DZIENNIK URZĘDOWY Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec..."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r Nr XVI/1/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaŝy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa uŝytkowania wieczystego gruntu na własność Nr XVI/10/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiana uchwały Nr XLI/4/97 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 1997 r., w sprawie określenia zasad gospodarki lokalami uŝytkowymi, stanowiącymi mienie komunalne miasta Mrągowa Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec Nr XVI/103/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata oraz uchylenia Uchwały Nr V/23/2000 Rady Gminy Biskupiec z dnia 1 czerwca 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i czynszu za lokale socjalne Nr XVI/104/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nr XX/143/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Nr XII/95/04 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lubawie Nr XXIII/156/04 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu za 2003 rok Nr XV/111/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/00 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zasad sprzedaŝy lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat Nr XIV/132/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach POROZUMIENIE: z dnia 31 marca 2004 r zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Węgorzewie a Burmistzem Węgorzewa w sprawie powierzenia wykonywania niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi ZARZĄDZENIE: Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych

2 UCHWAŁA Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz z póz. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2002 r., Dz. U. Nr 15, poz z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Dochody do przekazania do budŝetu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r. określa załącznik nr Uchwala się wydatki budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z. zał. nr 2 i 2a. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł, w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu powiatu zł, d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zł, e) remonty zł, f) pozostałe wydatki bieŝące zł, g) rezerwy zł, 2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości zł, w skład których wchodzą tylko wydatki inwestycyjne: a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 5, b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zł, zgodnie z zał. nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie: - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Źródłami pokrycia deficytu budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 są przychody, w tym: a) kredyty w kwocie zł, b) poŝyczki w kwocie zł, c) wolne środki z tyt. rozlicz, kredyt, w kwocie zł Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2004 roku w wysokości zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań: r zł, r zł, r zł, dalej zgodnie z zał. nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, według załącznika nr Sposób sfinansowania deficytu budŝetu przedstawia załącznik nr 9a sytuacja finansowa powiatu" Uchwala się plany przychodów i wydatków: 1) środków specjalnych - przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 11, b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 12,

3 c) inne dotacje w wysokości 125,248 zł, zgodnie z zał. nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. nr Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, a) na oświatę zł, b) na inwestycje drogowe zł UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości zł. 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości zł. 10. Ponadto upowaŝnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego i spłaty kredytów do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, dotyczących wszystkich wydatków rzeczowych, inwestycyjnych i zwiększania i zmniejszania planu płac oraz pochodnych od płac. O dokonanych zmianach Zarząd informuje Radę Powiatu, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zarówno w środkach jednostki jak i w środkach specjalnych za wyjątkiem zwiększania i zmniejszania planu płac i pochodnych od płac, kierownikom następujących jednostek organizacyjnych powiatu: a) Starostwo Powiatowe, b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, c) Powiatowa Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej, d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, e) Zespół Szkół Ogólnokształcących, f) Zespół Szkół Zawodowych, g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, h) Dom Pomocy Społecznej, i) Powiatowy Urząd Pracy, j) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Kierownicy jednostek dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie tych uprawnień, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu Ustala się maksymalną kwotę poŝyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŝetowym 2004 w wysokości zł. 2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŝetowym 2004 w wysokości zł. 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budŝetu układ wykonawczy i przekaŝe zainteresowanym jednostkom Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Edmund Budny

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. plan roku 2004 % udziału w budŝecie Dochody razem ,00 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,22 Rozdz Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,22 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 020 Leśnictwo ,00 1,22 Rozdz Gospodarka leśna ,00 1, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań ,00 1,22 bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 600 Transport i łączność ,00 1,34- Rozdz Drogi publiczne powiatowe ,00 1, Wpływy z róŝnych dochodów 56270,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 1,05 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,13 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 6 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 8 000,00 0,04 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 710 Działalność usługowa ,00 0,76 Rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,22 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 5 000,00 0,03 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Nadzór budowlany ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,23 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00 0,28 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 750 Administracja publiczna ,00 1,95 Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,47 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Starostwa powiatowe ,00 1, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 1,46 Rozdz Komisje poborowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,08 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 11,87 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 11, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 9,78 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00 2,09 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 4,68 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 4, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 4, Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00 0,04 Dział 758 RóŜne rozliczenia ,00 42,81 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 30, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 30,24 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 6, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 6,01 Rozdz Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub ,00 1,45 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Rozdz RóŜne rozliczenia finansowe ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0,70 Rozdz Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 5, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 5,01 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 0,07 Rozdz Licea ogólnokształcące ,00 0, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ,00 0,07 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 2,13 Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 2,13 zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 2,13 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 852 Pomoc społeczna od 2004 r ,00 32,65 Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze od 2004 r ,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 1,33 Rozdz Domy pomocy społecznej od 2004 r ,00 31, Wpływy z usług ,00 7, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 24,02,

5 Rozdz Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze od 2004 r ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,08 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej od 2004 r ,00 0,18 Rozdz Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,18 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów budŝetu powiatu na 2004 r.*) Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. wykonanie za rok 2003 plan roku 2004 % udziału w budŝecie Wydatki razem , ,00 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,21 Rozdz z Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,21 Rozdz z Inspekcja Weterynaryjna ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 14234,53 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 10429,01 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 547,74 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 477,84 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 617,27 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 232,88 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 460,73 0,00 0,00 Dział 020 Leśnictwo , ,00 1,16

6 Rozdz Gospodarka leśna , ,00 1, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 1,14 Rozdz Nadzór nad gospodarką leśną 8 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0,02 Dział 600 Transport i łączność , ,00 7,44 Rozdz Drogi publiczne powiatowe , ,00 7, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 046,54 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 202, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 1 584,02 0,00 0, Zakup usług remontowych 762,63 800,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 2, PodróŜe słuŝbowe krajowe 771,20 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 8 139, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 652, ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 708,40 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 850, ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 0, ,00 0,05 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000, ,00 0,04 Rozdz z Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0,04 Dział 710 Działalność usługowa , ,00 0,70 Rozdz z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,21 Rozdz z Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,02 Rozdz z Nadzór budowlany , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 446,43 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 831, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 230, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 740,00 724,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 737, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 872, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 449, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 677,00 750,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 997, ,00 0,26 Dział 750 Administracja publiczna , ,00 10,37 Rozdz z Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 564, ,00 0,01 Rozdz Rady powiatów , ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 400, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 834, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 176, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 808,00 0,00 0,00 Rozdz Starostwa powiatowe , ,00 9, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 1 590, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 1, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 738, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 5 070, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Podatek od nieruchomości 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 13850, ,00 0,24 Rozdz z Komisje poborowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 920, ,00 0, Zakup usług pozostałych 10079, ,00 0,05 Rozdz Pozostała działalność 20791, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 403, ,00 0, Zakup usług pozostałych 19387, ,00 0,04 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 11,56 Rozdz Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 0,00 0,00 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,49 Rozdz z Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 11, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,90

7 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 15409, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 584, ,00 0, UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 6, Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 1 419, ,00 0, Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 75295, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5442, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 13451, ,00 0, Zakup energii 7639, ,00 0, Zakup usług remontowych 19581, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 766, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 956, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 352, ,00 0, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 171, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 1,95 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,00 2,08 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , ,00 1,66 Rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 0, ,00 0,42 samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych 0, ,00 0,42 Dział 758 RóŜne rozliczenia 0, ,00 1,31 Rozdz Rezerwy ogólne 0, ,00 0, Rezerwy 0, ,00 0,77 Rozdz g Rezerwy ogólne i celowe 0, ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 0,15 Rozdz k Rezerwy celowe 0, ,00 0, Rezerwy 0, ,00 0,40 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,00 21,32 Rozdz Szkoły podstawowe specjalne , ,00 3, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 090,00 854,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 14237, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 951,34 500,00 0, Zakup energii 5000, ,00 0, Zakup usług remontowych 800,00 850,00 0, Zakup usług pozostałych 5 193, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 541,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,13 Rozdz Gimnazja specjalne , ,00 3, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 727, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 350, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 211, ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 300, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 490, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 570,00 500,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,15 Rozdz Licea ogólnokształcące , ,00 6, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 070, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 038, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 172, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,13 Rozdz n Licea ogólnokształcące , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej , ,00 0,21 Rozdz Szkoły zasadnicze , ,00 6, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 526, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0,01

8 Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 045, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 968, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 219,04 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 1,05 Rozdz n Szkoły zasadnicze , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej , ,00 0,24 Rozdz Szkoły zawodowe specjalne , ,00 1, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 526,00 306,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 003, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 13618, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 275, ,00 0, Zakup energii 13081, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 370,00 500,00 0, RóŜne opłaty i składki 300,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13269, ,00 0,05 Rozdz Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli/dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,14 Rozdz Pozostała działalność 13723, ,00 0, Zakup usług pozostałych 450,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13273, ,00 0,07 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,00 1,99 Rozdz Szpitale ogólne ,25 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego 9 500,00 0,00 0,00 zakładu opieki zdrowotnej 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,25 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Rozdz z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , ,00 1,99 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 1,99 Dział 852 Pomoc społeczna/pomoc społeczna 0, ,00 31,65 Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze/placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 1, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 0, ,00 0,59 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne 0, ,00 0,65 Rozdz Domy pomocy społecznej/domy pomocy społecznej 0, ,00 27, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 933,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 15, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 2, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup środków Ŝywności 0, ,00 2, Zakup leków i materiałów medycznych 0, ,00 0, Zakup energii 0, ,00 2, Zakup usług remontowych 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0,04 Rozdz Rodziny zastępcze/rodziny zastępcze 0, ,00 2, Świadczenia społeczne 0, ,00 2,21 Rozdz z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze/zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0, ,00 0, Świadczenia społeczne 0, ,00 0,07 Rozdz Powiatowe centra pomocy rodzinie/powiatowe centra pomocy rodzinie 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0,02 Rozdz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 0, ,00 0,02 kryzysowej/jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 4300 Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,02 Rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze/ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 300,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0,01

9 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 2,01 społecznej Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze/skreślony w 2004 r ,70 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej 6 904,40 0,00 0, Świadczenia społeczne ,30 0,00 0,00 Rozdz Domy pomocy społecznej/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 818,30 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,34 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,90 0,00 0, Zakup środków Ŝywności ,41 0,00 0, Zakup leków i materiałów medycznych ,18 0,00 0, Zakup energii ,16 0,00 0, Zakup usług remontowych ,68 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,68 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 286,20 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 681,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,86 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 196,00 0,00 0,00 Rozdz Rodziny zastępcze/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,59 0,00 0, Zakup usług pozostałych 109,41 0,00 0,00 Rozdz z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze/skreślony w 2004 r ,12 0,00 0, Świadczenia społeczne ,12 0,00 0,00 Rozdz Powiatowe centra pomocy rodzinie/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 012,42 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 944,50 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,45 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,47 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 778,40 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 130,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 387,34 0,00 0,00 Rozdz z Powiatowe centra pomocy rodzinie/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 Rozdz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,22 0,00 0,00 kryzysowej/skreślony w 2004 r Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 0,00 0, Zakup środków Ŝywności 424,87 0,00 0, Zakup energii 323,44 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 108,55 0,00 0,00 Rozdz z Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,17 Rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 192,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 126,32 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 151,72 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4015,18 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 287,78 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 354,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 098,00 0,00 0,00 Rozdz Powiatowe urzędy pracy , ,00 1, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 150,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 044, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 895, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 546, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 957, ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 967, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 272, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 41 1,00 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780, ,00 0,06 Rozdz z Powiatowe urzędy pracy ,26 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 101,26 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13433,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 354,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 375,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 650,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 233,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 073,00 0,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 6,47 Rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 5, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 536, ,00 0, Świadczenia społeczne 6 600, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,26

10 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup środków Ŝywności , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 293, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 695, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,19 Rozdz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne/poradnie , ,00 0,94 psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 250,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 638, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 920, ,00 0, Zakup energii 4 763, ,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych 2 918, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 779, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 230, ,00 0,03 Rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej w 2003 r./kolonie i ,00 0,00 0,00 obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej a takŝe szkolenia młodzieŝy o 2004 r Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,00 0,00 0,00 wysokości 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 Rozdz Pomoc materialna dla uczniów 94616, ,00 0, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 94616, ,00 0,10 Rozdz Szkolne schroniska młodzieŝowe 4 000, ,00 0, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 000, ,00 0,02 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rozdz Pozostała działalność , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204, ,00 0,05 Rozdz Pozostała działalność 204, ,00 0, Zakup usług pozostałych 204, ,00 0,05 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 1,61 Rozdz Biblioteki 5 000, ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 0, ,00 0,02 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 5 000,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz Muzea , ,00 1, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury , ,00 1,53 Rozdz Pozostała działalność 10649, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 849, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 799, ,00 0,03 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 7 999, ,00 0,04 Rozdz Pozostała działalność 7 999, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3513, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 486, ,00 0,01 Wydatki budŝetu powiatu na rok 2004 Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. (w złotych) Dział rozdział Nazwa wykonanie za Plan na Struktura procentowa wskaźnik 2003 r r r r. 2004/ WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: % 100% 92% a) wydatki bieŝące, w tym: % 90% 96% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, % 59% 103% - remonty, % 1% 27% - pozostałe wydatki bieŝące, % 22% 87% - dotacje, % 3% 44% - rezerwy, % 2% 0% - na obsługę długu j. s. t., % 2% 330% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t % 1% 0% b) wydatki majątkowe, % 10% 64% - w tym wydatki inwestycyjne % 7% 46% - zakupy inwestycyjne % 3% 580% - dotacje na inwestycje % 0% 10% RAZEM WYDATKI: % 100% 92%

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r.

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dochody do przekazania do budŝetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r. (w zł)

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budŝetowym 2004

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Wydatki inwestycyjne powiatu na rok 2004 związane z realizacją wieloletnich programów (w zł) Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dochody i wydatki w 2004 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

15 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Przychody i rozchody budŝetu powiatu - plan rozdysponowania nadwyŝki budŝetowej na rok 2004 (w zł)

16 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Prognoza kwoty długu powiatu L.p. Rodzaj zadłuŝenia Wykonanie na koniec (w złotych) Przewidywany stan na koniec roku Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów a) ustaw. b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów. 6. Łączna kwota długu na koniec roku budź. 7. Dochody ogółem Procentowy (%) udział długu w dochodach 18,08 24,95 27, ,10 31,12 32,09 33,01 33,88 33,22 32,57 31,93 31,30 Sytuacja finansowa Powiatu Węgorzewskiego Załącznik Nr 9a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dochody liczba kontrolna Dochody wł Suma kontrolna Lp Wyszczególnienie Plan 2002 Lata spłaty kredytu/poŝyczki Lata spłaty kredytu/poŝyczki Lata spłaty kredytu/poŝyczki I Dochody ogółem A Dochody własne w tym: z majątku gminy Z udziału w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 3. pozostałe dochody B. Subwencje C. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji Rządowej D. Dotacje celowe na zadania własne II. Wydatki ogółem A. Wydatki bieŝące B. Wydatki inwestycyjne III Spłaty poŝyczek i kredytów A. Stan zaciągniętych poŝyczek, kredytów 1. w tym splata rat poŝyczek (kredytów) 2. Odsetki B. Splata wnioskowanej poŝyczki, kredytu 1. w tym splata rat poŝyczki, kredytu 2. Odsetki C. Wartość wymagalnych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto IV. Wynik (l-ll) V. Planowana łączna kwota długu

17 Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Plany przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na rok 2004 (w zł) Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004 Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. (w złotych) Nazwa instytucji Kwota dotacji Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2004 Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 Dofinansowanie szkół niepublicznych - ZDZ w Węgorzewie: Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne Dofinansowanie szkół niepublicznych - Szkoła Policealna w Węgorzewie (przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie) OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (w złotych) Inne dotacje udzielone w roku 2004 Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Nazwa jednostki Kwota dotacji 1 2 Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka Schroniska MłodzieŜowe 4000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (w złotych)

18 Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym (w złotych) L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. l. Stan funduszy na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania materiały II. Przychody Wpływy z usług RóŜne opłaty Pozostałe odsetki Przelewy redystrybucyjne, w tym - przelewy z funduszy gminnych - przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny - przelewy z funduszu centralnego III. Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe Materiały i wyposaŝenie Usługi remontowe Usługi pozostałe Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego Przelewy redystrybucyjne - przelewy na fundusz centralny przelewy na fundusz wojewódzki Wydatki majątkowe Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŝetowych lub zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania 7000 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. l. Stan funduszy na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania 4. - materiały II. Przychody Wpływy z usług RóŜne opłaty Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe Materiały i wyposaŝenie Usługi remontowe Usługi pozostałe Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe, w tym Wydatki inwestycyjne fundusz celowych Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania

19 Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na rok 2004 nazwa funduszu stan środków obrót, początku roku przychody wydatki stan środków obrotna koniec roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem: Szczegółowy plan przychodów i wydatków określa: zał. A - dla Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zał. B - dla Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zał. A do zbiorczego zestawienia planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na rok 2004 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (w zł) (w zł) Zał. B do zbiorczego zestawienia planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na rok 2004 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł)

20 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO Po pokonaniu rozbieŝności dotyczących podziału Powiatu GiŜyckiego na Powiat Węgorzewski i GiŜycki uwzględniając porozumienie między tymi powiatami Prezes Rady Ministrów Decyzją Nr RCL /02 z dnia r przyznał Powiatowi Węgorzewskiemu mienie jw. WyŜej uwidocznione mienie jest juŝ w sposób pełnoprawnym mieniem Powiatu Węgorzewskiego. Dochody z mienia wynoszą w 2003 r zł, na 2004 r. planuje sieje w wysokości zł. Wydatki na utrzymanie mienia, głównie podatek od nieruchomości 9000 zł. Wycena księgowa środków trwałych, przedmiotów niematerialnych i innych wartości została zaczerpnięta z róŝnych dostępnych źródeł. Wycena jak teŝ pełne ujęcie tych zaszłości w księgach rachunkowych poszczególnych jednostek wymaga jeszcze dopracowania. OPIS DO TABELI INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO" Nieruchomość będąca w trwałym zarządzie SOS W składająca się z działki o nr geod. 358/39 o powierzchni 39,2881 ha (tabela po. 3) stała się własnością powiatu węgorzewskiego na podstawie aktu notarialnego nr 4910/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. -umowa nieodpłatnego przeniesienia własności od Agencji Nieruchomości Rolnych, natomiast pozostałe nieruchomości - na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 roku znak RLC /02.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 lipca 2007 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 1420 - Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo