Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce"

Transkrypt

1 2012 Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 1 Irena Herbst Aleksandra Jadach-Sepioło Elżbieta Marczewska

2 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Partnerstwo publiczno-prywatne finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Raport opracowany przez: Irena Herbst Aleksandra Jadach-Sepioło Elżbieta Marczewska Współpraca: Jur Gruszczyński, Tomasz Jagusztyn-Krynicki, Tomasz Korczyński, Monika Macios, Bartosz Mysiorski, Elżbieta Nowosiadły, Piotr Szewczyk, Przemysław Zaremba Współpraca ze strony PARP: Beata Matejczuk, Małgorzata Kuś-Konieczna Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012 Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie ISBN Wydanie I Nakład 2000 egz. Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku: Maciej Grabowski Opracowanie wykresów i schematów: Agencja reklamowa DCS Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do Państwa rąk kompleksową Analizę potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Publikacja ta to pierwsza w Polsce próba analizy wszystkich stron zaangażowanych w przedsięwzięcia PPP. Analiza jest jednym z elementów projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Partnerstwo publiczno-prywatne, który realizowany jest od roku 2011, w partnerstwie z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Rok 2011 okazał się być rokiem przełomowym w rozwoju PPP w Polsce, kiedy to pod rządami nowej ustawy nastąpił znaczny wzrost podejmowanych inicjatyw. Partnerstwo publiczno-prywatne wymaga zaangażowania środków finansowych po stronie partnera prywatnego. Agencja podjęła się realizacji projektu systemowego w tym obszarze, widząc swoją rolę w promowaniu wśród przedsiębiorców podejmowania współpracy z sektorem publicznym przy realizacji zadań publicznych. Z przeprowadzonej Analizy wynika, że specyfika polskiego rynku PPP to przedsięwzięcia inicjowane przez samorządy lokalne, przedsięwzięcia małe, których nakłady inwestycyjne nie przekraczają 50 mln zł, stąd też dużą rolę przy realizacji tego typu przedsięwzięć mogą odegrać lokalni przedsiębiorcy. Przykłady tego typu współpracy zawarte zostały w niniejszej publikacji. Projekt systemowy Partnerstwo publiczno-prywatne realizowany jest w bliskiej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i jest jednym z elementów działań promujących PPP w Polsce. Zaangażowanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz licznych partnerów samorządowych, społecznych i komercyjnych, a także przedstawicieli uczelni, pozwala nam współpracować i koordynować działania z najważniejszymi aktorami PPP. Przedstawiciele tych środowisk wzięli też aktywny udział w opiniowaniu wyników badania, które dziś Państwu prezentujemy, za wkład merytoryczny i zaangażowanie chciałam serdecznie podziękować. Niniejsza Analiza, którą Państwu oddajemy do rąk, to nie tylko fotografia obecnej sytuacji w obszarze PPP w Polsce, ale przede wszystkim ocena potencjału do rozwoju takiej formy współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi. Sformułowane wnioski i rekomendacje identyfikują także bariery rozwoju finansowania inwestycji i usług we współpracy z podmiotami prywatnymi. Biorąc pod uwagę, iż w kolejnej perspektywie finansowej środków publicznych na finansowanie inwestycji komunalnych będzie znacznie mniej, a samorządy będą poszukiwały alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury, powinniśmy podjąć intensywne działania na rzecz eliminacji bądź minimalizacji zidentyfikowanych przez nas barier. Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury tej Analizy, jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, komentarze i spotkania, które pomogą upowszechnić partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4 Spis treści I. Wstęp... 7 II. Nota metodologiczna... 8 III. Identyfikacja problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle prawodawstwa w Polsce oraz Unii Europejskiej Prawo Unii Europejskiej a realizacja przedsięwzięć publiczno - prywatnych PPP w krajowym porządku prawnym IV. Rozwój rynku PPP w Polsce Model współpracy Podmioty publiczne. Zróżnicowania regionalne Szacunkowa wartość projektów Projekty PPP wg sektorów współpracy Modele PPP w Polsce Czas trwania projektu Zidentyfikowane plany na przyszłość Doradztwo V. Określenie skali potrzeb instytucji publicznych w zakresie zadań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz wyodrębnienie zadań możliwych do realizacji w PPP Określenie skali potrzeb w zakresie PPP ujęcie makroekonomiczne Zapotrzebowanie inwestycyjne podmiotów publicznych Popyt efektywny na projekty PPP w drogownictwie i kolejnictwie Popyt na projekty PPP w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury okołotransportowej Popyt efektywny na projekty PPP w ochronie zdrowia Popyt efektywny na projekty z zakresu zarządzania odpadami

5 Spis treści 5.7 Popyt efektywny na projekty termomodernizacyjne Popyt efektywny na projekty z zakresu sportu i rekreacji Popyt efektywny na inne rodzaje inwestycji w formule PPP Projekty hybrydowe VI. Analiza stopnia przygotowania instytucji publicznych do współpracy z podmiotami prywatnymi w realizacji usług publicznych Relacje podmiotów publicznych z sektorem prywatnym Doświadczenie sektora publicznego w zakresie stosowania PPP PPP w świadomości podmiotów publicznych Kwalifikacje pracowników sektora publicznego a PPP Pracownicy zajmujący się PPP w strukturach podmiotów publicznych Ocena stopnia przygotowania podmiotów publicznych do PPP w oczach sektora prywatnego Potrzeby w zakresie szkoleń, doradztwa i rozpowszechniania dobrych praktyk VII. Ocena siły ekonomicznej, zdolności operacyjnych podmiotów prywatnych w Polsce do realizacji projektów PPP oraz potrzeb obu sektorów w zakresie współpracy Charakterystyka podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją projektów PPP w Polsce Ocena zdolności operacyjnych podmiotów prywatnych w Polsce do realizacji projektów PPP Ocena siły ekonomicznej podmiotów prywatnych do realizacji projektów PPP Indeks gotowości do realizacji przedsięwzięć PPP Indeks gotowości do realizacji projektów PPP Indeks gotowości sektora publicznego do realizacji PPP VIII. Identyfikacja warunków i możliwości finansowania projektów PPP przez instytucje finansowe IX. Rozpoznanie barier instytucjonalno-prawnych utrudniających współpracę w ramach PPP oraz praktyk instytucji kontrolnych

6 9.1 Bariery instytucjonalno-prawne utrudniające współpracę w ramach PPP Rozpoznanie praktyk instytucji kontrolnych, nadzorczych i śledczych X. Ocena spójności, kompletności i przejrzystości aktów prawnych regulujących problematykę PPP Ocena legislacji w zakresie PPP w opinii podmiotów publicznych Ocena legislacji w zakresie PPP w opinii podmiotów prywatnych XI. Wnioski i propozycje Wnioski Wnioski sformułowane w wyniku analizy danych zastanych: Wnioski sformułowane w wyniku analizy postaw i opinii podmiotów publicznych: Wnioski sformułowane w wyniku badania postaw przedsiębiorstw wobec PPP: Wnioski sformułowane w wyniku pogłębionej analizy prawnej Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie upowszechniania PPP w Polsce Lista zawartych umów PPP/Koncesji w latach XII. SPIS TABEL, SCHEMATÓW I WYKRESÓW SPIS TABEL: SPIS WYKRESÓW: SPIS SCHEMATÓW: XIII. BIBLIOGRAFIA Akty prawne: Raporty i inne dokumenty źródłowe: Źródła internetowe:

7 Wstęp I. Wstęp Niniejsza publikacja jest syntetycznym zapisem badania uwarunkowań stosowania w Polsce formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, zrealizowanego w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt Partnerstwo publiczno prywatne. Badanie prowadzone było w okresie wrzesień 2011 maj 2012 r. przez ekspertów konsorcjum: GfK Polonia Sp. z. o.o., Fundacji Centrum PPP, PKPP Lewiatan, Pracowni Badawcza Monitor i obejmowało okres realizacji przedsięwzięć PPP w Polsce w latach Przeprowadzone badanie stanowi pierwszą w Polsce próbę pogłębionej i kompleksowej analizy różnorodnych zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym. Dotarcie do różnorodnych aktorów rynku PPP i skonfrontowanie ze sobą wielu punktów widzenia dostarcza cennych informacji na temat wiedzy, umiejętności i gotowości organizacyjnej do posługiwania się tą nową formą realizacji usług publicznych, zarówno wśród potencjalnych partnerów publicznych, jak i potencjalnych partnerów prywatnych. Co więcej, analiza dostarcza dodatkowych przesłanek do oceny zasadności i przydatności obowiązujących obecnie regulacji prawno-instytucjonalnych w tym przedmiocie. Pozyskane dzięki przeprowadzonemu badaniu informacje stanowią mocną podstawę merytoryczną do wnioskowania o koniecznych zmianach istniejącego sposobu organizacji upowszechnienia PPP w Polsce. 7

8 II. Nota metodologiczna W ramach badania sporządzone zostało 5 raportów cząstkowych tj.: 1. Raport z analizy danych zastanych analiza literatury przedmiotu, dostępnych badań oraz aktów prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie kraju (wrzesień 2011 grudzień 2011), 2. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych przeprowadzenie badania wśród wybranych podmiotów publicznych o charakterze zarówno ilościowym jak i jakościowym na łącznej próbie n= 399, w tym próbie celowej z doświadczeniem w zakresie PPP n= 48 (styczeń kwiecień 2012), 3. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców przeprowadzenie badania przedsiębiorstw na próbie warstwowo-losowej (n=950) oraz próbie celowej n=50 realizujących PPP (styczeń kwiecień 2012), 4. Raport ze studiów przypadków opis 17 projektów zrealizowanych w formule PPP w Polsce (luty kwiecień 2012), 5. Raport z analizy stanu prawnego pogłębiona analiza prawna regulacji prawnoinstytucjonalnych w zakresie PPP, w tym w szczególności kwestii spornych i niejasnych, ujawnionych w wyniku badań opisanych w raportach 2, 3 i 4. Niniejsza publikacja jest syntetycznym zapisem informacji pozyskanych w poszczególnych raportach oraz wniosków wynikających z analiz realizowanych, dla każdego raportu, odmiennymi technikami badawczymi. Odmienność zastosowanych technik badawczych (badanie w oparciu o zastaną literaturę przedmiotu, badania ilościowe, badania ilościowojakościowe, pogłębione wywiady dla wybranych studiów przypadku) pozwoliła nie tylko na weryfikację opinii ekspertów (Raport 1) czy pogłębienie wiedzy na temat stopnia dojrzałości rynku do posługiwania się formułą PPP, ale i identyfikację różnic opinii poszczególnych uczestników rynku PPP. Dostarczyła też dodatkowych informacji na temat barier rozwoju PPP w Polsce. 8

9 Nota metodologiczna W publikacji wykorzystano wyniki badań prowadzonych w okresie od września 2011 r. do maja 2012 r., w tym wyniki badań podmiotów publicznych i przedsiębiorstw 1. Badanie podmiotów publicznych zostało zrealizowane poprzez przebadanie próby liczącej łącznie 399 jednostek (n=399), w tym: 2 ff wśród jednostek posiadających relatywnie duże doświadczenie w formule PPP badanie zostało przeprowadzone metodą jakościową, techniką IDI na próbie n=48, ff wśród ogółu jednostek publicznych badanie zostało przeprowadzone metodą mieszaną jakościowo-ilościową, techniką PAPI i IDI na próbie n=351. Wykonawca celowo wydzielił z próby jednostki posiadające duże doświadczenie w PPP (n=48). Badanie metodami jakościowymi respondentów dobranych w sposób losowy spowodowałoby, iż informacje pozyskiwane byłyby prawie wyłącznie od jednostek nieposiadających doświadczeń w PPP. Dzięki zastosowaniu próby celowej udało się dotrzeć do rozmówców doświadczonych i najczęściej zaangażowanych w tematykę PPP. W badaniu jakościowo-ilościowym (n=351) próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Przy doborze próby zastosowane zostały następujące zróżnicowania: ff status podmiotu publicznego, ff lokalizacja podmiotu. Próba była również zróżnicowana pod kątem płci. Przebadano 189 mężczyzn oraz 162 kobiety. Próba kobiet i mężczyzn była podobnie wewnętrznie zróżnicowana ze względu na zajmowane stanowisko, rodzaj reprezentowanej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, województwo oraz wielkość miejscowości. Dlatego, jeśli występowały różnice w wypowiedziach pomiędzy mężczyznami, a kobietami, to można wnioskować, iż decydującą rolę odgrywał czynnik płci, a nie inne ukryte czynniki. Nie dopatrzono się zasadniczych zróżnicowań w odpowiedziach pomiędzy kobietami, a mężczyznami. Jeżeli mówić o zróżnicowaniach pomiędzy płciami w kontekście PPP, to można stwierdzić, iż kobiety przejawiały częściej postawę zachowawczą, natomiast mężczyźni częściej odpowiadali na wyrost. Widać to przykładowo w odpowiedziach na pytanie o to czy jednostka rozważała stosowanie PPP (mężczyźni częściej deklarowali takie 1 W analizie rynku PPP w Polsce, zawartej w Raporcie 1 i wykonanej w okresie wrzesień grudzień 2011 nie dysponowano pełnymi danymi za cały okres Dla celów niniejszej publikacji sporządzono aneks aktualizujący dane opisujące tylko najistotniejsze parametry tego rynku. Aktualizacja wszystkich zidentyfikowanych na polskim rynku PPP i opisanych w Raporcie 1 faktów, zależności i opinii nie jest możliwa bez przeprowadzenia ponownych badań o charakterze jakościowo - ilościowym; w krótkim okresie czasu nie jest to wykonalne. W analizie ograniczono się zatem do dostępnych danych ilościowych dotyczących IV kwartału 2011 r. Stąd część przytaczanych w publikacji danych dotyczy lat W pierwszej kolejności docierano do jednostek, które mają podpisaną umowę PPP bądź są w trakcie wyboru partnera prywatnego. W związku z małą liczebnością takich jednostek w Polsce do próby jakościowej również wchodziły jednostki, które przygotowywały się do realizacji takiej inwestycji, jednak ostatecznie nie zdecydowały się na jej przeprowadzenie. 9

10 rozważania), czy też o wiedzy o możliwości nie zaliczania PPP (przy odpowiednim podziale ryzyk do PPP) do długu publicznego. Kobiety częściej umiały się przyznać do braku wiedzy na temat PPP. Pomocniczo w analizie wykorzystano również treść wywiadów przeprowadzanych w ramach studiów przypadków z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Badanie prywatnych przedsiębiorców miało charakter ilościowy. Zastosowano w nim podejście Multimode Survey. Oznacza to, że do tego samego zbioru danych ilościowych dane były gromadzone wieloma technikami: CAPI (Computer Assisted Personal Interview), CATI (Computer Assisted Telephone Interview) oraz CAWI (Computer Assisted Web Interview). Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 polskich przedsiębiorstw prywatnych. Biorąc pod uwagę specyficzną strukturę firm pod względem liczby zatrudnionych w interesujących Zamawiającego branżach, zastosowano próbę: ff warstwowo-losową (n=950) oraz ff próbę celową (n=50). W próbie warstwowo-losowej (n=950) zostały zastosowane następujące zróżnicowania: ff wielkość firmy, ff sektor działalności. Strukturę próby bazującą na danych z operatu REGON prezentuje poniższa tabela. Tabela 1 Struktura próby warstwowo-losowej w badaniu ilościowym polskich przedsiębiorców n=950 Firmy małe: od 10 do 49 zatrudnionych Firmy średnie: od 50 do 249 zatrudnionych Firmy duże: powyżej 249 zatrudnionych R A Z E M Sekcja D Sekcja E Sekcja F Sekcja H Sekcja J Sekcja K Sekcja P Sekcja Q Sekcja R R A Z E M Źródło: opracowanie własne 10

11 Nota metodologiczna Na etapie analizy dane uzyskane w badaniu zostały przeważone (proces ważenia danych był prowadzony w oparciu o strukturę operatu REGON - jedynego rejestru wszystkich firm w Polce). Taki sposób doboru próby zapewnił udział w badaniu wystarczającej liczby podmiotów, pozwalającej na dokonanie analiz na poziomie branż oraz wg wielkości firm, jak również - po przeważeniu - na poziomie całej populacji. Próba celowa (n=50) została dobrana spośród podmiotów, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów typu PPP bądź ubiegały się o ich realizację. W próbie tej uzyskano wynikowo opinie 32 respondentów, którzy realizowali projekty w formule PPP. Celowo wydzielono z próby jednostki, posiadające doświadczenie z PPP. Badanie wyłącznie respondentów dobranych w sposób warstwowo-losowy spowodowałoby, iż informacje pozyskiwane byłyby prawie wyłącznie od jednostek nieposiadających doświadczeń z PPP. Dzięki zastosowaniu próby celowej udało się dotrzeć do rozmówców bardziej doświadczonych i zaangażowanych w tematykę PPP. W publikacji wyniki dla obu grup respondentów są prezentowane odrębnie, każdorazowo z wyraźnym wskazaniem, której populacji dotyczą: ff zasadniczo raport z publikacji opiera się na próbie warstwowo-losowej, traktowanej, jako reprezentacja całej interesującej nas populacji podmiotów prywatnych, ze wskazaniem istotnych zróżnicowań pomiędzy ogółem ankietowanych a przedstawicielami firm mających doświadczenia/ zainteresowanych uczestnictwem w realizacji projektów PPP, ff pytania kierowane wyłącznie do grupy podmiotów, które posiadają doświadczenia bądź były zainteresowane uczestnictwem w realizacji projektów PPP prezentowane są wyłącznie w oparciu o odpowiedzi uzyskane w próbie celowej. W obu próbach badawczych znalazły się osoby obu płci: ff w próbie warstwowo-losowej odpowiedzi udzielało 51% mężczyzn i 49% kobiet, ff w próbie celowej znalazło się 64% mężczyzn i 36% kobiet. W publikacji wykorzystano również dane z opracowanych w badaniu 17 studiów przypadków realizacji przedsięwzięć współpracy pomiędzy partnerami publicznymi, a prywatnymi. Do badania dobrane zostały jedynie projekty w fazie realizacji, które zostały zamknięte komercyjnie 3. Wszystkie projekty wyłonione na podstawie tego kryterium zostały objęte badaniem w ramach studiów przypadków. 3 Zamknięcie komercyjne definiuje się w projektach PPP, jako moment podpisania umowy PPP między podmiotami publicznymi i prywatnymi. Zamknięcie finansowe natomiast to sytuacja, w której partnerowi prywatnemu udaje się zapewnić finansowanie dla projektu (Herbst I. 2012, PPP w Polsce stan obecny. Wyniki przeprowadzonej analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorców do realizacji projektów PPP na podstawie danych zastanych, Konferencja inaugurująca projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne, Warszawa, s. 3 i 13). 11

12 Zgodnie z procedurą badania pierwszym etapem analizy studiów przypadków była analiza danych zastanych dostępnych w literaturze i internecie. Po sporządzeniu wstępnego opisu przypadku, kontaktowano się z każdym z podmiotów publicznych, potwierdzając podstawowe informacje związane z opisanym projektem PPP. Docierano (w każdym studium przypadku) do trzech rodzajów aktorów: ff osoby technicznie zajmującej się projektem ze strony publicznej i posiadającej największy zasób wiedzy na jego temat, ff decydenta lokalnego, który ponosi odpowiedzialność polityczną związaną z realizacją projektu, ff osoby, która decydowała o realizacji projektu ze strony podmiotu prywatnego. Zazwyczaj byli to respondenci, którzy uczestniczyli zarówno w negocjacjach jak i później w realizacji przedsięwzięcia. Po zidentyfikowaniu respondentów z odpowiednich kategorii przeprowadzono z nimi indywidualne wywiady. Bazując na tych informacjach uzupełniono i rozszerzono opisy studiów przypadków przygotowane na podstawie danych zastanych. W publikacji zastosowano następujące skróty dotyczące ustaw: Ustawa o finansach publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 1. publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.). Ustawa o koncesji Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 2. lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.). Ustawa o PPP z 2005 r. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno- 3. prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.). Ustawa o PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 4. (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.). PZP Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 5. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ustawa o autostradach płatnych Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 6. płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.) Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 7. gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591). Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 8. powiatowym (Dz. U. 2001, nr 142, poz z późn. zm.). Ustawa o transporcie drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 9. drogowym (Dz. U. 2001, nr 125, poz. 1371z późn. zm.). 12

13 Nota metodologiczna Zastosowano następujące skróty: BZP Biuletyn Zamówień Publicznych GUS Główny Urząd Statystyczny KE Komisja Europejska NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia OZE odnawialne źródła energii PPP partnerstwo publiczno prywatne PZP Prawo zamówień publicznych RIO regionalna izba obrachunkowa SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KC Kodeks cywilny TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Tenders Electronic Daily) KNRBlU Koncesja na roboty budowlane lub usługi W opisie podmiotów zaangażowanych w realizację projektów zastosowano dla projektów koncesyjnych rozróżnienie na koncesjonariusza (zamiennie z partnerem prywatnym) oraz koncesjodawcę (zamiennie z podmiotem publicznym). W odniesieniu do projektów, gdzie tryb wyboru partnera prywatnego był przeprowadzany w trybie PZP stosowano odpowiednio jedynie określenia partner prywatny i podmiot publiczny. 13

14 III. Identyfikacja problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle prawodawstwa w Polsce oraz Unii Europejskiej 3.1 Prawo Unii Europejskiej a realizacja przedsięwzięć publiczno - prywatnych W prawie Unii Europejskiej nie podjęto dotychczas jednoznacznego wyodrębnienia partnerstwa publiczno-prywatnego, które przy pomocy sztywnych przepisów prawa byłoby odróżniane od tradycyjnej formuły zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi 1. W związku z tym zwykło się mówić o tzw. miękkim podejściu ustawodawstwa europejskiego do PPP, podejściu, które kreuje wyłącznie możliwe zasady współpracy oraz podstawy, na jakich taka współpraca miałaby przebiegać (w tym klarowność, transparentność i jawność procedur, brak dyskryminacji oraz zagwarantowanie istnienia odpowiedniej konkurencji dla wszystkich zainteresowanych podmiotów prywatnych). Odmiennie od partnerstwa publiczno-prywatnego prawo europejskie traktuje zamówienia publiczne oraz koncesje, regulując te zagadnienia i dookreślając zakres stosowania tych procedur w sposób drobiazgowy. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku definiuje w swoich ramach podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi (m.in. czym 1 Warto podkreślić, że w czasie debat dotyczących docelowego kształtu PPP w UE, rozpoczętych na szeroką skalę publikacją Zielonej księgi w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych, KE prowadziła konsultacje z przedstawicielami zainteresowanych środowisk, czy w ich opinii potrzebne jest ujednolicenie prawa unijnego w odniesieniu do wszystkich umów PPP, niezależnie od tego, czy były przygotowane w trybie koncesji czy zamówień publicznych. KE ogłosiła następnie, że ujednolicenie przepisów w tym zakresie nie wydaje się zasadne, natomiast bardziej potrzebne są szczegółowe interpretacje (a może i ostatecznie regulacje) dotyczące instytucjonalnego PPP, a więc przedsiębiorstw publiczno-prywatnych (Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji z 15 listopada 2005 r., KOM (2005) 569, Bruksela , s. 6). 14

15 Identyfikacja problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce jest zamówienie publiczne i zamówienie publiczne na roboty budowlane ) oraz kwestie proceduralne zamówień publicznych (kwoty progowe czy treść specyfikacji technicznych). Dyrektywa w sposób szczegółowy reguluje procedury dotyczące procesu wyłaniania przez zamawiającego wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa. W prawie krajowym wszystkie te kwestie znajdują swoje odbicie w PZP. Jeśli zaś chodzi o koncesje, w realiach polskich pojęcie koncesji na roboty budowlane pojawiło się w 2004 roku w PZP (art ). Różnica pomiędzy zamówieniem opiewającym tylko na roboty budowlane, a zamówieniem łączącym roboty budowlane z koncesją polegała początkowo wyłącznie na formie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, którą w przypadku koncesji było w całości albo w części prawo do eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego. Przepisy o koncesji w PZP były implementacją postanowień dyrektyw zgodnie z art. 3 Dyrektywy 93/37/EWG zamówienie publiczne występuje również, gdy zamówienie na roboty budowlane nie jest finansowane ze środków publicznych, lecz (w całości lub w części) ze środków wykonawcy (prywatnych), a zapłatą (lub jej częścią) jest prawo do eksploatacji i pobierania opłat od użytkowników (koncesja na roboty budowlane). Ówczesna konstrukcja koncesji na roboty budowlane zakładała, iż ryzyko będzie w całości albo w części ponoszone przez wykonawcę. Obecne prawo unijne zawiera definicję koncesji we wspomnianej Dyrektywie 2004/18/ WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Modele realizacji zadań publicznych w formie koncesji przewidziane są również w Rozporządzeniu 1370/2007 z dnia 23 października 2007 roku dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (oraz uchylającym Rozporządzenie 1191/69/EWG i Rozporządzenie 1107/70/EWG). Jak zostało wcześniej wspomniane, w przypadku zamówienia publicznego Dyrektywa 2004/18/WE w sposób szczegółowy reguluje kwestie procesu wyłaniania przez zamawiającego wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa. Inaczej podchodzi się w niej do koncesji na roboty budowlane, gdzie regulacja jest ograniczona: ff zakresem dyrektywy objęte są tylko koncesje na roboty budowlane o wartości co najmniej EUR, ff dyrektywa nie odnosi się do przebiegu postępowania o zawarcie umowy koncesji (z wyjątkiem kwestii terminów składania wniosków o zawarcie umowy koncesji). Regulacje europejskie odmiennie traktują koncesje na usługi. Zostały one wyłączone spod ww. dyrektywy i podlegają ogólnym zasadom z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUE (swobodnego przepływu towarów, świadczenia usług, swobody prowadzenia działalności gospodarczej), jak i zasadom mającym swoje źródło w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (niedyskryminacji, równego traktowania, przejrzystości, wzajemnego uznawania, proporcjonalności). 15

16 Idąc w ślady za powyższymi uregulowaniami na poziomie europejskim, państwa członkowskie we własnym zakresie wprowadzają wewnętrzne regulacje w przedmiocie koncesji (w oparciu o Dyrektywę 2004/18/WE, jeśli chodzi o koncesje na roboty budowlane oraz w oparciu o zasady wynikające z TFUE i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli chodzi o koncesje na usługi). Takie rozwiązania wprowadzono m.in. w Czechach, Bułgarii, Włoszech czy Hiszpanii. Polski ustawodawca przyjął rozwiązanie wprowadzające do porządku prawnego jedną ustawę, w której połączył procedury związane z koncesją na roboty budowlane i koncesją na usługi, przyjmując ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która weszła w życie 20 lutego 2009 roku. Takie rozwiązanie systematyzuje obszar związany z koncesjami na roboty budowlane, równocześnie wprowadzając nową w polskim systemie prawnym instytucję koncesji na usługi 2. Kolejnym obszarem tematycznym, który w opinii KE wymagał objaśnienia, były zinstytucjonalizowane partnerstwa publiczno-prywatne (ZPPP). Jest to typ partnerstwa zdefiniowany, jako współpraca partnerów publicznych i prywatnych, którzy tworzą wspólnie podmiot z kapitałem mieszanym w celu wykonywania zamówień publicznych lub koncesji 3. Istotnym elementem konstytuującym partnerstwo jest w tym przypadku ze strony partnera prywatnego nie tylko wniesienie kapitału do tworzonego podmiotu z kapitałem mieszanym, ale także czynne uczestnictwo w realizacji zadań tego podmiotu lub zarządzanie nim. Zasadniczo wyróżnia się dwa przypadki, których efektem jest ZPPP: 1. powstanie nowego przedsiębiorstwa, którego udziały należą zarówno do zamawiającego (podmiotu publicznego) i wykonawcy (podmiotu prywatnego), który otrzymują zamówienie publiczne lub koncesję, 2. kiedy podmiot prywatny staje się udziałowcem istniejącego przedsiębiorstwa publicznego, które realizuje zadania wynikające z zamówień publicznych lub koncesji uzyskanych wcześniej w stosunku wewnętrznym (in-house) 4. 2 Korczyński T. i in., Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych, Wolters Kluwer, Warszawa Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa unijnego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego PPP COM (2007) 6661, Bruksela 2008, s Por. ibidem, s Odwołując się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Teckal (C-107/98, pkt. 50), DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług wyjaśniła znaczenie stosunku wewnętrznego (in-house) oraz przedstawiła warunki dopuszczalności wyłączenia stosunku między zamawiającym a inną osobą prawną spod procedur zamówień publicznych. Istnieje konieczność łącznego spełniania dwóch warunków: analogicznej kontroli zamawiającego nad daną osobą prawną do sprawowanej nad własnymi służbami oraz prowadzenia przez daną osobę prawną przeważającej części jej działalności na rzecz zamawiającego. Wyłączenie spod unijnych przepisów w zakresie zamówień publicznych występuje więc, gdy instytucja zamawiająca udziela zamówienia osobie trzeciej, która jest od niej niezależna wyłącznie formalnie, natomiast zasadniczo pozostaje jej podległa. Orzecznictwo to dotyczy przypadków, w których osoba trzecia nie jest podmiotem z kapitałem prywatnym i jest zarówno organizacyjnie, jak i gospodarczo zależna od instytucji zamawiającej (DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Dokument Roboczy Służb Komisji w sprawie stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych do stosunków między instytucjami zamawiającymi SEC (2011) 1169, , s. 7). 16

17 Identyfikacja problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce W obu sytuacjach, wybór partnera prywatnego do utworzenia podmiotu z kapitałem mieszanym powinien w opinii KE przebiegać zgodnie z przejrzystą i sprawiedliwą procedurą, zgodną z przepisami dyrektyw i TFUE (w szczególności art. 49 o swobodzie przedsiębiorczości oraz art. 56 o swobodzie świadczenia usług). Z uwagi na trudności w stosowaniu otwartych i ograniczonych procedur Dyrektywy 2004/18/WE 5 w trakcie wyboru partnerów prywatnych w przypadku złożonych finansowo i skomplikowanych prawnie zamówień wprowadzono w powołanej Dyrektywie innowacyjną konstrukcję dialogu konkurencyjnego. Może on być stosowany zawsze w stosunku do koncesji i zamówień publicznych innych niż podlegające w całości Dyrektywie 2004/18/WE 6. Istotnym udogodnieniem tej formuły wyboru partnera prywatnego jest brak konieczności określania z góry wszystkich szczegółów planowanego przedsięwzięcia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji zamówienia, lecz możliwość wskazania ich w trakcie dialogu. Regulacją na poziomie europejskim, mającą daleko idące skutki w krajach członkowskich, jest Decyzja EUROSTAT 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku zawierająca m.in. wytyczne dotyczące zaliczania aktywów stanowiących przedmiot PPP do bilansów podmiotów publicznych oraz zobowiązań wynikających z umów PPP do długu publicznego. Eurostat rekomenduje, aby aktywa zaangażowane w przedsięwzięcie, prowadzone w formule PPP, były traktowane, jako niepubliczne, a zatem jako pozabilansowe, jeśli równocześnie spełnione zostaną dwa warunki: 1. prywatny partner ponosi ryzyko związane z budową, 2. prywatny partner ponosi albo ryzyko związane z dostępnością, albo z popytem. Jako ryzyko związane z budową (construction risk) określa się możliwość wystąpienia takich wydarzeń, jak: opóźnienie terminu przekazania obiektu, uchybienia odnośnie umówionego standardu wykonania, dodatkowe koszty lub wady techniczne. W szczególności uznaje się, że zobowiązanie podmiotu publicznego do regularnych płatności na rzecz partnera prywatnego bez względu na postępy w realizacji prac jest dowodem na ponoszenie przez podmiot publiczny większości ryzyka związanego z budową 7. Uznaje się, że ryzyko związane z dostępnością (availability risk) jest przeniesione na partnera prywatnego, jeśli płatności strony publicznej zależą od rzeczywistego poziomu dostępności świadczonych usług przez cały czas trwania umowy (możliwość redukcji płat- 5 Art. 29 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. 6 Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa unijnego dotyczącego zamówień publicznych, op.cit., s Decyzja Eurostat 18/2004 o klasyfikacji umów PPP dla długu publicznego, s

18 ności). Świadczy o tym sposób egzekwowania odpowiedzialności (automatyczna redukcja i znaczący wpływ na przychody/zysk) 8. Ryzyko związane z popytem (demand risk) dotyczy wszelkich wahań popytu niezależnych od sposobu zarządzania lub jakości (ilości) świadczonych usług (wystąpienie wahań w cyklu koniunkturalnym, nowych trendów rynkowych, pojawienie się bezpośredniej konkurencji lub zastosowanie przestarzałej technologii). Zakłada się, że podmiot publiczny ponosi większość ryzyka, gdy zobowiązuje się do poniesienia opłat w pewnej wysokości, niezależnie od poziomu efektywnego popytu na rynku 9. Następstwami niespełnienia kryteriów wskazanych w STAT/04/18 są operacje księgowe w rachunkach narodowych wyjaśnione w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych Implementacja ESA 95 oraz w Decyzji EUROSTAT 18/2004 w zakresie długu i deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w odniesieniu do partnerstwa publiczno-prywatnego 10. Szczegółowe informacje na temat operacji księgowych w polskich rachunkach narodowych zawiera dokument Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, opublikowany przez GUS 11. Na marginesie warto zauważyć, że dokument STAT/04/18 został niewłaściwie implementowany do polskiego prawa, co utrudnia jego stosowanie. Implementacja Decyzji EURO- STAT 18/2004 w rozporządzeniu dotyczącym sprawozdawczości budżetowej, a nie w rozporządzeniu określającym tytuły dłużne mające wpływ na dług publiczny, stanowi uchybienie regułom prawidłowej legislacji. Niewłaściwy jest również sposób implementacji Decyzji EUROSTAT 18/2004, bowiem nie zostało wskazane miejsce publikacji tego dokumentu. Dodatkowo zauważyć należy, że nie ma żadnego urzędowego tłumaczenia Decyzji EUROSTAT 18/2004 na język polski. Wszystkie te okoliczność utrudniają stosowanie tej decyzji na gruncie krajowym. Rozwiązania tych problemów nie ułatwiło również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692), które nie zawierało jednoznacznego potwierdzenia, iż obowiązujące przepisy prawa są wypełnieniem obowiązków, jakie nakłada na państwo polskie prawo UE (tj. STAT/04/18). Biorąc pod uwagę fakt, iż partnerstwo publiczno-prywatne nie jest poddane głębokiej regulacji prawa unijnego, warto przedstawić trzy inne dokumenty, które traktują 8 Ibidem, s Ibidem, s Eurostat, Długoterminowe umowy pomiędzy jednostkami sektora rządowego i samorządowego a podmiotami spoza tego sektora (partnerstwo publiczno-prywatne), Luxemburg Główny Urząd Statystyczny, Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, Warszawa 2010, s

19 Identyfikacja problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce o partnerstwie, choć żaden z nich nie ma charakteru wiążącego dla państw członkowskich. Chodzi tu o Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego KE z 2003 roku, Zieloną Księgę w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych i koncesji COM (2004) 327 oraz wspominany już Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa unijnego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego PPP COM (2007) Obok powyższych dokumentów istotną rolę w kształtowaniu ram prawnych dla partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 3.2 PPP w krajowym porządku prawnym PPP można obecnie realizować w Polsce w oparciu o szereg przepisów prawnych, a w szczególności ustawę o PPP, ustawę o koncesji, przepisy ustawy o autostradach płatnych oraz PZP. Od kiedy na początku 2009 roku weszły w życie nowe ustawy regulujące współpracę publiczno-prywatną, tj. ustawa o PPP oraz ustawa o koncesji, można zauważyć wzrost liczby przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych przy ich zastosowaniu. Obydwie regulacje nie są jedynymi, które umożliwiają współpracę pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym. Obok nich w krajowym systemie prawnym taką współpracę przewidują nadal PZP, ustawa o autostradach płatnych, ustawa o gospodarce komunalnej dająca podstawę do nawiązywania współpracy publiczno-prywatnej, ustawa o gospodarce nieruchomościami czy również ustawa o wolontariacie. Ustawa o PPP, uchwalona w 2008 r. zastąpiła ustawę o PPP z 2005 roku. Ma ona ramowy charakter przedstawiając odpowiednie narzędzia do realizacji przedsięwzięć, stanowi równocześnie spójną całość z innymi ustawami, a przynajmniej zgodnie z założeniami twórców taką całość stanowić powinna. Odmiennie niż ustawa o PPP z 2005 roku, ustawa z 2008 roku odformalizowała partnerstwo poprzez zniesienie obowiązku sporządzania analiz, kategoryzowania ryzyka oraz tworzenia zamkniętego katalogu przedmiotu partnerstwa. Równocześnie ustawa przyjęła (jako swoje założenie) elastyczność w konstruowaniu partnerstwa, wykorzystując dwie możliwości wyboru partnera prywatnego PZP bądź ustawę o koncesji (nowelizacja ustawy z maja 2010 roku dodała trzecią ścieżkę wyboru partnera prywatnego tryb konkursowy oparty na przepisach KC, przeprowadzany w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności). I tak, jeśli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, to zastosowanie do wyboru partnera prywatnego znajdą przepisy ustawy o koncesjach. 19

20 20 Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego jest inne niż określone powyżej, przy jego wyborze znajduje zastosowanie PZP, w szczególności przepisy o dialogu konkurencyjnym. Ponadto, nowa ustawa o PPP umożliwia realizację inwestycji PPP w oparciu o formułę spółki celowej (spółką celową może być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz co jest nowością spółka komandytowa, bądź spółka komandytowoakcyjna). Równocześnie, ograniczono wymóg zgody Ministra Finansów na finansowanie przedsięwzięć do tych, kiedy wkład własny partnera publicznego wynosi więcej niż 100 mln PLN, odmiennie skonstruowano ramy umowy o PPP oraz zapisano możliwość korzystania z funduszy europejskich przy projektach PPP. Dodatkowo, nowa ustawa za podmiot publiczny uznała spółkę prawa handlowego, gdzie więcej niż 50% udziałów pochodzi ze środków publicznych (w odróżnieniu od ustawy o PPP z 2005 roku, gdzie za podmioty prywatne uznawano spółki nawet ze 100% udziałem podmiotów publicznych). Zgodnie z definicją zawartą w obowiązującej obecnie ustawie o PPP (art. 1 ust. 2), PPP można określić, jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Za podmiot publiczny uznaje się (zgodnie z art.2 pkt. 1 ustawy o PPP) jednostkę sektora finansów publicznych (w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych) lub inną osobę prawną utworzoną w celu zaspokajania potrzeb powszechnych, które nie mają wymiaru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie lub ich związki, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: ff finansują ją w ponad 50% lub, ff posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub, ff sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub, ff mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego. Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty publiczne mogą uczestniczyć, w świetle ustawy o PPP, we wszelkich projektach PPP w zakresie realizacji zadań publicznych. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w projektach PPP wykraczających poza strefę użyteczności publicznej na takich samych warunkach, jak podejmując te działania w innych formach aniżeli PPP. Zakres kompetencji gminy, powiatu i województwa jest zróżnicowany i będą one mogły uczestniczyć w projektach PPP odpowiednio do zakresu kompetencji. Przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Partnerstwo zakłada współpracę przy realizacji danego projektu poprzez taki rozkład zadań i ryzyka w przedsięwzięciu, który najlepiej wykorzystuje możliwości każdego z uczestników. Wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego należy wymienić:

21 Identyfikacja problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce ff współpracę podmiotu publicznego z partnerem prywatnym, ff umowny charakter (długoterminowość kontraktów), ff optymalny podział zadań i ryzyka. Przedsięwzięcia mogą być realizowane w takim samym zakresie, w jakim dany podmiot publiczny ma prawo do ich podejmowania. Odwołanie do użyteczności publicznej może nastąpić poprzez zakres działania danego podmiotu publicznego, jak to ma miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. Przez umowę PPP partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wkładem własnym jest świadczenie zarówno podmiotu publicznego, jak i prywatnego. Ustawa wyraźnie dopuszcza możliwość poniesienia części wydatków na przedsięwzięcie, w tym finansowanie dopłat do usług świadczonych przez podmiot prywatny, jako wkład własny podmiotu publicznego. Przepisy PPP nie określają minimalnego czy maksymalnego czasu trwania umowy PPP. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, może składać się z szeregu elementów, które strony zdefiniują w treści umowy. W katalogu możliwych sposobów wynagrodzenia znajdują się m.in. następujące elementy: ff prawo partnera prywatnego do korzystania, pobierania pożytków lub uzyskiwania innych korzyści z przedsięwzięcia lub ze składników majątkowych wykorzystywanych w przedsięwzięciu, ff zapłata części sumy pieniężnej przez podmiot publiczny, polegająca na jednorazowej lub płaconej ratami wypłacie stronie prywatnej kwoty stanowiącej ekwiwalent jej wkładu w realizację przedsięwzięcia, ff uiszczanie przez podmiot publiczny, przez okres ustalony w umowie, dopłat służących pokryciu części kosztów świadczenia przez partnera prywatnego usług publicznych, ff udział partnera prywatnego w cenie zbycia składników majątkowych powstałych w wyniku przedsięwzięcia. Obydwie ustawy (o PPP i o koncesji) są ze sobą powiązane poprzez procedurę wyboru partnera prywatnego, określoną w art. 4 ustawy o PPP, która, według kryterium źródła pochodzenia wynagrodzenia, nakazuje stosowanie zasad zamówień publicznych albo trybu wyboru, określonego w ustawie o koncesji. Tryb wyboru partnera prywatnego uzależniony jest od przyjętych przez podmiot publiczny założeń, co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia PPP. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków 21

22 22 z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego albo to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wybór partnera prywatnego powinien zostać dokonany przy zastosowaniu przepisów ustawy o koncesji (procedura konkurencyjna). W innych przypadkach, wybór partnera prywatnego będzie dokonywany przy zastosowaniu przepisów PZP (najczęściej w trybie dialogu konkurencyjnego). Ustawa o koncesji, która weszła w życie niemal równocześnie z ustawą o PPP, choć merytorycznie powstawała niezależnie od niej, posiada takie samo uzasadnienie, cel i zbliżone środki do realizacji inwestycji infrastrukturalnych (choć różni się w wielu kwestiach związanych z praktyczną realizacją przedsięwzięć, np. nie przewiduje realizacji inwestycji w oparciu o spółkę celową). Koncesja na roboty budowlane wyróżnia się na tle ustawy o PPP poprzez fakt, iż instrument ten (wcześniej uregulowany w PZP) pozwala samorządom na użycie znanego narzędzia, a nie odkrywanie nowych procedur (PPP). Mimo, że koncesja jest uregulowana w odrębnej ustawie, jej przedmiotem jest zlecenie wykonania usług, dostaw, robót budowlanych w rozumieniu PZP. Różnica w stosunku do zwykłego zamówienia publicznego leży w definicji wynagrodzenia, którym jest prawo do korzystania z przedmiotu koncesji lub to prawo wraz z zapłatą. Dodatkowo przedmiotem koncesji może być samoistne świadczenie usług i pobieranie opłat od użytkowników.

23 Rozwój rynku PPP w Polsce IV. Rozwój rynku PPP w Polsce Pod regulacjami ustawy o PPP z 2005 roku nie uruchomiono żadnego projektu PPP. Wśród przyczyn tego stany rzeczy wymienia się najczęściej: zbyt dużą restrykcyjność regulacji, ograniczenia podmiotowe i przedmiotu PPP, kosztowny i czasochłonny obowiązek przeprowadzania analiz przedrealizacyjnych, niesprzyjający klimat polityczny (brak woli władzy publicznej, strach przed oskarżeniami o korupcję), brak wiedzy i umiejętności. Istotny był też brak zakończenia procesu legislacji dopiero po roku od uchwalenia ustawy wydano rozporządzenie w sprawie określenia kategorii ryzyk związanych z realizacją projektów PPP. Nigdy nie został też wydany wzór formularza ogłoszenia o poszukiwaniu partnera prywatnego. Brak sformalizowania prac nad przedsięwzięciami w formule PPP nie oznaczał jednak, iż niektóre jednostki samorządu terytorialnego (głównie duże miasta) takich prac, przede wszystkim o charakterze koncepcyjnym, nie zaczęły prowadzić. Z chwilą uchwalenia nowych ustaw (o PPP i koncesji) istniał już zatem pewien zasób wiedzy, analiz i przygotowania organizacyjnego do posługiwania się tą formułą. Ramowy charakter nowej ustawy o PPP i zmiana klimatu politycznego pozwoliły wykorzystać go w praktyce. Świadczyć o tym może, jak się wydaje, bardzo szybkie (po wejściu w życie nowej legislacji) pojawienie się w BZP oraz Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED Tenders Electronic Daily) ogłoszeń o poszukiwaniu partnera. Już w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji ukazało się 41 ogłoszeń, a w 2010 roku było ich 62. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na organizacyjne i merytoryczne przygotowanie prac nad projektem (w tym sformułowanie i uruchomienie niezbędnych procedur postępowania oraz SIWZ), jest to imponująca liczba (w 2011 roku jest ona wyraźnie mniejsza do końca III kwartału ukazało się tylko 15 ogłoszeń). Liczba ogłoszonych w Polsce projektów (w oparciu o ustawę o PPP oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi) wyniosła 41 w 2009 roku, 61 w 2010 roku i 42 w 2011 roku w sumie 144, a uwzględniając ponownie ogłaszane postępowania, rzeczywista liczba projektów w latach 2009, 2010 i 2011 wyniosła odpowiednio 33, 51 i 36 w sumie

24 Wyraźny wzrost liczby ogłoszeń miał miejsce w IV kwartale 2011 roku. Do końca III kwartału zanotowano jedynie 15 ogłoszeń, a w samym IV kwartale przybyło 27. Na koniec III kwartału 2011 roku zostały podpisane 24 umowy o PPP/koncesji ok. 20% pierwotnej liczby ogłoszeń. Ostatni kwartał 2011 roku nie przyniósł zmiany w zakresie podpisanych umów, jednak porównanie liczby umów na koniec 2010 roku i 2011 roku pokazuje ich 100% wzrost z 12 do 24 umów. Część z nich (10) zostało zamkniętych także finansowo tj. partner prywatny zapewnił finansowanie projektu 1. W zakresie podpisanych w latach umów PPP (16 umów) dostępne są jedynie pełne informacje dotyczące zamknięcia finansowego (a nie tylko komercyjnego) dla zbioru umów procedowanych w latach I tak 2 : ff 10 z 16 projektów zamkniętych komercyjnie w okresie uzyskało zamknięcie finansowe tj. partnerowi prywatnemu, z którym została podpisana umowa o PPP, udało się zapewnić finansowanie dla przedsięwzięcia, r. Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji i danych BIP oraz TED, a także Bazy Projektów Centrum PPP, Rzeczpospolita 2011, nr Baza projektów Centrum PPP, 2 Baza Projektów Centrum PPP, op.cit. 24

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dr Henryk Nowicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podstawy prawne PPP w Polsce Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne dla realizacji przedsiwzięć ESCo w instytucjach publicznych. radca prawny Joanna Grzywaczewska

Partnerstwo publiczno-prywatne dla realizacji przedsiwzięć ESCo w instytucjach publicznych. radca prawny Joanna Grzywaczewska Partnerstwo publiczno-prywatne dla realizacji przedsiwzięć ESCo w instytucjach publicznych radca prawny Joanna Grzywaczewska Czym jest ESCo? a w efekcie zmierzające do: - zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument finansowy

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument finansowy Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument finansowy Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu 1 Nowa ustawa o PPP Zasady wynikające z nowej ustawy: likwidacja nadmiernych obowiązków; przyznanie zainteresowanym

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Podstawowe załoŝenia ustawy Ekonomika prawodawcy - ogólny, ramowy charakter

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny dr Mateusz Grabiec adwokat w kancelarii Baker & McKenzie Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Podstawowe założenia partnerstwa publiczno- prywatnego w świetle polskiego prawa Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Zakład

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru partnera prywatnego

Procedura wyboru partnera prywatnego Procedura wyboru partnera prywatnego PPP krok po kroku etapy postępowania Wybór trybu postępowania w celu wyłonienia partnera prywatnego tryb ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wybór partnera prywatnego w PPP

Wybór partnera prywatnego w PPP Wybór partnera prywatnego w PPP! Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika radca prawny European Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement!

Bardziej szczegółowo

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b:

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b: Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem: Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy - Miasto Płock mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora partnera prywatnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Zasady prowadzenia postępowania in-house i czynności zamawiającego w postępowaniu... 1 1. Zasady ogólne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

"Partnerstwo publicznoprywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Partnerstwo publicznoprywatne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA "Partnerstwo publicznoprywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1 Finanse publiczne Pozyskiwanie środków i skierowanie ich na realizację celów wyznaczonych przez władzę dysponującą tymi środkami. 2 Przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Nowe aspekty w świetle Megaustawy Wiesława Kwiatkowska Plan prezentacji Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa Zespół PPP i Energetyki ZALETY PPP W OBSZARZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie

Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie Agata Kozłowska, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Podstawowe założenia

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zamówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dr Anna Górczyńska. WPiA, Uniwersytet Łódzki

Znaczenie zamówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dr Anna Górczyńska. WPiA, Uniwersytet Łódzki Znaczenie zamówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Dr Anna Górczyńska WPiA, Uniwersytet Łódzki Fundusze unijne W latach 2007-2013 Polska z funduszy strukturalych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych dr Jakub Pawelec, LL.M. radca prawny, partner Anna Dąbrowska radca prawny Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r.

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r. Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich w województwie dolnośląskim. śywiec, dnia 15 września 2011r. Podmiot publiczny Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei, za pośrednictwem doradcy,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE biblioteczka zamówień publicznych Damian Michalak PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NOWOCZESNA FORMA REALIZACJI INWESTYCJI Damian Michalak Partnerstwo publiczno-prywatne nowoczesna forma realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Finansowanie Projektów Listopad 2017, Płock Cele i zadania strategiczne Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE UMOWA KONCESJI PZP PPP USTAWA O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r. Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP Warszawa, kwiecień 2013 r. Podstawowym założeniem dla budowy autostrad niefinansowanych bezpośrednio ze środków KFD w najbliższym czasie w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020 Gdańsk, lipiec 2015 1 Samorząd to przełamanie monopoli państwa autorytarnego: jednolitej władzy

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik PPP. dla debiutantów samorządowych

Niezbędnik PPP. dla debiutantów samorządowych Niezbędnik PPP dla debiutantów samorządowych Najważniejsze aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego dla planujących przygotowania projektów PPP i koncesji Styczeń 2011 r. Co to jest PPP? Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany praktyczne warsztaty 7-8 kwietnia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

II Europejski Kongres Finansowy

II Europejski Kongres Finansowy II Europejski Kongres Finansowy Raport z badania rynku PPP w Polsce 2009-2011 r. Dr Irena Herbst Gdańsk 23-25 maja 2011 r. Projekt systemowy PARP: Partnerstwo Publiczno Prywatne W ramach zadania pt. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi metodologiczne

Uwagi metodologiczne Uwagi metodologiczne Wykorzystano dane statystyczne i opinie zawarte w raportach: Investment Support (badanie ilościowe - na podstawie ogłoszeń): Rynek PPP w Polsce 2009 - Raport podsumowujący pierwszy

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

Polskie uwarunkowania instytucjonalno- -prawne przygotowania i realizacji projektów PPP/koncesji

Polskie uwarunkowania instytucjonalno- -prawne przygotowania i realizacji projektów PPP/koncesji Polskie uwarunkowania instytucjonalno- -prawne przygotowania i realizacji projektów PPP/koncesji Tomasz Korczyński, adwokat I Ogólnopolskie Forum PPPportal.pl Katowice, 25 października 2012 1 Agenda Kluczowe

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2026 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe Innowacyjne metody utrzymania dróg: finansowanie i technologie Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno,

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno, Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych Jan Jarmusz Świerzno, 28.05.2014 Zakres prezentacji Podstawowe pojęcia Model tradycyjny Tryb zaprojektuj i wybuduj Partnerstwo publiczno-prywatne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych Przyjęto dnia 07 października 2013 r. Podpis Rektora WST 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wybory samorządowe 2010

Wybory samorządowe 2010 Wybory samorządowe 2010 Najważniejsze aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego dla startujących w wyborach samorządowych Listopad 2010 Co to jest PPP? Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest uregulowane

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 79111000-5 usługi w zakresie doradztwa prawnego 2) Dodatkowe kody CPV:

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r.

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Kluczowe zagadnienia Istota partnerstwa publicznoprywatnego w świetle polskiej ustawy Zasady wykorzystania funduszy unijnych z punktu widzenia PPP Potencjalne

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a Fundusze Europejskie

Aspekty prawne PPP w Polsce a Fundusze Europejskie Aspekty prawne PPP w Polsce a Fundusze Europejskie PPP w Polsce podstawa prawna Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym: obowiązuje od 27 lutego 2009 r.,(dz.u 09.19.100) nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

GMINA TŁUSZCZ. ul. Warszawska 10, Tłuszcz tel

GMINA TŁUSZCZ. ul. Warszawska 10, Tłuszcz tel GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl Tłuszcz, 27.03.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr do którego nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwałę w tej sprawie wydało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Uchwałę w tej sprawie wydało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Uchwałę w tej sprawie wydało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Uchwała NR KI - 411/74/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 24 marca 2010 r. (znak sprawy: KI-43-050/12/10)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przez podmioty lecznicze po przekształceniach

Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przez podmioty lecznicze po przekształceniach Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przez podmioty lecznicze po przekształceniach Dariusz Koba Zakres podmiotowy ustawy Pzp Przepisy ustawy Pzp stosuje się do udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Prezes,

Szanowna Pani Prezes, ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS: 0000316678, REGON: 141637224, NIP: 9512270210 Warszawa, 25 marca

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.)

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.) Strona1 Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_zgokolsztyn 26/10/2011- ID:2011-148722 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Dr hab. Michał Kania Uniwersytet Śląski Katedra PPG WPiA Wsparcie Naukowe PPP 1. Rynek PPP w UE i w Polsce 2. Geneza PPP 3. Pojęcie PPP 4. Warianty PPP 5. Korzyści oraz zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo