PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU"

Transkrypt

1 Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych. Popyt pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia. Produkt to co można zaoferować na rynku w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Znaczenie produktów fizycznych leży nie tyle w ich posiadaniu, co w możliwości korzystania z usług jakie ze sobą niosą. Zbiór produktów alternatywnych określona potrzeba może być zaspokojona przez wiele produktów wśród których konsument dokonuje wyboru. Wartość dla klienta dokonana przez klienta ocena w jakim stopniu produkt jest w stanie zaspokoić jego potrzeby lub pragnienia (ocena subiektywna, zależna np. od gustu). Cena konsument bierze pod uwagę wartość produktu i jego cenę i wybiera ten produkt, który posiada (według konsumenta ocena subiektywna) największą wartość w stosunku do ceny. Wymiana jest jednym z 4 sposobów zdobywania produktów Produkcja na własne potrzeby brak interakcji z innymi osobami Przymus jedna strona nie oferuje drugiej żadnych korzyści poza ewentualnym niekrzywdzeniem Żebranie druga strona nie oferuje nic poza wdzięcznością Wymiana gdy oferowane są pieniądze lub inny towar. Wymiana jest aktem otrzymania pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czegoś w zamian. Aby wymiana mogła zaistnieć musi być spełnionych 5 warunków: 1. muszą być przynajmniej dwie strony 2. każda ze stron posiada coś, co posiada wartość dla drugiej strony 3. każda ze stron potrafi się porozumieć i jest w stanie dostarczyć produkt (związek z negocjacjami) 4. każda ze stron ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia oferty (negocjacje) 5. każda ze stron wierzy, że jest rzeczą właściwą i wskazaną utrzymywanie kontaktów z drugą stroną. Gdy warunki są spełnione to mówimy o procesie tworzenia wartości. Rynki - rynek składa się ze wszystkich potencjalnych klientów mających określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany. Marketing zajmuje się działaniem ludzi w związku z rynkiem. Zarządzanie marketingowe ma miejsce wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron przyszłej wymiany określa cele i środki osiągnięcia pożądanych reakcji drugiej strony. Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów w kształtowaniu cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. Marketing może być wykorzystywany w sposób nieuczciwy, ale wtedy przestaje być marketingiem. GENEZA MARKETINGU Pojęcie marketingu pojawiło się w Stanach Zjednoczonych. Marketing narodził się w procesie ewolucji orientacji przedsiębiorstwa. Marketing nie jest zbiorem teoretycznych twierdzeń i wymyślonych zasad. Jest on uogólnionym doświadczeniem praktycznych sposobów postępowania przedsiębiorstw, które dzięki marketingowi uzyskały i uzyskują przewagę konkurencyjną i sukcesy na rynkach krajowych i międzynarodowych w warunkach rywalizacji gospodarczej. Fazy ewolucji przedsiębiorstw 1. orientacja produkcyjna XIX wiek, odkrycia, wynalazki technologiczne, rozwój środków, produkcja masowa obniżenie kosztów i cen, słabe zróżnicowanie asortymentu zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dominująca sytuacja to rynek sprzedawcy. 1a. orientacja na produkt Istota orientacji produkcyjnej: jak wytwarzać dużo i łatwo, aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności wykonania. - orientacja sprzedażowa wzrastające nasycenie rynku i zaostrzenie konkurencji (substytuty i zróżnicowanie oferty asortymentowej), wzrost znaczenia reklamy i innych środków aktywizacji sprzedaży, pojawiają się pierwsze systemy masowej dystrybucji wyrobów (1920 r pierwsze hurtownie typu Cash and carry, 1937 Masters pierwszy sklep dyskontowy) Istota orientacji sprzedażowej: jak sprzedać to, co firma potrafi masowo i tanio wyprodukować. 2. orientacja marketingowa jest związana z wejściem krajów wysokorozwiniętych w fazę rozwojową zwaną przez J.K.Galbraitha społeczeństwem obfitości. Rynek stał się w pełni rynkiem konsumenta. Obiektem dużego zainteresowania firm jest fundusz swobodnej decyzji w gospodarstwach domowych. Problem: jak aktywnie kształtować strukturę potrzeb, aby odpowiadała ona interesom poszczególnych sektorów gospodarczych i dużych firm. 1

2 Specyfikacja: coraz więcej rynków przekształca się w rynki ponadnarodowe i globalne. Rozwój techniki i nauki procesy innowacyjne, znaczne skrócenie cyklu życia produktów na rynku, kreowanie nowych potrzeb i rynków. Istota orientacji marketingowej: jak wybrać i zdobyć, ewentualnie stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i aspiracji rynkowych. Odpowiedź kompozycja marketingowa, badania rynku. ZADANIE ZARZĄDZANIA MARKETINGIEM ELEMENTY MARKETINGU 1)Funkcje przygotowawcze: PODSTAWOWE FUNKCJE MARKETINGOWE 2

3 Gromadzenie informacji rynkowej Badanie rynku Planowanie produktu i programu asortymentowego Kalkulacja i stanowienie cen Organizowanie systemu dystrybucji Planowanie działań promocyjnych Kontrola i analiza wyników marketingowych 2)Funkcje wykonawcze: Reklama Aktywizacja sprzedaży Bezpośrednia obsługa klientów (informacje, negocjacje, zawieranie umów, reklamacje klientów) Ekspedycja towarów Transport i spedycja Gospodarka zapasami wyrobów gotowych (towarów) 3)Funkcje wspomagające Finansowanie (kredytowanie dystrybutorów, sprzedaż ratalna, leasing itp.) Partycypacja w ryzyku i ubezpieczenie od jego skutków. RÓŻNICA MIĘDZY SPRZEDAŻĄ A MARKETINGIEM Kryteria Sprzedaż Marketing Nacisk w działaniu produkt potrzeby klienta Hierarchia działania wytwarzanie produktu potrzeby klienta, sposób produkcji, dystrybucja Koncentracja wysiłków sprzedaż osiąganie korzyści przez klienta Charakter planowania krótkookresowe, aktualne produkty i długookresowe, produkty na rynki jutro i na przyszłe rynki Rozkład napięcia zaangażowanie sprzedawcy zorientowanie klienta (klient musi wiedzieć czego chce) DEFINICJE MARKETINGU Marketing w ujęciu klasycznym - odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu przemyślane działania problem, z którym musimy się zmierzyć jak i czym można przyciągnąć nowego klienta. Marketing w ujęciu szerokim a. jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy (organizacje) poprzez wzajemną wymianę dóbr otrzymują to, czego potrzebują i pragną (Philip Kotler) b. to proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje (AMA Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe). Marketing służy do wykorzystywania takich instrumentów, które umożliwiają nam zdobycie pewnej pozycji, a także utrzymanie jej. Przedsiębiorca chce mieć korzyści, a będą one większe, gdy klient jest zadowolony (trzeba posiadać wiedzę na temat konsumenta, jego zachowania na rynku etc.). produkt produkt fizyczny usługa produkt niematerialny Ogólne zasady marketingu zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa zasada badania rynku (!fundamentalna zasada) zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek (marketing mix) zasada kontroli skuteczności działań marketingowych ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU zamierzone niezamierzone dobrowolne przymuszone zawsze świadome, celowe i sensowne; odzwierciedlają przekonania i potrzeby konsumenta podejmowane pod wpływem impulsu, nie zawsze celowe i sensowne; nie odzwierciedlają potrzeb ani przekonań konsumenta wynikają z wewnętrznej potrzeby i nie są niczym krępowane wynikają z konieczności, np. pod wpływem działań innych ludzi 3

4 racjonalne wewnętrznie spójne postępowanie, które umożliwia jednostce maksymalizowanie satysfakcji Konsument przy określonym dochodzie stara się kupić takie ilości dóbr, które sprawią mu największe zadowolenie. Zachowania racjonalne opierają się na trzech przesłankach: 1. jednostka ma określone preferencje i potrafi w pewnych granicach określić swoje potrzeby 2. jednostka jest zdolna do uporządkowania swych potrzeb w sposób wewnętrznie spójny od potrzeb odczuwanych najbardziej intensywnie do najmniej pożądanych 3. jednostka dokonuje wewnętrznie spójnych wyborów w celu maksymalizowania swojego zadowolenia. Zachowanie irracjonalne - postępowanie wewnętrznie niespójne lub sprzeczne z najlepiej pojętym interesem konsumenta i za takie jest ono uznawane w momencie podejmowania decyzji. Wg G.Katona irracjonalności w zachowaniu konsumentów można dopatrzyć się w przypadku zakupu: produktów o wysokiej cenie, nabywanych rzadko niektórych dóbr kupowanych po raz pierwszy przedmiotów dobrych i tanich, mających szczególne znaczenie dla nabywcy dóbr których użytkowanie w przeszłości wiąże się z negatywnym doświadczeniem. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW 1. uwarunkowania ekonomiczne: a. dochody - najpoważniejszy czynnik kształtujący zachowanie konsumentów; ograniczenie dochodów powoduje konieczność dokonywania wyborów najważniejszych potrzeb spośród odczuwanych. Zmiany w dochodach konsumentów powodują zmiany w strukturze ich zakupów. Jest to proces powolny. b. ceny wielkość zapotrzebowania na dane dobro jest odwrotnie proporcjonalne do ceny wzrost cen - spadek popytu spadek cen wzrost popytu 2. przekonanie konsumentów o szczególnej jakości towaru (wzrost cen powoduje zwiększony popyt obawa, że jest to jedyna okazja, która może się już nie powtórzyć) 3. produkt jako instrument marketingu zespół cech materialnych znak towarowy, marka opakowanie głębokość i szerokość asortymentu oraz elastyczność dostaw usługi przy- i posprzedażowe, gwarancje Na postawę konsumenta rzutują także inne cechy produktów wartość symboliczna dotyczy towarów prestiżowych, nadające cechę osobowości konsumenta (towary atrybuty dorosłości, towary- nośniki statusu) wartości sensoryczne, związane z zakupami impulsywnymi (zmysły) wartości funkcjonalne (!) 4. promocja. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO- KULTUROWE ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU : 1)rodzina O zachowaniu konsumenta na rynku decyduje w znacznej mierze faza rozwojowa rodziny. W cyklu rozwojowym rodziny wyróżniamy następujące fazy: młode małżeństwo małżeństwo z małym dzieckiem małżeństwo z dzieckiem w wieku szkolnym małżeństwo z dorastającymi dziećmi małżeństwo z niezależnymi dziećmi starsze małżeństwo dochody przeznacza na mieszkanie, sprzęty, podróże zmienia się wielkość i struktura wydatków, część wydatków przeznaczona jest na potrzeby dziecka pojawiają się nowe wydatki związane z nauką dziecka pod presją dzieci zmienia się struktura wydatków (kosmetyki, sport, turystyka, rozrywka, odzież) zwykle pracującymi, często mieszkającymi z rodzicami, czasami udział dzieci w kosztach gospodarowania radykalna zmiana struktury wydatków przy niskich dochodach decyzje są wspólne 4

5 przy poprawie sytuacji materialnej zaczynają przeważać decyzje indywidualne Układ ról w podejmowaniu decyzji : autonomiczny każdy członek rodziny podejmuje decyzję o pewnych zakupach dominacja męża dominacja żony koleżeński, partnerski. 2)grupa odniesienia - grupa, do której konsument pragnie należeć, z którą się identyfikuje i której normy postępowania uznaje, stanowią wzorzec dążeń i postępowania Oddziaływanie bezpośrednie grupa odniesienia bezpośrednio wpływa na zakup towaru Oddziaływanie pośrednie kształtowanie preferencji Pierwotna grupa odniesienia najbliższe konsumentowi (przyjaciele, sąsiedzi, koledzy) Wtórna grupa odniesienia kluby, związki, stowarzyszenia Aspiracyjna grupa odniesienia konsument nie zna ich osobiście lecz identyfikuje się z nimi (sportowcy, aktorzy, piosenkarze) często są to grupy społecznie odległe od konsumenta 3)liderzy opinii są to osoby, których postępowanie ze względu na zajmowane stanowisko, pełnione funkcje, prestiż, wiedzę itp. bywają naśladowani 4)grupa społeczna Charakterystyczne cechy: względnie trwała łączność przestrzenna poczucie więzi i odrębności od innych grup wzajemna zależność członków grupy (podział czynności, współpraca) podobieństwo cech kultury, uznania wspólnych wzorców i wartości zajmowanie podobnej pozycji w ramach hierarchii prestiżu, drabiny władzy 5)czynniki kulturowe : a. narodowościowe b. wyznaniowe c. rasowe d. geograficzne Wpływ kultury na zachowania konsumentów uwidacznia się w : a. preferencjach zakupu i użytkowania poszczególnych produktów b. odrębności zwyczajów nabywczych zróżnicowania środków promocji produktów Możemy wyróżnić 4 fazy badań BADANIA MARKETINGOWE 1.Faza identyfikacji problemu decyzyjnego lub okoliczności sprzyjających a. ustalenie celów b. określenie aktualnego i (lub) potencjalnego stanu rzeczy 2.Faza ustalania problemu a. wybór problemu lub okoliczności do dalszego rozpatrzenia 3.Faza rozwiązania problemu a. rozwój alternatyw osiągnięcia celu b. wybór najlepszej alternatywy c. podjęcie decyzji i jej realizacja możliwa modyfikacja 4.Faza kontroli a. kontrola rezultatów podjęcia decyzji i jej analiza Badania marketingowe jako działalność wszechobecna - różnorodność form - wszechstronność wykorzystania - związek z zarządzaniem marketingiem Rola badań marketingowych pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących wszystkich obszarów otoczenia bliższego i dalszego służą ocenie pragnień i potrzeb konsumenta oraz ocenie wpływu dostosowań zestawu środków marketingowych zajmują się sposobem dostarczania kierownictwu informacji uzyskanych w toku badań mogą koncentrować się na rozwiązaniu bieżących problemów, kontroli podjętych decyzji oraz na planowaniu działań marketingowych w bliższej i dalszej przyszłości pomagają poruszać się na rynkach zagranicznych Podstawowe obszary badań marketingowych: procesy wyborów strategicznych, badania otoczenia przewidywanie i kontrola rynków badanie produktu badanie komunikacji (np. działania promocyjne) 5

6 badanie innych zmiennych marketingu MIX (cena, dystrybucja) globalne badania dotyczące marketingu MIX (całościowe badanie wszystkich instrumentów marketingu MIX) Decyzje marketingowe są podejmowane w oparciu o uzyskane informacje, które stanowią wynik przetworzenia i analizy danych marketingowych (np. wywiady, ankiety). Dane napływające do przedsiębiorstwa, to dane surowe, których przydatność nie została jeszcze oceniona przez menedżerów. Dane te (po dokonaniu selekcji) przekształcane są w informacje, które są niezbędne w procesie podejmowania decyzji. Informacje, którymi dysponuje przedsiębiorstwo bywają traktowane jako jeden z zasobów, obok zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych. Mówi się wówczas o zarządzaniu strumieniem informacji. Luka informacyjna polega na rozbieżności między zapotrzebowaniem na informację a dostępnymi ich zasobami. Zjawiskiem odwrotnym jest suma informacyjna. Etapy procesu badania marketingowego 1.Określenie problemu decyzyjnego Problem powinien być precyzyjnie sformułowany w postaci jednego lub kilku pytań. Jest to warunkiem dobrego zrozumienia między decydentem a badaczem i pozwala na właściwy wybór niezbędnych informacji do rozwiązania problemu postawionego przez decydenta. 2.Formułowanie hipotez HIPOTEZA jest przypuszczeniem, orzeczeniem niezupełnie pewnymo występowaniu danego zjawiska bądź jego wielkości, częstotliwości, stosunku do innych zjawisk lub o zależności między zjawiskami (weryfikacja negatywna lub pozytywna. SCHEMAT TRANSFORMACJI PROBLEMU DECYZYJNEGO NA PROBLEM BADAWCZY analiza sytuacji problem decyzyjny Rodzaje danych niezbędnych do rozwiązania problemu decyzyjnego (potrzeby informacyjne decydentów, aby mogli rozwiązać problem i podjąć właściwą decyzję) problem badawczy hipotezy pytania szczegółowe Podstawą formułowania hipotez są wiedza dostępna w danej dziedzinie istniejące teorie doświadczenie menedżera rezultaty wcześniejszych badań 3.Opracowanie planu badania Etap ten obejmuje następujące decyzje wybór typu badań wybór zmiennych do obserwowania i pomiaru wybór źródeł informacji wybór gromadzenia i rejestrowania informacji wybór instrumentów pomiarowych oraz metod analizy informacji 6

7 TYPOWY PROCES BADANIA MARKETINGOWEGO czynności metoda: wyniki Faza Przygotowania badania czyste Faza realizacji badania 1. projektowanie badania projektowania projekt badania 2. dobór próby doboru próby próba minimalna 3. budowa instrumentu budowy instrumentów instrument pomiarowy 4. zbieranie danych zbierania danych dane surowe Pomiar źródeł wtórnych Pomiar źródeł pierwotnych 5. redukcja i wstępna redukcji dane prezentacja 6. analiza danych analizy danych dane przetwarzane 7. prezentacja i ocena prezentacji i oceny informacje dla użytk. wyników badań Doświadczenia i wnioski dla następnych badań Następuje próba minimalizacji kosztów, tak aby były jak najniższe. Wstępna prezentacja dotyczy oceny instrumentu badawczego (badania pilotażowe). Błędy popełniane w trakcie badań 1.błędy doboru próby: wytypowanie niewłaściwej populacji generalnej błędny wykaz populacji badanej błędy losowego doboru próby błędy nielosowego doboru próby błędy niewłaściwego stosowania próby 2.pozostałe błędy badania : błędy problemu badawczego błędy instrumentu pomiarowego błędy zbierania danych błędy redukcji danych Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Zadaniem organizacji jest projektowanie badań, gromadzenie danych, analiza danych, interpretacja danych w celu identyfikacji problemów i sprzyjających sytuacji, które mają pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia i przeprowadzeniu badań na określonych rynkach. BADANIA MARKETINGOWE zbiór technik oraz zasad systematycznego gromadzenia, analizowania, interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowaniu decyzji marketingowych systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz interpretacji na potrzeby podejmowanych decyzji marketingowych systematyczny oznacza to, że badania powinny być dobrze zorganizowane i zaplanowane jako integralna część systemu informacji marketingowej w przedsiębiorstwie obiektywny w badaniach stosuje się ogólnie przyjęte standardy i zasady obiektywności, wykorzystując metody naukowe gromadzenia, analizy i interpretacji danych proces badania marketingowe dają się opisać w postaci kolejnych kroków (stadiów), które mają charakter powtarzalny Przydatność badań marketingowych wzrasta wraz ze wzrostem ryzyka w podejmowanych decyzjach przedsiębiorstw. Ma to miejsce w następujących sytuacjach: - pojawia się i umacnia konkurencja - rozszerzają się i pogłębiają rynki zbytu - rynek sprzedawcy przekształca się w rynek nabywcy - zmienia się polityka ekonomiczna rządu - zmieniają się potrzeby i wymagania nabywców Badania nie eliminują lecz ograniczają ryzyko, co sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji. Decyzje o przeprowadzeniu badań podejmuje zawsze menedżer. Problem badawczy jest odzwierciedleniem problemów decyzyjnych i wywołuje określone potrzeby informacyjne decydenta menedżera. Po podjęciu decyzji o prowadzeniu badania należy sprawdzić instrument pomiarowy w toku badań pilotażowych. 7

8 Pilotaż pozwala też na sprawdzenie poprawności przyjętych założeń badawczych, technik gromadzenia informacji, reakcji respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu. Badania próbne powinny być przeprowadzone przez przeszkolony zespół osób, które odnotowują nie tylko odpowiedzi, ale też werbalne i niewerbalne reakcje respondentów (zazwyczaj dotyczy to wywiadów) Ankieter powinien mieć ze sobą zeszyt, w którym może zanotować pewne reakcje respondentów. Badania pilotażowe powinny być poddane wnikliwej analizie, a wyciągnięte wnioski wykorzystane do ostatecznego opracowania projektu badania. W skrajnych przypadkach może okazać się, że badanie jest niecelowe, ponieważ informacje można uzyskać bez specjalnych badań lub, że badanie jest zbyt kosztowne lub niemożliwe do zrealizowania w określonym czasie W warunkach ostrego deficytu informacji o otoczeniu rynkowym firmy, badania obarczone dość dużym błędem są korzystniejsze dla firmy niż poruszanie się na ślepo lub w oparciu o intuicje. Firma może podjąć decyzję o prowadzeniu badań: 1. we własnym zakresie przez własny zespół pracowników 2. powierzyć je wyspecjalizowanym agencjom badawczym Wybór zależy od warunków wewnętrznych firmy, tj. od jej: wielkości umiejętności doświadczenia pracowników struktury organizacyjnej wielkości funduszy jakie można przeznaczyć na ten cel. Zlecanie badań należy traktować jak zakup każdej dowolnej usługi. Zamówienia badania marketingowego dokonuje się za pomocą formularza (brief), który jest jednocześnie pomocny w uporządkowaniu problemów decyzyjnych i badawczych BRIEF w każdym przypadku powinien zawierać: 1. określenie celów badania i wyjaśnienie okoliczności towarzyszącym badaniu 2. wyspecyfikowanie problemów i pytań, na które badani mają udzielić odpowiedzi 3. wskazanie zakresów badań: a. zakres podmiotowy - kogo badać? b. zakres przedmiotowy - co badać? c. zakres przestrzenny - gdzie badać? d. zakres czasowy - kiedy badać? 4. wyznaczenie terminu, w jakim badania mają być wykonane oraz terminu złożenia proponowanego przez agencję projektu badania wraz z harmonogramem i kosztorysem (!) Taktyka negocjacji z agencją czy należy wyjawić jakie środki firma może przeznaczyć na badania? W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy agencja powinna udzielić wyczerpującej odpowiedzi na piśmie, w oznaczonym terminie. Odpowiedź powinna zawierać następujące elementy zdefiniowanie celów badania stanowi dowód, że właściwie zrozumiano potrzeby firmy i problemy decyzyjne poprawnie przełożono na problemy badawcze opis jak i kiedy badanie będzie wykonane dotyczy : metody badawczej wielkości i metody doboru próby sposobu gromadzenia i przetworzenia danych formy prezentacji wyników (raport pisemny i/lub ustny) harmonogramu badania koszty - projekt powinien zawierać szczegółowe przedstawienie pełnego kosztorysu, co pozwala na porównanie z innymi ofertami Ocena raportu końcowego Prezentacja ustna pozwala ocenić : jasność i precyzja formułowania ostatecznych wyników i wniosków z przeprowadzonych analiz używanie właściwych i zrozumiałych środków wizualnych (tabela, wykresy, foliogramy, rysunki itd.) wiedzę i kompetencje prezentującego raport, jego styl oraz umiejętność odpowiadania na pytania i wyjaśniania wątpliwości Raport pisemny pozwala ocenić: logikę wywodów (strukturę raportu) jasność i precyzję ostatecznych konkluzji kompletność i dokładność prezentowanych danych łatwość czytania raportu, szata graficzna staranność 8

9 PRODUKT PRODUKT - w ujęciu marketingowym to wszelkie dobro, które może zaspokoić potrzeby klienta. Przez produkt rozumie się to wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zalicza się również wszelkiego rodzaju usługi, czynności, osoby, miejsca, organizacje, pomysły technologiczne, organizacyjne i inne oraz idee. Na wzrost popytu na dany produkt można wpłynąć przez identyfikację podstawowej potrzeby jaką produkt zaspokaja i akceptuje osiąganą dzięki niemu korzyść. POZIOMY PRODUKTU Sfera : produkt potencjalny Produkt poszerzony (korzyści dodatkowe) dostarczenie naprawy konserwacje Produkt rzeczywisty (postrzeganie produktu) gwarancja opakowanie rozwiązania techniczne instalowanie instrukcja kredyt znak handlowy marka model cecha Istota (rdzeń) produktu produkt fizyczny cechy funkcjonalne cena jakość styl rękojmia usługigotowość świadczenia wycofanie (reklamacja) kontakt z konsumentem załoga-wygląd i zachowania materiał, surowiec części zapasowe empatia załogi usługi dodatkowe dostępność punktów usługowych Produkt potencjalny produkt, który faktycznie nie istnieje, ale istnieje w sferze idei Produkt poszerzony sfera, która mamy szansę konkurować na rynku (przyciągnąć klienta) Produkt rzeczywisty wartości istotne dla konsumenta na pierwszy rzut oka Opakowanie - informuje o jakości produktu. Podział produktów konsumpcyjne przemysłowe Produkty konsumpcyjne Produkty powszednie Produkty wybieralne Produkty luksusowe Produkty nie postrzegane Produkty podstawowe Produkty homogeniczne Produkty impulsywne Produkty heterogeniczne 9

10 Produkty nagłej potrzeby Produkty powszednie Produkty podstawowe Produkty impulsywne Produkty nagłej potrzeby Produkty wybieralne Produkty luksusowe Produkty niepostrzegalne te produkty, które nabywamy bez wcześniejszego zamysłu, odruchowo, na bieżąco planujemy ich zakup, zaspakajają podstawowe potrzeby fizjologiczne np. żywność nie planujemy ich zakupu, nabywamy je pod wpływem określonych impulsów, bodźców pochodzących z zewnątrz nie planujemy ich zakupu (ktoś się w domu skaleczył kupujemy bandaż i plastry) postrzegamy korzyści jakie niesie za sobą produkt kupujemy je, po pewnym zastanowieniu, po wcześniejszym zasięgnięciu informacji, sami dokonujemy wyboru (np. płaszcz) nie mogą być niczym zastąpione 1. produkt istnieje na rynku, ale klienci nie zauważają go, nie wiedzą o jego istnieniu (tzw. produkt nietrafiony) 2. produkt nie istnieje na określonym rynku ( np. w Katowicach jest, a w Suwałkach go nie ma) CECHY RYNKU PRODUKTÓW KONSUMPCYJNYCH popyt na rynku produktów konsumpcyjnych jest pierwotny w stosunku do popytu na rynku produktów przemysłowych wartość obrotów na rynku produktów konsumpcyjnych jest mniejszy od wartości obrotów na rynku dóbr przemysłowych liczba nabywców jest ograniczona elastyczność cenowa popytu jest spora- zależy od produktu, a także od segmentu nabywców firmy są rozproszone i jest ich wiele zakupy są bezpośrednie negocjacje prowadzone na rynku dóbr konsumpcyjnych są profesjonalne przeważnie tylko ze strony sprzedawców konsument korzysta z usług w miarę swych potrzeb i możliwości płacowych. USŁUGI Usługa jest dowolnym działaniem jakie jedna strona może zaoferować innej, jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jej produkcja może być związana lub nie z produktem fizycznym. Usługi mogą stanowić mniejszą lub większą część całej oferty przedsiębiorstwa (od czystego produktu do czystej usługi ) czysty produkt - gdy produktowi materialnemu nie towarzyszy żadna usługa np. mydło produkt z usługami towarzyszącymi produkt materialny + usługi towarzyszące (świadczone w trosce o klienta, np. sprzedaż samochodów) hybryda w równej części produkt materialny i usługa np. restauracje czysta usługa składa się przede wszystkim z usługi np. odpłatne pilnowanie dziecka Cechy usług (!) - nienamacalność zadaniem usługodawcy jest urealnienie rzeczy nienamacalnych przez : miejsce ludzi wyposażenie materiały informacyjne symbole ceny - nierozłączność konsumpcja i wytwarzanie usługi są jednoczesne np. rozrywka, prawnik, psychoterapeuta - różnorodność- różnią się w zależności od tego kto, gdzie i kiedy je wykonuje np. usługa medyczna - bark możliwości przechowywania usługa ma wartość tylko w momencie gdy jest konsumowana ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUGI Przyczyny niewłaściwej jakości usługi: luka między oczekiwaniami klienta a percepcją kierownictwa luka między percepcja kierownictwa a określeniem jakości usługi luka pomiędzy określeniem jakości usługi a poziomem dostarczanych usług luka pomiędzy poziomem dostarczanych usług, a formami zewnętrznej komunikacji luka między usługą otrzymaną a oczekiwaną Determinanty właściwej jakości usługi: niezawodność - niezawodna i dokładna realizacja obiecanej usługi 10

11 szybkość reakcji chęć pomocy i zapewnienia szybkiej pomocy pewność profesjonalizm i zdolność wzbudzania zaufania empatia indywidualne podejście do każdego klienta namacalność zapewnienie cech realności ( sprzęt, personel, środki komunikacji) Przekaz ustny Potrzeby osobiste Doświadczenia wyróżniki jakości usług: - solidność i niezawodność - zdolność reagowania - pewność - empatia - materialne komponenty procesu usługowego Usługa oczekiwana uo Usługa postrzegana up uo < up jakość zadziwiająca uo = up jakość satysfakcjonująca nie odpowiada oczekiwaniom uo > up jakość nie do przyjęcia MARKA I ZNAK TOWAROWY <pojęcia używane zamiennie> W literaturze zagranicznej prawnicy częściej stosują termin znak towarowy, natomiast ekonomiści marka. MARKA to nazwa, pojęcie lub kombinacja tych elementów stworzona w celu oznaczenia produktu lub usługi danego producenta i odróżnienia go od oferty konkurencji (Rutkowski, Mruk). WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ MARKAMI, NATOMIAST NIE WSZYSTKIE MARKI SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI 3 znaczenia marki wg J. Altkorna Funkcje 1. jako oznaczenie poszczególnej pozycji asortymentowej (produktu), rodziny produktu lub całego asortymentu przez daną firmę 2. jako synonim znaku towarowego w literaturze prawniczej i aktach prawnych 3. jako skrót myślowy o wyraźnie wartościującym odcieniu, oznaczający rynkowy wizerunek produktu, zestawu produktów i / lub organizacji, która je oferuje - identyfikacyjna identyfikacja produktu z nadawcą i jego odróżnienie - gwarancyjna = jakościowa funkcję tę należy odróżnić od funkcji gwarancyjnej znaku jakości, który jest oznaczeniem o charakterze administracyjnym z ustalonym, obiektywnym kryterium jakości - produkcyjna = reklamowa spełnienie tej funkcji uwarunkowane jest dwiema przesłankami : wynikającą ze struktury znaku -powstaje problem kreowania znaków towarowych o odpowiednich walorach percepcyjno sugerujących może posiadać nabyte możliwości wynikające z działań marketingowych przedsiębiorstw, w tym działań promocyjnych Korzyści ze stosowania marek KONSUMENT dobre marki ułatwiają zakupy są zapewnieniem stałej jakości produktu są zapewnieniem porównywalnej jakości bez względu na to, gdzie dokonano zakupu marka dostarcza satysfakcji firmy dbają o ciągłe doskonalenie produktów markowych, aby zapewnić jej silną pozycję na rynku dobre marki są umieszczane w najlepszych miejscach na półkach sklepowych PRODUCENT lub SPRZEDAWCA zróżnicowanie produktu symuluje powtarzalność sprzedaży produktu pozwala rozszerzać oferowaną grupę produktów popyt na produkty markowe, co pozwala na wykorzystanie w szerszym zakresie efektu skali silna marka ułatwia utrzymanie przewagi nad konkurentami Cechy dobrej nazwy marki - krótka i prosta - łatwa do odczytania i wymówienia - łatwa do rozpoznania i zapamiętania 11

12 - przyjemna w brzmieniu i odczytywaniu, łatwa do zapisywania - wymawiana i zapisywana w sposób nie budzący wątpliwości - możliwa do wymówienia i zapisania w wielu językach - kojarząca się z nowoczesnością - łatwa do wykorzystania na opakowaniu i etykiecie - prawnie dozwolona - sugerująca korzyści związane z produktem - łatwa do zastosowania w różnych nośnikach promocji i reklamy. Nazwa marki nie może być - podobna do nazwy marki używanej przez konkurencję - obraźliwa, o nieprzyzwoitym bądź negatywnym brzmieniu bądź skojarzeniach. Wybór strategii marki 1. Strategia marki indywidualnej Każdy produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo ma swoją własną nazwę marki, niezwiązaną z firmą Zalety: pozwala na rozszerzenie udziału w rynki, mając własne marki konkurujące między sobą tak jak z markami konkurentów Wady: wysokie koszty promocji Celowość stosowania: duży potencjał rynku, który pozwana na ponoszenie wysokich kosztów ponoszonych na produkcję; produkt jest skierowany do różnych segmentów rynku, posiada więc odmienną cechę, jakość i zastosowanie; występuje ryzyko niepowodzenia i firma nie chce ryzykować utratą reputacji 2. Strategia marki rodzinnej Wszystkie produkty i usługi są sprzedawane pod jedną nazwą marki Zalety: promocja wszystkich produktów przycznia się do wzmocnienia pozycji nazwy marki wśród klientów; pozytywny wpływ wzmocnionej marki na każdy produkt w rodzinie; strategia ta jest szczególnie użyteczna przy wprowadzaniu nowych produktów Wady: brak możliwości różnicowania produktów; niewykorzystana gdyprodukty są różnej jakości i w różnej cenie Cel stosowania strategii: niewielkie różnice między produktami; firma produkuje komplementarne produkty; mała sprzedaż produktu 3. Strategia marek łączonych (kombinowanych) Firma używa zarówno marek indywidualnych jak i rodzinnych Zalety: pozwala na niezależne występowanie na rynku różnych produktów i nie chce aby miały one taką samą markę Wady: wyższe wydatki na promocję Celowość: gdy asortyment oferowany na rynku jest bogaty 4. Strategia rozszerzania marki Stosowana gdy z marek indywidualnych tworzy się markę rodzimą przez rozszerzenie jej na nowe produkty, podobne produkty są dodawane do istniejącej już rodziny lub indywidualne/rodzinne marki są rozszerzane o niespokrewnione produkty Zalety: niskie koszty rozwoju produktu i jego wejścia na rynek Wady: brak akceptacji przez klienta Celowość: kiedy następuje rozwój produktu i zwiększa się liczba oferowanych wyrobów przez producenta. MARKETING DOCELOWY <skierowany do określonej grupy konsumentów> Marketing docelowy wymaga podjęcia trzech podstawowych kroków 1. Segmentacja rynku podział nabywców na specyficzne grupy, odrębne produkty; marketing mix 2. Zdefiniowanie rynku docelowego rynek docelowy jest to w miarę homogeniczna grupa nabywców, którą przedsiębiorstwo chce pozyskać 3. Pozycjonowanie oferty rynkowej ustalanie pozycji firmy wobec konkurencji oraz oferty dla każdego rynku docelowego (aby produkt i jego marka była zapamiętana i kojarzona przez klienta). Procedura segmentacji rynku I etap: badania - wywiady z konsumentami dotyczące motywacji, preferencji, nastawienia i zachowań (badania pilotażowe, metody jakościowe) - w następnym etapie badania zasadnicze II etap: analiza - najczęściej stosuje się analizę czynnikową danych, aby usunąć zmienne silnie skorelowane - następnie stosuje się analizę grupową, aby stworzyć okresloną liczbę maksymalnie różniących się od siebie segmentów III etap: profilowanie (graficznie lub liczbowo) - według specyficznych cech konsumentów np. postaw, zachowań, cech demograficznych itd. Kryteria segmentacji rynków konsumentów 1. Geograficzne - region - wielkość miasta lub aglomeracji - typ obszaru ze względu na gęstość zaludnienia 12

13 - klimat 2. Demograficzne - wiek - płeć - liczba członków rodziny - faza cyklu rozwoju rodziny - dochód - zawód - wykształcenie - wyznanie - rasa - narodowość 3. Psychograficzne grupy wyodrębnia się wg przynależności do pewnej grupy społecznej - klasa społeczna - styl życia - osobowość 4. Behawioralne nabywcy są dzieleni na grupy na podstawie ich wiedzy, sposobu użytkowania i reakcji na produkt - okazje - cechy - status użytkowania, wskaźnik użytkowania - stopień lojalności - etapy gotowości - postawy wobec produktu. Warunki efektywnej (przynoszącej korzyści) segmentacji (!) 1. Wymierność można zmierzyć wielkość, siłę nabywczą i profil segmentów rynku 2. Znaczny rozmiar segmenty sa wystarczająco duże i (lub) zyskowne, grupa możliwie najbardziej jednorodna, do której można dotrzeć za pomocą dokładnie opracowanego programu marketingowego 3. Dostępność do segmentu można dotrzeć i obsłużyć go 4. Możliwość odróżnienia segmenty dają się odróżnić i w odmienny sposób reagują na zastosowane instrumenty marketingu mix i programy marketingowe 5. Możliwość działania gdy możliwe jest sformułowanie skutecznego programu przyciągania i obsługi klientów. MISJA I CELE PRZEDSIĘBIORSTWA Misja przedsiębiorstwa jest uwarunkowana 6 zakresami 1. zakres gałęziowy liczba i rodzaj gałęzi związana z zakresem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa 2. zakres produkcji i zastosowań program asortymentowy i zakres świadczonych usług w ramach pakietu rozwiązań, który kreuje zadowolenie klientów 3. zakres kompetencji obejmuje kompetencje w odniesieniu do technologii i innych dziedzin produkcji 4. zakres segmentu rynkowego dotyczy rodzaju rynku lub klientów, którzy będą obsługiwani 5. zakres pionowy związany jest ze stopniem koncentracji przedsiębiorstwa i jego samowystarczalności w zakresie potrzebnych mu wyrobów zaopatrzeniowych i komponentów 6. zakres geograficzny oznacza zasięg terytorialny, na który przedsiębiorstwo będzie działać zarówno w ujęciu produkcyjnym jak i handlowym.! Przez MISJĘ przedsiębiorstwa rozumie się zdefiniowanie głównego zakresu działań przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego, usługowego zarówno w zasięgu branżowym, geograficznym jak i ze względu na otoczenie przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego klientów, odbiorców, dostawców, konkurentów i innych kooperantów. Misja jest precyzyjnym wyrażeniem, w języku zrozumiałym dla pracowników i otoczenia organizacji, dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji organizacji. Cele przedsiębiorstwa Podstawowym długookresowym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja finansowych korzyści właścicieli, co stanowi rezultat działań prowadzących do wzrostu wartości firmy. Do osiągania celów służą różne rodzaje strategii, określające horyzont czasowy, ściśle związany z celami kierunkowymi. Rozwój społeczno-gospodarczy jest uwarunkowany przede wszystkim wyborem i realizacją właściwej strategii rozwojowej polegającej na określeniu długookresowych celów oraz sposobów ich osiągnięcia. Istota strategii STRATEGIE Strategia to proces określania celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcia kierunków działania, a także alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów A.D.Chandler (1972) Strategia określa pozycje i relacje firmy/organizacji w jej otoczeniu w sposób, który zapewni kontynuację sukcesu i ustrzeże od zaskoczeń H.I.Ansoff Aby określić pozycję przedsiębiorstwa i jego produktów i usług na rynku należy - rozpoznać obecną pozycję firmy, a w tym posiadane umiejętności i możliwości - dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa, branży i konkurencji 13

14 - rozpoznać strategie konkurencyjne oraz określić własną przewagę konkurencyjną (wybieramy przy tym jednego najsilniejszego konkurenta i dodatkowo 3 również stanowiących dla nas zagrożenie, ale słabszych od konkurenta głównego) - dokonać wyboru najważniejszej przewagi, firma powinna zidentyfikować na podstawie badań, w czym tkwi rzeczywista, główna jej przewaga nad konkurentami - efektywnie sygnalizować rynkowi na czym polega ta przewaga, wyeksponować ją i wnikliwie analizować, oferując wartości, które nabywca ceni i za które jest skłonny zapłacić - opracować plany wprowadzania strategii. Strategia obejmuje szerokie pasmo działań i stanowi centralną oś wokół której obracają się wszystkie główne działania organizacji. Specyficzne cechy strategii horyzont czasu odległy czas potrzebny jest do wykonania zamierzonych czynności jak i wystąpienia oczekiwanych efektów efekty ujawniają się po dłuższym czasie, lecz są znaczne skupienie wysiłków aby strategia była skuteczna wysiłki skupia się na wybranych działaniach układ decyzji konieczne jest podejmowanie decyzji określonego typu w czasie, decyzje muszą się wzajemnie wspierać, tworząc konsekwentny układ wszechobecność przenika i steruje ważne działania organizacji, co wymaga konsekwencji i wsparcia ze strony wszystkich szczebli Opracowanie strategii nie jest przewidywaniem przyszłych decyzji, lecz określeniem przyszłych skutków obecnie podejmowanych decyzji STRUKTURA STRATEGII - na strukturę strategii przedsiębiorstwa składają się trzy uporządkowane hierarchicznie elementy A. Globalna strategia przedsiębiorstwa Istota polega na: wyborze celów ogólnych firmy, w których przedsiębiorstwo chce uczestniczyć oraz ustaleniu tych, którymi nie jest zainteresowany pozyskaniu zasobów i ich alokacji pomiędzy poszczególne obszary działalności B. Strategia poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa Centra zysku mogą być tworzone według następujących kryteriów: grupy produktów obszarów sprzedaży grupy klientów kanałów dystrybucji (!) strategie poszczególnych obszarów działalności polegają głównie na : - określeniu misji - określeniu celów jednostki gospodarczej - wyborze rodzaju pożądanej przewagi konkurencyjnej - określeniu kompetencji - określeniu sposobu działania w danej branży lub w danym segmencie rynku C. Strategie funkcjonalne Polegają przede wszystkim na : określeniu w jaki sposób dana funkcja (np. marketing) ma sprzyjać uzyskaniu pożądanej przewagi konkurencyjnej tj. zasad realizacji tej funkcji integracji i koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami Do tego rodzaju strategii zalicza się głównie : a. strategie działań marketingowych b. strategię badań i rozwoju c. strategię produkcji d. strategię zarządzania zasobami ludzkimi e. systemy informacyjne Strategie mogą być formułowane na poziomie przedsiębiorstwa AJG (Autonomicznych Jednostek Gospodarczych) funkcjonalnym 1. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa jest wytyczną dla całej organizacji i określa na jakich rynkach firma będzie konkurować dotyczy przede wszystkim zasięgu i dystrybucji zasobów oraz odpowiada na pytanie : w jakich dziedzinach będziemy konkurować? 2. Strategia na poziomie AJG koncentruje się na przewadze konkurencyjnej i synergii próbuje odpowiedzieć na pytanie : w jaki sposób powinniśmy konkurować na każdym z rynków, 14

15 na które zdecydowaliśmy się wejść 3. Strategia na poziomie funkcjonalnym jest opracowana dla głównych obszarów funkcji np. produkując słodycze strategia marketingowa będzie skierowana na wzrost sprzedaży poprzez poprawę jakości i nowoczesność produkcji m a nie na wprowadzanie nowych produktów ZAKRES STRATEGII MARKETINGOWEJ Strategia marketingowa - jest to system reguł i zasad działania, wyznaczających ramy dla przedsięwzięć operacyjnych przedsiębiorstwa Stanowi wybór celów, rodzajów, zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokację środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej Strategie marketingowe są zbiorem aktywnych działań, które maja zapewnić realizację zamierzeń (celów) przedsiębiorstwa wobec rynku (!) ZAKRES PRZEDMIOTOWY STRATEGII MARKETINGOWYCH OBEJMUJE: ustalenie misji i celów oraz zadań przedsiębiorstwa analizę marketingu mix identyfikację uwarunkowań wewnętrznych mocne i słabe strony przedsiębiorstwa analizę i ocenę możliwości i zagrożeń rynkowych identyfikację, analizę oraz wybór rynku docelowego (segmentów rynku) kształtowanie instrumentów i działań marketingowych dostosowanych do wybranego rynku projektowanie określonych strategii marketingowych (dotyczy to 4 strategii) pod kątem tego rynku, który obsługujemy ustalenie konkretnych decyzji związanych z planowaniem konkretnych decyzji w zakresie marketingu mix operacyjny plan marketingowy kto, kiedy i w jaki sposób wdroży ustaloną koncepcję strategii do praktyki systematyczne monitorowanie efektów realizacji strategii marketingowej PRODUKT strategie odnoszące się do produktu W ujęciu marketingowym produktem jest jakikolwiek zbiór korzyści (użyteczności) zaoferowanych na rynku w taki sposób, by został on zauważony, zaakceptowany i nabyty w celu zaspokojenia określonej potrzeby. Najważniejsza jest wiedza o tym, jak produkt jest odbierany przez konsumentów, a nie jak postrzega go personel. Zasadnicze działania marketingowe w zakresie produktu powinny polegać na określeniu właściwości wyrobów- określenie mocnych i słabych cech oferowanego produktu możliwości technicznych poziomu jakości produktów konstrukcji, materiałów, dodatków funkcji produktu opakowań, gwarancji, usług produktów konkurencyjnych do zanalizowania Podstawowe strategie produktu a. strategia rozwoju nowego produktu innowacje produktowe b. strategie w różnych fazach cyklu życia produktu c. strategia marki d. strategia zarządzania jakością ad. a nowy produkt to taki produkt, który zaspokaja nowe potrzeby konsumentów lub w lepszy, doskonalszy sposób zaspokaja potrzeby już istniejące innowacje muszą być opłacalne i muszą spełniać określone warunki: gwarancja zbytu nowego produktu i zapewnienie zysku dostarczenie informacji o rynkach zbytu i przyszłych nabywcach, a także o zamierzeniach konkurencji realistyczna ocena sposobu wprowadzania produktu na rynek oraz możliwości jego promocji (!) uwzględnienie szans, ryzyka i czasu oraz możliwości utrwalania się wyrobu na rynku RODZAJE STRATEGII INNOWACJI WG B. TWISSA 1. Ofensywna wysokie ryzyko, ale potencjalnie wysokie zyski. Konieczny : - silny system marketingowy - efektywna produkcja pozwalająca zmienić produkt innowację w produkt rzeczywisty - dział badań i rozwoju na wysokim poziomie - korzyści skali 2. Defensywna niskie ryzyko, mniejsze zyski. Firma stara się obniżyć koszty produkcji i wprowadzać na rynek substytuty produktów nowych, oferowanych przez firmy stosujące strategię OFENSYWNĄ 3. Zakupu licencji - osiąganie zysków przez nabywanie innowacji technicznych innych firm. Nie rozwija się własnych badań, lecz wykorzystuje się cudze osiągnięcia przez zakup licencji 15

16 4. Unikania - unikanie bezpośredniej konfrontacji z konkurencja, poszukuje się luk rynkowych. Stosowana przez małe przedsiębiorstwa na dużym, rozszerzającym się rynku 5. Kreowania - dzięki postępom w zakresie technologii przedsiębiorstwo może się znaleźć w sytuacji kreowania nowego rynku przez oferowanie zupełnie nowych produktów (korzyścią jest początkowo niewielka liczba konkurentów, co sprzyja sprzedaży i osiąganiu zysków) 6. Niezależna - dzięki zmianie technologii produkt ulega unowocześnieniu, zastępując stary. Sukces tylko w długim okresie czasu i tylko gdy przedsiębiorstwo wprowadzi strategię ofensywną, aby utrzymać przewagę technologiczna nad konkurencją 7. Pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych kadr - zamiast licencji podkupuje się kadrę ; uważana jest za niezbyt etyczną 8. Pozyskiwania innych firm - jest to alternatywa dla poprzedniej, firmy pozyskiwane są przez przejęcie jak i fuzję. Małe firmy - łatwym łupem dla dużych, gdyż mają niewielkie możliwości finansowania badań i rozwoju. Wybierając strategię innowacyjną należy brać pod uwagę: - istniejące i przyszłe możliwości zbytu - zamierzenia innowacyjne konkurentów - potencjał kadrowy (pracownicy), rzeczowy (określenie swoich potencjałów jest podstawą) - własne zaplecze naukowo-techniczne (najprostsza droga do atrakcyjnej oferty dla klienta) - dotychczasowy poziom rozwoju technicznego - potencjał finansowy uwzględniający zarówno własne środki finansowe, jak i również możliwości pozyskiwania kapitałów obcych. P. F. DRUCKER wyróżnił 4 OFENSYWNE (mające na celu zmierzanie do przodu) STRATEGIE O CHARAKTERZE PRZEDSIĘBIORCZYM 1)Przodować i być najsilniejszym W strategii tej jest możliwy jedynie sukces albo porażka. Jest obciążona dużym ryzykiem i wymaga pełnej koncentracji i wysiłku firmy w dążeniu do zajęcia pozycji wiodącej a nawet zdominowania całego rynku. 2)Uderzyć w nich tam gdzie ich nie ma Twórcze naśladownictwo - polega na naśladownictwie innego przedsiębiorstwa, które opracowało i wprowadziło w życiu innowację. Twórczy naśladowca nie tworzy nowego wyrobu lecz go doskonali, wykorzystując istniejący rynek. Mniejsze ryzyko niż w strategii pierwszej Przedsiębiorcze judo - dążenie do zdobycia przyczółka rynku słabo chronionego a następnie opanowanie całego rynku. Konieczne jest wprowadzenie prawdziwej innowacji Istnieją trzy sytuacje, w których strategia uderzyć w nich tam gdzie ich nie ma jest szczególnie skuteczna: - inne firmy nie reagują na powodzenie lub niepowodzenie danego przedsiębiorstwa, ignorują je lub nie dostrzegają - istniejący na rynku innowatorzy zachowują się jak monopoliści, zbierają śmietankę z rynku i dążą do uzyskania cen przynoszących nadzwyczajne zyski - struktura rynku lub przemysłu ulega szybkim zmianom. 3)Wyszukać i zająć wyspecjalizowaną niszę Celem jest uzyskanie kontroli w małej dziedzinie i wypełnienie istniejącej na rynku luki. Substrategie: Strategia rogatki bezwzględne opanowanie małego rynku przez wprowadzenie produktu bardzo ważnego w procesie, ale nie używanego powszechnie Strategia wyspecjalizowanej umiejętności w porównaniu z rogatką, nisza ta jest stosunkowo duża. Zdobycie specjalistycznej niszy wymaga czegoś co jest prawdziwą innowacją i pojawia się na samym początku nowego przemysłu, rynku czy nowej tendencji Strategia wyspecjalizowanego rynku podobna do poprzedniej. Nisza jest budowana nie wokół produktu lecz wyspecjalizowanej znajomości danego rynku. Rynek jest zbyt mało atrakcyjny aby ktoś próbował z nią konkurować. 4)Zmienić ekonomiczne właściwości wyrobu, rynku lub przemysłu Celem tej strategii jest przekształcenie dotychczasowego wyrobu lub usługi w coś nowego, zmiana ich użyteczności, wartości, cech ekonomicznych. Istotą tej strategii jest tworzenie dla klienta i można to osiągnąć przez zastosowanie jednej z 4 cząstkowych: Strategia tworzenie użyteczności dla klienta jest to dostarczenie klientowi takich produktów i usług, których on naprawdę oczekuje i są dla niego użyteczne Strategia ustalania ceny klient płaci za to co otrzymuje a nie za to co wytwarza producent Strategia dostosowania się do społecznych i ekonomicznych realiów klienta realia te powinny być uwzględnione, ponieważ produkt może okazać się nieprzydatny Strategia dostarczania klientowi tego, co stanowi dla niego rzeczywistą wartość. Wprowadzenie nowych produktów lub modyfikacja starych jest uzależniona od pozycji i siły przedsiębiorstwa. Należy więc podjąć decyzje strategiczne jaką pozycję na rynku firma chce osiągnąć lidera, podejmującego wyzwanie, naśladowcy czy wypełniającego niszę rynkową. 1)Strategia lidera strategia ta polega na dążeniu do osiągnięcia takiej pozycji na rynku, aby móc dyktować innym warunki jakościowe i ekonomiczne - środki finansowania na B+R (badania i rozwój) - pobudzanie popytu, poszerzanie zakresu potencjału odbiorców i zwiększanie rozmiarów rynku - ochrona istniejącego rynku 16

17 - zwiększanie udziału w rynku. 2)Strategia podejmującego wyzwanie strategia ta polega na wykorzystywaniu przez firmę sprzyjających jej okoliczności stwarzanych przez lidera i konkurowaniu z nim za pomocą możliwie dużej liczby kombinacji elementów marketingu-mix. Celem strategicznym firmy jest: - agresywny atak na konkurentów przy koncentrowaniu zasobów i osłabieniu ich mocnych stron - wypieranie z rynku małych konkurentów - wyszukiwanie luk na rynku i obsługiwanie luk. 3)Strategia naśladowcy polega na pilnym obserwowaniu posunięć lidera i powielaniu ich w taki sposób, żeby dystans między liderem a naśladowcą był zawsze taki sam. Strategia ta może przybierać następujące warianty: Bezpośredniego oddziaływania rywalizacja w jak największej liczbie segmentów i z zastosowaniem jak największej liczby kombinacji marketingu-mix Oddziaływania na dystans przedsiębiorstwo różnicuje ofertę, ale tymi samymi kanałami podążą za liderem. Nie zagraża liderowi a przeciwdziała monopolizacji rynku Oddziaływania selektywnego przedsiębiorstwo podąża za liderem lecz tylko w niektórych segmentach rynku. 4)Strategia wypełniającego nisze rynkowe jest to strategia asekuranta i polega na inwestowaniu w nieopanowane przez konkurencję obszary działalności i rynku. Podstawowa idea tej strategii to specjalizacja, a w tym: - specjalizacja w odniesieniu do wybierania produktów, wynikająca z posiadania przez przedsiębiorstwo oryginalnego patentu, unikalnego procesu produkcyjnego, szczególnego opracowania jakiegoś procesu - specjalizacja w odniesieniu do obszaru geograficznego - specjalizacja w odniesieniu do wybranych klientów (oznacza to obsługę jednego typu klientów, określonych grup odbiorców, rynku lokalnego, świadczenia określonego typu usług. STRATEGIE WG ANSOFFA Dotyczą rozwoju przedsiębiorstwa w relacji zachodzących w układzie rynek-produkt 1)Strategia penetracji rynku istotą jest zwiększenie sprzedaży istniejącego produktu na dotychczasowym rynku. Można ją zrealizować przez: - zwiększenie wielkości oraz częstotliwości zakupów - pozyskiwanie nowych klientów - zdobycie nowych (innych niż dotychczas) odbiorców - ochrona dotychczasowego rynku zbytu 2)Strategia rozwoju rynku sprzedaż dotychczasowego produktu na nowych rynkach. Jest realizowana przez a) ekspansję przestrzenną (geograficzną) koncentryczna nowe tereny bliskie dotychczasowych selektywna wejście na wytypowane, szczególnie korzystne obszary, w założeniu uzupełnienie luk rynkowych między starymi a nowymi rejonami wyspowa tworzenie w dużych ośrodkach miejskich przyczółków do ekspansji koncentrycznej lub selektywnej b) stworzenie rynku dodatkowego rozszerzenie cech produktu c) zdobycie nowych segmentów rynku. 3)Strategia rozwoju produktu oferowanie nowego lub zmienionego produktu na dotychczasowym rynku. Działanie zależy od skali innowacyjności. 4)Strategia dywersyfikacji nowe rynki, nowe produkty. Związana jest z przegrupowaniem zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa i podjęciem działań istotnie różniących się od tych, które realizowano w przeszłości. CYKL ŻYCIA PRODUKTU Znaczenie cyklu życia produktów z punktu widzenia firmy - długość życia produktu jest ograniczona - sprzedaż produktu podlega wahaniom i ściśle zależy od fazy cyklu życia - wielkość zysków firmy wzrasta i obniża się w kolejnych fazach - w każdej fazie stosuje się odmienną strategię. Faza cyklu życia produktu 1.faza wprowadzenia produktu na rynek 2.faza wzrostu sprzedaży produktu 3.faza dojrzałości produktu 4.faza spadku sprzedaży produktu sprzedaż Inny podział Model fazy mają taki sam okres trwania (co nie odzwierciedla się w rzeczywistości) I faza II faza III faza IV faza V faza czas I faza wprowadzenie produktu na rynek II faza wzrost sprzedażyiii faza dojrzałość produktuiv faza nasycenie rynku 17

18 V faza spadek sprzedaży Strategie stosowane w poszczególnych fazach cyklu życia produktu (wg podziału na 4 fazy) Faza 1: a) strategia szybkiego zbierania śmietanki Istotą tej strategii jest ustalenie przez przedsiębiorstwo wysokiej ceny na produkt przy zastosowaniu intensywnej reklamy oraz innych środków promocji. W miarę sprzedaży produktu rośnie osiągany zysk. b) strategia wolnego zbierania śmietanki Istotą tej strategii jest ustalenie przez przedsiębiorstwo wysokiej ceny produktu z jednoczesnym ograniczeniem działań promocyjnych c) strategia szybkiej penetracji Istotą jest ustalenie przez przedsiębiorstwo niskiej ceny produktu i zastosowanie intensywnych działań promocyjnych d) strategia wolnej penetracji W strategii tej stosuje się niskie ceny produktu i niskie nakłady na promocję. Zyski osiągane są w długim okresie czasu w miarę jak następuje przenikanie produktu do kolejnych segmentów rynku. Faza 2: a) strategia dystrybucji - intensywna b) strategia promocji budowa lojalności wobec produktu c) strategia cen zależy od elastyczności cenowej popytu. Faza 3: a) strategia modyfikacji rynku Zwiększenie liczby użytkowników produktu przez: zachęcenie do zakupu tych, którzy dotąd nie byli nabywcami wprowadzenie produktu na nowe segmenty rynku przejęcie nabywców od konkurencji. Wzrost wskaźnika zużycia produktu przez: zachęcenie do częstszego niż dotąd użytkowania produktu przedstawienie korzyści z częstszego użytkowania nowe i zróżnicowane sposoby użytkowania. b) modyfikacja produktu strategia podnoszenia jakości w przekazach promocyjnych podkreślenie korzystnych zmian w zakresie jakości strategia wprowadzenia nowych cech produktu aby pobudzić zainteresowanie konsumentów c) modyfikacje wszystkich segmentów marketingu mix. Faza 4: a) zmiana strategii marketingowej po dokładnym zbadaniu warunków wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa należy podjąć właściwą decyzję b) wycofać się z rynku częściowo lub całkowicie, gwałtownie lub powoli, z przekazaniem produktu innym podmiotom lub nie. Możliwe jest również przedłużanie cyklu życia produktu sprzedaż dochodzimy do fazy nasycenia Cykl życia produktu a wpływ czas a) stylu spadek łagodny z możliwością b) mody c) szybko zmieniającej się mody powrotu danej mody Cykl życia różnych produktów firmy Sprzedaż globalna (może być też linią równoległą lub malejącą) 18 Indywidualne produkty

19 DYSTRYBUCJA DYSTRYBUCJA to wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem produktów finalnemu nabywcy. KANAŁ DYSTRYBUCJI to sieć osób i organizacji wzajemnie powiązanych w procesie udostępniania produktów i usług do użytku lub konsumpcji. Jest to łańcuch firm i osób, które przejmują prawo własności lub pomagają w jego przekazaniu na drodze od producenta do konsumenta. Funkcje kanału dystrybucji: a. przepływ informacji b. przepływ towarów c. przepływ należności d. przepływ promocji e. przepływ ryzyka producent pośrednik konsument producenci pośrednicy konsumenci negocjacje fizyczny przepływ towarów aktywizacja prawo własności zapłata za towar zamówienia informacja rynkowa Podział kanałów dystrybucji według stopnia kooperacji ich uczestników : ad. A. A. kanały konwencjonalne B. kanały wertykalne (zintegrowane pionowo) KANAŁ KONWENCJONALNY Uczestnicy producent hurtownik projektowanie wytwarzanie znakowanie ustalanie cen promowanie sprzedaż zakup magazynowanie promowanie eksponowanie sprzedaż dostawy finansowanie Funkcje 19

20 detalista zakup magazynowanie promowanie eksponowanie sprzedaż dostawy finansowanie konsument Cechy: mały stopień integracji działań, powiązania między uczestnikami, nietrwałe, nie wiążące umowy. Ad. B. KANAŁ WERTYKALNY (ZINTEGROWANY PIONOWO) Uczestnicy producent hurtownik detalista konsument Funkcje - projektowanie - wytwarzanie - znakowanie - ustalanie cen - promowanie, zakup - magazynowanie - eksponowanie - sprzedaż, dostawy - finansowanie Cechy : wysoki stopień koordynacji i kontroli działań, silne powiązania między uczestnikami. Rodzaje użyteczności otrzymane przez kanały dystrybucji: dostosowanie wielkości pojedynczej partii dostawy czas oczekiwania Strategie dotyczące liczby pośredników w kanale dystrybucji : 1. dystrybucja wyłączna (ekskluzywna) : 1 lub kilku pośredników prawa wyłączności sprzedaży na danym obszarze współpraca producenta z pośrednikiem oparta jest na umowach kontraktowych wyłączność może dotyczyć miejsca, obszaru lub formy nacisk na wizerunek produktu 2. dystrybucja selektywna : ograniczona liczba pośredników ścisła i dobra współpraca producenta z wybranymi pośrednikami stosowana przy sprzedaży produktów wybieralnych 3. dystrybucja intensywna : maksymalna liczba punktów sprzedaży nabywcy liczni i rozproszeni stosowana przy sprzedaży produktów powszednich Inne podziały kanałów wg: liczby pośredników liczby szczebli pośrednich liczby pośredników rodzaju przepływających strumieni znaczenia kanału dla producenta a. pośrednie b. bezpośrednie a. krótkie b. długie (7-10 pośredników) a. wąska b. szeroka a. transakcyjne b. rzeczowe a. podstawowe b. pomocnicze 20

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo