1. sekretariat szkoły - tel. (58) htpp://www.zsp2.net gablota szkoły (I piętro)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.; w szczególności ze zmianą wprowadzoną ustawą 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 205, poz. 1206); 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7); 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184); 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186); 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 262); 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 857); 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1152). 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129). 9. Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 r. 10. Kryteria zawarte w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji można uzyskać: 1. sekretariat szkoły - tel. (58) htpp://www.zsp2.net gablota szkoły (I piętro) 1

2 I. ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 prowadzi szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora zespołu. 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania. 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły na druku wniosku wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do wszystkich typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 6. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki. 7. Kandydaci do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych: 2

3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Technikum A. Typy szkół Typ szkoły Nazwa klasy (zawód) technik elektryk specjalność: elektroenergetyka, odnawialne źródła energii, inteligentne instalacje technik elektronik specjalność: automatyka i robotyka, szerokopasmowy Internet, inteligentne budynki technik informatyk specjalność: programowanie aplikacji mobilnych, grafika i animacja komputerowa, naprawa komputerów technik teleinformatyk specjalność: szerokopasmowy Internet, zarządzanie serwerami, komunikacja elektroniczna Proponowane rozszerzenie matematyka, fizyka matematyka, fizyka matematyka, fizyka matematyka, fizyka Nauczane języki język angielski, język niemiecki Okres kształcenia 4 lata klasa techniczna matematyka, fizyka, język angielski język angielski, język niemiecki klasa biologiczno-sportowa ze szkoleniem sportowym przygotowującym do egzaminów do szkół straży pożarnej, wojska i policji. biologia, geografia, język angielski język angielski, język niemiecki 3 lata zawód: elektryk --- język angielski zawód: elektromechanik --- język angielski 3 lata 3

4 B. Wymagana dokumentacja: 1. Wniosek według wzoru określonego przez szkołę. 2. Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczonego przez dyrektora gimnazjum. 3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonego przez dyrektora gimnazjum fotografie. 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej dodatkowo dołączają do dokumentów wymienionych w punktach od 1. do 4.: a) zaświadczenie wydane przez zakład pracy stwierdzające, że kandydat będzie zatrudniony przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Zaświadczenia, o których mowa w a) i b) mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego (klasy biologicznosportowej) w liceum ogólnokształcącym dodatkowo dołączają do dokumentów wymienionych w punktach od 1. do 4.: a) zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, b) pisemną zgodę rodziców na naukę w oddziale sportowym według określonego przez szkołę wzoru. 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego (klasy biologicznosportowej) w liceum ogólnokształcącym muszą uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z tabelą nr 5. II. Postępowanie rekrutacyjne O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje: Suma punktów, uzyskanych przez kandydata: a) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2, b) za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z tabelą nr 3, c) za wyniki egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zgodnie z tabelą nr 4. 4

5 Tabela nr 1 Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne punktowane w procesie rekrutacyjnym. Typ szkoły Nazwa klasy / zawodu Punktowane zajęcia edukacyjne Technikum Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa technik: 1. elektryk 2. elektronik 3. informatyk 4. teleinformatyk 1. klasa techniczna 1. klasa biologiczno - sportowa zawód: 1. elektryk 2. elektromechanik 1. język polski 2. język obcy obowiązkowy 3. matematyka 4. informatyka 1. język polski 2. język obcy obowiązkowy 3. matematyka 4. informatyka 2. język polski 3. język obcy obowiązkowy 4. biologia 5. wychowanie fizyczne 1. język polski 2. język obcy obowiązkowy 3. matematyka 4. informatyka Tabela nr 2 Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zamieszczonych w tabeli nr 1. Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny Punkty 17 pkt 14 pkt 12 pkt 8 pkt Tabela nr 3 Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o oświaty: - finalista konkursu ponadwojewódzkiego 12 pkt - finalista konkursu wojewódzkiego 10 pkt 5

6 za osiągnięcia sportowe i artystyczne: I VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim I III miejsce w województwie I III miejsce w powiecie za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu 6 pkt 5 pkt 4 pkt 5 pkt 2 pkt Tabela nr 4 Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów). 1 Język polski wynik procentowy egzaminu x 0,2 pkt 2 Historia i wiedza o społeczeństwie wynik procentowy egzaminu x 0,2 pkt 3 Matematyka wynik procentowy egzaminu x 0,2 pkt 4 Przedmioty przyrodnicze wynik procentowy egzaminu x 0,2 pkt 5 Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym wynik procentowy egzaminu x 0,2 pkt Tabela nr 5 Próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną. Cel: sprawdzenie ogólnego poziomu sprawności fizycznej kandydatów. Test uznaje się za zaliczony jeśli uczeń wykona wszystkie zadania określone w tabeli nr 5. Lp. Nazwa próby Opis 1 Próba szybkości biegowej Bieg 30m dziewczęta i chłopcy 2 Próba mocy (siły nóg) Skok w dal z miejsca dziewczęta i chłopcy 3 Próba siły rąk i barków Wytrzymanie w zwisie na drążku dziewczęta i chłopcy 4 Próba siły mięśni i brzucha Skłony w przód z leżenia tyłem dziewczęta i chłopcy 5 Próba gibkości Skłony tułowia w przód dziewczęta i chłopcy 6 Próba szybkości Szybki bieg w miejscu dziewczęta 7 Równowaga ogólna Utrzymanie równowagi stojąc na jednej nodze na równoważni dziewczęta 8 Próba wytrzymałości szybkościowej Bieg wahadłowy i zwinności chłopcy 9 Próba siły mięśni pleców i rąk Rzut piłką lekarską 3 kg chłopcy W przypadkach losowych (uzasadnione zwolnienia) przewodniczący komisji rekrutacyjnej ustala nowy termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej. 6

7 III. Terminy składania dokumentów Składanie dokumentów do wybranych szkół dla młodzieży (na podbudowie gimnazjum) - wniosek według określonego wzoru, (druki do pobrania) - 3 podpisane zdjęcia Próby sprawności fizycznej hala sportowa od 14 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. 23 czerwca 2015 r. godz. 9 oo Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły do 25 czerwca 2015 r. Dostarczenie do wybranych szkół świadectwa/kopii ukończenia gimnazjum i zaświadczenia/kopii o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc: Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów Ogłoszenie listy przyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej wszystkich typów od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 2 lipca 2015 r. od 2 lipca 2015 r. od godz. 12 oo do 6 lipca 2015 r. 7 lipca 2015 r. od 7 lipca 2015 r. od godz. 12 oo do 9 lipca 2015 r. do godz. 15 oo 10 lipca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. 7

8 IV. Kształcenie osób dorosłych a) szkoła policealna Typ szkoły Podbudowa Zawód Symbol cyfrowy zawodu Okres kształcenia technik elektryk Szkoła Policealna szkoła średnia technik elektronik lata w systemie zaocznym technik informatyk Wymagana dokumentacja i terminy Nazwa dokumentu Podanie o przyjęcie zgodnie ze wzorem (druk do pobrania) Kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem Dwie fotografie opisane na odwrocie - nazwisko i imię - data urodzenia Świadectwo ukończenia szkoły średniej ( LO, LP, T ) Termin złożenia do 27 sierpnia 2015 r. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły 28 sierpnia 2015 r. b) kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Forma kształcenia : zaoczna 8

9 Czas trwania kursu : dwa semestry Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba: 1. która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 2. która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej. Uwaga: w zawodach elektromechanik, elektryk, jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego już po zasadniczej szkole zawodowej lub po gimnazjum (lub ośmioletniej szkole podstawowej) i uzupełnieniu wykształcenia o kko (kurs kompetencji ogólnych) na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Lp. 1. E E E.12 Kwalifikacja (K) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych Symbol cyfrowy Nazwa zawodu zawodu elektryk elektromechanik technik elektryk elektryk technik elektryk technik informatyk 9

10 Wymagana dokumentacja i terminy Nazwa dokumentu Podanie o przyjęcie zgodnie ze wzorem ( druk do pobrania) Kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem Dwie fotografie opisane na odwrocie - nazwisko i imię - data urodzenia Świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia Termin złożenia do 27 sierpnia 2015r. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych 28 sierpnia 2015 r. V. Dodatkowe ustalenia 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 3. W sprawach nieobjętych zapisami w regulaminie rekrutacji obowiązują przepisy o których mowa w Rozdziale 2a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz ze zm.). Krystyna Grubba Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie ; Alicja Felińska Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. 10

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo