WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 MSiG 215/2013 (4332) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz AT COLLATERAL COLLECTION A. BIAŁAS, T. SZYMULA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/33795/13/845] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. AT COLLATERAL COLLECTION A. BIAŁAS, T. SZY- MULA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁO- WICE miejscowość MYSŁOWICE 2. miejscowość MYSŁOWICE ulica ADAMA DZIÓBKA nr domu 11 kod pocztowy poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 16 WRZESNIA 2013 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DOPRECYZO- WANIE WNOSZONYCH WKŁADÓW Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIA- ŁAS 2. ANDRZEJ JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZYMULA 2. TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, TJ.: DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ WOLI; DO SKŁADANIA PODPI- SÓW; DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO 2000 PLN; W PRZYPADKU SPRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 2000 PLN WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZ- NIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIAŁAS 2. ANDRZEJ JAN SZY- MULA 2. TOMASZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Poz HOUSEMANIA DEWELOPER GOŁĄ- BEK DALECZKO MONEY - KYRLE SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁA- WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/25291/13/871] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. HOUSEMANIA DEWELOPER GOŁĄBEK DALECZKO MONEY - KYRLE SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WRO- CŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica OSTROW- SKIEGO nr domu 30A nr lokalu kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DALECZKO 2. ŁUKASZ NIE 8. NIE 2 1. GOŁĄBEK 2. JAKUB TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MONEY KYRLE 2. MONIKA IZABELA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GOŁĄBEK 2. JAKUB MONEY KYRLE 2. MONIKA IZABELA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEK- TÓW BUDOWLANYCH PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIER- SKICH WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH TYNKOWANIE ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN MALOWANIE I SZKLENIE WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOW- LANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Poz KANCELARIA RACHUNKOWO-FINAN- SOWA TAX-BONUS MONIKA I MARIUSZ MAŁEK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/18446/13/679] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON NIP KANCELA- RIA RACHUNKOWO-FINANSOWA TAX-BONUS MONIKA I MARIUSZ MAŁEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo PODKARPACKIE powiat M. TAR- NOBRZEG gmina M. TARNOBRZEG miejscowość TARNOBRZEG 2. miejscowość TARNOBRZEG ulica MONIUSZKI nr domu 3 nr lokalu 201 kod pocztowy poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ R. - UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWIL- NEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW KANCELARII RACHUNKOWO-FINANSOWEJ TAX- -BONUS SPÓŁKI CYWILNEJ MONIKA MAŁEK, MARIUSZ MAŁEK W SPRAWIE DOBROWOLNEGO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POPRZEDNIA REJESTRACJA: CEIDG - KANCELARIA RACHUNKOWO-FINANSOWA TAX- -BONUS SPÓŁKA CYWILNA MONIKA MAŁEK, MARIUSZ MAŁEK; REGON: Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAŁEK 2. MONIKA KARINA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MAŁEK 2. MARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMO- COWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAŁEK 2. MONIKA KARINA MAŁEK 2. MARIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNIC- TWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA 253 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 MSiG 215/2013 (4332) PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUAL- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Poz KRAKSPRZĘT BUDOWNICTWO MARCIN MYŚLIŃSKI, MACIEJ MYŚLIŃSKI, MICHAŁ WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/26955/13/969] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KRAKSPRZĘT BUDOWNICTWO MARCIN MYŚLIŃ- SKI, MACIEJ MYŚLIŃSKI, MICHAŁ WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica LIPSKA nr domu 51 nr lokalu 91 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MYŚLIŃSKI 2. MARCIN TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MYŚLIŃSKI 2. MACIEJ JAKUB TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. WIERZBICKI 2. MICHAŁ PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DZIA- ŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MYŚLIŃSKI 2. MARCIN TOMASZ MYŚLIŃSKI 2. MACIEJ JAKUB WIERZBICKI 2. MICHAŁ PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z REALIZACJA PRO- JEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZY- NOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZ- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOW- LANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZY- STYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Poz MADERA SMÓLSKI, ZAŁĘSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/54056/13/340] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MADERA SMÓLSKI, ZAŁĘSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica DRZYMAŁY nr domu 18 nr lokalu 24 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMÓLSKI 2. MAREK SŁAWOMIR NIE 8. NIE 2 1. ZAŁĘSKI 2. KAROL TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SMÓLSKI 2. MAREK SŁAWOMIR ZAŁĘSKI 2. KAROL Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLO- WYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNO- ŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZA- KÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZAL- KOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Poz PODLASKIE CENTRUM GENETYKI KLI- NICZNEJ GENETICS RYSZARD LEŚNIEWICZ, OLGA GAIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/9860/13/383] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PODLASKIE CENTRUM GENETYKI KLINICZNEJ GENETICS RYSZARD LEŚNIEWICZ, OLGA GAIŃ- SKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIA- ŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica PARKOWA nr domu 14 nr lokalu 84 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE R. PRZEKSZTAŁCONO PODLASKIE CENTRUM GENE- TYKI KLINICZNEJ GENETICS RYSZARD LEŚNIE- WICZ, OLGA GAIŃSKA SPÓŁKĘ CYWILNĄ W PODLA- SKIE CENTRUM GENETYKI KLINICZNEJ GENETICS RYSZARD LEŚNIEWICZ, OLGA GAIŃSKA SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEŚNIEWICZ 2. RYSZARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GAIŃSKA 2. OLGA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LEŚNIEWICZ 2. RYSZARD GAIŃSKA 2. OLGA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAKTYKA LEKAR- SKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH D DZIAŁAL- NOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNO- LOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Poz POLYANA PAULINA KĘDZIA, ANNA WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/23254/13/648] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. POLYANA PAULINA KĘDZIA, ANNA WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina WARTKOWICE miejscowość WIERZBOWA 2. miejscowość WIERZBOWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 254

3 MSiG 215/2013 (4332) nr domu 16 kod pocztowy poczta WARTKO- WICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIANA 1 UST. 1 I 4. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOŹNIAK 2. ANNA NIE 8. NIE 2 1. KĘDZIA 2. PAULINA KRYSTYNA TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PAU- LINA KRYSTYNA KĘDZIA, ANNA WOŹNIAK SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WOŹNIAK 2. ANNA KĘDZIA 2. PAULINA KRYSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNO- ŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Poz ZUTEH RAIL JAN BOŃCZYK & MAREK HAHN SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPO- do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/11080/13/656] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ZUTEH RAIL JAN BOŃCZYK & MAREK HAHN SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO- -POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ miejscowość PATEREK 2. miejscowość PATEREK ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy poczta NAKŁO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., R. - ZMIANA 5 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOŃCZYK 2. JAN TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. HAHN 2. MAREK JÓZEF TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻ- DEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYST- KICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BOŃCZYK 2. JAN HAHN 2. MAREK JÓZEF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZE- TWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ- DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLO- TÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTY- WANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄ- DZEŃ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z DZIERŻAWA WŁASNO- ŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM c) Spółki partnerskie Poz FRAS KOLNY SZCZYGIEŁ SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/35586/13/865] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PARTNER- SKA 3. FRAS KOLNY SZCZYGIEŁ SPÓŁKA PARTNER- SKA ADWOKATÓW 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. FRAS 2. MARIUSZ MACIEJ NIE 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. KOLNY 2. ŁUKASZ JAN NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. SZCZYGIEŁ 2. PAWEŁ ŁUKASZ NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY Z PARTNERÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. SZCZY- GIEŁ 2. PAWEŁ ŁUKASZ KOLNY 2. ŁUKASZ JAN FRAS 2. MARIUSZ MACIEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ PRAWNICZA d) Spółki komandytowe Poz ABC TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/28537/13/867] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. ABC TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica WARSZAWSKA nr domu 53 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA ROKU, NOTARIUSZ HANNA GRAJ- ZER, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. SIENKIEWI- CZA 21/3A, POZNAŃ, REP. A NR 4160/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NYGA 2. JACEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ABC TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE 3 1. NYGA 2. ZENON TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLE- MENTARIUSZ, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNO- MOCNIK. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ABC TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWA- NIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABO- NAMENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUAL- NEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz BSM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/29365/13/897] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. BSM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica MIĘDZYBORSKA nr domu 12 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ KATARZYNA DERKOW- SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2800/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BSM SOLUTIONS NIE 2 1. MIKOŁAJCZAK 2. MARTA JOANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BSM SOLUTIONS Rub. 3. Prokurenci 1 1. MIKOŁAJ- CZAK 2. IZABELA MARIA SAMO- ISTNA 2 1. MIKOŁAJCZAK 2. JANUSZ ROMUALD SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 255 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 215/2013 (4332) Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAK- TYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAK- TYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDRO- WOTNEJ Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTA- LOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Poz E-DYM.PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/33566/13/81] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. E-DYM.PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica DĘBLIŃSKA nr domu 6 kod pocztowy poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ WITOLD KRAWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBRO- WIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY SIENKIEWICZA 25/2, REPERTORIUM A NUMER 3870/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI E-DYM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ E-DYM.PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE PRZEPISU ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI E-DYM.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NUMER 3867/2013, NOTARIUSZ WITOLD KRAWCZYK, KAN- CELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY SIENKIEWICZA 25/2. UWOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NUMER 3870/2013, NOTARIUSZ WITOLD KRAWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY SIENKIEWICZA 25/2. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. E-DYM.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAWORSKA 2. BOGUSŁAWA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. NIDEN- TAL 2. TOMASZ JACEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,OO ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. E-DYM.PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOM- PLEMENTARIUSZ SPÓŁKA E-DYM.PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W SOSNOWCU, TJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZED- MIOTU PRZEKRACZA KWOTĘ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁON- KOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI E-DYM.PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ (KOMPLEMENTARIUSZA) WCHODZI TOMASZ NIDEN- TAL. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. E-DYM.PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYW- CZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY PRO- DUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRODUKCJA ZBIOR- NIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWA- CJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO NICH SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNO- LOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZE- DAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO- WISKAMI TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz GUTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/15985/13/854] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. GUTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIE- LONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica NAFTOWA nr domu 6A kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIE- LONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 9910/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GUTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. JACYNO 2. JAN TADEUSZ NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE ODRĘBNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI ORAZ PROKURENTOWI. KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA GUTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE REPREZEN- TOWANY JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ GUTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE REPREZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWGO ZARZĄDU - JAN TADEUSZ JACYNO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GUTMED Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZO- STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAW- NYCH Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz JAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/9738/13/527] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. JAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN DARIU- SZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6131/2013 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAWICKI 2. JAN NIE 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 256

5 MSiG 215/2013 (4332) Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOM- PLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JAZ-BUD W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRO- DUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNIC- TWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREW- NIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATA- NIA Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZ- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTE- MÓW BEZPIECZEŃSTWA Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTA- ŁYCH TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WOD- NEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz LEO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/26743/13/644] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. LEO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 28 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. UMOWA SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONA PRZED RADOSŁAWEM CHORABIKIEM NOTARIUSZEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY PLACU WOLNICA 11/1, KRAKÓW (REPERTO- RIUM A NR 4344/2013) Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEO EUROPE NIE 2 1. BINIEK 2. EWE- LINA KATARZYNA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. LEO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWA REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓ- RYM JEST LEO EUROPE SP. Z O.O. DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA (LEO EUROPE SP. Z O.O.) UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIA- ŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU LEO EUROPE SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIU- SZA) JEST PAN PAWEŁ WIESŁAW KITTA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LEO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- CJI REKLAMOWYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW A DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZO- STAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON- GRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWA- NIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWA- NIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATERO- WANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA- NIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Z POZOSTAŁA POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz OMNICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/29606/13/675] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. OMNICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica SZKOLNA nr domu 5 nr lokalu 18 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 25/1, REP. A NR 1937/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OMNICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. WILCZYK 2. STANISŁAW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST 257 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 215/2013 (4332) KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. OMNICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIE- CZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUN- DUSZE EMERYTALNE Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIAD- CZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDY- TOWE REKLAMA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz WINNICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEMOWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/53087/13/633] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. WINNICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEMOWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica STRZELCÓW nr domu 9 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 7148/2013 NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃ- SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WINNICA DEVELOPMENT NIE 2 1. MIKLASZEW- SKA 2. MARTA JOANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZL 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOM- PLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z. O.O. WINNICA DEVELOPMENT BĘDACEJ KOM- PLEMENTARIUSZEM. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: 1. PIOTR MIKLASZEWSKI - PREZES ZARZĄDU 2. MAŁGORZATA MIKLASZEW- SKA-KOCELNIK - CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WINNICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE e) Spółki komandytowoakcyjne Poz AYORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/53845/13/355] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. AYORA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC PIŁSUD- SKIEGO nr domu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie , NOTARIUSZ MILENA STEM- PIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.KOMISJI EDUKACJI NARODO- WEJ NR 57 LOK.1, REPERTORIUM A NR 3249/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. AYORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOM- PLEMENTARIUSZA, TJ. AYORA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI AYORA SP. Z O.O. JEST NASTĘPUJĄCY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JED- NOOSOBOWO. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI AYORA SP. Z O.O. JEST ISIDRO PERALTA PENA. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. AYORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZA- NYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER- GETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOW- LANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTA- ŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO- NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- CJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZO- STAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄ- ZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRO- DUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Poz CGL X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/28181/13/662] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. CGL X SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIEL- KOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica STARY RYNEK nr domu kod pocztowy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 258

7 MSiG 215/2013 (4332) poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., REP. A NR 14139/2013, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELA- RIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNA- NIU PRZY UL. PIEKARY NR 6/25 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. CGL X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. CGL X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLE- NIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻY- NIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKO- ŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADA- NIA I ANALIZY TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Poz DIVITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/20784/13/903] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. DIVITES SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 53 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie ROKU NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO GDAŃSK UL. DMOW- SKIEGO 15/7 REP. A NR 7782/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. DIVITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA DIVI- TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - WOJCIECH JANUSZ SYPNIEW- SKI PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. DIVITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO- MOŚCI Poz GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/34401/13/120] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica KOŚCIUSZKI nr domu 223C nr lokalu 5 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY REP.A NR 6095/2013 Z DNIA R., KAN- CELARIA NOTARIALNA MGR WOJCIECH MICHA- LEWICZ, KATOWICE, UL.DĄBRÓWKI 15/1 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 3. 1,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA JEST KOMPLEMENTARIUSZ. AKCJONA- RIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA. OBECNIE UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI KOMPLE- MENTARIUSZA, TJ.SPÓŁKI GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W KATOWICACH SĄ EWA CIEŚLIK - PREZES ZARZĄDU I OLGIERD CIEŚLIK - CZŁONEK ZARZĄDU. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Poz GLOBGRANIT MAREK SADEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/19092/13/347] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. GLOBGRANIT MAREK SADEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina PIESZYCE miejscowość PIESZYCE 2. miejscowość PIESZYCE ulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 95 kod pocztowy poczta PIESZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTARIUSZ DR. WISLAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KAROLINA WARCZAK- -MAŃDZIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, REPERTO- RIUM A NR 8096/2013 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. SADEK 2. MAREK GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) AUKCJI UPRZYWILEJOWANYCH IMIEN- NYCH W TEN SPOSÓB, ŻE: A) JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW, B) AKCJE TE MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W PRAWIE PODZIAŁU MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI PRZED INNYMI AKCJAMI Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE JEDY- NIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIA- ŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. SADEK 2. MAREK GRZEGORZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZO- STAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRO- DUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERAL- NYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Poz GREEN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/34695/13/815] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. GREEN ESTATE SPÓŁKA 259 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 215/2013 (4332) Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 6 nr lokalu 15 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18-GO LIPCA 2013 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA (SZMAL), KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, UL. 1 MAJA 18, CZELADŹ, REPERTORIUM A NR 4833/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. GREEN ESTATE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO- WANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADA- JĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIU- SZOWI). AKCJONARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. KOMPLE- MENTARIUSZ MOŻE USTANOWIĆ PROKURENTÓW. KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRE- ZES ZARZĄDU RYSZARDA CHACHOŁEK. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. GREEN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. CHACHOŁEK 2. JUSTYNA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIO- RACH Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW META- LOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZE- DAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWA- NIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODA- WANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE GAZET Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻY- CZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Poz GRUPA 3 PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/34539/13/392] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. GRUPA 3 PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIA- SECZNO miejscowość PIASECZNO 2. miejscowość PIASECZNO ulica PAWIA nr domu 7 nr lokalu 96 kod pocztowy poczta PIASECZNO kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PRESTIGE.PL - Adres strony internetowej WWW. PRESTIGE.PL Rub. 4. Informacje o statucie PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU, REP. A NR 7498/ NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY JANA PAWŁA II 9 LOK.5, PIASECZNO Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. PRESTIGE PM Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIU- SZA: KATARZYNA DOROTA GANCARZ - PREZES ZARZĄDU (ZARZĄD JEDNOOSOBOWY), PIOTR TOMASZ PUCHAŁA - PROKURENT SAMOISTNY, RADOSŁAW SŁOMKA - PROKURENT SAMOISTNY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁA- DANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. SŁOMKA 2. RADOSŁAW PRO- KURA SAMOISTNA 2 1. PUCHAŁA 2. PIOTR TOMASZ PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GÓRNICTWO RUD METALI POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYRO- BÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRA- FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWA- RZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZ- NYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYRO- BÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINE- RALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA META- LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWA- NIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO- DARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWA- NIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓL- NODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 260

9 MSiG 215/2013 (4332) W ZAKRESIE INFORMACJI Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CEN- TRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄ- ZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURY- STYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTY- WISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PRAKTYKA LEKARSKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KUL- TURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIO- TEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁA- DAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOR- TOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz HELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/57366/13/177] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. HELIUM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81B nr lokalu A-51 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., REP. A NR 6177/2013, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA PUSZKARSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO, KANCELA- RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. HELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPRE- ZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPEMENTARIUSZ, KTÓRYM JEST HELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REPREZENTACJA NASTĘ- PUJĄCA: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTA- RIUSZA WCHODZĄ RAFAŁ JANUSZ KUCHARSKI - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PAWEŁ HUBERT SADOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. HELIUM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz IMPLIX INVESTMENTS GRZYB- KOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/21686/13/675] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. IMPLIX INVESTMENTS GRZYB- KOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDY- NIA 2. miejscowość GDYNIA ulica ROZEWSKA nr domu 28 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU, NOTARIUSZ JOANNA SOLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI; AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5901/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRY- BIE ART.551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI IMPLIX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO- -AKCYJNĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZE- KSZTAŁCANEJ SPÓŁKI IMPLIX INVESTMENTS Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 17 PAŻDZIERNIKA 2013 ROKU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. IMPLIX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. GRZYBKOWSKI 2. PAWEŁ WACŁAW NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. GRZYBKOWSKI 2. PAWEŁ WACŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZO- STAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRO- NICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPO- SAŻENIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTA- ŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATERO- WANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- CJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA- NIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA- CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA 261 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 215/2013 (4332) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Poz J5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ GANIMEDES SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/57898/13/447] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. J5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GANIMEDES SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 436 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie DANIEL KUPRYJAŃCZYK NOTA- RIUSZ W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. CHMIELNEJ NR 73B LOK. LU10 W WARSZA- WIE, ZA REP. A NR 24054/2013 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. J Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,10 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ J5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI J5 UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA- JĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZ- ZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKIEM JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU J5 JEST JAN WALULIK - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. J5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRODUK- CJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUK- CJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEK- STYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRO- DUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIO- NYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWA- NYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRO- DUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHE- MICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWO- RZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYRO- BÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWA- NIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO- DARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNO- WANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZ- TOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURY- STYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁAL- NOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPO- DAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPO- ŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZO- STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz LAVINIA XLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/55566/13/237] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. LAVINIA XLI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MIODOWA nr domu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ ANNĘ COLOMBIE, NOTARIU- SZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, JOANNA WISZNIEW- SKA NOTARIUSZE S.C., UL. TRĘBACKA 4 LOK. 2, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 8587/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. LAVINIA XLI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST LAVINIA XLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPRE- ZENTUJE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH. W SKŁAD ZARZĄDU KOM- PLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MAREK KOLIBSKI - PREZES ZARZĄDU, ORAZ MICHAŁ DEC - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. LAVINIA XLI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYDAWA- NIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLA- MOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 262

11 MSiG 215/2013 (4332) KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz LAVINIA XLV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/55551/13/911] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. LAVINIA XLV SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MIODOWA nr domu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ ANNĘ COLOMBIE, NOTARIU- SZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, JOANNA WISZNIEW- SKA NOTARIUSZE S.C., UL.TRĘBACKA 4 LOK. 2, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 8607/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. LAVINIA XLV SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST LAVINIA XLV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPRE- ZENTUJE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH. W SKŁAD ZARZĄDU KOM- PLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MAREK KOLIBSKI - PREZES ZARZĄDU, ORAZ MICHAŁ DEC - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. LAVINIA XLV SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYDAWA- NIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLA- MOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz LAVINIA XVIII SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/53365/13/492] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. LAVINIA XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MIODOWA nr domu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., SPORZĄDZONY PRZEZ ANDRZEJA KARPOWICZA, NOTARIUSZA W WAR- SZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, ANDRZEJ KARPOWICZM JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. TRĘBACKA 4 LOK. 2, WARSZAWA, REPER- TORIUM A NR 7999/2013. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ ANNĘ COLOMBIE, NOTARIUSZA W WARSZA- WIE, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIU- SZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. TRĘBACKA 4 LOK. 2, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 9223/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. LAVINIA XVIII SPÓŁKA Z OGRA- NICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTA- RIUSZE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST LAVINIA XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE, NIEZA- LEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSO- BOWY, CZY WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWCH. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MAREK KOLIBSKI - PREZES ZARZĄDU, ORAZ MICHAŁ DEC - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. LAVINIA XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYDAWA- NIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLA- MOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO- CYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO - AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/25717/13/214] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WRO- CŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WRO- CŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PRZYJAŹNI nr domu 66 nr lokalu 15 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTARIUSZ ILONA ROCZ- NIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA. REP. A NR 7365/2013; R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA. REP. A NR 7569/2013, ZMIENIONO 7. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TOMASICZEK 2. LESZEK KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIU- SZE KTÓRYCH Z MOCY STATUTU LUB WYROKU SĄDOWEGO NIE POZBAWIONO PRAWA DO REPRE- ZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TOMASICZEK 2. LESZEK KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CEN- TRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Poz MKG 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/57549/13/940] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. MKG 1 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI 263 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 215/2013 (4332) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 22 nr lokalu 212 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie PAŹDZIERNIKA 2013 R.; - NOTARIUSZ W WARSZAWIE SEBASTIAN KUBAŃ; - KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CYBERNETYKI 13 LOK. 1, WARSZAWA; - REPERTORIUM A NR 8984/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. MKG 1 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKÓW: KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZY- PADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE WSKAZANIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KOMPLEMENTARIUSZA: SZYMON CHMIELEWSKI - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. MKG 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE A MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW ZAKWATEROWANIE DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWANIE PRO- GRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMEN- TOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z POZOSTAŁE POŚREDNIC- TWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUAL- NEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Poz PIKES PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/25958/13/101] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. PIKES PEAK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica RUSKA nr domu kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R. NOTA- RIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTA- RIALNA NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C., REP. A NR 21021/2013. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. PIKES PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZEM - PIKES PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁA- WIU - SAMODZIELNIE. WYKONYWANIE PRAWA REPREZENTACJI NASTEPUJE POPRZEZ ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. PIKES PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZO- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIA- ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Poz PP KRZYSZTOF ROZTOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/21819/13/833] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. PP KRZYSZTOF ROZTOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 2. miejscowość ŚWIDNICA ulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 18 kod pocztowy poczta ŚWIDNICA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, REPERTORIUM A NR 7443/ R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTA- RIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, REPERTORIUM A NR 7589/2013 ZMIANA 7 STA- TUTU. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. ROZTOCKI 2. KRZYSZTOF WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIU- SZE, KTÓRYCH Z MOCY STATUTU LUB WYROKU SĄDOWEGO NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. ROZTOCKI 2. KRZYSZ- TOF WOJCIECH Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z PRZETWA- RZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Poz PW HYDROMONT OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/13789/13/114] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. PW HYDROMONT OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica WROCŁAWSKA nr domu 62 kod pocztowy poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTA- RIUSZ DANUTA TRUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR 3549/ R., NOTA- RIUSZ DANUTA TRUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 264

13 MSiG 215/2013 (4332) W OPOLU, REP.A NR 4102/2013, ZMIANA TREŚCI PAR. 24 STATUTU. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. HYDROMONT OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIA- DAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTA- RIUSZOWI). ZGODNIE Z PAR. 8 STATUTU SPÓŁKI KOMPLEMENTRIUSZEM JEST HYDROMONT OPOLE Z SIEDZIBĄ W WAWELNIE. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSO- BOWYM - PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z OSOBNA. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WCHO- DZĄ: ADAM PIOTR OLSZEWSKI - PREZES ZARZĄDU, JAN KAZIMIERZ OLSZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. HYDROMONT OPOLE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBY- WANIE GLINY I KAOLINU Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z OBRÓBKA I USU- WANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTO- STRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEK- TROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA- TEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIE- NIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA- NIEM FUNDUSZAMI Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Poz RITA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/57888/13/126] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. RITA FUND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KALISKA nr domu 23 nr lokalu 10 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o statucie R., REP. A NR 3267/2013, NOTARIUSZ KAROLINA MATU- SIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZA- WIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. RITA FUND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE: RITA FUND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLE- MENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMEN- TARIUSZA: DOMINIK DUDZIŃSKI PREZES ZARZĄDU PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. RITA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWA- NIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZA- NIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWA- TEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA Poz TL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/57950/13/56] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. TL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KALISKA nr domu 23 nr lokalu 10 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o statucie R., REP. A NR 3257/2013, NOTARIUSZ KAROLINA MATU- SIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA- WIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TL 4 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE: TL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZA- WIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOM- PLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OSOBA REPREZENTUJĄCA KOM- PLEMENTARIUSZA: DOMINIK DUDZIŃSKI PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 265 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 215/2013 (4332) NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWA- NIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZA- NIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWA- TEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 68) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/56837/13/49] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 68) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA , NOTARIUSZ DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM - KRU- SZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WAR- SZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTO- RIUM A 8107/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TRINITY LIMI- TED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASA- DAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPI- SAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O., 2. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTO- WANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, 3. W SKŁAD ZARZĄDU TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. WCHODZI PAN ALWYN JOCOBUS DE LANGE - PREZES ZARZĄDU. 4. KOMPLEMENTARIUSZ - TRI- NITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. - MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANY PRZEZ JEGO PROKURENTA SAMOISTNEGO - MARTĘ JOANNĘ RAVENSDALE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TRINITY LIMITED PARTNER- SHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMU- NIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZE- DAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HUR- TOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMA- CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA WYSPE- CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Z DZIERŻAWA WŁASNO- ŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 75) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/56798/13/275] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 75) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA , NOTARIUSZ DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM - KRU- SZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WAR- SZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTO- RIUM A 8135/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TRINITY LIMI- TED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASA- DAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPI- SAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 266

15 MSiG 215/2013 (4332) SP. Z O.O., 2. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTO- WANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, 3. W SKŁAD ZARZĄDU TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. WCHODZI PAN ALWYN JOCOBUS DE LANGE - PREZES ZARZĄDU. 4. KOMPLEMENTARIUSZ - TRI- NITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. - MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANY PRZEZ JEGO PROKURENTA SAMOISTNEGO - MARTĘ JOANNĘ RAVENSDALE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TRINITY LIMITED PARTNER- SHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMU- NIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZE- DAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HUR- TOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMA- CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA WYSPE- CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Z DZIERŻAWA WŁASNO- ŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 81) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/56790/13/67] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 81) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., REP. A-8159/2013, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRU- SZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA- WIE Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TRINITY LIMITED PARTNER- SHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIEL- NIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN ALWYN JACOBUS DE LANGE - PRE- ZES ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANY PRZEZ JEGO PROKU- RENTA SAMOISTNEGO - MARTĘ JOANNĘ RAVENS- DALE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMU- NIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZE- DAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HUR- TOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMA- CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA WYSPE- CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 215/2013 (4332) 1 REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Z DZIERŻAWA WŁASNO- ŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 86) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/56796/13/473] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA 3. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS (SPV 86) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA , NOTARIUSZ DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM - KRU- SZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WAR- SZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTO- RIUM A 8179/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TRINITY LIMI- TED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASA- DAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPI- SAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O., 2. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTO- WANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, 3. W SKŁAD ZARZĄDU TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. WCHODZI PAN ALWYN JOCOBUS DE LANGE - PREZES ZARZĄDU. 4. KOMPLEMENTARIUSZ - TRI- NITY LIMITED PARTNERSHIPS SP. Z O.O. - MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANY PRZEZ JEGO PROKURENTA SAMOISTNEGO - MARTĘ JOANNĘ RAVENSDALE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TRINITY LIMITED PARTNER- SHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMU- NIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZE- DAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HUR- TOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMA- CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA WYSPE- CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Z DZIERŻAWA WŁASNO- ŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz TRZYDZIESTKA PIĄTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/17735/13/189] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. TRZYDZIESTKA PIĄTKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO 2. miejscowość JASŁO ulica KOŚCIUSZKI nr domu 61 kod pocztowy poczta JASŁO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTARIUSZ AGATA ULIASZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE, REP.A NR 6234/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TRZYDZIESTKA PIĄTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. AKCJE IMIENNE SERII A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PZRYSŁU- GUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁCE TRZY- DZIESTKA PIĄTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU PAWEŁ WOJDYŁO. W PRZY- PADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEN I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST JED- NOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN I PODPISYWANIA W IMIENIU KOM- PLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST JEDNO- OSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TRZYDZIESTKA PIĄTKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 268

17 MSiG 215/2013 (4332) Poz WITASZEK, WROŃSKI AG SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/8560/13/9] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. WITASZEK, WROŃSKI AG SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZALIN ulica ZWY- CIĘSTWA nr domu 28 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta KOSZALIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o statucie R., NOT. MARIA JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM A 1182/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. WITASZEK 2. ROMAN SŁAWOMIR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WROŃ- SKI 2. TOMASZ JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. WITASZEK 2. ROMAN SŁAWOMIR WROŃSKI 2. TOMASZ JERZY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Poz WITASZEK, WROŃSKI AS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/8562/13/811] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. WITASZEK, WROŃSKI AS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZALIN ulica ZWY- CIĘSTWA nr domu 28 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta KOSZALIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o statucie R., NOT. MARIA JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM A 1197/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. WITASZEK 2. ROMAN SŁAWOMIR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WROŃ- SKI 2. TOMASZ JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. WITASZEK 2. ROMAN SŁAWOMIR WROŃSKI 2. TOMASZ JERZY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz HOME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/57775/13/501] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 1 HOME INVEST 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica JANA KAZIMIERZA nr domu 64 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A. NR 25870/2013, NOTA- RIUSZ JAKUB SZYMCZAK, UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 WARSZAWA Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BARBACHOWSKI 2. GRZE- GORZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJ- NYCH I PRACODAWCÓW Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Poz A&W VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/31311/13/127] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. NIP A&W VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica MIESZKA I nr domu 21 kod pocztowy poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ LIDIA MACIĄŻEK-ULANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓR- NICZEJ, REPERTORIUM A NR 5030/ R., REP. A NR 6793/2013, NOTARIUSZ LIDIA MACIĄ- ŻEK-ULANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZMIENIONO: PAR.2, PAR.6 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SELENTA 2. EDYTA RITA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GŁOWANIA 2. ANETA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRODUK- CJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU 269 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 215/2013 (4332) I TEKTURY Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRO- WADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEM- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEK- TROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZO- STAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOW- LANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/54416/13/460] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 65/79 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER NR 20 LOK. 8, REPERTORIUM A NR 3337/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ACTEEUM CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU JED- NOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZEWCZYK 2. TOMASZ JAKUB PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO- CIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Poz AGATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/16316/13/473] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIE- LONA GÓRA ulica STRUMYKOWA nr domu 28E nr lokalu 24 kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DĄBROWSKA 2. AGNIESZKA EWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŁYSIAK 2. MICHAŁ RYSZARD UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DĄBROWSKA 2. AGNIESZKA EWA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁYSIAK 2. MICHAŁ RYSZARD CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO- CIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Poz AGOTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/14326/13/652] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGOTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica HALLERA nr domu 15 nr lokalu 30 kod pocztowy poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. AGOTAR ODDZIAŁ W SWOBODNEJ 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość SWOBODNA 3. miejscowość SWOBODNA nr domu 4 kod pocztowy poczta DOBRE MIASTO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ JOANNA BRZOSKOWSKA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 639/13. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZYŃ- SKA 2. KORNELIA PATRYCJA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁ 6. NIE 2 1. KACZYŃSKI 2. GRZEGORZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPO- WAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KACZYŃSKI 2. GRZE- GORZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Poz ALK IMPEX TRADE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/55666/13/338] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ALK IMPEX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica KASPRZAKA nr domu 29/31 nr lokalu 500 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 5159/2013, ASESOR NOTARIALNY OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIU- SZA SŁAWOMIRA OGONKA, AL.JANA PAWŁA II NR 61 LOK.132, WARSZAWA Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARTEMYEV 2. OLEKSIY UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KEBA 2. LEONID UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE 3 1. LESHCHENKO 2. SERHIY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ARTEMYEV 2. OLEKSIY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KEBA 2. LEONID 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LESH- CHENKO 2. SERHIY 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 270

19 MSiG 215/2013 (4332) HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT Poz ANDREAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/8978/13/942] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANDREAS 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBECKO 2. miejscowość LUBECKO ulica OLESKA nr domu 6 kod pocztowy poczta LUBLINIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTA- RIUSZ ANTONI PAPROCKI, KANCELARIA NOTA- RIALNA W OLEŚNIE, UL. SĄDOWA 2B, REPERTO- RIUM A NR 12081/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRZESIK 2. ANDRZEJ MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GWÓŹDŹ 2. RAFAŁ MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. - ZARZĄD ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI - DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPI- SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRZESIK 2. ANDRZEJ MAREK CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GWÓŹDŹ 2. RAFAŁ MAREK CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WOD- NEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZO- STAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWA- NYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEK- TRONICZNYCH (INTERNET) D POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEK- TROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻY- NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMU- NIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODO- WEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELI- TARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z PRZETWA- RZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRO- NIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZ- PIECZEŃSTWA Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZA- CYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z MALOWANIE I SZKLENIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROW- CÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRO- DUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOM- PUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PRO- JEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z POSADZKARSTWO; TAPE- TOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZA- JĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLO- WYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRODUKCJA OBUWIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGA- TORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPA- DÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMI- KALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYL- NYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZE- TWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLO- WYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPO- JÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBU- WIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEK- TRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FAR- MACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 215/2013 (4332) Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIA- ŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITAR- NEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO- WANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIAST- KARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKO- WYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUAL- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUAL- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETY- KÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO- WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRA- GANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT LĄDOWY PASA- ŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIA- ŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z PRZYGOTO- WYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFO- NICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z NIESPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIO- WEGO Z PRZETWARZANIE I KONSERWO- WANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEM- NIAKÓW Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWO- CÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z PRZETWÓR- STWO MLEKA I WYRÓB SERÓW Z PRO- DUKCJA LODÓW Z WYTWARZANIE PRO- DUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIO- WYCH Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRO- DUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH Z PRODUKCJA CUKRU Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY Z PRODUKCJA PRZYPRAW Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZ- NEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Poz ANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/15418/13/305] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZE- CIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica DERDOWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie PAŹ- DZIERNIKA 2013 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻUKOWSKA 2. ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŻUKOWSKI 2. SŁAWOMIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻUKOWSKI 2. SŁAWOMIR PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŻUKOWSKA 2. ANNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ RYBACTWO LEŚNICTWO I POZYSKI- WANIE DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIA- ŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRO- DUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERAL- NYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA NAPOJÓW POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 10 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 272

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 21 września 2011

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2013 godz. 23:37:50 Numer KRS: 0000462950 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:34:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:34:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 17:34:26 Numer KRS: 0000506707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:47:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:47:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:47:08 Numer KRS: 0000458609 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu 10.08.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A.

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:04:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:04:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2017 godz. 09:04:24 Numer KRS: 0000428417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 13:25:27 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 05:25:53 Numer KRS: 0000486962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:55:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:55:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2017 godz. 10:55:19 Numer KRS: 0000440804 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 13:03:40 Numer KRS: 0000370483 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.10.2014 godz. 13:18:27 Numer KRS: 0000339974 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:35:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:35:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2017 godz. 19:35:19 Numer KRS: 0000416768 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 14:25:51 Numer KRS: 0000113160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2013 godz. 09:15:01 Numer KRS: 0000413132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2016 godz. 11:59:55 Numer KRS: 0000298973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:34:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:34:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2017 godz. 19:34:35 Numer KRS: 0000070403 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:11:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:11:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 05:11:33 Numer KRS: 0000366917 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:50 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2016 godz. 11:56:50 Numer KRS: 0000498998 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2017 godz. 23:03:03 Numer KRS: 0000481936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:58:43 Numer KRS: 0000395898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2013 godz. 10:28:51 Numer KRS: 0000447918 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2017 godz. 13:37:11 Numer KRS: 0000450384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) I. OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:31:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:31:55 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2017 godz. 11:31:55 Numer KRS: 0000336848 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo