O STUDIACH STACJONARNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O STUDIACH STACJONARNYCH"

Transkrypt

1 Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa 75 (na terenie Kampusu Głównego) INFORMATOR O STUDIACH STACJONARNYCH WARSZAWA 2014/2015 1

2 SPIS TREŚCI str. WŁADZE WYDZIAŁU... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WAŻNE INFORMACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA... 4 I. Organizacja studiów... 4 II. Zasady i regulamin studiowania... 5 III. Zasady uzyskiwania rejestracji na kolejny semestr lub rok akademicki... 6 Powtarzanie zajęć i urlopy... 7 Skreślenia z listy studentów... 8 Wznowienia studiów i przeniesienia... 8 Ukończenie studiów i obrona pracy dyplomowej... 9 Zasady rekrutacji na studia II stopnia Inne sprawy Zasady dotyczące odpłatności za niektóre rodzaje zajęć STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU MATEMATYKA Indywidualizacja studiów Praca dyplomowa Matematyka - Wybrane informacje o programie studiów I stopnia Sylwetka absolwenta studiów II stopnia STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU INFORMATYKA Studia I stopnia Plan studiów I stopnia w języku polskim Plan studiów I stopnia w języku angielskim (Computer Science) Studia II stopnia Praca dyplomowa Sylwetka absolwenta studiów II stopnia SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE SAMORZĄD STUDENTÓW KALENDARZ NA ROK AKADEMICKI 2014/

3 WŁADZE WYDZIAŁU DZIEKAN prof. nzw. dr hab. Irmina HERBURT p. 027, tel. (22) , (22) , fax: PRODZIEKAN ds. NAUKI prof. dr hab. Janina KOTUS p. 017, tel. (22) , (22) , fax: PRODZIEKAN ds. NAUCZANIA prof. nzw. dr hab. Wojciech DOMITRZ p. 027, tel. (22) , fax: (22) PRODZIEKAN ds. OGÓLNYCH dr inż. Krzysztof BRYŚ p. 017, tel. (22) , (22) , fax: PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH dr Tomasz TRACZYK p. 027, tel. (22) , fax: (22) DZIEKANAT p. 027, tel. (22) , (22) , fax: (22)

4 INFORMACJE OGÓLNE Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) powstał r. na bazie Instytutu Matematyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS). Przejął on tradycje i wszystkie zobowiązania związane z prowadzeniem kierunków studiów Informatyka i Matematyka na Wydziale FTiMS. Wydział jest ośrodkiem prężnym, o dużym potencjale naukowo-badawczym. Prowadzone przez pracowników prace naukowe mają istotne znaczenie zarówno w badaniach podstawowych, jak i dla rozwoju zastosowań, np. opracowywanie i rozwiązywanie modeli matematycznych złożonych problemów inżynierskich, ekonomicznych lub finansowych. Wydziałem kieruje pochodzący z wyborów Dziekan. Jest on przełożonym wszystkich pracowników Wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się sekretariat dziekana, a sprawami studenckimi dziekanat studencki. Pomocnikami Dziekana są Prodziekani: Prodziekan ds. Nauki, pierwszy zastępca Dziekana, koordynuje działalność naukową, opracowuje plany i sprawozdania dla JM Rektora Uczelni; Prodziekan ds. Nauczania, w którego gestii znajdują się sprawy rekrutacji na studia, rejestracji studentów, urlopy dziekańskie, przeniesienia między grupami i specjalnościami, programy nauczania, indywidualne plany studiów i nadzór nad pracą dziekanatu; Prodziekan ds. Studenckich, który zajmuje się przede wszystkim sprawami bytowymi studentów, m.in. stypendiami, dopłatami do zakwaterowania i posiłków, przydziałem miejsc w domach akademickich oraz zapomogami; Prodziekan ds. Ogólnych, który zajmuje się sprawami organizacyjnymi i finansowymi Wydziału oraz sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu dziekana. Kształcenie na Wydziale oraz nauczanie matematyki na wszystkich innych wydziałach PW prowadzi doświadczona 142-osobowa kadra, w tym 30 profesorów, 49 adiunktów, 2 docentów, 50 starszych wykładowców i wykładowców oraz 11 asystentów. WAŻNE INFORMACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA I. Organizacja studiów Na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych prowadzone są następujące rodzaje studiów o profilu ogólnoakademickim: stacjonarne studia I stopnia (licencjackie, 6 semestrów) na kierunku Matematyka prowadzone w języku polskim; stacjonarne studia II stopnia (magisterskie, 4 semestry) na kierunku Matematyka prowadzone w języku polskim; stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) na kierunku Informatyka prowadzone w języku polskim; stacjonarne studia II stopnia (magisterskie, 3 semestry) na kierunku Informatyka prowadzone w języku polskim; 4

5 stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) na kierunku Informatyka (Computer Science) prowadzone w języku angielskim; stacjonarne studia II stopnia (magisterskie, 3 semestry) na kierunku Informatyka (Computer Science) prowadzone w języku angielskim; niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia (licencjackie, 8 semestrów) na kierunku Matematyka; stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie, 8 semestrów) na kierunku Matematyka; Na studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich obowiązuje punktowy system oceny postępów w nauce (ECTS European Credit Transfer System). II. Zasady i regulamin studiowania Zasady studiowania są dla wszystkich studentów stacjonarnych studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich jednakowe. Pełna treść Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej znajduje się na stronie głównej Uczelni w zakładce kandydaci. Studentów rozlicza się okresowo z postępów w nauce, okresem rozliczeniowym jest dla I roku i dla IV roku studiów inżynierskich semestr, a w pozostałych przypadkach rok akademicki. Na studiach niestacjonarnych okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. Potwierdzeniem właściwej pracy studenta w zakresie danego przedmiotu jest uzyskanie na koniec semestru zaliczenia. Student ma prawo do uczęszczania na przewidziane programem zajęcia w danym okresie rozliczeniowym, jednak prawo zaliczania danego przedmiotu przysługuje tylko tym, którzy posiadają wszystkie wymagane zaliczenia przedmiotów poprzedzających. Listę zajęć poprzedzających dany przedmiot zawiera jego konspekt. Konspekty poszczególnych przedmiotów wraz z warunkami zaliczeń dostępne są w dziekanacie oraz na stronie wydziałowej Po każdym semestrze następuje sesja egzaminacyjna, podczas której oceniany jest stopień opanowania całości materiału z ustalonych w planie studiów przedmiotów. Prawo zdawania egzaminu z każdego przedmiotu przysługuje każdemu studentowi w danym okresie rozliczeniowym trzy razy. W sesji egzaminacyjnej następującej bezpośrednio po zakończeniu zajęć z przedmiotu powinny być wyznaczone co najmniej dwa terminy egzaminów z danego przedmiotu. Zasady uzyskiwania zaliczeń i reguły obowiązujące na egzaminie z danego przedmiotu powinny być podane studentom na początku każdego semestru przez osobę odpowiedzialną za dany przedmiot. Uzyskanie zaliczenia lub zdanie egzaminu musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w indeksie i karcie ocen. Zgodnie z Regulaminem Studiów w PW stosuje się następujące oceny: 5.0 pięć; 4.5 cztery i pół; 4.0 cztery; 3.5 trzy i pół; 3.0 trzy; 2.0 dwa (jest to ocena negatywna, która nie zalicza przedmiotu). Oprócz systemu ocen obowiązuje na Wydziale MiNI punktowy system oceny postępów w nauce (ECTS). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje podaną w planie studiów liczbę punktów. Liczba ta odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego przedmiotu (sama ocena nie jest tu brana pod uwagę). Egzaminowi dyplomowemu (obronie pracy dyplomowej) nie przyporządkowuje się punktów. Nominalnie do uzyskania w każdym semestrze jest 30 punktów. 5

6 Na końcu każdego okresu rozliczeniowego wszyscy studenci składają w dziekanacie indeksy i karty ocen celem uzyskania zaliczenia danego okresu i rejestracji na kolejny okres. Odpowiednich wpisów w indeksie studenta dokonuje Prodziekan ds. Nauczania. Uwaga: Każdy student I roku jest zobowiązany zaliczyć jednorazowe zajęcia biblioteczne oraz odbyć szkolenie BHP. W sprawach niewymienionych powyżej decyzje regulaminowe podejmuje Dziekan. III. Zasady uzyskiwania rejestracji na kolejny semestr lub rok akademicki 1. Warunkiem koniecznym rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy jest: uzyskanie co najmniej następującej liczby punktów ECTS (liczonych od początku studiów): (z 30 możliwych do uzyskania na I seme- przy rejestracji na 2 semestr 16 strze); przy rejestracji na 3 semestr 40 przy rejestracji na 4 semestr 45 przy rejestracji na III rok I II); (z 60 możliwych do uzyskania na I roku); (z 60 możliwych do uzyskania na I roku); 105 (ze 120 możliwych do uzyskania w latach przy rejestracji na 7 semestr 165 (z 180 punktów możliwych do uzyskania w latach I III) zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych planem studiów z opóźnieniem nie większym niż 1 rok w przypadku przedmiotów z pierwszego roku, albo do końca następnego okresu rozliczeniowego w przypadku innych przedmiotów; do zakwalifikowania na studia II stopnia (magisterskie) wymagane jest ukończenie studiów I stopnia. 2. Uzyskanie brakujących w danym okresie rozliczeniowym zaliczeń zajęć, na których obecność studenta była obowiązkowa wymaga ponownego uczestnictwa w tych zajęciach (np. ćwiczenia, laboratoria, seminaria itp.). 3. Zgodnie z decyzją nr 45/2014 JM Rektora PW z dnia r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2014/2015 z późniejszymi zmianami powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne w wysokości: 3.1 studia w języku polskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 10,00 zł za godzinę; b) wykłady 80,00 zł (ryczałt) 3.2 studia w języku angielskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 15,00 zł za godzinę; b) wykłady 120,00 zł (ryczałt) 6

7 4. Zgodnie z decyzją nr 48/2014 JM Rektora PW z dnia r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS w roku akademickim 2014/2015 Stopień studiów Liczba semestrów lp Kierunek studiów Opłata za semestr studiów na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych 1 Informatyka I ,00 zł 126,00 zł 2 Informatyka II ,00 zł 104,00 zł 3 Informatyka studia w języku angielskim 4 Informatyka studia w języku angielskim I ,00 zł 189,00 zł II ,00 zł 156,00 zł 5 Matematyka I ,00 zł 136,00 zł 6 Matematyka II ,00 zł 98,00 zł Opłata za 1 ECTS za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS 5. Dziekan może zwolnić z obowiązku powtarzania przedmiotu objętego rygorem uczęszczania i dopuścić inną formę zaliczenia, jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody prowadzącego zajęcia. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wpisu z przedmiotu rozłożonego na kilka kolejnych semestrów, o dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach na semestrze wyższym decyduje prowadzący zajęcia. Konieczność uzyskania takiej zgody powinna wynikać z regulaminu zaliczania przedmiotu. 6. Zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów, projektów jest honorowane przez okres jednego roku. 7. Nieuzyskanie w wymaganym okresie brakujących punktów powoduje automatyczne skreślenie z listy studentów. Powtarzanie zajęć i urlopy 8. Dziekan może udzielić zgody na powtórną rejestrację na ostatni okres rozliczeniowy danego kierunku studiów studentom, którzy nie zaliczyli wszystkich zajęć przewidzianych planem tych studiów. Każdy taki okres rozliczeniowy można powtarzać tylko jeden raz. Podania o powtarzanie mogą być składane jedynie do końca sesji egzaminacyjnej kończącej okres rozliczeniowy. 9. Dziekan może udzielić studentowi następujących urlopów: a) zdrowotnego; b) losowego; c) okolicznościowego; d) nieuwarunkowanego, 10. Urlopy te przyznawane są wg następujących reguł: a) zdrowotny tylko na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej z Przychodni Studenckiej mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Mochnackiego 2. Na komisję lekarską kieruje Prodziekan ds. Nauczania na prośbę studenta lub jego prawnych opieku- 7

8 nów. Prośba taka powinna być złożona nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia przyczyny urlopu i przed końcem zajęć semestru poprzedzającego rejestrację; b) losowy na prośbę studenta, w przypadku zaistnienia udokumentowanych wyższych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach; c) okolicznościowy na studia lub wyjazdy naukowe organizowane przez PW lub za jej wiedzą i zgodą; d) nieuwarunkowany na prośbę studenta, który ma zaliczony co najmniej drugi rok studiów. Prośba taka powinna być złożona przed okresem, na który planowany jest urlop. O urlop nieuwarunkowany student ma prawo starać się jedynie jeden raz w trakcie studiów i nie później niż w pierwszym miesiącu trwania semestru. 11. Łączny czas studiów nie może być dłuższy o więcej niż 1 rok od czasu nominalnego. W przypadku udzielania studentowi urlopu, limit czasu studiów przedłuża się o czas trwania tego urlopu. Skreślenia z listy studentów Student, który nie spełnił warunków do uzyskania rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy lub powtórnej rejestracji na ostatni okres rozliczeniowy zostaje skreślony z listy studentów. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dziekan. Od takiej decyzji przysługuje, w terminie czternastu dni od daty powiadomienia, prawo odwołania się, drogą służbową, do Rektora. Wznowienia studiów i przeniesienia 1. O wznowienie studiów mogą się ubiegać byli studenci, którzy mają zaliczony co najmniej I rok studiów. Podania w sprawie wznowienia należy składać do: a) 5 lutego na semestry letnie; b) 5 września na semestry zimowe. 3. Po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem przerwanych studiów osoby ubiegającej się o wznowienie, Prodziekan ds. Nauczania: a) ustala semestr, na który dana osoba może być przyjęta; b) wyznacza egzamin sprawdzający spośród dotychczas zdanych (zwykle jest to jeden z egzaminów w najbliższej sesji egzaminacyjnej); c) wyznacza przedmioty, które należy uzupełnić; d) ustala termin na uzyskanie wyznaczonych zaliczeń. 4. Osoba wznawiająca studia wypełnia kartę wznowień (pobraną w Dziekanacie) i po uzyskaniu akceptacji przez Prodziekana pozostawia kartę w Dziekanacie. 5. Wznawiający studia uczęszcza, bez uprawnień studenta na zajęcia, zaliczenie, których zostało ustalone przez Prodziekana jako warunek wznowienia. 6. Wznawiający studia za brakujące i uzupełniane przedmioty (przedmioty, które były w programie jego studiów) jest zobowiązany wnieść opłatę, zgodnie z obowiązującą decyzją Rektora. Spełnienie wszystkich warunków, o których mowa w punktach 1-5 oraz wniesienie odpowiednich opłat jest podstawą ostatecznej decyzji o wznowieniu, którą podejmuje Dziekan. 8

9 7. Student może przenieść się z innej uczelni lub wydziału PW na Wydział MiNI za zgodą Dziekana Wydziału MiNI. Przeniesienia takie możliwe są jedynie w uzasadnionych życiowo sytuacjach. 8. O przeniesienie może się ubiegać jedynie student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów. Student powinien uzupełnić braki wynikające z różnic programowych. Listę uzupełnianych przedmiotów i terminy ich zaliczenia ustala Prodziekan ds. Nauczania. 9. Podania w sprawie przeniesienia należy składać do 30 czerwca (przeniesienia na semestr zimowy) lub 15 grudnia (przeniesienia na semestr letni). Do podania należy dołączyć indeks z rejestracją na kolejny okres rozliczeniowy. Ukończenie studiów i obrona pracy dyplomowej 1. Ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zwyczajowo nazywanym uzyskaniem absolutorium) i obronie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej). Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed specjalnie powołaną przez Radę Wydziału MiNI komisją. 2. Studenci ostatniego semestru danego rodzaju studiów zobowiązani są do uzyskania absolutorium do końca sesji egzaminacyjnej kończącej ten semestr. W wyjątkowych przypadkach osobom, które nie uzyskały absolutorium po semestrze letnim do końca czerwca, Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na usunięcie zaległości do 15 września. 3. Termin składania prac dyplomowych na Wydziale MiNI upływa 1 lutego na studiach inżynierskich, 1 marca na studiach informatycznych magisterskich zaczynających się w październiku, 10 września na studiach licencjackich, 15 września na pozostałych rodzajach studiów. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej może uzyskać przesunięcie tego terminu o okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Zgody udziela Prodziekan ds. Nauczania na wniosek promotora stwierdzający, że praca jest zaawansowana w stopniu umożliwiającym jej wykonanie w wyżej wymienionym terminie. 4. O przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej mogą się ubiegać jedynie osoby, które uzyskały absolutorium. W uzasadnionych szczególnych przypadkach losowych Dziekan Wydziału osobiście może przedłużyć termin złożenia pracy poza okres trzech miesięcy, o którym mowa powyżej i wyrazić zgodę na powtarzanie roku przez studenta niespełniającego warunków podanych wyżej. 5. Ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich) następuje na kierunku: Informatyka po uzyskaniu 210 punktów i obronie pracy dyplomowej; Matematyka po uzyskaniu 180 punktów i obronie pracy dyplomowej. oraz po zaliczeniu obowiązkowych praktyk studenckich. 6. Ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) następuje na obu kierunkach po zdaniu egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do tego egzaminu jest uzyskanie w ramach studiów II stopnia maksymalnej liczby punktów, wypełnienie wszystkich wymogów określonych w planie studiów i pozytywna ocena pracy magisterskiej. 7. Prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) wykonywane są głównie z następujących dziedzin: Matematyka: algebra, analiza matematyczna (w tym teoria katastrof oraz analiza zespolona i funkcjonalna), fraktale, geometria różniczkowa, matematyczne podstawy opisu rynku finansowego, matematyka dyskretna, matematyka 9

10 w ubezpieczeniach finansowych i na życie, metody analizy stochastycznej i teorii próbkowania, metody optymalizacyjne w różnych dziedzinach zastosowań, rachunek prawdopodobieństwa, równania i inkluzje różniczkowe, teoria grafów. Informatyka: sieci neuronowe, metody sztucznej inteligencji, systemy uczące się, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie w Internecie, projektowanie środowiska wirtualnego, modelowanie geometryczne w systemie CAD/CAM, systemy baz danych, metody numeryczne. Zasady rekrutacji na studia II stopnia Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) następuje w wyniku wydziałowego postępowania kwalifikacyjnego po uprzedniej rejestracji internetowej kandydata/ki zgodnie z terminami oraz wytycznymi umieszczonymi na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/ lub pod równoważnym linkiem dostępnym na stronie głównej Politechniki Warszawskiej. Warunki kwalifikacji ustala corocznie Rada Wydziału MiNI. Zasady rekrutacji obowiązujące od roku 2010 na kierunku Matematyka 1. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych przeprowadza otwartą rekrutację na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka. Studia trwają cztery semestry i rozpoczynają się 1 października. 2. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia przysługuje absolwentom studiów wyższych kierunków ścisłych i technicznych, legitymującym się w dniu przeprowadzania kwalifikacji dyplomem ich ukończenia. 3. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, mającego na celu sprawdzenie ich przygotowania do studiów II stopnia na kierunku Matematyka, a w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc dokonanie wyboru osób przyjętych na studia. 4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę dokumentów i ocenę zgodności wykształcenia kandydata z profilami specjalności na Wydziale. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może poprosić kandydata o uzupełnienie dokumentów lub dodatkowe wyjaśnienia. 5. Kandydaci niebędący absolwentami studiów I stopnia na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych mogą być zobligowani do uzupełnienia wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną treści programowych znajdujących się w programie studiów I stopnia realizowanym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. W szczególności, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność: 5.1. Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach oraz Statystyka Matematyczna i Analiza Danych mogą być zobligowani do uzupełnienia pewnych treści programowych z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych i statystyki matematycznej; 5.2. Matematyka w Naukach Informacyjnych mogą być zobligowani do uzupełnienia pewnych treści programowych z zakresu algebry, teorii liczb i matematyki dyskretnej; 5.3. Matematyka w Naukach Technicznych mogą być zobligowani do uzupełnienia pewnych treści programowych z zakresu klasycznej teorii równań różniczkowych cząstkowych i analizy funkcjonalnej. 6. Treści programowe wskazane do uzupełnienia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, o których mowa w punkcie 5. zależą od indywidualnego przygotowania kandydata pod- 10

11 czas studiów I stopnia. Suma punktów ECTS wynikająca ze wskazanych uzupełnień nie może przekraczać Uzupełnienie treści programowych wskazanych do uzupełnienia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, o których mowa w punkcie 5. musi nastąpić w ciągu I roku studiów II stopnia pod rygorem skreślenia z listy studentów. 8. Termin składania podania o przyjęcie na studia oraz wykaz wymaganych dokumentów podany jest w Zasadach i warunkach przyjęć na studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej na odpowiednie lata. Podanie i dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Zasady rekrutacji obowiązujące od roku 2010 na kierunku Informatyka 1. Wydział MiNI przeprowadza otwartą rekrutację na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka. Studia trwają trzy semestry i rozpoczynają się dwa razy do roku, z początkiem semestru letniego (około lutego) oraz z początkiem semestru zimowego (1 października). Rekrutacja odbywa się na dwie niżej wymienione specjalności: Metody Sztucznej Inteligencji; Projektowanie Systemów CAD/CAM.: 2. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia przysługuje absolwentom studiów wyższych legitymującym się dyplomem ich ukończenia. 3. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału MiNI. 4. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: pisemnego sprawdzianu kwalifikacyjnego; rozmowy kwalifikacyjnej. Oba etapy są oceniane w skali 0 5 pkt. 5. Podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien wykazać się znajomością materiału na poziomie studiów I stopnia (inżynierskich) z informatyki w zakresie obowiązującym na Wydziale MiNI (program studiów dostępny jest na wydziałowych stronach internetowych), ze szczególnym uwzględnieniem: w zakresie matematyki analizy i algebry; w zakresie informatyki algorytmów i struktur danych, teorii automatów i języków formalnych oraz umiejętności programowania w językach wysokiego poziomu (np. C/C++). 6. Absolwenci studiów I stopnia z Informatyki oraz Computer Science na Wydziale MiNI przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego nie później niż 12 miesięcy od daty uzyskania dyplomu inżyniera na tych studiach mogą być (na własną prośbę) zwolnieni z części pisemnej postępowania kwalifikacyjnego i w takim przypadku uzyskują za tę część ocenę równą ich średniej ważonej ocenie ze studiów I stopnia. 7. O ostatecznym przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według średniej ocen z obu etapów postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności od najwyższej do najniższej oceny. 8. Kandydaci nie będący absolwentami studiów I stopnia na kierunku Informatyka lub Computer Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych mogą być zobligowani do uzupełnienia w ciągu pierwszego roku studiów lub w trakcie dodatkowego semestru wstępnego właściwych dla danej specjalności przedmiotów wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy studentów. 11

12 9. Sumaryczna liczba punktów ECTS dotyczących przedmiotów wymaganych do uzupełnienia nie może przekroczyć 30 punktów. Treści programowe wskazane do uzupełnienia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zależą od indywidualnego przygotowania kandydata podczas studiów I stopnia. 10. Termin składania podania o przyjęcie na studia oraz wykaz wymaganych dokumentów podany jest w Zasadach i warunkach przyjęć na studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej na odpowiednie lata. Podanie i dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Matematyk i Nauk Informacyjnych. 11. Jeżeli liczba kandydatów zakwalifikowanych na daną specjalność nie osiągnie 12 osób, to o uruchomieniu specjalności decyduje Dziekan Wydziału MiNI. Inne sprawy 1. Możliwość zaliczania przedmiotów na wyższym roku (awansem) mogą uzyskać studenci w następujących przypadkach: a) nie powtarzali roku i mają średnią ocen co najmniej 4,0; b) powtarzają rok i uzyskali co najmniej 45 ECTS; c) studenci roku pierwszego. Ponadto uczestniczenie w zajęciach awansem jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego i Prodziekana ds. Nauczania. 2. Student, który zamierza zaliczyć przedmiot awansem, powinien wystąpić o zgodę do Prodziekana ds. Nauczania w trakcie rejestracji na nowy okres rozliczeniowy. W tym celu pobiera z dziekanatu Kartę przedmiotów zaliczanych awansem i nadobowiązkowych, którą przedstawia prowadzącemu przedmiot do akceptacji. Po uzyskaniu na karcie podpisu prowadzącego student składa ją w dziekanacie i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Nauczania zostaje dopisany do odpowiedniej grupy dziekańskiej. 3. W przypadku niezaliczenia zajęć awansem, należy je powtórzyć w następnym roku akademickim, a student jest zobowiązany zapłacić za powtarzanie wg aktualnie obowiązującego regulaminu opłat. 4. Zaliczanie awansem nie jest możliwe w następujących przypadkach: a) z powodu przekroczenia standardowej liczebności grupy na określonych rodzajach zajęć (braku miejsc), b) braku zaliczeń wszystkich przedmiotów poprzedzających. 5. O zaliczeniu części studiów odbytej na innych wydziałach PW, innych uczelniach krajowych lub zagranicznych decyduje Dziekan wydziału. Zasady dotyczące odpłatności za niektóre rodzaje zajęć (Na podstawie Decyzji nr 45/2014 JM Rektora PW z dnia r. z późniejszymi zmianami w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2014/2015 ) 1. Opłata za studia I stopnia w języku angielskim ,00 za semestr 2. Opłata za studia II stopnia w języku angielskim ,00 za semestr W/w opłaty należy wnieść - lata wyższe za semestr zimowy do 15 września - za semestr letni do 15 lutego. 12

13 Nie wniesienie opłat czesnego w ustalonych terminach traktuje się jako rezygnację ze studiów równoznaczną ze skreśleniem z listy studentów. 3. Opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu ich niezaliczenia w ustalonych terminach rejestracyjnych wynosi: 3.1 studia w języku polskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 10,00 zł za godzinę; b) wykłady 80,00 zł (ryczałt) 3.2 studia w języku angielskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 15,00 zł za godzinę; b) wykłady 120,00 zł (ryczałt) Opłatę oblicza się według wzoru: Liczba godz. w tygodniu (ćw./lab./proj.) * 15 tyg. * 10.-(lub 15.-) Opłatę należy wnieść - do 15 października b.r. Studenci II semestru - do 15 lutego. Osoby powtarzające rok mogą wnieść opłatę w dwóch terminach: semestr zimowy: semestr letni: - do 15 października - do 15 lutego KSERO DOWODU WPŁATY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU Wniesienie opłat w ustalonych terminach jest warunkiem: otrzymania potwierdzenia rejestracji w indeksie, przedłużenia ważności legitymacji studenckiej, dopuszczenia do uczestniczenia w powtarzanych zajęciach i ich zaliczania. W wyjątkowych sytuacjach losowych istnieje możliwość umorzenia części płatności lub rozłożenie ich na raty. Podanie w tej sprawie skierowane do Prodziekana ds. Studenckich i zaopiniowane przez Samorząd Studentów Wydziału MiNI wraz z załącznikami potwierdzającymi zaistniałą sytuację (np. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie) należy złożyć w Dziekanacie. STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU MATEMATYKA Studia stacjonarne (dzienne) na kierunku Matematyka są dwustopniowe: I stopień 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł licencjata; II stopień kolejne 4 semestry, absolwent uzyskuje tytuł magistra. W okresie studiów student poznaje podstawowe działy matematyki, które lą mu prowadzić badania naukowe oraz swobodnie poruszać się w wielu dziedzinach nauki, techniki i gospodarki. Pierwsze trzy lata obejmują gruntowne kształcenie podstawowe. Obowiązkowymi przedmiotami na tych latach są m.in. analiza matematyczna i funkcjonal- 13

14 na, algebra z geometrią, elementy logiki i teorii mnogości, topologia, funkcje zmiennej zespolonej, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, matematyka dyskretna, języki programowania. Indywidualizacja studiów Na latach I i II wszystkie przedmioty są obowiązkowe, a na wyższych latach studiowanie jest w dużym stopniu indywidualne. Można się specjalizować w dowolnej dziedzinie matematyki reprezentowanej na Wydziale, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i zastosowań. Lista tematów prac dyplomowych jest ustalana co roku przez Radę Wydziału. UWAGA: Prodziekan ds. Nauczania przeprowadza na IV semestrze szeroką akcję informacyjną mającą na celu przedstawienie studentom kierunków badań naukowych prowadzonych na Wydziale i potencjalnych promotorów prac dyplomowych. Ukończenie studiów I stopnia następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 180 pkt. z przedmiotów na latach I III, zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich i pozytywnej recenzji pracy licencjackiej. Decyzja o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego pozostaje w gestii studenta. Na III roku studiów I stopnia oraz I i II studiów II stopnia tylko część przedmiotów jest obowiązkowa, m. in.: Przygotowanie pracy dyplomowej - na semestrze VI studiów I stopnia; niektóre przedmioty matematyczne - na roku III; seminarium magisterskie - na semestrach III i IV studiów II stopnia; język obcy na semestrze V. Pozostałe przedmioty na III roku studiów I stopnia oraz I i II studiów II stopnia są obieralne, z tym, że wyróżnia się przedmioty obowiązkowe specjalnościach, których zaliczenie jest niezbędne do ukończenia studiów II stopnia. Wyboru zajęć na kolejny rok akademicki student dokonuje na poprzedzającym semestrze letnim. Każdy student planujący podjęcie studiów II stopnia na VI semestrze deklaruje wybór jednej z możliwych specjalności. Na I roku studiów II stopnia student powinien wybrać opiekuna naukowego spośród jednego z pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Rolą opiekuna naukowego jest: a) opieka nad rozwojem naukowym studenta; b) pomoc w układaniu harmonogramu studiów i jego akceptacja; c) konsultacja w wyborze tematyki i promotora pracy magisterskiej. Obecnie Wydział oferuje następujące specjalności (opisy poniżej): Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach; Statystyka Matematyczna i Analiza Danych; Matematyka w Naukach Informacyjnych; Matematyka w Naukach Technicznych. UWAGA: Specjalność jest uruchamiana jeżeli wybierze ją co najmniej 12 studentów. Liczba miejsc na każdej specjalności jest ograniczona związana z limitem miejsc dla kandydatów w danym roku akademickim. W przypadku gdy liczba chętnych do studiowania jest większa niż liczba miejsc o przyjęciu studenta na daną specjalność decydują je- 14

15 go dotychczasowe wyniki w nauce (średnia ocen, dodatkowa ponadprogramowa wiedza z zakresu tematyki danej specjalności itp.). Program studiów każdego studenta wymaga akceptacji jego opiekuna naukowego i zatwierdzenia przez Prodziekana ds. Nauczania. Przy jego ustalaniu student może się również konsultować z prowadzącymi seminaria magisterskie i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne specjalności. W szczególnych przypadkach możliwy jest również Indywidualny Plan Studiów (IPS), zgodnie z Regulaminem Studiów. Wybitnie utalentowani studenci mają szansę na wcześniejsze studia indywidualne, które mogą wykraczać poza ramy objęte blokami programowymi. Ukończenie studiów II stopnia następuje po zdaniu egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie w ramach tych studiów co najmniej 120 punktów, wypełnienie wszystkich wymogów określonych w planie studiów i pozytywna ocena pracy magisterskiej. Praca dyplomowa Uwieńczeniem studiów jest praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) oraz egzamin dyplomowy, który odbywa się przed specjalnie powołaną do tego celu komisją. Wybór tematyki pracy licencjackiej następuje najpóźniej na semestrze 5 zaś magisterskiej na semestrze 3 na zasadzie indywidualnego kontaktu z potencjalnymi promotorami, których listę podaje studentom Dziekanat. Uzgodniony temat musi być zatwierdzony przez Komisję Programową Rady Wydziału. Tematy prac licencjackich i magisterskich dotyczą bądź badań podstawowych (algebra, analiza matematyczna, topologia, geometria, metody numeryczne, optymalizacja i sterowanie optymalne, fraktale, teoria katastrof, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, matematyka dyskretna) bądź zastosowań matematyki w innych dziedzinach wiedzy (np. w zagadnieniach przyrodniczych, technicznych lub ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki finansowej i ubezpieczeniowej). Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej odbywa się w ramach zajęć semestru 6. Na przygotowanie i obronę pracy magisterskiej przeznaczony jest II rok studiów drugiego stopnia. Najlepsi i najbardziej predestynowani do pracy naukowej absolwenci studiów magisterskich mogą, po zdaniu wydziałowego egzaminu kwalifikacyjnego, rozpocząć studia III stopnia (studia doktoranckie) z matematyki i jej zastosowań. 15

16 MATEMATYKA Wybrane informacje o programie studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Semestr 1 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza matematyczna I 10 4 / 4 / 0 / 0 E Algebra liniowa z geometrią I 8 3 / 2 / 0 / 0 E Elementy logiki i teorii mnogości 6 2 / 2 / 0 / 0 E Algorytmy i podstawy programowania 4 1 / 1 / 2 / 0 Przedmiot humanistyczny 2 0 / 2 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 10/ 13/ 2/ 0 3 Semestr 2 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza matematyczna II 9 4 / 4 / 0 / 0 E Algebra liniowa z geometrią II 6 2 / 2 / 1 / 0 E Matematyka dyskretna 5 2 / 2 / 0 / 0 E Programowanie obiektowe 4 2 / 0 / 2 / 0 Język obcy 4 0 / 4 / 0 / 0 Przedmiot humanistyczny 2 0 / 2 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 10/ 16/ 3/

17 Semestr 3 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza matematyczna III 7 3 / 3 / 0 / 0 E Równania różniczkowe zwyczajne 5 2 / 2 / 0 / 0 E Topologia 5 2 / 2 / 0 / 0 E Algorytmy i struktury danych 5 2 / 2 / 1 / 0 E Metody numeryczne 4 2 / 1 / 2 / 0 Język obcy 4 0 / 4 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 11/ 16/ 3/ 0 4 Semestr 4 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza zespolona I 7 3 / 3 / 0 / 0 E Rachunek prawdopodobieństwa * 5 2 / 2 / 0 / 0 E Równania różniczkowe cząstkowe 5 2 / 2 / 0 / 0 E Algebra i jej zastosowania * 5 2 / 2/ 0 / 0 E Krótki kurs historii matematyki 2 0 / 2 / 0 / 0 Język obcy 4 0 / 4 / 0 / 0 Fizyka I 2 3 / 0 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 12/ 17/ 0/ 0 4 Praktyki (3 tygodnie) 3 0 / 0 / 0 / 0 Semestr 5 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Przedmiot obieralny kontynuowany ** 5 2 / 2 / 0 / 0 E Analiza funkcjonalna 5 2 / 2 / 0 / 0 E Fizyka II 5 2 / 0 / 3/ 0 E Optymalizacja liniowa 4 2 / 1 / 1 / 0 Procesy stochastyczne 4 2 /2 / 0 / 0 E Przedmiot obieralny I 4 2 / 2 / 0 / 0 Język obcy 2 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 29 12/11/ 4/

18 Semestr 6 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Statystyka matematyczna 5 2 / 2 / 1 / 0 E Przedmiot obieralny II 4 2 / 2 / 0 / 0 Przedmiot obieralny III 4 2 / 2 / 0 / 0 Przedmiot obieralny IV 4 2 / 2 / 0/ 0 Modelowanie matematyczne 4 2 / 2 / 0 / 0 Seminarium dyplomowe 2 0 / 2 / 0 / 0 Przygotowanie pracy dyplomowej 8 0 / 0 / 0 / 0 RAZEM 31 10/12/ 1/ 0 1 * Do wyboru albo jednosemestralna wersja podstawowa przedmiotu albo dwusemestralna wersja rozszerzona, tzn.: - Rachunek prawdopodobieństwa lub Rachunek prawdopodobieństwa I i II (w sem. 4 i 5) - Algebra i jej zastosowania lub Algebra i jej zastosowania I i II (w sem. 4 i 5) ** Przedmiot obieralny kontynuowany: Rachunek prawdopodobieństwa II lub Algebra i jej zastosowania II w zależności od tego, który z tych przedmiotów został wybrany w sem. 4 w wersji rozszerzonej albo (w przypadku braku decyzji o wersjach rozszerzonych) Równania różniczkowe cząstkowe II. W przypadku wyboru więcej niż jednego przedmiotu w wersji rozszerzonej należy wybrać jego kontynuację w sem. 5 jako Przedmiot obieralny I PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY OBIERALNE DLA ROKU III Semestr zimowy Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Wstęp do kombinatoryki 4 2 / 2 / 0 / 0 Teoria liczb 4 2 / 2 / 0 / 0 Transformaty całkowe i wstęp do teorii dystrybucji 4 2 / 2 / 0 / 0 E Geometria różniczkowa 5 2 / 2 / 0 / 0 E Metody numeryczne II 4 2 / 1 / 2 / 0 Semestr letni Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Algorytmy matematyki dyskretnej 4 2 / 0 / 2 / 0 Gry i algorytmy online 4 2 / 2 / 0 / 0 E Analiza Fourierowska i jej zastosowania 5 2 / 2 / 0 / 0 E Chromatyczna teoria grafów 4 2 / 1 / 0 / 1 E Kombinatoryczna teoria gier 5 2 / 2 / 0 / 0 E 18

19 Liczby godzin na semestrach 5 i 6 zależą od wymiaru godzin wybranych przedmiotów obieralnych i mogą różnić się od podanych w tabeli. Sylwetka absolwenta studiów II stopnia Absolwent studiów magisterskich na kierunku Matematyka prowadzonym na wydziale MiNI otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent ten posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Zna on co najmniej jeden język obcy (najczęściej angielski) co najmniej na poziomie B2. Dzięki temu może on wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy w kraju i za granicą. Jest on przygotowany zarówno do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych, jak i tworzenia i wykorzystywania matematycznych modeli zjawisk w różnych dziedzinach życia związanych z naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Ma on również odpowiednie przygotowanie informatyczne do rozwiązywania badanych zagadnień z użyciem komputerów. Dzięki wiedzy ogólnej, samodzielności oraz nawykowi doskonalenia się może on też stosunkowo łatwo zmienić zawód jeżeli zajdzie taka potrzeba. Absolwent specjalności Matematyka w ubezpieczeniach i finansach ma pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu matematyki finansowej, teorii ryzyka i matematyki ubezpieczeniowej oraz metod numerycznych i metod komputerowych stosowanych do rozwiązywania problemów z dziedziny ubezpieczeń i bankowości. Jest on przygotowany do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach matematyki i jej zastosowań, a także do pracy w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych oraz w organach administracji państwowej. Absolwent specjalności Statystyka matematyczna i analiza danych ma pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej, programowania matematycznego i metod optymalizacji. Umie się on bardzo dobrze posługiwać narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Jest on przygotowany do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach matematyki oraz do pracy w zespołach badawczych stosujących zaawansowane metody statystyczne, w instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi, w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania, a także w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent specjalności Matematyka w naukach informacyjnych posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu algebry, kombinatoryki, logiki, teorii informacji i dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w powiązaniu z różnego rodzaju zastosowaniami, w szczególności w informatyce. Posługuje się metodami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Absolwent może wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy. Ma solidną podstawę do pracy wymagającej rozwiązywania problemów we współpracy z informatykami praktykami, np. jako osoba zarządzająca projektami, a także może z łatwością przystosować się do różnych wymagań pracodawców. Jest również przygotowany do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach. Absolwent specjalności Matematyka w naukach technicznych ma szeroką wiedzę w zakresie dziedzin matematyki związanych z analizą matematyczną (nieliniowa analiza funkcjonalna, rachunek wariacyjny, funkcje wielu zmiennych zespolonych, geometria różnicz- 19

20 kowa i teoria grup Liego, równania różniczkowe) oraz z jej zastosowaniami w naukach przyrodniczych i technicznych (modelowanie geometryczne, teoria sterowania optymalnego, mechanika analityczna, teoria pola). Jest on przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie samej matematyki jak i innych dyscyplin naukowych wykorzystujących metody matematyczne. Ze względu na obeznanie z metodami CAD/CAM jest on przygotowany szczególnie do współpracy z przedstawicielami nauk technicznych. Może on znaleźć pracę na wyższych uczelniach, w instytutach badawczych, biurach projektów czy firmach komputerowych. STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU IN- FORMATYKA Studia na kierunku Informatyka prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim w tym drugim przypadku pod nazwą Computer Science. Oba rodzaje studiów są dwustopniowe. Pierwszy stopień, to trwające siedem semestrów studia inżynierskie, drugi - trzysemestralne studia magisterskie. Studia na kierunku Computer Science są częściowo odpłatne. Aktualnie opłaty za ten rodzaj studiów wynoszą 2000 złotych za semestr na studiach pierwszego stopnia inżynierskich oraz 2500 złotych za semestr na studiach drugiego stopnia magisterskich. Studia prowadzone w języku polskim są bezpłatne. Studia dotyczą przede wszystkim informatyki stosowanej: nowoczesnych systemów baz danych, algorytmów i struktur danych, grafiki komputerowej, zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, języków programowania, administracji sieciami komputerowymi, programowania równoległego i rozproszonego, programowania obiektowego, programowania dyskretnego oraz programowania w Internecie. Studia I stopnia Stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) w okresie pierwszych trzech semestrów mają w dużej mierze charakter podstawowy i służą zbudowaniu solidnej bazy matematycznej umożliwiającej efektywną naukę złożonych zagadnień informatycznych oraz różnorodnych technik programowania w następnych semestrach. W tym okresie studiów, studenci otrzymują gruntowną wiedzę między innymi z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej z geometrią, matematyki dyskretnej, logiki i teorii mnogości, metod numerycznych oraz zagadnień dotyczących budowy sprzętu cyfrowego i podstaw elektroniki. Ponadto w semestrach 1-3 prowadzone są przedmioty z zakresu podstaw informatyki: podstawy programowania strukturalnego, programowanie, algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne. Do semestru 3 włącznie plan studiów jest jednolity dla wszystkich studentów. Począwszy od semestru 4, wprowadzane są przedmioty obieralne, które studenci wybierają indywidualnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przedmioty obieralne dotyczą zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów informatyki i oferują znaczne rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczas zdobytej przez studentów wiedzy w danej tematyce. Ostatni semestr (siódmy) poświęcony jest głównie pisaniu pracy inżynierskiej. Przykładowy plan studiów I stopnia oraz przykładowa lista przedmiotów obieralnych na kierunku Informatyka oraz na kierunku Computer Science przedstawione są poniżej. 20

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo