Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwag na istotn rol i znaczenie dzia a marketingowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem promocji w funkcjonowaniu i rozwoju miasta (na przyk adzie miasta Siedlce). Wyja niono genez oraz istot marketingu terytorialnego, jak równie mo liwo zastosowania w nim narz dzi marketingu mix (tzw. terytorialny marketing-mix). Przedstawione zosta o praktyczne zastosowanie narz dzi promocji w Urz dzie Miasta Siedlce. Na podstawie analizy literatury ród owej stwierdzono, e zastosowane narz dzia promocji miasta Siedlec s skutecznymi instrumentami, zapewniaj cymi rozwój miasta i regionu, jak te wp ywaj cymi na ich konkurencyjno. Abstract: In this elaboration a significant attention was focused on the importance of marketing activities with special reference to promotion in functioning and developing the city. The genesis and essence of regional marketing was explained. The possibility of using the mix marketing tools was also taken into consideration. The practical use of promotion tools was presented in the municipal office of Siedlce. Basing upon the sources of marketing literature analysis it was indicated that the promotion tools used in this analysis were effective instruments ensuring the development of town and region. They also have a considerable impact on competitiveness. Wprowadzenie S owo promocja pochodzi od aci skich wyrazów promotio i promovere, oznaczaj cych poparcie i prowadzenie naprzód. Promocj mo na okre li jako pozacenow form konkurencji. Synonimem s owa promocja jest okre lenie oddzia ywanie na rynek lub wp ywanie na nabywców (indywidualnych, jak równie instytucji pa stwowych) 1. Promocja w odniesieniu do jednostki samorz du terytorialnego ma wiele definicji. Wed ug jednej z nich definicji promocja (w aspekcie terytorialnym) jest procesem polegaj cym na wzajemnym oddzia ywaniu podmiotów zwi zanych z zasobami danego terenu w celu pobudzenia, wspierania i ini- 1 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998, s. 256.

2 86 T. Nowogródzka cjowania rozwoju spo eczno-gospodarczego jednostki terytorialnej; wzajemne oddzia ywanie polega na wywo ywaniu zmian zarówno w ilo ciowych, jak i jako ciowych cechach tych jednostek oraz postaw i zachowa ró nych grup spo ecznych potencjalnie zwi zanych z danym terenem. Promocja jest procesem komunikacji marketingowej zewn trznej i wewn trznej w celu osi gni cia okre lonych celów wynikaj cych z zamierze, planów i kierunków rozwoju gospodarczego. Mianem promocji gospodarczej okre la si dzia ania podejmowane przez samorz d, s u ce celom inwestowania w ró ne dziedziny gospodarki na swoim terytorium; stanowi ona niezb dny aspekt rozwoju miasta; obecnie jest niezb dna, wr cz obowi zkowa na tzw. rynku miast. Miasto jest specyficznym przedmiotem na rynku, poniewa najpierw powsta o (niejednokrotnie setki lat temu), a dopiero w warunkach gospodarki rynkowej znalaz o si na rynku. W rozwa aniach na temat promocji miasta wyst puje definicja poj cia miasta : jako jednostki osadniczej, powsta ej historycznie w wyniku skupiania si ludno ci, wyodr bnionej pod wzgl dem formalnoadministracyjnym, zorganizowanej na zasadzie samorz dowej, posiadaj cej swój bud et, charakteryzuj cej si nierolniczymi funkcjami oraz zwartymi i intensywnymi formami zabudowy, wyposa onej w urz dzenia infrastruktury i zmierzaj cej do optymalnego zaspokojenia potrzeb swoich mieszka ców. Miasta s jednym z najwa niejszych przejawów rozwoju cywilizacyjnego ludzko ci; stanowi charakterystyczn form wspó ycia spo ecznego, sfer oddzia ywa kulturowych, obejmuj c wiele dziedzin i maj c nierzadko cechy ponadnarodowe. W wymiarze ekonomicznym s najbardziej produktywnymi obszarami wiata; ka de miasto posiada swoj specyfik i odr bny charakter, wytworzony ze wzgl du na dominuj c tam dzia alno. Ofert miasta mo na potraktowa jak ka dy inny produkt na rynku, a jego cechy, stanowi ce profil, sk adaj si na jego unikatowy i indywidualny charakter 2. W procesie tworzenia strategii marketingowej miasta nale y zastanowi si nad odpowiedzi na kilka podstawowych pyta, np.: co oferujemy i komu? na jakie rynki b dziemy dociera? za jak cen sprzedajemy? jakie b d sposoby promocji oraz jakie warunki b d towarzyszy y ofertom na rynku? Efektami dzia a promocyjnych samorz du miasta powinien by wzrost inwestycji w mie cie i przep ywów kapita ów, zmniejszanie bezrobocia, zwi kszenie efektywno ci pracy, nap yw nowych technologii oraz inwestycje w sferze turystyki. Na podstawie konkretnego planu promocji miasta opracowane zostaj szczegó owe projekty zawieraj ce cele i metody podejmowanych dzia a promocyjnych, koszty, terminy i osoby bezpo rednio odpowiedzialne za realizacj projektu. rodki na promocj gospodarcz (bud et promocyjny) stanowi cz bud etu miasta. Uzupe nienie bud etu promocyjnego mog stanowi rodki organizacji i agend pa stwowych, sponsorów instytucjonalnych oraz przedsi biorstw prywatnych. Komórka organizacyjna promocji gospodarczej w miar mo liwo ci powinna by wspomagana przez agencje reklamowe, 2 A. Szromnik, Marketing Terytorialny, Oficyna, Kraków 2002, s. 40. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

3 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 87 agencje promocyjne, agencje public relations, firmy konsultingowe. Dzia ania promocyjne miasta stanowi element tzw. marketingu non-profit, którego celem nie jest osi gni cie okre lonego zysku i bezpo redniego zwrotu z inwestycji, ale konkretne dzia ania inwestorów na danym terenie; powinny zatem zmierza w kierunku ustalonych zasad dzia a marketingowych uwzgl dniaj cych komunikowanie si z rynkiem inwestorów. Dzia ania marketingowe na poziomie miasta powinny stanowi system komunikacji marketingowej, na który sk ada si promocja gospodarcza oraz marketing spo eczny. Oznacza to proces komunikacji nie tylko w kierunku obecnych i potencjalnych inwestorów, ale równie w kierunku mieszka ców miasta, samorz du lokalnego i w adz pa stwowych, go ci zagranicznych, turystów, petentów (rysunek 1). MIESZKA CY GO CIE ZAGRANICZNI INWESTORZY MIASTO JAKO NADAWCA PRZEKAZU URZ DY PA STWOWE TURY CI GMINA PETENCI Rys. 1. Struktura komunikacji Fig. 1. Communication structure ród o: Raport z za o enia i metodologii promocji, Urz d Miasta w Ostro ce, Ostro ka 2007, s Source: Report by design and methodology of promotion, Municipal Office in Ostro ka, Ostro ka 2007, p Geneza marketingu terytorialnego Opinie i postawy mieszka ców, stanowi cych najwa niejsz grup u ytkowników miasta czy te gminy, s niew tpliwie decyduj ce dla wyznaczania celów i zada dzia alno ci w adz samorz dowych, ale warte uwzgl dnienia s równie pogl dy i interesy pozosta ych podmiotów wspó tworz cych realia lokalne. Okre laj c mo liwo ci dzia ania gminy czy miasta, jako podstawowej jednostki organizacyjnej samorz du, przyj ta zosta a zasada kompetencji generalnej w zakresie spraw lokalnych, co oznacza, i do zakresu jej dzia ania nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze one ustawami na rzecz innych podmiotów w adzy 3. 3 M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s. 35. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

4 88 T. Nowogródzka W opinii mieszka ców w adze samorz dowe s jednak zobowi zane do rozwi zywania lokalnych problemów jako organ administracji publicznej. Obecnie dostrzega si pozytywne dzia ania wynikaj ce ze stosowania technik promocji; po wielu latach jej realizacji i sk adaj cych si na ni dzia a, ustawodawca dostrzeg ich znaczenie i w 2001 roku w czy je do zbioru rodzajów dzia alno ci, b d cych prawnie zaliczanych do kompetencji w adz miasta, co podnios o niew tpliwie rang tych dzia a. W opinii wielu ludzi zajmuj cych si promocj miasta (i wielu innych osób zainteresowanych dzia alno ci w adz samorz dowych), dzia ania promocyjne sta y si zadaniem w asnym miasta i musz by realizowane, a co si z tym wi e - musz równie znale si rodki na promocj miasta, która jest teraz obowi zkowa. W art. 18 p. 2 ustawy o samorz dzie gminnym okre lono mi dzy innymi, e do zada rady gminy nale y uchwalanie programów gospodarczych, co wyra a si np. podejmowaniem uchwa dotycz cych strategii rozwoju miasta; wytyczaj c kierunki rozwoju, determinuje si zakres dzia a koniecznych do zrealizowania przyj tych celów. Do zbioru tych zada nale y zwykle promocja ogólna, maj ca na celu propagowanie nakre lonego w strategicznych opracowaniach wizerunku gminy oraz promocja szczegó owa, której zadaniem jest przede wszystkim przekonanie o zaletach wybranej konkretnej oferty. Zawsze decyzje te s rezultatem przyj cia uchwa o realizacji konkretnych projektów, staj c si cz ci procesu wdra ania strategii rozwoju. Wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej pojawi y si nowe mo liwo ci pozyskiwania rodków na dzia alno promocyjn ; przyj to, e rodki te s cz ci realizacji ka dego z projektów. T drog miasto mo e pozyska potrzebne rodki na konkretne inwestycje, które wynikaj z przyj tej strategii rozwoju, tak wi c stanowi element tworzenia wizerunku miasta 4. Sukces dzia alno ci promocyjnej, mierzony zaspokojeniem potrzeb spo eczno ci lokalnej czy regionalnej, zawsze jest ci le zwi zany z faktycznymi realiami wspó pracy ró nych w adz, gdy jest rezultatem postrzegania wspólnego interesu w podnoszeniu atrakcyjno ci i konkurencyjno ci produktów zlokalizowanych na zarz dzanym obszarze. Koncepcja marketingu terytorialnego ma zadanie organizacyjne, które polega na okre leniu potrzeb i wymaga rynków docelowych oraz dostarczeniu po danego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny ni konkurencja, przy jednoczesnym zachowaniu lub podnoszeniu dobrobytu konsumenta i dobra ogólnospo ecznego. Do podmiotów marketingu terytorialnego zaliczamy: organy administracji samorz dowej, przedsi biorstwa komunalne, firmy prywatne dzia aj ce na zlecenia w adz samorz dowych, a tak e agencje i stowarzyszenia realizuj ce w imieniu w adz samorz dowych us ugi publiczne na rzecz mieszka ców. Marketing terytorialny polega na traktowaniu podmiotów jako specyficznych klientów, o których nale y zabiega. Z. Frankowski okre la marketing terytorialny jako pewien system aktywno ci samorz du lokalnego, który umo liwia korzystn wymian produktów w mie cie, jak równie w jej oto- 4 Ibidem s Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

5 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 89 czeniu, w celu zaspokojenia potrzeb mieszka ców 5, co przedstawiono na rysunku 2. ROZPOZNA PRZYGOTOW A potrzeby mieszka ców odpowiedni ofert MARKETING SKOORDYNOW A dzia ania pracowników administracji, s u b finansowych DOSTARCZY OSI GN CEL satysfakcji mieszka com rozwój miasta Rys. 2. Istota marketingu terytorialnego Fig. 2. Essence of regional marketing ród o: A. Wi niewski, Marketing, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 11. Source: A. Wi niewski, Marketing, School and Padagogic Publishing Company, Warsaw 2005, p. 11. Produkt i jego promocja w marketingu terytorialnym Do wiadczenia wielu podmiotów marketingu komercyjnego wzbogacone ocenami dotychczasowego wykorzystania instrumentów marketingowych przez jednostki osadnicze wskazuj, e u ytecznymi narz dziami stymulowania zachowa interesantów mog by odpowiednio przystosowane rodki wchodz ce w sk ad koncepcji 4P (product produkt, price cena, place dystrybucja, promotion promocja), zwi zane z kompozycj marketingowych cech oferowanego produktu, warunkami kszta towania cenowych warunków transakcji, miejscem, form i czasem oferowania produktu oraz formami i rodkami promocji. Jednostki samorz du terytorialnego mog wykorzystywa narz dzia zwi zane z 4P, jednak w tym przypadku wyst puj pewne ograniczenia w ich stosowaniu; w szczególno ci koncepcja jest skierowana do podmiotów oferuj cych dobra materialne, dotyczy jednostek zorientowanych na zysk, zak ada, e w ofercie znajduje si jednorodny typ produktu, przewiduje jednostronny typ powi za informacyjno-promocyjnych z rynkiem, a tak e uwzgl dnia punkt widzenia oferenta, a nie klienta (u ytkownika) 6. W zwi zku z tym rozszerzono koncepcj 4P na 7P. Koncepcja marketingu mix w us ugach w formule 7P zak ada nowe, w a ciwe wy cznie dla us ug trzy obszary dzia a marketingowych, nazwanych odpowiednio w j zyku angielskim people (ludzie/pracownicy/personel), physical evidence (cechy fizyczne lub rodowisko materialne) i process (proces lub procedura wiadczenia us ug). Oznacza to, e zdaniem wymienionych autorów ca okszta t 5 Z. Frankowski, Dzia alno marketingowa gmin, Wy sza Szko a Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów 2000, s Ibidem, s. 71. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

6 90 T. Nowogródzka wiadomych i celowych operacji marketingowych realizowanych przez jednostki terytorialne sprowadzi mo na odpowiednio do kszta towania marketingowych cech elementów infrastruktury miejskiej, przygotowania poprzez w a ciwe procedury rekrutacyjne, szkoleniowe, motywacyjne i informacyjne personelu samorz dowego i komunalnego oraz samych mieszka ców do komunikowania si z go mi i do ich obs ugi, organizowania jednorazowych i cyklicznych wydarze oraz imprez masowych o charakterze kulturalnym, sportowym, artystycznym, handlowym, turystycznym, stanowi cych g ówny sk adnik atrakcji zorientowanych na mieszka ców i go ci, kszta towania pozytywnego, wyra nego i trwa ego image jednostki terytorialnej poprzez szerok i zintegrowan dzia alno informacyjno-propagandow 7. Inne spojrzenie na struktur kompozycji instrumentów marketingu terytorialnego zosta o przedstawione w pracy V. Girard, która wykorzystuj c koncepcje innych specjalistów zaproponowa a, aby terytorialny marketing mix rozpatrywa w dwóch uj ciach: jako mix organizacyjny, który odnosi si do spo eczno ci lokalnej, i mix terytorialny, odnosz cy si do danego terytorium (tabela 1). Tabela 1. Mix terytorialny Table 1. Mix regional Elementy Organiczne Ekonomiczne Geograficzne Symboliczne Zmienne Historia danego terytorium: ród a zatrudnienia, rola, jak dane terytorium odgrywa o w historii. Kultura terytorium: tradycja rozwoju w przesz o ci, wybrane ród a rozwoju, zwyczaje, religie, ludno miejska. Stopie zorganizowania danego terytorium: rola terytorium w danym regionie, departamencie, s siednie miasta, lokalizacja us ug publicznych, rola organizacji politycznych. Analiza historyczna dzia a gospodarczych, które dominowa y na danym terenie, np.: przemys wydobywczy, tekstylny, obecno znacznych fortun przemys owych. Diagnoza obecnej sytuacji ekonomicznej. Wp yw elementów geograficznych (np. ukszta towania terenu, jego struktury geologicznej, klimatu, sieci hydraulicznej) na: to samo mieszka ców (kierunek przemieszcze mieszka ców, relacje mi dzy mieszka cami danego terenu, obecno mikroterytoriów), lokalizacj dzia a ekonomicznych (struktura drogowa, struktura kolejowa, po czenia lotnicze. To samo wizualna danego terytorium, np.: - pejza e, obecno lasów, gór, jezior, rzek, ska, parków w centrach miasta, itd. - architektura dawna i nowa: obecno przedsi biorstw, pa aców, ko cio- ów, do du ych zespo ów architektury, du ych zespo ów urbanistycznych, typowe style architektoniczne. ród o: A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2007, s. 76. Source: A. Szromnik, Territorial Marketing, Publishing House, Cracow 2007, p. 76. W wietle dotychczasowych bada mo na przyj, e terytorialny marketing mix w wariancie ogólnym i wariantach sektorowych zawsze powi- 7 Z. Frankowski, Dzia alno marketingowa gmin, Wy sza Szko a Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów 2000, s. 76. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

7 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 91 nien uwzgl dni ofert terytorialn, charakteryzowan przez sta e i zmienne cechy terytorium, wyra aj ce jego parametry organiczne (historia, kultura, organizacja wewn trzna), ekonomiczne, geograficzne i symboliczne, warunki udost pnienia oferty zainteresowanym grupom osób i instytucji, b d ce dla nich specyficznymi kosztami korzystania, uczestnictwa, pobytu czy konsumpcji produktu terytorialnego 8. Kompozycja instrumentów marketingowych miast (gmin) i regionów, czyli terytorialny marketing mix, obejmuje cztery warianty (w wariancie podstawowym) lub siedem (w wariancie rozwini tym) grup przedsi wzi. Odpowiednio sprowadzi mo na j do opisanej wcze niej symboliki 4P i 7P. Podstawowy zestaw dzia a marketingowych jest spójnym i zrównowa onym programem zwi zanym z kszta towaniem marketingowej koncepcji produktu terytorialnego, cenowo-kosztowych warunków atrakcyjno ci inwestycyjnej miasta (cena), sieci przekazu ofert i miejsc kontaktowania si z potencjalnymi inwestorami (dystrybucja) oraz procesów komunikacji marketingowej (promocja) 9. Produkt miasta jest w pierwszej fazie dzia a promocyjnych nieuporz dkowanym zbiorem udogodnie i korzy ci, jakie mog sta si udzia em ka dego, czyja dzia alno zgodna jest z za o eniami strategii rozwoju lokalnego; staje si on ofert prezentowan w ród mieszka ców. Nabiera nast pnie kszta tu i formy, jaka przyj ta jest i wymagana na rynku ofert miast, staj c si w tym momencie towarem, wraz z wszystkimi konsekwencjami u ycia tego poj cia. Kolejne dzia ania, maj ce na celu wytworzenie przedmiotu promocji miasta, przedstawiono na rysunku 3. kryterium wyboru: mog generowa korzy ci kryterium wyboru: polityka promnocji, cele podmiotów promocji kryterium przekszta ce : skierowana na rynek, ma cechy przekazu promocyjnego Cechy miasta Zbiór zalet miasta Oferta promocyjna Towar na rynku ofert miejskich Rys. 3. Kszta towanie przedmiotu promocji miasta Fig. 3. Forming the municipal targets of promotion ród o: M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s. 29. Source: M. Czornik, Promotion of the City, University of Economics in Katowice, Katowice 2005, p A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna, Kraków 2007, s M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

8 92 T. Nowogródzka Produkt miasta postrzegany jest na dwóch p aszczyznach: miasto jako ca o megaprodukt oraz zbiór z o onych produktów miejskich. Miasto jako megaprodukt to wzajemnie powi zana i ustrukturalizowana forma produktów materialnych i niematerialnych, dost pnych w mie cie dla ró nych jego u ytkowników. Sk adnikami s klimat kulturowy, klimat przedsi biorczo ci, image miasta, infrastruktura, dobra, us ugi wiadczone poprzez szko y, placówki s u by zdrowia, placówki opieku czo-wychowawcze. Ale miasto to tak e ludzie mieszka cy, tury ci i inwestorzy. Z megaproduktem miasta zwi zany jest efekt synergiczny, jest to powstaj ca w procesie interakcji dodana warto w stosunku do elementów sk adowych, która obni a koszt dzia ania podmiotów w wyniku koncentracji ludzi, kapita u, zasobów i interakcji mi dzy nimi. Ze wzgl du na sw z o ono promocja megaproduktu nie jest atwym zadaniem. Wymaga wiedzy i do wiadczenia osób, które zajmuj si budowaniem strategii promocji miasta. Zarz dzanie marketingowe jest bardzo skomplikowane, a efekty dzia a widoczne s dopiero w d ugim horyzoncie czasu. Procesy, jakie zachodz mi dzy odbiorcami megaprotuktu a jego dostawcami, zwrotem kosztów, rozwojem miasta i wzrostem dobrobytu mieszka ców, maj charakter po redni, z o ony, wielow tkowy i roz o ony w czasie. Promuj c miasto wywo ujemy w odbiorcach pozytywne lub negatywne skojarzenia, które kszta tuj image miasta. Image to zapisana w kulturze, stereotypowa wiedza i percepcja danego podmiotu 10. Od tego zale y jej rozwój i wzrost; pozytywny wizerunek zach ca inwestorów do lokowania kapita u w danym mie cie, przyci ga turystów i sprawia, e równie mieszka com yje si bardziej dostatnio. Z. Frankowski okre la produkty miasta jako dobra materialne i niematerialne, zwi zane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta (np. walory rodowiska przyrodniczego, nieruchomo ci, us ugi komunalne, itp.). Jak pisze T. Markowski, nale y je traktowa jako produkty z o one komplementarne. Miasto, kieruj c swoje produkty do inwestorów, obok np. terenów inwestycyjnych oferuje równie otaczaj c infrastruktur 11. Produkty miejskie ulegaj powolnym zmianom, dlatego trudno kszta towa je tak, aby jak najlepiej odpowiada y potencjalnym klientom. Z tego wzgl du wa ne jest budowanie pozytywnego wizerunku miasta. To w du ej mierze wp ywa na decyzje inwestorów, dotycz ce lokowania kapita u w danym miejscu. Je eli klimat miasta jest korzystny, w adze lokalne ch tnie wspó pracuj z nowymi przedsi biorcami, zapewniaj im ulgi i doradztwo. Tak definiowany zbiór korzy ci i udogodnie, jakie s dost pne mieszka com i przyjezdnym na terenie miasta, w momencie skierowania ich na rynek w formie oferty, podporz dkowany by musi panuj cym prawom, co oznacza, i musi mie cen, czyli warto rynkow. Promocja jako instrument marketingu terytorialnego s u y do komunikowania si organizacji z jej rynkowym otoczeniem, wykorzystywana jest w celu udzielania informacji, namowy lub przypomnienia, a dotyczy us ugi, 10 A. Szromnik, op. cit., s T. Markowski, Zarz dzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

9 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 93 osoby wykonawcy lub organizacji. Polega na informowaniu klientów o ofercie miasta, dzi ki niej przedstawia si walory danego miejsca zarówno w ród klientów wewn trznych, jak i zewn trznych. Ze wzgl du na z o ono produktów miejskich ich promowanie jest jednym z trudniejszych zada, jakie stoi przed w adzami samorz du. W sk ad elementów promotion-mix wchodz równie : reklama, public relations, publicity, promocja sprzeda y i sprzeda osobista. Niektóre z tych elementów ze wzgl du na specyfik miasta, maj wi ksze zastosowanie, a inne s tylko pewnym uzupe nieniem. Poza tym ka dy z tych czynników posiada wiele instrumentów, którymi mo e oddzia ywa na rynek. Promocja miasta stanowi jeden z rodzajów miejskich dzia a marketingowych. Produktem jest w tym przypadku oferta stworzona z dost pnych i mo liwych do zaoferowania zasobów miasta. Zdaniem M. Czornik, celem promocji jest w tym przypadku informowanie i przekonywanie o zaletach lokalnych oraz okre lanie, jakich klientów poszukuj liderzy rozwoju miasta; stanowi ona system komunikacji podmiotów promocji z aktualnymi u ytkownikami i potencjalnymi nabywcami zasobów miasta. Sposób obs ugi w urz dach, nastawienie urz dników, funkcjonowanie urz dów, wszystko to wp ywa na wizerunek, jaki miasto buduje w ród inwestorów i innych klientów. Szybko pracy, profesjonalizm, uprzejmo, ch pomocy w za atwianiu ró nych spraw przez osoby zatrudnione w urz dach maj du y wp yw na decyzje inwestorów zwi zane z lokowaniem kapita u w danym miejscu; wp yw na to ma równie ogólne nastawienie spo eczne do inwestorów, nastawienie w adz samorz dowych i uk ad polityczny miasta te wszystkie elementy sk adaj si na klimat proinwestycyjny i s u temu, aby zapewni inwestorom szczegó owe informacje o wszelkich udogodnieniach i problemach zwi zanych z dzia alno ci na danym terenie. Nale y pami ta, e inwestor anga uje w za o enie dzia alno ci na nowym terenie du y kapita i im wi cej posiada o nim informacji, tym mniejsze mo e ponie ryzyko i tym mniejsza jest jego niepewno, co mo e sprawi, e ch tniej zainwestuje. Dzia ania marketingowe przynosz miastu zysk, którym jest rozwój lokalny, wzrost dobrobytu mieszka ców, nap yw kapita u. Dlatego warto, aby w adze mia y wiadomo, jak wiele dobrego przynosi stosowanie koncepcji marketingowej w zarz dzaniu miastem i aby j stosowa y. Aby skutecznie dociera do odbiorcy, nale y w a ciwie przygotowa strategi promocyjn miasta, która powinna zawiera ocen obecnej sytuacji miasta, okre lenie celów promocji i adresatów, do których promocja ma dociera 12. Powinna tak e okre la sta e elementy promocji, tak aby promocja danej miejscowo ci odró nia a si od innych; powinna ujmowa wybór formy promocji, ustala intensywno ci oddzia ywania promocji w czasie, okre la wielko wydatków na promocj oraz ocenia skutki promocji. 12 M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s. 48. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

10 94 T. Nowogródzka Cena i dystrybucja w marketingu terytorialnym Cena nale y do tych instrumentów marketingowego oddzia ywania na klienta, które ci le powi zane s z cechami produktu, w tym szczególnie z jako ci. Traktuj c miasto jako zbiór fizycznych obiektów, mo na wyznaczy ich cen i sprzeda. Na cen produktów miejskich wp ywa nie tylko ich warto fizyczna, ale równie dodatkowe czynniki. Bior c pod uwag nieruchomo, na jej cen wp ywaj równie korzy ci lokalizacyjne, image miasta i inne niewymierne elementy. Ceny dóbr miejskich wynikaj z ró nych, cz sto z o- onych przes anek, jak na przyk ad cele polityczne, spo eczne, preferencyjne samorz dów, zwi zane z przyci ganiem odpowiednich inwestycji. Poziom cen na produkty miasta jest okre lany przez w adze miasta, które d do zró nicowania kosztów dzia alno ci na jego terenie dla inwestorów z zewn trz, mniej lub bardziej po danych. Na ceny te mog wp ywa ulgi podatkowe oraz pewne formy subwencji bezpo rednich lub po rednich. Miasto jako ca o jest swoist korporacj publiczn, z o on z w a cicieli prywatnych i podmiotów publicznych, tworz cych produkty o charakterze publicznym, z których wszyscy korzystaj ; dlatego te miasto jako dobro publiczne nie mo e by przedmiotem transakcji rynkowych 13. Ostatnim z opisywanych w publikacji narz dziem marketingu mix jest dystrybucja. Jest ona zbiorem dzia a i decyzji zwi zanych z udost pnieniem wytworzonego produktu w miejscu i czasie odpowiadaj cym potrzebom nabywców. Na dystrybucj sk adaj si : kupowanie, sprzedawanie, transport, kredyt, podejmowanie ryzyka. Zwi zana jest ona z przemieszczeniem produktów przez sie transportow i system komunikacyjny. Wa ne jest dla rozwoju miasta posiadanie jak najlepszej sieci transportowej; zach ca to inwestorów do zak adania dzia alno ci, gdy u atwia to prac funkcjonuj cym podmiotom 14. W przypadku oferty kierowanej do inwestorów miasto powinno zapewni (oprócz udogodnie komunikacyjnych) równie sprawn obs ug w urz dach administracji publicznej. Wygoda nabycia dóbr miejskich (dystrybucja) zale na jest w du ej mierze od obs ugi pracowników urz dów i z o- ono ci procedur, przez które musi przej inwestor, aby dany produkt naby. Je eli przedmiotem transakcji rynkowej jest na przyk ad nieruchomo gruntowa, to o sprawno ci systemu dystrybucji b dzie wiadczy nie tylko stopie rozwini cia w jej pobli u sieci transportowej, ale tak e ca y proces urz dowy, pozwalaj cy przenie w asno na klienta. Charakterystyka, po o enie oraz warunki gospodarcze Siedlec Siedlce to redniej wielko ci miasto we wschodniej cz ci Mazowsza. Atutem miasta jest po o enie przy mi dzynarodowym szlaku komunikacyjnym, cz cym wschód i zachód Europy. Od lat celem dzia a samorz do- 13 Ibidem, s Ibidem, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

11 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 95 wych w adz jest uczynienie Siedlec miastem przyjaznym dla mieszka ców, zarz dzanym w sposób nowoczesny i przejrzysty. Istotne znaczenie dla rozwoju miasta ma wspó praca z zagranic ; zagranicznymi parterami Siedlec s samorz dy Unii Europejskiej oraz pa stw po o onych za wschodni granic. Teren obecnego powiatu siedleckiego, tak jak i miasto Siedlce, po o- ony jest we wschodniej cz ci województwa mazowieckiego, w podobnej odleg o ci od Warszawy i od przej cia granicznego w Brze ciu ok. 100 km. Obecnie krzy uj si tu bardzo wa ne szlaki komunikacji kolejowej w czterech kierunkach: Siedlce-Terespol-Brze -Moskwa, Siedlce-Warszawa- -Berlin, Siedlce-Ma kinia-olsztyn-gdynia, Siedlce- uków-lublin. Ponadto miasto przecinaj cztery arterie ko owe; jedn z nich jest trasa mi dzynarodowa E30, cz ca wschód i zachód Polski i Europy. Siedlce zajmuj powierzchni 32 km Siedlce s o rodkiem przemys u metalowego, samochodowego i dziewiarskiego. Wiele przedsi biorstw zajmuje si przetwórstwem rolno- -spo ywczym. W mie cie dzia a równie wiele przedsi biorstw budowlanych. Po okresie intensywnego rozwoju Siedlec w latach 70. nast pi a prywatyzacja du ych zak adów pracy oraz powstanie wielu ma ych i rednich firm. Swoje zak ady maj w Siedlcach licz ce si firmy zagraniczne: ameryka ski producent pasz Cargill, korea ska firma Kwangjin, która jest dostawc dla koncernu Daewoo, polsko-ameryka ska spó ka Valmont Polska, producent s upów i masztów o wietleniowych nowej generacji, niemiecki Baumann Mostostal, produkuj cy rusztowania budowlane, ameryka ski koncern paliwowy Texaco i in. Dzia ania biznesu wspiera Podlaska Izba Przemys owo-handlowa oraz inne bran e samorz du gospodarczego. W ród zarejestrowanych przedsi biorstw dominuj c grup stanowi zak ady osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz. Na terenie miasta Siedlec dzia aj przedsi biorstwa u yteczno ci publicznej, w których udzia y posiada miasto Siedlce; s to: Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach Sp. z o.o, Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z.o.o, Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacji Sp. z o.o., Zak ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Miasto Siedlce posiada 98 ha zinwentaryzowanych terenów zielonych, z czego 13 ha stanowi ziele uliczna, pozosta e tereny s to obiekty o charakterze spacerowo-wypoczynkowym, do których nale : zabytkowy park miejski z amfiteatrem, park przy MKS POGO, stadion przy ul. Wojskowej, zalew, skwery i ziele ce. Miasto Siedlce prowadzi 43 o wiatowe jednostki organizacyjne, w tym: przedszkola, szko y podstawowe, gimnazjalne, placówki o wiatowo- -wychowacze, placówki kszta cenia pedagogicznego, poradni psychologiczno-pedagogiczn oraz placówk doskonalenia nauczycieli. Integraln cz ci narodowego systemu edukacji i nauki jest Akademia Podlaska w Siedlcach. Zosta a utworzona ustaw z dnia 10 kwietnia 15 C. Ostas, Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddzia Podlasie w Siedlcach, Siedlce 2007, s. 18. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

12 96 T. Nowogródzka 1999 r. o przekszta ceniu Wy szej Szko y Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w Akademi Podlask (Dz.U. Nr 45, poz. 438). Struktur organizacyjn Akademii tworz cztery wydzia y: Humanistyczny, Nauk cis ych, Przyrodniczy i Zarz dzania. W strukturze funkcjonuj równie jednostki mi dzywydzia owe: Studium J zyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, O rodek Je dziecki oraz ogólnouczelniane: Archiwum Uczelniane, Biblioteka G ówna, Biuro Promocji, Centrum Kszta cenia i Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, Rolnicza Stacja Do wiadczalna, serwis aparatury naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo. Akademia ma podpisane umowy o wspó pracy z wieloma uczelniami w Europie i Ameryce. Bierze udzia w mi dzynarodowych programach edukacyjnych, jak Sokrates-Erazmus i Leonardo da Vinci. Akademia jest organizatorem wielu sesji i konferencji naukowych o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej publikuje ka dego roku oko o 85 tytu ów ksi ek; jest to przede wszystkim literatura naukowa i dydaktyczna. Od 1999 roku funkcjonuje równie Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Siedlcach, za o ona przez Instytut Rozwoju Gospodarczego. Siedlce s znacz cym o rodkiem kulturalnym wschodniej cz ci województwa mazowieckiego. Dzia alno kulturaln w mie cie prowadzi szereg samorz dowych instytucji kultury, organizacji pozarz dowych i osób fizycznych. Samorz dow instytucj kultury jest Miejski O rodek Kultury. Do priorytetowych zada o rodka nale y tworzenie, rozwijanie, kultywowanie i prezentowanie amatorskiego ruchu oraz upowszechnianie dorobku poszczególnych dziedzin ycia kulturalnego. Równie samorz dow instytucj kultury jest Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, którego podstawowym celem jest prowadzenie dzia alno ci artystycznej, polegaj cej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Od wielu lat Centrum Kultury i Sztuki jest jedn z placówek, które w skali krajowej najbardziej dbaj o ochron, piel gnacj i popularyzacj dziedzictwa kulturowego regionu. Znacz cy udzia w yciu kulturalnym miasta ma Miejska Biblioteka Publiczna, b d ca najwi ksz bibliotek publiczn w Siedlcach i regionie, dzia aj c od 1919 roku. Nast pn jednostk organizacyjn Samorz du Województwa Mazowieckiego jest Muzeum Regionalne w Siedlcach. Muzeum gromadzi obiekty z zakresu archeologii, historii, etnografii, sztuki i fotografii archiwalnej. Gromadzone s w nim: pejza i portret polski z XIX i XX wieku oraz dzie a artystów zawi zanych z Siedlcami i okolic, kolekcje Ma gorzaty ady- -Maci gowej, Micha a Boruci skiego, Ireny i Joanny Karpi skich, Kazimierza Szwainowskiego i in. W Siedlcach ma swoj siedzib Archiwum Pa stwowe, które jest urz dem administracji rz dowej specjalnej. G ównym jego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udost pnianie akt instytucjom i osobom prywatnym dla potrzeb nauki, kultury i gospodarki oraz dla celów w asnych osobom fizycznym. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

13 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 97 Placówk muzyczn kszta tuj c m odzie na poziomie rednim muzycznym jest Zespó Szkó Muzycznych; jest to obiekt nowoczesny, zbudowany ze rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako jedna z nielicznych placówek w kraju dostosowana jest do potrzeb kszta cenia dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. Sukcesy uczniów znane s w rodowisku muzycznym w kraju i regionie. Od wielu lat ZSM jest organizatorem wielu spotka muzycznych, maj cych na celu szerokie oddzia ywanie na mieszka ców naszego regionu. S to koncerty, recitale, audycje uczniowskie, popisy. Wiod c instytucj kultury w powiecie siedleckim jest Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. Pe ni on rol powiatowego centrum edukacji kulturowej, historycznej i ekologicznej. W odpowiednio przystosowanym zespole dworsko-parkowym odbywaj si szkolenia, konferencje, wystawy malarskie i rze biarskie, spotkania z literatur, oper i operetk, konkursy recytatorskie, wyst py chórów oraz wystawy malarzy, rze biarzy, muzyków, tancerzy i literatów 16. Zastosowanie narz dzi promocji w Urz dzie Miasta Siedlce Pozytywny wizerunek miasta, informowanie i wyja nianie dzia a samorz du, kszta towanie sprzyjaj cych warunków dla rozwoju przedsi biorczo ci to podstawowe cele dzia a promocyjnych, podejmowanych przez w adze miasta. Dzia ania maj charakter ci g y i obejmuj takie rodki przekazu, jak: imprezy o ró norodnym charakterze, wydawnictwa i publikacje, serwisy internetowe, telewizja, radio oraz prasa. Promocja miasta odbywa si na wielu p aszczyznach. Oprócz podejmowanych dzia a bezpo rednich w adze miasta wspieraj inicjatywy innych podmiotów, które d do poprawy wizerunku miasta. Promocja Siedlec polega na organizacji imprez targowo-wystawienniczych, kulturowych i sportowych oraz jest wynikiem dzia alno ci znanych osób zwi zanych z Siedlcami. Oprócz dzia a prowadzonych we w asnym zakresie Siedlce staraj si zainteresowa promocj miasta ró ne organizacje. Celem tych poczyna jest o ywienie gospodarcze, wymiana informacji, nawi zywanie ró nych kontaktów. Miasto prowadzi wspó prac z wieloma organizacjami pozarz dowymi i instytucjami, jest otwarte na wszelkie ciekawe propozycje i pomys y oraz ch tnie w cza si w organizacj imprez i wydarze promocyjnych. Na mocy ustawy o dost pie do informacji publicznej miasto ma obowi zek prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Pe ny dost p do informacji o pracy publicznej zapewnia strona Od 2004 r. w Urz dzie Miasta Siedlec zosta o uruchomione Biuro Obs ugi Interesanta, tak by mieszka cy mogli sprawy urz dowe za atwi szybciej i przyjemniej. Miasto wydaje bezp atny biuletyn Kurier Siedlecki, w którym publikowane s relacje z wydarze z miasta Siedlec oraz informacje o pracy organów i instytucji samorz dowych. Ponadto Kurier poprzez swoj formu bezp atnego informatora realizuje zasad jawno ci ycia publicznego, dzi ki zapewnieniu obywatelom 16 C. Ostas, Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddzia Podlasie w Siedlcach, Siedlce 2007, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

14 98 T. Nowogródzka miasta szerokiego dost pu do informacji odnosz cych si do decyzji i wydarze, które w sposób bezpo redni lub po redni ich dotycz. Miasto Siedlce uczestniczy o lub by o wspó organizatorem wielu imprez promocyjnych. Do najwa niejszych nale : targi EXPO Real 2003 w Monachium, w których uczestnictwo s u y o g ównie promocji inwestycyjnej miasta: promowaniu nieruchomo ci, pozyskiwaniu kontaktów ze rodowiskiem inwestorów. Celem targów we w oskim mie cie Pescantina by a promocja siedleckich przedsi biorstw, za Mi dzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym promuj nie tylko rolnictwo, ale tak e inne podmioty i firmy z Siedlec i okolicznych miejscowo ci. Mi dzynarodowy Wy cig Kolarski Dooko a Mazowsza, Idea Mazovia Tour - to kolejna impreza promocyjna; organizowane od wielu lat etapy wy- cigu kolarskiego s doskona okazj do promocji miasta w ród mi o ników tej dyscypliny sportu. Dzie Papieski organizowany jest corocznie od 2002 r. W ramach obchodów Ojcu Janowi Paw owi II po wi conych jest wiele wydarze, koncertów oraz uroczysto ci. Sylwester na placu Sikorskiego jest imprez o kilkuletniej tradycji, organizowan w centrum miasta, za Dni Siedlec to najwa niejsza coroczna impreza promocyjna; poprzez swój rozmach organizacyjny, poziom artystyczny i atrakcyjno programu s u y w du ej mierze promocji miasta. Obchody Dni Siedlec uwzgl dnia y tradycyjne elementy, takie jak: wyst py gwiazd estrady, pokazy sztucznych ogni, parad szkó, koncerty zespo ów, jak i nowe przedsi biorstwa. Jedn z idei, jaka przy wieca organizacji Dni Siedlec, jest prezentacja osi gni w dziedzinie kultury, artystycznych oraz sportowych mieszka ców miasta. Miasto by o równie promowane poprzez wydawnictwa, które ukazywa y si w formie albumów, folderów oraz informatorów; adresatami byli mieszka cy miasta, inwestorzy, go cie odwiedzaj cy miasto. Do najwa niejszych ofert wydawniczych zalicza si kolejne edycje albumu Siedlce - w którym na zamieszczonych fotografiach prezentowana jest architektura oraz wydarzenia i wa ne uroczysto ci siedleckie. Ponadto s wydawane coroczne kalendarze, poradnik dla przedsi biorców oraz Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy - to informator bud etowy dla mieszka ców Siedlec, zawieraj cy informacje o dochodach i wydatkach Siedlec. Miasto Siedlce by o promowane na amach magazynów i czasopism o du ej grupie odbiorców, wydawanych przez markowe wydawnictwa ogólnopolskie. Nale do nich: Panorama Polskich Miast, Gazeta Wyborcza, ycie Warszawy, Mazowiecka Gospodarka, Wiadomo ci Turystyczne wydanie zagraniczne na Skandynawi oraz targi ITB Berlin, Murator, Welcome to Warsaw, Polish Business Magazine. Niepowtarzaln okazj do promocji Siedlec sta o si udost pnienie dla zwiedzaj cych obrazu Ekstaza w. Franciszka, jedynego w Polsce dzie a malarza El Greco. Obraz znajduje si w siedleckim Muzeum Diecezjalnym. W porozumieniu z muzeum miasto podj o szereg dzia a promocyjnych, wykona o baner oraz siatki reklamowe, przedstawiaj ce obraz (zosta y one rozwieszone Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

15 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 99 w centrum miasta), opracowano kalandrze. Obraz zosta wykorzystany do szeregu publikacji na rynek polski oraz mi dzynarodowy. W celu sprawnej obs ugi interesantów utworzono Biuro Obs ugi Interesanta w Urz dzie Miasta w Siedlcach (BIO). Interesanci otrzymuj informacje, jak za atwia sprawy, karty informacyjne oraz formularze wniosków, niezb dne do za atwienia tych e spraw. W BIO uruchomiony zosta punkt informacyjny, w którym udziela si zainteresowanym wst pnych informacji, dotycz cych mo liwo ci za atwiania spraw w urz dzie 17. Podsumowanie Promocja jest form spo ecznej komunikacji w niezwykle wa nej dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami ludzkiej pomys owo ci, przedsi biorczo ci, aktywno ci i gospodarno ci 18. Znaczenie promocji w ci gu ostatnich lat wzrasta. W ramach silnej oraz ci gle wzrastaj cej konkurencji, promocja jest tym elementem marketingu mix, który w najwi kszym stopniu decyduje o sukcesie. Misj siedleckiego samorz du lokalnego jest zapewnienie jak najlepszych warunków do d ugofalowego, zrównowa onego rozwoju opartego na wiedzy (GOW), nowoczesnych technologiach, przedsi biorczo ci, umo liwiaj cego wzrost zatrudnienia i popraw warunków ycia mieszka ców z zachowaniem warto ci kulturowych i rodowiska naturalnego. Wizj miasta Siedlce jest: Siedlce stolic subregionu, miastem dynamicznego rozwoju w harmonii z otoczeniem. Aktywna polityka w adz miasta, promocja lokalnej gospodarki i firm na forum krajowym i mi dzynarodowym oraz transfer nowych technologii i rozwi za to podstawy tworzenia przez miasto sprzyjaj cych warunków dla rozwoju przedsi biorstw, inwestycji krajowych i zagranicznych. Aspiracj mieszka ców i lokalnych w adz jest utrzymanie roli Siedlec jako regionalnego centrum us ugowo-administracyjnego i edukacyjnego dla wschodniego Mazowsza. Po o enie na terenach o charakterze rolniczym implikuje wiadczenie szeroko rozumianych us ug dla rolnictwa. Siedlce, jako o rodek edukacyjny, tworz warunki sprzyjaj ce powstawaniu instytucji opracowuj cych i wprowadzaj cych nowe technologie w rolnictwie. Dwie wy sze uczelnie: Akademia Podlaska i filia Wy szej Szko y Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku, umo liwiaj zdobycie wy szego wykszta cenia i sta e podnoszenie kwalifikacji. Podlaska Szko a Artystyczna, Szko a Muzyczna, liczne kluby i o rodki stwarzaj mo liwo ci rozwijania zdolno ci i zainteresowa. W ci gu ostatniego dziesi ciolecia Siedlce nawi za y wiele kontaktów z krajami Unii Europejskiej (Niemcy, W ochy, Szwecja, Dania) oraz by ymi pa stwami bloku wschodniego (Litwa, Ukraina, S owacja, Rosja, Bia oru ). 17 G. Wielik, Raport, Wyd. Urz d Miasta Siedlce 2006, s. 77, T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Wyd. A.W. Placet, Warszawa 1999, s. 17. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

16 100 T. Nowogródzka W ramach wspó pracy organizowane s obozy j zykowe, imprezy sportowe, kulturowe i gospodarcze. Organizowanych jest wiele imprez promocyjnych, targi, serwisy internetowe, s wydawane gazety regionalne. Analiza dzia a i narz dzi promocyjnych, wykorzystywanych przez Urz d Miasta Siedlce pozwala na stwierdzenie, e opisane w publikacji narz dzia promocji Siedlec s skutecznymi instrumentami, zapewniaj cymi rozwój miasta i regionu, jak te wp ywaj cymi na ich konkurencyjno. Literatura Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice Frankowski Z., Dzia alno marketingowa gmin, Wy sza Szko a Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów Markowski T., Zarz dzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa Ostas C., Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddzia Podlasie w Siedlcach, Siedlce Raport z za o enia i metodologii promocji, Urz d Miasta w Ostro ce, Ostro- ka Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna, Kraków Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r.

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROJEKT Program współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/ 92 /11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 URZĄD GMINY MIASTKOWO Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 Miastkowo 2013 Spis treści: 1. Wstęp.3 2. Metryka.4 4. Sieć szkół.5 5. Kadra Nauczycielska..6 6. Doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo