Podatek dochodowy od osób b fizycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób b fizycznych"

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób b fizycznych Katedra Prawa Finansowego Charakter podatku dochodowego od osób b fizycznych Charakter osobisty Podatek progresywny Realizacja zasady sprawiedliwości Realizacja celów w społecznych Katedra Prawa Finansowego 1

2 Przychód Pieniądz, wartość pienięŝ ęŝna Przychodem sąs nie tylko otrzymane, ale równieŝ postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pienięŝ ęŝne oraz wartości w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych Dochodem ze źródła a przychodów w jest nadwyŝka sumy przychodów w z tego źródła a nad kosztami ich uzyskania osiągni gnięta w roku podatkowym. Kosztami uzyskania przychodów w z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów w enumeratywnie wymienionych w ustawie Katedra Prawa Finansowego 2

3 Zasada kasowa a zasada memoriałowa owa Generalną zasadą jest wyraŝone w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT stwierdzenie, Ŝe e przychód d powstaje w momencie faktycznego uzyskania przez podatnika określonych kwot jest to tzw. zasada kasowa. Zasada memoriałowa owa oznacza, Ŝe e przychód oblicza się według kwot naleŝnych nych podatnikowi, z dniem wymagalności, nawet jeśli ich faktycznie nie otrzymał. Zasada memoriałowa owa 1.z z działalno alności gospodarczej (art. 14) 2.z z działów w specjalnych prod.. rolnej (art. 15) 3.z z nieruchomości ci odstąpionych nieodpłatnie (art. 16) 4.z z odpłatnego zbycia udziałów w w spółkach, akcji oraz innych papierów w wartościowych, a takŝe e praw wynikających z papierów wartościowych (art. 17) 3

4 Zasada memoriałowa owa c.d. 5. Uzyskanych jako nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkład adów w w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepienięŝ ęŝny w innej postaci niŝ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć (art. 17) 6. z odpłatnego zbycia nieruchomości ci oraz praw majątkowych i innych rzeczy (art. 19) 7. Nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących cych ze źródeł nieujawnionionych (art. 20) Koszt /przychód d w róŝnych r latach Firma pana Pawła a działa a od października. Wydatek został poniesiony w listopadzie, ale firma podatnika pierwszy przychód d odnotowała a w styczniu. Czy moŝna odliczyć taki koszt? Firma pana Gawła a działalno alność rozpocznie od stycznia, ale juŝ teraz ponosi wydatki. Czy i kiedy moŝe e odliczyć je jako koszt podatkowy? Panowie postanowili uruchomić wspóln lną działalno alność,, ale skończy czyło o się na róŝnych r wydatkach, natomiast działalno alności nie rozpoczęli. Czy wydatki na niedoszłą działalno alność mogą odliczyć od przychodów w obecnie otrzymywanych? 4

5 Opodatkowanie czynszu płatnego p z góryg Za datę powstania przychodu uznaje się termin w którym usługa uga została a wykonana lub częś ęściowo wykonana, nie później p niŝ dzień wystawienia faktury albo uregulowania płatnop atności. Jeśli sąs okresy rozliczeniowe (jak w najmie) to na ostatni dzień okresu, jednak nie rzadziej niŝ raz w roku (np( np.. gdy na dwa lata z góry g naleŝy y kwotę przedpłaty rozbić na 2 częś ęści ) Przychód d ze stosunku pracy Przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych sąs wszelkie świadczenia,, które otrzymuje pracownik w związku zku z pozostawaniem w stosunku pracy lub jednym ze stosunków pokrewnych, które to świadczenia pokrywane sąs ze środków w pracodawcy. Przy czym nie jest istotne, czy pracodawca pokrywa wypłat atę tych świadczeń bezpośrednio ze środków w własnych, w czy teŝ z innych źródeł 5

6 Przychód d ze stosunku pracy Przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych sąs w szczególno lności: 1) wynagrodzenia zasadnicze (uposaŝenie), 2) wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 3) róŝnego rodzaju dodatki (staŝowe, funkcyjne), 4) Nagrody (np( np. jjubileuszowe), 5) ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, 6) wynagrodzenie z tytułu u korzystania przez pracowników w z praw autorskich i praw pokrewnych, 7) świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne lub częś ęściowo odpłatne świadczenia. Przykładowe świadczenia dodatkowe 1. Dojazdy do pracy lub ekwiwalenty 2. Kredyty bankowe dla pracowników w banków 3. Napiwki 4. OdzieŜ i obuwie robocze [przepisy BHP] 5. Posiłki i napoje [przepisy BHP] 6. Świadczenia zdrowotne 7. Udostępnienie samochodu 8. Udostępnianie telefonu 6

7 kazus Firma X. zafundowała a dla 3 swoich najlepszych sprzedawców w wraz z osobami towarzyszącymi wyjazd na tydzień na Majorkę. Firma na imprezie dla klientów w urządzi dziła losowanie 5 nagród, w postaci weekendu w SPA dla dwojga. Które z tych świadczeń będzie stanowiło o przychód szczęś ęśliwca? Czy będzie b kosztem firmy X.? kazus Urząd d Miejski w Gdyni postanowił zainwestować w pracowników w i przeznaczył dla kaŝdego 5000 złz rocznie na róŝne r formy dokształcania. Pracownicy wybierali sami: studia podyplomowe w zakresie podatków, kursy j. angielskiego, kurs z zakresu zamówie wień publicznych, prywatne lekcje języka j fińskiego, kursu marketingu, pierwszej pomocy Czy u w jakiej wysokości równowartor wnowartość tych kursów w stanowi przychód d pracownika? 7

8 Wysokość przychodu Za przychód d z działalno alności gospodarczej uwaŝa się kwoty naleŝne ne,, choćby nie zostały y faktycznie otrzymane, po odjęciu wartości zwróconych towarów,, udzielonych bonifikat lub skont oraz naleŝnego nego podatku od towarów w i usług ug. Podatnicy ustalają wysokość przychodów w na podstawie prowadzonych ksiąg g rachunkowych lub na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Moment powstania przychodu Regulacje art. 14 ustawy o PIT stanowią odstępstwo od zasady, Ŝe e za przychody naleŝy uwaŝać wartości rzeczywiście cie przez podatnika osiągni gnięte,, czyli otrzymane lub postawione do jego dyspozycji. W przypadku działalno alności gospodarczej nawet brak zapłaty aty w przewidzianym przez strony terminie rodzi obowiązek podatkowy i zobowiązanie zanie podatkowe w zakresie sumy naleŝnej nej za wykonane świadczenie. 8

9 Moment powstania przychodu PowyŜsze zasady nie mają zastosowania do odsetek od udzielonych poŝyczek, środków na rachunkach bankowych i otrzymywanych kar umownych.. Pieniądze otrzymane z tytułu u odsetek i kar umownych sąs przychodem dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania,, a nie w momencie naliczenia. Wysokość przychodu Przychodem z nieruchomości ci przekazanych nieodpłatnie do uŝywania u jest równowartość czynszu,, jaki przysługiwa ugiwałby od podmiotów w korzystających z nieruchomości ci w razie zawarcia umowy najmu lub dzierŝawy awy. 9

10 Przychód Przychód d po stronie uŝytkuju ytkującego odstąpion pioną nieodpłatnie nieruchomość Oddanie nieruchomości ci do nieodpłatnego uŝywania u innej osobie powoduje powstanie przychodu zarówno po stronie uŝyczaju yczającego, cego, jak i uŝytkuju ytkującego. U uŝytkuju ytkującego stanowi ono bowiem nieodpłatne świadczenie,, w wyniku którego uŝytkuju ytkujący uzyskuje przysporzenie majątkowe. Wartość nieodpłatnego świadczenia naleŝy y ustalić zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT. Zakres podmiotowy Zdolność podatkowa Dochody małoletnich dzieci własnych w i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów w z ich pracy, stypendiów w oraz dochodów w z przedmiotów oddanych im do swobodnego uŝytku, u dolicza się do dochodów w rodziców w, chyba Ŝe e rodzicom nie przysługuje prawo pobierania poŝytk ytków w ze źródeł przychodów w dzieci. Katedra Prawa Finansowego 10

11 Zakres podmiotowy Osoba fizyczna (brak definicji w prawie podatkowym) Dlatego teŝ w zdefiniowaniu tej nazwy naleŝy y kierować się wykładni adnią systemową, a w szczególno lności postanowieniami art. 8 k.c., iŝi osobą fizyczną jest kaŝdy człowiek od chwili narodzenia aŝa do śmierci. Mimo braku wyraźnej podstawy normatywnej, dziecko poczęte (nasciturus)) trzeba traktować tak, jakby było o osobą fizyczną. Katedra Prawa Finansowego Zakres podmiotowy Kumulacja podmiotowa Wspólne opodatkowanie małŝ łŝonków Osoby samotnie wychowujące ce dzieci Katedra Prawa Finansowego 11

12 Opodatkowanie małŝ łŝonków Zasada odrębnego opodatkowania dochodów w małŝ łŝonków Spełnienie łącznie następuj pujących warunków Nieograniczony obowiązek podatkowy co najmniej w odniesieniu do 75% pozostawanie przez cały y rok kalendarzowy w związku zku małŝ łŝeńskim; pozostawanie we wspólno lności majątkowej małŝ łŝeńskiej; wspólne złoŝenie z wniosku o łączne opodatkowanie; Ŝaden z małŝ łŝonków w nie korzysta jednocześnie nie z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w osiąganych przez osoby fizyczne (z wyjątkami dotyczącymi cymi dochodów w z najmu opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) czy ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaŝowym. owym. Katedra Prawa Finansowego Opodatkowanie małŝ łŝonków MoŜna złoŝyćz wniosek o wspólne opodatkowanie małŝ łŝonków, jeŝeli eli podatnik: 1) zawarł związek zek małŝ łŝeński przed rozpoczęciem ciem roku podatkowego, a jego małŝ łŝonek zmarł w trakcie roku podatkowego, 2) pozostawał w związku zku małŝ łŝeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małŝ łŝonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złoŝeniem z zeznania podatkowego. Katedra Prawa Finansowego 12

13 Opodatkowanie samotnie wychowujących cych dzieci Osoba samotnie wychowująca ca dzieci będzie b uprawniona do skorzystania z art.6 ust. 4, jeŝeli eli dzieci spełni nią następuj pujące warunki: Dzieci małoletnie Dzieci pobierające zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek) Dzieci uczące ce się (jeŝeli eli nie ukończy czyły y 25 roku Ŝycia; jeŝeli eli uczą się w szkołach; jeŝeli eli nie uzyskały Ŝadnych dochodów, z wyjątkiem dochodów w wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty aty podatku. Osoba samotnie wychowuje dzieci Za osobę samotnie wychowującą dzieci uwaŝa a się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeŝeli eli osoba ta jest panną,, kawalerem, wdową,, wdowcem, rozwódk dką,, rozwodnikiem albo osobą,, w stosunku do której orzeczono separację.. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uwaŝa a się równieŝ osobę pozostającą w związku zku małŝ łŝeńskim, jeŝeli eli jej małŝ łŝonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Katedra Prawa Finansowego przykłady 1. MąŜ i Ŝona zamierzają rozliczyć się wspólnie z PIT za 2008 rok. Mają jednak róŝne r miejsca zamieszkania, albowiem Ŝona wyjechała a w październiku do Londynu na studia MBA i pozostanie tam aŝa do końca maja roku następnego. Czy będąb mogli opodatkawać się wspólnie w kraju? 2. Czy pomimo dokonania juŝ rozliczenia rocznego za 2008 rok podatnik w terminie do 30 kwietnia b.r. moŝe e złoŝyćz korektę deklaracji podatkowej z jednoczesnym wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów w wraz z małŝ łŝonkiem? Katedra Prawa Finansowego 13

14 Nieograniczony obowiązek Osoby fizyczne, jeŝeli eli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości ci swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce połoŝenia źródeł przychodów w (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaŝa a się osobę fizyczną,, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów w osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów Ŝyciowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłuŝej d niŝ 183 dni w roku podatkowym; Katedra Prawa Finansowego Ograniczony obowiązek podatkowy Osoby fizyczne, jeŝeli eli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów w (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaŝa a się w szczególno lności dochody (przychody) z: 1) pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku słuŝbowego, stosunku pracy, i podobnych bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, 2) działalno alności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, 3) działalno alności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, 4) połoŝonej onej na terytorium RP nieruchomości, ci, w tym ze sprzedaŝy takiej nieruchomości. ci. Katedra Prawa Finansowego 14

15 Zasady opodatkowania zasada rezydencji opodatkowanie wszelkich dochodów w podmiotów w mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie danego państwa niezaleŝnie od tego w jakim kraju dany dochód powstał zasada źródła opodatkowanie całości ci dochodów w powstałych na terytorium określonego państwa bez względu na to czy podmiot osiągaj gający te dochody ma na tym terytorium miejsce zamieszkania lub siedzibę Katedra Prawa Finansowego Przedmiot opodatkowania Dochód Przychód, - w przypadkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób b fizycznych - w przypadkach określonych w ustawie o zryczałtowanych formach podatku dochodowego od osób b fizycznych ( pozaroln.. dział. gosp,, najem, dzierŝawa, osób b duchownych) - dochody ewidencjonowane - karta podatkowa 15

16 Przedmiot opodatkowania Przychody w przypadkach wymienionych w ustawie o zryczałtowanych formach opodatkowania nie podlegają sumowaniu z pozostałymi przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób b fizycznych Podstawa opodatkowania Suma dochodów, tj. nadwyŝki przychodów nad kosztami ich uzyskania Przy pominięciu dochodów w nie podlegających opodatkowaniu oraz dochodów w wolnych od podatku 16

17 Koszty ryczałtowe od przychodów 1) ze stosunku pracy i stosunków w pokrewnych, 2) z tytułu u zapłaty aty twórcy za przeniesienie prawa własnow asności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru uŝytkowego u lub przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, 3) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru uŝytkowego lub przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, 4) z tytułu u korzystania przez twórc rców w z praw autorskich i artystów w wykonawców w z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, Koszty ryczałtowe od przychodów 5) z osobiście wykonywanej działalno alności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej o i publicystycznej, w tym z tytułu u udziału u w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa,, jak równieŝ przychody z uprawiania sportu,, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu u prowadzenia zawodów sportowych, 6) z działalno alności polskich arbitrów uczestniczących cych w procesach arbitraŝowych z partnerami zagranicznymi, 7) osób, którym organ władzy w lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd s d lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności ci, 17

18 Nie podlegają opodatkowaniu przychody z działalno alności rolniczej, z wyjątkiem działów w specjalnych produkcji rolnej Przychody z gospodarki leśnej Przychody z czynności, ci, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Przychody armatora objęte podatkiem tonaŝowym owym Przychody podlegające przepisom o podatku od spadków w i darowizn Przychody z podziału u majątku małŝ łŝonków w na skutek ustania czy ograniczenia małŝ łŝeńskiej wspólno lności majątkowej Świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 krio Przykładowe zwolnienia przedmiotowe większo kszość odszkodowań ( wyjątkiem sąs np. odprawy i odszkodowania ze stos. pracy) diety słuŝbowe s i dodatki za rozłą łąkę Świadczenia pomocy społecznej Wartość ubioru słuŝbowego, s jeŝeli eli jest obowiązkowy Otrzymane przez posła a lub senatora świadczenia pienięŝ ęŝne i wartość świadczeń rzeczowych w naturze na podstawie ustawy o wykonywanie mandatu posła a i senatora. Przychody polskich euro-pos posłów w otrzymane na podstawie regulacji PE na pokrycie kosztów w związanych zanych z wykonaniem przez nich mandatu posła Dopłaty do kredytów w preferencyjnych zaciąganych stosownie do ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego w mieszkania 18

19 Przykładowe zwolnienia przedmiotowe Dochody z produkcji oscypków i kiszonych ogórk rków Dochody z wynajmu pokoi w ramach agroturystyki Ryczałt t energetyczny dla kombatantów Wartość ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej Wygrane w konkursach radiowych, telewizyjnych i ogłaszanych w prasie do 760 złz Przychody uzyskane przez krwiodawców w ze sprzedaŝy y krwi lub osocza Przykładowe zwolnienia Wartość świadczeń za praktyki zawodowe studentów Stypendia naukowe wypłacane na podstawie ustawy o szkolnictwie wyŝszym Stypendia zagraniczne Stypendia dla uczniów w i studentów, których wysokość i zasady udzielania określone zostały y w uchwale organu stanowiącego jst,, oraz udzielane przez organizacje poŝytku publicznego do kwoty 380 zł/mz /m-c c i o ile nie uzyskuje innych dochodów w podlegających opodatkowaniu Świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów w z budŝetu państwa, jst lub środków w własnych w uczelni Alimenty na dzieci (np( np.. do 25 lat z rentą socjalną,, pozostali do 700) Wartość umorzonych rat poŝyczek i kredytów w studenckich 19

20 Odliczenia od podstawy Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) takŝe e w państwach UE, w częś ęści ponoszonej przez podatnika Cele rehabilitacyjne Internet ( 760 złz rocznie) Darowizny na cele uprzywilejowane (poŝytku publicznego, kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa) do 6% dochodu Nabycie nowej technologii (do 50% wydatków) w) Odliczanie darowizn na cele charytatywne Na rzecz organizacji poŝytku publicznego organizacji równowar wnowaŝnych nych z siedzibą zagranicą Na cele kultu religijnego, Na cele krwiodawstwa honorowego, w wys. ekwiwalentu Łącznie do wys. 6% dochodu 20

21 Obowiązki stron darowizny Dowód d wpłaty kwoty na rachunek bankowy obdarowanego lub dokument poświadczaj wiadczający cy wartość przedmiotu darowizny Wyodrębnienie przychodu wraz z celem przeznaczenia w zeznaniu podatkowym Wyodrębnienie i publiczne podanie kwot darowizn jednostkowych powyŝej lub sumy od jednego darczyńcy cy (nie dotyczy podmiotów w o przychodach do ) Stawka podatku PIT Skala podatkowa progresywna, 18%, 32 %. 20% od przychodów w z tyt. praw autorskich i pokrewnych, projektów w wynalazczych, znaków w towarowych, naleŝno ności licencyjnych, receptur, usług ug doradczych, prawnych, księgowych, zarządzania, rekrutacji personelu, 19% od dochodu ze zbycia nieruchomości, ci, działów specjalnych 10% od przychodów w z tyt. opłat za wywóz ładunków w i pasaŝer erów w przyjętych w portach polskich (Ŝeglugi( morskiej i powietrznej), wygranych 75% od dochodów z nieujawnionych źródeł 8%,20% przychodów w z tytułu u najmu i dzierŝawy 19% od zysków w kapitałowych 3% róŝnic r kursowych 21

22 Opodatkowanie zysków w kapitałowych Oprocentowanie od poŝyczek Oprocentowania lokat terminowych Dyskonto papierów w wartościowych dywidendy z tytułu u udziału u w funduszach kapitałowych i inne Ponadto osobne stawki stosowane sąs w ustawie o podatku zryczałtowanym Zbycie nieruchomości ci Opodatkowane jest 19% podstawy obliczenia podatku JeŜeli eli nie następuje w ramach działalno alności gospodarczej, i przed upływem 5 lat od końca roku w którym nastąpi piło o nabycie Podstawą jest dochód d pomniejszony o udokumentowane koszty nabycia (wybudowania), nakłady ady zwiększaj kszające wartość oraz odpisy amortyzacyjne Nie łączy się z podstawą z innych źródeł 22

23 Odliczenia od podatku Składki na ubezpieczenia zdrowotne do 7,75 % podstawy obliczenia (płacone przez płatnika lub samego podatnika) tzw. ulga prorodzinna, tj. odliczenie za kaŝdy miesiąc c sprawowania władzy w rodzicielskiej nad małoletnim (odpowiednio będącym na utrzymaniu pełnoletnim) dzieckiem Terminy płatnop atności i składanie deklaracji Zaliczki miesięczne do 20-go kaŝdego miesiąca, płatne p za rok podatkowy do dnia roku następnego. zaleŝy y czy dochody były y osiągane w Polsce, czy tylko zagranicą ( w drugim przypadku co do zasady nie składa się zeznania). 23

24 Unikanie podwójnego opodatkowania AS semestr letni 2009 Międzynarodowe prawo podatkowe Termin umowny, na określenie coraz liczniejszych przepisów w UE, orzecznictwa ETS, zwiększaj kszającego się znaczenia konwencji modelowej OECD w sprawie umów w o unikaniu podwójnego opodatkowania Ma zastosowanie, gdy sytuacja podatnika jest przedmiotem zainteresowania przepisów obowiązuj zujących w dwóch lub w kilku państwach z uwagi na związki zki osobiste lub ekonomiczne z danym krajem 24

25 Unikanie opodatkowania MoŜe e przyjmować postać legalnego i nielegalnego unikania podatków w poprzez: Optymalizacja podatkowa (co nie jest zakazane, jest dozwolone;..) Unikanie (podwójnego) opodatkowania Obejście prawa podatkowego (.(. ale ryzykowne) Podstawy prawne Ustawy o podatku dochodowym - od osób b fizycznych, - Od osób b prawnych Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem trzecim. Ewentualne przepisy prawa europejskiego ( TWE i dyrektywy) 25

26 Przykłady Magda L. pojechała a na rok szkolny do USA i jednocześnie nie pracuje tam jako au pair (-)( Jerzy G. podpisał 3 letni kontrakt w Irlandii jako kierowca i po 3 miesiącach ściągnąłŝonę z synem, który chodzi do szkoły y za granicą (+) Klaudia W. po rozwodzie z męŝm ęŝem przyjechała a na co najmniej 6 miesięcy do Wlk. Brytanii, gdzie otrzymała a ofertę stałej pracy (+) Witold D. wyjeŝdza regularnie od 5 lat na róŝne r plantacje do Niemiec (truskawki, szparagi, winogrona) i łącznie bywa tam miesięcy w roku (-)( Kto wydaje certyfikaty? O rezydencji w poszczególnych krajach zaświadczaj wiadczają organy podatkowe wymienione w przepisach danego kraju. Najczęś ęściej sąs to odpowiedniki urzędów skarbowych. W Polsce tzw. certyfikaty rezydencji wydają urzędy skarbowe właściwe w ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. 26

27 Certyfikat rezydencji WSA I S.A./Bd 26/08 z Skarga dotyczyła a odpowiedzialności płatnika p z tytułu u niepobranego CIT od wynagrodzenia wypłacanego spółce w Londynie. SkarŜą Ŝąca opierała się wyłą łącznie na treści umowy międzynarodowej, twierdząc Ŝe e realizacja jej zapisów w nie moŝe e być ograniczana przez prawo krajowe, wymagające posiadania certyfikatu rezydencji i Ŝe e jego posiadania potwierdza ale nie tworzy stanu prawnego- czyli miejsca siedziby. Poza tym spór dotyczył tego czy zwrot kosztów w usług ug niematerialnych oraz prowizje stanowią przychód d. W obydwu kwestiach wyrok był niekorzystny Zasady w umowach w umowach międzynarodowych występowa pować moŝe e jedna z następuj pujących zasad rozliczeń: wyłą łączenia z progresją (dochody zwolnione z podatku w Polsce); odliczenia proporcjonalnego (dochody opodatkowane w Polsce). 27

28 wyłą łączenia z progresją dochód d opodatkowany w jednym państwie jest zwolniony od podatku w drugim, jednakŝe e przy ustalaniu stawki od dochodu osiągni gniętego w drugim państwie uwzględnia się takŝe e dochód osiągni gnięty w tym pierwszym państwie. I tak, od dochodu łącznego oblicza się podatek według właściwej skali podatkowej; stopa procentowa podatku stosowana jest do dochodu uzyskanego ze źródeł przychodu połoŝonych onych w Polsce, co daje naleŝny ny podatek dochodowy. Metodę wyłą łączenia z progresją stosuje się między innymi do dochodów w z pracy najemnej w umowach z następuj pującymi państwami: Albania, Austrią (od 2009 r), Belgia, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia,, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowenia, S Słowacja, Turcja, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, WłochyW ochy. 28

29 Kredyt podatkowy tzw. kredyt podatkowy (tax credit), zwany teŝ metodą odliczenia proporcjonalnego,, polega ona na tym, Ŝe e dochody osiągni gnięte w kraju łączy się z dochodami osiągni gniętymi za granicą,, od tak uzyskanej sumy oblicza się podatek, a następnie od tego podatku odlicza się kwotę podatku zapłaconego aconego za granicą.. Odliczenie to nie moŝe jednak przekroczyć tej częś ęści podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód d uzyskany w państwie obcym Taką metodę przewiduje obecnie m.in. umowa z Belgią, Chile, Danią,, Egiptem, Finlandią (do 2008), Holandią, Islandią, Kazachstanem, Macedonią, USA. 29

30 Inne dochody objęte umową Praca najemna,, czyli umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło naleŝno ności licencyjne Dochody z kapitału u (odsetki) Dywidendy Stypendia Zyski majątkowe (sprzedaŝ akcji/udziałów) Emerytury i renty Gdzie rozliczyć podatek i złoŝyćz zeznanie? W przypadku zasady wyłą łączenia z progresją naleŝy y rozliczyć dochody zagraniczne za granicą.. W Polsce składamy zeznanie PIT-37 lub PIT-36 tylko gdy osiągamy dochód d w Polsce. Dodatkowo składa się załą łącznik PIT ZG, o wysokości dochodu i podatku zapłaconego aconego zagranicą 30

31 Odliczanie proporcjonalne W przypadku zasady odliczenia proporcjonalnego naleŝy y rozliczyć dochody zagraniczne za granicą i w Polsce, przy czym w Polsce moŝna odliczyć podatek zapłacony acony od dochodu zagranicznego za granicą. Przykład 1 Melania C. Cały y rok podatkowy przebywała zagranicą i zarobiła a tam PLN (w przeliczeniu) Wg metody wyłą łączenia z progresją nie będzie b składa adać zeznania ani płacip acić podatku w Polsce Wg metody kredytu podatkowego zapłaci aci podatek w Polsce wg polskiej skali podatkowej w częś ęści niezapłaconej aconej zagranicą 31

32 Przykład 2 Tomasz Z. przebywał zagranicą cały y rok i osiągn gnął z tytułu u wynagrodzenia za pracę dochód d w kwocie PLN (w przeliczeniu) za cały y rok podatkowy. Dodatkowo wynajmuje swoje mieszkanie w Polsce i z tego tytułu u osiągn gnął dochód d w kwocie PLN. przykład Wg metody wyłą łączenia z progresją Tomasz Z. Zapłaci aci podatek od PLN, ale według polskiej stawki 18%. Wg metody kredytu podatkowego zapłaci aci podatek od PLN czyli 18% (7200PLN), ale na poczet tego podatku zaliczony zostanie podatek zapłacony acony zagranicą.. JeŜeli eli np. stawka wynosi 15%, oznacza to kwotę 6000, a więc c dopłaci 1200 podatku w Polsce. gdyby podatek zapłacony acony zagranicą był wyŝszy np. 30 % Tomasz Z. nie ma prawa do zwrotu 32

33 Przykład 2 Piotr W mieszka i prowadzi działalno alność gospodarczą w Polsce. Jego firma zajmuje się prowadzeniem niemieckojęzycznego, odpłatnego serwisu internetowego przeznaczonego głównie g dla klientów w z Niemiec. W którym kraju będzie b podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym? rozwiązanie zanie zyski polskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba Ŝe e przedsiębiorstwo prowadzi działalno alność gospodarczą w Niemczech poprzez połoŝony ony tam zakład. ad. W takim przypadku zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Niemczech, ale tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. adowi. Definicję zagranicznego zakładu adu zawiera zarówno ustawa o PIT, jak i polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. pojęcie zagraniczny zakład ad oznacza m.in..: stałą placówk wkę,, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa, wykonuje całkowicie lub częś ęściowo działalno alność na terytorium innego państwa, a w szczególno lności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 33

34 A gdy nie ma umowy międzynarodowej? W braku umowy naleŝy y stosować zasadę odliczenia proporcjonalnego, i stosować ustawę o podatku dochodowym od osób b fizycznych Kiedy nie przysługuje prawo do odliczeń? Gdy w Polsce opodatkowani jesteśmy podatkiem liniowym lub zryczałtowanym (PIT 36L) W odniesieniu do tzw. dochodów kapitałowych (PIT 38) 34

35 Do kiedy zapłaci acić podatek? Do 30 kwietnia następnego roku, nawet jeŝeli eli zagranicą rok podatkowy jest inaczej ustalony, a nawet jeśli nie wróci ciło o się do kraju. Do 20 dnia następnego miesiąca po powrocie do kraju w trakcie roku podatkowego (wraz z deklaracją PIT-53 ). Jak obliczyć wysokość dochodu? Z podatku dochodowego od wynagrodzeń zwolnione jest równowartor wnowartość 30% wysokości naleŝnych nych diet, za kaŝdy dzien pobytu za granicą. 35

36 Jak obliczyć wysokość dochodu? dochód d osiągni gnięty zagranicą przelicza się na złotówki wg kursów w z dnia otrzymania wynagrodzenia. Jeśli otrzymuje się je na konto w banku, to wg kursu stosowanego przez ten bank, jeśli nie na konto to wg średniego kursu NBP w dniu otrzymania wynagrodzenia. Od tak przeliczonego na złote z przychodu zsumowanego z przychodami w osiąganymi w Polsce odlicza się koszty uzyskania przychodów wg polskiej ustawy (w złz w skali roku). 36

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH ETAP PISEMNY Zadanie 1 Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie : A. w umowach menadżerskich, B. w umowach z matkami samotnie wychowującymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek dochodowy od osób fizycznych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Źródła ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i dla podatników początek kolejnej kampanii składania PITów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r.

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska Podatki samotnej matki Natalia Kuchnowska Osoba samotnie wychowująca dziecko panna/kawaler wdowa/wdowiec rozwódka/rozwodnik osoba, w stosunku do której orzeczono separację osoba w związku małżeńskim, jeżeli

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 2 Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej UPD reguluje podatek

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. PIT-od osób fizycznych Art..21 zwolnienia przedmiotowe(133 poz.) : -świadczenia rodzinne, dodatki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743).

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DSP - 140-106(6)/06 Warszawa, 12 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawy Przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE ROZLICZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI

PREFERENCYJNE ROZLICZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI PREFERENCYJNE ROZLICZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI - art. 6 ust. 4, 4a, 4b, 8-13 updof WARUNKI Z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci (wspólne

Bardziej szczegółowo

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 28.04.2012. Portal finansowy IPO.pl To już ostatni moment na roczne rozliczenie z fiskusem i jednocześnie ostatnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ - PIT-37

LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ - PIT-37 LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ - PIT-37 Poznań, 2013 O PBDA Jesteśmy konsultingową organizacją studencką typu junior enterprise. Zajmujemy się doradztwem biznesowym wspieramy małe i średnie firmy oraz

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy W praktyce gospodarczej częstym działaniem z zakresu marketingu jest tzw. sprzedaż premiowa. Jak ją prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2011-2012. Omówienie planowanych zmian w 2015r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2011-2012. Omówienie planowanych zmian w 2015r. Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2011-2012. Omówienie planowanych zmian w 2015r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15 Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15 Zadanie 1. Alina (bezdzietna, stanu wolnego) w 2015 roku osiągnęła przychód ze stosunku pracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek dochodowy od osób prawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Źródła ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo