Rok X X nr 04 ( 337) 24 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Ostatni śnieg tej zimy... fot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 04 ( 337) 24 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Ostatni śnieg tej zimy... fot."

Transkrypt

1 Rok X X nr 04 ( 337) 24 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) fot. Marta Roman Ostatni śnieg tej zimy...

2 OKOLICE KULTURY ZAPRASZAMY DO KINA Idealny facet dla mojej dziewczyny W paskudny, deszczowy pi¹tek, kiedy nikomu nie chce siê wyœciubiæ nosa z domu, a wiêkszoœæ rozs¹dnych obywateli Krakowa jest albo poza miastem, albo w swoich M, postanowi³am wybraæ siê z kole ank¹ do kina. Bo ona mia³a tak¹ jakby póÿnozimow¹ depresjê. Wybra³yœmy "Idealnego faceta", bo có lepszego na depresjê, totalne przemoczenie i chêæ b³ogiego intelektualnego wypoczynku, ni kolejna, g³upia polska komedia jakby romantyczna? Tylko, e ta jakby komedia romantyczna okaza³a siê wcale nie byæ taka g³upia. Kontrowersyjna to s³owo, które przy tym filmie pojawia siê najczêœciej. I taka jest. Ale nie tylko. Bo kolejny film twórców "Lejdis" i "Testosteronu" dotyka chwilami najbardziej gor¹cych i aktualnych bol¹czek Polaków. I przes³anie jakieœ nawet ma. Tytu³owym idealnym facetem jest Kostek (bardzo lubiany, nie tylko przeze mnie Marcin Dorociñski), moj¹ dziewczyn¹ (znaczy t¹ z tytu³u) jest Luna (Magdalena Boczarska) i jeszcze t¹, która szuka dla swojej dziewczyny idealnego faceta jest Klara (Izabela Kuna, "baboch³op" jak podsumowa³ widz z mojej prawicy, ale za to jaki!). Klara prowadzi prywatna szko³ê dla feministek, która ma niesamowite k³opoty finansowe. eby jakoœ siê z nimi uporaæ sprowadza ze stanów Pierwsza Feministkê Polski, Ryszardê Katzównê (w tej roli genialny URODZILI SIÊ W APACH ACH Krzysztof Globisz). Ryszarda zaœ wyszukuje szwedzk¹ fundacje, która jest w stanie zap³aciæ wszystkie d³ugi uczelni, jeœli ta zrealizuje film pornograficzny. G³ówn¹ rolê eñsk¹ ma zagraæ Luna. I to w³aœnie dla niej na gwa³t poszukuje siê idealnego faceta... Kostek znajduje siê w tej sytuacji przypadkiem. Prywatnie to spokojny, utalentowany muzyk, który pisuje oratoria, jest siostrzeñcem ojca dyrektora radia "Zawsze dziewica" i robi wszystko, eby zdobyæ pieni¹dze na rzecz swojej chorej psychicznie matki. Przypadek sprawia, e poznaje Lunê, w której z miejsca siê zakochuje. Tak wygl¹daj¹ g³ówne w¹tki "Idealnego faceta...". W tamten pi¹tkowy wieczór spe- ³ni³ swojej zadanie i poprawi³ nam humor, jednak zdecydowanie nie zwalniaj¹c z myœlenia. Bo oprócz kilku niepotrzebnych w¹tków film jest niez³y. Gdyby patrzeæ nañ tylko przez powierzchowny pryzmat tego, co mamy na zdj. J. Barañczuk kinowym ekranie mo na siê zraziæ (niektórzy w czasie seansu wychodzili), ale jeœli spojrzy siê g³êbiej, to oka e siê, e mamy prawdziw¹ i trafn¹ satyrê na wady, bol¹czki i g³upotê wspó³czesnych Polaków. Ryszarda Katzówna jako Pierwsza Wolna Polka i przewodnicz¹ca feministycznych manifestacji, ojciec Leon z radia "Zawsze Dziewica", pielgrzymka na szczud³ach, parodia '"Rozmów w toku", to tylko niektóre z nich. Jestem pewna, e wiele osób bêdzie tym filmem zniesmaczonych, nawet oburzonych. Moje uczucia te by³y (i nadal czêœciowo s¹ mieszane). Radzê jednak przymkn¹æ oczy na to co niekoniecznie nam w tym filmie nie pasuje (jak to robi³ mój s¹siad z prawicy na zwi¹zek Klary i Luny) i poszukaæ dna. Warto. Pewien krytyk filmowy pe³en zachwytów nad "Idealnym facetem dla mojej dziewczyny" powiedzia³, e na taki film w naszym kraju za wczeœnie, ale nie wie, czy to dobrze, czy Ÿle. Polecam tym, którzy siê do kina wybior¹, eby siê nad tym zastanowiæ. Katarzyna Diana córkapañstwa Moniki i Rafa³a Falkowskich z ap; waga 3500 g, wzrost 58 cm. Syn pañstwa Katarzyny i Tomasza Taudulów z ap; waga 4400 g, wzrost 59 cm. Julia córka pañstwa Ewy i Janusza Koœcielskich z ap; waga 2800 g, wzrost 53 cm. Córka pañstwa El biety i Marka Sienkiewiczów z Dani³owa Du ego; waga 3400 g, wzrost 55 cm. 2

3 Z GMINY Przeczekaæ trudny okres w gospodarce i utrzymaæ firmê - mówi prezes Spó³dzielni Mleczarskiej w apach Antoni danuk Wœród najlepszych Ciê kie czasy dla producentów mleka i firm mleczarskich s¹ faktem. Ceny produktów, a wraz z nimi mleka w skupie spadaj¹ od roku. Komisja Europejska przywróci³a dop³aty do eksportu mleka. To efekt spadaj¹cych cen artyku- ³ów mleczarskich na œwiatowych rynkach. Refundacje eksportowe maj¹ dotyczyæ mas³a, serów oraz mleka w proszku. Ponadto Bruksela zobowi¹za³a siê, e po rozpoczêciu w marcu skupu interwencyjnego mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku, "w razie koniecznoœci" bêdzie skupowaæ wiêksze iloœci tych produktów ni ustalono uprzednio. To kolejny puchar przywieziony do ap z Mleko Expo za dobre miejsce w eksporcie; Spó³dzielnia Mleczarska apy od lat jest w krajowej czo³ówce To wa ne dla nas informacje, wszak Spó³dzielnia Mleczarska w apach sprzedaje za granicê i to ca³kiem niema³o. Na ostatnich targach Mleko Expo podsumowuj¹cych wyniki eksportu w roku 2008 ³apska mleczarnia uplasowa³a siê w dziesi¹tce najlepszych "mlecznych" eksporterów kraju. Sukces na Mleko Expo 2008 odnotowa³ te producent mleka, dostawca ³apskiej spó³dzielni Janusz ochowski z Kamiñskich Wiktorów. Jest wicemistrzem kraju w iloœci dostarczonych firmie litrów mleka. Choæ spó³dzielni w apach udaje siê eksportowaæ du o swoich produktów, wielkich pieniêdzy z tego nie ma. Od pocz¹tku 2009 r. kontynuowana jest spadkowa tendencja cen produktów mleczarskich na rynku miêdzynarodowym. Wed³ug danych Agra-Europe 28 stycznia 2009 r. œrednia cena mas³a (baza FOB - porty Europy Zachodniej) wynios³a USD/t i by³a o 2,7% ni sza ni w po³owie tego miesi¹ca. W porównaniu do cen z koñca stycznia 2008 r. mas³o by³o tañsze o 52% (Ÿród³o informacji - Biuro Analiz i Programowania ARR). Iloœæ uzyskiwanych dolarów czy euro za jednostkê masy gwa³townie spada i w zwi¹zku z tym s³aby z³oty nie ma bezpoœredniego prze³o enia na liczê zarobionych z³otówek mówi prezes Spó³dzielni Mleczarskiej w apach Antoni danuk. To jest taki dylemat krajowych eksporterów - czy zawieraæ kontrakty w euro czy w dolarze? Gdybyœmy byli w strefie euro nie by³oby z tym adnego problemu, adnego ryzyka. Jednakowa waluta rozliczeniowa i jednakowa mo liwoœæ handlu. Eksporterzy do dawna sugerowali, aby euro wesz³o jak najszybciej, bo dla nas sytuacja wtedy jest czytelna. W momencie gdy wyliczenia s¹ z³otówkowe zawsze jakieœ ryzyko istnieje. W chwili umacniania siê z³otego rozwa aliœmy wejœcie w opcje walutowe, na szczêœcie choæ wszystko mieliœmy przygotowane, nie weszliœmy i dziœ widzimy, e to by³a s³uszna decyzja. Wiele firm, które skorzysta- ³y z tej formy pomocy bankowej dziœ bankrutuje. W czasie, gdy trudno i tanio sprzedaje siê produkty za granic¹, naszym producentom pozosta³ rynek krajowy. A tu konkurencja jest ogromna. Trudn¹ sytuacjê mleczarni wykorzystuj¹ sieci handlowe. Nabia³ kupuj¹ coraz taniej, ale ceny na pó³kach sklepowych s¹ wci¹ wysokie. 6 lutego zorganizowano w Urzêdzie Wojewódzkim w Bia- ³ymstoku spotkanie, w którym udzia³ wziêli m.in. przedstawiciele podlaskich spó³dzielni mleczarskich, resortu rolnictwa i rozwoju wsi, a tak e Agencji Rynku Rolnego. Jak mówi prezes danuk spotkanie w Bia- ³ymstoku by³o poœwiêcone przede wszystkim konsolidacji bran y; nie bêdzie ona jednak polegaæ na ³¹czeniu zak³adów, a na wspólnej polityce sprzeda y. Cena skupu mleka spada, a w sklepach ceny produktów prawie siê nie zmieniaj¹. Przedstawiciele bran y mleczarskiej oceniaj¹, e w niektórych asortymentach mar e siêgaj¹ 100 proc. zdj. M. Jaworska Spó³dzielnia Mleczarska w apach te nie bêdzie ³¹czyæ siê z innymi zak³adami, nie ma takiej opcji, firma dzia³a samodzielnie mówi prezes A. danuk. Jednak nasze dalsze losy zale ¹, podobnie jak wielu innych firm, od sytuacji na rynku, od specyficznej sytuacji kryzysowej. Wiele zale y od polityki, tak e od polityki wspomagania mleczarni we wspólnej sprzeda y ich produktów w kraju. Produkty mleczarskie z ap licz¹ siê na rynku w regionie. Znane s¹ klientom sklepów. - Zawsze kupujê tylko mas³o ³apskie, a do sernika biorê tylko twaróg ze spó³dzielni z ap, z innym siê nie udaje - mówi Anna Grabowska robi¹ca zakupy w Arhelanie. Inna kupuj¹ca poleca ser farmerski z dziurami - tak e z ap. Wiemy, e klienci sklepów chwal¹ nasze produkty. Chêtnie kupowane s¹ sery, twarogi, mas³o, œmietana mówi prezes danuk. Mo e to jednak taki lokalny patriotyzm. Dobre, bo nasze? Nie wystawialiœmy produktów z ap na Targach Mleko Expo, ale zg³osiliœmy swoje mas³o do Urzêdu Marsza³kowskiego w Bia³ymstoku do rankingu Podlaska Marka Roku. Zobaczymy jak wypadniemy w tym konkursie. Zdaniem prezesa w obecnym czasie nie³atwo jest zarówno na rynku zagranicznym jak i krajowym. Na razie nie ma te co marzyæ o inwestycjach, nie mo na te liczyæ na reklamê czy promocjê. Wszystko wymaga du ego wysi³ku - dodaje Antoni danuk. Musimy dobrze sprzedaæ produkt, uczyniæ wszystko, eby by³ powtarzalny, eby trafi³ w gust klientów. W tej chwili najwa niejsze to utrzymaæ firmê w bie ¹cym stanie technicznym, technologicznym i organizacyjnym, i przeczekaæ trudny okres, który istnieje w gospodarce. (jm) 3

4 Z GMINY Program poprzez zabawê zapoznaje dzieci z zasadami zachowywania siê na drodze, wobec obcych i zwierz¹t, uczy zasad ewakuacji Bezpieczne przedszkolaki Przedszkole w upiance Starej z dnia na dzieñ staje siê miejscem coraz bezpieczniejszym. Wszystko za spraw¹ realizowanego tam programu "Bezpieczny przedszkolak" utworzonego przez Wydzia³ Prewencji i Wydzia³ Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Bia³ymstoku i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Program realizowany jest w upiance Starej przez studentki z wydzia³u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Jego celem jest zmniejszenie niebezpiecznych sytuacji z udzia- ³em dzieci, odró nianie sytuacji oraz rzeczy niebezpiecznych i radzenie sobie, kiedy zagro enie wystêpuje. Jednym z celów programu jest te pedagogizacja rodziców i uœwiadomienie im wagi uczenia dzieci od najm³odszych lat podstaw bezpieczeñstwa a tak e zdania sobie sprawy z powagi niebezpieczeñstw, jakie obecnie im zagra aj¹. W zwi¹zku z tym 17 lutego w przedszkolu odby³o siê spotkanie z rodzicami, na którym, poza zaznajomieniem ich z zasadami programu i æwiczeniami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa, rodzice mieli okazjê porozmawiaæ z policjantem, m³odszym aspirantem Arkadiuszem Lawendowskim, który zobrazowa³ rodzicom niebezpieczne sytuacje z udzia³em dzieci. Ostrzega³ zarazem i prosi³ o czujnoœæ przy spêdzaniu przez dziecko czasu przy telewizji i komputerze. Anga uj¹cym w du ym stopniu rodziców okaza³ siê temat drogi powiatowej, przez któr¹ dzieci przechodz¹ id¹c do szko- ³y oraz temat porzucanych i bezdomnych psów, stwarzaj¹cych zagro enie dla dzieci. Program "Bezpieczny przedszkolak" poprzez zabawê zapoznaje dzieci z zasadami zachowywania siê na drodze, wobec obcych i zwierz¹t a tak e uczy zasad ewakuacji. Ca³y program liczy 16 spotkañ z dzieæmi; w tym czasie poza zabaw¹, tañcami i œpiewem bêd¹ one mia³y okazjê spotkaæ siê i zapoznaæ z policjantami b¹dÿ innymi s³u bami mundurowymi, a wszystko po to, by czu³y siê i by³y bardziej bezpieczne. (aga) Samochodowi wandale Od jakiegoœ czasu policja odnotowuje przypadki wandalizmu. Nieustaleni dotychczas sprawcy "wy ywaj¹ siê" na zaparkowanych samochodach. Kolejne trzy takie przypadki mia³y miejsce w apach. W nocy z 9 na 10 lutego przy ulicy wirki i Wigury nieznany sprawca porysowa³ ostrym narzêdziem karoseriê rover?a stoj¹cego na parkingu przed blokiem. W³aœciciel swoje straty oszacowa³ na cztery tysi¹ce z³otych. Wieczorem 12 lutego nieustalony sprawca wybi³ tyln¹ szybê w samochodzie peugeot. Auto by³o zaparkowane przy ulicy G³ównej. Tym razem szkoda zosta³a oszacowana na pó³tora tysi¹ca z³otych. 17 lutego przy ulicy Bohaterów Westerplatte nieznani sprawcy (sprawca) zniszczyli lusterka trzech zaparkowanych aut. Po dwa lusterka straci³y: daewoo i audi - w³aœciciele oszacowali swoje straty po tysi¹c z³otych. Jedno lusterko wartoœci trzystu z³otych "straci³" renault. (mt) 4 Znik³ zlew i grzejnik W nocy z 4 na 5 lutego nieustaleni dotychczas sprawcy w³amali siê do nowobudowanego domu w Czaczkach Wielkich w gminie Turoœñ Koœcielna. Z³odzieje wy³amali zamek w drzwiach wejœciowych i weszli do wnêtrza domu sk¹d dokonali kradzie y grzejnika, zlewu kuchennego i baterii. Ich ³up wyniós³ ponad cztery tysi¹ce. (mt) Ukradli ci¹gnik W okresie od 8 do 14 lutego nieznani sprawcy dokonali kradzie y ci¹gnika rolniczego wartoœci stu tysiêcy z³otych. Ci¹gnik zosta³ zabrany z terenu jednej z posesji w miejscowoœci P³onka Koz³y w gminie apy. (mt)

5 Z GMINY Nie odby³y siê zapowiadane na 11 lutego rozmowy dyrekcji ZNTK apy i zarz¹du PKP Cargo. Spotkanie w Warszawie, które mia³o zdecydowaæ o og³oszeniu przez Cargo przetargu na remont 1200 wagonów przesuniêto o tydzieñ. Czy ZNTK wychodz¹ na prost¹? Wejdziemy na rynek budowy konstrukcji stalowych zapowiada Ryszard Ekiert Nadzieja na lepsze Zdecydowaliœmy siê przesun¹æ termin spotkania ze wzglêdu na to, e w zarz¹dzie Cargo nast¹pi³y zmiany personalne mówi³ prezes ZNTK apy Ryszard Ekiert. Wymieniono ca³¹ ekipê dyrektora do sprawa rozwoju i strategii. Mam nadziejê, e s¹ to zmiany na lepsze i da to szansê na korzystne dla nas decyzje. Z nowym zarz¹dem bêdziemy rozmawiaæ 18 lutego. Informacje potwierdza rzecznik prasowy PKP. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo powo³a³o nowego cz³onka zarz¹du Ireneusza Wasilewskiego informuje rzecznik PKP Micha³ Wrzosek. Walne Zgromadzenie zmniejszy³o w poniedzia³ek sk³ad zarz¹du spó³ki z siedmiu do szeœciu osób, odwo- ³uj¹c Ludomira Handzla (cz³onka zarz¹du ds. strategii) oraz Miros³awê Pietkiewicz (cz³onka zarz¹du ds. pracowniczych). Zdaje siê, e zmiana zarz¹du PKP Cargo nie jest jedyn¹ pozytywn¹ informacj¹ o sytuacji ZNTK apy. Zak³ady Naprawcze ratuj¹ siê przed bankructwem przyjmuj¹c inne oferty, choæ wymaga to tak zwanego przebran owienia. Nasza ³apska spó³ka notowana na gie³dzie prowadzi rozmowy w sprawie kontraktu na budowê konstrukcji stalowych z Polimexem Mostostal z Siedlec. Prawdopodobnie od marca zak³ady bêd¹ pracowa³y tak e dla Polimexu mówi prezes Ekiert. Wejdziemy na rynek budowy konstrukcji stalowych. Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w apach, prze ywaj¹ce problemy z pozyskaniem zamówieñ, osi¹gnê³y wstêpne porozumienie z Polimexem. Zarz¹d firmy nie chce na razie zdradzaæ adnych szczegó³ów transakcji. Wiadomo jednak, e zanim dojdzie do podpisania umowy, Polimex musi sprawdziæ jakoœæ oferowanych konstrukcji. Istotne znaczenie bêdzie te mia³a determinacja nowego dostawcy w d¹ eniu do zwiêkszenia produkcji oraz oferowana cena. Dyrektor do spraw promocji i komunikacji z mediami siedleckiej firmy Pawe³ Szymaniak obiecuje, e wkrótce "zdradzi" Gazecie szczegó³y kontraktu i wspó³pracy ZNTK apy - Polimex. Mimo nadziei na realizacjê zamówieñ dla Polimexu prezes Ekiert nie rezygnuje z rozmów z zarz¹dem Cargo. Zanim jednak zapowiadane na 18 lutego spotkanie odby³o siê, 13 lutego PKP Cargo przejê³o pakiety wiêkszoœciowe dwóch firm zajmuj¹cych siê napraw¹ wagonów: Gorzów Wagony i Wagrem. Umowa obowi¹zuje do koñca marca przysz³ego roku wyjaœnia rzecznik spó³ki PKP SA Micha³ Wrzosek. Formalnym w³aœcicielem zak³adów Gorzów Wagony i Wagrem pozostanie nadal PKP SA, jednak wszystkie dzia³ania w³aœcicielskie wynikaj¹ce z tytu³u posiadanych udzia³ów wykonywaæ bêdzie PKP Cargo. Zdaniem rzecznika Cargo Jacka Wnukowskiego przejêcie udzia³ów w tych spó³kach ma zwiêkszyæ potencja³ naprawczy Grupy PKP Cargo o oko³o 20 procent. Oznacza tak e, e spó³ka bêdzie mog³a realizowaæ naprawy wagonów w ca³oœci we w³asnym zapleczu, co ma znacznie obni yæ koszty i skróciæ czas napraw taboru. Przejêcie pakietów wiêkszoœciowych by³o "pierwszym ruchem" nowego zarz¹du, drugim by³o spotkanie z przedstawicielami zak³adów naprawczych taboru kolejowego. Jak nas informuje prezes ZNTK Ryszard Ekiert spotkanie choæ odby³o siê, nie da³o adnych konkretnych wyników. Przejêcie spó³ek Wagrem i Gorzów Wagony nie mia³o i mieæ nie mog³o istotnego wp³ywu na Polimex-Mostostal ZNTK - mimo szans na wspó³pracê z Polimexem - to w koñcu wci¹ jeszcze firma naprawiaj¹ca i buduj¹ca g³ównie wagony negocjacjê z Cargo w sprawie przetargu na naprawy uwa a Ryszard Ekiert. Przecie obie firmy w ubieg³ych latach tak e remontowa³y wagony dla Cargo. Spó³ka nie jest w stanie wykonaæ wszystkich napraw w swoich zak³adach, bêdzie musia³a szukaæ wykonawców. Dlatego bêd¹ kolejne spotkania i w koñcu przetarg na pewno siê odbêdzie. Zak³ady potrzebuj¹ tego przetargu, bo jakby nie patrzeæ optymistycznie i nie liczyæ zysków ze wspó³pracy z Polimexem, ZNTK to w koñcu wci¹ jeszcze firma naprawiaj¹ca i buduj¹ca g³ównie wagony. (jm)...to lider polskiego sektora in ynieryjno-budowlanego mog¹cy poszczyciæ siê 60-letni¹ histori¹ dzia³ania. Firma œwiadczy us³ugi na zasadach generalnego wykonawstwa dla sektorów: naftowego i gazowego, chemicznego i petrochemicznego, ochrony œrodowiska, energetyki, budownictwa przemys³owego, drogowego, kolejowego, i ogólnego. Przebudowuje stadion Legii Warszawa, buduje za 130 mln z³otych Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim. 9 stycznia podpisa³a umowê na modernizacjê linii kolejowej Warszawa - Gdynia na kwotê ponad 250 mln euro, 21 stycznia zawar³a umowê na budowê stadionu Wis³y Kraków (za ponad 118 milionów z³otych). Konstrukcje stalowe Polimexu s¹ znane na ca³ym œwiecie od Ameryki po Estoniê, Hiszpaniê Rosjê, Arabiê Saudyjsk¹. zdj. J. Barañczuk - archiwum Gazety 5

6 Z GMINY Szkolny Konkurs Talentów I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w apach rozstrzygniêty Potrafi¹ tworzyæ Ka dy z nas ma jakieœ talenty. Niektóre z nich rozwijamy bardziej, inne mniej. Nie zawsze mamy tyle odwagi, by zaprezentowaæ swoje uzdolnienia szerszej publicznoœci. Ci, którzy siê na to zdecydowali, wziêli udzia³ w Szkolnym Konkursie Talentów "Potrafiê tworzyæ", zorganizowanym przez klasê II A, I Liceum Ogólnokszta- ³c¹ce w apach. Celem tego przegl¹du by³a prezentacja m³odych talentów w takich dziedzinach sztuki jak plastyka, fotografia, poezja, piosenka, kabaret. Licealiœci zg³aszali wiêc swoje prace plastyczne, wiersze, autorskie skecze i piosenki, a tak e zdjêcia wykonane w³asnym sprzêtem fotograficznym. Zg³oszenia zaczê³y nap³ywaæ jeszcze przed feriami. Obowi¹zywa³a tematyka szkolna. W pi¹tek 13 lutego odby³ siê natomiast wielki fina³, podczas którego specjalnie powo³ane jury ocenia³o artystyczne próby licealistów. W sk³ad s¹du konkursowego wesz³y: Ewa Giera- ³towska - nauczyciel I LO w apach, Dariusz Gumowski - artysta plastyk, Grzegorz Perkowski - muzyk oraz Adam 6 Konkurs cieszy³ siê du ym zainteresowaniem licealistów Karasiewicz - nauczyciel I LO. Jury stanê³o przed trudnym zadaniem, gdy do konkursu zg³osi³o siê jedenaœcioro m³odych twórców ze wszystkich uwzglêdnionych w regulaminie dziedzin sztuki. Oceniaj¹cy prezentacje postanowili nagrodziæ nastêpuj¹ce osoby: Dominikê Kruszewsk¹ - autorkê wiersza Teatr lalek, Iwonê Chmielowsk¹ za wykonanie napisanej specjalnie na przegl¹d piosenki oraz Macieja Skomarowskiego, który przedstawi³ autorski skecz, bêd¹cy parodi¹ wybranych osobowoœci z grona pedagogicznego szko³y. Wyró nienie przypad³o w udziale El biecie Soko³owskiej za pracê plastyczn¹ "Rzeczywistoœæ szkolna". Organizatorzy wrêczyli tak e wszystkim uczestnikom Wêdkarze graj¹ w tenisa Zarz¹d Ko³a Miejskiego PZW w apach organizuje w dniu 8 marca 2009 r. I Mistrzostwa Ko³a w tenisie sto³owym. Rozpoczêcie turnieju, który odbêdzie w sali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 1 - o godz Zmagania w tenisa sto³owego, prowadzone w duchu sportowej rywalizacji obok pool bilarda i szachów, wype³niaj¹ zimowy okres ³apskim wêdkarzom. Zarz¹d Ko³a organizuj¹c turnieje w tych dyscyplinach, podj¹³ próbê zwiêkszenia stopnia integracji cz³onków Ko³a, uznaj¹c je za godne umieszczenia na sta³e w kalendarzu imprez sportowych. Dlatego te w rozgrywkach mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie Ko³a Miejskiego. Chêtni mog¹ zg³aszaæ swój udzia³ w siedzibie Ko³a lub bezpoœrednio REKLAMA JĘZYK FRANCUSKI Korepetycje, kursy, przygotowania do matury WSZYSTKIE POZIOMY ZAAWANSOWANIA Nauka najmłodszych Tel atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Laureatom nale y pogratulowaæ odwagi i yczyæ dalszego rozwoju uzdolnieñ, natomiast tych, którzy nie zdecydowali siê ujawniæ swoich wyj¹tkowych zdolnoœci, wypada jedynie zachêciæ do udzia³u w kolejnych tego typu konkursach. Wszak do odwa nych œwiat nale y. (AK) Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom: firmie PHU Elektryk, sklepowi Noris, sklepowi Pastel, drogerii Isabell, wypo yczalni filmów Panorama. przed rozpoczêciem gier. Tak wiêc Zarz¹d, zapowiadaj¹c fachow¹ obs³ugê i sportow¹ atmosferê podczas rozgrywek, serdecznie zaprasza wszystkich cz³onków Ko³a do udzia³u w turnieju a ich rodziny i znajomych do kibicowania. Zespó³ muzyczny wesela, bankiety imprezy okolicznoœciowe tel zdj. J. Barañczuk

7 Z GMINY PKP Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami w Warszawie og³osi³ przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie modernizacji dworca PKP w apach. Krystalizuj¹ siê plany remontu dworca PKP apy, bêdzie nowa elewacja i hotel adny i funkcjonalny Jest to kolejny etap zaplanowanego przez PKP remontu budynku dworcowego w naszym mieœcie. Pierwszym by³o zlecenie na opracowanie koncepcji remontu, tak¹ w roku 2008 wykona³o jedno z bia³ostockich biur projektowych. Na jej podstawie przygotowano dokumenty i specyfikacje przetargowe mówi Andrzej Dudziñski z biura Oddzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami w Warszawie. Otwarcie ofert nast¹pi 24 lutego. Przypuszczamy, e w tym roku zwyciêskiemu oferentowi uda siê jedynie przygotowaæ wymagan¹ dokumentacjê. Sam remont ruszy³by w roku Jak informuje Andrzej Dudziñski na lata w naszym regionie zaplanowano remont czternastu dworców. Bêd¹ to: Czy ew, Sokó³ka, apy, Zdrady Nowe, Wasilków i Czarna Bia³ostocka. Najwiêksze prace na 120 tys. z³ wykonane zostan¹ na stacji Sokó³ka. Odnowiona bêdzie tam elewacja, wymienione drzwi oraz odmalowana poczekalnia. Nowa elewacja oraz stolarka okienna i drzwiowa bêdzie w Zdradach Nowych, now¹ poczekalniê i okna dostanie równie stacja w Wasilkowie. W apach zaplanowano wykonanie nowej elewacji œcian budynku, zrobienie docieplenia oraz modernizacji wejœcia, holu i pomieszczenia kasowego mówi Andrzej Dudziñski. Na pierwszym piêtrze i parterze powstanie hostel. Wyremontowane i przygotowane pomieszczenia wydzier awimy jako powierzchniê u ytkow¹. Wykonawca prac remontowych bêdzie musia³ tak e zagospodarowaæ teren wokó³ budynku dworca. Wydaje siê, e wszystkie prace zwi¹zane z remontami dworców przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Pozostaje mieæ tylko nadziejê, e tym razem PKP nie 14 lutego oko³o godziny w pobli u wsi G¹sówka Skwarki kieruj¹cy samochodem seat m³ody cz³owiek nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze. W wyniku braku rozwagi dwudziestoletni kierowca wpad³ w poœlizg i zjecha³ na pobocze. Samochód straci³ Trudno uwierzyæ, e za dwatrzy lata ten budynek bêdzie wygl¹da³ jak wizytówka ap spóÿni siê i remontowy wjazd na stacjê apy wykona w terminie. (jm) Wypad³ z drogi równowagê i przewróci³ siê na bok. Na szczêœcie wypadek nie by³ groÿny w skutkach, kierowca wyszed³ z niego bez szwanku, a pasa erka dozna³a niegroÿnych obra eñ i zosta³a umieszczona w szpitalu na obserwacji. Kieruj¹cy by³ trzeÿwy. (mt) zdj. J. Barañczuk Zmiany w kursowaniu poci¹gów regionalnych od 23 lutego 2009 r. Do Ma³kini tylko pospiesznym Podlaski Zak³ad Przewozów Regionalnych w Bia³ymstoku informuje, e od dnia 23 lutego br. skrócone zostan¹ relacje pozosta³ych 4 poci¹gów dotychczas kursuj¹cych na trasie Bia³ystok - Ma³kinia, do i od stacji Szepietowo. Kolejne ograniczenia w kursowaniu poci¹gów na tej trasie s¹ skutkiem dalszego braku porozumienia ustawowych organizatorów przewozów, tj. Urzêdów Marsza³kowskich Województw Mazowieckiego i Podlaskiego w sprawie finansowania deficytu wynikaj¹cego z realizacji tych przejazdów. Dotyczy to poci¹gów odje d aj¹cyh z ap do Ma³kini o 15:13 i 20:45 oraz przyje d aj¹cych z Ma³kini o 5:51 i 18:11 Decyzj¹ Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego, w celu zapewnienia mieszkañcom dojazdu do Bia³egostoku, na odcinku Czy ew - Szepietowo zostanie uruchomiona komunikacja samochodowa, przejazd na podstawie biletów kolejowych. Kursy autobusów bêd¹ skomunikowane na stacji Szepietowo z odjazdami i przyjazdami nastêpuj¹cych poci¹gów: przyjazdy do ap: 6:51; 10:51; 15:11; 18:11; odjazdy z ap: 6:48; 15:13; 17:13; 19:13 Autobusy bêd¹ zaje d a³y na przystanki osobowe PKP: Kity i D¹browa azy. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w kasach biletowych i punkcie informacji. Na skutek tych ograniczeñ pasa erowie jad¹cy do Ma³kini mog¹ korzystaæ tylko z poci- ¹gów pospiesznych. 7

8 Z GMINY Projekt Wioska internetowa - kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich ruszy³ w Uhowie Komputery na wieœ Szeœæ nowych komputerów otrzymali mieszkañcy Uhowa. Zosta- ³y one zainstalowane w Wiejskim Domu Kultury jako efekt realizacji projektu Internetowa wioska, prowadzonego przez Ochotnicz¹ Stra Po arn¹ w Uhowie. Projekt Wioska internetowa - kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich to efekt wspó³dzia³ania Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie i miejscowej stra y po arnej. Wspó³praca zarówno z samorz¹dem gminy jak i WDK uk³ada siê bardzo dobrze powiedzia³ Kazimierz Zawada, prezes OSP w Uhowie. Miejscowa stra zawsze s³u y³a okolicznym mieszkañcom. Dlatego chêtnie przystaliœmy na to, eby pod naszym szyldem i przy pomocy WDK zorganizowaæ miejsce, gdzie bêdzie mo liwoœc korzystania z komputerów dla wszystkich mieszkañców, a w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y. 12. stycznia w samo po³udnie, w obecnoœci w³adz samorz¹dowych gminy, w Wiejskiem Domu Kultury w Uhowie otwarto Centrum Kszta³cenia. Centrum powsta³o w wyniku przyst¹pienia przez Gminê apy do projektu Wioska internetowakszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich. Pracownia wyposa ona zosta³a w 6 Ma³gorzata Koszczuk Petryk nauczycielka Szko³y Podstawowej w Uhowie - Oczywiœcie bêdziemy korzystaæ z nowych mo liwoœci; wiadomo, e szko³a jest otwarta w okreœlonych godzinach, w³aœciwie z pracowni informatycznej mo na korzystaæ przede wszystkim tylko na lekcjach, czêœciowo tak e po lekcjach. A tutaj m³odzie ma dodatkow¹ szansê, eby popo³udnie ciekawie spêdziæ, spotkaæ siê z kimœ. A poniewa jak s³ysza³am s¹ tu np. programy do nauki jêzyków wiêc to na pewno nie bêd¹ zmarnowane pieni¹dze, zmarnowany czas. I wa ne, e bêdzie to bezpieczne korzystanie z internetu - pod kontrol¹, pod opiek¹. A w domach ró nie bywa. W szkole dzieci maj¹ pozak³adane konta, które s¹ co jakiœ czas przegl¹dane, wiêc wiadomo gdzie zagl¹daja, co robi¹; tutaj te bêd¹ nadzorowane. W Uhowie brakowa³o tego rodzaju pracowni. 8 komputerów z oprogramowaniem, urz¹dzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, szerokopasmowy dostêp do Internetu, telefon typu VOIP (internetowy), system alarmowy oraz meble (stoliki i krzes³a oraz szafki). Podczas otwarcia pracowni obecni byli uczniowie klasy pi¹tej Szko³y Podstawowej w Uhowie razem ze swoja nauczycielk¹ Ma³gorzat¹ Koszczuk Petryk; byli oni pierwszymi u ytkownikami komputerów. Oczywiœcie bêdziemy korzystaæ z takiej mo liwoœci, wiadomo, e szko³a jest otwarta w okreœlonych godzinach, w³aœciwie z pracowni informatycznej mo na korzystaæ przede wszystkim tylko na lekcjach mówi M. Koszczuk. A tutaj m³odzie ma dodatkow¹ szansê, eby popo- ³udnie ciekawie spêdziæ, spotkaæ siê z kimœ. Tak powinien wygladaæ ka dy dom kultury zw³aszcza w dobie internetu uwa a obecny na otwarciu burmistrz Roman Czepe. Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji tego projektu. Chcielibyœmy, eby to by³ pocz¹tek wielkiego programu informatyzacji wsi. Burmistrz zaznaczy³ te, e ci¹gle jest wiele mo liwoœci dla pozyskiwania spoza bud etu gminy pieniêdzy, które pozwol¹ na realiazacjê ró nych inicjatyw obywatelskich. (am) Od dnia 12 lutego 2009 otwarto w WDK Uhowo Centrum Kszta³cenia czynne we wtorek w godz. 10:00-18:00 od œrody do soboty od godz. 12:00 do 20:00 zdj. J. Barañczuk

9 Z GMINY Koniec z burdami na stadionie? Jagiellonia Bia³ystok i Podlaskie Kuratorium Oœwiaty przeciwko stadionowemu chuligañstwu G³oœno, kolorowo, fantastycznie! Konkurs M³odego Kibica to pomys³ Jagiellonii Bia- ³ystok i Podlaskiego Kuratorium Oœwiaty. Ma spowodowaæ kulturalny, sportowy doping zamiast chamstwa na stadionie i poza nim; propagowaæ przywi¹zanie do swojej dru yny bez nienawiœci do innych klubów. Celem wspólnego przedsiêwziêcia ma byæ tak e poprawa bezpieczeñstwa i przestrzegania zasad fair play na stadionach, zachêcenie uczniów, by brali czynny udzia³ w imprezach pi³karskich. W ramach konkursu uczniowie maj¹ komponowaæ pieœni kibiców, projektowaæ stroje pi³karzom, gad ety, flagi, plakaty na mecz, maskotki. Bêd¹ te pisaæ eseje i reporta e zwi¹zane z meczami, strzelonym golem, przygotowywaæ materia³y multimedialne o historii Jagiellonii Bia³ystok. Do og³oszonego w styczniu konkursu zg³osi³o siê 20 szkó³ z naszego województwa, z naszego rejonu tylko Zespó³ Szkó³ w Poœwiêtnem. 11 lutego rozpoczê³y siê konkursowe prezentacje - szkolny Dzieñ Jagiellonii. Jako pierwsza prezentowa³a siê m³odzie z Zespo³u Szkó³ w Poœwiêtnem. Do hali sportowej gimnazjum przyby³o wielu goœci, wœród nich prezes Jagiellonii Bia³ystok Ireneusz Tr¹biñski wraz z m³odymi pi³karzami Jagiellonii, wizytator kuratorium Andrzej Korolczuk, wójt gminy Poœwiêtne Witold apiñski. Ju o godzinie 8.00 rozpoczê³y siê pi³karskie mecze gimnazjalnych klasowych dru yn - Barcelony, Chelsea Londyn, Lecha Poznañ, Legii Warszawa, Wis³y Kraków i oczywiœcie Jagiellonii. By³y - rzecz jasna - pieœni kibiców, wystêpy taneczne oraz pokaz pi³karskiej onglerki. Pokazy uczniów ogl¹dali tak e kibice Jagi ze stowarzyszenia kibiców "Dzieci Bia³egostoku". Bardzo nam siê podoba³o, œpiewy, choreografia. Na stadionach tak w³aœnie powinni zachowywaæ siê kibice, chcielibyœmy mieæ takich u siebie. Uczniowie mieli fantastyczne bêbny, artowaliœmy nawet czy nie daliby ich nam na mecze, ale siê nie zgodzili mówili po prezentacji kibiców z Poœwiêtnego bia³ostoczanie. Pod wielkim wra eniem tego sportowego Dnia Jagiellonii by³ prezes Ireneusz Tr¹biñski. Zachowanie m³odzie y robi wra- enie, jest g³oœno, kolorowo i fantastycznie i o to nam chodzi, by kibicowanie i udzia³ m³odzie- y w meczu by³ widowiskiem. Kibicowanie powinno byæ g³oœne, widowiskowe, ale musi byæ bezpieczne. Dlatego tak wa ne jest przestrzeganie zasad fair play na trybunach. Chcemy przypomnieæ o tym najm³odszym. Chcemy, eby na mecze naszej dru- yny przychodzi³y ca³e rodziny. Zachwyt prezesa Jagi "wykorzysta³" wójt Witold apiñski i zaprosi³ pierwsz¹ dru ynê Jagiellonii do Poœwiêtnego. Prezes Tr¹biñski zapewni³, e takie spotkanie m³odzie y i pi³karzy na pewno dojdzie do skutku, odbêdzie siê w pierwszym tygodniu czerwca. Zespó³ Jagi przeprowadzi na szkolnym boisku jednostkê treningow¹ i rozegra krótki sparing z miejscowymi pi³karzami, prywatnie te kibicami Jagiellonii. My kibice zawsze z wami i œpiewamy sobie tak: Jaga, Jaga nasz flaga Dzieñ Jagiellonii pokaza³, e w Poœwiêtnem m³odzi rozumiej¹ co znaczy byæ prawdziwym kibicem Kibicujê Jagiellonii i trochê Lechowi, byæ dobrym kibicem to byæ z dru yn¹ na dobre i wtedy kiedy przegrywa. To chodziæ na mecze i zachowywaæ siê w porz¹dku mówi³ Maciek ochowski z klasy Ia. Prezentacja dokonañ i spotkanie z goœæmi z Jagi to dla uczniów wielka frajda. "Dali z siebie wszystko" 11 lutego zgodnie mówili przedstawiciele Jagiellonii i kuratorium "w Poœwiêtnem m³odzi zawiesili wysoko poprzeczkê". Autorzy najefektowniejszych prezentacji i najlepszych prac, pojad¹ na mecz Jagiellonii i bêd¹ mogli zaœpiewaæ w³asne pieœni wraz z kibicami na stadionie w Bia³ymstoku podczas wiosennej rundy rozgrywek pi³karskiej ekstraklasy z udzia³em Jagiellonii Bia³ystok. Konkurs M³odego Kibica zostanie podsumowany po zakoñczeniu rozgrywek rundy wiosennej. (ja) 9 zdj. M. Jaworska

10 Bawiliœmy siê Charytatywne, dobroczynne, walentynkowe, ostatkowe i u³añski luty sta³ w apach pod znakiem zabawy... Balowe szaleñstwa rozpocz¹³ 7 lutego dobroczynny bal Perusa. Prócz zabawy by³a to okazja, by wesprzeæ i wspomóc finansowo dzia³ania Stowarzyszenia sportowo-edukacyjnego "Petrus" im. Ks. Henryka Bagiñskiego, dzia³aj¹cego przy parafii Piotra i Paw³a w apach. 14 lutego mieszkañcy ap okolic bawili siê z okazji Dnia Zakochanych. I 21 lutego "na ostatki" odby³y siê dwa bale: charytatywny - zorganizowany przez MOPS w apach (zebrane w czasie jego trwania pieni¹dze przeznaczone bêd¹ na utworzenie Centrum Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych w apach, które rozpocznie sw¹ dzia³alnoœæ ju w marcu) i u³añski - by tradycji sta³o siê zadoœæ, bo od kilku lat wojsko na koniach stanowi nieod³¹czny element oprawy œwi¹t narodowych. Coraz odwa niej "zaszczepia" te na gruncie ycia kulturalnego kawaleryjskie zwyczaje. APSKA 10

11 zdjêcia: M. Jaworska REKLAMA APSKA 11

12 LUDZIE OBOK NAS To ja, to ja, to ja... s³yszysz - wo³am ciebie ja, brzoza - wspomnienia telegrafistki z kompanii ³¹cznoœci batalionu kobiecego im. Emilii Plater Stracone lata m³odoœci 11 lutego w Urzêdzie Gminy w Poœwiêtnem Pami¹tkowy Krzy Czynu Wojennego Wojska Polskiego odebra³a Jadwiga Piekutowska (z domu Perkowska) telefonistka kompanii ³¹cznoœci batalionu kobiecego im. Emilii Plater. Jadwiga Piekutowska wywieziona na Syberiê 21 czerwca 1941 roku przez Saratow i Riazañ trafi³a do Sielc nad Ok¹ i stamt¹d przesz³a szlak bojowy od Lenino do Berlina. Do domu w Grochach w gminie Poœwiêtne wróci³a w listopadzie roku Aresztowanie Przysz³o ich dwóch, rosyjskich o³nierzy wspomina Jadwiga Piekutowska. So³tys, sekretarz i wójt gminy musieli siê na nakazie aresztowania podpisaæ. Przysz³a z so³datami nasza so³tys - kobieta taka chor¹giewka, co to ka demu s³u y³a. Co takim znaczy z³o yæ podpis. Powodem naszego wywiezienia by³o ukrywanie siê brata. Przed wojn¹ by³ w wojsku kapralem, wed³ug nich uczony, podoficer Wojska Polskiego. To prawda, choæ nie by³ zawodowym o³nierzem przed wojn¹ taki podoficer wiele znaczy³. A przecie Rosjanie wywozili wszystkich ludzi, tych, którzy byli wykszta³ceni, gospodarni, takich, którzy rozumieli za du o. Szlakiem zes³añców Podobnie jak po upadku powstania styczniowego 1863 roku, tak i w czasie okupacji Rosjanie pêdzili na Sybir wszystkich tych, których uznali za wrogów. Podobnie przychodzili po nich noc¹ lub nad ranem i nie mówi¹c dok¹d pêdz¹ kazali zabraæ ze sob¹ tylko podrêczny baga i trochê jedzenia. Nic nam nie powiedzieli mówi Jadwiga Piekutowska. Sami dobrze nie wiedzieli gdzie nas wywo ¹. Zabrali nas 21 czerwca, a za chwilê trzeciego by³a wojna. Za³adowali nas na stacji w apach i w drogê. Wybucha³a jednak wojna z Niemcami i jeszcze jak byliœmy w Polsce by³y naloty. Niektórzy z nas wykorzystali to i chcieli uciekaæ z wagonów, zwykle koñczy³o siê postrza³ami. Heñkowi Wiœniewolskiemu kula przesz³a na wylot. Robiliœmy mu opatrunki tak zwan¹ szarpin¹, bo przecie nie by³o adnych opatrunków, banda y. Rwaliœmy p³ótna i tak go opatrywaliœmy. Razem z Heñkiem ucieka³ te Mietek, policjant z Poœwiêtnego. Stra nicy strzelali i krzyczeli: "³o is" i musieli siê k³aœæ, bo inaczej zabiliby. Ca³a nasza podró trwa³a szeœæ tygodni. Jedna osoba z rodziny mog³a wyjœæ na postoju po wodê, ale te pod konwojem. Rodzina pani Jadwigi - matka i piêæ córek: Jadwiga, Janina, Czes³awa, Eugenia, Stefania razem z innymi rodzinami z Poœwiêtnego i okolic trafi³a a pod Omsk. Na pocz¹tku jedna osoba z rodziny musia³a siê meldowaæ snuje swoje wspomnienia pani Jadwiga. Od razu po przyje- Ÿdzie musieliœmy iœæ do pracy do ko³chozu, bo inaczej po prostu nie mielibyœmy co jeœæ. Trzeba by³o jak najbardziej oszczêdzaæ z tego co przywieÿliœmy ze sob¹, s³oninê czy ziemianki. PóŸniej, jak Wasilewska podpisa³a umowê ze Stalinem, zwrócili nam wolnoœæ, oddali dowody i powiedzieli, e mo emy jechaæ gdzie chcemy, tylko do Polski nie, bo przez front nie przejdziemy. A gdzie nam by³o jechaæ, wiadomo, e wszyscy gdyby tylko mogli to jechaliby do Polski. Nie mieliœmy pojêcia jak poruszaæ siê po Rosji, tam mieliœmy mieszkanie i organizowaliœmy sobie ycie. Jesieni¹, kiedy front przesuwa³ siê w stronê Moskwy, przesiedleni w nasze strony Niemcy spod Saratowa, z saratowskiej ob³asti poradzili nam, e jeœli mo emy jechaæ gdzie chcemy, ebyœmy jechali tam, gdzie oni byli wczeœniej. "My tam chleb zostawiliœmy na polu" - mówili do nas zachêcaj¹c do wyjazdu. Niemcy sprowadzeni do Saratowa jeszcze przez cara Piotra na Sybirze tak samo jak my byli traktowani. Razem cierpieliœmy tam mêki i tylko o tym chlebie siê rozmawia³o. Zdecydowaliœmy, e pojedziemy. Z Saratowa bli ej do Polski ni z Omska. Okaza³o siê, e musimy wykupiæ sobie wagon i bêdziemy jechaæ dwa tygodnie. W drodze Ale te dwa tygodnie to tak siê tylko Rosjanom wydawa³o opowiada Jadwiga Piekutowska. Nasza podró wygl¹da³a tak, e przez trzy tygodnie jechaliœmy 200 kilometrów, podczepieni do jakiegoœ poci¹gu. Podjechaliœmy dwie godziny i by³ postój na polu. Jednotorówk¹ prawie w miejscu i z tych dwóch tygodni to zrobi³o siê dwa i pó³ miesi¹ca. Po drodze trzeba by³o po prostu kraœæ. Wêgla dali nam w bardzo ma³ych iloœciach, a paliæ w piecu musieliœmy. Tak samo z pszenic¹, brakowa³o ziarna na chleb. Jechaliœmy dwa i pó³ miesi¹ca, a mieliœmy jechaæ dwa tygodnie i na tyle te wydali nam jedzenia. To by³a straszna podró. Przez te dwa i pó³ miesi¹ca, co teraz a przykro wspominaæ, nie mogliœmy siê przebraæ czy umyæ, bo wody zdj. M. Jaworska 12

13 by³o niesamowicie ma³o, zalêg³y siê wszy, z którymi mieliœmy wielki problem, bo adnym sposobem nie mogliœmy siê ich pozbyæ. Rano budziliœmy siê kiedy by³o ju widno, mówiliœmy pacierz ogólny w ca³ym wagonie i potem zabieraliœmy siê za têpienie wszy. Dziœ to niewyobra alne, w³azi³y wszêdzie. Przykro o tym mówiæ. Na Syberii byliœmy od lipca do stycznia, na koñcu stycznia wyjechaliœmy. W po³owie kwietnia dojechaliœmy do naszego nowego lokum. W saratowskiej ob³asti Kiedy rodzina kobiet Perkowskich dotar³a w okolice Saratowa, przekona³a siê, e Niemcy mówili prawdê - na polach sta³y snopy, ustawione w dziesi¹tki. Nikt ich przez jesieñ i zimê nie ruszy³. Mróz nie zniszczy³ ziarna. By³o co jeœæ. W saratowskiej ob³osti by³o ju lepiej, nasi informatorzy nas nie zawiedli, naprawdê zostawili chleb na polu opowiada Jadwiga Piekutowska. Mogliœmy z pozostawionych na polu snopów m³óciæ i wtedy mieliœmy ju du o chleba, starsi musieli nas przestrzegaæ, eby nie jeœæ za du o, bo mamy wyposzczone o³¹dki. Mamusia dba³a o to bardzo, ebyœmy siê nie rozchorowa³y. Wiadomo jak cz³owiek g³odny to a rzuca siê na jedzenie. Tam dotar³a do nas wieœæ, e przyjmuj¹ do wojska polskiego, e mo na jechaæ i wstêpowaæ do armii. Posz³am i ja, na ochotnika, nie mia³am jeszcze osiemnastu lat. Witaj o³nierzu, wczorajszy tu³aczu Ka dy wiedzia³, e jak pójdzie siê do wojska ³atwiej bêdzie choæby o po ywienie mówi pani Jadwiga. W wojsku te nie by³o jedzenia pod dostatkiem, ale by³o: kilogram chleba, zupa, kawa... W³osy obciêto nam króciutko - po mêsku i zaprowadzono do ³aŸni. Po wyjœciu z ³aŸni ubiera³yœmy siê w nowiutkie mundury, by³o du o œmiechu i artów, bo Jadwiga Piekutowska podczas s³u by w wojsku polskim LUDZIE OBOK NAS wygl¹da³yœmy tak jakoœ jednakowo, jedna do drugiej podobna, nie mog³yœmy poznaæ, która jest która. Potem ka da z nas stara³a siê jak mog³a, eby ten mundur dopasowaæ do w³asnej sylwetki; jak to dziewczyny, chcia³yœmy wygl¹daæ dobrze, nienagannie. Æwi- Matka i piêæ córek - jedna nie powróci³a z zes³ania czenia by³y intensywne. Uczyli nas poruszania siê, obs³ugi PóŸniej uczyli nas konkretnie zawodu. By³a ze mn¹ te dziewczyna z Kruszewa, która wst¹pi³a w tym czasie co ja. Zajmowa³a siê polityk¹, szybko posz³a do szko³y. By³a jeszcze jedna dziewczyna z Józefina - córka pana Paw³owicza, administratora pietkowskich lasów. Ale do niej to ba³am siê podejœæ, bo ona przecie by³a panienk¹ z dobrego domu, córka zarz¹dcy, a ja co? Dziewczyna ze wsi. Z synem tej pani, dziœ mojej kole anki Hanki zbieg³y siê potem yciowe drogi mojej córki, spotkali siê w pracy, on pracowa³ w Warszawie, ona w Bia³ymstoku, ale oboje na kolei. Szybko te dogadali siê co do wojskowej przesz³oœci swoich mam. Wymienili siê adresami, bo ch³opak powiedzia³, e jego matka bardzo siê z takich kontaktów ucieszy. I prawda cieszy³a siê i dziœ utrzymujemy towarzyskie kontakty. A ja wtedy w 1943 nie podesz³am, mo e szkoda, ale tam w wojsku ³atwo nie by³o, dziœ nie chcê o tym mówiæ. To, ja, to ja s³yszysz? Wo³am ciebie, ja brzoza Mê czyÿni i kobiety pracowali dok³adnie tak samo. PóŸniej nas dziewczêta zjednoczyli z mê czyznami i by³a samodzielna kompania ³¹cznoœci. Wczeœniej by³a mêska i eñska kompania ³¹cznoœci. Nasza kompania robi³a dok³adnie to samo co mêska: musia- ³yœmy chodziæ na warty, na æwiczenia, nie by³o adnej taryfy ulgowej dlatego, e jesteœmy kobietami. Mia³yœmy na przyk³ad konkurs w ustawianiu tyczek i przeci¹ganiu przez nie drutu miedzianego i nasza, eñska kompania by³a w tym najlepsza. Nasz dowódca kompanii powiedzia³ nam póÿniej, e kiedy przydzielono mu kompanie samych kobiet zastanawia³ siê co bêdzie z nami robi³, a dziœ jest z nas dumny. Mia³yœmy kryptonimy, nazwy rzek, drzew i obs³ugiwa³yœmy linie telefoniczne. Taka by³a ³¹cznoœæ, by³yœmy potrzebne na froncie. Pocz¹tki by³y trudne. Od Lenino do Berlina i do domu Na pocz¹tku to byliœmy w I Armii, potem byliœmy w drugiej armii pod dowództwem genera³a Pop³awskiego opowiada Janina Piekutowska. By³am telefonistk¹, moja praca polega³a na ³¹czeniu rozmów. Trzeba by³o wiedzieæ kto jest kim, jaki ma pseudonim i ³¹czyæ. Po przyjœciu na polskie i poniemieckie ziemie, mieliœmy ca³kiem niez³e mieszkania. Byliœmy w jednym miejscu a do listopada, mieliœmy kuchnie i pokoje, warunki by³y bez porównania lepsze. A potem nadszed³ koniec wojny. Przyjecha- ³yœmy na ziemie odzyskane, by³y urlopy. Przyjecha³am do domu w Grochach w sierpniu na urlop. I wróci³am znów do wojska, a by³y i takie dziewczêta co nie wraca³y. Jedna kole anka pojecha³a w swoje strony i zosta³a, ona mia³a narzeczonego w lesie, on walczy³ za woln¹ Polskê i ona z nim zosta- ³a. W listopadzie przyjecha³am do domu, do Groch. Potem dojecha³a te rodzina, wróci- ³a mama i siostry, ale bez Czes³awy, bo ona zosta³ tam w Rosji, umar³a. Za m¹ wysz³am w swojej miejscowoœci. Pocz¹tki by³y te ciê kie, bo nie by³o nic. adnych ubrañ, maj¹tku, ale jakoœ poma³u cz³owiek uczy³ siê ycia na nowo i wytrwa³. Tylko taki jakiœ al pozosta³, bo najlepsze lata, lata m³odoœci by³y takie ciê kie. By³y takie wojenne i straszne. M. Jaworska 13

14 OKOLICE KULTURY Lester Kidson Power Trio w apach Bluesowa uczta Bluesa uznaje za podstawê wspó³czesnej muzyki. Wed³ug niego elementów bluesa mo na siê doszukaæ nawet w muzyce powa nej chocia by u Beethovena. Z pochodzenia Polak, który kilkanaœcie lat spêdzi³ w Kanadzie, pobieraj¹c nauki u boku cenionych muzyków takich jak Robbie Laws czy Johnny Vee - Lester Kidson, bo o nim mowa, by³ bluesow¹ gwiazd¹ 14 lutego w apach podczas koncertu walentynkowego zorganizowanego przez Dom Kultury. Pomimo daty koncertu i nazwaniem go walentynkowym, publicznoœæ nie sk³ada³a siê wy³¹cznie z zakochanych par, wrêcz przeciwnie. Sala nie by³a wype³niona po brzegi, ale za to na koncert dotar³a zró nicowana wiekowo publicznoœæ, której towarzyszyli nie tylko wybrañcy zdj. J. Barañczuk serca, ale tak e przyjaciele i znajomi. Podczas wystêpu Lester Kidson Power Trio wykonali miêdzy innymi takie utwory jak "I miss you, I hate you", "Truth is gone" czy "The blues best". - Publicznoœæ by³a wspania- ³a, nie du a, ale jeœli przysz³y by dwie osoby te bym gra³. Liczy siê jakoœæ i by publicznoœci wystêp siê podoba³. Gram bluesa od tylu lat, poniewa uwa am, e w bluesie jest wszystko, co powinna mieæ muzyka. Jest w nim uczucie i jest si³a. Tu jest wszystko i wszystko powsta³o od bluesa - mówi³ po koncercie Lester Kidson. Lester Kidson w Polsce da³ siê poznaæ publicznoœci podczas Warsaw Blues Night w Blues w jego wykonaniu to przede wszystkim utwory w jêzyku angielskim, s¹ to kompozycje Jimiego Hendrixa, Johna Lee Hookera czy Alberta Collinsa, ale w swoim dorobku muzyk posiada w³asne, w tym tak e i polskie utwory. Z relacji publicznoœci po koncercie mo na wnioskowaæ, e wystêp Lestera Kidsona zdecydowanie mo na zaliczyæ do udanych a fani bluesa z niecierpliwoœci¹ wyczekiwaæ bêd¹ kolejnej bluesowej uczty. (aga) REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "JESTEM CZÊŒCI PRZYRODY" 14 Cele konkursu: 1.popularyzacja piêkna oraz wartoœci œrodowiska przyrodniczego wœród dzieci, 2.wykszta³cenie umiejêtnoœci obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych, 3.pog³êbianie znajomoœci œrodowiska przyrodniczego swojej okolicy, 4.wyrabianie nawyków dzielenia siê z innymi zdobytymi doœwiadczeniami i doznaniami w obcowaniu z przyrod¹ 5.pobudzenie wra liwoœci uczniów na piêkno otaczaj¹cej przyrody, 6.pielêgnowanie pozytywnego stosunku do otaczaj¹cego Was œrodowiska, inspirowanie do g³êbszego kontaktu z przyrod¹. Warunki uczestnictwa: - konkurs skierowany jest do dzieci szkó³ podstawowych oraz m³odzie y szkó³ gimnazjalnych - format prac A4 i A3, - technika dowolna (prace z naklejonymi elementami roœlinnymi i fotografii nie bêd¹ oceniane!), - prace zostan¹ ocenione w trzech kategoriach: kl. 0-III, kl. IV-VI, szko³y gimnazjalne, - ka da szko³a podstawowa organizuje eliminacje œrodowiskowe i typuje max. 10 najlepszych prac w ka dej kategorii, - pozosta³e szko³y typuj¹ max. 20 prac, - wykluczone s¹ prace zbiorowe, - oceniane bêd¹ wy³¹cznie prace samodzielne! - ka da praca powinna zostaæ opisana na odwrocie pismem drukowanym, wg. wzoru: imiê i nazwisko, klasa, szko³a, tytu³ pracy, adres korespondencyjny: 7.Prace nale y dostarczyæ do Domu Kultury w apach do dn. 6.IV.2009 r., na adres: Dom Kultury, apy, ul. Nowy Rynek 15 8.Podsumowanie konkursu odbêdzie siê dn. 22 kwietnia 2009 r. w DK w apach. 9.Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone i zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej. 10.Wyró nione i nagrodzone prace pozostan¹ na w³asnoœæ organizatora. Bli szych informacji udzielaj¹: Ewa Wojtulewicz i Urszula Dworakowska Dom Kultury w apach, ul. Nowy Rynek 15, tel

15 Og³oszenie Policja Komisariatu w apach informuje, e od 22 lutego do 28 lutego 2009 roku dzia³a w komisariacie punkt konsultacyjny. Udzielane s¹ w nim porady dla osób poszkodowanych przestêpstwem. Porad udzielaj¹ dzielnicowi i funkcjonariusze pionu dochodzeniowo - œledczego. STOWARZYSZENIE SZKO A BEZ BARIER W APACH jako organizacja po ytku publicznego prosi podatników o przekazywanie 1 % OD PODATKU na dalszy rozwój i dzia³alnoœæ naszej organizacji, która specjalizuje siê w pomocy naukowej, rzeczowej i finansowej dzieciom niepe³nosprawnym i potrzebuj¹cym w spo³ecznoœci lokalnej. Dziêkujemy. KONTO: NR KRS: OG OSZENIA DROBNE! Belgia, Holandia, Niemcy (sobota, wtorek, œroda); przewozy okazjonalne - Okêcie, przysiêgi, wesela; wynajem busów, lawet; tel , 085/ ! Sprzedam dom w apach - Osse; tel , ! Sprzedam dwie suknie œlubne; tel. 085/ ! Sprzedam ziemiê roln¹ 4,25 ha w gminie Poœwiêtne; tel. 085/ INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY biżuterii artystycznej cena 4 godzinego KURSU - 60 ZŁ Zapisy w Domu Kultury w Łapach, tel Kurs wyrobu ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZEWLEKLE CHORYCH I ICH RODZIN RAZEM Z BIAŁEGOSTOKU Dnia r. w godz Prowadzący zapewnia materiały oraz narzędzia. Wykonane komplety zostają na własność autora. do dnia 27 lutego 2009 r. (grupy 10 os.) KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OPRAWA CEREMONII POGRZEBOWYCH Łapy ul. J.Matejki 1a telefon całodobowy DOM POGRZEBOWY KOSINSCY Bogaty wybór trumien, krzyży i urn; kaplica ceremonialna z oprawą muzyczną; odbiór zwłok z domów, szpitali i innych miejsc; tanatokosmetyka; kopanie grobów i murowanie grobowców; eleganckie karawany i własne autokary; krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok; KREDYTOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU ZAUFAJ NASZEMU WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU Gazeta apska - samorz¹dowy biuletyn informacyjny wydawany przez Dom Kultury w apach, p.o. dyr. Ewa Stranc Adres redakcji: apy, Nowy Rynek 15 tel , fax , Redakcja: Marta Jaworska, Katarzyna Kamiñska, Agnieszka Michalska, Adam Okuniewski. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak e zmiany tytu- ³ów. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne z³. za s³owo, ramkowe z³. za cm 2, ramkowe kolorowe - 1 z³. za cm 2. Reklamy i og³oszenia mo na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na konto Millennium Bank S.A , przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w apach. Druk: Przedsiêbiorstwo Poligraficzne Drukarnia Davi Pawe³ Ma³aszewski, Bia³ystok, ul. Szarych Szeregów 7A/24. ISSN Nak³ad 600 egz. 15

16 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY marca 2009 XII APSKI TYDZ I EÑ Ñ TEATRU... programie a ponadto w ZAPRASZA tygodni premiery: Teatr KAPRYS "Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna" Teatr NIE TERAZ "Trzy zbiry" i "Nuda" Teatr MNIEJSZA O TO z I LO w Łapach "Gęś Zielona" oraz występy grup: NA FORUM z Gimnazjum nr 1 w Łapach KRZYWE OKO z ZSM w Łapach Zespołów teatralnych z VII LO w Białymstoku Jan Peszek monodram SCENARIUSZ DLA NIEISTNIEJ Ą CEGO LECZ MO Ż LIWEGO AKTORA INSTRUMENTALNEGO autor Bogusław Scheaffer 22 marca 2009 (niedziela), KINO DK, bilet 10 zł Jan Peszek- aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny i pedagog. Pracował m.in. w łódzkim Teatrze Nowym i krakowskim Teatrze Starym, a w ostatnich latach regularnie pojawia się na scenach warszawskich (Teatr Narodowy i Teatr Rozmaitości). W swoim dorobku ma role u najsłynniejszych polskich reżyserów teatralnych: Jerzego Krasowskiego, Kazimierza Dejmka, Mikołaja Grabowskiego, Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupy czy Grzegorza Jarzyny. Zagrał w kilkudziesięciu polskich filmach. W jego filmografii znajdują się role m.in. w Był jazz Falka, Trójkącie Bermudzkim Wójcika, Ferdydurke Skolimowskiego, Śmierci jak kromka chleba Kutza, Darmozjadzie polskim Wylężałka. W RMF FM czyta kryminalno-polityczne powieści Klary Weritas (W imię Ojca), a ostatnio Trzy dni Pontona. *szczegółowy program na plakatach i na stronie Nastêpny numer Gazety apskiej uka e siê we wtorek 10 marca KLUB RADNYCH NASZE PODLASIE Radni z klubu radnych Nasze Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój dy ur w ostatni czwartek ka dego miesi¹ca (dzieñ przed sesj¹ Rady Miejskiej) w godzinach 16:30-17:30. Dy ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 4 Urzêdu Miejskiego. DY URY APTEK 23 lutego 1 marca Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a, tel / marca Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel / marca Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel / DY URY PREZYDIUM RADY Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel ) BIURO POSELSKIE E. CZYKWINA Biuro Poselskie Eugeniusza Czykwina (SLD) mieœci siê w apach przy ul. G³ównej (budynek PKO). Pose³ dy uruje w ostatni poniedzia³ek miesi¹ca od godz. 15:00 do 17:00. Telefon do biura: (0-85) codziennie w godz. od 9:00 do 15:00. INFORMACJA BURMISTRZA Burmistrz (lub Zastêpca Burmistrza) przyjmuje mieszkañców w sprawach skarg i wniosków ka dego tygodnia: poniedzia³ek w godzinach czwartek w godzinach W przypadku, gdy dzieñ wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkañcy s¹ przyjmowani w nastêpnym dniu roboczym. Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani s¹ przez burmistrza ka dego dnia, jeœli tylko czas i okolicznoœci na to pozwalaj¹. Kontakt: tel. sekretariatu: sekretariatu: osobisty tel. kom. R. Czepe: osobisty R. Czepe: KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ Dy ury klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci Rady Miejskiej w apach œroda godz. 15:00-16:00 w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 4 (obok biura Rady) BIURO POSELSKIE DAMIANA RACZKOWSKIEGO Otwarta zosta³a filia Biura Poselskiego pos³a Damiana Raczkowskiego (Platforma Obywatelska). Biuro ma siedzibê w apach przy ul. G³ównej 8 lok. nr 12. W ka dy wtorek w godzinach od odbywaj¹ siê w nim dy ury asystenta poselskiego.

17 Z GMINY Odby³o siê pierwsze Walne Zgromadzenie KS Pogoñ apy, na którym spotkali siê cz³onkowie klubu i sympatycy trzecioligowej Pogoni Z nadziej¹ na przysz³oœæ O losach i przysz³oœci, o mo liwoœciach, celach do osi¹gniêcia a tak e o marzeniach KS "Pogoñ" apy toczono dyskusje podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odby³o siê 10 lutego 2009 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w apach. Zarz¹d KS "Pogoñ" na spotkanie zaprosi³ nie tylko cz³onków klubu, ale tak e i jego sympatyków. Obecny na nim by³ te burmistrz ap Roman Czepe oraz trener "Pogoni" Witold Mroziewski. Zebranie rozpoczêto wybraniem przewodnicz¹cego obrad, którym zosta³ Zbigniew apiñski. Zgodnie z ustalonym porz¹dkiem spotkania prezes KS "Pogoñ" apy Henryk Kamiñski przedstawi³ zebranym sprawozdanie z dzia³alnoœci klubu oraz sprawozdanie finansowe z roku Nastêpnym punktem obrad by³a dyskusja miêdzy zebranymi o bie ¹cej i przysz³ej sytuacji klubu. Pierwsze pytania kierowane by³y do trenera "Pogoni" Witolda Mroziewskiego. Pytano o zimowe przygotowywania pi³karzy do sezonu, frekwencjê zawodników i zmiany w kadrze. Przede wszystkim gor¹ca dyskusja dotyczy³a szans i sposobów utrzymania siê "Pogoni" w trzeciej lidze, co uznano za g³ówny cel klubu. Wœród rozmów pad³a propozycja, by trener Witold Mroziewski, ze wzglêdu na swoje bogate doœwiadczenia poœwiêca³ godzinê lub dwie na konsultacje, z których mogliby skorzystaæ szkoleniowcy i pi³karze. Na tak¹ propozycjê trener by³ otwarty. Rozmawiano tak e o remontach odbywaj¹cych siê na stadionie, mo liwoœciach finansowych i poszukiwaniach sponsorów, a tak e o mo liwoœci propagowania wizerunku Pogoni, by klub sta³ siê bardziej widoczny i bli szy mieszkañcom ap, nie tylko najwierniejszym kibicom. Na zebraniu zarz¹d przedstawi³ cz³onkom klubu a tak e jego sympatykom, propozycjê zmian cen biletów, mia³by one kosztowaæ teraz 9 z³ za bilet normalny i 5 z³ za ulgowy. Zaproponowano tak e zmiany w op³acie cz³onkowskiej, mia³aby ona wynosiæ 10 z³ za miesi¹c. Jednak ze wzglêdu na zbyt ma³¹ frekwencjê ostatecznej decyzji w tej kwestii nie podjêto. Zarz¹d ma nadziejê, e mieszkañcy ap bêd¹ chcieli wesprzeæ KS "Pogoñ" apy 1% podatku, pozwoli³oby to im na podjêcie nowych inwestycji. Póki co zarówno cz³onkowie jak i sympatycy "Pogoni" z nadziej¹ i ogromn¹ wiar¹ w trenera Witolda Mroziewskiego oczekuj¹ kolejnego sezonu i mimo e, jak powiedzia³ jeden z uczestników zebrania, sam¹ wiar¹ "Pogoñ" nie wygra meczów, to ta wiara mo e im du o pomóc. (aga) Trwaj¹ ostatnie przygotowania do sezonu wiosennego, dru yna ju w komplecie gra ostatnie sparingi Byæ w III lidze Luty to czas, w którym wszystkie pi³karskie ekipy rozgrywaj¹ mecze kontrolne przygotowuj¹c siê do rundy wiosennej. Robi¹ tak te pi³karze Pogoni. Ciekawy mecz rozegrali w niedzielê 8 lutego z pi³karzami Jagiellonii M³oda Ekstraklasa. M³odzi jagielloñczycy zdominowali spotkanie z Pogoni¹ wygrywaj¹c pewnie i zas³u enie. Trzeba jednak przyznaæ, e ³apianie prezentowali otwarty futbol wielokrotnie zagra aj¹c bramce "Jagi". Jednak e brakowa³o im skutecznoœci. Trener Pogoni Witold Mroziewski momentami za³amywa³ rêce patrz¹c na "pud³uj¹cych" swoich podopiecznych. Zupe³nie inaczej wygl¹da³ sparing 15 lutego z liderem IV ligi Hetmanem Bia³ystok. Pogoñ do przerwy prowadzi³a 2:0 po bramkach Marcina Goœcika. Po przerwie kontaktow¹ bramkê zdobyli bia³ostoczanie i choæ ³apianie mieli jeszcze okazjê do zdobycia bramki, znów mieli k³opoty z celnym trafieniem (s³upek, poprzeczka). 18 lutego tylko o braku pi³karskiego szczêœcia mogli mówiæ pi³karze Pogoni. Przegrali mecz kontrolny z M³od¹ Jagielloni¹ 0:1 po dobrej grze. Zdaniem niektórych kibiców stracili bramkê, bo sêdzia nie odgwizda³ spalonego. Jednak jak mówi trener Mroziewski w sparingach nie chodzi o zwyciêstwo czy przegran¹, ale o sprawdzenie wypracowywanych na treningach elementów i to zadanie zosta³o wykonane. Znany jest ju sk³ad dru yny. Wiosn¹ graæ bêd¹: - bramkarze: Adam Ciulkin, Hubert apiñski, Artur apiñski. Obroñcy: Maciej Kesler, Maciej Leœniewski, Artur Kulesza, Rados³aw Demiañczuk, Wojciech Gumieniak i Pawe³ ukowski. Pomocnicy: Pawe³ Halicki, ukasz Czarnowski, Robert G¹sowski, Marcin Mi³osiewicz, Kamil Makowski, Dariusz Budzicki, ukasz Kul, Tomasz Kozicz i Artur Piwko. Na pozycji napastnika: Micha³ Kochanowski, Marcin Goœcik, ukasz G³owicki i Emil Czarnowski. Jak wiadomo runda wiosenna bêdzie walk¹ o utrzymanie siê w III lidze mówi prezes Pogoni Henryk Kamiñski Dlatego te na ile pozwala³y nasze œrodki finansowe ubytki w sk³adzie zespo³u zosta³y uzupe³nione. Mamy nadziejê, e nowi zawodnicy powalcz¹ dla dru yny i kibiców i razem z tymi ju sprawdzonymi zrealizuj¹ za³o- enia. Byæ w trzeciej lidze - tego chc¹ wierni kibice, sympatycy oraz wszyscy, którzy kibicuj¹ dru ynie. Oby to yczenie sta³o siê faktem. (jm) Liga tenisa sto³owego Wyrównany i dramatyczny mecz tenisa sto³owego ogl¹daæ mogli kibice tej dyscypliny w sali SP1 w apach w czwartkowy wieczór. Lideruj¹cy w lidze zawodnicy OSiR-u z Sokó³ki, w meczu czwartej ligi z miejscowym OKFem, mieli w tym dniu dodatkowego sprzymierzeñca. By³a nim...grypa, która zmog³a jednego z najlepszych ³apskich pingpongistów ukasza Garbacika. Gdyby nie to, myœlê, e pokonalibyœmy lidera i mogli liczyæ na awans, ale co siê odwlecze to nie uciecze oceni³ grê swoich podopiecznych graj¹cy trener Jerzy Szyluk. Zaczê³o siê obiecuj¹co. Po zwyciêstwach Jerzego Szyluka, Jaros³awa Buk³ahy i Eligiusza Sienkiewicza, ³apianie prowadzili 3:1. W nastêpnych grach by³o 4:2 i 5:3. PóŸniej by³o ju, niestety, gorzej. W koñcówce lepsi okazali siê goœcie zwyciê aj¹c 7:10. Punkty dla OKF-u zdobywali: Jerzy Szyluk 3,5, Jaros³aw Buk³aho 2,5 oraz Eligiusz Sienkiewicz 1. 17

18 SPORT W GMINIE Trwaj¹ ligowe rozgrywki koszykówki dziewcz¹t, graj¹ dwa zespo³y apy Ze zmiennym szczêœciem 12 lutego w meczu miêdzy apa I - apa II kadetki podjê³y walkê i stara³y siê dorównaæ swoim starszym kole ankom 12 lutego w sali gimnazjum nr 1 w apach ligowy mecz koszykówki rozegra³y dziewczêta z zespo³ów prowadzonych przez Dariusza Rydzewskiego - apa I i apa II. Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 85:67 dla apy I (czyli dziewcz¹t starszych, LO i ZSM). Pocz¹tek pierwszej kwarty by³ obiecuj¹cy dla kadetek, momentami prowadzi³y, jednak w przebiegu ca³ego meczu dominowa³y ich starsze kole anki. W ca³ym przebiegu gry dziewczêta z apy I kontrolowa- ³y mecz i praktycznie przez chwilê nie odda³y prowadzenia powiedzia³ po meczu Dariusz Rydzewski. Da³o siê zauwa yæ przewagê fizyczn¹, któr¹ skrupulatnie wykorzysta³y. Jednak nale y pochwaliæ m³odsze dziewczêta za to, e podjê³y walkê i stara³y siê dorównaæ swoim starszym kole ankom. Kilka akcji ze strony apy II sta³o na niez³ym poziomie. W zespole apa I najwiêcej 18 punktów zdoby³y: Sylwia Pol - 22, apiñska Anna - 20 i Karolina Pietryñczak Warto tak e dodaæ, e dziewczêta z apy I rozegra³y dzieñ wczeœniej zaleg³y mecz z IV LO Genticus Bia³ystok. Niestety po bardzo s³abej grze ³apianki przegra³y 70:44 mówi Dariusz Rydzewski Mecz mo na by³o spokojnie wygraæ. Jednak dziewczêta przeœladowa³o jakieœ fatum i wszystkie pi³ki zamiast wpadaæ do kosza to z niego wypada³y. Tego dnia nie mo na by³o nic wygraæ. Dziewczêta wkrótce bêd¹ mia³y okazjê do rewan u - odbêdzie siê on 26 lutego (czwartek) o godzinie W apie II celnymi rzutami wyró ni³y siê: Paulina upiñska - 18, Maria apiñska - 12 i Paulina Roszkowska 12. Koszykarki apy II tak e gra³y 11 lutego przed po³udniem, bra³y udzia³ w wojewódzkim æwieræfinale Gimnazjady. Dziewczêta wygra³y dwa mecze w swojej grupie i awansowa³y do fina³u. Fina³, na który dziewczêta i trener serdecznie zapraszaj¹ mieszkañców ap, mi³oœników dobrej koszykówki odbêdzie siê 26 lutego. 18 lutego 2009 odby³ siê kolejny mecz ligowy kadetek. Walczy³y gimnazjalistki ap z PG 15 Bia³ystok. Ze wzglêdu na to, e dru yna z Bia³egostoku to zg³oszone do rozgrywek kadetek 153 uczestników walczy³o o 36 medali mistrzostw lekkoatletycznych dzieci ³apskich szkó³ podstawowych w konkurencjach biegowych na dystansie 35 m., 35m. p.p³. oraz biegu okrê nym w hali goœcinnego Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach. Zawody trwa³y niemal 3 godziny. Kolejna edycja mityngu odby³a siê w ostatni¹ sobotê w hali ZSM-u. Zosta³y wówczas rozegrane konkurencje techniczne: skok wzwy oraz rzut pi³ka lekarsk¹. zdj. M. Jaworska m³odziczki (rocznik 1995) w porozumieniu miêdzy trenerami apa wyst¹pi³a w rezerwowym sk³adzie - czyli dziewczêta urodzone w roku 1995 (I klasa gimnazjum). Dziewczêta z ap w swoim w sumie pierwszym prawdziwym meczu (4x 10 minut czystej gry, oraz 24 sekundy na rozegranie ka dej akcji ) przegra³y ze swoim renomowanym przeciwnikiem 82:63 mówi Dariusz Rydzewski. Dziewczêta zagra- ³y na niez³ym poziomie. Da³o siê jednak odczuæ du ¹ przewagê fizyczn¹ bia³ostoczanek, z których jedna mierzy³a nawet 185 cm. Dominowa³a pod koszem i "dobija³a" wszystkie niecelne rzuty. Mimo to chcê pochwaliæ swoje zawodniczki za momentami niez³¹ grê oraz ogromne zaanga owanie. Dziewczêta z rezerwowego sk³adu w przebiegu ca³ego spotkania nie by³y gorsze. Przegra- ³y jedynie warunkami fizycznymi i doœwiadczeniem na boisku. Najwiêcej punktów w dru ynie zdoby³y: Daria apiñska - 31 oraz Milena Oleszczuk 11. (jm) Mityng pod dachem Najlepsze w biegu okrê nym klas pi¹tych dziewcz¹t: Karolina Kul -SP 1, Katarzyna Kondratowicz SP 3, oraz Izabela upiñska ZS- P³onka Koœæ.

19 Halowy Turniej Pi³ki No nej Poœwiêtne 2009 wygra³a dru yna Pogoni II apy apski fina³ 15 lutego zakoñczy³ siê Halowy Turniej Pi³ki No nej Poœwiêtne W tym roku w Poœwiêtnem halowe rozgrywki odby³y siê dziêki temu, e organizator, UKS Orkan Poœwiêtne, uzyska³ na ten cel dofinansowanie w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW). W turnieju zagra³o 12 zespo- ³ów z ca³ego regionu, ale chêtnych do gry by³o znacznie wiêcej. W wielu dru ynach wyst¹pili gracze znani z ligowych boisk. Na mecze fina³owe poza wiernymi kibicami i mi³oœnikami pi³ki przybyli: wójt gminy Poœwiêtne Witold apiñski, jego zastêpca Alfred Dobrzyñski, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Poœwiêtnem Bo ena Brzozowska oraz gminny koordynator PPWOW Ma³gorzata Lawdo. Turniej wygra³a zas³u enie, graj¹ca najrówniej dru yna Pogoni II apy, prowadzona przez Adama Perkowskiego. Znawcy pi³ki uwa ali, e to w³aœnie on by³ "mózgiem" zespo³u. Jego dojrza³oœæ pi³karska i m³odoœæ oraz werwa pozosta³ych zawodników da³y dru ynie zwyciêstwo. Pocz¹tek turnieju by³ dla nas ma³o przyjemny, ulegliœmy Huraganowi Poœwiêtne, ale potem by³o ju jak w przys³owiu: "z³e dobrego pocz¹tki" mówi³ po meczu opiekun dru yny Tomasz Pop³awski. Wszystkie pozosta³e mecze wygraliœmy, fina³owy zdecydowanie. M³odzi pi³karze pokazali dobry futbol. Ca³a dru yna spisa³a siê doskonale, mieliœmy w zespole dwóch zawodników, którzy zdobyli tylko bramkê mniej od króla strzelców i w naszej dru ynie gra³ najlepszy zawodnik turnieju Bart³omiej Maciuszko. Pogoñ II gra³a w Poœwiêtnem w sk³adzie: Adam Perkowski, Adam Miko³ajczyk, Adam Perkowski, Adrian Markowski, Mateusz Urbañski, Bart³omiej Maciuszko, Pawe³ Kul, ukasz P³oñski. Dru yna pokona³a znany w turniejach halowych zespó³ "przyjació³ z boiska" Slim American Coast 5:1. Ulegli choæ mieli w dru ynie króla strzelców - Micha³a Brzozowskiego. Uda³o nam siê zagraæ w koñcu w finale, zawsze mieliœmy problemy z dru yn¹ z Sura- a, a dziœ uda³o nam siê j¹ pokonaæ powiedzia³ po turnieju Marcin apiñski z dru yny Slim American. Pozostaje jednak niedosyt, ulegliœmy lepszym. Zgrani, wybiegani, m³odzi. My ju chyba jesteœmy nieco na pi³karskiej emeryturze, a poza tym gramy bardziej towarzysko i tylko wtedy kiedy mamy czas. By³o naprawdê super, w Poœwiêtnem gramy ju nie po raz pierwszy, ale w tym roku organizatorzy postarali siê i tak u³o yli terminarz, e turniej by³ krótki. Wszyscy ³atwiej mogli dopasowaæ terminy. Edmark Sura, oparty na zawodnikach IV ligowego Znicza zaj¹³ III miejsce (dru yna ta przed ka dym dniem turnieju rozgrywa³a mecze sparingowe na otwartym boisku). Sura pokona³ w walce o trzecie miejsce zespó³ organizatora Huragan I Poœwiêtne 3:2. W grach fina³owych dru yna z Poœwiêtnego zagra³a o wiele s³abiej ni w eliminacjach. Zabrak³o przede wszystkim dobrej taktyki oraz organizacji gry. Zawodnicy przeœcigali siê w indywidualnych akcjach, zapominaj¹c, e pi³ka jest gr¹ zespo³ow¹. W Huraganie gra³ Tomasz Nalepszy bramkarz turnieju Tomasz Dr¹gowski z Huragana Poœwiêtne odebra³ statuetkê z r¹k Andrzeja Budzisza sponsora UKS Orkan Poœwiêtne Najlepsza dru na turnieju odebra³a puchar i pami¹tkowe koszulki z rak wójta gminy Witolda apiñskiego Dr¹gowski, który zosta³ wybrany najlepszym bramkarzem. Na pocieszenie zespo³owi z Poœwiêtnego pozostaje fakt, i Huragan jako jedyny pokona³ Pogoñ II apy. Wszystkie dru yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary oraz Pogoñ apeluje nagrody rzeczowe. Uhonorowano równie króla strzelców, najlepszego bramkarza oraz najlepszego zawodnika. Na uwagê zas³uguje dobra organizacja imprezy (UKS Orkan i nauczyciele wychowania fizycznego z Zespo³u Szkó³ w Poœwiêtnem). Organizatorzy zadbali nie tylko o czêœæ sportow¹ turnieju, ale tak e o elementy artystyczne i o coœ dla cia³a - na zakoñczenie grochówka dla wszystkich. (ja) Zarz¹d Klubu Sportowego Pogoñ apy apeluje do wszystkich kibiców Pogoni, do sympatyków III ligowej dru yny, do przyjació³ kulubu, do mi³oœników sportu i aktywnego wypoczynku o przekazywanie 1% swojego podatku, wynikaj¹cego z zeznania podatkowego za 2008 rok na rzecz Klubu Sportowego Pogoñ apy. zdj. M. Jaworska zdj. M. Jaworska 19

20 REKREACJA Pamiêtajcie o ogrodach, przecie stamt¹d przyszliœcie... Zima w ogrodzie Jak ci¹æ krzewy i iglaki W poprzednim artykule opisaliœmy sposoby ciêcia drzew doros³ych, zarówno owocowych jak i ozdobnych, w dzisiejszym skupimy siê na krzewach, ma³ych drzewach i podamy kilka wskazówek dotycz¹cych ciêcia iglaków. Ciêcia formuj¹ce mog¹ prowadziæ zarówno do utrzymania po ¹danego naturalnego pokroju roœliny, jak i do uzyskania pokroju ca³kowicie sztucznego (zdj. 1) Któ nie zachwyca³ siê piêknie strzy onymi formami, nazywanymi topiarami, w dawnych, historycznych i najczêœciej przypa³acowych ogrodach? Jest to sztuka dla cierpliwych, bo drog¹ do uzyskania takich kszta- ³tów s¹ d³ugoletnie, mozolne ciêcia formuj¹ce. Warto to robiæ, bo czêsto mamy ma³e ogródki i posadzenie takiej roœliny nie bêdzie niepokoiæ, e w przysz³oœci zajmie ona ca³¹ woln¹ przestrzeñ. Strzy on¹ roœlinê mo emy równie hodowaæ przez d³ugi czas w pojemniku, gdy poprzez przycinanie bêdzie utrzymywana równowaga pomiêdzy czêœci¹ nadziemn¹ a podziemn¹. Z roœlin iglastych szczególnie bardzo dobrze nadaj¹ siê do tego celu tuje, ja³owce, cyprysy i modrzewie mówi Andrzej 3 Antoszczuk w³aœciciel sklepu ogrodniczego Sosenka. Na formy pienne (podkrzesane od do³u z uformowan¹ gór¹) mo emy wykorzystaæ roœliny, które straci³y ju swoje walory estetyczne - na przyk³ad ogo³ocone od do³u lub sczernia³e z powodu ustawicznego "zaznaczania" przez psy. Nie musimy równie pozbywaæ siê roœlin, które osi¹gnê³y zbyt du e rozmiary, bo umiejêtnie przyciête bêd¹ zdobi³y nasz ogród przez wiele lat. Szczególnie piêkne formy w typie "bonsai" mo emy uzyskaæ ze starych ja³owców. Planuj¹c ciêcie, koniecznie trzeba pamiêtaæ - o czym ju wspominaliœmy w poprzednim artykule - o specyfice poszczególnych gatunków roœlin. Niektóre krzewy, np. tawu³a japoñska wymagaj¹ corocznego silnego ciêcia lub nawet kilkakrotnego w ci¹gu sezonu. Czasem niemal do samej ziemi. Inne krzewy, np. forsycje, fachowcy od du ych za³o eñ parkowych namawiaj¹, aby ci¹æ w g³ównej mierze sanitarnie (usuwanie starych pêdów) po przekwitniêciu radzi Andrzej Antoszczuk. I to jedynie w niektórych przypadkach, gdy krzew ten szczególnie atrakcyjnie wygl¹da w formie naturalnej. Jednak e w ma³ych ogródkach mo emy go przycinaæ na ró ne sposoby. Krzew ten zawsze piêknie kwitnie, bo kwiaty s¹ zarówno na starych, jak i m³odych pêdach. W przypadku g³ogu, polecamy szczególnie piêkn¹ odmianê o kwiatach 2 czerwonych i pe³nych- "Paul's Scarlet". Ten jeœli formujemy, to starajmy siê przycinaæ pêdy jednoroczne, gdy kwitnie on na starszych pêdach. Wówczas ³atwo uzyskamy efekt "kwitn¹cej kuli". Migda- ³owce, które maj¹ piêkne kwiaty w formie ró yczek (zdj. 2), tniemy mocno po kwitnieniu z d w ó c h powodów. Po pierwsze uzyskujemy ukwiecon¹ zwart¹ koronê i odbudowujemy j¹ po chorobie zwanej "monilioz¹", która daje efekt "zmarzniêtych pêdów". Wiele osób rzeczywiœcie podejrzewa zmarzniêcie, kwitnienie przypada w okresie ch³odnej i deszczowej pogody, a choroba wnika do pêdów przez otwarte kwiaty powoduj¹c ich zamieranie. Zalecamy wykonaæ opryski miedzianem w czasie kwitnienia, ale jeœli tego nie uczynimy, to dobrze przyciête drzewko samo siê zregeneruje (zdj. 3). Poprzez systematyczne skracanie pêdów mo emy równie uzyskaæ efekt bardzo gêstej, regularnej, niezbyt du ej korony u drzew, które nie osi¹gaj¹ zbyt du ych rozmiarów (jako formy naturalne do 4-6 m), a daj¹ piêkne efekty kolorystyczne. S¹ to na przyk³ad: z³otolistna lipa "Wratislaviensis", czerwonolistna jab³oñ "Royality", czy klon jesionolistny "Flamingo" (ma ró owe liœciach. Innym ciekawym pomys³em jest przyciêcie brzozy "Youngii" i formowanie jej w formie grzybka, by uzyskaæ dodatkow¹ powierzchniê pod koronê dodaje Andrzej Antoszczuk. Mo e to byæ ciêcie letnie. U œwierków srebrnych, które bardzo lubimy, a które trochê za szybko nam rosn¹, mo emy skracaæ nowe przyrosty tu nad mocnym p¹czkiem (wyraÿnie widoczny, z którego wybije mocny pêd). Wówczas nie zatracimy piêknej sto kowej formy, a dodatkowo zagêœcimy je. Przypominamy, e narzêdzia do ciêcia musz¹ byæ dobrze naostrzone. M. Jaworska 1

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r.

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo