki zagrożeń rozwoju mowy, komunikacji i języka u dzieci; charakterystyka użytkowników AAC; przegląd form komunikacji alternatywnej; poszukiwanie sposobów komunikowania się z dzieckiem z zaburzeniami procesu porozumiewania się; AAC - cele dla terapeuty i sposoby ich osiągania etapy kształtowania się mowy; przyczyny nieprawidłowego rozwoju mowy; wpływ zaburzeń mowy na kształtowanie się osobowości oraz na umiejętności szkolne; ćwiczenia stymulujące rozwój mowy u dzieci; propozycje zabaw usprawniających komunikację empiryczne metody poznawania świata metody rozwijania postaw patriotycznych u małych dzieci; współpraca z instytucjami promującymi miasto i region zabawy, spacery, wycieczki i zajęcia o charakterze przyrodniczym; rozwijanie postaw proekologicznych gry i zabawy rozwijające kompetencje matematyczne przykłady zajęć z dominującą aktywnością słowno-muzyczno -artystyczno-ruchową przykłady dobrej praktyki

4 Kolorowe kółeczka sposobem na uatrakcyjnienie zajęć Wokół Świąt Bożego Narodzenia Wybrane tańce narodowe Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością? Wykorzystywanie treningu zastępowania agresji w pracy z uczniem trudnym Budowanie lekcji elektronicznej WebQuest - nowoczesna metoda nauczania bezpiecznie wykorzystująca zasoby Internetu Haft matematyczny Estetyczne opakowania Powiększanie i pomniejszanie - skala na zajęciach matematyki i przyrody WebQuest w nauczaniu przedmiotów humanistycznych Iwona Dyja Iwona Kiełczykowska Iwona Pułkownik - pedagog tańca w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk Jolanta Gęsiarz - pedagog w Zespole Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych Jacek Turlejski Grabara Justyna Białas - Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych Grabara Teresa Zatoń Grabara Józef Żmudziński edukacji i edukacji i edukacji szkół szkoły podstawowe, gimnazja matematyki, plastyki, zajęć technicznych, matematyki, przyrody i matematyki szkół języka polskiego i przedmiotów artystycznych, technika origami - przykłady zastosowania w edukacji sposoby kształtowania postaw wobec tradycji i kultury własnego narodu z wykorzystaniem systemu Edukacja przez ruch D. Dziamskiej; świąteczne dekoracje nauka wybranych tańców narodowych: krakowiaka i poloneza; prezentacja zabaw tanecznych rozwój kompetencji emocjonalnych dziecka; gry i zabawy uczące radzenia sobie ze złością spotkanie z trenerem treningu zastępowania agresji, zasady pracy z dzieckiem agresywnym; gry i zabawy przeciwko agresji tworzenie lekcji elektronicznej w programie exe; tworzenie zasobów do tablicy interaktywnej tworzenie WebQuestu; rodzaje WQ; praca w programie PowerPoint; wykorzystanie zasobów Internetu w bezpieczny sposób podstawowe zasady wykonywania haftu matematycznego; przykłady wzorów i propozycje ich wykorzystania estetyka pakowania; wykonanie torby, pudełka; pomysły na ciekawe ozdabianie opakowań; zajęcia warsztatowe przykłady rozwiązań metodycznych oraz propozycje działań edukacyjnych kształtujących pojęcie skali w szkole podstawowej dydaktyczny i wychowawczy walor metody; etapy pracy metodą WebQuestu; wykorzystanie zasobów Internetu, jako źródła informacji na temat kultury narodowej

5 Galeria sztuki w naszej szkole Nauczanie przyjazne mózgowi Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej Udzielanie pierwszej pomocy, zabiegi reanimacyjne Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach, placówkach publicznych i niepublicznych szkoleniowe z badmintona szkoleniowe z rugby szkoleniowe piłki ręcznej szkoleniowe lekkiej atletyki Zumba - warsztaty szkoleniowe Józef Żmudziński Teresa Baczyńska Urszula Gaworska - instruktor pierwszej pomocy Urszula Gaworska - instruktor pierwszej pomocy Paweł Wiśniewski - trener badmintona Michał Krzypkowski - trener Rugby Club Częstochowa Trenerzy piłki ręcznej WZPR Alicja Michalska - trener, nauczyciel fizycznego Dagmara Freund - instruktor fitnessu języka polskiego i przedmiotów artystycznych, przygotowanie scenariusza projektu: stworzenie wystawy dzieł plastycznych opartej na otwartych zasobach; doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystywaniem zasobów internetowych (edukacja medialna) umiejętne wykorzystanie neurobiologicznych podstaw procesu uczenia się w codziennej pracy z uczniem warunki bezpieczeństwa nauczyciela i ucznia; zabiegi reanimacyjne; udzielanie pierwszej pomocy zabiegi reanimacyjne; udzielanie pierwszej pomocy stan prawny w zakresie bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela; warunki bezpieczeństwa nauczyciela i ucznia gry gry gry rzutów, skoków i biegów nauczanie tańca do muzyki latino

6 Burzliwy wiek XX w regionie częstochowskim, czyli edukacja regionalna kluczem do a uczniów historią najnowszą Tworzenie lekcji elektronicznych Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania w dydaktyce - metoda WebQuest Prezi - jak stworzyć prezentacje na wirtualnym płótnie? Dziedzictwo kulturowe regionu częstochowskiego Autoprezentacja w awansie zawodowym Emisja głosu - rady praktyczne Opracowanie programu nauczania lub jego modyfikacja Maciej Wiłun Grażyna Cierniewska -Muskała Grażyna Cierniewska -Muskała historii historii szkół i placówek szkół i placówek Bożena Dobosik historia współczesna w nowej podstawie programowej; przełomowe wydarzenia XX w. na Ziemi Częstochowskiej oraz miejsca ich upamiętnienia; wykorzystanie pamięci o tych wydarzeniach w edukacji historycznej praca w programie exe; tworzenie lekcji elektronicznych z określonych zagadnień nauczanego przedmiotu; wykorzystanie multimediów w tworzonych lekcjach elektronicznych WebQuest, jako metoda nauczania; struktura i rodzaje WebQuestów; tworzenie WebQuestów przedmiotowych podstawy pracy z aplikacją Prezi; funkcje programu; sposób umieszczania w nim tekstu, grafiki i filmów; możliwość tworzenia tzw. ścieżki; przykłady interesujących Prezi ukazanie spuścizny kulturowej regionu; zapoznanie z zabytkami i nieznanymi miejscami, które odegrały niezwykłą rolę w dziejach regionu oraz kraju; wycieczka edukacyjna jako metoda pracy z uczniem pomoc w doskonaleniu umiejętności skutecznego budowania własnego wizerunku; zasady tworzenia planu prezentacji; poznanie środków służących do uatrakcyjnienia wystąpienia publicznego najczęściej popełniane błędy utrudniające swobodne i skuteczne posługiwanie się głosem; elementarne zasady prawidłowego dysponowania głosem; proste techniki i ćwiczenia, zapobiegające chorobom narządu mowy program nauczania w przepisach prawa oświatowego; od podstawy programowej kształcenia ogólnego do programu nauczania; modyfikacja istniejących programów nauczania; dopuszczanie programu nauczania i jego ewaluacja

7 Jak prowadzić zajęcia z wychowawcą w szkole ponadgimnazjalnej? Arkusz kalkulacyjny i jego zaawansowane funkcje Algorytmika i programowanie w Logomocji Bożena Dobosik Jacek Turlejski Jacek Turlejski Praca w chmurze Jacek Turlejski planowanie pracy wychowawcy; propozycje metod i technik; przykłady zajęć sprzyjających m.in. integracji grupy, rozwijaniu poczucia własnej wartości, tolerancji, kreatywności, przeciwdziałaniu agresji arkusz jako doskonałe i uniwersalne narzędzie do gromadzenia i analizowania danych z wielu dziedzin, również w edukacji zastosowanie Logomocji na informatyce i zajęciach komputerowych; scenariusze zajęć możliwości urządzenia mobilnego; założenie odpowiedniego konta, dostosowanie urządzenia do pracy w chmurze

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo! W roku szkolnym 204/205 kolejny numer Informatora o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim po raz czwarty wydajemy również w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni

Bardziej szczegółowo