Podatek dochodowy od osób b fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób b fizycznych"

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób b fizycznych Katedra Prawa Finansowego Charakter podatku dochodowego od osób b fizycznych Charakter osobisty Podatek progresywny Realizacja zasady sprawiedliwości Realizacja celów w społecznych Katedra Prawa Finansowego 1

2 Przychód Pieniądz, wartość pienięŝ ęŝna Przychodem sąs nie tylko otrzymane, ale równieŝ postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pienięŝ ęŝne oraz wartości w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych Dochodem ze źródła a przychodów w jest nadwyŝka sumy przychodów w z tego źródła a nad kosztami ich uzyskania osiągni gnięta w roku podatkowym. Kosztami uzyskania przychodów w z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów w enumeratywnie wymienionych w ustawie Katedra Prawa Finansowego 2

3 Zasada kasowa a zasada memoriałowa owa Generalną zasadą jest wyraŝone w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT stwierdzenie, Ŝe e przychód d powstaje w momencie faktycznego uzyskania przez podatnika określonych kwot jest to tzw. zasada kasowa. Zasada memoriałowa owa oznacza, Ŝe e przychód oblicza się według kwot naleŝnych nych podatnikowi, z dniem wymagalności, nawet jeśli ich faktycznie nie otrzymał. Zasada memoriałowa owa 1.z z działalno alności gospodarczej (art. 14) 2.z z działów w specjalnych prod.. rolnej (art. 15) 3.z z nieruchomości ci odstąpionych nieodpłatnie (art. 16) 4.z z odpłatnego zbycia udziałów w w spółkach, akcji oraz innych papierów w wartościowych, a takŝe e praw wynikających z papierów wartościowych (art. 17) 3

4 Zasada memoriałowa owa c.d. 5. Uzyskanych jako nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkład adów w w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepienięŝ ęŝny w innej postaci niŝ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć (art. 17) 6. z odpłatnego zbycia nieruchomości ci oraz praw majątkowych i innych rzeczy (art. 19) 7. Nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących cych ze źródeł nieujawnionionych (art. 20) Koszt /przychód d w róŝnych r latach Firma pana Pawła a działa a od października. Wydatek został poniesiony w listopadzie, ale firma podatnika pierwszy przychód d odnotowała a w styczniu. Czy moŝna odliczyć taki koszt? Firma pana Gawła a działalno alność rozpocznie od stycznia, ale juŝ teraz ponosi wydatki. Czy i kiedy moŝe e odliczyć je jako koszt podatkowy? Panowie postanowili uruchomić wspóln lną działalno alność,, ale skończy czyło o się na róŝnych r wydatkach, natomiast działalno alności nie rozpoczęli. Czy wydatki na niedoszłą działalno alność mogą odliczyć od przychodów w obecnie otrzymywanych? 4

5 Opodatkowanie czynszu płatnego p z góryg Za datę powstania przychodu uznaje się termin w którym usługa uga została a wykonana lub częś ęściowo wykonana, nie później p niŝ dzień wystawienia faktury albo uregulowania płatnop atności. Jeśli sąs okresy rozliczeniowe (jak w najmie) to na ostatni dzień okresu, jednak nie rzadziej niŝ raz w roku (np( np.. gdy na dwa lata z góry g naleŝy y kwotę przedpłaty rozbić na 2 częś ęści ) Przychód d ze stosunku pracy Przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych sąs wszelkie świadczenia,, które otrzymuje pracownik w związku zku z pozostawaniem w stosunku pracy lub jednym ze stosunków pokrewnych, które to świadczenia pokrywane sąs ze środków w pracodawcy. Przy czym nie jest istotne, czy pracodawca pokrywa wypłat atę tych świadczeń bezpośrednio ze środków w własnych, w czy teŝ z innych źródeł 5

6 Przychód d ze stosunku pracy Przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych sąs w szczególno lności: 1) wynagrodzenia zasadnicze (uposaŝenie), 2) wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 3) róŝnego rodzaju dodatki (staŝowe, funkcyjne), 4) Nagrody (np( np. jjubileuszowe), 5) ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, 6) wynagrodzenie z tytułu u korzystania przez pracowników w z praw autorskich i praw pokrewnych, 7) świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne lub częś ęściowo odpłatne świadczenia. Przykładowe świadczenia dodatkowe 1. Dojazdy do pracy lub ekwiwalenty 2. Kredyty bankowe dla pracowników w banków 3. Napiwki 4. OdzieŜ i obuwie robocze [przepisy BHP] 5. Posiłki i napoje [przepisy BHP] 6. Świadczenia zdrowotne 7. Udostępnienie samochodu 8. Udostępnianie telefonu 6

7 kazus Firma X. zafundowała a dla 3 swoich najlepszych sprzedawców w wraz z osobami towarzyszącymi wyjazd na tydzień na Majorkę. Firma na imprezie dla klientów w urządzi dziła losowanie 5 nagród, w postaci weekendu w SPA dla dwojga. Które z tych świadczeń będzie stanowiło o przychód szczęś ęśliwca? Czy będzie b kosztem firmy X.? kazus Urząd d Miejski w Gdyni postanowił zainwestować w pracowników w i przeznaczył dla kaŝdego 5000 złz rocznie na róŝne r formy dokształcania. Pracownicy wybierali sami: studia podyplomowe w zakresie podatków, kursy j. angielskiego, kurs z zakresu zamówie wień publicznych, prywatne lekcje języka j fińskiego, kursu marketingu, pierwszej pomocy Czy u w jakiej wysokości równowartor wnowartość tych kursów w stanowi przychód d pracownika? 7

8 Wysokość przychodu Za przychód d z działalno alności gospodarczej uwaŝa się kwoty naleŝne ne,, choćby nie zostały y faktycznie otrzymane, po odjęciu wartości zwróconych towarów,, udzielonych bonifikat lub skont oraz naleŝnego nego podatku od towarów w i usług ug. Podatnicy ustalają wysokość przychodów w na podstawie prowadzonych ksiąg g rachunkowych lub na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Moment powstania przychodu Regulacje art. 14 ustawy o PIT stanowią odstępstwo od zasady, Ŝe e za przychody naleŝy uwaŝać wartości rzeczywiście cie przez podatnika osiągni gnięte,, czyli otrzymane lub postawione do jego dyspozycji. W przypadku działalno alności gospodarczej nawet brak zapłaty aty w przewidzianym przez strony terminie rodzi obowiązek podatkowy i zobowiązanie zanie podatkowe w zakresie sumy naleŝnej nej za wykonane świadczenie. 8

9 Moment powstania przychodu PowyŜsze zasady nie mają zastosowania do odsetek od udzielonych poŝyczek, środków na rachunkach bankowych i otrzymywanych kar umownych.. Pieniądze otrzymane z tytułu u odsetek i kar umownych sąs przychodem dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania,, a nie w momencie naliczenia. Wysokość przychodu Przychodem z nieruchomości ci przekazanych nieodpłatnie do uŝywania u jest równowartość czynszu,, jaki przysługiwa ugiwałby od podmiotów w korzystających z nieruchomości ci w razie zawarcia umowy najmu lub dzierŝawy awy. 9

10 Przychód Przychód d po stronie uŝytkuju ytkującego odstąpion pioną nieodpłatnie nieruchomość Oddanie nieruchomości ci do nieodpłatnego uŝywania u innej osobie powoduje powstanie przychodu zarówno po stronie uŝyczaju yczającego, cego, jak i uŝytkuju ytkującego. U uŝytkuju ytkującego stanowi ono bowiem nieodpłatne świadczenie,, w wyniku którego uŝytkuju ytkujący uzyskuje przysporzenie majątkowe. Wartość nieodpłatnego świadczenia naleŝy y ustalić zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT. Zakres podmiotowy Zdolność podatkowa Dochody małoletnich dzieci własnych w i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów w z ich pracy, stypendiów w oraz dochodów w z przedmiotów oddanych im do swobodnego uŝytku, u dolicza się do dochodów w rodziców w, chyba Ŝe e rodzicom nie przysługuje prawo pobierania poŝytk ytków w ze źródeł przychodów w dzieci. Katedra Prawa Finansowego 10

11 Zakres podmiotowy Osoba fizyczna (brak definicji w prawie podatkowym) Dlatego teŝ w zdefiniowaniu tej nazwy naleŝy y kierować się wykładni adnią systemową, a w szczególno lności postanowieniami art. 8 k.c., iŝi osobą fizyczną jest kaŝdy człowiek od chwili narodzenia aŝa do śmierci. Mimo braku wyraźnej podstawy normatywnej, dziecko poczęte (nasciturus)) trzeba traktować tak, jakby było o osobą fizyczną. Katedra Prawa Finansowego Zakres podmiotowy Kumulacja podmiotowa Wspólne opodatkowanie małŝ łŝonków Osoby samotnie wychowujące ce dzieci Katedra Prawa Finansowego 11

12 Opodatkowanie małŝ łŝonków Zasada odrębnego opodatkowania dochodów w małŝ łŝonków Spełnienie łącznie następuj pujących warunków Nieograniczony obowiązek podatkowy co najmniej w odniesieniu do 75% pozostawanie przez cały y rok kalendarzowy w związku zku małŝ łŝeńskim; pozostawanie we wspólno lności majątkowej małŝ łŝeńskiej; wspólne złoŝenie z wniosku o łączne opodatkowanie; Ŝaden z małŝ łŝonków w nie korzysta jednocześnie nie z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w osiąganych przez osoby fizyczne (z wyjątkami dotyczącymi cymi dochodów w z najmu opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) czy ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaŝowym. owym. Katedra Prawa Finansowego Opodatkowanie małŝ łŝonków MoŜna złoŝyćz wniosek o wspólne opodatkowanie małŝ łŝonków, jeŝeli eli podatnik: 1) zawarł związek zek małŝ łŝeński przed rozpoczęciem ciem roku podatkowego, a jego małŝ łŝonek zmarł w trakcie roku podatkowego, 2) pozostawał w związku zku małŝ łŝeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małŝ łŝonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złoŝeniem z zeznania podatkowego. Katedra Prawa Finansowego 12

13 Opodatkowanie samotnie wychowujących cych dzieci Osoba samotnie wychowująca ca dzieci będzie b uprawniona do skorzystania z art.6 ust. 4, jeŝeli eli dzieci spełni nią następuj pujące warunki: Dzieci małoletnie Dzieci pobierające zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek) Dzieci uczące ce się (jeŝeli eli nie ukończy czyły y 25 roku Ŝycia; jeŝeli eli uczą się w szkołach; jeŝeli eli nie uzyskały Ŝadnych dochodów, z wyjątkiem dochodów w wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty aty podatku. Osoba samotnie wychowuje dzieci Za osobę samotnie wychowującą dzieci uwaŝa a się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeŝeli eli osoba ta jest panną,, kawalerem, wdową,, wdowcem, rozwódk dką,, rozwodnikiem albo osobą,, w stosunku do której orzeczono separację.. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uwaŝa a się równieŝ osobę pozostającą w związku zku małŝ łŝeńskim, jeŝeli eli jej małŝ łŝonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Katedra Prawa Finansowego przykłady 1. MąŜ i Ŝona zamierzają rozliczyć się wspólnie z PIT za 2008 rok. Mają jednak róŝne r miejsca zamieszkania, albowiem Ŝona wyjechała a w październiku do Londynu na studia MBA i pozostanie tam aŝa do końca maja roku następnego. Czy będąb mogli opodatkawać się wspólnie w kraju? 2. Czy pomimo dokonania juŝ rozliczenia rocznego za 2008 rok podatnik w terminie do 30 kwietnia b.r. moŝe e złoŝyćz korektę deklaracji podatkowej z jednoczesnym wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów w wraz z małŝ łŝonkiem? Katedra Prawa Finansowego 13

14 Nieograniczony obowiązek Osoby fizyczne, jeŝeli eli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości ci swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce połoŝenia źródeł przychodów w (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaŝa a się osobę fizyczną,, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów w osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów Ŝyciowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłuŝej d niŝ 183 dni w roku podatkowym; Katedra Prawa Finansowego Ograniczony obowiązek podatkowy Osoby fizyczne, jeŝeli eli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów w (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaŝa a się w szczególno lności dochody (przychody) z: 1) pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku słuŝbowego, stosunku pracy, i podobnych bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, 2) działalno alności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, 3) działalno alności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, 4) połoŝonej onej na terytorium RP nieruchomości, ci, w tym ze sprzedaŝy takiej nieruchomości. ci. Katedra Prawa Finansowego 14

15 Zasady opodatkowania zasada rezydencji opodatkowanie wszelkich dochodów w podmiotów w mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie danego państwa niezaleŝnie od tego w jakim kraju dany dochód powstał zasada źródła opodatkowanie całości ci dochodów w powstałych na terytorium określonego państwa bez względu na to czy podmiot osiągaj gający te dochody ma na tym terytorium miejsce zamieszkania lub siedzibę Katedra Prawa Finansowego Przedmiot opodatkowania Dochód Przychód, - w przypadkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób b fizycznych - w przypadkach określonych w ustawie o zryczałtowanych formach podatku dochodowego od osób b fizycznych ( pozaroln.. dział. gosp,, najem, dzierŝawa, osób b duchownych) - dochody ewidencjonowane - karta podatkowa 15

16 Przedmiot opodatkowania Przychody w przypadkach wymienionych w ustawie o zryczałtowanych formach opodatkowania nie podlegają sumowaniu z pozostałymi przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób b fizycznych Podstawa opodatkowania Suma dochodów, tj. nadwyŝki przychodów nad kosztami ich uzyskania Przy pominięciu dochodów w nie podlegających opodatkowaniu oraz dochodów w wolnych od podatku 16

17 Koszty ryczałtowe od przychodów 1) ze stosunku pracy i stosunków w pokrewnych, 2) z tytułu u zapłaty aty twórcy za przeniesienie prawa własnow asności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru uŝytkowego u lub przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, 3) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru uŝytkowego lub przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, 4) z tytułu u korzystania przez twórc rców w z praw autorskich i artystów w wykonawców w z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, Koszty ryczałtowe od przychodów 5) z osobiście wykonywanej działalno alności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej o i publicystycznej, w tym z tytułu u udziału u w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa,, jak równieŝ przychody z uprawiania sportu,, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu u prowadzenia zawodów sportowych, 6) z działalno alności polskich arbitrów uczestniczących cych w procesach arbitraŝowych z partnerami zagranicznymi, 7) osób, którym organ władzy w lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd s d lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności ci, 17

18 Nie podlegają opodatkowaniu przychody z działalno alności rolniczej, z wyjątkiem działów w specjalnych produkcji rolnej Przychody z gospodarki leśnej Przychody z czynności, ci, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Przychody armatora objęte podatkiem tonaŝowym owym Przychody podlegające przepisom o podatku od spadków w i darowizn Przychody z podziału u majątku małŝ łŝonków w na skutek ustania czy ograniczenia małŝ łŝeńskiej wspólno lności majątkowej Świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 krio Przykładowe zwolnienia przedmiotowe większo kszość odszkodowań ( wyjątkiem sąs np. odprawy i odszkodowania ze stos. pracy) diety słuŝbowe s i dodatki za rozłą łąkę Świadczenia pomocy społecznej Wartość ubioru słuŝbowego, s jeŝeli eli jest obowiązkowy Otrzymane przez posła a lub senatora świadczenia pienięŝ ęŝne i wartość świadczeń rzeczowych w naturze na podstawie ustawy o wykonywanie mandatu posła a i senatora. Przychody polskich euro-pos posłów w otrzymane na podstawie regulacji PE na pokrycie kosztów w związanych zanych z wykonaniem przez nich mandatu posła Dopłaty do kredytów w preferencyjnych zaciąganych stosownie do ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego w mieszkania 18

19 Przykładowe zwolnienia przedmiotowe Dochody z produkcji oscypków i kiszonych ogórk rków Dochody z wynajmu pokoi w ramach agroturystyki Ryczałt t energetyczny dla kombatantów Wartość ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej Wygrane w konkursach radiowych, telewizyjnych i ogłaszanych w prasie do 760 złz Przychody uzyskane przez krwiodawców w ze sprzedaŝy y krwi lub osocza Przykładowe zwolnienia Wartość świadczeń za praktyki zawodowe studentów Stypendia naukowe wypłacane na podstawie ustawy o szkolnictwie wyŝszym Stypendia zagraniczne Stypendia dla uczniów w i studentów, których wysokość i zasady udzielania określone zostały y w uchwale organu stanowiącego jst,, oraz udzielane przez organizacje poŝytku publicznego do kwoty 380 zł/mz /m-c c i o ile nie uzyskuje innych dochodów w podlegających opodatkowaniu Świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów w z budŝetu państwa, jst lub środków w własnych w uczelni Alimenty na dzieci (np( np.. do 25 lat z rentą socjalną,, pozostali do 700) Wartość umorzonych rat poŝyczek i kredytów w studenckich 19

20 Odliczenia od podstawy Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) takŝe e w państwach UE, w częś ęści ponoszonej przez podatnika Cele rehabilitacyjne Internet ( 760 złz rocznie) Darowizny na cele uprzywilejowane (poŝytku publicznego, kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa) do 6% dochodu Nabycie nowej technologii (do 50% wydatków) w) Odliczanie darowizn na cele charytatywne Na rzecz organizacji poŝytku publicznego organizacji równowar wnowaŝnych nych z siedzibą zagranicą Na cele kultu religijnego, Na cele krwiodawstwa honorowego, w wys. ekwiwalentu Łącznie do wys. 6% dochodu 20

21 Obowiązki stron darowizny Dowód d wpłaty kwoty na rachunek bankowy obdarowanego lub dokument poświadczaj wiadczający cy wartość przedmiotu darowizny Wyodrębnienie przychodu wraz z celem przeznaczenia w zeznaniu podatkowym Wyodrębnienie i publiczne podanie kwot darowizn jednostkowych powyŝej lub sumy od jednego darczyńcy cy (nie dotyczy podmiotów w o przychodach do ) Stawka podatku PIT Skala podatkowa progresywna, 18%, 32 %. 20% od przychodów w z tyt. praw autorskich i pokrewnych, projektów w wynalazczych, znaków w towarowych, naleŝno ności licencyjnych, receptur, usług ug doradczych, prawnych, księgowych, zarządzania, rekrutacji personelu, 19% od dochodu ze zbycia nieruchomości, ci, działów specjalnych 10% od przychodów w z tyt. opłat za wywóz ładunków w i pasaŝer erów w przyjętych w portach polskich (Ŝeglugi( morskiej i powietrznej), wygranych 75% od dochodów z nieujawnionych źródeł 8%,20% przychodów w z tytułu u najmu i dzierŝawy 19% od zysków w kapitałowych 3% róŝnic r kursowych 21

22 Opodatkowanie zysków w kapitałowych Oprocentowanie od poŝyczek Oprocentowania lokat terminowych Dyskonto papierów w wartościowych dywidendy z tytułu u udziału u w funduszach kapitałowych i inne Ponadto osobne stawki stosowane sąs w ustawie o podatku zryczałtowanym Zbycie nieruchomości ci Opodatkowane jest 19% podstawy obliczenia podatku JeŜeli eli nie następuje w ramach działalno alności gospodarczej, i przed upływem 5 lat od końca roku w którym nastąpi piło o nabycie Podstawą jest dochód d pomniejszony o udokumentowane koszty nabycia (wybudowania), nakłady ady zwiększaj kszające wartość oraz odpisy amortyzacyjne Nie łączy się z podstawą z innych źródeł 22

23 Odliczenia od podatku Składki na ubezpieczenia zdrowotne do 7,75 % podstawy obliczenia (płacone przez płatnika lub samego podatnika) tzw. ulga prorodzinna, tj. odliczenie za kaŝdy miesiąc c sprawowania władzy w rodzicielskiej nad małoletnim (odpowiednio będącym na utrzymaniu pełnoletnim) dzieckiem Terminy płatnop atności i składanie deklaracji Zaliczki miesięczne do 20-go kaŝdego miesiąca, płatne p za rok podatkowy do dnia roku następnego. zaleŝy y czy dochody były y osiągane w Polsce, czy tylko zagranicą ( w drugim przypadku co do zasady nie składa się zeznania). 23

24 Unikanie podwójnego opodatkowania AS semestr letni 2009 Międzynarodowe prawo podatkowe Termin umowny, na określenie coraz liczniejszych przepisów w UE, orzecznictwa ETS, zwiększaj kszającego się znaczenia konwencji modelowej OECD w sprawie umów w o unikaniu podwójnego opodatkowania Ma zastosowanie, gdy sytuacja podatnika jest przedmiotem zainteresowania przepisów obowiązuj zujących w dwóch lub w kilku państwach z uwagi na związki zki osobiste lub ekonomiczne z danym krajem 24

25 Unikanie opodatkowania MoŜe e przyjmować postać legalnego i nielegalnego unikania podatków w poprzez: Optymalizacja podatkowa (co nie jest zakazane, jest dozwolone;..) Unikanie (podwójnego) opodatkowania Obejście prawa podatkowego (.(. ale ryzykowne) Podstawy prawne Ustawy o podatku dochodowym - od osób b fizycznych, - Od osób b prawnych Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem trzecim. Ewentualne przepisy prawa europejskiego ( TWE i dyrektywy) 25

26 Przykłady Magda L. pojechała a na rok szkolny do USA i jednocześnie nie pracuje tam jako au pair (-)( Jerzy G. podpisał 3 letni kontrakt w Irlandii jako kierowca i po 3 miesiącach ściągnąłŝonę z synem, który chodzi do szkoły y za granicą (+) Klaudia W. po rozwodzie z męŝm ęŝem przyjechała a na co najmniej 6 miesięcy do Wlk. Brytanii, gdzie otrzymała a ofertę stałej pracy (+) Witold D. wyjeŝdza regularnie od 5 lat na róŝne r plantacje do Niemiec (truskawki, szparagi, winogrona) i łącznie bywa tam miesięcy w roku (-)( Kto wydaje certyfikaty? O rezydencji w poszczególnych krajach zaświadczaj wiadczają organy podatkowe wymienione w przepisach danego kraju. Najczęś ęściej sąs to odpowiedniki urzędów skarbowych. W Polsce tzw. certyfikaty rezydencji wydają urzędy skarbowe właściwe w ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. 26

27 Certyfikat rezydencji WSA I S.A./Bd 26/08 z Skarga dotyczyła a odpowiedzialności płatnika p z tytułu u niepobranego CIT od wynagrodzenia wypłacanego spółce w Londynie. SkarŜą Ŝąca opierała się wyłą łącznie na treści umowy międzynarodowej, twierdząc Ŝe e realizacja jej zapisów w nie moŝe e być ograniczana przez prawo krajowe, wymagające posiadania certyfikatu rezydencji i Ŝe e jego posiadania potwierdza ale nie tworzy stanu prawnego- czyli miejsca siedziby. Poza tym spór dotyczył tego czy zwrot kosztów w usług ug niematerialnych oraz prowizje stanowią przychód d. W obydwu kwestiach wyrok był niekorzystny Zasady w umowach w umowach międzynarodowych występowa pować moŝe e jedna z następuj pujących zasad rozliczeń: wyłą łączenia z progresją (dochody zwolnione z podatku w Polsce); odliczenia proporcjonalnego (dochody opodatkowane w Polsce). 27

28 wyłą łączenia z progresją dochód d opodatkowany w jednym państwie jest zwolniony od podatku w drugim, jednakŝe e przy ustalaniu stawki od dochodu osiągni gniętego w drugim państwie uwzględnia się takŝe e dochód osiągni gnięty w tym pierwszym państwie. I tak, od dochodu łącznego oblicza się podatek według właściwej skali podatkowej; stopa procentowa podatku stosowana jest do dochodu uzyskanego ze źródeł przychodu połoŝonych onych w Polsce, co daje naleŝny ny podatek dochodowy. Metodę wyłą łączenia z progresją stosuje się między innymi do dochodów w z pracy najemnej w umowach z następuj pującymi państwami: Albania, Austrią (od 2009 r), Belgia, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia,, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowenia, S Słowacja, Turcja, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, WłochyW ochy. 28

29 Kredyt podatkowy tzw. kredyt podatkowy (tax credit), zwany teŝ metodą odliczenia proporcjonalnego,, polega ona na tym, Ŝe e dochody osiągni gnięte w kraju łączy się z dochodami osiągni gniętymi za granicą,, od tak uzyskanej sumy oblicza się podatek, a następnie od tego podatku odlicza się kwotę podatku zapłaconego aconego za granicą.. Odliczenie to nie moŝe jednak przekroczyć tej częś ęści podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód d uzyskany w państwie obcym Taką metodę przewiduje obecnie m.in. umowa z Belgią, Chile, Danią,, Egiptem, Finlandią (do 2008), Holandią, Islandią, Kazachstanem, Macedonią, USA. 29

30 Inne dochody objęte umową Praca najemna,, czyli umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło naleŝno ności licencyjne Dochody z kapitału u (odsetki) Dywidendy Stypendia Zyski majątkowe (sprzedaŝ akcji/udziałów) Emerytury i renty Gdzie rozliczyć podatek i złoŝyćz zeznanie? W przypadku zasady wyłą łączenia z progresją naleŝy y rozliczyć dochody zagraniczne za granicą.. W Polsce składamy zeznanie PIT-37 lub PIT-36 tylko gdy osiągamy dochód d w Polsce. Dodatkowo składa się załą łącznik PIT ZG, o wysokości dochodu i podatku zapłaconego aconego zagranicą 30

31 Odliczanie proporcjonalne W przypadku zasady odliczenia proporcjonalnego naleŝy y rozliczyć dochody zagraniczne za granicą i w Polsce, przy czym w Polsce moŝna odliczyć podatek zapłacony acony od dochodu zagranicznego za granicą. Przykład 1 Melania C. Cały y rok podatkowy przebywała zagranicą i zarobiła a tam PLN (w przeliczeniu) Wg metody wyłą łączenia z progresją nie będzie b składa adać zeznania ani płacip acić podatku w Polsce Wg metody kredytu podatkowego zapłaci aci podatek w Polsce wg polskiej skali podatkowej w częś ęści niezapłaconej aconej zagranicą 31

32 Przykład 2 Tomasz Z. przebywał zagranicą cały y rok i osiągn gnął z tytułu u wynagrodzenia za pracę dochód d w kwocie PLN (w przeliczeniu) za cały y rok podatkowy. Dodatkowo wynajmuje swoje mieszkanie w Polsce i z tego tytułu u osiągn gnął dochód d w kwocie PLN. przykład Wg metody wyłą łączenia z progresją Tomasz Z. Zapłaci aci podatek od PLN, ale według polskiej stawki 18%. Wg metody kredytu podatkowego zapłaci aci podatek od PLN czyli 18% (7200PLN), ale na poczet tego podatku zaliczony zostanie podatek zapłacony acony zagranicą.. JeŜeli eli np. stawka wynosi 15%, oznacza to kwotę 6000, a więc c dopłaci 1200 podatku w Polsce. gdyby podatek zapłacony acony zagranicą był wyŝszy np. 30 % Tomasz Z. nie ma prawa do zwrotu 32

33 Przykład 2 Piotr W mieszka i prowadzi działalno alność gospodarczą w Polsce. Jego firma zajmuje się prowadzeniem niemieckojęzycznego, odpłatnego serwisu internetowego przeznaczonego głównie g dla klientów w z Niemiec. W którym kraju będzie b podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym? rozwiązanie zanie zyski polskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba Ŝe e przedsiębiorstwo prowadzi działalno alność gospodarczą w Niemczech poprzez połoŝony ony tam zakład. ad. W takim przypadku zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Niemczech, ale tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. adowi. Definicję zagranicznego zakładu adu zawiera zarówno ustawa o PIT, jak i polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. pojęcie zagraniczny zakład ad oznacza m.in..: stałą placówk wkę,, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa, wykonuje całkowicie lub częś ęściowo działalno alność na terytorium innego państwa, a w szczególno lności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 33

34 A gdy nie ma umowy międzynarodowej? W braku umowy naleŝy y stosować zasadę odliczenia proporcjonalnego, i stosować ustawę o podatku dochodowym od osób b fizycznych Kiedy nie przysługuje prawo do odliczeń? Gdy w Polsce opodatkowani jesteśmy podatkiem liniowym lub zryczałtowanym (PIT 36L) W odniesieniu do tzw. dochodów kapitałowych (PIT 38) 34

35 Do kiedy zapłaci acić podatek? Do 30 kwietnia następnego roku, nawet jeŝeli eli zagranicą rok podatkowy jest inaczej ustalony, a nawet jeśli nie wróci ciło o się do kraju. Do 20 dnia następnego miesiąca po powrocie do kraju w trakcie roku podatkowego (wraz z deklaracją PIT-53 ). Jak obliczyć wysokość dochodu? Z podatku dochodowego od wynagrodzeń zwolnione jest równowartor wnowartość 30% wysokości naleŝnych nych diet, za kaŝdy dzien pobytu za granicą. 35

36 Jak obliczyć wysokość dochodu? dochód d osiągni gnięty zagranicą przelicza się na złotówki wg kursów w z dnia otrzymania wynagrodzenia. Jeśli otrzymuje się je na konto w banku, to wg kursu stosowanego przez ten bank, jeśli nie na konto to wg średniego kursu NBP w dniu otrzymania wynagrodzenia. Od tak przeliczonego na złote z przychodu zsumowanego z przychodami w osiąganymi w Polsce odlicza się koszty uzyskania przychodów wg polskiej ustawy (w złz w skali roku). 36

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych ZAŁĄCZNIK A Cel i mechanizm preferencji podatkowych I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T 1. GOSPODARKA SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CEL: Wsparcie nowych inwestycji realizujących politykę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI OD WYDAWCY... 41 I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 43 1. Pojęcie osoby fizycznej... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 43 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo