Marian Owerko Prezes Zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marian Owerko Prezes Zarządu"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Bakalland S.A. ma za sobą kolejny rok działalności. Był to jeden z najcięższych okresów w historii naszej firmy, charakteryzujący się ogromem inwestycji i włożonej pracy. Na rentowność i wynik operacyjny największy wpływ miała sytuacja na rynku walutowym w końcówce ub. r. oraz na początku obecnego. W wyniku osłabienia złotówki cena większości surowców, które importuje Grupa Kapitałowa gwałtownie wzrosła. Jednocześnie Spółka nie chciała skokowo podnosić cen produktów, gdyż uznała, że sytuacja na rynku walutowym ma charakter przejściowy. Od samego początku swojego istnienia Bakalland stawia na długotrwałą relację z konsumentami, co w długofalowej strategii Grupy jest ważniejsze niż chwilowe zawirowania i z pewnością zaowocuje w przyszłości. Mimo tak trudnej sytuacji na rynku, Bakalland zakończył swoje najważniejsze inwestycje. Pierwsza to rozbudowa zakładu produkcyjnego w Janowie Podlaskim. Modernizacja objęła m.in. rozbudowę produkcji, magazynu logistycznego i utworzenie nowoczesnego laboratorium; co w przyszłości pozwoli na rozszerzenie i zwiększenie wydajności produkcji. Oprócz tego inwestycja ta znacząco zwiększyła potencjał do rozwoju organicznego Grupy. W wyniku podjętych prac podwoiły się powierzchnie magazynowe co usprawni rozładunek i załadunek. Oznacza to również możliwość zaopatrywania klientów bezpośrednio z fabryk. Oprócz tego powiększono trzykrotnie powierzchnie produkcyjne. Dzięki temu zakład w Janowie Podlaskim stał się najnowocześniejszym obiektem w branży bakaliowej w Europie Środkowo Wschodniej. Jest to więc inwestycja, która, choć kosztowna, przyniesie w najbliższych latach bardzo wysoki zwrot. Równolegle Bakalland rozpoczął inwestycje w zakład produkcyjny w Osinie, gdzie powstała linia do produkcji mas do ciast. Jest to realizacja strategii, która zakłada ograniczenie liczby zakładów do tych dwóch. Celem tych zmian jest bardziej ekonomiczne wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych oraz optymalizację zatrudnienia. W konsekwencji tych działań Grupa Bakalland będzie spełniała warunki małego i średniego przedsiębiorstwa ; co będzie miało istotne znaczenie przy poziomie refundacji inwestycji realizowanych zarówno w Janowie Podlaskim, jak i w Osinie. Ponadto w bieżącym roku poszerzyliśmy nasze portfolio produktowe o nowe kategorie produktów: płatki śniadaniowe OwocoPłatki oraz OwocoCrunch, a także masy krówkowe do ciast, stanowiące naturalne rozwinięcie linii masy makowej. Nowe produkty oraz przeprowadzane obecnie kampanie promocyjne pozwoliły nam zwiększyć i odmłodzić grupę docelową, w konsekwencji zyskać uznanie konsumentów nie tylko z segmentu kobiet w wieku 30+, lecz również z segmentu znacznie młodszego, w którym znajdują się osoby ceniące aktywny wypoczynek, zdrową żywność i łatwość w przygotowywaniu posiłków. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

2 Podjęte do tej pory działania kontynuują założenia dotyczące odświeżenia głównej marki Grupy. Przyjęta strategia zakładała zmianę identyfikacji firmy, co zostało zrealizowane poprzez nową wizualizację logo, strony www oraz opakowań. Nowy image Bakallandu oraz znacznie szersze portfolio produktów wzmocniły pozycję spółki na rynku, przyczyniły się do pozyskania nowych konsumentów oraz utrzymania lojalności już istniejących. Również Marka Orico należąca do naszego portfolio - bardzo dobrze pozycjonuje się w swoim segmencie produktowym, zdobywając coraz większą grupę lojalnych konsumentów, zwłaszcza z segmentu osób przykładających wagę do zdrowego, naturalnego trybu życia i odżywiania. Reasumując, był to ciężki, lecz pouczający rok, dający realne perspektywy na kolejne lata działalności. Koszt zrealizowanych inwestycji, aczkolwiek wysoki, zwróci się szybko, przynosząc zauważalne zyski nie tylko w aspekcie finansowym, lecz również produktowym i wizerunkowym, pozycjonując Bakalland jako firmę i markę nowoczesną, idącą z duchem czasu, elastyczną i potrafiącą wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. W imieniu Zarządu Bakalland S.A. pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za przychylność i wkład w rozwój Firmy. Dziękuję w szczególności Akcjonariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli Spółkę wierzę, że inwestycja w akcje Bakalland S.A. będzie dla Państwa źródłem korzyści i satysfakcji. Marian Owerko Prezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 BAKALLAND S.A. Jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy trwający od do

30 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN Spis treści A. Sprawozdanie finansowe... 6 B. Wybrane dane finansowe... 7 C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 8 C.1. Dane identyfikujące jednostkę... 8 C.2. Czas trwania emitenta... 8 C.3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne... 8 C.4. Organy i kierownictwo Jednostki... 8 C.5. Dane łączne... 9 C.6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe C.7. Połączenie spółek C.8. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej C.9. Porównywalność danych finansowych C.10. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach C.11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości C.12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro C.13. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego w przeliczeniu na euro C.14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR23 D. Bilans, wartość księgowa akcji, pozycje pozabilansowe, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym D.1. Bilans - Aktywa D.2. Bilans - Pasywa D.3. Informacje na temat wartości księgowej akcji D.4. Pozycje pozabilansowe D.5. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) D.6. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) D.7. Zestawienie zmian w kapitale własnym E. Noty objaśniające E.1. Nota 1.1. Wartości niematerialne i prawne E.2. Nota Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) / E.3. Nota Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) / E.4. Nota 1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) E.5. Nota 3.1. Rzeczowe aktywa trwałe E.6. Nota Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) / E.7. Nota Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) / E.8. Nota 3.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) E.9. Nota 3.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo E.10. Nota 4.1. Należności długoterminowe E.11. Nota 4.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) E.12. Nota 4.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych E.13. Nota 4.4. Struktura walutowa należności długoterminowych E.14. Nota 5.1. Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) /86

31 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN E.15. Nota 5.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) E.16. Nota 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe E.17. Nota 5.4. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności E.18. Nota 5.5. Zmiana stanu wartości firmy jednostki zależne E.19. Nota 5.6. Zmiana stanu wartości firmy jednostki współzależne E.20. Nota 5.7. Zmiana stanu wartości firmy jednostki stowarzyszone E.21. Nota 5.8. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki zależne E.22. Nota 5.9. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki współzależne E.23. Nota Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone E.24. Nota Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych) E.25. Nota Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2008/ E.26. Nota Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2007/ E.27. Nota Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach E.28. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) E.29. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) E.30. Nota Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) E.31. Nota Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) E.32. Nota Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) E.33. Nota Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) E.34. Nota 6.1. Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego E.35. Nota 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe E.36. Nota 7. Zapasy E.37. Nota 8.1. Należności krótkoterminowe E.38. Nota Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych E.39. Nota 8.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych E.40. Nota 8.3. Należności krótkoterminowe netto (struktura walutowa) E.41. Nota 8.4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty E.42. Nota Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (brutto) z podziałem na należności niespłacone w okresie49 E.43. Nota 9. Należności sporne i przeterminowane E.44. Nota Krótkoterminowe aktywa finansowe E.45. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) E.46. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) E.47. Nota Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) E.48. Nota Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) E.49. Nota Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) E.50. Nota Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) E.51. Nota 11. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe E.52. Nota 12. Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości E.53. Nota 13.1 Kapitał zakładowy (struktura) / E.54. Nota 13.2 Kapitał zakładowy (struktura) / E.55. Nota Akcje własne / E.56. Nota Akcje własne / E.57. Nota Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych / E.58. Nota Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych / E.59. Nota 15. Kapitał zapasowy E.60. Nota 16. Kapitał z aktualizacji wyceny /86

32 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN E.61. Nota 17. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) E.62. Nota 18. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego E.63. Nota Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego E.64. Nota Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) E.65. Nota Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) E.66. Nota Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) E.67. Nota Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) E.68. Nota Zobowiązania długoterminowe E.69. Nota Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty E.70. Nota Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) E.71. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.72. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.73. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.74. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.75. Nota Zobowiązania krótkoterminowe E.76. Nota Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) E.77. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.78. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.79. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.80. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.81. Nota Zmiana stanu ujemnej wartości firmy E.82. Nota Inne rozliczenia międzyokresowe E.83. Nota Wartość księgowa na jedną akcję oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję E.84. Nota Sposób obliczenia zysku na jedną akcję E.85. Nota Należności warunkowe od jednostek powiązanych E.86. Nota Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych E.87. Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura rzeczowa (rodzaje działalności) E.88. Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura terytorialna E.89. Nota Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - struktura rzeczowa (rodzaje działalności) E.90. Nota Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - struktura terytorialna E.91. Nota 29. Koszty według rodzaju E.92. Nota 30. Inne przychody operacyjne E.93. Nota 31. Inne koszty operacyjne E.94. Nota Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach E.95. Nota Przychody finansowe z tytułu odsetek E.96. Nota Inne przychody finansowe E.97. Nota Koszty finansowe z tytułu odsetek E.98. Nota Inne koszty finansowe E.99. Nota 35. Zyski nadzwyczajne E.100. Nota 36. Straty nadzwyczajne E.101. Nota Podatek dochodowy bieżący E.102. Nota Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat E.103. Nota Łączna kwota podatku odroczonego E.104. Nota Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat E.105. Nota 38. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) E.106. Nota 39. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności /86

33 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN E.107. Nota 40. Sposób podziału zysku/pokrycia straty F. Dodatkowe noty objaśniające F.1. Dodatkowa nota objaśniająca 1 - Informacje o instrumentach finansowych F.2. Dodatkowa nota objaśniająca 2 - Pozycje pozabilansowe F.3. Dodatkowa nota objaśniająca 3 - Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli F.4. Dodatkowa nota objaśniająca 4 Informacje o działalności zaniechanej F.5. Dodatkowa nota objaśniająca 5 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby73 F.6. Dodatkowa nota objaśniająca 6 Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne F.7. Dodatkowa nota objaśniająca 7 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi F.7.1. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych...73 F.7.2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakterystykę transakcji...74 F.8. Dodatkowa nota objaśniająca 8 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.. 74 F.9. Dodatkowa nota objaśniająca 9 Średnioroczne zatrudnienie F.10. Dodatkowa nota objaśniająca 10 - Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta F.11. Dodatkowa nota objaśniająca 11 - Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych osobom zarządzającym i nadzorującym) F.12. Dodatkowa nota objaśniająca 12 - Informacje dotyczące wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz daty zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 76 F.13. Dodatkowa nota objaśniająca 13 - Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres F.14. Dodatkowa nota objaśniająca 14 - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym F.15. Dodatkowa nota objaśniająca 15 - Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów F.16. Dodatkowa nota objaśniająca 16 - Roczne sprawozdanie finansowe oraz historyczne informacje finansowe, skorygowane wskaźnikiem inflacji F.17. Dodatkowa nota objaśniająca Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz historycznych informacjach finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi F.18. Dodatkowa nota objaśniająca 18 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego F.19. Dodatkowa nota objaśniająca 19 - Korekty błędów F.20. Dodatkowa nota objaśniająca 20 Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności F.21. Dodatkowa nota objaśniająca 21 - Połączenia F Połączenie BAKALLAND S.A. z MOGO sp. z o. o F.22. Dodatkowa nota objaśniająca 22 - Niestosowanie w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności F.23. Dodatkowa nota objaśniająca 23 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe F.24. Dodatkowa nota objaśniająca 25 Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych F.25. Dodatkowa nota objaśniająca 24 Segmenty operacyjne /86

34 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN A. Sprawozdanie finansowe Elementy sprawozdania finansowego Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Strona wprowadzenie do sprawozdania finansowego 8 bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych, 25 informacje na temat wartości księgowej akcji 28 pozycje pozabilansowe 28 rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 770 tysięcy złotych 29 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 75 tysięcy złotych 30 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysięcy złotych, 31 noty objaśniające 33 dodatkowe noty objaśniające 70 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dnia 20 października 2009 roku oraz podpisane przez: Marian Owerko Prezes Zarządu... Artur Ungier Vice Prezes Zarządu... Paweł Poruszek Vice Prezes Zarządu... Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Jadwiga Raszko vel Rzepa... Warszawa /86

35 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN B. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Rok bieżący Rok ubiegły PLN EUR PLN EUR Przychody ze sprzedaży produktów zł zł Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zł zł Koszt wytworzenia sprzedanych produktów zł zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów zł zł Zysk (strata) na działalności operacyjnej zł zł Zysk (strata) brutto zł zł Zysk (strata) netto 770 zł zł Aktywa razem zł zł Rzeczowe aktywa trwałe zł zł Inwestycje długoterminowe zł zł Zapasy zł zł Należności krótkoterminowe zł zł Kapitał własny zł zł Kapitał zakładowy zł zł 626 Zobowiązania długoterminowe zł zł 0 Zobowiązania krótkoterminowe zł zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zł (8 584 zł) ( 2 390) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej ( zł) ( 6 743) (6 666 zł) ( 1 856) Przepływy pieniężne z działalności finansowej zł zł Zmiana stanu środków pieniężnych 75 zł 19 (223 zł) ( 62) Liczba akcji (w szt.) szt szt. Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) szt szt. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,74 zł 1,42 2,42 zł 0,67 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,74 zł 1,42 2,42 zł 0,67 7/86

36 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego C.1. Dane identyfikujące jednostkę Nazwa Spółki BAKALLAND S.A. dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o. Siedziba Spółki Warszawa Ul. Fabryczna 5 Telefon : 022/ FAX : 022/ Mail : Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Data : 27 marca 2006 r. Numer rejestru : KRS NIP : Spółka Bakalland S.A. powstała z przekształcenia spółki Uno Fresco Tradex Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 marca 2006 r. Podstawowy przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi : przetwórstwo owoców i warzyw handel hurtowy i detaliczny produkcja, przetwórstwo i konfekcjonowanie wynajem nieruchomości na własny rachunek reklama działalność związana z pakowaniem, C.2. Czas trwania emitenta Spółka została utworzona na czas nieoznaczony C.3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., wraz z danymi porównywalnymi obejmującymi okres od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. C.4. Organy i kierownictwo Jednostki Zarząd Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd w składzie : Prezes Zarządu - Marian Owerko, Wice Prezes Zarządu - Paweł Poruszek Wice Prezes Zarządu - Artur Ungier Skład Rady Nadzorczej na dzień Elżbieta Marciniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sobków Członek Rady Nadzorczej 8/86

37 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN Evangelos Evangelou Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Marciniak Członek Rady Nadzorczej Barbara Dąbrowska Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Prokopowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, którą to rezygnację Spółka otrzymała dnia 26 czerwca 2008 roku. W związku z rezygnacją Pana Zbigniewa Prokopowicza uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 czerwca 2008 roku w trybie 21 ust. 3 Statutu Spółki powołano Pana Piotra Dubno, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Emitent informuje, iż dnia 7 kwietnia 2009 roku otrzymał rezygnację Pana Piotra Dubno z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta. Przedmiotowa rezygnacja stała się skuteczna z dniem 9 kwietnia 2009 roku. W dniu 9 kwietnia 2009 roku członkowie Rady Nadzorczej Emitenta dokonali wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Evangelos Evangelou. Dnia 7 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Nikołajuka i powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobkowa. C.5. Dane łączne W dniu r. został złożony wniosek do Sądu dotyczący stworzenia wyodrębnionego oddziału dedykowanego do zarządzania markami Bakalland, Orico, Organic Planet, Organic Drop i innymi które są własnością spółek należących do Grupy Bakalland S.A. Decyzja Zarządu wynikała ze strategii długoterminowego inwestowania w marki i podyktowana była zmianami na rynkach konsumenckich, na których znaki towarowe i sposób ich postrzegania przez klientów docelowych odgrywały coraz większą rolę w decyzjach zakupowych. Celem nowo utworzonego oddziału jest zarządzanie markami w sposób: -adekwatny do oczekiwań i potrzeb ich konsumentów, -przekładający się na wzrost wartości sprzedaży produktów spółki, -umożliwiający jej poza cenowe konkurowanie z innymi przedsiębiorstwami operującymi w danych kategoriach produktowych. - pozwalający na zabezpieczenie się przed towarami podrabianymi. Celem zarządzania asortymentem dostępnym pod markami Grupy Bakalland jest rozwój na generycznych kategoriach produktowych, w których marka jest istotnym czynnikiem decyzji zakupowych konsumenta. W dniu r. Zarząd otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział KRS dotyczące zarejestrowania Oddziału Spółki w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19. O utworzeniu oddziału emitent informował w RB nr 46 z dnia r. W dniu 15 maja 2009 roku do spółki w 100% zależnej działającej pod firmą Bakalland Trade Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wniesiono aktywa w postaci oddziału Spółki pod firmą "BAKALLAND S.A. Oddział w Warszawie" ("Oddział"). Oddział stanowił zorganizowaną część (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Wartość aktywów objętych transakcją wyniosła ,00 złotych, co przekroczyło 10 % wartości kapitałów własnych Spółki. W zamian za wniesienie Oddziału tytułem wkładu niepieniężnego, Spółka objęła nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bakalland Trade o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Działalność wnoszonego aportem Oddziału Spółki polega na zarządzaniu i rozwoju marki "Bakalland", marki "Orico" oraz innych marek przysługujących BAKALLAND S.A. poprzez organizowanie kampanii reklamowych, prowadzenie badań marketingowych, reagowanie na zmiany zachowań konsumenckich, jak również poprzez udzielanie odpłatnych licencji na korzystanie z marek na rzecz niezależnych podmiotów oraz ochronę praw własności intelektualnych przysługujących Spółce. Działalność ta będzie kontynuowana w spółce Bakalland Trade.Jednocześnie podjęto uchwałę o zmianie firmy spółki Bakalland Trade Sp. z o.o. na Bakalland Brands Sp. z o.o., jak również o zmianach w umowie tej spółki. Zmiany powyższe zostały wpisane w Krajowym rejestrze Sądowym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 czerwca 2009 roku. Emitent informuje, iż kapitał zakładowy BAKALLAND BRANDS sp. z o. o. po podwyższeniu wynosi łącznie ,00 złotych i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500 złotych za jeden udział. Dnia 8 czerwca 2009 roku zarejestrowana została zmiana firmy spółki BAKALLAND TRADE Sp. z o. o. na BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. do kwoty ,00 Poniżej zaprezentowano dane finansowe Oddziału Bakalland za okres od 1 lipca 2008 r. do 15 maja 2009 r., tj. za okres w którym Oddział stanowił wewnętrzną jednostkę organizacyjną Emitenta sporządzającą samodzielne sprawozdanie finansowe. 9/86

38 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN Bilans Oddziału Bakalland na dzień r. ( na dzień wniesienia aportu ) AKTYWA Stan na Stan na Okres 0 11 A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) I. Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 14, art.33) Koszty zakończonych prac rozwojowych (art.33 ust.2) Wartość firmy (art.33 ust.4) Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe Aktywa Trwałe Środki trwałe (art..3 ust.1 pkt 15) a) grunty własne b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie (art.3 ust.1 pkt 16) Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17) V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (art.3 ust.1 pkt 18) I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 18c) Należności od jednostek powiązanych a) Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) Inne d) Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i 18b) Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach inne środki pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej) inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów /86

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEŻELI JEST

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BAKALLAND S.A. za okres 01-07-2007 do 31-12-2007 Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych Aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo