Trudne czasy, szansa dla najlepszych. Warszawa, 2 marca 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trudne czasy, szansa dla najlepszych. Warszawa, 2 marca 2009"

Transkrypt

1 Trudne czasy, szansa dla najlepszych Warszawa, 2 marca 2009

2 Agenda Rynek farmaceutyczny stan obecny i perspektywy wzrostu Grupa PGF firma przygotowana do działania w trudnym otoczeniu gospodarczym Analiza wyników po IV kwartałach 2008 roku

3 Rynek farmaceutyczny w Polsce stabilne tempo wzrostu w ostatnich latach 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% ,5 18,88 20,34 21,52 23, Czynniki wzrostu rynku farmaceutycznego starzenie się społeczeństwa choroby cywilizacyjne nowe leki oczekiwanie wyŝszej jakości Ŝycia -10,0% Wartość rynku farmaceutycznego (w mld zł) Produkt krajowy brutto 15 Trendy opieka farmaceutyczna apteki samoobsługowe Dynamika wzrostu rynku farmaceutycznego apteka internetowa Źródło: PMR, IMS Health, PharmaExpert, GUS, szacunki własne

4 Podsumowanie 2008 r. i perspektywy na 2009 r rok: 23,95 mld zł wartość rynku farmaceutycznego w cenach detalicznych (+ 11,5%) 7,47 mld zł wartość refundacji (+ 14,5%) vs : Rekordowy miesiąc w sprzedaŝy + 14 % wzrost rynku, w tym: + 22 % sprzedaŝ OTC + 8 % sprzedaŝ RX + 19 % wartość refundacji 31% Współpłacenie pacjenta 69% Refundacja Prognoza na 2009 rok: rynek farmaceutyczny: 25,5 mld zł (wzrost o 6-7%) - prognoza Pharma Expert) Źródło: Pharma Expert, IMS Health, DM Millenium,, luty 2009

5 Bezpieczna branŝa na trudne czasy Ryzyko upadłości według ubezpieczycieli (wybrane branŝe) Skala: 5 bardzo małe ryzyko upadłości, 1 bardzo duŝe. Coface Euler Hermes Przemysł farmaceutyczny 4 5 Energetyka 4 5 Przemysł spoŝywczy 4 4 Handel detaliczny 4 4 Przemysł paliwoowy 4 4 Telekomunikacja 3 4 Przemysł lekki 2 2 Przemysł motoryzacyjny 2 2 Budownictwo 2 2 Deweloperzy 1 2 Według analityków Coface i Euler Hermes ryzyko upadłości firm z sektora farmaceutycznego jest bardzo małe; dobrze oceniane są perspektywy branŝy spoŝywczej, a takŝe handlu detalicznego i hurtowego BranŜa farmaceutyczna jako jedna z nielicznych notuje dodatnią dynamikę wzrostu. Źródło: Euler Hermes, Coface Poland, Gazeta Prawna, Autodata, Washington Post

6 GRUPA PGF firma przygotowana do działania w trudnym otoczeniu firma przygotowana do działania w trudnym otoczeniu gospodarczym

7 Reorganizacja grupy w 2008 r. PGF Centrum Usług Wspólnych HURT SZPITALE DETAL I INWEST. ZAGR. kontrola marŝy kontrola naleŝności nowe usługi dla producentów bezpieczna sprzedaŝ kontrola naleŝności centralizacja zarządzania wydzielenie prawne i organizacyjne przygotowanie do dalszego rozwoju rozwój organiczny i optymalizacja kosztów INNE wydzielenie pozostałej działalności, np. w zakresie nieruchomości zarządzanie oddzielnymi projektami

8 Hurt Gdańsk Szczecin Gdańsk Olsztyn Nowa strategia sprzedaŝy GRA Bydgoszcz ŁomŜa Poznań Warszawa Łódź Wrocław Katowice Lublin Opole KrakówRzeszów kontrola marŝy uzyskanie rentowności na kaŝdym produkcie i kaŝdym kliencie moŝliwość szybkiego reagowania na zmiany w rynku przejściowy spadek sprzedaŝy w grupach produktów nierentownych istotny wzrost sprzedaŝy najbardziej promowanych produktów rozwinięta baza logistyczna rozbudowany system IT wdroŝenie nowej struktury - składy konsygnacyjne struktura przygotowana do obsługi w systemie Direct Distribution

9 Ścisła kontrola portfela naleŝności Portfel naleŝności Apteki 237 mln zł - w tym limity ubezpieczeniowe 88 mln zł Szpitale Hurt 99 mln zł 37 mln zł - w spółkach na Litwie 77 mln zł systematyczna poprawa wskaźnika rotacji naleŝności ścisła kontrola naleŝności NFZ Pozostali Razem 30 mln zł 5 mln zł 485 mln zł

10 Detal pozytywne trendy 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dynamika sprzedaŝy detalicznej r/r w poszczególnych miesiącach struktura przygotowana do dalszego rozwoju, nowe usługi dla producentów wdroŝone systemy zarządcze i motywacyjne rozpoczęte projekty optymalizacji procesów pierwsze efekty reorganizacji gru 08 lis 08 paź 08 wrz 08 sie 08 lip 08 cze 08 maj 08 kwi 08 mar 08 lut 08 sty 08 Dynamika wzrostu średniej sprzedaŝy w aptece - 4,6p.p. powyŝej rynku (sty_2009)

11 Pozostałe działalności Badania i rozwój Nieruchomości PHARMENA przeprowadzona z sukcesem emisja na NEW CONNECT obiecujący projekt w zakresie wprowadzenia innowacyjnego leku Działalność wspierająca FARMSERWIS centralna windykacja i monitoring naleŝności NDS DEPO nieruchomości komercyjne (100 lokali) projekt gotowy do sprzedaŝy, pozyskania kapitału lub wprowadzenia na rynek kapitałowy DARUMA zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi na sprzedaŝ (12 lokali o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m 2 )

12 DOZ.pl 28 styczeń, Luty, ,000,920 - osób odwiedzających doz.pl 1,453,526 - wizyt Źródło: GOOGLE Analytics

13 NajwaŜniejsze działania podejmowane w 2008 r. 1. I kwartał opracowanie nowej strategii sprzedaŝy w hurcie 2. II kwartał 2008 wydzielenie części detalicznej- powołanie CEPD, restrukturyzacja hurtu (zamknięcie magazynu w Tarnowcu, uruchomienie nowoczesnego magazynu w Bydgoszczy) 3. III kwartał operacyjne wydzielenie części detalicznej 4. IV kwartał optymalizacja zatrudnienia (w styczniu 2009 zatrudnienie jest mniejsze o 479 osób w porównaniu do stanu z maja 2008), przygotowanie do wdroŝenia usługi Direct Distribution

14 Dywersyfikacja źródeł finansowania Struktura dostępnych źródeł finansowania dłuŝnego Termin wymagalności Bank E 4% Bank D 5% Bank C 10% inne instytycj e 10% Bank A 33% Bank B 11% Obligacj e długoter minowe 27% Inne - 7 innych instytucji ŚredniowaŜony termin spłaty 690 dni

15 BieŜąca płynność w Grupie Kapitałowej PGF stan na 24 lutego 2009 Łącznie otwarte linie kredytowe 639 mln zł -w tym do odnowienia w ciągu 6 miesięcy 203 mln zł Wykup obligacji w ciągu 6 miesięcy 6 mln zł Razem linie kredytowe do odnowienia i wykup obligacji w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy 209 mln zł Rezerwy płynnościowe -gotówka na rachunkach bankowych do wykorzystania -niewykorzystane linie kredytowe 269 mln zł 32 mln zł 237 mln zł

16 Ryzyko walutowe Brak transakcji opcji walutowych lub kontraktów CIRS Finansowanie w PLN (z wyjątkiem spółek na Litwie) Ograniczone ryzyko walutowe związane z importem towarów oraz kosztami operacyjnymi Uniknęliśmy największych zagroŝeń związanych z zawirowaniem na rynkach walutowych

17 Ryzyko walutowe Zakup towarów handlowych: udział zakupów w walucie stanowi 1,5% zakupów ogółem, z tego 96% to zakupy w EUR (ok. 1,2 mln EUR/m-c) Zarządzanie ryzykiem: moŝliwość dokonywania przeceny zapasów oraz zmiany ceny sprzedaŝy w zaleŝności od zmiany kursu wymiany ewentualne transakcje zabezpieczające jedynie transakcje FORWARD zakupu waluty Koszty operacyjne: umowy najmu lokali czynsze rozliczane lub indeksowane do EUR ( szacowana kwota 88 tys. EUR/m-c Zarządzanie ryzykiem: ewentualne transakcje zabezpieczające wzrost kursu oraz 29 tys. USD/m-c czynsze za lokale apteczne oraz ok. 220 tys. EUR/m-c leasing operacyjny magazynów) Finansowanie działalności: brak kredytów lub innego zadłuŝenia denominowanego w obcych walutach brak ryzyka walutowego

18 Ryzyko walutowe Wycena aktywów i pasywów : rozliczenie ostateczne transakcji przejęcia spółek litewskich nastąpi w EUR (zdyskontowana wycena opcji jest w bilansie skonsolidowanym PGF) Zarządzanie ryzykiem: występuje ryzyko walutowe związane z przyszła zapłatą ceny w EUR (zmiana wysokości zobowiązania wynikające ze zmiany kursu EUR/PLN odnoszona w wartość firmy) Brak wpływu na wartość inwestycji ewentualne transakcje zabezpieczające w zakresie zakupu waluty Inwestycje na Litwie i w Wielkiej Brytanii obecnie występuje sztywny kurs wymiany Lit/EUR na Litwie w związku z płynnym kursem PLN występuje ryzyko związane z przeliczaniem wyników i bilansów biznesów zagranicznych na PLN Zarządzanie ryzykiem: ewentualne transakcje zabezpieczające (nierzeczywiste) na dzień bilansowy

19 Ryzyko stopy procentowej Obecnie wszystkie kredyty i wykorzystywane instrumenty dłuŝne są oparte o zmienną stopę procentową korzyści przy spadku stawek WIBOR; PGF posiada jedną transakcje zabezpieczająca poziomy stop procentowych (transakcja zawarta w dniu ); Parametry transakcji: nominał 50mln PLN; data zakończenia r.; okresy rozliczeniowe kwartał; PGF otrzymuje - stopę WIBOR3M z początku okresu rozliczeniowego; PGF płaci 4,5% p.a.+2,35%p.a. za kaŝdy dzień okresu rozliczeniowego w którym WIBOR3M znajdzie się poza przedziałem 3,95%-6,05%; dotychczas kasowo rozliczonych zostało 7 okresów rozliczeniowych co dało łączny wynik dodatni dla PGF 139 tys. PLN; wycena instrumentu na koniec roku wykazała stratę tys. PLN, która została odniesiona w RZiS PGF; na koniec roku rynek dyskontował dalsze znaczne obniŝki stóp procentowych (WIBOR3M), co spowodowało ujemną wycenę posiadanego instrumentu; w przypadku realizacji takiego scenariusza PGF S.A. osiągnie oszczędności w kosztach finansowania zadłuŝenia Grupy znacząco przewyŝszające stratę na instrumencie zabezpieczającym.

20 PODSUMOWANIE Obiecujący rynek farmaceutyczny Brak istotnych potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych Dobrze dostosowana struktura organizacyjna MoŜliwość realizacji dalszego wzrostu organicznego w trudnym otoczeniu gospodarczym

21 Omówienie wyników finansowych po IV kwartale 2008

22 Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy w IV kwartale mln zł -0,2 % Struktura przychodów I-IV Q 2008 Przychody ze sprzedaŝy I-IV kwartał mln zł +15,3%

23 MarŜa i rentowność w IV Q MarŜa brutto +6,5 % 147,5 mln zł EBIDTA +8,6 % 41,6 mln zł EBIT +5,6 % 34,4 mln zł Zysk brutto - 21 % 24,5 mln zł Zysk netto 24,0 mln zł -8,4 %

24 MarŜa i rentowność w okresie I-IV Q MarŜa brutto 16,9 % 542,2 mln zł EBIDTA -1,0 % 112,5 mln zł EBIT -7,2% 86,4 mln zł Zysk brutto -30,9 % 62,2 mln zł Zysk netto -30,0 % 52,1 mln zł

25 Koszty działalności operacyjnej mln PLN I-IV Q '08 I-IV Q '07 zmiana % IV Q '08 IV Q '07 zmiana % Koszty sprzedaŝy 343,2 302,0 13,6% 91,6 87,5 4,7% Koszty ogólnego zarządu 139,3 95,4 46,0% 39,7 34,1 16,4% Razem koszty 482,5 397,4 21,4% 131,3 121,6 8,0% Wskaźnik kosztów 9,49% 9,01% +0,48 p.p. 10,86% 10,03% +0,83 p.p.

26 Majątek obrotowy i przepływy pienięŝne Wyszczególnienie (mln PLN) zmiana r/r Zapasy 680,4 597,9 13,8% NaleŜności 485,7 519,5-6,5% Zobowiązania 970,0 856,7 13,2% rotacja zapasów* 48,8 49,5-0,7 dnia rotacja naleŝności* 34,9 43,0-8,1 dnia rotacja zobowiązań* 69,6 70,9-1,3 dnia CF operacyjny 139,5 11,2 CF inwestycyjny -195,1-154,2 CF finansowy 5,3 208,5 Razem zmiana gotówki -50,3 65,5 * Rotacja liczona na podstawie stanów na koniec okresu i sprzedaŝy w okresie

27 Kapitał własny i zadłuŝenie Wyszczególnienie (mln PLN) Zmiana r/r Kapitał własny 443,5 406,6 +9,1% Zobowiązania finansowe 660,5 635,8 +3,9% Środki pienięŝne 66,0 116,3-43,3% Zobowiązania finansowe netto 594,5 519,5 +14,4% Dług netto/kapitał własny 1,34 1,28 +0,06 Dług netto/ebitda 5,28 4,57 +0,71

28 Dziękujemy za uwagę Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska Łódź, Polska Biuro Zarządu: tel fax Relacje Inwestorskie: tel fax Public Relations: tel fax

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2 Spis treści I. Przegląd działalności w skrócie... 3 II. Podstawowe informacje... 5 1. Historia i zakres działalności Banku Zachodniego WBK S.A.... 5 2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym naleŝącym do Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo