O STUDIACH STACJONARNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O STUDIACH STACJONARNYCH"

Transkrypt

1 Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa 75 (na terenie Kampusu Głównego) INFORMATOR O STUDIACH STACJONARNYCH WARSZAWA 2014/2015 1

2 SPIS TREŚCI str. WŁADZE WYDZIAŁU... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WAŻNE INFORMACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA... 4 I. Organizacja studiów... 4 II. Zasady i regulamin studiowania... 5 III. Zasady uzyskiwania rejestracji na kolejny semestr lub rok akademicki... 6 Powtarzanie zajęć i urlopy... 7 Skreślenia z listy studentów... 8 Wznowienia studiów i przeniesienia... 8 Ukończenie studiów i obrona pracy dyplomowej... 9 Zasady rekrutacji na studia II stopnia Inne sprawy Zasady dotyczące odpłatności za niektóre rodzaje zajęć STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU MATEMATYKA Indywidualizacja studiów Praca dyplomowa Matematyka - Wybrane informacje o programie studiów I stopnia Sylwetka absolwenta studiów II stopnia STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU INFORMATYKA Studia I stopnia Plan studiów I stopnia w języku polskim Plan studiów I stopnia w języku angielskim (Computer Science) Studia II stopnia Praca dyplomowa Sylwetka absolwenta studiów II stopnia SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE SAMORZĄD STUDENTÓW KALENDARZ NA ROK AKADEMICKI 2014/

3 WŁADZE WYDZIAŁU DZIEKAN prof. nzw. dr hab. Irmina HERBURT p. 027, tel. (22) , (22) , fax: PRODZIEKAN ds. NAUKI prof. dr hab. Janina KOTUS p. 017, tel. (22) , (22) , fax: PRODZIEKAN ds. NAUCZANIA prof. nzw. dr hab. Wojciech DOMITRZ p. 027, tel. (22) , fax: (22) PRODZIEKAN ds. OGÓLNYCH dr inż. Krzysztof BRYŚ p. 017, tel. (22) , (22) , fax: PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH dr Tomasz TRACZYK p. 027, tel. (22) , fax: (22) DZIEKANAT p. 027, tel. (22) , (22) , fax: (22)

4 INFORMACJE OGÓLNE Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) powstał r. na bazie Instytutu Matematyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS). Przejął on tradycje i wszystkie zobowiązania związane z prowadzeniem kierunków studiów Informatyka i Matematyka na Wydziale FTiMS. Wydział jest ośrodkiem prężnym, o dużym potencjale naukowo-badawczym. Prowadzone przez pracowników prace naukowe mają istotne znaczenie zarówno w badaniach podstawowych, jak i dla rozwoju zastosowań, np. opracowywanie i rozwiązywanie modeli matematycznych złożonych problemów inżynierskich, ekonomicznych lub finansowych. Wydziałem kieruje pochodzący z wyborów Dziekan. Jest on przełożonym wszystkich pracowników Wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się sekretariat dziekana, a sprawami studenckimi dziekanat studencki. Pomocnikami Dziekana są Prodziekani: Prodziekan ds. Nauki, pierwszy zastępca Dziekana, koordynuje działalność naukową, opracowuje plany i sprawozdania dla JM Rektora Uczelni; Prodziekan ds. Nauczania, w którego gestii znajdują się sprawy rekrutacji na studia, rejestracji studentów, urlopy dziekańskie, przeniesienia między grupami i specjalnościami, programy nauczania, indywidualne plany studiów i nadzór nad pracą dziekanatu; Prodziekan ds. Studenckich, który zajmuje się przede wszystkim sprawami bytowymi studentów, m.in. stypendiami, dopłatami do zakwaterowania i posiłków, przydziałem miejsc w domach akademickich oraz zapomogami; Prodziekan ds. Ogólnych, który zajmuje się sprawami organizacyjnymi i finansowymi Wydziału oraz sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu dziekana. Kształcenie na Wydziale oraz nauczanie matematyki na wszystkich innych wydziałach PW prowadzi doświadczona 142-osobowa kadra, w tym 30 profesorów, 49 adiunktów, 2 docentów, 50 starszych wykładowców i wykładowców oraz 11 asystentów. WAŻNE INFORMACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA I. Organizacja studiów Na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych prowadzone są następujące rodzaje studiów o profilu ogólnoakademickim: stacjonarne studia I stopnia (licencjackie, 6 semestrów) na kierunku Matematyka prowadzone w języku polskim; stacjonarne studia II stopnia (magisterskie, 4 semestry) na kierunku Matematyka prowadzone w języku polskim; stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) na kierunku Informatyka prowadzone w języku polskim; stacjonarne studia II stopnia (magisterskie, 3 semestry) na kierunku Informatyka prowadzone w języku polskim; 4

5 stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) na kierunku Informatyka (Computer Science) prowadzone w języku angielskim; stacjonarne studia II stopnia (magisterskie, 3 semestry) na kierunku Informatyka (Computer Science) prowadzone w języku angielskim; niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia (licencjackie, 8 semestrów) na kierunku Matematyka; stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie, 8 semestrów) na kierunku Matematyka; Na studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich obowiązuje punktowy system oceny postępów w nauce (ECTS European Credit Transfer System). II. Zasady i regulamin studiowania Zasady studiowania są dla wszystkich studentów stacjonarnych studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich jednakowe. Pełna treść Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej znajduje się na stronie głównej Uczelni w zakładce kandydaci. Studentów rozlicza się okresowo z postępów w nauce, okresem rozliczeniowym jest dla I roku i dla IV roku studiów inżynierskich semestr, a w pozostałych przypadkach rok akademicki. Na studiach niestacjonarnych okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. Potwierdzeniem właściwej pracy studenta w zakresie danego przedmiotu jest uzyskanie na koniec semestru zaliczenia. Student ma prawo do uczęszczania na przewidziane programem zajęcia w danym okresie rozliczeniowym, jednak prawo zaliczania danego przedmiotu przysługuje tylko tym, którzy posiadają wszystkie wymagane zaliczenia przedmiotów poprzedzających. Listę zajęć poprzedzających dany przedmiot zawiera jego konspekt. Konspekty poszczególnych przedmiotów wraz z warunkami zaliczeń dostępne są w dziekanacie oraz na stronie wydziałowej Po każdym semestrze następuje sesja egzaminacyjna, podczas której oceniany jest stopień opanowania całości materiału z ustalonych w planie studiów przedmiotów. Prawo zdawania egzaminu z każdego przedmiotu przysługuje każdemu studentowi w danym okresie rozliczeniowym trzy razy. W sesji egzaminacyjnej następującej bezpośrednio po zakończeniu zajęć z przedmiotu powinny być wyznaczone co najmniej dwa terminy egzaminów z danego przedmiotu. Zasady uzyskiwania zaliczeń i reguły obowiązujące na egzaminie z danego przedmiotu powinny być podane studentom na początku każdego semestru przez osobę odpowiedzialną za dany przedmiot. Uzyskanie zaliczenia lub zdanie egzaminu musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w indeksie i karcie ocen. Zgodnie z Regulaminem Studiów w PW stosuje się następujące oceny: 5.0 pięć; 4.5 cztery i pół; 4.0 cztery; 3.5 trzy i pół; 3.0 trzy; 2.0 dwa (jest to ocena negatywna, która nie zalicza przedmiotu). Oprócz systemu ocen obowiązuje na Wydziale MiNI punktowy system oceny postępów w nauce (ECTS). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje podaną w planie studiów liczbę punktów. Liczba ta odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego przedmiotu (sama ocena nie jest tu brana pod uwagę). Egzaminowi dyplomowemu (obronie pracy dyplomowej) nie przyporządkowuje się punktów. Nominalnie do uzyskania w każdym semestrze jest 30 punktów. 5

6 Na końcu każdego okresu rozliczeniowego wszyscy studenci składają w dziekanacie indeksy i karty ocen celem uzyskania zaliczenia danego okresu i rejestracji na kolejny okres. Odpowiednich wpisów w indeksie studenta dokonuje Prodziekan ds. Nauczania. Uwaga: Każdy student I roku jest zobowiązany zaliczyć jednorazowe zajęcia biblioteczne oraz odbyć szkolenie BHP. W sprawach niewymienionych powyżej decyzje regulaminowe podejmuje Dziekan. III. Zasady uzyskiwania rejestracji na kolejny semestr lub rok akademicki 1. Warunkiem koniecznym rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy jest: uzyskanie co najmniej następującej liczby punktów ECTS (liczonych od początku studiów): (z 30 możliwych do uzyskania na I seme- przy rejestracji na 2 semestr 16 strze); przy rejestracji na 3 semestr 40 przy rejestracji na 4 semestr 45 przy rejestracji na III rok I II); (z 60 możliwych do uzyskania na I roku); (z 60 możliwych do uzyskania na I roku); 105 (ze 120 możliwych do uzyskania w latach przy rejestracji na 7 semestr 165 (z 180 punktów możliwych do uzyskania w latach I III) zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych planem studiów z opóźnieniem nie większym niż 1 rok w przypadku przedmiotów z pierwszego roku, albo do końca następnego okresu rozliczeniowego w przypadku innych przedmiotów; do zakwalifikowania na studia II stopnia (magisterskie) wymagane jest ukończenie studiów I stopnia. 2. Uzyskanie brakujących w danym okresie rozliczeniowym zaliczeń zajęć, na których obecność studenta była obowiązkowa wymaga ponownego uczestnictwa w tych zajęciach (np. ćwiczenia, laboratoria, seminaria itp.). 3. Zgodnie z decyzją nr 45/2014 JM Rektora PW z dnia r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2014/2015 z późniejszymi zmianami powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne w wysokości: 3.1 studia w języku polskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 10,00 zł za godzinę; b) wykłady 80,00 zł (ryczałt) 3.2 studia w języku angielskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 15,00 zł za godzinę; b) wykłady 120,00 zł (ryczałt) 6

7 4. Zgodnie z decyzją nr 48/2014 JM Rektora PW z dnia r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS w roku akademickim 2014/2015 Stopień studiów Liczba semestrów lp Kierunek studiów Opłata za semestr studiów na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych 1 Informatyka I ,00 zł 126,00 zł 2 Informatyka II ,00 zł 104,00 zł 3 Informatyka studia w języku angielskim 4 Informatyka studia w języku angielskim I ,00 zł 189,00 zł II ,00 zł 156,00 zł 5 Matematyka I ,00 zł 136,00 zł 6 Matematyka II ,00 zł 98,00 zł Opłata za 1 ECTS za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS 5. Dziekan może zwolnić z obowiązku powtarzania przedmiotu objętego rygorem uczęszczania i dopuścić inną formę zaliczenia, jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody prowadzącego zajęcia. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wpisu z przedmiotu rozłożonego na kilka kolejnych semestrów, o dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach na semestrze wyższym decyduje prowadzący zajęcia. Konieczność uzyskania takiej zgody powinna wynikać z regulaminu zaliczania przedmiotu. 6. Zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów, projektów jest honorowane przez okres jednego roku. 7. Nieuzyskanie w wymaganym okresie brakujących punktów powoduje automatyczne skreślenie z listy studentów. Powtarzanie zajęć i urlopy 8. Dziekan może udzielić zgody na powtórną rejestrację na ostatni okres rozliczeniowy danego kierunku studiów studentom, którzy nie zaliczyli wszystkich zajęć przewidzianych planem tych studiów. Każdy taki okres rozliczeniowy można powtarzać tylko jeden raz. Podania o powtarzanie mogą być składane jedynie do końca sesji egzaminacyjnej kończącej okres rozliczeniowy. 9. Dziekan może udzielić studentowi następujących urlopów: a) zdrowotnego; b) losowego; c) okolicznościowego; d) nieuwarunkowanego, 10. Urlopy te przyznawane są wg następujących reguł: a) zdrowotny tylko na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej z Przychodni Studenckiej mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Mochnackiego 2. Na komisję lekarską kieruje Prodziekan ds. Nauczania na prośbę studenta lub jego prawnych opieku- 7

8 nów. Prośba taka powinna być złożona nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia przyczyny urlopu i przed końcem zajęć semestru poprzedzającego rejestrację; b) losowy na prośbę studenta, w przypadku zaistnienia udokumentowanych wyższych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach; c) okolicznościowy na studia lub wyjazdy naukowe organizowane przez PW lub za jej wiedzą i zgodą; d) nieuwarunkowany na prośbę studenta, który ma zaliczony co najmniej drugi rok studiów. Prośba taka powinna być złożona przed okresem, na który planowany jest urlop. O urlop nieuwarunkowany student ma prawo starać się jedynie jeden raz w trakcie studiów i nie później niż w pierwszym miesiącu trwania semestru. 11. Łączny czas studiów nie może być dłuższy o więcej niż 1 rok od czasu nominalnego. W przypadku udzielania studentowi urlopu, limit czasu studiów przedłuża się o czas trwania tego urlopu. Skreślenia z listy studentów Student, który nie spełnił warunków do uzyskania rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy lub powtórnej rejestracji na ostatni okres rozliczeniowy zostaje skreślony z listy studentów. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dziekan. Od takiej decyzji przysługuje, w terminie czternastu dni od daty powiadomienia, prawo odwołania się, drogą służbową, do Rektora. Wznowienia studiów i przeniesienia 1. O wznowienie studiów mogą się ubiegać byli studenci, którzy mają zaliczony co najmniej I rok studiów. Podania w sprawie wznowienia należy składać do: a) 5 lutego na semestry letnie; b) 5 września na semestry zimowe. 3. Po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem przerwanych studiów osoby ubiegającej się o wznowienie, Prodziekan ds. Nauczania: a) ustala semestr, na który dana osoba może być przyjęta; b) wyznacza egzamin sprawdzający spośród dotychczas zdanych (zwykle jest to jeden z egzaminów w najbliższej sesji egzaminacyjnej); c) wyznacza przedmioty, które należy uzupełnić; d) ustala termin na uzyskanie wyznaczonych zaliczeń. 4. Osoba wznawiająca studia wypełnia kartę wznowień (pobraną w Dziekanacie) i po uzyskaniu akceptacji przez Prodziekana pozostawia kartę w Dziekanacie. 5. Wznawiający studia uczęszcza, bez uprawnień studenta na zajęcia, zaliczenie, których zostało ustalone przez Prodziekana jako warunek wznowienia. 6. Wznawiający studia za brakujące i uzupełniane przedmioty (przedmioty, które były w programie jego studiów) jest zobowiązany wnieść opłatę, zgodnie z obowiązującą decyzją Rektora. Spełnienie wszystkich warunków, o których mowa w punktach 1-5 oraz wniesienie odpowiednich opłat jest podstawą ostatecznej decyzji o wznowieniu, którą podejmuje Dziekan. 8

9 7. Student może przenieść się z innej uczelni lub wydziału PW na Wydział MiNI za zgodą Dziekana Wydziału MiNI. Przeniesienia takie możliwe są jedynie w uzasadnionych życiowo sytuacjach. 8. O przeniesienie może się ubiegać jedynie student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów. Student powinien uzupełnić braki wynikające z różnic programowych. Listę uzupełnianych przedmiotów i terminy ich zaliczenia ustala Prodziekan ds. Nauczania. 9. Podania w sprawie przeniesienia należy składać do 30 czerwca (przeniesienia na semestr zimowy) lub 15 grudnia (przeniesienia na semestr letni). Do podania należy dołączyć indeks z rejestracją na kolejny okres rozliczeniowy. Ukończenie studiów i obrona pracy dyplomowej 1. Ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zwyczajowo nazywanym uzyskaniem absolutorium) i obronie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej). Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed specjalnie powołaną przez Radę Wydziału MiNI komisją. 2. Studenci ostatniego semestru danego rodzaju studiów zobowiązani są do uzyskania absolutorium do końca sesji egzaminacyjnej kończącej ten semestr. W wyjątkowych przypadkach osobom, które nie uzyskały absolutorium po semestrze letnim do końca czerwca, Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na usunięcie zaległości do 15 września. 3. Termin składania prac dyplomowych na Wydziale MiNI upływa 1 lutego na studiach inżynierskich, 1 marca na studiach informatycznych magisterskich zaczynających się w październiku, 10 września na studiach licencjackich, 15 września na pozostałych rodzajach studiów. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej może uzyskać przesunięcie tego terminu o okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Zgody udziela Prodziekan ds. Nauczania na wniosek promotora stwierdzający, że praca jest zaawansowana w stopniu umożliwiającym jej wykonanie w wyżej wymienionym terminie. 4. O przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej mogą się ubiegać jedynie osoby, które uzyskały absolutorium. W uzasadnionych szczególnych przypadkach losowych Dziekan Wydziału osobiście może przedłużyć termin złożenia pracy poza okres trzech miesięcy, o którym mowa powyżej i wyrazić zgodę na powtarzanie roku przez studenta niespełniającego warunków podanych wyżej. 5. Ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich) następuje na kierunku: Informatyka po uzyskaniu 210 punktów i obronie pracy dyplomowej; Matematyka po uzyskaniu 180 punktów i obronie pracy dyplomowej. oraz po zaliczeniu obowiązkowych praktyk studenckich. 6. Ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) następuje na obu kierunkach po zdaniu egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do tego egzaminu jest uzyskanie w ramach studiów II stopnia maksymalnej liczby punktów, wypełnienie wszystkich wymogów określonych w planie studiów i pozytywna ocena pracy magisterskiej. 7. Prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) wykonywane są głównie z następujących dziedzin: Matematyka: algebra, analiza matematyczna (w tym teoria katastrof oraz analiza zespolona i funkcjonalna), fraktale, geometria różniczkowa, matematyczne podstawy opisu rynku finansowego, matematyka dyskretna, matematyka 9

10 w ubezpieczeniach finansowych i na życie, metody analizy stochastycznej i teorii próbkowania, metody optymalizacyjne w różnych dziedzinach zastosowań, rachunek prawdopodobieństwa, równania i inkluzje różniczkowe, teoria grafów. Informatyka: sieci neuronowe, metody sztucznej inteligencji, systemy uczące się, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie w Internecie, projektowanie środowiska wirtualnego, modelowanie geometryczne w systemie CAD/CAM, systemy baz danych, metody numeryczne. Zasady rekrutacji na studia II stopnia Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) następuje w wyniku wydziałowego postępowania kwalifikacyjnego po uprzedniej rejestracji internetowej kandydata/ki zgodnie z terminami oraz wytycznymi umieszczonymi na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/ lub pod równoważnym linkiem dostępnym na stronie głównej Politechniki Warszawskiej. Warunki kwalifikacji ustala corocznie Rada Wydziału MiNI. Zasady rekrutacji obowiązujące od roku 2010 na kierunku Matematyka 1. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych przeprowadza otwartą rekrutację na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka. Studia trwają cztery semestry i rozpoczynają się 1 października. 2. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia przysługuje absolwentom studiów wyższych kierunków ścisłych i technicznych, legitymującym się w dniu przeprowadzania kwalifikacji dyplomem ich ukończenia. 3. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, mającego na celu sprawdzenie ich przygotowania do studiów II stopnia na kierunku Matematyka, a w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc dokonanie wyboru osób przyjętych na studia. 4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę dokumentów i ocenę zgodności wykształcenia kandydata z profilami specjalności na Wydziale. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może poprosić kandydata o uzupełnienie dokumentów lub dodatkowe wyjaśnienia. 5. Kandydaci niebędący absolwentami studiów I stopnia na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych mogą być zobligowani do uzupełnienia wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną treści programowych znajdujących się w programie studiów I stopnia realizowanym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. W szczególności, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność: 5.1. Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach oraz Statystyka Matematyczna i Analiza Danych mogą być zobligowani do uzupełnienia pewnych treści programowych z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych i statystyki matematycznej; 5.2. Matematyka w Naukach Informacyjnych mogą być zobligowani do uzupełnienia pewnych treści programowych z zakresu algebry, teorii liczb i matematyki dyskretnej; 5.3. Matematyka w Naukach Technicznych mogą być zobligowani do uzupełnienia pewnych treści programowych z zakresu klasycznej teorii równań różniczkowych cząstkowych i analizy funkcjonalnej. 6. Treści programowe wskazane do uzupełnienia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, o których mowa w punkcie 5. zależą od indywidualnego przygotowania kandydata pod- 10

11 czas studiów I stopnia. Suma punktów ECTS wynikająca ze wskazanych uzupełnień nie może przekraczać Uzupełnienie treści programowych wskazanych do uzupełnienia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, o których mowa w punkcie 5. musi nastąpić w ciągu I roku studiów II stopnia pod rygorem skreślenia z listy studentów. 8. Termin składania podania o przyjęcie na studia oraz wykaz wymaganych dokumentów podany jest w Zasadach i warunkach przyjęć na studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej na odpowiednie lata. Podanie i dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Zasady rekrutacji obowiązujące od roku 2010 na kierunku Informatyka 1. Wydział MiNI przeprowadza otwartą rekrutację na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka. Studia trwają trzy semestry i rozpoczynają się dwa razy do roku, z początkiem semestru letniego (około lutego) oraz z początkiem semestru zimowego (1 października). Rekrutacja odbywa się na dwie niżej wymienione specjalności: Metody Sztucznej Inteligencji; Projektowanie Systemów CAD/CAM.: 2. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia przysługuje absolwentom studiów wyższych legitymującym się dyplomem ich ukończenia. 3. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału MiNI. 4. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: pisemnego sprawdzianu kwalifikacyjnego; rozmowy kwalifikacyjnej. Oba etapy są oceniane w skali 0 5 pkt. 5. Podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien wykazać się znajomością materiału na poziomie studiów I stopnia (inżynierskich) z informatyki w zakresie obowiązującym na Wydziale MiNI (program studiów dostępny jest na wydziałowych stronach internetowych), ze szczególnym uwzględnieniem: w zakresie matematyki analizy i algebry; w zakresie informatyki algorytmów i struktur danych, teorii automatów i języków formalnych oraz umiejętności programowania w językach wysokiego poziomu (np. C/C++). 6. Absolwenci studiów I stopnia z Informatyki oraz Computer Science na Wydziale MiNI przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego nie później niż 12 miesięcy od daty uzyskania dyplomu inżyniera na tych studiach mogą być (na własną prośbę) zwolnieni z części pisemnej postępowania kwalifikacyjnego i w takim przypadku uzyskują za tę część ocenę równą ich średniej ważonej ocenie ze studiów I stopnia. 7. O ostatecznym przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według średniej ocen z obu etapów postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności od najwyższej do najniższej oceny. 8. Kandydaci nie będący absolwentami studiów I stopnia na kierunku Informatyka lub Computer Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych mogą być zobligowani do uzupełnienia w ciągu pierwszego roku studiów lub w trakcie dodatkowego semestru wstępnego właściwych dla danej specjalności przedmiotów wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy studentów. 11

12 9. Sumaryczna liczba punktów ECTS dotyczących przedmiotów wymaganych do uzupełnienia nie może przekroczyć 30 punktów. Treści programowe wskazane do uzupełnienia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zależą od indywidualnego przygotowania kandydata podczas studiów I stopnia. 10. Termin składania podania o przyjęcie na studia oraz wykaz wymaganych dokumentów podany jest w Zasadach i warunkach przyjęć na studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej na odpowiednie lata. Podanie i dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Matematyk i Nauk Informacyjnych. 11. Jeżeli liczba kandydatów zakwalifikowanych na daną specjalność nie osiągnie 12 osób, to o uruchomieniu specjalności decyduje Dziekan Wydziału MiNI. Inne sprawy 1. Możliwość zaliczania przedmiotów na wyższym roku (awansem) mogą uzyskać studenci w następujących przypadkach: a) nie powtarzali roku i mają średnią ocen co najmniej 4,0; b) powtarzają rok i uzyskali co najmniej 45 ECTS; c) studenci roku pierwszego. Ponadto uczestniczenie w zajęciach awansem jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego i Prodziekana ds. Nauczania. 2. Student, który zamierza zaliczyć przedmiot awansem, powinien wystąpić o zgodę do Prodziekana ds. Nauczania w trakcie rejestracji na nowy okres rozliczeniowy. W tym celu pobiera z dziekanatu Kartę przedmiotów zaliczanych awansem i nadobowiązkowych, którą przedstawia prowadzącemu przedmiot do akceptacji. Po uzyskaniu na karcie podpisu prowadzącego student składa ją w dziekanacie i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Nauczania zostaje dopisany do odpowiedniej grupy dziekańskiej. 3. W przypadku niezaliczenia zajęć awansem, należy je powtórzyć w następnym roku akademickim, a student jest zobowiązany zapłacić za powtarzanie wg aktualnie obowiązującego regulaminu opłat. 4. Zaliczanie awansem nie jest możliwe w następujących przypadkach: a) z powodu przekroczenia standardowej liczebności grupy na określonych rodzajach zajęć (braku miejsc), b) braku zaliczeń wszystkich przedmiotów poprzedzających. 5. O zaliczeniu części studiów odbytej na innych wydziałach PW, innych uczelniach krajowych lub zagranicznych decyduje Dziekan wydziału. Zasady dotyczące odpłatności za niektóre rodzaje zajęć (Na podstawie Decyzji nr 45/2014 JM Rektora PW z dnia r. z późniejszymi zmianami w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2014/2015 ) 1. Opłata za studia I stopnia w języku angielskim ,00 za semestr 2. Opłata za studia II stopnia w języku angielskim ,00 za semestr W/w opłaty należy wnieść - lata wyższe za semestr zimowy do 15 września - za semestr letni do 15 lutego. 12

13 Nie wniesienie opłat czesnego w ustalonych terminach traktuje się jako rezygnację ze studiów równoznaczną ze skreśleniem z listy studentów. 3. Opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu ich niezaliczenia w ustalonych terminach rejestracyjnych wynosi: 3.1 studia w języku polskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 10,00 zł za godzinę; b) wykłady 80,00 zł (ryczałt) 3.2 studia w języku angielskim: a) ćwiczenia/laboratoria/zajęcia projektowe 15,00 zł za godzinę; b) wykłady 120,00 zł (ryczałt) Opłatę oblicza się według wzoru: Liczba godz. w tygodniu (ćw./lab./proj.) * 15 tyg. * 10.-(lub 15.-) Opłatę należy wnieść - do 15 października b.r. Studenci II semestru - do 15 lutego. Osoby powtarzające rok mogą wnieść opłatę w dwóch terminach: semestr zimowy: semestr letni: - do 15 października - do 15 lutego KSERO DOWODU WPŁATY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU Wniesienie opłat w ustalonych terminach jest warunkiem: otrzymania potwierdzenia rejestracji w indeksie, przedłużenia ważności legitymacji studenckiej, dopuszczenia do uczestniczenia w powtarzanych zajęciach i ich zaliczania. W wyjątkowych sytuacjach losowych istnieje możliwość umorzenia części płatności lub rozłożenie ich na raty. Podanie w tej sprawie skierowane do Prodziekana ds. Studenckich i zaopiniowane przez Samorząd Studentów Wydziału MiNI wraz z załącznikami potwierdzającymi zaistniałą sytuację (np. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie) należy złożyć w Dziekanacie. STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU MATEMATYKA Studia stacjonarne (dzienne) na kierunku Matematyka są dwustopniowe: I stopień 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł licencjata; II stopień kolejne 4 semestry, absolwent uzyskuje tytuł magistra. W okresie studiów student poznaje podstawowe działy matematyki, które lą mu prowadzić badania naukowe oraz swobodnie poruszać się w wielu dziedzinach nauki, techniki i gospodarki. Pierwsze trzy lata obejmują gruntowne kształcenie podstawowe. Obowiązkowymi przedmiotami na tych latach są m.in. analiza matematyczna i funkcjonal- 13

14 na, algebra z geometrią, elementy logiki i teorii mnogości, topologia, funkcje zmiennej zespolonej, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, matematyka dyskretna, języki programowania. Indywidualizacja studiów Na latach I i II wszystkie przedmioty są obowiązkowe, a na wyższych latach studiowanie jest w dużym stopniu indywidualne. Można się specjalizować w dowolnej dziedzinie matematyki reprezentowanej na Wydziale, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i zastosowań. Lista tematów prac dyplomowych jest ustalana co roku przez Radę Wydziału. UWAGA: Prodziekan ds. Nauczania przeprowadza na IV semestrze szeroką akcję informacyjną mającą na celu przedstawienie studentom kierunków badań naukowych prowadzonych na Wydziale i potencjalnych promotorów prac dyplomowych. Ukończenie studiów I stopnia następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 180 pkt. z przedmiotów na latach I III, zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich i pozytywnej recenzji pracy licencjackiej. Decyzja o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego pozostaje w gestii studenta. Na III roku studiów I stopnia oraz I i II studiów II stopnia tylko część przedmiotów jest obowiązkowa, m. in.: Przygotowanie pracy dyplomowej - na semestrze VI studiów I stopnia; niektóre przedmioty matematyczne - na roku III; seminarium magisterskie - na semestrach III i IV studiów II stopnia; język obcy na semestrze V. Pozostałe przedmioty na III roku studiów I stopnia oraz I i II studiów II stopnia są obieralne, z tym, że wyróżnia się przedmioty obowiązkowe specjalnościach, których zaliczenie jest niezbędne do ukończenia studiów II stopnia. Wyboru zajęć na kolejny rok akademicki student dokonuje na poprzedzającym semestrze letnim. Każdy student planujący podjęcie studiów II stopnia na VI semestrze deklaruje wybór jednej z możliwych specjalności. Na I roku studiów II stopnia student powinien wybrać opiekuna naukowego spośród jednego z pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Rolą opiekuna naukowego jest: a) opieka nad rozwojem naukowym studenta; b) pomoc w układaniu harmonogramu studiów i jego akceptacja; c) konsultacja w wyborze tematyki i promotora pracy magisterskiej. Obecnie Wydział oferuje następujące specjalności (opisy poniżej): Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach; Statystyka Matematyczna i Analiza Danych; Matematyka w Naukach Informacyjnych; Matematyka w Naukach Technicznych. UWAGA: Specjalność jest uruchamiana jeżeli wybierze ją co najmniej 12 studentów. Liczba miejsc na każdej specjalności jest ograniczona związana z limitem miejsc dla kandydatów w danym roku akademickim. W przypadku gdy liczba chętnych do studiowania jest większa niż liczba miejsc o przyjęciu studenta na daną specjalność decydują je- 14

15 go dotychczasowe wyniki w nauce (średnia ocen, dodatkowa ponadprogramowa wiedza z zakresu tematyki danej specjalności itp.). Program studiów każdego studenta wymaga akceptacji jego opiekuna naukowego i zatwierdzenia przez Prodziekana ds. Nauczania. Przy jego ustalaniu student może się również konsultować z prowadzącymi seminaria magisterskie i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne specjalności. W szczególnych przypadkach możliwy jest również Indywidualny Plan Studiów (IPS), zgodnie z Regulaminem Studiów. Wybitnie utalentowani studenci mają szansę na wcześniejsze studia indywidualne, które mogą wykraczać poza ramy objęte blokami programowymi. Ukończenie studiów II stopnia następuje po zdaniu egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie w ramach tych studiów co najmniej 120 punktów, wypełnienie wszystkich wymogów określonych w planie studiów i pozytywna ocena pracy magisterskiej. Praca dyplomowa Uwieńczeniem studiów jest praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) oraz egzamin dyplomowy, który odbywa się przed specjalnie powołaną do tego celu komisją. Wybór tematyki pracy licencjackiej następuje najpóźniej na semestrze 5 zaś magisterskiej na semestrze 3 na zasadzie indywidualnego kontaktu z potencjalnymi promotorami, których listę podaje studentom Dziekanat. Uzgodniony temat musi być zatwierdzony przez Komisję Programową Rady Wydziału. Tematy prac licencjackich i magisterskich dotyczą bądź badań podstawowych (algebra, analiza matematyczna, topologia, geometria, metody numeryczne, optymalizacja i sterowanie optymalne, fraktale, teoria katastrof, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, matematyka dyskretna) bądź zastosowań matematyki w innych dziedzinach wiedzy (np. w zagadnieniach przyrodniczych, technicznych lub ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki finansowej i ubezpieczeniowej). Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej odbywa się w ramach zajęć semestru 6. Na przygotowanie i obronę pracy magisterskiej przeznaczony jest II rok studiów drugiego stopnia. Najlepsi i najbardziej predestynowani do pracy naukowej absolwenci studiów magisterskich mogą, po zdaniu wydziałowego egzaminu kwalifikacyjnego, rozpocząć studia III stopnia (studia doktoranckie) z matematyki i jej zastosowań. 15

16 MATEMATYKA Wybrane informacje o programie studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Semestr 1 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza matematyczna I 10 4 / 4 / 0 / 0 E Algebra liniowa z geometrią I 8 3 / 2 / 0 / 0 E Elementy logiki i teorii mnogości 6 2 / 2 / 0 / 0 E Algorytmy i podstawy programowania 4 1 / 1 / 2 / 0 Przedmiot humanistyczny 2 0 / 2 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 10/ 13/ 2/ 0 3 Semestr 2 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza matematyczna II 9 4 / 4 / 0 / 0 E Algebra liniowa z geometrią II 6 2 / 2 / 1 / 0 E Matematyka dyskretna 5 2 / 2 / 0 / 0 E Programowanie obiektowe 4 2 / 0 / 2 / 0 Język obcy 4 0 / 4 / 0 / 0 Przedmiot humanistyczny 2 0 / 2 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 10/ 16/ 3/

17 Semestr 3 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza matematyczna III 7 3 / 3 / 0 / 0 E Równania różniczkowe zwyczajne 5 2 / 2 / 0 / 0 E Topologia 5 2 / 2 / 0 / 0 E Algorytmy i struktury danych 5 2 / 2 / 1 / 0 E Metody numeryczne 4 2 / 1 / 2 / 0 Język obcy 4 0 / 4 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 11/ 16/ 3/ 0 4 Semestr 4 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Analiza zespolona I 7 3 / 3 / 0 / 0 E Rachunek prawdopodobieństwa * 5 2 / 2 / 0 / 0 E Równania różniczkowe cząstkowe 5 2 / 2 / 0 / 0 E Algebra i jej zastosowania * 5 2 / 2/ 0 / 0 E Krótki kurs historii matematyki 2 0 / 2 / 0 / 0 Język obcy 4 0 / 4 / 0 / 0 Fizyka I 2 3 / 0 / 0 / 0 Wychowanie fizyczne 0 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 30 12/ 17/ 0/ 0 4 Praktyki (3 tygodnie) 3 0 / 0 / 0 / 0 Semestr 5 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Przedmiot obieralny kontynuowany ** 5 2 / 2 / 0 / 0 E Analiza funkcjonalna 5 2 / 2 / 0 / 0 E Fizyka II 5 2 / 0 / 3/ 0 E Optymalizacja liniowa 4 2 / 1 / 1 / 0 Procesy stochastyczne 4 2 /2 / 0 / 0 E Przedmiot obieralny I 4 2 / 2 / 0 / 0 Język obcy 2 0 / 2 / 0 / 0 RAZEM 29 12/11/ 4/

18 Semestr 6 Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Statystyka matematyczna 5 2 / 2 / 1 / 0 E Przedmiot obieralny II 4 2 / 2 / 0 / 0 Przedmiot obieralny III 4 2 / 2 / 0 / 0 Przedmiot obieralny IV 4 2 / 2 / 0/ 0 Modelowanie matematyczne 4 2 / 2 / 0 / 0 Seminarium dyplomowe 2 0 / 2 / 0 / 0 Przygotowanie pracy dyplomowej 8 0 / 0 / 0 / 0 RAZEM 31 10/12/ 1/ 0 1 * Do wyboru albo jednosemestralna wersja podstawowa przedmiotu albo dwusemestralna wersja rozszerzona, tzn.: - Rachunek prawdopodobieństwa lub Rachunek prawdopodobieństwa I i II (w sem. 4 i 5) - Algebra i jej zastosowania lub Algebra i jej zastosowania I i II (w sem. 4 i 5) ** Przedmiot obieralny kontynuowany: Rachunek prawdopodobieństwa II lub Algebra i jej zastosowania II w zależności od tego, który z tych przedmiotów został wybrany w sem. 4 w wersji rozszerzonej albo (w przypadku braku decyzji o wersjach rozszerzonych) Równania różniczkowe cząstkowe II. W przypadku wyboru więcej niż jednego przedmiotu w wersji rozszerzonej należy wybrać jego kontynuację w sem. 5 jako Przedmiot obieralny I PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY OBIERALNE DLA ROKU III Semestr zimowy Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Wstęp do kombinatoryki 4 2 / 2 / 0 / 0 Teoria liczb 4 2 / 2 / 0 / 0 Transformaty całkowe i wstęp do teorii dystrybucji 4 2 / 2 / 0 / 0 E Geometria różniczkowa 5 2 / 2 / 0 / 0 E Metody numeryczne II 4 2 / 1 / 2 / 0 Semestr letni Przedmiot Pkt. (ECTS) Liczba godzin w/ćw/l/p Egz Algorytmy matematyki dyskretnej 4 2 / 0 / 2 / 0 Gry i algorytmy online 4 2 / 2 / 0 / 0 E Analiza Fourierowska i jej zastosowania 5 2 / 2 / 0 / 0 E Chromatyczna teoria grafów 4 2 / 1 / 0 / 1 E Kombinatoryczna teoria gier 5 2 / 2 / 0 / 0 E 18

19 Liczby godzin na semestrach 5 i 6 zależą od wymiaru godzin wybranych przedmiotów obieralnych i mogą różnić się od podanych w tabeli. Sylwetka absolwenta studiów II stopnia Absolwent studiów magisterskich na kierunku Matematyka prowadzonym na wydziale MiNI otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent ten posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Zna on co najmniej jeden język obcy (najczęściej angielski) co najmniej na poziomie B2. Dzięki temu może on wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy w kraju i za granicą. Jest on przygotowany zarówno do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych, jak i tworzenia i wykorzystywania matematycznych modeli zjawisk w różnych dziedzinach życia związanych z naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Ma on również odpowiednie przygotowanie informatyczne do rozwiązywania badanych zagadnień z użyciem komputerów. Dzięki wiedzy ogólnej, samodzielności oraz nawykowi doskonalenia się może on też stosunkowo łatwo zmienić zawód jeżeli zajdzie taka potrzeba. Absolwent specjalności Matematyka w ubezpieczeniach i finansach ma pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu matematyki finansowej, teorii ryzyka i matematyki ubezpieczeniowej oraz metod numerycznych i metod komputerowych stosowanych do rozwiązywania problemów z dziedziny ubezpieczeń i bankowości. Jest on przygotowany do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach matematyki i jej zastosowań, a także do pracy w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych oraz w organach administracji państwowej. Absolwent specjalności Statystyka matematyczna i analiza danych ma pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej, programowania matematycznego i metod optymalizacji. Umie się on bardzo dobrze posługiwać narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Jest on przygotowany do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach matematyki oraz do pracy w zespołach badawczych stosujących zaawansowane metody statystyczne, w instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi, w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania, a także w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent specjalności Matematyka w naukach informacyjnych posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu algebry, kombinatoryki, logiki, teorii informacji i dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w powiązaniu z różnego rodzaju zastosowaniami, w szczególności w informatyce. Posługuje się metodami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Absolwent może wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy. Ma solidną podstawę do pracy wymagającej rozwiązywania problemów we współpracy z informatykami praktykami, np. jako osoba zarządzająca projektami, a także może z łatwością przystosować się do różnych wymagań pracodawców. Jest również przygotowany do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach. Absolwent specjalności Matematyka w naukach technicznych ma szeroką wiedzę w zakresie dziedzin matematyki związanych z analizą matematyczną (nieliniowa analiza funkcjonalna, rachunek wariacyjny, funkcje wielu zmiennych zespolonych, geometria różnicz- 19

20 kowa i teoria grup Liego, równania różniczkowe) oraz z jej zastosowaniami w naukach przyrodniczych i technicznych (modelowanie geometryczne, teoria sterowania optymalnego, mechanika analityczna, teoria pola). Jest on przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie samej matematyki jak i innych dyscyplin naukowych wykorzystujących metody matematyczne. Ze względu na obeznanie z metodami CAD/CAM jest on przygotowany szczególnie do współpracy z przedstawicielami nauk technicznych. Może on znaleźć pracę na wyższych uczelniach, w instytutach badawczych, biurach projektów czy firmach komputerowych. STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) NA KIERUNKU IN- FORMATYKA Studia na kierunku Informatyka prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim w tym drugim przypadku pod nazwą Computer Science. Oba rodzaje studiów są dwustopniowe. Pierwszy stopień, to trwające siedem semestrów studia inżynierskie, drugi - trzysemestralne studia magisterskie. Studia na kierunku Computer Science są częściowo odpłatne. Aktualnie opłaty za ten rodzaj studiów wynoszą 2000 złotych za semestr na studiach pierwszego stopnia inżynierskich oraz 2500 złotych za semestr na studiach drugiego stopnia magisterskich. Studia prowadzone w języku polskim są bezpłatne. Studia dotyczą przede wszystkim informatyki stosowanej: nowoczesnych systemów baz danych, algorytmów i struktur danych, grafiki komputerowej, zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, języków programowania, administracji sieciami komputerowymi, programowania równoległego i rozproszonego, programowania obiektowego, programowania dyskretnego oraz programowania w Internecie. Studia I stopnia Stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) w okresie pierwszych trzech semestrów mają w dużej mierze charakter podstawowy i służą zbudowaniu solidnej bazy matematycznej umożliwiającej efektywną naukę złożonych zagadnień informatycznych oraz różnorodnych technik programowania w następnych semestrach. W tym okresie studiów, studenci otrzymują gruntowną wiedzę między innymi z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej z geometrią, matematyki dyskretnej, logiki i teorii mnogości, metod numerycznych oraz zagadnień dotyczących budowy sprzętu cyfrowego i podstaw elektroniki. Ponadto w semestrach 1-3 prowadzone są przedmioty z zakresu podstaw informatyki: podstawy programowania strukturalnego, programowanie, algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne. Do semestru 3 włącznie plan studiów jest jednolity dla wszystkich studentów. Począwszy od semestru 4, wprowadzane są przedmioty obieralne, które studenci wybierają indywidualnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przedmioty obieralne dotyczą zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów informatyki i oferują znaczne rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczas zdobytej przez studentów wiedzy w danej tematyce. Ostatni semestr (siódmy) poświęcony jest głównie pisaniu pracy inżynierskiej. Przykładowy plan studiów I stopnia oraz przykładowa lista przedmiotów obieralnych na kierunku Informatyka oraz na kierunku Computer Science przedstawione są poniżej. 20

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) 234-79-88 00-662 WARSZAWA FAX.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) 234-79-88 00-662 WARSZAWA FAX. PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA II STOPNIA Wszyscy Kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) WARSZAWA FAX.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) WARSZAWA FAX. PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA II STOPNIA Wszyscy Kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) 234-79-88 00-662 WARSZAWA FAX.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) 234-79-88 00-662 WARSZAWA FAX. PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA II STOPNIA Wszyscy Kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Harmonogram wpisu na semestr zimowy 2015/2016

Dotyczy: STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Harmonogram wpisu na semestr zimowy 2015/2016 Wrocław,19.06.2015 r. Dotyczy: STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Harmonogram wpisu na semestr zimowy 2015/2016 1. Osoby rozpoczynające studia, Studenci podczas pierwszej sesji zjazdowej ( 10 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI Symbol: WEK/ P3/ 2013 Data: 10 kwietnia 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Plany studiów dla kierunków i specjalności 2. Zakres procedury Procedura obejmuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA

ZASADY STUDIOWANIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 1. Warunki ogólne ZASADY STUDIOWANIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA 1. Studia wg indywidualnego planu studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA TEORETYCZNA dotyczy rekrutacji 2009/2010

PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA TEORETYCZNA dotyczy rekrutacji 2009/2010 PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA TEORETYCZNA dotyczy rekrutacji 2009/2010 I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia trwają 6 semestrów. Przewidziana

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia trwają 6 semestrów. Przewidziana liczba godzin zajęć wynosi 1880 godzin. Liczba punktów ECTS wynosi 195.

I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia trwają 6 semestrów. Przewidziana liczba godzin zajęć wynosi 1880 godzin. Liczba punktów ECTS wynosi 195. PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: OGÓLNA, ścieżka matematyka w ekonomii dotyczy rekrutacji 2009/2010 I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia trwają 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych.

Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych. Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych. Zasady ogólne Programy studiów matematycznych i informatycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania w CSSTiRL

Zasady studiowania w CSSTiRL Zasady studiowania w CSSTiRL Uchwała nr 42 Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Centrum Studiów Samorządu

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do:

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do: ZALICZENIE SEMESTRU 1. Kartę okresowych osiągnięć studenta student składa w dziekanacie Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego do końca sesji zimowej/letniej. 31 1. Student przystępuje do zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2014/2015

WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 I. Student, który ma zaliczone wszystkie kursy w dotychczas realizowanych semestrach do semestru zimowego 2014/2015 włącznie (0 deficyt punktów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2014/2015 POZNAŃ 2014 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) 234-79-88 00-662 WARSZAWA FAX.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) 234-79-88 00-662 WARSZAWA FAX. PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA II STOPNIA Wszyscy Kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia. Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia. Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. 1 Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia Wydział Twórczości, Interpretacji

Bardziej szczegółowo

SEMESTRU ZIMOWEGO 2015/2016 WŁĄCZNIE, A JEGO DEFICYT PUNKTOWY POZWALA NA DALSZE STUDIOWANIE (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM

SEMESTRU ZIMOWEGO 2015/2016 WŁĄCZNIE, A JEGO DEFICYT PUNKTOWY POZWALA NA DALSZE STUDIOWANIE (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM WARUNKI WPISU NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 NA WYDZIALE ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI I. STUDENT, KTÓRY MA ZALICZONE WSZYSTKIE KURSY W DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH SEMESTRACH DO SEMESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów.

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów. Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego ustala

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo