Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwag na istotn rol i znaczenie dzia a marketingowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem promocji w funkcjonowaniu i rozwoju miasta (na przyk adzie miasta Siedlce). Wyja niono genez oraz istot marketingu terytorialnego, jak równie mo liwo zastosowania w nim narz dzi marketingu mix (tzw. terytorialny marketing-mix). Przedstawione zosta o praktyczne zastosowanie narz dzi promocji w Urz dzie Miasta Siedlce. Na podstawie analizy literatury ród owej stwierdzono, e zastosowane narz dzia promocji miasta Siedlec s skutecznymi instrumentami, zapewniaj cymi rozwój miasta i regionu, jak te wp ywaj cymi na ich konkurencyjno. Abstract: In this elaboration a significant attention was focused on the importance of marketing activities with special reference to promotion in functioning and developing the city. The genesis and essence of regional marketing was explained. The possibility of using the mix marketing tools was also taken into consideration. The practical use of promotion tools was presented in the municipal office of Siedlce. Basing upon the sources of marketing literature analysis it was indicated that the promotion tools used in this analysis were effective instruments ensuring the development of town and region. They also have a considerable impact on competitiveness. Wprowadzenie S owo promocja pochodzi od aci skich wyrazów promotio i promovere, oznaczaj cych poparcie i prowadzenie naprzód. Promocj mo na okre li jako pozacenow form konkurencji. Synonimem s owa promocja jest okre lenie oddzia ywanie na rynek lub wp ywanie na nabywców (indywidualnych, jak równie instytucji pa stwowych) 1. Promocja w odniesieniu do jednostki samorz du terytorialnego ma wiele definicji. Wed ug jednej z nich definicji promocja (w aspekcie terytorialnym) jest procesem polegaj cym na wzajemnym oddzia ywaniu podmiotów zwi zanych z zasobami danego terenu w celu pobudzenia, wspierania i ini- 1 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998, s. 256.

2 86 T. Nowogródzka cjowania rozwoju spo eczno-gospodarczego jednostki terytorialnej; wzajemne oddzia ywanie polega na wywo ywaniu zmian zarówno w ilo ciowych, jak i jako ciowych cechach tych jednostek oraz postaw i zachowa ró nych grup spo ecznych potencjalnie zwi zanych z danym terenem. Promocja jest procesem komunikacji marketingowej zewn trznej i wewn trznej w celu osi gni cia okre lonych celów wynikaj cych z zamierze, planów i kierunków rozwoju gospodarczego. Mianem promocji gospodarczej okre la si dzia ania podejmowane przez samorz d, s u ce celom inwestowania w ró ne dziedziny gospodarki na swoim terytorium; stanowi ona niezb dny aspekt rozwoju miasta; obecnie jest niezb dna, wr cz obowi zkowa na tzw. rynku miast. Miasto jest specyficznym przedmiotem na rynku, poniewa najpierw powsta o (niejednokrotnie setki lat temu), a dopiero w warunkach gospodarki rynkowej znalaz o si na rynku. W rozwa aniach na temat promocji miasta wyst puje definicja poj cia miasta : jako jednostki osadniczej, powsta ej historycznie w wyniku skupiania si ludno ci, wyodr bnionej pod wzgl dem formalnoadministracyjnym, zorganizowanej na zasadzie samorz dowej, posiadaj cej swój bud et, charakteryzuj cej si nierolniczymi funkcjami oraz zwartymi i intensywnymi formami zabudowy, wyposa onej w urz dzenia infrastruktury i zmierzaj cej do optymalnego zaspokojenia potrzeb swoich mieszka ców. Miasta s jednym z najwa niejszych przejawów rozwoju cywilizacyjnego ludzko ci; stanowi charakterystyczn form wspó ycia spo ecznego, sfer oddzia ywa kulturowych, obejmuj c wiele dziedzin i maj c nierzadko cechy ponadnarodowe. W wymiarze ekonomicznym s najbardziej produktywnymi obszarami wiata; ka de miasto posiada swoj specyfik i odr bny charakter, wytworzony ze wzgl du na dominuj c tam dzia alno. Ofert miasta mo na potraktowa jak ka dy inny produkt na rynku, a jego cechy, stanowi ce profil, sk adaj si na jego unikatowy i indywidualny charakter 2. W procesie tworzenia strategii marketingowej miasta nale y zastanowi si nad odpowiedzi na kilka podstawowych pyta, np.: co oferujemy i komu? na jakie rynki b dziemy dociera? za jak cen sprzedajemy? jakie b d sposoby promocji oraz jakie warunki b d towarzyszy y ofertom na rynku? Efektami dzia a promocyjnych samorz du miasta powinien by wzrost inwestycji w mie cie i przep ywów kapita ów, zmniejszanie bezrobocia, zwi kszenie efektywno ci pracy, nap yw nowych technologii oraz inwestycje w sferze turystyki. Na podstawie konkretnego planu promocji miasta opracowane zostaj szczegó owe projekty zawieraj ce cele i metody podejmowanych dzia a promocyjnych, koszty, terminy i osoby bezpo rednio odpowiedzialne za realizacj projektu. rodki na promocj gospodarcz (bud et promocyjny) stanowi cz bud etu miasta. Uzupe nienie bud etu promocyjnego mog stanowi rodki organizacji i agend pa stwowych, sponsorów instytucjonalnych oraz przedsi biorstw prywatnych. Komórka organizacyjna promocji gospodarczej w miar mo liwo ci powinna by wspomagana przez agencje reklamowe, 2 A. Szromnik, Marketing Terytorialny, Oficyna, Kraków 2002, s. 40. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

3 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 87 agencje promocyjne, agencje public relations, firmy konsultingowe. Dzia ania promocyjne miasta stanowi element tzw. marketingu non-profit, którego celem nie jest osi gni cie okre lonego zysku i bezpo redniego zwrotu z inwestycji, ale konkretne dzia ania inwestorów na danym terenie; powinny zatem zmierza w kierunku ustalonych zasad dzia a marketingowych uwzgl dniaj cych komunikowanie si z rynkiem inwestorów. Dzia ania marketingowe na poziomie miasta powinny stanowi system komunikacji marketingowej, na który sk ada si promocja gospodarcza oraz marketing spo eczny. Oznacza to proces komunikacji nie tylko w kierunku obecnych i potencjalnych inwestorów, ale równie w kierunku mieszka ców miasta, samorz du lokalnego i w adz pa stwowych, go ci zagranicznych, turystów, petentów (rysunek 1). MIESZKA CY GO CIE ZAGRANICZNI INWESTORZY MIASTO JAKO NADAWCA PRZEKAZU URZ DY PA STWOWE TURY CI GMINA PETENCI Rys. 1. Struktura komunikacji Fig. 1. Communication structure ród o: Raport z za o enia i metodologii promocji, Urz d Miasta w Ostro ce, Ostro ka 2007, s Source: Report by design and methodology of promotion, Municipal Office in Ostro ka, Ostro ka 2007, p Geneza marketingu terytorialnego Opinie i postawy mieszka ców, stanowi cych najwa niejsz grup u ytkowników miasta czy te gminy, s niew tpliwie decyduj ce dla wyznaczania celów i zada dzia alno ci w adz samorz dowych, ale warte uwzgl dnienia s równie pogl dy i interesy pozosta ych podmiotów wspó tworz cych realia lokalne. Okre laj c mo liwo ci dzia ania gminy czy miasta, jako podstawowej jednostki organizacyjnej samorz du, przyj ta zosta a zasada kompetencji generalnej w zakresie spraw lokalnych, co oznacza, i do zakresu jej dzia ania nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze one ustawami na rzecz innych podmiotów w adzy 3. 3 M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s. 35. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

4 88 T. Nowogródzka W opinii mieszka ców w adze samorz dowe s jednak zobowi zane do rozwi zywania lokalnych problemów jako organ administracji publicznej. Obecnie dostrzega si pozytywne dzia ania wynikaj ce ze stosowania technik promocji; po wielu latach jej realizacji i sk adaj cych si na ni dzia a, ustawodawca dostrzeg ich znaczenie i w 2001 roku w czy je do zbioru rodzajów dzia alno ci, b d cych prawnie zaliczanych do kompetencji w adz miasta, co podnios o niew tpliwie rang tych dzia a. W opinii wielu ludzi zajmuj cych si promocj miasta (i wielu innych osób zainteresowanych dzia alno ci w adz samorz dowych), dzia ania promocyjne sta y si zadaniem w asnym miasta i musz by realizowane, a co si z tym wi e - musz równie znale si rodki na promocj miasta, która jest teraz obowi zkowa. W art. 18 p. 2 ustawy o samorz dzie gminnym okre lono mi dzy innymi, e do zada rady gminy nale y uchwalanie programów gospodarczych, co wyra a si np. podejmowaniem uchwa dotycz cych strategii rozwoju miasta; wytyczaj c kierunki rozwoju, determinuje si zakres dzia a koniecznych do zrealizowania przyj tych celów. Do zbioru tych zada nale y zwykle promocja ogólna, maj ca na celu propagowanie nakre lonego w strategicznych opracowaniach wizerunku gminy oraz promocja szczegó owa, której zadaniem jest przede wszystkim przekonanie o zaletach wybranej konkretnej oferty. Zawsze decyzje te s rezultatem przyj cia uchwa o realizacji konkretnych projektów, staj c si cz ci procesu wdra ania strategii rozwoju. Wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej pojawi y si nowe mo liwo ci pozyskiwania rodków na dzia alno promocyjn ; przyj to, e rodki te s cz ci realizacji ka dego z projektów. T drog miasto mo e pozyska potrzebne rodki na konkretne inwestycje, które wynikaj z przyj tej strategii rozwoju, tak wi c stanowi element tworzenia wizerunku miasta 4. Sukces dzia alno ci promocyjnej, mierzony zaspokojeniem potrzeb spo eczno ci lokalnej czy regionalnej, zawsze jest ci le zwi zany z faktycznymi realiami wspó pracy ró nych w adz, gdy jest rezultatem postrzegania wspólnego interesu w podnoszeniu atrakcyjno ci i konkurencyjno ci produktów zlokalizowanych na zarz dzanym obszarze. Koncepcja marketingu terytorialnego ma zadanie organizacyjne, które polega na okre leniu potrzeb i wymaga rynków docelowych oraz dostarczeniu po danego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny ni konkurencja, przy jednoczesnym zachowaniu lub podnoszeniu dobrobytu konsumenta i dobra ogólnospo ecznego. Do podmiotów marketingu terytorialnego zaliczamy: organy administracji samorz dowej, przedsi biorstwa komunalne, firmy prywatne dzia aj ce na zlecenia w adz samorz dowych, a tak e agencje i stowarzyszenia realizuj ce w imieniu w adz samorz dowych us ugi publiczne na rzecz mieszka ców. Marketing terytorialny polega na traktowaniu podmiotów jako specyficznych klientów, o których nale y zabiega. Z. Frankowski okre la marketing terytorialny jako pewien system aktywno ci samorz du lokalnego, który umo liwia korzystn wymian produktów w mie cie, jak równie w jej oto- 4 Ibidem s Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

5 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 89 czeniu, w celu zaspokojenia potrzeb mieszka ców 5, co przedstawiono na rysunku 2. ROZPOZNA PRZYGOTOW A potrzeby mieszka ców odpowiedni ofert MARKETING SKOORDYNOW A dzia ania pracowników administracji, s u b finansowych DOSTARCZY OSI GN CEL satysfakcji mieszka com rozwój miasta Rys. 2. Istota marketingu terytorialnego Fig. 2. Essence of regional marketing ród o: A. Wi niewski, Marketing, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 11. Source: A. Wi niewski, Marketing, School and Padagogic Publishing Company, Warsaw 2005, p. 11. Produkt i jego promocja w marketingu terytorialnym Do wiadczenia wielu podmiotów marketingu komercyjnego wzbogacone ocenami dotychczasowego wykorzystania instrumentów marketingowych przez jednostki osadnicze wskazuj, e u ytecznymi narz dziami stymulowania zachowa interesantów mog by odpowiednio przystosowane rodki wchodz ce w sk ad koncepcji 4P (product produkt, price cena, place dystrybucja, promotion promocja), zwi zane z kompozycj marketingowych cech oferowanego produktu, warunkami kszta towania cenowych warunków transakcji, miejscem, form i czasem oferowania produktu oraz formami i rodkami promocji. Jednostki samorz du terytorialnego mog wykorzystywa narz dzia zwi zane z 4P, jednak w tym przypadku wyst puj pewne ograniczenia w ich stosowaniu; w szczególno ci koncepcja jest skierowana do podmiotów oferuj cych dobra materialne, dotyczy jednostek zorientowanych na zysk, zak ada, e w ofercie znajduje si jednorodny typ produktu, przewiduje jednostronny typ powi za informacyjno-promocyjnych z rynkiem, a tak e uwzgl dnia punkt widzenia oferenta, a nie klienta (u ytkownika) 6. W zwi zku z tym rozszerzono koncepcj 4P na 7P. Koncepcja marketingu mix w us ugach w formule 7P zak ada nowe, w a ciwe wy cznie dla us ug trzy obszary dzia a marketingowych, nazwanych odpowiednio w j zyku angielskim people (ludzie/pracownicy/personel), physical evidence (cechy fizyczne lub rodowisko materialne) i process (proces lub procedura wiadczenia us ug). Oznacza to, e zdaniem wymienionych autorów ca okszta t 5 Z. Frankowski, Dzia alno marketingowa gmin, Wy sza Szko a Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów 2000, s Ibidem, s. 71. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

6 90 T. Nowogródzka wiadomych i celowych operacji marketingowych realizowanych przez jednostki terytorialne sprowadzi mo na odpowiednio do kszta towania marketingowych cech elementów infrastruktury miejskiej, przygotowania poprzez w a ciwe procedury rekrutacyjne, szkoleniowe, motywacyjne i informacyjne personelu samorz dowego i komunalnego oraz samych mieszka ców do komunikowania si z go mi i do ich obs ugi, organizowania jednorazowych i cyklicznych wydarze oraz imprez masowych o charakterze kulturalnym, sportowym, artystycznym, handlowym, turystycznym, stanowi cych g ówny sk adnik atrakcji zorientowanych na mieszka ców i go ci, kszta towania pozytywnego, wyra nego i trwa ego image jednostki terytorialnej poprzez szerok i zintegrowan dzia alno informacyjno-propagandow 7. Inne spojrzenie na struktur kompozycji instrumentów marketingu terytorialnego zosta o przedstawione w pracy V. Girard, która wykorzystuj c koncepcje innych specjalistów zaproponowa a, aby terytorialny marketing mix rozpatrywa w dwóch uj ciach: jako mix organizacyjny, który odnosi si do spo eczno ci lokalnej, i mix terytorialny, odnosz cy si do danego terytorium (tabela 1). Tabela 1. Mix terytorialny Table 1. Mix regional Elementy Organiczne Ekonomiczne Geograficzne Symboliczne Zmienne Historia danego terytorium: ród a zatrudnienia, rola, jak dane terytorium odgrywa o w historii. Kultura terytorium: tradycja rozwoju w przesz o ci, wybrane ród a rozwoju, zwyczaje, religie, ludno miejska. Stopie zorganizowania danego terytorium: rola terytorium w danym regionie, departamencie, s siednie miasta, lokalizacja us ug publicznych, rola organizacji politycznych. Analiza historyczna dzia a gospodarczych, które dominowa y na danym terenie, np.: przemys wydobywczy, tekstylny, obecno znacznych fortun przemys owych. Diagnoza obecnej sytuacji ekonomicznej. Wp yw elementów geograficznych (np. ukszta towania terenu, jego struktury geologicznej, klimatu, sieci hydraulicznej) na: to samo mieszka ców (kierunek przemieszcze mieszka ców, relacje mi dzy mieszka cami danego terenu, obecno mikroterytoriów), lokalizacj dzia a ekonomicznych (struktura drogowa, struktura kolejowa, po czenia lotnicze. To samo wizualna danego terytorium, np.: - pejza e, obecno lasów, gór, jezior, rzek, ska, parków w centrach miasta, itd. - architektura dawna i nowa: obecno przedsi biorstw, pa aców, ko cio- ów, do du ych zespo ów architektury, du ych zespo ów urbanistycznych, typowe style architektoniczne. ród o: A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2007, s. 76. Source: A. Szromnik, Territorial Marketing, Publishing House, Cracow 2007, p. 76. W wietle dotychczasowych bada mo na przyj, e terytorialny marketing mix w wariancie ogólnym i wariantach sektorowych zawsze powi- 7 Z. Frankowski, Dzia alno marketingowa gmin, Wy sza Szko a Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów 2000, s. 76. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

7 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 91 nien uwzgl dni ofert terytorialn, charakteryzowan przez sta e i zmienne cechy terytorium, wyra aj ce jego parametry organiczne (historia, kultura, organizacja wewn trzna), ekonomiczne, geograficzne i symboliczne, warunki udost pnienia oferty zainteresowanym grupom osób i instytucji, b d ce dla nich specyficznymi kosztami korzystania, uczestnictwa, pobytu czy konsumpcji produktu terytorialnego 8. Kompozycja instrumentów marketingowych miast (gmin) i regionów, czyli terytorialny marketing mix, obejmuje cztery warianty (w wariancie podstawowym) lub siedem (w wariancie rozwini tym) grup przedsi wzi. Odpowiednio sprowadzi mo na j do opisanej wcze niej symboliki 4P i 7P. Podstawowy zestaw dzia a marketingowych jest spójnym i zrównowa onym programem zwi zanym z kszta towaniem marketingowej koncepcji produktu terytorialnego, cenowo-kosztowych warunków atrakcyjno ci inwestycyjnej miasta (cena), sieci przekazu ofert i miejsc kontaktowania si z potencjalnymi inwestorami (dystrybucja) oraz procesów komunikacji marketingowej (promocja) 9. Produkt miasta jest w pierwszej fazie dzia a promocyjnych nieuporz dkowanym zbiorem udogodnie i korzy ci, jakie mog sta si udzia em ka dego, czyja dzia alno zgodna jest z za o eniami strategii rozwoju lokalnego; staje si on ofert prezentowan w ród mieszka ców. Nabiera nast pnie kszta tu i formy, jaka przyj ta jest i wymagana na rynku ofert miast, staj c si w tym momencie towarem, wraz z wszystkimi konsekwencjami u ycia tego poj cia. Kolejne dzia ania, maj ce na celu wytworzenie przedmiotu promocji miasta, przedstawiono na rysunku 3. kryterium wyboru: mog generowa korzy ci kryterium wyboru: polityka promnocji, cele podmiotów promocji kryterium przekszta ce : skierowana na rynek, ma cechy przekazu promocyjnego Cechy miasta Zbiór zalet miasta Oferta promocyjna Towar na rynku ofert miejskich Rys. 3. Kszta towanie przedmiotu promocji miasta Fig. 3. Forming the municipal targets of promotion ród o: M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s. 29. Source: M. Czornik, Promotion of the City, University of Economics in Katowice, Katowice 2005, p A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna, Kraków 2007, s M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

8 92 T. Nowogródzka Produkt miasta postrzegany jest na dwóch p aszczyznach: miasto jako ca o megaprodukt oraz zbiór z o onych produktów miejskich. Miasto jako megaprodukt to wzajemnie powi zana i ustrukturalizowana forma produktów materialnych i niematerialnych, dost pnych w mie cie dla ró nych jego u ytkowników. Sk adnikami s klimat kulturowy, klimat przedsi biorczo ci, image miasta, infrastruktura, dobra, us ugi wiadczone poprzez szko y, placówki s u by zdrowia, placówki opieku czo-wychowawcze. Ale miasto to tak e ludzie mieszka cy, tury ci i inwestorzy. Z megaproduktem miasta zwi zany jest efekt synergiczny, jest to powstaj ca w procesie interakcji dodana warto w stosunku do elementów sk adowych, która obni a koszt dzia ania podmiotów w wyniku koncentracji ludzi, kapita u, zasobów i interakcji mi dzy nimi. Ze wzgl du na sw z o ono promocja megaproduktu nie jest atwym zadaniem. Wymaga wiedzy i do wiadczenia osób, które zajmuj si budowaniem strategii promocji miasta. Zarz dzanie marketingowe jest bardzo skomplikowane, a efekty dzia a widoczne s dopiero w d ugim horyzoncie czasu. Procesy, jakie zachodz mi dzy odbiorcami megaprotuktu a jego dostawcami, zwrotem kosztów, rozwojem miasta i wzrostem dobrobytu mieszka ców, maj charakter po redni, z o ony, wielow tkowy i roz o ony w czasie. Promuj c miasto wywo ujemy w odbiorcach pozytywne lub negatywne skojarzenia, które kszta tuj image miasta. Image to zapisana w kulturze, stereotypowa wiedza i percepcja danego podmiotu 10. Od tego zale y jej rozwój i wzrost; pozytywny wizerunek zach ca inwestorów do lokowania kapita u w danym mie cie, przyci ga turystów i sprawia, e równie mieszka com yje si bardziej dostatnio. Z. Frankowski okre la produkty miasta jako dobra materialne i niematerialne, zwi zane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta (np. walory rodowiska przyrodniczego, nieruchomo ci, us ugi komunalne, itp.). Jak pisze T. Markowski, nale y je traktowa jako produkty z o one komplementarne. Miasto, kieruj c swoje produkty do inwestorów, obok np. terenów inwestycyjnych oferuje równie otaczaj c infrastruktur 11. Produkty miejskie ulegaj powolnym zmianom, dlatego trudno kszta towa je tak, aby jak najlepiej odpowiada y potencjalnym klientom. Z tego wzgl du wa ne jest budowanie pozytywnego wizerunku miasta. To w du ej mierze wp ywa na decyzje inwestorów, dotycz ce lokowania kapita u w danym miejscu. Je eli klimat miasta jest korzystny, w adze lokalne ch tnie wspó pracuj z nowymi przedsi biorcami, zapewniaj im ulgi i doradztwo. Tak definiowany zbiór korzy ci i udogodnie, jakie s dost pne mieszka com i przyjezdnym na terenie miasta, w momencie skierowania ich na rynek w formie oferty, podporz dkowany by musi panuj cym prawom, co oznacza, i musi mie cen, czyli warto rynkow. Promocja jako instrument marketingu terytorialnego s u y do komunikowania si organizacji z jej rynkowym otoczeniem, wykorzystywana jest w celu udzielania informacji, namowy lub przypomnienia, a dotyczy us ugi, 10 A. Szromnik, op. cit., s T. Markowski, Zarz dzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

9 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 93 osoby wykonawcy lub organizacji. Polega na informowaniu klientów o ofercie miasta, dzi ki niej przedstawia si walory danego miejsca zarówno w ród klientów wewn trznych, jak i zewn trznych. Ze wzgl du na z o ono produktów miejskich ich promowanie jest jednym z trudniejszych zada, jakie stoi przed w adzami samorz du. W sk ad elementów promotion-mix wchodz równie : reklama, public relations, publicity, promocja sprzeda y i sprzeda osobista. Niektóre z tych elementów ze wzgl du na specyfik miasta, maj wi ksze zastosowanie, a inne s tylko pewnym uzupe nieniem. Poza tym ka dy z tych czynników posiada wiele instrumentów, którymi mo e oddzia ywa na rynek. Promocja miasta stanowi jeden z rodzajów miejskich dzia a marketingowych. Produktem jest w tym przypadku oferta stworzona z dost pnych i mo liwych do zaoferowania zasobów miasta. Zdaniem M. Czornik, celem promocji jest w tym przypadku informowanie i przekonywanie o zaletach lokalnych oraz okre lanie, jakich klientów poszukuj liderzy rozwoju miasta; stanowi ona system komunikacji podmiotów promocji z aktualnymi u ytkownikami i potencjalnymi nabywcami zasobów miasta. Sposób obs ugi w urz dach, nastawienie urz dników, funkcjonowanie urz dów, wszystko to wp ywa na wizerunek, jaki miasto buduje w ród inwestorów i innych klientów. Szybko pracy, profesjonalizm, uprzejmo, ch pomocy w za atwianiu ró nych spraw przez osoby zatrudnione w urz dach maj du y wp yw na decyzje inwestorów zwi zane z lokowaniem kapita u w danym miejscu; wp yw na to ma równie ogólne nastawienie spo eczne do inwestorów, nastawienie w adz samorz dowych i uk ad polityczny miasta te wszystkie elementy sk adaj si na klimat proinwestycyjny i s u temu, aby zapewni inwestorom szczegó owe informacje o wszelkich udogodnieniach i problemach zwi zanych z dzia alno ci na danym terenie. Nale y pami ta, e inwestor anga uje w za o enie dzia alno ci na nowym terenie du y kapita i im wi cej posiada o nim informacji, tym mniejsze mo e ponie ryzyko i tym mniejsza jest jego niepewno, co mo e sprawi, e ch tniej zainwestuje. Dzia ania marketingowe przynosz miastu zysk, którym jest rozwój lokalny, wzrost dobrobytu mieszka ców, nap yw kapita u. Dlatego warto, aby w adze mia y wiadomo, jak wiele dobrego przynosi stosowanie koncepcji marketingowej w zarz dzaniu miastem i aby j stosowa y. Aby skutecznie dociera do odbiorcy, nale y w a ciwie przygotowa strategi promocyjn miasta, która powinna zawiera ocen obecnej sytuacji miasta, okre lenie celów promocji i adresatów, do których promocja ma dociera 12. Powinna tak e okre la sta e elementy promocji, tak aby promocja danej miejscowo ci odró nia a si od innych; powinna ujmowa wybór formy promocji, ustala intensywno ci oddzia ywania promocji w czasie, okre la wielko wydatków na promocj oraz ocenia skutki promocji. 12 M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s. 48. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

10 94 T. Nowogródzka Cena i dystrybucja w marketingu terytorialnym Cena nale y do tych instrumentów marketingowego oddzia ywania na klienta, które ci le powi zane s z cechami produktu, w tym szczególnie z jako ci. Traktuj c miasto jako zbiór fizycznych obiektów, mo na wyznaczy ich cen i sprzeda. Na cen produktów miejskich wp ywa nie tylko ich warto fizyczna, ale równie dodatkowe czynniki. Bior c pod uwag nieruchomo, na jej cen wp ywaj równie korzy ci lokalizacyjne, image miasta i inne niewymierne elementy. Ceny dóbr miejskich wynikaj z ró nych, cz sto z o- onych przes anek, jak na przyk ad cele polityczne, spo eczne, preferencyjne samorz dów, zwi zane z przyci ganiem odpowiednich inwestycji. Poziom cen na produkty miasta jest okre lany przez w adze miasta, które d do zró nicowania kosztów dzia alno ci na jego terenie dla inwestorów z zewn trz, mniej lub bardziej po danych. Na ceny te mog wp ywa ulgi podatkowe oraz pewne formy subwencji bezpo rednich lub po rednich. Miasto jako ca o jest swoist korporacj publiczn, z o on z w a cicieli prywatnych i podmiotów publicznych, tworz cych produkty o charakterze publicznym, z których wszyscy korzystaj ; dlatego te miasto jako dobro publiczne nie mo e by przedmiotem transakcji rynkowych 13. Ostatnim z opisywanych w publikacji narz dziem marketingu mix jest dystrybucja. Jest ona zbiorem dzia a i decyzji zwi zanych z udost pnieniem wytworzonego produktu w miejscu i czasie odpowiadaj cym potrzebom nabywców. Na dystrybucj sk adaj si : kupowanie, sprzedawanie, transport, kredyt, podejmowanie ryzyka. Zwi zana jest ona z przemieszczeniem produktów przez sie transportow i system komunikacyjny. Wa ne jest dla rozwoju miasta posiadanie jak najlepszej sieci transportowej; zach ca to inwestorów do zak adania dzia alno ci, gdy u atwia to prac funkcjonuj cym podmiotom 14. W przypadku oferty kierowanej do inwestorów miasto powinno zapewni (oprócz udogodnie komunikacyjnych) równie sprawn obs ug w urz dach administracji publicznej. Wygoda nabycia dóbr miejskich (dystrybucja) zale na jest w du ej mierze od obs ugi pracowników urz dów i z o- ono ci procedur, przez które musi przej inwestor, aby dany produkt naby. Je eli przedmiotem transakcji rynkowej jest na przyk ad nieruchomo gruntowa, to o sprawno ci systemu dystrybucji b dzie wiadczy nie tylko stopie rozwini cia w jej pobli u sieci transportowej, ale tak e ca y proces urz dowy, pozwalaj cy przenie w asno na klienta. Charakterystyka, po o enie oraz warunki gospodarcze Siedlec Siedlce to redniej wielko ci miasto we wschodniej cz ci Mazowsza. Atutem miasta jest po o enie przy mi dzynarodowym szlaku komunikacyjnym, cz cym wschód i zachód Europy. Od lat celem dzia a samorz do- 13 Ibidem, s Ibidem, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

11 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 95 wych w adz jest uczynienie Siedlec miastem przyjaznym dla mieszka ców, zarz dzanym w sposób nowoczesny i przejrzysty. Istotne znaczenie dla rozwoju miasta ma wspó praca z zagranic ; zagranicznymi parterami Siedlec s samorz dy Unii Europejskiej oraz pa stw po o onych za wschodni granic. Teren obecnego powiatu siedleckiego, tak jak i miasto Siedlce, po o- ony jest we wschodniej cz ci województwa mazowieckiego, w podobnej odleg o ci od Warszawy i od przej cia granicznego w Brze ciu ok. 100 km. Obecnie krzy uj si tu bardzo wa ne szlaki komunikacji kolejowej w czterech kierunkach: Siedlce-Terespol-Brze -Moskwa, Siedlce-Warszawa- -Berlin, Siedlce-Ma kinia-olsztyn-gdynia, Siedlce- uków-lublin. Ponadto miasto przecinaj cztery arterie ko owe; jedn z nich jest trasa mi dzynarodowa E30, cz ca wschód i zachód Polski i Europy. Siedlce zajmuj powierzchni 32 km Siedlce s o rodkiem przemys u metalowego, samochodowego i dziewiarskiego. Wiele przedsi biorstw zajmuje si przetwórstwem rolno- -spo ywczym. W mie cie dzia a równie wiele przedsi biorstw budowlanych. Po okresie intensywnego rozwoju Siedlec w latach 70. nast pi a prywatyzacja du ych zak adów pracy oraz powstanie wielu ma ych i rednich firm. Swoje zak ady maj w Siedlcach licz ce si firmy zagraniczne: ameryka ski producent pasz Cargill, korea ska firma Kwangjin, która jest dostawc dla koncernu Daewoo, polsko-ameryka ska spó ka Valmont Polska, producent s upów i masztów o wietleniowych nowej generacji, niemiecki Baumann Mostostal, produkuj cy rusztowania budowlane, ameryka ski koncern paliwowy Texaco i in. Dzia ania biznesu wspiera Podlaska Izba Przemys owo-handlowa oraz inne bran e samorz du gospodarczego. W ród zarejestrowanych przedsi biorstw dominuj c grup stanowi zak ady osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz. Na terenie miasta Siedlec dzia aj przedsi biorstwa u yteczno ci publicznej, w których udzia y posiada miasto Siedlce; s to: Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach Sp. z o.o, Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z.o.o, Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacji Sp. z o.o., Zak ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Miasto Siedlce posiada 98 ha zinwentaryzowanych terenów zielonych, z czego 13 ha stanowi ziele uliczna, pozosta e tereny s to obiekty o charakterze spacerowo-wypoczynkowym, do których nale : zabytkowy park miejski z amfiteatrem, park przy MKS POGO, stadion przy ul. Wojskowej, zalew, skwery i ziele ce. Miasto Siedlce prowadzi 43 o wiatowe jednostki organizacyjne, w tym: przedszkola, szko y podstawowe, gimnazjalne, placówki o wiatowo- -wychowacze, placówki kszta cenia pedagogicznego, poradni psychologiczno-pedagogiczn oraz placówk doskonalenia nauczycieli. Integraln cz ci narodowego systemu edukacji i nauki jest Akademia Podlaska w Siedlcach. Zosta a utworzona ustaw z dnia 10 kwietnia 15 C. Ostas, Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddzia Podlasie w Siedlcach, Siedlce 2007, s. 18. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

12 96 T. Nowogródzka 1999 r. o przekszta ceniu Wy szej Szko y Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w Akademi Podlask (Dz.U. Nr 45, poz. 438). Struktur organizacyjn Akademii tworz cztery wydzia y: Humanistyczny, Nauk cis ych, Przyrodniczy i Zarz dzania. W strukturze funkcjonuj równie jednostki mi dzywydzia owe: Studium J zyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, O rodek Je dziecki oraz ogólnouczelniane: Archiwum Uczelniane, Biblioteka G ówna, Biuro Promocji, Centrum Kszta cenia i Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, Rolnicza Stacja Do wiadczalna, serwis aparatury naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo. Akademia ma podpisane umowy o wspó pracy z wieloma uczelniami w Europie i Ameryce. Bierze udzia w mi dzynarodowych programach edukacyjnych, jak Sokrates-Erazmus i Leonardo da Vinci. Akademia jest organizatorem wielu sesji i konferencji naukowych o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej publikuje ka dego roku oko o 85 tytu ów ksi ek; jest to przede wszystkim literatura naukowa i dydaktyczna. Od 1999 roku funkcjonuje równie Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Siedlcach, za o ona przez Instytut Rozwoju Gospodarczego. Siedlce s znacz cym o rodkiem kulturalnym wschodniej cz ci województwa mazowieckiego. Dzia alno kulturaln w mie cie prowadzi szereg samorz dowych instytucji kultury, organizacji pozarz dowych i osób fizycznych. Samorz dow instytucj kultury jest Miejski O rodek Kultury. Do priorytetowych zada o rodka nale y tworzenie, rozwijanie, kultywowanie i prezentowanie amatorskiego ruchu oraz upowszechnianie dorobku poszczególnych dziedzin ycia kulturalnego. Równie samorz dow instytucj kultury jest Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, którego podstawowym celem jest prowadzenie dzia alno ci artystycznej, polegaj cej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Od wielu lat Centrum Kultury i Sztuki jest jedn z placówek, które w skali krajowej najbardziej dbaj o ochron, piel gnacj i popularyzacj dziedzictwa kulturowego regionu. Znacz cy udzia w yciu kulturalnym miasta ma Miejska Biblioteka Publiczna, b d ca najwi ksz bibliotek publiczn w Siedlcach i regionie, dzia aj c od 1919 roku. Nast pn jednostk organizacyjn Samorz du Województwa Mazowieckiego jest Muzeum Regionalne w Siedlcach. Muzeum gromadzi obiekty z zakresu archeologii, historii, etnografii, sztuki i fotografii archiwalnej. Gromadzone s w nim: pejza i portret polski z XIX i XX wieku oraz dzie a artystów zawi zanych z Siedlcami i okolic, kolekcje Ma gorzaty ady- -Maci gowej, Micha a Boruci skiego, Ireny i Joanny Karpi skich, Kazimierza Szwainowskiego i in. W Siedlcach ma swoj siedzib Archiwum Pa stwowe, które jest urz dem administracji rz dowej specjalnej. G ównym jego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udost pnianie akt instytucjom i osobom prywatnym dla potrzeb nauki, kultury i gospodarki oraz dla celów w asnych osobom fizycznym. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

13 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 97 Placówk muzyczn kszta tuj c m odzie na poziomie rednim muzycznym jest Zespó Szkó Muzycznych; jest to obiekt nowoczesny, zbudowany ze rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako jedna z nielicznych placówek w kraju dostosowana jest do potrzeb kszta cenia dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. Sukcesy uczniów znane s w rodowisku muzycznym w kraju i regionie. Od wielu lat ZSM jest organizatorem wielu spotka muzycznych, maj cych na celu szerokie oddzia ywanie na mieszka ców naszego regionu. S to koncerty, recitale, audycje uczniowskie, popisy. Wiod c instytucj kultury w powiecie siedleckim jest Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. Pe ni on rol powiatowego centrum edukacji kulturowej, historycznej i ekologicznej. W odpowiednio przystosowanym zespole dworsko-parkowym odbywaj si szkolenia, konferencje, wystawy malarskie i rze biarskie, spotkania z literatur, oper i operetk, konkursy recytatorskie, wyst py chórów oraz wystawy malarzy, rze biarzy, muzyków, tancerzy i literatów 16. Zastosowanie narz dzi promocji w Urz dzie Miasta Siedlce Pozytywny wizerunek miasta, informowanie i wyja nianie dzia a samorz du, kszta towanie sprzyjaj cych warunków dla rozwoju przedsi biorczo ci to podstawowe cele dzia a promocyjnych, podejmowanych przez w adze miasta. Dzia ania maj charakter ci g y i obejmuj takie rodki przekazu, jak: imprezy o ró norodnym charakterze, wydawnictwa i publikacje, serwisy internetowe, telewizja, radio oraz prasa. Promocja miasta odbywa si na wielu p aszczyznach. Oprócz podejmowanych dzia a bezpo rednich w adze miasta wspieraj inicjatywy innych podmiotów, które d do poprawy wizerunku miasta. Promocja Siedlec polega na organizacji imprez targowo-wystawienniczych, kulturowych i sportowych oraz jest wynikiem dzia alno ci znanych osób zwi zanych z Siedlcami. Oprócz dzia a prowadzonych we w asnym zakresie Siedlce staraj si zainteresowa promocj miasta ró ne organizacje. Celem tych poczyna jest o ywienie gospodarcze, wymiana informacji, nawi zywanie ró nych kontaktów. Miasto prowadzi wspó prac z wieloma organizacjami pozarz dowymi i instytucjami, jest otwarte na wszelkie ciekawe propozycje i pomys y oraz ch tnie w cza si w organizacj imprez i wydarze promocyjnych. Na mocy ustawy o dost pie do informacji publicznej miasto ma obowi zek prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Pe ny dost p do informacji o pracy publicznej zapewnia strona Od 2004 r. w Urz dzie Miasta Siedlec zosta o uruchomione Biuro Obs ugi Interesanta, tak by mieszka cy mogli sprawy urz dowe za atwi szybciej i przyjemniej. Miasto wydaje bezp atny biuletyn Kurier Siedlecki, w którym publikowane s relacje z wydarze z miasta Siedlec oraz informacje o pracy organów i instytucji samorz dowych. Ponadto Kurier poprzez swoj formu bezp atnego informatora realizuje zasad jawno ci ycia publicznego, dzi ki zapewnieniu obywatelom 16 C. Ostas, Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddzia Podlasie w Siedlcach, Siedlce 2007, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

14 98 T. Nowogródzka miasta szerokiego dost pu do informacji odnosz cych si do decyzji i wydarze, które w sposób bezpo redni lub po redni ich dotycz. Miasto Siedlce uczestniczy o lub by o wspó organizatorem wielu imprez promocyjnych. Do najwa niejszych nale : targi EXPO Real 2003 w Monachium, w których uczestnictwo s u y o g ównie promocji inwestycyjnej miasta: promowaniu nieruchomo ci, pozyskiwaniu kontaktów ze rodowiskiem inwestorów. Celem targów we w oskim mie cie Pescantina by a promocja siedleckich przedsi biorstw, za Mi dzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym promuj nie tylko rolnictwo, ale tak e inne podmioty i firmy z Siedlec i okolicznych miejscowo ci. Mi dzynarodowy Wy cig Kolarski Dooko a Mazowsza, Idea Mazovia Tour - to kolejna impreza promocyjna; organizowane od wielu lat etapy wy- cigu kolarskiego s doskona okazj do promocji miasta w ród mi o ników tej dyscypliny sportu. Dzie Papieski organizowany jest corocznie od 2002 r. W ramach obchodów Ojcu Janowi Paw owi II po wi conych jest wiele wydarze, koncertów oraz uroczysto ci. Sylwester na placu Sikorskiego jest imprez o kilkuletniej tradycji, organizowan w centrum miasta, za Dni Siedlec to najwa niejsza coroczna impreza promocyjna; poprzez swój rozmach organizacyjny, poziom artystyczny i atrakcyjno programu s u y w du ej mierze promocji miasta. Obchody Dni Siedlec uwzgl dnia y tradycyjne elementy, takie jak: wyst py gwiazd estrady, pokazy sztucznych ogni, parad szkó, koncerty zespo ów, jak i nowe przedsi biorstwa. Jedn z idei, jaka przy wieca organizacji Dni Siedlec, jest prezentacja osi gni w dziedzinie kultury, artystycznych oraz sportowych mieszka ców miasta. Miasto by o równie promowane poprzez wydawnictwa, które ukazywa y si w formie albumów, folderów oraz informatorów; adresatami byli mieszka cy miasta, inwestorzy, go cie odwiedzaj cy miasto. Do najwa niejszych ofert wydawniczych zalicza si kolejne edycje albumu Siedlce - w którym na zamieszczonych fotografiach prezentowana jest architektura oraz wydarzenia i wa ne uroczysto ci siedleckie. Ponadto s wydawane coroczne kalendarze, poradnik dla przedsi biorców oraz Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy - to informator bud etowy dla mieszka ców Siedlec, zawieraj cy informacje o dochodach i wydatkach Siedlec. Miasto Siedlce by o promowane na amach magazynów i czasopism o du ej grupie odbiorców, wydawanych przez markowe wydawnictwa ogólnopolskie. Nale do nich: Panorama Polskich Miast, Gazeta Wyborcza, ycie Warszawy, Mazowiecka Gospodarka, Wiadomo ci Turystyczne wydanie zagraniczne na Skandynawi oraz targi ITB Berlin, Murator, Welcome to Warsaw, Polish Business Magazine. Niepowtarzaln okazj do promocji Siedlec sta o si udost pnienie dla zwiedzaj cych obrazu Ekstaza w. Franciszka, jedynego w Polsce dzie a malarza El Greco. Obraz znajduje si w siedleckim Muzeum Diecezjalnym. W porozumieniu z muzeum miasto podj o szereg dzia a promocyjnych, wykona o baner oraz siatki reklamowe, przedstawiaj ce obraz (zosta y one rozwieszone Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

15 Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec 99 w centrum miasta), opracowano kalandrze. Obraz zosta wykorzystany do szeregu publikacji na rynek polski oraz mi dzynarodowy. W celu sprawnej obs ugi interesantów utworzono Biuro Obs ugi Interesanta w Urz dzie Miasta w Siedlcach (BIO). Interesanci otrzymuj informacje, jak za atwia sprawy, karty informacyjne oraz formularze wniosków, niezb dne do za atwienia tych e spraw. W BIO uruchomiony zosta punkt informacyjny, w którym udziela si zainteresowanym wst pnych informacji, dotycz cych mo liwo ci za atwiania spraw w urz dzie 17. Podsumowanie Promocja jest form spo ecznej komunikacji w niezwykle wa nej dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami ludzkiej pomys owo ci, przedsi biorczo ci, aktywno ci i gospodarno ci 18. Znaczenie promocji w ci gu ostatnich lat wzrasta. W ramach silnej oraz ci gle wzrastaj cej konkurencji, promocja jest tym elementem marketingu mix, który w najwi kszym stopniu decyduje o sukcesie. Misj siedleckiego samorz du lokalnego jest zapewnienie jak najlepszych warunków do d ugofalowego, zrównowa onego rozwoju opartego na wiedzy (GOW), nowoczesnych technologiach, przedsi biorczo ci, umo liwiaj cego wzrost zatrudnienia i popraw warunków ycia mieszka ców z zachowaniem warto ci kulturowych i rodowiska naturalnego. Wizj miasta Siedlce jest: Siedlce stolic subregionu, miastem dynamicznego rozwoju w harmonii z otoczeniem. Aktywna polityka w adz miasta, promocja lokalnej gospodarki i firm na forum krajowym i mi dzynarodowym oraz transfer nowych technologii i rozwi za to podstawy tworzenia przez miasto sprzyjaj cych warunków dla rozwoju przedsi biorstw, inwestycji krajowych i zagranicznych. Aspiracj mieszka ców i lokalnych w adz jest utrzymanie roli Siedlec jako regionalnego centrum us ugowo-administracyjnego i edukacyjnego dla wschodniego Mazowsza. Po o enie na terenach o charakterze rolniczym implikuje wiadczenie szeroko rozumianych us ug dla rolnictwa. Siedlce, jako o rodek edukacyjny, tworz warunki sprzyjaj ce powstawaniu instytucji opracowuj cych i wprowadzaj cych nowe technologie w rolnictwie. Dwie wy sze uczelnie: Akademia Podlaska i filia Wy szej Szko y Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku, umo liwiaj zdobycie wy szego wykszta cenia i sta e podnoszenie kwalifikacji. Podlaska Szko a Artystyczna, Szko a Muzyczna, liczne kluby i o rodki stwarzaj mo liwo ci rozwijania zdolno ci i zainteresowa. W ci gu ostatniego dziesi ciolecia Siedlce nawi za y wiele kontaktów z krajami Unii Europejskiej (Niemcy, W ochy, Szwecja, Dania) oraz by ymi pa stwami bloku wschodniego (Litwa, Ukraina, S owacja, Rosja, Bia oru ). 17 G. Wielik, Raport, Wyd. Urz d Miasta Siedlce 2006, s. 77, T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Wyd. A.W. Placet, Warszawa 1999, s. 17. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

16 100 T. Nowogródzka W ramach wspó pracy organizowane s obozy j zykowe, imprezy sportowe, kulturowe i gospodarcze. Organizowanych jest wiele imprez promocyjnych, targi, serwisy internetowe, s wydawane gazety regionalne. Analiza dzia a i narz dzi promocyjnych, wykorzystywanych przez Urz d Miasta Siedlce pozwala na stwierdzenie, e opisane w publikacji narz dzia promocji Siedlec s skutecznymi instrumentami, zapewniaj cymi rozwój miasta i regionu, jak te wp ywaj cymi na ich konkurencyjno. Literatura Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice Frankowski Z., Dzia alno marketingowa gmin, Wy sza Szko a Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów Markowski T., Zarz dzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa Ostas C., Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddzia Podlasie w Siedlcach, Siedlce Raport z za o enia i metodologii promocji, Urz d Miasta w Ostro ce, Ostro- ka Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna, Kraków Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit

Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rola skojarze

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Pawe Dzieka ski 1 Instytut Ekonomii i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 OPRACOWANIE POD REDAKCJĄ MARCINA NOWICKIEGO AUTORZY ANNA HILDEBRANDT MARCIN

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo