Rok X X nr 04 ( 337) 24 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Ostatni śnieg tej zimy... fot.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 04 ( 337) 24 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Ostatni śnieg tej zimy... fot."

Transkrypt

1 Rok X X nr 04 ( 337) 24 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) fot. Marta Roman Ostatni śnieg tej zimy...

2 OKOLICE KULTURY ZAPRASZAMY DO KINA Idealny facet dla mojej dziewczyny W paskudny, deszczowy pi¹tek, kiedy nikomu nie chce siê wyœciubiæ nosa z domu, a wiêkszoœæ rozs¹dnych obywateli Krakowa jest albo poza miastem, albo w swoich M, postanowi³am wybraæ siê z kole ank¹ do kina. Bo ona mia³a tak¹ jakby póÿnozimow¹ depresjê. Wybra³yœmy "Idealnego faceta", bo có lepszego na depresjê, totalne przemoczenie i chêæ b³ogiego intelektualnego wypoczynku, ni kolejna, g³upia polska komedia jakby romantyczna? Tylko, e ta jakby komedia romantyczna okaza³a siê wcale nie byæ taka g³upia. Kontrowersyjna to s³owo, które przy tym filmie pojawia siê najczêœciej. I taka jest. Ale nie tylko. Bo kolejny film twórców "Lejdis" i "Testosteronu" dotyka chwilami najbardziej gor¹cych i aktualnych bol¹czek Polaków. I przes³anie jakieœ nawet ma. Tytu³owym idealnym facetem jest Kostek (bardzo lubiany, nie tylko przeze mnie Marcin Dorociñski), moj¹ dziewczyn¹ (znaczy t¹ z tytu³u) jest Luna (Magdalena Boczarska) i jeszcze t¹, która szuka dla swojej dziewczyny idealnego faceta jest Klara (Izabela Kuna, "baboch³op" jak podsumowa³ widz z mojej prawicy, ale za to jaki!). Klara prowadzi prywatna szko³ê dla feministek, która ma niesamowite k³opoty finansowe. eby jakoœ siê z nimi uporaæ sprowadza ze stanów Pierwsza Feministkê Polski, Ryszardê Katzównê (w tej roli genialny URODZILI SIÊ W APACH ACH Krzysztof Globisz). Ryszarda zaœ wyszukuje szwedzk¹ fundacje, która jest w stanie zap³aciæ wszystkie d³ugi uczelni, jeœli ta zrealizuje film pornograficzny. G³ówn¹ rolê eñsk¹ ma zagraæ Luna. I to w³aœnie dla niej na gwa³t poszukuje siê idealnego faceta... Kostek znajduje siê w tej sytuacji przypadkiem. Prywatnie to spokojny, utalentowany muzyk, który pisuje oratoria, jest siostrzeñcem ojca dyrektora radia "Zawsze dziewica" i robi wszystko, eby zdobyæ pieni¹dze na rzecz swojej chorej psychicznie matki. Przypadek sprawia, e poznaje Lunê, w której z miejsca siê zakochuje. Tak wygl¹daj¹ g³ówne w¹tki "Idealnego faceta...". W tamten pi¹tkowy wieczór spe- ³ni³ swojej zadanie i poprawi³ nam humor, jednak zdecydowanie nie zwalniaj¹c z myœlenia. Bo oprócz kilku niepotrzebnych w¹tków film jest niez³y. Gdyby patrzeæ nañ tylko przez powierzchowny pryzmat tego, co mamy na zdj. J. Barañczuk kinowym ekranie mo na siê zraziæ (niektórzy w czasie seansu wychodzili), ale jeœli spojrzy siê g³êbiej, to oka e siê, e mamy prawdziw¹ i trafn¹ satyrê na wady, bol¹czki i g³upotê wspó³czesnych Polaków. Ryszarda Katzówna jako Pierwsza Wolna Polka i przewodnicz¹ca feministycznych manifestacji, ojciec Leon z radia "Zawsze Dziewica", pielgrzymka na szczud³ach, parodia '"Rozmów w toku", to tylko niektóre z nich. Jestem pewna, e wiele osób bêdzie tym filmem zniesmaczonych, nawet oburzonych. Moje uczucia te by³y (i nadal czêœciowo s¹ mieszane). Radzê jednak przymkn¹æ oczy na to co niekoniecznie nam w tym filmie nie pasuje (jak to robi³ mój s¹siad z prawicy na zwi¹zek Klary i Luny) i poszukaæ dna. Warto. Pewien krytyk filmowy pe³en zachwytów nad "Idealnym facetem dla mojej dziewczyny" powiedzia³, e na taki film w naszym kraju za wczeœnie, ale nie wie, czy to dobrze, czy Ÿle. Polecam tym, którzy siê do kina wybior¹, eby siê nad tym zastanowiæ. Katarzyna Diana córkapañstwa Moniki i Rafa³a Falkowskich z ap; waga 3500 g, wzrost 58 cm. Syn pañstwa Katarzyny i Tomasza Taudulów z ap; waga 4400 g, wzrost 59 cm. Julia córka pañstwa Ewy i Janusza Koœcielskich z ap; waga 2800 g, wzrost 53 cm. Córka pañstwa El biety i Marka Sienkiewiczów z Dani³owa Du ego; waga 3400 g, wzrost 55 cm. 2

3 Z GMINY Przeczekaæ trudny okres w gospodarce i utrzymaæ firmê - mówi prezes Spó³dzielni Mleczarskiej w apach Antoni danuk Wœród najlepszych Ciê kie czasy dla producentów mleka i firm mleczarskich s¹ faktem. Ceny produktów, a wraz z nimi mleka w skupie spadaj¹ od roku. Komisja Europejska przywróci³a dop³aty do eksportu mleka. To efekt spadaj¹cych cen artyku- ³ów mleczarskich na œwiatowych rynkach. Refundacje eksportowe maj¹ dotyczyæ mas³a, serów oraz mleka w proszku. Ponadto Bruksela zobowi¹za³a siê, e po rozpoczêciu w marcu skupu interwencyjnego mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku, "w razie koniecznoœci" bêdzie skupowaæ wiêksze iloœci tych produktów ni ustalono uprzednio. To kolejny puchar przywieziony do ap z Mleko Expo za dobre miejsce w eksporcie; Spó³dzielnia Mleczarska apy od lat jest w krajowej czo³ówce To wa ne dla nas informacje, wszak Spó³dzielnia Mleczarska w apach sprzedaje za granicê i to ca³kiem niema³o. Na ostatnich targach Mleko Expo podsumowuj¹cych wyniki eksportu w roku 2008 ³apska mleczarnia uplasowa³a siê w dziesi¹tce najlepszych "mlecznych" eksporterów kraju. Sukces na Mleko Expo 2008 odnotowa³ te producent mleka, dostawca ³apskiej spó³dzielni Janusz ochowski z Kamiñskich Wiktorów. Jest wicemistrzem kraju w iloœci dostarczonych firmie litrów mleka. Choæ spó³dzielni w apach udaje siê eksportowaæ du o swoich produktów, wielkich pieniêdzy z tego nie ma. Od pocz¹tku 2009 r. kontynuowana jest spadkowa tendencja cen produktów mleczarskich na rynku miêdzynarodowym. Wed³ug danych Agra-Europe 28 stycznia 2009 r. œrednia cena mas³a (baza FOB - porty Europy Zachodniej) wynios³a USD/t i by³a o 2,7% ni sza ni w po³owie tego miesi¹ca. W porównaniu do cen z koñca stycznia 2008 r. mas³o by³o tañsze o 52% (Ÿród³o informacji - Biuro Analiz i Programowania ARR). Iloœæ uzyskiwanych dolarów czy euro za jednostkê masy gwa³townie spada i w zwi¹zku z tym s³aby z³oty nie ma bezpoœredniego prze³o enia na liczê zarobionych z³otówek mówi prezes Spó³dzielni Mleczarskiej w apach Antoni danuk. To jest taki dylemat krajowych eksporterów - czy zawieraæ kontrakty w euro czy w dolarze? Gdybyœmy byli w strefie euro nie by³oby z tym adnego problemu, adnego ryzyka. Jednakowa waluta rozliczeniowa i jednakowa mo liwoœæ handlu. Eksporterzy do dawna sugerowali, aby euro wesz³o jak najszybciej, bo dla nas sytuacja wtedy jest czytelna. W momencie gdy wyliczenia s¹ z³otówkowe zawsze jakieœ ryzyko istnieje. W chwili umacniania siê z³otego rozwa aliœmy wejœcie w opcje walutowe, na szczêœcie choæ wszystko mieliœmy przygotowane, nie weszliœmy i dziœ widzimy, e to by³a s³uszna decyzja. Wiele firm, które skorzysta- ³y z tej formy pomocy bankowej dziœ bankrutuje. W czasie, gdy trudno i tanio sprzedaje siê produkty za granic¹, naszym producentom pozosta³ rynek krajowy. A tu konkurencja jest ogromna. Trudn¹ sytuacjê mleczarni wykorzystuj¹ sieci handlowe. Nabia³ kupuj¹ coraz taniej, ale ceny na pó³kach sklepowych s¹ wci¹ wysokie. 6 lutego zorganizowano w Urzêdzie Wojewódzkim w Bia- ³ymstoku spotkanie, w którym udzia³ wziêli m.in. przedstawiciele podlaskich spó³dzielni mleczarskich, resortu rolnictwa i rozwoju wsi, a tak e Agencji Rynku Rolnego. Jak mówi prezes danuk spotkanie w Bia- ³ymstoku by³o poœwiêcone przede wszystkim konsolidacji bran y; nie bêdzie ona jednak polegaæ na ³¹czeniu zak³adów, a na wspólnej polityce sprzeda y. Cena skupu mleka spada, a w sklepach ceny produktów prawie siê nie zmieniaj¹. Przedstawiciele bran y mleczarskiej oceniaj¹, e w niektórych asortymentach mar e siêgaj¹ 100 proc. zdj. M. Jaworska Spó³dzielnia Mleczarska w apach te nie bêdzie ³¹czyæ siê z innymi zak³adami, nie ma takiej opcji, firma dzia³a samodzielnie mówi prezes A. danuk. Jednak nasze dalsze losy zale ¹, podobnie jak wielu innych firm, od sytuacji na rynku, od specyficznej sytuacji kryzysowej. Wiele zale y od polityki, tak e od polityki wspomagania mleczarni we wspólnej sprzeda y ich produktów w kraju. Produkty mleczarskie z ap licz¹ siê na rynku w regionie. Znane s¹ klientom sklepów. - Zawsze kupujê tylko mas³o ³apskie, a do sernika biorê tylko twaróg ze spó³dzielni z ap, z innym siê nie udaje - mówi Anna Grabowska robi¹ca zakupy w Arhelanie. Inna kupuj¹ca poleca ser farmerski z dziurami - tak e z ap. Wiemy, e klienci sklepów chwal¹ nasze produkty. Chêtnie kupowane s¹ sery, twarogi, mas³o, œmietana mówi prezes danuk. Mo e to jednak taki lokalny patriotyzm. Dobre, bo nasze? Nie wystawialiœmy produktów z ap na Targach Mleko Expo, ale zg³osiliœmy swoje mas³o do Urzêdu Marsza³kowskiego w Bia³ymstoku do rankingu Podlaska Marka Roku. Zobaczymy jak wypadniemy w tym konkursie. Zdaniem prezesa w obecnym czasie nie³atwo jest zarówno na rynku zagranicznym jak i krajowym. Na razie nie ma te co marzyæ o inwestycjach, nie mo na te liczyæ na reklamê czy promocjê. Wszystko wymaga du ego wysi³ku - dodaje Antoni danuk. Musimy dobrze sprzedaæ produkt, uczyniæ wszystko, eby by³ powtarzalny, eby trafi³ w gust klientów. W tej chwili najwa niejsze to utrzymaæ firmê w bie ¹cym stanie technicznym, technologicznym i organizacyjnym, i przeczekaæ trudny okres, który istnieje w gospodarce. (jm) 3

4 Z GMINY Program poprzez zabawê zapoznaje dzieci z zasadami zachowywania siê na drodze, wobec obcych i zwierz¹t, uczy zasad ewakuacji Bezpieczne przedszkolaki Przedszkole w upiance Starej z dnia na dzieñ staje siê miejscem coraz bezpieczniejszym. Wszystko za spraw¹ realizowanego tam programu "Bezpieczny przedszkolak" utworzonego przez Wydzia³ Prewencji i Wydzia³ Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Bia³ymstoku i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Program realizowany jest w upiance Starej przez studentki z wydzia³u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Jego celem jest zmniejszenie niebezpiecznych sytuacji z udzia- ³em dzieci, odró nianie sytuacji oraz rzeczy niebezpiecznych i radzenie sobie, kiedy zagro enie wystêpuje. Jednym z celów programu jest te pedagogizacja rodziców i uœwiadomienie im wagi uczenia dzieci od najm³odszych lat podstaw bezpieczeñstwa a tak e zdania sobie sprawy z powagi niebezpieczeñstw, jakie obecnie im zagra aj¹. W zwi¹zku z tym 17 lutego w przedszkolu odby³o siê spotkanie z rodzicami, na którym, poza zaznajomieniem ich z zasadami programu i æwiczeniami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa, rodzice mieli okazjê porozmawiaæ z policjantem, m³odszym aspirantem Arkadiuszem Lawendowskim, który zobrazowa³ rodzicom niebezpieczne sytuacje z udzia³em dzieci. Ostrzega³ zarazem i prosi³ o czujnoœæ przy spêdzaniu przez dziecko czasu przy telewizji i komputerze. Anga uj¹cym w du ym stopniu rodziców okaza³ siê temat drogi powiatowej, przez któr¹ dzieci przechodz¹ id¹c do szko- ³y oraz temat porzucanych i bezdomnych psów, stwarzaj¹cych zagro enie dla dzieci. Program "Bezpieczny przedszkolak" poprzez zabawê zapoznaje dzieci z zasadami zachowywania siê na drodze, wobec obcych i zwierz¹t a tak e uczy zasad ewakuacji. Ca³y program liczy 16 spotkañ z dzieæmi; w tym czasie poza zabaw¹, tañcami i œpiewem bêd¹ one mia³y okazjê spotkaæ siê i zapoznaæ z policjantami b¹dÿ innymi s³u bami mundurowymi, a wszystko po to, by czu³y siê i by³y bardziej bezpieczne. (aga) Samochodowi wandale Od jakiegoœ czasu policja odnotowuje przypadki wandalizmu. Nieustaleni dotychczas sprawcy "wy ywaj¹ siê" na zaparkowanych samochodach. Kolejne trzy takie przypadki mia³y miejsce w apach. W nocy z 9 na 10 lutego przy ulicy wirki i Wigury nieznany sprawca porysowa³ ostrym narzêdziem karoseriê rover?a stoj¹cego na parkingu przed blokiem. W³aœciciel swoje straty oszacowa³ na cztery tysi¹ce z³otych. Wieczorem 12 lutego nieustalony sprawca wybi³ tyln¹ szybê w samochodzie peugeot. Auto by³o zaparkowane przy ulicy G³ównej. Tym razem szkoda zosta³a oszacowana na pó³tora tysi¹ca z³otych. 17 lutego przy ulicy Bohaterów Westerplatte nieznani sprawcy (sprawca) zniszczyli lusterka trzech zaparkowanych aut. Po dwa lusterka straci³y: daewoo i audi - w³aœciciele oszacowali swoje straty po tysi¹c z³otych. Jedno lusterko wartoœci trzystu z³otych "straci³" renault. (mt) 4 Znik³ zlew i grzejnik W nocy z 4 na 5 lutego nieustaleni dotychczas sprawcy w³amali siê do nowobudowanego domu w Czaczkach Wielkich w gminie Turoœñ Koœcielna. Z³odzieje wy³amali zamek w drzwiach wejœciowych i weszli do wnêtrza domu sk¹d dokonali kradzie y grzejnika, zlewu kuchennego i baterii. Ich ³up wyniós³ ponad cztery tysi¹ce. (mt) Ukradli ci¹gnik W okresie od 8 do 14 lutego nieznani sprawcy dokonali kradzie y ci¹gnika rolniczego wartoœci stu tysiêcy z³otych. Ci¹gnik zosta³ zabrany z terenu jednej z posesji w miejscowoœci P³onka Koz³y w gminie apy. (mt)

5 Z GMINY Nie odby³y siê zapowiadane na 11 lutego rozmowy dyrekcji ZNTK apy i zarz¹du PKP Cargo. Spotkanie w Warszawie, które mia³o zdecydowaæ o og³oszeniu przez Cargo przetargu na remont 1200 wagonów przesuniêto o tydzieñ. Czy ZNTK wychodz¹ na prost¹? Wejdziemy na rynek budowy konstrukcji stalowych zapowiada Ryszard Ekiert Nadzieja na lepsze Zdecydowaliœmy siê przesun¹æ termin spotkania ze wzglêdu na to, e w zarz¹dzie Cargo nast¹pi³y zmiany personalne mówi³ prezes ZNTK apy Ryszard Ekiert. Wymieniono ca³¹ ekipê dyrektora do sprawa rozwoju i strategii. Mam nadziejê, e s¹ to zmiany na lepsze i da to szansê na korzystne dla nas decyzje. Z nowym zarz¹dem bêdziemy rozmawiaæ 18 lutego. Informacje potwierdza rzecznik prasowy PKP. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo powo³a³o nowego cz³onka zarz¹du Ireneusza Wasilewskiego informuje rzecznik PKP Micha³ Wrzosek. Walne Zgromadzenie zmniejszy³o w poniedzia³ek sk³ad zarz¹du spó³ki z siedmiu do szeœciu osób, odwo- ³uj¹c Ludomira Handzla (cz³onka zarz¹du ds. strategii) oraz Miros³awê Pietkiewicz (cz³onka zarz¹du ds. pracowniczych). Zdaje siê, e zmiana zarz¹du PKP Cargo nie jest jedyn¹ pozytywn¹ informacj¹ o sytuacji ZNTK apy. Zak³ady Naprawcze ratuj¹ siê przed bankructwem przyjmuj¹c inne oferty, choæ wymaga to tak zwanego przebran owienia. Nasza ³apska spó³ka notowana na gie³dzie prowadzi rozmowy w sprawie kontraktu na budowê konstrukcji stalowych z Polimexem Mostostal z Siedlec. Prawdopodobnie od marca zak³ady bêd¹ pracowa³y tak e dla Polimexu mówi prezes Ekiert. Wejdziemy na rynek budowy konstrukcji stalowych. Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w apach, prze ywaj¹ce problemy z pozyskaniem zamówieñ, osi¹gnê³y wstêpne porozumienie z Polimexem. Zarz¹d firmy nie chce na razie zdradzaæ adnych szczegó³ów transakcji. Wiadomo jednak, e zanim dojdzie do podpisania umowy, Polimex musi sprawdziæ jakoœæ oferowanych konstrukcji. Istotne znaczenie bêdzie te mia³a determinacja nowego dostawcy w d¹ eniu do zwiêkszenia produkcji oraz oferowana cena. Dyrektor do spraw promocji i komunikacji z mediami siedleckiej firmy Pawe³ Szymaniak obiecuje, e wkrótce "zdradzi" Gazecie szczegó³y kontraktu i wspó³pracy ZNTK apy - Polimex. Mimo nadziei na realizacjê zamówieñ dla Polimexu prezes Ekiert nie rezygnuje z rozmów z zarz¹dem Cargo. Zanim jednak zapowiadane na 18 lutego spotkanie odby³o siê, 13 lutego PKP Cargo przejê³o pakiety wiêkszoœciowe dwóch firm zajmuj¹cych siê napraw¹ wagonów: Gorzów Wagony i Wagrem. Umowa obowi¹zuje do koñca marca przysz³ego roku wyjaœnia rzecznik spó³ki PKP SA Micha³ Wrzosek. Formalnym w³aœcicielem zak³adów Gorzów Wagony i Wagrem pozostanie nadal PKP SA, jednak wszystkie dzia³ania w³aœcicielskie wynikaj¹ce z tytu³u posiadanych udzia³ów wykonywaæ bêdzie PKP Cargo. Zdaniem rzecznika Cargo Jacka Wnukowskiego przejêcie udzia³ów w tych spó³kach ma zwiêkszyæ potencja³ naprawczy Grupy PKP Cargo o oko³o 20 procent. Oznacza tak e, e spó³ka bêdzie mog³a realizowaæ naprawy wagonów w ca³oœci we w³asnym zapleczu, co ma znacznie obni yæ koszty i skróciæ czas napraw taboru. Przejêcie pakietów wiêkszoœciowych by³o "pierwszym ruchem" nowego zarz¹du, drugim by³o spotkanie z przedstawicielami zak³adów naprawczych taboru kolejowego. Jak nas informuje prezes ZNTK Ryszard Ekiert spotkanie choæ odby³o siê, nie da³o adnych konkretnych wyników. Przejêcie spó³ek Wagrem i Gorzów Wagony nie mia³o i mieæ nie mog³o istotnego wp³ywu na Polimex-Mostostal ZNTK - mimo szans na wspó³pracê z Polimexem - to w koñcu wci¹ jeszcze firma naprawiaj¹ca i buduj¹ca g³ównie wagony negocjacjê z Cargo w sprawie przetargu na naprawy uwa a Ryszard Ekiert. Przecie obie firmy w ubieg³ych latach tak e remontowa³y wagony dla Cargo. Spó³ka nie jest w stanie wykonaæ wszystkich napraw w swoich zak³adach, bêdzie musia³a szukaæ wykonawców. Dlatego bêd¹ kolejne spotkania i w koñcu przetarg na pewno siê odbêdzie. Zak³ady potrzebuj¹ tego przetargu, bo jakby nie patrzeæ optymistycznie i nie liczyæ zysków ze wspó³pracy z Polimexem, ZNTK to w koñcu wci¹ jeszcze firma naprawiaj¹ca i buduj¹ca g³ównie wagony. (jm)...to lider polskiego sektora in ynieryjno-budowlanego mog¹cy poszczyciæ siê 60-letni¹ histori¹ dzia³ania. Firma œwiadczy us³ugi na zasadach generalnego wykonawstwa dla sektorów: naftowego i gazowego, chemicznego i petrochemicznego, ochrony œrodowiska, energetyki, budownictwa przemys³owego, drogowego, kolejowego, i ogólnego. Przebudowuje stadion Legii Warszawa, buduje za 130 mln z³otych Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim. 9 stycznia podpisa³a umowê na modernizacjê linii kolejowej Warszawa - Gdynia na kwotê ponad 250 mln euro, 21 stycznia zawar³a umowê na budowê stadionu Wis³y Kraków (za ponad 118 milionów z³otych). Konstrukcje stalowe Polimexu s¹ znane na ca³ym œwiecie od Ameryki po Estoniê, Hiszpaniê Rosjê, Arabiê Saudyjsk¹. zdj. J. Barañczuk - archiwum Gazety 5

6 Z GMINY Szkolny Konkurs Talentów I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w apach rozstrzygniêty Potrafi¹ tworzyæ Ka dy z nas ma jakieœ talenty. Niektóre z nich rozwijamy bardziej, inne mniej. Nie zawsze mamy tyle odwagi, by zaprezentowaæ swoje uzdolnienia szerszej publicznoœci. Ci, którzy siê na to zdecydowali, wziêli udzia³ w Szkolnym Konkursie Talentów "Potrafiê tworzyæ", zorganizowanym przez klasê II A, I Liceum Ogólnokszta- ³c¹ce w apach. Celem tego przegl¹du by³a prezentacja m³odych talentów w takich dziedzinach sztuki jak plastyka, fotografia, poezja, piosenka, kabaret. Licealiœci zg³aszali wiêc swoje prace plastyczne, wiersze, autorskie skecze i piosenki, a tak e zdjêcia wykonane w³asnym sprzêtem fotograficznym. Zg³oszenia zaczê³y nap³ywaæ jeszcze przed feriami. Obowi¹zywa³a tematyka szkolna. W pi¹tek 13 lutego odby³ siê natomiast wielki fina³, podczas którego specjalnie powo³ane jury ocenia³o artystyczne próby licealistów. W sk³ad s¹du konkursowego wesz³y: Ewa Giera- ³towska - nauczyciel I LO w apach, Dariusz Gumowski - artysta plastyk, Grzegorz Perkowski - muzyk oraz Adam 6 Konkurs cieszy³ siê du ym zainteresowaniem licealistów Karasiewicz - nauczyciel I LO. Jury stanê³o przed trudnym zadaniem, gdy do konkursu zg³osi³o siê jedenaœcioro m³odych twórców ze wszystkich uwzglêdnionych w regulaminie dziedzin sztuki. Oceniaj¹cy prezentacje postanowili nagrodziæ nastêpuj¹ce osoby: Dominikê Kruszewsk¹ - autorkê wiersza Teatr lalek, Iwonê Chmielowsk¹ za wykonanie napisanej specjalnie na przegl¹d piosenki oraz Macieja Skomarowskiego, który przedstawi³ autorski skecz, bêd¹cy parodi¹ wybranych osobowoœci z grona pedagogicznego szko³y. Wyró nienie przypad³o w udziale El biecie Soko³owskiej za pracê plastyczn¹ "Rzeczywistoœæ szkolna". Organizatorzy wrêczyli tak e wszystkim uczestnikom Wêdkarze graj¹ w tenisa Zarz¹d Ko³a Miejskiego PZW w apach organizuje w dniu 8 marca 2009 r. I Mistrzostwa Ko³a w tenisie sto³owym. Rozpoczêcie turnieju, który odbêdzie w sali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 1 - o godz Zmagania w tenisa sto³owego, prowadzone w duchu sportowej rywalizacji obok pool bilarda i szachów, wype³niaj¹ zimowy okres ³apskim wêdkarzom. Zarz¹d Ko³a organizuj¹c turnieje w tych dyscyplinach, podj¹³ próbê zwiêkszenia stopnia integracji cz³onków Ko³a, uznaj¹c je za godne umieszczenia na sta³e w kalendarzu imprez sportowych. Dlatego te w rozgrywkach mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie Ko³a Miejskiego. Chêtni mog¹ zg³aszaæ swój udzia³ w siedzibie Ko³a lub bezpoœrednio REKLAMA JĘZYK FRANCUSKI Korepetycje, kursy, przygotowania do matury WSZYSTKIE POZIOMY ZAAWANSOWANIA Nauka najmłodszych Tel atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Laureatom nale y pogratulowaæ odwagi i yczyæ dalszego rozwoju uzdolnieñ, natomiast tych, którzy nie zdecydowali siê ujawniæ swoich wyj¹tkowych zdolnoœci, wypada jedynie zachêciæ do udzia³u w kolejnych tego typu konkursach. Wszak do odwa nych œwiat nale y. (AK) Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom: firmie PHU Elektryk, sklepowi Noris, sklepowi Pastel, drogerii Isabell, wypo yczalni filmów Panorama. przed rozpoczêciem gier. Tak wiêc Zarz¹d, zapowiadaj¹c fachow¹ obs³ugê i sportow¹ atmosferê podczas rozgrywek, serdecznie zaprasza wszystkich cz³onków Ko³a do udzia³u w turnieju a ich rodziny i znajomych do kibicowania. Zespó³ muzyczny wesela, bankiety imprezy okolicznoœciowe tel zdj. J. Barañczuk

7 Z GMINY PKP Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami w Warszawie og³osi³ przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie modernizacji dworca PKP w apach. Krystalizuj¹ siê plany remontu dworca PKP apy, bêdzie nowa elewacja i hotel adny i funkcjonalny Jest to kolejny etap zaplanowanego przez PKP remontu budynku dworcowego w naszym mieœcie. Pierwszym by³o zlecenie na opracowanie koncepcji remontu, tak¹ w roku 2008 wykona³o jedno z bia³ostockich biur projektowych. Na jej podstawie przygotowano dokumenty i specyfikacje przetargowe mówi Andrzej Dudziñski z biura Oddzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami w Warszawie. Otwarcie ofert nast¹pi 24 lutego. Przypuszczamy, e w tym roku zwyciêskiemu oferentowi uda siê jedynie przygotowaæ wymagan¹ dokumentacjê. Sam remont ruszy³by w roku Jak informuje Andrzej Dudziñski na lata w naszym regionie zaplanowano remont czternastu dworców. Bêd¹ to: Czy ew, Sokó³ka, apy, Zdrady Nowe, Wasilków i Czarna Bia³ostocka. Najwiêksze prace na 120 tys. z³ wykonane zostan¹ na stacji Sokó³ka. Odnowiona bêdzie tam elewacja, wymienione drzwi oraz odmalowana poczekalnia. Nowa elewacja oraz stolarka okienna i drzwiowa bêdzie w Zdradach Nowych, now¹ poczekalniê i okna dostanie równie stacja w Wasilkowie. W apach zaplanowano wykonanie nowej elewacji œcian budynku, zrobienie docieplenia oraz modernizacji wejœcia, holu i pomieszczenia kasowego mówi Andrzej Dudziñski. Na pierwszym piêtrze i parterze powstanie hostel. Wyremontowane i przygotowane pomieszczenia wydzier awimy jako powierzchniê u ytkow¹. Wykonawca prac remontowych bêdzie musia³ tak e zagospodarowaæ teren wokó³ budynku dworca. Wydaje siê, e wszystkie prace zwi¹zane z remontami dworców przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Pozostaje mieæ tylko nadziejê, e tym razem PKP nie 14 lutego oko³o godziny w pobli u wsi G¹sówka Skwarki kieruj¹cy samochodem seat m³ody cz³owiek nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze. W wyniku braku rozwagi dwudziestoletni kierowca wpad³ w poœlizg i zjecha³ na pobocze. Samochód straci³ Trudno uwierzyæ, e za dwatrzy lata ten budynek bêdzie wygl¹da³ jak wizytówka ap spóÿni siê i remontowy wjazd na stacjê apy wykona w terminie. (jm) Wypad³ z drogi równowagê i przewróci³ siê na bok. Na szczêœcie wypadek nie by³ groÿny w skutkach, kierowca wyszed³ z niego bez szwanku, a pasa erka dozna³a niegroÿnych obra eñ i zosta³a umieszczona w szpitalu na obserwacji. Kieruj¹cy by³ trzeÿwy. (mt) zdj. J. Barañczuk Zmiany w kursowaniu poci¹gów regionalnych od 23 lutego 2009 r. Do Ma³kini tylko pospiesznym Podlaski Zak³ad Przewozów Regionalnych w Bia³ymstoku informuje, e od dnia 23 lutego br. skrócone zostan¹ relacje pozosta³ych 4 poci¹gów dotychczas kursuj¹cych na trasie Bia³ystok - Ma³kinia, do i od stacji Szepietowo. Kolejne ograniczenia w kursowaniu poci¹gów na tej trasie s¹ skutkiem dalszego braku porozumienia ustawowych organizatorów przewozów, tj. Urzêdów Marsza³kowskich Województw Mazowieckiego i Podlaskiego w sprawie finansowania deficytu wynikaj¹cego z realizacji tych przejazdów. Dotyczy to poci¹gów odje d aj¹cyh z ap do Ma³kini o 15:13 i 20:45 oraz przyje d aj¹cych z Ma³kini o 5:51 i 18:11 Decyzj¹ Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego, w celu zapewnienia mieszkañcom dojazdu do Bia³egostoku, na odcinku Czy ew - Szepietowo zostanie uruchomiona komunikacja samochodowa, przejazd na podstawie biletów kolejowych. Kursy autobusów bêd¹ skomunikowane na stacji Szepietowo z odjazdami i przyjazdami nastêpuj¹cych poci¹gów: przyjazdy do ap: 6:51; 10:51; 15:11; 18:11; odjazdy z ap: 6:48; 15:13; 17:13; 19:13 Autobusy bêd¹ zaje d a³y na przystanki osobowe PKP: Kity i D¹browa azy. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w kasach biletowych i punkcie informacji. Na skutek tych ograniczeñ pasa erowie jad¹cy do Ma³kini mog¹ korzystaæ tylko z poci- ¹gów pospiesznych. 7

8 Z GMINY Projekt Wioska internetowa - kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich ruszy³ w Uhowie Komputery na wieœ Szeœæ nowych komputerów otrzymali mieszkañcy Uhowa. Zosta- ³y one zainstalowane w Wiejskim Domu Kultury jako efekt realizacji projektu Internetowa wioska, prowadzonego przez Ochotnicz¹ Stra Po arn¹ w Uhowie. Projekt Wioska internetowa - kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich to efekt wspó³dzia³ania Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie i miejscowej stra y po arnej. Wspó³praca zarówno z samorz¹dem gminy jak i WDK uk³ada siê bardzo dobrze powiedzia³ Kazimierz Zawada, prezes OSP w Uhowie. Miejscowa stra zawsze s³u y³a okolicznym mieszkañcom. Dlatego chêtnie przystaliœmy na to, eby pod naszym szyldem i przy pomocy WDK zorganizowaæ miejsce, gdzie bêdzie mo liwoœc korzystania z komputerów dla wszystkich mieszkañców, a w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y. 12. stycznia w samo po³udnie, w obecnoœci w³adz samorz¹dowych gminy, w Wiejskiem Domu Kultury w Uhowie otwarto Centrum Kszta³cenia. Centrum powsta³o w wyniku przyst¹pienia przez Gminê apy do projektu Wioska internetowakszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich. Pracownia wyposa ona zosta³a w 6 Ma³gorzata Koszczuk Petryk nauczycielka Szko³y Podstawowej w Uhowie - Oczywiœcie bêdziemy korzystaæ z nowych mo liwoœci; wiadomo, e szko³a jest otwarta w okreœlonych godzinach, w³aœciwie z pracowni informatycznej mo na korzystaæ przede wszystkim tylko na lekcjach, czêœciowo tak e po lekcjach. A tutaj m³odzie ma dodatkow¹ szansê, eby popo³udnie ciekawie spêdziæ, spotkaæ siê z kimœ. A poniewa jak s³ysza³am s¹ tu np. programy do nauki jêzyków wiêc to na pewno nie bêd¹ zmarnowane pieni¹dze, zmarnowany czas. I wa ne, e bêdzie to bezpieczne korzystanie z internetu - pod kontrol¹, pod opiek¹. A w domach ró nie bywa. W szkole dzieci maj¹ pozak³adane konta, które s¹ co jakiœ czas przegl¹dane, wiêc wiadomo gdzie zagl¹daja, co robi¹; tutaj te bêd¹ nadzorowane. W Uhowie brakowa³o tego rodzaju pracowni. 8 komputerów z oprogramowaniem, urz¹dzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, szerokopasmowy dostêp do Internetu, telefon typu VOIP (internetowy), system alarmowy oraz meble (stoliki i krzes³a oraz szafki). Podczas otwarcia pracowni obecni byli uczniowie klasy pi¹tej Szko³y Podstawowej w Uhowie razem ze swoja nauczycielk¹ Ma³gorzat¹ Koszczuk Petryk; byli oni pierwszymi u ytkownikami komputerów. Oczywiœcie bêdziemy korzystaæ z takiej mo liwoœci, wiadomo, e szko³a jest otwarta w okreœlonych godzinach, w³aœciwie z pracowni informatycznej mo na korzystaæ przede wszystkim tylko na lekcjach mówi M. Koszczuk. A tutaj m³odzie ma dodatkow¹ szansê, eby popo- ³udnie ciekawie spêdziæ, spotkaæ siê z kimœ. Tak powinien wygladaæ ka dy dom kultury zw³aszcza w dobie internetu uwa a obecny na otwarciu burmistrz Roman Czepe. Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji tego projektu. Chcielibyœmy, eby to by³ pocz¹tek wielkiego programu informatyzacji wsi. Burmistrz zaznaczy³ te, e ci¹gle jest wiele mo liwoœci dla pozyskiwania spoza bud etu gminy pieniêdzy, które pozwol¹ na realiazacjê ró nych inicjatyw obywatelskich. (am) Od dnia 12 lutego 2009 otwarto w WDK Uhowo Centrum Kszta³cenia czynne we wtorek w godz. 10:00-18:00 od œrody do soboty od godz. 12:00 do 20:00 zdj. J. Barañczuk

9 Z GMINY Koniec z burdami na stadionie? Jagiellonia Bia³ystok i Podlaskie Kuratorium Oœwiaty przeciwko stadionowemu chuligañstwu G³oœno, kolorowo, fantastycznie! Konkurs M³odego Kibica to pomys³ Jagiellonii Bia- ³ystok i Podlaskiego Kuratorium Oœwiaty. Ma spowodowaæ kulturalny, sportowy doping zamiast chamstwa na stadionie i poza nim; propagowaæ przywi¹zanie do swojej dru yny bez nienawiœci do innych klubów. Celem wspólnego przedsiêwziêcia ma byæ tak e poprawa bezpieczeñstwa i przestrzegania zasad fair play na stadionach, zachêcenie uczniów, by brali czynny udzia³ w imprezach pi³karskich. W ramach konkursu uczniowie maj¹ komponowaæ pieœni kibiców, projektowaæ stroje pi³karzom, gad ety, flagi, plakaty na mecz, maskotki. Bêd¹ te pisaæ eseje i reporta e zwi¹zane z meczami, strzelonym golem, przygotowywaæ materia³y multimedialne o historii Jagiellonii Bia³ystok. Do og³oszonego w styczniu konkursu zg³osi³o siê 20 szkó³ z naszego województwa, z naszego rejonu tylko Zespó³ Szkó³ w Poœwiêtnem. 11 lutego rozpoczê³y siê konkursowe prezentacje - szkolny Dzieñ Jagiellonii. Jako pierwsza prezentowa³a siê m³odzie z Zespo³u Szkó³ w Poœwiêtnem. Do hali sportowej gimnazjum przyby³o wielu goœci, wœród nich prezes Jagiellonii Bia³ystok Ireneusz Tr¹biñski wraz z m³odymi pi³karzami Jagiellonii, wizytator kuratorium Andrzej Korolczuk, wójt gminy Poœwiêtne Witold apiñski. Ju o godzinie 8.00 rozpoczê³y siê pi³karskie mecze gimnazjalnych klasowych dru yn - Barcelony, Chelsea Londyn, Lecha Poznañ, Legii Warszawa, Wis³y Kraków i oczywiœcie Jagiellonii. By³y - rzecz jasna - pieœni kibiców, wystêpy taneczne oraz pokaz pi³karskiej onglerki. Pokazy uczniów ogl¹dali tak e kibice Jagi ze stowarzyszenia kibiców "Dzieci Bia³egostoku". Bardzo nam siê podoba³o, œpiewy, choreografia. Na stadionach tak w³aœnie powinni zachowywaæ siê kibice, chcielibyœmy mieæ takich u siebie. Uczniowie mieli fantastyczne bêbny, artowaliœmy nawet czy nie daliby ich nam na mecze, ale siê nie zgodzili mówili po prezentacji kibiców z Poœwiêtnego bia³ostoczanie. Pod wielkim wra eniem tego sportowego Dnia Jagiellonii by³ prezes Ireneusz Tr¹biñski. Zachowanie m³odzie y robi wra- enie, jest g³oœno, kolorowo i fantastycznie i o to nam chodzi, by kibicowanie i udzia³ m³odzie- y w meczu by³ widowiskiem. Kibicowanie powinno byæ g³oœne, widowiskowe, ale musi byæ bezpieczne. Dlatego tak wa ne jest przestrzeganie zasad fair play na trybunach. Chcemy przypomnieæ o tym najm³odszym. Chcemy, eby na mecze naszej dru- yny przychodzi³y ca³e rodziny. Zachwyt prezesa Jagi "wykorzysta³" wójt Witold apiñski i zaprosi³ pierwsz¹ dru ynê Jagiellonii do Poœwiêtnego. Prezes Tr¹biñski zapewni³, e takie spotkanie m³odzie y i pi³karzy na pewno dojdzie do skutku, odbêdzie siê w pierwszym tygodniu czerwca. Zespó³ Jagi przeprowadzi na szkolnym boisku jednostkê treningow¹ i rozegra krótki sparing z miejscowymi pi³karzami, prywatnie te kibicami Jagiellonii. My kibice zawsze z wami i œpiewamy sobie tak: Jaga, Jaga nasz flaga Dzieñ Jagiellonii pokaza³, e w Poœwiêtnem m³odzi rozumiej¹ co znaczy byæ prawdziwym kibicem Kibicujê Jagiellonii i trochê Lechowi, byæ dobrym kibicem to byæ z dru yn¹ na dobre i wtedy kiedy przegrywa. To chodziæ na mecze i zachowywaæ siê w porz¹dku mówi³ Maciek ochowski z klasy Ia. Prezentacja dokonañ i spotkanie z goœæmi z Jagi to dla uczniów wielka frajda. "Dali z siebie wszystko" 11 lutego zgodnie mówili przedstawiciele Jagiellonii i kuratorium "w Poœwiêtnem m³odzi zawiesili wysoko poprzeczkê". Autorzy najefektowniejszych prezentacji i najlepszych prac, pojad¹ na mecz Jagiellonii i bêd¹ mogli zaœpiewaæ w³asne pieœni wraz z kibicami na stadionie w Bia³ymstoku podczas wiosennej rundy rozgrywek pi³karskiej ekstraklasy z udzia³em Jagiellonii Bia³ystok. Konkurs M³odego Kibica zostanie podsumowany po zakoñczeniu rozgrywek rundy wiosennej. (ja) 9 zdj. M. Jaworska

10 Bawiliœmy siê Charytatywne, dobroczynne, walentynkowe, ostatkowe i u³añski luty sta³ w apach pod znakiem zabawy... Balowe szaleñstwa rozpocz¹³ 7 lutego dobroczynny bal Perusa. Prócz zabawy by³a to okazja, by wesprzeæ i wspomóc finansowo dzia³ania Stowarzyszenia sportowo-edukacyjnego "Petrus" im. Ks. Henryka Bagiñskiego, dzia³aj¹cego przy parafii Piotra i Paw³a w apach. 14 lutego mieszkañcy ap okolic bawili siê z okazji Dnia Zakochanych. I 21 lutego "na ostatki" odby³y siê dwa bale: charytatywny - zorganizowany przez MOPS w apach (zebrane w czasie jego trwania pieni¹dze przeznaczone bêd¹ na utworzenie Centrum Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych w apach, które rozpocznie sw¹ dzia³alnoœæ ju w marcu) i u³añski - by tradycji sta³o siê zadoœæ, bo od kilku lat wojsko na koniach stanowi nieod³¹czny element oprawy œwi¹t narodowych. Coraz odwa niej "zaszczepia" te na gruncie ycia kulturalnego kawaleryjskie zwyczaje. APSKA 10

11 zdjêcia: M. Jaworska REKLAMA APSKA 11

12 LUDZIE OBOK NAS To ja, to ja, to ja... s³yszysz - wo³am ciebie ja, brzoza - wspomnienia telegrafistki z kompanii ³¹cznoœci batalionu kobiecego im. Emilii Plater Stracone lata m³odoœci 11 lutego w Urzêdzie Gminy w Poœwiêtnem Pami¹tkowy Krzy Czynu Wojennego Wojska Polskiego odebra³a Jadwiga Piekutowska (z domu Perkowska) telefonistka kompanii ³¹cznoœci batalionu kobiecego im. Emilii Plater. Jadwiga Piekutowska wywieziona na Syberiê 21 czerwca 1941 roku przez Saratow i Riazañ trafi³a do Sielc nad Ok¹ i stamt¹d przesz³a szlak bojowy od Lenino do Berlina. Do domu w Grochach w gminie Poœwiêtne wróci³a w listopadzie roku Aresztowanie Przysz³o ich dwóch, rosyjskich o³nierzy wspomina Jadwiga Piekutowska. So³tys, sekretarz i wójt gminy musieli siê na nakazie aresztowania podpisaæ. Przysz³a z so³datami nasza so³tys - kobieta taka chor¹giewka, co to ka demu s³u y³a. Co takim znaczy z³o yæ podpis. Powodem naszego wywiezienia by³o ukrywanie siê brata. Przed wojn¹ by³ w wojsku kapralem, wed³ug nich uczony, podoficer Wojska Polskiego. To prawda, choæ nie by³ zawodowym o³nierzem przed wojn¹ taki podoficer wiele znaczy³. A przecie Rosjanie wywozili wszystkich ludzi, tych, którzy byli wykszta³ceni, gospodarni, takich, którzy rozumieli za du o. Szlakiem zes³añców Podobnie jak po upadku powstania styczniowego 1863 roku, tak i w czasie okupacji Rosjanie pêdzili na Sybir wszystkich tych, których uznali za wrogów. Podobnie przychodzili po nich noc¹ lub nad ranem i nie mówi¹c dok¹d pêdz¹ kazali zabraæ ze sob¹ tylko podrêczny baga i trochê jedzenia. Nic nam nie powiedzieli mówi Jadwiga Piekutowska. Sami dobrze nie wiedzieli gdzie nas wywo ¹. Zabrali nas 21 czerwca, a za chwilê trzeciego by³a wojna. Za³adowali nas na stacji w apach i w drogê. Wybucha³a jednak wojna z Niemcami i jeszcze jak byliœmy w Polsce by³y naloty. Niektórzy z nas wykorzystali to i chcieli uciekaæ z wagonów, zwykle koñczy³o siê postrza³ami. Heñkowi Wiœniewolskiemu kula przesz³a na wylot. Robiliœmy mu opatrunki tak zwan¹ szarpin¹, bo przecie nie by³o adnych opatrunków, banda y. Rwaliœmy p³ótna i tak go opatrywaliœmy. Razem z Heñkiem ucieka³ te Mietek, policjant z Poœwiêtnego. Stra nicy strzelali i krzyczeli: "³o is" i musieli siê k³aœæ, bo inaczej zabiliby. Ca³a nasza podró trwa³a szeœæ tygodni. Jedna osoba z rodziny mog³a wyjœæ na postoju po wodê, ale te pod konwojem. Rodzina pani Jadwigi - matka i piêæ córek: Jadwiga, Janina, Czes³awa, Eugenia, Stefania razem z innymi rodzinami z Poœwiêtnego i okolic trafi³a a pod Omsk. Na pocz¹tku jedna osoba z rodziny musia³a siê meldowaæ snuje swoje wspomnienia pani Jadwiga. Od razu po przyje- Ÿdzie musieliœmy iœæ do pracy do ko³chozu, bo inaczej po prostu nie mielibyœmy co jeœæ. Trzeba by³o jak najbardziej oszczêdzaæ z tego co przywieÿliœmy ze sob¹, s³oninê czy ziemianki. PóŸniej, jak Wasilewska podpisa³a umowê ze Stalinem, zwrócili nam wolnoœæ, oddali dowody i powiedzieli, e mo emy jechaæ gdzie chcemy, tylko do Polski nie, bo przez front nie przejdziemy. A gdzie nam by³o jechaæ, wiadomo, e wszyscy gdyby tylko mogli to jechaliby do Polski. Nie mieliœmy pojêcia jak poruszaæ siê po Rosji, tam mieliœmy mieszkanie i organizowaliœmy sobie ycie. Jesieni¹, kiedy front przesuwa³ siê w stronê Moskwy, przesiedleni w nasze strony Niemcy spod Saratowa, z saratowskiej ob³asti poradzili nam, e jeœli mo emy jechaæ gdzie chcemy, ebyœmy jechali tam, gdzie oni byli wczeœniej. "My tam chleb zostawiliœmy na polu" - mówili do nas zachêcaj¹c do wyjazdu. Niemcy sprowadzeni do Saratowa jeszcze przez cara Piotra na Sybirze tak samo jak my byli traktowani. Razem cierpieliœmy tam mêki i tylko o tym chlebie siê rozmawia³o. Zdecydowaliœmy, e pojedziemy. Z Saratowa bli ej do Polski ni z Omska. Okaza³o siê, e musimy wykupiæ sobie wagon i bêdziemy jechaæ dwa tygodnie. W drodze Ale te dwa tygodnie to tak siê tylko Rosjanom wydawa³o opowiada Jadwiga Piekutowska. Nasza podró wygl¹da³a tak, e przez trzy tygodnie jechaliœmy 200 kilometrów, podczepieni do jakiegoœ poci¹gu. Podjechaliœmy dwie godziny i by³ postój na polu. Jednotorówk¹ prawie w miejscu i z tych dwóch tygodni to zrobi³o siê dwa i pó³ miesi¹ca. Po drodze trzeba by³o po prostu kraœæ. Wêgla dali nam w bardzo ma³ych iloœciach, a paliæ w piecu musieliœmy. Tak samo z pszenic¹, brakowa³o ziarna na chleb. Jechaliœmy dwa i pó³ miesi¹ca, a mieliœmy jechaæ dwa tygodnie i na tyle te wydali nam jedzenia. To by³a straszna podró. Przez te dwa i pó³ miesi¹ca, co teraz a przykro wspominaæ, nie mogliœmy siê przebraæ czy umyæ, bo wody zdj. M. Jaworska 12

13 by³o niesamowicie ma³o, zalêg³y siê wszy, z którymi mieliœmy wielki problem, bo adnym sposobem nie mogliœmy siê ich pozbyæ. Rano budziliœmy siê kiedy by³o ju widno, mówiliœmy pacierz ogólny w ca³ym wagonie i potem zabieraliœmy siê za têpienie wszy. Dziœ to niewyobra alne, w³azi³y wszêdzie. Przykro o tym mówiæ. Na Syberii byliœmy od lipca do stycznia, na koñcu stycznia wyjechaliœmy. W po³owie kwietnia dojechaliœmy do naszego nowego lokum. W saratowskiej ob³asti Kiedy rodzina kobiet Perkowskich dotar³a w okolice Saratowa, przekona³a siê, e Niemcy mówili prawdê - na polach sta³y snopy, ustawione w dziesi¹tki. Nikt ich przez jesieñ i zimê nie ruszy³. Mróz nie zniszczy³ ziarna. By³o co jeœæ. W saratowskiej ob³osti by³o ju lepiej, nasi informatorzy nas nie zawiedli, naprawdê zostawili chleb na polu opowiada Jadwiga Piekutowska. Mogliœmy z pozostawionych na polu snopów m³óciæ i wtedy mieliœmy ju du o chleba, starsi musieli nas przestrzegaæ, eby nie jeœæ za du o, bo mamy wyposzczone o³¹dki. Mamusia dba³a o to bardzo, ebyœmy siê nie rozchorowa³y. Wiadomo jak cz³owiek g³odny to a rzuca siê na jedzenie. Tam dotar³a do nas wieœæ, e przyjmuj¹ do wojska polskiego, e mo na jechaæ i wstêpowaæ do armii. Posz³am i ja, na ochotnika, nie mia³am jeszcze osiemnastu lat. Witaj o³nierzu, wczorajszy tu³aczu Ka dy wiedzia³, e jak pójdzie siê do wojska ³atwiej bêdzie choæby o po ywienie mówi pani Jadwiga. W wojsku te nie by³o jedzenia pod dostatkiem, ale by³o: kilogram chleba, zupa, kawa... W³osy obciêto nam króciutko - po mêsku i zaprowadzono do ³aŸni. Po wyjœciu z ³aŸni ubiera³yœmy siê w nowiutkie mundury, by³o du o œmiechu i artów, bo Jadwiga Piekutowska podczas s³u by w wojsku polskim LUDZIE OBOK NAS wygl¹da³yœmy tak jakoœ jednakowo, jedna do drugiej podobna, nie mog³yœmy poznaæ, która jest która. Potem ka da z nas stara³a siê jak mog³a, eby ten mundur dopasowaæ do w³asnej sylwetki; jak to dziewczyny, chcia³yœmy wygl¹daæ dobrze, nienagannie. Æwi- Matka i piêæ córek - jedna nie powróci³a z zes³ania czenia by³y intensywne. Uczyli nas poruszania siê, obs³ugi PóŸniej uczyli nas konkretnie zawodu. By³a ze mn¹ te dziewczyna z Kruszewa, która wst¹pi³a w tym czasie co ja. Zajmowa³a siê polityk¹, szybko posz³a do szko³y. By³a jeszcze jedna dziewczyna z Józefina - córka pana Paw³owicza, administratora pietkowskich lasów. Ale do niej to ba³am siê podejœæ, bo ona przecie by³a panienk¹ z dobrego domu, córka zarz¹dcy, a ja co? Dziewczyna ze wsi. Z synem tej pani, dziœ mojej kole anki Hanki zbieg³y siê potem yciowe drogi mojej córki, spotkali siê w pracy, on pracowa³ w Warszawie, ona w Bia³ymstoku, ale oboje na kolei. Szybko te dogadali siê co do wojskowej przesz³oœci swoich mam. Wymienili siê adresami, bo ch³opak powiedzia³, e jego matka bardzo siê z takich kontaktów ucieszy. I prawda cieszy³a siê i dziœ utrzymujemy towarzyskie kontakty. A ja wtedy w 1943 nie podesz³am, mo e szkoda, ale tam w wojsku ³atwo nie by³o, dziœ nie chcê o tym mówiæ. To, ja, to ja s³yszysz? Wo³am ciebie, ja brzoza Mê czyÿni i kobiety pracowali dok³adnie tak samo. PóŸniej nas dziewczêta zjednoczyli z mê czyznami i by³a samodzielna kompania ³¹cznoœci. Wczeœniej by³a mêska i eñska kompania ³¹cznoœci. Nasza kompania robi³a dok³adnie to samo co mêska: musia- ³yœmy chodziæ na warty, na æwiczenia, nie by³o adnej taryfy ulgowej dlatego, e jesteœmy kobietami. Mia³yœmy na przyk³ad konkurs w ustawianiu tyczek i przeci¹ganiu przez nie drutu miedzianego i nasza, eñska kompania by³a w tym najlepsza. Nasz dowódca kompanii powiedzia³ nam póÿniej, e kiedy przydzielono mu kompanie samych kobiet zastanawia³ siê co bêdzie z nami robi³, a dziœ jest z nas dumny. Mia³yœmy kryptonimy, nazwy rzek, drzew i obs³ugiwa³yœmy linie telefoniczne. Taka by³a ³¹cznoœæ, by³yœmy potrzebne na froncie. Pocz¹tki by³y trudne. Od Lenino do Berlina i do domu Na pocz¹tku to byliœmy w I Armii, potem byliœmy w drugiej armii pod dowództwem genera³a Pop³awskiego opowiada Janina Piekutowska. By³am telefonistk¹, moja praca polega³a na ³¹czeniu rozmów. Trzeba by³o wiedzieæ kto jest kim, jaki ma pseudonim i ³¹czyæ. Po przyjœciu na polskie i poniemieckie ziemie, mieliœmy ca³kiem niez³e mieszkania. Byliœmy w jednym miejscu a do listopada, mieliœmy kuchnie i pokoje, warunki by³y bez porównania lepsze. A potem nadszed³ koniec wojny. Przyjecha- ³yœmy na ziemie odzyskane, by³y urlopy. Przyjecha³am do domu w Grochach w sierpniu na urlop. I wróci³am znów do wojska, a by³y i takie dziewczêta co nie wraca³y. Jedna kole anka pojecha³a w swoje strony i zosta³a, ona mia³a narzeczonego w lesie, on walczy³ za woln¹ Polskê i ona z nim zosta- ³a. W listopadzie przyjecha³am do domu, do Groch. Potem dojecha³a te rodzina, wróci- ³a mama i siostry, ale bez Czes³awy, bo ona zosta³ tam w Rosji, umar³a. Za m¹ wysz³am w swojej miejscowoœci. Pocz¹tki by³y te ciê kie, bo nie by³o nic. adnych ubrañ, maj¹tku, ale jakoœ poma³u cz³owiek uczy³ siê ycia na nowo i wytrwa³. Tylko taki jakiœ al pozosta³, bo najlepsze lata, lata m³odoœci by³y takie ciê kie. By³y takie wojenne i straszne. M. Jaworska 13

14 OKOLICE KULTURY Lester Kidson Power Trio w apach Bluesowa uczta Bluesa uznaje za podstawê wspó³czesnej muzyki. Wed³ug niego elementów bluesa mo na siê doszukaæ nawet w muzyce powa nej chocia by u Beethovena. Z pochodzenia Polak, który kilkanaœcie lat spêdzi³ w Kanadzie, pobieraj¹c nauki u boku cenionych muzyków takich jak Robbie Laws czy Johnny Vee - Lester Kidson, bo o nim mowa, by³ bluesow¹ gwiazd¹ 14 lutego w apach podczas koncertu walentynkowego zorganizowanego przez Dom Kultury. Pomimo daty koncertu i nazwaniem go walentynkowym, publicznoœæ nie sk³ada³a siê wy³¹cznie z zakochanych par, wrêcz przeciwnie. Sala nie by³a wype³niona po brzegi, ale za to na koncert dotar³a zró nicowana wiekowo publicznoœæ, której towarzyszyli nie tylko wybrañcy zdj. J. Barañczuk serca, ale tak e przyjaciele i znajomi. Podczas wystêpu Lester Kidson Power Trio wykonali miêdzy innymi takie utwory jak "I miss you, I hate you", "Truth is gone" czy "The blues best". - Publicznoœæ by³a wspania- ³a, nie du a, ale jeœli przysz³y by dwie osoby te bym gra³. Liczy siê jakoœæ i by publicznoœci wystêp siê podoba³. Gram bluesa od tylu lat, poniewa uwa am, e w bluesie jest wszystko, co powinna mieæ muzyka. Jest w nim uczucie i jest si³a. Tu jest wszystko i wszystko powsta³o od bluesa - mówi³ po koncercie Lester Kidson. Lester Kidson w Polsce da³ siê poznaæ publicznoœci podczas Warsaw Blues Night w Blues w jego wykonaniu to przede wszystkim utwory w jêzyku angielskim, s¹ to kompozycje Jimiego Hendrixa, Johna Lee Hookera czy Alberta Collinsa, ale w swoim dorobku muzyk posiada w³asne, w tym tak e i polskie utwory. Z relacji publicznoœci po koncercie mo na wnioskowaæ, e wystêp Lestera Kidsona zdecydowanie mo na zaliczyæ do udanych a fani bluesa z niecierpliwoœci¹ wyczekiwaæ bêd¹ kolejnej bluesowej uczty. (aga) REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "JESTEM CZÊŒCI PRZYRODY" 14 Cele konkursu: 1.popularyzacja piêkna oraz wartoœci œrodowiska przyrodniczego wœród dzieci, 2.wykszta³cenie umiejêtnoœci obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych, 3.pog³êbianie znajomoœci œrodowiska przyrodniczego swojej okolicy, 4.wyrabianie nawyków dzielenia siê z innymi zdobytymi doœwiadczeniami i doznaniami w obcowaniu z przyrod¹ 5.pobudzenie wra liwoœci uczniów na piêkno otaczaj¹cej przyrody, 6.pielêgnowanie pozytywnego stosunku do otaczaj¹cego Was œrodowiska, inspirowanie do g³êbszego kontaktu z przyrod¹. Warunki uczestnictwa: - konkurs skierowany jest do dzieci szkó³ podstawowych oraz m³odzie y szkó³ gimnazjalnych - format prac A4 i A3, - technika dowolna (prace z naklejonymi elementami roœlinnymi i fotografii nie bêd¹ oceniane!), - prace zostan¹ ocenione w trzech kategoriach: kl. 0-III, kl. IV-VI, szko³y gimnazjalne, - ka da szko³a podstawowa organizuje eliminacje œrodowiskowe i typuje max. 10 najlepszych prac w ka dej kategorii, - pozosta³e szko³y typuj¹ max. 20 prac, - wykluczone s¹ prace zbiorowe, - oceniane bêd¹ wy³¹cznie prace samodzielne! - ka da praca powinna zostaæ opisana na odwrocie pismem drukowanym, wg. wzoru: imiê i nazwisko, klasa, szko³a, tytu³ pracy, adres korespondencyjny: 7.Prace nale y dostarczyæ do Domu Kultury w apach do dn. 6.IV.2009 r., na adres: Dom Kultury, apy, ul. Nowy Rynek 15 8.Podsumowanie konkursu odbêdzie siê dn. 22 kwietnia 2009 r. w DK w apach. 9.Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone i zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej. 10.Wyró nione i nagrodzone prace pozostan¹ na w³asnoœæ organizatora. Bli szych informacji udzielaj¹: Ewa Wojtulewicz i Urszula Dworakowska Dom Kultury w apach, ul. Nowy Rynek 15, tel

15 Og³oszenie Policja Komisariatu w apach informuje, e od 22 lutego do 28 lutego 2009 roku dzia³a w komisariacie punkt konsultacyjny. Udzielane s¹ w nim porady dla osób poszkodowanych przestêpstwem. Porad udzielaj¹ dzielnicowi i funkcjonariusze pionu dochodzeniowo - œledczego. STOWARZYSZENIE SZKO A BEZ BARIER W APACH jako organizacja po ytku publicznego prosi podatników o przekazywanie 1 % OD PODATKU na dalszy rozwój i dzia³alnoœæ naszej organizacji, która specjalizuje siê w pomocy naukowej, rzeczowej i finansowej dzieciom niepe³nosprawnym i potrzebuj¹cym w spo³ecznoœci lokalnej. Dziêkujemy. KONTO: NR KRS: OG OSZENIA DROBNE! Belgia, Holandia, Niemcy (sobota, wtorek, œroda); przewozy okazjonalne - Okêcie, przysiêgi, wesela; wynajem busów, lawet; tel , 085/ ! Sprzedam dom w apach - Osse; tel , ! Sprzedam dwie suknie œlubne; tel. 085/ ! Sprzedam ziemiê roln¹ 4,25 ha w gminie Poœwiêtne; tel. 085/ INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY biżuterii artystycznej cena 4 godzinego KURSU - 60 ZŁ Zapisy w Domu Kultury w Łapach, tel Kurs wyrobu ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZEWLEKLE CHORYCH I ICH RODZIN RAZEM Z BIAŁEGOSTOKU Dnia r. w godz Prowadzący zapewnia materiały oraz narzędzia. Wykonane komplety zostają na własność autora. do dnia 27 lutego 2009 r. (grupy 10 os.) KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OPRAWA CEREMONII POGRZEBOWYCH Łapy ul. J.Matejki 1a telefon całodobowy DOM POGRZEBOWY KOSINSCY Bogaty wybór trumien, krzyży i urn; kaplica ceremonialna z oprawą muzyczną; odbiór zwłok z domów, szpitali i innych miejsc; tanatokosmetyka; kopanie grobów i murowanie grobowców; eleganckie karawany i własne autokary; krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok; KREDYTOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU ZAUFAJ NASZEMU WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU Gazeta apska - samorz¹dowy biuletyn informacyjny wydawany przez Dom Kultury w apach, p.o. dyr. Ewa Stranc Adres redakcji: apy, Nowy Rynek 15 tel , fax , Redakcja: Marta Jaworska, Katarzyna Kamiñska, Agnieszka Michalska, Adam Okuniewski. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak e zmiany tytu- ³ów. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne z³. za s³owo, ramkowe z³. za cm 2, ramkowe kolorowe - 1 z³. za cm 2. Reklamy i og³oszenia mo na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na konto Millennium Bank S.A , przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w apach. Druk: Przedsiêbiorstwo Poligraficzne Drukarnia Davi Pawe³ Ma³aszewski, Bia³ystok, ul. Szarych Szeregów 7A/24. ISSN Nak³ad 600 egz. 15

16 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY marca 2009 XII APSKI TYDZ I EÑ Ñ TEATRU... programie a ponadto w ZAPRASZA tygodni premiery: Teatr KAPRYS "Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna" Teatr NIE TERAZ "Trzy zbiry" i "Nuda" Teatr MNIEJSZA O TO z I LO w Łapach "Gęś Zielona" oraz występy grup: NA FORUM z Gimnazjum nr 1 w Łapach KRZYWE OKO z ZSM w Łapach Zespołów teatralnych z VII LO w Białymstoku Jan Peszek monodram SCENARIUSZ DLA NIEISTNIEJ Ą CEGO LECZ MO Ż LIWEGO AKTORA INSTRUMENTALNEGO autor Bogusław Scheaffer 22 marca 2009 (niedziela), KINO DK, bilet 10 zł Jan Peszek- aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny i pedagog. Pracował m.in. w łódzkim Teatrze Nowym i krakowskim Teatrze Starym, a w ostatnich latach regularnie pojawia się na scenach warszawskich (Teatr Narodowy i Teatr Rozmaitości). W swoim dorobku ma role u najsłynniejszych polskich reżyserów teatralnych: Jerzego Krasowskiego, Kazimierza Dejmka, Mikołaja Grabowskiego, Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupy czy Grzegorza Jarzyny. Zagrał w kilkudziesięciu polskich filmach. W jego filmografii znajdują się role m.in. w Był jazz Falka, Trójkącie Bermudzkim Wójcika, Ferdydurke Skolimowskiego, Śmierci jak kromka chleba Kutza, Darmozjadzie polskim Wylężałka. W RMF FM czyta kryminalno-polityczne powieści Klary Weritas (W imię Ojca), a ostatnio Trzy dni Pontona. *szczegółowy program na plakatach i na stronie Nastêpny numer Gazety apskiej uka e siê we wtorek 10 marca KLUB RADNYCH NASZE PODLASIE Radni z klubu radnych Nasze Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój dy ur w ostatni czwartek ka dego miesi¹ca (dzieñ przed sesj¹ Rady Miejskiej) w godzinach 16:30-17:30. Dy ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 4 Urzêdu Miejskiego. DY URY APTEK 23 lutego 1 marca Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a, tel / marca Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel / marca Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel / DY URY PREZYDIUM RADY Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel ) BIURO POSELSKIE E. CZYKWINA Biuro Poselskie Eugeniusza Czykwina (SLD) mieœci siê w apach przy ul. G³ównej (budynek PKO). Pose³ dy uruje w ostatni poniedzia³ek miesi¹ca od godz. 15:00 do 17:00. Telefon do biura: (0-85) codziennie w godz. od 9:00 do 15:00. INFORMACJA BURMISTRZA Burmistrz (lub Zastêpca Burmistrza) przyjmuje mieszkañców w sprawach skarg i wniosków ka dego tygodnia: poniedzia³ek w godzinach czwartek w godzinach W przypadku, gdy dzieñ wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkañcy s¹ przyjmowani w nastêpnym dniu roboczym. Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani s¹ przez burmistrza ka dego dnia, jeœli tylko czas i okolicznoœci na to pozwalaj¹. Kontakt: tel. sekretariatu: sekretariatu: osobisty tel. kom. R. Czepe: osobisty R. Czepe: KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ Dy ury klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci Rady Miejskiej w apach œroda godz. 15:00-16:00 w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 4 (obok biura Rady) BIURO POSELSKIE DAMIANA RACZKOWSKIEGO Otwarta zosta³a filia Biura Poselskiego pos³a Damiana Raczkowskiego (Platforma Obywatelska). Biuro ma siedzibê w apach przy ul. G³ównej 8 lok. nr 12. W ka dy wtorek w godzinach od odbywaj¹ siê w nim dy ury asystenta poselskiego.

www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 03 ( 336) 10 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Sto dni przed maturą

www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 03 ( 336) 10 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Sto dni przed maturą www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 03 ( 336) 10 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Sto dni przed maturą Z GMINY KINO DK ZAPRASZA Ile wa y koñ trojañski? Polska, 118 min., komedia, re yseria:

Bardziej szczegółowo

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Po raz drugi mieszkañcy ap mieli

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Po raz drugi mieszkañcy ap mieli Z GMINY Po raz drugi mieszkañcy ap mieli okazjê œwiêtowaæ pocz¹tek Nowego Roku na placu przed Domem Kultury. Kilkaset osób, podobnie jak w roku ubieg³ym, zgromadzi³o siê przed pó³noc¹, by pos³uchaæ koncertu

Bardziej szczegółowo

ACH ZAPRASZAMY DO KINA. Tatarak Z GMINY REKLAMA

ACH ZAPRASZAMY DO KINA. Tatarak Z GMINY REKLAMA Z GMINY ZAPRASZAMY DO KINA REKLAMA Tatarak Polska, dramat, 2009 r. Re yseria: Andrzej Wajda, scenariusz: Krystyna Janda, Andrzej Wajda, na podstawie opowiadania "Tatarak" Jaros³awa Iwaszkiewicza; wyst:

Bardziej szczegółowo

URODZILI. Liceum siê bawi³o ACH ZAGIN PIES Z GMINY

URODZILI. Liceum siê bawi³o ACH ZAGIN PIES Z GMINY Z GMINY Liceum siê bawi³o Fotoreporta na str. 12-14 Tegoroczny sezon studniówkowy by³ krótki - pewnie na podobieñstwo karnawa³u; w poprzednich latach obie szko³y organizowa³y po dwie zabawy, tym razem

Bardziej szczegółowo

www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl RokX XIInr05( 368) 4 MAJA 2011 Cena 2 zł (w tym 8% VAT) DePe w X Factor

www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl RokX XIInr05( 368) 4 MAJA 2011 Cena 2 zł (w tym 8% VAT) DePe w X Factor www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl RokX XIInr05( 368) 4 MAJA 2011 Cena 2 zł (w tym 8% VAT) MIESIĘ CZNIK DePe w X Factor INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Stop przemocy ACH APACH Z GMINY. Gimnazjum w apach uroczyœcie œwiêtowa³o Dzieñ Bez Przemocy

Stop przemocy ACH APACH Z GMINY. Gimnazjum w apach uroczyœcie œwiêtowa³o Dzieñ Bez Przemocy Z GMINY URODZILI SIÊ W APACH ACH Oliwia córka pañstwa Urszuli i Janusza Odachowskich z Dani³owa Du ego; waga 3600 g, wzrost 56 cm. Sto czerwonych baloników wypuœcili uczniowie ³apskiego gimnazjum Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Rekolekcje wielkopostne inne ni dotychczas. Pod tym has³em 25 i 26 lutego

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Rekolekcje wielkopostne inne ni dotychczas. Pod tym has³em 25 i 26 lutego Z GMINY Rekolekcje wielkopostne inne ni dotychczas Niebo nie przychodzi znik¹d Pod tym has³em 25 i 26 lutego br. odby³y siê m³odzie owe rekolekcje wielkopostne. Prowadzone by³y w sali gimnastycznej Zespo³u

Bardziej szczegółowo

1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna

1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna Rok X XIII nr 11 ( 386) 22 listopadaa 2012 www.dklapy.pl www.gazetalapska.pl I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A CENA: 1 zł. 1(w tym 8% VAT) MIESIĘ CZNIK Adam Karasiewicz - laureatem

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

1(w tym 8% VAT) XV Tydzień Teatru Igłą malowane 15 lat Te Deum Ofiarować siebie BĄDŹ DOBRZE POINFORMOWANY! Wiesz o czymś ważnym, interesującym?

1(w tym 8% VAT) XV Tydzień Teatru Igłą malowane 15 lat Te Deum Ofiarować siebie BĄDŹ DOBRZE POINFORMOWANY! Wiesz o czymś ważnym, interesującym? Rok X XIII nr 4 ( 379) 26 kwietnia 2012 www.dklapy.pl www.gazetalapska.pl I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A CENA: 1 MIESIĘ CZNIK zł. 1(w tym 8% VAT) XV Tydzień Teatru Igłą malowane

Bardziej szczegółowo

Z³ote koszykarki URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Wiecej na temat zdobycia tytu³u mistrzyñ województwa przez koszykarki ze SP nr 1 w apach na str.

Z³ote koszykarki URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Wiecej na temat zdobycia tytu³u mistrzyñ województwa przez koszykarki ze SP nr 1 w apach na str. Z GMINY Z³ote koszykarki Od lewej stoj¹: trener Jacek apiñski, Daria Szmigiel, Daria apiñska, Aleksandra apiñska, Milena Oleszczuk, Aleksandra Bujno, Karolina apiñska, Zuzanna Bokina, Zuzanna uczaj, Dominika

Bardziej szczegółowo

1(w tym 8% VAT) ŁAPSKA. zł.

1(w tym 8% VAT) ŁAPSKA. zł. Rok X XIII nr 3 ( 378) 22 marca 2012 www.dklapy.pl www.gazetalapska.pl I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A CENA: Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Bardziej szczegółowo

DNI ŁAP CZERWONE GITARY NOWY ROZKŁAD JAZDY PKP. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. fotoreportaż str. 10-11. RokX XIInr06( 369) 8 CZERWCA 2011

DNI ŁAP CZERWONE GITARY NOWY ROZKŁAD JAZDY PKP. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. fotoreportaż str. 10-11. RokX XIInr06( 369) 8 CZERWCA 2011 NOWY ROZKŁAD JAZDY PKP www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl RokX XIInr06( 369) 8 CZERWCA 2011 Cena 2 zł (w tym 8% VAT) MIESIĘ CZNIK CZERWONE GITARY DNI ŁAP fotoreportaż str. 10-11 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Zaczepia ludzi i prosi o pieni¹dze

Zaczepia ludzi i prosi o pieni¹dze My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 27 (1054) 7 lipca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Konarzewie, s. 3 Lipowcu, s. 5 Tomnicach, s. 9 www.rzeczkrotoszynska.pl

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZLOT MAŁYCH FIATÓW. Wiesz o czymś ważnym, interesującym? Daj nam znać - tel. 85 715 23 00 pn. - pt. 8.00-16.00, redakcja@

WIELKI ZLOT MAŁYCH FIATÓW. Wiesz o czymś ważnym, interesującym? Daj nam znać - tel. 85 715 23 00 pn. - pt. 8.00-16.00, redakcja@ Rok X XIV nr 09 ( 396) 27 września 2013 www.dklapy.pl www.gazetalapska.pl I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A A 2 MIESIĘ CZNIK zł CENA: (w tym 8% VAT) Dożynki 2013 str. 10-11 WIELKI ZLOT

Bardziej szczegółowo

46.510,08 z³. DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze. gzo@ock.org.pl ock@ock.org.pl www.ock.org.pl

46.510,08 z³. DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze. gzo@ock.org.pl ock@ock.org.pl www.ock.org.pl NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 2(249) 24 stycznia 2003 r. Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz. 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze W sztabie WOŒP przy Oœwiêcimskim Centrum Kultury zgromadzono ³¹cznie

Bardziej szczegółowo

Nowa szko³a w Momotach. W numerze: Egzemplarz bezp³atny. Kwiecieñ 2007 NOWY DYREKTOR PEKAO SA W JANOWIE LUBELSKIM. Najbezpieczniejszy...

Nowa szko³a w Momotach. W numerze: Egzemplarz bezp³atny. Kwiecieñ 2007 NOWY DYREKTOR PEKAO SA W JANOWIE LUBELSKIM. Najbezpieczniejszy... ISSN 1508-7298 W numerze: Najbezpieczniejszy... Str 2 Wielkanocne tradycje str 6 Kwiecieñ 27 Egzemplarz bezp³atny Praca, odpowiedzialnoœæ...str 7 Otrzyjcie siê ju ³zy p³acz¹cy, ale z serca wyzujcie. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Lsezon janowskich imprez plenerowych

Lsezon janowskich imprez plenerowych ISSN 1508-7298 GAZETA Egzemplarz bezp³atny www.janowlubelski.pl Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem m i l i o n ó w z ³. - ³ a t w o bêdziemy musieli od³o yæ w czasie a na co

Bardziej szczegółowo

WANDALE Z PARCELEK URYWALI LUSTERKA

WANDALE Z PARCELEK URYWALI LUSTERKA Wypadek w Smoszewie 14 wrzeœnia w Smoszewie dosz³o do kolizji dwóch samochodów. Do szpitala trafi³y dwie osoby. Nic groÿnego na szczêœcie im siê nie sta³o. Po przeprowadzonych badaniach zosta³y wypisane

Bardziej szczegółowo

Górnicy kontra. Dwa wnioski. Jutlandia. Dru yna hokeja w Lubinie? AKTUALNOŒCI. str. 2 WYDARZENIA. str. 7 ROZMAITOŒCI. str. 8 SPORT. str.

Górnicy kontra. Dwa wnioski. Jutlandia. Dru yna hokeja w Lubinie? AKTUALNOŒCI. str. 2 WYDARZENIA. str. 7 ROZMAITOŒCI. str. 8 SPORT. str. AKTUALNOŒCI Górnicy kontra zarz¹d Kolejny raz zwi¹zkowcy spotkali siê z przedstawicielami zarz¹du KGHM domagaj¹c siê podwy ki pensji zasadniczej dla ka dego o 350 z³otych. str. 2 WYDARZENIA Dwa wnioski

Bardziej szczegółowo

Policja przypomina! 30 grudnia

Policja przypomina! 30 grudnia Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 Pogodnych i spokojnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia oraz pomyœlnoœci w 2009 r. wszystkim Czytelnikom i Reklamodawcom yczy redakcja TO Nr 51 (571) 23 grudnia 2008 r. Nr 51 (571)

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (28) Kwiecieñ 2010 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny Z takim rozmiarem nieszczêœcia nie uczono nas sobie radziæ. zy, modlitwa, przera enie, gniew,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. www.lapy.podlasie.pl. www.dklapy.pl

Egzemplarz bezpłatny. www.lapy.podlasie.pl. www.dklapy.pl Biuletyn informacyjny Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X Xnr 1 ( 1) grudnia 00 MIESIĘ CZNIK Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku

Bardziej szczegółowo

Damfula i jej honor. Miesiêcznik Samorz¹dowy Nr 09(56)/2007 Wrzesieñ 2007 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 09(56) wrzesieñ 2007

Damfula i jej honor. Miesiêcznik Samorz¹dowy Nr 09(56)/2007 Wrzesieñ 2007 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 09(56) wrzesieñ 2007 Miesiêcznik Samorz¹dowy Nr 09(56)/2007 Wrzesieñ 2007 ISSN 1730-8585 1 Damfula i jej honor Damfula jest dzisiaj eksponatem w Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie. Mo e warto by³oby zastanowiæ siê nad zmian¹

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 7(254) 11 kwietnia 2003 r. Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz. 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze RAFA MILACH z Gliwic - zdobywca I nagrody oraz Dyplomu Rady Artystycznej

Bardziej szczegółowo

Cieszê siê ogromnie, e potrafimy pisaæ wnioski o œrodki, mamy bardzo dobrych pracowników

Cieszê siê ogromnie, e potrafimy pisaæ wnioski o œrodki, mamy bardzo dobrych pracowników Nr 4, luty 2004 To by³ niez³y rok Pocz¹tek roku sprzyja podsumowaniom i refleksjom. Próbujemy oceniæ miniony rok, jaki by³?, Takich ocen dokonujemy w domu, w swoim gospodarstwie rodzinnym, w samorz¹dach

Bardziej szczegółowo