A. 7,5 km B. 300 m C. 3 km D. 750 m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. 7,5 km B. 300 m C. 3 km D. 750 m"

Transkrypt

1 Informacje do zada 1 2. Kamieniec N Skala 1: Legenda: Sz K kociół M E M dom Marka Kamionka E dom Ewy Sz szkoła Wilkowo K ksigarnia Rysunek przedstawia fragment planu Lisowa. Zadanie 1. (0 1) Przez rodek Lisowa płynie rzeka Kamionka. Odszukaj na planie budynek szkoły i wybierz zdanie opisujce jego połoenie. A. Szkoła znajduje si na wschód od domu Ewy, naprzeciw kocioła. B. Szkoła znajduje si na południe od mostu, przy drodze do Wilkowa. C. Szkoła znajduje si w prawobrzenej czci miejscowoci przy trasie do Kamieca. D. Szkoła znajduje si w lewobrzenej czci miejscowoci na wschód od domu Marka. Zadanie 2. (0 1) Rzeczywista odległo midzy domem Marka i Ewy wynosi: A. 7,5 km B. 00 m C. km D. 750 m Zadanie. (0 1) Marek wyruszył do Kamieca o godzinie Piesza wdrówka na dworzec ze redni prdkoci 5 km/h zajła mu 2 godziny. Oczekiwanie na pocig trwało 1 godzin. Pocigiem jadcym ze redni prdkoci 0 km/h dotarł na miejsce o godzinie Zaleno drogi Marka y (km) od czasu x (godz.) przedstawia wzór: 5x dla 0 x 2 5x dla 0 x 2 A. y = 10 dla 2 < x B. y = 10 dla 2 < x x dla < x ( x - ) dla most < x C. 5x dla 0 < x < 2 y = 10 dla 2 < x < D ( x - ) dla < x < 5x dla 0 < x < 2 y = 10 dla 2 < x < x dla < x < 1

2 Zadanie. (0 1) Zaleno szybkoci od czasu pocigu poruszajcego si midzy dwoma przystankami przedstawiono na wykresie: Zadanie 5. (0 1) Na siatce kartograficznej zaznaczono połoenie rodzinnej miejscowoci taty Marka. Współrzdne tej miejscowoci oznaczonej liter A: A. 22º0 E; 52º0 N B. 22º0 W; 52º0 N C. 22º0 E; 52º0 S D. 22º0 W; 52º0 S Zadanie 6. (0 1) Cen ksiki podwyszono w ksigarni o 25%. Cena jej wzrosła o 5 zł. Przed podwyk ksika kosztowała: A. 10 zł B. 25 zł C. 15 zł D. 20 zł Zadanie 7. (0 1) Marek za ksik przyrodnicz i 5 jednakowych zeszytów zapłacił 15 zł. Ksika była 20 razy drosza od zeszytu. Cena jednego zeszytu oraz cena ksiki wynosiły odpowiednio: A. 1,80 zł, 9 zł B. 60 gr., 12 zł C. 12 zł, 60 gr. D. 9 zł, 1,80 zł Zadanie 8. (0 1) Zjawisko indukcji elektromagnetycznej nie jest wykorzystywane w działaniu: A. induktora B. akumulatora C. transformatora D. prdnicy 2

3 Zadanie 9. (0 1) Po przeciciu magnesu sztabkowego na dwie czci prostopadle do jego osi otrzymamy dwa: A. magnesy sztabkowe B. nienamagnesowane kawałki stali C. rozdzielone bieguny magnetyczne, niezalenie od długoci kadej czci D. rozdzielone bieguny magnetyczne pod warunkiem, e czci bd równe Zadanie 10. (0 1) Główna przyczyna efektu cieplarnianego to: A. wzrost stenia freonów w atmosferze B. wzrost stenia fosforanów w wodach jezior C. wzrost stenia dwutlenku wgla w atmosferze D. zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki i azotu Zadanie 11. (0 1) Rysunek przedstawia owietlenie Ziemi przez Słoce w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Tym dniem jest: A. 21 marca B. 22 czerwca C. 2 wrzenia D. 22 grudnia Zadanie 12. (0 1) Ruchem jednostajnym porusza si: A. piłkarz na boisku B. startujcy samolot C. spadajcy z dachu sopel lodu D. skoczek z otwartym spadochronem Zadanie 1. (0 1) Proces zachodzcy podczas praenia wapienia, który mona zapisa równaniem CaCO CaO + CO 2 jest: A. reakcj analizy B. reakcj syntezy C. reakcj wymiany podwójnej D. reakcj wymiany pojedynczej Zadanie 1. (0 1) Do probówki z roztworem zasady sodowej z fenoloftalein ucze wlewał roztwór kwasu solnego do momentu odbarwienia si roztworu. Po reakcji w roztworze znajdowały si jony: A. H +, OH - B. Na +, Cl - C. Na +, OH - D. H +, Cl -

4 Zadanie 15. (0 1) W wodnym roztworze pasty do zbów papierek wskanikowy ółty zabarwił si na niebiesko. Wnioskujesz e: A. pasta ma odczyn kwany, ph < 7 B. pasta ma odczyn kwany, ph > 7 C. pasta ma odczyn zasadowy, ph < 7 D. pasta ma odczyn zasadowy, ph > 7 Zadanie 16. (0-1) Choroby spowodowane głównie niedoborem witamin i soli mineralnych to: A. grypa i krzywica B. krzywica i szkorbut C. grulica i płaskostopie D. miadyca i nadcinienie Zadanie 17. (0 1) Dwa atomy wgla przedstawione za pomoc symboli: 12 6 C i 1 6 C A. maj tyle samo protonów, a róni si liczb elektronów B. maj tyle samo neutronów, a róni si liczb elektronów C. maj tyle samo elektronów, a róni si liczb protonów D. maj tyle samo protonów, a róni si liczb neutronów Zadanie 18. (0 1) Proces fotosyntezy przedstawia rysunek: A. B. tlen dwutlenek wgla dwutlenek wgla tlen Para wodna Para wodna glukoza woda i sole mineralne glukoza woda i sole mineralne C. D. tlen dwutlenek wgla dwutlenek wgla tlen para wodna para wodna glukoza woda i sole mineralne glukoza woda i sole mineralne

5 Zadanie 19. (0 1) W 50 g syropu znajduje si 15 g cukru. Stenie procentowe cukru w tym syropie wynosi: A. 15 % B. 0 % C. 5 % D. 0,0 % Zadanie 20. (0 1) Mama Marka otrzymała 700 zł wynagrodzenia za prac zlecon. Po odliczeniu 19 % podatku zostało jej: A. 1 zł B. 681 zł C. 567 zł D. 686,70 zł Zadanie 21. (0 1) Kurs kupna euro pewnego dnia wyniósł,70 zł. Zaleno opisujca warto zakupionych w tym dniu euro w złotych (y) od ich liczby (x) jest opisana wzorem: A. y =,70 + x,70 B. y = x x C. y =,70 D. y =,70x Zadanie 22. (0 1) Tomek kupił kg droszych cukierków po m złotych za 1 kg i 5 kg taszych cukierków po n zł za 1 kg. Które z wyrae przedstawia cen 1 kg tej mieszanki? A. 9 (5m + n) B. 9 (m + 5n) C. m + 5n 9 n + 5m D. 9 Zadanie 2. (0 1) Mata na podłog ma kształt szeciokta foremnego o długoci boku 1,5 m. Mata zajmuje powierzchni: 27 A. 8 m 2 9 B. m 2 9 C. 2 5 m 2 27 D. Informacje do zada: W pokoju Ewy znajduje si akwarium (bez pokrywy) o wysokoci 60 cm i wymiarach dna 80cm 0cm. Zadanie 2. (0 1) Akwarium naley wypełni wod do 5/6 wysokoci. Ile litrów wody trzeba przygotowa? A. 1 l B l C. 120 l D l Zadanie 25. (0 1) Do wykonania tego akwarium zuyto: A. 1,80 m 2 szkła B. 1, m 2 szkła C. 1,58 m 2 szkła D. 1,56 m 2 szkła m 2

6 Zadanie 26. (0 2) Drabina długoci 2,5 m opiera si o cian domu, przy czym podstawa drabiny jest oddalona o 1,5 m od podstawy domu. Na jakiej wysokoci drabina została oparta o cian? Zapisz obliczenia.... Zadanie 27. (0 2) Uczestnicy biwaku spoyli w cigu czterech dni 2 kg chleba. Ile chleba trzeba kupi dla tych uczestników na trzy dni? Zapisz obliczenia. Zadanie 28. (0 1) Powód naley do głównych ywiołów nkajcych ludno wielu regionów wiata. W latach 90-tych szczególnie gwałtowne powodzie dotknły kraje Europy, w tym Polsk. Stany wód wielu rzek uznano za rekordowe w tym stuleciu. Podaj jeden przykład działalnoci człowieka, który zmniejszy ryzyko wystpienia powodzi. Zadanie 29. (0 ) W restauracji pracuje czterech kelnerów i jeden kucharz. rednie miesiczne wynagrodzenie pracowników wynosi 960 zł. Kady z kelnerów otrzymuje po 800 zł miesicznie. Oblicz ile zarabia miesicznie kucharz. Zapisz obliczenia. Zadanie 0. (0 2) Dokocz rysunek przedstawiajcy ruch powietrza podczas monsunu letniego. W odpowiednich miejscach wpisz wy (W) i ni (N) baryczny, a strzałk zaznacz kierunek ruchu powietrza. 6

7 Zadanie 1. (0 2) Który diagram (A czy B) przedstawia skład powietrza wydychanego z płuc? Krótko uzasadnij swoj odpowied. A B 21% 1,5% 0,5% 17%,0% 1,0% 78% 78% N 2 O 2 CO 2 pozostałe gazy... Zadanie 2. (0 2) Sporód podanych przykładów podkrel nazwy wszystkich tych organizmów, które mog wystpowa w morzu. Ustaw je w takiej kolejnoci, aby utworzyły łacuch pokarmowy. led, karp, rozwielitka, foka, wydra, sinica.... Informacje do zada : Marek badajc aktywno magnezu przeprowadził dowiadczenie opisane rysunkiem: Mg HCl Zadanie. (0 1) Szereg aktywnoci metali: K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Korzystajc z szeregu aktywnoci metali, napisz jakie objawy powinien zaobserwowa. 7

8 Zadanie. (0 1) Napisz równanie zachodzcej reakcji chemicznej: Zadanie. 5. (0 ) We włczonym yrandolu wiec zawsze arówki o mocy 60 W kada. Oblicz koszt energii elektrycznej zuytej przez te arówki w miesicu grudniu. Przyjmij, e yrandol był włczony rednio 6 godzin w cigu doby, a cena 1 kwh energii elektrycznej wynosi 0,0 zł. Wynik podaj z dokładnoci do 1 grosza. Zapisz obliczenia. Zadanie 6. (0 5) Zakład cukierniczy produkuje cukierki czekoladowe w kształcie kuli wypełnione płynnym kremem. rednica cukierka ma 2,5 cm, za grubo cianki czekoladowej jest równa 0,25 cm. Oblicz ile litrów kremu potrzeba do wyprodukowania 100 kg cukierków, jeeli w 1 kg jest 0 cukierków. Zapisz obliczenia, wynik podaj z dokładnoci do 1 litra.... 8

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Matematyka w praktyce, czyli - po co ja się tego uczę

Matematyka w praktyce, czyli - po co ja się tego uczę Należy uczyć się nie po to, aby zostać uczonym, ale po to, aby lepiej żyć Lew Tołstoj- pisarz POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej rok szkolny 00/005 Wasza podróż w głąb

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY ISSN 2080 489X 4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY Opłacalność produkcji świń dr Marian Kamyczek Uwierzyć w swój sukces! Anna Klimecka 2 OD REDAKCJI Dwumiesięcznik Trouw i MY 4(16)/2011 Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA Wielkość fizyczna Jednostka wielkości fizycznej Wzór nazwa symbol nazwa symbol Praca mechaniczna W W F S dżul J Moc Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

CO 2 to nie jeden. Doświadczalnik. (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) CO 2 to nie jeden.

CO 2 to nie jeden. Doświadczalnik. (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) CO 2 to nie jeden. CO 2 to nie jeden Doświadczalnik (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) Spis treści Doświadczalnik 1. Wstęp 2. Informacje o tlenku węgla (IV) 3. Proces fotosyntezy 4. Efekt cieplarniany 5. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo