Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w"

Transkrypt

1 Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 3. Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 4. Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5 7, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 5. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń na życie oraz zakłady reasekuracji prowadzące działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie zaliczają do przychodów lub kosztów działalności lokacyjnej i wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie. 6. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w części dotyczącej lokat środków skapitalizowanej wartości rent i rezerwy na premie oraz rabaty dla ubezpieczonych, zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz zakłady reasekuracji prowadzące działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i osobowych zaliczają do przychodów lub kosztów działalności lokacyjnej i wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych. 7. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od należności i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i reasekuracji zalicza się do pozostałych przychodów lub kosztów technicznych na

2 udziale własnym. Powiązania z innymi jednostkami redakcyjnymi art. 23 ust. 3, art. 28 ust. 8 pkt 2 i ust. 4, art. 34 ust. 4 pkt 1 3, art. 35 ust. 2, 4 i 8, art. 42 ust. 3 RachU art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 93 ust. 1 i 2 FinPublU art. 8 ust. 6 SzczegZasRachR Występowanie w jednostce operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych powoduje powstanie różnic kursowych i obowiązek ich rozliczenia w księgach rachunkowych jednostki. Artykuł 30 RachU wskazuje m.in., jakie kursy walutowe należy zastosować do wyceny bilansowej składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, jak również do wyceny zaistniałych w jednostce operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych. Ponadto, RachU reguluje sposób dokonywania w księgach rachunkowych operacji wyrażonych w walutach obcych (art. 23 ust. 3), zwiększenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasów i środków trwałych o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe (art. 28 ust. 8 pkt 2 i ust. 4), sposób prezentacji przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym związanych z występowaniem różnic kursowych (art. 42 ust. 3 RachU). Przepisy szczególne art. 40 ust. 2 pkt 4 FinPublU i 8 ust. 6 SzczegZasRachR nakładają na jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe obowiązek wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych nie później niż na koniec kwartału. Wycena różnic kursowych Konsekwencją prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim i w walucie polskiej jest konieczność przeliczania zaistniałych w danej jednostce operacji gospodarczych oraz wartości aktywów i pasywów, wyrażonych w walutach obcych na walutę polską. W zależności od charakteru operacji do przeliczenia stosuje się różne kursy waluty. Z punktu widzenia wyceny księgowej różnic kursowych kluczowe znaczenie ma moment wprowadzenia do ksiąg rachunkowych operacji wyrażonych w walutach obcych, moment ich realizacji oraz wycena należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Różnice kursowe powstałe w wyniku ujęcia i realizacji po różnych kursach operacji gospodarczych, takich jak spłata raty kredytu zaciągniętego w walucie obcej, zapłata zobowiązań i wpływ należności wyrażonych w walutach obcych oraz rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników, będą miały charakter zrealizowanych różnic kursowych, a różnice kursowe powstałe na skutek wyceny bilansowej należności i zobowiązań dokonanej nie rzadziej niż na dzień bilansowy będą miały charakter niezrealizowanych różnic kursowych. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych operacji wyrażonych w walutach obcych odbywa się po kursie: 1) w przypadku kupna waluty faktycznie zastosowanym w tym dniu; 2) w przypadku pozostałych operacji średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Wycena bilansowa następuje w przypadku: 1) gotówki znajdującej się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP; 2) pozostałych składników aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

3 W momencie realizacji operacji stosuje się następujące kursy: 1) w przypadku sprzedaży waluty faktycznie zastosowanym w tym dniu; 2) przy zapłacie należności i zobowiązań faktycznie zastosowanym w tym dniu; 3) w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznego kursu kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień; 4) w przypadku pozostałych operacji kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego dla celów bilansowych (w przypadku braku możliwości zastosowania kursu faktycznie zastosowanego) możliwe jest również zastosowanie na podstawie art. 35 ust. 8 RachU jednej z metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1 3 RachU, czyli FIFO, LIFO lub średnioważonej. Jeżeli odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych stanowią inaczej, do rozliczeń transakcji wyrażonych w walutach obcych z udziałem ww. środków nie stosuje się kursów wskazanych przez RachU. W przypadku gdy aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których NBP nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez NBP. Co do zasady, różnice kursowe, powstałe na dzień wyceny bilansowej oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w rachunku zysków i strat prezentowane są bądź w przychodach finansowych, jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, bądź w kosztach finansowych, jako nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Wyjątek od tej reguły stanowią: 1) różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4 RachU, czyli jak inne zmiany wartości tych inwestycji (tzn. w kapitale z aktualizacji wyceny, jeżeli jednostka wycenia inwestycje długoterminowe według cen rynkowych); 2) różnice kursowe związane z kosztami obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, powstałe do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, zalicza się do ceny ich nabycia lub kosztów wytworzenia (art. 28 ust. 8 pkt 2 RachU); 3) w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu oraz w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia różnice kursowe związane z kosztami obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia, mogą zwiększyć koszt ich wytworzenia lub cenę ich nabycia (art. 28 ust. 4 RachU). Artykuł 30 ust. 5, 6 i 7 RachU odnosi się wyłącznie do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Wycena różnic kursowych w jednostkach sektora finansów publicznych przepisy szczególne W art. 30 ust. 1 RachU wprowadzono obowiązek wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień

4 średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. W art. 40 ust. 2 pkt 4 FinPublU dla jednostek sektora finansów publicznych rozszerzono ten obowiązek o wycenę dokonywaną nie później niż na koniec każdego kwartału, a w 8 ust. 6 SzczegZasRachR wskazano, że wyceny kwartalnej dokonuje się według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, czyli po obowiązującym na koniec każdego kwartału średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wycenie podlegać będą zobowiązania wyrażone w walutach obcych z tytułu dostaw i usług, jak również z tytułu kredytów. Wycena kwartalna Prawidłowo sporządzona wycena ma wpływ na ujawnione w kwartalnych sprawozdaniach Rb- Z zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych. Dodatnie różnice kursowe zmniejszają bowiem wartość zadłużenia, a ujemne różnice kursowe wartość tę zwiększają. Zasada ta wynika z 6 rozporządzenia z r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366). Przepis ten stanowi, że wartość nominalna zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa wyrażonych w walutach obcych podlega przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego. Prawidłowa wycena kwartalna będzie miała wpływ na wartość zobowiązań wykazywanych przez jednostki w kwartalnych sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych, z uwagi na obowiązek ich ujawnienia. Z kolei poprawna wycena bilansowa zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy będzie miała również wpływ, obok prawidłowości sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych i statystycznych, na wykazanie zobowiązań w łącznym bilansie, a w przypadku JST także w bilansie z wykonania budżetu. Ewidencja pozabilansowa Zgodnie z art. 23 ust. 3 RachU, zapisów w księgach rachunkowych dotyczących operacji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się w sposób umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej. Oznacza to, że w zależności od charakteru operacji gospodarczych, w ewidencji księgowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, budżetu JST należy wyodrębnić ewidencję pozabilansową zaciągniętych zobowiązań i kredytów, w której zarówno zobowiązania i ich spłaty oraz przychody, jak i rozchody z tytułu kredytów będą ujmowane wyłącznie w walutach obcych. Prawidłowo prowadzona ewidencja pozabilansowa pozwala na: ustalenie w walucie obcej zobowiązań z tytułu kredytu oraz z tytułu dostaw i usług na dany dzień, potwierdzenie salda przesłanego przez bank i przez kontrahenta w walucie obcej, a także sporządzenie kwartalnej wyceny zobowiązań. Poniższe przykłady przedstawiają nieprawidłowości. PRZYKŁAD Wyceny zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu JST środków pieniężnych w euro dokonano na r., r. i r. według kursów wymiany złotego ogłoszonych przez NBP odpowiednio w tabelach z r., r. i r., tymczasem z art. 30 ust. 1 RachU wynika, że nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych aktywa po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP, a z 7 ust. 9 obowiązującego w tym okresie SzczegZasRachR (obecnie: 8 ust. 6 SzczegZasRachR) wynika, że należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później

5 niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Różnica w wartości kursów wymiany złotego na euro między r. a r. wyniosła 0,048 zł, między r. a r. 0,0178 zł, między r. a r. 0,212 zł, co spowodowało, że wycena stanów rachunków bankowych została odpowiednio zaniżona o ,91 zł ( r.), zawyżona o ,10 zł ( r.) i zawyżona o 1043,91 zł ( r.). Wbrew postanowieniom zawartym w art. 30 ust. 1 RachU, w latach nie wyceniano zobowiązań z tytułu kredytów wyrażonych w walucie euro; zgodnie z 8 ust. 6 SzczegZasRachR powinny one być wycenione nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla euro przez NBP. W związku z powyższym nie była prowadzona ewidencja księgowa różnic kursowych z wykorzystaniem konta 962 Wynik na pozostałych operacjach, które służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Różnice kursowe na koniec 2010 r., stanowiące przychody finansowe o charakterze niekasowym, wyniosły łącznie ,89 zł. Ewidencja różnic kursowych Zasady ewidencji różnic kursowych zostały określone w SzczegZasRachR. Ewidencja różnic kursowych w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych prowadzona jest na kontach 750 Przychody finansowe i 751 Koszty finansowe. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się dodatnie różnice kursowe, a na stronie Wn konta 751 ujmuje się ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem różnic obciążających środki trwałe w budowie. W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ewidencja różnic kursowych nie odbiega od ewidencji różnic kursowych występujących w innych jednostkach prowadzących księgi rachunkowe na podstawie RachU, z tym że faktycznie zapłacone tzw. zrealizowane ujemne różnice kursowe będą stanowiły wydatek budżetowy, który podlega ujęciu na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki i jest klasyfikowany zgodnie z SzczegZasRachR 495 Różnice kursowe. Z kolei kasowo zrealizowane dodatnie różnice kursowe mogą wystąpić przy udzielaniu pracownikom zaliczek na zagraniczną podróż służbową w walucie obcej w przypadku wystąpienia kursu kupna waluty przez bank wyższego w stosunku do kursu jego sprzedaży (w momencie udzielania pracownikowi zaliczki) i ich wpływ na rachunek bankowy ujmuje się w 151 Różnice kursowe. Problem ewidencji różnic kursowych kształtuje się nieco inaczej, jeśli chodzi o ich ewidencję w przypadku kredytów zaciągniętych w walutach obcych przez JST. Ewidencja różnic kursowych od zaciągniętych kredytów przez JST Prawidłowe zaplanowanie rozchodów i wydatków ujętych w budżecie JST wymaga ustalenia w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości zasad ewidencji kredytów zaciągniętych w walutach obcych i związanych z nimi różnic kursowych zarówno tych zrealizowanych, jak i wynikających z kwartalnej wyceny zobowiązań. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty w walutach obcych na podstawie art. 93 FinPublU. Przy ujmowaniu takich kredytów w ewidencji księgowej budżetu JST należy w szczególności zwrócić uwagę na: wyodrębnienie ewidencji bilansowej i pozabilansowej zobowiązań z tego tytułu, obowiązek dokonywania ich kwartalnej wyceny, wpływ na wynik budżetu różnic kursowych uwzględnionych przy spłatach, wykazywanie operacji związanych z kredytami w sprawozdaniu Rb-Z dotyczącym długu publicznego, jak też Rb-NDS dotyczącym nadwyżki/deficytu JST. Różnice kursowe z wyceny ewidencjonuje się na koncie 962 Wynik na pozostałych operacjach. Z opisu do tego konta, zawartego w SzczegZasRachR, wynika, że konto to służy do

6 ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na stronie Ma konta 962 ujmowane są w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi (co obrazuje poniższy przykład). PRZYKŁAD Wycena zobowiązań w walutach obcych Na rachunek bankowy budżetu JST XX r. wpłynęło 800 zł, tj. 200 euro po kursie 4 zł XX r. dokonano wyceny bilansowej średni kurs ogłoszony przez NBP wyniósł 4,1 zł, zatem zobowiązanie na ten dzień wyniosło 820 zł. W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za III kwartały 20XX r. po stronie przychodów z tytułu kredytów należy wykazać 800 zł, a w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązanie 820 zł. Wycenę zobowiązań na XX r. można wyksięgować w okresie od 1 października do 31 grudnia bądź też różnice kursowe powstałe z wyceny na XX r. zaksięgować do różnic wcześniej ujętych (na schemacie 1 przedstawiono wyksięgowanie różnic wcześniej ujętych) XX dokonano wyceny średni kurs ogłoszony przez NBP wyniósł 3,9000 zł, zatem zobowiązanie na ten dzień wyniosło 390 zł. Powstałe dodatnie różnice kursowe należy ująć na stronie Wn konta 134 i na stronie Ma konta 962. W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za IV kwartały 20XX r. po stronie przychodów z tytułu kredytów należy wykazać 800 zł, a w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązanie 780 zł. Ewidencję tych zdarzeń gospodarczych przedstawia schemat 1. Schemat 1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych przedstawionych w przykładzie Wynik na pozostałych 133-Rachunek budżetu Ewidencja pozabilansowa 134-Kredyty bankowe operacjach (1) (1) 800 (1) (2) (3) (3) 20 (4) (2) 20 (4) Objaśnienia do schematu 1: 1. Wpływ środków na rachunek bankowy budżetu JST oraz ujęcie w ewidencji pozabilansowej. 2. Ewidencja ujemnych różnic kursowych powstałych wskutek wyceny bilansowej na XX r. 3. Wyksięgowanie ujemnych różnic kursowych powstałych wskutek wyceny na XX r. 4. Ewidencja dodatnich różnic kursowych powstałych wskutek wyceny XX r. Ewidencja księgowa spłat rat kredytu Najwięcej kontrowersji i problemów powstaje przy ewidencjonowaniu spłat rat kredytów zaciągniętych w walutach obcych, gdyż rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych musi być dostosowana zarówno do zasad prawa bilansowego, jak i zasad budżetowych. Poniżej przedstawiono różne rozwiązania stosowane w praktyce w tym zakresie i ich zgodność z przepisami prawa. Dane zaczerpnięto z przykładu 1, z założeniem, że kredyt zaciągnięty został na 10 lat, a spłata została rozłożona na 10 równych rat po 20 euro każda (problem wyceny kwartalnej w tym przypadku został pominięty).

7 I sposób ewidencja spłat faktycznych (bez bieżącego naliczania różnic kursowych) Spłata kredytu w każdym roku ewidencjonowana jest na koncie 133 w korespondencji z kontem 134 po kursie rzeczywistej spłaty. Po spłacie dziesiątej raty konto 134 nie bilansuje się w analizowanym przypadku zaciągnięto 800 zł, a spłacono 828 zł. Narastająco dodatnie różnice kursowe wyniosły 10 zł, ujemne 38 zł, co per saldo stanowi 28 zł różnic ujemnych. W jednostce kwotę 28 zł ujęto na koncie 962 w korespondencji z kontem 134, doprowadzając do zbilansowania się kwot ujętych na koncie 134 (zob. schemat 2). Schemat 2. Ewidencja spłaty rat kredytów według sposobu I 133-Rachunek budżetu 134-Kredyty bankowe (Sp) x (Sp) 200 (Sp) Ewidencja pozabilansowa Objaśnienia do schematu 2: Ewidencja spłat 10 rat kredytu w kolejnych latach po 20 euro każda według różnych kursów, bez bieżącego prowadzenia ewidencji zrealizowanych różnic kursowych. Taki sposób ewidencji narusza następujące zasady: 1. Prowadzenia zapisów księgowych na koncie 962, na którym ujmuje się pozostałe operacje niekasowe wpływające na wynik wykonania budżetu, a więc takie, które nie są związane z wpływem na rachunek lub wypływem z rachunku budżetu pieniądza (np. umorzenie zaciągniętego kredytu, umorzenie udzielonej przez jednostkę pożyczki). Ujemne różnice kursowe mają związek z wypływem pieniądza, nie powinno ich się więc zaliczać do niekasowych kosztów finansowych. Jednocześnie zrealizowane dodatnie różnice kursowe nie są fizycznie związane z wpływem pieniądza na rachunek bankowy budżetu, można je więc uznać za niekasowe przychody finansowe wpływające na wynik budżetu. 2. Bieżącego ewidencjonowania zrealizowanych różnic kursowych. Zasada ta wynika z art. 30 ust. 2 pkt 1 RachU, zgodnie z którym w przypadku zapłaty zobowiązań wyrażonych w walutach obcych ujmuje się je w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie

8 faktycznie zastosowanym w tym dniu. PRZYKŁAD W 2010 r. na stronie Ma konta 134-2, służącego do ewidencji kredytu zaciągniętego w euro, przy spłacie ostatniej raty tego kredytu, zaewidencjonowano, w korespondencji z kontem 962 Wynik na pozostałych operacjach, operację w kwocie ,07 zł tytułem jednorazowego rozliczenia wszystkich zrealizowanych w latach różnic kursowych, które per saldem stanowiły koszty finansowe. Księgowania powyższego dokonano w celu zamknięcia się rozrachunku z bankiem, ponieważ spłaty zobowiązania ewidencjonowano po kursie faktycznie zrealizowanym, a nie po kursie, po którym było ono zaciągnięte. Przyjęty w urzędzie sposób jednorazowego księgowania zrealizowanych różnic kursowych powstałych od zaciągniętych w walutach obcych kredytów, jako wynik na różnicach kursowych, na dzień spłaty ostatniej raty kredytu naruszał zasadę określoną w art. 20 ust. 1 RachU, zgodnie z którą do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, jak również postanowienia zawarte w art. 30 ust. 4 RachU stanowiącym, że różnice kursowe, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. II Sposób bieżąca ewidencja różnic kursowych na koncie 962 i wykazywanie ich w sprawozdaniu Rb-NDS jako rozchodu (dodatnich jako pomniejszenia, ujemnych jako zwiększenia rozchodu) W takim przypadku zrealizowane różnice kursowe ujmowane są zgodnie z RachU, tj. na bieżąco w momencie spłaty. W rozchodach w sprawozdaniu Rb-NDS należy wykazać rozchody ujęte na koncie 134 na podstawie wyciągów bankowych, a więc kasowo zrealizowane, czyli pomniejszone o zrealizowane dodatnie różnice kursowe, a powiększone o zrealizowane ujemne różnice kursowe. W przychodach na początku było 800 zł, a w rozchodach narastająco za 10 lat jest 828 zł (patrz schemat 3). Schemat 3. Ewidencja spłaty rat kredytów według sposobu II

9 133-Rachunek budżetu (Sp) x 88 (1) 800 (Sp) (1a) 8 4 (2a) 76 (2) (1) 88 8 (1a) (4a) 2 2 (3a) 78 (3) (2) 76 (5a) 10 4 (9a) 82 (4) (2a) 4 (6a) 6 90 (5) (3) 78 (8a) 2 86 (6) (3a) 2 (10a) (7) (4) 82 2 (4a) 82 (8) (5) (5a) 76 (9) (6) 86 6 (6a) 90 (10) (7) Kredyty bankowe (8) 82 2 (8a) (9) 76 (9a) 4 (10) (10a) 962-Wynik na pozostałych operacjach Objaśnienia do schematu 3: 1. Operacje od Nr 1 10 kasowe ujęcie spłaty kredytu na kontach 133 i Operacje 1a, 4a, 5a, 6a, 8a, 10a ujęcie zrealizowanych ujemnych różnic kursowych. 3. Operacje 2a, 3a, 7a, 9a ujęcie zrealizowanych dodatnich różnic kursowych. W tej metodzie największe kontrowersje budzi ujęcie ujemnych różnic kursowych na koncie 962 jako niekasowa operacja mająca wpływ na wynik budżetu, gdyż ujemne różnice kursowe są związane, podobnie jak odsetki, z wypływem pieniądza z rachunku bankowego. III sposób zrealizowane ujemne różnice kursowe ujęte jako wydatek budżetu, a zrealizowane dodatnie różnice kursowe jako niekasowy przychód budżetu W tym przypadku rozchody ewidencjonowane są na koncie 134 po kursie historycznym, czyli po kursie z dnia wpływu kredytu na rachunek bankowy budżetu JST (4 zł). W rozchodach w sprawozdaniu Rb-NDS w każdym roku wykazuje się 80 zł, narastająco za 10 lat rozchody wyniosą 800 zł i będą równe przychodom. Różnice kursowe będą ewidencjonowane w momencie każdej spłaty raty kredytu, a więc zgodnie z RachU dodatnie jako niekasowy przychód budżetu na koncie 962 w wysokości 10 zł, a ujemne w wysokości 38 zł jako wydatek budżetu na koncie 902. Schemat 4. Ewidencja spłaty rat kredytów według sposobu III

10 133-Rachunek budżetu (Sp) x 88 (1) 800 (Sp) 4 (2b) (1b) 8 76 (2) (1a) 80 2 (3b) (4b) 2 78 (3) (2a) 80 4 (9b) (5b) (4) (3a) 80 (6b) 6 90 (5) (4a) 80 (8b) 2 86 (6) (5a) 80 (10b) (7) (6a) (8) (7a) (9) (8a) (9a) Kredyty bankowe (10b) Wynik na pozostałych operacjach 902-Wydatki budżetu Objaśnienia do schematu 4: 1. Operacje 1 10 rzeczywista spłata kredytu. 2. Operacje 1a 10a ujęcie spłaty na koncie 134 po kursie historycznym. 3. Operacje 1b, 4b, 5b, 6b, 8b, 10b ujęcie zrealizowanych ujemnych różnic kursowych. 4. Operacje 2b, 3b, 9b ujęcie zrealizowanych dodatnich różnic kursowych. W przypadku zastosowania takiej ewidencji należy pamiętać o ujęciu w każdym roku budżetowym w ewidencji księgowej jednostki budżetowej (urzędu) kosztów z tytułu wydatków zrealizowanych z rachunku bankowego. Można to zrobić na dwa sposoby w zależności od przyjętych zasad rachunkowości: 1) przez sporządzenie dokumentu PK i ujęcie poniesionych kosztów finansowych w każdym roku budżetowym na koncie 751 Koszty finansowe (patrz schemat 5) ewidencja w księgach rachunkowych budżetu będzie wyglądała jak na schemacie 4; 2) przez dokonanie refundacji z rachunku bankowego jednostki/urzędu (patrz schemat 6). Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Budżetu Państwa z r. (BP /04/721) ewidencja różnic kursowych jest uzależniona od ich charakteru. Różnice kursowe obciążające budżet JST stanowią wydatki budżetu, w związku z czym III sposób ewidencji zrealizowanych różnic kursowych wydaje się najbardziej prawidłowy. Schemat 5. Ujęcie w księgach budżetu kosztów z tytułu wydatków zrealizowanych z rachunku bankowego sposób 1 Ewidencja w I roku spłat kredytu 751-Koszty finansowe 800-Fundusz jednostki 8 8

11 Schemat 6. Ujęcie w księgach budżetu kosztów z tytułu wydatków zrealizowanych z rachunku bankowego sposób 2 Ewidencja w I roku spłat kredytu 133-Rachunek budżetu (3) Kredyty bankowe 223-Rozliczenie wydatków budżetowych 88 (1) (1a) (Sp) (1b) 8 8 (3) (4) 8 8 (2) (2) 8 8 (4) Wydatki budżetu 130-Rachunek bieżący jednostki 223-Rozliczenie wydatków budżetowych 751-Koszty finansowe 800-Fundusz jednostki (5) 8 8 (6) (7) 8 8 (5) (6) 8 8 (7) Objaśnienia do schematu 5: Ewidencja w budżecie JST w I roku spłaty kredytu: 1. Spłata raty kredytu. 1a. Wysokość raty po kursie historycznym. 1b. Zrealizowane ujemne różnice kursowe. 2. Przelew na rachunek bankowy jednostki budżetowej (urzędu) jako zasilenie na wydatki. 3. Wpływ z rachunku bankowego jednostki budżetowej (urzędu). 4. Zaksięgowanie sprawozdania jednostkowego Rb-28S jednostki budżetowej (urzędu). Ewidencja w JST w I roku spłaty kredytu: 1. Wpływ środków przeznaczonych na wydatki. 2. Przekazanie środków na refundację wydatków z organu (ujęcie na koncie 130 z podziałem na klasyfikację budżetową wydatków 495 Różnice kursowe ). 3. Zaksięgowanie jednostkowego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak Jak wykazać w rachunku wyników ujemną wartość przychodów finansowych, wynikającą z wyksięgowania różnic kursowych z przeszacowania z ubiegłego roku i zaksięgowania nowych przeszacowań? Pytanie Jak wykazać

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji.

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. Do końca 2008 r. istniały poważne rozbieżności między regulacjami

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r.

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r. Teksty Fim@ngo Opracowanie dotyczące przykładowego rozliczenia róŝnic kursowych. PoniŜej przykłady transakcji proszę określić czy właściwy kurs został zastosowany i jak rozliczyć róŝnice kursowe 1. R-ek

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu os. Słoneczne 1 31-956 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Załączcnik nr 2 do zarządzenia Nr 314/12 Prezydenta Miasta Łomży z dnia27.12.2012r. Polityka rachunkowości 1) Ewidencja na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2r. I. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego.

Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 6. Szczególne obszary sprawozdań finansowych Zakres wykładu: 1. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 2. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie:

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. 1. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 04-005 Warszawa za rok obrotowy 2009 1 1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Fundacja Sztuki Arteria jest fundacją zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Nazwa jednostki: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej zwana dalej Fundacją Siedziba: ul. Narbutta

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Pytanie Czy kursem faktycznym przy spłacie rat kredytu walutowego jest kurs sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo