Marian Owerko Prezes Zarządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marian Owerko Prezes Zarządu"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Bakalland S.A. ma za sobą kolejny rok działalności. Był to jeden z najcięższych okresów w historii naszej firmy, charakteryzujący się ogromem inwestycji i włożonej pracy. Na rentowność i wynik operacyjny największy wpływ miała sytuacja na rynku walutowym w końcówce ub. r. oraz na początku obecnego. W wyniku osłabienia złotówki cena większości surowców, które importuje Grupa Kapitałowa gwałtownie wzrosła. Jednocześnie Spółka nie chciała skokowo podnosić cen produktów, gdyż uznała, że sytuacja na rynku walutowym ma charakter przejściowy. Od samego początku swojego istnienia Bakalland stawia na długotrwałą relację z konsumentami, co w długofalowej strategii Grupy jest ważniejsze niż chwilowe zawirowania i z pewnością zaowocuje w przyszłości. Mimo tak trudnej sytuacji na rynku, Bakalland zakończył swoje najważniejsze inwestycje. Pierwsza to rozbudowa zakładu produkcyjnego w Janowie Podlaskim. Modernizacja objęła m.in. rozbudowę produkcji, magazynu logistycznego i utworzenie nowoczesnego laboratorium; co w przyszłości pozwoli na rozszerzenie i zwiększenie wydajności produkcji. Oprócz tego inwestycja ta znacząco zwiększyła potencjał do rozwoju organicznego Grupy. W wyniku podjętych prac podwoiły się powierzchnie magazynowe co usprawni rozładunek i załadunek. Oznacza to również możliwość zaopatrywania klientów bezpośrednio z fabryk. Oprócz tego powiększono trzykrotnie powierzchnie produkcyjne. Dzięki temu zakład w Janowie Podlaskim stał się najnowocześniejszym obiektem w branży bakaliowej w Europie Środkowo Wschodniej. Jest to więc inwestycja, która, choć kosztowna, przyniesie w najbliższych latach bardzo wysoki zwrot. Równolegle Bakalland rozpoczął inwestycje w zakład produkcyjny w Osinie, gdzie powstała linia do produkcji mas do ciast. Jest to realizacja strategii, która zakłada ograniczenie liczby zakładów do tych dwóch. Celem tych zmian jest bardziej ekonomiczne wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych oraz optymalizację zatrudnienia. W konsekwencji tych działań Grupa Bakalland będzie spełniała warunki małego i średniego przedsiębiorstwa ; co będzie miało istotne znaczenie przy poziomie refundacji inwestycji realizowanych zarówno w Janowie Podlaskim, jak i w Osinie. Ponadto w bieżącym roku poszerzyliśmy nasze portfolio produktowe o nowe kategorie produktów: płatki śniadaniowe OwocoPłatki oraz OwocoCrunch, a także masy krówkowe do ciast, stanowiące naturalne rozwinięcie linii masy makowej. Nowe produkty oraz przeprowadzane obecnie kampanie promocyjne pozwoliły nam zwiększyć i odmłodzić grupę docelową, w konsekwencji zyskać uznanie konsumentów nie tylko z segmentu kobiet w wieku 30+, lecz również z segmentu znacznie młodszego, w którym znajdują się osoby ceniące aktywny wypoczynek, zdrową żywność i łatwość w przygotowywaniu posiłków. Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

2 Podjęte do tej pory działania kontynuują założenia dotyczące odświeżenia głównej marki Grupy. Przyjęta strategia zakładała zmianę identyfikacji firmy, co zostało zrealizowane poprzez nową wizualizację logo, strony www oraz opakowań. Nowy image Bakallandu oraz znacznie szersze portfolio produktów wzmocniły pozycję spółki na rynku, przyczyniły się do pozyskania nowych konsumentów oraz utrzymania lojalności już istniejących. Również Marka Orico należąca do naszego portfolio - bardzo dobrze pozycjonuje się w swoim segmencie produktowym, zdobywając coraz większą grupę lojalnych konsumentów, zwłaszcza z segmentu osób przykładających wagę do zdrowego, naturalnego trybu życia i odżywiania. Reasumując, był to ciężki, lecz pouczający rok, dający realne perspektywy na kolejne lata działalności. Koszt zrealizowanych inwestycji, aczkolwiek wysoki, zwróci się szybko, przynosząc zauważalne zyski nie tylko w aspekcie finansowym, lecz również produktowym i wizerunkowym, pozycjonując Bakalland jako firmę i markę nowoczesną, idącą z duchem czasu, elastyczną i potrafiącą wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. W imieniu Zarządu Bakalland S.A. pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za przychylność i wkład w rozwój Firmy. Dziękuję w szczególności Akcjonariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli Spółkę wierzę, że inwestycja w akcje Bakalland S.A. będzie dla Państwa źródłem korzyści i satysfakcji. Marian Owerko Prezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 BAKALLAND S.A. Jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy trwający od do

30 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN Spis treści A. Sprawozdanie finansowe... 6 B. Wybrane dane finansowe... 7 C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 8 C.1. Dane identyfikujące jednostkę... 8 C.2. Czas trwania emitenta... 8 C.3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne... 8 C.4. Organy i kierownictwo Jednostki... 8 C.5. Dane łączne... 9 C.6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe C.7. Połączenie spółek C.8. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej C.9. Porównywalność danych finansowych C.10. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach C.11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości C.12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro C.13. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego w przeliczeniu na euro C.14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR23 D. Bilans, wartość księgowa akcji, pozycje pozabilansowe, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym D.1. Bilans - Aktywa D.2. Bilans - Pasywa D.3. Informacje na temat wartości księgowej akcji D.4. Pozycje pozabilansowe D.5. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) D.6. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) D.7. Zestawienie zmian w kapitale własnym E. Noty objaśniające E.1. Nota 1.1. Wartości niematerialne i prawne E.2. Nota Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) / E.3. Nota Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) / E.4. Nota 1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) E.5. Nota 3.1. Rzeczowe aktywa trwałe E.6. Nota Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) / E.7. Nota Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) / E.8. Nota 3.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) E.9. Nota 3.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo E.10. Nota 4.1. Należności długoterminowe E.11. Nota 4.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) E.12. Nota 4.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych E.13. Nota 4.4. Struktura walutowa należności długoterminowych E.14. Nota 5.1. Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) /86

31 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN E.15. Nota 5.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) E.16. Nota 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe E.17. Nota 5.4. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności E.18. Nota 5.5. Zmiana stanu wartości firmy jednostki zależne E.19. Nota 5.6. Zmiana stanu wartości firmy jednostki współzależne E.20. Nota 5.7. Zmiana stanu wartości firmy jednostki stowarzyszone E.21. Nota 5.8. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki zależne E.22. Nota 5.9. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki współzależne E.23. Nota Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone E.24. Nota Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych) E.25. Nota Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2008/ E.26. Nota Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2007/ E.27. Nota Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach E.28. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) E.29. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) E.30. Nota Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) E.31. Nota Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) E.32. Nota Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) E.33. Nota Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) E.34. Nota 6.1. Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego E.35. Nota 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe E.36. Nota 7. Zapasy E.37. Nota 8.1. Należności krótkoterminowe E.38. Nota Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych E.39. Nota 8.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych E.40. Nota 8.3. Należności krótkoterminowe netto (struktura walutowa) E.41. Nota 8.4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty E.42. Nota Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (brutto) z podziałem na należności niespłacone w okresie49 E.43. Nota 9. Należności sporne i przeterminowane E.44. Nota Krótkoterminowe aktywa finansowe E.45. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) E.46. Nota Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) E.47. Nota Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) E.48. Nota Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) E.49. Nota Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) E.50. Nota Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) E.51. Nota 11. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe E.52. Nota 12. Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości E.53. Nota 13.1 Kapitał zakładowy (struktura) / E.54. Nota 13.2 Kapitał zakładowy (struktura) / E.55. Nota Akcje własne / E.56. Nota Akcje własne / E.57. Nota Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych / E.58. Nota Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych / E.59. Nota 15. Kapitał zapasowy E.60. Nota 16. Kapitał z aktualizacji wyceny /86

32 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN E.61. Nota 17. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) E.62. Nota 18. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego E.63. Nota Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego E.64. Nota Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) E.65. Nota Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) E.66. Nota Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) E.67. Nota Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) E.68. Nota Zobowiązania długoterminowe E.69. Nota Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty E.70. Nota Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) E.71. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.72. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.73. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.74. Nota Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.75. Nota Zobowiązania krótkoterminowe E.76. Nota Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) E.77. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.78. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek / E.79. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.80. Nota Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych / E.81. Nota Zmiana stanu ujemnej wartości firmy E.82. Nota Inne rozliczenia międzyokresowe E.83. Nota Wartość księgowa na jedną akcję oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję E.84. Nota Sposób obliczenia zysku na jedną akcję E.85. Nota Należności warunkowe od jednostek powiązanych E.86. Nota Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych E.87. Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura rzeczowa (rodzaje działalności) E.88. Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura terytorialna E.89. Nota Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - struktura rzeczowa (rodzaje działalności) E.90. Nota Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - struktura terytorialna E.91. Nota 29. Koszty według rodzaju E.92. Nota 30. Inne przychody operacyjne E.93. Nota 31. Inne koszty operacyjne E.94. Nota Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach E.95. Nota Przychody finansowe z tytułu odsetek E.96. Nota Inne przychody finansowe E.97. Nota Koszty finansowe z tytułu odsetek E.98. Nota Inne koszty finansowe E.99. Nota 35. Zyski nadzwyczajne E.100. Nota 36. Straty nadzwyczajne E.101. Nota Podatek dochodowy bieżący E.102. Nota Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat E.103. Nota Łączna kwota podatku odroczonego E.104. Nota Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat E.105. Nota 38. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) E.106. Nota 39. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności /86

33 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN E.107. Nota 40. Sposób podziału zysku/pokrycia straty F. Dodatkowe noty objaśniające F.1. Dodatkowa nota objaśniająca 1 - Informacje o instrumentach finansowych F.2. Dodatkowa nota objaśniająca 2 - Pozycje pozabilansowe F.3. Dodatkowa nota objaśniająca 3 - Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli F.4. Dodatkowa nota objaśniająca 4 Informacje o działalności zaniechanej F.5. Dodatkowa nota objaśniająca 5 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby73 F.6. Dodatkowa nota objaśniająca 6 Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne F.7. Dodatkowa nota objaśniająca 7 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi F.7.1. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych...73 F.7.2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakterystykę transakcji...74 F.8. Dodatkowa nota objaśniająca 8 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.. 74 F.9. Dodatkowa nota objaśniająca 9 Średnioroczne zatrudnienie F.10. Dodatkowa nota objaśniająca 10 - Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta F.11. Dodatkowa nota objaśniająca 11 - Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych osobom zarządzającym i nadzorującym) F.12. Dodatkowa nota objaśniająca 12 - Informacje dotyczące wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz daty zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 76 F.13. Dodatkowa nota objaśniająca 13 - Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres F.14. Dodatkowa nota objaśniająca 14 - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym F.15. Dodatkowa nota objaśniająca 15 - Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów F.16. Dodatkowa nota objaśniająca 16 - Roczne sprawozdanie finansowe oraz historyczne informacje finansowe, skorygowane wskaźnikiem inflacji F.17. Dodatkowa nota objaśniająca Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz historycznych informacjach finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi F.18. Dodatkowa nota objaśniająca 18 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego F.19. Dodatkowa nota objaśniająca 19 - Korekty błędów F.20. Dodatkowa nota objaśniająca 20 Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności F.21. Dodatkowa nota objaśniająca 21 - Połączenia F Połączenie BAKALLAND S.A. z MOGO sp. z o. o F.22. Dodatkowa nota objaśniająca 22 - Niestosowanie w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności F.23. Dodatkowa nota objaśniająca 23 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe F.24. Dodatkowa nota objaśniająca 25 Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych F.25. Dodatkowa nota objaśniająca 24 Segmenty operacyjne /86

34 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN A. Sprawozdanie finansowe Elementy sprawozdania finansowego Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Strona wprowadzenie do sprawozdania finansowego 8 bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych, 25 informacje na temat wartości księgowej akcji 28 pozycje pozabilansowe 28 rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 770 tysięcy złotych 29 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 75 tysięcy złotych 30 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysięcy złotych, 31 noty objaśniające 33 dodatkowe noty objaśniające 70 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dnia 20 października 2009 roku oraz podpisane przez: Marian Owerko Prezes Zarządu... Artur Ungier Vice Prezes Zarządu... Paweł Poruszek Vice Prezes Zarządu... Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Jadwiga Raszko vel Rzepa... Warszawa /86

35 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN B. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Rok bieżący Rok ubiegły PLN EUR PLN EUR Przychody ze sprzedaży produktów zł zł Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zł zł Koszt wytworzenia sprzedanych produktów zł zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów zł zł Zysk (strata) na działalności operacyjnej zł zł Zysk (strata) brutto zł zł Zysk (strata) netto 770 zł zł Aktywa razem zł zł Rzeczowe aktywa trwałe zł zł Inwestycje długoterminowe zł zł Zapasy zł zł Należności krótkoterminowe zł zł Kapitał własny zł zł Kapitał zakładowy zł zł 626 Zobowiązania długoterminowe zł zł 0 Zobowiązania krótkoterminowe zł zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zł (8 584 zł) ( 2 390) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej ( zł) ( 6 743) (6 666 zł) ( 1 856) Przepływy pieniężne z działalności finansowej zł zł Zmiana stanu środków pieniężnych 75 zł 19 (223 zł) ( 62) Liczba akcji (w szt.) szt szt. Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) szt szt. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,74 zł 1,42 2,42 zł 0,67 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,74 zł 1,42 2,42 zł 0,67 7/86

36 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN C. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego C.1. Dane identyfikujące jednostkę Nazwa Spółki BAKALLAND S.A. dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o. Siedziba Spółki Warszawa Ul. Fabryczna 5 Telefon : 022/ FAX : 022/ Mail : Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Data : 27 marca 2006 r. Numer rejestru : KRS NIP : Spółka Bakalland S.A. powstała z przekształcenia spółki Uno Fresco Tradex Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 marca 2006 r. Podstawowy przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi : przetwórstwo owoców i warzyw handel hurtowy i detaliczny produkcja, przetwórstwo i konfekcjonowanie wynajem nieruchomości na własny rachunek reklama działalność związana z pakowaniem, C.2. Czas trwania emitenta Spółka została utworzona na czas nieoznaczony C.3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., wraz z danymi porównywalnymi obejmującymi okres od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. C.4. Organy i kierownictwo Jednostki Zarząd Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd w składzie : Prezes Zarządu - Marian Owerko, Wice Prezes Zarządu - Paweł Poruszek Wice Prezes Zarządu - Artur Ungier Skład Rady Nadzorczej na dzień Elżbieta Marciniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sobków Członek Rady Nadzorczej 8/86

37 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN Evangelos Evangelou Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Marciniak Członek Rady Nadzorczej Barbara Dąbrowska Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Prokopowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, którą to rezygnację Spółka otrzymała dnia 26 czerwca 2008 roku. W związku z rezygnacją Pana Zbigniewa Prokopowicza uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 czerwca 2008 roku w trybie 21 ust. 3 Statutu Spółki powołano Pana Piotra Dubno, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Emitent informuje, iż dnia 7 kwietnia 2009 roku otrzymał rezygnację Pana Piotra Dubno z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta. Przedmiotowa rezygnacja stała się skuteczna z dniem 9 kwietnia 2009 roku. W dniu 9 kwietnia 2009 roku członkowie Rady Nadzorczej Emitenta dokonali wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Evangelos Evangelou. Dnia 7 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Nikołajuka i powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobkowa. C.5. Dane łączne W dniu r. został złożony wniosek do Sądu dotyczący stworzenia wyodrębnionego oddziału dedykowanego do zarządzania markami Bakalland, Orico, Organic Planet, Organic Drop i innymi które są własnością spółek należących do Grupy Bakalland S.A. Decyzja Zarządu wynikała ze strategii długoterminowego inwestowania w marki i podyktowana była zmianami na rynkach konsumenckich, na których znaki towarowe i sposób ich postrzegania przez klientów docelowych odgrywały coraz większą rolę w decyzjach zakupowych. Celem nowo utworzonego oddziału jest zarządzanie markami w sposób: -adekwatny do oczekiwań i potrzeb ich konsumentów, -przekładający się na wzrost wartości sprzedaży produktów spółki, -umożliwiający jej poza cenowe konkurowanie z innymi przedsiębiorstwami operującymi w danych kategoriach produktowych. - pozwalający na zabezpieczenie się przed towarami podrabianymi. Celem zarządzania asortymentem dostępnym pod markami Grupy Bakalland jest rozwój na generycznych kategoriach produktowych, w których marka jest istotnym czynnikiem decyzji zakupowych konsumenta. W dniu r. Zarząd otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział KRS dotyczące zarejestrowania Oddziału Spółki w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19. O utworzeniu oddziału emitent informował w RB nr 46 z dnia r. W dniu 15 maja 2009 roku do spółki w 100% zależnej działającej pod firmą Bakalland Trade Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wniesiono aktywa w postaci oddziału Spółki pod firmą "BAKALLAND S.A. Oddział w Warszawie" ("Oddział"). Oddział stanowił zorganizowaną część (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Wartość aktywów objętych transakcją wyniosła ,00 złotych, co przekroczyło 10 % wartości kapitałów własnych Spółki. W zamian za wniesienie Oddziału tytułem wkładu niepieniężnego, Spółka objęła nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bakalland Trade o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Działalność wnoszonego aportem Oddziału Spółki polega na zarządzaniu i rozwoju marki "Bakalland", marki "Orico" oraz innych marek przysługujących BAKALLAND S.A. poprzez organizowanie kampanii reklamowych, prowadzenie badań marketingowych, reagowanie na zmiany zachowań konsumenckich, jak również poprzez udzielanie odpłatnych licencji na korzystanie z marek na rzecz niezależnych podmiotów oraz ochronę praw własności intelektualnych przysługujących Spółce. Działalność ta będzie kontynuowana w spółce Bakalland Trade.Jednocześnie podjęto uchwałę o zmianie firmy spółki Bakalland Trade Sp. z o.o. na Bakalland Brands Sp. z o.o., jak również o zmianach w umowie tej spółki. Zmiany powyższe zostały wpisane w Krajowym rejestrze Sądowym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 czerwca 2009 roku. Emitent informuje, iż kapitał zakładowy BAKALLAND BRANDS sp. z o. o. po podwyższeniu wynosi łącznie ,00 złotych i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500 złotych za jeden udział. Dnia 8 czerwca 2009 roku zarejestrowana została zmiana firmy spółki BAKALLAND TRADE Sp. z o. o. na BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. do kwoty ,00 Poniżej zaprezentowano dane finansowe Oddziału Bakalland za okres od 1 lipca 2008 r. do 15 maja 2009 r., tj. za okres w którym Oddział stanowił wewnętrzną jednostkę organizacyjną Emitenta sporządzającą samodzielne sprawozdanie finansowe. 9/86

38 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Bakalland S.A. za rok obrotowy trwający od do tys. PLN Bilans Oddziału Bakalland na dzień r. ( na dzień wniesienia aportu ) AKTYWA Stan na Stan na Okres 0 11 A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) I. Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 14, art.33) Koszty zakończonych prac rozwojowych (art.33 ust.2) Wartość firmy (art.33 ust.4) Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe Aktywa Trwałe Środki trwałe (art..3 ust.1 pkt 15) a) grunty własne b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie (art.3 ust.1 pkt 16) Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17) V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (art.3 ust.1 pkt 18) I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 18c) Należności od jednostek powiązanych a) Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) Inne d) Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i 18b) Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach inne środki pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej) inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów /86

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo