MARKETING ROZDZIAŁ Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:"

Transkrypt

1 MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki zbytu b) wg Kotleta jest to proces społeczny i zarzdczy, dziki któremu jednostki i grupy poprzez wzajemn wymian dóbr i wartoci uzyskuj to czego potrzebuj i pragn c) wg Amerykaskiego Stowarzyszenia Marketingu jest to proces planowania i urzeczywistniania koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji dóbr, idei i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonujcej jednostki i organizacje d) wg Brytyjskiego Instytutu Marketingu jest to proces zarzdzania zmierzajcy do identyfikacji i antycypacji potrzeb konsumenta w celu ich wydajnego i zyskownego zaspokojenia e) wg J. Camana i K. Uchia jest to proces społeczno-gospodarczy majcy na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokajania go poprzez kierowanie poday, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie wytwórczych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie f) wg E. Kelly jest to proces gospodarczy, w ramach którego struktura popytu na produkty jest antycypowana i zaspokajana przez innowacje, aktywizacj sprzeday oraz wymian dóbr i usług 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: a) orientacja produkcyjna wie si z ogólnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego w II połowie XIX w. W wyniku odkry i wynalazków w dziedzinie technologii i organizacji produkcji. Umoliwiły one zwikszenie efektywnoci gospodarowania przez organizowanie produkcji masowej [obnianie kosztów jednostkowych i cen] a take z rozwojem rodków komunikacji i transportu [poszerzenie rynków zbytu]. Rynek pod wzgldem zrónicowania asortymentu był stosunkowo ubogi i zaspokajał jedynie podstawowe potrzeby konsumentów i to czsto w stopniu niedostatecznym. Dominował rynek sprzedawcy. Producent zwracał uwag na organizacyjne i techniczne problemy wytwarzania, zbyt był natomiast spraw drugorzdn. Ilociowy wzrost sprzeday odbijał si na pogorszeniu jakoci produktów. Nastpiła wic faza orientacji na produkt i zaczto wiksza uwag zwraca na jego jako i staranno wykonania. b) Orientacja sprzedaowa wzrastajcy stopie nasycenia rynku i zaostrzenie konkurencji. Tworzenie substytutów dotychczasowych produktów. Ronie znaczenie reklamy i innych rodków aktywizacji sprzeday. Zaczto si zastanawia jak sprzeda wyprodukowane towary, rozwinł si system masowej dystrybucji [sklepy typu cash and carry] c) Orientacja marketingowa orientacja ta wie si z wchodzeniem krajów wysokorozwinitych w faz zwan społeczestwem obfitoci. Rynek staje si rynkiem konsumenta. Dziki powojennemu boomowi gospodarczemu szybko wzrasta produkcja i dochody konsumentów. Obok przystosowania ofert do popytu pojawia si problem aktywnego kształtowania potrzeb w taki sposób aby odpowiadała ona interesom poszczególnych sektorów gospodarczych. W wyniku rozwoju transportu i łcznoci powstaj rynki ponadnarodowe i globalne. Szybki rozwój nauki i techniki sprzyja procesom innowacyjnym [skraca si przecitny cykl ycia produktu]. Zaczyna si kreowanie nowych potrzeb i rynków [w wyniku tego powstaje midzy innymi przemysł komputerowy] d) Marketing strategiczny przedsibiorstwa zaczły dostrzega konieczno opracowywania długofalowych koncepcji przystosowywania si do zmian zachodzcych w otoczeniu bliszym i dalszym. Spowodowane to zostało zaburzeniami gospodarczymi w latach 70 tych [I kryzys naftowy, raport o stanie zasobów naturalnych]. 1

2 3. Ogólne zasady marketingu: a) Zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsibiorstwa wybór i zdefiniowanie rynku, z którym wie si nadzieje na odniesienie sukcesu [wybór rynku docelowego] stanowi decyzj strategiczn firmy, obliczon na wiele lat naprzód. Decyzj t podejmuje si w oparciu o staranne rozpoznanie rynkowych szans, zagroe oraz moliwoci przedsibiorstwa. Zadaniem marketingu jest zastosowanie najwłaciwszej w konkretnej sytuacji strategii wejcia na istniejcy rynek [pozyskania klientów] lub wykreowania zupełnie nowego rynku [nowych potrzeb], a nastpnie takie oddziaływanie na rynek, aby stał on si stałym i wydajnym ródłem dochodów dla przedsibiorstwa. b) Zasada badania rynku aby opracowa skuteczn strategi wejcia na rynek i elastycznego reagowania na zachodzce na nim zmiany naley dysponowa szczegółowymi informacjami na temat: potrzeb, pragnie i motywów nabywców. Std due znaczenie bada rynkowych. Nie prowadzc bada rynku bylibymy zdania jedynie na intuicj i dotychczasowe dowiadczenia, które z uwagi na szybko przemian zachodzcych we współczesnym wiecie nie gwarantuj poprawnoci decyzji marketingowych. c) Zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek [marketing mix] oddziaływanie na rynek odpowiednio ukształtowan kompozycj instrumentów [produkt, cena, miejsce sprzeday, promocja]. Dziki skoordynowaniu tych czterech instrumentów dy si do efektu synergii [efekt ma by lepszy, ni gdybymy stosowani kady instrument osobno] Marketing mix składa si z czterech podkompozycji: - podkompozycja produktu - podkompozycja ceny - podkompozycja dystrybucji - podkompozycja promocji d) Zasada planowania działa rynkowych działania naley planowa. Oznacza to konieczno zebrania i analizy odpowiednich informacji oraz przemylenia, zaprojektowania zamierzony działa i oceny ich przewidywanych skutków. W małej firmie cały plan moe powsta i pozosta w głowie przedsibiorcy duej natomiast przybiera form obszernej dokumentacji, tworzonej przez odpowiednie zespoły i rozpisanej na role i zadania. e) Zasada kontroli skutecznoci działa marketingowych sprawdzanie czy w działaniu praktycznym uzyskano to, co zamierzano w planie. Kontrola powinna nie tylko sprawdza stopie realizacji planów, lecz take ujawnia przyczyny ewentualnych niepowodze i ródła nieprzewidzianych sukcesów. Wyniki kontroli stanowi wan podstaw dla planowania przyszłych działa rynkowych. 4. Funkcje marketingu: a) funkcje przygotowawcze: - gromadzenie informacji rynkowej - badania rynku - planowanie produktu i programu asortymentowego - kalkulacja i stanowienie cen - organizowanie systemu dystrybucji - planowanie działa promocyjnych - kontrola i analiza wyników marketingu b) funkcje wykonawcze: - reklama - aktywizacja sprzeday - bezporednia obsługa klientów - ekspedycja towarów - transport i spedycja - gospodarka zapasami wyrobów gotowych - obsługa serwisowa nabywców - fakturowanie i kontrola realizacji umów 2

3 c) funkcje wspomagajce: - finansowanie - partycypacja w ryzyku i ubezpieczenie od jego skutków 5. Cechy marketingu dóbr konsumpcyjnych: - pierwotny charakter popytu - dua ilo podmiotów reprezentujcych popyt - wysoki udział indywidualnych decyzji zakupu - wieloszczeblowa, porednia dystrybucja - znaczna anonimowo kontaktów rynkowych [komunikacja przez mass media] 6. Cechy marketingu dóbr produkcyjnych: - wtórny charakter popytu - zespołowy i sformalizowany tryb podejmowania decyzji - ograniczona liczba potencjalnych nabywców i znaczny stopie koncentracji popytu - dystrybucja bezporednia lub krótkie kanały zbytu - due znaczenie wiodcych instrumentów marketingowych [kredytowanie dostaw, sprzeda osobista] - silne powizania z rynkami midzynarodowymi 7. Cechy marketingu usług: - niematerialny charakter produktu usługowego - usługi nie mog by wytwarzane na skład konsumpcja wystpuje równoczenie ze wiadczeniem usługi - w zasadzie nie mog by przemieszczane w przestrzeni z wyjtkiem usług, których istota polega na transporcie lub przekazie elektronicznym - usługi czsto s zindywidualizowane i niechtnie poddaj si standaryzacji - czsto maja charakter wiadczenia osobistego zwizanego z osob nabywcy 8. Znacznie marketingu w gospodarce narodowej Skuteczny marketing polega na integrowaniu celów wielu uczestników rynku. Przedsibiorstwo spełnia role integratora rynku. Uzgodnienia decyzji i działa wielu podmiotów rynku stabilizuj sytuacj gospodarcz. Planowanie działa rynkowych działa mobilizujco na przebieg procesów gospodarczych Połoenie nacisku na uyteczno i funkcjonalno produktów sprzyja optymalizacji wykorzystania zasobów. 3

4 ROZDZIAŁ 2 1. Struktura otoczenia przedsibiorstwa: Zewntrzne otoczenie przedsibiorstwa wszystkie czynniki zewntrzne, które wpływaj lub mog wpływa a działalno przedsibiorstwa. Dzieli si na: a) otoczenie ogólne jest to ogół warunków ekonomicznych, technicznych, prawnych, politycznych i kulturowych wystpujcych w danym kraju [regionie]. Kształtuj one zasadnicza płaszczyzn ustalania celów i zasad działania przedsibiorstwa. Sfery oddziaływania otoczenia ogólnego: - społeczno-kulturowa oddziałuje przede wszystkim na wielko popytu na produkty. W tej sferze kształtuj si preferencje, upodobania, gusta, zwyczaje i tradycje jednostek i grup społecznych - ogólnogospodarcza oddziałuje na przedsibiorstwo ze wzgldu na stan i kierunek zmian makroproporcji gospodarczych. - polityczno-prawna reguluje formalne stosunki wymienne dotyczce całego rynku i rynków sektorowych. Tworzy ramy działania przedsibiorstw. - technologii - oddziałuje na jako i asortyment produktów oferowanych przez przedsibiorstwo, rodki i sposoby komunikowania z rynkiem oraz na rodki fizyczne dystrybucji - konkurencji wpływa na wybór rynków, na których przedsibiorstwo zamierz operowa, pod katem panujcych na nich rywalizacji. wyznacza zachowania przedsibiorstwa wobec konkurentów b) Otoczenie blisze [operacyjne] podmioty [osoby, organizacje, instytucje] z którymi przedsibiorstwo wchodzi w bezporednie zwizki. System wspomagania marketingu naley do niego zaliczy: poredników handlowych, instytucje wiadczce usługi w zakresie ubezpiecze, transportu, bada rynkowych, promocji oraz dostawców dóbr niezbdnych do wytwarzania produktów 2. Elementy otoczenia przedsibiorstwa: a) Elementy otoczenia niezalene od przedsibiorstwa: - konsumenci s głównymi podmiotami otoczenia społeczno -kulturowego. Wielko i struktura ich potrzeb decyduj o tym, czy produkty oferowane przez przedsibiorstwo znajda swoich nabywców. Rozpoznanie ich potrzeb stwarza przesłanki do powodzenia przedsibiorstwa na rynku. Przedsibiorstwo jest układem dostosowujcym si, nie moe sterowa cechami konsumentów, którzy zgłaszaj zapotrzebowanie na produkty zaspokajajce ich potrzeby - konkurenci s podmiotami otoczenia wzgldem których przedsibiorstwo stara si wyróni za pomoc oferty skierowanej do nabywców okrelonych produktów. Sposoby tego wyrónienia s uwarunkowane przez rynkow rywalizacj. [Konkurencja czysta, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol]/ - agendy rzdowe wpływaj na wielko i sposób zmian norm, do których przedsibiorstwo powinno si dostosowa. Agendy rzdowe mog ingerowa w sposób konkurowania na rynku lub formułujc zasady działalnoci handlowej. - Warunki gospodarcze pojedyncze przedsibiorstwo nie jest w stanie kształtowa makroproporcji gospodarczych. To tempo wzrostu gospodarczego oraz krótkookresowe wahania cykliczne decyduj o powodzeniu rynkowym przedsibiorstwa i efektywnoci działa marketingowych. - Zasoby technologii przedsibiorstwo moe korzysta tylko z istniejcego stanu wiedzy o metodach wytwarzania i organizowania swojej działalnoci. 4

5 - rodki masowego przekazu maj wpływ na ocen efektów działalnoci przedsibiorstwa. Przedsibiorstwo dbajce o utrzymanie pozytywnego wizerunku swojej firmy i produktów jest zalene od rozpowszechnionych opinii i musi je respektowa. b) Elementy otoczenia kontrolowane przez przedsibiorstwo: A. Elementy pozostajce pod wpływem zarzdu: - zakres działa przedsibiorczych wybór celów kierunkowych oraz ogólnych strategii i sposobów ich realizacji - cele przedsibiorstwa s to cele wynikajce z zamierze dotyczcych podanej pozycji przedsibiorstwa na rynku - rola słub marketingowych w przedsibiorstwie ranga i znaczenie słub w zakresie podejmowania decyzji strategicznych oraz w integrowaniu działa innych słub przedsibiorstwa - pozycj i sposób współdziałania pozostałych układów funkcjonalnych przedsibiorstwa [produkcji, finansów, zaopatrzenia, kadr] B. Elementy kontrolowane przez słuby marketingowe: - rynek docelowy okrelony krg nabywców, których popyt planuje si zaspokoi - cele programów marketingowych ucilenie celów sformułowanych przez zarzd i silniejszym ich zorientowaniu na klientów - kształtowanie organizacji działalnoci marketingowej stwarzanie autorytetu i odpowiedzialnoci osób zaangaowanych w działalno - instrumenty marketingu produkt, cena, kanały dystrybucji, promocja - informacja dla celów kontroli przedsiwzi i działa wykonywanych w ramach programu marketingowego 5

6 ROZDZIAŁ Rynek i pole rynkowe przedsibiorstwa: Rynek mona definiowa w 3 zasadniczych wymiarach: a) podmiotowy zakres rynku jest konkretyzowany w stosunku do okrelonego rodzaju potrzeb i odpowiadajcych im produktów, które w odpowiednio ukształtowanych formach mog by oferowane rónym kategoriom nabywców b) przedmiotowy wymiar rynku przedmiotem transakcji jest produkt bdcy dobrem materialnym lub usług [okrelenie potrzeb, które firma widzi jako potencjalne ródło inspiracji dla formułowania własnej oferty rynkowej] c) przestrzenny wymiar rynku okrelenie jak daleko siga rynek, w odniesieniu do którego naley prowadzi analiz i ocen sytuacji przedsibiorstwa. Pole rynkowe przedsibiorstwa [pole aktywnoci rynkowej] obszar zainteresowania przedsibiorstwa, gdy oferta przedsibiorstwa obejmuje produkty, pomidzy którymi nie wystpuj cile okrelone zalenoci, oraz gdy działa ono jednoczenie na wielu rynkach. 2. Analiza SWOT jest podstawowym narzdziem zarzdzania strategicznego. Znajduje zastosowanie zarówno na poziomie zarzdzania całym przedsibiorstwem, jak i jego poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi [produkcja, marketing, zaopatrzenie, finanse] Analiza SWOT składa si z 3 czci: a) analizy szans i zagroe mog one mie rozmaite ródła: koniunkturalne, demograficzne, technologiczne, polityczne, ekologiczne, kulturowe i inne. b) Analizy silnych i słabych stron przedsibiorstwa Celem analizy jest: - wskazanie atutów, które pomog w starciu z potencjalnymi konkurentami - ujawnienie słabych elementów - okrelenie szczególnych predyspozycji przedsibiorstwa dla realizacji zada w załoonym obszarze rynku Procedura analizy mocnych i słabych stron obejmuje: - identyfikacj czynników wanych z punktu widzenia okrelenia siły konkurencyjnego oddziaływania przedsibiorstwa - ustalenie pełnego zestawu kryteriów oceny kadego z czynników - ustalenie punktowej skali ocen i wyznaczenie profilu mocnych i słabych stron - ocen poszczególnych czynników wg przyjtej skali - analiz wyników i wyprowadzenie wniosków c) Formułowania wniosków strategicznych SZANSE 3. Warianty strategii rozwoju wynikajce z analizy SWOT: SIŁY SŁABOCI Strategia maxi- maxi Ofensywna Ekspansji Agresywna Strategia mini- maxi Budowa sił konkurencyjnych Konkurencyjna ZAGRO ENIA Strategia maxi- mini Konserwatywna Walki- konkurencyjnej Strategia mini- mini Defensywna Wycofywania si 6

7 Maxi maxi = wie si ona z siln ekspansj rozwojow, wchodzeniem na nowe rynki, inwestowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej Mini- maxi = oznacza konieczno eliminowania słaboci w celu jak najlepszego wykorzystania szans jakie daje otoczenie Maxi mini = polega na wykorzystywaniu mocnych stron w celu unikania lub zmniejszenia negatywnego wpływu zagroe Mini mini = wie si ona z walk o przetrwanie. Działania w jej ramach koncentruj si na redukowaniu słaboci wewntrz firmy i unikaniu, w ramach moliwoci, zagroe w otoczeniu. W wersji optymistycznej wie si czsto z połczeniem z inn firm, a w wersji skrajnie pesymistycznej z likwidacj. 4. Analiza SWOT: a) SIŁY ( wewntrzne pozytywne ) - dua liczba filii - kultura przedsibiorstwa - wysoka jako produktów - dua innowacyjno - prowadzenie prac badawczo-rozwojowych b) SŁABOCI ( wewntrzne negatywne ) - brak mylenia marketingowego - due zatrudnienie - brak odpowiednio wykształconej kadry kierowniczej - brak sieci dystrybucji - brak rynku c) SZANSE ( zewntrzne pozytywne ) - brak konkurencji - istnienie duej liczby rynków docelowych - duy przyrost naturalny - zwolnienie podatkowe d) ZAGRO ENIA ( zewntrzne negatywne ) - dua konkurencja - nowy konkurent na rynku - recesja gospodarcza - niestabilno polityczna - stagnacja gospodarcza - upadek firm partnerskich 7

8 ROZDZIAŁ 4 1. Segmentacj rynku nazywamy podział danego rynku na wzgldnie jednorodne grupy konsumentów, rónice si miedzy sob reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. Uytkownicy nalecy do rónych segmentów s do siebie niepodobni pod wzgldem poziomu konsumpcji, wymaga jakociowych, sposoby reagowania na reklam. Segment oznacza wic człon rynku. Segmentacja ułatwia poznanie cech i zrozumienie reakcji potencjalnych nabywców, jest take narzdziem racjonalnego wykorzystywania kapitału i minimalizacji gospodarczego ryzyka. Segmenty powinny odznacza si: - fizyczna i ekonomiczn dostpnoci - dostateczn pojemnoci i chłonnoci - niezbdn stabilizacj warunków działania 2. Cechy poprawnie wyodrbnionego segmentu [warunki skutecznej segmentacji]: a) homogeniczno ( jednorodno) cecha ta oznacza, e segment posiada podobne potrzeby i podobnie reaguje na stosowane narzdzia marketingowe b) mierzalno cecha ta oznacza, e musz istnie dane o poszczególnych cechach klientów, które odróniaj ich od reszty rynku, a ich pozyskanie nie moe by dla przedsibiorstwa utrudnione ani zbyt kosztowne c) opłacalno ( ekonomiczno) cecha ta oznacza, e porównanie kosztów opracowania i wprowadzenia na rynek danego produktu w porównaniu z prognozowan sprzeda musi gwarantowa przedsibiorstwu satysfakcjonujcy zysk. d) wraliwo oznacza, e konsumenci tworzcy dany segment reaguj w sposób zgodny z załoeniami przedsibiorstwa na stosowane instrumenty marketingowe e) rozległo oznacza, e segment musi mie odpowiednie rozmiary, które uzasadniaj uycie wobec niego indywidualnej strategii marketingowej 3. Kryteria segmentacji: a) obiektywne : kryteria demograficzne wiek, płe, rasa, wyznanie, stan cywilny, kolor skóry, itd kryteria geograficzne miejsce zamieszkania, ukształtowanie terenu, gleba, ustrój, itd kryteria ekonomiczne zarobek na osob, liczba zatrudnionych, zarobek miesiczny w zawodzie, itd kryteria społeczne klasa społeczna, rodzina. b) behawioralne: kryteria zwizane ze wzorcami zakupów- intensywno uytkowania, czstotliwo zakupu, lojalno wobec marki, etap wiadomoci istnienia produktu kryteria zwizane z warunkami zakupu preferowany czas zakupu, preferowane miejsce zakupu, wielko jednorazowej partii zakupów kryteria zwizane z korzyciami jakie niesie dane dobro presti, oszczdno, wygoda, trwało 4. Kryteria segmentacji dla rynku przedsibiorstw: kryteria demograficzne rozmieszczenie przestrzenne kryteria branowe gał, rodzaj działalnoci, zastosowanie wytworzonego produktu status prawny kryteria ekonomiczne skala działalnoci, wielko obrotu, wielko zatrudnienia kryteria behawioralne wielko zamówie, czstotliwo zamówie, wielko odbiorcy kocowego 8

9 5. Procedura segmentacji wg Mc Carthy ego: I okrelenie obszaru działania przedsibiorstwa na rynku z uwzgldnieniem analizy sił, słaboci, szans i zagroe II- okrelenie potrzeb jakie firma moe zaspokoi na wyodrbnionym obszarze rynku. Odbywa si to za pomoc metody brainstorming, w ramach której odpowiada si na pytanie Dlaczego nabywcy kupuj dany produkt III wstpne wyodrbnienie rónych segmentów rynku na podstawie sformułowanych grup potrzeb. Tutaj wykorzystuje si wiedz badacza, jego intuicj oraz wiedz o konkurencji IV profilowanie polega na wyodrbnieniu potrzeb, które powtarzaj si w kadym segmencie, a nastpnie zostaj one usunite, dziki czemu mog si znacznie wyraniej zaznaczy rónice midzy poszczególnymi segmentami V nazwanie wyodrbnionych segmentów na podstawie cech rónicych nabywców VI jest to pogłbiona charakterystyka poszczególnych segmentów w oparciu o empiryczne badania rynku VII okrelenie relatywnej wielkoci segmentu. 6. Strategia wyboru rynku docelowego: Marketing niezrónicowany ( masowy ) Rynek jako cało Marketing zrónicowany Marketing skoncentrowany Segment A Segment A Segment B Segment C Rynek poza obszarem zainteresowania ogólna niezrónicowana oznacza traktowanie wszystkich klientów jako jednorodnej grupy nabywców. Zakłada si w niej, ze klienci maj te same potrzeby i zainteresowania zrónicowana firma dostrzega tu wystpowanie rónic w potrzebach nabywców na całym rynku i zamiast jednej, uniwersalnej strategii proponuje rónym grupom klientów róne produkty wsparte odrbnymi strategiami uwzgldniajcymi te rónice skoncentrowana ( selektywnego podejcia ) firma moe obsługiwa róne segmenty lub skupia uwag na pewnych wybranych, dostosowujc do nich swój produkt, polityk cenow, promocj i dystrybucj. Moe przybra posta koncentracji jednosegmentowej, specjalizacji selektywnej, specjalizacji produktowej lub rynkowej. 7. Pozycjonowanie produktu projektowanie roli któr produkt i firma maj do spełnienia na mapie preferencji konsumentów oraz w procesie zaspokajania jego popytu. Pozycjonowanie produktu jest nowoczesn form jego reklamy. Zatem pozycjonowanie nie jest przekształcaniem produktu tylko kreowaniem jego wizerunku podyktowanego potrzebami klienta. Pozycjonujc ofert trzeba dokładnie zbada potrzeby segmentu, w którym działamy, jak równie ofert konkurencji. Ofert konkurencji badamy poniewa w obecnych czasach chcc skutecznie wylansowa produkt musimy wyróni go od konkurencji 9

10 ROZDZIAŁ Informacja marketingowa wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarzdzania firm, przynoszca wiedz, która pozwala redukowa niepewno decyzji zwizanych z realizacj marketingu strategicznego i marketingu operacyjnego 2. Informacje marketingowe powinny by: - dokładne - wiarygodne - trafne - spójne - porównywalne - aktualne - odpowiednio zredagowane - przekazywane w prostej formie 3. Typy informacji [ze wzgldu na miejsce powstawania] a) wewntrzne - wielko sprzeday - wielko realizowanych dostaw - poziom i struktura zapasów - poziom i struktura kosztów - potencjał przedsibiorstwa b) zewntrzne: - wielko sprzeday konkurentów - wielko i struktura kosztów konkurentów - pojemno rónych segmentów rynku - zachowanie nabywców na rynku - poziom dochodów nabywców - struktura rynku i stopie konkurencyjnoci c) wspólna: - udział w rynku - udział w kosztach obsługi danego rynku - pozycja rynkowa firmy - zaufanie do znaku firmowego 4. ródła zewntrzne generujce informacje marketingowe: a) przedsibiorstwo b) produkt c) nabywcy d) rynek e) konkurenci f) otoczenie 5. SIM system informacji marketingowej sformalizowany i powizany wewntrznie zespół ludzi, urzdze i procedur słucych gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu, ocenie i udostpnianiu potrzebnych a aktualnych informacji dla osób podejmujcych decyzje marketingowe 6. Struktura SIM: a) podsystem gromadzenia informacji - podsystem informacji operatywnej - podsystem wywiadu marketingowego b) podsystem wspierania decyzji - baza danych 10

11 - podsystem analityczny marketingu 7. Zadania SIM: - wspieranie procesu decyzyjnego - wyeliminowanie błdnych decyzji - zmniejszanie strat informacyjnych - efektywne wykorzystanie dostpnych informacji - redukcja kosztu odroczonych decyzji - zwikszenie szybkoci analizy problemu - dostarczenie wiedzy o otoczeniu - spełnienie roli rodka komunikacji z otoczeniem 8. Badania marketingowe systematyczne projektowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych celem doskonalenia marketingowego procesu decyzyjnego. Pozwalaj gromadzi informacje słuce do rozwizywania specyficznych problemów. Dostarczaj danych potrzebnych do formułowania strategii i taktyki przedsibiorstwa 9. Rodzaje bada marketingowych: a) badania rozpoznawcze słu do wstpnego rozpoznania problemu na podstawie z reguły łatwo dostpnych informacji pochodzcych ze ródeł wtórnych [np. rozpoznanie szans rynkowych nowego produktu] b) badania opisowe maj na celu zidentyfikowanie pewnych zjawisk. Badania prowadzone na podstawie informacji ze ródeł pierwotnych [np. badanie popularnoci marki] c) badania przyczynowe zmierzaj do ujawnienia przyczyn i ródeł pojawienia si pewnych zjawisk [np. badanie wpływu zmiany cen na wielko sprzeday] 10. Obszary bada marketingowych: a) badania warunków działania firmy b) badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek c) badania wyników działania firmy 11. Etapy bada marketingowych: a) okrelenie problemu i celu bada najtrudniejszy etap pochłaniajcy czasem połow czasu przeznaczonego na badanie Dwa sposoby definiowania problemu badawczego: - orientowanie problemu na decyzje - orientowanie problemu na fakt b) projektowanie i przeprowadzenie bada - wybór ródeł informacji - okrelenie metod zbierania danych - wybór próby badawczej - zebranie danych c) analiza danych i prezentacja wyników - redukcja proces przygotowania surowych danych do analizy - weryfikacja ustalenie jak warto maj zebrane dane - selekcja wybór danych niezbdnych do weryfikacji hipotez - klasyfikacja reguluje liczb pozycji podlegajcych analizie, umoliwia stosowanie metod ilociowych do analiz danych jakociowych 12. ródła informacji wykorzystywane w procesie badawczym: a) pierwotne informacje zbierane specjalnie w celu rozwizania problemu decyzyjnego b) wtórne informacje ju istniejce, z reguły przetworzone, zebrane do realizacji innych celów - wewntrzne tkwice w przedsibiorstwie - zewntrzne ródła z otoczenia przedsibiorstwa 13. Dobór próby badawczej 11

12 Badania mog obj wszystkie jednostki wchodzce w skład danej zbiorowoci [badania pełne inwentaryzacja, rejestr dostaw] lub tylko obiekty wybrane [badania niepełne - sondae]. Badania s czasochłonne i kosztowne, wic najczciej prowadzi si badania niepełne. Próba badawcza powinna odzwierciedla moliwie dokładnie charakterystyczne właciwoci całej zbiorowoci Proces doboru próby badawczej sprowadza si do: - zdefiniowania obiektu badania - okrelenia całej zbiorowoci obiektów i jej liczebnoci - wyznaczenie zbioru obiektów badanych - wybór metody doboru obiektów badawczych do próby - okrelenie wielkoci badanej próby i przeprowadzenie doboru próby 14. Metody zdobywania informacji: a) obserwacja polega na niezauwaalnym, ukierunkowanym, zamierzonym i systematycznym postrzeganiu badanych obiektów ich naturalnych warunkach - obserwacja skategoryzowana rejestracji podlegaj tylko te obserwacje, które s przewidziane w arkuszu obserwacji - obserwacja nieskategoryzowana przebiega w sposób planowy, jednake przebiega w sposób który prowadzcy uzna za właciwy b) wywiad rozmowa kierowana w toku, której badajcy chce uzyska od udzielajcego odpowiedzi konkretne informacje - wywiad skategoryzowany jest prowadzony na podstawie wczeniej przeprowadzonego kwestionariusza, którego prowadzcy powinien si trzyma [kolejno pyta powinna by ta sama co w kwestionariuszu] - wywiad czciowo skategoryzowany badajcy korzysta z wykazu problemów koniecznych do poruszenia w trakcie rozmowy [ pytania mona formułowa dowolnie, nie zmieniajc jednak ich sensu] - wywiad nieskategoryzowany prowadzony w sposób swobodny, badajcy ma pełn inicjatyw, przy zadawaniu pyta musi kierowa si jednak celem, któremu słuy badanie Inne typy wywiadu: - bezporedni - grupowy - telefoniczny c) badanie ankietowe wywiad pisemny, w którym główn rol odgrywa przemylany, z góry ustalony zestaw pyta skierowany do wybranej próby respondentów. Ankieta jest wypełniana bez udziału badacza. Pytania powinny by: - rzeczowe - komunikatywne - jednoznaczne - nie sugerujce z góry odpowiedzi - nie podejmujce spraw draliwych Pytania ankietowe mog mie charakter: - pyta otwartych - pyta zamknitych Na kocu ankiety powinna by zamieszczona metryczka d) eksperyment badanie zjawisk wywołanych przez badajcego w kontrolowanych przez niego warunkach - eksperyment laboratoryjny - eksperyment naturalny e) testy nalez do technik projekcyjnych. Pozwalaj odpowiedzie na pytanie Dlaczego nabywcy postpuj w taki a nie inny sposób i jakie motywy ich do tego skłaniaj - test skojarze słownych - test uzupełniania zda - test apercepcji tematycznej 12

13 13

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI INFORMACJA MARKETINGOWA...... (jako specyficzny rodzaj informacji zarządczej) to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

Strategie w układzie produkt/rynek

Strategie w układzie produkt/rynek Strategie Strategie w układzie produkt/rynek Wzrost Produkcji Rozwój Rozwój produktu Dywersyfikacja Rezygnacja z rynku Penetracja Rozwój rynku Likwidacja firmy Kryzys Wycofanie produktu Wzrost rynku Strategie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy Badania marketingowe - Konspekt wykładowy Badania marketingowe w logistyce Zakres materiału do egzaminu: 1. Wprowadzenie do przedmiotu - istota, przesłanki oraz użyteczność badań marketingowych 2. Informacja

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Planowanie i strategia organizacji. Zarządzanie = planowanie + organizowanie + kierowanie + kontrola

Planowanie i strategia organizacji. Zarządzanie = planowanie + organizowanie + kierowanie + kontrola Planowanie i strategia organizacji Zarządzanie = planowanie + organizowanie + kierowanie + kontrola Planowanie stanowi podstawowy warunek każdego racjonalnego działania, a jego istota polega na przewidywaniu,

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Wprowadzenie filip.januszewski@wsl.com.pl Katedra Ekonomii i Marketingu warunki zaliczenia obecności 2 Ewolucja zarządzania Planowanie krótkookresowe Planowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2016_1 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. Formułowanie oraz wyjaśnianie tematyki badań 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo