W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20."

Transkrypt

1 p l e u ro p e j s k i b a n k c e n t r a l n y b i u l e t y n m i e s i c z n y 9 I b i u l e t y n m i e s i c z n y w r z e s i e

2 W 27 roku wszystkie publikacje b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 2. BIULETYN MIESI CZNY WRZESIE 27

3 Europejski Bank Centralny 27 Adres Kaiserstrasse Frankfurt am Main, Niemcy Adres do korespondencji Postfach Frankfurt am Main, Niemcy Telefon Internet Fax Telex ecb d Biuletyn zosta przygotowany pod kontrolà Rady Nadzorczej. T umaczenia zosta y wykonane w krajowych bankach centralnych. Wszystkie prawa zastrze one. Zezwala si na wykorzystywanie materia ów zawartych w Biuletynie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania êród a. Dane statystyczne zamieszczone w biuletynie stan na dzieƒ 5 wrzeênia 27 r. ISSN (druk) ISSN 183-9X (internet)

4 SPIS TREÂCI ARTYKU WST PNY 5 STATYSTYKA STREFY EURO S 1 SYTUACJA GOSPODARCZA I MONETARNA 9 Ârodowisko zewn trzne strefy euro 9 Kierunki rozwoju sytuacji monetarnej i finansowej 18 Ceny i koszty 64 Produkcja, popyt i rynek pracy 72 Sytuacja fiskalna 84 Kursy walutowe i bilans p atniczy 91 Ramki 1 Zmiany cen nieruchomoêci mieszkaniowych w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej 12 2 Sytuacja w zakresie p ynnoêci i operacje polityki pieni nej w okresie od 15 maja do 7 sierpnia 27 r. 3 3 Ponadplanowe operacje otwartego rynku prowadzone przez w okresie, pomi dzy 8 sierpnia a 5 wrzeênia 27 r Sezonowy charakter progowych stóp inflacji 4 5 Zale noêç pomi dzy wzrostem rentownoêci spó ek gie dowych a zwi kszeniem produkcji w ca ej gospodarce 46 6 Kszta towanie si wskaêników zad u enia w sektorze przedsi biorstw 56 7 Kszta towanie si cen ywnoêci na rynkach Êwiatowych i w strefie euro 65 8 Zatrudnienie w strefie euro w r.: bardziej zrównowa ony wzrost 76 9 Projekcje makroekonomiczne ekspertów dla strefy euro 8 1 Podatek liniowy w Europie Ârodkowo-Wschodniej 87 ANEKSY Dzia ania Eurosystemu w zakresie polityki pieni nej w uj ciu chronologicznym System TARGET (transeuropejski zautomatyzowany b yskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym) Dokumenty opublikowane przez Europejski Bank Centralny od r. GLOSARIUSZ I V IX XVII 3

5 SKRÓTY PA STWA BE BG CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU Belgia Bu garia Czechy Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia W ochy Cypr otwa Litwa Luksemburg HU MT NL AT PL RO PT SI SK FI SE UK JP US W gry Malta Niderlandy Austria Polska Rumunia Portugalia S owenia S owacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania Japonia Stany Zjednoczone INNE BIS Bank Rozrachunków Mi dzynarodowych b.o.p. bilans p atniczy BPM5 IMF Balance of Payments Manual (Podr cznik Bilansu P atniczego MFW, edycja 5) CD certyfikat depozytowy c.i.f. koszty, ubezpieczenie i fracht na granicy importera CPI Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych ECB [] Europejski Bank Centralny EER efektywny kurs walutowy EMI Europejski Instytut Walutowy EMU [UGW] Unia Gospodarcza i Walutowa ESA 95 Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych z 1995 r. ESCB [ESBC] Europejski System Banków Centralnych EU [UE] Unia Europejska EUR euro f.o.b. franco statek na granicy eksportera GDP [PKB] produkt krajowy brutto HICP zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych HWWI Hamburski Instytut Gospodarki Âwiatowej ILO [MOP] Mi dzynarodowa Organizacja Pracy IMF [MFW] Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy MFI [MIF] monetarna instytucja finansowa NACE Rev. I statystyczna klasyfikacja dzia alnoêci gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NCB [KBC] krajowy bank centralny OECD Organizacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju PPI Indeks cen produkcji sprzedanej przemys u SITC Rev. 3 Standard International Trade Classification (Mi dzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu, zmiana 3) ULCM jednostkowy koszt pracy w przetwórstwie przemys owym ULCT jednostkowy koszt pracy w ca ej gospodarce Zgodnie z przyj tà we Wspólnocie praktykà, paƒstwa cz onkowskie UE wymienione sà w niniejszym Biuletynie w porzàdku alfabetycznym, na podstawie nazw w j zykach ojczystych poszczególnych paƒstw. 4

6 ARTYKU WST PNY Na posiedzeniu w dniu 6 wrzeênia 27 r. Rada Prezesów postanowi a na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymaç minimalnà oferowanà stop procentowà podstawowych operacji refinansujàcych Eurosystemu na niezmienionym poziomie 4,%. Stopy kredytu i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozosta y równie na niezmienionym poziomie, odpowiednio 5,% i 3,%. Informacje uzyskane po poprzednim posiedzeniu Rady potwierdzi- y, e w perspektywie Êredniookresowej istnieje ryzyko wzrostu inflacji powy ej poziomu zgodnego z definicjà stabilnoêci cen, o czym Êwiadczy zarówno analiza ekonomiczna, jak i monetarna. Równie nap ywajàce dane makroekonomiczne potwierdzajà, e fundamenty gospodarcze strefy euro sà dobre, dzi ki czemu perspektywy wzrostu realnego PKB w Êrednim okresie przedstawiajà si korzystnie. W takich uwarunkowaniach oraz w obliczu m.in. wysokiej dynamiki agregatów pieni nych i akcji kredytowej, polityka pieni na wcià ma charakter akomodacyjny. JednoczeÊnie zmiennoêç na rynkach finansowych i zmiana wyceny ryzyka w ostatnich tygodniach doprowadzi y do wzrostu niepewnoêci. Z tego wzgl du przed sformu owaniem dalszych wniosków co do kursu polityki pieni nej w kontekêcie Êredniookresowej strategii polityki pieni nej, której celem jest zapewnienie stabilnoêci cen nale- y zebraç dodatkowe informacje i przeanalizowaç nowe dane. W zwiàzku z tym Rada Prezesów b dzie bardzo uwa nie obserwowaç dalszy rozwój sytuacji. Dokonujàc w asnej oceny sytuacji oraz podejmujàc w odpowiednim momencie zdecydowane dzia ania Rada b dzie zapobiegaç urzeczywistnieniu si zagro eƒ dla stabilnoêci cen w Êrednim okresie i zapewniaç trwa à stabilizacj Êredniookresowych oczekiwaƒ inflacyjnych na poziomie zgodnym z definicjà stabilnoêci cen. Postawa ta jest szczególnie wa na w okresach wyst powania zmiennoêci i zwi kszonej niepewno- Êci na rynkach finansowych. Sytuacj panujàcà na tych rynkach Rada Prezesów b dzie w nadchodzàcym okresie obserwowaç ze szczególnà uwagà. Dost pne dane w ramach analizy ekonomicznej wskazujà, e tempo rozwoju aktywnoêci gospodarczej w strefie euro utrzymuje si. W drugim kwartale wzrost realnego PKB w strefie euro w uj ciu kwartalnym obni y si do,3%, podczas gdy w poprzednim kwartale wyniós,7%. Nale y jednak wziàç pod uwag zmiennoêç tych wartoêci. W ca ym pierwszym pó roczu 27 r. poziom wzrostu gospodarczego by zgodny ze wzrostem potencjalnym. Dane dotyczàce aktywnoêci gospodarczej w trzecim kwartale pochodzàce z sonda y nastrojów i szacunków opartych na wskaênikach w dalszym ciàgu sà zasadniczo korzystne i potwierdzajà ocen, e tempo wzrostu realnego PKB utrzymuje si. Szczególnie korzystne sà najnowsze dane dotyczàce bezrobocia i wysokie wartoêci wszystkich wskaêników zaufania odnotowane w sierpniu. Oczekuje si, e gospodarka Êwiatowa b dzie nadal wykazywaç znaczny wzrost, poniewa spodziewane pogorszenie koniunktury w Stanach Zjednoczonych zostanie w du ej mierze zrównowa one przez utrzymujàcy si wysoki wzrost w gospodarkach wschodzàcych. Ten stan rzeczy b dzie w dalszym ciàgu korzystnie wp ywa na eksport i inwestycje strefy euro. Tempo wzrostu spo ycia w tej strefie równie powinno rosnàç, zgodnie z dynamikà realnych dochodów do dyspozycji, w miar dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. W tej sytuacji, ze wzgl du na potencjalny wp yw wy szego poziomu zmiennoêci na rynkach finansowych i zmiany wyceny ryzyka na sfer realnà gospodarki, konieczna jest odpowiednia obserwacja rozwoju sytuacji gospodarczej. Powy sze perspektywy gospodarcze znajdujà tak e potwierdzenie w projekcjach makroekonomicznych ekspertów dla strefy euro zwrzeênia 27 r., które po raz pierwszy obj - y Cypr i Malt. Przewidujà one, e w 27 r. Êrednioroczna stopa wzrostu realnego PKB wyniesie mi dzy 2,2% a 2,8%, zaê w 28 r. mi dzy 1,8% a 2,8%. W porównaniu z projekcjami ekspertów Eurosystemu z czerwca, przedzia prognozowanych wartoêci dynamiki realnego PKB na 27 r. przesuni to nieznacznie w dó, co wynika g ównie z uwzgl dnienia nie- 5

7 co wy szych cen ropy naftowej i mniej korzystnych warunków finansowania spowodowanych wy szymi Êrednimi premiami za ryzyko. Zdaniem Rady Prezesów przedstawione przedzia y przypominajà o ogólnej niepewnoêci zwiàzanej z opracowaniem projekcji ekonomicznych, o której warto pami taç zw aszcza w obliczu obecnej zmiennoêci na rynkach finansowych. Ocenia si, e bilans czynników ryzyka zwiàzanych z projekcjami wzrostu gospodarczego przechyla si na stron jego spowolnienia. èród em zagro eƒ sà: potencjalnie szerszy wp yw zmiany wyceny ryzyka dokonujàcej si obecnie na rynkach finansowych, nierównowaga globalna i presje protekcjonistyczne, a tak e dalszy wzrost cen ropy naftowej i surowców. W kwestii procesów cenowych, wed ug wst pnych szacunków Eurostatu roczna stopa inflacji HICP wynios a w sierpniu 27 r. 1,8%, czyli tyle samo, ile w miesiàcu poprzednim, jednak w pozosta ych miesiàcach tego roku najprawdopodobniej ponownie wzroênie do ponad 2 %. Wed ug projekcji ekspertów z wrzeênia 27 r. roczna stopa inflacji HICP w 27 r. znajdzie si w przedziale 1,9%-2,1%, a w 28 r. wyniesie mi dzy 1,5% a 2,5%. Przewiduje si, e w 28 r. g ównym êród em presji inflacyjnej b dà w mniejszym stopniu podatki poêrednie i ceny energii, a w wi kszym rosnàce jednostkowe koszty pracy. W porównaniu z projekcjami ekspertów Eurosystemu z czerwca 27 r., nowe przedzia y na lata 27 i 28 mieszczà si w przedzia ach prognozowanych uprzednio. W opinii Rady Prezesów, perspektywy rozwoju sytuacji cenowej obcià one sà ryzykiem wzrostu cen. èród em zagro eƒ dla stabilnoêci cen sà mi dzy innymi podwy ki podatków po- Êrednich wykraczajàce poza obecnie przewidywane, a tak e dalszy wzrost cen ropy naftowej i produktów rolnych. Kluczowe znaczenie ma jednak mo liwoêç wy szego ni przewidywano wzrostu p ac oraz zwi kszenia zdolnoêci przedsi biorstw do dyktowania cen na rynkach charakteryzujàcych si niskim stopniem konkurencji. Procesy te mogà staç si zagro eniem dla stabilnoêci cen. Dlatego te jest sprawà kluczowà, by wszystkie zaanga owane strony zachowywa y si w sposób odpowiedzialny. Aby uniknàç urzeczywistnienia si zagro eƒ dla stabilnoêci cen lub z agodziç ich negatywne skutki nale y dok adnie monitorowaç rozwój sytuacji gospodarczej. Wyniki analizy monetarnej potwierdzajà istnienie zagro eƒ mogàcych prowadziç do zachwiania stabilnoêci cen w perspektywie Êrednio- i d ugookresowej. Wed ug najnowszych danych (obejmujàcych okres do koƒca lipca) dynamika agregatów pieni nych i akcji kredytowej utrzymuje si na wysokim poziomie. O sile tej ekspansji Êwiadczy szybki wzrost szerokiego agregatu M3, który w lipcu osiàgnà poziom 11,7% w skali rocznej, oraz wzrost kredytu udzielanego przez monetarne instytucje finansowe sektorowi prywatnemu, który w skali rocznej nadal osiàga wartoêci dwucyfrowe. Przy rozpoznawaniu i ocenie g ównych trendów dynamiki poda y pieniàdza, istotnych z punktu widzenia polityki pieni nej, nale y pomijaç krótkookresowà zmiennoêç oraz wp yw czynników tymczasowych na okreêlone agregaty pieni ne. Przyjmujàc odpowiednià szerszà perspektyw Êredniookresowà, dostrzega si obecnie, e wy sze krótkoterminowe stopy procentowe w ostatnich kwarta ach wp yn y na dynamik agregatów pieni nych. Na przyk ad podwy ki stóp krótkoterminowych przyczyni y si do spowolnienia ekspansji M1, poniewa wzrós koszt utraconych mo liwoêci utrzymywania najbardziej p ynnych sk adników agregatu M3. Ponadto wy sze krótkoterminowe stopy procentowe doprowadzi y do pewnej stabilizacji wzrostu kredytu udzielanego przez monetarne instytucje finansowe sektorowi prywatnemu choç wzrost ten w skali rocznej osiàga wartoêci dwucyfrowe a dynamika kredytów dla gospodarstw domowych zmniejszy a si wskutek spowolnienia wzrostu cen mieszkaƒ i pogorszenia koniunktury na rynku nieruchomoêci. Zdarzenia te mogà jednak doprowadziç do dodatkowego 6

8 ARTYKU WST PNY os abienia ogólnego trendu dynamiki poda y pieniàdza, poniewa sp aszczenie krzywej dochodowoêci zwi ksza atrakcyjnoêç aktywów pieni nych w stosunku do mniej p ynnych instrumentów o d u szych terminach zapadalno- Êci, co prowadzi do wy szego wzrostu szerokiego pieniàdza. Ponadto w ostatnich miesiàcach odnotowano silniejszy wzrost po yczek dla przedsi biorstw. Nale y podkreêliç, e w obecnej sytuacji zmiennoêç na rynkach finansowych mo e chwilowo wywieraç znaczny wp yw na dynamik agregatów pieni nych. W analogicznych okresach w przesz oêci zarówno sposób postrzegania ryzyka przez sektor prywatny, jak i wynikajàce stàd zachowania przek adajàce si na struktur portfeli, wywiera y silny wp yw na procesy monetarne. Tego rodzaju zmiany w portfelach mog y ju wp ynàç na dane dotyczàce agregatów pieni nych za lipiec, a jeszcze silniej mogà odbiç si na danych za sierpieƒ, które zostanà opublikowane przed koƒcem wrzeênia. Jak jednak wykazano w przesz oêci, wnikliwa i wszechstronna analiza danych monetarnych pozwala lepiej przewidzieç wp yw procesów finansowych na poziom agregatów monetarnych i wychwyciç, kiedy wzrost poda y pieniàdza zaczyna wp ywaç na d ugoterminowy trend inflacyjny, co jest istotnym sygna em dla polityki pieni nej. W tych warunkach szczególnie cenne jest wszechstronne podejêcie stosowane przez w analizie monetarnej. Ogólnie rzecz bioràc, na istnienie zagro eƒ dla stabilnoêci cen w perspektywie Êrednio- i d ugookresowej wskazuje utrzymujàca si si a g ównego trendu ekspansji pieniàdza i akcji kredytowej. Z tego wzgl du nale y nadal bardzo uwa nie Êledziç procesy monetarne. Podsumowujàc, zestawienie wyników analizy ekonomicznej i monetarnej potwierdzi o, e w perspektywie Êredniookresowej istnieje ryzyko wzrostu inflacji powy ej poziomu zgodnego z definicjà stabilnoêci cen, przy czym fundamenty gospodarcze w strefie euro sà solidne. W zwiàzku z tym polityka pieni na ma wcià charakter akomodacyjny na tle m.in. wysokiej dynamiki agregatów pieni nych i akcji kredytowej w strefie euro. JednoczeÊnie z uwagi na wysoki poziom niepewno- Êci, przed wyciàgni ciem dalszych wniosków w sprawie kursu polityki pieni nej, konieczne sà dodatkowe informacje. W zwiàzku z tym Rada Prezesów b dzie nadal bardzo uwa nie obserwowaç rozwój sytuacji. Ponadto Rada woparciu o swojà ocen sytuacji, a tak e podejmujàc w odpowiednim momencie zdecydowane dzia ania b dzie zapobiegaç urzeczywistnianiu si zagro eƒ dla stabilnoêci cen w Êrednim okresie i zapewni trwa à stabilizacj Êredniookresowych oczekiwaƒ inflacyjnych na poziomie zgodnym z definicjà stabilnoêci cen. Stabilizacja ta jest szczególnie wa na w obecnej sytuacji. W odniesieniu do rynków finansowych, w nadchodzàcym okresie Rada Prezesów b dzie nadal bardzo uwa nie obserwowaç dalszy rozwój sytuacji. Bioràc pod uwag polityk fiskalnà, post py w zakresie przyspieszania strukturalnej konsolidacji fiskalnej sà niewielkie i istnieje niebezpieczeƒstwo, e niektóre kraje b dà prowadzi- y ekspansywnà polityk procyklicznà. Przy wykonywaniu bud etów na 27 r. i pracach nad planami bud etowymi na rok 28, kluczowe znaczenie ma unikanie b dów pope nionych podczas poprzedniej poprawy koniunktury z lat Kraje wykazujàce nierównowag bud etowà muszà obecnie uporaç si z nià zgodnie z wymogami Paktu StabilnoÊci i Wzrostu. Od wszystkich krajów strefy euro wymaga si przestrzegania ustaleƒ Eurogrupy, zgodnie z którymi paƒstwa te majà osiàgnàç Êredniookresowe cele bud etowe w 28 lub 29 roku, a najpóêniej do roku 21. Natomiast kraje, które osiàgn y ju równowag bud etowà, muszà unikaç prowadzenia procyklicznej polityki fiskalnej. JeÊli chodzi o reformy strukturalne, Rada Prezesów z zadowoleniem przyj a starania, by zwi kszyç poziom mo liwoêci produkcyjnych strefy euro poprzez zwi kszenie zatrudnienia. W ostatnich latach na rynkach pracy w strefie euro zaobserwowano wyraêne oznaki poprawy 7

9 sytuacji, co w cz Êci wynika o z przeprowadzonych reform. Konieczne sà jednak dalsze starania, by zwi kszyç mobilnoêç zawodowà i geograficznà si y roboczej oraz usprawniç nabywanie nowych umiej tnoêci przez pracowników, co powinno poprawiç stosunkowo niskie wspó czynniki aktywnoêci zawodowej i nadal wysokie stopy bezrobocia w niektórych krajach i regionach. 8

10 SYTUACJA GOSPODARCZA I MONETARNA SYTUACJA GOSPODARCZA I MONETARNA Ârodowisko zewn trzne strefy euro 1 ÂRODOWISKO ZEWN TRZNE STREFY EURO Âwiatowy wzrost gospodarczy nadal jest silny, a nap dza go szczególnie wzrost gospodarczy na rynkach wschodzàcych. Inflacja mierzona wzrostem cen konsumpcyjnych w krajach uprzemys owionych zasadniczo utrzymywa a si na sta ym poziomie, ale wobec pojawiajàcych si ograniczeƒ mocy produkcyjnej i rosnàcych cen surowców dominujà wskaêniki rosnàcej presji inflacyjnej. Zagro enie dla perspektyw rozwoju gospodarki Êwiatowej zwi kszy o si w ostatnim okresie, g ównie ze wzgl du na napi cia na rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych oraz na obawy skutków ubocznych na innych segmentach rynku. Zagro enie stanowi tak e wzrost cen surowców, mo liwy niekorzystny rozwój sytuacji w zakresie nierównowagi na Êwiecie oraz nasilenie presji protekcjonistycznych. 1.1 SYTUACJA GOSPODARKI ÂWIATOWEJ Âwiatowy wzrost gospodarczy nadal jest silny, a nap dza go szczególnie rozwój dzia alnoêci w gospodarkach wschodzàcych. Szczególnie du e paƒstwa azjatyckie nadal rozwijajà si szybciej ni przewidujà prognozy i w dalszym ciàgu sà g ównà si nap dowà gospodarki Êwiatowej. O ile globalne skutki spowolnienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych by y dotàd ograniczone, nale y zwróciç uwag na to, czy ostatnie wahania na rynku finansowym doprowadzà do ponownej oceny zagro eƒ dla globalnego rynku finansowego i utraty zaufania z ewentualnymi konsekwencjami dla gospodarki realnej. Do czerwca wzrost produkcji przemys owej w paƒstwach OECD (poza krajami strefy euro) nadal by stosunkowo wysoki. Jednak ostatnie analizy pokazujà pewne os abienie w produkcji przemys owej na poczàtku trzeciego kwarta u. Na ceny Êwiatowe w dalszym ciàgu znaczny majà wp yw zmiany cen surowców. W czerwcu 27 roczny wzrost oficjalnej inflacji mierzonej wzrostem cen konsumpcyjnych oraz miar inflacji z wyjàtkiem cen ywnoêci i energii wynosi y odpowiednio 2,2% i 2% w paƒstwach OECD (zob. wykres 1). Wyniki badaƒ dotyczàcych cen zu ycia poêredniego pokazujà ciàg y Wykres 1 Zmiany cen w krajach OECD wzrost presji zwiàzanej z kosztami wynikajàcy z pojawiajàcych si ograniczeƒ mocy produkcyjnej i globalnego wzrostu cen surowców. (roczne zmiany w procentach; dane miesi czne) STANY ZJEDNOCZONE W drugim kwartale 27 r. tempo wzrostu realnego PKB w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzrost gospodarczy wykazywa tendencj spadkowà przez wi kszà cz Êç ubieg ego roku, zacz o rosnàç. Wed ug wst pnych danych, wzrost realnego PKB w uj ciu kwarta do kwarta u wynosi 4,% drugim kwartale 27 r. wobec,6% w pierwszym kwartale 27 r. Zwi kszenie realnego tempa wzrostu PKB by o wynikiem powrotu pozytywnych tendencji w eksporcie netto, zapasach i spo yciu publicznym, a tak e wzrostu inwestycji niemieszkaniowych. Natomiast wzrost konsumpcji prywatnej znacznie si os abi w stosunku do pierwszego kwarta u (1,4% kwarta do kwarta u). Ponadto inwestycje mieszkanio- 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, Ceny konsumpcyjne (wszystkie produkty) Ceny konsumpcyjne (wszystkie produkty z wyjàtkiem ywnoêci i noêników energii) Ceny producentów (przetwórstwo przemys owe) èród o: OECD. 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, 9

11 we w dalszym ciàgu stanowi y obcià enie dla wzrostu gospodarczego, chocia mniejsze ni w pierwszym kwartale. Je eli chodzi o zmiany cen, w ostatnich miesiàcach roczna inflacja mierzona wzrostem cen konsumpcyjnych pozostawa a na doêç wysokim poziomie i wynosi a 2.6% w ciàgu szeêciu miesi cy od lutego do lipca 27. Jednak w ostatnim czasie, cz Êciowo ze wzgl du na efekt bazy, spowolnienie rocznego wzrostu cen energii spowodowa o nieznaczny spadek inflacji. Roczna inflacja mierzona wzrostem cen konsumpcyjnych spad a w lipcu do 2,4% z 2,7% w poprzednim miesiàcu. Roczna inflacja mierzona wzrostem cen konsumpcyjnych z wyjàtkiem cen ywnoêci i energii pozosta a w lipcu (trzeci miesiàc z kolei) na tym samym poziomie 2,2%. Oczekuje si, e w drugiej ca ej po owie 27 r. gospodarka amerykaƒska b dzie kontynuowa a tendencje spadkowe ze wzgl du na negatywny wp yw sytuacji na rynku mieszkaniowym na konsumpcj i inwestycje mieszkaniowe. Ostatnie wahania na rynkach finansowych oraz zaostrzenie warunków udzielania kredytów tak e stanowià zagro enia dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Jednocze- Ênie presja cenowa powinna si zmniejszaç w wyniku oczekiwanego zmniejszenia dynamiki wzrostu gospodarczego i oczekiwaƒ inflacyjnych. Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 27 r. Federalny Komitet Otwartego Rynku postanowi utrzymaç docelowà stop funduszy federalnych na poziomie 5,25% W dniu 17 sierpnia w odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku finansowym Rada Gubernatorów Rezerwy Federalnej zatwierdzi a tymczasowe zmiany w kredycie podstawowym w ramach okna dyskontowego. Zmiany obejmowa y zmniejszenie stopy dyskontowej o 5 punktów bazowych do 5,75% i umo liwienie finansowania czasowego na 3 dni odnawialnego przez kredytobiorc. JAPONIA W ostatnich miesiàcach o ywienie gospodarki w Japonii utrzyma o si, podczas gdy inflacja pozosta a na niskim poziomie. Produkcj nap dza du y eksport i stabilny popyt wewn trzny. Jednak w drugim kwartale 27 r., zgodnie z pierwszymi wst pnymi danymi opublikowanymi przez Urzàd Rady Ministrów, realne tempo wzrostu PKB obni y o si w stosunku do szybkiego wzro- 1 Wykres 2 Wa niejsze zmiany wskaêników w g ównych uprzemys owionych gospodarkach 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1, Strefa euro Stany Zjednoczone Japonia Wielka Brytania Wzrost produkcji 1) (kwartalne zmiany w procentach; dane kwartalne) Stopy inflacji 2) (ceny konsumpcyjne; roczne zmiany w procentach; dane miesi czne) , 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 èród a: dane krajowe, BIS, Eurostat oraz obliczenia. 1) W przypadku strefy euro i Wielkiej Brytanii wykorzystano dane Eurostatu, w przypadku Stanów Zjednoczonych i Japonii wykorzystano dane krajowe. WartoÊci PKB zosta y skorygowane sezonowo. 2) W przypadku strefy euro i Wielkiej Brytanii podano inflacj HICP, w przypadku Stanów Zjednoczonych i Japonii podano inflacj CPI

12 SYTUACJA GOSPODARCZA I MONETARNA Ârodowisko zewn trzne strefy euro stu odnotowanego w poprzednim kwartale, w zwiàzku ze zmniejszeniem konsumpcji prywatnej i prywatnych inwestycji mieszkaniowych. Realne tempo wzrostu PKB wynios o,1% w uj ciu kwartalnym nieznacznie poni ej oczekiwaƒ rynkowych po,8% w poprzednim kwartale. Je eli chodzi o tendencje cenowe, inflacja utrzyma a si na niskim poziomie (zob. wykres 2). W lipcu 27 r. stopa inflacji mierzonej wzrostem cen konsumpcyjnych by a zerowa w stosunku rocznym (po -,2% w czerwcu); roczna zmiana inflacji mierzonej wzrostem cen konsumpcyjnych z wyjàtkiem cen Êwie ej ywnoêci wynosi a -,1%, czyli bez zmian czwarty miesiàc z kolei. Negatywne tendencje w wielu obszarach, szczególnie w mieszkalnictwie oraz czytelnictwie i rekreacji nadal obni a y inflacj w lipcu. Perspektywy gospodarki japoƒskiej nadal przedstawiajà si korzystnie. Przewiduje si dalszy wzrost realnego PKB nap dzany stabilnym popytem krajowym i eksportem netto. Przewiduje si pozytywny kierunek zmian cen w perspektywie Êredniookresowej. Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 27 r. Bank Japonii zdecydowa pozostawiç swoje docelowe stopy oprocentowania wk adów jednodniowych na poziomie,5%. WIELKA BRYTANIA W ostatnich kwarta ach wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii pozosta szybki i stabilny (zob. wykres 2) osiàgajàc w drugim kwartale poziom,8%. Wzrost w drugim kwartale by nap dzany spo yciem prywatnym, natomiast inwestycje i wzrost eksportu zmala y, a wp ywy z eksportu netto by y ujemne. Oczekuje si, e tempo wzrostu PKB w uj ciu kwartalnym w drugiej po owie 27 r. pozostanie na zbli onym poziomie. Inflacja HICP po osiàgni ciu poziomu 3,1% w marcu 27 r. stopniowo spada a do poziomu 1,9% w lipcu. Spadek rocznej inflacji w ostatnich miesiàcach zaobserwowano g ównie w zakresie op at za us ugi komunalne. W lipcu na spadek wp yn y tak e ceny ywnoêci, mebli i artyku ów gospodarstwa domowego. Krótkoterminowe prognozy dotyczàce inflacji sà bardzo niepewne ze wzgl du na wahania cen ywnoêci w zwiàzku z powodziami z Wielkiej Brytanii oraz cen energii. W dniu 6 wrzeênia Komitet Polityki Pieni nej Banku Anglii zdecydowa o pozostawieniu podstawowej stopy procentowej na poziomie 5,75%. INNE KRAJE EUROPEJSKIE W wi kszoêci pozosta ych krajów UE spoza strefy euro wzrost produkcji utrzymywa si w ostatnich kwarta ach na wysokim poziomie, g ównie ze wzgl du na sta y popyt wewn trzny. Sytuacja inflacyjna by a ró na w poszczególnych krajach w ostatnich miesiàcach. W ostatnich kwarta ach wzrost gospodarczy by ró ny w Danii i Szwecji. W Danii kwartalne tempo wzrostu zmniejszy o si do -,4% w drugim kwartale 27 r. g ównie ze wzgl du na znaczne zmniejszenie si popytu krajowego. Natomiast w Szwecji wzrost realnego PKB wyniós 1,% w drugim kwartale 27 r. g ównie ze wzgl du na wzrost popytu krajowego. Inflacja HICP w obydwu krajach zosta a w ostatnich miesiàcach opanowana i ocenia si, e pozostanie na tym poziomie. W lipcu roczna inflacja HICP w Danii spad a do poziomu 1,1%, natomiast w Szwecji wzros a do 1,4%. W czterech najwi kszych gospodarkach Europy Êrodkowej i wschodniej (Czechy, W gry, Polska i Rumunia) wzrost produkcji utrzymywa si w ostatnich kwarta ach na wysokim poziomie 11

13 w Czechach, Polsce i Rumunii, ale znacznie zmniejszy si na W grzech. W pierwszych trzech krajach wzrost realnego PKB by nap dzany przez popyt krajowy, na W grzech zaê g ównie przez eksport netto. Wskaêniki aktywnoêci sugerujà, e w tempo wzrostu w tych krajach w pozosta ej cz Êci roku os abnie. Je eli chodzi o zmiany cen, poziom inflacji w ostatnich miesiàcach znacznie si ró ni w poszczególnych krajach. W lipcu w Czechach i Polsce inflacja HICP spad a do poziomu 2,5%, natomiast w Rumunii wzros a do 4,1%. Na W grzech spad a do 8,3%, ale pozosta a na najwy szym poziomie wêród czterech krajów, co by o odzwierciedleniem znacznego wzrostu podatków poêrednich i cen kontrolowanych w ramach programu konsolidacji fiskalnej kraju. Przewiduje si, e w nadchodzàcych miesiàcach inflacja HICP nieznacznie wzroênie we wszystkich krajach poza W grami. W dniu 29 sierpnia Narodowy Bank Polski (NBP) zdecydowa o podniesieniu swojej podstawowej stopy procentowej do 4,75% z uwagi na obaw zwiàzane z presjà p acowà i inflacyjnà. W dniu 3 sierpnia Narodowy Bank Czech zdecydowa o podniesieniu swojej podstawowej stopy procentowej do 3,25% z uwagi na obawy zwiàzane z inflacjà. W wi kszoêci mniejszych krajów UE spoza strefy euro kwartalne tempo wzrostu realnego PKB by o w ostatnich kilku kwarta ach wysokie, g ównie dzi ki silnemu popytowi wewn trznemu, Ramka 1 ZMIANY CEN NIERUCHOMOÊCI MIESZKANIOWYCH W KRAJACH EUROPY ÂRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W ostatnich latach w wielu paƒstwach cz onkowskich UE Europy Ârodkowo-Wschodniej (UE9) nie nale àcych do strefy euro odnotowano szybki wzrost cen nieruchomoêci mieszkaniowych. Dost pne dane pokazujà, e w latach 24- Êrednia roczna stopa wzrostu cen wynosi a ponad 3% w paƒstwach ba tyckich, w Bu garii i Rumunii oraz 6%-8% w Polsce inas owacji (zob. wykres A). Chocia dane uêrednione nie pokazujà pewnej zmiennoêci stóp wzrostu w okresie kilku lat, a dost pne statystyki na temat cen nieruchomoêci mieszkaniowych sà ró nej jakoêci i nie sà w pe ni porównywalne pomi dzy poszczególnymi krajami 1, te wysokie stopy wzrostu sk aniajà do pytaƒ o ich przyczyny, trwa oêç i skutki makroekonomiczne. Ze wzgl du na tradycyjny brak elastycznoêci w zakresie poda y nieruchomoêci mieszkaniowych, czynniki popytowe odgrywajà kluczowà rol w ustalaniu cen mieszkaƒ i domów w krótkim i Êrednim okresie. SpoÊród tych czynników finansowanie nieruchomoêci mieszkaniowych wydaje si mieç szczególne znaczenie dla gospodarek paƒstw UE9. W ostatnich latach w wi kszoêci z tych paƒstw instrumenty hipoteczne sta y si bardziej powszechnie dost pne po ni szych kosztach i dla d u szych okresów wymagalnoêci oraz na bardziej elastycznych warunkach (np. mniejsze wymogi dotyczàce amortyzacji i wy sze wspó czynniki LTV okreêlajàce stosunek kwoty kredytu do wartoêci nieruchomoêci (ang. loan-to-value ratio)). Mo na to przypisaç pog biajàcej si i rosnàcej konkurencji na rynkach kredytów hipotecznych, co odzwierciedla zarówno niski poczàtkowy poziom us ug finansowych, jak i integra- 1)Wskaêniki dotyczàce cen nieruchomoêci w krajach UE9 pochodzà z ró nych êróde i ró nià si jakoêcià statystycznà. Wskutek tego wskaêników dla ró nych krajów nie mo na bezpoêrednio porównywaç, a tak e mogà one nie obejmowaç ca ego rynku mieszkaniowego w danym kraju. W szczególnoêci dane dla Bu garii, Estonii, W gier oraz Rumunii odnoszà si jedynie do cen obowiàzujàcych w stolicach i du ych miastach. Ponadto wi kszoêç szeregów [cenowych] Êrednie ceny dla wczeêniej zdefiniowanych kategorii mieszkaƒ i nie uwzgl dniajà w wystarczajàcym stopniu zmian w jakoêci mieszkaƒ, jakie nastàpi y wraz z up ywem czasu. Mo e to byç szczególnie istotne w przypadku rynków, gdzie wyst puje du a ró nica w jakoêci pomi dzy starymi i nowymi mieszkaniami, jak równie pomi dzy mieszkaniami o ró nej lokalizacji lub usytuowanymi w ró nych regionach. Dlatego te przedstawione zmiany cen mieszkaƒ powinny byç poddane ostro nej analizie. 12

14 SYTUACJA GOSPODARCZA I MONETARNA Ârodowisko zewn trzne strefy euro Wykres A Ârednia rocznya stopa wzrostu cen nieruchomoêci mieszkaniowych w latach 24 (zmiany roczne w procentach) (in percentages) Wykres B Udzielone kredyty na cele mieszkaniowe (jako procent PKB) (as a percentage of GDP) CZ HU PL EA SK èród o: Obliczenia na podstawie nieujednoliconych niezharmonizowanych danych krajowych. Uwaga: dane dla Republiki Czeskiej obejmujà lata 24-. Dane dla Rumunii to szacunkisà danymi szacunkowymi dostarczoneymi przez Banca Naționala a României. Agregat strefy euro (EA) znie wy àczeniem obejmuje S owenii. BG LT ^ EE RO LV RO 24 BG PL SK HU CZ LT LV èród o:, Banca Naționala a României and (Narodowy Bank Bu garii). ^ EE EA cj z UE (zob. wykres B). Ponadto w wielu krajach utrzymywa y si niskie nominalne i realne stopy procentowe, wynika o ze zwi kszonej stabilnoêci makroekonomicznej i mniejszych premii za ryzyko. Do innych istotnych czynników mo na zaliczyç silny wzrost produkcji, wzrost zatrudnienia i wy sze oczekiwania dotyczàce dochodów. Ponadto, w kilku paƒstwach UE9 pewnà rol odegra y równie bodêce podatkowe, takie jak dotacje do oszcz dnoêci, ni sze stopy procentowe dla kredytów hipotecznych, mo liwoêç odliczania od podatku p atnoêci odsetkowych i/lub obni one podatki od nieruchomoêci. Jednak niektóre z tych Êrodków zosta y ostatnio ograniczone. Poza typowymi czynnikami przyczyniajàcymi si do wzrostu cen nieruchomoêci mieszkaniowych, paƒstwa UE9 by y nara one na dzia anie kilku czynników charakterystycznych dla okresu przejêciowego 2. W przesz oêci ceny nieruchomoêci mieszkaniowych w wielu z tych paƒstw by y zniekszta cone ze wzgl du na du à skal w asnoêci publicznej/komunalnej i regulacje dotyczàce czynszów, które w rzeczywistoêci ogranicza y ceny, utrzymujàc je poni ej wartoêci rynkowej. Ostatnie wzrosty cen mo na, zatem, w pewnym stopniu uznaç za korekt tych wcze- Êniejszych zniekszta ceƒ. Ponadto wysoki popyt na nowe mieszkania i domy mo e odzwierciedlaç niskà jakoêç istniejàcych zasobów mieszkaniowych i gwa townie zmieniajàcà si koncentracj geograficznà dzia alnoêci gospodarczej. W niektórych paƒstwach w zwiàzku z przystàpieniem do UE zwi kszy si popyt cudzoziemców na nieruchomoêci mieszkaniowe, g ównie w stolicach paƒstw i miejscowoêciach wypoczynkowych. Poza tym w niektórych krajach wystàpi przejêciowy wzrost popytu w okresie przyst powania do UE w zwiàzku z oczekiwanym wzrostem cen nieruchomoêci mieszkaniowych ze wzgl du na podwy ki stawek VAT na materia y budowlane w ramach procesu harmonizacji stawek podatku VAT w UE. W Êrednim i d ugim okresie na ceny nieruchomoêci mieszkaniowych majà wp yw równie czynniki poda owe a zw aszcza regulacje na rynkach mieszkaniowych. Wydaje si, e w kil- 2) Patrz:. Égert B. i Mihaljek D., Determinants of House Price Dynamics in Central and Eastern Europe, Focus on European Economic Integration, Nr 1, 27, s

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC ZARZÑDZANIE PORTFELEM W posiada trzy rodzaje portfeli, którymi zarzàdza: portfel rezerw walutowych: portfel funduszy w asnych i portfel funduszu emerytalnego. Poni szy artyku przedstawia podejêcie stosowane

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych*

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Bran e Sektor motoryzacyjny Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Polska/Europa Ârodkowa i Wschodnia Druga edycja 2008/2009 *connectedthinking ISLANDIA SZWECJA FINLANDIA NORWEGIA ESTONIA ŁOTWA IRLANDIA

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo