WPŁYW INTERNETU NA PRODUKT W UJĘCIU MARKETINGOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW INTERNETU NA PRODUKT W UJĘCIU MARKETINGOWYM"

Transkrypt

1 Streszczenie WPŁYW INTERNETU NA PRODUKT W UJĘCIU MARKETINGOWYM Radosław Kowal Akademia Ekonomiczna w Katowicach śyjąc w dzisiejszym świecie nie sposób nie zetknąć się z siecią Internet. Ma ona ogromny zakres zastosowań i wywiera wpływ na wiele dziedzin. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wpływu, jaki Internet, jako medium, wywiera na produkt w rozumieniu marketingowym. Postawiono tezę, iŝ nie ulega zasadniczym zmianom sama koncepcja marketingowego spojrzenia na produkt, ale istotnym zmianom uległy, i ulegają, sposoby jej realizacji. Jednocześnie wspomniano o roli Internetu w kreowaniu produktów nowych, specyficznych dla tego medium. Słowa kluczowe: Internet, marketing, produkt, e-marketing Charakterystyka produktów w Internecie Aby mówić o wpływie Internetu na kształtowanie się cech produktów, trzeba najpierw dokonać klasyfikacji produktów na[szna00]: 1. Produkty istniejące tylko w sieci internetowej, 2. Produkty istniejące w rzeczywistości realnej, na które sfera wirtualna nie ma wpływu, 3. Produkty istniejące w rzeczywistości realnej, których właściwości są wzbogacane dzięki zastosowaniu Internetu. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, kiedy produkt moŝe być łatwo sprowadzony do postaci cyfrowej (digitalizacja produktu), np. pliki mp3, ksiąŝki, usługa porozumiewania się w czasie rzeczywistym IRC, oprogramowanie. W pierwszym przypadku firmy podejmują decyzje o dystrybucji produktu bądź usługi poprzez Internet, co determinuje jego ostateczny kształt. Zmiany zachodzące w odniesieniu do sposobu, w jaki produkt dociera do końcowego odbiorcy, stwarzają okazję do zmiany istniejących produktów, a nawet do stworzenia produktów całkowicie nowych.[coup01] Produkt jest od najwcześniejszej fazy rozwoju planowany w ten sposób, aby sprostać wymogom narzuconym przez sposób dystrybucji. Głównym ograniczeniem jest konieczność dbania o niewielki rozmiar pliku odpowiadającego produktowi. Wynika ono z faktu, iŝ produkty lub usługi dystrybuowane za pośrednictwem sieci Internet, przyjmują

2 166 Rozwiązania internetowe w SWO postać plików, które są charakteryzowane m.in. przez swój rozmiar i sposób ich przemieszczania się po sieci protokół. Właściwość ta, wymusza na producentach dostosowanie oferowanych produktów do moŝliwości odbiorców. Przykładowo: pakiet oprogramowania biurowego Office firmy Microsoft jest obszerny zajmuje ok. 700MB. Dodatkowo konieczne jest spełnienie przez komputer odbiorcy szeregu wymagań. NaleŜą do nich: dostępna przestrzeń na dysku, odpowiednio szybki procesor, ilość dostępnej pamięci RAM oraz zainstalowany system operacyjny firmy Microsoft. Te oraz inne ograniczenia natury technicznej muszą zostać pokonane, aby produkt lub usługa oferowana w Internecie zyskał aprobatę klientów. Istnieją trzy grupy ograniczeń, które ograniczają moŝliwości dystrybuowania produktów za pośrednictwem Internetu: 1. Do ograniczeń o charakterze technicznym naleŝą: szybkość łącza, moŝliwość nawiązania połączenia z Internetem, oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta, specyfika sprzętu posiadanego przez odbiorcę, tj. obecność kolorowego monitora, myszki, głośników itp. 2. Do ograniczeń o charakterze prawnym naleŝą: zakaz kopiowania (rozpowszechniania) plików, które objęte są prawem autorskim lub patentowym, normy bezpieczeństwa związane z uŝytkowaniem róŝnego rodzaju programów, obowiązujące w danym państwie normy dotyczące moralności. 3. Do ograniczeń o charakterze kulturowym zaliczyć moŝna: stopień wykształcenia uŝytkowników potencjalnych odbiorców, język, którym posługują się klienci, wzorce kulturowe, świadomość klientów docelowych odnośnie moŝliwości wykorzystania Internetu. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której produkt oferowany jest w formie, która wyklucza jego digitalizację, np. samochody, hardware komputerowy, Ŝywność, usługi fryzjerskie. Trzecia grupa produktów nie jest bezpośrednio związana z Internetem. Jednak poprzez wykorzystanie oferowanych przez niego moŝliwości produkty te są wzbogacane. Dla produktów w Internecie, charakterystyczne jest nawiązywanie walki konkurencyjnej poprzez rozwój drugorzędnych cech produktu. Korzyści podstawowe pozostają te same, natomiast zmienia się kontekst, w jakim są podawane. Producenci dąŝą do wzbogacenia oferowanych przez siebie wyrobów w nowe funkcje, które mają zapewnić produktom niepowtarzalny charakter. Często spotykanym zabiegiem, stosowanym w celu podniesienia atrakcyjności produktu, jest nasycanie go informacjami. Informacje te występują w postaci listy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania (tzw. FAQ z ang. frequently asked questions), opinii klientów, forum dyskusyjnego poświęconego uŝytkowaniu produktu, podręczników, w których opisany jest sposób prawidło-

3 Wpływ Internetu na produkt w ujęciu marketingowym 167 wej obsługi zakupionego produktu. MoŜliwe jest utworzenie specjalnego czatu, na którym, w czasie rzeczywistym, moŝna porozmawiać z firmowymi ekspertami. Wszystkie te zabiegi mają na celu dostarczenie odbiorcy wartości dodatkowej i pomagają wiązać go z wyrobami danej firmy. NaleŜy pamiętać, Ŝe produkty w formie cyfrowej mogą zawierać bardzo duŝo informacji dodatkowych. RównieŜ strony internetowe poszczególnych produktów są doskonałym miejscem do prezentacji informacji. Odpowiednie wsparcie udzielone przez producenta moŝe przesądzić o wyborze produktu spośród wielu o podobnych walorach uŝytkowych. Dla przykładu moŝna podać księgarnie internetowe, które konkurują ze swoimi tradycyjnymi odpowiednikami (i między sobą) poprzez oferowanie klientowi mnóstwa dodatkowych darmowych informacji na temat sprzedawanych ksiąŝek. W skład tych informacji wchodzą elementy takie jak: informacje o autorze, obszerne fragmenty ksiąŝek oraz poręczne funkcje wyszukiwania. Często księgarnie oferują potencjalnym klientom moŝliwość zasięgnięcia opinii innych czytelników, w postaci recenzji, bądź przez moŝliwość podglądu, jakie inne ksiąŝki zakupili czytelnicy, którzy nabyli interesujące nas dzieło. W przypadku usług turystycznych biura podróŝy oferują moŝliwość wirtualnego odwiedzenia miejsc, do których planujemy się udać. Jest to wyjątkowo korzystne, kiedy klient chce się dowiedzieć więcej na temat warunków zakwaterowania, jakich moŝe oczekiwać u celu podróŝy. Aby zaspokoić tę potrzebę w serwisach firmowych oferowane są zdjęcia pensjonatów, pokoi hotelowych itp. Biura podróŝy zamieszczają na swoich stronach takŝe sprawozdania z wycieczek, pisane przez zadowolonych klientów. Wpływ Internetu na elementy produktu rozszerzonego Zgodnie z marketingową koncepcją tzw. rozszerzonego produktu, produkt taki składa się z kilku elementów[szna00]: cech materialnych i związanych z nimi właściwości emocjonalnych, znaku towarowego (marki), opakowania produktu, usług związanych z produktem, gwarancji, jakie uzyskuje nabywca. W kaŝdym z wymienionych powyŝej obszarów, moŝliwe jest dokonywanie zmian, mających na celu lepsze dopasowanie produktu do warunków stwarzanych przez Internet. Sieć wpływa na rdzeń produktu, sprzyjając powstawaniu całkowicie nowych potrzeb. Nie tak dawno nikt nie myślał o tym, jakiego klienta poczty elektronicznej najlepiej będzie uŝyć, aby odbierać i wysyłać listy elektroniczne. Dzisiaj

4 168 Rozwiązania internetowe w SWO istnieje szeroka gama produktów oferujących ponadto wiele dodatkowych funkcji. Opakowanie wg klasycznej koncepcji marketingu spełnia szereg funkcji, w skład których wchodzą: funkcja informacyjna funkcja ochronna funkcja promocyjna funkcje dodatkowe. Pozornie wydaje się, Ŝe w odniesieniu do produktów oferowanych w Sieci, nie jest celowe stosowanie pojęcia opakowanie. Jednak przy bliŝszym spojrzeniu okaŝe się, Ŝe równieŝ ta grupa produktów nie moŝe istnieć bez czegoś, co zapewni integralność produktu, ochronę podczas transportu, jak równieŝ dostarczy końcowemu odbiorcy niezbędnych informacji na temat produktu. W przypadku produktów oferowanych poprzez Internet opakowanie tworzone jest przez: kontekst, w którym są oferowane, tj. strona, domena, na której wystawiane są na sprzedaŝ, tzw. opakowanie informacyjne.[jędr00] kompresja pliku wykonywana przy uŝyciu jednego z powszechnie dostępnych programów kompresujących np. WinZip, WinRAR, WInACE. Pozwala ona na zmniejszenie rozmiaru przesyłanego pliku, jak równieŝ na zachowanie jego integralności. UŜytkownik otrzymuje wszystkie potrzebne komponenty w postaci jednego pliku. obecność swoistej instrukcji obsługi zwykle w postaci pliku tekstowego README, który dostarcza informacji na temat zawartości pakietu, miejsc, gdzie moŝna uzyskać wsparcie, sposobów instalacji oraz czasami sposobów wykorzystania. obecność instalatora dla programów napisanych dla systemu operacyjnego Windows zwalnia ona uŝytkownika z konieczności ręcznego dokonywania odpowiednich wpisów w rejestrze systemowym oraz ręcznego kopiowania plików. Marka, według Ph. Kotlera[Kotl94], to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróŝnienia ich spośród konkurencji. Marka stanowi swoisty atrybut produktu, dzięki któremu moŝliwe jest jego wyróŝnienie na tle produktów konkurencyjnych. Jest ona cennym kapitałem, gdyŝ to dzięki znajomości marki klienci dokonują wielu zakupów. Marce zawdzięcza się lojalność klienta w stosunku do wyrobów danego producenta. Marka produktu w Internecie stoi w obliczu zagroŝeń związanych z pozostającą w ręku klienta sposobnością do wyraŝania własnych opinii poprzez publikowanie ich w Internecie. Konsumenci mogą nawiązać dialog z producentem, nie pozostając, jak dotychczas, jedynie biernym odbiorcą przekazu

5 Wpływ Internetu na produkt w ujęciu marketingowym 169 marketingowego. Kiedy coś nie sprosta ich oczekiwaniom, konsumenci, mając taką moŝliwość, chętnie powiedzą wszystko, co myślą na ten temat. Brak pasywności w Internecie oznacza, Ŝe klienci, bazując na własnych zachciankach, raczej zaczną sami szukać odpowiedniej marki, niŝ pod wpływem działań podejmowanych ze strony producenta[trav00]. Do wzmacniania świadomości marki wśród grup docelowych moŝna wykorzystać nazwy domen. Dobrze dobrana domena moŝe ułatwić odbiorcy identyfikację marki z konkretnym produktem. Jednocześnie kaŝdy internauta, który w poszukiwaniu danego wyrobu trafi na stronę firmy, zapozna się z domeną, w której umieszczona jest strona. Nowe sposoby zaspokojenia starych potrzeb Internet jako środowisko stwarza moŝliwość rozwoju produktów specyficznych dla tegoŝ środowiska. NaleŜą do nich np. gry sieciowe, polegające na współdzieleniu z innymi uŝytkownikami zabawy, miejsca, gdzie toczy się akcja gry, bez konieczności fizycznego przemieszczania się. Innymi słowy, siedząc wygodnie przed ekranem komputera we własnym domu, moŝemy być uczestnikiem strzelaniny, w której biorą udział nasi znajomi (lub nie-) z róŝnych miejsc globu. DuŜą część wszystkich sprzedawanych w Sieci produktów stanowią produkty związane pośrednio lub bezpośrednio z komputerami, usługi finansowe oraz usługi turystyczne. Jako swoją główną gałąź asortymentową sklepy w badaniu przeprowadzonym przez instytut I-metria wskazywały na następujące udziały poszczególnych grup produktów: ksiąŝki i wydawnictwa (22%), następnie sprzęt komputerowy (14%), oprogramowanie (10%), multimedia, gry komputerowe, elektronikę i artykuły biurowe po 7,1%.[7] Przyczyny takiego stanu rzeczy naleŝy się dopatrywać w fakcie, iŝ uŝytkownicy Internetu są niejako, z załoŝenia, zmuszeni do zainteresowania sprzętem komputerowym. Wykorzystują go do przeglądania zasobów Sieci. Usługi finansowe oferowane poprzez Internet pozwalają świadczącym je podmiotom na duŝe obniŝki kosztów własnych. Z kolei dla klientów waŝną zaletę stanowi oszczędność czasu i pieniędzy, związana z brakiem konieczności fizycznego przemieszczania się w celu skorzystania z usług. Natomiast usługi turystyczne, czy teŝ wszelkiego rodzaju usługi, których istotę stanowi pośredniczenie pomiędzy podmiotami rzeczywiście świadczącymi usługę a nabywcami, naleŝy zakwalifikować do nowopowstałej grupy usługodawców infomediares. Świadczą one usługi polegające na sprzedaŝy informacji. W pierwszym rzędzie gromadzą informację na temat istniejących moŝliwości zaspokojenia potrzeby. Następnie zebrane i opracowane informacje sprzedają

6 170 Rozwiązania internetowe w SWO odbiorcom końcowym klientom poszukującym sposobów zaspokojenia danej potrzeby. Nowe sposoby zaspokojenia starych potrzeb pojawiają się ze szczególnym nasileniem w obszarze komunikacji indywidualnej. Internet stworzył tu warunki, dzięki którym komunikacja stała się znacznie łatwiejsza. Powstały nowe produkty, które mają za zadanie zaspokoić ogólnoludzką potrzebę dzielenia się informacjami, wraŝeniami z innymi ludźmi. Dzięki szybkości, z jaką przesyłane są informacje w sieci Internet oraz dzięki moŝliwości wykorzystania multimediów realne stało się komunikowanie w całkiem nowym wymiarze, przy uŝyciu nie tylko nie tylko głosu lub obrazu oddzielnie. Multimedialny charakter Internetu pozwala na połączenie tych dwóch, dotychczas wykorzystywanych oddzielnie form przekazu. MoŜliwości oferowane w zakresie tworzenia nowych produktów Firma oferująca produkt w Internecie ma praktycznie nieograniczone moŝliwości podejmowania decyzji odnośnie rynku, na którym chce działać. MoŜe wybrać rynek lokalny, skupiając się na kształtowaniu charakterystyk produktu i szerokości asortymentu w oparciu o preferencje lokalnych nabywców. WaŜniejszym wydaje się być moŝliwość wykorzystania narzędzia, jakim jest Internet, w celu dopasowania zestawu korzyści oferowanych klientowi dokładnie do jego wymagań. Wzrost znaczenia głosu klienta w procesie podejmowania decyzji odnośnie kształtowania produktu skutkuje tworzeniem produktów spersonalizowanych, tworzonych z myślą o kliencie indywidualnym. Produkty wytworzone dla Sieci i w niej rozpowszechniane są produktami zaawansowanymi technologicznie. Ze względu na fakt, iŝ skróceniu uległ okres czasu, w jakim nowe produkty są wprowadzane na rynek, równieŝ produkty sieciowe charakteryzują się krótszym cyklem Ŝycia. Innowacje, róŝnego rodzaju ulepszenia pojawiają się bardzo często. Stąd okres, w trakcie którego produkt oferowany jest w niezmienionej formie znacznie się skrócił. Jest to bardzo charakterystyczne dla Internetu, u którego podstaw ległą chęć zapewnienia szybciej wymiany idei między oddalonymi od siebie jednostkami. Nie bez znaczenia jest takŝe fakt, iŝ stale wzrastają moŝliwości odbiorców, jeśli chodzi o dostęp do Sieci. W nowych warunkach klient ma moŝliwość nawiązania dialogu z wytwórcą. Owocem tejŝe właściwości Internetu jest personalizacja. Polega ona na umoŝliwieniu klientowi kształtowania produktu zgodnie z jego Ŝyczeniem. Z punktu widzenia producenta personalizacja powoduje wejście konsumenta w jego, producenta, kompetencje. I podczas, gdy dostosowywanie produktów do potrzeb klienta odgrywa pozytywną rolę w budowaniu lojalności w stosunku do marki

