DZIENNIK URZĘDOWY Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec..."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r Nr XVI/1/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaŝy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa uŝytkowania wieczystego gruntu na własność Nr XVI/10/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiana uchwały Nr XLI/4/97 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 1997 r., w sprawie określenia zasad gospodarki lokalami uŝytkowymi, stanowiącymi mienie komunalne miasta Mrągowa Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec Nr XVI/103/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata oraz uchylenia Uchwały Nr V/23/2000 Rady Gminy Biskupiec z dnia 1 czerwca 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i czynszu za lokale socjalne Nr XVI/104/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nr XX/143/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Nr XII/95/04 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lubawie Nr XXIII/156/04 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu za 2003 rok Nr XV/111/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/00 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zasad sprzedaŝy lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat Nr XIV/132/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach POROZUMIENIE: z dnia 31 marca 2004 r zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Węgorzewie a Burmistzem Węgorzewa w sprawie powierzenia wykonywania niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi ZARZĄDZENIE: Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych

2 UCHWAŁA Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz z póz. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2002 r., Dz. U. Nr 15, poz z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Dochody do przekazania do budŝetu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r. określa załącznik nr Uchwala się wydatki budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z. zał. nr 2 i 2a. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł, w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu powiatu zł, d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zł, e) remonty zł, f) pozostałe wydatki bieŝące zł, g) rezerwy zł, 2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości zł, w skład których wchodzą tylko wydatki inwestycyjne: a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 5, b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zł, zgodnie z zał. nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie: - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Źródłami pokrycia deficytu budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 są przychody, w tym: a) kredyty w kwocie zł, b) poŝyczki w kwocie zł, c) wolne środki z tyt. rozlicz, kredyt, w kwocie zł Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2004 roku w wysokości zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań: r zł, r zł, r zł, dalej zgodnie z zał. nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, według załącznika nr Sposób sfinansowania deficytu budŝetu przedstawia załącznik nr 9a sytuacja finansowa powiatu" Uchwala się plany przychodów i wydatków: 1) środków specjalnych - przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 11, b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 12,

3 c) inne dotacje w wysokości 125,248 zł, zgodnie z zał. nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. nr Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, a) na oświatę zł, b) na inwestycje drogowe zł UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości zł. 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości zł. 10. Ponadto upowaŝnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego i spłaty kredytów do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, dotyczących wszystkich wydatków rzeczowych, inwestycyjnych i zwiększania i zmniejszania planu płac oraz pochodnych od płac. O dokonanych zmianach Zarząd informuje Radę Powiatu, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zarówno w środkach jednostki jak i w środkach specjalnych za wyjątkiem zwiększania i zmniejszania planu płac i pochodnych od płac, kierownikom następujących jednostek organizacyjnych powiatu: a) Starostwo Powiatowe, b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, c) Powiatowa Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej, d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, e) Zespół Szkół Ogólnokształcących, f) Zespół Szkół Zawodowych, g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, h) Dom Pomocy Społecznej, i) Powiatowy Urząd Pracy, j) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Kierownicy jednostek dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie tych uprawnień, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu Ustala się maksymalną kwotę poŝyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŝetowym 2004 w wysokości zł. 2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŝetowym 2004 w wysokości zł. 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budŝetu układ wykonawczy i przekaŝe zainteresowanym jednostkom Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Edmund Budny

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. plan roku 2004 % udziału w budŝecie Dochody razem ,00 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,22 Rozdz Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,22 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 020 Leśnictwo ,00 1,22 Rozdz Gospodarka leśna ,00 1, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań ,00 1,22 bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 600 Transport i łączność ,00 1,34- Rozdz Drogi publiczne powiatowe ,00 1, Wpływy z róŝnych dochodów 56270,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 1,05 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,13 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 6 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 8 000,00 0,04 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 710 Działalność usługowa ,00 0,76 Rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,22 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 5 000,00 0,03 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Nadzór budowlany ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,23 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00 0,28 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 750 Administracja publiczna ,00 1,95 Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,47 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Starostwa powiatowe ,00 1, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 1,46 Rozdz Komisje poborowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,08 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 11,87 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 11, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 9,78 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00 2,09 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 4,68 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 4, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 4, Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00 0,04 Dział 758 RóŜne rozliczenia ,00 42,81 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 30, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 30,24 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 6, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 6,01 Rozdz Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub ,00 1,45 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Rozdz RóŜne rozliczenia finansowe ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0,70 Rozdz Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 5, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 5,01 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 0,07 Rozdz Licea ogólnokształcące ,00 0, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ,00 0,07 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 2,13 Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 2,13 zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 2,13 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 852 Pomoc społeczna od 2004 r ,00 32,65 Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze od 2004 r ,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 1,33 Rozdz Domy pomocy społecznej od 2004 r ,00 31, Wpływy z usług ,00 7, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 24,02,

5 Rozdz Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze od 2004 r ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,08 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej od 2004 r ,00 0,18 Rozdz Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,18 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów budŝetu powiatu na 2004 r.*) Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. wykonanie za rok 2003 plan roku 2004 % udziału w budŝecie Wydatki razem , ,00 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,21 Rozdz z Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,21 Rozdz z Inspekcja Weterynaryjna ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 14234,53 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 10429,01 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 547,74 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 477,84 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 617,27 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 232,88 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 460,73 0,00 0,00 Dział 020 Leśnictwo , ,00 1,16

6 Rozdz Gospodarka leśna , ,00 1, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 1,14 Rozdz Nadzór nad gospodarką leśną 8 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0,02 Dział 600 Transport i łączność , ,00 7,44 Rozdz Drogi publiczne powiatowe , ,00 7, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 046,54 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 202, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 1 584,02 0,00 0, Zakup usług remontowych 762,63 800,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 2, PodróŜe słuŝbowe krajowe 771,20 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 8 139, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 652, ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 708,40 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 850, ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 0, ,00 0,05 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000, ,00 0,04 Rozdz z Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0,04 Dział 710 Działalność usługowa , ,00 0,70 Rozdz z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,21 Rozdz z Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,02 Rozdz z Nadzór budowlany , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 446,43 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 831, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 230, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 740,00 724,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 737, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 872, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 449, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 677,00 750,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 997, ,00 0,26 Dział 750 Administracja publiczna , ,00 10,37 Rozdz z Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 564, ,00 0,01 Rozdz Rady powiatów , ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 400, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 834, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 176, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 808,00 0,00 0,00 Rozdz Starostwa powiatowe , ,00 9, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 1 590, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 1, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 738, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 5 070, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Podatek od nieruchomości 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 13850, ,00 0,24 Rozdz z Komisje poborowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 920, ,00 0, Zakup usług pozostałych 10079, ,00 0,05 Rozdz Pozostała działalność 20791, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 403, ,00 0, Zakup usług pozostałych 19387, ,00 0,04 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 11,56 Rozdz Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 0,00 0,00 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,49 Rozdz z Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 11, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,90

7 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 15409, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 584, ,00 0, UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 6, Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 1 419, ,00 0, Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 75295, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5442, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 13451, ,00 0, Zakup energii 7639, ,00 0, Zakup usług remontowych 19581, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 766, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 956, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 352, ,00 0, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 171, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 1,95 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,00 2,08 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , ,00 1,66 Rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 0, ,00 0,42 samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych 0, ,00 0,42 Dział 758 RóŜne rozliczenia 0, ,00 1,31 Rozdz Rezerwy ogólne 0, ,00 0, Rezerwy 0, ,00 0,77 Rozdz g Rezerwy ogólne i celowe 0, ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 0,15 Rozdz k Rezerwy celowe 0, ,00 0, Rezerwy 0, ,00 0,40 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,00 21,32 Rozdz Szkoły podstawowe specjalne , ,00 3, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 090,00 854,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 14237, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 951,34 500,00 0, Zakup energii 5000, ,00 0, Zakup usług remontowych 800,00 850,00 0, Zakup usług pozostałych 5 193, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 541,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,13 Rozdz Gimnazja specjalne , ,00 3, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 727, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 350, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 211, ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 300, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 490, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 570,00 500,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,15 Rozdz Licea ogólnokształcące , ,00 6, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 070, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 038, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 172, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,13 Rozdz n Licea ogólnokształcące , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej , ,00 0,21 Rozdz Szkoły zasadnicze , ,00 6, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 526, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0,01

8 Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 045, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 968, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 219,04 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 1,05 Rozdz n Szkoły zasadnicze , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej , ,00 0,24 Rozdz Szkoły zawodowe specjalne , ,00 1, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 526,00 306,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 003, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 13618, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 275, ,00 0, Zakup energii 13081, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 370,00 500,00 0, RóŜne opłaty i składki 300,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13269, ,00 0,05 Rozdz Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli/dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,14 Rozdz Pozostała działalność 13723, ,00 0, Zakup usług pozostałych 450,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13273, ,00 0,07 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,00 1,99 Rozdz Szpitale ogólne ,25 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego 9 500,00 0,00 0,00 zakładu opieki zdrowotnej 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,25 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Rozdz z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , ,00 1,99 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 1,99 Dział 852 Pomoc społeczna/pomoc społeczna 0, ,00 31,65 Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze/placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 1, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 0, ,00 0,59 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne 0, ,00 0,65 Rozdz Domy pomocy społecznej/domy pomocy społecznej 0, ,00 27, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 933,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 15, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 2, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup środków Ŝywności 0, ,00 2, Zakup leków i materiałów medycznych 0, ,00 0, Zakup energii 0, ,00 2, Zakup usług remontowych 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0,04 Rozdz Rodziny zastępcze/rodziny zastępcze 0, ,00 2, Świadczenia społeczne 0, ,00 2,21 Rozdz z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze/zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0, ,00 0, Świadczenia społeczne 0, ,00 0,07 Rozdz Powiatowe centra pomocy rodzinie/powiatowe centra pomocy rodzinie 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0,02 Rozdz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 0, ,00 0,02 kryzysowej/jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 4300 Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,02 Rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze/ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 300,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0,01

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU BudŜet miasta stołecznego Warszawy na 2011r. URSUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo