RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI pt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI pt."

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI pt. Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej Przygotował zespół w składzie: Elżbieta Kozłowska Patryk Koć Wojciech Pander Maciej Stawicki Warszawa, 15 grudnia 2005

2 Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Warszawa, 15 grudnia WYDAWCA: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel. (+48 22) fax. (+48 22)

3 WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW 5 STRESZCZENIE WYNIKÓW EWALUACJI 7 1. WPROWADZENIE CEL I ZAKRES BADANIA PYTANIA EWALUACYJNE I SZCZEGÓŁOWE PYTANIA EWALUACYJNE METODOLOGIA BADANIA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIE WYŻSZE STRUKTURA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW AKTYWNOŚĆ UCZELNI W POZYSKIWANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH WPŁYW REALIZOWANYCH PROJEKTÓW NA ROZWÓJ REGIONÓW ZGODNOŚĆ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Z ZAPISAMI DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH WNIOSKI I REKOMENDACJE 47 ANEKS A. SPIS TABEL, MAP I WYKRESÓW 55 ANEKS B. CELE PROGRAMÓW, PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ, Z KTÓRYCH KORZYSTAĆ MOGĄ UCZELNIE 57 ANEKS C. NARZĘDZIA BADAWCZE - KWESTIONARIUSZ ANKIETY 63 - SCENARIUSZ POGŁĘBIONEGO WYWYADU 71 ANEKS D. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ANALIZ WYKORZYSTANYCH W EWALUACJI 81 ANEKS E. BAZA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIE WYŻSZE 82 ANEKS F. BAZA UCZELNI WYŻSZYCH 103

4

5 WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW B+R - Badania i rozwój CD - Centra Doskonałości CZT - Centra Zaawansowanych Technologii EFS - Europejski Fundusz Społeczny ICT - Technologie informacyjne i komunikacyjne IW EQUAL - Inicjatywa Wspólnotowa Equal KE - Komisja Europejska KJO - Krajowa Jednostka Oceny MBA - Master of Business Administration MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa MGIP - Ministerstwo Gospodarki i Pracy MNil - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego NPR - Narodowy Plan Rozwoju PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RPO - Regionalny Program Operacyjny, lata RSI - Regionalne strategie innowacji SPO-RYBY - Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb SPO-RZL - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich SPO-WKP - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw UE - Unia Europejska UM - Urząd Marszałkowski WUP - Wojewódzki Urząd Pracy ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 6 PR KE - Szósty Program Ramowy Badań Komisji Europejskiej 5

6

7 STRESZCZENIE WYNIKÓW EWALUACJI Rekomendacje krótkoterminowe Adresat Realizowane przez uczelnie wyższe projekty powinny w większym stopniu uwzględniać bezpośrednią współpracę z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności dotyczy to uczelni zlokalizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich. Wybór projektów infrastrukturalnych powinien w większym stopniu uwzględniać wpływ realizowanych projektów na rozwój regionalny, w tym ich długoterminową efektywność. Wybieranymi projektami powinny być w większym stopniu projekty z zakresu infrastruktury badawczej, w mniejszym zaś, projekty zakładające rozwój bazy administracyjnej, czy też socjalnej uczelni. Postuluje się uzupełnienie istniejącego systemu oceny wniosków infrastrukturalnych o bardziej precyzyjne kryteria pozwalające ocenić wpływ realizowanej inwestycji na rozwój regionalnej gospodarki, w szczególności w wymiarze długookresowym. Należy również określić ramy przestrzegania wyboru takich projektów przez instytucje dokonujące wyboru. Uczelnie powinny zwiększać swoje zainteresowanie funduszami strukturalnymi dostępnymi na poziomie kraju (Sektorowe Programy Operacyjne). Wdrażanie Programów Operacyjnych na poziomie kraju nie oznacza braku możliwości pozyskania tych środków (choć oczywiście zwiększa konkurencję w ubieganiu się o nie). Uczelnie wyższe Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego oraz lubuskiego powinny w większym stopniu angażować się w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. W zakresie realizacji projektów ch większą aktywność powinny wykazywać uczelnie mniejszych ośrodków miejskich. Projekty infrastrukturalne z zakresu infrastruktury B+R powinny w większym stopniu finansowane być z działania 1.4 SPO-WKP uczelnie Podlasia, Opolszczyzny, województwa lubuskiego i województwa kujawsko-pomorskiego bardziej powinny angażować się w pozyskiwanie środków z tego Programu. Uczelnie w większym stopniu powinny pozyskiwać środki strukturalne ukierunkowane na badania (z zakresu rynku pracy i innowacyjności regionów) ze względu na ich bezpośredni wpływ na regiony. Krajowe środki publiczne oraz środki pochodzące z Programów Ramowych nie wyłączają możliwości ubiegania się o środki strukturalne. Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 64 Regionalne instytucje wdrażające Szerzej na ten temat: strona 65,66 Instytucje zarzadzające Szerzej na ten temat: strona 65 Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 64 Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 27 i następne Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 65 Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 35 Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 71, 74 7

8 Raport końcowy z Ewaluacji Większym zaangażowaniem w pozyskiwanie środków strukturalnych powinny wykazywać się filie uczelni wyższych (żadna z filii uczelni nie realizuje samodzielnie projektu finansowanego z funduszy strukturalnych). Jest to ważne ze względu na fakt, że filie uczelni wyższych zlokalizowane są zazwyczaj w mniejszych miejscowościach, o mniejszej dostępności kształcenia. Realizacja projektów infrastrukturalnych powinna pociagać za sobą również rozwój kadry naukowej uczelni. Postuluje się w związku z tym uzupełnienie systemu oceny wniosków o bardziej precyzyjne kryteria pozwalające ocenić wpływ realizowanej inwestycji na rozwój kadry naukowej uczelni. Ocena wniosków projektowych o charakterze m powinna wykluczać zdarzające się wciąż sytuacje powielania tematyki szkoleń przez kilku beneficjentów ostatecznych, co skutkuje brakiem zainteresowania odbiorców szkoleń a tym samym niską efektywnością wydatkowanych środków strukturalnych. Lepszemu wdrażaniu funduszy strukturalnych w tym kontekście sprzyjać może ciągły (otwarty) tryb naboru wniosków (dopasowanie liczby i zakresu tematycznego szkoleń do zapotrzebowania na nie). Instytucje wdrażające powinny większą wagę przykładać do zapisów wniosków projektowych w obszarze promocji projektów. Uczelnie większą wagę powinny przykładać do działań promocyjnych. Celem promocji projektu ma być nie tyle dopełnienie formalności, co pokazanie możliwości i korzyści płynących z jego realizacji. Celem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych powinno być zwiększenie dostępu do wiedzy poprzez ograniczenie kosztów szkoleń, nie zaś realizacja szkoleń na potrzeby konkursów (nie wyklucza to oczywiście podejmowania działalności szkoleniowej w nowych obszarach wiedzy). System oceny wniosków powinien wykluczać tego rodzaju projekty. Potencjalni beneficjenci powinni zwracać większą uwagę na szczegóły realizacji projektu już na etapie jego pisania potrzebne jest lepsze planowanie projektów, dotyczy to przede wszystkim dużych projektów infrastrukturalnych. Brak rozpoznania w zakresie realizowanej inwestycji lub nieodpowiednie planowanie projektu może przyczynić się do problemów w trakcie realizacji, łącznie z zaniechaniem inwestycji. Zdaniem zespołu ewaluacyjnego większy nacisk powinno położyć się w uczelniach na tworzenie horyzontalnych zespołów zadaniowych przygotowujących aplikacje konkursowe. Wdrażaniu funduszy sprzyjają bowiem zdecydowanie odpowiednie struktury zajmujące się pozyskiwaniem środków strukturalnych. Skomplikowana struktura uczelni może mieć wpływ na realizację projektu (problemy pojawiają się, kiedy na uczelni za realizację projektu odpowiada inna jednostka, inna jednostka rozlicza projekt, a jeszcze inna odpowiada za merytoryczną jego realizację). Wdrażanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych przez uczelnie wyższe napotyka wciąż na szereg barier utrudniających ich realizację. Postuluje się dokładne ich rozpoznanie, co sprzyjać będzie lepszemu wdrażaniu funduszy w przyszłości. Filie uczelni wyższych Szerzej na ten temat: strona 73 Regionalne instytucje wdrażające Szerzej na ten temat: strona 66 Regionalne instytucje wdrażające Szerzej na ten temat: strona 66 Instytucje wdrażające Szerzej na ten temat: strona 67 Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 67 Instytucje zarządzające Szerzej na ten temat: strona 68 Uczelnie wyższe Szerzej na ten temat: strona 68 Uczelnie publiczne Szerzej na ten temat: strona 69 Instytucje zarządzające Szerzej na ten temat: strona 71, 72 8

9 Streszczenie wyników ewaluacji Konieczność stosowania zabezpieczeń finansowych podczas realizacji projektów powoduje, że mniejsze i słabsze uczelnie mają problemy z realizacją kilku projektów jednocześnie. O ile konieczność zabezpieczania projektów jest wymogiem i trudno postulować jego zniesienie, o tyle sytuację znacznie może poprawić usprawnienie procesu refinansowania kosztów projektów. Postuluje się więc usprawnienie procedur w zakresie zapewnienia płynności w dostępie uczelni wyższych do środków finansowanych oraz wymuszenie na instytucjach wdrażających terminowego realizowania płatności. Dane dotyczące realizowanych projektów w poszczególnych regionach prezentowane są według różnych schematów co determinuje ogromne trudności w zbieraniu danych. Ze względu na możliwość pozyskania informacji postuluje się stworzenie wspólnego dla wszystkich regionalnych instytucji wdrażających schematu prezentowania danych (ujednolicenie schematu i prezentowanych treści). Schemat ten obejmowałby co najmniej takie informacje jak: nazwa beneficjenta, nazwa projektu, wielkość dofinansowania, całkowita wielkość projektu. Instytucje zarządzające Szerzej na ten temat: strona 71 Instytucje zarządzające Szerzej na ten temat: strona 74 Rekomendacje długoterminowe Adresat Przyszłe Regionalne Programy Operacyjne powinny przewidywać działania, w ramach których prowadzone byłyby badania zmierzające do przewidywania przyszłego rozwoju regionów w obszarze kierunków rozwoju regionalnej gospodarki (foresight regionalny) oraz w obszarze identyfikacji zakresu wsparcia rynku pracy. Ze względu na rozwój regionów uczelnie powinny angażować się w przyszłości w projekty zmierzające do wspierania innowacyjności regionów, a przez to wzmacniania ich konkurencyjności. Regionalne Programy Operacyjne powinny przewidywać działania zakładające bezpośrednią współpracę uczelni i przedsiębiorstw, jak również działania zmierzające do wzmacniania innowacyjności regionów. Regionalne Programy Operacyjne powinny przewidywać działania pozwalające rozwijać bazę infrastrukturalną uczelni wyższych (infrastrukturę badawczą), bowiem zapotrzebowanie na środki inwestycyjne ze strony uczelni będzie się z pewnością utrzymywać. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych musi nosić znamiona efektywności długoterminowej, dlatego też w przyszłym okresie programowania powinno preferować się finansowanie przyszłościowych kierunków studiów i kierunków kształcenia na uczelniach poszczególnych regionów. Z punktu widzenia efektywności projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych ścisłe trzymanie się zapisów wniosku projektowego i brak możliwości zmiany jego charakteru (można oczywiście aneksować umowę, ale to wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji projektu) może skutkować ograniczeniem efektywności interwencji. System oceny wniosków składanych przez uczelnie wyższe mógłby być wspierany w przyszłości przez system promes udzielanych potencjalnym beneficjentom (otrzymanie promesy skutkowałoby gwarancją otrzymania środków na daną inwestycję). Promesy służyłyby również wstępnej ocenie wniosku oraz jego zgodności z celami poszczególnych NPR Uczelnie wyższe NPR NPR NPR NPR NPR

10 Raport końcowy z Ewaluacji działań. Dodatkowo wpływ realizacji inwestycji na gospodarkę mógłby być oceniany przez zewnętrznych ekspertów. System oceny wniosków składanych przez uczelnie wyższe mógłby być w przyszłości oparty o zewnętrzne grupy ekspertów, oceniających projekty (w szczególności projekty z zakresu infrastruktury). Projekty szkoleniowe, doradcze i badawcze, finansowane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego mają charakter regionalny. Z punktu widzenia układów lokalnych i lokalnej gospodarki korzyści mogłaby przynieść ponadregionalna realizacja projektów (w tym projektów realizowanych przez partnerów w dwóch sąsiednich województwach). Zdaniem zespołu ewaluacyjnego trafności interwencji w ramach funduszy strukturalnych służyłoby zapewnienie możliwości pozyskiwania środków przez instytucje zlokalizowane poza regionem, o ile tylko efektywność tych projektów oraz ich merytoryczna wartość przeważałaby nad projektami składanymi przez instytucje z danego regionu. NPR NPR

11 1. WPROWADZENIE W dobie gospodarki opartej na wiedzy, wiedza i innowacje nabierają coraz większego znaczenia w kreowaniu procesów rozwojowych. Wzrasta znaczenie uczelni wyższej, jako jednego z najważniejszych aktorów kształtujących rozwój w regionach. Uczelnie oddziałują na regiony w zróżnicowany sposób, a zasięg i nasilenie wpływu nawiązuje do pozycji konkurencyjnej danej uczelni w układzie regionalnym. Uniwersytet, miasto i region były zawsze ze sobą sprzężone. Uniwersytety powstawały w miastach i każdy znaczący średniowieczny ośrodek miejski starał się o założenie uczelni. Z drugiej strony uniwersytet przyciągając uczonych i studentów stawał się czynnikiem rozwoju miasta. W historii miast bywały okresy, kiedy nauczyciele i studenci stanowili bardzo znaczny odsetek mieszkańców. I tak w połowie XIII wieku w liczącym 10 tys. mieszkańców Krakowie było ok. 2 tys. studentów. Na niektórych obszarach Italii, Francji i południowych Niemiec wytworzyła się szybko sieć uniwersytetów odgrywających dużą rolę w urbanizacji danego obszaru i w rozwoju regionów 1. Wpływ szkoły wyższej na region można rozpatrywać w wielu aspektach. Pasywne i aktywne oddziaływania uczelni na region rozróżnił Dietl 2. Oddziaływanie aktywne polega na dynamizacji procesów rozwoju regionalnego przez tworzenie różnych instytucji oraz podnoszenie umiejętności lokalnej społeczności, jej aspiracji edukacyjnych oraz skłonności do innowacji. Pasywny wpływ uczelni znajduje wyraz w bezpośrednim i pośrednim wzroście zatrudnienia w regionie 3. Wzrost bezpośredni to zatrudnienie na różnych stanowiskach w uczelni. Wzrost pośredni jest głównie następstwem wzrostu popytu na dobra i usługi społeczności akademickiej. Daje to także dodatkowy efekt na skutek przyrostu dochodów społeczności lokalnej. Warto dodać, że czym szerszy, pod względem terytorialnym, jest zasięg uczelni, tym większy jest jej pośredni wpływ na zatrudnienie i dochody lokalnej społeczności. Pasywny wpływ uczelni na otoczenie przejawia się nie tylko w przyroście zatrudnienia i dochodów ludności, ale także w ochronie i rekonstrukcji budynków, w których lokalizują się uczelnie, a które bez włączenia się uczelni uległby bezzwrotnemu zniszczeniu (np. modernizacja obiektów powojskowych w Jeleniej Górze 4 ). Przy rozpatrywaniu wpływu uczelni wyższych na region należy, więc pamiętać o skali ich oddziaływania. Zasięg oddziaływania szkół wyższych zależy od ich rangi i wielkości. Uczelnie oferujące najwyższy poziom nauczania i kadry o najwyższych kwalifikacjach przyciągają studentów z całego kraju i z zagranicy. Zwykle koncentrują się one w Polsce w największych ośrodkach miejskich (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław). Tam też występuje największe zgrupowanie szkół, studentów i pracowników naukowych. Tworzą one tzw. ośrodki naukowe wyższego rzędu. Im większy ośrodek o większym prestiżu, tym ma on większą siłę oddziaływania i wpływ na gospodarkę regionu. Jak zauważa Borowiec 5, ośrodki naukowe stanowią główne ogniwa wzrostu gospodarczego, wokół których mogą się tworzyć bieguny technologii, parki naukowe, biznesu i handlu. Są 1 Jałowiecki B., Rola szkolnictwa wyższeg w rozwoju lokalnym, w: Regionalny kontekst rozwoju nauki i polityki naukowej w Polsce, KBN, EIRRiL UW, Warszawa 1997 r. 2 Dietl J., Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu, w: Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy ich współdziałania, SGH, Warszawa 2003 r. 3 Ibidem. 4 Projekt Przebudowa budynku powojskowego na bibliotekę naukową w Jeleniej Górze realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a dotyczy modernizacji obiektu po byłej jednostce wojskowej i przystosowaniu go do pełnienia funkcji biblioteki Kolegium Karkonoskiego. 5 Borowiec M., Kształtowanie się rzeszowskiego ośrodka akademickiego, w: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Zbigniewa Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2005 r. 11

12 Raport końcowy z Ewaluacji one jednym z ważniejszych czynników rozwoju regionalnego, tworzą potencjał intelektualny regionu, generują wiedzę i nowe technologie, przez co budują zaplecze procesów innowacyjnych oraz wpływają korzystnie na klimat kulturowy regionu. Istnienie dobrej jakości ośrodka akademickiego decyduje o potencjale intelektualnym i kulturalnym regionu. Taki region, oferujący wysokowykwalifikowaną siłę roboczą, dostęp do laboratoriów, akademickich ośrodków i instytucji badawczo-rozwojowych (a więc wiedzy i innowacji), staje się atrakcyjnym miejscem lokalizacji dla przedsiębiorstw (szczególnie cenne dla regionu są firmy wykorzystujące zaawansowane technologie). Przedsiębiorstwo lokalizując się w pobliżu ośrodka akademickiego, uzyskuje nie tylko szansę na zatrudnienie pracowników naukowych, okazję do wymiany informacji i naukowego wsparcia dla swojej działalności, lecz także możliwość kształcenia dzieci pracowników. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo wnosi kapitał innowacyjny, tworzy miejsca pracy wysokiej jakości i uruchamia pozytywne efekty mnożnikowe, przez co stwarza szanse dla dalszego rozwoju regionu (a także i samej uczelni). Można więc stwierdzić, że wyższa uczelnia jest szansą dla rozwoju regionu, w którym jest zlokalizowana. Należy jednak mieć na uwadze, że w gospodarce liczą się nie tylko potężne ośrodki naukowe. W niektórych miejscowościach nawet niewielka uczelnia wyższa może odgrywać znaczącą rolę w gospodarce lokalnej. W mniejszych ośrodkach, wyższe uczelnie mogą stanowić podstawowe remedium na bezrobocie, które wynika ze spadku zatrudnienia w upadających przedsiębiorstwach (takie ośrodki to np. Mielec, Rzeszów, miasta aglomeracji górnośląskiej). W przypadku, gdy uczelnia zlokalizowana jest w małej miejscowości i posiada ofertę edukacyjną o uniwersalnym charakterze a ponadto jest w stanie przyciągnąć studentów także z innych regionów, jej wpływ będzie niewątpliwie większy, niż w tych ośrodkach, gdzie napływ z innych regionów nie nastąpi. Napływ studentów z innych regionów powoduje wzrost dochodów społeczności lokalnej i generuje pozytywne efekty mnożnikowe. Napływowi studenci zgłaszają zapotrzebowanie na rynku lokalnym na kwatery oraz na lokalne dobra i usługi (stołówki, bufety, kluby, kina, transport publiczny). Dzięki temu pobudzana jest lokalna przedsiębiorczość i powstają nowe miejsca pracy skupione wokół obsługi społeczności akademickiej. Dzięki studentom powstaje zapotrzebowanie na instytucje kulturalne i sportowe. Miejscowość staje się więc ośrodkiem akademickim i kulturalnym niższego rzędu. Im bardziej uczelnia rozwija się i dba o swoje otoczenie oraz ofertę kierowaną do studentów (liczy się tutaj nie tylko możliwość kształcenia na atrakcyjnym kierunku, lecz także otoczenie uczelni: akademiki, możliwość korzystania z instytucji kultury, poszerzania wiedzy, oferta stypendialna oraz możliwość aktywnego wypoczynku), tym większą ma szansę przyciągnięcia większej liczby studentów z innych regionów. Dzięki wyższym dochodom ludności, inwestycjom infrastrukturalnym uczelni, uporządkowaniu przestrzeni miejskiej, rośnie jakość życia, a także kapitał społeczny, przez co miejscowość staje się miejscem atrakcyjnym dla nowych inwestorów. Nieco inne oddziaływanie na otoczenie mają uczelnie, które nie wykazują wystarczającego potencjału by przyciągnąć studentów z innych regionów. W małych i średnich miejscowościach o mniejszym potencjale gospodarczym zwykle lokują się małe uczelnie niepaństwowe (lub filie uczelni państwowych) i najczęściej adresują one ofertę edukacyjną do społeczności lokalnej. Także w tym przypadku uczelnia oddziaływuje na region, a jako główny efekt funkcjonowania uczelni wyższych w rejonie nie będącym centrum akademickim należy wymienić upowszechnienie dostępu młodzieży do kształcenia stacjonarnego, podniesienie w regionie poziomu wykształcenia, wzrost postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz wyższą podaż wykwalifikowanej siły roboczej, co jak wiadomo nie jest obojętne dla przedsiębiorstw poszukujących miejsc do lokalizacji. Główną wartością jest więc wzrost jakości kapitału ludzkiego, co może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie, bądź lokalizacje nowych firm, lecz w mniejszym stopniu niż w ośrodkach wyższego rzędu. Każda uczelnia wyższa wpływa na miejsce, w którym jest zlokalizowana. Od jej wielkości, jakości, ilości studentów spoza regionu, a także oferty edukacyjnej zależeć będzie czy wpływ ten będzie odczuwalny tylko dla społeczności lokalnej, czy też w przypadku silnego ośrodka akademickiego korzyści czerpać będzie cały region. Podsumowując można stwierdzić, że szkolnictwo wyższe w systemie społeczno-gospo- 12

13 Wprowadzenie darczym regionu pełni następujące funkcje: kształci na potrzeby rynku pracy, przyczynia się do zwiększenia potencjału modernizacyjnego społeczeństwa oraz kształtuje strukturę społeczną. Szkoły wyższe, wspierając rozwój technologii oraz oferując szeroki profil kształcenia i dokształcania dla mieszkańców, stają się w coraz większym stopniu ośrodkami wspierającymi rozwój regionalny. Tworzą odpowiedni klimat naukowy, który zachęca pracowników o najwyższych kwalifikacjach do osiedlania się w regionie. Równocześnie uczelnia, która oferuje wysoką jakość kształcenia, przyciąga studentów z większego obszaru i tym samym staje się magnesem skupiającym najzdolniejsze jednostki. Istotnym wzmocnieniem procesów rozwojowych w regionach kreowanych przez uczelnie wyższe mogą stać się fundusze strukturalne. Strumień środków strukturalnych może wzmocnić procesy edukacyjne (środki na szkolenia i studia podyplomowe), może wspierać badania (w obszarze rynku pracy i w obszarze innowacyjności gospodarki i jej powiązań z regionalnymi systemami innowacji), może w końcu wesprzeć inwestycje infrastrukturalne, tak potrzebne i konieczne z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Jednak nie wszystkie projekty wpływają na uczelnie w ten sam sposób i nie wszystkie projekty niosą taki sam efekt dla regionalnej gospodarki. Celem niniejszego badania jest analiza oddziaływania projektów realizowanych przez uczelnie wyższe na regiony pod kątem wzmocnienia potencjału uczelni oraz ich przygotowania do odgrywania kluczowej roli w gospodarce opartej na wiedzy. 13

14

15 2. CEL I ZAKRES BADANIA Niniejsze badanie wykonane zostało na zamówienie Krajowej Jednostki Oceny, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (KJO). Rezultaty ewaluacji zostaną wykorzystane przez instytucje zaangażowane w realizację poszczególnych programów operacyjnych, w ramach których realizowane są projekty na rzecz uczelni wyższych, jak również wykorzystane mogą być w przyszłości przez instytucje zaangażowane w realizację przyszłych programów sektorowych i regionalnych (lata ). Celem głównym niniejszej ewaluacji jest analiza oddziaływania projektów realizowanych przez uczelnie wyższe na regiony, w kontekście wzmocnienia potencjału uczelni oraz przygotowania ich do ogrywania kluczowej roli w gospodarce opartej na wiedzy. Wyniki badania mają dać odpowiedź na pytanie, na ile fundusze strukturalne sprawiają, że podmioty te rzeczywiście ogrywają znaczącą rolę w budowaniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, pomogą skorygować dotychczasową politykę w tym zakresie oraz wskażą, jakiego rodzaju projektami zainteresowane są szkoły wyższe, a gdzie i dlaczego zainteresowanie jest niższe od oczekiwanego. Szkoły wyższe mogą ubiegać się o środki na realizację projektów inwestycyjnych, doradczych oraz projektów szkoleniowych, w tym na realizację studiów podyplomowych. Każdy z powyższych typów projektów w zróżnicowany sposób wpływa na region i w zróżnicowany sposób wspiera jego rozwój. W ramach ewaluacji analizowane były projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie oraz projekty, dla których wydano pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze źródeł funduszy strukturalnych w ramach następujących Programów Operacyjnych: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL): Działanie Rozwój i modernizacja instrumentów instytucji rynku pracy, Działanie Perspektywy dla młodzieży; Działanie Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia; Działanie Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Działanie Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Działanie Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki; SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (WKP): Działanie Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką; SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb: Działanie Działania innowacyjne i inne; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Poddziałanie Regionalna infrastruktura społeczna; Działanie Rozwój turystyki i kultury; Działanie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie; Działanie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; Działanie Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, Działanie Promocja przedsiębiorczości Działanie Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; Inicjatywa Wspólnoty EQUAL: Działanie 1 - Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Wszystkie wykonane w ramach niniejszego badania analizy dotyczą wyłącznie projektów, w których uczelnie wyższe są liderami projektów. 15

16 Raport końcowy z Ewaluacji U podstaw badania leży m.in. przekonanie, że budowanie konkurencyjnej gospodarki regionalnej nie jest możliwe bez wzmocnienia współpracy uczelni z sektorem przedsiębiorstw. Oddziaływanie uczelni wyższej na region oraz wzmocnienie roli uczelni w lokalnej gospodarce przejawiać może się zdaniem zespołu ewaluacyjnego w następujących obszarach: kształcenie kadr dla regionalnej gospodarki, w szczególności w przyszłościowych branżach regionu, zwiększanie potencjału modernizacyjnego społeczeństwa, promowanie i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, nawiązywanie i wspieranie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i wzmacniania ich innowacyjności, tworzenie odpowiedniego klimatu dla działalności gospodarczej, dostarczanie lokalnej gospodarce zaplecza badawczo-rozwojowego, współpracy z innymi jednostkami lokalnymi (np. samorządem terytorialnym). Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o bazę projektów dostarczoną wykonawcy przez Krajową Jednostkę Oceny, zgodną ze stanem na dzień 31 lipca 2005 r. Zakres zamówienia obejmował uaktualnienie bazy o projekty finansowane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, realizowane (jak również projekty, dla których wydano pozytywną decyzję o dofinansowaniu) w okresie lipiec grudzień 2005 r. Zamawiający nałożył również na wykonawcę obowiązek prezentacji informacji dotyczących udziału poszczególnych projektów w ogólnej liczbie/wartości projektów oraz ich rozkładu przestrzennego w regionach, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów: rodzaj projektu: - inwestycje twarde (infrastrukturalne), - inwestycje miękkie (np. szkolenia), - projekty wspierające wykorzystanie instrumentów ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) w przedsiębiorstwach, - projekty zakładające bezpośrednią współpracę z sektorem MŚP, - projekty badawcze, wielkość projektu (wydatki kwalifikowane): - poniżej 100 tys., tys., tys. 1 mln, - 1 mln 2 mln, - 2 mln 10 mln, - pow. 10 mln, typ odbiorców: - Instytucje publiczne, - przedsiębiorcy, - grupy zawodowe, - inne, kategorie interwencji (zgodnie z zapisami uzupełnień do programów operacyjnych); lokalizacja inwestycji - z podziałem na: - obszary wiejskie - obszary miejskie, z podziałem na: miasta do 5 tys. mieszkańców, miasta 5-10 tys. mieszkańców, miasta tys. mieszkańców, miasta tys. mieszkańców, miasta 100 tys. 500 tys. mieszkańców, pow. 500 tys. mieszkańców. Badanie zostało wykonane w listopadzie i grudniu 2005 r. przez zespół w składzie: Elżbieta Kozłowska, Patryk Koć, Wojciech Pander i Maciej Stawicki. Dodatkowo w analizie przypadków (case study) uczestniczyli: Anna Charzyńska oraz Jerzy Kowalczyk. 16

17 3. PYTANIA EWALUACYJNE I SZCZEGÓŁOWE PYTANIA EWALUACYJNE Zamawiający sformułował w zamówieniu zakres zadania (pytania badawcze), które zespół ewaluacyjny rozszerzył następnie o podane niżej szczegółowe pytania ewaluacyjne: 1. Jaki jest udział projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w wybranych projektach ogółem? czy uczelnie wyższe są aktywnym aktorem w pozyskiwaniu funduszy? 2. Jaka jest struktura projektów i jakie stanowią największy udział? 3. Jaki jest udział szkół wyższych realizujących projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych w stosunku do ogółu szkół wyższych działających w danym województwie? czy występują znaczące zróżnicowania przestrzenne (międzyregionalne i wewnątrzregionalne) w zagospodarowaniu środków przez uczelnie? czy występują zróżnicowania w zagospodarowaniu środków w zależności od charakteru uczelni (prywatne-publiczne; techniczne nietechniczne, jednostki macierzyste filie)? czy większe uczelnie pozyskują więcej środków niż jednostki mniejsze, słabsze finansowo (uczelni o większej liczbie studentów, a co za tym idzie środków finansowych, ale również większych rozumianych jako pozycja uczelni w regionie i kraju)? 4. W jakim stopniu projekty realizowane przez uczelnie wyższe wpływają na rozwój danego regionu, w tym na obszar edukacji? Czy dzięki wykorzystywaniu funduszy UE umacnia się pozycja uczelni wyższych jako istotnego aktora w walce z bezrobociem, rozwoju edukacji, podnoszeniu konkurencyjności regionu? Czy programy wdrażane przez uczelnie wyższe przyczyniają się do rozwoju regionalnej gospodarki? W powyższym obszarze analiza objęła oddziaływanie na poziomie poszczególnych rodzajów projektów, co warunkowane jest przekonaniem, iż każdy rodzaj projektu ma inny wpływ na region i otoczenie. Dodatkowo analiza uwzględniła uwarunkowania i specyfiki regionalne (regiony peryferyjne, regiony borykające się z problemami restrukturyzacji i regiony metropolitalne). Analiza dotyczyła następujących zagadnień: Projekty badawcze: co jest przedmiotem badania (jaki jest jego cel) i kto jest odbiorcą badania realizowanego w ramach projektu? czy projekt służy bezpośrednio wspieraniu sektora MSP? Projekty infrastrukturalne: jaki charakter ma nowa infrastruktura ( przeznaczenie projektu)? czy dzięki realizacji projektu powstaną nowe kierunki studiów? czy dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba studentów? czy wraz z rozbudową uczelni zwiększy się liczba pracowników naukowych uczelni? czy inwestycja będzie służyła wyłącznie uczelni czy też będzie służyła regionowi? Projekty zakładające współpracę z sektorem MŚP: czy dzięki realizacji projektu powstaną nowe firmy (spin offs)? czy dzięki realizacji projektów zacieśni się współpracę z sektorem MŚP? czy projekty wspierają przyszłościowe branże regionów? 17

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej)

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Maciej Stawicki Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) European Union

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Jak realizować Strategię Lizbońską

Jak realizować Strategię Lizbońską Jak realizować Strategię Lizbońską w regionach? Regiony i Rozwój Warszawa 2007 Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki Redakcja naukowa: Mariusz-Jan Radło Wydawca Instytut

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo