WYROK. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 ygn. akt: KIO 1542/10 WYROK z dnia 5 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez VECTOR S.A., ul. Długa 3, Luboń w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. śeromskiego 113, Łódź, przy udziale wykonawcy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek, ul. Urocza 1, Andrespol, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje uniewaŝnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąŝa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. śeromskiego 113, Łódź i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiące kwotę wpisu uiszczonego przez VECTOR S.A., ul. Długa 3, Luboń, 2) dokonać wpłaty kwoty zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiem złotych zero groszy) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. śeromskiego 113, Łódź, na rzecz VECTOR S.A., ul. Długa 3, Luboń, stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu, wynagrodzenia pełnomocnika oraz koszty dojazdu na rozprawę. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. Przewodniczący:

3 Sygn. akt KIO 1542/10 Uzasadnienie Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów z siedzibą w Łodzi prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pralniczych. Pismem z dnia 12 lipca 2010 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty wskazując jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy PPHU A TU Service s.c. z siedzibą w Andrespolu. Od czynności tej pismem z dnia 20 lipca 2010 r. odwołanie złoŝył wykonawca VECTOR S.A. z siedzibą w Luboniu zarzucając zamawiającemu naruszenie zapisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zgodnie z którym zamawiający jest zobowiązany przygotować i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców poprzez: 1) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp wskutek zaniechania odrzucenia oferty firmy PPHU ATU SERVICE, poniewaŝ treść oferty jest niezgodna z SIWZ; 2) naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Pzp poprzez uznanie oferty firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek, za waŝną w postępowaniu oraz wyboru jej, jako oferty najkorzystniejszej, mimo iŝ firma przedstawiła nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wynik postępowania. 3) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez odstąpienie od wezwania do uzupełnienia zdolności kredytowej i/lub wysokości posiadanych środków przez firmę PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek, mimo iŝ złoŝyła informację z banku BPH, która nie potwierdza spełniania warunku udziału w wymaganej wysokości, tj zł; 4) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez odstąpienie od wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających doświadczenie w wymaganej wysokości, mimo Ŝe złoŝone referencje nie potwierdzają faktycznego doświadczenia w wysokości, jakiej wymagał zamawiający w SIWZ; 5) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez odstąpienie od wezwania do uzupełnienia waŝnych kart charakterystyki dla wszystkich środków chemicznych, jakie zostały ujęte w ofercie;

4 6) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek z powodu oferowania oferty wariantowej w zakresie czyszczenia chemicznego. 7) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp wskutek całkowitego pominięcia faktu, iŝ firma PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek nie zamieściła w wykazie - środków do czyszczenia chemicznego; 8) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert dla Pani Aleksandry Woyton w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą INNOWACJE W PRALNICTWIE.. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania, uniewaŝnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert, w tym w szczególności wykluczenie firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek; odrzucenie oferty firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek oraz nakazanie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ oraz poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców W uzasadnieniu odwołujący wskazał, iŝ w zakresie zarzutu nr 1 zamawiający wymagał, aby stosowane środki piorące nie zawierały chloru. Wybrany wykonawca do realizacji zamówienia zamierza stosować m.in. środki: CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus, które to środki w ocenie odwołującego zawierają chlor. Odwołujący wskazał, iŝ oba środki zawierają Methylchloroisothiazolinone konserwant, w którym chlor związany jest przy 5 atomie węgla. W ocenie odwołującego zaproponowanie preparatów, które zawierają chlor stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i winna ona być odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. W zakresie zarzutu nr 2 odwołujący wskazał, iŝ wobec złoŝenia przez wybranego wykonawcę oświadczenia, Ŝe stosowane przez niego środki nie zawierają chloru, uwzględniając twierdzenia z zarzutu nr 1 wykonawca ten złoŝył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania i na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. winien być wykluczony. W zakresie zarzutu nr 3 odwołujący podniósł, iŝ zamawiający winien był wezwać wybranego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w

5 postępowaniu tj posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum ,00 zł. W ocenie odwołującego, dokumenty przedstawione przez wybranego wykonawcę nie potwierdzają spełniania w/w warunku, gdyŝ wykonawca ten wykazał, iŝ posiada: dostępne saldo na dzień r ,14 zł, limit debetowy w rachunku ,00zł (przy czym kwota debetu zawiera się w saldzie) oraz kartę obciąŝeniową z limitem ,00zł co daje łączną zdolność finansową na poziomie ,14 zł. W zakresie zarzutu nr 4 odwołujący wskazał, iŝ wybrany wykonawca w wykazie usług ujął 2 usługi pralnicze dla Szpitala Wojewódzkiego w Bytomiu, z czego jedna była juŝ zakończona a druga w trakcie realizacji. Odwołujący podniósł, iŝ referencje wystawione na usługę trwającą potwierdzają faktyczną wartość usług wykonanych naleŝycie poniŝej ,00zł. Wobec obowiązku wykazania się, co najmniej dwoma usługami prania o wartości, co najmniej ,00 zł brutto na rok kaŝda, zamawiający winien był wezwać wybranego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, które potwierdzałyby spełnianie w/w warunku. W zakresie zarzutu nr 5 odwołujący podniósł, iŝ zamawiający zobowiązany był do wezwania do złoŝenia waŝnych kart charakterystyki dla wszystkich środków chemicznych, jakie zostały ujęte w ofercie wybranego wykonawcy. Odwołujący wskazał, iŝ załączone karty charakterystyk nie mogą być uznane, gdyŝ jako sporządzone w oparciu o uchylone przepisy są nieprawidłowe. W zakresie zarzutu nr 6 jak i zarzutu nr 7 odwołujący wskazał, iŝ wybrany wykonawca nie zamieszczając w wykazie środków, preparatów do czyszczenia chemicznego proponuje inny sposób realizacji zamówienia tj. pranie wodne. W ocenie odwołującego taki sposób realizacji zamówienia niezgodny jest z SIWZ i oferta wybranego wykonawcy winna być odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. Świadczy o tym równieŝ fakt, iŝ zamawiający podał do czyszczenia chemicznego zakres merytoryczny asortymentu, który nie nadaje się do prania wodnego. Dodatkowo w ocenie odwołującego skoro wybrany wykonawca nie zamieścił w wykazie środków do czyszczenia chemicznego, zamawiający winien był wezwać go w trybie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia tego wykazu. W zakresie zarzutu nr 8 odwołujący podniósł, iŝ zamawiający zobowiązany był do wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawionego dla Aleksandry Woyton w zakresie działalności gospodarczej pod nazwą Innowacje w Pralnictwie gdyŝ z tego tytułu moŝe zalegać w opłacaniu składek ZUS co będzie podstawą do wykluczenia z postępowania. Pismem z dnia 26 lipca 2010 r. swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek z siedzibą w Andrespolu wnosząc o oddalenie odwołania. W zakresie

6 zarzutu zaoferowania preparatów, które zawierają chlor przystępujący podniósł, iŝ zgodnie z kartami charakterystyki w składzie chemicznym preparatów CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus wymienia się Methylchloroisothiazolinone, który jest jedynie powszechnie stosowanym konserwantem występującym w kosmetykach i nie zawiera wolnego chloru. Przystępujący stwierdził, iŝ charakter jak i skład chemiczny powyŝszego konserwantu oraz zakres jego zastosowania, wskazuje na bezpodstawność twierdzenia odwołującego, Ŝe produkty mające w składzie ten konserwant zawierają jednocześnie chlor. Mając na uwadze charakter i skład chemiczny preparatów CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus nie moŝna uznać, iŝ są to środki piorące zawierające chlor. Biorąc pod uwagę powyŝsze przystępujący stwierdził równieŝ, iŝ złoŝone przez niego oświadczenie, iŝ oferowane środki nie zawierają chloru nie zawiera w sobie nieprawdziwych informacji w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. W zakresie zarzutu niewezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku posiadania odpowiednich środków finansowych przystępujący stwierdził, iŝ spełnia przedmiotowy warunek. Przystępujący wskazał, iŝ oprócz załączonego do oferty zaświadczenia z banku potwierdzającego fakt posiadania środków finansowych na wymaganą przez zamawiającego kwotę, na dzień składania ofert dysponował on dodatkowym zaświadczeniem z Banku Zachodniego WBK potwierdzającym posiadanie zdolności kredytowej na poziomie do ,00 zł. Wobec wykazania przez przystępującego spełniania warunku wymaganej sytuacji finansowej (załączył powyŝsze zaświadczenie do przystąpienia) brak jest w ocenie przystępującego podstaw do ponownego wzywania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. bowiem załączone dokumenty potwierdzają spełnianie warunku wskazanego w rozdz. IV pkt 1 ppkt b SIWZ. Ponadto w zakresie zarzutu niewezwania do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia przystępujący podniósł, iŝ w przypadku wykazywania się usługami trwającymi przepisy rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane nie nakazują podania wartości odpowiadającej wartości okresowi, za jaki wykonano usługi. Przystępujący wskazał, iŝ w przypadku usług o charakterze ciągłym, którymi są niewątpliwie usługi pralnicze, które są w trakcie realizacji właściwą wartością jest całkowita wartość umowy a nie jej wartość cząstkowa. W zakresie nie wezwania do złoŝenia prawidłowych kart charakterystyki przystępujący podniósł, iŝ wydane one były zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili wprowadzenia danego wyrobu do obrotu a zmiana przepisów nie jest przesłanką do zmiany karty charakterystyki danego wyrobu. W zakresie niewykazania środków do czyszczenia chemicznego przystępujący, wskazał, iŝ brak jest takiego wymogu w SIWZ a zamawiający wymagał jedynie przedłoŝenia wykazu środków piorących i dezynfekujących lub piorąco-

7 dezynfekcyjnych. W ocenie przystępującego nie wykazanie środków do czyszczenia chemicznego nie oznacza, iŝ tego rodzaju usługi on nie zaproponował. W zakresie zarzutu nie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów z ZUS przystępujący wskazał, iŝ załączył do oferty stosowne zaświadczenie wystawione na spółkę cywilną i potwierdzające, Ŝe nie zalega z zapłatą składek. Przystępujący stwierdził, Ŝe wobec powyŝszego brak jest podstaw do wzywania do uzupełnienia przedmiotowego zaświadczenia. Izba ustaliła, co następuje: Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów z siedzibą w Łodzi prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pralniczych. Ogłoszenie o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 marca 2010 r. pod numerem 2010/S Zgodnie z pkt I.1. przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych w pralni wykonawcy, zgodnie z asortymentem oraz ilościami określonymi w SIWZ. Szczegółowy wykaz asortymentu wraz z określeniem rodzaju prania oraz szacunkowych ilości zawarty został w załączniku nr 6 do SIWZ (pkt I.1.3 SIWZ). Ponadto zgodnie z pkt VI.5. SIWZ zamawiający wymagał, aby stosowane środki piorące nie zawierały chloru. W zakresie warunków udziału w postępowaniu zmawiający wymagał zgodnie z pkt IV.1.4. lit. a) SIWZ, aby wykonawcy wykazali się doświadczeniem w świadczeniu, co najmniej 2 usług prania o wartości, co najmniej ,00zł brutto na rok kaŝda. Zgodnie z pkt IV.1.4. lit. b) SIWZ wykonawcy w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zobowiązani byli do wykazania, iŝ posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum ,00 zł. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający wymagał m.in. przedłoŝenia aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które potwierdzać będzie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Pismem z dnia 12 lipca 2010 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty wskazując, jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek z siedzibą w Andrespolu.

8 Czynność ta leŝy u podstaw postępowania odwoławczego. Uwzględniając dokumentację przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności postanowienia specyfikacji, treść oferty wybranego wykonawcy, jak równieŝ biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska złoŝone w trakcie rozprawy, skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej zwaŝył, co następuje. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie W pierwszej kolejności ustalono, Ŝe wykonawca wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 p.z.p., uprawniający go do złoŝenia odwołania, gdyŝ w przypadku uwzględnienia odwołania jego oferta mogłaby być uznana za najkorzystniejszą. W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., poprzez nieodrzucenie oferty odwołującego, jako niezgodnej z treścią SIWZ, Izb nie podzieliła argumentacji odwołującego. Izba uznała argumentację zamawiającego i przystępującego, iŝ Methylchloroisothiazolinone nie jest związkiem chlorowym, lecz konserwantem zawierającym w sobie jedynie atom związanego chloru. Izba stoi na stanowisku, Ŝe mając na względzie przedmiot zamówienia istotnym jest fakt, iŝ cząsteczka Methylchloroisothiazolinone nie zawiera wolnego chloru, ani aktywnych związków chloru, pomimo faktu, Ŝe zbudowana jest m.in. z atomu chloru. Izba uznała, iŝ wymóg zamawiającego, aby stosowane środki piorące nie zawierały chloru naleŝy odczytywać ściśle w powiązaniu z przedmiotem zamówienia, tj. aby środki piorące nie zawierały aktywnej formy chloru, która moŝe podraŝniać, chloru, który łatwo wiąŝe się z innymi pierwiastkami i stosowany jest m.in., jako silny utleniacz, wybielacz i środek dezynfekcyjny. Mając na względzie charakter i skład chemiczny Methylchloroisothiazolinone oraz zakres jego zastosowania w środkach CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus Izba uznał, iŝ w tym zakresie oferta wybranego wykonawcy zgodna jest z treścią SIWZ. Mając na względzie powyŝsze ustalenia i stwierdzenia, Izba nie znalazła równieŝ podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. gdyŝ nie moŝna uznać, Ŝe przystępujący złoŝył nieprawdziwe informacje, iŝ stosowane przez niego środki piorące nie zawierają chloru. W zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w zakresie jego sytuacji finansowej Izba uznała ten zarzut za zasadny. Bez znaczenia pozostaje fakt, iŝ wybrany wykonawca dołączył do przystąpienia do postępowania odwoławczego dokument potwierdzający spełnianie warunku znajdowania się w sytuacji finansowej określonej w

9 SIWZ. Bez wątpienia zamawiający nieprawidłowo dokonał oceny dokumentów potwierdzających sytuację finansową wybranego wykonawcy i winien był go wezwać do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. Mając na względzie stanowisko zamawiającego wyraŝone w odpowiedzi na odwołanie, zgodnie z którym zarzut ten zamawiający uznał za zasadny Izba odstąpiła od dalszego uzasadnienia. Odnośnie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. poprzez zaniechanie wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymagane postanowieniami SIWZ doświadczenie, gdyŝ załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania postawionego warunku, Izba uznała ten zarzut za zasadny. Izba stwierdziła, iŝ na potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji, co najmniej dwóch usług prania o wartości, co najmniej ,00 zł brutto na rok kaŝda, wybrany wykonawca wskazał dwie usługi, z czego jedna została zawarta na okres od r. do r. Wartość całkowita tej umowy określona została na kwotę ,40 zł. Izba uznaje, iŝ bez wątpienia wykonawcy uprawnieni są do wykazywania posiadanego doświadczenia równieŝ za pomocą usług jeszcze niezakończonych jednakŝe w przypadku ustalania wartości tych usług naleŝy brać pod uwagę jedynie wartość usług juŝ zrealizowanych. Izba nie podzieliła argumentacji przystępującego, iŝ w przypadku usług ciągłych, które są w trakcie realizacji właściwą wartością jest całkowita wartość umowy a nie jej wartość cząstkowa. Izba stoi na stanowisku, iŝ w przypadku usług ciągłych lub okresowych ich naleŝyte wykonanie naleŝy oceniać pod względem wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku. Oznacza to, zatem, Ŝe nie wystarczy powoływać się na doświadczenie nabyte w wyniku realizacji umowy, której łączna wartość opiewa na kwotę wskazaną w SIWZ, jeŝeli została zrealizowana w niewielkim stopniu. Konieczne jest wykazanie, Ŝe jej realizacja nastąpiła w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. W innym przypadku byłoby to posługiwanie się doświadczeniem na przyszłość, które w ocenie Izby jest niedopuszczalne. Mając na względzie powyŝsze zamawiający zobowiązany jest do wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, które potwierdzać będą spełnianie warunku określonego w pkt IV.1.4 lit. a) SIWZ. W zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia waŝnych kart charakterystyki dla wszystkich środków chemicznych wobec cofnięcia tego zarzutu na rozprawie Izba nie rozpatrywała jego zasadności. W zakresie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 jak teŝ art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. w zakresie zaproponowania zamiast czyszczenia chemicznego prania wodnego oraz nie wezwania do uzupełnienia wykazu środków o preparaty do czyszczenia chemicznego Izba

10 uznała te zarzuty za niezasadne. Izba stwierdziła, iŝ wybrany wykonawca na stronie 42 swojej oferty zawarł załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz asortymentu, zgodnie z którym część asortymentu przewidziana jest do czyszczenia chemicznego zgodnie z wymaganiami zamawiającego. PowyŜsze wskazuje na zgodność oferty wybranego wykonawcy z treścią SIWZ. W zakresie nieuzupełnienia wykazu środków o preparaty do czyszczenia chemicznego Izba wskazuje, iŝ postanowienia SIWZ nie nakładały na wykonawców zawarcia w wykazie, środków innych niŝ piorące i dezynfekcyjne lub piorąco-dezynfkcyjne. Zatem Ŝądanie uzupełnienia wykazu środków o preparaty do czyszczenia chemicznego naleŝy uznać za bezzasadne. W zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy wystawionego dla Aleksandry Woyton w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą Innowacje w pralnictwie Izba równieŝ nie podzieliła argumentacji odwołującego. Izba stwierdziła, iŝ wybrany wykonawca załączył do oferty zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wystawione na wykonawcę, PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek. Skoro organ uprawniony zaświadczył, iŝ wyŝej wymieniony wykonawca, biorący udział w postępowaniu z przytoczeniem nazwisk obu wspólników, nie zalega w opłacaniu składek do ZUS, naleŝało uznać, iŝ w tym konkretnym stanie faktycznym złoŝył prawidłowy dokument i brak jest podstaw do Ŝądania jego uzupełnienia w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. Mając na względzie powyŝsze orzeczono jak na wstępie. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, czyli stosownie do wyniku postępowania z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238). Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sygn. akt KIO 1582/13 WYROK z dnia 10 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1633/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 996/10 WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1638/11 WYROK z dnia 10 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1945/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1361/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2664/12 WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1997/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący: Protokolant: Izabela Niedziałek-Bujak Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 15 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 15 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1362/10 WYROK z dnia 15 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1003/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1379/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2238/11

Sygn. akt KIO 2238/11 WYROK z dnia 25 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2747/10 WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 543/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1661/14 WYROK z dnia 27 sierpnia2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/2665/10 WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e Sygn. akt: KIO 149/12 WYROK z dnia 6 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Ewa Sikorska

z dnia 2 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Ewa Sikorska Sygn. akt KIO/UZP 97/10 WYROK z dnia 2 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Małgorzata Rakowska Ewa Sikorska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu w dniu 23 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 331/09 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2299/12 WYROK z dnia 6 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-48/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Leszek Witold Natora Monika Hirszfeld-Szczyrbak

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 1143/08 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Barbara Bettman Agnieszka Trojanowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 lutego 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 lutego 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 231/14 WYROK z dnia 19 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 627/10 WYROK z dnia 4 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Bogdan Artymowicz Katarzyna Brzeska Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 56/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Dagmara Gałczewska - Romek Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1548/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Beata Małgorzata Madaj-Lorek Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski Jarosław

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-218/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Piotr Jan Budziński Klaudia Monika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/2118/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Robert Skrzeszewski Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 765/10 WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2562/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Cwyl Magdalena po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/409/11 WYROK z dnia 14 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 455/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Grzegorz Mazurek Lubomira Matczuk-Mazuś Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt KIO/UZP 395/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-2642/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Roman Bochenek Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska Dorota

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska Sygn. akt KIO/UZP 455/10 WYROK z dnia 7 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: przewodniczący Anna Packo protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 września 2010 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 29 września 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1963/10 WYROK z dnia 29 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Arytmowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1372/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 października 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 października 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1236/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak arbitrzy: Zdzisława Julianna Matejczuk Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1003/09 WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Jolanta Markowska Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO 449/10 POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 września 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 września 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1293/09 WYROK z dnia 16 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Rakowska Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 11 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1362/11 WYROK z dnia 11 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP657/10 WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Dagmara Gałczewska- Romek Katarzyna Brzeska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mateusz

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 9 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1582/11 WYROK z dnia 9 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1034/08 WYROK z dnia 10 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Luiza Łamejko Izabela Kuciak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2810/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Wacław Drzymała Tomasz Maria Iżyk protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 527/11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 46/14 WYROK z dnia 27 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

WYROK. z dnia 5 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 668/13 WYROK z dnia 5 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2215/13 WYROK z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-152/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Krzysztof Błachut Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow

WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow Sygn. akt: KIO/UZP 10/08 WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Magdalena Grabarczyk Marek Koleśnikow Magdalena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 471/08 POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 9 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 955/13 WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 534/09 WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Ewa Jankowska Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski Sygn. akt KIO/UZP 293/10 WYROK z dnia 18 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 196/13 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Paweł Trojan Natalia Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 lipca 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek. Emil Kuriata

WYROK z dnia 18 lipca 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek. Emil Kuriata Sygn. akt: KIO/UZP 686/08 WYROK z dnia 18 lipca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Emil Kuriata Rafał Komoń po

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący:

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1273/09 Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 746/11 WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 193/15 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący:

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1762/09 WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/1422/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu / rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 16 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2922/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 16 stycznia 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Ewa Sikorska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 października 2008 r. Przewodniczący: Anna Packo Jolanta Markowska

z dnia 28 października 2008 r. Przewodniczący: Anna Packo Jolanta Markowska Sygn. akt KIO/UZP 1112/08 WYROK z dnia 28 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Luiza Łamejko Jolanta Markowska Protokolant: Dorota Witak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo