Telefony ze Smoleńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telefony ze Smoleńska"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Lutego (February) 2011 No 3 (1017) Telefony ze Smoleńska Po niemal jedenastu miesią - cach od katastrofy tupolewa pojawił się nowy dowód, że część pasa żerów mogła przeżyć zde rze - nie z ziemią. Leszek Szymowski 10 kwietnia rano, gdy Polskę Zbigniew Moszumański Obawy przed kontynuacją agre - sywnych działań w przyszłości stały się - po I wojnie nad Zatoką Perską podstawą do przyjęcia kolejnych rezolucji Rady Bezpie - czeństwa nakładających na Irak obo wiązek poddania kontroli mię - dzynarodowej swojego potencjału wojskowego, a także zlikwido wa - nia posiadanej broni masowego rażenia i środków jej przenosze - nia. Problem wywiązywania się Iraku z nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa zobowiązań był od początku przedmiotem sporów i kontrowersji między rządem w Bagdadzie a wspólnotą między - narodową, przeradzając się z cza - sem w kolejne poważne kryzysy obiegła wiadomość o tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku, krew ni pasażerów zaczęli dzwo - nić do swoich bliskich, łudząc się nadzieją, że ktoś odbierze telefon. Na telefon ojca zadzwoniła również Małgorzata Wassermann. Jej POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO PATRONAT HONOROWY KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TORONTO FRYDERYK CHOPIN PIEŚNI WSZYSTKIE I ICH HISTORIA SPEKTAKL SŁOWNO MUZYCZNY REŻYSERIA, KIEROWNICTWO MUZYCZNE : MICHAŁ KULECZKA WYKONAWCY: KINGA MITROWSKA, ALICJA WYSOCKA, JAN KORNEL, KRZYSZTOF JASIŃSKI, MICHAŁ KULECZKA POLSKIE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II, MISSISSAUGA, PIĄTEK 18 LUTEGO 2011, GODZ.18:30 Spektakl przygotowany na uroczyste zakończenie Roku Chopinowskiego dla młodzieży. Serdecznie zaproszone są wszystkie Szkoły Polonijne, Nauczyciele, Uczniowie, Opiekunowie, Studenci, organizacje polskiego Harcerstwa i w ogóle polonijna młodzież do udziału w tym nadzwyczajnym wydarzeniu. Wstęp wolny Sponsorzy : BODOME, NOWY KURIER - SWAP Placόwka 114 Organizacja: NOWY KURIER przy współpracy ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w KANADZIE informacje: KRYSTYNA STARCZAK- KOZŁOWSKA, tel. : MARIA WALICKA, Między dwiema wojnami nad Zatoką Perską (2) ORP wodnik Zniszczona kolumna międzynarodowe. Stroną upow a - ż nioną do podjęcia działań kon - trolnych wobec Iraku była Orga - nizacja Narodów Zjednoczonych, która na mocy rezolucji Rady Bez pieczeństwa ONZ nr 687 z 3 kwietnia 1991 roku powołała w tym celu Komisję Specjalną Narodów Zjednoczonych w Ira ku (UNSCOM United Nations Special Com - m ission in Iraq z zadaniem prowadzenia ins - pekcji irackich obiek - tów wojskowych. W skład Komisji wcho - dzi ło 20 członków z Au stralii, Austrii, Bel - gii, Chin, Czech, Fin - lan dii, Francji, Holan - dii, Indo nezji, Japonii, ojciec - poseł PiS Zbigniew Wa s - ser mann nie odebrał telefonu. Niestety nie przeżył katastrofy. Jed nak, ku jej zaskoczeniu, za - miast poczty głosowej ojca usły - szała komunikat w języku rosyjs - kim o tym, że abonent jest niedo - stępny. Taki komunikat - gdyby padł w języku polskim - nie wzbu dzałby podejrzeń. Rosyjski musiał wzbudzić. Tajemnica komórki Wassermanna Jako minister i poseł, Zbigniew Wassermann bardzo często latał samolotami (najczęściej na trasie Kraków - Warszawa). - Zawsze, kie dy wsiadał na pokład, wyłączał telefon - podkreślała wielokrotnie Małgorzata Wassermann. - Na pew no tak samo zrobił, wsiadając do samolotu lecącego do Smoleń - ska. Jakie ma to znaczenie dla spra wy? Telefon komórkowy lo - guje się na stacjach bazowych. Gdy zostaje wyłączony, traci łącz ność z ostatnią stacją bazową. A osobom, które próbują się po łą - czyć, ostatnia stacja bazowa prze - kazuje komunikat, że abonent jest niedostępny. Komunikat prze - kazywany jest w języku urzędo - DokoÒczenie na stronie 15 Kanady, Niemiec, Nigerii, Nor - wegii, Pols ki (od stycznia 1993 do 1998 r. w pracach UNSCOM uczestni czyli dwaj polscy eksper - ci wojs kowi specjaliści w zakre - sie bro ni chemicznej), Rosji, Sta - nów Zjednoczonych, Wene - zu eli, Wielkiej Brytanii i Włoch. 1 maja 1991 roku jej prze wo dniczącym został szwe dzki dyplomata Rolf Ekéus. 1 lipca 1997 r. prze - wo dni czącym Specjalnej Komisji Narodów Zjedno - czo nych w Iraku został dyplomata au stralijski Ri - chard Butler (do 30 czerw - ca 1999 r.). Kolej nego prze - wodniczącego nie wybrano, od 1 lipca do 17 grudnia 1999 r. (do czasu powołania UN MOVIC) obowiązki przewodni czącego peł - nił dotychczasowy zastępca Char les Duelfer ze Sta nów Zjed - noczonych. Jej zada niem było zniszczenie lub uczy nie nie nie - zdat nej do użytku wszel kiej wy - krytej broni biologicznej i che - micznej. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IA- EA International Atomic Ener - gy Agency), kierowana przez Mo - hammada el-baradei a, miała to samo uczynić z bronią jądrową Iraku. Inspekcje nie miały łatwe - go zadania: z jednej strony były naciskane przez przeciwników Iraku na szybkie odnalezienie DokoÒczenie na stronie 7 Dlaczego liberałowie a nie konserwatyści? W styczniu minął rok od pro ro - gacji parlamentu federalnego na wniosek partii konserwatywnej z premierem S. Harperem na czele. Zimą ubiegłego roku dyskutowa - no w mediach na temat przyczyn zamknięcia parlamentu. Warte przypomnienia fakty to: - w trzecim kwartale 2009 r. została dopięta przez M. Igna - tieffa, lidera Liberałów sprawa stworzenia wspólnego frontu partii liberalnej, NDP i BQ w celu przywrócenia właściwej roli opozycji w debatach parlamentar - nych, a więc lepszej kontroli działań mniejszościowej partii konserwatystów. - Równolegle, bez konsultacji z wyborcami, w Ottawie przepro - wadzono w przyspieszonym tempie uchwałę o wprowadzeniu (13%) podatku HST w pro win - cjach: Ontario i B.C. Chociaż część posłów narzekała, że nie dano im czasu na komunikację z wyborcami, 13% podatek HST TOP PRODUCER zo stał zatwierdzony już przed zakończeniem roku 2009 i w przededniu zamknięcia parlamen - tu. Przerwa w pracy parlamentu była dobrze wykorzystana przez konserwatystów pod wodzą Har - pera. Koalicja partii opozycyj - nych się rozpadła. Przypomnienia zasługuje fakt, że posłowie partii liberalnej tak jak zapowiadali zgłosili się do pracy w styczniu 2010, ale zastali DokoÒczenie na stronie 16 Szkoła im. Fryderyka Chopina Elżbieta Marcińczak-Leppek Graj mnie własnymi uczu - ciami powiedział Fryderyk Cho - pin jednemu ze swoich uczniów. Nie sposób nie przyznać racji Amelka ze swoja nauczycielką p. Magdaleną Sobel wielkiemu kompozytorowi i pia - niście Fryderykowi Chopinowi, Michael Ignatieff który był osobowością nieodga d - nioną, tajemniczą i gdyby nie jego muzyka, genialne utwory, pewnie nic byśmy o nim nie wiedzieli. Graj mnie własnymi uczu - ciami mówił do swoich ucz niów, sugerując tym samym, że tylko w ten sposób można go zro zumieć, a to oznacza dotrzeć do głębi jego muzyki. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że decydującą rolę w tym procesie odgrywają nauczyciele mu zyki, którzy jako pierwsi wpro wadzają swoich uczniów w świat dźwięków. To od nich zale - ży czy uczniowie odnajdą w tych dźwiękach tę szczególną nutę i zagrają ją własnymi uczuciami. Wstępując na nasze polonijne podwórko, możemy być dumni z faktu istnienia w Mississauga pol skiej szkoły muzycznej im. Fry deryka Chopina, prowadzonej przez Grażynę Szacoń. DokoÒczenie na stronie 13 JAN CZAN Broker - od $129,900 - Condominia - Mississauga - od $229,000 -Townhouse z Garażem - Mississauga - od $329,900 - PołÛwki domûw - Mississauga - od $349,000 - Samodzielne Domy - Mississauga - Nowe Domy i Działki Budowlane - Sprzedaże Bankowe i Spadkowe Dzwoń lub Text : Prześlemy Aktualny wykaz ìpower of Saleî!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 N o 03 (1017) 1-15/02/2011 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Rodzaje socjalizmu Podczas gdy dla Hayeka, są dwa systemy, jednym jest kapi - talizm a drugim jest nie-kapita - lizm, nazwijmy to socjalizm, z tym, że społeczeństwa nie mają właściwie wyboru, gdyż socja - lizm nie może istnieć, Schumpe - ter uważa, że obydwa systemy są możliwe, w każdym razie jeden z jego wcieleń - albo typów - bo jest ich nawet parę do wyboru. Kiedy Schumpeter miał na myśli wyparcie kapitalizmu przez socjalizm, nie chodziło mu dokła - d nie o komunizm, gdyż w jego teorii komunizm to tylko jedna z form socjalizmu, którą można było odnależć w Związku Ra - dziec kim, gdzie ten system dzia - łał już ze dwadzieścia lat zanim on sformułował swoją koncepcję ewolucji systemom. Według niego komunizm to forma socjalizmu gdyż w tym systemie państwo pełni główne funkcje gospodarcze, a dokładnie to taki system gdzie władza pań - stwa sięga tak dalego - chyba mak symalnie - że w rękach pań - stwa jest nie tylko decydo wanie o wyborach ekonomicz nych - pro - dukcji ale również własność tzw. środków produkcji. Na tym nie koniec rodzajów socjalizmu, gdyż może on też przyjąć mniej skrajną formę, w której własność środków pro - dukcji - jest prywatna, ale kontro - la nad produkcją nie jest, jest w rękach państwa, czego przykła - dów jest wiele w historii, gdyż z reguły tak się przedstawia system gospodarki w czasie wojny czy - li gospodarki wo jennej. Ale nie jakieś dowolne gospo - darki wojenne miał Schumpeter na myśli tylko model, który został przyjęty przez tzw. narodowych socjalistów w hitlerowskich Niemczech, podczas ostatniej wojny światowej, gdzie powołano różne ministerstwa i zaczęło się plano - wa nie gospodarki na nie byle jaki wzór, oczywiście, na wzór Ra - dziecki. Socjalizm, tak jak definiował go Schumpeter, może pojawić się w jeszcze łagodniejszej - rozwo - dnionej - wersji, mianowicie możliwy jest socjalizm, w którym państwo nie kontroluje bezpośred - nio produkcji i nie ma też kontroli własnościowej nad środkami produkcji, ale dzieli dochód tak jakby był właścicielem - na rzecz robotników. Ten typ socjalizmu, zdaniem Schumpetera pojawił się na po - cząt ku w Anglii, gdzie - w wy - niku walki politycznej między ka - pi talistami oraz robotnikami, po - przez wybory, zorganizowani w li czebne związki zawodowe, ro - botnicy zaczęli wybierać rządy, które zabrały się do masowego transferu dochodów od kapita - listów do robotników. Z tych różnych rodzajów socja - lizmu najmniej trwały okazał się system przyjęty w Niemczech Nazistowskich, ale nie dlatego, że się załamał sam pod własnym cię - żarem czy w wyniku wewnę trz - nych protestów, ale dlatego, że wraz z przegraną wojną - świa to - wą - zwycięzcy Alianci wy trze - biły Nazizm wraz z jego syste - mem gospodarki. Bardziej trwały okazał się ko - munizm, gdyż w Niemczech /oraz we Włoszech, i Japonii/ system nazistowski trwał tylko parę lat, podczas gdy system komunisty - czny przetrwał siedem dziesię cio - leci, czyli trzy generacje - po ko - lenia - i upadł, choć nie kom ple t - nie, nie z powodów zew nętrz nych ale absolutnie od środka - sam z siebie. Najtrwalszy okazał się związ - ko wy rodzaj socjalizmu, gdzie państwo realizuje cele większoś - ciowe - te robotników - poprzez system podatkowy i programy spo łeczne, bo nie tylko, że utrzy - mał się w Anglii, ale stał się modelem dla wszystkich krajów kapitalistycznych, z pewnością tych zaawanasowanych, z wyso - kim poziomem dochodu. System ten, najczęściej nazy - wa ny państwem dobrobytu /lub państwem opiekuńczym / raczej niż socjalizmem, wyłonił się z tzw. Wielkiej Depresji końca lat dwudziestych, kiedy zniszczenia gospodarcze były tak wielkie - recesja, bezrobocie i inflacja - że wyglądało na to, że kapitalizm ja - ko system spoleczny nie prze trwa. U podstaw tego systemu leży teoria Keynesa, która twierdzi, że kapitalizm oparty na wolnych rynkach nie gwarantuje pełnego wykorzystania środków produkcji i jest wręcz zagrożeniem dla samego siebie, więc konieczne jest aktywne włączenie się pań - stwa w regulacje gospodarki, głównie poziomu konsumpcji przez płace i podatki. Dzisiaj ten system /czyli to co Schumepter nazywał związko - wym socjalizmem/ występuje w wielu formach, jak na przykład w społecznej gospodarce rynko - wej Niemiec, gdzie robotnicy dopuszczeni są do decyzji /mi.in w sprawie zysku i jego podziału/, czy też model skandynawski z rozbudowanymi programami so - cjalnymi. Analizując wzorce dystrybucji dochodu narodowego - oraz rozpiętości /zróżnicowania/ do - chodów ludności na mieszkańca czy rodzinę wygląda na to, że państwo dobrobytu przetrwało o cały kres po tzw. Wielkiej De - presji, kiedy to istniejące przez dekady ogromne nierówności do - chodów zostały bardzo drasty - cznie ograniczone Z wyjątkiem, jednym, miano - Dr Wojciech Øurowski Urazy sportowe, przewlek e i pourazowe choroby miíúni, koúci i stawûw 2238 Dundas St. W Unit 112 Toronto Tel.: (416) wi cie, z wyjątkiem Stanów Zjed - no czonych, które w wyniku dwóch dekad deregulacji oraz obniżki podatków - bez żadnych protestów społecznych czy prze LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Centrum Medyczne LEK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej * Stomatologia Zachowawcza * Protetyka * Ortodoncja * Specjaliści * Laboratorium * USG ul. W.K. Roentgena Warszawa (przy Centrum Onkologii - wejście C Tel./fax Specjaliści su nięć w dwupartyjnym - ukła - dzie sił politycznych wróciły, powtórzyć trzeba, jako jedyne, do drastycznych rozpiętości sprzed tzw. Wielkiej Depresji. Tel: Stomatologia POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny 83 Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 (416) SIX POINT ROAD

3 N o 03 (1017) 1-15/02/2011 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie Wojciech Błasiak Strona 3 Rola nieprawdy w systemie medialnym III Rzeczpospolitej czyli medialne prawo Ascha 19 stycznia tego roku przed siedzibą kancelarii polskiego premiera Donalda Tuska odbyła się kilkusetosobowa manifestacja w obronie wolności słowa w Pol - sce. Demonstranci, w tym znani dziennikarze i twórcy na czele z Janem Pietrzakiem, protestowali przeciwko zwalnianiu z pracy w publicznej telewizji i radiu nie - wygodnych dla Platformy Oby - wa telskiej i Sojuszu Lewicy De - mokratycznej dziennikarzy. Przypomnijmy, iż od czasu prze jęcia władzy nad mediami publicznymi przez te partie, zwol - niono z pracy m. in. takich dzien - ni karzy jak Anita Gargas, Joanna Lichocka, Wojciech Reszczyński czy Bronisław Wildstein. Zwol - nie nia te uzasadniane są zwykle zarzutami o ich tzw. jedno stron - ność i sprzyjanie partii Prawo i Sprawiedliwość, tak jakby praw - da była wielostronna i wielo - partyjna. Oczywiście o fakcie demon - stra cji nie wspomniały nie tylko same media publiczne lecz rów - nież konkurencyjne media pry - watne. Można się o niej było do - wiedzieć chyba tylko z Gazety Polskiej, bo nawet Rzeczpo spo - lita nie zająknęła się, o ile sobie przypominam, ani słowem. Te zwolnienia przywracają normal - ność polskiego systemu medial - ne go, w którym pluralizm pol i - ty cznych punktów widzenia zamyka się pomiędzy pluraliz - mem poglądów Moniki Olejnik, Jacka Żakowskiego i Tomasza Lisa, czy może bardziej pomiędzy pluralizmem Gazety Wybor - czej, Polityki i TVN. Ta normalność została bo - wiem okresowo zachwiana w latach rządów PiS okresu , kiedy to pluralizm polity cz - ny publicznej telewizji i radia zna cząco poszerzono o punkty widzenia reprezentowane choć - by przez Rzeczpospolitą czy Ga zetę Polską. Poszerzenie dotyczyło przy tym zasadniczo tylko sfery polityki, gdyż w za - kre sie choćby sfery ekonomii nic nie drgnęło. Mogłoby się wydawać, że usu - wa nie niewygodnych dzienni - karzy czy programów radiowych i telewizyjnych, w warunkach for - mal nej demokracji i formalnej wolności słowa w Polsce, to prze - jaw jakiejś zbytecznej nadgorli - wości. Przecież i tak media publiczne, podobnie jak i cały polski system medialny, są zdominowane, a wręcz zhegemonizowane przez pluralizm normalnych punktów wi dzenia. I czy te kilka osób czy programów może coś zmienić? A idąc krok dalej, to czym również wytłumaczyć nieustanną nagonkę, i to od lat, na media polskich re - demptorystów symbolizowanych nazwiskiem ks. Tadeusz Rydzy - ka, od radia Maryja, przez Nasz Dziennik, a po telewizję Trwam? Przecież to tylko jedno radio, jedna gazeta i jedna tele - wizja wśród aż tylu innych. O co chodzi? Chodzi o prawdę, a nie o pun - kty widzenia czy poglądy. W 1951 roku amerykański uczo ny, a przy tym żydowski emi grant z Polski, Salomon Asch, przeprowadził sławny ekspery - ment opisywany w podręcznikach psychologii społecznej. Ekspery - ment polegał na porównywaniu przez jego uczestników, planszy z narysowanym odcinkiem o okreś - lonej długości, z planszą z trzema odcinkami o różnych długościach. Badani mieli stwierdzić, który z trzech odcinków odpowiada dłu - gości odcinka na pierwszej plan - szy, przy czym długości tak były do brane, że trudno się było po - mylić. Każdy zaś z badanych był w podstawionej mu celowo grupie osób, które wskazywały wcześ - niej na błędną odpowiedź. I mimo oczywistości prawidłowej odpo - wiedzi, okazało się, że aż 76% osób badanych podawało niepra - widłową odpowiedź, sugerując się konformistycznie błędnymi suge - stiami grupy. Gdy zaś badani wy - powiadali się bez sugestii grupy, praktycznie nigdy się nie mylili. Ale co najciekawsze, gdy przynaj - mniej jedna osoba z grupy wypo - wiadała się prawdziwie, odsetek mylnych odpowiedzi badanych istotnie spadał. Prawo Ascha mówi więc, że konformizm społeczny ma klu - czo wy wpływ na wypowiadane publicznie oceny przez członków grupy. I prawo Ascha jest wyko - rzy stane w medialnej manipulacji polską opinią publiczną i to skutecznie od ponad 20 lat. W medialnym zastosowaniu prawa Ascha to polski system me - dialny jest grupą podającą pu - blicznie nieprawdziwe odpowie - dzi dla badanych, czyli polskie - go społeczeństwa. Nie używam przy tym słowa kłamstwo lecz nieprawda, gdyż twarde kłams - twa we współczesnej manipulacji medialnej są rzadkością, a domi - nują przemilczenia, wykluczenia, półprawdy, miękkie kłamstwa i prze kłamania czy szumy, a wręcz hałasy informacyjne celowo od - wra cające uwagę od prawdy. Poza tym mogę podejrzewać, że tylko część światka medial - nego ma pełną świadomość w czym uczestniczy, a dla więk szo - ści jest to już ich własna i oczy - wista norma poprawności. Nie - prawda jest strukturalną, a nie ko - niunkturalną cechą systemu me - dialnego III Rzeczpospolitej. Jak to kiedyś już napisałem, w III Rzeczpospolitej Czwarta Władza jest Piątą Kolumną demokracji, a jak już dzisiaj myślę również pol - skiej suwerenności, a być może i polskiej przyszłości. Bezpośrednim tego powodem jest fakt, iż polski system medial - ny jest samodzielnym elementem systemu politycznego. O rdzeniu tego systemu medialnego stano - wią koncerny prywatnych me - diów masowych, odgrywające sa - mo dzielną rolę polityczną, na czele z multimedialnymi koncer - nami Agory, ITI i grupy Pol - sat. Państwowy koncern telewi - zji i radia odgrywa rolę tylko po - cho dną, ze względu na swoją bez - pośrednią zależność od układu sił na scenie politycznej. O sile politycznego oddziały - wa nia tych koncernów decyduje przede wszystkim masowość odbioru. Ale treść przekazu do - star czają te gazety i czasopisma na czele z Gazetą Wyborczą, z których obrazy życia społecz - nego, ich interpretacja i ocena są poprzez media elektroniczne roz - powszechniane. To nie sama po - czy tność i wielkość sprzedaży gazet i czasopism decyduje o ich opiniotwórczości, lecz późniejszy przekaz masowy. I tak katolicki Gość Niedzielny, choć jest jed - nym z najbardziej poczytnych tygo dników w Polsce, nie ma tak dużej siły oddziaływania jak choć by Polityka czy Wprost, gdyż nie ma do niego odniesień w masowych mediach koncernów rdzenia, a jego dziennikarze nie występują tam jako komentatorzy wydarzeń. Można wręcz powiedzieć, iż klu czowe prywatne koncerny me - dialne wraz z politycznie i par tyj - nie umocowaną publiczną tele wi - zją i radiem, stanowią integral ną część systemu politycznego ze względu na współtworzenie sceny politycznej. Innymi słowy bez tych koncernów polska scena polity czna wyglądałaby zasadni - czo inaczej. Ta zdolność do zna - czącego kształtowania systemu politycznego, to stałe współde cy - do wanie o władzy w państwie, a w konsekwencji panowaniu spo - łecznym w kraju. A przyczyną z kolei tej sytuacji jest partyjna ordynacja wyborcza oparta na wielkich i wieloman - datowych okręgach wyborczych, gdzie głosuje się na listy partyjne, a nie na osoby jak w ordynacjach większościowych typu brytyjs - kiego czy kanadyjskiego. Media masowe bowiem dzięki polskiej ordynacji wyborczej mają kluczo - wy wpływ na wyniki wyborów do Sejmu oraz odgrywają decydują - cą rolę w ocenie i kontrolowaniu działalności posłów, czego pozba - wie ni są bezpośrednio sami wy - borcy. Głosowanie na listy partyj ne, a więc partie, powoduje bo wiem, iż to publiczne wizerunki partii tworzone w skali kraju przez system medialny, rozstrzy gają o wy nikach wyborów. W ich two - rzeniu i masowym rozpow sze - chnianiu kluczową rolę odgry - wają właśnie wizerunki medialne partii i ich liderów. W istocie medialne wizerunki partii polit y - cz nych w Polsce są podstawą decyzji wyborców w wyborach do Sejmu. Równocześnie wielki dystans społeczny i przestrzenny jaki wytwarza polska ordynacja między posłem a wyborcą powo - duje, iż tylko media masowe mo - gą kontrolować i za pośrednic - twem wyborców pociągać do politycznej odpowiedzialności samych posłów czy partyjnych polityków, znacząco wpływając na ich los polityczny. I utrzymanie wyłonionego w trak cie procesu transformacji ustro jowej panującego układu sił społecznych i politycznych, z czar nym jądrem ex-komunisty cz - nej oligarchii polityczno-finan - sowej w roli społecznej czarnej dziury, wymaga stałej manipu - lacji opinią publiczną zgodnie z prawem Ascha. Nieprawda w ma - so wych przekazach medial nych jest tego warunkiem, a prawda ukła dowi panującemu zagraża. Dlatego nieprawda musi odgry - wać kluczową rolę w medialnej komunikacji społecznej III Rzecz - pospolitej. Bez nieustannego wskazywania w nich polskiemu społeczeństwu na nieprawdziwe rozwiązania jego dylematów i uniemożli wia - niu docierania do prawdy co do swe go losu, panujący układ sił spo łecznych i politycznych uległ - by szybko erozji. Dlatego usuwa się i marginalizuje wszystkich tych dziennikarzy i te programy, które co najmniej ułatwiają do - cieranie do prawdy przeciętnemu Polakowi. I dlatego nowy szef Kra jowej Rady Radiofonii i Tele - wizji Jan Dworak publicznie już groził radiu Maryja nieprzedłu - żeniem koncesji nadawczej, a rząd D. Tuska straszy Rzeczpos - politą rozwiązaniem spółki wy - dawniczej z udziałem Skarbu Pań stwa. Każdy bowiem wyra - zisty głos wskazujący prawdziwy wybór obniża znacząco wynik 76% błędnych ocen zgodnie z prawem Ascha. Bo przecież nie o punkty widzenia, stronni - czość czy partyjność tu cho - dzi. Chodzi o prawdę, a właściwie nieprawdę. VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 Wysy ka paczek i pieniídzy Dixie VISTULA TRAVEL Dundas St. E. Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga

4 Strona /02/ 2011 N o 03 (1017) XVIII Forum Mediów PolonijnychKalisz Zofia Lachowicz W 1990 r. zatwierdzono herb Kalisza ściśle nawiązujący do swojego czternastowiecznego pierwowzoru. Dwa lata później utworzono diecezję kaliską. Jed - nym z najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta była wizyta podczas V pielgrzymki do ojczy - zny Papieża Jana Pawła II w 1997 r. Po nowym po dziale admi - nistracyjnym (1999 r.) znalazło się w województwie wiel ko pol - skim. Zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości i zna - czenia na terenie Wielkopolski, a dla płd-wschodniej Wielko pol ski malowniczo położony Kalisz w dolinie rzeki Prosny jest centrum gospodarczym, kultural nym i edu kacyjnym. Słynie z produkcji wyrobów włókienni czych, odzie - żowych, spożyw czych, instru - men tów muzycznych (fortepia - nów), z produkcji lalek, a także z prze mysłu drzewnego i poligra - ficz nego. We współcze s nej gos - po darce miasta dominuje prze - mysł lotniczy, Pratt & Whit ney Kalisz Ltd. oddział świa towego lidera produkcji silników lotni - czych, elektromaszynowy, sprzęt AGD, spożywczy (Winia ry, Nest le), samochodowy i inne. Liczy ok. 110 tysięcy miesz - kań ców, ma powierzchnię 69,8 Kalisz Teatr km2 i określany jest Wenecją północy z racji wielości mostów - aż 44. Wśród wielu zabytków na szczególną uwagę oprócz rekonstrukcji wczesno-średnio - wiecz nego grodu Piastów w dziel nicy Zawodzie zasługują: mur obronny z czasów Kazimie - Kalisz, kościół oo. Jezuitów rza Wielkiego (1360r.), Układ przestrzenny Głównego Rynku z połowy XII w., Kościół i klasztor oo. Franciszkanów (1257r.), Ko - legium Jezuickie (1583 r.), Ba - zylika Wniebowzięcia NMP (1370 r., powstała z fundacji arcy biskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego, Ołtarz gotycki Baszta więzienna Dorotka (1500 r.), Sanktuarium Św. Józefa (po wyzwoleniu polskich księży z Dachau, Św. Józef został obrany ich patronem. W podziemiu Ba - zyliki znajduje się Kaplica Księ ży Dachauczyków) i cudowny obraz Świętej Ro dzi - ny z I po łowy XVII w. Inne zabytki Kali sza to: budynek z XII w., w któ rym mieściło się gimnazjum ży dow skie, funda - men ty zamku ka lis kiego pozo stałość po poża rze w 1792 r., dawny zepół ber nardyń ski z 1607 r., fragment mu rów ob - ronnych z basztą wię zienną Dorotka gdzie organi zo wana jest wystawa tra dycji bractwa kurkowego, budy nek w którym mieszkała au torka Roty - Maria Kono pni cka i Pom nik Książki upamiętniający zniszczenie przez hitle ro w ców biblio tek ka lis kich (księgi i archiwalia). Jak poinformował na konferencji pra sowej prezy dent J. Pęcherz, w Ka liszu istnieje ok. 11,400 przed się - biorstw. Na trzech uczel niach stu diuje 10 tys. przy szłych lide rów i pro fe sjo - nalistów. Jest 28 szkół wy po sażo nych w nowe sale spor - towe. Nie stety, fun - dusze unij ne nie są dostęp ne na budo wę wielo pas mowych dróg w Kaliszu, jednak że przy znane są do datki na od two rzenie trasy bursztynowej Adria tyk-bałtyk, t.zw. szla ku bur szty no wego, który poko ny - wa li kupcy udają cy się z południa nad Bałtyk po złoto pół nocy - bursztyn. Zgodnie z Wielo letnim Pla nem Inwe stycyjnym Kalisza zo bo wią - zania finan sowe z tytułu reali - zacji budowy Trasy Bur szty - nowej ma ją być roz ło żone na kolejne lata po 3 mln zł rocz nie. Gospodar ne zarzą dza nie mia - stem wymaga dobrego planowa nia i efektyw ności w pozyskiwa niu środków. W przedłożonym WPI Kalisza ( ) przyję to następu - jące źródła finansowa nia wydat - ków majątkowych: -dochody własne budżetu mia - sta, -środki z Unii Europejskiej tj. Fundusz Spójności i Fundusze Strukturalne, -dotacje z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z Urzędu Marszał - kow skiego (Totalizator Spor - towy), -dotacja z Ministerstwa Sportu, -pożyczki preferencyjne z Na - ro dowego i Wojewódzkiego Fun - duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, -kredyty komercyjne. Miasto ma ogromne potrzeby finansowe, bowiem w tym naj - star szym mieście leżącym na tere nie Polski znajdują się dzie - siątki mostów (44), których przę - sła są już zakwalifikowane do remontu, cztery kanały uwalnia - jące napór rzeki Prosny wymaga - jące ciągłej konserwacji podobnie jak elewacje budynków w tym wiele zabytków archtektury. Jest to tylko kilka spośród wielu po - trzeb miasta, poinformował pre - zydent J. Pęcherz i. potwier dził sło wa starosty Nosala, że jest to region zrównoważonego ro zwo ju. Najwięksi inwestorzy w Kaliszu to: Spółka Pratt & Whitney Ka - lisz, Carrefour, Leroy & Mer lin. Główne miejskie inwe stycje to: budowa sieci kanali zacyjnej, mieszkań komunalnych, obiekt ów publicznych (moderni zacja oraz termo-modernizacja szkół) i budowa obwodnicy miej skiej (trasa bursztynowa) oraz park wod ny na którego wykona nie ogłoszony jest przetarg (60 mln zł). Prezydent zaprosił do inwe - sto wania w Kaliszu, położył na - cisk na dobrą lokalizację i sprzy - ja jący klimat dla inwesto rów. Zapewnił, że Kalisz stara się kon - ty nuować swą tradycję miasta wielokulturowego. Idea współpra cy międzynaro - dowej jest realizo wa na przez Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej przy Urzędzie Miejskim, tel. (062) , Podzieleni na grupy wyruszy - liśmy autokarami zwiedzać wa - żniejsze obiekty miasta. Trasa Gospodarny Kalisz obejmowała prezentację osiedla Dobrzec, Gim nazjum nr 9, terenu inwesty - cyj nego przy trasie 25, kolejnych etapów inwestycji Trasy Burszty - no wej, znaczących przedsię - biorstw (Pratt & Whitney, Kalisz, Wytwórnia Sprzętu Ko mu nika - cyjnego PZL Kalisz, Aero tech Kalisz) i Giełdy Ka liskiej. Jecha - liśmy ulicami: Złotą (dawniej Żydowską), Majkowską obok FPK Kaliszanka Stańczu kow s - kiego, Podmiejską - boisko Or - lik. Oprócz tego imponują ce go obiektu sportowego przy ul. Pod - miejskiej, w Kaliszu istnieją jesz - cze dwa boiska podobnego stan - dar du. Kolejny przystanek to Gim nazjum nr 9 gdzie znajduje się Kalisz Arena - najnowocze - śniejsza w Wielkopolsce hala wi - dowskowo-sportowa o wymia rach 57,2 x 33,7 m. i widownią mie - szczącą osób na trybu nach, z basenem i lodowis kiem/ rolko - wis kiem. Następnie zapre zen to - wano tereny pod inwe stycje mie - szkaniowe, handlowe, gospo dar - cze budownictwo miesz ka niowe jedno i wielorodzinne na le żące do Towarzystwa Bu dow nict wa Spo - łecz nego działają cego od wrześ - nia 1997 r. jako spółka pra wa han d lowego, której właś ci cielem jest Miasto Kalisz. Przez okna autokaru ogląda - liśmy tereny inwestycyjne wzdłuż trasy nr 25. Jest to dobrze ogro - dzony, niezabudowany pas zie - leni. Stoją tam wielkie tablice reklamujące imprezy organizo - wane z okazji obchodów 1850 lecia istnienia Kalisza. Trasa 25 to jednopasmowa dwukierunkowa jezdnia z nowo położonym asfal - tem, którą udaliśmy się do Trasy Bursztynowej. Dwie nowocze sne w formie rzeźby Roberta Sobo ciń - skiego ozdobią ronda Ptoleme - usza i Celtyckie w Kaliszu. Tema tycznie, rzeźby nawiązują do najstarszych dziejów miasta. Kontynuowaliśmy jazdę autoka - rem do ulicy Częstochowskiej, gdzie znajdują się główne przed - siębiorstwa Kalisza, m.in Spółka Pratt & Whitney Kalisz należąca do największego inwestora zagra - ni cznego w Kaliszu - Pratt & Whit ney Canada. Zwiedzanie Ka - l isza zakończyliśmy wysłucha - niem informacji na temat Giełdy Kaliskiej. Na ofertę inwestycyjną miasta składają się różnej wielkości działki pod uprzemysłowienie, najmniejsza ma 0.5 ha. Leżą one w strefach: Dobrzec-Zachód i Rypinek. W dzielnicy Rypinek znaj duje się 11 działek o po - wierzchni ogółem 49.5 ha, poło - żonych pomiędzy ul. Krzywą, ul. Czestochowską i ul. Budowla - nych. Strefa gospodarcza Do - brzec-zachód zajmuje powierz - chnię około 119 ha., w tym pod zabudowę 87,34 ha. Jest to 6 dzia - łek niezabudowanych przyle g łych do nowego odcinka drogi krajo - wej Nr 25, gdzie zgodnie z miejs - cowym planem zagospo darowa nia przestrzennego: usługi, produkcja, składy i magazyny mają zająć 60, 13 ha; duże obiek ty han dlowe o pow m² - 25, 40 ha oraz usługi 1.81 ha. Inne nieruchomości należące do oferty inwestycyjnej miasta to tere ny niezabudowane przy uli - cach: 1) Stanczukowskiego (przy lega do zabudowy mieszkalnej i usłu - gowo - handlowej, pełny do stęp do sieci komunalnych), 2) Armii Krajowej u zbiegu ul. Armii Krajowej i ul.marii Skło - dowskiej-curie (0, 4498 ha, teren zabudowy mieszkaniowej z peł - nym dostępem do sieci komunal - nych oraz do drogi publicznej), 3) Ks. Wacława Blizińskiego w dzielnicy mieszkaniowej Do brzec (0,3864 ha, teren zabudowy mie - sz kaniowej, pełny dostep do sieci komunalnych, w pobliżu szkoły, z łatwym dostępem ko muni ka cyj - nym, w największej dziel ni cy mieszkaniowej miasta.) 4) Braci Niemojowskich, w dzielnicy Tyniec (8, 61 ha, pełny dostep do wszystkich sieci komu - nalnych, nieruchomość z pozosta - łościami zabudowy dawnej ce giel - ni i wyrobiska gliny. Blisko drogi krajowej Nr 12 i obwodnicy miejskiej. Przeznaczona do zby cia w formie przetargu Budow nictwa, Urbanistyki i Architek tury. Prze - zna czenie terenu: obiek ty sporto - wo-gastronomiczno-handlowe). 5) Złotej i 90 w dziel - nicy Piskorzewie, na obrzeżu centrum miasta (1, 3295 ha, lo - kalizacja dla zakładu produk cyj - nego lub usłu gowego, na terenie 2 budynki jednokondy gnacyjne zbudowane w 1970 r.) Więcej informacji udzie li Urząd Miej ski w Kaliszu Główny Rynek 20, Kalisz, tel. 62/ , fax 62/

5 N o 03 (1017) 1-15/02/2011 Strona 5 ontario.ca/kidscredit TTY: O czym tu dumać na torontońskim bruku? Barbara Sharratt Oczywiście nie ma rytmu, za du żo sylab. Na paryskim bruku brzmi dużo lepiej, ale rzeczywis - tość ta sama. Uszy pełne stuku to klasyczny obraz Toronto, gdzie bez przerwy burzą, budują, kopią i wiercą. Na wiosnę pewnie nie można będzie otworzyć okien, bo krok od nas, przy Bloor i Indian Road, na miejscu dawnej redakcji Związkowca powstanie nowy, elegancki i pewnie bezcenny dra - pacz chmur w ramach upiększa - nia Bloor u. Omawiano ten problem upięk - sza nia na zebraniu konsultacyj - nym z mieszkańcami dzielnicy. Dzielnica naturalnie nie życzyła sobie kolejnej wieży, bo już ma - my kilka takich paskudnych bu - dynków, ale przemili konsultanci, zorganizowani na te okazjem przez pomysłodawców budynku (czytaj developers ) przekony - wali nas długo, że ten odcinek Bloor u jest ewidentnie brzydki i należy do upiększyć. Nikogo nie przekonali, ale konsultacja się odbyła, a o to tylko chodziło - kon sultacja jest podstawą demo - kracji. W podobny sposób konsul to - wan o mieszakńców Toornto w spra wie ulepszenia czyli kolej - nej przebudowy Royal Ontario Museum i Art Gallery of Ontario - dwóch budynków historycznych już po przebudowie za ciężkie miliony dolarów. Ale tu akurat na firmamencie pojawiły się dwa glo balnej wielkości ega, dwóch światowej rzekomo sławy archi - tek tów, którzy musieli odcisnąć pięt no swego geniuszu na Toron - to. I odcisnęli. Za kolejne milio - ny. Rezultat, powiedziałabym jest conajmniej wątpliwy, budynki zohydzili, ale za to jesteśmy po - stępowi, bo postęp to nowoczes - ność (jakaby ona nie byłą brzydka i bezsensowna). Budynek przeszło stuletni przy ulicy Yonge spłonął ostatnio w ta - jem niczych okolicznościach, któ - re naświetli nam może komisja ba da jąca przyczyny pożaru. Za rok, dwa stanie tam na pewno kolejna wieża, niedosiężna, ale podobna do innych jak dwie krop - le wody. A ktoś zarobi na niej mi - liardy. I dlatego stary hotel musiał spłonąc, żeby był postep. Nie rozumiem dlaczego postep uważany jest zawsze jako coś po - zy tywnego. Rozumiem, luddy - stow, którzy niszczyli pierwsze ma szyny w czasie rewolucji prze - mysłowej w Anglii. Oni wiedzie - li, że te maszyny nie poprawia im zycia, lecz ich zniszczą. I tak na - prawdę było. Każdy produkt, czy to szampon do mycia włosów, czy woda do picia w plastyko - wych butelkach jest opatrzona na - lep ką nowy, ulepszony. Jeśli myję tym szamponem gło - wę od lat i jestem z niego za do - wolona to po co mi nowy, ulep - szo ny? Jak ulepszony? Czym ule pszony? Z wodą jeszcze gorzej - co do niej dodać? Witaminy, cukier czy kofeinę? Bałabym się to pić, a ludzie widać piją, bo w Ameryce pasą ich słodzonym świń stwem od lat: Coca Cola to jest to. Właśnie to. Nawet telewizja musi być no - wa, ulepszona, choć jest zupełnie odwrotnie, bo wiekszości progra - mów nie da się oglądac a dziennik trwa dwie godziny, przrywany ciągle powtarzajacymi sie głupimi reklamami. reklamuja się lekarze, którym nasze zdrowie leży na ser - cu i buchalterzy radzący nam, jak inwestować i planować emeryturę. Reklamują sie sportowcy i celebryty telewizyjne - Ci już zu pełnie nie wiem dlaczego, bo widzimy ich w okienku bez przerwy. To samo zresztą robią nie które celebryty radiowe, fun - dując sobie piosenki nagrywające ich nazwiska. Wiadomo, że rekla - ma jest dźwignia handlu, ale tu nie chodzi przeciez o sprzedaż pro duktu, tylko o autoreklamę czyli sławę człowieka. No, ale jak wiemy z doświad - cze nia, ludzie o nagranych na - zwiskach idą prosto do polityki, a o to tylko chodzi, bo jak nam po - wiedziano rząd się zawsze wy ży - wi (i to jedząc raczej dostatnio). Pensje senatorów i członków Parlamentu sa imponujace, eme - rytury też. Skandale im w karie - rze na ogół nie przeszkadzają, bo to też forma reklamy. Nowa żona jest zawsze lepsza od starej żony, co nam dowiedli panowie Trump i Sarkozy. Kochanka to jeszcze lep szy kąsek - tu już się trochę po ślizgnął pan Barlusconi, ale on jest świetnym pływakiem i zaw sze wypłynie na powierz ch - nię. Skandale to jego specjalność. W Toronto mamy nowego mera miasta, który przyhamował gwa ł - towny wzrost zarobków radnych miejskich, za co mu chwała. Ma przed soba poważne zadanie wy - ciągnięcia miasta z kryzysu w który wpędziło go kilka poprzed - ndich zarządów i krach ekonomi - czny. Życzę mu dobrze, bo to rola nie do pozazdroszczenia. Życie w Toronto płynie powoli i raczej spokojnie, nie licząc co - nocnych lub codziennych mor - derstw młodych ludzi, napadów rabunkowyc (ostatni na taksów - karza) i wypadków samochodo - wych, których mamy mnóstwo. Rząd Federalny buduje nam wielkie więzienie w Etobicoke, więc bedzie praca dla bezrobot - nych, z czego powinnismy się cie - szyć. Przedostatni kościół na ulicy Annette, sprzedany przez poboż - nych Koreańczyków, jest w trak - cie rozwoju czyli przebudowy na kondominia. Kolejny kościół do rozbiórki już ma nabożeństwa dla Koreańczyków, więc pewnie za rok bedą tam nowe kondomi- nia. Pisało się tym w prasie, ale jakoś nikt, włącznie z Tornto Historical Board, nie reaguje, mi - mo, że te niszczone budynki są za bytkowe. Ale komu na zabytkach zależy w Toronto? Grunt to rozwój (czytaj: wieżowce). Wy - bu rzyliśmy już prawie wszystko, co pozostało z XIX wieku, mamy powód do dumy? Zniszczono ciekawą ulicę Ron - ces valles, niegdyś serce Polonii, wsku tek ciągnących się w nies - kończoność przeróbek nawierz - chni. Teraz kolej na Bloor Villa - ge, gdzie już stoją domy z oknami pozabijanymi dyktą, a eleganckie skle py i delikatesy zniknęły, za - stą pione przez sklepy dolarowe i - oczywiście- nieuniknione salony piękności z manicure, pedicure, sztu cznymi paznokciami, a nie - kiedy tez z masażem. Te ostatnie ma ją gęste zasłony w oknach i ne - onowe napisy w kolorze czerwo - nym. Niektóre są otwarte przez 24 DokoÒczenie na stronie 23

6 N o 03 (1017) 1-15/02/2011 Obserwacje z USA Andrzej Targowski Tenis a polityka Strona 6 Kanada, Egipt, Polska Nadszedł styczeń i czas na Au - s tralian Open w Melbourne. W Michigan gdzie piszę ten felieton jest śnieg a w Melbourne jest go - rąco. I tak na zmianę, jak u nas go rąco to u nich zimno. Tenis uwa żany jest za sport ekskluzywny w związku z tym nie był popierany w krajach Blo - ku Sowieckiego. Grać można by - ło, ale wówczas nie był to sport olim pijski przez to nie mógł przy - nosić medali. Więc go nie zauwa - żano. Zatem poziom gry zawodników w Europie Wschodniej nie mógł konkurować z poziomem gry za - wodników z Zachodu. Były wy - jąt ki, np. Władek Skonecki w swym szczycie formy był uważa - ny za 4-tą rakietę Europy, podo b - nie Andreas Gulyas, czy Jaroslaw Drobny. Polak i Czech uciekli w czasach stalinowskich na Zachód i tam często wygrywali. Drobny nawet wygrał najważniejszy tur - niej w Wimblendonie w 1954, ale jako. Egip - cjanin. W 1975 r. uciek ła także z Czech 16- letnia Mar ti - na Navra - tilova, która w la tach tych była naj lep szą te - nisistką świa - ta. Ale to by - ły szczególne sytu acje. No i Woj ciech Fibak, który grał na równi z najlepszymi w latach tych. W obec nym turnieju Australian Open bierze udział około 350- za - wod ników (w sin gla i debla gra - jących mężczyzn i kobiet oraz ju - niorów), z czego 65 pochodzi z Eu ropy Wschodniej. Niebywale mocna obsada z naszej strefy. Zwłaszcza wśród kobiet, gdzie do minują Rosjanki, Czeszki, Ukrainki, Białorusinka i Polki. Warto zauważyć, że w pierwszej 20 najlepszych tenisistek jest aż 6 Rosjanek, w sumie 10 z Europy Wschodniej. Co ciekawe na pierwszym miej scu jest Polka Caroline Wozniacki z Danii. Ale każdy z komentatorów mówi, że wpraw - dzie urodziła się w Danii, ale ro - dzi ce to Polacy, z którymi poro - zumiewa się po polsku. Nawia - sem mówiąc świetnie mówi po angielsku, gdy po zwycięstwie spi ker przeprowadza z nią wy - wiad. Ciekaw jestem jak mówi po duńsku? Ma urodę klasyczną, skandynawsko-polską, jasna blondynka o ładnych dziewczęcych rysach. Ma przecież dopiero 19 lat. Pewien duński spec od marke - tingu powiedział, że gdyby Woz - Caroline Wozniacki niacki nazywała się Nielsen za - rabiałaby o kilka milionów wię - cej. A jednak Zachód oswaja się z nami wolno. Zwłaszcza, gdy do - stają od naszych graczy baty. W turnieju dobrze wypadł naj - lepszy polski tenisista Łukasz Ku - bot, singla wygrał z bardzo do - brym amerykańskim graczem, po świetnej grze. W debla z Austria - kiem jest już w ćwierć finale. No, ale trzeba wspomnieć na koniec o najlepszej tenisistce z Polski, Agniesz ce Radwańskiej, która wygrała już trzy mecze i będzie walczyć o ćwierć finał. Nawia - sem mówiąc po operacji nogi i przerwie. Polscy tenisiści grają co raz lepiej, ale czy będą grać le - piej? Wydaje mi się, że brakuje im pew ności siebie i bardziej agre - syw nej gry. Widać to wyraźnie po równując grę Radwańskiej z Wozniacki. Polska Dunka gra bardziej wyraziście i zdecydo wa - nie. Radwańska raczej zbiera błędy przeciwniczek, mało ryzy - kuje i często gra zbyt łatwe piłki przeciwniczkom. Ciuła punkty. A to za mało. Ale w sumie postęp Wscho - dnich Europejczyków w tenisie jest olbrzymi. Jeśli dodać, że Ser - bowie wygrali drużynowe mis - trzo stwo świata (Puchar Davisa) w 2010 r.! A pomyśleć, że za ko - muny, sowiecki mistrz Alek san - der Metrewelli (wicemistrz Wim - blendonu 1973) gdy jechał na tur - nieje do Australii, to kierownik wy prawy zbierał nagrody pie - niężne i wypłacał mu diety na je - dzenie 25 dol./dzień. Na szczęś cie dla zawodników i kibiców tego nie stosuje się w obecnych cza - sach. Nic dziwnego wyniki przy - szły jakby same! Janusz Niemczyk Do budynku parlamentu Onta - rio może wejść za darmo każdy chętny w dni wolne od obrad (w dniach obrad są ograniczenia). Sala obrad sejmu Ontario jest ozdobiona rzeźbą sowy i rzeźbą jastrzębia. Sowa góruje nad miej - s cami zarezerwowanymi dla partii rządzącej, natomiast jastrząb jest ponad miejscami zarezerwowa - nymi dla partii opozycyjnej. Sowa symbolizuje mądrość i rozwagę. Partia rządząca ma rządzić mą - drze i rozważnie. Jastrząb symbo - li zuje drapieżność. Jastrząb ma przy glądać się partii rządzącej i uważać na to co robi. Ma być dra pieżny wówczas kiedy widzi że rządy partii rządzącej idą w złym kierunku, kiedy partia jest przy władzy, kiedy jest przy wła - dzy tylko dla leniwego pełnie nia władzy, kiedy partia będąca przy władzy jest skorumpowana Sercem pomysłu na system rzą - dzenia krajem są właśnie te dwie figury ptaków. Kiedy Oliver Crom well i jego koledzy buntow - nicy którzy sprzeciwili się władzy absolutnej króla Karola I-szego, to nie myśleli zapewne o kapita - liźmie, opiece społecznej. Oni myśleli w pierwszym rzędzie o tym jak sprzeciwić się despotyz - mowi króla, nieprzemyślanym i nieodpowiedzialnym decyzjom jego i jego urzędników. Wszystko inne, wszystkie obudowy demo - kracji, jak szkolnictwo państwo - we, oświata, niezależne ciała pań - stwowe które patrzą na ręce me - diom, w tym i mediom państwo - wym, loterie państwowe, TTC, wszy stko to powstawało, póź - niej Tych różnych ciał nieza - leż nych kontrolujących inne instytucje państwowe powstało tyle, że człowiek który czyta ak - tu alne opisy ich zadań po prostu się gubi, gubi się w definiowaniu sobie samemu tego czym jest de - mokracja. Brytyjczycy byli praktyczni i kon sekwentni. Szybko rozpoznali że źródłem słabości kraju nie ko - niecznie może być słabość des po - tycznego króla i jego biuro kra - tów. Szybko rozpoznali że na sła - bość kraju wpływa słabość ludz - kich charakterów. Wiedzieli że za założeniem, że sukcesem przyję - te go systemu zarządzania krajem, czyli że za systemem zmieniają - cych się przy władzy partii muszą pójść inne dodatkowe rozwiąza - nia. Wprowadzili więc system wy - borczych okręgów jednomanda - towych. W przypadku przyłapa - nia posła na korupcji niech lud wyda na niego wyrok. Lud, wy - bor cy a nie partia, lub ko ledzy partyjni, która może z po wrotem wprowadzić danego ko legę z parlamentu za pomocą no minacji na liście wyborczej. Drugim kamieniem węgielnym brytyjskiej i kanadyjskiej demo - kracji było oddzielenie admini - stra cji państwowej od polityków. Po wygranych wyborach, nowa partia obsadza stanowiska mini - strów swoimi przedstawicielami. Wiceministrowie którzy pocho - dzą z administracji nie są wy mie - niani. Do zarządu minister stwa (np. w prowincji Ontario) nowy minister wprowadza w większo - ści przypadkowo 2-3 osoby. Te oso by to najczęściej jego bezpo - średni doradcy, członkowie partii. W ten sposób Brytyjczycy za - bezpieczyli się przed nepo tyz - mem, rządami kolesiów, bizantyj - s kością, demoralizacją admini - stra cji, dobrym (starannym pod ką tem prawnym) przygotowa - niem ustaw i rozwiązań praw - nych. W konsekwencji mieszkań - cy małego kraju, jakim była Wiel ka Brytania żyli w porówna - niu z innymi krajami w dużym do brobycie, ich mały kraj stał się im perium i wpły wał na losy wielu krajów na kuli ziemskiej. Ostatnie wydarzenia i bunt w kra jach Afryki Północnej były szeroko komentowane przez me - dia wielonakładowe, Szcze gólnie dużo czasu media poświę ciły Egip towi, Stało się tak ze wzglę - du na liczbę ludności Egip tu, na to również że Kanał Sueski przez któ ry przepływa duża część do - staw ropy naftowej do Europy jest położony wewnątrz Egiptu. Zablokowanie kanału może spo - wodować wzrost cen ropy nafto - wej, czy wręcz światowy kryzys gospodarczy podobny do poprzed nich wywołanych zwyżką cen ropy naftowej. W komentarzach na temat Egip tu przewijały się następujące tematy: Bunt przeciw aktualnemu prezydentowi Egiptu Hosni Mubarakowi spowodowany był: 1 ko rup cją w administracji; 2. dużym bezro bo ciem; 3. tym iż Muba rak już prawie 30 lat sprawuje władzę prezyden - ta Egiptu; 4. tym że Muba rak jest czło - wiekiem starszym; 5. brakiem nadziei na poprawę warunków bytu szczególnie wśród młodszej części mieszkań ców Egiptu: większość miesz kań ców Egiptu to ludzie w wieku 20 lat; 6. wzra stającymi cenami żyw - ności; 7. miały miejsce kontrmanife - stacje w których brali udział zwolennicy prezydenta Mubara - ka; 8. kontrmanifestanci walczyli na kamienie z przeciwnikami prezydenta Mubaraka; 9. grupy kontrmanifestantów, Budynek Parlamentu w Toronto zwolenników prezydenta Muba - raka tworzą pracownicy admini - stracji. Takie zamknięte koło niemocy w której duże bezrobocie wystę - pu je w towarzystwie innych plag społecznych takich jak: korupcja, nepotyzm, rządy kolesi. Względ - nie wysokie ceny żywności cha - rak teryzuje większość jeśli nie wszystkie kraje w których nie ma demo kracji lub w których demokra cje zmodyfikowano w taki sposób, że partie po wygranych wyborach mają prawo zwalniać nie pasujących im pracowników administracji. Modyfikacje demo - kracji polegają na tym, że partie w tych krajach nie mają zbyt du - żego prawa do ingerencji w to by ich członkowie, osoby które już raz nie zostały wybrane, mogły po now nie kandydować w wybo - rach. System pozornej demokracji wzajemnie się wzmacnia. Tam gdzie jest duże bezrobocie i tam gdzie siłą rzeczy państwo jest naj - większym pracodawcą pracow - nicy administracji państwowej stają się największymi obrońcami zastanego porządku politycznego. W Egipcie obrońcy zastanego porządku obrzucali przeciwników kontynuowania prezydentury przez Mubaraka kamieniami. Wiedzą lub założyli oni, że w chwil i prze ję cia władzy przez opozycję, jakieś nowe ugrupo - wanie, wielu z nich może stracić pracę, lub na pewno pracę straci, ponadto będą mieli małą szansę na znalezienie nowej pracy ze względu na panu ją ce już wysokie bezrobocie. Ko lo niemocy się zamyka. Wszystkie te powyżej wymie - nione przeze mnie cechy buntu w Egipcie przypomniały mi moje rozmowy w czasie moich wizyt w Polsce. Uderzyło mnie wówczas to że moi rozmówcy pracownicy administracji szczególną niechę - cią darzyli braci Kaczyńskich i sam PIS. W czasie moich rozmów z pra - cownikami sektora prywatnego rozkład osób niechętnych PiS owi był dużo mniejszy. Przy czym cie kawe były przytaczane argu - men ty na rzecz braci Kaczyń - skich. Wiele razy mówiono mi, że DokoÒczenie na stronie 20

7 N o 03 (1017) 1-15/02/2011 Między dwiema wojnami nad Zatoką Perską (2) DokoÒczenie ze strony 1 produkcji broni masowego raże - nia, 17 t pożywki dla organiz - mów, które mogą stanowić broń biologiczną, składowanych klu - czo wych elementach rakiet i czynnikach miotających. 16 grudnia 1998 r., po kolej - nym zaostrzeniu sytuacji polity - cznej związanej z irackim progra - mem budowy broni masowego ra - żenia, inspektorzy zostali wyco - fani z Iraku. 17 grudnia 1999 r. Rada Bez - pie czeństwa ONZ uchwaliła re zo - lucję nr 1284 powołującą nową broni masowego rażenia, z dru - giej zaś Irak czynił wszystko, by opóźnić ten proces, uciekając się nawet do dezinformacji w tych sprawach, by odwlec moment ewentualnej wojny. W latach inspek to - rzy misji rozbrojeniowej UNS - COM zniszczyli: 62 rakiety SCUD, 10 ruchomych wyrzutni rakiet, 28 wyrzutni stacjonarnych, 30 głowic przeznaczonych do ła - dunków chemicznych i biologicz - nych, działo Baby Babylon ka - libru 350 mm, sztuk amu - nicji chemicznej (zawierających iperyt, tabun, sarin i VX), t aktywnych substancji składni - ków broni chemicznej, ponad 3000 t półproduktów, kilkaset sztuk narzędzi, wyposażenia i instrumentów niezbędnych do produkcji broni chemicznej. Inspektorzy stwierdzili rów - nież, że Irak wyprodukował: l toksyny botulinowej (jadu kiełbasianego), 8400 l zarazków wąglika, 2000 l alfatoksyny i bakterii wytwarzających botulinę; środki te zostały zniszczone. Ponadto ustalili, iż kompleks przemysłowy w Al-Hakam był fabryką broni biologicznej; zna - leziono tam wyposażenie i ma te - riały niezbędne do produkcji broni biologicznej. Inspektorom nie udało się zweryfikować doniesień o: 4000 t substancji - półproduktów do ORP Piast Komisję ONZ do spraw Mo - ni toringu, Weryfikacji i Inspek - cji (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Com - mission - UNMOVIC) w miejs ce dotychczasowego UNS COM. Na jej czele stanął Szwed Hans Blix. Rada Bezpieczeństwa domagała się natychmiastowego i bezwa - run kowego dostępu inspek torów do obiektów w Iraku. Powrócili doń pod koniec listo - pada 2002 r. na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1441 z 8 listopada 2002 r. w ra - mach prac Komisji ONZ ds. Mo - nitoringu, Weryfikacji i Ins pekcji. Zgodnie z rezolucją wła dze ira - ckie musiały zapewnić ins pek - torom natychmiastowy, nie ogra - niczony i bezwarunkowy dostęp do wszystkich obiektów, w tym także kompleksów pałaco wych Saddama Husajna. Była to tzw. re zolucja ostatniej szansy dla Saddama Husajna. Najważniejszy w rezolucji był 4 stwierdzający, iż fałszywa lub niepełna dekla - racja rozbrojeniowa ze strony Iraku będzie uważana za narusze - nie warunków rezolucji, co ozna - czało, że wobec Iraku można bę - dzie rozpocząć operacje militarne. 18 listopada 2002 r. do Iraku przybył szef inspekto rów UN - MOVIC Hans Blix, pod koniec mie sią ca zaś - po czte ro le t niej przer wie - ins - pekto rzy rozbro je - nio wi wzno wili pracę. 7 grudnia władze irac kie prze kazały Radzie Bez pieczeństwa ONZ li czą cy stron ra port dotyczący sta nu bro ni maso we go raże nia. 19 grud - nia 2002 r. za - Pe ne badanie oczu EWA G ADECKA 3115 Dundas St., West Mississauga, (Starsky 2) Tel.: Przekonaj się dokąd mogą zaprowadzić Twoje dziecko zainteresowania grami wideo. ontario.ca/myfuture Opłacone przez Rząd Ontario równo Ra da Bez pie czeń stwa ONZ, jak i szef in spek torów UN - MO VIC Hans Blix od rzu cili iracki raport o stanie broni masowego rażenia. Komisji nie dano działać zbyt długo w wyni - ku nacisków na siłowe rozwią - zanie kwestii Iraku. Jej przewo - dniczący Szwed Hans Blix był zmuszony wobec groźby wybu - chu wojny opuścić Irak wraz z komisją 18 marca 2003 roku. UNSCOM, UNMOVIC i Mię - dzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazywały dane z kontroli bezpośrednio do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Raporty miały charakter techniczno-rze - czowy. Politycznej oceny znacze - nia tych sprawozdań dokonywała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Przywódcy iraccy starali się czy - nić wszystko, by uniknąć albo co najmniej maksymalnie odwlec wy buch wojny. Wynikało to stąd, że do lutego 2003 roku nie pod - jęli poważniejszych prac obron - nych pod względem wojs ko wym. Inspekcje do końca współ pra co - wały z władzami Iraku. Wiele spraw do marca 2003 roku zna laz ło rozwiązanie, nie - stety, nie wszy stkie, ze względu na brak cza su, udało się rozstrzy - gnąć. Zbigniew Moszumański Wykorzystaj jego pasję w przyszłej karierze zawodowej. Dzięki istnieniu szeregu metod dofinansowania, stypendiów i pożyczek, rozpoczęcie studiów uniwersyteckich może być łatwiejsze niż myślisz. Strona 7

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. tów. Niektórzy mogą zapłacić na - wet o kilka tysięcy procent wię - cej.

ISSN 0848-1946. tów. Niektórzy mogą zapłacić na - wet o kilka tysięcy procent wię - cej. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Stycznia (January) 2011 No 1 (1015) Pułapka opłat tów. Niektórzy mogą zapłacić na - Burmistrz Toronto wet o

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2011 No 23(1037) Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego przemysłu węglowego? (6) Jerzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com Nuklearny renesans Dariusz W. Kulczyński Ćwierć wieku bez atomu Przesłuchanie publiczne w sprawie Darlington B. Przed dwudziestu-pięciu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysem - teoria i praktyka

Zarządzanie kryzysem - teoria i praktyka POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Marca (March) 2011 No 5 (1019) Zarządzanie kryzysem - teoria i praktyka Borys Wrzesnewskyj contra Jason Kenney

Bardziej szczegółowo

Meandry polskiego lobbingu

Meandry polskiego lobbingu POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Kwietnia (April) 2010 No 07 (997) Klątwa Katynia Andrzej Targowski Śmierć prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Lipca (July) 2011 No 13 (1027 Wina intencjonalna Opublikowana Biała księga posłów PiS na temat tragedii w Smo

Bardziej szczegółowo

Moja Polska. Ś.P. Marek Pacholik. Emerytury - sukces czy wyzwanie? (1) Jakość - czy znamy dobrze to pojęcie? Strona 24

Moja Polska. Ś.P. Marek Pacholik. Emerytury - sukces czy wyzwanie? (1) Jakość - czy znamy dobrze to pojęcie? Strona 24 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Września (September) 2009 No 17 (983) Moja Polska Dariusz Witold Kulczyński 1 A kiedyś... byliśmy u siebie

Bardziej szczegółowo

Katastrofa Polityczna

Katastrofa Polityczna POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Marca (March) 2011 No 6 (1020) Energetyka Jądrowa na zakręcie Dariusz Witold Kulczyński W roku 2006 Rząd Ontario

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Lutego (February) 2009 No 03 (969) Handel wodą Podsumowanie 2008 roku w Polsce Dokończenie z poprzedniego wydania

Bardziej szczegółowo

Przekręty to nie nauka. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Sprawiedliwość po kanadyjsku. Medialne panowanie informacyjne. JAN CZAN Broker.

Przekręty to nie nauka. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Sprawiedliwość po kanadyjsku. Medialne panowanie informacyjne. JAN CZAN Broker. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Lipca (July) 2009 No 13 (979) Sektor morski w Polsce A.D. 2009 Henryk Bugłacki Okazja do podsumowań Corocznie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2010 No 04 (994) Niepomyślny wiatr ze wschodu Zwycięstwo Wiktora Januko - wycza w wyborach

Bardziej szczegółowo

Polacy to nie Polaczki

Polacy to nie Polaczki POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2011 No 10 (1024) Polacy to nie Polaczki Słoneczko zaświeciło Konserwatystom Izabella Bukraba-Rylska

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Continued on page 18

ISSN 0848-1946. Continued on page 18 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Listopada (November) 2010 No 21 (1011 The Conservative Party By Robert Bothwell In Canada there were politi

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. munizmu i to że Kanada, przyj - mu jąc ich jako nowych imigran - tów, miała i nadal ma obowiązek traktować ich na równo z wete -

ISSN 0848-1946. munizmu i to że Kanada, przyj - mu jąc ich jako nowych imigran - tów, miała i nadal ma obowiązek traktować ich na równo z wete - POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Czerwca (June) 2009 No 12 (978) Uczyć się na cudzych błędach Izabella Bukraba-Rylska W ferworze dostosowywania

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Maja (May) 2010 No 09 (999) UK: pomiędzy sprawiedliwością a racjonalnością wyboru Jerzy Przystawa Jest już

Bardziej szczegółowo

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka.

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Lipca (July) 2009 No 14 (980) Sektor morski w Polsce A.D. 2009 Dokończenie z poprzedniego wydania Henryk Bugłacki

Bardziej szczegółowo

Bóg, honor, ojczyzna (2)

Bóg, honor, ojczyzna (2) POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Kwietnia (April) 2010 No 08 (998) Tragedia Polskiego Państwa Wojciech Błasiak Uroczystości pogrzebowe i sam

Bardziej szczegółowo

Etyka zawodowa i jej społeczna rola

Etyka zawodowa i jej społeczna rola POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Września (September) 2009 No 18 (984) Etyka zawodowa i jej społeczna rola Grażyna MAJKA Etyka zawodowa to

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. D.W. Kulczyński, P. Eng.

ISSN 0848-1946. D.W. Kulczyński, P. Eng. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Października (October) 2010 No 19 (1009 Dlaczego emigranci głosują na Liberałów? Jolanta Cabaj Wybory 25 października

Bardziej szczegółowo

Trzecie urodziny. Polowanie na martwe dusze. The CCF and NDP. Czy upamiętniamy naszych bohaterów narodowych? www.nowykurier.com

Trzecie urodziny. Polowanie na martwe dusze. The CCF and NDP. Czy upamiętniamy naszych bohaterów narodowych? www.nowykurier.com POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Listopada (November) 2010 No 22 (1012) The CCF and NDP By Robert Bothwell Canada s social-democratic left

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2010 No 10 (1000) Wstydliwa słabość Moja Polska Wydarzenia po katastrofie w Smoleńsku ujawniły

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Września (September) 2010 No 18 (1008 Ludzie z cienia Burmistrz -Toronto - czyj? Po objęciu urzędu prezydenc

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Sierpnia (August) 2010 No 15 (1005) 750 rocznica Jarmarku św. Dominika w Gdańsku Henryk Bugłacki Jarmark św.

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Krystyna Sroczyńska

ISSN 0848-1946. Krystyna Sroczyńska POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2009 No 10 (976) 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej Wiesław S. Blaschke W styczniowym zeszycie

Bardziej szczegółowo

Pu sto pod su fi tem

Pu sto pod su fi tem WE WREK 27 MARCA 2012 imieniny obchodzą Lidia, Ernest Piszemy do skutku tel.56 664 69 09 e-mail: redakcja@torun.agora.pl REDAKR PROWADZĄCY SŁAWOMIR ŁOPATYŃSKI DYŻUR REDAKCYJNY W GODZ. 12-17 TEL. 56 664

Bardziej szczegółowo