7 Wpływ Internetu na produkt w ujęciu marketingowym 171 personalizacja spisuje jeszcze lepiej, gdyŝ dzięki niej konsument myśli Hej, ja to zaprojektowałem, więc to moje. [Trav01] Proces kształtowania nowego produktu rozpoczyna się od etapu gromadzenia pomysłów. Internet moŝe być pomocny równieŝ podczas prac mających na celu stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu. W fazie gromadzenia pomysłów Internet stanowi źródło pomysłów. Zazwyczaj jedynie 50% nowych idei powstaje na miejscu. AŜ 28% pomysłów pochodzi od klientów, pozostałe zaś 22% od konkurencji i dystrybutorów.[unol01] Pomysły moŝna znaleźć na firmowym forum dyskusyjnym, mogą one zostać nadesłane przez klientów firmy, podpatrzone na stronach konkurencji lub odkryte w trakcie przeglądania grup dyskusyjnych usenet news. Wiele pomysłów pochodzi od samych klientów. Nadsyłają oni swoje uwagi pod adresem produktów, które uŝytkują oraz sugerują rozwiązania, które mogą przyczynić się do lepszego zaspokojenia odczuwanej przez nich potrzeby. W fazie selekcji zgromadzonych pomysłów Internet słuŝy pomocą poprzez ułatwianie procesu komunikacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i z zewnętrznymi ośrodkami, np. instytutami badawczymi. Faza analizy ekonomicznej polega na ocenie potencjału rynkowego wariantów, które przeszły przez sito selekcji. W tej fazie moŝna wykorzystać Internet do gromadzenia informacji na temat cen komponentów potrzebnych do wytworzenia produktu. Poszukiwane są takŝe informacje, które pozwolą na prawidłowe oszacowanie przyszłego popytu. Zastosowanie Internetu pozwala na duŝe oszczędności, gdyŝ sieć jest nośnikiem ogromnej ilości informacji, a jej przeszukiwanie nie jest obarczone koniecznością fizycznego przemieszczania się. Przydatność Internetu widać dobrze podczas testowania produktu. MoŜliwe jest wtedy wytypowanie określonej grupy konsumentów, którym dostarczany jest prototyp produktu. Mają oni za zadanie zapoznać się z walorami uŝytkowymi produktu i wykryć ewentualne niedociągnięcia. Podana powyŝej metoda stosowana jest głównie w odniesieniu do programów komputerowych. Jeśli chodzi o produkty z innych branŝ to Internet moŝna wykorzystać do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi odbiorcami. Podsumowanie Produkt, w dobie Internetu, nie oparł się jego przemoŝnemu wpływowi. Internet jest medium na tyle silnym i na tyle nowym, Ŝe jest w stanie zaproponować rozwiązania istotnie nowe. Wraz z rozwojem pojawiły się produkty nowe, wcześniej nieznane, które lepiej są w stanie zaspokoić wyrafinowane potrzeby współczesnego konsumenta. Delikatnym zmianom ulega równieŝ marketingowa wizja produktu, choć są to, jak na razie, przemiany jedynie dostosowawcze. Ze względu na istniejącą dzięki Internetowi zdolność odbiorcy do aktywnego

8 172 Rozwiązania internetowe w SWO współdziałania w procesie biznesowym, zmianie uległa jego rola z biernego odbiorcy stał się partnerem dla słuŝb marketingowych. Zaowocowało to w postaci personalizacji produktu i zmianie orientacji marketerów, którzy zamiast dąŝyć do zawarcia transakcji woleliby teraz skłonić klienta do nawiązania długookresowej współpracy z firmą. Literatura [Coup01] Coupey E.: Marketing and the Internet, Prentice Hall, Upper Saddle River 2001 [Kotl94] Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŝanie i kontrola., Gebethner&Ska, Warszawa 1994 [Szna00] Sznajder A.: Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 [Trav01] Travis D.: Branding in the digital age, Journal of Business Strategy, May/June 2001, volume 22, no 3 [Unol01] Unold J.: Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001 [Jędr00] Jędrkowiak R.: Eeee(tam)! Marketing, Modern Marketing 10/2000, wersja on-line - [7] THE INFLUENCE OF THE INTERNET ON PRODUCT IN TERMS OF MARKETING The article discusses the way the Internet affects a product due to marketing way of thinking. The thesis was posed that Internet doesn t meaningfully change the marketing conception of product but there are big changes in the methods of executing the conception. The author points out the specific character of the products distributed via Internet as well as the new products conceived under the influence of the Internet. There is also a depiction of the ways the Internet helps by creating and developing the new products ideas. Key words: Internet, marketing, product, e-marketing

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny Szanowni Państwo. OPINIA SERWIS-SMS - ANKIETY HANDLOWE to nowy Tele-Serwis Handlowo Usługowy, w którym poprzez telefon komórkowy KLIENT moŝe zaopiniować produkt

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 08 października 2015 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Co to jest marketing? Personalizacja działań

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych Po wielkiej rewolucji w VAT, która miała miejsce po 1 stycznia 2014 roku, spora grupa podatników musi szykować się na kolejne duże zmiany.

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 Szanowni Państwo. OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny U progu nowego sezonu turystycznego 2010 odwiedzający Was klienci zabiorą ze sobą niezapomniane wraŝenia z wymarzonego urlopu, pobytu i wakacji

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Marketingowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR kpt. mgr inŝ. Paweł HŁOSTA kpt. mgr inŝ. Dariusz SZABRA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR W niektórych aplikacjach mikroprocesorowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Uniwersytet Jagielloński Interfejsy graficzne Wykład 2 Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Barbara Strug 2011 Hall of shame Hall of shame Model wodospad Feedback Problem z modelem waterfall Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu Marketing Kształtowanie wizerunku za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych Wizerunek Pojęcie wizerunku oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zalicza się wszelkiego rodzaju usługi, a także osoby,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy

Marketing internetowy VI Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE IOPAN w publikatorach i Internecie Jan Marcin Węsławski W Marcin Wichorowski 30 stycznia 2009 r. CISCO: Marketing Internetowy Marketing

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Październik 2010 Bureau Veritas Certification Polska Zasady ogólne Polityka Bureau Veritas Certification Wszyscy certyfikowani klienci

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

TWOJA PRZESYŁKA NIE MUSI WYGLĄDAĆ POSPOLICIE MAMY NA TO SPOSOBY. Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599

TWOJA PRZESYŁKA NIE MUSI WYGLĄDAĆ POSPOLICIE MAMY NA TO SPOSOBY. Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599 Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599 Połączyła nas pasja do marketingu bezpośredniego Jako największy producent przesyłek direct mail w Polsce, zajmujemy się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 24 października 2013 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol,

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji Zarządzanie zespołem rozproszonym Jakub Dziwisz kuba@agiletuning.com Plan 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu 3. Utrzymywanie komunikacji 4. Zrozumienie wymagań uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2011 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol, forma

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Skanowanie nigdy nie było tak proste

Skanowanie nigdy nie było tak proste Skanowanie nigdy nie było tak proste Licheń, 26-06-2008r. Taniej, Szybciej, Bezpieczniej Sławomir Dynowski Specjalista ds.. WdroŜeń Systemów Cyfrowych XERREX Sp. z o.o. 1 Firma XERREX Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo