Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie"

Transkrypt

1 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W NUMERZE M.IN. Czy technicy farmaceutyczni bêd¹ mogli zdobyæ licencjat w Wy szej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Spo³ecznych dzia³aj¹cej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o Stosunku Pañstwa do Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego w RP? Informacja o leku na str. 2

2 DIAPREL MR (Gliclazidum), tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg SK AD Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu (Gliclazidum) WSKAZANIA DO STOSOWANIA Cukrzyca insulinoniezale na (typ 2) u doros³ych, kiedy leczenie dietetyczne i wysi³ek fizyczny oraz zmniejszenie masy cia³a nie wystarczaj¹ do utrzymania prawid³owego stê enia glukozy we krwi. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Doustnie. Do stosowania tylko u osób doros³ych. Dawka dobowa wynosi od 1 tabletki do 4 tabletek na dobê, tj. od 30 do 120 mg przyjmowanych doustnie, jednorazowo, w porze œniadania. Tabletki (tabletkê) nale y po³ykaæ w ca³oœci. W przypadku pominiêcia jednej dawki nie nale y jej zwiêkszaæ w dniu nastêpnym. Podobnie jak w przypadku innych leków o dzia³aniu hipoglikemizuj¹cym, dawka powinna byæ dostosowana indywidualnie w zale noœci od reakcji pacjenta (stê enie glukozy we krwi, HbA1c). Dawka pocz¹tkowa: Zalecana dawka pocz¹tkowa wynosi 30 mg na dobê. Jeœli stê enie glukozy we krwi jest skutecznie kontrolowane, dawka ta mo e byæ stosowana jako leczenie podtrzymuj¹ce. Jeœli stê enie glukozy we krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, dawkê mo na stopniowo zwiêkszyæ do 60, 90 lub 120 mg na dobê. Nie powinno siê zwiêkszaæ dawki czêœciej, ni co najmniej po up³ywie 1 miesi¹ca, z wyj¹tkiem pacjentów, u których stê enie glukozy we krwi nie uleg³o zmniejszeniu po dwóch tygodniach leczenia. W takich przypadkach, dawkê mo na zwiêkszyæ pod koniec drugiego tygodnia leczenia. Maksymalna, zalecana dawka dobowa to 120 mg. Zamiana tabletek produktu zawieraj¹cego 80 mg gliklazydu (np. Diaprel) na Diaprel MR: 1 tabletka produktu zawieraj¹cego 80 mg gliklazydu jest porównywalna z 1 tabletk¹ produktu Diaprel MR. Zmiana mo e byæ przeprowadzona pod warunkiem monitorowania parametrów krwi. Zamiana innego, doustnego leku przeciwcukrzycowego na Diaprel MR: Diaprel MR mo e byæ stosowany w celu zast¹pienia innego, doustnego leku przeciwcukrzycowego. Podczas zamiany na Diaprel MR nale y wzi¹æ pod uwagê dawkê oraz okres pó³trwania uprzednio stosowanego leku przeciwcukrzycowego. Zastosowanie okresu przejœciowego nie jest konieczne. Nale y zastosowaæ dawkê pocz¹tkow¹ 30 mg i tak j¹ modyfikowaæ, aby by³a dostosowana do reakcji stê enia glukozy we krwi danego pacjenta, tak jak to przedstawiono powy ej. W razie zmiany z innych hipoglikemizuj¹cych pochodnych sulfonylomocznika o przed³u onym okresie pó³trwania mo e byæ konieczna kilkudniowa przerwa w leczeniu, aby zapobiec wyst¹pieniu efektu addycyjnego dwóch preparatów, który mo e powodowaæ hipoglikemiê. Schemat dawkowania w takich sytuacjach powinien byæ taki sam jak na pocz¹tku stosowania leku, tzn. leczenie nale y rozpocz¹æ od dawki 30 mg, a nastêpnie j¹ zwiêkszaæ w zale noœci od reakcji metabolicznej pacjenta. Leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwcukrzycowymi: Diaprel MR mo e byæ stosowany z biguanidami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insulin¹. U pacjentów ze stê eniem glukozy we krwi niedostatecznie kontrolowanym z u yciem leku Diaprel MR leczenie skojarzone z insulin¹ powinno byæ wprowadzone pod œcis³¹ opiek¹ medyczn¹. U osób w podesz³ym wieku (powy ej 65 lat) lek nale y stosowaæ zgodnie z tymi samymi zasadami dawkowania, jakie s¹ zalecane u pacjentów poni ej 65 lat. U pacjentów z ³agodn¹ i umiarkowan¹ niewydolnoœci¹ nerek powinny byæ zastosowane takie same zasady dawkowania, jak u pacjentów z prawid³ow¹ czynnoœci¹ nerek. Pacjenci ci powinni pozostawaæ pod obserwacj¹. Dane te zosta³y potwierdzone w badaniach klinicznych. Stosowanie u pacjentów z ryzykiem wyst¹pienia hipoglikemii Wiêksze ryzyko hipoglikemii dotyczy nastêpuj¹cych pacjentów: niedo ywionych lub Ÿle od ywionych; z ciê kimi lub niedostatecznie wyrównanymi zaburzeniami endokrynologicznymi (niedoczynnoœæ przysadki, niedoczynnoœæ tarczycy, niewydolnoœæ kory nadnerczy); po zaprzestaniu d³ugotrwa³ego leczenia i (lub) leczenia du ymi dawkami kortykosteroidów; z ciê kimi chorobami têtnic (ciê ka choroba wieñcowa, ciê ka niewydolnoœæ têtnicy szyjnej, choroba naczyñ obwodowych). Zaleca siê stosowanie minimalnej dawki pocz¹tkowej 30 mg. Brak danych oraz badañ klinicznych dotycz¹cych stosowania u dzieci. PRZECIWWSKAZANIA Stwierdzona nadwra liwoœæ na gliklazyd lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy. Cukrzyca typu 1. Stan przedœpi¹czkowy lub œpi¹czka cukrzycowa. Ketoza i kwasica cukrzycowa. Ciê ka niewydolnoœæ nerek lub w¹troby: w tych przypadkach zaleca siê zastosowanie insuliny. Leczenie mikonazolem. Okres karmienia piersi¹. SPECJALNE OSTRZE ENIA I ŒRODKI OSTRO - NOŒCI DOTYCZ CE STOSOWANIA HIPOGLIKEMIA Doustne leki hipoglikemizuj¹ce mo na stosowaæ jedynie u pacjentów regularnie i prawid³owo od ywiaj¹cych siê. Hipoglikemia czêœciej pojawia siê podczas stosowania diet niskokalorycznych, w nastêpstwie d³ugotrwa³ego lub forsownego wysi³ku fizycznego, picia alkoholu lub w przypadku, gdy zastosowano leczenie skojarzone lekami przeciwcukrzycowymi. Hipoglikemia mo e wyst¹piæ w nastêpstwie stosowania pochodnych sulfonylomocznika. Niektóre przypadki hipoglikemii mog¹ wymagaæ leczenia szpitalnego i podawania roztworu glukozy do ylnie. Aby zmniejszyæ ryzyko hipoglikemii, nale y indywidualnie ustalaæ sposób leczenia oraz odpowiedni¹ dawkê. Czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko wyst¹pienia hipoglikemii: brak wspó³pracy ze strony pacjenta; niedo ywienie, nieregularne pory spo ywania posi³ków, opuszczanie posi³ków, okresy poszczenia lub zmiany w diecie; brak równowagi pomiêdzy wysi³kiem fizycznym a poda ¹ wêglowodanów; niewydolnoœæ nerek; ciê ka niewydolnoœci w¹troby; niektóre zaburzenia endokrynologiczne: zaburzenia czynnoœci tarczycy, niedoczynnoœæ przysadki oraz niewydolnoœæ nadnerczy; przedawkowanie produktu Diaprel MR; równoczesne podawanie innych preparatów wp³ywaj¹cych na glikemiê. Niewydolnoœæ nerek i w¹troby: farmakokinetyka i (lub) farmakodynamika gliklazydu mo e byæ zmieniona u pacjentów z niewydolnoœci¹ w¹troby lub ciê k¹ niewydolnoœci¹ nerek. U tych pacjentów hipoglikemia mo e siê przed³u aæ, co mo e wymagaæ specjalnego postêpowania. Informowanie pacjenta Ryzyko hipoglikemii, objawy, leczenie i czynniki predysponuj¹ce do jej wyst¹pienia, nale y wyjaœniæ pacjentowi oraz cz³onkom jego rodziny. S³aba kontrola glikemii Na kontrolê glikemii u pacjentów otrzymuj¹cych leczenie przeciwcukrzycowe mog¹ mieæ wp³yw: gor¹czka, uraz, infekcja lub zabieg chirurgiczny. W niektórych przypadkach mo e byæ konieczne podanie insuliny. Przed stwierdzeniem wyst¹pienia u pacjenta wtórnego niepowodzenia terapeutycznego nale- y rozwa yæ odpowiednie dostosowanie dawki oraz opracowanie diety. Stosowanie pochodnych sulfonylomocznika u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mo e prowadziæ do rozwoju niedokrwistoœci. U tych pacjentów konieczne jest zachowanie ostro noœci i rozwa enie zastosowania leczenia lekami z innej grupy. Badania laboratoryjne: oznaczanie stê eñ glikowanej hemoglobiny (lub pomiar glukozy w osoczu na czczo) zaleca siê do oceny kontroli glikemii. U yteczna jest równie samokontrola stê enia glukozy we krwi. DZIA ANIA NIEPO DANE Na podstawie doœwiadczenia ze stosowaniem gliklazydu oraz innych pochodnych sulfonylomocznika opisuje siê dzia³ania niepo ¹dane: Hipoglikemia Tak jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika leczenie tym lekiem mo e powodowaæ hipoglikemiê, zw³aszcza w razie nieregularnego od ywiania siê. Objawy hipoglikemii: ból g³owy, silny g³ód, nudnoœci, wymioty, zmêczenie, sennoœæ, zaburzenia snu, pobudzenie, agresja, os³abiona koncentracja, zaburzenia œwiadomoœci oraz spowolnienie reakcji, depresja, uczucie spl¹tania, zaburzenia widzenia i mowy, otêpienie, dr enie, niedow³ady, zaburzenia czucia, zawroty g³owy, uczucie bezsilnoœci, utarta samokontroli, drgawki, p³ytki oddech, bradykardia, sennoœæ i utrata œwiadomoœci, co mo e prowadziæ do œpi¹czki oraz zgonu. Dodatkowo mog¹ byæ obserwowane objawy pobudzenia adrenergicznego takie jak: pocenie siê, wilgotnoœæ skóry, tachykardia, ko³atanie serca, wzrost ciœnienia têtniczego, bóle w klatce piersiowej oraz zaburzenia rytmu serca. Zazwyczaj objawy ustêpuj¹ po podaniu wêglowodanów (cukier). Nale y jednak pamiêtaæ, e sztuczne substancje s³odz¹ce nie wywo³uj¹ adnego efektu. Doœwiadczenia z innymi pochodnymi sulfonylomocznika pokazuj¹, e hipoglikemia mo e wyst¹piæ ponownie nawet, jeœli pomiary pocz¹tkowo wskazuj¹ na skutecznoœæ leczenia. W przypadku ciê kiej lub d³ugotrwa³ej hipoglikemii, nawet jeœli jest okresowo kontrolowana poprzez spo ycie cukru, niezw³ocznie nale y rozpocz¹æ leczenie lub nawet mo e byæ konieczna hospitalizacja. Zaburzenia o³¹dkowo-jelitowe; ból brzucha, nudnoœci, wymioty, niestrawnoœæ, biegunka oraz zaparcia. Nastêpuj¹ce dzia³ania niepo ¹dane s¹ rzadziej obserwowane: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, œwi¹d, pokrzywka, rumieñ, wykwity plamkowo- -grudkowe, odczyny pêcherzowe; zaburzenia krwi: zmiany w obrazie hematologicznym krwi wystêpuj¹ rzadko, mog¹ one obejmowaæ: niedokrwistoœæ, leukopeniê, ma³op³ytkowoœæ, granulocytopeniê. Zmiany te przemijaja po zaprzestaniu leczenia. zaburzenia w¹troby: zwiêkszona aktywnoœæ enzymów w¹trobowych (AspAT, AlAT, fosfatazy zasadowej), zapalenie w¹troby (odosobnione przypadki). Nale y przerwaæ leczenie w przypadku pojawienia siê ó³taczki cholestatycznej. Objawy te zazwyczaj przemijaj¹ po odstawieniu leku. zaburzenia oka: przemijaj¹ce zaburzenia widzenia mog¹ pojawiaæ siê szczególnie na pocz¹tku leczenia na skutek zmian stê eñ glukozy we krwi. Dzia³ania niepo ¹dane danej grupy leków: W przypadku stosowania preparatów nale ¹cych do grupy pochodnych sulfonylomocznika opisywano; niedokrwistoœæ, agranulocytozê, niedokrwistoœæ hemolityczn¹, pancytopeniê i alergiczne zapalenie naczyñ; obserwowano tak e przypadki zwiêkszenia aktywnoœci enzymów w¹trobowych, a nawet zaburzenia czynnoœci w¹troby (np. z zastojem ó³ci i ó³taczk¹) oraz zapalenie w¹troby, które przemija³o po odstawieniu pochodnej sulfonylomocznika, lub w odosobnionych przypadkach prowadzi³o do zagra aj¹cej yciu niewydolnoœci w¹troby. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ANPHARM Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne Spó³ka Akcyjna, ul. Annopol 6B, Warszawa POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU (Wydane przez Ministra Zdrowia) Nr 4430 Produkt leczniczy wydawany na receptê. Adres korespondencyjny: Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet: ( )

3 VOL XVII Nr 12 (204) ISSN Rok 2009 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 6 pkt Indeks Copernicus: Wydawnictwo Farmapress 10,63 pkt Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja typograficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 200 z³, pó³roczna 120 z³ Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Czy w miejsce wydzia³ów farmaceutycznych powstan¹ wy sze szko³y zawodowe? Nieodwracalnie zmieniaj¹ siê rola, znaczenie i funkcjonowanie aptek. Od kilku lat, wed³ug opinii wielu naukowców i aptekarzy praktyków, zacieraj¹ siê ró nice miêdzy technikami farmaceutycznymi a magistrami farmacji. Mo na przewidywaæ, e w ich konsekwencji w nieodleg³ej przysz³oœci dramatycznie zmniejszy siê liczba magistrów farmacji, a ich miejsce zajm¹ technicy farmaceutyczni z dyplomami licencjackimi, zaœ wydzia³y farmaceutyczne przy obecnej polityce w wiêkszoœci mog¹ przeistoczyæ siê w wy sze szko- ³y zawodowe lub byæ przez nie zast¹pione. Przewiduj¹c tak¹ ewentualnoœæ, nasze wydawnictwo ju od 1995 roku konsekwentnie upowszechnia³o wiedzê o opiece farmaceutycznej, przekonuj¹c ca³e œrodowisko farmaceutyczne o pilnej koniecznoœci wprowadzenia jej do praktyki aptekarskiej. Jako jedyni na farmaceutycznym rynku wydawniczym stworzyliœmy niespotykan¹ jak na nasze warunki bazê piœmiennicz¹ w postaci artyku³ów i ksi¹ ek (ok. 180 pozycji) poœwiêconych opiece farmaceutycznej autorstwa znakomitych pracowników naukowych, czêsto jednoczeœnie praktyków w zawodzie, a organizowane przez redakcjê Czasopisma Aptekarskiego konferencje krajowe i miêdzynarodowe pozwoli³y na wykreowanie wizerunku opieki farmaceutycznej jako jedynej alternatywy dla rozwoju zawodu w zakresie szeroko pojêtej opieki zdrowotnej. Po udanych redakcyjnych przedsiêwziêciach, miêdzy innymi takich jak Rok 2003 Rokiem PharmaDiaß i Rok 2009 Rokiem Walki z Nadwag¹ i Oty³oœci¹, rok 2011 og³osiliœmy Rokiem Opieki Farmaceutycznej. W sukurs temu przedsiêwziêciu przychodzi tak e zapis dotycz¹cy opieki farmaceutycznej w noweli ustawy o izbach aptekarskich z 10 stycznia 2008 roku, w której zapisano, e Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronê zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie us³ug farmaceutycznych polegaj¹cych w szczególnoœci na (...) sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegaj¹cej na udokumentowanym procesie, w którym farmaceuta wspó³pracuj¹c z pacjentem i z lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawid³owym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania okreœlonych jej efektów poprawiaj¹cych jakoœæ ycia pacjenta (...). Interpretacja tego artyku³u ustawy stwarza szerokie mo liwoœci prowadzenia opieki farmaceutycznej poza aptek¹; widzimy potrzebê tworzenia tej nowej formy us³ugi farmaceutycznej np. w zak³adaniu gabinetów opieki farmaceutycznej w przychodniach, szpitalach, klinikach, sanatoriach, domach opieki spo³ecznej i zak³adach zamkniêtych. Przypisanie wykonywania opieki farmaceutycznej do zawodu farmaceuty aptekarza nie tylko przys³u y siê do nobilitacji magistra farmacji, ale spowoduje wiêksze zainteresowanie wszystkich uczelni medycznych i samorz¹du aptekarskiego tym nowym projektem zainicjowanym przez redakcjê, tworz¹c wiêksze szanse pe³nego wykorzystania fachowej wiedzy farmaceutów aptekarzy w s³u bie spo³eczeñstwu. Mamy nadziejê, e rok 2011 stanie siê prze³omem we wdra aniu opieki farmaceutycznej i jej nauczaniu na wszystkich wydzia³ach farmaceutycznych. Za du o czasu farmacja ju straci³a, pozostawiaj¹c ten temat w sferze dyskusji, postulatów i rozwa añ. Wiktor Szukiel

4 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU Norman Davies Nie chcia³em byæ aptekarzem 11 Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i oty³oœci 15 Lubomira Wengler, Agnieszka Zimmermann Wybrane aspekty polskiego prawa antytytoniowego 18 NIEZWYK E BIOGRAFIE NIEZWYK YCH FARMACEUTÓW s. 15 Gabriela Hoffmann Stefan Jasiñski aptekarz i powstaniec wielkopolski ROCZNICA UPAÑSTWOWIENIA APTEK El bieta Rutkowska Aptekarze polscy wobec problemu nacjonalizacji aptek w latach NAUKA I PRAKTYKA Pawe³ Œmierzchalski MIC Œwiêty Miko³aj z Myry postaæ historyczna 34 s. 34 Tomasz Z¹bkowski D³ugotrwa³a farmakoterapia ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH) 43 Jerzy Jambor Przeciwnowotworowe cisy 49 DEBATY KONFERENCJE KONGRESY Jaros³aw Widelski Lubelskie spotkanie œwiatowych specjalistów chromatografii zwi¹zków naturalnych 53 INFORMACJE FARMACEUTYCZNE Bogdan Ostrowski Iwabradyna nowa nadzieja dla chorych na niewydolnoœæ serca 57 s. 53 ANGIELSKI W PRAKTYCE FARMACEUTYCZNEJ Jolanta Suchocka-Strysko, Christopher A. Strysko Spotkania z angielskim cz. VII 64 NOWOŒCI WYDAWNICZE Anita Magowska Marz¹c o yciu wœród trêdowatych 67 SUPLEMENT s. 88 Szczegó³owe uzasadnienie stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej dotycz¹cego projektu ustawy o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych 69

5

6 SPRAWY ZAWODU WYBIÓRKA W PIGU CE Sejm RP Zdrowie Kobiet w Polsce by³o tematem konferencji zorganizowanej przez Podkomisjê Sta³¹ ds. Zdrowia Publicznego. Konferencja odby³a siê w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod honorowym patronatem marsza³ka Sejmu RP Grzegorza Schetyny. Goœciem honorowym konferencji by³a sekretarz stanu USA Madeleine Albright. Uczestnicy konferencji wziêli udzia³ w panelach, których tematem by³y: Aspekty socjologiczne w profilaktyce i edukacji zdrowotnej kobiet Epidemiologia chorób uk³adu kr¹ enia u kobiet w Polsce Odrêbnoœci diagnostyki i leczenia chorób serca u kobiet Prewencja chrób serca u kobiet w Polsce Czy technicy farmaceutyczni bêd¹ mogli zdobyæ licencjat w Wy szej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Spo³ecznych dzia³aj¹cej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o Stosunku Pañstwa do Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego w RP? (szerzej w CzA nr 1/2011) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w Polsce i na œwiecie Rola edukacji i profilaktyki w zapobieganiu kobiecym chorobom nowotworowym Aktywnie do celu, czyli inicjatywy na rzecz zdrowia kobiet. FIP W stolicy Portugalii Lizbonie odby³ siê 70. Œwiatowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) pod has³em: Od cz¹steczki do leku dla maksymalizacji efektów: farmaceutyczna podró eksploracyjna. Gospodarzem kongresu by³o Krajowe Stowarzyszenie Aptek Portugalskich (ANF), a jego miejscem oddane niedawno do eksploatacji nowoczesne Centrum Kongresowe. W kongresie wziê³o udzia³ ponad 3000 uczestników ze 116 pañstw, w tym 8 Polaków z prezesem PTFarm. prof. dr. Januszem Plut¹. W przeddzieñ oficjalnego otwarcia kongresu odby³o siê zebranie Rady FIP, w trakcie którego na nowego prezesa FIP na czteroletni¹ kadencjê (do 2014 r.) wybrano dr. Michaela Buchmanna ze Szwajcarii (na zdjêciu). Dr Buchmann jest aktywnym dzia³aczem FIP od wielu lat: by³ m.in. przewodnicz¹cym najaktywniejszej sekcji FIP: Sekcji Aptek Ogólnodostêpnych, a tak e cz³onkiem Rady Nauk Farmaceutycznych oraz Rady Praktyki Farmaceutycznej. Dotychczasowy prezes FIP prof. Kamal K. Midha pe³niæ bêdzie do 2014 r. funkcjê Bezpoœredniego By³ego Prezesa (Immediate Past President). Niestety, i w tym roku na posiedzeniu Rady FIP zabrak³o przedstawiciela Polski. Program kongresu by³ jak zawsze bardzo obszerny i wielow¹tkowy, koncentrowa³ siê przede wszystkim na dalszym rozwoju farmacji jako zawodu, ze szczególnym podkreœleniem roli farmaceutów w wielodyscyplinarnej opiece nad pacjentem oraz praktycznych aspektów wykonywania zawodu farmaceuty zarówno w warunkach aptek ogólnodostêpnych, jak i szpitalnych. Œwiadcz¹ o tym choæby tytu³y takich sesji, jak: Farmacja jako zawód dzisiaj i jutro w kontekœcie diagnozy molekularnej w epoce genomu i post- -genomu Postêpowanie ze szczególnymi pacjentami Leki, które zmieniaj¹ œwiat: przesz³oœæ, czas obecny i przysz³oœæ Farmakogenetyka farmaceuci przygotujcie siê do niej i inne. Omówienie wybranych sesji, jak równie streszczenie wyst¹pienia prof. K. Midhy w trakcie uroczystoœci otwarcia kongresu uka ¹ siê w jednym z kolejnych wydañ Czasopisma Aptekarskiego. dr n. farm. Jerzy azowski 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204) 2010

7 Spokojnych, rodzinnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia i Szczêœliwego Nowego ROKU yczy Redakcja, Rada Naukowa i Wspó³pracownicy Czasopisma Aptekarskiego

8 SPRAWY ZAWODU UM w Lublinie W Auditorium Maximum Collegium Novum w Lublinie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów magistra farmacji i magistra analityki medycznej. Wrêczone tak e zosta³y prawa wykonywania zawodu. Uroczystoœci przewodniczy³ i dyplomy wrêczy³ dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Solski. Goœciem honorowym by³ JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Ksi¹ ek. Prawo wykonywania zawodu wrêczy³ wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i jednoczeœnie prezes OIA w Lublinie mgr farm. Krzysztof Przystupa. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ chór UM pod dyrekcj¹ dr Moniki Mielko. Wœród goœci by³y rodziny, przyjaciele i znajomi absolwentów. Do apteki w prawo 50 m, a do apteki w lewo 60 kroków. Byliœmy, zmierzyliœmy i sfotografowaliœmy Uniwersytet Warszawski Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego dr n. med. Marcinowi Czechowi (na zdjêciu) nadano tytu³ doktora habilitowanego za pracê Farmakoekonomika jako narzêdzie zarz¹dzania w gospodarowaniu lekami w Polsce. Dr hab. Marcin Czech jest absolwentem Wydzia- ³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Szko³y Biznesu Politechniki Warszawskiej (International MBA), Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym UW, Wydzia³u In ynierii Produkcji PW w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarz¹dzania. Pracê doktorsk¹ pt.: Metody oceny op³acalnoœci leczenia hipotensyjnego napisa³ pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Jacka Sp³awiñskiego. Marcin Czech pracuje w Zak³adzie Farmakoekonomiki Wydzia³u Farmaceutycznego WUM, jest wyk³adowc¹ Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Politechniki Warszawskiej, wspó³pracuje z Wydzia³em Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego, UM w Bia³ymstoku i Wydzia³em Farmaceutycznym UM w odzi. Bierze udzia³ w realizacji projektów badawczych zwi¹zanych z ocen¹ kosztów i op³acalnoœci leczenia w ró nych dziedzinach medycyny, m.in. kardiologii (np. program Polkard), diabetologii, psychiatrii, zajmuje siê op³acalnoœci¹ szczepieñ i ekonomiczn¹ ocen¹ chorób sierocych. Przez ponad dziesiêæ lat zajmowa³ siê zawodowo farmakoekonomik¹ w Dziale Naukowym Servier Polska, pocz¹tkowo jako samodzielny specjalista, nastêpnie przez osiem lat jako kierownik zespo³u. Obecnie w firmie Novo Nordisk odpowiada za kwestie zwi¹zane z ekonomik¹ zdrowia w pañstwach Europy Œrodkowej. Jest autorem prac z dziedziny ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakoœci ycia; cz³onkiem za³o ycielem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, nastêpnie prezesem tej organizacji w latach ; wspó³autorem S³ownika farmakoekonomicznego, wspó³autorem i redaktorem podrêcznika akademickiego pt. Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia, autorem ksi¹ ki pt. Farmakoekonomika jako narzêdzie zarz¹dzania w gospodarowaniu lekami w Polsce oraz bieg³ym s¹dowym w zakresie ekonomiki zdrowia. Wspó³pracuje z Czasopismem Aptekarskim, publikuj¹c na jego ³amach artyku³y z dziedziny farmakoekonomiki. Jest autorem ksi¹ ki Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej, która ukaza³a siê w ramach Biblioteki Naukowej Czasopisma Aptekarskiego. Prace magisterskie i dyplomowe prowadzone przez Marcina Czecha zdobywa³y pierwsze nagrody w konkursach, on sam zosta³ uhonorowany nagrod¹ JM Rektora Politechniki Warszawskiej. 8 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204) 2010

9 SPRAWY ZAWODU TESCO Tesco Polska uruchamia w³asn¹ sieæ aptek i punktów aptecznych, w których bêd¹ sprzedawane, obok suplementów diety, tak e leki na receptê. Popularne leki generyczne sprowadzane bêd¹ z Chin i Indii, gdzie koszt ich wytworzenia jest niski. Tym sposobem apteki i punkty apteczne w hiper- i supermarketach Tesco bêd¹ oferowaæ pacjentom leki po minimalnej cenie. Fundacja Carita yæ ze Szpiczakiem W centrum prasowym Foksal w Warszawie podczas konferencji prasowej poœwiêconej pomocy chorym na szpiczaka mnogiego zainaugurowano dzia³alnoœæ Fundacji Carita yæ ze Szpiczakiem. Goœciem konferencji by³a prof. dr hab. Anna Dmoszyñska, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Przewodnicz¹ca Polskiej Grupy Szpiczakowej, która przyjê³a funkcjê opiekuna merytorycznego Fundacji Carita yæ ze Szpiczakiem. Zamek Królewski 5 listopada 2010 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, podczas uroczystych obchodów Dnia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. Jerzy Woj-Wojciechowski (na zdj. po prawej stronie) w obecnoœci prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Micha³a Kleibera oraz najwybitniejszych przedstawicieli nauk medycznych ze wszystkich polskich oœrodków akademickich, uhonorowa³ dr n. farm. Jerzego Jambora prezesa Polskiego Komitetu Zielarskiego odznak¹ Polskie Towarzystwo Lekarskie Zas³u onemu. Odznaczenie zosta³o przyznane za wieloletni¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ w dziedzinie fitoterapii. Przedstawiaj¹c sylwetkê laureata wspomniano, miêdzy innymi, o jego zaanga owaniu w utworzeniu przy Polskim Towarzystwie Lekarskim Sekcji Fitoterapii, jako pomostu miêdzy Polskim Towarzystwem Lekarskim, a Polskim Komitetem Zielarskim. Zwrócono te uwagê na kreowane przez niego pogl¹dy dotycz¹ce zielarstwa i zio³olecznictwa. Micha³ Wojtczak, by³y minister rolnictwa, za³o yciel fundacji Patria i twórca jednego z najnowoczeœniejszych w Polsce oœrodków rehabilitacji niepe³nosprawnych dzieci, równie wyró niony, w dyskusji stwierdzi³: jest rzecz¹ nieprawdopodobn¹ by w tak hermetycznym œrodowisku, jakim jest Polskie Towarzystwo Lekarskie, zauwa ono dzia- ³alnoœæ na rzecz zdrowia realizowan¹ przez osoby z poza tego œrodowiska. W œwietle wypowiedzi Micha³a Wojtczaka, wyró nienie dr. Jerzego Jambora przez Polskie Towarzystwo Lekarskie jest czymœ podwójnie wyj¹tkowym. Wyró niona zosta³a przez lekarzy osoba, która z zawodu jest farmaceut¹, a na dodatek jeszcze farmaceut¹ zajmuj¹cym siê zio³ami. Sprzeda internetowa Wed³ug raportu firmy badawczej PMR Distribution on the pharmaceutical market in Central Europe Comparative analysis of Poland, Hungary, Romania, Czech Republic, Slovakia and Bulgaria S³owacka Izba Farmaceutów pozytywnie oceni- ³a sprzeda internetow¹ leków OTC i nie objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204)

10 Szanowni Pañstwo, w imieniu Organizatorów pragniemy poinformowaæ o konferencji Zio³olecznictwo klasztorne historia i teraÿniejszoœæ która odbêdzie siê 14 maja 2011 r. w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu (Lubiñ, ul. Mickiewicza 6, Krzywiñ). Organizatorami Konferencji s¹: Opactwo Benedyktynów w Lubiniu Polski Komitet Zielarski Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Komisja Farmaceutyczna Wydzia³u Lekarskiego Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk Redakcja Czasopisma Aptekarskiego. Komitet Naukowy Konferencji tworz¹: prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski (przewodnicz¹cy), prof. dr hab. Kazimierz G³owniak, prof. dr hab. Bogdan Kêdzia, prof. dr hab. Marian Miko³aj Zgoda, dr hab. Anita Magowska, dr Waldemar Buchwald, dr Jerzy Jambor, Izaak Rafa³ Kapa³a OSB, Eugeniusz Kret OH. Na Konferencji wyg³oszone zostan¹ wyk³ady w trzech blokach tematycznych: 1) historia medycyny klasztornej od postanowieñ Pierwszego Soboru Nicejskiego do dyrektyw Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnotowego kodeksu dotycz¹cego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, 2) wspó³czesne zio³olecznictwo klasztorne zio³olecznictwo bonifratrów i innych zakonów, 3) kierunki rozwoju zielarstwa i zio³olecznictwa, nowoczesne leki roœlinne i ich klasztorne pierwowzory. Wyk³ady wyg³osz¹ wybitni specjaliœci z zakresu medycyny, farmacji i historii. Podczas konferencji poruszone zostan¹ najwa niejsze zagadnienia dotycz¹ce zwi¹zku miêdzy racjonaln¹ fitoterapi¹ a tradycyjnym zio³olecznictwem klasztornym. Konferencja umo liwi te uczestnikom zapoznanie siê z najnowszymi osi¹gniêciami w technologii postaci leku roœlinnego. Wiktor Szukiel Redaktor Naczelny Czasopisma Aptekarskiego Jerzy Jambor Prezes Zarz¹du G³ównego Polskiego Komitetu Zielarskiego

11 ISSN Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus: Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Czasopismo Aptekarskie : 4,15 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie NIE CHCIA EM BYÆ APTEKARZEM Z prof. dr. Normanem DAVIESEM brytyjskim historykiem, profesorem Uniwersytetu Londyñskiego, cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Akademii Brytyjskiej, autorem prac dotycz¹cym historii Europy, badaczem historii Polski, honorowym obywatelem Warszawy, Krakowa, Lublina i Wroc³awia, doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersyetu Marii Curie- -Sk³odowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, honorowym cz³onkiem Zwi¹zku Powstañców Warszawskich rozmawia dr n. farm. Jan MAJEWSKI S³ysza³em, e pan profesor pochodzi z rodziny aptekarskiej. Jak odleg³e s¹ pañskie tradycje rodzinne zwi¹zane z tym zawodem? Nie pochodzê z adnej dynastii aptekarskiej, ale mój ojciec, Richard Davies, by³ aptekarzem, a po nim moja starsza siostra Ann i mój szwagier. Z tego, co s³ysza³em, ojciec jako m³ody cz³owiek w latach 20. by³ zapalonym sportsmenem pi³karzem w zimie i tenisist¹ w lecie i pracowa³ jako asystent w aptece, bo w³aœciciel ³askawie pozwala³ mu mieæ wolne godziny na sport, które jednak musia³ odrobiæ w ci¹gu tygodnia (pracowali wtedy od 8.00 rano do 8.00 wieczorem). PóŸniej, kiedy pozna³ moj¹ mamê, narzeczona mia³a mu daæ ultimatum: nie bêdzie œlubu, dopóki nie bêdzie mia³ dyplomu farmacji. Biedny tata musia³ wiêc zrezygnowaæ ze sportu i zapisaæ siê na studia zaoczne na uniwersytecie w Manchesterze, chyba na piêæ lat (dyplom otrzyma³ w 1926 r.). W tamtych czasach w Anglii wszystkie apteki by³y prywatne. Marzeniem rodziców by³o otwarcie w³asnej apteki; przygotowanie tego zajê³o im 7 lat ciê kiej pracy. Wreszcie w 1933 roku, uda- ³o siê kupiæ dwa stare s¹siaduj¹ce ze sob¹ sklepy. Wziêli po yczkê bankow¹, przeprowadzili remont i uruchomili swoj¹ firmê. Apteka nazywa³a siê The Smithills Chemist, bo znajdowa- ³a siê w dzielnicy Smithills, w Bolton niedaleko Manchesteru. Rodzice mieli mieszkanie na piêtrze nad aptek¹ i tam urodzi³a siê moja siostra, a potem i ja. Mój dziadek, Richard Samson Davies, Walijczyk, odwiedzi³ nas tylko raz we wrzeœniu 1939 roku, zaraz po wybuchu wojny, na krótko przed swoj¹ œmierci¹. Nie chcia³ pan zostaæ aptekarzem? Nigdy nie chcia³em byæ aptekarzem i iœæ w œlady ojca. Matka nie by³a z tego zadowolona, wiele razy mówi³a mi, e tata tak ciê ko musia³ pracowaæ... i co bêdzie, kiedy pójdzie na emeryturê. Natomiast ojciec nigdy nie mówi³ o przysz³oœci rodzinnej firmy, zawsze zachêca³ mnie do studiów historycznych i geograficznych, bo dobrze wiedzia³, co tak naprawdê le- y mi na sercu. To bardzo odpowiada³o mojej siostrze, która chêtnie posz³a na studia farmaceutyczne w presti owej Chelsea School of Pharmacy w Londynie i póÿniej kilka lat pracowa³a razem z ojcem. Jak pan zapamiêta³ tamt¹ aptekê? Mieszka³em 17 lat nad aptek¹ ojca i ca³e moje dzieciñstwo by³o zwi¹zane z tym miejscem. Nie wolno mi by³o wejœæ do apteki w godzinach pracy, ale wieczorem lub w niedziele, kiedy wróciliœmy z koœcio³a, po otwarciu drzwi czeka³ na nas mocny, piêkny zapach leków, którego wspomnienie towarzyszy mi do dziœ. Ojciec produkowa³ wiêkszoœæ leków na miejscu z pomoc¹ asystentów, którzy pracowali w tylnych pokojach, u ywaj¹c pistli i moÿdzierzy, preparuj¹c proszki i tabletki. Jedna z moich ciotek, Ivy siostra

12 SPRAWY ZAWODU ojca, zawodowa aktorka i œpiewaczka czêsto bywj¹ca bez pracy zajmowa³a siê butelkami, sortowa³a je, my³a, wlewa³a ró ne p³yny, nakleja- ³a napisy i pakowa³a do pude³ek. Dobrze pamiêtam równie gabinet trucizn zamykany na klucz. Kiedyœ ojciec pokaza³ nam dzieciom ma³e flaszki morfiny i ostrzeg³: Jeden ³yk, to œmieræ!. Dlatego nigdy nie mia³em ochoty ani na palenie papierosów, ani na narkotyki. Pamiêtam, e czasem robi³ nam egzamin zapachowy: zawi¹zywa³ oczy i podsuwa³ pod nos amoniak, terpentynê, chloroform, wodê ró an¹ itd. To by³a zabawa! Coœ jeszcze pan zapamiêta³? To d³uga opowieœæ. W czasie wojny i kilka lat potem ojciec jako aptekarz mia³ prawo do kuponów na benzynê i dziêki temu móg³ utrzymaæ motocykl, póÿniej samochód. W œrodê po po³udniu i w sobotê mia³em szczêœcie jeÿdziæ z nim. Wtedy wozi³o siê leki do domów ciê ko chorych pacjentów i starców. JeŸdziliœmy tak e do ma³ej huty szk³a, gdzie ojciec hurtowo kupowa³ butelki, których czêsto brakowa³o. Nasz samochód marki RILEY 9 nazywaliœmy Old Mother Riley. Kiedy by³em ju trochê starszy, musia³em sam rozwoziæ transporty leków na rowerze. Apteki starego typu, to by³o coœ wiêcej ni apteki. Sprzedawano w nich nie tylko leki, ale tak- e kosmetyki, produkty sanitarne, sprzêt fotograficzny i okulary. Ka dy z tych dzia³ów mia³ osobn¹ szafê. Myd³o luksusowe i perfumy wzbogaca³y zapachy w aptekach (najbardziej pamiêtam zapach Witchhazel, czyli oczaru virginijskiego orzecha czarownicy). Muszê powiedzieæ, e ojciec by³ dobrym fotografem, przed wojn¹ wygra³ lokalny konkurs zdjêciem, na których utrwalona zosta³a dwójka ch³opców z rowerami przed aptek¹ (sam wywo³ywa³ klisze, póÿniej oddawa³ do specjalistycznej firmy). By³ równie wykwalifikowanym optometrykiem; przyjmowa³ klientów w osobnym gabinecie, pomagaj¹c w doborze okularów. Ogromn¹ frajd¹ dla nas dzieci by³y wieczorne wejœcia do tego gabinetu, zak³adanie okularów bez szkie³ i udawanie, e jesteœmy doros³ymi... Kto najczêœciej przychodzi³ do tej apteki? Jak wówczas traktowano aptekarza? W Wielkiej Brytanii do roku 1948 r. nie by³o pañstwowej s³u by zdrowia i wizyty u lekarza kosztowa³y, wiêc pacjenci przychodzili najpierw do aptekarza, aby upewniæ siê, czy wizyta u lekarza jest konieczna. Ojciec czêsto pe³ni³ wiêc rolê ludowego znachora, który musia³ znaæ wszystkie mo liwe dolegliwoœci i aplikowa³ stosowne remedia na wszystko. Szybko zdoby³ s³awê i autorytet w mieœcie w sprawach nie tylko medycznych. Musia³ byæ i psychologiem, po cichu seksuologiem a nawet doradc¹ finansowym. Jako m³ody ch³opak za drzwiami dziwi³em siê, kiedy do apteki przychodzi³y kobiety w ci¹ y ze swoimi problemami. Oh, Mister Davies zaczyna³y z p³aczem i ojciec musia³ wiedzieæ, co mo e im pomóc. W k¹ciku apteki sta³a te du a, solidna waga dla niemowl¹t z koszykiem wy³o onym niebieskim kocykiem. Gwarantowa³a ona regularn¹ opiekê nad dzieæmi, st¹d wizyty matek z dzielnicy w naszej aptece. Ojciec znany by³ tak e poza Bolton, gdy potrafi³ rozszyfrowaæ pismo lekarzy, którzy nie zawsze dbali o staranne wypisanie recept. Pewnego dnia przyszed³ mê czyzna z recept¹, której nikt nie potrafi³ odczytaæ. Co gorzej, mê czyzna ten nie mówi³ ani s³owa po angielsku, tylko oczami i pomrukami b³aga³ ojca, by wyda³ mu ten tajemniczy lek. Widzia³em, jak ojciec d³ugo patrzy³ na receptê przez szk³o powiêkszaj¹ce. I nagle krzykn¹³: Przecie ta recepta nie jest napisana po angielsku, ale po ³acinie! Goœæ, zapytany sk¹d jest, odpowiedzia³ krótko: Wilno. Przypuszczam, e w³aœnie wtedy mia³o miejsce moje pierwsze spotkanie z Polakiem. Jakie postaci mia³y leki w tamtych czasach? Nowoczesne opakowania leków pojawi³y siê dopiero w latach 50. ubieg³ego wieku i ojciec coraz czêœciej wtedy zamawia³ gotowe leki telefonicznie z hurtowni; firma George Woolley z Manchesteru i du y van z tej hurtowni dostarcza³ leki do naszej apteki na Chorley Old Road. Przedtem leki by³y przewa nie produkowane na miejscu, z zastosowaniem ró nej aparatury. Destylowano wodê, ucierano maœci, sypano proszki do ma³ych papierowych kopert, a tabletki nie by³y p³askie, lecz wypuk³e i wydawane w okr¹g³ych pude³eczkach. Ojciec przygotowywa³ syropy na wszystkie mo liwe postaci kaszlu (suchy, mokry, dzieciêcy, mocny, ³agodny itd.). Jeden jego preparat uzyska³ nawet renomê ogólnokrajow¹. W czasie Blitzu bombardowa- 12 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204) 2010

13 SPRAWY ZAWODU nia Manchesteru przez Niemców w 1941 r. wszyscy mê czyÿni niebêd¹cy w wieku wojskowym zostali powo³ani na nocn¹ s³u bê przeciwpo arow¹. W paÿdzierniku i listopadzie siedzieli na dachach, we mgle, deszczu i naturalnie masowo chorowali. Pewnego dnia do naszej apteki przyszed³ potê ny sier ant policji lokalnej, który dusi³ siê od kaszlu. Ojciec przygotowa³ mu supermocn¹ miksturê, w której jak póÿniej s³ysza³em by³ chloroform. Nastêpnego dnia d³uga kolejka policjantów czeka³a przed aptek¹; ka dy chcia³ nabyæ ten sam cudowny syrop, który pomóg³ sier antowi. Potem ojciec nazwa³ ten syrop Policeman s Friend, czyli Przyjaciel Policjanta. Przez kilka lat by³ ogromny popyt na ten syrop, a inspekcja pañstwowa zakaza³a jego stosowania. Lubi pan profesor wracaæ wspomnieniami do tamtego czasu? To odleg³e chwile. Ojciec zachorowa³ na raka p³uc. W 1965 r. sprzeda³ aptekê, dzie³o swego ycia, i w ci¹gu jednego miesi¹ca pojecha³ do szpitala w³asnym samochodem, zaparkowa³ na parkingu krótkoterminowym i podda³ siê ciê - kiej operacji. D³ugo potem y³ jeszcze pod troskliw¹ opiek¹ mojej matki. Emeryturê spêdzi³ w ma³ym domu w górach poza Bolton, gdzie zajmowa³ siê piêknym ogrodem pe³nym kwiatów. Kiedy przyjecha³ do Anglii z wizyt¹ mój polski teœæ ( on¹ Daviesa jest Maria, Polka pochodz¹ca z D¹browy Tarnowskiej, któr¹ pozna³ w Krakowie przyp. red.), dawny profesor botaniki, który dobrze nie zna³ jêzyka angielskiego, ojciec spacerowa³ z nim po ogrodzie i rozmawiali o kwiatach po ³acinie! Przez lata nie wraca³em do naszej apteki. Bez moich rodziców jest ona nie tak ciekawa. To skromny ma³y budynek, obecnie sklep ubrañ dzieciêcych. Ale 10 lat temu, kiedy polska ekipa filmowa przygotowywa³a Historie Normana Daviesa, pojechaliœmy do Bolton. Udziela³em wywiadu przed kamer¹ na chodniku przed aptek¹. Kiedy s¹siedzi zobaczyli, co siê dzieje, wyszli z domów i pytali, czy nie jestem synem Mistera Daviesa. A potem zaproponowali: ChodŸ z nami, coœ ci poka emy. Nasze dawne mieszkanie nad aptek¹, od lat u ywane jako magazyn, by³o w trakcie remontu. Stoj¹c na drabinie, patrzy³em przez otwarte okno na pokój, gdzie siê urodzi³em. Dowiedzia³em siê, e dzieñ wczeœniej wielki dÿwig wyci¹gn¹³ nasz elazny piec na wêgiel, na którym mama gotowa³a dla mnie smaczne obiady. Jednak trzeba by³o odje - d aæ. Zapach leków ju dawno wyparowa³. W moim gabinecie w Oxfordzie stoi jednak biurko ojca z gabinetu optometrycznego; na pó³kach, wœród ksi¹ ek historycznych zajmuje honorowe miejsce ma³a kolekcja s³oików aptekarskich z napisami ³aciñskimi i boski zapach oczaru wirginijskiego dalej siê unosi... Jak wiem, ma pan dobre zdrowie, i yczê takiego jak najd³u ej. Czy korzysta wiêc pan z porad aptekarzy? Wolê porady aptekarza od porad lekarza. Dzisiaj lekarze majê ambicje posiadania wiedzy naukowej, ale mniej rozumiej¹ aspekty spo³eczne, indywidualne i psychosomatyczne. Stary, m¹dry aptekarz, taki jak mój ojciec, zna³ swoich pacjentów z ka dej strony, nie tylko od tej, co ich boli. Dziêkujê za rozmowê. Adres do korespondencji: dr n. farm. Jan Majewski Apteka pod Z³otym Lwem Poznañ, ul. Stary Rynek 75 tel CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204)

14 Naczelna Izba Aptekarska Kampania Walka z nadwag ioty o ci W ramach inicjatywy promuj¹cej walkê z nadwag¹ i oty³oœci¹ wspó³pracujemy z Wydzia³em Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medicum, Wydzia³em Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskim Towarzystwem Lekarskim i Naczeln¹ Izb¹ Aptekarsk¹ oraz z Okrêgowymi Izbami Aptekarskimi w Bia³ymstoku, Bielsku-Bia³ej, Bydgoszczy, Gdañsku, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Zielonej Górze uczestnicz¹c w kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych w ca³ej Polsce, przy aktywnym udziale GlaxoSmithKline Consumer Healthcare i programu PharmAssist. Rada Naukowa i Redakcja Czasopisma Aptekarskiego LUBUSKA OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE BESKIDZKA OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA w Bielsku-Bia³ej

15 SPRAWY ZAWODU PROFILAKTYKA ORAZ LECZENIE NADWAGI I OTY OŒCI Realizuj¹c inicjatywê Rok 2010 rokiem kontynuacji walki z nadwag¹ i oty³oœci¹ redakcja Czasopisma Aptekarskiego we wspó³dzia³aniu z Wydzia³em Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medicum, Wydzia³em Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lu- blinie, Polskim Towarzystwem Lekarskim i Okrêgow¹ Izb¹ Aptekarsk¹ w Olsztynie zorganizowa³a kurs poœwiêcony oty³oœci i nadwadze, który zgomadzi³ ok. 150 uczestników. Wyk³ady przeprowadzili kierownik Studium Kszta³cenia Podyplomowego Wydzia³u Farmaceutycznego UJ CM prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek, dr n. farm. Jacek Sapa z Wydzia³u Farmaceutycznego UJ CM i dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i wiceprezes NRA. Uczestnicy konferencji zapoznali siê z nastêpuj¹cymi problemami: kliniczn¹ definicj¹ i klasyfikacj¹ oty- ³oœci epidemiologi¹, etiopatogenez¹ oraz czynnikami metabolicznymi, endokrynologicznymi, genetycznymi i œrodowiskowymi sprzyjaj¹cymi nadwadze i oty³oœci klinicznymi nastêpstwami oty³oœci optymalizacj¹ farmakoterapii w oty³oœci rol¹ farmaceuty jako doradcy i opiekuna pacjenta z nadwag¹ i oty³oœci¹ zaburzeniami lipidowymi wp³ywem obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) na terapiê niektórych Uczestnicy kursu w trakcie rozwi¹zywania testu CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204)

16 SPRAWY ZAWODU Wœród rozwi¹zuj¹cych test by³a prezes OIA, mgr farm. Ewa Wiêckowska schorzeñ przewlek³ych niefarmakologicznymi i farmakologicznymi sposobami leczenia zaburzeñ lipidowych oraz z nowymi kierunkami w leczeniu nadwagi i oty³oœci m.in. za pomoc¹ preparatu alli. Wyk³ady, podobnie jak na wszystkich kursach i konferencjach, które odby³y siê w ramach wspomnianej inicjatywy, zakoñczy³y siê testem, za rozwi¹zanie którego uczestnicy mogli otrzymaæ 10 punktów edukacyjnych tzw. twardych. Partnerem edukacyjnym konferencji by³ PharmAssist i GSK. Redakcja Czasopisma Aptekarskiego dziêkuje prezes OIA mgr farm. Ewie Wiêckowskiej i pracownikom biura za zaanga owanie i pomoc udzielon¹ w organizowaniu kursu. (bo) Wiktor Szukiel Wyk³adowcy, organizatorzy i uczestnicy kursu z prof. dr hab. n. farm. Barbar¹ Filipek 16 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204) 2010

17

18 SPRAWY ZAWODU WYBRANE ASPEKTY POLSKIEGO PRAWA ANTYTYTONIOWEGO dr n. prawnych Lubomira WENGLER, dr n. farm. Agnieszka ZIMMERMANN Zak³ad Prawa Medycznego Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego Zarówno w krajach rozwiniêtych jak i w krajach rozwijaj¹cych siê palenie tytoniu jest przyczyn¹ powa nych schorzeñ i wielu przedwczesnych zgonów. Uzale nienie od tytoniu jest stanem przewlek³ym, który trudno przezwyciê yæ. Koszty leczenia chorób spowodowanych u ywaniem tytoniu stanowi¹ znacz¹cy odsetek ogólnych kosztów opieki zdrowotnej. Farmaceuci, zgodnie z zaleceniami przyjêtymi przez Radê Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej na Kongresie w Sydney w 2003 roku, maj¹ obowi¹zek wspomagania ludzi, którzy chc¹ porzuciæ palenie lub inn¹ formê u ytkowania tytoniu. Na Kongresie przedstawiciele zawodu farmaceuty poparli inicjatywê Bez Tytoniu Œwiatowej Organizacji Zdrowia. Miêdzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) utworzy³a Globaln¹ Sieæ Farmaceutów przeciw Tytoniowi (Global Network of Pharmacists against Tobacco). Sieæ ta zapewnia organizacjom farmaceutycznym i samym farmaceutom mo liwoœæ wymiany doœwiadczeñ zwi¹zanych z zaprzestaniem palenia w ró nych miejscach wykonywania zawodu. Wed³ug zaleceñ farmaceuci w swojej pracy powinni podejmowaæ odpowiednie dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania tytoniu ze œrodowiska spo³ecznego, w którym pracuj¹, powinni d¹ yæ do wprowadzenia zakazu palenia w aptece i wspieraæ personel w porzucaniu na³ogu [1]. Istniej¹ regulacje prawne odnosz¹ce siê do zagadnienia ograniczenia u ywania tytoniu, tj. przeciwdzia³ania uzale nieniu od niego i od wyrobów tytoniowych oraz ochrony zdrowia przed jego nastêpstwami. Z uwagi na powinnoœæ promowania przez farmaceutów zdrowego ycia bez tytoniu w poni szym artykule opisane zosta- ³y aspekty prawa antytytoniowego. Nale y jednak zauwa yæ, e ani ustawodawca, ani literatura przedmiotu nie pos³uguj¹ siê pojêciem prawa antytytoniowego [2]. Wydaje siê jednak, e stosowanie tego terminu jest jak najbardziej zasadne i metodologicznie poprawne. Pod pojêciem prawa antytytoniowego w niniejszym opracowaniu rozumie siê zatem ogó³ regulacji prawnych, które s³u ¹ ograniczeniu u ywania tytoniu, tj. przeciwdzia³aj¹ uzale nieniu od niego i od wyrobów tytoniowych oraz s³u ¹ ochronie zdrowia przed jego nastêpstwami. Mo na stwierdziæ, e zosta³ zapocz¹tkowany proces wyodrêbniania siê w oparciu o kryteria celu i przedmiotu nowej dyscypliny nauki i praktyki prawniczej, obejmuj¹cej w szczególnoœci swoimi badaniami zarówno przepisy prawne z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego jak i prawa cywilnego czy prawa pracy, z przewag¹ jednak prawa publicznego (zw³aszcza prawa administracyjnego). Prawo antytytoniowe z uwagi na bezsporn¹ szkodliwoœæ u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych stanowi wa ny element zapewniania przez pañstwo realizacji konstytucyjnego prawa ka dego do ochrony zdrowia, a co za tym idzie, 18 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204) 2010

19 SPRAWY ZAWODU tak e do ochrony krajowego systemu opieki zdrowotnej przed nadmiernym obci¹ eniem, generowanym choæby chorobami odtytoniowymi. Konstytucja RP z 1997 roku nada³a priorytetowe znaczenie prawu do ochrony zdrowia. Prawo to, uznaj¹c jednoczeœnie Ramow¹ Konwencjê Œwiatowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu U ycia Tytoniu, wyra a siê m.in. w dostrze- eniu wagi problemu szerzenia siê epidemii tytoniowej, która wywo³uje zdrowotne, spo³eczne, gospodarcze i œrodowiskowe konsekwencje. Wzrost konsumpcji i produkcji wyrobów tytoniowych stanowi obci¹ enie dla rodzin, osób ubogich i przede wszystkim co szczególnie determinuje zainteresowanie pañstwa krajowych systemów opieki zdrowotnej. Dowody naukowe potwierdzaj¹, e konsumpcja wyrobów tytoniowych i nara enie na dym tytoniowy s¹ przyczyn¹ œmierci, chorób i niepe³nosprawnoœci oraz e istnieje przedzia³ czasowy pomiêdzy nara eniem na dym tytoniowy lub innym u ywaniem wyrobów tytoniowych a wyst¹pieniem chorób odtytoniowych. U ywanie papierosów i niektórych innych produktów zawieraj¹cych tytoñ prowadzi do uzale nienia, a wiele zwi¹zków, które one zawieraj¹, i wytwarzany przez nie dym s¹ farmakologicznie aktywne, toksyczne, mutagenne i rakotwórcze. W wiêkszoœci miêdzynarodowych klasyfikacji chorób uzale nienie od tytoniu jest odrêbnie klasyfikowane jako choroba. Nara enie p³odu na dzia³anie dymu tytoniowego w okresie prenatalnym jest przyczyn¹ powstawania niekorzystnych nastêpstw zdrowotnych i rozwojowych u dzieci. Niepokoj¹ce jest zjawisko wzrostu palenia i innych form konsumpcji wyrobów tytoniowych przez dzieci i m³odocianych. Prawodawstwo krajowe powinno zatem byæ tak konstruowane, by uznaæ, e wszelkie formy reklamy, promocji i sponsorowania ukierunkowane na zachêcanie do u ywania wyrobów tytoniowych s¹ niebezpieczne. Pañstwo powinno podejmowaæ dzia³ania, tak e o charakterze miêdzynarodowym, na rzecz eliminowania wszelkich form nielegalnego obrotu papierosami i innymi wyrobami tytoniowymi, takich jak przemyt, nielegalna produkcja i podrabianie. Powinno siê zauwa yæ potrzebê stworzenia odpowiednich mechanizmów umo liwiaj¹cych zajêcie siê d³ugoterminowymi spo³ecznymi i ekonomicznymi konsekwencjami skutecznych strategii ograniczania popytu na wyroby tytoniowe. Polska jako kraj zainteresowany ograniczeniem u ycia tytoniu i wyrobów tytoniowych ratyfikowa³a Ramow¹ Konwencjê Œwiatowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu U ycia Tytoniu, sporz¹dzon¹ dnia 21 maja 2003 roku w Genewie (zwan¹ dalej Konwencj¹ Ramow¹). Wesz³a ona w ycie w dniu 14 grudnia 2006 roku. Konwencja Ramowa w œwietle Konstytucji RP posiada status umowy miêdzynarodowej, ratyfikowanej za uprzedni¹ zgod¹ wyra on¹ w ustawie, co powoduje, i w razie kolizji miêdzy przepisami, które zawiera, a ustaw¹ (krajow¹) pierwszeñstwo zachowuje przepis w niej zawarty (st¹d te ten typ konwencji miêdzynarodowych okreœla siê w literaturze jako maj¹cych charakter nadustawowy ). W celu lepszej ochrony zdrowia cz³owieka strony Konwencji Ramowej (tj. pañstwa sygnatariusze) s¹ zachêcane do wprowadzenia œrodków wykraczaj¹cych poza œrodki wymagane na mocy tego aktu normatywnego i protoko³ów do niego. Konwencja nie wyklucza bowiem na³o enia przez nie ostrzejszych wymogów ani eli sama wprowadza (art. 2 Konwencji Ramowej). Cel Konwencji Ramowej zosta³ przedstawiony w jej art. 3. Jest nim ochrona dzisiejszych i przysz³ych pokoleñ przed zgubnymi zdrowotnymi, spo³ecznymi, œrodowiskowymi i ekonomicznymi nastêpstwami konsumpcji wyrobów tytoniowych i nara enia na dym tytoniowy poprzez przedstawienie ram dla œrodków ograniczenia u ycia tytoniu, jakie jej strony bêd¹ wprowadzaæ na szczeblu krajowym, regionalnym i miêdzynarodowym w celu ci¹g³ego i znacznego ograniczenia rozpowszechnionej konsumpcji wyrobów tytoniowych i nara enia na dym tytoniowy. Konwencja m. in. ustanawia zasady przewodnie, którymi winny kierowaæ siê strony przy jej implementacji do prawa krajowego. Wœród tych zasad nale y wyró niæ w szczególnoœci: obowi¹zek poinformowania ka dej osoby o zdrowotnych nastêpstwach, uzale niaj¹cym charakterze i œmiertelnym zagro eniu, jakie nios¹ ze sob¹ konsumpcja wyrobów tytoniowych i nara enie na dym tytoniowy, koniecznoœæ silnego zaanga owania sfer politycznych w opracowanie i wspieranie na szczeblu krajowym, regionalnym i miêdzynarodowym kompleksowych œrodków CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204)

20 SPRAWY ZAWODU wielosektorowych i skoordynowanych metod reagowania. Ustawodawca krajowy, konstruuj¹c prawo antytytoniowe, powinien akcentowaæ potrzebê podjêcia œrodków w celu ochrony wszystkich osób przed nara eniem na dym tytoniowy. Powinien d¹ yæ do przeciwdzia³ania rozpoczynaniu konsumpcji, propagowaæ i wspieraæ zrywanie z na³ogiem oraz zmniejszanie konsumpcji wszelkich rodzajów wyrobów tytoniowych. Powinien podejmowaæ œrodki w celu opracowywania strategii ograniczenia u ycia tytoniu i propagowania udzia³u poszczególnych osób oraz ca³ych spo- ³ecznoœci we wdra aniu i ocenie programów ograniczania u ycia tytoniu, które pod wzglêdem spo³ecznym i kulturowym odpowiadaj¹ ich potrzebom i perspektywom. Podstawowym aktem prawnym podejmuj¹cym i to jeszcze przed ratyfikacj¹ Konwencji Ramowej problematykê, do której siê ona odnosi, jest ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych, dalej zwana ustaw¹ antytytoniow¹. Ustawa ta by³a wielokrotnie nowelizowana. Szczególne znaczenie, równie z uwagi na kontrowersje i burzliwe oceny, które wywo³uje interpretacja jej postanowieñ, ma zmiana wchodz¹ca w ycie z dniem 15 listopada 2010 r. (z wyj¹tkiem art. 1 pkt 6, który wchodzi w ycie z dniem 15 maja 2012 r.). Wprowadza j¹ ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, zwana dalej nowel¹ kwietniow¹. Nowelizacja ta w intencji jej projektodawców mia³a na celu przede wszystkim rozszerzenie obszarów objêtych zakazem palenia tytoniu na wiêkszoœæ miejsc publicznych, ujednolicenie sankcji za ich nieprzestrzeganie, a tak e zaostrzenie zakazu reklamy. W uzasadnieniu projektu ustawy powo³ano siê na pozytywne doœwiadczenia innych krajów, w których wprowadzono ca³kowity zakaz palenia, w tym W³och, Irlandii i Stanów Zjednoczonych [3]. Niestety, nowela kwietniowa, mimo dobrych intencji towarzysz¹cych œrodowisku lobbuj¹cemu (wspieranemu przez przedstawicieli zawodów medycznych) za jak najdalej id¹cym ograniczeniem u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a tak e mechanizmów rynkowych sprzyjaj¹cych konsumpcji, stanowi w wielu miejscach przejaw nieprawid³owej legislacji, a tym samym nie realizuje wskazanych wy ej celów w po- ¹danym przez jej projektodawców zakresie. Zmiany mia³y wprowadzaæ prawie ca³kowity zakaz palenia w miejscach publicznych. W ostatecznym kszta³cie ustawy wprowadzono jednak zakaz palenia w œrodkach transportu publicznego taksówkach, samochodach s³u bowych oraz w publicznych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci oraz na przystankach komunikacji miejskiej. Zakazem palenia zostan¹ objête tak e szko³y, zak³ady opieki zdrowotnej i placówki oœwiaty. Ustawa antytytoniowa nak³ada na organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego obowi¹zek podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do ochrony zdrowia przed nastêpstwami u ywania tytoniu oraz wskazuje, e mog¹ one wspieraæ w tym zakresie dzia³alnoœæ medycznych samorz¹dów zawodowych, organizacji spo³ecznych, fundacji, instytucji i zak³adów pracy, a tak e wspó³dzia³aæ z koœcio³ami i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi. W œwietle jej art. 3 ochrona zdrowia przed nastêpstwami u ywania tytoniu realizowana jest przez kszta³towanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i spo³ecznej, do której nale ¹: ochrona prawa niepal¹cych do ycia w œrodowisku wolnym od dymu tytoniowego, promocja zdrowia przez propagowanie stylu ycia wolnego od na³ogu papierosów i u ywania wyrobów tytoniowych, dzia³alnoœæ wychowawcza i informacyjna, tworzenie warunków ekonomicznych i prawnych zachêcaj¹cych do ograniczenia u ywania tytoniu, informowanie o szkodliwoœci palenia tytoniu i zawartoœci substancji szkodliwych na opakowaniach wyrobów tytoniowych i informacjach o wyrobach tytoniowych, obni anie norm dopuszczalnych zawartoœci substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych, leczenie i rehabilitacja osób uzale nionych od tytoniu. W art. 5 ust. 1 ustawy antytytoniowej ustawodawca okreœla katalog miejsc objêtych ustawowym zakazem palenia, wprowadzaj¹c jednoczeœnie wyj¹tki od tego zakazu w art. 5a. Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych: 20 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 12 (204) 2010

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora FaktyUMPNr 3 (81) maj czerwiec 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce PRZEDMIOT NUMERU Lekoatletycznepuchary

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo