Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee"

Transkrypt

1 Przygotowano dla Microsoft Corporation Listopad 2009 Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee

2 SPIS TREŚCI Streszczenie dla kierownictwa... 3 Cel... 3 Metodyka... 3 Procedura badawcza... 4 Najważniejsze ustalenia... 4 Zastrzeżenia... 5 Microsoft Exchange 2010: omówienie... 6 Analiza... 7 Rozmowy... 8 Schemat obliczania wskaźnika TEI Koszty Korzyści Ryzyko Elastyczność Schemat obliczania wskaźnika TEI: podsumowanie Wnioski z badania Dodatek A: całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) omówienie Dodatek B: słownik pojęć Załącznik C: informacje o kierowniku projektu , Forrester Research, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane wykonywanie kopii jest surowo zabronione. Przedstawione informacje są oparte na najlepszych dostępnych materiałach. Opinie są wyrazem osądu wydawanego w danym momencie i mogą ulegać zmianom. Forrester, Technographics, Forrester Wave, RoleView, TechRadar i Total Economic Impact są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie

3 Streszczenie dla kierownictwa W październiku 2009 roku firma Microsoft zleciła firmie Forrester Consulting zbadanie całkowitego efektu ekonomicznego i potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI), które można zrealizować dzięki zastosowaniu programu Microsoft Exchange Microsoft Exchange 2010 to najnowsza wersja serwerowego oprogramowania firmy Microsoft do obsługi współpracy i przesyłania wiadomości. Wyposażono je m.in. w funkcje poczty , poczty głosowej, kalendarza, kontaktów i zadań, mechanizmy dostępu do informacji z urządzeń przenośnych i przez internet oraz narzędzia obsługi systemów pamięci masowej. Analiza przedstawia efekt finansowy wdrożenia programu Microsoft Exchange 2010 w przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą i dystrybucją towarów, które zatrudnia 1500 osób i osiąga roczne przychody w wysokości 450 mln. Podczas wnikliwych rozmów prowadzonych z dziewięcioma realnymi klientami firma Forrester jednoznacznie ustaliła, że osiągnęli oni wymierne oszczędności finansowe m.in. dzięki wyeliminowaniu nakładów na systemy pamięci masowej, obniżeniu kosztów zapewnienia wysokiej dostępności, wyeliminowaniu nakładów na systemy poczty głosowej, obniżeniu wydatków na systemy tworzenia kopii zapasowych, mniejszej liczbie zgłoszeń o pomoc techniczną, wyeliminowaniu kosztów budowy systemu obsługi pracy mobilnej, większemu bezpieczeństwu komunikacji oraz łatwiejszemu wyszukiwaniu informacji na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i prowadzenia postępowań sądowych. Cel Celem analizy jest udostępnienie czytelnikom ogólnego szablonu umożliwiającego szacunkową ocenę finansowych skutków wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 we własnej firmie. Dołożono przy tym starań, aby wszelkie obliczenia i założenia wykorzystane w analizie były jak najbardziej czytelne. Na podstawie niniejszej analizy czytelnicy powinni lepiej rozumieć korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia programu Microsoft Exchange 2010 oraz być w stanie przekazać te informacje innym. Metodyka Wybranie firmy Forrester do tego projektu wynikało z jej branżowych doświadczeń w dziedzinie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz stosowanej metodyki obliczania całkowitego efektu ekonomicznego (Total Economic Impact, TEI). Wskaźnik TEI wykorzystywany jest nie tylko do pomiaru i redukcji kosztów (w typowych obszarach branych pod uwagę przy wdrażaniu systemów informatycznych), ale także uwzględnia wpływ wprowadzanych rozwiązań na całościowe usprawnienie funkcjonowania firmy. W niniejszym badaniu firma Forrester stworzyła model użytkowania programu Microsoft Exchange 2010, opierając się na czterech podstawowych składnikach metodyki TEI, takich jak: 1. Całkowity koszt użytkowania (TCO) 2. Bezpośrednie i pośrednie korzyści dla całej organizacji 3. Elastyczność 4. Ryzyko - 3 -

4 Wskaźnik TEI, opracowany przez firmę Forrester z uwzględnieniem coraz bardziej wyrafinowanych mechanizmów analizy kosztów inwestycji informatycznych stosowanych przez firmy, zapewnia bardzo przydatny kompleksowy obraz całkowitego kosztu ekonomicznego podejmowanych decyzji zakupowych. Dokładniejszy opis metodyki TEI zamieszczono w załączniku A. Procedura badawcza Procedura badawcza zastosowana przez firmę Forrester składa się z pięciu etapów: 1. Zebranie informacji z dotychczas przeprowadzonych analiz w zakresie oprogramowania Microsoft Exchange 2010 oraz ogólnie rynku produktów infrastrukturalnych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. 2. Rozmowy z przedstawicielami firmy Microsoft odpowiedzialnymi za marketing i sprzedaż w celu jak najlepszego poznania potencjalnych (lub planowanych) zalet oprogramowania Microsoft Exchange Szczegółowe wywiady z przedstawicielami dziewięciu firm korzystających obecnie z oprogramowania Microsoft Exchange Opracowanie modelu finansowego ilustrującego wnioski z rozmów. Opis modelu znajduje się w podrozdziale Schemat obliczania wskaźnika TEI. 5. Stworzenie modelowej organizacji na podstawie wyników rozmów oraz wypełnienie schematu uzyskanymi danymi. Najważniejsze ustalenia Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester przyniosło trzy podstawowe wnioski: Zwrot z inwestycji (ROI). Na podstawie rozmów z dziewięcioma realnymi klientami firma Forrester opracowała schemat obliczania wskaźnika TEI dla modelowej organizacji oraz wskaźnika ROI pokazującego obszary, w których widoczne są finansowe skutki wdrożenia oprogramowania Exchange. Jak widać w tabeli 1, wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa (obliczony na podstawie korzyści bezpośrednich) sięga 48% przy okresie zwrotu (czasie wyjścia na zero ) wynoszącym niecałe sześć miesięcy od zakończenia wdrażania. Korzyści. Na podstawie informacji zebranych w trakcie rozmów z realnymi użytkownikami oprogramowania Microsoft Exchange 2010 firma Forrester ustaliła, że przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wymierne korzyści m.in. dzięki wyeliminowaniu nakładów na systemy pamięci masowej, obniżeniu kosztów zapewnienia wysokiej dostępności, wyeliminowaniu nakładów na systemy poczty głosowej, obniżeniu wydatków na systemy tworzenia kopii zapasowych, mniejszej liczbie zgłoszeń o pomoc techniczną, wyeliminowaniu kosztów budowy systemu obsługi pracy mobilnej, większemu bezpieczeństwu komunikacji oraz łatwiejszemu wyszukiwaniu informacji na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i prowadzenia postępowań sądowych. Łączna wartość bieżąca korzyści skorygowana o czynniki ryzyka wynosi za okres trzech lat. Koszty. Firma Forrester ustaliła, że najważniejsze składniki nakładów na wdrożenie oprogramowania Microsoft Exchange 2010 to koszty sprzętu, opłaty za licencje na oprogramowanie, koszty samego projektu wdrożeniowego, koszty administracji i bieżącego utrzymania oraz koszty szkoleń dla informatyków i przyszłego personelu pomocy technicznej. Łączna wartość bieżąca kosztów skorygowana o czynniki ryzyka wynosi za okres trzech lat

5 W tabeli 1 zostały przedstawione przepływy pieniężne dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowane o ryzyko obliczone na podstawie danych i różnych cech poznanych w trakcie rozmów z badanymi podmiotami. Uzyskane wartości skorygowano o czynniki ryzyka, czyli potencjalną niepewność wkalkulowaną w szacunki kosztów i korzyści z wdrożenia systemu informatycznego. Korekta o ryzyko ma na celu uwzględnienie aspektu ostrożnościowego, tzn. wszelkich ewentualnych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na pierwotne szacunki kosztów i zysków. Dokładniejsze omówienie ryzyka i korekt o czynniki ryzyka zastosowanych w niniejszej analizie można znaleźć w podrozdziale Ryzyko. Tabela 1. Wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowany o ryzyko Sumaryczne wyniki finansowe Szacunek bazowy Skorygowane o ryzyko ROI 103% 48% Okres zwrotu (w miesiącach) 2,4 5,2 Koszty razem (wartość bieżąca) Korzyści razem (wartość bieżąca) Ogółem (wartość bieżąca netto) Zastrzeżenia Czytelnik powinien pamiętać o następujących ograniczeniach: Badanie zostało zlecone przez firmę Microsoft i przeprowadzone przez grupę doradczą Forrester. Firma Microsoft zapoznała się z wynikami badania i przekazała firmie Forrester swoje uwagi, jednak to firma Forrester odpowiada za całość prac redakcyjnych nad badaniem i jego wynikami. Nie akceptuje ona żadnych modyfikacji badania, które zacierałyby jego znaczenie albo podważały dokonane przez nią ustalenia. Nazwy klientów na potrzeby ankiet zostały przekazane przez firmę Microsoft. Firma Forrester nie formułuje żadnych założeń w zakresie rentowności inwestycji, jaką mogą uzyskać inne podmioty. Zdecydowanie zachęca ona czytelników do przeprowadzania własnych szacunków na podstawie schematu udostępnionego w raporcie w celu ustalenia zasadności inwestowania w oprogramowanie Microsoft Exchange Niniejszego badania nie należy wykorzystywać jako analizy konkurencyjnych produktów

6 Microsoft Exchange 2010: omówienie Microsoft Exchange 2010 to najnowsza wersja oprogramowania do obsługi współpracy i przesyłania przygotowanego przez firmę Microsoft. W opinii przedstawicieli firmy Microsoft oprogramowanie Exchange 2010 jest zwiastunem nowej generacji oferowanych przez nią systemów ujednoliconej komunikacji, ponieważ jako pierwsze oprogramowanie serwerowe na rynku zostało opracowane jednocześnie do pracy lokalnej oraz jako internetowa usługa. Wyposażono je także w nowe funkcje pozwalające obniżać koszty użytkowania, chronić przesyłane informacje i optymalizować korzystanie z poczty . Niższe koszty infrastruktury informatycznej dzięki elastycznej i niezawodnej platformie obsługi wiadomości. Oprogramowanie Exchange Server 2010 zawiera elastyczne opcje umożliwiające dostosowanie struktury wdrożenia do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa oraz w prosty sposób pozwala zagwarantować ciągłość dostępu do poczty . o o o o Nowy, ujednolicony system zapewnienia wysokiej dostępności i przywracania po awarii, obejmujący m.in. funkcje grup dostępności baz danych czy przenoszenia do internetowych skrzynek pocztowych, pozwala zmniejszyć stopień komplikacji i koszty infrastruktury mającej zapewnić utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa. Ogromny wybór sprzętowych opcji pamięci masowej od tradycyjnych sieci magazynowania (SAN) do ekonomicznych magazynów podłączanych bezpośrednio do stacji roboczych (DAS) znacznie ułatwia indywidualizację infrastruktury programu Exchange. Nowoczesne rozwiązania administracyjne, takie jak nowy model zabezpieczeń opartych na rolach, funkcje samoobsługi czy internetowy panel sterowania programu Exchange, pozwalają zredukować koszty operacyjne dzięki odciążeniu personelu informatycznego. Dzięki zaprojektowaniu, opracowaniu i przetestowaniu ściśle według założeń strategii firmy Microsoft oprogramowanie plus usługi oprogramowanie Exchange 2010 oferuje elastyczne opcje wdrażania, takie jak: lokalne wdrożenie programu Exchange 2010, usługa Exchange Online świadczona na serwerach firmy Microsoft oraz kombinacja obu tych wariantów. Lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki mechanizmom ochrony i egzekwowania zgodności z przepisami. Program Exchange 2010 zawiera wbudowane narzędzia ochrony informacji, kontroli i egzekwowania zgodności z przepisami, które umożliwiają ochronę i archiwizowanie wiadomości zgodnie z wymogami prawnymi oraz wewnętrznymi potrzebami organizacyjnymi. o Nowy wbudowany w pełni funkcjonalny moduł archiwizowania poczty zawiera narzędzia pozwalające zachowywać dane z wiadomości bez zakłócania pracy użytkowników ani personelu informatycznego

7 o o Nowe środowisko zasad przechowywania danych umożliwia personelowi informatycznemu konfigurowanie, wdrażanie i automatyzowanie procesów ustalania terminów ważności i archiwizowania wiadomości . Konkretne zasady można wybierać i stosować do indywidualnych wiadomości i folderów. Nowa funkcja reguł ochrony transportu pomaga chronić ważne informacje służbowe przez umożliwienie personelowi informatycznemu stosowania automatycznych zasad zarządzania prawami do informacji (IRM) zarówno do wiadomości , jak i wiadomości poczty głosowej. Poprawa wydajności dzięki dostępowi do służbowej komunikacji w dowolnym miejscu i czasie. Program Exchange Server 2010 umożliwia swobodny dostęp do całej firmowej komunikacji wiadomości , poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych itd. praktycznie z każdej platformy, przeglądarki sieci Web i urządzenia, pozwalając na skuteczną pracę niezależnie od miejsca i czasu. o o o Narzędzia zarządzania skrzynkami odbiorczymi pozwalające oszczędzać czas, takie jak rozbudowany widok konwersacji i wskazówki poczty , znacznie ułatwiają porządkowanie zapisów komunikacji i ustalanie ich priorytetu. Przebudowany system poczty głosowej zawiera szereg udoskonaleń, takich jak głosowy dostęp do poczty , tekstowy podgląd otrzymanych wiadomości głosowych, możliwość tworzenia indywidualnych menu poczty głosowej przez użytkowników oraz reguły obsługi połączeń umożliwiające nadawanie rozmówcom odpowiedniego priorytetu. Najlepszy na rynku trójmodułowy zintegrowany system obsługi komunikacji: aplikacja Outlook dla komputerów stacjonarnych, aplikacja Outlook Web App w przeglądarkach sieci Web oraz program Exchange ActiveSync w praktyce branżowy standard dla urządzeń przenośnych. Analiza Jak już wspomniano w streszczeniu dla kierownictwa, ocena wpływu wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 została przygotowana przez firmę Forrester zgodnie z założoną wstępnie procedurą składającą się z poniższych elementów: Rozmowy z pracownikami firmy Microsoft odpowiedzialnymi za opracowywanie produktów, marketing i sprzedaż. Obszerne wywiady z przedstawicielami dziewięciu firm korzystających ze wstępnej wersji programu Microsoft Exchange Opracowanie wspólnego schematu obliczania efektów finansowych wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Stworzenie modelowej organizacji na podstawie rozpoznanych cech badanych firm

8 Rozmowy Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono wywiady z przedstawicielami dziewięciu następujących firm (klientów firmy Microsoft z Ameryki Północnej i Europy): 1. Średniej wielkości podmiot zajmujący się bankowością inwestycyjną, działalnością maklerską, sprzedażą funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami, wchodzący w skład dużego banku giełdowego działającego w segmentach bankowości dla przedsiębiorstw, kredytów hipotecznych, leasingu, bankowości inwestycyjnej i ubezpieczeń. Dział ma ponad 450 placówek w 20 stanach, zatrudnia ponad 4000 osób, a jego kapitał własny przekracza 890 mln. Infrastruktura przesyłania wiadomości obsługuje 1200 użytkowników telefonów typu smartphone. 2. Duża firma prawnicza zatrudniająca ponad 600 adwokatów w 25 placówkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Działa w 40 segmentach, w tym prawa handlowego, usług finansowych, sporów sądowych i prawa obrotu nieruchomościami. Wielu adwokatów korzysta z mobilnej wersji programu Exchange. 3. Kanadyjska filia międzynarodowego producenta części samochodowych należącego do japońskiego konglomeratu transportowego. Zatrudnia ok. 100 pracowników przetwarzających informacje, zgrupowanych w jednym ośrodku. Mobilnej wersji programu Exchange używa niecałe 10% z nich. 4. Publiczna szkoła wyższa w Stanach Zjednoczonych, zatrudniająca prawie 3000 pracowników, do której uczęszcza prawie studentów. Uniwersytet oferuje 152 programy licencjackie, 160 programów magisterskich, 75 programów doktoranckich i 20 specjalistycznych programów podyplomowych. Wszyscy pracownicy i studenci działają na terenie jednego kampusu. 5. Czołowa skandynawska szkoła wyższa, do której uczęszcza ponad studentów. Oferuje ponad 60 programów edukacyjnych, 1200 kursów w ok. 50 dziedzinach, a także profilowane usługi badawcze w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju firm, rynku pracy, leśnictwa, przemysłu drzewnego i energii odnawialnej. Wszyscy pracownicy i studenci działają na terenie jednego kampusu. 6. Czołowy międzynarodowy dostawca usług telekomunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem zintegrowanej globalnej sieci internetowej (wykorzystującej protokół IP). Sieć łączy ponad 300 miast w 30 krajach oraz pozwala dostarczać usługi do ok. 700 miast w 60 krajach na sześciu kontynentach. Usługi oferowane przez firmę mają globalny zasięg. Łączą przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i operatorów z klientami, pracownikami oraz partnerami handlowymi na całym świecie w bezpiecznym środowisku przystosowanym do obsługi biznesowych aplikacji internetowych, a więc również rozwiązań handlu elektronicznego. Produkty firmy obejmują transmisję danych i głosu oraz właściwe zabezpieczenie komunikacji. Korzysta z nich wiele przedsiębiorstw z listy Fortune 500, a także ponad 700 operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługodawców internetowych. Ogółem firma ma 6000 klientów, z których ok. 15% wymaga dostępu mobilnego

9 7. Czołowy dostawca usług informatycznych i konsultingowych, zatrudniający osób w 36 krajach, świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego, integracji systemów oraz outsourcingu rozwiązań informatycznych i procesów biznesowych. Firma wdrożyła platformę komunikacyjną odporną na awarie w europejskim porcie lotniczym i u operatora ruchu powietrznego. Duży procent docelowych użytkowników programu Exchange ma telefony typu smartphone i wymaga dostępu do firmowej poczty. 8. Duży dostawca zaawansowanych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej w europejskim kraju. Jego sieć GSM obejmuje swoim zasięgiem 99% ludności kraju, a sieć UMTS 74%. Działa z dwóch głównych placówek zatrudniających prawie 300 osób korzystających z programu Exchange. Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi operatorami z całego świata zapewnia swoim użytkownikom najwyższej jakości usługi roamingowe. 9. Czołowy dostawca rozwiązań komunikacyjnych specjalizujący się w integracji przesyłania głosu, danych i wiadomości. Zatrudnia 400 osób. Najważniejsze funkcje realizowane w centrali to zarządzanie sprzedażą, finanse, pomoc techniczna dla produktów i usługi informatyczne. Firma jest spółką joint venture dwóch dużych międzynarodowych firm elektronicznych. Oferuje systemy ujednoliconej komunikacji oparte na technologiach firmy Microsoft, a także własne systemy transmisji danych i głosu. Spółka wchodzi w skład największej (pod względem udziału rynkowego) międzynarodowej firmy zajmującej się systemami komunikacji dla przedsiębiorstw. Przeprowadzenie dziewięciu wnikliwych rozmów z klientami ujawniło kilka ciekawych wniosków: O ile klienci byli bez wątpienia zadowoleni z podstawowych funkcji wcześniejszych wersji programu Microsoft Exchange, najczęstszym powodem migracji do nowej wersji było ich powolne działanie spowodowane dużą liczbą operacji zapisu/odczytu na sekundę, malejącą ilością wolnych zasobów pamięci masowej oraz dość skomplikowanymi procedurami konfigurowania programu na potrzeby zapewnienia wysokiej dostępności I przywracania po awarii. Po uaktualnieniu do wersji Microsoft Exchange 2010 prawie wszyscy klienci zgłaszali następujące korzyści obserwowane niemal od razu: o o o Sprawniejsze zarządzanie funkcjami pamięci masowej i ich większa niezawodność Możliwość używania znacznie większych skrzynek pocztowych Lepsza ochrona i poprawa zdolności przestrzegania przepisów O ile większość klientów nie dokonała konkretnej biznesowej analizy zasadności migracji do programu Microsoft Exchange 2010, zwrócili oni uwagę, że sama tylko zaobserwowana poprawa w dziedzinie niezawodności używanego systemu pamięci masowej usprawiedliwiałaby uaktualnienie. Bardzo ucieszyła ich możliwość korzystania z programu Microsoft Exchange 2010 bez konieczności stosowania mechanizmów klastrów systemu Windows, macierzy RAID ani profesjonalnych dysków. Większość klientów wspomniała o istotnych oszczędnościach w przypadku przechowywania baz danych skrzynek pocztowych oraz znacznie szybsze przywracanie skrzynek z kopii zapasowych w razie awarii

10 Z perspektywy niektórych klientów najważniejszą zaletą programu Microsoft Exchange 2010 jest obniżenie kosztów obsługi użytkowników mobilnych. Dotyczy to klientów o bardzo rozproszonej strukturze organizacyjnej lub dużym udziale pracowników mobilnych. Kilku klientów przykładało dużą rolę do niezawodności działania programu i maksymalnego uspójnienia interfejsów użytkownika. W związku z tym poza typowymi korzyściami o charakterze informatycznym zwracali oni uwagę na funkcje takie jak rozbudowany widok konwersacji ułatwiający klasyfikowanie wiadomości pocztowych, tekstowy podgląd otrzymanych wiadomości głosowych czy wskazówki poczty ułatwiające zarządzanie wiadomościami i zapobieganie wysyłaniu przypadkowych lub niechcianych wiadomości. Schemat obliczania wskaźnika TEI Wstęp Na podstawie informacji zgromadzonych podczas szczegółowych wywiadów firma Forrester skonstruowała schemat obliczania wskaźnika TEI z przeznaczeniem dla firm rozważających wdrożenie programu Microsoft Exchange Celem schematu jest określenie kosztów i korzyści oraz czynników elastyczności ryzyka, które wpływają na decyzję o ewentualnej inwestycji. Modelowe przedsiębiorstwo Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z dziewięcioma realnymi klientami firmy Microsoft firma Forrester opracowała strukturę modelowego przedsiębiorstwa, które nazwano Lorimer, Incorporated. Zdefiniowano dla niego finansowy schemat obliczania wskaźnika TEI oraz zasady obliczania wskaźnika ROI. Dzięki zebraniu wniosków uzyskanych w rozmowach z firmami oraz stworzeniu modelowej organizacji odnoszącej wymierne korzyści z wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 niniejsze badanie przeprowadzone przez firmę Forrester ilustruje finansowe zalety zaimplementowania programu u typowego klienta. Lorimer, Incorporated to rodzinna firma specjalizująca się w sprzedaży detalicznej produktów dla ogrodu, obecna na rynku od 40 lat. Obecnie zatrudnia 1500 pracowników biurowych. Wszyscy mają dostęp do poczty za pośrednictwem starszej wersji programu Microsoft Exchange, którą obecnie uaktualniają do wersji Microsoft Exchange Dodatkowo 4100 osób pracujących bezpośrednio w sklepach, magazynach i transporcie obecnie nie korzysta z firmowej poczty . Firma rozwijała się bardzo rozważnie, w dużej części organicznie. Kolejne stany, sklepy i linie produktów były dodawane z uwzględnieniem specyfiki klientów: mieszkańców przedmieść szukających możliwości zakupu wszystkich produktów ogrodniczych w jednym miejscu. Centrala firmy mieści się w Indianapolis, natomiast trzy centra dystrybucyjne i 70 sklepów jest rozlokowanych w pięciu stanach Środkowego Zachodu. Większość personelu zajmującego się przetwarzaniem informacji pracuje w centrali firmy w Indianapolis lub jednym z dwóch oddziałów regionalnych na wschodnim i zachodnim wybrzeżu

11 Modelowe przedsiębiorstwo opracowane przez firmę Forrester powinno być organizacją o następujących cechach: Trzecie pokolenie rodziny Lorimer największą uwagę zwraca na aspekty rentowności i racjonalności nakładów inwestycyjnych. W sprzedaży detalicznej, podobnie jak w wielu innych branżach, marże są niskie, a kluczowe znaczenie ma efektywne zarządzanie kapitałem. Wszelkie zakupy urządzeń i systemów informatycznych są dokonywane po uważnym zbadaniu rentowności takich inwestycji. W branży, w której działa firma, duże znaczenie mają najlepsze wypracowane rozwiązania. Z wiedzy zdobytej przez kierownika jednego ze sklepów podczas kwietniowego ataku chłodów na pewno skorzystają pracownicy w pozostałych 69 sklepach. Aby umożliwić dzielenie się takimi spostrzeżeniami i informacjami, w firmie Lorimer stworzono listy dystrybucyjne w systemie poczty . Poczta to prawdopodobnie najważniejsze narzędzie wzajemnego komunikowania się kierowników sklepów. Kierownicy sklepów oraz pozostały personel, w tym pracownicy działów zakupów, zaopatrzenia i zarządzania zapasami, wykorzystują skrzynki pocztowe jako podręczne archiwa miejsca, w których mogą trwale przechowywać i w razie potrzeby pobierać z nich materiały marketingowe, regulaminy, informacje o produktach oraz informacje prawne. Limit wielkości skrzynek wynoszący 250 MB zawsze sprawia trudności użytkownikom, którzy mają dość ciągłego monitowania o usunięcie załączników i starszych wiadomości. Możliwość dostępu do wiadomości i załączników z dala od swojego stacjonarnego komputera ma znaczenie dla 20% pracowników firmy Lorimer. Tych 300 pracowników przetwarzających informacje intensywnie korzysta z telefonów typu smartphone. Dzięki nim utrzymują kontakt ze współpracownikami i partnerami handlowymi oraz mają dostęp do najważniejszych informacji przez pocztę elektroniczną. W firmie Lorimer, Inc. środowisko obsługi aplikacji, w tym poczty , bazuje na oprogramowaniu Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Exchange Server Firma jest zadowolona z tych produktów, chociaż zaczynają się problemy z rosnącymi potrzebami w zakresie ilości pamięci masowej oraz kosztami systemu sieci magazynowania (SAN). Dodatkowo przy każdej nocnej sesji automatycznego wykonywania kopii zapasowych inżynierowie boją się, że zabraknie czasu na jej ukończenie. Jako firma podchodząca do swojej działalności z dużą starannością, Lorimer chce także poprawić dostępność systemu poczty na wypadek awarii zasilania lub grożących klęsk żywiołowych (Środkowy Zachód jest znany z gwałtownych burz i trąb powietrznych). Dlatego zamierza dodać w swojej infrastrukturze programu Exchange mechanizmy archiwizacji i wysokiej dostępności, wykorzystując do tego celu wbudowane funkcje programu Exchange Większość komputerów stacjonarnych/stacji roboczych w firmie Lorimer jest wyposażonych w systemy Windows XP i aplikacje Outlook Kilku pracowników technicznych i kierowników pilotażowo korzysta z programu Outlook Pracujący w centrali zespół odpowiedzialny za infrastrukturę informatyczną wspomagającą funkcjonowanie przedsiębiorstwa zatrudnia 9 inżynierów oraz 10 szeregowych pracowników pomocy technicznej i serwisantów. Zespół wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą i utrzymaniem środowiska programu Microsoft Exchange, w tym m.in. dotyczące uprawnień w systemie poczty, przechowywania, tworzenia skrzynek pocztowych, szyfrowania, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji

12 Założenia dotyczące schematu W tabeli 2 podano stopy dyskontowe użyte w obliczeniach wartości bieżącej i wartości bieżącej netto oraz horyzont czasowy, dla którego sporządzono model finansowy. Tabela 2. Założenia ogólne Nr ref. Założenia ogólne Wartość A1 Stopa dyskontowa 10% A2 Okres objęty analizą 3 lata Firmy stosują zazwyczaj stopę w przedziale 8 16%, zależnie od bieżących warunków. W odniesieniu do swojego konkretnego przedsiębiorstwa czytelnicy uzyskają informacje o właściwej stopie dyskontowej w dziale finansowym. Uzupełnieniem założeń finansowych, które posłużyły do sporządzenia analizy przepływu środków pieniężnych, jest tabela 3 zawierająca prognozowane wynagrodzenia personelu. Tabela 3. Założenia dotyczące wynagrodzeń Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania Wartość A1 Liczba godzin w tygodniu 40 A2 Liczba tygodni w roku 48 A3 Liczba godzin w roku (pn-pt, 9:00 17:00) 2080 A4 Liczba godzin w roku (całodobowo) 8736 A5 Średnie wynagrodzenie brutto pracownika A6 Stawka godzinowa (A5/A3) 45,67 Koszty Nasz system [obsługi wiadomości] kosztuje nas ok. 50 na jednego użytkownika. W przypadku zastosowania oprogramowaniu Exchange Unified Messaging koszty spadłyby do ok. 9 na użytkownika analityk techniczny, prywatna uczelnia wyższa

13 Wdrożenie oprogramowania Microsoft Exchange 2010 pociąga za sobą koszty, które można podzielić na następujące najważniejsze kategorie: 1) koszty sprzętu wynikające z konieczności zakupu nowych serwerów, 2) opłaty za licencje na oprogramowanie i konserwację oprogramowania oraz 3) koszty robocizny wynikające z powierzenia wewnętrznemu zespołowi obowiązków wdrożenia systemu, przeszkolenia użytkowników i administrowania systemem. Projekt jest analizowany w perspektywie 3-letniej. Poniżej wymieniono dane kosztowe uwzględnione w analizie finansowej. Koszty sprzętu Klienci wdrażający oprogramowanie Microsoft Exchange 2010 pozostawiają istniejące/ wcześniejsze wersje programu Microsoft Exchange. W związku z tym każdy z badanych klientów informował o zakupie dodatkowego sprzętu. Firma Forrester ocenia, że na potrzeby instalacji oprogramowania Microsoft Exchange 2010 przedsiębiorstwo Lorimer, Incorporated dokupiłoby 4 dodatkowe serwery z rozszerzoną pamięcią RAM, każdy w cenie Jednorazowy wydatek na sprzęt wynosiłby więc Tabela 4. Koszty sprzętu Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Koszty sprzętu 4000 A2 Liczba serwerów 4 At Koszty sprzętu A1 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) ( ) ( ) Koszty oprogramowania Największą pozycją kosztową w tym wdrożeniu w firmie Lorimer są koszty oprogramowania, w tym programów Windows Server i Exchange Server oraz licencji dostępu klienta (CAL) dla tych programów. 1 W celu wdrożenia oprogramowania Exchange 2010 firma Lorimer zakupiła 4 nowe serwery, na których zostanie zainstalowany program wraz z kompletem funkcji archiwizacji i wysokiej dostępności. W celu zapewnienia wysokiej dostępności należy zastosować replikację serwerów, co oznacza konieczność użycia systemu Windows Server Enterprise Edition. Koszt tego rozwiązania to 1367 rocznie przez okres 3 lat. Podana cena obejmuje koszt licencji i udziału w programie Software Assurance. 1 W rzeczywistości żaden z ankietowanych klientów nie poniósł żadnych dodatkowych opłat za licencje na oprogramowanie, ponieważ wszyscy uczestniczyli w oferowanym przez firmę Microsoft programie szybkiego wdrażania (Rapid Deployment Program) i korzystali ze wstępnych wersji programu Microsoft Exchange Jednak klienci korporacyjni, tacy jak modelowe przedsiębiorstwo opisane w badaniu, najprawdopodobniej poniosą koszty licencji za wdrożenie i użytkowanie programu Microsoft Exchange Szacunki podane przez firmę Forrester bazują na standardowych cenach katalogowych dla klientów detalicznych udostępnionych przez Microsoft

14 Ponieważ funkcjonalność wysokiej dostępności i replikacji ciągłej jest realizowana przez wewnętrzne mechanizmy programu Exchange 2010 bez wykorzystywania funkcji obsługi klastrów zawartej w systemie Windows Server, odpowiedni poziom dostępności poczty w programie Exchange 2010 nie wymaga użycia środowiska Exchange Server Enterprise Edition. W związku z tym istniejące licencje na oprogramowanie Exchange Server Enterprise Edition firma Lorimer może zastąpić licencjami na oprogramowanie Exchange Server Standard Edition. Koszt tego rozwiązania to 411 za serwer rocznie przez okres 3 lat. W przypadku oprogramowania klienckiego zakładamy, że firma Lorimer, Incorporated ma już zawartą umowę Microsoft Select Agreement oraz odnowi licencje dostępu klienta dla oprogramowania Exchange Server Standard w cenie 17 /rok za licencję dla 1500 użytkowników. Licencje te są także dostępne w ramach pakietu podstawowych licencji dostępu klienta. Pakiet obejmuje zniżkowe licencje dla programów Windows Server Standard, Exchange Server Standard i Office SharePoint Server Standard oraz licencje na zarządzanie konfiguracją programu System Center Configuration Manager. Ponieważ firma Lorimer zamierza korzystać z zaawansowanych funkcji, w tym archiwizacji i poczty głosowej, do których prawo dają licencje dostępu klienta do programu Exchange Enterprise, dla każdego z 1500 użytkowników zostaną również wykupione te licencje wraz z udziałem w programie Software Assurance w cenie 40 za licencję. Na potrzeby niniejszej analizy koszty oprogramowania dotyczą autonomicznych licencji związanych wyłącznie z programem Exchange. Nie uwzględniają upustów ani rabatów, które są powszechne, ponieważ większość klientów kupuje oprogramowanie Exchange w ramach większych pakietów. Tabela 5. Opłaty za licencje na oprogramowanie Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba zainstalowanych serwerów 4 A2 Liczba użytkowników 1500 A3 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja i udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server Standard 411 A4 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja i udział w programie SA dla oprogramowania Windows Server Enterprise

15 Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A5 Koszty jednej licencji na oprogramowanie klienckie: licencja dostępu klienta i udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server 17 A6 Koszty jednej licencji na oprogramowanie klienckie: licencja dostępu klienta I udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Enterprise 40 At Opłaty za licencje na oprogramowanie (A1 * A3) + (A1 * A4) + (A2 * A5) + (A2 * A6) Ato Razem (szacunek pierwotny) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty procesu wdrożeniowego Każdy klient ankietowany przez firmę Forrester deklarował różne okresy zaangażowania wewnętrznych zasobów do projektu wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Czas trwania wdrożenia znacznie się wahał i zależał od priorytetu nadanego projektowi, liczby osób uczestniczących w projekcie, stopnia złożoności istniejącej infrastruktury informatycznej oraz poziomu znajomości aspektów technicznych dotyczących wdrożenia. Na podstawie ustaleń z rozmów firma Forrester oszacowała, że przedsiębiorstwo Lorimer, Incorporated oddeleguje do projektu dwóch inżynierów systemów i jednego inżyniera sieci na pół etatu przed okres trzech tygodni. Miesięcznie oznacza to 60 godzin pracy na jedną osobę, z wynagrodzeniem brutto rocznie (49 za godzinę)

16 Tabela 6. Koszty procesu wdrożeniowego Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba osób 3 A2 Stawka godzinowa jednej osoby 49,48 A3 Liczba godzin 60,0 At Koszty procesu wdrożeniowego A1 * A2 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) (8906 ) (8906 ) Koszty administracji i utrzymania Firma Forrester szacuje, że do zadań związanych wyłącznie ze standardowym administrowaniem I konserwacją oprogramowania Microsoft Exchange 2010 (np. instalowania poprawek) Lorimer oddeleguje jednego inżyniera systemów z rocznym wynagrodzeniem przez okres trzech dni w miesiącu. 2 Wynika to z faktu, że w odróżnieniu od badanych klientów firma nie zamierza wdrażać wstępnej wersji programu, w związku z czym otrzyma bardziej stabilny i dojrzały produkt o znacznie mniejszej liczbie niezbędnych zadań konserwacyjnych niż zgłaszane przez owych klientów. Tabela 7. Koszty administracji i utrzymania Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba osób 1 A2 A3 Stawka godzinowa jednej osoby Procent czasu przeznaczony na zadania konserwacyjne 49,48 100% A4 Liczba godzin 288,0 2 Większość ankietowanych klientów oddelegowała do administrowania i utrzymania programu Microsoft Exchange 2010 znacznie więcej osób, niż początkowo planowano, a same czynności zajmowały więcej czasu

17 Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem At Koszty administracji i utrzymania A1 * A2 * A3 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty szkoleń dla informatyków i przyszłego personelu pomocy technicznej Z powodu wielu istotnych zmian w porównaniu z poprzednimi wersjami programu Microsoft Exchange firma Forrester uważa, że w przedsiębiorstwie Lorimer powinny zostać zapewnione odpowiednie szkolenia wszystkim 19 informatykom i przyszłym operatorom centrum pomocy technicznej. Zrobiło tak kilku klientów, u których wdrożenie programu Microsoft Exchange 2010 przyniosło najlepsze rezultaty. Na podstawie rozpoznania rynku wskazującego, że koszt 4-godzinnego szkolenia informatycznego dla jednej osoby wynosi 60, firma Forrester oszacowała łączne koszty przeszkolenia w zakresie programu Microsoft Exchange 2010 na Tabela 8. Wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowany o ryzyko Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba osób 19 A2 Koszt 4-godzinnego szkolenia na jednego uczestnika 60 At Koszty szkoleń dla informatyków I przyszłego personelu pomocy technicznej A1 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) (1140 ) (1140 )

18 Koszty razem W tabeli 9 zestawiono koszty, jakie poniesie firma Lorimer w okresie trzech lat z tytułu wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Tabela 9. Wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowany o ryzyko Koszty Wstępne 1. rok 2. rok 3. rok Razem Wartość bieżąca Koszty sprzętu (16 000) (16 000) (16 000) Opłaty za licencje na oprogramowanie (92 612) (92 612) (92 612) ( ) ( ) Koszty procesu wdrożeniowego (8 906) (8 906) (8 906) Koszty administracji i utrzymania (14 250) (14 250) (14 250) (42 750) (35 438) Koszty szkoleń dla informatyków i przyszłego personelu pomocy technicznej (1 140) (1 140) (1 140) Razem Korzyści Klienci ankietowani przez firmę Forrester na potrzeby tego badania opisywali wiele podobnych bezpośrednich i pośrednich zalet wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Najważniejsze z nich dotyczyły oszczędności finansowych w różnych obszarach, przy czym największe odnotowano w dziedzinie systemów pamięci masowej. Klienci często wspominali, jak udało im się zmniejszyć koszty składowania danych o 20 30%, a jednocześnie spełnić restrykcyjne wewnątrzfirmowe wymagania w zakresie wysokiej dostępności, przywracania sprawności systemów po awarii i archiwizacji. Jeszcze kilka lat temu wizja połączenia redukcji kosztów z poprawą funkcjonalności byłaby nie do pomyślenia, dlatego wielu klientów postrzega wprowadzenie na rynek oprogramowania Microsoft Exchange 2010 z jego rozbudowanymi, zaawansowanymi funkcjami jako prawdziwe dobrodziejstwo. Jak powiedział jeden z rozmówców: Policzyliśmy, że oszczędzimy 5,1 mln w ciągu trzech lat, głównie dzięki wyeliminowaniu konieczności archiwizowania informacji u zewnętrznych podmiotów i w sferze zapewnienia zgodności naszych procedur z przepisami, ale także... ograniczeniu nakładów na systemy pamięci masowej

19 Wyeliminowanie nakładów na systemy pamięci masowej W opinii ankietowanych klientów najważniejszą korzyścią z wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 jest możliwość udostępnienia użytkownikom większych skrzynek pocztowych bez konieczności zakupu drogich urządzeń pamięci masowej ani wprowadzania uciążliwych limitów rozmiarów. Ponadto członkowie kadry kierowniczej z niektórych organizacji zgłaszali działom informatycznym potrzebę zapewnienia obsługi większych skrzynek w reakcji na rosnącą liczbę wiadomości oraz rozmiarów samych wiadomości i ich załączników, ale bez odczuwalnego negatywnego wpływu na przepustowość sieci ani ilość wolnego miejsca na dyskach serwerów. Osiągnięcie tego celu byłoby nieporównanie bardziej kosztowne przy zastosowaniu istniejących wersji oprogramowania Microsoft, szczególnie programu Exchange 2003 z jego systemem sieci magazynowania (SAN). Zastąpienie tego drogiego rozwiązania systemami magazynów podłączanych bezpośrednio (DAS), wykorzystującymi niedrogie dyski SATA sprawiło, że klienci donosili o 10, a nawet 12-krotnie niższych kosztach infrastruktury pamięci masowej. Zdolność programu Microsoft Exchange 2010 do współpracy z tańszymi dyskami o dużych pojemnościach sprawiła, że nagle byli oni w stanie sprostać wymogom dotyczącym większych rozmiarów skrzynek pocztowych po znacznie atrakcyjniejszej cenie. W ocenie firmy Forrester przedsiębiorstwo Lorimer wymiernie skorzysta na zastosowaniu mniejszej liczby tańszych dysków SATA w miejsce dysków z interfejsami Fiber Channel lub SCSI (wraz z towarzyszącymi narzędziami do zarządzania sieciami SAN) wymaganymi przez program Exchange Mniejsza liczba dysków oznacza ograniczenie potrzeb w zakresie konserwacji, a więc oddelegowanie personelu do zadań przynoszących większą wartość dodaną. Ostrożne szacunki firmy Forrester określają roczne oszczędności w tej dziedzinie na Sposób obliczenia tej wartości przedstawiono w tabeli 10. Tabela 10. Wyeliminowanie nakładów na systemy pamięci masowej Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba potrzebnych dysków Fibre Channel/SCSI o pojemności 150 GB 15 A2 Cena jednego dysku Fibre Channel/SCSI o pojemności 150 GB 1800 A3 Liczba zakupionych dysków SATA o pojemności 1 TB 2 A4 Cena jednego dysku SATA o pojemności 1 TB 200 A5 Liczba pełnoetatowych pracowników oddelegowanych do innych zadań 0,5-19 -

20 Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 2. rok 3. rok Razem A6 Roczne wynagrodzenie At Wyeliminowanie nakładów na systemy pamięci masowej [(A1 * A2) (A3 * A4)] + (A5 * A6) Ato Razem (szacunek pierwotny) Wyeliminowanie nakładów na program Exchange Server Enterprise Edition Oprogramowanie Exchange 2010 zawiera wbudowane funkcje replikacji ciągłej i zapewnienia wysokiej dostępności, w związku z czym nie musi korzystać z funkcji obsługi klastrów zawartej w systemie Windows Server. To ważne, ponieważ korzystanie z systemu Windows Server wymaga posiadania licencji na oprogramowanie Exchange Server Enterprise Edition. Oprogramowanie Exchange 2010 wymaga jedynie środowiska Exchange Server Standard Edition, co pozwoli firmie Lorimer oszczędzić rocznie 1938 na jednym serwerze (7752 za cztery serwery). Tabela 11. Wyeliminowanie nakładów na program Exchange Server Enterprise Edition Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba zainstalowanych serwerów 4 A2 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja i udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server Enterprise 2349 A3 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja I udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server Standard 411 A4 Różnica w cenie jednej licencji A2 A

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity COMPUTERWORLDGUiDE Office 365 w Sygnity wypróbuj bezpłatnie Office 365 w Sygnity Computerworld Guide Office 365 w Sygnity Sygnity uczyniła duży krok naprzód w rozwoju organizacji, rewolucjonizując sposób

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo