Analiza algorytmów dla gier dwuosobowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza algorytmów dla gier dwuosobowych"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH Analiza algorytmów dla gier dwuosobowych Autor : Marcin Borkowski Promotor : dr Jan Bródka Warszawa 2000

2 Spis tre ci 1. WST P TEORIA ALGORYTMY HEURYSTYCZNE ALGORYTMY GENETYCZNE POŁ CZENIE TEORII ISTOTA POMYSŁU IMPLEMENTACJA Biblioteka obiektów genetycznych Biblioteka obiektów gry System ucz cy System rozgrywaj cy Gra w warcaby WYNIKI TESTÓW WST P TESTOWA FUNKCJA OCENIAJ CA FUNKCJA OCENIAJ CA WŁASNEGO PROJEKTU ZAPO YCZONA FUNKCJA OCENIAJ CA PORÓWNANIE SKUTECZNO CI WNIOSKI LITERATURA...60 Marcin Borkowski strona 2

3 1. Wst p Analiza algorytmów dla gier dwuosobowych dostarcza niemal nieograniczonych mo liwo ci rozszerzania tematu o nowe podej cia i metody. Udoskonaleniom mog podlega zarówno same heurystyki jak i funkcje oceniaj ce. Je eli zrezygnujemy nieco z ogólno ci metody poszukiwa to prawdopodobnie uda si nam usprawni strategie dla wybranej klasy gier. Wymy lenie funkcji oceniaj cej dla danej gry tradycyjnie wykonywane jest przez człowieka i polega głównie na intuicyjnym podej ciu. Ze wzgl du na trudno ci, jakie napotykaj próby cisłej matematycznej analizy algorytmów heurystycznych, wi kszo owych idei sprawdzana jest do wiadczalnie. Taka sytuacja mo e nastr czy wiele trudno ci twórcy nowej funkcji heurystycznej. Musi on nie tylko trafnie zgadn posta owej funkcji, ale tak e dobra do niej odpowiednie współczynniki. Najcz ciej drug cz tej pracy musi on wykona poprzez mozolne testy. Niniejsza praca została po wi cona udanej próbie zautomatyzowania pracy nad funkcj oceniaj c. Celem pracy jest opracowanie metody, która umo liwiłaby znajdowanie parametrów funkcji oceniaj cych (termin ten, jak i pozostałe zostanie wyja niony dokładnie w rozdziale 2), które dawałyby mo liwie najlepsze rezultaty. Korzystanie z tej metody pozwoliłoby na unikni cie intuicyjnego zgadywania. W praktyce oznacza to, e z całej rodziny funkcji oceniaj cych mo na wybra t najlepsz poprzez wyliczenie, omawian metod, najlepszych parametrów. Jak wida, celem pracy nie jest znalezienie jakiej konkretnej funkcji oceniaj cej, czy napisanie programu wyliczaj cego parametry, ale wypracowanie skutecznej metody wyznaczania parametrów funkcji oceniaj cej o zadanej postaci. Dzi ki temu osoby projektuj ce funkcje oceniaj ce b d mogły si skupi raczej na ogólnej postaci tej e, ni na niewdzi cznym dobieraniu parametrów. Pozwoli to na szybsze sprawdzenie wi kszej ilo ci wariantów takich funkcji, jak równie na poprawienie ju stosowanych metod oceny stanu gry. Marcin Borkowski strona 3

4 Przestrze poszukiwa parametrów mo e by bardzo ró norodna, zale y to od gry i postaci funkcji oceniaj cej. Dodatkowo mo e ona by du a je eli parametrów funkcji oceniaj cej b dzie wiele. Ciekawym narz dziem, które jest w stanie efektywnie przeszukiwa takie przestrzenie rozwi za, s algorytmy genetyczne. Dwa du e działy wiedzy o sztucznej inteligencji stanowi podbudow teoretyczn niniejszej pracy. S nimi algorytmy heurystyczne oraz algorytmy genetyczne. Poniewa program ucz cy jest tylko narz dziem testowym słu cym do dopracowania szczegółów opracowywanej metody, nie istnieje konieczno rozbudowywania jego interfejsu. Wystarczy, e umo liwia on swobodne przeprowadzanie testów. Biblioteki obiektów zwi zanych ze stron genetyczn, heurystyczn i samego procesu poszukiwania zostały dokładnie opracowane i b d szczegółowo opisane w cz ci 3.2. Do potrzeb pokazowych stworzony został program umo liwiaj cy gr dwóch dowolnie dobranych funkcji oceniaj cych lub gr człowieka z dowoln funkcj oceniaj c. Do testowania przedstawianego pomysłu wybrano gr w warcaby, ze wzgl du na jej umiarkowan zło ono i dost pno innych funkcji oceniaj cych. Przetestowałem metod na trzech funkcjach oceniaj cych: Trywialnej w celu dobrania parametrów procesu i poprawienia bł dów w kodzie Własnej (opisana w 3.2) b d cej rozwini ciem poprzedniej Funkcji oceniaj cej opracowanej przez promotora w jego pracy magisterskiej J.Bródka[7] W pracy wykorzystane zostało rodowiskiem Borland Builder w wersji 3, niemniej jednak wi kszo kodu w C++ pozostała niezale na od platformy programistycznej. W praktyce jedynie interfejs u ytkownika jest zale ny od tego rodowiska. Do testów posłu ył komputer Pentium II 333 Mhz z 128 Mb pami ci. Mo na jednak bez przesady powiedzie, e konfiguracja taka była jedynie minimaln dopuszczaln. W rozdziale drugim zamieszona została cz teoretyczna pracy, czyli opisy niezb dnych elementów algorytmów heurystycznych i genetycznych. Marcin Borkowski strona 4

5 Rozdział trzeci po wi cony jest opisowi metody wyznaczania parametrów funkcji oceniaj cych, oraz szczegółom implementacji całego projektu. Rozdział czwarty zawiera wyniki testów, z których wnioski zostały wyci gni te w rozdziale pi tym. Marcin Borkowski strona 5

6 2. Teoria Problematyka gier dwuosobowych i algorytmów genetycznych stanowi podstaw pó niejszych rozwi za prezentowanych w pracy. W niniejszym rozdziale zostan zamieszczone podstawy teoretyczne obydwu zagadnie. Wiedza dotycz ca problemów gier dwuosobowych pochodzi z ksi ek Pearla [5] oraz z Bolc, Cytowski [1]. Podbudow teoretyczn algorytmów genetycznych stanowi ksi ki Goldberg [2] oraz Michalewicz [4]. W dalszej cz ci rozdziału zaprezentowane zostan jedynie te elementy obydwu działów sztucznej inteligencji, które zostały wykorzystane w praktycznej cz ci pracy Algorytmy Heurystyczne Pierwsz rzecz wymagaj c zdefiniowania jest poj cie gry. Niniejsza praca została oparta jedynie na grach dwu osobowych. Ponadto, s to gry w których obydwaj gracze dysponuj pełn informacj o mo liwo ciach swoich ruchów oraz o mo liwo ciach ruchów przeciwnika (tzw. perfect information games). Stan gry jest w ka dej sytuacji jawny i jednoznacznie wyznaczalny. Ruchy odbywaj si na przemian. Stan pocz tkowy tj. sytuacja, w jakiej gra si rozpoczyna jest zawsze taki sam. W dalszej cz ci pracy b dzie u ywane okre lenie gra w odniesieniu do gier o podanych powy ej cechach. Do praktycznego sprawdzenia pracy wykorzystana została gra w warcaby, której szczegółowe zasady zostan opisane w p Abstrakcyjn form reprezentacji gry, jest drzewo gry, które reprezentuje wszystkie mo liwe przebiegi danej gry. Drzewo gry jest drzewem (w sensie teorii grafów) zbudowanym w nast puj cy sposób : W złami drzewa s stany gry (pozycje w grze) Korzeniem drzewa jest stan pocz tkowy Marcin Borkowski strona 6

7 Potomkami danego w zła s wszystkie w zły (stany), do których mo e przeprowadzi gr gracz aktualnie wykonuj cy ruch. Li mi s te stany, w których gra si ko czy. Z ka dym takim li ciem mo na zwi za jednoznacznie wynik gry (wygrana gracza 1, wygrana gracza 2 lub remis). Łatwo zauwa y dwie ciekawe cechy takiego drzewa : Ka da mo liwa rozgrywka jak mo na w grze przeprowadzi ma abstrakcyjn reprezentacj w postaci drogi od korzenia do jednego z li ci drzewa gry. Poniewa ruchy graczy s naprzemienne, w zły na tej samej gł boko ci w drzewie gry mo na zwi za z tym graczem, który ma wykona nast pny ruch. Zatem np. korze zwi zany b dzie z graczem, który rozpoczyna gr. W zły na gł boko ci 1 z drugim graczem. W zły na gł boko ci 2 z graczem, który rozpoczynał gr itd. Poni ej widzimy przykład drzewa gry: Z Z P R Z P R Z Z Oznaczenia : Z zwyci stwo gracza 1 (rozpoczynaj cego gr ) P przegrana gracza 1 czyli wygrana gracza 2 R remis Marcin Borkowski strona 7

8 W zły zostały celowo oznaczone ró nymi kształtami. Kółka reprezentuj w zły, w których ruch ma wykona gracz otwieraj cy rozgrywk, a kwadraciki w zły w których ruch nale y do drugiego gracza. Zamieszczony przykład bardzo ró ni si rozmiarem od drzew znanych gier. W praktyce drzewa te, ze wzgl du na wykładniczy wzrost ilo ci elementów wraz z wzrostem wysoko ci, skutecznie uniemo liwiaj jakiekolwiek operowanie na takiej strukturze, zarówno pod wzgl dem wielkiej zło ono ci pami ciowej jak i obliczeniowej. Nast pnym zagadnieniem jest metoda wyznaczenia strategii. Chodzi tutaj o algorytm (zwany cz sto heurystyk ), który pozwoliłby na wyznaczenie nast pnego ruchu danego gracza w sposób gwarantuj cy mo liwie najlepszy wynik ko cowy gry. W tym miejscu najbardziej chyba wida zwi zek sztucznej inteligencji z ludzk inteligencj. D y si do tego, aby komputer my lał jak gracz. Ka dy chyba człowiek, który rozgrywa parti posługuje si metod wnioskowania, która ka e mu rozpatrywa kilka ruchów w przód i zgadywa, jaki ruch wykona przeciwnik. Podobna zasada le y u podstawy wielu heurystyk. Najlepiej jest ona widoczna w najprostszej strategii zwanej algorytmem minmax. Algorytm ten zasługuje na szczególn uwag poniewa stanowi on baz dla wielu innych bardziej efektywnych heurystyk. Przez chwil zakłada si, e istniej nieograniczone mo liwo pracy z drzewem gry. W dalszej cz ci pracy zostan przedstawione metody radzenia sobie z rozmiarem drzewa, teraz jednak nacisk zostanie poło ony wył cznie na idee algorytmu. Je eli stanem aktualnym rozgrywanej partii jest stan p, to do rozumowania potrzebne jest jedynie poddrzewo drzewa gry. Poddrzewo takie ma stan p jako korze i identyczne z drzewem gry wszystkie stany potomne stanu p wraz z ich poł czeniami (kraw dziami). W zły na kolejnych gł boko ciach pooznaczane zostały jako MAX i MIN. Bierze si to st d, e gracz, który ma wykona ruch ze stanu p, wybierze najlepsze (maksymalne) dla siebie posuni cie, a graj cy po nim przeciwnik wybierze najgorsze (minimalne) dla tego pierwszego posuni cie Marcin Borkowski strona 8

9 (i zarazem najlepsze dla siebie). Takie nazwanie w złów drzewa gry powoduje, e bywa ono nazywane drzewem min-max. Zauwa my, e w zale no ci od tego, dla którego gracza strategi wyliczamy, to te same w zły w drzewie gry bywaj etykietowane raz MIN a raz MAX chocia ruch z tych w złów nale y zawsze do tych samych graczy. Spowodowane jest to tym, e podczas wyliczania strategii raz liczy si j niejako dla siebie a raz dla przeciwnika. Istot algorytmu min-max jest wyznaczenie warto ci korzenia poddrzewa poprzez nast puj cy algorytm : Warto li ci jest ustalona (wygrana gracza dla którego wyznacza si strategi 1, przegrana 1, remis 0) Warto w zła typu MAX to maksymalna z warto ci z po ród warto ci jego potomków Warto w zła typu MIN to minimalna warto z po ród warto ci jego potomków Poni ej zamieszczam przykład takiego wyliczenia (w zły MAX to kółka, a MIN to kwadraty): Marcin Borkowski strona 9

10 W praktyce nie wygodnie jest rozdziela w zły na dwie kategorie, aby temu zaradzi stworzono notacj neg-max. Ró nica jest nast puj ca : Nie ma konieczno ci rozró niania w złów Li cie oceniane s zgodnie z tym, czyj ruch ma nast pi tj. je eli nast pny ruch nale ałby do gracza 1 (co prawda gra nie mo e toczy si dalej, ale nam chodzi tylko o kolejno graczy) i gra w tym stanie ko czy si wygran gracza 1, to li oceniany jest na 1 czyli wygrana, nawet je eli aktualnie wyliczamy strategi dla gracza 2, którego ruch przypada na korze poddrzewa. Warto w zła k to maksymalna z warto ci jego potomków wzi tych z minusem. Z metod neg-max mo na zwi za nast puj ce rozumowanie: ka dy w zeł oceniamy z punktu widzenia tego gracza, który ma wykona nast pny ruch. Oceniaj c w zeł bierzemy pod uwag oceny potomków danego w zła, ale pami tamy, e oceniał je nasz przeciwnik, wi c musimy wzi te warto ci z minusem. Jak wida, symetria ocen zwyci stwa, przegranej i remis jako warto 0 jest niezb dna, je eli planuje si zastosowa technik neg-max. Poniewa podej cie typu neg-max jest wygodniejsze w oprogramowaniu i du o cz ciej stosowane od tej pory wszystkie omawiane heurystyki b d domy lnie wykorzystywały opisan powy ej zasad. Nale y teraz powróci do problemu wielko ci drzewa gry. Je eli opisany powy ej algorytm, do wyliczenia strategii dla gracza, zostanie zastosowany podczas ko cówki partii, to by mo e uda si przejrze całe poddrzewo gry, ale na pewno nie uda si to dla wyliczania ruchów podczas otwarcia partii. Sztuczna inteligencja w tym przypadku na laduje ludzk. Człowiek gracz, te nie mo e przewidzie i spami ta wszystkich posuni od stanu aktualnego a do ko ca gry. W momencie, kiedy nie starcza mu ju sił na dalsze rozumowanie, stara si on oceni stan do jakiego doszedł. Słu y mu w tym celu intuicja i do wiadczenie. Maszynom musi wystarczy funkcja oceniaj ca. Funkcja taka, jako argument bierze rozpatrywany stan gry i zwraca jego liczbow ocen. Ocena taka powinna Marcin Borkowski strona 10

11 by 0 dla remisu, dodatnia dla wygranej i ujemna dla przegranej. Dodatkowo, je eli wykorzystywana b dzie heurystyka neg-max lub jej podobne to ocena powinna by symetryczna. Zatem kiedy algorytm neg-max zejdzie na zadan gł boko w poddrzewie i nie ma potrzeby lub mo liwo ci dalszego rozwijania poddrzewa, nale y zastosowa funkcj oceniaj c. Aby zilustrowa powy sz teori przedstawiona zostanie typowa procedura rekurencyjna słu ca do wyliczania warto ci w zła przy zało eniu, e poddrzewo jest badane tylko do zadanej gł boko ci. double minmax(node,depth) { switch(node->state) { //w zeł jest li ciem //node->state zawsze wskazuje na wynik z punktu //widzenia gracza WHITE case DRAW: return 0 ; case LOSS: if(node->whose_move==white) return -1 ; else return 1 ; case WIN: if(node->whose_move==white) return 1 ; else return -1 ; } if(depth <= 1) { // nie mo na dalej rozwija drzewa } return = evaluate(node) ; //u ywamy funkcji oceniaj cej, która zawsze //zwraca ocen z punktu widzenia gracza do //którego nale y posuni cie // nast pnie badana jest warto ci potomków tego wezła nexts = generate_moves(node) ; walker = nexts ; Marcin Borkowski strona 11

12 } while(walker!= NULL) { ret = -minmax(walker->node,depth-1) ; if(ret > maxi) maxi = ret ; walker = walker-> next ; } return maxi ; Algorytm neg-max został wielokrotnie zmodyfikowany. Najpopularniejsz z jego modyfikacji jest metoda alpha-beta obci cia. Istot tej modyfikacji jest odcinanie cz ci poddrzewa gry wtedy, kiedy ich zbadanie nie jest w stanie wpłyn na ocen korzenia. Wyró nia si dwa typy takich obci, płytkie i gł bokie. Obci cia płytkie zachodz wtedy, kiedy np na gł boko ci k w w le typu MIN (t1) poddrzewa gry minimum z dotychczas zbadanych potomków wynosi mniej ni dotychczas znalezione maksimum w w le typu MAX(t2) na gł boko ci k-1, gdzie (t2) jest rodzicem (t1). Badanie nast pnych potomków (t1) nie maj sensu poniewa cokolwiek zostanie znalezione, warto w zła t1 i tak b dzie mniejsza równa dotychczasowej która i tak jest za mała aby zmieni warto w w le t2. Analogiczne obci cie mo e wyst pi kiedy (t3) b dzie typu MAX a (t4) MIN, gdzie (t3) potomek (t4). Je eli dotychczasowa warto (t3) jest ju wi ksza od warto ci (t4) i to cokolwiek wi cej zostanie zbadane w w le (t3) nie zmieni to warto ci w w le (t4). W obci ciach płytkich informacja powoduj ca, e mo emy odci cz poddrzewa pochodzi od rodze stwa w zła od którego odcinamy. W przypadku gł bokiego obci cia informacja ta pochodzi od dalszych przodków. Je eli np. w zeł (t6) jest typu max i w rozwijanym poddrzewie trafimy na w zeł (t5) typu min w którym dotychczasowa minimalna warto jest mniejsza od warto ci (t6) to nie warto bada dalszych potomków (t5) bo warto (t5), eby móc zmieni warto (t6), musiała by by wi ksza od aktualnej warto ci (t6). Oba typy obci dobrze ilustruje przykład zaczerpni ty z ksi ki Pearla [5] : Marcin Borkowski strona 12

13 10 (t6) max 10(t4) 5 min 10(t2) 14(t3) 5 max 10 9(t1) 14 5 (t5) 4 min Implementacja heurystyki α-β polega na przekazywaniu przez parametry granicy poszukiwa alpha dla w złów typu MIN i granicy beta dla w złów MAX. Granice te s modyfikowane podczas pracy algorytmu i pocz tkowo najcz ciej ustawiane na alpha = -, beta = +. Kolejn istotn modyfikacj do algorytmów heurystycznych jak nale y przedstawi jest metoda wyznaczania kresu poszukiwa heurystyki. Do tej pory została przedstawiona najprostsza metoda, czyli ograniczenie gł boko ci. Metoda ta ma jednak pewn wad. Drzewa gry mog czasem posiada w zły które maj mało, albo tylko jednego potomka (np. w grze w warcaby podczas przymusowych bi, cz sto nast puje wymiana wielu pionów po sobie). Alternatywnym sposobem jest okre lenie granicy nie gł boko ci, ale granicznej ilo ci w złów jakie mo e algorytm zbada. Podczas badania potomków danego w zła limit jaki przypada na ten w zeł jest proporcjonalnie rozdzielany pomi dzy potomków. Przeszukiwanie ko czymy na w złach, które dostan za mały limit. Przykładem tej metody jak i neg-max wersji alpha-beta obci cia jest nast puj cy pseudokod : Marcin Borkowski strona 13

14 double alfabeta (node open,double alpha, double beta, int pos_limit){ if(pos_limit <= 1) // tu ko czymy szukanie return(evaluate(open)) ; moves = generate_moves(open) ; //lista potomków } if(moves == NULL) { //to jest li switch(open->state) { case WIN : if(open->whose_move == WHITE) return 1 ; else return -1 ; case LOSS :if(open->whose_move == WHITE) return -1 ; else return 1 ; default : return 0 ; } } count = count_moves(moves) ; score = -MAXDOUBLE ; cr = moves ; while(cr) { result = -alfabeta(cr->node,-beta,-alpha,pos_limit/count) ; if(result > score) score = result ; if(score >= beta) goto koniec ; if ( score > alpha) alpha = score ; cr = cr->next ; } koniec: return score ; Marcin Borkowski strona 14

15 2.2. Algorytmy genetyczne W tej cz ci zostan omówione algorytmy genetyczne w oderwaniu od poj cia gry. Poł czenie obu teorii wynika z pomysłu opisanego w punkcie 3 pracy. Algorytm genetyczny to metoda przeszukiwania bardzo du ych przestrzeni rozwi za, pozwalaj ca na znalezienie optymalnego rozwi zania lub, co jest cz ciej spotykane, rozwi zania suboptymalnego w rozs dnym czasie. Problemy klasy NP(patrz Harel[3]) i tak nie pozwalaj na znalezienie optymalnego rozwi zania zło onych zagadnie (w sensownym czasie). Algorytmy genetyczne mog w tym przypadku dostarczy rozwi zania optymalnego lub przynajmniej lepszego od pozostałych metodologii. Niestety nie mo na tego stwierdzi zanim nie przeprowadzi si empirycznych testów. Algorytmy genetyczne, chocia w praktyce doskonale nadaj si do rozwi zywania wielu problemów, nie maj solidnej podstawy matematycznej. Jedynym elementem ci le dowiedzionym jest twierdzenie o schematach (którego opis znajduje si na ko cu tego punktu). Inspiracj dla idei algorytmów genetycznych stały si obserwacje biologicznej zasady ewolucji. W ogromnym uproszczeniu ewolucja pozwala coraz lepszym osobnikom zdobywa dominacj w populacji. Dzieje si tak poniewa osobniki te s lepiej przystosowane do zaistniałych warunków. Co wi cej, osobniki takie pozostawiaj po sobie wi cej potomków a co za tym idzie ich geny s wi cej razy krzy owane z genami innych osobników. Wybierzmy teraz problem, który chcemy rozwi zywa, wyznaczy on nam warunki rodowiska. Dowolne rozwi zanie opracowywanego problemu zakodujemy i nazwijmy je osobnikiem lub chromosomem. Grup takich osobników nazwiemy populacj. Przystosowanie osobnika do ycia w danym rodowisku (problemie) wyznacza stopie optymalno ci rozwi zania, jakie on reprezentuje. Funkcj, która wylicza t warto nazwiemy funkcj przystosowania. Je eli teraz komputerowo zasymulujemy ycie takiej populacji, to po odpowiednim czasie takiej symulacji spodziewamy si, e podobnie jak w ewolucji naturalnej, w naszej populacji pojawi si osobniki bardzo dobrze przystosowane, by mo e nawet optymalne. Marcin Borkowski strona 15

16 Zgł bienie si w szczegóły algorytmu genetycznego wymaga wyja nienia, e istnieje tak wiele ró nych podej do zagadnienia, e ka dy opisany dalej element algorytmu mo na wykona na wiele sposobów. Niniejsza praca skupia si na najbardziej znanym podej ciu, do którego stosuje si twierdzenie o schematach. Komputerowa ewolucja zaczyna si zazwyczaj w populacji losowo wybranych chromosomów. ycie populacji podzielone jest na kolejne pokolenia. Do nast pnego pokolenia przechodz najlepiej przystosowane osobniki zgodnie metod selekcji. Podczas selekcji osobniki lepiej przystosowane mog zosta powielone kosztem osobników gorzej przystosowanych. Z po ród osobników nowego pokolenia losujemy z pewnym prawdopodobie stwem zwanym prawdopodobie stwem krzy owania osobniki, które nast pnie zostan poddane operacji krzy owania. Krzy owanie to metoda wymiany informacji o rozwi zaniach reprezentowanych przez osobniki. W wyniku krzy owania powstaj dwa nowe osobniki zwane czasami potomkami, które zast puj w populacji osobniki krzy owane zwane rodzicami. Nast pnie wybrane z prawdopodobie stwem mutacji osobniki poddawane s operacji genetycznej zwanej mutacj która polega na nieznacznej losowej zmianie ich chromosomu czyli wprowadzaniu nowych cech do populacji. W kolejnym kroku generujemy nast pne pokolenie. Podstawowym problemem, jaki nale y rozwi za, je eli zamierza si u y algorytmu genetycznego jest sposób zakodowania rozwi zania. ci le zale y on od problemu jaki rozwi zujemy oraz od postaci operatorów genetycznych (mutacji i krzy owania). Je eli zamierzamy korzysta z dobrodziejstw twierdzenia o schematach, to musimy korzysta ze standardowych operatorów (patrz ni ej) i z mo liwie małego alfabetu (co oznacza alfabet binarny). Cz sto rozwi zanie do zakodowania (lub jego cz ) jest liczb rzeczywist z zadanego przedziału (a,b), przy czym wymagamy jedynie pewnej dokładno ci (t) z jak liczba ma by zakodowana. Popularnie spotykane binarne kodowanie takiej warto ci wymaga tylu bitów aby mo na na nich zapisa liczb (b-a)/t. Pozwala to na ponumerowanie kolejnych przedziałów długo ci t odło onych Marcin Borkowski strona 16

17 kolejno od a do b. Zakodowanie liczby polega na podaniu binarnie numeru przedziału w który ona wpada, a rozkodowanie na podaniu np. rodka przedziału jaki wynika z binarnego zapisu liczby w chromosomie. Na przykład, je eli chcemy zakodowa liczb z przedziału [-10,10] z dokładno ci 0,1 to potrzebujemy 20/0,1 = 200 przedziałów. W praktyce musimy wybra 256 przedziałów, czyli tyle, ile jeste my w stanie ponumerowa korzystaj c z 8 bitów. Faktyczna dokładno kodowania b dzie zatem 20/256 = 0, Zakodowanie liczby 0 wymaga podania przedziału do którego ona nale y, w tym przypadku b dzie to przedział 128. Odszyfrowanie ci gu np = 68 czyli 68 przedział co daje : *0, = -4,6875 Zatem rozkodowan warto ci jest 4,7 (po zaokr gleniu do pocz tkowo oczekiwanej warto ci). Je eli rozwi zanie składa si z kilku liczb, to odpowiadaj ce im ci gi binarne ł czymy w jeden du y ci g składaj cy si z bloków bitów (tzw. zapis blokowy). Podstawowym operatorem krzy owania ci gów binarnych jest prosta wymiana informacji przez losowe przeci cie. Polega ono na tym, e losujemy miejsce podziału chromosomów rodziców, a nast pnie zamieniamy miejscami całe połówki osobników. Przed krzy owaniem: Po krzy owaniu: gdzie, (0,1) Rol krzy owania jest wymiana cz ci rozwi za. Bazuje to na nadziei, e z dobrych kawałków rozwi za maj szans powsta lepsze osobniki. Klasyczny operator mutacji polega na negacji ka dego bitu chromosomu z pewnym bardzo małym prawdopodobie stwem. Marcin Borkowski strona 17

18 Przed mutacj : Po mutacji: gdzie, (0,1) oraz = ~ Rol mutacji jest dostarczanie nowych cz ci rozwi za (a konkretnie nowych schematów - patrz poni ej). Warto zauwa y, e zbyt du e prawdopodobie stwo mutacji prowadzi do chaosu w procesie genetycznym. Brak mutacji mo e doprowadzi do zamkni cia algorytmu w podprzestrzeni rozwi za. Zapewnienie jednoznaczno ci funkcji przystosowania nie zawsze jest mo liwe. Powinno si jednak zadba o to, aby ten sam osobnik podczas całego czasu trwania algorytmu genetycznego był oceniany podobnie. Jednocze nie musi by zachowana podstawowa cecha funkcji przystosowania, czyli lepiej przystosowane osobniki musz by oceniane wy ej. Metod selekcji jest wiele, eby zastosowa twierdzenie o schematach nale y zastosowa tak, w której liczba reprezentantów osobnika z poprzedniego pokolenia w nowym pokoleniu jest proporcjonalna do ilorazu przystosowania tego osobnika do redniego przystosowania osobników z jego pokolenia : f ( x) F Podstawow tego typu metod jest metoda ruletkowa. Polega ona na podzieleniu koła ruletki pomi dzy wszystkie osobniki z poprzedniego pokolenia proporcjonalnie do ich warto ci przystosowania. Nast pnie kr cimy ruletk i pozwalamy kulce wskaza osobnika, który zostanie przeniesiony do nowego pokolenia. Kr cimy ruletk tak długo, a zapełnimy populacje nowego pokolenia. A eby selekcja działała poprawnie, nale y zadba o to, aby powstaj ce od czasu do czasu super osobniki o bardzo du ych warto ciach przystosowania w stosunku do redniego przystosowania populacji nie opanowały nowego pokolenia i tym samym nie zamkn ły procesu genetycznego wokół lokalnego minimum. Podobny problem mo e powsta, kiedy proces genetyczny zbli y si do jakiego rozwi zania i przystosowania osobników w populacji b d bardzo Marcin Borkowski strona 18

19 zbli one, co utrudni poprawny wybór nast pnego pokolenia i by mo e popraw rozwi zania. Rozwi zaniem tego problemu jest przeskalowanie wszystkich warto ci przystosowania tak, aby osobnik o maksymalnym przystosowaniu miał warto z pomi dzy (1.5,2) warto ci przystosowania redniego populacji, rednia warto przystosowania nie zmieniła si, a minimalnie przystosowany osobnik miał nieujemn warto. Najcz ciej dokonuje si skalowania liniowego postaci : f ( x) = a * f ( x) + b gdzie a, b to współczynniki przeskalowania liczone oddzielnie dla ka dego pokolenia, f(x) to nowa warto przystosowania osobnika o przystosowaniu f (x). Teraz, kiedy omówione zostało działanie algorytmu genetycznego, mo na podj prób wyja nienia dlaczego on działa. Poniewa algorytm genetyczny nie wie co zawiera informacja zawarta w przetwarzanym przez niego ci gu, a jedyna informacja zwrotna od problemu do algorytmu to funkcja przystosowania, zatem jedyn informacj, jak mo e on przetwarza jest ci g kodowy. Jednym słowem, algorytm taki przetwarza kody bez ich rozumienia. To wła nie ten element omawianych algorytmów powoduje ich ogromn uniwersalno. eby omówi twierdzenie o schematach nale y wpierw pozna poj cie schematu. Schemat to pojecie abstrakcyjne wprowadzone w celu pokazania podobie stw pomi dzy ci gami kodowymi. Je eli porównamy dwa nast puj ce ci gi : to łatwo zauwa ymy, e do obu z nich pasuje nast puj ca maska : *110*1*** gdzie * zast puje dowolny znak z alfabetu. jak i równie pasuj do nich nast puj ce maski: *****1*** ********* *1*0*1*** itd. Marcin Borkowski strona 19

20 Wła nie takie maski nazywamy schematami. Reprezentuj one cz ci kodów rozwi za. Zauwa my, e do dowolnego binarnego chromosomu długo ci n pasuje 3 n schematów. Ka dy ci g pasuj cy do schematu H nazywamy reprezentantem schematu H. Ustalono dwie warto ci charakteryzuj ce schemat H. Rz dem schematu o(h) nazywamy ilo ustalonych pozycji w schemacie, a rozpi to ci schematu δ(h) nazywamy odległo pomi dzy skrajnymi pozycjami ustalonym w schemacie. Tak wi c schemat **101*** jest rz du 3 i ma rozpi to 2, poniewa pierwsz pozycj ustalon jest pozycja trzecia, a ostatni pozycja pi ta. Twierdzenie o schematach mówi, e oczekiwana liczba reprezentantów schematu H w chwili t+1 : f ( H ) δ ( H ) m( H, t + 1) m( H, t) [1 Pc o( H ) Pm] F l 1 Gdzie : m(h,t) to oczekiwana liczba reprezentantów schematu H w chwili t f(h) to rednia warto przystosowania schematu, czyli rednia z warto ci przystosowania wszystkich jego reprezentantów w populacji F to rednia warto przystosowania liczona po całej populacji Pc prawdopodobie stwo krzy owania Pm prawdopodobie stwo mutacji δ(h) rozpi to schematu l długo chromosomu o(h) rz d schematu Prawo to nale y odczytywa w nast puj cy sposób : w skie, małego rz du i dobrze przystosowane schematy rozprzestrzeniaj si w kolejnych pokoleniach zgodnie z wykładniczym prawem wzrostu (cytuj za Goldberg [5]). Jak łatwo zauwa y, krzy owanie łatwiej rozbija schematy dłu sze, zatem maj one małe prawdopodobie stwo prze ycia z pokolenia na pokolenie. Mutacja natomiast niszczy schematy wysokiego rz du. Marcin Borkowski strona 20

21 Powy sze prawo mówi o dobrym rozprzestrzenianiu si małych schematów, zwanych te cegiełkami. Nic natomiast nie mówi o tym, czy ci głe rekombinowanie tych cegiełek przez algorytm genetyczny da rozwi zanie problemu jako cało ci. Kwesti t porusza hipoteza cegiełek, która mówi, e tak jest w istocie. Potwierdzeniem tej hipotezy s liczne udane zastosowania algorytmów genetycznych. Nie jest natomiast prawd, e zawsze tak by musi, czego dowodem jest opracowany minimalny problem zwodniczy, którego nie da si rozwi za algorytmami genetycznym, poniewa z cegiełek nie powstaje rozwi zanie całego problemu. (patrz Goldberg [5]). Warto na koniec wspomnie o tak zwanej ukrytej równoległo ci algorytmów genetycznych. Chocia w ka dym kroku algorytmu przetwarzanych jest tylko tyle ci gów ile chromosomów liczy sobie populacja np. n ci gów, to liczba schematów jest o wiele wi ksza. Przy odpowiednio du ej liczno ci populacji szacunek wynosi O(n 3 ). W praktyce, poniewa populacje nie mog by a tak liczne jak to zakłada szacunek, współczynnik przy n 3 jest bardzo mały. Marcin Borkowski strona 21

22 3. Poł czenie teorii Jak ju wspomniano we wst pie, wykorzystane zostan algorytmy genetyczne do wyznaczenia optymalnych, lub po prostu lepszych, warto ci parametrów funkcji oceniaj cych wykorzystywanych w algorytmach heurystycznych. Chocia w pracy jako przykładow gr wybrano warcaby, to opisywana metoda nadaje si do wykorzystania w dowolnej grze (a dokładniej w grze o cechach opisanych w p.2.1 ) Istota pomysłu Istot przedstawianego pomysłu jest skuteczna metoda pomiaru przystosowania osobników (chromosomów) czyli ci gów kodowych reprezentuj cych konkretne warto ci parametrów funkcji oceniaj cych w procesie algorytmu genetycznego. Je eli przyjmiemy e posta funkcji oceniaj cej f(t), gdzie t reprezentuje stan gry, zale y od k parametrów : a1 A1, a2 A2,..., ak Ak to f a1,a2,...,ak (t) b dzie reprezentowa cał rodzin funkcji oceniaj cych. Istot problemu jest wybranie najlepszej funkcji z takiej rodziny. Uczyni to mo na poprzez wskazanie optymalnych warto ci parametrów a1,...,ak spo ród ich dziedzin A1,A2,...,Ak. Tutaj wła nie nale y posłu y si algorytmem genetycznym. Jak ju o tym wspomniano, aby wykorzysta algorytm genetyczny trzeba rozwi za dwa powa ne zagadnienia : kodowanie chromosomów oraz metod ich oceniania. Pierwszy problem jest trywialny, drugi stanowi istot całej pracy. Kodowanie parametrów odbywa si w sposób klasyczny opisany w poprzednim punkcie, metod blokow. Parametr a1 zamieniany jest na ci g bitów i ustawiany na pocz tku chromosomu, a2 identycznie ustawiany jest za a1 itd. Kodowanie wymaga okre lenia dokładno ci zapisu parametru, oraz przedziału z jakiego on pochodzi. Parametry te s dobierane r cznie oddzielnie dla ka dego przykładu, szczegóły znajduj si w rozdziale po wi conym testom. Marcin Borkowski strona 22

23 Do oceny ci gu koduj cego parametry potrzebne s przykładowe stany gry. Otrzymuje si je poprzez zej cie w drzewie gry na zadan gł boko. Podczas schodzenia losowo wybiera si kolejny ruch z puli ruchów poprawnych. Aby oceni przystosowanie chromosomu trzeba zbada czy oceny jakie wynikaj z zastosowania na przykładowych stanach gry (i) badanej funkcji oceniaj cej f(a,i) z parametrami pobranymi z ocenianego chromosomu (a) s zbli one do obiektywnie wyznaczonego statusu stanu gry (b i [-1,1]). W praktyce oznacza to, e dla zadanej ilo ci przykładów (c) wyliczamy : d( a) = 1 c c i= 1 f ( a, i) b i Ze wzgl du na ograniczenia warto ci b i nało ono dodatkowe zało enie na posta funkcji oceniaj cej f(a) jak mo e dopracowa prezentowana metoda: f(a) [-1,1] Przy tak dobranych parametrach maksymaln warto ci niedopasowania d(a) b dzie 2, zatem warto ci dopasowania osobnika (a) b dzie : fit ( a) = 2 d( a) Dobra funkcja oceniaj ca to taka, która pozwala przy tych samych parametrach gry ( typ heurystyki, ilo odwiedzanych w złów) wygra w turnieju z innymi, gorszymi funkcjami. W tym miejscu nale ałoby zada pytanie czy parametry znajdowane algorytmem genetycznym na podstawie opisanej powy ej metody wyznaczania warto ci przystosowania chromosomu b d mogły dawa lepsze wyniki ni gdyby my wyznaczali przystosowanie osobnika na podstawie wyników rozgrywanych gier? Ten drugi sposób nie powinien by stosowany z trzech powodów. Po pierwsze jest czasochłonny i mało zbie ny (tj. doj cie do zadawalaj cych wyników wymaga bardzo du o iteracji algorytmu genetycznego). Po drugie informacja, jak wykorzystuje ten algorytm jest jedynie słabym i po rednim przybli eniem obiektywnej oceny pozycji w grze. Marcin Borkowski strona 23

24 Uczenie si w tym przypadku polega na zdobywaniu informacji o obiektywnej ocenie pozycji gry w sposób po redni poprzez wyniki rozgrywek. W przypadku proponowanej w pracy metody sposób zdobycia obiektywnej oceny pozycji jest du o bardziej bezpo redni, szybszy i dokładniejszy. Po trzecie, metoda ta nie daje szansy na jak kolwiek obiektywno funkcji przystosowania. Ten sam osobnik graj cy w turnieju z dwoma ró nymi zestawami przeciwników mo e zosta bardzo ró nie oceniony. A eby obiektywna ocena przenosiła nieco wi cej informacji na temat stanu gry, czyli nie ograniczała si jedynie do informacji postaci: -1 przegrana, 0 remis, 1 wygrana, wprowadzono dodatkowy dzielnik mówi cy o szybko ci osi gni cia odpowiedniego wyniku. Je eli algorytm napotka na li drzewa gry wskazuj cy na wygran normalnie zostałaby mu przypisana warto 1. Informacja ta mo e by wzbogacona je eli przypiszemy 1/g (g- gł boko li cia w przegl danym poddrzewie gry). W ten sposób wygrane szybkie b d miały wi ksz warto od tych wolnych. Pomysł ten ilustruje poni szy rysunek : 1/2 1/2 Na przykładzie wida, e ocena pozycji została zdeterminowana, przez najlepsze rozwi zanie (szybka wygrana). Praktyka pokazała, e nie jest konieczne wykorzystywanie tej dodatkowej informacji. Mo na na przykład dyskretyzowa zarówno wynik oceny przykładu jak i wyniki zwracane przez funkcje oceniaj ce pozycje w grze w nast puj cy sposób: f new = f f f old old old < DLimit > DLimit < DLimit Gdzie DLimit to empirycznie ustalona stała o warto ci 0,005. 1/4 Marcin Borkowski strona 24

25 Nale y oczywi cie pami ta aby wykonywa t operacj jednocze nie na ocenach przykładów jak i w funkcji oceniaj cej. W przeciwnym wypadku znacznie obni y si warto przystosowania chromosomów, a to z kolei utrudni działanie algorytmowi genetycznemu. Wyniki obu metod s bardzo zbli one, co wykazały wst pne testy. Znalezienie obiektywnej oceny w niedu ym drzewie gry polega na zastosowaniu algorytmu heurystycznego min-max przeszukuj cego drzewo gry na zadana gł boko z zastosowaniem omawianego wcze niej dzielnika wyniku, który informuje o szybko ci otrzymanego rozwi zania. Ocen pozycji jest ocena wynikaj ca z zastosowania tego algorytmu na poddrzewie drzewa gry zaczynaj cym si od ocenianej pozycji. Zało eniem tutaj jest mały rozmiar przeszukiwanego poddrzewa. Je eli poddrzewo oka e si gł bsze od zakładanego limitu, to arbitralnie przyznawana jest ocena remis(0) nie przeszukanej gał zi. Unikni ciu sytuacji, kiedy wszystkie oceny w poddrzewie s (0), czyli całe drzewo jest za du e, słu y mechanizm zliczania prawdziwych ocen. Przykłady słu ce do oceniania chromosomu s odrzucane, je eli wynik ich obiektywnej oceny wynika wył cznie z opisanego mechanizmu obcinania poddrzewa. Opisana metoda pozwala ju na przygotowanie listy przykładowych stanów gry bliskich ko cowi gry (tam badane poddrzewa b d wystarczaj co małe) i wykonywanie oceny osobników na podstawie takiej listy. Pozwoliłoby to na wyuczenie przez algorytm genetyczny funkcji oceniaj cej która dobrze grałaby podczas ko ca partii. A eby wyuczy tak funkcj tak, aby grała dobrze w ka dym momencie partii trzeba zrezygnowa z całkowitej obiektywno ci wzorcowej oceny przykładów ucz cych. W wi kszym drzewie stosujemy ten sam algorytm wyznaczania obiektywnej oceny, ale tylko do pewnej dopuszczalnej gł boko ci przeszukiwania poddrzewa. Niezbadan w ten sposób cz drzewa oceniamy w sposób przybli ony stosuj c wcze niej wyznaczon funkcj oceniaj c. Konsekwencj takiego podej cia jest podział na etapy procesu wyznaczania Marcin Borkowski strona 25

26 parametrów. W przypadku poszukiwania ocen obiektywnych przykładów na kolejnych (poza pierwszym) etapach oczywi cie nie zachodzi konieczno oceniania jako remisowych niezbadanych cz ci drzewa jak to było konieczne podczas pierwszego etapu. Pojawia si równie problem, zbli ania si ocen pozycji do 0. Powodowane to jest tym, e przybli one oceny pozycji nie musz by dyskretne (bo mog zawiera informacj o szybko ci osi gni cia wyniku) i w ka dym nast pnym kroku (etapie) uczenia b d znowu dzielone przez ró nic gł boko ci mi dzy gł boko ci przybli anej pozycji a gł boko ci ocenianej pozycji. Poniewa na pewnej gł boko ci w drzewie gry ocenianie przykładu składa si b dzie wył cznie z ocen przybli onych (nie b dzie si schodzi na gł boko prawdziwych zako cze gry) opisany problem szybko zaburzy genetyczny proces poszukiwania przez zbli enie wszystkich ocen do zera. Mo na temu zapobiec dyskretyzuj c przybli on ocen pozycji w sposób opisany powy ej. Przedstawione mechanizmy wkomponuj si w cały proces genetycznego poszukiwania, który został podzielony zgodnie z badanymi gł boko ciami drzewa gry na kolejne etapy : Etap I Przykład ucz cy Poddrzewo badane algorytmem min-max w celu nadania obiektywnej oceny przykładowi testowemu Obszar drzewa gry z którego pochodz przykłady ucz ce Pierwszy etap wymaga wygenerowania przykładów ucz cych na gł boko ci zbli onej do redniej gł boko ci zako czenia rozgrywki. Dzieje si tak, poniewa do znalezienia obiektywnej oceny przykładowej pozycji nie mo na zastosowa metody przybli onej, trzeba w pełni rozwin poddrzewo w algorytmie min-max. Tak przygotowan grup przykładów (musi by liczna) Marcin Borkowski strona 26

27 wykorzystujemy w algorytmie genetycznym do wykonywania oceny osobników. Proces genetyczny prowadzimy, a do uzyskania zadowalaj cego redniego przystosowania całej populacji. Etap II i kolejne Przykład ucz cy Poddrzewo badane algorytmem min-max w celu nadania obiektywnej oceny przykładowi testowemu Obszar drzewa gry z którego pochodz przykłady ucz ce Na tym poziomie stosujemy funkcje oceniaj c b d c wynikiem poprzedniego etapu Ka dy kolejny etap wymaga mieszaniny przykładów z ró nych gł boko ci. Pierwszy etap wymagał przykładów z maksymalnej gł boko ci. Drugi wymaga przykładów z maksymalnej gł boko ci i z gł boko ci mniejszej o wysoko drzewa rozwijanego przez min-max itd. Z tak przygotowan grup przykładów post pujemy analogicznie jak w pierwszym etapie. Za ostatni etap nale y uzna ten w którym wynik (najlepsze parametry) nie ró ni si znacz co od wyniku poprzedniego kroku. Ostatnim etapem mo e równie by ten, w którym przykłady ucz ce s dobierane z drzewa gry na gł boko ci równej wysoko ci drzewa rozwijanego przez min-max (czyli najpłycej jak si da). Cało procesu uczenia opisuje nast puj cy pseudokod : Procedure GenSearch EvalFun = NULL ; //funkcja oceniaj ca uzyskana //w poprzednim etapie For i = 1 to LevelsCount { //p tla po etapach uczenia S = PrepareSamples(EvalFun,SamplesCount,i) ; // przygotowanie przykładów ucz cych Marcin Borkowski strona 27

28 } // zgodnie z opisem powy ej EvalFun = GeneticProcess(S,SamplesCount,GenCount) ; // proces genetyczny wykorzystuje przykłady // do oceniania chromosomów // wykonuje GenCount iteracji i zwraca // najlepiej przystosowan funkcje oceniaj c // ze znalezionych podczas całego procesu W praktyce nale y kilkakrotnie powtórzy ka dy z etapów, je eli rozwi zania otrzymywane s do optymalne (proces genetyczny przebiegał wystarczaj co długo) to kolejne próby powinny przynie podobne rezultaty. Ró nice powstaj ce podczas takich prób s wynikiem losowego doboru próbek w ka dym etapie. Nale y zatem dobiera do du o przykładów ucz cych aby te ró nice były minimalne. Je eli jedynie który z parametrów nie pozostaje ustalony, to przyczyna mo e le e w postaci funkcji oceniaj cej np. je eli parametr ten zlicza rzadko wyst puj ce sytuacje, które akurat nie pojawiły si w przykładach ucz cych lub wyst puj marginalnie. W takim przypadku algorytm genetyczny b dzie miał problem z ustaleniem optymalnej warto ci tego parametru Implementacja Celem niniejszej pracy nie było stworzenie kompletnego oprogramowania słu cego do optymalizowania funkcji oceniaj cych. Było by to trudne ze wzgl du na mnogo typów gier, funkcji oceniaj cych oraz wielu innych elementów. Zamiast tego powstały dwie kompletne biblioteki obiektów : Biblioteka obiektów zwi zanych z algorytmami genetycznym Biblioteka obiektów zwi zanych z gr Obie biblioteki zbudowano w sposób umo liwiaj cy ich maksymalnie wszechstronne wykorzystanie (nie tylko w niniejszej pracy), przeno no na inne platformy (np. na platform unixa) oraz przyszł rozbudow z zachowaniem pełnej zgodno ci ze starszymi elementami bibliotek. Dopuszczalny zakres Marcin Borkowski strona 28

29 u ytych konstrukcji, bibliotek jak i standard j zyka wyznaczała ksi ka Stroustrup [6]. Ponadto na system składa si dodatkowo : Biblioteka obiektów zwi zanych z konkretn gr, czyli warcabami Moduł steruj cy procesem poszukiwania najlepszej funkcji oceniaj cej Moduł umo liwiaj cy rozgrywanie partii implementowanej gry w celach testowych lub rekreacyjnych Zadbano równie o oddzielenie cz ci logiki aplikacji od zale nej od platformy cz ci interfejsu u ytkownika. Interfejs u ytkownika powstał przy u yciu rodowiska programistycznego Borland Builder. Cało oprogramowania powstała w C++. Efektem ko cowym prac programistycznych s dwie aplikacje windows owe : Program ucz cy wymagaj cy od u ytkownika du ej wiedzy o jego działaniu, ze wzgl du na uproszczony interfejs. Program ten podlega cz stym zmianom, wraz z pojawianiem si nowych koncepcji. Jego przeznaczeniem jest eksperymentalne sprawdzenie opisywanych pomysłów. Program graj cy, przeznaczony do pracy z u ytkownikami. Niezale ny od gry. Przeznaczony do sprawdzenia poprawno ci implementacji algorytmów gry i algorytmów strategii graczy. Umo liwia udzielenie ostatecznej odpowiedzi na pytanie, która funkcja oceniaj ca jest skuteczniejsza poprzez rozegranie (n) partii pomi dzy graczami reprezentuj cymi te funkcje Biblioteka obiektów genetycznych Obiekty zwi zane z procesem genetycznego poszukiwania, zapisane w plikach genlib.cpp i genlib.h, zostały ustalone w nast puj cej hierarchii klas : Klasy bazowe : class chromosome template<class Tchrom> class population template<class Tchrom, class Tpop> class genetics Klasy te zostały zaprojektowane tak, aby mo liwe było wyprowadzenie z nich klas reprezentuj cych dowolne podej cie do algorytmów Marcin Borkowski strona 29

30 genetycznych. Wszystkie te klasy s czysto wirtualne tj. nie mo na ich wykorzysta jako gotowych obiektów. Na tym poziomie abstrakcji nie istnieje mo liwo implementowania jakiejkolwiek funkcjonalno ci tych klas. Podany został jedynie interfejs. Dwie ostatnie klasy zostały zadeklarowane jako szablony. Powodem takiego podej cia jest ch uzyskania maksymalnej uniwersalno ci zaprojektowanej struktury. U ycie szablonu umo liwia wykorzystanie np. klasy population z dowolnym obiektem dziedziczonym po klasie chromosome. Jest to konieczne poniewa elementy typu chromosome s składowymi klasy population i zwykłe dziedziczenie nie wystarczyło by do zaimplementowania tak silnej uniwersalno ci. Minusem takiego podej cia jest konieczno ukazania całego kodu szablonu, zatem cały on został umieszczony w pliku nagłówkowym. Klasa chromosome przedstawia abstrakcj chromosomu z algorytmu genetycznego. Klasa ta pomi dzy innymi posiada składow value, metod valuate oraz w proponowanym modelu powinna implementowa operacje genetyczne, takie jak mutacja czy krzy owanie. A eby mo liwe było deklarowanie całych tablic chromosomów potrzeba niejawnie przekazywa rozmiar chromosomu (czym wła ciwie jest rozmiar, specyfikuje si w klasach pochodnych) do bezparametrowego konstruktora. Mo liwe jest to dzi ki statycznej składowej DefSize. Generowanie losowego chromosomu na pocz tku procesu mo liwe jest dzi ki metodzie chromrand. Na tym poziomie nie sugeruje si nawet struktur danych do przechowywania ci gu kodowego. Klasa population przedstawia abstrakcje całej populacji chromosomów i m.in. składa si z składowych mówi cych o statystykach takich jak suma przystosowania, rednie przystosowanie oraz z metody wyliczaj cej te statystyki findstat. Dodatkowo posiada ona metody inicjowania populacji initialize oraz operator []. Nie deklaruje si Marcin Borkowski strona 30

31 struktur przechowuj cych populacj, ani definiuj cych ich rozmiar poniewa populacje pochodne mog by np. o zmiennej liczno ci. Klas reprezentuj c cały proces genetyczny jest genetics. Pochodna tej klasy jako składow b dzie posiada jedn lub wiele składowych klasy population, st d konieczno przekazywania w szablonie dwóch typów. Pierwszy to typ populacji, a drugi jest potrzebny do zdeklarowania tej e populacji (jest to szablon). Na klas składaj si m.in. parametry procesu tj. prawdopodobie stwa operacji genetycznych, licznik pokole popcounter, metody odpowiedzialne za kontrolowanie zastosowania operatorów genetycznych (implementowanych przez obiekty klasy chromosome) crossover, mutate oraz metod wyboru do nast pnej populacji casting. Klasa ta posiada równie jedn w pełni zaimplementowan metod animate pozwalaj c wykona kolejne kroki algorytmu genetycznego. Implemetuje ona klasyczne podej cie, czyli kroki: nabór, krzy owanie i mutacja. Mo na oczywi cie w klasie pochodnej napisa j od nowa. Klasy pochodne : class binchromosome : public chromosome template<class Tchrom> class simplepop : public population<tchrom> template<class Tchrom, class Tpop> class simplegen : public genetics<tchrom,tpop> Ta grupa klas została zaimplementowana z my l o uruchomieniu klasycznego procesu genetycznego z kodowaniem binarnym i standardowymi operatorami genetycznym. Obiekty tych klas zostały wykorzystane w przedstawianej pracy. Ze wzgl du na uniwersalno zastosowa klasycznego podej cia klasy te zostały wł czone do jednego pliku jako cz biblioteki. Klasa binchromosome reprezentuje chromosom, w którym ci g kodowy jest binarny. Sposób zapisu ci gu jest całkowicie odseparowany od u ytkownika klasy. Dost p do ci gu kodowego jest mo liwy dzi ki Marcin Borkowski strona 31

32 metodzie decode i testbit. Pierwsza z nich implementuje metod kodowania opisan w cz ci teoretycznej pracy, druga pozwala na sprawdzenie konkretnego bitu ci gu. Długo ci gów bitowych jest limitowana jedynie dost pn pami ci. Dost p do ci gu kodowego z poza tej klasy jest potrzebny jedynie do wyprowadzania wyników dla u ytkownika. Klasa ta nie implementuje metody valuate oceniaj cej osobnika. Jest to spowodowane tym, e funkcja przystosowania chromosomu jest zale na od rozwi zywanego problemu. Aby zatem rozwi za jakiekolwiek zagadnienie przy pomocy tych trzech klas konieczne jest stworzenie nowej klasy dziedzicz cej po omawianej strukturze z now metod valuate implementuj c konkretn funkcj przystosowania chromosomu. Dzieje si tak w module steruj cym optymalizacj (patrz ni ej). Klasa binchromosome implementuje klasyczne krzy owanie i mutacj. Mutacja odbywa si na wskazanym bicie aktualnego obiektu, a krzy owanie odbywa si na parze chromosomów, aktualnym i przekazanym przez referencj. Nowe osobniki zast puj stare. Za cało procesu mutacji i krzy owania (dobór partnerów) odpowiada klasa genetics. Obie metody zapewniaj nadanie nowych warto ci przystosowania nowo powstałym chromosomom. Klasa simplepop odwzorowuje najprostsz form populacji, czyli populacj o stałym rozmiarze. Słu y jako swojego rodzaju kontener na chromosomy. Jedyny dost p do chromosomów zapewnia operator [] przekazuj cy referencj do obiektu. Klasa jest szablonem pobieraj cy jako parametr typ chromosomu. Podanie typu nie b d cego pochodn klasy chromosom spowoduje bł d kompilacji. Klasa simplegen odpowiada za przeprowadzenie procesu genetycznego w swojej podstawowej formie z jednym małym rozszerzeniem. Dodano do procesu selekcji skalowanie liniowe, zgodne ze współczynnikiem skalowania cmult. Klasa ta implementuje selekcj metod ruletki. Dobór osobników do krzy owania i mutacji jest zgodny z Marcin Borkowski strona 32

33 podstawowym modelem opisanym w cz ci teoretycznej i oparty na prawdopodobie stwach pc(krzy owania) i pm(mutacji). Klasa simplegen tworzy swoje elementy składowe na podstawie typów przekazanych do wzorca. Przekazanie wzorców nie b d cych pochodnymi klas bazowych opisanych w tej cz ci spowoduje bł d kompilacji. Utworzenie obiektu omawianego typu powoduje konieczno wyspecyfikowania długo ci chromosomu. Obiekt chromosomu zdeterminuje jak interpretowa t warto. W przypadku chromosomu binarnego b dzie to długo ci gu bitów. Je eli zachodzi taka potrzeba, to warto ta mo e by ignorowana przez obiekt klasy chromosome. Mo na oczywi cie zało y, e skoro i tak obiekt chromosomu zale y od problemu (poprzez metod valuate), to powinien on zna swój rozmiar. Jednak w tym przypadku w klasie potomnej klasy binchromosome trzeba by było od nowa pisa konstruktory, czego mo na unikn przekazuj c rozmiar chromosomu poprzez parametry. Prezentowana biblioteka w obecnej postaci implementuje jedynie podstawowe mo liwo ci algorytmów genetycznych. Jej struktura pozwala na bezbolesne modyfikacje w przyszło ci. Nasuwa si jednak pytanie, czy nie nale ałoby od razu pracowa z mo liwie najefektywniejszymi rozwi zaniami? Nigdy jednak nie wiadomo, które metody do danego problemu s najodpowiedniejsze, ustalenie tego wymaga mozolnych testów a wynikiem mo e by co najwy ej kilkukrotne przyspieszenie procesu poszukiwania. Je eli omawiany problem jest rozwi zywalny w najprostszym przypadku algorytmu genetycznego to wystarcza do potwierdzenia prezentowanych w pracy idei Biblioteka obiektów gry Obiekty zwi zane implementacj abstrakcyjnych : gry, gracza i funkcji oceniaj cych zapisane w pliku gamebase.h, zostały ustalone w nast puj cej hierarchii klas : Marcin Borkowski strona 33

34 Klasy bazowe : class board template <class Tboard> class evaluator template < class Tboard > class game template < class Tboard > class player Podobnie jak poprzednio klasy te zostały zaprojektowane tak, aby mo liwe było wyprowadzenie z nich klas reprezentuj cych dowolne gry, graczy i funkcje oceny. Wszystkie te klasy s czysto wirtualne tj. nie mo na ich wykorzysta jako gotowych obiektów. Na tym poziomie abstrakcji nie ma implementacji jakiejkolwiek funkcjonalno ci tych klas. Podany został jedynie interfejs. Trzy ostatnie klasy zostały zadeklarowane jako szablony, powodem takiego podej cia jest ch uzyskania maksymalnej uniwersalno ci zaprojektowanej struktury. Spowodowane jest to równie konieczno ci cz stego manipulowania obiektami klasy board przez pozostałe klasy (tworzenie list obiektów), na co nie pozwala zwykłe dziedziczenie. Minusem takiego podej cia jest konieczno ukazania całego kodu szablonu, zatem cały on został umieszczony w pliku nagłówkowym, plik *.cpp jest w przypadku tej biblioteki pusty. Biblioteka posiada dodatkowo klas do manipulowania na listach obiektów, która została napisana aby unikn zale no ci od biblioteki STL (nieobecna w starszych wersjach rodowiska Borland). Klasa board reprezentuje abstrakcj stanu gry. Na tym poziomie nie zawiera adnych struktur danych do zapisu tego stanu. Zawiera natomiast aktualny stan gry state (wygrana białych, remis, wygrana czarnych, gra w toku), wskazanie na to, czyj jest nast pny ruch whose_move (białe, czarne), licznik ruchów remisowych drawmoves (interpretacja tej składowej nale y do obiektu gry i ewentualnie mo e by ona ignorowana) oraz warto planszy value, która mo e mie wielorakie zastosowanie. Pochodne tej klasy znajduj zastosowanie nie tylko do reprezentowania aktualnego stanu gry, ale przede wszystkim jako składowe list mo liwych posuni. Marcin Borkowski strona 34

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA na kierunku INFORMATYKA Zbigniew Przemysªaw Król Nr indeksu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

mgr in. Jarosław Kuchta

mgr in. Jarosław Kuchta POLITECHNIK GD SK WYDZIŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKCJI I INFORMTYKI Katedra rchitektury Systemów Komputerowych Rozprawa doktorska Integracyjna metoda konstrukcji aplikacji obiektowych w rodowisku graficznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Marcin Kasi ski WEB HARVESTING ALTERNATYWNA METODA INTEGRACJI DANYCH METEOROLOGICZNYCH

Marcin Kasi ski WEB HARVESTING ALTERNATYWNA METODA INTEGRACJI DANYCH METEOROLOGICZNYCH INSTYTUT IN YNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KO CIUSZKI Marcin Kasi ski WEB HARVESTING ALTERNATYWNA METODA INTEGRACJI DANYCH METEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ. PRACA MAGISTERSKA na kierunku ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ. PRACA MAGISTERSKA na kierunku ELEKTROTECHNIKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA MAGISTERSKA na kierunku ELEKTROTECHNIKA Marcin Biernacki Nr imm. 176709 Rok. akad. 2004/2005 Warszawa, 02.09.2005

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FAKTUROWANIA SPRZEDA Y

SYSTEM FAKTUROWANIA SPRZEDA Y UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA SYSTEM FAKTUROWANIA SPRZEDA Y Sławomir Łata Promotor: prof. in. Marian Adamski Konsultant: mgr in. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Podstawy pow oki bash

Podstawy pow oki bash ROZDZIA 1. Podstawy pow oki bash Popularno systemu Unix stale wzrasta od chwili jego powstania, to jest od wczesnych lat 70. W tym czasie powsta o wiele ró nych wersji systemu, nosz cych takie nazwy jak

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ci g ych

Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ci g ych Psychologia Spo eczna 00 tom 5 3 (4) 6 90 ISSN 896-800 Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ci g ych Tytus Sosnowski Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski Artyku jest po wi cony analizie

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

METODA KLASYFIKACJI KLIENTÓW OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W ANALIZIE ZJAWISKA REZYGNACJI1

METODA KLASYFIKACJI KLIENTÓW OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W ANALIZIE ZJAWISKA REZYGNACJI1 METODA KLASYFIKACJI KLIENTÓW OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W ANALIZIE ZJAWISKA REZYGNACJI1 PIOTR SULIKOWSKI, RYSZARD BUDZI SKI Politechnika Szczeci ska Streszczenie Rezygnacja klientów stanowi powa ny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 2 3 (14) 199 216 ISSN 1896-1800 Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk Instytut Psychologii UMCS, Lublin W praktyce badawczej

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework

PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework Autorzy: Tomasz Skaraczyñski, Andrzej Zo³a ISBN: 978-83-246-2521-5 Format: 158 235, stron: 360 Na rynku dostêpnych jest obecnie mnóstwo

Bardziej szczegółowo

Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Krzysztof Rychlicki-Kicior. Ju dzi si gn po jedyne kompendium wiedzy na temat Java EE!

Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Krzysztof Rychlicki-Kicior. Ju dzi si gn po jedyne kompendium wiedzy na temat Java EE! Krzysztof Rychlicki-Kicior Java EE 6 Programowanie aplikacji WWW Szybko i bez k opotów poznaj Java Enterprise Edition Naucz si praktycznie tworzy ciekawe aplikacje WWW Do cz do elity programistów nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

JavaScript. Programowanie obiektowe

JavaScript. Programowanie obiektowe JavaScript. Programowanie obiektowe Autor: Stoyan Stefanov T³umaczenie: Justyna Walkowska ISBN: 978-83-246-2242-9 Tytu³ orygina³u: Object-Oriented JavaScript Format: B5, stron: 336 Poznaj obiektowe mo

Bardziej szczegółowo

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. Wydział Farmaceutyczny Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. Wydział Farmaceutyczny Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie Wydział Farmaceutyczny Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Ulotka o leku dla pacjenta zalecenia, oczekiwania, rzeczywisto Małgorzata Sokal

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH PODEJMOWANIE DECYZJI Z ELEMENTAMI ZARZ DZANIA WIEDZ

ASPEKTY INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH PODEJMOWANIE DECYZJI Z ELEMENTAMI ZARZ DZANIA WIEDZ ASPEKTY INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH PODEJMOWANIE DECYZJI Z ELEMENTAMI ZARZ DZANIA WIEDZ WITOLD CHMIELARZ Wydział Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie Zasadniczym celem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: C# in Depth, Second Edition Tłumaczenie: Janusz Grabis Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3921-2 Original edition copyright

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo