WYROK. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 ygn. akt: KIO 1542/10 WYROK z dnia 5 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez VECTOR S.A., ul. Długa 3, Luboń w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. śeromskiego 113, Łódź, przy udziale wykonawcy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek, ul. Urocza 1, Andrespol, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje uniewaŝnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąŝa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. śeromskiego 113, Łódź i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiące kwotę wpisu uiszczonego przez VECTOR S.A., ul. Długa 3, Luboń, 2) dokonać wpłaty kwoty zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiem złotych zero groszy) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. śeromskiego 113, Łódź, na rzecz VECTOR S.A., ul. Długa 3, Luboń, stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu, wynagrodzenia pełnomocnika oraz koszty dojazdu na rozprawę. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. Przewodniczący:

3 Sygn. akt KIO 1542/10 Uzasadnienie Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów z siedzibą w Łodzi prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pralniczych. Pismem z dnia 12 lipca 2010 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty wskazując jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy PPHU A TU Service s.c. z siedzibą w Andrespolu. Od czynności tej pismem z dnia 20 lipca 2010 r. odwołanie złoŝył wykonawca VECTOR S.A. z siedzibą w Luboniu zarzucając zamawiającemu naruszenie zapisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zgodnie z którym zamawiający jest zobowiązany przygotować i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców poprzez: 1) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp wskutek zaniechania odrzucenia oferty firmy PPHU ATU SERVICE, poniewaŝ treść oferty jest niezgodna z SIWZ; 2) naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Pzp poprzez uznanie oferty firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek, za waŝną w postępowaniu oraz wyboru jej, jako oferty najkorzystniejszej, mimo iŝ firma przedstawiła nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wynik postępowania. 3) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez odstąpienie od wezwania do uzupełnienia zdolności kredytowej i/lub wysokości posiadanych środków przez firmę PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek, mimo iŝ złoŝyła informację z banku BPH, która nie potwierdza spełniania warunku udziału w wymaganej wysokości, tj zł; 4) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez odstąpienie od wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających doświadczenie w wymaganej wysokości, mimo Ŝe złoŝone referencje nie potwierdzają faktycznego doświadczenia w wysokości, jakiej wymagał zamawiający w SIWZ; 5) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez odstąpienie od wezwania do uzupełnienia waŝnych kart charakterystyki dla wszystkich środków chemicznych, jakie zostały ujęte w ofercie;

4 6) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek z powodu oferowania oferty wariantowej w zakresie czyszczenia chemicznego. 7) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp wskutek całkowitego pominięcia faktu, iŝ firma PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek nie zamieściła w wykazie - środków do czyszczenia chemicznego; 8) naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert dla Pani Aleksandry Woyton w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą INNOWACJE W PRALNICTWIE.. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania, uniewaŝnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert, w tym w szczególności wykluczenie firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek; odrzucenie oferty firmy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek oraz nakazanie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ oraz poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców W uzasadnieniu odwołujący wskazał, iŝ w zakresie zarzutu nr 1 zamawiający wymagał, aby stosowane środki piorące nie zawierały chloru. Wybrany wykonawca do realizacji zamówienia zamierza stosować m.in. środki: CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus, które to środki w ocenie odwołującego zawierają chlor. Odwołujący wskazał, iŝ oba środki zawierają Methylchloroisothiazolinone konserwant, w którym chlor związany jest przy 5 atomie węgla. W ocenie odwołującego zaproponowanie preparatów, które zawierają chlor stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i winna ona być odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. W zakresie zarzutu nr 2 odwołujący wskazał, iŝ wobec złoŝenia przez wybranego wykonawcę oświadczenia, Ŝe stosowane przez niego środki nie zawierają chloru, uwzględniając twierdzenia z zarzutu nr 1 wykonawca ten złoŝył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania i na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. winien być wykluczony. W zakresie zarzutu nr 3 odwołujący podniósł, iŝ zamawiający winien był wezwać wybranego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w

5 postępowaniu tj posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum ,00 zł. W ocenie odwołującego, dokumenty przedstawione przez wybranego wykonawcę nie potwierdzają spełniania w/w warunku, gdyŝ wykonawca ten wykazał, iŝ posiada: dostępne saldo na dzień r ,14 zł, limit debetowy w rachunku ,00zł (przy czym kwota debetu zawiera się w saldzie) oraz kartę obciąŝeniową z limitem ,00zł co daje łączną zdolność finansową na poziomie ,14 zł. W zakresie zarzutu nr 4 odwołujący wskazał, iŝ wybrany wykonawca w wykazie usług ujął 2 usługi pralnicze dla Szpitala Wojewódzkiego w Bytomiu, z czego jedna była juŝ zakończona a druga w trakcie realizacji. Odwołujący podniósł, iŝ referencje wystawione na usługę trwającą potwierdzają faktyczną wartość usług wykonanych naleŝycie poniŝej ,00zł. Wobec obowiązku wykazania się, co najmniej dwoma usługami prania o wartości, co najmniej ,00 zł brutto na rok kaŝda, zamawiający winien był wezwać wybranego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, które potwierdzałyby spełnianie w/w warunku. W zakresie zarzutu nr 5 odwołujący podniósł, iŝ zamawiający zobowiązany był do wezwania do złoŝenia waŝnych kart charakterystyki dla wszystkich środków chemicznych, jakie zostały ujęte w ofercie wybranego wykonawcy. Odwołujący wskazał, iŝ załączone karty charakterystyk nie mogą być uznane, gdyŝ jako sporządzone w oparciu o uchylone przepisy są nieprawidłowe. W zakresie zarzutu nr 6 jak i zarzutu nr 7 odwołujący wskazał, iŝ wybrany wykonawca nie zamieszczając w wykazie środków, preparatów do czyszczenia chemicznego proponuje inny sposób realizacji zamówienia tj. pranie wodne. W ocenie odwołującego taki sposób realizacji zamówienia niezgodny jest z SIWZ i oferta wybranego wykonawcy winna być odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. Świadczy o tym równieŝ fakt, iŝ zamawiający podał do czyszczenia chemicznego zakres merytoryczny asortymentu, który nie nadaje się do prania wodnego. Dodatkowo w ocenie odwołującego skoro wybrany wykonawca nie zamieścił w wykazie środków do czyszczenia chemicznego, zamawiający winien był wezwać go w trybie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia tego wykazu. W zakresie zarzutu nr 8 odwołujący podniósł, iŝ zamawiający zobowiązany był do wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawionego dla Aleksandry Woyton w zakresie działalności gospodarczej pod nazwą Innowacje w Pralnictwie gdyŝ z tego tytułu moŝe zalegać w opłacaniu składek ZUS co będzie podstawą do wykluczenia z postępowania. Pismem z dnia 26 lipca 2010 r. swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek z siedzibą w Andrespolu wnosząc o oddalenie odwołania. W zakresie

6 zarzutu zaoferowania preparatów, które zawierają chlor przystępujący podniósł, iŝ zgodnie z kartami charakterystyki w składzie chemicznym preparatów CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus wymienia się Methylchloroisothiazolinone, który jest jedynie powszechnie stosowanym konserwantem występującym w kosmetykach i nie zawiera wolnego chloru. Przystępujący stwierdził, iŝ charakter jak i skład chemiczny powyŝszego konserwantu oraz zakres jego zastosowania, wskazuje na bezpodstawność twierdzenia odwołującego, Ŝe produkty mające w składzie ten konserwant zawierają jednocześnie chlor. Mając na uwadze charakter i skład chemiczny preparatów CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus nie moŝna uznać, iŝ są to środki piorące zawierające chlor. Biorąc pod uwagę powyŝsze przystępujący stwierdził równieŝ, iŝ złoŝone przez niego oświadczenie, iŝ oferowane środki nie zawierają chloru nie zawiera w sobie nieprawdziwych informacji w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. W zakresie zarzutu niewezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku posiadania odpowiednich środków finansowych przystępujący stwierdził, iŝ spełnia przedmiotowy warunek. Przystępujący wskazał, iŝ oprócz załączonego do oferty zaświadczenia z banku potwierdzającego fakt posiadania środków finansowych na wymaganą przez zamawiającego kwotę, na dzień składania ofert dysponował on dodatkowym zaświadczeniem z Banku Zachodniego WBK potwierdzającym posiadanie zdolności kredytowej na poziomie do ,00 zł. Wobec wykazania przez przystępującego spełniania warunku wymaganej sytuacji finansowej (załączył powyŝsze zaświadczenie do przystąpienia) brak jest w ocenie przystępującego podstaw do ponownego wzywania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. bowiem załączone dokumenty potwierdzają spełnianie warunku wskazanego w rozdz. IV pkt 1 ppkt b SIWZ. Ponadto w zakresie zarzutu niewezwania do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia przystępujący podniósł, iŝ w przypadku wykazywania się usługami trwającymi przepisy rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane nie nakazują podania wartości odpowiadającej wartości okresowi, za jaki wykonano usługi. Przystępujący wskazał, iŝ w przypadku usług o charakterze ciągłym, którymi są niewątpliwie usługi pralnicze, które są w trakcie realizacji właściwą wartością jest całkowita wartość umowy a nie jej wartość cząstkowa. W zakresie nie wezwania do złoŝenia prawidłowych kart charakterystyki przystępujący podniósł, iŝ wydane one były zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili wprowadzenia danego wyrobu do obrotu a zmiana przepisów nie jest przesłanką do zmiany karty charakterystyki danego wyrobu. W zakresie niewykazania środków do czyszczenia chemicznego przystępujący, wskazał, iŝ brak jest takiego wymogu w SIWZ a zamawiający wymagał jedynie przedłoŝenia wykazu środków piorących i dezynfekujących lub piorąco-

7 dezynfekcyjnych. W ocenie przystępującego nie wykazanie środków do czyszczenia chemicznego nie oznacza, iŝ tego rodzaju usługi on nie zaproponował. W zakresie zarzutu nie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów z ZUS przystępujący wskazał, iŝ załączył do oferty stosowne zaświadczenie wystawione na spółkę cywilną i potwierdzające, Ŝe nie zalega z zapłatą składek. Przystępujący stwierdził, Ŝe wobec powyŝszego brak jest podstaw do wzywania do uzupełnienia przedmiotowego zaświadczenia. Izba ustaliła, co następuje: Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów z siedzibą w Łodzi prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pralniczych. Ogłoszenie o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 marca 2010 r. pod numerem 2010/S Zgodnie z pkt I.1. przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych w pralni wykonawcy, zgodnie z asortymentem oraz ilościami określonymi w SIWZ. Szczegółowy wykaz asortymentu wraz z określeniem rodzaju prania oraz szacunkowych ilości zawarty został w załączniku nr 6 do SIWZ (pkt I.1.3 SIWZ). Ponadto zgodnie z pkt VI.5. SIWZ zamawiający wymagał, aby stosowane środki piorące nie zawierały chloru. W zakresie warunków udziału w postępowaniu zmawiający wymagał zgodnie z pkt IV.1.4. lit. a) SIWZ, aby wykonawcy wykazali się doświadczeniem w świadczeniu, co najmniej 2 usług prania o wartości, co najmniej ,00zł brutto na rok kaŝda. Zgodnie z pkt IV.1.4. lit. b) SIWZ wykonawcy w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zobowiązani byli do wykazania, iŝ posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum ,00 zł. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający wymagał m.in. przedłoŝenia aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które potwierdzać będzie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Pismem z dnia 12 lipca 2010 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty wskazując, jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek z siedzibą w Andrespolu.

8 Czynność ta leŝy u podstaw postępowania odwoławczego. Uwzględniając dokumentację przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności postanowienia specyfikacji, treść oferty wybranego wykonawcy, jak równieŝ biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska złoŝone w trakcie rozprawy, skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej zwaŝył, co następuje. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie W pierwszej kolejności ustalono, Ŝe wykonawca wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 p.z.p., uprawniający go do złoŝenia odwołania, gdyŝ w przypadku uwzględnienia odwołania jego oferta mogłaby być uznana za najkorzystniejszą. W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., poprzez nieodrzucenie oferty odwołującego, jako niezgodnej z treścią SIWZ, Izb nie podzieliła argumentacji odwołującego. Izba uznała argumentację zamawiającego i przystępującego, iŝ Methylchloroisothiazolinone nie jest związkiem chlorowym, lecz konserwantem zawierającym w sobie jedynie atom związanego chloru. Izba stoi na stanowisku, Ŝe mając na względzie przedmiot zamówienia istotnym jest fakt, iŝ cząsteczka Methylchloroisothiazolinone nie zawiera wolnego chloru, ani aktywnych związków chloru, pomimo faktu, Ŝe zbudowana jest m.in. z atomu chloru. Izba uznała, iŝ wymóg zamawiającego, aby stosowane środki piorące nie zawierały chloru naleŝy odczytywać ściśle w powiązaniu z przedmiotem zamówienia, tj. aby środki piorące nie zawierały aktywnej formy chloru, która moŝe podraŝniać, chloru, który łatwo wiąŝe się z innymi pierwiastkami i stosowany jest m.in., jako silny utleniacz, wybielacz i środek dezynfekcyjny. Mając na względzie charakter i skład chemiczny Methylchloroisothiazolinone oraz zakres jego zastosowania w środkach CLOVIN Kompleks i CLOVIN Plus Izba uznał, iŝ w tym zakresie oferta wybranego wykonawcy zgodna jest z treścią SIWZ. Mając na względzie powyŝsze ustalenia i stwierdzenia, Izba nie znalazła równieŝ podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. gdyŝ nie moŝna uznać, Ŝe przystępujący złoŝył nieprawdziwe informacje, iŝ stosowane przez niego środki piorące nie zawierają chloru. W zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w zakresie jego sytuacji finansowej Izba uznała ten zarzut za zasadny. Bez znaczenia pozostaje fakt, iŝ wybrany wykonawca dołączył do przystąpienia do postępowania odwoławczego dokument potwierdzający spełnianie warunku znajdowania się w sytuacji finansowej określonej w

9 SIWZ. Bez wątpienia zamawiający nieprawidłowo dokonał oceny dokumentów potwierdzających sytuację finansową wybranego wykonawcy i winien był go wezwać do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. Mając na względzie stanowisko zamawiającego wyraŝone w odpowiedzi na odwołanie, zgodnie z którym zarzut ten zamawiający uznał za zasadny Izba odstąpiła od dalszego uzasadnienia. Odnośnie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. poprzez zaniechanie wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymagane postanowieniami SIWZ doświadczenie, gdyŝ załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania postawionego warunku, Izba uznała ten zarzut za zasadny. Izba stwierdziła, iŝ na potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji, co najmniej dwóch usług prania o wartości, co najmniej ,00 zł brutto na rok kaŝda, wybrany wykonawca wskazał dwie usługi, z czego jedna została zawarta na okres od r. do r. Wartość całkowita tej umowy określona została na kwotę ,40 zł. Izba uznaje, iŝ bez wątpienia wykonawcy uprawnieni są do wykazywania posiadanego doświadczenia równieŝ za pomocą usług jeszcze niezakończonych jednakŝe w przypadku ustalania wartości tych usług naleŝy brać pod uwagę jedynie wartość usług juŝ zrealizowanych. Izba nie podzieliła argumentacji przystępującego, iŝ w przypadku usług ciągłych, które są w trakcie realizacji właściwą wartością jest całkowita wartość umowy a nie jej wartość cząstkowa. Izba stoi na stanowisku, iŝ w przypadku usług ciągłych lub okresowych ich naleŝyte wykonanie naleŝy oceniać pod względem wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku. Oznacza to, zatem, Ŝe nie wystarczy powoływać się na doświadczenie nabyte w wyniku realizacji umowy, której łączna wartość opiewa na kwotę wskazaną w SIWZ, jeŝeli została zrealizowana w niewielkim stopniu. Konieczne jest wykazanie, Ŝe jej realizacja nastąpiła w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. W innym przypadku byłoby to posługiwanie się doświadczeniem na przyszłość, które w ocenie Izby jest niedopuszczalne. Mając na względzie powyŝsze zamawiający zobowiązany jest do wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, które potwierdzać będą spełnianie warunku określonego w pkt IV.1.4 lit. a) SIWZ. W zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia waŝnych kart charakterystyki dla wszystkich środków chemicznych wobec cofnięcia tego zarzutu na rozprawie Izba nie rozpatrywała jego zasadności. W zakresie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 jak teŝ art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. w zakresie zaproponowania zamiast czyszczenia chemicznego prania wodnego oraz nie wezwania do uzupełnienia wykazu środków o preparaty do czyszczenia chemicznego Izba

10 uznała te zarzuty za niezasadne. Izba stwierdziła, iŝ wybrany wykonawca na stronie 42 swojej oferty zawarł załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz asortymentu, zgodnie z którym część asortymentu przewidziana jest do czyszczenia chemicznego zgodnie z wymaganiami zamawiającego. PowyŜsze wskazuje na zgodność oferty wybranego wykonawcy z treścią SIWZ. W zakresie nieuzupełnienia wykazu środków o preparaty do czyszczenia chemicznego Izba wskazuje, iŝ postanowienia SIWZ nie nakładały na wykonawców zawarcia w wykazie, środków innych niŝ piorące i dezynfekcyjne lub piorąco-dezynfkcyjne. Zatem Ŝądanie uzupełnienia wykazu środków o preparaty do czyszczenia chemicznego naleŝy uznać za bezzasadne. W zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy wystawionego dla Aleksandry Woyton w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą Innowacje w pralnictwie Izba równieŝ nie podzieliła argumentacji odwołującego. Izba stwierdziła, iŝ wybrany wykonawca załączył do oferty zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wystawione na wykonawcę, PPHU A TU SERVICE s.c. Aleksandra Woyton, Edward Kochanek. Skoro organ uprawniony zaświadczył, iŝ wyŝej wymieniony wykonawca, biorący udział w postępowaniu z przytoczeniem nazwisk obu wspólników, nie zalega w opłacaniu składek do ZUS, naleŝało uznać, iŝ w tym konkretnym stanie faktycznym złoŝył prawidłowy dokument i brak jest podstaw do Ŝądania jego uzupełnienia w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. Mając na względzie powyŝsze orzeczono jak na wstępie. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, czyli stosownie do wyniku postępowania z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238). Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Sygn. akt: KIO 742/13 WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 29 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2279/10 WYROK z dnia 29 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agata Mikołajczyk Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 marca 2013 r.

WYROK. z dnia 6 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 340/13 WYROK z dnia 6 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1579/13; KIO 1592/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 15 lipca 2013 roku Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec Sygn. akt: KIO 2908/12 WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Marek Szafraniec Protokolant: Radosław Cwyl

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 marca 2013 r.

WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 575/13 WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie:

Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r.

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Sygn. akt KIO 700/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Agnieszka Bartczak- śuraw Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 lutego 2013 r.

WYROK. z dnia 15 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 227/13 WYROK z dnia 15 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 lutego 2013 r.

WYROK. z dnia 11 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 198/13 WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1106/11 KIO 1111/11 WYROK z dnia 8 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 22 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1100/13 WYROK z dnia 22 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 września 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 września 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 854 /08 WYROK z dnia 2 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 października 2012 r.

WYROK z dnia 10 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2038/12 Sygn. akt: KIO 2046/12 WYROK z dnia 10 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Lubomira Matczuk-Mazuś Przemysław Dzierzędzki Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1900/11. z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1900/11. z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt: KIO 1900/11 WYROK z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1072/11 WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1390/12 WYROK z dnia 17 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 20 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1063/08 WYROK z dnia 20 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Członkowie: Protokolant: Stanisław Sadowy Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1511/10 WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca

Bardziej szczegółowo