ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR STANISŁAW FLAK Zakład Ubezpiecze Społecznych o/koszalin PIOTR OBIDZI SKI Uniwersytet Szczeci ski RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU WST P Przemiany społeczno-gospodarcze zapocz tkowane w latach 90 XX wieku w du ym stopniu wpłyn ły na system bankowy. Wzrosła rola banków, zarówno w yciu gospodarczym jak i społecznym. Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zacz ły cz ciej korzysta z tradycyjnych produktów bankowych, takich jak kredyt czy lokata. W lad za inwestycjami w sektorze bankowym, na rynku pojawiły si równie nowe, jak na polskie warunki, produkty bankowe. Nale do nich wcze niej nieznane w Polsce karty kredytowe i płatnicze. Ich przyznanie banki cz sto uzale niaj od zało enia rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowego, czyli tak zwanego konta osobistego. Zatrudnieni, zwłaszcza pracownicy maj cy umowy zawarte na czas nieokre lony, tak e czerpi korzy ci z istnienia i posiadania kont osobistych. Nale- do nich: a) brak niedogodno ci zwi zanych z pobieraniem gotówki z kasy; b) stały, całodobowy dost p do rodków zgromadzonych na koncie i jednoczesne oprocentowanie tych rodków; mo liwo wypłacania go-

2 78 Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski tówk z bankomatów lub regulowania płatno ci w formie bezgotówkowej; c) dodatkowe rodki pieni ne w ramach salda debetowego lub kredytu odnawialnego w ROR, które s standardowym elementem rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowego; d) oszcz dno ci zwi zane z dokonywaniem przelewów z konta osobistego, za które opłaty s ni sze ni za wpłaty gotówkowe; e) ni sze prowizje od udzielonych kredytów i ich oprocentowania oraz spłata rat kredytów z konta bez prowizji; f) korzystanie z kart kredytowych akceptowanych na całym wiecie bez konieczno ci wymieniania waluty krajowej na waluty pa stw, w których dokonuje si transakcji; Spo ród banków działaj cych na polskim rynku do analizy wybrano banki najbardziej dost pne (liczba oddziałów, bankomatów, dost p przez ró ne media), a odrzucono banki o charakterze regionalnym. Dane do analizy zebrano w sierpniu 2002 roku. Obecnie niektóre banki dokonały zmian w swoich taryfach opłat i prowizji. 1. PODZIAŁ RACHUNKÓW ZE WZGL DU NA RODZAJ KLIENTA DO KTÓREGO S ADRESOWANE Banki dokonuj segmentacji rynku, adresuj c swoje produkty do ró nych grup odbiorców. Celem podziału klientów na ró ne grupy jest dostosowanie oferowanych produktów do zidentyfikowanych potrzeb i mo liwo ci klientów oraz tworzenie produktów odpowiadaj cych kreowanym potrzebom. Jednym z typowych kryteriów podziału rynku s dochody klientów. Analizowany zbiór rachunków podzielono na trzy grupy ze wzgl du na minimalne wymagane wpływy oraz wysoko opłat za zlecenia stałe i jednorazowe. Okre lono je jako: a) standardowy rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy (wymagane najmniejsze wpływy), b) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla osób zamo niejszych (wymagane rednie wpływy), c) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla VIP-ów (wymagane du e wpływy).

3 Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz dno ciowych Nast pnie przy wykorzystaniu iteracyjnego algorytmu klasyfikacji rozmytej nadano ka demu rachunkowi stopie przynale no ci do jednej z grup. Dane te przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Przynale no kont bankowych do grup ze wzgl du na minimalne wpływy Stopie! przynale no ci do nale no ci do le no ci do Stopie! przy- Stopie! przyna- Bank i konto (wymagane minimalne wpływy) I grupy II grupy III grupy # # # Bank Pekao S.A. Plus (1800) 0,029 0,967 0,004 Bank Pekao S.A. Standard (500) 0,975 0,023 0,002 Bank Pekao S.A. VIP (5000) 0,045 0,119 0,836 BG" Integrum (1) 0,983 0,015 0,002 BIG Bank Gda! ski ROR (250) 1,000 0,000 0,000 BPH PBK Sezam (100) 0,993 0,006 0,001 BPH PBK Srebrny Sezam (2500) 0,035 0,951 0,014 BPH PBK Złoty Sezam (10000) 0,114 0,172 0,714 BZ WBK Konto24 Plus (1) 0,983 0,015 0,002 BZ WBK Presti (5000) 0,045 0,119 0,836 Citibank CitiGold (1000) 0,323 0,662 0,014 Citibank CitiKonto (100) 0,993 0,006 0,001 ING Bank l$ ski Komfort (2000) 0,002 0,998 0,000 ING Bank l$ ski Presti (5000) 0,045 0,119 0,836 ING Bank l$ ski Standard (1) 0,983 0,015 0,002 Invest Bank Komfort (800) 0,154 0,837 0,009 Invest Bank Start (50) 0,989 0,010 0,001 Kredyt Bank Ekstrakonto (500) 0,975 0,023 0,002 Kredyt Bank Profit (1000) 0,322 0,664 0,014 Kredyt Bank Elita (10000) 0,114 0,172 0,714 LG Petro Bank Gold (5000) 0,045 0,119 0,836 LG Petro Bank Silver (2000) 0,002 0,998 0,000 LG Petro Bank Standard (500) 0,975 0,023 0,002 Lukas Bank Standard (1) 0,983 0,015 0,002 mbank ekonto (1) 0,983 0,015 0,002 Millennium Millepensja (1300) 0,346 0,638 0,016 Millennium Premium (5000) 0,045 0,119 0,836

4 80 Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski % Millennium Unikonto (1) 0,983 0,015 0,002 PKO BP Superkonto (1) 0,983 0,015 0,002 PKO BP Złote Konto (6000) 0,000 0,001 0,999 Raiffeisen Bank Standard (1) 0,983 0,015 0,002 Raiffeisen Bank Lokacyjne 0,322 0,664 0,014 (1000) ródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych banków. Na tej podstawie rachunki podzielono na trzy grupy: a) standardowy rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy minimalne wpływy kształtuj ce si w przedziale od 0 do 799 zł; b) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla osób zamo niejszych minimalne wpływy kształtuj ce si na poziomie od 800 do 5000 zł; c) rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy dla VIP-ów minimalne wpływy kształtuj ce si na poziomie 5000 zł i wi cej. Istot zastosowania algorytmu klasyfikacji rozmytej było pogrupowanie rachunków na trzy klasy. Na podstawie wyników otrzymanych z algorytmu wywnioskowano, jakie wielko ci minimalnych wpływów rozdzielaj poszczególne grupy. Zastosowanie algorytmu dało podstaw do sposobu tego podziału.

5 Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz dno ciowych Lp. Segmentacja rynku rachunków ze wzgl du na minimalne wpływy Konto standardowe Konto dla zamo niejszych Bank (minimalna wpłata (minimalna pln) wpłata pln) Tabela 2 Konto VIP (minimalna wpłata 5000 pln i wi cej) # % 1 PKO SA EUROKONTO PLUS EUROKONTO VIP STANDARD (500)* (1800) (5000) 2 BZ WBK KONTO24 PRE- KONTO24 (1) S.A. STI" (5000) 3 BG" INTEGRUM (1) 4 BIG Bank Gda! ski SA ROR (250) 5 BPH PBK KONTO BPH KONTO SREBRNY ZŁOTY SEZAM (10 SEZAM (100) (2500) 000) 6 Citibank CITIKONTO (100) CITIGOLD (1000) 7 ING Bank KONTO Z LWEM KONTO Z LWEM KONTO Z LWEM l$ ski SA STANDARD (1) KOMFORT (2000) PRESTI" (5000) 8 Invest Bank INVEST KONTO INVEST KONTO START (50) KOMFORT (800) 9 Kredyt Bank SA EKSTRAKONTO (500) EKSTRAKONTO PROFIT (1000) EKSTRAKONTO ELITA (10000) 10 LG Petro LG KONTO STAN- LG KONTO SILVER LG KONTO GOLD Bank DARD (500) (2000) (5000) 11 Lukas Bank SA STANDARD (1) 12 mbank ekonto (1) 13 Millennium MILLEPENSJA UNIKONTO PRE- UNIKONTO (1) (1300) MIUM (5000) 14 PKO BP ZŁOTE KONTO SUPERKONTO (1) SA (6000) 15 Raiffeisen KONTO OSOBISTE KONTO LOKACYJ- Bank STANDARD (1) NE (1000 ) * W nawiasach podano dokładne kwoty minimalnych wpłat wymaganych przez banki. ródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych banków. 2. CECHY DECYDUJ CE O KOSZTACH I KORZY& CIACH ZWI ZANYCH Z POSIADANIEM RACHUNKU BANKOWEGO Na polskim rynku funkcjonuje obecnie wiele banków oferuj cych po kilka rodzajów kont osobistych. W tej sytuacji wybór wła ciwego konta wymaga szczegółowego przeanalizowania ofert poszczególnych banków. Szczególn

6 )( ' 82 Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski uwag nale y zwróci na koszty i korzy ci zwi zane z posiadaniem danego rachunku, czyli mi dzy innymi na: wymagane minimalne wpływy. opłaty za prowadzenie rachunku, oprocentowanie wkładów, cz sto kapitalizacji, opłaty za zlecenia stałe i przelewy, oferowane karty debetowo-bankomatowe, płatniczo-kredytowe, kredytowe itp., wysoko przyznawanego debetu i jego oprocentowanie, liczb oddziałów i bankomatów z mo liwo ci bezprowizyjnego wypłacania gotówki. Wielo czynników, które nale y wzi pod uwag przy wyborze wła ciwego konta, sprawia, e zasadne wydaje si u ycie metod taksonomicznych do analizy i klasyfikacji rachunków oferowanych przez banki. W tabeli 3 przedstawiono omawiane cechy w pierwszej grupie. Podobne tabele mo na przedstawi dla pozostałych grup. Konta standardowe o minimalnej wpłacie od 1 do 799 zł Tabela 3 Bank Nazwa konta Minimalne wpływy (zł) Opłata za prowadzenie (zł) Opłata za zlecenia stałe (zł) Opłata za zlecenia jednorazowe (zł) Oprocentowanie wkładów (%) Cz sto kapitalizacji Liczba bankomatów Kwota debetu (zł) Oprocentowanie debetu (%) Bank Pekao Eurokonto S.A. Standard 500 6,00 1,00 3,00 1,50 M ,33 Bank Zachodni Konto24 Plus 1 6,00 1,50 4,00 2,00 M 565 WBK BG" INTEGRUM 1 3,00 0,70 5,00 2,75 K ,25 BIG Bank Gda! ski ROR 250 2,50 1,00 2,50 0,95 M 207 WW* 24,40 Konto BPH BPH PBK Sezam 100 4,00 0,00 4,50 2,02 K 710 WW* 18,88 Citibank CitiKonto 100 4,00 2,00 3,00 2,00 M 650

7 Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz dno ciowych Bank LG Petro Bank KONTO S LG Konto Standard 500 2,00 1,00 3,00 4,50 K ,00 Lukas Bank Standard 1 2,50 2,00 2,00 5,00 K 565 WW* 20, Konto ING Bank z Lwem 1 4,00 0,00 3,00 2,00 M 461 WW* 16,50 # l$ ski Standard Invest Bank Invest-Konto 50 0,00 0,50 2,00 3,00 K 70 WW* 23,00 START Kredyt EKSTRA ,50 1,00 3,00 5,00 K ,38 mbank ekonto 1 0,00 0,00 0,00 7,00 M 650 WW* 22,00 Millennium Unikonto 1 2,00 2,00 2,00 0,20 M 149 SUPER- PKO BP 1 3,00 0,00 2,00 1,80 M 1289 WW* 19,90 KONTO Raiffeisen Konto osobiste Standard 1 10,00 0,00 0,00 2,80 M 6 Bank * WW w wysoko ci wpływów % ródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych banków. Opisane cechy maj charakter stymulant b d* destymulant. Na potrzeby algorytmu wszystkie cechy o charakterze destymulant zostały zamienione na stymulanty za pomoc wzoru: X k ( ) Yk = 1, k = 1,2,3,..., dla cech opłata za prowadzenie konta, opłata za zlecenia stałe, opłata za przelewy, oraz X = 1, k = 1,2,3,... k Y k dla cechy oprocentowanie debetu, gdzie: Y destymulanta, k X stymulanta. k

8 ... 0 / , Stanisław Flak, Piotr Obidzi ski 3. METODY WYKORZYSTANE PRZY OBLICZENIACH 3.1. Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) Zastosowano metod taksonomicznego miernika rozwoju, który syntetycznie oceni ka dy rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy. Zmienne syntetyczne do porz dkowania wielowymiarowych obiektów społeczno-gospodarczych po raz pierwszy zaproponował Z. Hellwig 1. Kolumny macierzy X to cechy obiektów ustawionych w wierszach. Aby cechy były porównywalne, dokonano standaryzacji przez przekształcenie macierzy obserwacji X w macierz Z : X = m m m z z z, Z = m 2 n1 n nm z z... z 8..., z n1 z n2... z nm za pomoc9 wzoru: z ij ij j =, s j gdzie: i = 1, 2,..., m obiekty, j = 1, 2,..., n cechy, s 1 = n j ij n i = 1 j = 1 n, n ( ij j ) i = 1 2. Po standaryzacji wyznaczono punkt wzorcowy przez wybranie najwi: kszych warto; ci poszczególnych cech po wszystkich obiektach: 1 Por. [1]; [4].

9 Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz< dno= ciowych j i { z } z * = ma. j Nast: pnie obliczono odległo; ci od punktu wzorcowego, tworz> c macierz D o wyrazach: d i 1 = m m j= 1 z ij z * j, gdzie m liczba cech diagnostycznych. Na koniec policzono warto; ci TMR według wzoru: di TMRi = Q, gdzie: Q = d + as d norma zmiennej syntetycznej, a dowolna liczba dodatnia, któr> ustala si: tak, aby warto; ci TMR i mie- ; ciły si: w przedziale (0,1), d warto;? ; rednia z wyliczonych odległo; ci, S d odchylenie standardowe odległo; ci Algorytm klasyfikacji rozmytej Do klasyfikacji rachunków bankowych na rozł> czne grupy yto iteracyjnego algorytmu klasyfikacji rozmytej 2 opartego na teorii zbiorów rozmytych 3. Istot> zastosowania teorii zbiorów rozmytych do grupowania elementów jest podział danych z próby na pewne grupy w taki sposób, aby elementy ce do tej samej grupy były ze sob> bardziej zwi> zane elementy ce do nych grup (klas). Zwi> zanie to na nazwa? podobiea - stwem elementów. Ogólnie na e chcemy, aby elementy w jednej grupie były ze sob> w relacji podobiea stwa. 2 Por. [2]. 3 Por. [3].

10 86 Stanisław Flak, Piotr ObidziB ski Algorytm klasyfikacji rozmytej wymaga znajomo; ci m-wymiarowych obserwacji (w tym przypadku s> to dane dotycz> ce minimalnych wpływów na konto oraz koszty zlecea stałych i jednorazowych w poszczególnych bankach), ustalenia liczby rozmytych klas no; ci i nadania pocz> tkowych stopni no; ci. 4. WYKORZYSTANIE TMR DO KLASYFIKACJI RACHUNKÓW W PO- SZCZEGÓLNYCH GRUPACH Opisane rachunki oszcz: dno; ciowo-rozliczeniowe w poszczególnych bankach s> obiektami, a cechy decyduj> ce o kosztach i korzy; ciach cechami. Mamy zatem 3 grupy obiektów, a dy obiekt jest charakteryzowany przez 8 cech. Dokonamy osobnej klasyfikacji rachunków oszcz: dno; ciowo-rozliczeniowych w dej z trzech grup. Grupa 1. Konta standardowe o minimalnej wpłacie od 1 do 799 zł. 1. Dla rachunków, na których banki nie udost: pniaj> debetu, za warto;c? cechy kwota debetu przyj: to 0, natomiast za warto;? cechy oprocentowanie debetu oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego b> dd, gdy bank go nie udziela, oprocentowanie karty kredytowej. 2. Gdy bank liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku w kwocie nie wi: kszej 500 zł, za warto;c? cechy kwota debetu przyj: to Gdy bank liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku, w wysoko; ci ; rednich miesi: cznych wpływów, za warto;? cechy kwota debetu przyj: to 2. Dla ułatwienia interpretacji zmieniono kierunek preferencji miary, odejmuj> c od jedno; ci poszczególne warto; ci TMR.

11 Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz< dno= ciowych Tabela 4 WartoE ci TMR dla poszczególnych banków Lp Bank 1-TMR 1. Mbank 0,527 F J 2. PKO BP 0, ING Bank lg ski SA 0, Lukas Bank SA 0, Kredyt Bank SA 0, Invest Bank SA 0, Bank Pekao SA 0, BPH PBK 0, LG Petro Bank 0, BIG Bank GdaH ski 0, Millennium 0, BGI 0, Raiffeisen Bank 0, Citibank 0, BZ WBK 0,066 ródło: opracowanie własne. GRUPA 2. Konta dla zamok niejszych o minimalnej wpłacie od 800 do 4999 zł. 1. Warto;C? cech przyj: to jak dla pierwszej grupy. 2. Gdy bank liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku w kwocie nie wi: kszej wymagane minimalne wpływy, za warto;? cechy kwota debetu przyj: to Gdy bank liwia korzystanie z debetu w ramach rachunku w wysoko- ; ci ; rednich miesi: cznych wpływów, za warto;? cechy kwota debetu przyj: to 2.

12 88 Stanisław Flak, Piotr ObidziB ski F J Tabela 5 WartoE ci TMR dla poszczególnych banków Lp Bank 1-TMR 1. ING Bank lg ski SA 0, BPH PBK 0, Bank Pekao SA 0, Kredyt Bank SA 0, Raiffeisen Bank 0, LG PetroBank 0, Invest Bank 0, Citibank 0, Millennium 0,024 ródło: opracowanie własne. GRUPA 3. Konta dla VIP-ów o minimalnej wpłacie 5000 zł. Warto; ci cech przyj: to takie same, jak w drugiej grupie. Tabela 6 WartoE ci TMR dla poszczególnych banków Lp. Bank 1-TMR 1. PKO BP 0,525 F J 2. ING Bank lg ski SA 0, Bank Pekao SA 0, Kredyt Bank SA 0, BPH PBK 0, LG Petro Bank 0, BZ WBK 0, Millennium 0,077 ródło: opracowanie własne. WNIOSKI W przeprowadzonej analizie na szczególn> uwag: zasługuje uplasowanie si: ING Banku L l> skiego SA w pierwszej trójce rankingów zarówno kont

13 Rating rachunków rozliczeniowo-oszcz< dno= ciowych standardowych jak i dla niejszych oraz dla tak zwanych Vip-ów. Bank ten dokonał segmentacji rynku i dla dego segmentu zaproponował konkurencyjny produkt. Warto e e w ogólnym rankingu kont wszystkie analizowane rachunki ING Banku L l> skiego SA plasuj> si: w pierwszej dziesi> tce. Podobnie jest w banku PKO BP SA. Tu jednak y y?, nie oferuje on rachunku grupie tak zwanych niejszych Interesuj> ca jest e wysoka pozycja internetowego banku mbank, b: d> cego bankowo; ci> detaliczn> BRE Banku SA. Banki internetowe aj> swoje koszty utrzymania, zatrudniaj> c niewielu pracowników oraz nie otwieraj> c oddziałów, których działalno;c? jest kosztowna. Dzi: ki temu banki internetowe notuj> e wkłady, które s> jednocze; nie finansowym zapleczem dla kredytów udzielanych przez macierzyste banki. Niestety, y e banki internetowe po okresie promocji cenowej zaczynaj> wprowadza? pewne opłaty. Na przykład mbank od 1 wrze; nia 2002 roku b: dzie pobierał opłat: w wysoko; ci 36 zł za wydanie karty Visa Electron dla wła; cicieli rachunków emax. Na szczególn> uwag: zasługuje warto; ci wskad nika 1-TMR, które dla prawie wszystkich banków (poza ej wymienionymi) mieszcz> si: w przedziale od 0 do 0,4 i s> bardzo do siebie one. Mamy wi: c spore oddalenie analizowanych rachunków od wyznaczonego punktu wzorcowego. Oznacza e bankom ko konkurowa? ze sob>. Przyci> gaj> one klientów nicowanymi opłatami za ne usługi, jednak cało; ciowo nie ni> si: znacznie mi: - dzy sob>. LITERATURA 1. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzgl< du na poziom ich rozwoju oraz zasoby i struktur< wykwalifikowanych kadr. PrzeglG d Statystyczny 1968, nr Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilo= ciowych. Red. M. GaziH ska. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Metod IloE ciowych działajg ce przy Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu SzczeciH skiego. Szczecin Ostasiewicz W.: Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii. PWN, Warszawa 1986.

14 90 Stanisław Flak, Piotr ObidziB ski 4. TarczyH ski W.: Metody ilo= ciowe w analizie otoczenia przedsi< biorstwa. Szczecin RATING OF PERSONAL BANK ACCOUNTS BY MEANS OF THE TAXONOMIC MEASURE OF DEVELOPMENT Summary The article indicates possibilities of application of traditional classification methods to classify objects in the economics. In the introduction the authors important social meaning of personal bank account as the basic bank product. Sections I IV present rating of bank accounts by means of the taonomic measure of development. The last section presents the authors conclusions referring to the bank sector in Poland. Translated by Piotr ObidziB ski

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

opłata za prowadzenie (zł/ mies.) liczba placówek Euronet inne krajowe zagraniczne zrzeszone 2,5%, min. 5 2,5%, min. 5 0,0 zł 3%, min.

opłata za prowadzenie (zł/ mies.) liczba placówek Euronet inne krajowe zagraniczne zrzeszone 2,5%, min. 5 2,5%, min. 5 0,0 zł 3%, min. Rachunki studenckie 1. Dane podstawowe BGŻ INTEGRUM Student brak,5 4, 336 brak,75 2,5 367 Pekao SA Eurokonto Akademickie 2,5 4, 827 brak 1,5 1,5 511 BZ WKB Konto24 X-tra Student brak,25, 43 GBG Konto Student

Bardziej szczegółowo

Ranking kont bankowych ze względu na koszt utrzymania

Ranking kont bankowych ze względu na koszt utrzymania Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zastosowań Informatyki System studiów: zaoczne inżynierskie Kierunek: Informatyka i Ekonometria Ranking kont bankowych ze względu na koszt utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 38/16 z dnia 31.03.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 08.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 09.05.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 09.05.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 09.05.203 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz oszczędnościowe...

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

Rachunki standardowe. 1. Dane podstawowe. INTEGRUM Konto brak 0,50 4,00 e-skalacja brak 4,00 0,00 MillePensja 0 0,1-1,75 0,00

Rachunki standardowe. 1. Dane podstawowe. INTEGRUM Konto brak 0,50 4,00 e-skalacja brak 4,00 0,00 MillePensja 0 0,1-1,75 0,00 Rachunki standardowe 1. Dane podstawowe wymagane mies. wpływyw (/ oproc. nom. (%) opłata (/ liczba placówek INTEGRUM,5 4, e-skalacja 4,, MillePensja,1-1,75, Uni 1,1-1,75 gdy średnie łączne mies. saldo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarzadu z dnia 29-01-2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 01 czerwca 2016r. Strzelce Opolskie 2016r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2006 (na podstawie informacji z materiałów reklamowych i stron internetowych banków, artykułów i zestawień

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 30.06.2006 (na podstawie informacji z materiałów reklamowych i stron internetowych banków, artykułów prasowych)

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie Nazwa banku Nazwa karty Maksymalny limit dostępny na karcie kredytowej to: Dostępne waluty, w jakich można rozliczyć transakcje to: Czy bank oferuje przeniesienie karty z innego banku? Jeśli tak, na jakich

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT STAWEK OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU PEKAO S.A.

KOMUNIKAT STAWEK OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU PEKAO S.A. KOMUNIKAT STAWEK OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU PEKAO S.A. 1 WYKAZ NR 1/DEP/2012 STAWEK OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU TABELA 1 Wysokość oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2005 (na podstawie informacji z materiałów reklamowych i stron internetowych banków, artykułów prasowych)

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 90/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 104.2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rankingu Złoty Bankier

Regulamin Rankingu Złoty Bankier Regulamin Rankingu Złoty Bankier I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem rankingu Złoty Bankier ( Ranking ) jest spółka pod firmą: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Rachunki prestiżowe. 1. Dane podstawowe. 2. Koszt wypłaty gotówki. liczba. wymagane mies. wpływy w (zł/ mies.) placówek

Rachunki prestiżowe. 1. Dane podstawowe. 2. Koszt wypłaty gotówki. liczba. wymagane mies. wpływy w (zł/ mies.) placówek Rachunki prestiżowe 1. Dane podstawowe wymagane mies. wpływy w (/ mies.) oproc. nom. (%) prowadze (/ mies.) liczba placówek BGŻ INTEGRUM VIP wymagany status VIP 1, 7, 336 Prestige 1,8 2, Prestige Gold

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych Część I. Oprocentowanie wkładów na rachunkach bankowych osób fizycznych - obowiązuje od 18 lipca 2016 r. Lp. 1. Wkłady płatne na żądanie na rachunkach

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 16.06.2016r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 luty 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Tekst jednolity z dnia 05 stycznia 2016r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

- prezentacja produktu

- prezentacja produktu mbiznes Konto - prezentacja produktu Ludzi i pieniądze traktujemy serio. Filozofia mbanku Rozpoczęcie działalności mbanku - 25/26 LISTOPADA 2000 r. Naszym marzeniem było stworzenie oferty zmieniającej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 4/3/2015 Zarządu Banku z dnia 5 marca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MARZEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 20.04.2012 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 20.04.2012 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 20.04.2012 r.) 1 Spis treści 1.Osoby fizyczne... 3 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz oszczędnościowe...

Bardziej szczegółowo