OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny."

Transkrypt

1 Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości str. 15 Studium wykonalności projektu inwestycyjnego str. 18 Systemy podatkowe str. 23 Ubezpieczenia gospodarcze str. 26 Zarządzanie inwestycjami finansowymi str. 30 Zarządzanie procesami rozwojowymi str. 33 przedsiębiorstw OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa : Finanse i inwestycje publiczne Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 FIP 331 studiów/specjalizacji Zarządzanie finansami i inwestycjami studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/

2 Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: prawo, mikroekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość finansowa Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe Studenci poznają realia funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce. Zrozumieją mechanizmy gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych. Będą w stanie prawidłowo oceniać konsekwencje proponowanych rozwiązań oraz realizowanych działań przez rząd i parlament Poznają proces inwestycyjny i kryteria oceny opłacalności inwestycji publicznych. Wiedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_W03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Treści: 1. Finanse publiczne - wprowadzenie 2. Dług publiczny 3. Credit rating 4. Budżet państwa 5. Deficyt budżetowy 6. Reforma systemu emerytalnego 7. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw 8. Zamówienia publiczne 9. Wykorzystanie środków unijnych 10. Finanse JST 11. PIT i CIT 12. VAT i akcyza 2

3 13. Wydatki socjalne państwa 14. Fundusze celowe i agencje 15. Inwestycje publiczne 16. Ocena inwestycji publicznych Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykład: 1. wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: 1. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Stacjonarne W AF/.... Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma prowadzonej formy zajęć 5 5 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowe zaliczenie pisemne (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad wykonywanymi zadaniami. 3

4 Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie końcowe z całości materiału zaprezentowanego na wykładach ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć) Literatura podstawowa: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i, PWN, Warszawa J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, R. Przygocka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok Gazeta Rzeczpospolita Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa : Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 FMI 551 studiów/specjalizacji Zarządzanie finansami i inwestycjami studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 4

5 RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia: prawo, mikroekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość finansowa Celem nauczanie jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów międzynarodowych, zasadami funkcjonowania rynków walutowych oraz międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych. Omówienie i analiza wybranych teorii objaśniających kształtowanie się kursu walutowego i ich związku z procesami zachodzącymi na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych. Analiza procesów dostosowawczych w gospodarkach w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego. Krytyczna analiza zalet i wad członkowstwa w strefie euro. Zapoznanie studentów z zasadami zarządzania finansami w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz charakterystyką inwestycji zagranicznych Wiedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_W03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) 5

6 Pełny opis /treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Treści: 17. Międzynarodowe rynki finansowe. Proces globalizacji oraz powiązań gospodarczych między państwami 18. Bilans płatniczy 19. Miejsce Polski w gospodarce światowej. Członkostwo w Unii Europejskiej, bilans handlowy i bilans płatniczy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 20. Międzynarodowe instytucje finansowe: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu 21. Zadłużenie krajów świata, działalność agencji ratingowych, ocena wiarygodności kredytowej państw. 22. Stopa zwrotu z inwestycji opartych o aktywa w walucie obcej 23. Kurs walutowy, czynniki determinujące kurs waluty. Obszary na które wpływają zmiany kursu walutowego 24. Rynki walutowe i typy transakcji 25. System stałego i płynnego kursu walutowego, mechanizmy dostosowawcze wykorzystujące kurs walutowy. Interwencje banku centralnego. 26. Pojęcie ryzyka kursowego i sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym 27. Opcje walutowe i kontrakty terminowe 28. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym 29. Wykorzystanie rajów podatkowych do redukcji obciążeń podatkowych 30. Strefa euro korzyści i koszty wspólnej waluty europejskiej 31. Kryzys na rynkach finansowych analiza przyczyn i skutków 32. Inwestycje zagraniczne Wykład: 2. wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: 2. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: Stacjonarne W AF/.... Niestacjonarne W AF/

7 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ,2 2,8 2,2 2,8 prowadzonej formy zajęć 5 5 Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad wykonywanymi zadaniami. Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na wykładach ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć) Literatura podstawowa: K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Literatura uzupełniająca: B. Bernaś, Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr Aneta Szóstek 7

8 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa : Inwestowanie na rynku nieruchomości Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 IRN 441 studiów/specjalizacji Zarządzanie finansami i inwestycjami studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: prawo, mikroekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość finansowa 8

9 Cel kształcenia: Celem jest zrozumienie cech i zasad funkcjonujących na rynku nieruchomości; poznanie narzędzi i umiejętności wykorzystania tych narzędzi w procesie inwestowania na rynku nieruchomości. Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Wiedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_W03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Treści: 33. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania 34. Kierowanie przedsiębiorstwem zarządzającym nieruchomością 35. Zarządzanie operacyjne 36. Zarządzanie kosztami i efektywność nieruchomości 37. Zarządzanie finansami nieruchomości 38. Finansowanie nieruchomości 39. Źródła informacji o nieruchomości 40. Zawód zarządcy nieruchomości 41. Rynek nieruchomości 42. Funkcje nieruchomości 43. Charakterystyka i rodzaje inwestycji na rynku nieruchomości 44. Proces inwestowania na rynku nieruchomości Wykład: 3. wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: 3. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne 9

10 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne W AF/.... W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma prowadzonej formy zajęć 5 5 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowe zaliczenie pisemne (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad wykonywanymi zadaniami. Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie końcowe z całości materiału zaprezentowanego na wykładach ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć) Literatura podstawowa: Bryx M. (red.), Podstawy Zarządzania Nieruchomościami, Biblioteka Menedżerów Budowalnych, Warszawa 2009 Bryx M., Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Warszawa 2008 Foryś I. (red.), Zarządzanie nieruchomościami komerycyjnymi, Poltext, Warszawa 2008 Stachura E., Marketing na rynku 10

11 nieruchomości, PWE, Warszawa 2007 Śliwiński A., Zarządzanie Nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Placet, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca: Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001 Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001 Dziworska K., Geurts T. G., P. Lorens Strategie inwestowania w nieruchomości, Urbanista, Warszawa 2007 Kałkowski L. Rynek nieruchomości w Polsce, Twigger, Warszawa 2001 Kisielowska H., Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2004 Nalepka A., Inwestycje i nieruchomości, AE w Krakowie, 2006 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa : Inwestycje odpowiedzialne społecznie Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 IOS 661 studiów/specjalizacji Zarządzanie finansami i inwestycjami studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ 11

12 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: prawo, mikroekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość finansowa Cel kształcenia: Celem jest zrozumienie i stosowanie wiedza z zakresu polityki CSR i inwestycji odpowiedzialnych społecznie podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Studenta nabywa umiejętności opracowania strategii CSR oraz stosowania technik raportowania działalności odpowiedzialnych społecznie. Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe Wiedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_W03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Treści: Biznes a społeczeństwo (analiza relacji przedsiębiorstwa i otoczenia z uwzględnieniem zmian jakie zachodziły na przestrzeni lat); - Społeczna odpowiedzialność biznesu (m.in. geneza i rozwój koncepcji; definicje); 12

13 - Społeczna odpowiedzialność biznesu a teoria interesariuszy (omówienie, miejsca i roli interesariuszy dla przedsiębiorstwa, mapowanie interesariuszy); - Obszary odpowiedzialności przedsiębiorstwa (miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna); - Łańcuch dostaw (omówienie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw na przykładzie branży odzieżowej); - Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu; - Marketing społeczny i społecznie zaangażowany (charakterystyka coraz częściej wykorzystywanych technik marketingowych w promowaniu prospołecznych przedsięwzięć); - Zarządzanie projektami społecznymi; - Inwestycje społeczne; - Partnerstwa międzysektorowe (omówienie typów współpracy pomiędzy podmiotami z różnych sektorów realizujących wspólny program społeczny, charakterystyka zasobów, zasad współpracy i korzyści wynikających ze współpracy). Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykład: 4. wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: 4. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Stacjonarne Niestacjonarne W AF/... W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma prowadzonej formy zajęć 5 5 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę 13

14 Formy zaliczenia: wykład końcowe zaliczenie pisemne (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad wykonywanymi zadaniami. Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie końcowe z całości materiału zaprezentowanego na wykładach ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć) Literatura podstawowa: J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca: Harvard Business Review, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Harvard Business School Press, Wydawnictwo HELION, Gliwice Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr Aneta Szóstek 14

15 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa : Podstawy bankowości Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria : Status : zarządzanie Zarządzanie finansami i inwestycjami Zakład Zarządzania praktyczny polski specjalnościowy obligatoryjny Kod 04.7 BAN 551 Poziom studiów:iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są w pomieszczeniu dydaktycznym. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Prawo, mikroekonomia, makroekonomia Celem zajęć jest omówienie podstaw bankowości. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu całego systemu bankowego, polityki pieniężnej banku centralnego oraz nadzoru nad działalnością bankową. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rodzaje banków oraz nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych. 15

16 Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Wiedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_W03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) 1. Bank i system bankowy, 2. Polityka pieniężna banku centralnego, 3. Nadzór nad działalnością bankową, 4. Operacje kredytowo-depozytowe, 5. Bankowość elektroniczna, 6. Bancassurance, Wykład prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w sposób zapewniający możliwość dyskutowania omawianych zagadnień, a także analiza wybranych zagadnień z wykorzystaniem ujęć opisowych i graficznych. Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań, analizowanie studiów przypadków oraz dyskutowanie praktycznych problemów decyzyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, a także poszukiwanie optymalnej dla niej ochrony ubezpieczeniowej. Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/.... Niestacjonarne W AF/

17 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji 5 10 Suma prowadzonej formy zajęć Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 1,2 2,8 1,2 2,8 3 3 Formy zaliczenia: wykład: zaliczenie pisemne w formie testu ćwiczenia: obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe aktywności i zaangażowania studentów w poszukiwanie określonych rozwiązań w ramach analizowanych problemów oraz zaliczenie pisemne w formie kolokwium Podstawowe kryteria: wykład: poprawność udzielonych odpowiedzi ćwiczenia: frekwencja i aktywność na zajęciach oraz poprawność zastosowania określonych zasad i metod w formułowanych rozwiązaniach. Wykaz literatury: Literatura podstawowa: Bankowość zagadnienia podstawowe, M. Iwanicz- Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Poltext, Warszawa Literatura uzupełniająca: M. Zalewska, Bankowość, SGH, Warszawa M. Capiga, Bankowość, Wyd. AE, Katowice E. Gostomski, Bankowość międzynarodowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego W. Baka, Bankowość europejska, PWN, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa : Studium wykonalności projektu inwestycyjnego 17

18 Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 WPI 661 studiów/specjalizacji Zarządzanie finansami i inwestycjami studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: prawo, mikroekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość finansowa Cel kształcenia: Cel ogólny Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania studium wykonalności będącego narzędziem oceny efektywności i racjonalności realizacji planowanego projektu inwestycyjnego. Cele szczegółowe Wyposażenie studentów w wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące przygotowania studium wykonalności w celu podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej, w tym w szczególności: - poznanie metod oceny efektywności inwestycji publicznych i prywatnych, 18

19 Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe - poszerzenie wiedzy z zakresu polityki strukturalnej UE, - poznanie typów projektów realizujących w ramach poszczególnych programów operacyjnych UE, - nabycie praktycznych umiejętności menadżerskich dotyczących zasad planowania i realizacji projektów, - nabycie umiejętności przygotowywania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przeprowadzania poszczególnych analiz (zwłaszcza analizy ekonomicznej), -zdobycie umiejętności podejmowania właściwej decyzji o realizacji inwestycji bądź jej zaniechaniu na podstawie sporządzonego studium wykonalności. Wiedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_W03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Wykłady: 1. Charakterystyka inwestycji 1.1. Pojęcie i cechy inwestycji 1.2. Rodzaje inwestycji 1.3. Źródła finansowania inwestycji: 1.4. Cykl życia projektu inwestycyjnego 2. Efektywność inwestycji 2.1.Pojęcie efektywności zwłaszcza inwestycji publicznych 2.2.Etapy i zasady dokonywania oceny efektywności inwestycji 2.3. Mierniki efektywności inwestycji Mierniki finansowe Mierniki ekonomiczne 3. Fundusze unijne 3.1. Czym są fundusze unijne 3.2. Cele polityki spójności 3.3. Narodowa strategia spójności 3.4. Podprogramy unijne 4. Studium wykonalności 4.1.Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym 4.2. Istota SW 4.3.SW a biznes plan 19

20 4.4. Struktura SW 4.5.Korzyści z przygotowania SW 4.6. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu SW Ćwiczenia: 1. Zajęcia organizacyjne omówienie problematyki ćwiczeń, podział na grupy, wyznaczenie zadań, przedstawienie literatury ; 2. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego; 3. Analiza problemów, przygotowanie drzewa problemów; 4. Analiza celów w oparciu o metodę SMART, przygotowanie drzewa celów; 5. Opracowanie matrycy logicznej; 6. Ocena wariantów realizacji projektu omówienie dostępnych metod; 7. Analiza prawna oraz instytucjonalna; 8. Opracowanie harmonogramu projektu, opracowanie wykresu Gantta; 9. Analiza finansowa; 10. Analiza ekonomiczna; 11. Analiza ryzyka i wrażliwości; 12. Analiza oddziaływania na środowisko 13. Ewaluacja złożonych i realizowanych projektów. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Wykład: 5. wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: 5. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Stacjonarne W AF/.... Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma prowadzonej formy zajęć

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo