Cena egzemplarza 30 groszy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena egzemplarza 30 groszy"

Transkrypt

1 Opłata Nr 0 Nedzea dna 7go marca 926 roku # Przedstacłesto Redakc Admnstrac Adres Redakc: Łódź ARSZAE: A f red e ck cza 6 teefon Potrkoska 85 Te e fon redaktora Nr ryczafem pocztoa uszczo Rok 2 Ce egzemparza 30 groszy prenumerace z Godzny przyjr:c: od 57 ppoł prócz nedze śąt do domu 4 zł dostaą trzy mesące Konto P K O Nr &3353 Konto P K o Nr J E ZALEŻ Y ORGAN Spray tygodna numeru: CHCEMY KRóLA Pod konec ubfogego tygodna n:arodżło sę seme noe stronncto: stronm:oto morchstycme Obesdo sę be:z seces rozłamu _ popostu edno ze stronnc dó tychczasoyoh n corpcxre złożyło noe ymace ary potyczne _ Byłoby błem dopatryać tym ypadk:u rhs głębsh v:zędo oh ChOO:z tu o 00t:zezeszy suec rac? me eco ryzykony aje am mm aru ęooj mz kazda komh::ca ktora dero prz:yszłosc ma yać p0 a rae aga dadu Ch o ybory o k;tory <O że odbyć &ę mu s za rok tmesęcy a nead kedy odbyc sę ogą: Stronmco o ktorem rooa z:odz0 sę koh semoeh te! pooa ooya teh zemsk:ch ga:rską mtegooc DJa staeh rue rępr ezentueżadne zareo łamu społeczeńa e posada kadr :ktore da aktu yborczego dostarozyłyby potczeh?ą H:ość osó: edttvm seme było roruez take strońncvro Zdobyło są be ee srezerych sy!dp8t u ednosbek_ae ne potrfo :rorgacroąć da Mebe kadr ybotcó :zn!do z poetzohnd życa po tycznego kampa!n yborcze Ne umałą czy ne chdafo rzucć egoś noego ary gnego J:apuące hasła ;łego y borcy posz za tym którzy ęc opecya Nauka ne poszła Stronncta z:duące sę podohnem położenu zaczasu szukaą sposobu :z;rócena seb e uag mas KToa afszu btorczym Jroze me było t? cos rupee noeo oos co Jo: że z:occ uagę pzyc m:sy a tej Śeże kqoną berłem abłkem kroescem ozdobłone karce możja będze ypsać szysbke ;bardze nęcące obetnce ake kedykoek d:a:v:ano yoro_m Na ych kartach z głocem stneąc)ch party moż będe tyko stare obe tndce potórzyć Przectnk zasz e z ł:aj ł toścą b ę UJZC móg yc ze zua me z()stała dotrzyma s }as Pomysł ntema genany se prosfoce Trck yhorczy persrzędny posaod:aący szystke aory którym oddzałyać moż masy e szystkch stach klasach społeczych Ma edk UJemną str0ę: ne :mpż go opatentoać uchronć przed :śad0nc tem A śadoncta będą neątp e to prardopodobne czne P Maccecz reda:ktor eńscęgo Sło a zapaony zorenn:k ke morchkze Po:s ce maący doskoe stroe ; łach zoekó moxch ednym ze soch artykułó prsał Z o kandyctatburze tron postk móć eszcze ne moż gdyż ch kt6re padne pesze z<sko szereg zoenn:kó de mooarch czne rozpadną sę nez;czone grupy: każ da z łasnym kandydatem Grupy te zaczną zaczać sę tak samo :mętne ak zaczały sę ongś parte pou efokcynem pod arszaą Stronncto Chrzedańsko Narndoe som sztandarze yb czym tyfoo herby kxóeske utro nne yps ze som zsko kandydata O króu a racze o króach ee móć stę będze podczas bższyd yhoró A po yborach szystko będze po danemu regaa yborcze spoczną łamuse * \ 0 JJ e:_ yhaft:oało sze życe gospodarcze które tyko dzę k nm łaśne est skrępoane sym rozou et szczupłych grancach dzsetreść PODRóżE MNSTRA SKARBU szych możośc Zązek Bankó zł za epsze rzucć szaę łasny soj pły SPRAY TYGODNA: M!;ndster skarbu!p Jeazy źdzjoohosk autorytet anże dqpuśoć do proadze (Chcemy króa! Podroże mn ZdzU!chMakter:ze urz<oym od!edmł Krakó na eentuanych noych drakońskch przechoskego Bank O yóz do Zazomł sę z OOcettn rzęd!oaca zbe psó urzędoych zasze zaodnych pro Ros) skare amsk zetc;nął ę z pzed :adzaących nepoądare zgrzy do za sta:caeam :społeczen<sta zął udzał emnego stosunku nuędzy grupam gospodar RZECZPOSPOLTA CZY MONARCHJA dz;yo:zanem pos:edjz?oou krakoe z czern a łada ptoem T? ostało Zygmunt Straszecz by hand00 przemy:sfore Pmy te oka tym razem unknęte ruetyko pomysme ae t obec zebranych pvds tade hoodju z epszym da spray skutkem gdyż ZAMERANE ŻYCA GOSPODARCZEGO przemysłu rzemosł śata fna:n:soego przymus morany płynący z dobroone u ad Studnck ygłosł dłużtsze pazemó<ee o gospoda moy straży które postao została czem połottenu państa o srtan:e ysłku komsa zaodoa neątpe okaże sę o SPRAA KOOPROLNEJ Ack sa:cynego o koecmośc eżyteo u ee bardze tórczym od szekch rygotajemnca TERESNA stosnkoan:a sę społeczeństa dro pań ró oskzszego et przepsu Speku/)r! Ed_ Rose sta ak<> :trod pomocy materame acyny zakup dez przez bank stae sę z ZA KULSAMk Moa mmstra acz!ohve!k do ep chą podpsana te umoy uczynkem Adoł oaczyńsk sz ych ego mó ne :na;ła yarb s zgóry pmez łasne koeżeńske gremum pońe cażene słuchaczach na całem &po tęponym oo da każdego banku być mus haszkolnct O POLSCE łeozeńsbe mascoem Traeba bałoać mukem neróne skuteczneszym anże T CzapczYńsk że e starano sę dość gooe rozposrech obaa prze? ą nt e całe pa:ase która otrzymaszy ą ( Ze ;spółdzałanta bankó z Mm Skarbu CZY ŻYCE UMYSŁOE ZMUERA? byt o 00 ag enc Ja!Stępn:yc d;d;ch J ttn zgędne Bankem Poskm r duchu za;:arżameścła uż tyko óty omóena łe; u moy mo:te ponrno ynknąć pene SZKCE ende m:m&bra żdńego odprężene rynku dezovcym JĄkko r:ałe ra; ; Kr ży ek sfy gospodatc;zf; są epokoo!e u PODSTAY SANA:CJL \ e słoa : prxedsta:cea s:ka:r trudruemem zakupyana dez Gdańsku SchmmeJ boe g POt:yk Lądu cóz>ad:y z poodu ogranczena płat złot0ych ee UpZed nree; yafuły Tam rachunk zagranozne sądmć _eży źe obarynek PENż: GEŁDA _!AU gdze dot:yohozas dość nem:łe y :te okażą sę płonne gdyt mmełzene mn4stm yobamoo go _sdb:te bezmdłnem pddaży złotych Gdańsku spoodoać mo ee m)c: DU\Zęmem rękach śoomnpa że ększą łatość pokryanu zapotrzeanych bdtokrató arszasbó OOań autoych zez Bank Posk Pomędzy pos?ozegónym punktam tego człoeka słyszano go głoszącego pogądy Gełdze arszaskej soe spray które naba:rdz:e dztsa Peym momentem utrt&;uaącym esł programu gospodarczego którym ug poszystkroh dbchodzą pogy m róż ntomtat arunek kontrooa przez ban datkoe akkoek bardzo daeko dące stanoą edk tyko peen szczegół ubocz n:ą<ee sę od pryat:nrych tpzekoń Jęks t7rmo zapotrań ktry un0 ny nteresue s r tem mescu czołoa rośc słuchaczy zhaąc J?okryame sę marę posada a aka przypada poparcu szekm środ Tyhun:a sej!ue am puj?tdbtoka koed ny sbrodm: :zc moz pczysdłoca ms semoe ne zastąpą mg y zpost: F:e uąceo a peen ruec;o sz kam yozu do Ros Zamerzenem Rządu nego zetkntęca sę z d:z:k0śeą : pub:cz ternun zarono trc;tę kurse! Jak nemeckego est ułatene przemysło nyc h yątąpeń ażjeszych ośrod!kach eentume memnsć o_tra po eksportu dodatkoego ysokośc 300 m o państa Premer mu:;ster skahu przem) ŁJ::zebne sumy ternume łascym Nara nó marek Poneaż Ros a ymaga kred Y słu hand!u et mtnster spra zagram f ze pradzte obaa ta Jest o tye tyko te tu spłacalnego akrese 25 at Państo cznych ponn ooedzać proncę prz e oretycz że frmy przemysłoe handoe chce obąć część ryzyk a by umożrć przema:ać obec czneszych zebrań tak ak se zkomte ększośc maą tye mysło zmożene yozu Ryzyko to czyną to mn:stroe zachodnch pń:st d7 płatnoś;_ etyko Jż płatnych: a zae 40 proc ma być ponesone przez przemysł mokraaycmych Temtbaxdze MUsroe głycb z zad z ruch ne moze dzsa an 35 proc przez rząd Rzeszy pozostałych paramta!tzyśd Obraz ru ak dostae tycać pokrycta sych zoba Ne 25 proc przez te pronce których zakła społeczeństa za nośrednctem n mne Jedk poszczegóne ypadk podobne d y eksportuące maą soą sedzbę Głó sę uv nym przedmotem yozu maą być rury ze omaa stancy rzędoych przezr pryat rozpra ykuczone me są co spraa maszyny da przemysłu ftoego adośc semoych est zasze znekształcony Czł on przez s tych łach pred tygodnem kó rządu szeroke koła społeozeństa za spraa pradzema temunoego hanu około OO m <>nó marek P ozostałe 200 monó maą obąć różne yroby przemysze nnym sobe yobrażaą nż są rze łauanu ękbera tych ar_unkk ac do słoe zaróno ekeg0 ak średnego czystośc Brak bepośrednego kontaktu s oscr SOHJ ymaga Ja Jszyzeprzemysłu et łonkam rządu a spofocz;eństem go rozązarua Zasada est zatem Stakma zachodzą e ;ę zy o łasnej skórze ch dzałałprzez podpsane umoy bank każdym VUJC7JUat _ ł ł d ód trafnn dk różnce stanosk oo do same formy ność est czynńkłem Uemnym z punktu rgfe \oby y ytua&!!ygczrua koenośc poszczegónych udzałó ryzydzena naeresu państoego złaszcza okytc o ą<?dzotkn a:szej trs d c <>yvunka ku kredytoem Rząd Rzeszy ymaga by ań:sb tak ł dem ak sze Rządy cze) orej ) sze u nosc y aą 0 P e h Jv e m<>oą =eszoz;e ne obecne z płynnośc kursu sze auty Ne płyaące z tytułu eżnośc za dokony sze seuuyc au = t tab k yóz sumy perszym rzędze były zuży ufoość pe do nch :ze stro ny społ:eczen z;zr_:<j_ za:c ursuh ue ćszy ane umarza* poręk rządoe czy źe t st clnooa ZaJczać skuteczne SUe UUJJVSC eoz ze ego c e)djos ys :a e u<sa 9atne e pomża Umoa bankó dezo po płye 60 proc rząd pronte yść moroa Ją ty!ko; <>ą; żdz h sk ych est każdym raze poażną próbą maą z obga a ;pozostałych 40 proc całe Y dz(!:ę:berze ę ż; CZy Jak daece skutecmą to ponrta obgo ponosć bęch:e przemysłoec Rzecz as źe to przemysł zgody se odmad młedskzy p ; La Po 9ka:zać bższa uż p:zyszłość UJU o zt apc oz * * * a pommo argumentac sfer rządoych ż dtróże take neąbpe będą małyększe _ ponoszene ryzyka k0ńcoych 40 proc est zozene da dzeła c}at:> bd;z:e ł o YQZ no ROSJL f prj>;emysło ułatone gdyż neb róneż <ełoo to: sy:ą;uą_ sfmejsze soem perszem przemóenu z m6 zaarty est ego zysk ptzenó00a sej e JffSte;ue?pr ncy paramenfo neneckego mnster skar Ne uega ątpośc że sfery gospodar coane tmsadnenjja proad:zqje) potytkt bu Rzeszy yłożył program gospodarczy cze pogodzą sę z rządem co do strony for* * * Rąd do yproa:d zenta go mane tego spółdzałana że przemysł z u znuerzaący spodarsta z kryzysu sacynego (Ren nemeck zdobędze tym sposobem szerok ka BANO gungskrse) doproadzena go do stanu ł da odpłyu soch yrobó przemysło Unoa zaarta przez bank dezoe zdroa pradzego Zadanem Mnąter ych schód Zbytecz podkreśać dnu 2 marca est dokumentem ece z}a sta Gospodarsta ęst edług tego progra akm stopnu s:praa szych stosunkó han mennym Poraz perszy spotykamy sę tu mu storzene pozytynych poosta da o doych z Rosą oera tych arunkach ta z aktem czynnego obyateskego spół trząśnęca sę gospodarsta ze stanu choro szczegóne donosło śc Spodzeać sę dzałana z ładzam pań:stoem dze boego akm sę zdue Zatem nc ne eży że sze sfery rządoe zaczepą z podlne ak o ku:rs zotego czyna nemeckego praktyczne skazók może ne ponno być zrobone coby mojest to krok Zązku Bankó zasługu gło zahamor#ać nfoocbony choć boesny pro da fasnego soego postępoana te tak ący pełne uzne ako róne merze ces gdyż szystke półśrodk proadzą ne der ażne dzedzne róneż d otceoy rozumny słuszne ocene dono do stłumena przesena ecz tyko do ego ardem drog do Ros da ;pojskch yrobó słośc uemnego płyu ahań mrso yt: przeekana przemysłoych poażne sę zastanoą JJa

2 Str 2 P R ł\ D ł\ z dna 7 mnrca 926 r :;;; ;;;_;;;;_;;;_;;_;:;;:_;;;; Zamerane zyca gospodarczego ;;;_;;;;::;:; :: RZECZPOSPOLTA CZY MONARCHJA Lze:ne zada!on Hr 0 Stare domy noa dea spraedośc morch a<z4e!ooaach danym {ek yazek poskego :nżynera) sfy} a ta dea rue zc<aała JUŻ óczas ngdze an sympa:t an et zrozumena Kedy ;p;rzed oną byałem zagrancą Ta:k było pół eku temu a od tego czae m OLoość sśc:e potęgę Nałóg su śat posunął sę zczne dae v tym nektórzy cudzouemcy rozmoe ze mną ten obecne tk OOJSu umysłuaśc ró samym kerunku Dzś morcha est zupeł rob zaxrut poakom z tego że oddaą sę ne głęhoko ak dane; ooo np doproa nym przeżytkem tego uż n:kt me odrob on z zamłaanem tyko teraturze s:c:udzllśmy kra do katastrofy gaspodar łemodarch6c oddaą sę złudzenom sądzą<: kom pękn:ym gdme eu z :bch odmaczyło sę ybtnym taentem ae zanedbttą zupeł sną gospod:ark a treraz oczekuemy że ameże maą moc skrzeszana umarłyd Przeryk:ande łub anghcy udzdą m eke po kyana ch :roda;ą sę ne ze zomośd ne dz:led:zn:ę tedmdc uk maących bezpośredn z;óązdt z życem Paktycmem życztk pocłtgną z romy Ustanośmy śta:ba aa:ajtzy oucuących stosunkó ecz kary za pracotość uczym:śmy szystko z ch łasnyc gustó pożądań ch ma moo polscd słaonych tem pou eaby grttome ypenć C00tę oszczędno rzemaoeh fgurae kró mądry dzeny garąco koby prae cae nema chocaż poodem tego e:st z pevn:ośdą ne brak zdołnośc taśc ednoeześne zaś ygądamy pomocy od przyązany do kra ;akś Kazmerz erodó łkóre cężko pracuą ą k ub Stefan Bmory gdy szeregach kró en odpoedz ten zarzut przytaczałem sym rozmócom kka ma:n:ych Obaać sę na[eży aby hństota ta ne maa łó cesarzó ednostk take trad:aą sę takego mkończena ak ba;ka o konku po dość zaoko Dae/ko czmes są udzde głu m głośneszych mon a:e przyzę że ne było ch ere To ttt pneczytszy przenym roroce p neudon ub żl Ne nne est podłoże ruoehu morchcz Jesroze ed okoczność S7CZegóne ck:ukoamy Nr 7 Prady z tygodnka nego który obeone szerzy sę ś:ród społe zmcesza dok mooarchtmó p<jskch Przemysł Hande artykuł nżynera acłaa PokOskego o komornem domach czeństa Nasza oczysta bezmyśność ne manoce brak dyst rodoe Pr:ryucb0 neudoność doproadzły państo ązane do dyst było est peneszą stary<:<h noych zachycony zaartą do stanu go<nego pożałoaca a te:raz mt podporą morchczne formy rządu nż o nm geoajną a zupełne noą deą spraerzymy aby przy!ucł z abcych kraó kro derane teote potzne U s morcha dośc nexyke pomysłoem praktyczanguk czy nemec ueformoał oosze msty byłaby ak roś bez korzen Cudrzoze nem <a zastosoanem Zaołałem: eureka! Nagroźneszym edk obaem est tuce potyczne oraz mnoge ustay pro mec któryby zasadł poskm trooe bez Jest noy makornty posk yazca! to zększaąca sę czba bez:robobnh 0 adz akfoś znośne rządy zomośc srosunkó ęzyka bez stotne nżyner! Afe posłuchace: statnch mesącach 925 r ynosła o: Jeże yłączymy ze spray szek sen go przyąmoa do krau sedzaaby bardzo Na!pazód p P ob<::za że stare domy tyme:nt eże stanemy grunce czysto ra nepente Lada podmuch pasy potycz zbudoane przed oną po do$cu komor roku cooa&tycznym to będzemy zapatrya sę nyoh chałby nm ak tr esenny trzc nego r 928 do ysokośc prenne Ta eka ość bezrobotnych ne zagadnene foo:my rządu tak ak tecłuuk ną \Zecą dzęk zredukoanu prez ex Zof cąźą est rezutatem procesu stamlzacynego zapatrue sę ece technczne MuPrzytem s:zystk4em sam obór kr6la ne cyc nfoh długó hpoteezych do 25 progdyż pexsze połoe 925 r ne docho s OOO być przystosoae do arunkó est po baoony trucoośc mebez;pfo cent ch rteczyste arfuśc będą przynodmfa r mattcu róła sę których ma dzałać Urządzene ybome czeńst Bsmark podał kedyś stępuąc sły 3 proc dochodu som łaścceom 735 ketnu 0953 mau 9242 penych arunkach może być do nczego receptę kestę poską: trzeba otoczyć zamast PZdoen:nyc 7 procent Ta obrzyma zększaąca sę czba bez nnych Podobneż repubdkańska forma rzą Poskę ysokm murem kazać poakom y prrlyczem daroane m 75 proc długó ne robotnych est ynkem całokształtu sze du tak zkomce spełnaąca zadue Metać króa; po trzech c:ruaoh moż mur ro docza sę o do kap:tału łasnego an do potyk gospodarcze a szczegó:fe szych S:zacat eku XX była:by ne do poroy zebrać bo uż połacy sę zaemne poza zyskó Tymczasem łaśccere noych zarządzeń przyozoych yozoych śeaa eku XV ffsz;pa: ub Franc da domó którym p Zo Dh: z mcągnętych yołanych chęcą popraena szego b Zastanómy sę czy mona:rcha est stosotak ęc obecny ruch moo:archstyczny długó nepodaroał będą me przy y0ansu handoego ną formą!ządu arunkach dzseszych opoera sę :oo szeregu złudzeń Monrurcha kośc k róne komornemu przednasze zarządzena przyozoe zej średnoeozu społeczeństa europe pradza monucha trała est Posce oea:mernu tyko 7 pro<: dochodu Arżeby szaą przyóz a edtj0cześne płya ske były zorgacaoarne stach zno ctjasach oboonych :DemoJa a gdyby zaś ten dochód do 3 proc będą zmneszene yrom zamerane szego szących sę eden d drogm kształt pra et marzeca mooecchstó akmś cudem :muscr podyszyć komorne o 50 proc Tym życa gospodarczego mdy Szczyt torzył morcha kotóry r& stały sę całem to tak o:yrót spray ne sposobem stosnku do ce domó Meśmy 925 r dzyczany uro me stanoł oddzeny słatt był orgaocz gm bytmce mądó _epszych nż uoych by>y osągnęta spraedza; yprzedaemy zboże szybko nezbyt ne zy z ca ustroem społeqjd:ym obecne dość bo ;ed» drudzy mdby edk doogędne płynęło to mększene po Rega USęc:ała tak począdek r7»czy a Na&ze urządaema poe daeke od chód 3 proc Ate daczego fokazyc szego yozu porónu z ro ród ua:żał mcmaachę :za pomazańca bożego ł coskooałośc Konstyttca est neogc:ma taroe staryd domó meby płacć kokem uprzednm ecz est to pozyca tym którego łooza pochodz od Boga fych :ror(yv(aajo ą racze e mo morne :Dmze o 33 proc nż okatoroe czasoa znkne o marcu ub ketnu arudkach yar sę fosune!k pa:t:tar n n oa prade repubfoe Zate d<mó ooyd? To prjeceż byłaby mó Upa<ek szego życa gospodarczego chany pa:nuć\(:ego podd;anych Mor :a np różne ubezpeczena pructo artb nespaecmo! Jetd:e ęc rottrązać przeaa sę głóne ne yoze ecz cha przenknęty sem posłannctem mógł trano4c morcchy zehne bo moat tę unrkła\ mgadkę? prxyoze manoce zmne}szenu sę rządzć bez tyrao e poddam by mu posht cha ne stm:ee a Ub:udoafące omne rzą ta łaśne p Pokosk pada przyozu produkcynego co ykaze s ne z obay_ ecz z pocnca oboązku dy Od umędó a są udze Nasza ku genemy poorsłj P mó yła stęptą<:a tabhea: { tysącach złotych): z pnyązanb prad7ę n ten bu tura pofycma De t cae :repub:kańska s tało sę faktyczne{?) stzeń styczeń duący obraz przysłamały: cemne pamy e<:e Strońnota patycme maą ceu ne spółłakceen oa ne:ruchomo925 r 926 r ogół te:n system nądó 7apeca kraom spółżyce ez panoame d nuym oścach GJeskd ne może z ek zachodnoeuropeskm znośne artmk byn oość óbyateska ne 7&dae an poszanocetn sercem rezygooat s tego soego mametae yroby metaoe Od oych czasó zaazły śece e aa an zromm!ena a pra ne sae ąku Cóż ęc Państo ma zrobć? OpoMaszyny aparaty ke zmany Znknęły rómce stan a mkt an ek:y am ma szystko ro est dastkoać yże łaścce d()dó starych tem: róność przed praem staa sę ym z Destety pradą ae do ay ed tyo nż noych? Ne ngdy! To przeceż spra554 czenych a:k&0mó spókzesnej deoo proadz droga Trzeba oa::ne uać st adułoby neróność dochodó łaś0cd 639 Maszyny eektryczne 834 g potyczne obec tego pzyee mo ecy rzr;czy za punkt ffea ąć neyrółoby komornego sta554 Obrabark do meta 40 rchy ymkaące z urod!zena są rażącą sę ao :cree pracy d doskem rych noych ęc byłoby nesed 2 Obrabark do drzea 297 a:noma:ą Ludze pfzesta erzyć S2Cze: stytucł a łszcza?en osa ef Jedynem spraede:m :rozc temaszyny łókenncze 3662 gółne upranena ego pochodząc o ty P?tycmeJ a:jjosc pot>:cmej Do go ęzła gardy;skego spray m(:szkamo624 Maszyny druk ntrog 30 boże patrzą ń ak zyhego merte bre dobrze czałaące urząd:zoo!a państ<;> e będze poberane takego podatku od Maszyny ron<:ze 304 nka ocenaą edfug ad zac <}ea śred e mogą być tyh ovrocem pracy ae me okatoró któryby r 928 yrół ko noecma posłannca bożego Mora opro p!:teotó Zygmunt Straszercz morne domach staa:ych noych tedy Przyrządy eektryczne 3439 szystko będze uż róne ednych d:ru2022 Juta 276 menała dane m?arch z;użyła sę roz: _ ała; postała mstyuqa udzk którj gc: eszcze przybędze ta róność_ że obaeł katoroe będą ydaa mes7jkane tak artość yteezność odegaą mczem me U eł krępoane) krytyce każdgo obyartea sam przecętne procent soego budżetu Farby barnk tych arunkach dany srosun7k pa! Taegfohe Rundschau ednym z łubo domoego ak ydara! przed oną 0Pokost 2 nuącego do pocbdanyh oek arch ych numeró zameszcza artykuł skero byate U DM przyzycmł sę uż d) faktu ny est ne do pomys!ooa posają d;e runy przjoojko robotmkom sezo\ooym e że szystke ego rozchody zrosły po ofosforyty 387 drog Pmedeszyst:ce:m tyra Jako n:a} mgruącym do Nemec s Posk Poołuąc ne o 60 proc e chce edn:a!k żaden sposaetra chska yżsle prao morcha staa są łasną sę przestępst popenone pu Z po sób pogodzć sę z myśą by pozyaa łromor Zmnesny przyóz produkcyny y oę karze tych którzy myśą!d8jczej y skch robatnkó sezonoych dzennk nego mała podneść sę tym samym 5:okazue ż przemysł sz słabe oda sę ołrue to opór poddanych a złaszcza prm ytkarue korueczdc>6ć postrzymama em sunku To est nespraede kmygod potrzebne maszytny aparaty zakupue o duących arst rodu ostateczne proa grac poske do Nemec Autor cytue ne! Państo ne może sę to zgodzć becne mn<a smca nż przed rokem dj do katastrofy reoucyne Dee Ros stępuące dane: Ro!nco e zatru z eccem sercem ęc ne ponno sę Nasz yóz stycmu 926 r est o 59 carske są tu epszym przykłade:m Dro dnało robotnkó pot:ch zaś prze czyć z dąsam obyate ałe ydać bez m ększy nż stycznu roku ubegłego ga droga zya sę mn:ar;hą konstytucy mysł Suma ch 7arobkó 20 m zfocme odpoednda ustaę energczne ecz to składa sę zęksrony yóz J>TO ną Żródłem praa stae Sę oa rodu onó maret stano przeażaące me rez!lgędne egzekoać ten podatek dukt6v{ Q;yczych zerząt o 456 m Morcha zachoue tytuły pompę ze:nę rze Statę da ma nanx:oego N<eme<: koozyść łaścce noych domó ne! pozostałe 63 mf pochodzą z te prem eks trmą ecz schodu do ro UJzędnka państo Emgraca ta pope:ra przez Rząd Posk prz0paszam omyłem sę rzecz rozportoe aką daemy skutek spadku ego o ścśe ogranfozooych zyke dość złas2jcca eś chodz o Prusy schodne cęca budoncta meszkanoego szego złotego porónrutu ze stycznem ze skrootych fukcach adzy T d_rogą po est da Nemec stałem ntcezpeczeństem szeką skaę Bo podatek ten za at parę szłego roku od 2530 proc Pommo tego szły mo!a:rche acodnoe?0pee kt&e tury gospodarc:ze }tycm: Dz edług obczena p P będze daał około przemyśe maszynoym dzmy zmnesze t zdołały utrzymac SJę fah Jezeh mo:r uaża że te kest) stąpć potnen 50 monó złotyoh roczne a obyatee ne yozu z 32 tys ał z 925 r do 574 cha śdśe trzyma sę szrankó: które ru ta zasadnczy zrot potyce nemecke do płacena go krótce sę pnyzyczaą tys z 926 r a konstytuta to morcha taka Dete Szereg maątkó nemeokch uż dzsa z Z funduszu tego nny być ydaane po różm sę od repubk z prezydentem dozyłatoścą zrezyać może z posk:ch ro życzk nsko oprocentoane budoę ko prze;achoamu n: doary b złote otmm cmedzcznym bobnkó ze zgędó rodoych on urzędnoezych rohotmczych sz yoz r b okaże sę mneszym od N d OOem ak zeżyła sę szczegónośc est t<> skazane Czy ne spanały pomysł? Czy ne gez poodu pa yozu r ubegłym a}ep6z O J pr uż mooarcha d:a:nym dobrym styu Jest nuącego Nemcrech bezzoboca Da ne na noa dea spraedośc? ygdy porónyuemy styczeń 926 r e hsbora u&taooa sę formy rząru e Franc meckch obotnkó ronych n być roa łaszczafo Państo przez szereg at łaśc styczmem 925 r za podstaę porórua po upadku drugego cesarsta po katastro ezo podstaa egzysteno] przez zanco ce domó z częśc ch dochodó rzecz berzemy mes<: eżący do okresu eprefach ony 870 r óczas ęksrość spo aa:e koo!zac schodze Rzeszy okatoró Następne yłaszczyo es gospodarczej yołane) okresem hpemłeczeństa frencuskego pragnęła porotu ekm styu KoLonzaca nezaodne spo rzyce hpotecznych z % ch maątku fac ekkomyśne przeproadrone refor starsze;!n Burbonó tego samego pragnął odue yehmn0ane robotnka poske rzecz łaścce domó Teraz p nż Pomy autoe \Y<zmy edk osłabe parament rząd a óczesny µr;tenden }na go a z druge str00y osed schodze kq&k domaga sę :eby yłaszczyło!otęt szego zyoa gospodarczego dzba Chambord posadał sze przymooty eszy słały eement nemedk który będme katoró starych domó z częśc ch docomy obok tego kontynuoane zgubne po akch moż ymagać od panuącego Po przedmurzem da sh atakó ze dó nby rzecz budoncta koon U łyk gospodćcze zeszłego półrocza peen mmo to szystko restauraca :ne d:oszła do schodu rzęd:ndczych robotnczych :araz:n :Se potyc7 godar<:ze4 o skutku Porozmnene ne byo mode Głosy tego rodzau pozostaą neątp Caeterum puto omnes Poonae cves exgoe fnsoe) szczegonosct et mędzy morchstam a pretendentem e ZJązku z rokoanatną hnd<>_em proprandos esse Studnck łaśne datego że ten dążył uczde do młę<zy Poską a Nemcam _ ścekca Prasa poska pnyęła e trumfem dane odn:oszące sę do bansu handto* za styczeń 926 roku Przyóz boem yno&ł złotych yóz złotych czy sado czynne bansu handoego ynosło styczmu 9082 złotych grudnru 925 roku przyóz d:o Poc 8357 :d yóz łotych Sardo dodatne ynosło 0329 :d uegł<> ęc ono unneszenu obec zamast poróna z ubegłym mesącem podano procentoy stosunek yoru do pczyoru Sado dodatne an grudna am styczna ne przyczynło sę do pody:ższema kursu złotego: przecne dae sę zazczyć tendenca znżkoa :pradze zgędne o Ne d:2jmy też popray»ansu Banku Poskego Na r ykarue bans banku aut dez nnych eżnośc zagrancznych za 582 tys zł gdy 0 ykazyał tys złotych zoboązana zaś auce zagran0zt zmne}szyły sę zaede 0 4 m}o łogem poak6 Tam z Zachodu przyjd7e do Pot ;adcś doboclyńca który za s będze aczył praooał który podaru! Rabotncy poscy temczch

3 P Mr 0 R F\ D F\ z dna 7 marca 926 r Str 3 Co byśmy poedze o przedsębor ste którem est obrzyma Rada dzorcza Koms rezy a neczny persone keronczy ykoczy? Tak:e przedsę borsto ne małoby poodzena a tympotykoać ponn szyscy czasem podobne stosunk ytorzyły sę Morchśc szem życu potycznem Gdze sę ruszyć tu po raz perszy szym krau ubegłym tygodnu zaszedł terene Nedano tern me5oeu cytoaśmy u to sę spotka akegoś krytyka rezora kuod czasó Semu ekego Konstytu ag zameszczone Kuxerze arszas ratora potycznego który yraża soe nesemoym bardzo zmenny ypadek stoą c 3go Maa stronncto czynne poź km temat czy eży pohykoać czy zadooene Ta roa est łateszą cy neątpe zązku ze zbżaącym tyczne penem zczenu tego poę też epe esrt pośęcać ony cms one ygodneszą a zarazem mne kosztosę yboram do semu setu Stronneca sterdza że u końca drog ku temu sły apotycme pacy społeczne Autor ną Ae tak stan rzeczy est ysoce nebezto Chrześcańsko Narodoe czee któceo zmerzaące est przyrócene u tych uag tedz: że pdlne ponnśmy peczny Jest to gorsza postać potyczrego stoą posłoe Dubanocz Strońsk s dzedzczne ładzy Króa ska pottykoać bo cze chodzć będzemy nego absentezmu bo tuta z ady rob Jerzy Mchask stronncto grupuące zue edk że ne może to sę stać przez ryohł<o bez b\łó do żadne ogóe pracy sę małą nechęć do angażoana sę potyczsych szeregach głóne zemaństo przedoraźne rzucane hasła ecz tyko ma obrazło sę ze stronncta repubkańskego społoozne zdon ne będzemy nego do czynne pracy stro sę togę Karę możnośc oparca ładzy Króa u s stronncto morchstyczne Mómy: ze to Podobną op:nę ygłasza prof Rybarsk o rzeczyste arunk o usposobene łamach Gazey Poram:ne arszaske stronncta repubkańskego gdyż pos DuKepską est potyka która ekceaży społeczeństa ystępuąc przec babanocz est autorem obecne sze konsty Uag soe prof Rybarsk kerue pod a< sobe spray gospodarcze potyka bez goamutnemu złudnemu granu hasłem resem sfer gospodaczych które żaą sę ż spodarsta Jedkooż tak samo kepstuc utraaące ustró repukańsk a pokróeskm Stronncto Chrz Nar bę poht yce euzgędna sę ch posrtuató kem est gospodarsto które chce sę trzyseł Strońsk okrese semu perszego ttadze czynne spódzaao tórczym opn9 ze szkodą da krau Aut<>r oopoa mać z daeka od potyk Czas yższy mętne bronł tegoż semu suerennośc rozou te myś a akem pomoa da m: potyka zapom o as bo y by fa rzecz była zrozumaną nu e me będze społeczeńste odmotyy tego kroku stronncta Ch N rónbeż zapomce o potyce DCDODCDDCJOOCJODDDDDDDDDDDODDDDDDDDO osobnone dae poseł Strońsk łamach arszaanponże przytacz amy 00arakterystyozL: Psze on: Na czoło zaś dzś yba sę to przekone że nema u s możnośc nes ze usrtępy yodó prof Rybarskego: Jedynym spónym caem sponarzeka sę u s poszechne że pray gospodarcze potyczne bez eczeńste obaem est nezadooepray u podsta t ustrou pań sze potyce nema zrozumena da zagadne z obecnego ustrou ego nemocy e neń produkc że sę e ekceaży Zgoda stoym go askraych stydem okryaących Pzed paroma tygodnam ystcł (ydekaraca Stronncta ChrzNar yo to! Ae czy c którzy reprezentuą pro kuczony ne został) z nemecke part soad ego neodpoedzanośc To neh dukcę czy on maą zrozumene potyk cadenk:ratyczne ybtneszy e czonek k h b zadooene zaczy uż szerokch zy spod za aą c o ozac e szyst koach udnoscz dochodzzc do odruchu łała żye poruszene rod u czy d ost a t ecznze rk ak d Karo Erdman ObecnLe sterdzon0 że Erd d P? d ozarep n e cokoek bye nze toj ten sposob potycznych kperszy zsta/ sce o u ro tycznem po cu k k spo e man będąc łaścceem przedsęborsta orue dze gra o pod stay szego ustrou tóry yrażakrprze ał R obotm t b k h s k post aą rau a a nz y us rooe ydanczego FknVerag pobrał ogrom0 a rzeczystośc pust; ręcz szkod ż my tego sensafys;go_ k gou są mne cznego gospodarczego o to czy państo ne sumy od xąkó przemysłoych zposke ma sę stać póboszeckem ub y nych ako n:ajbaxdze reakcyme Ostatn0 e Jedn ołaą o dyktatora ub króa ł mz P ane przez pos a rons e Neypoedzanym ukryanym ae raźne boszeckem czy też ma być pra es;cze otrzymał podobno 80 tysęcy maaek akby mnemanu że to ystarczy stotnym motyem całe te eouc dę poskem państem Ne chodz tu ty szystko pódze ak z płatka nn staza te penądze ydaane były pubkaest ogóne borąc: śadomość że u ko 0 taryfę ceną o kredyty bankach rzą ce ktoce pod soc>&tyczną fagą przemyraą sę to nezadooene yzyskać strou repubkaskm neuchronny est doych 0 cenę tego ub nnego toaru rzecz przerotu zabaronego po sąsedz cały dee bacze z socazmem sprzeczszerzy sę roga państu agtaca pod ne a słżące mteresom kaptalstycznym rozó zdobyce ładzy przez demoku od schodu kracę szczegónośc zaś płynęła kopue sę zasadncze poęce moranopo] datego Stronncto ChrześcańskoDa odrócena uag ypuszczano od czatę eoucę neść reformy rone tyczne podkopue sę zaufane przyszłość su do czasu także pubkace duchu czynarodoe poada: Bunt obszarnkó przecko reforme ro rodu; demagoga grasue korzystaąc z sto sooafatycznym 0!ZpOStzedmano e nepodob żyć obecnym ustrone by zarazem sygłem da nch do cężkego położena gospodarczego które dtk ma>soo tyko te persze dzeszystkch e prae który u zaczana Repubk ołana o króa zczne częśc sama ytorzyła eu udzch przeszkadza e; ne dopuszcza Zanąd par terda że o tem gnazdku dz pogrąża sę pesymzm apatę który zaproadz porządek 2 żaden ustró sam przez sę bez korupt sem łone ne ne edzał Nestety edk zbyt eu est bezpodstronncto Ch N yraźne sterpracy bez rozumne potyk ne ueczy Erdman ystąpszy z par} przypły dzo że kró ne est da nego nczem nych krytykó; a zamao udz którzy gotożyca państoego dobrego humoru opoada że r 920 e nnem ak ueńczenem reakc r sq czynne spółdzałać też pracy pozamasf haseł uproszczonych grompoś:redncem para otrzymała ego za edspotkać mot czqsto Bardzo tyczne odebrane że gospodarcze potyczne kch Stronncto ChrzNar skazue od Stnnesa 250 tys marek yborcze cee pra potycznych zdobyczy spoecz nosk bardzo ybtne pou pracy gospoąoneczność pray ustrou ego caktu ystonefotog:ra&ę et okaame nych robotnkom łoścańtu oto treść darcze których bezpośredna et dzaaoksztace a manoce: tę sumę Młe stoounecz Stmeso go pogospodaczq pły meć może ność do mor_chstycnego przerotu tego soprzez utraene rządó praa k U s takego bag eszcze nema tykę które odegnyuq sę od szeke poktórego grupa Dubanozcza qzy rzene Trybułu Konstytucynego mzmo c!et hz:moryty oego s tyk które ogranczaą sę do ro nezadocał ustaodaczych uzdroene n M M ( u uu a OUU n u u n u n uu (T bofnzego kroeskego ctęcta Radze ł o&nych obseratoró życa potycznego przez nne prao yborcze zróne czene grupy Dubanocza sfersetu z semem pracy ustaodadzć eży ten fakt potyczny: s e : cze me poskm obok komunstó stnee date że ne chce pać za sobą mostó zmocnene ładzy ykocze uagę obecne pracy grupa atjue FU Aboem ne est ykuczone że yborprzez przyzne Głoe Państa veta rotoa grupa morchstycznego za: czych sztandarh nnym eszcze stronncustaodaczego praa rozązana se zmanę tom przydze ypsać hasło: króa chcemachu stanu mu oraz przez zapenene stanosku Prasa nnych obozó raz:e strzymufe my Stronncto Chrz! Nar! uczynło to Goy Państa stałośc zczena posę od komentoana tego ypadku może! persze ag O udzał zycu potycznem Prasa poska o zagadnenach ch seme Korupca Zracamy AUOLF NOACZYfłSKL ZA KULSAM prase Pochroń Ostatna sztuka zkomtego angeskego nego brukoca: Der Abend Okazało sę poesc0psarza dramatysty J Gasor że głóny mager tego organu utra radythyego nos tytuł The Sho est osnuta kanego komunzuącego czytanego Przez te spustoszeń moranych demorazac cały mob edeńsk neak ess upraał ake ytarza nooczesnem społeczeń od dłuższego czasu obrzyde szantaże ste angeskem tak za żółta prasa bru ydaąc soą szmatę prasoą pod hasłem koa dzeraąca sę za sensacam et głókem: Zasa;e po strone słabszych przez drz zamknęte do życa rodznnego yekał rormate nadłoośc neeganośc machce prost ładacta rozpryatnych et osób Ostatno yśetano arszae kap matych nouorszó potentató gełdy tany fm amerykańsk p t Upór z Mont spekuac bankeró mnstró dzałaczy martre którym znou ykazano pastycz Castgonó Boseó a za neyekane ne ak potorne destruktynym czynn zataane choane pod suknem brał obrzykem życu każde nooczesne eke me penądze Scheggedy Pśmdłu zapenało to ohrzym kład stocy est żółta prasa brukoa yekaąca reeace skandae szantażuąca rozgłos podczas gdy stare sodne benem ednostk nstytuce rządy tu rano meszczańske pressy batty edeńskonstatoa dzoe tego fmu zasko ske obły bokam ede ązały konc:c prost przedzne; aktor graący roę her z koncem _ub et przestaały!ychodz!ć szta takego psma sensaconstycznego ak ł (Neues ener Tagbatt) edeń AusJ tor Amerykann fme który sę dzee zaeały prost ohydne uaforske Paryżu! był fzyczne syece cha pornografczne Der Abe e Stunde Magera De Abend zaęto do kry rakteryzac gestykuac ś prz)padkoą chyba zgoła kombcą dóch po ł a br?koe<; a prusc ła<atycznych eaderó dóch łaśne takch rue edeńskch ahs}o zyfsc oczyrzez:mueszko pora yzłó za szczony organó brukoych arszae! Dzny spot dz kncydencja dz skanaa:n Za:sko zatm Jest ogono eu:opeske! ny przypadek który edkże odrazu zróc uagę szyscy dzennkarze będą a racze eurc;><peske amerykańske gdyz cy premerze tego fmu (Upór z Mont Sta Zednoczo:ych podobną roę depraacyną odgr)ają orga Hearsta martre) Ang t Londyne posługue sę takm g d ocme upraane pene o Pro typem prasy et obóz konseratyny a ł bruk zed b cederu zązane est z penym typem ftzyoz Bco _ąknym edkoo uformoanym całe e cy prd ęrorhcy et or am ( ot ermere eavergooc e); ekszt ł k 0 k k z oozyśce stoą ch psma zczne yż ea ooh zl br a e fu g es ej 0 zod nomp h obycd om osozk c szym pozome z szantażem ne maa nc edk one }eraą u oe czas spónego ż JUZ nre yspozycac m?bardzo eszkody tymże samym tygodnu psma donosły tłach ekomesk to łasrue rkazu!e o szpetnym skandau edeńskego pooen Gasorthy soem: The Sho Nte ac! szczęk pły bar?a;yzuący zarażone są ne nfekoane tym gatunkem prasy Nemcy Skandya łochy państa małe ak: Bega Hoanda Szacara Natomast ro_eanoszyła sę ta oure Paryżu ednu dóch mastach Posk t Krakoe arszae Stało sę to przecągu dóch trzech at ostatnch rozrosło szych oczach do rozmaró eke choroby życu pubcznem Stało sę to dzęk afabetyzmo ogółu nesprzecanu sę zu rządu społeczeństa prasy poażne deoe szych oczach krótkm przecągu czasu sze Matny Abendy Day Ex:pressy rozrosły sę gnne gebe korrupc do rozmaró ohnymch czeronych muchomoró zakażaących całą atmosferę życa potyczneg<>t społecznego nteektunego Prasa deoa party reprezentuąca ozy to pene śatopogądy nteresy penych arst ede egzystue schne ędne ne mogąc dzś czyć żadne poażne subsyda an od part an od grup; pbcystyka poaż zpatt;perytzoa abo zapracoyuąca sę by yżyć abo bezrobot; zaodoych organzacach dzennkarskch czynnk sero przygotoane unersyteoko do ura:bana opn pubczne usooęte ceń Natomast perszem mescu tak reprezentacach ak organzacach rozemożnony reporterał z brukocó yżłoata oure chmary reeaconstó dobakó czeronakcj µftboy ne tye odreó e odzryo opm pubhczne ktorych całym ne tye zaodem ne tye rzemosłem e uż racze procederem dzennkarkm est koene yekane pod pręgerz szafot gotynę szystkch tych którzy cośkoek yrastaą d marę pospotą którzy cośkoek dzałaą ub zdzała Ne są te reeace te egzekuce okraszone n okupone żadnym taentem żad nym docpem żadnym styem psarskm n żadnym artystycznem uęcem Przengdy z r;aszych pr?mnents ypo cągaą czy ykradaą et Jakąś bdną bebznę z szafy ozy z k z kancarj czy ke każdemu adresu redakc z burka prezentuą pubce Ne est to an persfage an satyra an tero nema pamfetoe pas ekch francuskch poemkó ozoraszych ( P Courrer Herve) ub dzseszych (Daudet Goher Perrefen Tahade) ne Są to t)ko ugarne obskurne nsynuace nektyy paśc szar panny śepo prao eo bye sponeerać zbeszcześcć poczernć u cz nemu motłocho ako Moocho codzeń rzu cć pastę edną ofarę Zasze po strone słabych to hasło tych szych essó których p roceder bandyck Hearstó szyscy myśący uczce ccho potępaą ae głośno nkt przec nm ystąpć sę ne ośme obae panczre żeby odrazu stał sę kozłem ofarnym rozjśceczone gank całe sodaryzuące sę ze sobą oure Oba zaś eszcze smutneszy groźneszy że psma partyne poażne konkurencyne ace o byt poczytność dymkę prestge aby być poczytnym aby utrzymać sę poerzchn śete a ne dać sę zepchnąć ceń też od czasu do czasu robą koncese da te chuc sensac ekomeskem mobe także znżaą sę do reeac kampan gonek odterana życem ze skóry przypekana żyym ognu Feerens and fedens (amerykańske zanurzane smoe poczem ykąpare pezu) ł Grabskego ostatne Fucht n de Oeentchket st otarty do spółczes nych rucł snop śatła rozpne sę oure Posce zarażeme tą psychozą et psm poażnych ba et środo sk unersyteckch krakoske Ama Mater Zoó btrccheró pod suggestą hypnozą tamtesze Lataące Ropuchy (czas by znoć sztukę o Rabagase!f uerzono to e człoek tak krystacznej osobste uczcośc ak ładysła Grabsk korzystał ze sych dostoeńst da osobstego zbogacena sę Kaumnę tę rozszerzono z pod aeu całą Poskę kedy bromące seqo sohdrue mtereso cęzkego przemysłu zaczęło 2Ptarzać raz 00 raz te Ąż e stołe;znyh sm

4 Str 4 P Szkoncto średne U Przy omaanu obntena sę frekenc ucznó przedeszystkem trzeba sobe dokładne uśadomć netyko że padek ten odbya sę gł6:ne oeództach centranych schodnch ae których kasach c:z:y groz całośc budoy ozy też est mpełne ttanym zaskem spadku frekenc kasach yższych Zaskem datyczącem prae tyko b eongresók est prae zupełny zank kas stępnyc które zachoały sę eszcze ybtne arszae o łódzkem a dn pozńskeµ śąsku ynoszą one roku szkonym 923/4 ede 38 proc ogółu :cznó a ammy sę uczrułó czy że one to za czo rozstrzygnę Y o obnzenu sę frekenc szkach średnch ogóe szkołach państoych ne stne peł tn h ś Ją one prae me :_PT Y:h ystępuą: e me VUCu że MJ _ \ c::e 0! fr dervdu e >\ :t cu eat=j ; ;zgąd artośc hgenczne ychoaf: z : od d ają cz uo :_ Jes c ęs poa JJ Lśeżo posuue SZnv posze;ue Ae netyko kasy stępne ykazały zn Proces ten dotknął róneż k L ł b D k [ c;nuc s a e erze optero VV spotykamy zyżkę ucznó zła SZC2a k V bardm sną t koł ed Z tego \LU>a ze sz a sr ma zaczy tęadać od podsta zacly cepeć brak łasnego fundamentu a operać sę szkoe poszechne przyczem uż ne kasa _ ak t dotąd ł az Z k asamt :nępnenu J 0 Z a szcza b Konesóce byało ae kasa stae sę tą sneszą podstaą Odbya sę zatem zo przesunęce punktu dężko J h śc pod pł yem S:6Auy poszec ne a e eszcze ne }e zycęsto o czen śadczy: stosunkoo norma frekenca k V która J eszoze terene całe Posk ne odł czuła płyu sedmokasoe Szky po!2eehne uosła tyko nezczne Przypły noych ucznó z zenątrz y L koł stępue s ne s acu państoyc tomast szkoły pryatne z yąt\cem kasy stae tracą d<:>tychczasoy kontyn<łent młodzeży 5 Jeś chodz o poszczegóne dzence Posk to cyfry doodzą że k oeództa centrane stracły 9300 ucznó a o schodne 8% tomast oeództa zachodne zyskały; 5292 uczmó a o połudnoe 28 pły zatem szkoły poszechne o centranych schodnch dzała ogromne słne odbera młodzeż złaszcza szkołom pry ;atnym kedy o zachodnch p<>łudno;ych stępue rozrost szkoły średne Uy ośzgłe epke kaumne parafane grupy permanentnych kandydató szystke tek mnsterane kedy to psmo ydzę czaąc Sę zresztą pęknem za dobne przeszło uż szeką marę łarness corredress atakach b mnstra skarbu tedy zagrała kre temperament Grabskm z Grab skch rodu sz Arystydes grzmotnął sym śce ostre quos ego! Ne moża ae trzeha tu z całe sły spół czuć soddaryzoać sę z byłym przyszłym eszcze premferem ae absoune ne możtta tu tego zatać że nestety do sotumpoa na prasy brukoe do poparca pr<y:ego ana moranego e metod nemocanych nestety ak to szyscy emy łaśne p ł Grabsk coneco nestety mocno sę przy czynł Dzennk tedy ego bez opamętana atakuący odpłacał p Grabskemu taką marką aką merzono popmedno pr:ase reoetoe ego antagonstom cażd)tt eddak raze st ł Grabskego strząsnął społe creństem yołał detnostra<:yne enuncace za!p Grabskm Z cznym podpsam dyktoanym to szachemą ntentą to znou spekuajcą zmooę kuktuty n:a zaskarbooe some faoró prżyszłego skarbu łoda:rza sujbsyd szafarza st otarty ł Grabskego zrobł soe Ae es7cze bard!ro mało Tu mus sę rozpocząć aka:ś spóna eką skaę obmyśa akta &pętme te hydry ()Urłe : obe:zładnene Poohroma prase T:zeha sobe przypotteć sterdzć dokładne gdze którym brukocu per Pochrona yproadzono do acton drecte usada000 pzy bfur<ku redakcynym Ttzeba sobfo prz;ypo!eć z a keg0 to g09qska rzucano persze sztnkbomby kartacze guanoe Dm0skego Padereskego Haera Głąbńskego Grabskch Seydó aką to ceczą obs:k8o MchaSkego ks Adamskego Karpńskego Korantego akm szamem z feka bcyzgmo generałó Rozad0kego Szeptyckege Sk0skego Dohora Muśndrego Latnka Kukefa tvfo ty R ł\ D ł\ z dna marca 926 r Posce nych dzenc które operaąc sę szkoncte państoem pozbaone są te kontro potrzeb społeczeńst ake dae przez społeczeństo samo utrzymyane szkoncto pryatne pon skłonć decyduące czynnk do zbadana czy ten rozrost szkoncta średnego est yrazem potrzeb państoych czy też tyko przeaem sły bezładnośc która szkoe średne dz edyną drogę do ykształcena Jest uż boem dzś pradą sterdzoną poszechne że stomy obec faktu hyperprodkc ednootronne ykształoone ntegenc O te zaś dprodukc może s pouczyć stępuące zestaene odtarzaące stosunek poszczegónych typó szkoncta Posce dafną zaś to cyfry dotyczą<:e k VV które znó ykazuą; o centranych ubytek 803 ucm:ó o schodnch neeką żkę o 56 uoznó kedy toma!st o zachodnch cba ucznó tych kasach 40śne o 243 a połudnoych o 3635 uoznó Dopero k V V szędze ykaże aost frekenc ae znó nerónomerny bo kedy o centranych przybędze 33 a o schodnch 69 ucmó o zachodne ykażą przyrost 305 a połudnoe aż 308 ucznó Na te tych szyskch cyfr ysua sę łaśne zagadnene cecośc raconośc dokonyuącego s procesu Okazue sę boem z nch że szkół czy kas ne przybya przedeszystkem tam gdze h dotąd by łozamało ae przecne tam gdze uż atach poprzednch stosunku do zanntrzebo: ana społeczeństa ystoał ch dmar a gdze skutek stnena obrzyme ększośc szkół państoych dostęp do szkoły średne est zczne łate szy nż do szkół pryatnych utrzymyanych z takm ysłkem moranym fnsoym społeczeństa przedeszystkem oeództach centranych obec tego ne możemy sterd:cć ażeby szędze zasze arunkem ufa;zymana czy założena szkoły średne) była koneczność utrzymana czy poołana do życa noe pacók ośatoe rozstrżygaą tu boem p:rzedeszystkem anmk materane stan fn<u<v udnośc możność udzeena ub Deudmeena subeat samorząd czy też drogą zrotu psó pośrede subenc państoe a to są przeceż ne stotne C7yLJnc ae okocmośc uboczne które ty k dodatkoo nny być brane rachubę Z tych :to poodó sne zachały sę sly b Konresóce ktora cerp UU 6 brak szkół panstoych która nod no rtrzebę pod sły roznęła seć szkół średnch: Obecne cofa sę on f:o dość szybko kerunku przystosoaa Sę do potrzeb d f b be u nosc a e o ane to est z yt często zpanoe! częsc0;o pozostae zązku z r02ojem szkonc poszeg0 ae bardzo często pomea akca Jest nrz y_dk r r ko oya sę osztem ozou mety;ko yrmeraącyc só e szół tt:zeb nych ktore me UeJą sę orgaruzoac łączyć ay p<>śęcaąc organzmy; słabsze za?oac arttszone a :;ae e zmocm?e koruec;zde pacók ktore Sę zacoac mny nnmo poszechnego prz! Sytuaca aka sę :ytorzyła b Kongresóce doodząca przez życe rzucone rez zagadnena szkoncta średnego a być ednocześne kazóką da n Hr 0 spółes młmf Df\M PRN ME Nf\ZSKO ELKCH MRST OQNSKO RRŻEŃ Cf\ŁE GÓRY: DRM PEREŁ CZTERY SZNURY DRDEM Zf\USZNJCE PODŁUG OSTfHNEJ MODY STROJE Df\ SRMOCHODY FUTRO SOBOLOE OD MYŚL OLNF\ GŁOĘ NROTO MÓJ CHERUBE PRZYSĘGRM ŻE PO ŚLUBE PÓŁ ROKU NR YGODĘ JUŻ Z TOBF\ SĘ ROZODĘ! Jota r sz:k 923/4 przy;padała: szkoła!yższa 45 szkół średnch szkoła średna 36 szkół poszecłnyc szkoła zaodoa 32 szkoły pohn Rafae Sabatn Sokół Morsk poeśt szec e tłumaczene Ja Bńskego szkoła średna szkołę zaodoą Nazsko Sabatnego Posce dotychczas zupełne nezne Rmeryce Rng edno z po Już to zestaene doodz ońomnego u Sa b atn est za oceanem ustach puarneszyu bósta szkół zaodoych a dmar szkół całego ogółu czytenczego poeśc ego są cozśrednch yższych chytyane przerabane fłmy knoteatrane gdze U ł t_ b zasze stanoą ększą atrakcę Sabatn zezupe n ten OJCaz stępuąca ta e a: pchnął soą poczytnoścą pan drug Jack Lon słuchacz szkoły yższe przypada 6 do nnych To samo uż doodz dostateczne ucznó szkoły średne; ak ek taent poeścopsarsk rodzł sę ł d teraturze amerykańske Zdobyszy autoryzacę uczeń SzKO Y śre ruej 5 uczmó przekład posk szystkch poeśc tego meszkoły poszechne }<sykańskego autora daemy ako tom perszy uazeń szkoły zaodoe 39 ucznó Jego SOKOtR MORSKEGO Poeść ta prav dę szkoły nrtutszechnej nezykh Osnuta te ypadkó podanych r 8tomoe kronce Lorda Henryka Goade z XV uczeń szkoły zaodoe 3 ocznó eku przedstaa fantastyczne ręcz dzee przysz};oły średne gody szachcca kornaskego Overa Tressa Ruch ydanczy C Jego szaeńc«a odaga fantaza ucka przyodz ak yfry to d yraz y;mone a edn m pamęć szego Kmcca Jego uachet ne przedstaaą one eszcze całe pełn rycerskość pośęcene przypom m szastan u faktycznego Uęto boem za pod chetnesze żory Zaszó Czarnych f mmo to staę obczeń 850 szkół zaodoych z a może łaśne datego zacężył nm os dzne od prześadoczy który uczynł z nego gaernka uo:z;nam Gdybyśmy te czby od :tępne renegata aeczneszego odza korsa ę 290szkół dokształcaących eczoroych rzy muzułmańskch a końcu basze; Rger ucznó do nch uczęszczaących R tródem ego fatum to nesze;s młość ku zk t Rozamundze Godophn obftuąca spot tragcz: p rzek ob ysmy sę że rozój s o ntc a h k ń któ h d nyc po a z ryc yo z sę s t ępne zaodoego est nestety eszcze bardzo sła obrzym łańcuch burzego żyota Sr Overaby że szkoncto średne ogónokształcące Sokoa morskego Poeść ta psa ręcz po est!cąż eszcze typoą a łaśce edy mstrzosku Od persze zaraz stroncy skaa ną form łcena młodzeży zanteresoa rośne potęgue sę aż do zapar aa ca oddechu a sttonc:y ostatne sterdza Gdyby chodzło o nosek ogóny to sę z żaem że poeść uż skończo Moż by ster:dzć eży że!»oces zmneszana sę poedzeć że od czasu Tryogr Senkecza ne frekenc s:?jkołach średnch ogónokształ oyło poeśc take któraby podobnym stopnu cący t e;y uaza c za oha poz:any pochłanała całą uagą czytenka o też pen cu ąu esteśmy że SOKÓŁ MORSK Posce sztńrmem ponno sę edtrak płynąć przez odtpoe zdobędze sobe poczytność rekordoą Poeść dne oddżałyane drogą szkoncta po obemue 528 stron druku ydanu estetyc;mem szechncgo zaodoego by odbyał sę on ukazała sę kładem \!vydancta Poskego rónocześne ceoo a ne przypadkoo Poznu ak to sę dzało r szk 923/4 e==:= ==a5555= = szystkem zaś ne eży dopuścć przez od poedne mmneszczene szkoncta państł!oego do tego by ;ały ten proces odbyał s:ę kosztem pecane tyko centranych o eództ: Tadeusz Czapczynsk u nnych Trzeba sobe retmspekttyne uprz)tomć kto był }est pafa0rem kto est Tabu da brukoe prasy reoeroe mę czye czy benefs cu bono yrusza Pochron prasoy z maczugą reoerem machrem z reeacam se kam pane apaszoske zbóecke A dodamy tu oeszcze że Pochrona prase nkt ngdy ne może być penym skooo tyko raz uż spuszczony z łańcuca; r 95 ruca srę d;ko tego samego Psudskego m nu którego teraz rnuca sę z ścekłem zapenee:m na nn:yc; r 920 zaś rzaroał sę tego samego ł Grabskego któremu dzś sę przyma A :nńby: zasze po strone słabszych a:ko ten ess z edeńskego A bendu z którego zresztą asem móąc brukoce arszas:ke odrzyą całe strony skanda erotycznych bankoych Poahrrona pochromzm metody pochroń ske trzeba będzde sp6lnym ysłkem z ee z prae t prrasy podkurzyć ptzepędzć Jce uż są metody ak z Hoxera vastatrx któr; nts:zczy :m:ce Pań słce eże są metody eca raka ues to ne sposób żeby ne mm było ocżyścć rtaskórek życa pubrcmego akm est prrajsa z rzode śerzbu KomprNantoać take prasy sensaconstyczno szantaży stoske sę ne da gdyż do każdych kompromsó z pecuna qua non oet zdo nczem smmpromfoać sę ne da The Sha zycęża gtrarun oo nż:szych ruanędmeszych :t:vstynktach cżby tłuk ekomeke popędach kryms t ycz nych drażnen:u se:zmu skandaach bogaczy sfor posda<aących Zasz e po sbrtooe słabych ZaSze marne p&eprz ne opołeśd z sądu z poc z krymłó Za!sze rozebrane słacze truncetk sporrtsmen NetyLko mage p rane ąe normany f:::ster zasjze; zasze takre e:kturze rłtemturze gustoać będze a a!tepcenerrzy takch psm ak łaśccee baró szynkó t hote <a SChadzek tem maątk z;bać będą Tu mus być ngerenca ładz ak Nemczech : e łoszećh gdze z Otre edk da sobe radę rozrosto tego pasożyta profaktyczne za taoe polfyczne z Lat ubegłych u szych pobeg PotycZe prasa tego typu szłoo poł:ęmych Rabaga:só które pop!tzed!no <z państu :którym sę zagneżdża sym uporze zacętośc były da s zduyższym Sbopn:u Po persze tem że meaące frapuóące UJŻ teraz sę m yaz:ameszych barach zasze przedsta aś:aą bao pozaczne Już teratz aąc stan morarny obyczaoy fska]ny emy z ake grube rac to a to pśmdło gospodarczy sego krau dae gotoy żer da zaezało ugodę z Czecham bronło geprasy ;pań t sąse<nch które m tedy ne szeftó z Toept zem rekamcało czekopotrzebuą sę ydmsztoyać def enzyadę SMott yszydzało proekt takńe a ę yad szpegó emy z rpraktyk take pożyczk zagranczne dna ood!z:ennego ak brudne szmaty brukoe zdtradmą bezceromonane szystke Już ba rpatrzeć oo pake tym ekm edętrrze medomagaca skajtbe ameprenerom manmżetro brukoe prasy csku ak ch :kampane reeace zł0:ef c:ze:tqne a ne zaad!z szykopz)czy:naą sę do spadku auty ak są ne kadamk meć poatou Mafoczko przedrukoya:ne pedanrtyczne pzez prasę ho:etn a ybuchne na śatło dtz:en!e zagrrunczną Po druge prasa &rogo mr skanda któregoś z tych Skandast& tak Coacke szych Rabagasó Northcffó sam ak z Abendem esmm zgęde drśańskch podaeskch nszczy gorszy Krzyczą yą OOettn nebogło szek autorytet ek4 Merarohę po sy o roru:pc; Posce te kutetk a same mataąc ną ścągaąc błoto ae róne s<oą brudzą skorump!)ae są do szpjku nszczy demorafuzue bronąc soch patrokośc Koo:eczt est mocco odrtonó suteneró faorytó u:cy; przykła opn pubozzne rządu sro&u!ku do dem tego est ścągnęce Płsudskego do po tych uporó z Mońma:rbru My sobe zomu Bazecza zdegradoane go op ten paryskt sty prasy przekpyane przez n szanuące sę :m:tegenc pofak e soch obcych pozoć ne moemy My obefot dostarczaący kon:sut:ne:0m sensac granczymy z Soetam z Prusam Nech skandaru te otrzy(k małą skałę praą sę geszeftach busnessach z Budapesztem Me! est JUZ haa:d gtone ae to rue do anem tednem fo potem z żeszem g!t0mes GmZmesze est gdy teg() typu sumenem przydze ą;yać Hemanom prasa ammentoa!ja ra:me tyko przez Bryom et tutt quant stosunk z Moss0ch zaozy sę roogrzeszać także da ką Bedrunean baana ekch hakszysó a!dmentó od obcych Paryżu praktyk te są po dtatego ostrzegamy Tego tematu ak rządku dzetym; dyrekforom admnstracyzmoocz orku Judaszó mół nym buarocó trzeba sę opbacać pła te czarte skóry okt sę dotykać ne śme cą ede taksy ohce Qańsrta Obce mmsterł Maffa oure dyrygoru przez sta prrz;e<s ębmsta katyh!ttarne egzystf:ence przeażne z daru s od kku a t są uż nestety tego kest Lod!ome:ry zaprzysęgne ta:kemu zem stę do groboe dechy ako ten Kukuks pmced:eru zack kan zaprzysęga A edk ostrzec trzeba Jesteśmy uż śadach przekupsfa praz szym charakterem oskoo mękkm sy >rue z szym sąsedtztam po:tyczttem eże Na raze mamy uż poszjak że szły te z góry zarodku koehce ne uremy kały penądze z edna z Budapesztu łba Hydrze p!ze rupne \Pa;sy bfada m! O emy że pertraktoano z Pragą Me popo Jeszcze est czas! Jeszcze Pochroń dłoanem Różnorodne Postay orennez;grabny neptany przede! prosmy o P acane pre numeraty

5 Mr tt> o rzekomym upadku życa umysłoego yzn:aę ztpełne otrarce że ocena mu szyskoh Zm kułtuanych ak ży me coyoh którem sę mteresuę estem popranym optymstą temu to staenu enętrznemu zadzęozam peną metodę reajtzną która md pozaa dużą ;pabfa:j!ość stosooku do t z spófozesnośc To też dzę obrzyme neporrozumene ynkaąoe moem zd!amem z braku derprośc a czasem prost z dyetantyzmu tyoh Sttoyoh sęduó którzy bezzgęd!e tozdzemą szaty d oedoą sze kutua:y P m edeszystkem est tem załatny anu rąk nepororumene datego że pes a uogón uo skłoon t sym<śc z szvstodsądzana kęsk do rylof<n CLOu:!:>v :v Jz nl od : k uu e czemcta dkem d!p badą r otne ca_ zapa:ą Po&ee co est v f &Ze ctzsa; mętrónocześne że całe rze <e uoz<>szcf do cma ke m r>_n_ r!uval = śc zastępue ekbutrę Tego ne możma ekce ażyć eś sę ma dobrą oę stosu:nku do ma trzeba: umać z całą oranoścą że?zecęty fm budze \YJrsza od przecęt ksążk Nkt baem ne zaprzeczy eś me est!; hpokrytą że o Lanę G<Sh Jub Harołda Loyda od postac z romansó Mruszkóny mb aet RodzekzÓ\y Ks8:dd 0 pra<hrte ysoke artośc arty styame kt óre dzęk sos tym a<0rom _!ŻaJdną :mą me mogą być zastąp(!e przez kno ukazuą sę u s baro rzadkq Jako optymsta ogranczę c fozbę do: trzydzesbt roome Każda epoka dzeach n()<oytn;yoh mała zasze soą prredętną puhoza:ść z tą fyk<> różncą że np m ozasó Słoackego ta przecęt pubczność ne mała k me mała Sł()aokego Ne n:aeży zapomć że SłOack żeby }tm: rostać pny :ndm drukoał se arcydzeła małe ośc kkuset egzempłrzy to przearżme łas:tm tatkładem To czy ze pbkoał e da garstk ety umys:ł0e które stanoczo mne hyło za ego czas6 nż za szych Przecętność ta przecętno:ść które smak dzsa qpłakuemy oym C7ase była gsza od dz:set&<z0 me ne ozytała adbo tyko bzdury dzmy ęc że błędem by było porónyać po R F\ P D f Pożytecz ksążka Ley pmede mną ksą:żka p Edtarda Rosseta Naczetttka ydzału Statystyoznego pod tytułem Zagadruooa Go$podałk Samorządo Łodm Z zadooenem &tfordzć trzeba ze stano Oł poaż:ty stęp do badan tthanstły07jych :netyko Łodz ae nnyoh mmst POsce okrese pcyo0ym tak mak> prac sę ukaze pośęcony>ch S\J)aOm komutnym że st<otne kaooa praca te d7jedzne est am:ym ydarzenem d!!a każdego dza łacza Samoządoego zadnteresoandta społeczest!e h ł ] _ samorząu!uyc t ómac zy sę tero 0że uć mast otttymała stortnre sam Ne staozao ak d za Ućrtno o noe rzą: t ] f yvoro oruynaoę o demutayzacę Brak do prac z dna 7 marca 926 r Str 5 _;;;;_ mprezy meske Magstrat M&k nruchomł sego O EO! GDY ODf\Gf\ TOJf\ DZŚ SZYSTKO ZMf\Qf GDY ZRYf\SZ JUŻ ZE SZYSTKEM GDY CHODZSZ PRf\E Nf\Gf\ Jf\K Tf\ PRf\Mf\TK\ Z LSTKEM! łasnym zar:ządze knemafog!af ośafoy z tern że kne tem y&etane będą po nanuzych cech obrrazy 0 treśc ukoe p:rc:>paga:ndore ośafoe Knemafograf rten ajko mfofsc ne obhczooy Zadne zysk onony test od podatku dosk>oego który da nnych km ynos 75 proc od ceny Metu Knematognf ten posad:a około 500 mesc Za<rue sę dzelnjcy dasze zameszjkałe przeażne prz;ez udność botruczą bety eśca są tane gdyż ne cąży!a f\ch Bf\DtŻE JUŻ ZUCHł\ł\ /\CH ROZBERZ SĘ JUŻ CRŁf f\ch ROZBERZ SĘ Z CRLf\ OKf\Ż NE PELUSZE F\CH OKF\Ż OKf\Ż DUSZĘ! Jeta mch 75 proc podatku merskego yka 7 ko Zte przeo freen;erę \brurzo ysoką d;a;ac peneb zysk meczrosc mus!jabby! częśc rz ecz Y ffłejs(t\je) t ten spos6 k Ja\ pono uyte ronj0azyc przyn:aj!!tttej t! S nnastto zauuqąc pu ufczttj0ść uczęszc2a_ od LL k d t ormy puutjku za :\ą przyma Jącą o ego d L h d R M h h _ L ] N ta e:sc stą też poc o= ć!u czą UJV mmo że e ae ea\]manyc h emncsc b _]_ b k O)ętnosć O ee aźneszyc o arygjua yśet aąc e st t y k0 utuń osajjym d f: zagauneń 00zego masta Jy : a mouzeży Lec:roram zaś yp Edard Rosset przez soą pracę za śeta ohydnresze fmy krymne sesłużył sę dobrze :rodzdooemu mastu Zebrał ksu:alne oxartorzęclnego rreperuaru po ned szystke p(frzeby boącz;k ŁodZ: ł cy!e zoccmone dfa n:eetnfoh zaspakaazaopatrzył bogaoo tabce ykres y sta:ty ąc nezd«0e pragnene sen:sat :nższe styome porół ze stosunkam nnych go gabuo:ku masach udoośd przedmemastaoh mohodze opracoał netyko ske Zagadkę tę yśeta do!peneg o sto!ppożytł:ecmą Zkę ae :program J>Tacy komta!me!bższe ata Móąc o pro ma porón:e cyfr; dotyczących ospod:ar gmme ne mam myśj pdogramu party k knematogfe meskhn a kne pryat po&tycznych ese ybocó djo Rady nem Cyfry dotyczące kma meskaego cze:rmeske sdadaoego sę zykje z deu o pemy z budżetu meskego za dk 925 cybecanetk ( ększośc ne Jo tteaana) fry za:ś cruge d:otyozą krnemafog!au Spół kaczemnyoh ypsk pod adtesem prze dze! Urzędnkó Pań:stoych Łodz cmkó ae pr:ogramu pracy sbone a ęc k :róneż nfoohfonego zysk bższe afo P0gn k ónkreme pracy stmorńącego famość stytuc społecz komaa;e to edtyny ce oroł() tórego ne a ne o soby pryatne zyczem zazskupć muszą Sę ysłk str0!nfot te!:e czamy że eże chooz o k<usę to kmo urzęme Łodz Łódź portrzebujtącą k:attazax: dntcze zamtt;e z!acz;ne ysze mesce od odocągó meszkań szpta rozłe <> k mestketgo yśea obazy drroższe pek społecme Uatoać tyko mooe ścsła Mooąc e bepośrednt0 z ekranó ełkch cno ooaboe berze aś obrazy pnykoaoa ub spó:łdzała:ne stronnct m patorme yoh 0adań podatczyc mń ł:rz;y razy poprood:n0 ęk<szych k08oh amajju yśetane ub obaa:zy specajych oś!a Praca p a te ftasme cyfry <bty &a P preparoane ytór aad Mamy przed sobą szczegółoy ykaz yda:f!kó k urzędnczego za rok 925 s:tcz snet że da!j!z łsodz cma yrana tn łódzkdego z gerettmy ykaz ydta:tkóyv k me skfogo tym saom c:rytencta dzmsepzegk> z po7omem tjędrty 2Jaedbań Mety DJ<J terene samo ym r00 N<0hs±yczn$ze pozy ozryenca ; szczsze e r choć M!at : 8) ąe PCytaozamy : kno kno sze tórc:zośct poetydde Co ęcej trze k urźdncze mejske Na tre ć kmą;& p Rosseta sę P b że amfaert ło zas zł to cał śee dzsta pmoe z zahesu Y $pdeome: spray kaserk pe8a kma odocągó kesła test meoz której e przeczę młedta rrazem : rj KOtn : p()zo[ y ktory stę obntży JX! OJOe e szc to r cze nu!azjch dma pamo krzeeoe ku)mry humamstyc2ne Słuszme m00; mobseroać og?tty upadetk deaamu kt?ry m sobą ąga mnesze zanteresoame Mę spraam ehg etyk md:ymane JOgóe spa0nem ndyduałme opartem gałęzam sztuk Byłoby sę edjk :nespraedjym gdyby sę ne dało że zrunat tego UO sły rme ma: do techndk do oo:uk potyc:znych społecmych Pned o!ą popu!amy był : Zaohe A:h kt ory POJCa fyp humanstyc2j* ne mał o anmkach (>:Ohtyoznych SOCJanych ŚrÓd: cbórych żye z dumą mół 0 em że go te Sptay cae me nteresuą kto e ozy faśne on ten uczony zca nereguamych cmsonkó greckch ałne me pr sę soą neśńad0ttnoścą cąda horoego _ do ybuohu oy ma toe k:tóryc przyozyn tak saxno ne ak ne przeczuał e s kutkó zł To tez 9: c!sa zaobsert>ac prae e rszystcch społeczeń&taoh <>ł brzym pęd akś tastyczny prost pocąg do!ea:loośc życa czyż moż ruzać to upadkem życa tunjsło\vego? Czyż ne moz!a dattoać żyym żyobym mętnym praouącym udoskoaącym soe metody pracy uć:zom tego e mnte czytaą ksąźek nż oh babk? Czy mooa potępć udxkość która sume ęce ak psychcznych przeżyła n2: szysłce teatry śata zdoone ł>y e były dostarozyć ze stron od teatru nudz sę ch psychoło gomych () sobe potańczyć? Bardzo łato dskać kamemen grz esznkó kedy Sę ne dosrzga przyczyn grzechu ae skmo sę te prayozyny dostrze może sam zech przesbanłe być g:rzechem Jest ed fooka ooobycz kutury pooenne: to rzeczoośł p:rredmfotoość to zaróno życu ak sztuce Życ[e pryatne pubfome toazysjce cechoane est tem zaetam które rezuhace prmvadzą do szczerośc życu pryatnem: ustały druge ce:rfoanda sę :ustały!omanse psyane długch Bstó Młodzeż spray erotyczne staa asjo prosto śmem terdzć że ZJczJe mnre est zeże zac ze sbatroaska maasta opeka d n0n0ęck\m ah gruźcą Urobo:mem a k&ążkt berdzo bogatx mate:rał cyfroy Z!aCęty cg pubac t;t test:tystyomjoh J gółoe de eut:operskc : f:odm Z dj:ztałanośc Uekct mvaet Da ka:żdego mfoszkańca m Łodz k<sążka ta est ncyko dokładnym foomatorem a:e konecznym Vademecum szych sprar szego masta Łódź dna 6 kttetc> 96 r!a!żyotne Ae!sy Rżesk psuca dj7<seszych bezstydnoścooh nż danym fałszyym stydtme obeśne czsem neuące cał:o d:zę prudetd Prada że zaróno żyou pryatnem a:k pub%omem zauażyć możoa cotaz mne t z form ozyd pop!os grzecznośc Ałe est to da rotte doodem tyko zmożone ceoośc bezędne szczerośc Zapene to życe sze pooenne ma seankoe ata ęce kantó nż błoge e:rsaśkch ttkłonó obłud!ne reerenc bard zo zgę Lecż aro8ć tych met d Zapem przyełe było dane trać pokarmy fz yczne duchoe ygodne zacsme ae też spojtt:!de daaśmy sobe skakać po głoe bye chmerze bye fa esrt ber Pośpech Zanący szą kutur; to persoae :echnómy bete:roe 26000! 2363 u: 9200 : budoovt :: asba ęge do kmpy prołere 3650 Dapraa Skąd est ta Nastał t opał 9 26 r 054 aca rochomośc 40; afsze pogramy oszjt ypoży<:z fmó !! n:epzedzane 457Zf O podatek me<sk Zamaazamy że pozyc: kosż:t ypożyczanych fmó uęd:nd<śmy da k mescego tyk>o k()szt fdmó clła dorosłych _ oprócz tego fhmy ośatue y<atkoało to kno 9000 zł Pn7V<:Ja kosm fmó ;t ::orla_eu_ K: T ryrsty;cztefsza Fm fdroże kosztue gdy t yśetjany po rajz preszy krau a astępne po ra:z perszy akeś dzency K które ysfota;ą po raz perszy ehte obrazy zyamy zeroym k które po stołeczn zetoym!kne yśetą ten Saał obraz maą numet perszy fł:o Kmo ttrzędrucre posada numer drug a kmo meske numer pąty 0ee fmó przedstaa sę to too sposób te eś fłm da k zeroego kosżtue np 5000 ty<heń to da numeru ego vryże 2000 zł da d!rugrego 700 t d a yróżna sę ytornem u<erzenem edo uchytm:em panssmo ojśneaąc e m czystoścą begnkam pękną kantyeaą a mekedy ocgatoą pełndą OOzmenfa szystke te za!ety ypłyaą z głęhokre maom ośd Dstrumenbu z którym artysta ne ako sę zespa:a yk0ttane progaamu nosdo coohy subte nośc dzęku ła:scego grze Orfoa uydatnło sę oo szjazegóce uęcu ut oró Chop (Baady GmoU NoCbut FsdU! Etrudy GesdU! Tarrante) Boda czy me pękne osało odttorzone yborne Jeux de Ravea Prnuda Raohm ann:oa otrzymały ee yrazu rycmego a odegrany bs GaJVot:e GLuoka przeróbce BrahtSa uęty był pod zgędem sty u >Mdzde dosaroe nrz ednym z poprzednkh recta!ó paasty co ymoajje śad czy o ego meustm!e cągł pray Godtną est yrożnena u Orłoa szcze ga UD!eętnCŚĆ pechzac która spraa AA!L co ma :L L tfvuu>ua ze razeme ckmrosłe zczetne kantyene Nadprogramoo odeam peśń Schubera oprac>a!u Lsma tgre<tche:n am Spnmade poefydcoh :uoz00 yroq byta czą;ce głodu meszjk grtźcy mo żena smeren0śc!pzek<myufą mne e 4 Orł_ R;ta _ Mkoła Orło który da 26 rotego y stąpł sah Mdzke Fharmon fenomener se tedk ngdy me dthżya ceem osągcęda tam:oh efektó ze sztkodą utoru a posfogue sę nńą yłąoone ako podstaą do msterne n:terrpretac: Głęooko prze myśla peł poetyckfogo ozarn a Orło z sa koncertoe} J ryba? a zększy sę zapo trzeboane ryby żvet śnęte ędzone Szeroka pubczność ne est stane spradzć pochodzena ryb sproadzanych z zagra ncy stane suroym datego Lga Nezapomk przypom że sandacze prae szystke są spr0adzone z Ros stane mrrożooym (0 agonó tygodnoo} karpe tomast o drobne łusce z ęgerr (karpe poske maą łuskę dużą) Szczupak eszcze są pochodzena poskego Jeże uż ktoś mus kupć sandacza to nech zraca uagę stan akm sę z due rba poneaż eu nesturennych kux:ó szczegóne z stanem osny sprz edae ryby zepsute a ceu oszukana puhoznośc obc łby ub podmaoue skrzee Ka:rp posk o grube łusce est zczne smaczneszy od ęgerskego karmonego kukurydzą łateszy do skrobana Zamast sardynek które są droge bezarrunkoo pochodzą z zagrancy kupoać proty!kk reszce ryby ędzone doskoe sę obeany post a są przecżne dzena kraoego które eży daą pocho Z cyk poyższych a że przecętne tygodnoy ydatek m:my da dorosłyd a u:un+ obota sobe kno meke 825 zł a kne tttzę&czem yn:os on 476 złotych poprońu prteg0spocaroru podatek który Ktto zędnkze yśetało :szystde dbec zczne rększe :frekeną pogłośnesze obrazy tk:e szły e!kch nen był dać comne 50 tys złotych ekratach Posce a repertuarze k (ogótty pły z:a bety yno&ł kę me meskego zduemy ptzeaż:noo take y skem 208 tys kme urzędnczem 27000) soce pooozające tytuły: Prao Koranu ntryg Doru Ludka Aho seksukę o 500 stxooh est da m!e doodem postt ohocaż sam dostanczyłem czyłe ałmn U progu ghotyny Pod maeńkm n:ctu posdemu ksążkę o 420 soch dru patttofeudem Szaeństo z mhośd AdU to edk zdaę s0be spraę z tego że odrat któty zabł Dora czy szpeg Tadobre grzyska ekkoatetyozne arte są emnca ksężnef FaJrMe t p Za take fmy przedsęborca pryatny ne zapładłby róneż entu!zazmu przymn;e tye e ops zaodó sportoych V peśn ęce ak 58 tysęcy roku Daczego ru:esk zarządca km zapłacł aż zł? Homera 0dysse A co zczą 36 tys ęge do ampy To dobry ma:k że Hemy de Mon<therant ekcyne 40 tys konsera:cę krzeseł psz:e pocc sporoe a Ka zmez e łaek t p nentarz 9 tys reperace rzyńsk Peśń o Amundsene dto ekce aż 8 tys neprzedżane ydatk? ażyłśmy sdbe datte cafo to samo ca!gno zędncze ne <afo żadnego cochoło które tye bólu tozk()szy poodue du!foku 925 bo cały dochód zahrało masze du&zy focme nre<śmertene so forme podat!ku a e kno me<ske ne J ttn dał<> żadnego dochodu \ym ypadku że nńkt ne ma dzś cerpooc ozytać ksąż! Trndno ymagać aby magst;rat posadał ek$pert6 knematografcq)ny ch sem ło ne ate ymagał moż:na a;by ne podemoał mprez które muszą stać sę foakam 0sób ruedołężnych ub o złe; ol d a które st n:ee tuta ee poa A przedeszyst:kem ne ono takm mprezom daać pecząt k ku da dzmu d nem opłacać z funduszó mefscch łanhra czne ego Muro Fmy n:aukoe mogą być yśetane każdem nnem kne mag&bat ma aert możność yerana tym kerunku pres na Mma A eśl od takch fmó yrzekne sę Po<atłru tak ak to czyn soem kne to k pryatne Sptoadzą e:pszy: materał fmoy da młodzeży G

6 Str 6 P R /\ ) f\ Dr ZYQMUNT ROSE Taemnca zbrodn Przed z)7:8sbu Jaty kełm!u maąt ku teresńskńm mrnordoany rostał besta sk sposób ks ładysła Dmch<Lubeck Zrubós hvo to yoł!ał() całe p oface vr Ro s! całym ś[ece nema obrzymde ratżerue Ksążę ozłoe:k którego maątk rdemsk:e przedstarały artość kku m:fonó rub ceszył sę krau mgraccą edką sympat;ą dzęk łruścoścom sego charakteru zny był ze se dobrnc LtKz:e SZ)!Słdch stanó przeduchan czase śedzba rozpra sądoych yda o mm nazą opnę Służba ksążęca móąc o sym dadym paau mała zy oczaoh K!sążę pommo ż był tak bogaty ż rze sych rocznyoh dochodó ynoszących kkruset tysęcy b! mógł żyć hardze ykmtce bez akekoek pracy os()bsd:e keroał sym :nteresam okrtąc każ dą oną gotókę Joe mafąfd zemske któtre cąge byał Be:zpośredno przed :ubó9tem ksążę porrócł z Pertershga kube myśh skttn arsz:ae spotkał sę z sym zomym z sym serdeczneszym przyaceem Bspmg:em kt&ego zaprosł do Teres Bspng początkoo ne chcał przyąć zaproszena gdyż stępnego dna mał yechać panych spraach do Grod usne edk prośby ksęca pros t z kubu yechał dorzec koeoy a stępne azem z ksęcem clo Teresr Nazautrz oba przyadee uda! sę poozem do parku teresńskego róc o persze godzne omajd O druge godzne ye<:ha ksą żę Bspng z pał!ccu dorzec koeoy gdyż Bspng pocągem odchodzącym z reres o godz 38 musał rócć do ru:szay Od godzny druge po połudnu tracmy obu przyacół z oczu emy że Bspog Zafazł sę ec:zoa:em a zae a tegoż ec ra Z!!aezono pku ternsńsk zamtego ksęda 26 ra n od uderzeń tępem r«zędzfom de rany postrzałoe sterdzono c;e<e zmarłego Daszą opo:eść czetrpemy z matetałó śedzta roztpra sącdoych matetał fon opera sę zeznach śadkó eksper:tyzach domysłach pradopodobeństach esrt obrzym >o zaera d:zeęmaśce to mó naduemy noh bardze spnecze zez na sądy Naet ekspertyzy UJkoe są tak sprzeczne że trudno odtorzyć sobe pradzy obraz dcramatu który est treścą 02pray sądoe O druge godzdtnfo yeohał ksążę z ord:yfom Bspngem dorzec koeoy Z chą tą c}odzmy kranę domysłó kranę zemań śadkó tak ró;nych ak różne są sądy udzke chodzmy tę taemnozą drogę ypadkó które ne rozaśn ły an śedzto an de rozpra y sądoe an upły 3 at A ęc są śadkoe któ:rzy słysze strzały SłyszeH da strzały ho de rany postrzałoe mał ksążę sły szał e trajgarz staca słyszały dzeczęta z którem ksążę r0zaał beztpośredno pxzed zbrodną sł)szał akś ekarz który przy:padkem dnu tym był n:a stao sły szał :eśnczy Orman młtody Gr:a praoonk dobrach ksążęcych a po strzałach słysze da ęk ksęca po perszym strzae ęk głośny po drugm cdchy A potem dze śadkoe akegoś taemnczego pa dą cego pfoszo od pa:r po błotach teresńskfoh śród de sz czu SZ)bkm krokem kerunku ku toro fooeoemu a stąd do stac Bfo ne Pan ten był czamym pace czarnym kapeluszu żółt)oh kamaszach szereg śtadkó kód cch cała rodz Sochó gdze mały sę gromadzć męty społeczeń sta która ne ceszyła sę d!obrą opmą pozvae tym taemcczym paoo Bspng:a Stderdzoo:o że dnu tym był Teresne :Jy prun esz cze podobce ubrany śadko e pomaą edk stanoczo że dze Bspmga Bspmg yechał do arszay soottne ze srtac Bfoce Daczego ne z Tea;es? Daczego Skoro et spóźoł pocąg ak terd Bs:png ne poozekał stac pocąg s:ępny b ne rócł do pałaoo ecz z b0łącą nogą des zczoy dzeń po Moce szedł peszo 3 km do stac Bfone Ne dzę tern nc dzhvn:eg0 odpoada p<>dsąd!ny pasa m ubę chodzć ne edzał em że Błoce oddone est od Teres 3 km T0 zamtoattre do rpfoszych yceczek Sspmga st:erdzm ś:adkoe by róneż tacy którzy uaż:a: że kryty<:roym dnu była p[ęk!a pogoda że peych momentach asno śecło słońce że tym spacerze do Błona ne dzą me nepradopodobnego Z Bł<ona ęc odechał Bspng do arszay mechał dorożką do sego mes:zkan:a stąd po prze!ocanu sę udał sę do kbu myśskego tego dna vechał do sego maątu do MasSaJan Nr 0 z dna 7 marca 926 r teresńske Spraa gkooprone róćmy ponone do Teres O 8e eczorem maezojo mbtego ksęaa Perszy zauażył trupa Grra Kooe poóz przyązane do drzea ze:zd0jo d:e godzny przedtem dznem sę ęc ydae że tak dug0 zekano z odszukan:em ksę ca Ksęca przyezruono do pałacu mze słaoo tee g ramy po kreych śród md do Bspnga zązjaneg!o róndeż z ksłęcem ęzam pokreeństa u:ż tym momence rozohodz! stę T eresne adomość że mor dercą est Bspmg &«szae ukarue sę ta ajdomość prase B&png przyeżdża clo Teres: zachoane ego ydae sę dznem pokou ksęca za:bał tyko kka ch ukąkł przed zmarłym y szedł Czyż to ma być doodem ny? szak n:aemeszy sługa ksęda żurkefkz róneż ne może patrzyć zmaxłego łzy mu sę csną do ocru ten dok oła podsądny Lecz fama mzgłoszooa przez udz stae sę pfzedmotem badań sądo)oh zostae ydatny ka z areszfoana Bspmga szystke poszak pzemaaą przec ne tych ne chce dostarczyć płodó ronych z chą zaś ekch płatnośc podatkoych eksoych ne mog sę yą zać z zoboązań gotókaych zacągnętych pośredną drogą zagrancą zazła sę położenu zapła Koopro cężkem cszy z koty UJZyskane z poprzedno sprze danych produktó ratę stopadoą grudnoą oraz część stycznoe ogóną sumę przeszło 400 tysęcy funtó łe mogła daszych płatnośc ureguoać obec takego stanu rzeczy zmszony był Bank Gospodarsta Kraoego zapałcć cze ść r:ty styczno!e oraz całą utoą z tytułu udzeone garanc Suma ypłaco dotychczas przez spomnaną nstytucę rządoą ynosła przeszło 300 tysęcy a czekaą ą eszcze płatnośc daszych c a 300 tysę cy funtó Mnstersto Skarbu uażało za koneczne zczyć utym b r Kooprone sego komsarza osobe cemnstra p Karśnckego który bada uż obecne stan _ nteresó maątkoych tego syndykatu Dzsa trudno eszcze ustać akm stopnu ponese Skarb Państa straty czy eentuane całość UJb część ypłaconych sum zostane po penym czase odzyska każ dym raze zazczyć eży że ze strony Mnstersta Skarbu popełno była ekkomyśność u<zeana garanc bez ;penena sobe z chą zarurca umoy z ban kam angeskm gądu ścsłe kontro złasjzcza że rozchodzło sę tu o obrzymą ak sze stosunk sumę mo funtó szterngó Żałoać musmy że tego rodzau nstytuca ak Koopro która dotychczas umała sobe zaskarbć zaufane krau zagrancą zachała przez ekkomyśne proadzene nteresó granczące z ystępkem byt ame nstytuc razła Państo straty materane mo rane fym ypadku ak ogóe tego rodzau spraach potarzaących sę coraz częśce eżałoby z całą stano<:zośdą bezzgędnoścą pocągać do odpoedzanośc osobste materane osoby które stały sę spracam takch faktó gdyż edyn!e tedy może znó porócć zaufane do nteresó z!p poskem frmam Memy dze e bższym czase ogłos Mnstersto Skbu dotychczasoe ynk sych badaą z których oby sę okazało że Sk:Mb Państa :tym razem szoz = straty marane ne ponósł Pr:zed kku tygodnam zanepokoła opn ę pubczną spraa neypłacanośc frmy Kooprone koneczność ureguoana e zoboązań zagrancznych przez Bank Gospodarsta Kraoego Poneaż kesta ta pozostała dotychczas de facto neyaśnoną chcemy ą neco ośetć Neurodza panuący Posc e ro ku 924 ne pozoł sz ym producentom ronym yożene zboża zagrancę a et zmusł rząd do sproadzena obcych produktó Dopero początku roku 925 kedy postały dok eke urodzae rozpoczęły sę persze krok ceu ązana kontaktu z zenętrznym odborcam Pertraktace proadzł tym kerunku ondyńsk przedstace Kooprone p Jasz któremu udało sę dokoć początka< o kka szczęśych tranzakcy drogą zamany ZJboża kraoego angeske ozy sztuczne Na osnę yłonła sę kesta uzyskana funduszó da sfer ronczych ceu pomyśnego ukończena żn ted y Zązek SyndykaŁó Ronczych Koopro rozpoczął Londyne starana o ę mu czase re zdjuą ładze pos< kszy kredyt uzyskał pcu ub roku od danu Bspnga ekse z podpsem ksęca grupy bankó angeskch pożyczkę sześcoktóre perszy rrut oka ydaą sę fał mesęczną koce mo fntó szters2oane Bspng mł myś te&tamentu byś ngó zasadze garanc Banku GospoopekUem maątku dzec fosęaa :ęc pe darsta Kra0e0 s :: t a płynęła no zabł z chęc zy;sku szak a k terd!z cągu setpna rześna do Banku Poskego paokmator poożooe materane Bspnga :stała ro:z:d:zdoa djro dze przez Koopbyło fatane pałacu p:r:zyporuą sobe roną pomędzy pro ducentó forme zao dóch ypadkad usłoan:a otruca ksę czek dostaę zboża stosunku do zaca heahade poddan>e aue 7JreZo grancy kredyty były zabezpeczone eksano seg0 cmsju strychn:nę obu ypad m Kooprone sodarną garancą Banku Gospodarsta Kraoego mały być kach był obeeny przy ksęcu mspmg Tak on eden moż:e być moodercą pozą zrecone kru ratach Book Gospodarsta Kraoego zażądał go ak hezpośrecmo po zabó:s:te uceka z Teres pędm st:aoę Błoce bo Tere od producentó którym udzeł zaczek sn:e mogą go przeceż LŻ SZUkać Na ka psemnego kontraktu dostaę zboża ako maszach kapeus2ju Ja mau:zenze B8pn dodatkoą garancę eks zabezpeczaga zezoo śady krra!pdkrao:ne trę ących ypłaooną sumę ekse te żyroa kaczx:e ksęca zeź ekspere ł>osy B: ły poszczegóne zrzeszena producentó któspnga szystkrue rany ak tetrfdzą begl re prócz tego ydały podobno akcepty n mógł zad!ać e den ozłoek ma\jzerem Da banko z sego ystaena a żyroane eze go me strzeał OOr<!ZU to asneoła pro przez Kooproną Rzeczony Zązek Syndykató Ronkurrutor<:hcał rzabć bez strzałó które m() głyby spa<zć służbę eoz hedy ksążę czych odgryał tym ypadku roę komsanta mcząc pmducentom m soe usług usłoał bronńć su:ę uceoztką kedy moho5 procent od ceny osągane poza odsetkam dzła obaa że pokraony ak upór ksą od pożyczk Koqpro ne posadała edżę mógł rróać do pałaou tmeha było ryrzykoać strzały ęc oskarża!pfdkurator k odpoedne orgamzac spzeda:żne zapa MassaLanach ood)tjafa szambea granką Bezpośredna sprzedaż moża do Jego $ąob0śc barona Bspnga o u& Nemec była z e zgędu onę ceną neorune Obruce ksęca o srfałszoame :ek moża tym czase oponoała eds tta rub:l OS!karża o <> dołronan:e z ększych zagrancznych frm zbożo za:bósta z premedytacą żąda kaay 5 at ych o śatoe słae SPomnanemu: Zązko Syndykató bardzo dogodne va cężkego ęzenńa Ae daczego ;zabł7 oła obtto Da rook odboru zboża umeszozena go zgędó materanyoh7 :szak B8J?m ył rynkach obcych Koopro eszła z tą bogaty sedzał szeg nuesęcy _ ęemu frmą kontakt po penych pertraktacach a przeceż szysbkńe ego :zoboąztama zo ustały obe strony ostateczne arunk ostatnj! edk momence kedy posk stały urnguoa:ne m:aątek podsądnego po zosrłał etknęty Pa prdmraror chce ze przecstade yechał zagrancę ceem sfnmre zrobć brunkruta da Boże by Po zoana umoy stała sę rzeez zgoła soe szys<:y by taka:n: btam a neocz eka trud do ytłuaczena podsądny toku pocesu rtąjzę ył om Koopro odmóła!podpsu ne podaprzyaceem Pożyczyłem mu sfotne [p!eą ąc przyczyn ten sposób strac produdze któryoh potrmhoał da nteresó cenc możność zbyca zbot;a korzystnych Fatszoane ekse? Szereg rzeczozcó arunkach Choa znżka cen ryn terdzło że e:kjse były ajufontyo:zne kach zagranomych sycene ch zbożem Begły szae aktya Bs::mga 600 przeażne rosyskm _ zatamoały moż ruh sterdza że położ:erue martane Bt ność eksportu złaszcza że Koopro spga było dobre ę; ten n:ty za:bó mała za mało ymbote stosunk zagrancą sta odpada? Daduesca szesc : czy nedopnoała skutek braku se techmógł ;e zada eęn ozł0ek o chor ;eej nczne org anzac eżytego usztanda są ryzoana toaru przezczonego yręce?? Opn:Je b:egłych t zgęz sp:zeczne?aozeo rozsł sę z ksęca óz Datego też zaede część zboża zodaczego ksążę me odozł g sta::? stała yezo Skoro zaś potem zą zku ze spadkem złotego nektórzy produ Ksęca udrzymało óch uz pro! ę cenc maący podobno kontrakty złobspng śpeszyłem sę ;ra stac) ę poz egłem ksęca łem pocaąg ęc zamast czekać TereS!e udałem saę stadnu krytycznym s tae byd bkośc ksę cę Błooe Na rękac:kach maezono ca rodm GraJó tjała z ksęcem akeś łosy rzełmo podsąd:nego a m to łsy poraohu!k te rcmanrycznem Psy poksęda s zak były pobne Mędzy ksę cyne r2cły sę Graę Orma Pocem a Bspmg:em saała hyc_ a gz kraone kurk Graa :et ne bad!:jo śady Da cee Bspmga 7 _CLyz moza mazspraa ortruca zupełne ney;aśno dżyć y;yać łosy ktore ZaeZOOO rz;ęc może Bspng tyko ofarą poszak7 komo ręka>c:zkach bez _poz?stema szak szyscy yda: o mm ajk naepszą a kchkoek śad gło tmga 7 opnę szak!kedy mó n:!kt e go sło aktach snue Sę rpoota;c?:mgo sę ach ne y:czua ktamsta Jestem n ca Dymtra Pałocza ) tj4:cze nen ZtakmCm sę prochy ooa akrta dotyczące terdzy_ gro?zeu są tematem zeznań po zabó)słjje ksęca mała * * mes ce taemncza kmeż pła tee: dtt mmca 926 r zapadł yrok Są sńskm ykradzooo z btujka ksęoa Ja:ks du Apeacynego arszae Skaruący Bn:Le:zne ppery Z ft? tmga Złezdż;a spmga za dokone mbófs:tra ks ładydefogoay urzęd:ndk poq: sedcze oso :słaa DruckegoLubeccego afekce sfał Mśde p!! o ad z śedzto Gu?emMor ar sz;oane eks karę czteroetnego ę szay osobśce yerżdża do feresma Czy ena z:astępuąc>ego dom popray z poz:bane chod!z danym ypadjku o morde!to entem pra Karę tę z:redukoano za potyozne C(LY sloca Ro me była zamt sadre usrbay amnestyne 0 edną trzedą resoaną śmerc ksęca? szak msy} BDspnga ypusrez:on:o oność za kauoą skm sądom ne możemy e!zyć oła 0b ro 0000 zł Spraa zc:ze só P:;;og Są całe śed!zto był0 oacłne tende d:zje N:afyż<szym Pozostae 0Ja da s cą cyjce A może ksęca zabł Gran może ge es;e nerxązaną zagad!k Orma7 achoae se ch est dzne \ \ f \:_ t :ck Skarb państa stycznu 926 edług danych mnstersta skarbu b gospodark skarboe za mesąc s ty ans czeń przedstaa sę stępuąco: Pr zychód ze szyskch źródeł d0chodoych yo0s::ł zł rozchód zaś zł 65;898%4 Nedobór zł Na przychód składaą s_ę st_ępuące pozyce: Mnstersto skarbu z dann opłat 774 mh zł Mnstersto roncta 24 Sądy 25 Lasy państoe 2S Monopo sony 30 Monopo tytonoy 70 ft Monopo sprytusoy 20 f MonQpo zapałazany 05 ydatkach zaś fguruą: osko 483 m zł Admnstraca enętrz 25 Admnstrac a skarboa 64 Sądoncto 59 Szkoncto yzna 29 Renty nadzke emeryt 82 Spłata procenty długó 229 Budżet autonomczny!o śąskego zamyka sę dyżką prchodu koce 7 m złotych Obroty gotókoe pożycz kam enętrznym (bety skarboe bony złote doaróka) t sprzedaż skup tych paperó dały nedobór okrągło 2 monó Defcyt pokryty został z pozostałośc kasoych bone które ynosły dnu styczna 035 m złotych a dna 3 styczna 558 m złotych ażnesze Jeden adres osoby która mogłaby zanteresoać sę okazoym numerem Prady psany odrotne strone przekazu P K O przy płacanu prenumeraty będze da s epszym doodem uzna sympat Necha nkt ne zapomn o tern

7 ; r Nr 0 P R f\ Podstaa sac Rynek Spraę kryzysu rozązać eży przemyśe możośdaoh eksportu poch prysłoych mrue ra:ze penężny D f\ yrob6 przykeste ropełnfo nereane Są t edk bo łudz sę Mo sądz że mog:byś:n:ty konku roać naszym drogm ohym yrobam przemysłoym Zachod:ze spółzaodnd cząc z przemysłem anges:km nemeckm ub francuskm Na Rosę dfogo eszcze ne moż czyć bo poemność e rynk ogromne sę skurezyła a słabym tym rynku spotykamy sę z Spóbzaodndem rteme:kgo przemy To też eży racze zrocc uagę mą stronę: sz rynek enętrz!y Okres spraozdaczy przynósł zczne uspokoene sę ahań autoych które odbły sę mn0ych tygodnach tak nekof\zystne szym rynku Doar ukształ toał sę <:zarne gełdze per&zych dnach ubegłego tygodna grancach obrotach mędzybankoych :zaś pła cono zań tyko 762 Szybke zkfdoane haussy est bezzgędne zasługą energo;nego ystą})ena p Mnstra Skarbu tmtę pego stanoska bankó ptyatnych któ re od ch persze konfere:ą:c autoe postanoły póść po n potyk autoe Rz;du Banku Poskego (o e potyka ta będzte bez błędó ykaże peną pano ość) Na bank feoane dzałaące szkoudoodn[ono rttż a et uerzono że dę złotegó podzałała pzekonyuąco une posadamy takego pmzemstu przemysłó ego abyśmy ne by stane skonsumo trata pca dezoych przez Bank da Handu Zagranczneg9 obaa przed podobnym ać całkotą ego produkcę yt<?bó gofoych do użytku e tyko będzemy osem każdymbądź raze strzymyały sę eżyce dba o rozbu<aę póemt!ośd tego tygodnu spraodaczym sz ystke ogół rynku Musmy sobe tpzybomnć że 65 pto pryatne nstytuce penężne od kup doaró rynku pryatnym po kursach yż udnośc meszka \S ye z oh Ró szych od ofcanych notoań co rezutaneż 90 proc udnośc małych neupremysło ce yołało depresę śród spekuantó onych mast masteczek osad żye z ro autoych skłonło ch do obnżena sych ub z pracy dła rolnfota _ żądań Posuaąc a;zę eszcze dae dodzedna 2 b m odbyło sę arszae zemy do osku że arsty praouące brane przedstace bankó stołecznych JJzemyśe :neeksporborym róne:ż zprzy spółudzae deegató rządu któczne merze praouą ty!ko dla zasp okoena rem postanoono przeproadzć kest potrzeby rotkó którzy u s pota autoe stępu}ące reformy:!zam stanmvą 65 proc udno:śd To też ) Zapotrzeboane aut zgłaszane bez p:raesady mooemy poedzeć że ne 65 do Banku Poskego przez book dezoe ecz 85 proc udnośc żye bądź bezpośred będze ogranczone yłączne do rzeczyn<> bądź pośredno z rocta Czy ż stych potrzeb gospodarczych Da kono producent ;rony decydue o rozmarach zbytu bank proadzć będą dencę zapotrzeboe:nętrznego da szego przemysłu A da ań dezoych łasnych kente ak ronka czynnkem marodanym da zaku róneż efdenc byanych dez apó zre&ltą tak sam0 ak da każdego ut ch repartyc ąest fego czysty doohd postący tyłko z 2) Bank zoboązuą słę ne uzupełnać!a<yżc podukc płodó roych zełasnych środkó cezoyćh rzęcych ch pa:zetoró d asną kótt 3) Ba ne bę?ą przymoały od Hnn sumcą oraz pobrzebam skarbu zązkó kraoych :płat złotoe rachunk zagra Komuny:oh RoLnk dopero tedy może ńozne kotach przekraczaących 5000 zł ystępoać ako koa!sument yrobó przedzenne Przy yższych sumach mts być mydoych rzemeśnczych eże po za zezoene z;by skarbqę: bezpeczenu łasnego poka;tmu po zapłace 4) Bank ne będą przy;moały aut zanu podatkó ma e:sroze coś z czemby mógł grancznych a vsta tyko termn poechać armak A zatem kesta roz5) Bank zoboązuą sę odsptzedaać szerzena poemnośc Jazego rynku enę auty nnym bankom tyko po cene kosztt:znego sproadza sę do Zożena spo tó (?) tęgoana produkod rone do zastosoana 6) Bank poddaą sę kontro Mnśfer szyshkch tych ozymkó które sprzyaą_ śta Skarbu rozoo roncta Zapoedź krakoska p mnstra ZdzeNesterty porosfa:a sę samą sobe ne choskego że będze dążył bevgędne do tyko ne docenaąc ecz bar:dzo często ba stabzac złotego yarła sferach fngatezu roę aką OCa odgrya gosposoych przemysłoych ak korzystnedarce rodoe nych :eży szukać sze rażene Obec cha ymaga edprzedeszystkfom śród samych ronkó k ażeby stabzaca ta dokoła sę ak seme np ne mamy mmo przeag! ee prędze Sporadyczne boem potarzamentu eskego grupy agrame d:baące ące sę haussy bassy aut za:granczprzedeszystkem o gospodarczy rozó s nych eksperymenty dokonyane zdrone moma bomem za gmpy agrarne uażać em cee społeczeństa proadzaą chaos szych party chłopskch da których pro zameszane ak to uydatnło sę szczegram gos\)odarczy s kończy sę sprae góne askrao ostatnm okrese ryn przymusoe parceac Nefo:me głosy ę kach łókennczych gdze ość tranzakcy ksze łasnośc zemske za marodane da skutek zyżk doara ykazała gałtony potrzeb s uażane ne są gdyż eka ła spadek Obrót dzenny gełdze dez ynosł sność e osy o gospodarczem położenu s ne stanoą Sttronncta me}ske zcze okrse spraozdaczym przecętne około na s ne rozumeą a nektóre prost 200 tys doaró Doary dez& Ne Jork ustabzoały sę choo pozotogo do n:e sę odnoszą Jedyce sfery przemysłoe zdaą sobe me: Dezy eutapeske kształ asno spraę z doosłośo rorncta ako toały sę podobnym stósunku Złoty ykazał rynkach obcjch tendencę mocnek()sumema Jeże chcemy zeźć yśce z obecne szą fkce go kryzysu gospod:arczegc musmy roz)ocząć od podsta od organzac enętrznego Na gełdze akcyne panoał ubegłym rynku z;bytu A rynkem tym est rono tygodnu stró eednoty zaeżny od żade kredyty ne pomogą przmysło eększe ub mnesze reazac Naogół że ne z!dze bytu se yro!by NaprzE!ażała tendenca utrzyma pry mneeży żądać żeby Oncto zaróno ęk szych obrotach Materał akcyny ychodzł sza ak!sza całość ceszyło sę taą rynek mnmanych oścach poneaż samą troską opeką rządu a:k przemysł ecy akcorusze tte ydaa go z rąk szczegónośc zaś aby onctu były udomnes zaś położy krzyżyk soch akstępnone długe tane kredyty z zastrzeże cach przesta sę żupełne nem nteresonęm że będą yłączne użyte ceje proać pozosta oboętn neraż nedukcyne ak zakup ozó sfon seekczczne ahana yołyane od czasu do cynych meorace rone t p; aby upram m!br fano potykę poperaącą yóz (prz taryfy ugoe eeatory zhożoe) mast ta nych korzystaąc z ocht0y cene dopero moana eksportu rótnem opłatam yo późne zaczęły ekspodoać se yrnby POsk przemysł będzje musał póść tą samą zoem Dopero gdy ptzemysł sz maąc pene drogą Naf:urane że eksporoać eży da podstay sego zbyf:u enątrz krau eżyce sę roz!ne będzemy mogh puścć co sę da starać ę trzeb eksparto\vać co raz ęce Choych eo oak sukcesó sę szeroke ody eksortu obecnych tem pou ne ono przymoać ako oba zaś arunkach gdy et pommo ochrony cene konkurencyne fabryk zagranczne ó przenfana kryzysu Gucz do przeła mana kryzysu przemyśe zgubony zospał zduą bycó : se yroby u s psane debatoane o eksporce yrobó s tam eży go szu!kać tam kłaść pod any pod rozó? przemysłu posk&ego przemysłoych est zeczą granczącą z me szystko co g<zendme budoać będze gaomaną Obay ta:ke :;potyka sę zreszmy dfa tego ceu zanm ne podnesemy s tą częśde śród sfer rządoych nż prze pasku odze budoane będze ada mysłoych podmuch to oba Prz emysły amerykask nemeck anjerzy Schmme gesk rozały sę rynkach enętrz dnła z 7 marca 926 r gełda auty s cąt sę psze mó o koneczno ścł nterenuące czy też spoodoane przez zaodoych spekuantó żądnych cho yćh zyskó Z akc przemysłoych nteresoano sę bardze cukroem ęgoem p oszukano też nektórych metaurgcznyeh Z artośc bankoych podnosły sę eco akce Banku Zachodnego które mmonym oktese (ozły dotke znżk Lsty zastane papery państoe tttfzymały sę prae nezmenonym pozome czasu czy to przez oank kor:tyść akc zrost kładó oszczędhoścoych Pommo choych ahań złotego ruch szczędnoścóy bankach rządoych so hdnych bankach pryatnych ostatnm okre se ne zmaał Poneaż podstaą dzałałnośc nstytucy penęznych są kłady kaptały pryatne eży przyąć pomót zaufama społeczeństa do bankó z ekem zadooenem adomo boem że kaptały zakładoe bankó poskch są Żbyt szczupłe ażeby mogły podołać potrebom przemysłu handu który obec tego mus szukać drogch kredytó rynku pryatnym Styczeń uty ykazały zczny zrost PM Str 7 kładó oszczędnoścoych p K o Na 3go styczna ynosła suma oszczędnośc złożonych te nstytuo zło tych cągu styczna przybyło kładó sumę złotych Styczeń był zatem mesącem zrotnym da obrotu oszczę dnoścoego P K O a turaną przyczyną tego korzystnego zrotu była stabzaca złotego Przypuszczać eży ż noaca Pocztoe Kasy Oszczędnośc zarganzo anu premoych kładó płyne eszcze bardze rozszerzene sę ak<> oszezędno śdoe Nezaeżne od kładó ooyły znou t z operace takacyne Kaptaśc kraoo którzy po pamętnym serpnoym ru ne bank spoodoanym zyżką do ara ogłostenem dzoru d Bankem da Handu Przemysłu strzyma sę zupeł ne od operac procentoych róc sku tek nemożnośc uokoana gotók nnych nteresach do spomnanych tranzakcy Pożyczk autach ohcych zasadze garanc bankoych forme stó okacynych ub arancynych robono 2 pół do 4 pół procent mesęczne zaeżńe od fokok ponoszenego ryzy ka A! A MF* AA e!: 4 Szkce eske ZAGADNENE BURAKA CUKROEGO Ro śhy okopoe hurak zemach Od penego czasu czytamy ptsjse zmank adykuły o z;yźce 0 złotych bogatych cężkch a kartofe n:a ekkch 00!kfog;ramach ceny cukru bez które cu mne zasobnych są czynnkem decyduą krone rue są stane pokryć kosztó łas cym o ntensyność gospodarsta ego postępe keru0jku ahsoutne ysofoośo po:nych są zagrożone sym byce K;OSumoa cukru Posce ynos zaed nó dochodu netto Składa sę to eh stanołsko płodozmane arunkoane:: e 9 dg ( Czec:hosłaat przeszło 25 kg) głoę rozkłada sę bard:no netónomer ymaganam co do upray ożena ne eś zmya go nede gdyż ęk yższa z pośród rośn upranych ydaność z ednostk poerzchn Upraa okos:ość udnośa eslke ma pod tym zgę dem mmmane!potrzeby edyne przy bra poych prędze pbac za meornce; raz z ą rośn:e zrupotrzehoame sły roboku meka stara sę e zastąp<ć spożycem cukru NaeŻy przy;pusczać że średna da cze szelme marteta:ne środk pmdukc skutek cz;e edocześn:e poększaą sę mes:kre fodnośc mus być bez poró!ana yts:za ohec czego ce tego art codzen pony ru:ych rnśrn upratnych; okopoe ne: potrzeby me est spraą oboętną da sprzyaą roznęcu sę podukc zerzę ce która zasze ota o Ośnną est en dk od te zasadze korzysbneszą; przy Spożyce cutkru pojsce est małe za pomocy :przemysłu ronego pózaaą epe małe uzgęd:n:eruu arooc odżycze zdrootne tego hteeose spożycó nż nne rośny osągnęce korzyśc zasa nterese ytórczośc eżakby dążyć dnfozych obok uhocroych kfue uż same prżez sę mogłyby danym aze zapenć do znjajcmego p()ększetnjja konsumc cukru opłaca:ność arszttatu mnego ako ta)d;ego Pf:Zetocó oroooych yto bó oujke:rnfozych które foży zauaz dryskusd ajfoa toczyła sę przed rokem rkyó zaerafą sobe suroce ktaoe z okaz u:staana ceny bu:rak dbsta;rcza{z yąfkem czekoady ak dotąd pene ne 00kronom przez paatatoró ynka ośc oocó) rz z zmożenem spoże koszta prodtko! ed:nych drugch są za życa mogłaby stąpć obmżka ceny Doysoke oo obe stony sobe zaem y:r:aźa:a potrzeba cukronda ym:aga edtykaą Oukromom zrurzuca sę przesbak e podnfosena co może sę znó uem rzałe metody p:r:zerobu zbyt kosz;to:ną adne odhć rozmarach mnsumct Zacho mnstratę; ronrnm zbyt nske pony cz tu ęc trud!ność z które yśca szuka z ednostk poerzchn Są to ta!kże czynmy dotą;d pómo nk maące pły ceny ookru Skoro!Ua sz zużya mne mż połoę łas edk tak em trzeha ymenć es zcze done prndukc cukru ynoszące pod pół datkoo koszta transportu burakó przy marda kogramó ęce nż połoa po}skem bezdrożu porze esenne sz eychodz zagranę ostatnch tartach eks ke :ne aaunk og&ne sdadaące sę port oukru prżyozynał sę poażne do po tyzyko neopfacat!ośd ntensyne produkprny szego bansu handoeg0 był źró c szych obecnych stosunkach które dłem dopłyu aut obcych; za pośrednk mu:szą sę odbć koszta<:h ytorzena tem CUkroncta sze życe gospodarcze ednostk agoe burakó Z te ęc strobyło też ( est) zasane pene me:rze kre ny byłoby zagadnenu buraczanem needytem zagranc:znym Poneaż rynkach dno do yaśnea :załatena netylko śatoych cukru est dtn:ar poneaż przez rokó cukronrukó ce ego kształtue sę edług ceny cukru Utxzymane przemysłu cukronczego est trzcno\vego który dzęk anmko:n burótozczne z utrzymanem upray bu;rara!ym ekonomczym akkh est prokó cukrorych Zastąpene tych ostatnch dukoany nroże być sprzedaany ponże kosztu prndkc cukru b:raczanego sz mnce raze skurczena sę zbytu!a bak ne byłoby rzeczą łatą Ograc:przemysł ćuktortczy do eksporu poażne ne spożyce cyr ne kafkue e do te dopłaea Ażeby sę móc utrzymać sbratę ro< Zemnak zemach buraczanych yoze pokrya odpoedną podtyżk ne dadzą tych samych rezutató ekonomcen rynku enętrznym Na cenę kraorą składaą sę tr:zy czyn cznych Złaszcza przy tak mzernych konnk: rzeczysty kosz produ!ko strata unkturach da garzenłcta Może zaproek&poree akcyza Przy poękzecu spo ektoane cośadczena z kukurydzą proadjzt!yby tę rnśnę część pó dzś burażyca enętrmego czy:nnk drug może trzec uegał:by zmeszenu pradzte czanych Ae pmśce byłoby pozostać czynnk drug mógbby osłabć te;ż są szko przy ypróboanym bujtaku którego poska hodora son zdobyała rynk zachodne dość przy Zta:eszenłu prmd:ujkc aje do tego ne eży dopuśdć Poza hcrem Eumpy Ameryk Północne O adze zagadnena buraozanego śad zgędam kazuącym dołożyć starań aby utrzymrune były szystke stneące atszta czy opna Państoe Rady Roncze któty pu:acy z uagł choćby zaangażo:ame re grudnoe obrady uż tem mescu były nch kaptały zartrodnonych praoon częśdoo omaane Rada skazue pokó eży czyć sę te ze stanoskem tzebę ytężena edzy dośadczena ckroncta Ohec ro!cta Przemysł kenmfou zększen:a ponó buraka cukronczy ak ogóe przemysł ronczy znjęsz;en:a tą drogą kosztó ego produksto specanem stanosku ne moż c; poperana rozou rno:one Proago traktoać oderanu od {H)dstay a d00nych oukrnn opa<rtych przez spómzeke est dhudoą a która składa sę z cżą o;rganzacę zatereso\vanh pantacroych go!spodarst ronych u:z:aeżnonych toró; z:rnfamy obecnego systemu którym systeme meto<ach gospo<aroana a ozó cukronota opera sę yłącme ynkach od s:arenfa cu:kton sen podnoszen:u ce a rynku kraoym; ose dodatnm mmo szeude przeceństa prncoana środkó maących na ceu monteresó męd!zy akcynym zakfadem fabry że zmneszene szkód da ogónego ;pozomu kurtury ronfoze raze konecznośc cznym a rphmtatoram burakó tern mescu kraczamy ścsłe za zastąp:ena buraka nnyrm!zemopłodam gadnene bmaka cuk:jjoego E Dzerzbck

8 Str 8 P sądoy Radość życa est ażneszym ego aoem ;e zobacz aę tże M J J Bbotek esołych :: M Sensncynych A oa stołu POdczas rozpray o separacę oza obrońca acan staa przecnczce z a:rzut że zgodzła sę pozoać zupełne go Uaża to za eką akemuś maarza >zbrodnę ne może sę uspokoć mauąc całą grozę takego postępku Adokat Drva obrońca przecnczk przerya potok ymo y Laca: Nech Sę oega n y?_ec;! USP!> ko Chcesz tę radość zdobyć? Zaprenumeru uśmechną/ Brand Nr 0 Zakłady Przemysłu łókennczego JQZEf RCHTER Opoeśc Zł Maszyny utensya urządzena zaprząg Gotoz papery artoścoe ekse Suroce przędza toar barnk ęgeł Zaczk cy Neruchomośc Za bardzo 4 praco zł Podzał sume; 50 gr kartane Mademosee Gre degort gazda tanecz kabaretu Moun Rouge stae ako śadek przed sądem Przeodnczący Marage merzy ą suroym zrokem gdy krokem tanecznym pod chodz do stołu sędzoskego Taneczne ru podzał zysku za 924 r z 923 konto P K O Bans otarca arszaa Grzyboska złotoy Komornk przy Sądze Okręgoym Starosto Łaske Aozy Gał czyńsł zam Łasku ogłasza że dna 9 marca 926 roku od godzny 0e rano e s Karnyszece gm GórkaPabancka odbędze sę sprzedaż przez pubczną cytacę ruchomośc: 3 kró eżących do Ro ma Zada oszacoanych zl 635 Łask na 7 utego 926 r Komornk: A Gałczyfskr Łodz zr f\ktyf\ Obeszczene dzeń go styczna 925 r Zł Pf\SYf\ Kaptał zakładoy Pace pg oszacoana oe Kom zapasoy Szacunk amortyzacyny Budynk pg oszacoana oe Kom 30300Szacunk Hpoteka 74000f\kcepty obegu Maszyny pg oszacoana oe Kom przedoenne Szacun Utensy urządzena pg oszacoana erzycee oe Kom Szacunk 44522przedoenn Zaprząg pg oszacoana oe Kom _ 6807Szacunk Dydenda ygrodzene Pozostałość ysku z 924 roku Gotoz Papery artoścoe ekse Suroce przędza toary Za czk Dfużncy Hpotek do stopnoego Dług przedoenne umorzena (rozporządzene Mnst Skarbu Prrzem Handu z dna 8 utege 92!> r Dz Usta Nr 2 5) Łódż :! zasadze postanoena Ogónego Zebrana z dna 5 utego 926 r zł Bboteka esołych Ssnsaeyqych Opoeśc Komornk przy Sądze Okręgoym Lodz Starosto Łaske Aozy Gał czyńsj zam Łasku ogłasza że dna 3 marca 926 roku od godzny 0e rano maątku zemskm Kanoo gm oaężykoa starosta Łaskego odbędze sę sprzedaż przez pubczną cytacę ruchomośc: 4 kaczy yazdoych poozu ałók eżących do Zof Koberzycke oszacoanych 3450 zł Łask dna 20 utego 926 r Komornk: A Gałczyńsk r 255 ub przekazem pocztoym adres: Obeszczene Na kaptał amortyzacyny Dodatkoe ygrodzene da dyrek toró zarządzaących członkó zarzą du koms rezyne Dydenda 2905ó tałość do przenesena 925 r Prenumeratę płacać eży = zł otrzymasz 9 ksążek 9 numeró ustroanego czasopsma Śpesz ęc zaabonoac Pozostałość Zł amortyzacyny zapasoy Hpotek f\kcepty erzyc:ee Pozostałość zyfu z 923 r Zysk brutto 924 r Ogóny przychód :_ rozchód Zysk : neeką Pf\SYR Kaptał zakładoy Obczene a ut o ró da c: ee radośc po codzenne pracy = perszorzędnych : Spółka Akcy dze! 3go grudna 924 r zamknęca f\ktyf\ Tana ksążka psa sobodne ekko przez : / ŁODZ Łódź u Ks: gn Skorupk Nr 9 Bans (:!f! Tak; pomuę ścskcą sę prze( t)zstanem mórdq sobe dock bo mo z dna 7 marca 926 r rękę sę prosz?rzy_sęgać! afży aegoryczny obraz Przedstao bya nm spraedość obemuąca czue prao Artysta maarz który obraz ten ystał saone paryskm pokazyał go sam Brandoro ppdóczas mnstro ttjaedośc _ Potntt;e pan pane mnsrze zczene aegor: spraedość soaązaną czuoścą ścska prao \* J J spraedośc zamóono pałaca f[)fa D chy betncy!ydaą mu s ne mescu f * : :\: sa sądoe/ t; : Proszę zachoać sę spokone panen nog ecz ko tuta ne podnos Anegdoty Parysk humor R \ dna 4 marca 926 r = Zaterdzone przez ane Zgromadzene akcorusz6 z dna 5 utego 926 r Ogłosżene Urząd Skarboy Podatkó Opłat Skarboych adomość że pokryce zaegłych podatkó b czne cytace dnu 2 marca 926 r mędzy godz 0 zaętych u nże yszczegónonych dłużnkó: V do ogóne Akae Abram cek Potrkoska 56: 5 be paperu 000 tuz zeszytó 2 Bbaum Szymon Prez Narutocza 40: ruchomośd 3 Dobrock Szefner Potrkoska 58: 250 paczek przędzy ruchomośc 4 Kremer z frmy Dąbrosk Kremer Kńskego 34: ruchomośc 5 Echner B z frmy Echner Szyfman Prez Narutocza 3: ruchomośc 6 Fsz Jude Cegena 36: 50 sztuk t0aru 7 Godberg Berek Prez Narutocza 9: różne toary koonane 8 Godberg Jakób Cegena 55: ruchomośc Potrkoska 56: rucho mośc 0 Gordn Juke Ska Potrkoska 90: 2650 mtr toaru Gezer Euge:nusz Ska Cegena Nr 8: kasa ognotrała 25 sztuk toaru 2 Grosberg akób schodna 30: ruchomośc 3 J ngster u Traugutta 4: rucho mośc 4 Kopczyńsk aenty schodna 63 Prez Narutocza : ruchomośc 5 Lekocz zrae A Prez Narutocza Nr 7: 20 sztuk toaru 6 Let z frmy Let Bruezńsk Lpoa 20: panno ruchomośc Zaęte ruchomośc są PRZETARG dzerżaę gruntó meskch Łodz Tomaszoe Rokcch Magstrat m Łodz ogłasza przetarg dzerżaę stępuących obektó ronych: 7 Len B z frmy Len Kopocz Zaadzka 35: ruchomośc 8 Lenga Dad Potrkoska 6: 200 mtr toaru 9 Me:nkens Mo!żesz Prez Natufocza 44 panno ruchomośc 20 Mgrom Ozer Cegena 43: 70 sztuk toaru 2 Prus:sruk Rudof Traugutta 8: 50 szt toaru 22 Pnkus L Potrkoska 58: 2 futra fokc!fe 23 Rogozńsk z frmy Len Rogozńsk Cegena 39: ruchomośc 24 Rozenbum Józef Maer Cegena 53: 6 sztuk toaru 25 Rathe Kazmerz Zygmunt Prez Narutocza 8: 40 sztuk toaru 26 Sułock Tadeusz Przeazd 62: 200 korcy ęga 2 Strauch Lezerocz Gk Prez Narutocza 20: fortepan Cegena 28 ocechosk ocech Nr 54: ruchomośc 29 arszask Maer Ska Senkecza Nr 37: ruchomośc 30 enberger Szama z frmy Mnocz Krenge Ska Prez Narut0cza 38 Pańska 3: ruchomośc 3 Zemanocz M Potrkoska 28: 50 szt toaru 32 Zande Lubńsk Prez Narutocza 78: cernmaszy 9 Gtt Pnkus Łodz podae nneszem skarboych odbędą sę purano a 4 po poł ruchomośc f\) Grunty terene m dzeske Poese Obszar orny 70 mórg żytem zasanych 30 mórg zoranych zmę 4 mórg zema u ożo Do użytku budynk: stodoła po meszczene traktor pnca muroa 2 Konstantynoske Poese Obszar orny 200 mórg żytem zasanych 35 mórg zoranych zmę 30 mórg neużytkó 0 mórg 5038 mtr k 3 Grunt przy u Mostoe Tkacke Rokcńske Mostoe 6 n 5462 Pryatne Połudnoe Zagankoe Dołach połudne od cmentarza przy u Narutocza (przec Szkoły Hand) eńske Podmeske nżynerske 9 _ 8398 NoySat (Bałuty sołtysóka) 20 B) Grunty poza do oberzena dnu sprzedaży u ymenonych dłużnkó Ceny ogł oszeń: Stro ogłoszenoa dze sę 4 szpaty Redaktor ydaca: Paeł Ze Urzędu: O głoszena SOB!ERf\J zyczane 25 groszy za mmetr ysokośc edne szpace Łodzą: Chony Obszar orny 8 mórg zasanych żytem 6 mórg 2 Tomaszó Błęktne Zródła Obszar 39 mórg 60 prętó orne zem 20 mórg zaseó nema 4 morg zaganka 4 morg łąk mórg ody neużytkó Do uźytku budynk: noy dom meszkany obora stana stodoła młyn ymagaący remontu Dzerżacy przysługue prao ekspoatac zdrooe ody 3 Rokcny przy stac Obszar 70 mórg 250 prętó zasanych żytem 20 mórg zoranych 6 mórg Refektuący nn składać oferty do ydzału Gospodarczego Pac: onośc 4 do dna 0 marca r b Tamże udzea sę bższych nformacy Łódź dna 4 marca 926 r Magst rat m Łodz: Prezydent: M CYNf\RSK mescu cytacy Keronk Łodz: Ogłoszena tekśce 40 groszy za mmetr ysokośc edne szpace Drobne 0 groszy za yraz Odbto Drukarn Państoe Potrkoska 85

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 STATUT Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 Rozdział 1 Podstawa prawna 1. Statut opracowano na podstawie: s z n ze n o s s e e o z z poz z p n z ; ozpo z zen n s uk o o e z n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

...,,f,', Y,,,, ', '::'':, ]]]]]]]']]').,.1:: ]]]]1,r]]1! ] :7:2 ; 'f *e Wsła pęne,.,,:! jerszu,m,- z ża.u,,jak stł z drzewa. Y;:,:::,,::#;:I:uł:u,;,,* C ch utko, j e d n ostaj n e śpewa, Ze Wsła płyne,

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

eff e " Raport z kontro pacówk ośwatowej neędcej -df; Dsm_p4_f3 ffm_ff Wnoskodawc D5MLRAFKF]TPV1 Strona 1 z 4 :Wersja: 2.2 z dna 10-01-2O'15 Proszę wpsać ponżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR Kancearyjny

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Gdy znamy kapitał początkowy i stopę procentową

Procent prosty Gdy znamy kapitał początkowy i stopę procentową cet psty Gdy zay aptał pczątwy stpę pcetwą F = + I aptał ńcwy, pczątwy, dset I = I = stpa pcetwa (w stsuu czy) F = ( + ) aledaze dsetwe 360/360, 365/365, 360/365, 365/360 es wyaży w latach (dla óżych esów

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1 Dzień Dziecka z Matematyką Tomasz Szymczyk Piotrków Trybunalski, 4 czerwca 013 r. Układy równań szkice rozwiązań 1. Rozwiązać układ równań { x = y 1 y = x 1. Wyznaczając z pierwszego równania zmienną y,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo